JÕGEVA LINNAS PARGI TN 1 KINNISTU JA SELLE LÄHIALA DETAILPLANEERING Tellija: Aktsiaselts OG ELEKTRA Tellija aadress: Lääne-Viru maakond, Rakvere vald,

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "JÕGEVA LINNAS PARGI TN 1 KINNISTU JA SELLE LÄHIALA DETAILPLANEERING Tellija: Aktsiaselts OG ELEKTRA Tellija aadress: Lääne-Viru maakond, Rakvere vald,"

Väljavõte

1 JÕGEV LINNS PRGI TN 1 KINNISTU J SELLE LÄHIL DETILPLNEERING Tellija: ktsiaselts OG ELEKTR Tellija aadress: Lääne-Viru maakond, Rakvere vald, Tobia küla, Tellija esindaja: Rita Uukkivi Kinnistu omanik: ktsiaselts OG ELEKTR Kinnistu omaniku aadress: Lääne-Viru maakond, Rakvere vald, Tobia küla, Kinnistu omaniku esindaja: Rita Uukkivi Projekti autor: Projektijuht: rhitekt: Joonestaja: Vastutav spetsialist: Madis Karu Madis Karu Madis Karu Madis Karu Madis Karu Töö nr: OG0216 Staadium: EELPROJEKT Kaust: Kaustu: 1 1 Kuupäev: r h i t e k t u u r i b ü r o o N F T O Ü Tallinn, ia 5a-1, reg.nr: MTR:EP

2 Jõgeva linnas Pargi tn 1 kinnistu ja selle lähiala detailplaneering Jõgeva mk, Jõgeva l, Pargi tn 1 töö nr. OG0216 DP 2/ Sisukord 1. Menetlusdokumendid 2. Seletuskiri 1. Detailplaneeringu alused ja lähtedokumendid Teostatud uuringud Koostöö naaberkinnistute omanikega 3 4. Detailplaneeringu eesmärk ja põhjendus Praegune olukord Piirangud 4 6. Kontaktvöönd Planeering ja ehitusõigus sula eripära arvestava asustuse planeerimine Inimtegevusest lähtuva kahju piiramiseks rakendatavad abinõud Planeerimispõhimõtted, vastavus kõrgematele planeeringutele Planeerimislahendus - teed, kinnistud, hoonestusalad Vastavus kõrgematele planeeringutele Muud rajatised ja väikevormid Ehitusõigus ja arhitektuursed tingimused Raietööd 6 8. Liiklus ja parkimine Heakorrastus Vertikaalplaneerimine Planeeritava ala bilanss Keskkonnakaitse nõuded Nõuded kuritegevuse vältimiseks Tuleohutusnõuded Elektrivarustus Sidevarustus Veevarustus ja kanalisatsioon Soojusvarustus Planeeringu elluviimine Lisad 4. Kooskõlastused 5. Joonised 1. Situatsiooniskeem 01 M 1: Tugiplaan 02 M 1: Kontaktvööndi skeem 03 M 1: Põhijoonis 04 M 1: D kirdest 05 Tallinn, ia 5-1, tel/fax GSM

3 JÕGEV LINNVLITSUS KORRLDUS Jõgeva 25. juuli 2016 nr 163 Jõgeva linnas Pargi tn 1 kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine Planeerimisseaduse 128 lõike 1 ja 130 lõike 1 ja Jõgeva Linnavolikogu 16. juuni a määruse nr 56 Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamine Jõgeva linnas 2 lõike 2 punktide 3 ja 4 alusel ning lähtudes aktsiaseltsi OG Elektra (registrikood ) 16. juuni a avaldusest (viit 6-1.3/1440), Jõgeva Linnavalitsus k o r r a l d a b: 1. lgatada detailplaneering aktsiaseltsi OG Elektra kinnistul Pargi tn 1, kinnistu pindala 2501 m 2, katastritunnus 24901:005:0100, kinnistu registriosa nr /1778, praegune sihtotstarve 100% ühiskondlike ehitiste maa (016; Üh). Detailplaneeringuga soovitakse määrata uued hoonestusalad ja kinnistu ehitusõigus. Kinnistu sihtotstarbeks planeeritakse ärimaa (002; Ä). 2. Kavandatav detailplaneering on kooskõlas Jõgeva linna üldplaneeringu teemaplaneeringuga valike ja ärialade paiknemist ja ehitusreegleid täpsustav teemaplaneering. 3. Jõgeva linnas Pargi tn 1 kinnistu detailplaneeringu koostamisel arvestada järgmisi lähteseisukohti: 3.1 kinnistu maksimaalne täisehitusprotsent näha ette 50%, maakasutuse sihtotstarbeks planeerida ärimaa (002; Ä), hoonete suurimaks lubatud arvuks üks hoone ja suurimaks korruste arvuks kaks korrust; 3.2 planeeringuprotsessi käigus korraldada koostöös Jõgeva Linnavalitsusega vähemalt üks planeeringu eskiislahenduse avalik tutvustus; 3.3 detailplaneeringu koosseisus peab olema planeeringu illustreerimiseks vähemalt kolm erinevat kolmemõõtmelist vaadet; 3.4 kolmandatele isikutele kuuluvatele tehnovõrkudele määrata servituutide seadmise vajadus. 3.5 planeeringuga tuleb lahendada liikluskorralduse ja parkimise küsimused nii kinnistul kui kinnistut ümbritsevatel tänavatel (Pargi tn, Uus tn ja Estakaadi tn); 3.6 avalike alade ja taristu ümber- ja juurdeehituse kohustus on huvitatud isikul. 4. Jõgeva Linnavalitsusel avaldada detailplaneeringu algatamise teade ajalehes Vooremaa ning informeerida Jõgeva maavanemat.

4 5. Jõgeva Linnavalitsusel sõlmida aktsiaseltsiga OG Elektra haldusleping detailplaneeringu koostamise tellimiseks. 6. Korraldus jõustub teatavakstegemisest. 7. Korralduse peale võib esitada Jõgeva Linnavalitsusele vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korraldusest teadasaamise päevast või päevast, millal oleks pidanud korraldusest teada saama või esitada kaebuse Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest. /allkirjastatud digitaalselt/ Raivo Meitus Linnapea /allkirjastatud digitaalselt/ Lembitu Vaiknemets Väärteomenetleja linnasekretäri asendaja

5

6 Jõgeva linnas Pargi tn 1 kinnistu ja selle lähiala detailplaneering Jõgeva mk, Jõgeva l, Pargi tn 1 töö nr. OG0216 DP 3/ SELETUSKIRI 1. Detailplaneeringu alused ja lähtedokumendid. Käesoleva detailplaneeringu koostamise aluseks on: 1) ktsiaselts OG Elektraga sõlmitud töövõtuleping nr. OG0216 2) Jõgeva linna üldplaneering; 3) Jõgeva linna üldplaneeringu teemaplaneering "valike ja ärialade paiknemist ja ehitusreegleid täpsustav teemaplaneering"; Detailplaneeringu koostamisel on juhindutud Eesti Vabariigis planeerimist ning vara ja maaomandit reguleerivatest seadustest ja õigusaktidest. 2. Teostatud uuringud. Planeeritava ala topo-geodeetilise alusplaani on mõõdistanud Radiaan OÜ, töö nr. 16G132, mõõdistatud a. 3. Koostöö naaberkinnistute omanikega Detailplaneeringu koostamise käigus on toimunud naaberkinnistute omanikega suhtlus selgitamaks nende soove seoses koostatava detailplaneeringuga. Naaberkinnistute omanikel ei ole olnud pretensioone Pargi 1 kinnistule planeeritava suhtes. Samuti ei ole soovide puudumise tõttu naaberkinnistutele planeeritud olemasolevast olukorrast erinevat lahendust. Eelpooltoodu tõttu keskendub koostatav planeering Pargi 1 kinnistu lahendamisele, mistõttu paljudel juhtudel on sõna planeeringuala kasutamisel silmas peetud kitsamalt Pargi tn 1 kinnistut. 4. Detailplaneeringu eesmärk ja põhjendus. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kinnistule hoonestusõiguse määramine. Detailplaneeringu lahenduse põhjenduseks võib välja tuua hetkel kinnistul paikneva mittekasutatava ja omaniku vajadustele mittesobiva administratiivhoone asendamise tänapäevase kauplusehoonega. Kinnistul olemasoleva hoonestuse moraalne vanus ja sobimatus, kõrghaljastuse vähesus, hea ligipääsetavus ja linnakeskuse (transpordisõlmed) lähedus teevad planeeritavast alast sobiliku, et kinnistut säästlikult arendada Jõgeva linna keskusele sobivalt. Kinnistule pakutav hoonestuslahendus annab omanikele võimalused planeeringus ette nähtud korrastatud linnakeskkonna rajamiseks. 5. Praegune olukord. Planeeritav ala asub Jõgeva linnas Pargi tn 1, 3, 3a, Estakaadi tn 2, Puiestee tn 25a kinnistutel ja mainitud kinnistutega piirnevate tänavate lõikudel. Käesolevas detailplaneeringus on põhjalikumalt käsitletud huvitatud isiku omandis olev kinnistu Pargi tn 1, vt. ka käesoleva seletuskirja p. 3. Tallinn, ia 5-1, tel/fax GSM

7 Jõgeva linnas Pargi tn 1 kinnistu ja selle lähiala detailplaneering Jõgeva mk, Jõgeva l, Pargi tn 1 töö nr. OG0216 DP 4/ Pargi tn 1 kinnistu on 2501 m 2 suur, kinnistul paikneb 4-korruseline administratiivhoone, mis on kavas lammutada. Kinnistul on mobiilside mast ja selle teenindamiseks vajalik hoone, säilivad. Juurdepääs planeeritavale kinnistule on Pargi ja Estakaadi tänavalt, pääsud kinnistule on olemasolevad. Kinnistutel on madalhaljastus üksikute lehtpuude ja -põõsastega. Lisaks paiknevad kinnistul veetrass, sidekanalisatsioonitrass, sadeveekanalisatsioonitrass, reoveekanalisatsioonitrass, madalpinge maakaabel, side õhuliin. Reljeefilt on maa-ala tasane Piirangud Kinnistut läbivate tehnovõrkude piirangud trassi teljest või äärmise toru/traadi teljest: veetrass 1+1 m, kanalisatsioonitrass 1+1 m, sadeveekanalisatsioonitrass 1+1 m, sidekanalisatsioonitrass 1+1 m, madalpinge maakaabel 1+1 m, side õhuliin 2+2 m. Kinnistut läbivate tehnovõrkude puhul tehakse planeeringus ettepanek määrata nendele kaitsevööndi laiuses servituudid. Liitumispunktidest planeeritava hooneni rajatavatele mitte-üvk torudele servituute ei määrata. Olemasoleva administratiivhoone lammutusprojektis kajastada sidekaabli ümbertõstmine või asendamine, tagamaks mobiilsidemasti toimimist. Naaberkinnistutel paiknevate elamute ümber on 20 m laiused kaitsevööndid, mille sees ei tohi paikneda enam kui 20 kohalised sõiduautode parklad. 6. Kontaktvöönd. Kontaktvööndi alaks on Jaama, Puiestee, Suur tänavaga piiratud ala, mille edelapiir paikneb planeeritavast kinnistust ~90 m kaugusel edelas. Planeeringud kontaktvööndi alal (lisaks käesolevale koostatavale planeeringule): Jõgeva linnas Jaama tn 3b ja lähiümbruses asuva jätkuvalt riigi omandis oleva maa-ala detailplaneering, menetluses; Jõgeva linnas Suur, Kesk, Pargi ja Lao tänavate vahelises kvartalis asuva hoonestamata maa-ala detailplaneering, kehtestatud Jõgeva Linnavolikogu 22. november 2007 otsusega nr 51. Suurim maa sihtotstarbe osakaal kontaktalal on liiklusmaal. Järgmisena on levinuimad korterelamute krundid, mis jäävad suurustega vahemikku ~ m 2. Hoonestus kontaktvööndi tänavatel järgib tänavajoont, vaid ala keskosas paiknev katlamaja asukoht ei ole joondatav. Kontaktvööndi ala põhjaservas on linnakeskusele tüüpsed mitteelamud: kohtu- ja politseihoone, maavalitsuse hoone, idakagus paikneb bussijaam, kirdes, kontaktvööndist vahetult väljas paikneb Jõgeva raudteejaam. Lähiala hoonestustava ja -näitajad on näidatud kontaktvööndi plaanil. Planeeritav hoone vastab lähiala hoonestustavale, korruselisus ja tihedus ei erine kontaktvööndi alas olevatest valminud hoonetest. Kokkuvõttes võib öelda, et koostatav detailplaneering on oma lahenduselt sarnane kontaktvööndis oleva olukorraga, Pargi tänava tänavaruum ei muutu olemuslikult, tänavaruum korrastub ja elavneb. Tallinn, ia 5-1, tel/fax GSM

8 Jõgeva linnas Pargi tn 1 kinnistu ja selle lähiala detailplaneering Jõgeva mk, Jõgeva l, Pargi tn 1 töö nr. OG0216 DP 5/ Planeering ja ehitusõigus sula eripära arvestava asustuse planeerimine. Uus hoonestus planeeritaval maaüksusel arvestab olemasoleva elu- ja looduskeskkonnaga. Uus hoonestus on ette nähtud projekteerida tagasihoidliku ja looduslähedase, ent asula keskusesse sobituva vormikeelega, mis tagab, et lähialadelt vaadelduna ei teki visuaalset reostust. Hoone on ette nähtud kõrguseliselt sarnane ümberkaudse hoonestusega. Hoone projekteerimisel on nõutud kinnistu, lähinaabrite ja piirkonna miljööga sobivusega arvestamist. Planeeritav hoonestus ei erine lähiala hoonestustavast Inimtegevusest lähtuva kahju piiramiseks rakendatavad abinõud. Heitveed kanaliseeritakse ja olmevesi tuleb planeeritavasse hoonesse trassist. Puurkaevu rajamist ette ei nähta. Seega ei suurene ka koormus põhja- ega pinnaveele. Olmeprügi kogutakse kinnistutele planeeritud hoones. Olmeprügi käitlemine ja äravedu lahendatakse vastavalt Jõgeva linna jäätmekäitluseeskirjadele. Kaubandustegevusest tuleneva müra vähendamiseks elamute läheduses vältida kaubaautode seismist töötava mootoriga. Põhijoonisel on näidatud laadimisala, kaupade laadimine toimub hoones kinnises mahus Planeerimispõhimõtted, vastavus kõrgematele planeeringutele Planeerimislahendus - teed, kinnistud, hoonestusalad. Säilivad olemasolevad pääsud kinnistutele. Uue hoonestusala paigutamisel on arvestatud Pargi tänava ja Estakaadi tänava tänavajoonega ning olemasoleva olukorraga. Hoonestusala jääb krundi kagupiirist 4.0 m, edelapiirist 1.0 m kaugusele (olemasoleva administratiivhoone järgi) loodes ja kirdes kuni tänavajooneni. Pääsud kinnistule, hoonete ja rajatuste soovituslik paiknemine on näidatud joonisel 04 Põhijoonis Vastavus kõrgematele planeeringutele. Detailplaneering vastab kehtivale Jõgeva linna üldplaneeringule. Detailplaneering vastab Jõgeva linna üldplaneeringu teemaplaneeringule "valike ja ärialade paiknemist ja ehitusreegleid täpsustav teemaplaneering" Muud rajatised ja väikevormid. Hooneprojekti koosseisus lahendada kinnistu heakorrastus (uus haljastus ning väikevormid) Ehitusõigus ja arhitektuursed tingimused. Pargi tn 1 kinnistul paiknev olemasolev administratiivhoone likvideeritakse. Kinnistu lubatud hoonealune pind on 1250 m 2, maksimaalne lubatud suletud maapealne brutopind 2500 m 2. Hoonestusala piires võib ehitada ühe kuni kahekorruselise ärihoone (kauplus) ja kuni kaks abihoonet (olemasoleva säilitatava mobiilimasti teenindamiseks). Hoone hoonealusest pinnast võib olla kuni 100% kahekorruseline. Tallinn, ia 5-1, tel/fax GSM

9 Jõgeva linnas Pargi tn 1 kinnistu ja selle lähiala detailplaneering Jõgeva mk, Jõgeva l, Pargi tn 1 töö nr. OG0216 DP 6/ Katusekalded on 0...3, hoone kõrgus max 9.0 m. Hoone sokli kõrgus ja hoone esimese korruse põrandapinna absoluutkõrgus määrata arhitektuurse projektiga. Planeeritud hoonesse on ette nähtud äripinnad: teenindus, kaubandus, kontorid. Hoone projekteerimisel tuleb jälgida sobivust väljakujunenud miljööga piirkonda. Välisilmelt peab olema hoone tagasihoidliku ja looduslähedase vormikeelega, historitsistlike ja järeleaimavate stiilide ja ehisdetailide kasutamine ei ole lubatud. sukoha eripära arvestades soositakse projekteeritavate hoonete naabruskonnas levinud vormikeele kasutamist. Hoone välimus peab olema kaasaegse arhitektuurse lahendusega. Materjalidest võib kasutada betooni, metalli (sh. ka sandwichpaneeli tehasepind), puitu ja klaasi. Fassaadidel kasutada vähemalt kahte erinevat materjali. Hoone esinduslikumad peafassaadid on Pargi tänava ja Estakaadi tänava poole. Välisviimistlus lahendada hooneprojekti koosseisus, eelistada kaasaegseid materjale. Värvilahenduses eelistada tumedaid värvitoone. Hoone fassaadidel profiilpleki kasutamisel tagada kvaliteetne arhitektuurne ilme. Katusekalde vahemik 0-3, parapetiga. Katusekattena kasutada rullmaterjali, toon valida tume (must, tumehall, tumepruun). Imiteerivate materjalide kasutamine välisviimistluses ja palkhoonete püstitamine ei ole lubatud. Esinduslikumatel fassaadidel eelistada suuremad klaaspindu, fassaad peab olema liigendatud kas vormilt, materjalidelt või toonidelt. Vastavalt sotsiaalministri a määrusele nr 42 Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid tehnoseadmete müra normtasemed elamu välisterritooriumil ei tohi päevasel ajal ületada 50 db ja öisel ajal 40 db, müra normtaseme saavutamiseks nähakse ette järgmised meetmed: planeeritava hoone tehnoseadmed paigutatakse eluhoonetest võimalikult eemale ja nende müraallikad suunatakse eluhoonetest eemale, eelistatavalt paigalada seadmed katusele ja suunata nende müratekitajad põhja- ja edelasuunda. Kruntidele ulatuvad piirangud (kaitsevööndid) on kantud planeeritava ala plaanile ja ehitusõiguse tabelisse (vt 04 Põhijoonis ) Raietööd Krundil tuleb likvideerida ehitusele ette jäävad põõsad. 8. Liiklus ja parkimine. Planeeringuga kavandatud tegevuste elluviimisel ei ole näha märkimisväärset liiklussageduse kasvu ega liikluskoosseisu muutust, kuna planeeritav linnaruum on sarnane olemasoleva olukorraga, mistõttu liikluskoormus muutub korrelatsioonis Jõgeva linna elanikkonna arvukuse muutustega. Lisanduvate autode hulk olemasolevate ristmike ja planeeringualale juurdepääsude läbilaskevõimet ei halvenda. Sõidu- ja kaubaautode juurdepääs planeeritavale kinnistule toimub Estakaadi tänavalt. sfaltbetoonkattega kinnistusisese sõidutee laiuseks on ~4 m. Kagu pool tee servas on haljasriba ja müratõkkesein. Sajuvete eemaldamine teedelt ja platsidelt on lahendatud torustike ja vertikaalplaneerimisega. Tallinn, ia 5-1, tel/fax GSM

10 Jõgeva linnas Pargi tn 1 kinnistu ja selle lähiala detailplaneering Jõgeva mk, Jõgeva l, Pargi tn 1 töö nr. OG0216 DP 7/ Tänavatel on olemas kõnniteed. Parkimine toimub krundil. Pargi tänava äärsele kõnniteele näha ette avalik kasutus ribal, mis paikneb kinnistu loodepiirist kuni kavandatava hoone välisseinani. Planeeringualal ja tema vahetus läheduses on jalgteed ja kergliiklusteed välja ehitatud, tagatud on jalgratta- ja jalgteede seotus tõmbepunktidega ja liikumisvõimaluse jätkuvusega väljapoole planeeringuala. Projekteeritud kaupluste parkimisnormatiiv (linnakeskus): 1.0 parkimiskohta uue III või IV klassi kuuluva linna keskuses oleva suure külastajate arvuga asutuse 80 m 2 brutopinna kohta: 2500 / 80 = parkimiskohta. Planeeringus 27 kohta krundil. Vajalike puuduvate 4.25 parkimiskoha kasutamiseks tuleb sõlmida kokkulepped linnatänavatel parkimiseks. Parkla lahendusel arvestada jalakäijate liikumistega olemasolevatelt ülekäiguradadelt planeeritavasse hoonesse, näha ette jalakäijate alade markeerimine sillutiskiviga. 9. Heakorrastus. Hoonestusalade planeerimisel on arvestatud, et olemasolevat haljastust peaks likvideerima minimaalselt. Planeeritava ala edela ja kaguserva, kinnistu piirile, nähakse ette hekk müratõkkeks ja visuaalseks barjääriks kaupluse ja kortermajade vahele. DP-s on haljasaladeks määratud 494 m 2 (19.7%). Ehitusega rikutud kohtades taastada muru. Sissepääsuteed ja parkimisplatsid sillutada. Estakaadi tn 2 elamu poolsele piirile rajatakse müratõkkepiire (lahendada hooneprojektis, parkla poolset külge on võimalik kasutada reklaamipinnana, max kõrgus Estakaadi tn 2 hoone 1. korruse akende alumisest servast 0.8 m kõrgemal), mujal olemasolevad piirdeaiad. Jäätmed koguda sorteeritult konteineritesse, mis paigutada hoonesse, tehnilise sissepääsu lähedale, lisaks paigaldada hoone külastajate sissepääsude lähedale prügiurnid. 10. Vertikaalplaneerimine. Vertikaalplaneerimisega juhtida sadeveed katustelt ja kõvakattega pindadelt sadeveekanalisatsiooni. Parklate sadeveed juhitakse läbi liiva- ja õlipüüduri, (võimalik asukoht põhijoonisel). Vältida sadevete valgumist naaberkruntidele, krundi maapinda ei tohi tõsta kõrgemale naaberkinnistute pinnast. Hoonete 0.00 ettepanek anda hooneprojekti koosseisus. Planeeritud kõrgusmärke vajadusel korrigeerida vastavalt geoloogilistele uuringutele ja teeprojektile. Planeeritava hoone ja kinnistu sillutatud alade arvutuslik sadevee kogus on kuni 16.1 L/sek. 11. Planeeritava ala bilanss. 1. Planeeritav ala 1.20 ha, sellest Pargi 1 kinnistu 2501 m 2 2. Ärimaa 100% m 2 3. Liiklusmaa 100% 5088 m 2 4. Elamumaa 100% 2435 m 2 5. Reformimata riigimaa 31 m 2 Tallinn, ia 5-1, tel/fax GSM

11 Jõgeva linnas Pargi tn 1 kinnistu ja selle lähiala detailplaneering Jõgeva mk, Jõgeva l, Pargi tn 1 töö nr. OG0216 DP 8/ Suletud maapealne brutopind 2500 m 2 (Pargi 1 kinnistul, mujal olemasolev) 5. Hoonete arv 1+2 (Pargi 1 kinnistul) 6. Parkimiskohti 27 (Pargi 1 kinnistul) 12. Keskkonnakaitse nõuded. Geoloogilised uuringud teha vastavalt planeeritud hoonete valitud asukohale. Olemasoleva administratiivhoone lammutamiseks koostada lammutusprojekt, lammututsjäätmed taaskasutada maksimaalselt Ehitatavate elamute vee-, kanalisatsiooni-, elektri- ja sidevarustus toimub Pargi või Estakaadi tänaval olevate tehnovõrkude kaudu. Vastavalt Eesti Geoloogiakeskuse radooniriski kaardile jääb detailplaneeringu ala normaalse radooniriskiga piirkonda ( kbq/m 3 ). Enne hoonete projekteerimist ja reaalset ehitamist teostada detailsem radoonialane uuring ning arvestada radooniohu vähendamisega uute hoonete projekteerimisel ja ehitamisel. Jäätmed koguda sorteeritult konteineritesse, mis paigutada hoonesse, tehnilise sissepääsu lähedale. Krundi valdajad peavad järgima Jõgeva linna jäätmehoolduseeskirja. Krundil taastada ehitusega rikutud kohtades muru. Sissepääsuteed ja parkimisplatsid sillutada. Vertikaalplaneerimisega juhtida sadeveed katustelt ja kõvakattega pindadelt sadeveekanalisatsiooni, mujal immutada pinnasesse. Tegemist on nõrgalt kaitstud põhjaveega alaga. Põhjavee kaitseks nähakse ette kinnistu sillutatud platside kuivpuhastamine, parkla sadeveekaevud varustada õli- ja liivapüüduritega. Ehituse ajal ette nähtavad meetmed põhjavee kaitseks kirjeldada ehitusprojektis Keskkonnamõju hindamisest. Kavandatav tegevus ei kuulu KeHJS 6 lõikes 1 nimetatud tegevuste nimistusse, mille korral keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) läbiviimine on kohustuslik. Kui kavandatav tegevus ei kuulu KeHJS 6 lõikes 1 nimetatute hulka, peab otsustaja selgitama välja, kas kavandatav tegevus kuulub KeHJS 6 lõikes 2 nimetatud valdkondade hulka. Käesoleval juhul kavandatav tegevus kuulub KeHJS 6 lõige 2 punkti 10 nimetatud tegevuse alla, tegemist on infrastruktuuri ehitamisega ja hilisema kasutamisega. Vabariigi Valitsuse määruse nr 224 Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu 1 (VV määrus) 13 punkti 2 kohaselt tuleb kaaluda KSH algatamist KeHJS 6 lõikes 1 ning käesolevas määruses nimetamata juhul muuhulgas elurajooni arendamisel. ntud detailplaneeringu korral planeeritakse linnakeskuses, elamumaade vahetuse läheduses, ärihoone rajamist. Detailplaneeringu kontekstis ei ole ette näha planeeringuga kaasnevaid negatiivseid keskkonnamõjusid. Planeeritava tegevusega ei kaasne eeldatavalt olulisi kahjulikke tagajärgi nagu vee-, pinnase- või õhusaastatus, jäätmeteke, müra, vibratsioon või valgus-, soojus-, kiirgus- ja lõhnareostus. Kavandatud tegevus ei avalda olulist mõju ning ei põhjusta keskkonnas pöördumatuid muudatusi, ei sea ohtu inimese tervist, heaolu, kultuuripärandit ega vara. Seega keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine detailplaneeringu koostamisel ei ole vajalik ning arvestades planeeritava tegevuse väikest Tallinn, ia 5-1, tel/fax GSM

12 Jõgeva linnas Pargi tn 1 kinnistu ja selle lähiala detailplaneering Jõgeva mk, Jõgeva l, Pargi tn 1 töö nr. OG0216 DP 9/ mahtu ei ole vajalik anda detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnangut. Jõgeva Vallavalitsusele teadaolevast informatsioonist ei kaasne tegevusega olulist keskkonnamõju ning KSH algatamine ei ole eeldatavalt vajalik. Keskkonnatingimustega arvestamine on võimalik planeerimisseaduse 126 lõike 1 punktide 8 ja 12 kohaselt planeeringumenetluse käigus. Planeeringu koostamise käigus kaaluti läbi võimalikud avariiolukorrad ja nende vältimise meetmed või nende korral käitumise lahendused; nähti ette radooniohjemeetmed; nähti ette nõrgalt kaitstud põhjaveega alal meetmed põhjavee kaitseks; selgitati välja kavandatava tegevusega kaasnevad võimalikud keskkonnamõjud ning sellest tulenevalt nähti ette haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted ning müra-, vibratsiooni-, saasteriski- ja insolatsioonitingimusi ning muid keskkonnatingimusi tagavad nõuded. Detailplaneeringu elluviimisega eeldatavalt kaasneda võivad a) majanduslikud mõjud: Linna majanduslikule arengule aitab detailplaneeringus kavandatu elluviimine kaasa, keskuse korrastamise ja amortiseerunud hoone asendamisega suurenevad kohalike elanike valikud ja võimalused. b) sotsiaalsed mõjud: Detailplaneeringus kavandatu elluviimine toob kaasa linna sotsiaalse olukorra paranemise, kuna linnakeskuse avalik ruum korrastub ja DP elluviimine annab tõenäoliselt tõuke lähialal teistegi kasutuseta alade kasutuselevõtuks. c) kultuurilised mõjud: Detailplaneeringus kavandatu elluviimine ei too endaga eeldatavalt kaasa lähialal kultuurilisi mõjusid, planeeringu elluviimine ei kahjusta Jõgeva linna ja lähiala kultuuripärandi väärtust. d) mõju looduskeskkonnale: Detailplaneeringus kavandatu elluviimine ei too endaga kaasa looduskeskkonna kahjustumist, linna keskosas olevate kinnistute kasutuselevõtt kauplusehoone rajamiseks ei halvenda lähiala looduskeskkonna olukorda. 13. Nõuded kuritegevuse vältimiseks. Projekteerimisel on lähtutud EVS 809-1:2002 Kuritegevuse ennetamine. Linnaplaneerimine ja arhitektuur. Osa 1: Linnaplaneerimine nõuetest. Hoonete välisvalgustuseks näha ette turvaautomaatikal töötavad välisvalgustid (prozhektorid). Hoonete projekteerimisel näha ette abinõud, mis vähendaksid kuritegevuse riski (näit. akende ja uste konstruktsioon ja lukustus). 14. Tuleohutusnõuded. Detailplaneering on koostatud vastavuses siseministri määrusele nr 17 Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele ning Eesti Vabariigi ehitiste tuleohutuse standarditele EVS 812-1:2013, 812-2:2014, 812-3:2018, 812-4:2018, 812-6: , 812-7:2018, 871:2017. Tallinn, ia 5-1, tel/fax GSM

13 Jõgeva linnas Pargi tn 1 kinnistu ja selle lähiala detailplaneering Jõgeva mk, Jõgeva l, Pargi tn 1 töö nr. OG0216 DP 10/ Hoonete kaugus krundi piirist on vähemalt 1.0 m. Kaugused naaberhoonestusest on märgitud põhijoonisele, alati enam kui 8.0 m. Mobiilimasti teenindavad abihooned paigutada planeeritavale hoonele mitte lähemale kui 8.0 m, lähemale ehitamise vajaduse korral näha ette meetmed tule leviku tõkestamiseks vastavalt siseministri määrusele nr 17 Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele 22 toodud juhistele. Vähim lubatud tulepüsivusklass planeeritud hoonel on TP3. Väliseks tulekustutuseks vajalik veehulk (EVS 812-6: Tabel 1) Q = 15 L/sek 3.0 h jooksul saadakse olemasolevast tuletõrje veevõtukohast (tänavahüdrant, asukoht kinnistu kirdeserval, kaugus planeeritavast hoonest ~25 m). Hoonesisese veevarustuse projekteerimisel arvestada ka tuletõrjevee vooluhulkadega. 15. Elektrivarustus. Planeeritava hoone elektrivarustuse kavandamisel on kasutatud Elektrilevi OÜ Tartu Regiooni väljastatud Tehnilised tingimused detailplaneeringuks Nr Pargi tn 1 kinnistul on olemasoleva peakaitsme suuruseks 3x250. Hoone elektrivarustuseks paigaldatakse olemasolevate kaablite peale kinnistupiirile jaotuskilp ja liitumiskilp. Pargi tn 3 hoone elektritoite muutmist käesolevas planeeringus ei kavandata, kuna olemasolevad kaabelliinid on selleks sobivad, puudub vajadus nende ringitõstmiseks. 16. Sidevarustus. Planeeritava hoone sidevarustuse planeerimiseks on kasutatud Telia Eesti S koostatud Telekommunikatsioonialased tehnilised tingimused nr Säilitada sidekanal vajalikus ulatuses (hoone lammutamisel). Sidekanal pikendamise vajadust uue hooneni pole, kuna uus hoone paikneb loodeservaga vana hoone asukohas. Hoone lammutamise ajaks tõmmata optiline kaabel tagasi eelmisesse sidekaevu. Uue hoone valmides paigaldada uuesti optiline kaabel hoonesse ning otsastada. Raadiovõrgu seadmetel peab optiline kaabel säilima. Raadiovõrgu seadmed tõstetakse välja konteinerisse. Sidevarustuse kohta koostatakse eraldi projekt peale detailplaneeringu kehtestamist. Kinnistut läbivale sidekanalisatsioonile määratakse servituut 1+1 m sidekanalisatsioonitrassi teljest. 17. Veevarustus ja kanalisatsioon. Planeeritava hoone veevarustuse ja kanalisatsiooni planeerimiseks on kasutatud Jõgeva Veevärk OÜ koostatud tehnilisi tingimusi nr 139. Liitumispunktiks on olemasolev maakraan Pargi tn 3a kinnistul (asukoht Pargi tänavast ~37 m kaugusel, Pargi tn 1 kinnistu lääneedelaservast ~1.5 m kaugusel). Rekonstrueerida tuleb ühendustoru maakraanist hoone olemasoleva veemõõdusõlmeni. Planeeritava hoone eeldatava keskmine ööpäevane veetarbimine on 3.0 m 3 /D. Olemasolev liitumispunkt reoveekanalisatsiooniga paikneb Pargi tn 1 kinnistu Estakaadi tn poolsel piiril. Nähakse ette liitumiskaevu paigaldamine ja kinnistu reoveekanalisatsiooni torustiku Tallinn, ia 5-1, tel/fax GSM

14 Jõgeva linnas Pargi tn 1 kinnistu ja selle lähiala detailplaneering Jõgeva mk, Jõgeva l, Pargi tn 1 töö nr. OG0216 DP 11/ rekonstrueerimine. Planeeritava hoone eeldatav keskmine ööpäevane heitveekogus on 3.0 m 3 /D. Pargi tn 3 kinnistu katusega kaetud pind on 190 m 2, sillutatud platside pind on 32 m 2 ja kinnistu esine tee on poole laiuse ulatuses pindalaga 88 m 2. Pargi tn 3a kinnistu katusega kaetud pind on 351 m 2, sillutatud ala pind on 817 m 2 ja kinnistu esine tee on poole laiuse ulatuses pindalaga 68 m 2. Pargi tn 1 kinnistu planeeritava hoone hoonealune pind on 1016 m 2, kavandatud sillutatud platside pind on 990 m 2 ja kinnistu esine tee on poole laiuse ulatuses pindalaga 216 m 2. Eelpoolloetletud pindadest on pinnasesse immutatavate pindade osa pool Pargi tn 3 ja 3a hoonete katuste pindadest ja kolmandik Pargi tn 3a sillutatud platsidest. Otse katuselt sadeveekanalisatsiooni juhitav on Pargi tn 1 kavandatava hoone katuselt tulevad sadeveed, koguseliselt 1016 [m 2 ] / [m 2 ] * 80 [L/sek/ha] = 8.13 L/sek. Ülejäänud pindade sadeveed ( ( ) [m 2 ] / [m 2 ] * 80 [L/sek/ha] = L/sek ) kogutakse kokku Pargi tänaval olevate ja kavandatavate ning Pargi tn 1 kavandatava parkla alale rajatavate sadeveekaevude kaudu, nendelt aladelt kogutav sadevesi juhitakse enne sadeveekanalisatsiooni juhtimist läbi liiva-õlipüünise. Pargi tn 1 kavandatava hoone ja ümbritsevate sillutatud platside projekteerimisel arvestada eelpooltoodud sadeveekogustega ja et olemasolevas situatsioonis valgub Pargi 3a kinnistult vesi Pargi 1 kinnistule ja Pargi 1 kinnistult Estakaadi 2 kinnistule hooneprojekti koosseisus on vaja lahendada piirkonna vertikaalplaneering ühtselt, et oleks välditud sadevete valgumine kinnistult kinnistule. Samuti on vaja ühtselt dimensioneerida ja lahendada alal sadeveekanalisatsioonitorustikud. Sademevee ärajuhtimine toimub olemasoleva liitumispunkti kaudu, liitumispunkti rajatakse kaev. Parklatest tulev sademevesi puhastatakse I klassi liiva-õlipüüdjas. Kinnistu sademevee juhtimisel üvk torustikku tuleb tagada keskkonnanõuete täitmine: peab lähtuma Vabariigi Valitsuse määrusega nr 99 Reovee puhastamise ning heit- ja sademevee suublasse juhtimise kohta esitatavad nõuded, heit- ja sademevee reostusnäitajate piirmäärad ning nende nõuete täitmise kontrollimise meetmed 1 ja keskkonnaministri määrusega nr 75 Nõuete kehtestamine ühiskanalisatsiooni juhitavate ohtlike ainete kohta 1 kehtestatud nõuetest. Drenaazhi- ja katustelt tulevad sademeveed juhitakse puhastamata kinnistu sademeveekanalisatsiooni. Uputuste vältimiseks teostatakse torustikud nõuetekohaselt. Hoone teenindamiseks vajalike vee- ja kanalisatsioonitorustike kohta koostatakse eraldi projektid peale planeeringu kehtestamist. 18. Soojusvarustus. Hoone kütmine toimub valdavalt kaupluse jahutusseadmete jääksoojuse abil ning õhkkütteseadmete abil, võimalus on kasutada külmatippude ajal kaugkütet. Õhkkütteseadmete välisosad on lubatud paigaldada hoone sisehoovi välisseintele, asendiplaanil näidatud kohas, vältimaks müra levikut naabruses olevate elamute suunas. S Utilitas Jõgeva osakonnas väljastatud liitumise tehnilised tingimused nr 13. Kaugkütte ühendustorustike, hoone soojavarustuse ja soojussõlme projekteerimiseks ja ehitamiseks. Hoone lisasoojusvarustus lahendatakse kaugküttevõrgu baasil. Ühenduskoht olemasoleva kaugküttevõrguga kaugküttetorustiku kambris skeemitähisega K22. Liitumispunktist Tallinn, ia 5-1, tel/fax GSM

15 Jõgeva linnas Pargi tn 1 kinnistu ja selle lähiala detailplaneering Jõgeva mk, Jõgeva l, Pargi tn 1 töö nr. OG0216 DP 12/ teiselpool Pargi tänavat kuni Pargi tn 1 hooneni rajada nõuetekohaselt koostatud projekti järgi küttetorustik. 19. Planeeringu elluviimine. Detailplaneeringu kehtestamise järgselt on vajalik teostada järgmised tegevused allpooltoodud järjekorras, saavutamaks detailplaneeringus sätestatut: - vajalike servituutide seadmine (kinnistu pealsetele torudele, kui need ei ole üvk osad või ei kuulu teistele omanikele ei ole vaja servituute seada); - tehnovõrkude (k.a. sademevee- ja kuivendussüsteem), rajatiste ja teede tehniliste tingimuste hankimine, projektide koostamine koos vajalike kaasnevate lisauuringute teostamisega; - ehituslubade väljastamine Jõgeva linnavalitsuse poolt tehnovõrkude, rajatiste ja teede ehitamiseks; - uute planeeritud tehnovõrkude ja teede ehitamise lõpetamine ja kasutuslubade väljastamine Jõgeva Linnavalitsuse poolt; - hoonetele ehituslubade väljastamine. rendusega seotud rajatised tuleb rajada enne planeeringualale mistahes hoone ehitusloa väljastamist.). Seletuskirja koostas: Seletuskirja kontrollis: Tellija esindajad: Madis Karu Madis Karu Rita Uukkivi Tallinn, ia 5-1, tel/fax GSM

16

17

18

19 orient Suur tn :005: Pargi tänav L :001: katus Pargi tn :005: orient orient kill H Suur tn :005: orient uk kr b kr 2 T m 2/ m 2 P 12 P 0 pinn orient katus Pargi tn 3a 24901:005: Puiestee tn 25a 24901:005:0300 H orient b pl b H LP VESI liitumispunkt olemasolev maakraan Elamu H orient katus H Garaazh bet LP ELEKTER liitumiskilp olemasoleval trassil LP KUGKÜTE liitumispunkt olemasolevas kaugküttetorustiku kambris võrgu skeemitähisega K22 LP SIDE olemasolev sidekanal säilitada, vedada uus sidekaabel sidekaevuni Pargi tn :005:0100 Suur tn 1a 24901:005: Uus tänav 24901:005: lajaam orient a orient uk Puiestee tn :005:1200 bet kill Ä100 9 m 2/ m 2 P 27 P ±0.000 = BS Elamu H H bet Puiestee tn :005:0470 aiamaa Laadimissild Estakaadi tn :005:1320 kill aiamaa aiamaa H Elamu katus H H sokkel katus b katus katus H Elamu uk säilitada valguskaabel Estakaadi tn :005:1150 uk õli- ja mudapüüdur uk Estakaadi tn 1a 24901:005:0021 LP KNLISTSIOON liitumispunkt olemasoleval kanalisatsioonitrassil kinnistu piiril uk uk Y= X= LP SDEVEEKNLISTSIOON liitumispunkt olemasoleval sadeveekanalisatsioonitrassil kinnistu piiril Planeeritava ala piir Planeeritav hoonestusala Planeeritav hoonestusala täpsustus, plan. parkla kohal, teise korruse kõrgusel Planeeritava hoone ettepanek Tänavajoon Planeeritav pääs kinnistule autoga / jala Võimalik pääs hoonesse Naaberhooned Olemasolevad tänavad Planeeritav kinnistusisene asfaltkattega autode parkimisala ja sõiduteed Planeeritav müratõrje kaitsehaljastus (hekk) Liigiline koosseis lahendada hoone projektis Suurema kui 20-kohalise parkla rajamise piirang Planeeritav kõnnitee, avaliku kasutuse ettepanek Planeeritav jalakäijate ala/parkimiskeeluala Hoone seinale paigaldatavate tehnoseadmete paigaldusala Pos Sihtotstarve Kõrgus P. eha pind te Hoone- Korrus arv Kinnistu pind P 11 P 18 Tehnovõrkude kaitsevööndid Tehnovõrkude servituutide ettepanekud valiku kasutuse ettepanek Juurdepääsuservituudi ettepanek Müratõkkepiire Planeeritud kõrghaljastus, okaspuu Veoauto Planeeritav ehitusalune pind Planeeritav parkimiskohtade arv kinnistul / hoone keldris Planeeritav sadeveekanalisatsioon Planeeritav kaugküttetorustik KRUNDI EHITUSÕIGUS, KITSENDUSED NING RHITEKTUURSED NÕUDED pos nr 1 min. tulepüsivus arhitektuurijm. nõuded krundi krundi plan. aadress pind m 2 alune pind m 2 Pargi tn 1 max hoonete Hoonete max korrus; max kõrgus Hooneid krundil põhih. +abih /-1; 9 m 1+2 Maa sihtotstarve ja osakaalu %: DP liikide kaupa / katastriüksuse liikide kaupa Ä100% Ärimaa 100% 2 Puiestee tn 25a /-1; 9 m 1+2 Ä100% Ärimaa 100% reformimata riigimaa, 2a liidetakse Puiestee tn 25a kinnistuga max maapealne suletud brutopind parkimiskohti, normatiivne / kavandatud 2500 TP / TP / 20 kitsendused MP-kaabli kaitsevöönd (KV) 1+1 m, veetrassi KV 1+1 m, kanalisatsiooni KV 1+1 m, sadeveekanalisatsiooni KV 1+1 m, sidekanalisatsiooni KV m, avaliku kasutuse ettepanek MP-kaabli kaitsevöönd (KV) 1+1 m, KP-kaabli KV 1+1 m, veetrassi KV 1+1 m, kanalisatsiooni KV 1+1 m, gaasitrassi KV 1+1 m, sadeveekanalisatsiooni KV 1+1 m, sidekanalisatsiooni KV m, MP-õhuliini KV 2+2 m Pargi tänava ja Estakaadi tänava poole näha ette esinduslikumad fassaadid ja suuremad klaasipinnad. Materjalidest võib kasutada betooni, puitu ja klaasi. Fassaadidel kasutada vähemalt kahte erinevat materjali. Fassaad peab olema liigendatud nii vormilt, materjalilt kui toonidelt. Hoonete välimus peab olema kaasaegse arhitektuurse lahendusega. Vältida tuleb naturaalseid materjale imiteerivaid viimistlusmaterjale. Värvilahenduses eelistada tumedaid värvitoone. Hoonetel tohib plekki kasutada vaid aktsendi andmiseks. Katusekatte toon valida tume (must, tumehall, tumepruun). Katusekalde vahemik 0-3, parapetiga. Hoone ±0.000 täpsustada ehitusprojektis, joonisel esitatud absoluutkõrgust võib tõsta või langetada kuni 30 cm ulatuses vastavalt ehitusprojekti raames koostatavale vertikaalplaneeringu lahendusele. Hoone sokli kõrgus määrata arhitektuurse projektiga. TELLIJ TELLIJ DRESS TELLIJ ESINDJ KINNISTU OMNIK OMNIKU DRESS OMNIKU ESINDJ PROJEKTI JUHT PROJEKTI UTOR RHITEKT JOONESTJ ktsiaselts OG ELEKTR Tobia k Rakvere v, Lääne-Viru mk Rita Uukkivi ktsiaselts OG ELEKTR Tobia k, Rakvere v, Lääne-Viru mk Rita Uukkivi Madis Karu Madis Karu Madis Karu Madis Karu PROJEKT UUSEHITIS JUURDEEHITUS DRESS LEPING NR. KUUPÄEV JOONIS Jõgeva linn, Pargi tn 1 detailplaneering OG ÜMBEREHITUS REKONSTRUEERIMINE TÖÖ NR. MÕÕT 2 OG0216 1:500 LMMUTMINE TEHNOSÜST. MUUTMINE Pargi tn 1, Jõgeva linn, Jõgeva mk STDIUM LEHT NR. Põhijoonis DP DP04 rhitektuuribüroo Nafta OÜ: Reg. nr , GSM , Sõbra tn 24b, Nõmme linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond, MTR EP ntud joonis on autorikaitse objekt ja kuulub rhitektuuribüroo Nafta OÜ-le. Joonist ei ole lubatud kasutada, paljundada ega loovutada kolmandatele isikutele ilma rhitektuuribüroo Nafta OÜ kirjaliku loata!

20

21

22

23 ELEKTRILEVI OÜ TRTU REGIOON TEHNILISED TINGIMUSED DETILPLNEERINGUKS Nr Väljastatud: Kehtivad kuni: Tehniliste tingimuste taotleja: rhitektuuribüroo Nafta OÜ Taotleja aadress: Sõbra tänav 24b Tallinn Harju maakond Taotleja telefon: Taotleja Taotluse esitamise kuupäev ja nr.: 2. Liidetava elektripaigaldise iseloomustus: Detailplaneering, Tehnilised tingimused detailplaneeringuks Pargi tänav 1 Jõgeva linn Jõgeva maakond 3. Tehniliste tingimustega kehtestatakse liitujale liitumisjuhtmestiku projekteerimiseks järgmised nõuded: Võrguühenduse lubatud maksimaalne läbilaskevõime: 3x200 Elektriline aadress: Toitealajaam: Toitefiider: Jaotusalajaam: Sektsioon: Jaotusfiider: JÕGEV 110/35/15/10 LINN II:JQG Uus tn. :(Jõgeva) -Pargi tn 1 kinnistul loeme olemasoleva peakaitsme suuruseks 3x Objekti elektrivarustuse tarbeks planeerida olemasolevate kaablite peale kinnistupiirele jaotuskilp ja liitumiskilp. - Pargi tn 1 kinnistul asuvad Elektrilevi OÜ-le kuuluvad 0,4 kv maakaabeliinid. Juhul, kui olemasoleva kaablikaitsevööndisse planeeritakse hoone ja/või parkla tuleb näha ette uus trassikoridor. Nende ümberpaigutamist võrgu valdaja ei kavanda. Vajadusel on liinitrasside muutmine (või nende asendamine kaabelliinidega ala vabastamiseks ehitus tegevuseks või hilisem demontaaþ ) võimalik, see toimub kliendi (kinnisvaraarendaja) tellimisel ja kulul. Detailplaneeringu alast välja jäävate võrkude ümberehitusteks vajalikud tegevused ja trassid kooskõlastada neid puudutavate maaomanikega. Kooskõlastused peavad olema märgitud seletuskirjas ja esitatud Elektrilevi OÜ le eraldi paberkandjal või digitaalselt allkirjastatuna kooskõlastaja poolt. -Detailplaneeringu koostamiseks vajalike täiendavate andmete saamiseks pöörduda Elektrilevi OÜ Lõuna piirkonna võrguplaneerimise sektori poole (Evelin Prüüs tel ). Detailplaneering kooskõlastada Elektrilevi OÜ Lõuna piirkonnaga. Projektide kooskõlastamine toimub läbi iseteeninduse portaali ja infot on võimalik saada Elektrilevi kodulehel - Elektrivõrgu väljaehitamine toimub vastavalt Elektrilevi OÜ liitumistingimustele. KÄESOLEVD TEHNILISED TINGIMUSED KEHTIVD INULT OBJEKTI ELEKTRIPIGLDISE PROJEKTI KOOSTMISEKS

24 4. Liitumispunkt Elektrilevi OÜ-ga asub: Ostja toitekaabli kingadel alajaama 0,4 kv jaotusseadmes. Kinnitaja: Evelin Prüüs Võrgu planeerija Koostas: Evelin Prüüs Telefon: KÄESOLEVD TEHNILISED TINGIMUSED KEHTIVD INULT OBJEKTI ELEKTRIPIGLDISE PROJEKTI KOOSTMISEKS

25 TEHNILISED TINGIMUSED NR. 139 TEHNILISED TINGIMUSED KINNISTU DETILPLNEERINGU KOOSTMISEKS Objekt: Pargi 1, Jõgeva Olmeveetarve: 0,6 m 3 /h, 0,7 m 3 /d Tulekustustusvee tarve: arvutatav l/s Kanaliseeritav reovesi: 0,6 m 3 /h, 0,7 m 3 /d Kanaliseeritav sademevesi: arvutatav Taotlus: nr Väljastatud: Kehtivuse tähtpäev: Tehniliste tingimustega kehtestatakse liitumise ja kinnistu veevarustuse ja kanalisatsiooni rajatiste planeerimiseks järgmised tingimused: 1.Planeerimisel lähtuda järgmistest dokumentidest Planeerimisseadus Ehitusseadustik Veeseadus Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni seadus Tuleohutusseadus Keskkonnaministri määrus nr 75 Nõuete kehtestamine ühiskanalisatsiooni juhitavate ohtlike ainete kohta 1 Jõgeva linna ühisveevärgi ja kanalisatsiooni liitumise eeskiri Jõgeva linna ühisveevärgi ja kanalisatsiooni kasutamise eeskiri Eesti Standard EVS 835:2014 Hoone veevärk Eesti Standard EVS 846_2013 Hoone kanalisatsioon Eesti Standard EVS 848:2013 Väliskanalisatsioonivõrk Eesti Standard EVS 921:2014 Veevarustuse välisvõrk 2. Veevarustus Esitada olmeveevajadus lähtudes planeeritud ehitiste kasutusest. Liitumispunktiks on olemasolev maakraan Pargi tn 3a kinnistul. Koordinaadid x= , y= Rekonstrueerida tuleb ühendustoru maakraanist hoone olemasoleva veemõõdusõlmeni. Tagatud veerõhk kinnistu piiril maapinna kõrgusel 23 m H2O (veesammast). Suurema rõhu vajadusel näha ette lokaalse rõhutõsteseadme paigaldamine. Rekonstrueerida veemõõdusõlm vastavalt Jõgeva linna ühisveevärgi ja kanalisatsiooni kasutamise eeskirjale ja Jõgeva Veevärk poolt kehtestatud nõuetele. Kastmisvee vajadusel esitada veevajaduse suurus. Kastmisvee võtmine lubatud kinnistu veemõõdusõlme tagant. Vajadusel näha ette vastava arvesti paigaldamine, mis toimub kinnistu omaniku kulul. Väline tulekustutusvesi on võimalik saada piirkonna hüdrandist nr 51 (Estakaadi tn, x= , y= ). Tagatud veeloovutus tuletõrjehüdrandist on 10 l/s. Esitada vajaliku tuletõrjevee kogus. Välise tulekustutusvee suurema vajaduse korral tuleb näha ette tehniliselt sobiv lahendus kinnistul. Jõgeva Veevärk OÜ Tel: Toominga 34, Jõgeva Reg

26 3. Kanalisatsioon Esitada ärajuhitava reovee planeeritud kogus. Olemasolev liitumispunkt paikneb Estakaadi tn kinnistu piiril. Koordinaadid on x= , y= Näha ette liitumiskaevu paigaldamine ja kinnistu reoveekanalisatsiooni torustiku rekonstrueerimine. Köögi planeerimisel näha ette reovete puhastamine piisava võimsusega rasvapüüdjas. Sademevee ja drenaaživee juhtimine reoveekanalisatsiooni ei ole lubatud. Ühiskanalisatsiooni lubatud paisutustase on Paisutustasemest allpool olevate ruumide ja seadmete kaitseks tuleb ette näha sobilik tehniline lahendus. 4. Sademeveekanalisatsioon Esitada tekkiva sademevee kogused katustelt, platsidelt, haljastuselt. Sademevee ärajuhtimine on võimalik olemasoleva liitumispunkti kaudu, tagades vajalikud keskkonnanõuded. Ehitada välja liitumispunkt kaevuna. Liitumispunkti koordinaadid x= , y= Parklatest tulev sademevesi peab olema puhastatud I klassi liiva-õlipüüdjas. Drenaaži- ja katustelt tulevad sademeveed võib juhtida puhastamata kinnistu sademeveekanalisatsiooni. Pargi tn poolselt katuselt tulev sademevesi tuleb kanaliseerida. Näha ette meetmed uputuste vältimiseks. 5. Muud nõuded 5.1. Planeerimislahenduse koostamisel palume teha koostööd üvk torustiku valdajaga Määrata puuduvad üvk torustike kaitsetsoonid ja servituutide seadmise vajadus Planeeringu koostamise korraldajaga on vaja kokku leppida üvk rajatiste väljaehitamise tingimused. Kalle Pint Tehnoloogia direktor Jõgeva Veevärk OÜ Tel: Toominga 34, Jõgeva Reg

27 TELEKOMMUNIKTSIOONILSEDTEHNILISEDTINGIMUSEDNR Tehnilistetingimusteliik Detailplaneering Kliendinumber Isikukood/Registrikood Nimi RHITEKTUURIBÜROONFTOÜ Kontaktisik MadisKarutelefon e-post adress ITN5-1,TLLINN10111,HRJUM Ehitisenimetusjaasukoha Pargitn1JõgevalinnJõgevalinnJõgevamaakond kirjeldus Ehitisesihtotstarve Kauplusehoone Teliasidevõrgulõpp-punkt Eimäärata Objektihaardeulatus üle50m Olemasolevsidevõrk Olemasolevashoonesasuboptikaningsidekanal TeliaEestiS(edaspidinimetatudTelia)sideteenustetarbimisevõimaldamiseksonvaja projekteeridajarajadaühendusteliasidevõrgulõpp-punktistobjekti/hoonesisevõrgu ühendus(jaotus)kohani,sealhulgas: Tehniliselahenduse kirjeldus Sisevõrgukirjeldus Säilitadasidekanalvajalikusulatuses(kuihoonetlammutatakse). Vajaduselpikendadasidekanalkuniuuehooneni.Tõmmata optilinekaabeltagasieelmisessesidekaevu.uuehoonevalmides paigaldadauuestioptilinekaabelhoonesseningotsastada. Raadiovõrguseadmetel(endineEMT)peaboptilinekaabelsäilima. Raadiovõrguseadmedtõstetakseväljakonteinerisse(teavitada3 kuudetteennehoonelammutamist). Sisevõrgudokumentonmanuses. Teliadokument:Valguskaablisisevõrkudeehitaminekorter-ja ärimajades Nõudedgeodeetiliselealusplaanilejaprojektile Majandus-jakommunikatsiooniministri määrusnr70"Ehitusgeodeetilisteuurimistööde tegemisekord" Teliadokument"Liinirajatisteprojekteeriminejamaakasutuseseadustamine.v4." Teliadokument"Üldnõudedehitusprojektidekoostamiseksjakooskõlastamiseksningehitamiseks liinirajatistekaitsevööndis" TöödeteostaminesidevõrgukaitsevööndisvõibtoimudakooskõlastatultTeliajärelevalvega. Infojärelevalvekohtatelefoninumbril TeliaEestiSeivõtaväljastatudtehnilistetingimustegasideehitisteväljaehitamiseega omandamisekohustust. Täiendavadtehnilisednõudmised TeliaEestiS klienditeenindus Valge Tallinn ärikliendid1551 Registrikood erakliendid123

28 Käesolevadtelekommunikatsioonialasedtehnilisedtingimusedkoostati ningonkehtivadkuni Koostaja: TeliaEestiS PriitNigol telefon: Väljastaja: TeliaEestiS: PriitNigol esindabvolikirjaalusel TeliaEestiS klienditeenindus Valge Tallinn ärikliendid1551 Registrikood erakliendid123

29 Liitumise tehnilised tingimused Kaugkütte ühendustorustike, hoone soojavarustuse ja soojusssõlme projekteerimiseks ja ehitamiseks Meie 13, 07. detsember 2016 a. Objekti nimetus ja asukoht: Pargi 1, Jõgeva Tellija aadress: rhitektuuribüroo Nafta OÜ Tallinn, Sõbra 24b, 10920, juhatuse liige Madis Karu Soojuskandja ülekuumendatud vesi 2. Soojuskandja parameetrid: temperatuurid t 1 = 100 o C; t 2 =60 o C, (soojustorustike materjalide valikul võtta aluseks t 1 = 120 o C) rõhud p 1 = 4,0 5,0 bar; p 2 =1,8 2,5 bar rõhkude vahe seadmete valikuks 1,0 bar maksimaalne rõhk soojusvõrgus (surveproov) 16 bar soojushulga reguleerimise süsteem: tsentraalne ja kohalik kvantitatiivne- kvalitatiivne 3. Hoonete soojusvarustus ja soojussõlm projekteerida nii, et välistemperatuuril (-23 o C), oleks tagasivoolu temperatuur soojussõlme primaarpoolel t 2 =55 o C või madalam. 4. Peale (t 1 ) -ja tagasivoolu (t 2 ) temperatuurid, välistemperatuuril (-23 o C) hoonete küttesüsteemide projekteerimiseks t 1 = 70 o C; t 2 =50 o C 5. Peale (t 1 )- ja tagasivoolu (t 2 ) temperatuurid, välistemperatuuril (-23 o C) hoone ventilatsioonisüsteemi projekteerimiseks t 1 = 70 o C; t 2 =40 o C 6. Ühenduskoht olemasoleva kaugküttevõrguga, kaugküttetorustiku kambris skeemitähisega K22 /(skeem lisatud) 7. Kaugküttetorustiku teenindussõlme paigaldada sulgarmatuur (maakraanid). 8. Projekteeritavate kaugküttetorustike paiknemine krundil ja läbimõõdud, kooskõlastada S Utilitas Jõgeva osakonnaga projekteerimise käigus. 9. Kõigi ehitatavate maa-aluste kaugküttetorustike puhul kasutada vähemalt 2 soojusisolatsiooni klassiga ja signaaljuhtmetega eelisoleeritud torusid. 10. Tööd kaugküttetorustike projekteerimisel ja ehitamisel teostada vastavalt Eelisoleeritud Torustike Paigaldamise Eeskirjadele. 11. Kaugküttetorustike ehitamine peab toimuma S Utilitas Jõgeva osakonna esindaja tehnilise järelvalve all. Projekteerimistingimused hoonete soojussõlmedele 1. Soojussõlmede võimsus küttele, ventilatsioonile ja soojale tarbeveele- vastavalt hoone projektile. 2. Soojussõlm projekteerida nii, et soojussõlme primaarpoole tagasivoolu temperatuur t 2 ei oleks üle 5 o C kõrgem kui hoone küttekontuuri sekundaari tagasivool. 3. Tarbevee soojusvaheti primaarpoole tagasivoolu temperatuur, suveperioodil, maksimaalkoormusel ei tohi olla kõrgem kui 20 o C 4 Soojussõlmed projekteerida kinnistena, kasutades plaatsoojusvaheteid ja tsirkulatsioonipumpasid. 5. Kütte-ja ventilatsioonisüsteemi täiteveetorudele paigaldada veemõõturid 6. Soojussõlmed peavad töötama automaatjuhtimisel. Soojussõlmede ruumides peavad olema vajaliku võimsusega elektriühendus, kanalisatsioonitrapp. 7. Soojusenergia arvestamine toimub vastavalt Võrguettevõtja poolt tarnitud soojusarvesti näidule.

Tiitel

Tiitel O Ü A A R E N S P R O J E K T Pärnu tn 114, Paide linn reg nr 10731393 Töö nr DP-9/201 /2017 JÄRVA MAAKOND PAIDE LINN AIA TÄNAVA DETAILPLANEERING (eskiis) Planeeringu koostajad: planeerija Andrus Pajula

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Töö nr: 02/13 Tellija: AS E-Piim tootmine PÕLTSAMAA LINNAS VÄLJA TN 4, 7 ja JÕGEVA MNT 1 KINNISTUTE NING LÄHIALA DETAILPLANEERING Detailplaneeringu koostaja: R U U M J A M A A S T I K O Ü Väike-Ameerika

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUS KORRALDUS Viimsi 16. mai 2017 nr 322 Randvere küla, kinnistu Aiaotsa tee 20 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb

Rohkem

Elva Vallavalitsus

Elva Vallavalitsus ELVA VALLAVALITSUS KORRALDUS Elva 12. märts 2019 nr 2-3/268 Elva vallas Elva linnas Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 ehitusloa muutmisega mittenõustumine 1. Asjaolud 1.1. Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 krundid

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri Seletuskiri 1. Detailplaneeringu lähtematerjalid. Detailplaneeringu lähtematerjalideks on: 1) Haapsalu Linnavalitsuse korraldus 27.01.2016 nr 52 detailplaneeringu algatamise kohta. 2) Lähteseisukohad koos

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

Alatskivi Vallavalitsus

Alatskivi Vallavalitsus PEIPSIÄÄRE VALAVOLIKOGU OTSUS Alatskivi 30. november 2017 nr 22 Alatskivi alevikus asuva Päiksi tee 2c maaüksuse detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Vabariigi Valitsuse 22.06.2017

Rohkem

Jooniste nimekiri Joonise nr A1624_EP_AR-0-01 A1624_EP_AR-4-01 A1624_EP_AR-4-02 A1624_EP_AR-4-03 A1624_EP_AR-4-04 A1624_EP_AR-5-01 A1624_EP_AR-5-02 A1

Jooniste nimekiri Joonise nr A1624_EP_AR-0-01 A1624_EP_AR-4-01 A1624_EP_AR-4-02 A1624_EP_AR-4-03 A1624_EP_AR-4-04 A1624_EP_AR-5-01 A1624_EP_AR-5-02 A1 Jooniste nimekiri Joonise nr 6_EP_R-0-0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-7-0 6_EP_R-7-0 Joonise

Rohkem

Microsoft Word - Kruusimäe 1 seletuskiri

Microsoft Word - Kruusimäe 1 seletuskiri PROJEKTI KOOSSEIS I SELETUSKIRI 1. Detailplaneeringu alused ja lähtedokumendid. 2. Kontaktvööndi analüüs. Üldplaneering. 3. Detailplaneeringu eesmärk ja põhjendus. 4. Olemasolev olukord 5. Planeerimislahendus

Rohkem

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, 80088 Pärnu Tel 4479733 www.parnu.maavalitsus.ee Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi Tel 4330 400 www.viljandi.maavalitsus.ee Konsultant Ramboll Eesti AS

Rohkem

Microsoft Word - Nelgi tee 23_DP_Seletuskiri.doc

Microsoft Word - Nelgi tee 23_DP_Seletuskiri.doc I MENETLUSDOKUMENDID SISUKORD 1. Viimsi Vallavalitsuse 13.03.2018 korraldus nr.138 Viimsi alevikus, kinnistu Nelgi tee 23 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine ; 2. Ajalehekuulutus

Rohkem

Haava tn 2 ja 2a detailplaneering Haapsalu linn, Läänemaa Detailplaneeringu tellija: FTr Consultants OÜ (reg.nr ) Kohtu 3A-2, Tallinn Pl

Haava tn 2 ja 2a detailplaneering Haapsalu linn, Läänemaa Detailplaneeringu tellija: FTr Consultants OÜ (reg.nr ) Kohtu 3A-2, Tallinn Pl Haapsalu linn, Läänemaa Detailplaneeringu tellija: FTr Consultants OÜ (reg.nr 11142134) Kohtu 3A-2, 10130 Tallinn Planeeringu koostaja: OÜ Pärnu Instituut (reg.nr 11362232) Riia mnt 14-7, 80013 Pärnu Projektijuht:

Rohkem

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , HIRVE TN 11 JA 13 DETAILPLANEERING TÖÖ NR:

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , HIRVE TN 11 JA 13 DETAILPLANEERING TÖÖ NR: Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr. 12692115 tel.: 660 3335, info@projekt363.ee HIRVE TN 11 JA 13 DETAILPLANEERING TÖÖ NR: 150401-001 TELLIJA: Aleksandr Grimov aleksandr@oseeniksgrupp.ee

Rohkem

Seletuskirja alus

Seletuskirja alus 1 Projekti koosseis 1. Menetlusdokumendid. Seletuskiri ja joonised. Lisad. Köide I 2 Köite koostajad Amet Projektijuht Arhitekt Insener Insener Nimi Mati Puusepp Romet Virkus Marko Kuusik Kairi Tiitsmann

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Töö nr: 02/13 Huvitatud isik: AS E-Piim tootmine PÕLTSAMAA LINNAS VÄLJA TN 4, 7 ja JÕGEVA MNT 1 KINNISTUTE NING LÄHIALA DETAILPLANEERING Detailplaneeringu koostaja: R U U M J A M A A S T I K O Ü Väike-Ameerika

Rohkem

Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähte

Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähte Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill 2017. a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähteseisukohtade kehtivus: 18 kuud 1. Detailplaneeringu

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUSE EHITUS- JA KOMMUNAALAMET Eelnõu PROJEKTEERIMISTINGIMUSED DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE KOHUSTUSE PUUDUMISEL NR 971 Sidevõrgu (sidetrassid, sidekapid) ehitusprojekti koostamiseks Viimsi

Rohkem

Projekt363 OÜ, Liivalao tn 11 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , Harju maakonnas, Saue vallas, Laagri alevikus KIRSIM

Projekt363 OÜ, Liivalao tn 11 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , Harju maakonnas, Saue vallas, Laagri alevikus KIRSIM Projekt363 OÜ, Liivalao tn 11 Tallinn 11216, Reg. nr. 12692115 tel.: 660 3335, info@projekt363.ee Harju maakonnas, Saue vallas, Laagri alevikus KIRSIMÄE TN 11 JA 13 KINNISTUTE DETAILPLANEERING TÖÖ NR:

Rohkem

Eesõna

Eesõna 1 OSA 2 SELETUSKIRI Sisukord LÄHTEANDMED JA ÜLDEESMÄRGID... 2 Detailplaneeringu koostamise alused... 2 Detailplaneeringu koostamise eesmärgid... 2 Arvestamisele kuuluvad planeeringud ja dokumendid... 2

Rohkem

Microsoft Word - DP_Aiandi 6_SELETUSKIRI_ doc

Microsoft Word - DP_Aiandi 6_SELETUSKIRI_ doc VIIMSI VALD, VIIMSI ALEVIK, Aiandi tee 6 DETAILPLANEERING OBJEKT : Aiandi tee 6, Viimsi alevik, Viimsi vald, Harjumaa DETAILPLANEERINGUST HUVITATUD ISIKUD : Viimsi vald, Nelgi tee 1, Viimsi alevik 74001

Rohkem

Microsoft Word - Kirsiaia_DP_seletuskiri.doc

Microsoft Word - Kirsiaia_DP_seletuskiri.doc 1 KIRSIAIA DETAILPLANEERING SELETUSKIRI SISSEJUHATUS Käesolev detailplaneering on koostatud 2002.a. augustikuus Audru Vallavalitsuse tellimisel. Planeeringu koostamise aluseks oli Audru Vallavolikogu otsus

Rohkem

Töö nr DP Võrumaa, Antsla vald, Antsla linn TAMME TN 8C KRUNDI JA LÄHIÜMBRUSE DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: Plaan OÜ Planeeringust hu

Töö nr DP Võrumaa, Antsla vald, Antsla linn TAMME TN 8C KRUNDI JA LÄHIÜMBRUSE DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: Plaan OÜ Planeeringust hu Võrumaa, Antsla vald, Antsla linn TAMME TN 8C KRUNDI JA LÄHIÜMBRUSE DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: Plaan OÜ Planeeringust huvitatud isik: Antsla Vallavalitsus Tartu 2017 Sisukord 1. Detailplaneeringu

Rohkem

Microsoft Word - DP_Aiandi 6-eskiis_SELETUSKIRI_.doc

Microsoft Word - DP_Aiandi 6-eskiis_SELETUSKIRI_.doc VIIMSI VALD, VIIMSI ALEVIK, Aiandi tee 6 DETAILPLANEERINGU ESKIIS OBJEKT : Aiandi tee 6, Viimsi alevik, Viimsi vald, Harjumaa DETAILPLANEERINGUST HUVITATUD ISIKUD : Viimsi vald, Nelgi tee 1, Viimsi alevik

Rohkem

Lisa I_Müra modelleerimine

Lisa I_Müra modelleerimine LISA I MÜRA MODELLEERIMINE Lähteandmed ja metoodika Lähteandmetena kasutatakse AS K-Projekt poolt koostatud võimalikke eskiislahendusi (trassivariandid A ja B) ning liiklusprognoosi aastaks 2025. Kuna

Rohkem

Microsoft Word - kiviaia det.doc

Microsoft Word - kiviaia det.doc Töö: nr 32-10 Huvitatud isik: Meeli Otsa Kuusalu valla Kaberla küla Kiviaia tee 1 ja 3 kinnistute ja lähiala detailplaneering Juhataja Projekti juht Projekteerija Mairi Kaal Kalle Koppel Kalle Koppel Tallinn

Rohkem

Eeskirja näidis../valla, LINNA/ ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONIGA LIITUMISE EESKIRI (Volitusnorm ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse 5 lg 2 1 )

Eeskirja näidis../valla, LINNA/ ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONIGA LIITUMISE EESKIRI (Volitusnorm ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse 5 lg 2 1 ) Eeskirja näidis../valla, LINNA/ ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONIGA LIITUMISE EESKIRI (Volitusnorm ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse 5 lg 2 1 ) 1. Eeskirja reguleerimisala 1. peatükk ÜLDSÄTTED (1).

Rohkem

Projekti koosseis

Projekti koosseis Köite koostamisel osalesid : Arhitektuurne osa volitatud arhitekt arhitekt Anu Vaarpuu KBT Ehitusprojekt OÜ Olga Adamson KBT Ehitusprojekt OÜ 3 Köite koosseis: B. Seletuskiri 1. Sissejuhatus. 2. Lähteolukord.

Rohkem

EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastri

EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastri EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva 01.06.2018 nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastriüksuse ja osaliselt Tedre katastriüksuse ning lähialade

Rohkem

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP PÕLVA MAAKOND, PÕL

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP PÕLVA MAAKOND, PÕL Paabor Projekt OÜ Reg nr: 14260182 Kalda tee 8-80 50703 TARTU Tel: +372 5358 6223 E-mail: paaborprojekt@gmail.com Töö nr: DP-3-2018 PÕLVA MAAKOND, PÕLVA VALD, PÕLVA LINN ENERGIA TN 16 JA LÄHIALA DETAILPLANEERING

Rohkem

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt Muraste veemajandusprojekt Infopäev Meelis Härms, Strantum OÜ juhataja 16.04.19 Taust Projekti eesmärk- Muraste küla põhjaosa ja Eeriku tee kanaliseerimine ja veevarustuse väljaehitamine, Aida ja Sauna

Rohkem

MAAKONNAPLANEERING JA ÜLDPLANEERING

MAAKONNAPLANEERING JA ÜLDPLANEERING Maakasutuse-, arhitektuuri- ja haljastusnõuded üldplaneeringus Tartu linna kogemus Indrek Ranniku Tartu Linnavalitsuse LPMKO üldplaneeringu- ja arenguteenistuse juhataja Indrek.Ranniku@raad.tartu.ee kolmas

Rohkem

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP TARTU MAAKOND, TAR

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP TARTU MAAKOND, TAR Paabor Projekt OÜ Reg nr: 14260182 Kalda tee 8-80 50703 TARTU Tel: +372 5358 6223 E-mail: paaborprojekt@gmail.com Töö nr: DP-5-2017 TARTU MAAKOND, TARTU VALD, KÕRVEKÜLA ALEVIK SIRELI TN 7 MAAÜKSUSE JA

Rohkem

Loode tn 7_SELETUSKIRI

Loode tn 7_SELETUSKIRI Töö nr DP-01-16 Lääne-Viru maakond, Tapa vald, Tapa linn Loode tn 7 krundi DETAILPLANEERING Tellija: OÜ Tapa NP Koostaja: LandComposition OÜ info@landcomposition.ee Tel: (+372) 58 507 811 Tartu 2016-2018

Rohkem

J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm 1 J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõ

J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm 1 J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõ 1 J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Keskkonnamõju strateegilise hindamise programm OÜ Hendrikson & Ko Raekoja pl 8, Tartu Pärnu mnt 27, Tallinn http://www.hendrikson.ee

Rohkem

Microsoft Word - SUUREKIVI1_seletuskiri_JOELAHTME.doc

Microsoft Word - SUUREKIVI1_seletuskiri_JOELAHTME.doc 1 Töö nr. 392-14 Eksemplar nr. /6 Tellija: JÕELÄHTME VALLAVALITSUS Jõelähtme küla, Postijaama tee 7, 74202 Huvitatud isik: MARGUS VAATMANN, Õismäe tee 104-3 tel. 358415362101 e-mail:margus.vaatmann@gmail.com

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

Merikotka tn 1 detailplaneering Kuressaare linn, Saare maakond Merikotka tn 1 (34901:010:0430) Töö nr Planeerija: Asum Arhitektid OÜ

Merikotka tn 1 detailplaneering Kuressaare linn, Saare maakond Merikotka tn 1 (34901:010:0430) Töö nr Planeerija: Asum Arhitektid OÜ Kuressaare linn, Saare maakond Merikotka tn 1 (34901:010:0430) Töö nr 17-11-02 Planeerija: Asum Arhitektid OÜ 11146600 Hannes Koppel volitatud arhitekt, tase 7 Suur-Sadama 7 93813 Kuressaare +372 52 652

Rohkem

I Sisukord

I Sisukord I Sisukord II MENETLUSDOKUMENDID... 2 III SELETUSKIRI... 3 1. Koostamise alused, lähtedokumendid ja teostatud uuringud... 3 1.1. Koostamise alused... 3 1.2. Lähtedokumendid... 3 1.3. Uuringud... 3 2. Detailplaneeringu

Rohkem

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , SAKU VALLA TÄNASSILMA KÜLA UUS-KIRSIMÄE KINNISTU DE

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , SAKU VALLA TÄNASSILMA KÜLA UUS-KIRSIMÄE KINNISTU DE Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr. 12692115 tel.: 660 3335, info@projekt363.ee SAKU VALLA TÄNASSILMA KÜLA UUS-KIRSIMÄE KINNISTU DETAILPLANEERING TÖÖ NR: 140402-001 TELLIJA: Saku Vallavalitsus

Rohkem

I Sisukord

I Sisukord I Sisukord II MENETLUSDOKUMENDID... 2 III SELETUSKIRI... 3 1. Koostamise alused, lähtedokumendid ja teostatud uuringud... 3 1.1. Koostamise alused... 3 1.2. Lähtedokumendid... 3 1.3. Uuringud... 3 2. Detailplaneeringu

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri OÜ A A R E N S P R O J E K T Töö nr DP-02/2012 Reg nr 037140 Tallinna linn Kesklinna linnaosa PIRITA TEE 26D KINNISTU JA LÄHIALA DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: OÜ AARENS PROJEKT Aadress: Pärnu

Rohkem

Microsoft Word - SELETUSKIRI_KAAL__ doc

Microsoft Word - SELETUSKIRI_KAAL__ doc LUITE tn 2a ja LUITE tn 2 KINNISTUTE DETAILPLANEERING, ESKIIS OBJEKT : Luite tn 2a ja Luite tn 2, Kesklinna linnaosa, Tallinn, 11313 DETAILPLANEERINGUST HUVITATUD ISIK : Egert Kaal, Luite tn 2a, Tallinn

Rohkem

Microsoft Word - Pagari_seletus_26_maavanema_koosk-ga.doc

Microsoft Word - Pagari_seletus_26_maavanema_koosk-ga.doc !"!#$%!!&"'&%% (%%% )#%%& kobras@kobras.ee % %*+ + Asukoht (L-Est 97) X 6527895 Y 590083, ("'#!!--.!$ Objekti aadress: Tellija: Töö täitja: Juhataja: Planeerija, vastutav spetsialist: Kontrollija: August

Rohkem

Microsoft Word - Männimetsa DP seletuskiri doc

Microsoft Word - Männimetsa DP seletuskiri doc Laadi külas, Männimetsa kinnistu detailplaneering 09.06.2015 1 ARHITEKTUURIBÜROO MARGIT KÕRTS OÜ ARHITEKTUURIBÜROO MARGIT KÕRTS Töö number: 06-15 Detailplaneeringu algataja: Peeter Naaber Tahkuranna vald,

Rohkem

RAAM Arhitektid AI OÜ mtr EEP reg Telliskivi tn 60 Tallinn tel AASA TN 6//6A DETAILPLANEERIN

RAAM Arhitektid AI OÜ mtr EEP reg Telliskivi tn 60 Tallinn tel AASA TN 6//6A DETAILPLANEERIN mtr EEP001330 reg 11470542 Telliskivi tn 60 Tallinn 10412 tel +372 53402476 info@raamarhitektid.eu AASA TN 6//6A DETAILPLANEERING Viljandi vanalinna muinsuskaitseala reg.nr 27010 VILJANDI TÖÖ NR: 16VIL

Rohkem

1 Töö nr 1590 Tallinna mnt maa-ala (3.Roheline tn kuni Energia tn ristmik) detailplaneering Käesoleva köite koostajad Amet Nimi Allkiri Teede ja plane

1 Töö nr 1590 Tallinna mnt maa-ala (3.Roheline tn kuni Energia tn ristmik) detailplaneering Käesoleva köite koostajad Amet Nimi Allkiri Teede ja plane 1 Käesoleva köite koostajad Amet Nimi Allkiri Teede ja planeeringute osakond: Osakonnajuhataja Ülo Amor Projektijuht Einike Laidsaar Arhitekt Piret Kirs VK insener Iren Kaskman Insener (elekter, side)

Rohkem

(Microsoft Word _DP_Seletuskiri_t\344iendustega.docx)

(Microsoft Word _DP_Seletuskiri_t\344iendustega.docx) A. Lätte tn 20, Nõo alevik, Nõo vald, Tartumaa NÕO ALEVIKUS ASUVA A. LÄTTE TN 20 KINNISTU DETAILPLANEERING DETAILPLANEERING TÖÖ NR: RP14012_01 TELLIJA: Nõo Vallavalitsus Voika 23, Nõo alevik, Nõo vald,

Rohkem

KASUTUSLOA TAOTLUS Esitatud.. a. 1 KASUTUSLOA TAOTLUS 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide m

KASUTUSLOA TAOTLUS Esitatud.. a. 1 KASUTUSLOA TAOTLUS 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide m Esitatud.. a. 1 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide tmisel ehitise kasutamise otstarbe tmisel ehitise osalisel kasutamisel ehitise osalisel lammutamisel

Rohkem

Microsoft Word - Seletuskiri

Microsoft Word - Seletuskiri KINNISTU TÖÖ NR. DP-01-14 TELLIJA: EXPOLIO OÜ KONTAKTISIK: VEIKO KAUP ARHITEKTUURIBÜROO RAF OÜ PÄRNU MNT 131B-12, 11314, TALLINN MTR: EEP000784 ARHITEKTID: PEETER LIIVANDI VILLU SCHELER TALLINN 2015 KAUSTA

Rohkem

Microsoft Word - ValliTn34DP.Seletuskiri.doc

Microsoft Word - ValliTn34DP.Seletuskiri.doc Maastik OÜ registrikood: 12197806 telefon: 5843 4843 Töö nr: 13.021 Asukoht: Valga maakond Valga linn Huvitatud isik: Toomas Laul Planeerija: Janika Raudsepp, Priit Paalo Valga linna Valli tn 34 krundi

Rohkem

Töö nr: DP 0126

Töö nr: DP 0126 Sarapuu 2, Tartu 50705 tel. 555 481 55 reg. nr. 11319822 e-post: teravkera@gmail.com a/a: 221034629731 Töö nr: DP10-2017 TARTU MAAKOND, PEIPSIÄÄRE VALD, ALATSKIVI ALEVIK PARKLA MAAÜKSUSE DETAILPLANEERING

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVOLIKOGU OTSUS Viimsi 10. aprill 2018 nr 28 Lubja küla, osaliselt kinnistute Viimsi metskond 79 ja Vardi tee L6 ning kinnistute Lubja tee L1, Laanekivi tee L2 ja Vardi tee L7 detailplaneeringu

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Reovee kohtkäitluse korraldamine kohalikus omavalitsuses Marit Ristal Keskkonnaministeerium / peaspetsialist 16.08.2017 Raili Kärmas Keskkonnaministeerium / nõunik 15.08.2017 Veemajanduskavad ja reovee

Rohkem

Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus Teie: nr LV-1/1880 Meie: nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala deta

Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus Teie: nr LV-1/1880 Meie: nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala deta Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus lvpost@tallinnlv.ee Teie: 03.07.2017 nr LV-1/1880 Meie: 05.09.2017 nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala detailplaneering Tallinna Linnavalitsus esitas 03.07.2017

Rohkem

TÜ MERELÄHEDANE Töö nr VABADUSE TN 25 MAA-ALA DETAILPLANEERING. SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk Detailplaneeringu koost

TÜ MERELÄHEDANE Töö nr VABADUSE TN 25 MAA-ALA DETAILPLANEERING. SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk Detailplaneeringu koost SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk 3 1.1 Detailplaneeringu koostamise alused...lk 3 1.1.1 Kirjavahetus...lk 3 1.2 Detailplaneeringu koostamise eesmärk...lk 3 1.3 Asjast huvitatud isiku andmed...lk 4

Rohkem

Kalmuse 16a_SELETUSKIRI - köide I

Kalmuse 16a_SELETUSKIRI - köide I Töö nr DP-04-16 VÕRU LINN KALMUSE TN 16A JA LÄHIALA DETAILPLANEERING Köide I Tellija: Võru Linnavalitsus Koostaja: GeoBaltica OÜ geobaltica@geobaltica.ee Tel: (+372) 5552 3686 Tartu 2016 GeoBaltica OÜ

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

EELNÕU TARTUMAA LUUNJA VALLAVOLIKOGU OTSUS Luunja PP.KK.AAAA. a nr XX Sirgu külas Akki maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteseisuko

EELNÕU TARTUMAA LUUNJA VALLAVOLIKOGU OTSUS Luunja PP.KK.AAAA. a nr XX Sirgu külas Akki maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteseisuko TARTUMAA LUUNJA VALLAVOLIKOGU OTSUS Luunja PP.KK.AAAA. a nr XX Sirgu külas Akki maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise

Rohkem

Microsoft PowerPoint EhS [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint EhS [Compatibility Mode] Uus Ehitusseadustik Tuulikki Laesson 12.11.2015 Ehitamine 2 4. Ehitamine (1) Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis

Rohkem

TÖÖ NR NARVA-JÕESUU, METSA TN 9v KINNISTU DETAILPLANEERING SISUKORD OSA 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk Detailplaneeringu koostami

TÖÖ NR NARVA-JÕESUU, METSA TN 9v KINNISTU DETAILPLANEERING SISUKORD OSA 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk Detailplaneeringu koostami SISUKORD OSA 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk 3 1.1 Detailplaneeringu koostamise alused...lk 3 1.1.1 Kirjavahetus...lk 3 1.2 Detailplaneeringu koostamise eesmärk...lk 3 1.3 Asjast huvitatud isiku andmed...lk

Rohkem

Neeme küla Koertekooli kinnistu ja lähiala detailplaneering - ESKIIS Jõelähtme vald, Harjumaa Detailplaneeringu tellija: Jõelähtme Vallavalitsus (reg.

Neeme küla Koertekooli kinnistu ja lähiala detailplaneering - ESKIIS Jõelähtme vald, Harjumaa Detailplaneeringu tellija: Jõelähtme Vallavalitsus (reg. Jõelähtme vald, Harjumaa Detailplaneeringu tellija: Jõelähtme Vallavalitsus (reg.nr 75025973) Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, 74202 Jõelähtme vald Huvitatud isik: Osaühing Jõelähtme Arendusgrupp (reg.nr

Rohkem

TALLINNAS LENNUKI TN, LIIVALAIA TN, A. LAUTERI TN JA MAAKRI TN VAHELISE KVARTALI DETAILPLANEERINGU KESKKONNAMÕJU STRATEEGILINE HINDAMINE (KSH) KESKKON

TALLINNAS LENNUKI TN, LIIVALAIA TN, A. LAUTERI TN JA MAAKRI TN VAHELISE KVARTALI DETAILPLANEERINGU KESKKONNAMÕJU STRATEEGILINE HINDAMINE (KSH) KESKKON TALLINNAS LENNUKI TN, LIIVALAIA TN, A. LAUTERI TN JA MAAKRI TN VAHELISE KVARTALI DETAILPLANEERINGU KESKKONNAMÕJU STRATEEGILINE HINDAMINE (KSH) KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE PROGRAMMI EELNÕU OÜ

Rohkem

Microsoft Word - EVS_921;2014_et.doc

Microsoft Word - EVS_921;2014_et.doc EESTI STANDARD VEEVARUSTUSE VÄLISVÕRK Water supply systems outside buildings EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on standardi EVS 847-3:2003 uustöötlus; jõustunud sellekohase teate avaldamisega

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Proj.LÜ ja Arh.lahendused.ppt [Ühilduvusrežiim]

Microsoft PowerPoint - Proj.LÜ ja Arh.lahendused.ppt [Ühilduvusrežiim] PROJEKTEERIMISE LÄHTEÜLESANNE ARHITEKTUURSED TEHNILISED LAHENDUSED Andrus Taliaru ANMERI OÜ tel51 35 565 e-mail: anmeri@anmeri.ee Me jueitahasellistvälimustmajale? PROJEKTEERIMINE JA TEHNILINE KONSULTANT

Rohkem

(Microsoft Word - Vastem\365isa_seletus_15_lisad_t\344iendatud.doc)

(Microsoft Word - Vastem\365isa_seletus_15_lisad_t\344iendatud.doc) Registrikood 10171636 Riia 35, Tartu 50410 Tel 7300 310 faks 7300 315 kobras@kobras.ee TÖÖ NR 2017-001 Asukoht (L-Est 97) X 6478405 Y 584166 VASTEMÕISA TEE 26 DETAILPLANEERING Seletuskiri, Joonised ja

Rohkem

Untitled

Untitled Kaust 1 NÄITUSE TN 2, NÄITUSE TN 2a, NÄITUSE TN 2b, NÄITUSE TN 2c, LÕIKUSE TN 1 JA LÕIKUSE TN 1a KINNISTUTE DETAILPLANEERING Kvartali nr. 180, krundid 17-20 ja 25,26 Viljandi linn, Viljandimaa Töö nr DP-16-07/2010

Rohkem

TÜ MERELÄHEDANE Vahtra tn 5 maa-ala detailplaneering Töö nr SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa Detailplaneeringu koostamise al

TÜ MERELÄHEDANE Vahtra tn 5 maa-ala detailplaneering Töö nr SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa Detailplaneeringu koostamise al SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa... 1.1 Detailplaneeringu koostamise alused... 1.1.1 Kirjavahetus... 1.1.2 Olemasolevad geodeetilised alusplaanid ja geodeetilised uuringud... 1.2 Detailplaneeringu koostamise

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: m a a s t i k u a r h i t e k t i d Artes Terrae OÜ Puiestee 78 Tartu 51008 Tel/faks: 742 0218/ 620 4801 E-post: artes@artes.ee Koduleht: http:\\www.artes.ee Töö nr: Asukoht: Huvitatud isik: 43DP12 Võru

Rohkem

Microsoft Word - SELETUSKIRI_2016

Microsoft Word - SELETUSKIRI_2016 KALLAVERE KÜLA RÄTSEPASAUNA KINNISTU DETAILPLANEERING TELLIJA: JÕELÄHTME VALLAVALITSUS HUVITATUD ISIKUTE ESINDAJA PROJEKTEERIJA: MARGIT ALLOJA 5615 9661 E-mail: margit@uuskodukinnisvara.ee /allkirjastatud

Rohkem

Töö number Tellija Alutaguse Vallavalitsus Tartu mnt Iisaku alevik Telefon: e-post: Konsultant

Töö number Tellija Alutaguse Vallavalitsus Tartu mnt Iisaku alevik Telefon: e-post: Konsultant Töö number 2017-0106 Tellija Alutaguse Vallavalitsus Tartu mnt 56 41101 Iisaku alevik Telefon: +372 3366 901 e-post: info@alutagusevald.ee Konsultant Skepast&Puhkim OÜ Laki põik 2, 12915 Tallinn Telefon:

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Raid Invest OÜ Käärdi talu Möllatsi küla Tartu vald Tartumaa 60519 Tel: +372 510 9000 E-post: karin@raidinvest.ee Koduleht: http:\\www.raidinvest.ee Töö nr: Asukoht: 73/18 Lääne-Harju vald, Keelva küla,

Rohkem

SAUE LINNAVOLIKOGU OTSUS Saue 24. aprill 2014 nr Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ on tellinud Eesti Energia Võrguehitus AS-lt elektriprojekti Paju

SAUE LINNAVOLIKOGU OTSUS Saue 24. aprill 2014 nr Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ on tellinud Eesti Energia Võrguehitus AS-lt elektriprojekti Paju SAUE LINNAVOLIKOGU OTSUS Saue 24. aprill 2014 nr Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ on tellinud Eesti Energia Võrguehitus AS-lt elektriprojekti Paju tn 6 kinnistu elektrivarustuse tagamiseks ning vajalike

Rohkem

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 2017-04-12 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 2017-04-12 Tabel 1. Objekti üldandmed Lääne-Virumaa

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

KMH programm

KMH programm t. '!t...,=., Q 232 =, ~11 t.. ow..1.s5 ~ OUIII...,. \.ul '--..~ ~.,J22 ~,.o.r.. ~ -', ~,.. 4 ~ -- -,..,. ~-_-, --- -1.0 --.-.,..y... --.... 7 - -. -. o '0 - g.2.34,.3.j4 ' li.ql~ \.w Ö.0 ~:./..:>.o.w

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Maakatastriseaduse muudatused Triinu Rennu Maa-amet sügis 2018 Katastri pidamise eesmärk on maa-andmete registreerimine ja säilitamine, et tagada avalikkusele maa kohta ajakohased alusandmed kinnisasja

Rohkem

DP Projektbüroo OÜ Reg.kood EEP ( ) Tellija: Finantseerija: Salme Vallavalitsus Sõrve mnt 3 Salme alevik Salme vald Evel

DP Projektbüroo OÜ Reg.kood EEP ( ) Tellija: Finantseerija: Salme Vallavalitsus Sõrve mnt 3 Salme alevik Salme vald Evel Reg.kood 11217547 EEP000710 (26.04.2006) Tellija: Finantseerija: Salme Vallavalitsus Sõrve mnt 3 Salme alevik Salme vald 93201 Evelin Põld Tammepõllu tee 21-56 Viimsi 74001 Harju maakond Koostaja: Rohu

Rohkem

LAMI-KOPLI KINNISTU DETAILPLANEERINGU ESKIIS Pärispea küla, Kuusalu vald, Harjumaa Töö nr DP 2015/1103 Huvitatud isik: Detailplaneeringu koostaja (pro

LAMI-KOPLI KINNISTU DETAILPLANEERINGU ESKIIS Pärispea küla, Kuusalu vald, Harjumaa Töö nr DP 2015/1103 Huvitatud isik: Detailplaneeringu koostaja (pro LAMI-KOPLI KINNISTU DETAILPLANEERINGU ESKIIS Pärispea küla, Kuusalu vald, Harjumaa Töö nr DP 2015/1103 Huvitatud isik: Detailplaneeringu koostaja (projekteerija): Rene Korniljev Aadress: GSM: +372 509

Rohkem

rpina mnt 20 sk_1_PAR_2_1_

rpina mnt 20 sk_1_PAR_2_1_ Inseneristuudio oü Olevi 7, 65604, Võru, tel. 56 222 343 e-mail inseneristuudio@liloson.ee Töö nr. 1112VL-DP Tellija: VÕRU VARANÕUNIK OÜ VÕRUMAA VÕRU LINN RÄPINA MNT. 20 KINNISTU JA LÄHIALA DETAILPLANEERING

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir 1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 10.01.2017 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 24.10.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed Ida-Virumaa

Rohkem

Lisa Türi valla arengukavale MUUDETUD nr 1 Lühendid: MO - majandusosakond RO rahandusosakond HKO haridus- ja kultuuriosakond SO -

Lisa Türi valla arengukavale MUUDETUD nr 1 Lühendid: MO - majandusosakond RO rahandusosakond HKO haridus- ja kultuuriosakond SO - Lisa Türi valla arengukavale 2013-2018 MUUDETUD 30.01.2013 nr 1 Lühendid: MO - majandusosakond RO rahandusosakond HKO haridus- ja kultuuriosakond SO - sotsiaalosakond TASA Türi Arengu Sihtasutus TSKL -

Rohkem

Microsoft Word - Metsaluige_selk.jaan.2016.doc

Microsoft Word - Metsaluige_selk.jaan.2016.doc TARTU MAAKORRALDUSE OÜ Töö nr: DP 0127 Detailplaneeringu taotleja: Aare Metsaluik HÄÄDEMEESTE vallas KABLI külas asuva Metsaluige (21303:002:0611) kinnistu detailplaneering Juhatuse liige Töötäitja Priit

Rohkem

Joora kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalikustamise koosolek PROTOKOLL Koht: Tabivere Vallavalitsus Aeg: A

Joora kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalikustamise koosolek PROTOKOLL Koht: Tabivere Vallavalitsus Aeg: A Joora kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalikustamise koosolek PROTOKOLL Koht: Tabivere Vallavalitsus 31.05.2013 Aeg: Algus kell 16.00 Lõpp kell 16.50 Osavõtjad: nimekiri

Rohkem

KÖITE SISUKORD I MENETLUSDOKUMENDID 1. Detailplaneeringu algatamise taotlus nr 8-1/ Kiili Vallavalitsuse korraldus nr 2-1

KÖITE SISUKORD I MENETLUSDOKUMENDID 1. Detailplaneeringu algatamise taotlus nr 8-1/ Kiili Vallavalitsuse korraldus nr 2-1 KÖITE SISUKORD I MENETLUSDOKUMENDID 1. Detailplaneeringu algatamise taotlus 16.11.2011 nr 8-1/2419 2. Kiili Vallavalitsuse 03.04.2012 korraldus nr 2-1.2/144 3. Detailplaneeringu algatamise kiri 11.04.2012

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: 17.04.2018 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 24.07.2018 Tabel 1. Objekti üldandmed Harjumaa

Rohkem

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc TALLINNA NOTAR TARVO PURI NOTARI AMETITEGEVUSE RAAMATU NUMBER 1236 HOONESTUSÕIGUSTE TINGIMUSTE MUUTMISE LEPING JA KINNISTUTELE OSTUEESÕIGUSTE SEADMISE LEPING ASJAÕIGUSLEPINGUD Käesoleva notariaalakti on

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Õnnetus ei hüüa tulles ehk operatiivkaart ja riskianalüüs Operatiivkaartide koostamine ja riskianalüüs Kuusalu pastoraadi peahoone (mälestis reg-nr 2877) sisevaade pärast 2014. aasta aprillis aset leidnud

Rohkem

(Microsoft Word - DP koosseisu ja vormistamise juhend, l\365plik doc)

(Microsoft Word - DP koosseisu ja vormistamise juhend, l\365plik doc) Lisa detailplaneeringu lähteseisukohtade juurde Detailplaneeringu koosseisu ja vormistamise juhend 1. Detailplaneeringu eskiislahenduse esitamine kohalikule omavalitsusele Detailplaneeringu koostamise

Rohkem

Microsoft Word - istungi_ylevaade_

Microsoft Word - istungi_ylevaade_ Ülevaade Pärnu Linnavalitsuse 15. augusti istungist 1. Pärnu Linnavalitsuse 03.12.2010 määruse nr 17 Pärnu linna munitsipaalüldhariduskoolidesse vastuvõtu üldtingimused kehtetuks tunnistamine Tunnistati

Rohkem

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM INSENERITÖÖ ALUSED OMANIKUJÄRELEVALVE Teim Elekter TÜ Jüri Gross ÜLDIST Omanikujärelevalve seaduslikuks aluseks on Ehitusseadus (ES) ja selle alusel MKM poolt kehtestatud Ehituse omanikujärelevalve kord.

Rohkem

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II  lugemine Märjamaa Vallavalitsus Lea Laurits 17.02. Eelarve ülesehitus ja esitlusviis Märjamaa valla eelarve koostamise aluseks on: Märjamaa valla arengukava 2010-2025 Märjamaa valla eelarvestrateegia -2018 Märjamaa

Rohkem

Detailplaneeringu koosseisu ning vormistamise nõuded 1. Detailplaneeringu lähteseisukohad i)l Lisa 5 Tartu Linnavalitsuse a määruse nr 27

Detailplaneeringu koosseisu ning vormistamise nõuded 1. Detailplaneeringu lähteseisukohad i)l Lisa 5 Tartu Linnavalitsuse a määruse nr 27 Detailplaneeringu koosseisu ning vormistamise nõuded 1. Detailplaneeringu lähteseisukohad i)l Lisa 5 Tartu Linnavalitsuse 31.10.2006. a määruse nr 27 juurde 1.1 Detailplaneeringu (edaspidi planeeringu)

Rohkem

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta Keskkonnaministeerium Teie 18.11.2010 nr 1-7/8769-1 Meie 10.12.2010 nr R-10-1/120 Maareformi seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu Eesti Maaomavalitsuste Liit,

Rohkem

ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis

ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis ARCA NOVA ELEMENT OÜ on... Arca Nova Gruppi kuuluv majatehas mis asub Juuru vallas, Raplast 12 km kaugusel Kose suunas asuva Juuru aleviku ääres.

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Vork.ppt

Microsoft PowerPoint - Vork.ppt AS Tallinna Vee väljakutsed ilmastikuga viimasel kümnendil 23/03/2011 Tallinna Vesi Eesti suurim vee-ettevõte teenindab üle 430 000 elaniku Tallinnas ja lähiümbruses ca 22 000 klienti (sh Maardu) Ca 290

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

Pärnu EKE Projekt AS Reg nr Õhtu põik Pärnu Tel MTR EP Töö nr A. H. Tamm

Pärnu EKE Projekt AS Reg nr Õhtu põik Pärnu Tel MTR EP Töö nr A. H. Tamm Pärnu EKE Projekt AS Reg nr 10052624 Õhtu põik 5 80010 Pärnu Tel 37 2445 9810 pekep@pekep.ee www.pekep.ee MTR EP10052624-0001 Töö nr. 14001 A. H. Tammsaare pst 35 kinnistu detailplaneering Pärnu linn Linnaehituslik

Rohkem

GEOMEL OÜ töö nr 2011-DP RISTI DETAILPLANEERING

GEOMEL OÜ töö nr 2011-DP RISTI  DETAILPLANEERING GEOMEL OÜ 24.05.2012 Töö nr 2011-DP3 Põlva maakond Värska vald Koidula küla (93401:007:0247) Köide I SELETUSKIRI JA JOONISED Koostaja: GEOMEL OÜ Tellija: Jaata Tool OÜ /Janika Raudsepp/...... GEOMEL OÜ

Rohkem