K Ü T T E P R O J E K T OÜ. Ümera tn. 11 elamu Tallinnas KÜTTESÜSTEEMI UUENDAMISE EHITUSPROJEKT / ILMA VÄLISSEINTE SOOJUSTAMISETA / Tellija: Tallinn,

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "K Ü T T E P R O J E K T OÜ. Ümera tn. 11 elamu Tallinnas KÜTTESÜSTEEMI UUENDAMISE EHITUSPROJEKT / ILMA VÄLISSEINTE SOOJUSTAMISETA / Tellija: Tallinn,"

Väljavõte

1 K Ü T T E P R O J E K T OÜ. Ümera tn. 11 elamu Tallinnas KÜTTESÜSTEEMI UUENDAMISE EHITUSPROJEKT / ILMA VÄLISSEINTE SOOJUSTAMISETA / Tellija: Tallinn, Ümera tn 11 KÜ Staadium: Põhiprojekt Projekteerija: A. Sarv Töö nr. KK.11 16/18 Tallinn Roosi tee 8 Tel Viimsi EEP000803

2 Töö nr. KK.11-16/18 Küttesüsteemi uuendamise projektdokumentatsioon / Ümera tn.11, Tallinn PROJEKTI KOOSSEIS. A. SELETUSKIRI B. LISAD Lisa 1.Küttesüsteemi hüdrauliline arvutus. Lisa 2. Küttesüsteemi tasakaalustusventiilid. Lisa 3. Küttekehade termostaatventiilide seadistus. Lisa 4. Materjalide spetsifikatsioon. B. JOONISED Joonis 1. 1 elamusektsioon. Küttetorustik keldris. Joonis 2. 2 elamusektsioon. Küttetorustik keldris. Joonis 3. 3 elamusektsioon. Küttetorustik keldris. Joonis 4. 4 elamusektsioon. Küttetorustik keldris. Joonis 5. 5 elamusektsioon. Küttetorustik keldris. Joonis 6. 1 elamusektsioon. 1 korruse kütte plaan. Joonis 7. 2 elamusektsioon. 1 korruse kütte plaan. Joonis 8. 3 elamusektsioon. 1 korruse kütte plaan. Joonis 9. 4 elamusektsioon. 1 korruse kütte plaan. Joonis elamusektsioon. 1 korruse kütte plaan. Joonis elamusektsioon. Tüüp(2-8)korruse kütte plaan. Joonis elamusektsioon. Tüüp(2-8)korruse kütte plaan. Joonis elamusektsioon. Tüüp(2-8)korruse kütte plaan. Joonis elamusektsioon. Tüüp(2-8)korruse kütte plaan. Joonis elamusektsioon. Tüüp(2-8)korruse kütte plaan. Joonis elamusektsioon. 9 korruse kütte plaan. Joonis elamusektsioon. 9 korruse kütte plaan. Joonis elamusektsioon. 9 korruse kütte plaan. Joonis elamusektsioon. 9 korruse kütte plaan. Joonis elamusektsioon. 9 korruse kütte plaan. Joonis elamusektsioon. Küttepüstikute skeemid. Joonis elamusektsioon. Küttepüstikute skeemid. Joonis elamusektsioon. Küttepüstikute skeemid. Joonis elamusektsioon. Küttepüstikute skeemid. Joonis elamusektsioon. Küttepüstikute skeemid. OÜ Kütteprojekt / EEP Lehekülg 2/6

3 Töö nr. KK.11-16/18 Küttesüsteemi uuendamise projektdokumentatsioon / Ümera tn.11, Tallinn SELETUSKIRI HOONE KÜTTESÜSTEEMI RENOVEERIMISEKS: 1. Üldandmed. Projekt on koostatud vastavalt majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusele nr 97 Nõuded ehitusprojektile, Eesti Standardile EVS 811:2012 Hoone ehitisprojekt, Majandus-ja taristuministri määrus nr. 54 Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded, Eesti Standardile EVS 844:2016 Hoonete kütte projekteerimine, EVS 812-2:2013 Ehitiste tuleohutus. Osa 3: Küttesüsteemid, EVS 812-7:2014 Ehitise tuleohutus. Osa 7: Ehitisele esitava põhinõude, tuleohutusnõude tagamine projekteerimise ja ehitamise käigus, EVS-EN 15251:2007,,Sisekeskkonna algandmed hoonete energiatõhususe projekteerimiseks ja hindamiseks lähtudes siseõhu kvaliteedist, soojuslikust mugavusest, valgustuseks ja akustikast, Hoone Tehnosüsteemide RYL osa hoone tehnosüsteemide üldised kvaliteedinõuded, ning Majandus- ja Taristuministri määrus nr. 55 Energiatõhususe miinimumnõuded. Vastavalt teostatud soojustehnilistele arvutustele on elamu küttetarve arvutuslikul välisõhu temperatuuril (VAT) -21*C 720 kw. Vastavalt projekteerimise Tellijaga kokkulepitule on ette nähtud elamu küttesüsteemi osaline uuendamine. Küttesüsteemi uuendamisel vahetatakse välja olevad küttekehad ja küttevee torustik (v.a. keldris asuv 3 ja 4 elamusektsiooni vaheline küttevee magistraaltorustik. Käesolev projektdokumentatsioon antakse lahendus küttesüsteemi ja soojussõlme rekonstrueerimiseks. Elamu otsasektsioonis paiknev soojussõlm demonteeritakse ning elamu keskele ( 3 elamusektsiooni keldrisse) monteeritakse uus. Soojussõlme projektdokumentatsioon antakse eraldi köites. Soojussõlm on ette nähtud varustada seadmetega, mis võimaldab sõlme töö internetipõhist seiret ventilatsiooni soojustagastuse süsteemi automaatikasüsteemi poolt. Küttekehade suuruse määramisel on võetud arvutusliku küttevee temperatuuriks 80/50 *C. Arvestades ruumides tekkiva vabasoojusega on tegelik küttevee temperatuurigraafik ~2*C võrra madalam. Projekteeritud küttesüsteemi arvutuslik rõhukadu 43 kpa, küttevee kogus 5,8 l/sek. 2. Küttesüsteem. Kahetorusüsteem, eelseadega termostaatventiilide korpuste kasutamisega küttekehadesse antava kütteveekoguse reguleerimiseks. OÜ Kütteprojekt / EEP Lehekülg 3/6

4 Töö nr. KK.11-16/18 Küttesüsteemi uuendamise projektdokumentatsioon / Ümera tn.11, Tallinn Küttesüsteem on alumise jaotusega, jaotustorustik monteeritakse tehasekrundiga metalltorust keermes-liitmikke kasutades. Püstikutorud on õhukeseseinalisest,,carbon torust pressliitmikke kasutades. Küttekehadena kasutatakse Purmo Compakt plekkradiaatoreid (või analooge). Küttekehad on 600 mm kõrgusega. Trepikodades, kus napib ruumi küttekeha paigaldamiseks, on ette nähtud kasutada kõrgemaid radiaatoreid. Radiaatorid monteeritakse aknaava keskele, põrandast 120 mm kõrgusele. Küttekehade ühendustorudele monteeritakse 18 ja 23 C- temperatuuripiiranguga,,danfoss RA-N või RA-U tüüpi (väiksemate Kv arvude korral) eelseadega termostaatventiilid ruumiõhu automaatseks reguleerimiseks. Küttesüsteemi tasakaalustamiseks on vajalik termostaatventiilide korpuste seadistamine projektis antud suurustele. Küttesüsteemi projekteerimisel on arvestatud küttepüstikute soojusloovutusega ning küttevee jahtumisega torustikus. Küttepüstikutele paigaldatakse tasakaalustusventiilid, mida kasutatakse küttevee koguste jagamiseks püstikute vahel. Keldris paiknevat küttevee jaotustorustiku uuendamisel kasutatakse terastoru. Torusti on ette nähtud isoleerida. 4 ja 5 elamusektsiooni küttesüsteemi küttevee juhtimiseks kasutatakse olevat küttevee magistraaltorustikku. Püstikutorud on ette nähtud monteerida pressmetall-torust pressliitmikke kasutades. Torustiku montaažil kasutada võimalusel olemasolevaid avasid vahelagedes. Koos uue küttevee jaotustorustikuga monteeritakse vajalik armatuur ventilatsiooni soojustagastussüsteemi soojuse ülekandmiseks elamu kütteks. Muudatused küttesüsteemi projektis kooskõlastada Tellija ja projekteerijaga. 3. Survekatsetused. Survekatsetuste teostamine ning vajalikud abi- ja mõõteseadmed sisalduvad töövõtus. Survekatsetused teostatakse tellija kontrollimisel ja need peavad olema tellija poolt kinnitatud. Töövõtja koostab tellijale survekatsetuste kohta protokollid. Torustike osas protokollis näidatakse ära: - mõõtmiste aeg - töövõtja - mõõtja - mõõdetav võrgu osa - katsetussurve - kinnitaja allkiri Survekatsetuste aeg rõhul 0,8 MPa on kaks tundi. 4. Torustike läbipesemine. Töövõtja koostab plaani küttevee jaotustorustiku läbipesemise kohta ja kinnitab selle Tellija juures enne tööde alustamist. Läbipesemine teostatakse tellija kontrolli all ja see peab olema tellija poolt OÜ Kütteprojekt / EEP Lehekülg 4/6

5 Töö nr. KK.11-16/18 Küttesüsteemi uuendamise projektdokumentatsioon / Ümera tn.11, Tallinn kinnitatud. Pärast läbipesemist puhastatakse soojussõlmes paiknev sodifilter. 5. Reguleerimine ja mõõtmine. Töövõtja hangib reguleerimiseks ja mõõtmiseks vajalikud mõõteriistad ning koostab mõõtmiste kohta protokollid. Reguleerimised ja mõõtmised teostatakse tellija järelvalve all ja need tuleb tellija juures kinnitada. Reguleerimistöid võib alustada, kui võrgud on ühendatud, läbi pestud, täidetud ja õhustatud. Projektis on antud reguleerimistöö jaoks torustiku tasakaalustamis- ja radiaatorventiilide jaoks algsed, reguleerimisnäidud, mis paigaldatakse ventiilidele ja vooluhulgad mõõdetakse allpool toodud viisil. 6.Küttesüsteemi reguleerimine. Radiaatoriventiilidest eemaldatakse termostaatid ja neile asetatakse arvutatud eelreguleerimisnäidud. Tasakaalustamisventiilid seadistatakse projektis antud, esialgsetele reguleerimisnäitudele. Paigaldatud tasakaalustusventiilidele sobiva elektroonse mõõteriista ja tasakaalustamismetoodika abil muudetakse järgnevalt tasakaalustamisventiilide seadet, saavutamaks ventiilidel projektis antud vooluhulkasi (lubatud erinevus kuni 10 % ). Teostada tasakaalustusventiilide vooluhulkade,,pisteline kontrollimine ning vajaduse korral teostada tasakaalustamisventiilide reguleerimine uuesti saavutamaks nõutud vooluhulgad. Lõplikud reguleerimisnäidud fikseeritakse mõõtmisprotokollis ning kohapeal. Kontrollmõõtmised. Kui töövõtja on tellijale üle andnud ülaltoodud reguleerimis- ja mõõtmisprotokollid on soovitav teostatakse valikuliselt kontrollmõõtmised Tellija poolt palgatud vastavat kvalifikatsiooni omaval ettevõttel. 7. Torude isoleerimine. Keldrikorrusel paiknevad küttevee jaotustorud isoleeritakse. Kasutatakse fooliumiga kaetud isolatsioonikoorikuid. Isolatsiooni ja kattematerjalid peavad vastama kehtivatele normidele ja eeskirjadele. Isolatsioonikihi paksused sõltuvad soojuskandja temperatuurist ja toru läbimõõdust. Isolatsioonikihi paksused vt. Lisa 4. 8.Küttesüsteemide tooted ja tööde teostamine Üldjuhul kinnitab Töövõtja torustikud ehituskonstruktsioonide külge, kas kiilankrutega või montaažipüstoliga, kuid tuleb Inseneriga kooskõlastada. OÜ Kütteprojekt / EEP Lehekülg 5/6

6 Töö nr. KK.11-16/18 Küttesüsteemi uuendamise projektdokumentatsioon / Ümera tn.11, Tallinn Juhul kui küllaldane tugevus pole tagatud, tuleb toestuseks kasutada nurk- ja karpraudu. Kinnitusviis peab sobima kinnitatavate torustike läbimõõtudega. Toed ja konstruktsioonid ei tohi nõrgendada põhiehituskonstruktsioone. Kõik torude, kanalite ja seadmete toestused ning kinnitused tuleb arvestada vastavate torude, seadmete, jms. tööde hinna sisse. 9. Küttesüsteemi uuendamise tuleohutusnõuded. Küttesüsteem uuendatakse vastavalt Majandus-ja taristuministri määrusele nr. 54,,Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded Küttesüsteemi uuendamine on planeeritud teostada 9 korruselises, 5 trepikojaga kivielamus. Hoone tulepüsivusklass on TP1. Iga elamusektsiooni keldriruumid moodustavad omaette tuletõkkesektsiooni, mille tulepüsivus on EI60. Küttetorude läbiviigud tuletõkkesektsiooni taranditest tihendada materjalidega, mis tagavad tulepüsivuse 60 min. Ei60. Küttetorustiku tuletundlikkusklass Bs1.do ning isolatsioon vastab tuletundlikkuse klassifikatsioonile isolatsioon A2-s1,d0. Küttepüstiku torud läbivad erinevate korruste korterite põrandaid ja lagesid. Iga korter moodustab omaette tuletõkkesektsiooni EI60. Torude läbiviigud tihendatakse vastavalt tarindi tulepüsivusele. Torustiku läbiviigu skeem tuletõkke tarandist vt. joon. 22. Seletuskirja koostas /digitaalselt allkirjastatud/ Alari Sarv OÜ Kütteprojekt / EEP Lehekülg 6/6

7 KÜTTESÜSTEEMI HÜDRAULILINE ARVUTUS - 1 SEKTSIOON Alari Sarv 2016 a Objekt: Küttesüsteemi tasakaalustamine. Lisa 1 : Leht 1 KÜTTESÜSTEEM 155 kw Aadress: Ümera tn.11, Tallinnas <79/51 C 1,3 l / s 43 kpa Diam. Kulu Erita- Lōigu Kohalike Rōhukadu ( Pa ) Lōik DN lōigul kistus pikkus takistuste Kohalikel Lōigul Ühendus- ( mm ) ( kg/h ) (Pa/m) x 2 ( m ) summa takistustel punktis RÕHUVAHE SOOJUSSÕLME VÄLJUNDILL Pa PÜSTIKUTE RÕHUKADU Pst kg/h Pa korrus d15x1, korrus d18x1, korrus d22x1, korrus d22x1, korrus d22x1, korrus d22x1, korrus d22x1, korrus d28x1, korrus d28x1, Pst kg/h Pa korrus d15x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d22x1, korrus d22x1, korrus d22x1, korrus d22x1, korrus d22x1, korrus d22x1,

8 Aadress: Ümera tn.11, Tallinnas Lisa 1: Leht 2 Diam. Kulu Erita- Lōigu Kohalike Rōhukadu ( Pa ) Lōik DN lōigul kistus pikkus takistuste Kohalikel Lōigul Ühendus- ( mm ) ( kg/h ) (Pa/m) x 2 ( m ) summa takistustel punktis Pst kg/h Pa korrus d15x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d22x1, korrus d22x1, korrus d22x1, korrus d22x1, korrus d22x1, korrus d22x1, Pst. 1.4, kg/h Pa korrus d15x1, korrus d15x1, korrus d15x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d18x1, Pst.1.7, kg/h Pa korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d22x1, korrus d22x1, korrus d22x1, korrus d22x1, korrus d28x1, korrus d28x1, korrus d28x1, Pst kg/h Pa korrus d15x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d18x1,

9 Aadress: Ümera tn.11, Tallinnas Lisa 1: Leht 3 Diam. Kulu Erita- Lōigu Kohalike Rōhukadu ( Pa ) Lōik DN lōigul kistus pikkus takistuste Kohalikel Lōigul Ühendus- ( mm ) ( kg/h ) (Pa/m) x 2 ( m ) summa takistustel punktis Pst kg/h Pa korrus d15x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d22x1, korrus d22x1, Pst kg/h Pa korrus d15x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d22x1, korrus d22x1, korrus d22x1, Pst kg/h Pa korrus d15x1, korrus d15x1, korrus d15x1, korrus d15x1, korrus d15x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d18x1, Pst kg/h Pa korrus d15x1, korrus d15x1, korrus d15x1, korrus d15x1, korrus d15x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d22x1,

10 Aadress: Ümera tn.11, Tallinnas Lisa 1: Leht 4 Diam. Kulu Erita- Lōigu Kohalike Rōhukadu ( Pa ) Lōik DN lōigul kistus pikkus takistuste Kohalikel Lōigul Ühendus- ( mm ) ( kg/h ) (Pa/m) x 2 ( m ) summa takistustel punktis Pst kg/h Pa korrus d15x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d18x1, Pst kg/h Pa korrus d15x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d22x1, Pst kg/h Pa korrus d15x1, korrus d15x1, korrus d15x1, korrus d15x1, korrus d15x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d18x1, Pst kg/h Pa korrus d15x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d22x1, korrus d22x1, korrus d22x1, korrus d22x1, korrus d22x1, Pst d18x1,

11 Lisa 2: Leht 1 KÜTTESÜSTEEMI TASAKAALUSTUS - VENTIILID...1 SEKTSIOON Alari Sarv EESTI PROJEKT Objekt: Küttesüsteemi tasakaalustamine. KÜTTESÜSTEEM 155 kw 2016 a a. Aadress: Ümera tn.11, Tallinnas <79/51 C 1,3 l / s 43 kpa Diam. Kulu Rōhukadu ( Pa ) V e n t i i l,,msv-bd" Püstiku nr. DN Püstik Magist- Ventiilil DN Kv arv Seadearv ( mm ) ( kg/h ) raalil ( tegelik ) (mm) (m3/h) ,94 2, ,43 3, ,48 3, LF 0,76 3, LF 0,69 2, ,97 2, ,38 2, ,94 2, ,37 1, LF 0,45 2, ,95 3, ,83 3, ,21 1,6 1.14(TK1) LF 0,38 1, LF 0,51 2, ,79 3, ,79 3,8 kokku 4758 RÕHUVAHE SOOJUSSÕLME VÄLJUNDILL Pa

12 KÜTTEKEHADE TERMOSTAATVENTIILID - 1 SEKTSIOON Lisa 3: Leht 1 Alari Sarv EESTI 2016 PROJEKTObjekt: a. Küttesüsteemi tasakaalustamine. KÜTTESÜSTEEM 155 kw a. Aadress: Ümera tn.11, Tallinnas <79/51 C 1,3 l / s 43 kpa Püstiku nr. / Kulu Rōhukadu ( Pa ) Ventiil RA - N (U ) - 15 W Kütte- Püsti - Ventiilil DN Kv arv Eelseade / korrus ( kg/h ) kehal kul (mm) (m3/h) arv Pst W 6401 Pa 425 kg/h 9 - korrus ,40 5,9 8 - korrus ,30 4,9 7 - korrus ,24 4,3 6 - korrus ,22 4,1 5 - korrus ,20 3,9 4 - korrus ,23 4,2 3 - korrus ,22 4,0 2 - korrus ,20 3,8 1 - korrus ,23 4,2 Pst W 7002 Pa 340 kg/h 9 - korrus ,41 6,1 8 - korrus ,22 4,1 7 - korrus ,20 3,9 6 - korrus ,16 3,5 5 - korrus ,15 3,4 4 - korrus ,14 3,2 3 - korrus ,16 3,4 2 - korrus ,15 3,3 1 - korrus ,21 3,9 Pst W 7703 Pa 320 kg/h 9 - korrus ,33 5,2 8 - korrus ,17 3,5 7 - korrus ,16 3,4 6 - korrus ,14 3,2 5 - korrus ,14 3,2 4 - korrus ,13 3,2 3 - korrus ,13 3,1 2 - korrus ,12 3,1 1 - korrus ,20 3,8 Pst. 1.4, W 5704 Pa 164 kg/h 9 - korrus ,20 5,9 8 - korrus ,14 5,0 7 - korrus ,13 4,9 6 - korrus ,12 4,7 5 - korrus ,12 4,6 4 - korrus ,11 4,5 3 - korrus ,10 4,3 2 - korrus ,09 4,2 1 - korrus ,12 4,7

13 KÜTTEKEHADE TERMOSTAATVENTIILID - 1 SEKTSIOON Lisa 3: Leht 2 Alari Sarv EESTI PROJEKTObjekt: Küttesüsteemi tasakaalustamine. KÜTTESÜSTEEM 155 kw 2016 a a. Aadress: Ümera tn.11, Tallinnas <79/51 C 1,3 l / s 43 kpa Püstiku nr. / Kulu Rōhukadu ( Pa ) Ventiil RA - N (U ) - 15 W Kütte- Püsti - Ventiilil DN Kv arv Eelseade / korrus ( kg/h ) kehal kul (mm) (m3/h) arv Pst W 7406 Pa 217 kg/h 9 - korrus ,35 5,5 8 - korrus ,23 4,2 7 - korrus ,22 4,0 6 - korrus ,19 3,8 5 - korrus ,17 3,5 4 - korrus ,15 3,3 3 - korrus ,13 3,1 2 - korrus ,11 2,8 1 - korrus ,13 3,1 Pst.1.7, W 8607 Pa 493 kg/h 9 - korrus ,37 5,7 8 - korrus ,26 4,5 7 - korrus ,24 4,3 6 - korrus ,23 4,1 5 - korrus ,22 4,1 4 - korrus ,21 3,9 3 - korrus ,19 3,8 2 - korrus ,19 3,7 1 - korrus ,27 4,6 Pst W 7008 Pa 260 kg/h 9 - korrus ,34 5,4 8 - korrus ,19 3,8 7 - korrus ,18 3,7 6 - korrus ,17 3,5 5 - korrus ,15 3,3 4 - korrus ,13 3,1 3 - korrus ,12 3,0 2 - korrus ,11 2,9 1 - korrus ,13 3,1 Pst W 9309 Pa 332 kg/h 9 - korrus ,35 5,5 8 - korrus ,20 3,9 7 - korrus ,19 3,8 6 - korrus ,17 3,6 5 - korrus ,16 3,4 4 - korrus ,14 3,2 3 - korrus ,13 3,1 2 - korrus ,12 3,0 1 - korrus ,15 3,4

14 KÜTTEKEHADE TERMOSTAATVENTIILID - 1 SEKTSIOON Lisa 3: Leht 3 Alari Sarv EESTI PROJEKTObjekt: Küttesüsteemi tasakaalustamine. KÜTTESÜSTEEM 155 kw 2016 a a. Aadress: Ümera tn.11, Tallinnas <79/51 C 1,3 l / s 43 kpa Püstiku nr. / Kulu Rōhukadu ( Pa ) Ventiil RA - N (U ) - 15 W Kütte- Püsti - Ventiilil DN Kv arv Eelseade / korrus ( kg/h ) kehal kul (mm) (m3/h) arv Pst W 5010 Pa 148 kg/h 9 - korrus ,17 5,4 8 - korrus ,12 4,7 7 - korrus ,12 4,6 6 - korrus ,11 4,5 5 - korrus ,11 4,4 4 - korrus ,09 4,2 3 - korrus ,09 4,2 2 - korrus ,08 4,0 1 - korrus ,11 4,5 Pst W 8011 Pa 276 kg/h 9 - korrus ,36 5,5 8 - korrus ,25 4,3 7 - korrus ,23 4,1 6 - korrus ,20 3,9 5 - korrus ,18 3,6 4 - korrus ,15 3,3 3 - korrus ,13 3,1 2 - korrus ,12 3,0 1 - korrus ,15 3,4 Pst W 7512 Pa 217 kg/h 9 - korrus ,34 5,4 8 - korrus ,23 4,2 7 - korrus ,21 4,0 6 - korrus ,19 3,7 5 - korrus ,17 3,5 4 - korrus ,15 3,3 3 - korrus ,13 3,1 2 - korrus ,11 2,9 1 - korrus ,13 3,1

15 KÜTTEKEHADE TERMOSTAATVENTIILID - 1 SEKTSIOON Lisa 3: Leht 4 Alari Sarv EESTI PROJEKTObjekt: Küttesüsteemi tasakaalustamine. KÜTTESÜSTEEM 155 kw 2016 a a. Aadress: Ümera tn.11, Tallinnas <79/51 C 1,3 l / s 43 kpa Püstiku nr. / Kulu Rōhukadu ( Pa ) Ventiil RA - N (U ) - 15 W Kütte- Püsti - Ventiilil DN Kv arv Eelseade / korrus ( kg/h ) kehal kul (mm) (m3/h) arv Pst W 7513 Pa 280 kg/h 9 - korrus ,35 5,5 8 - korrus ,33 5,2 7 - korrus ,30 4,9 6 - korrus ,25 4,4 5 - korrus ,22 4,0 4 - korrus ,18 3,7 3 - korrus ,15 3,4 2 - korrus ,13 3,1 1 - korrus ,16 3,4 Pst W 5215 Pa 128 kg/h 9 - korrus ,17 5,5 8 - korrus ,12 4,7 7 - korrus ,12 4,6 6 - korrus ,11 4,5 5 - korrus ,10 4,4 4 - korrus ,09 4,2 3 - korrus ,08 4,1 2 - korrus ,08 4,0 Pst W 9016 Pa 376 kg/h 9 - korrus ,36 5,6 8 - korrus ,24 4,3 7 - korrus ,22 4,1 6 - korrus ,20 3,8 5 - korrus ,18 3,6 4 - korrus ,17 3,5 3 - korrus ,16 3,4 2 - korrus ,15 3,4 1 - korrus ,17 3,6

16 KÜTTESÜSTEEMI HÜDRAULILINE ARVUTUS - 2 SEKTSIOON Alari Sarv 2016 a Lisa 1 : Leht 1 Objekt: Küttesüsteemi tasakaalustamine. KÜTTESÜSTEEM 126 kw Aadress: Ümera tn.11, Tallinnas <80/53 C 1,1 l / s 43 kpa Diam. Kulu Erita- Lōigu Kohalike Rōhukadu ( Pa ) Lōik DN lōigul kistus pikkus takistuste Kohalikel Lōigul Ühendus- ( mm ) ( kg/h ) (Pa/m) x 2 ( m ) summa takistustel punktis sh sh1* RÕHUVAHE SOOJUSSÕLME VÄLJUNDILL Pa PÜSTIKUTE RÕHUKADU Pst kg/h Pa korrus d15x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d22x1, korrus d22x1, korrus d22x1, korrus d22x1, Pst. 2.8 ja 2.14 Pst. 2, kg/h Pa korrus d15x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d18x1, kor. Pst. 14 d22x1,

17 Aadress: Ümera tn.11, Tallinnas Lisa 1: Leht 2 Diam. Kulu Erita- Lōigu Kohalike Rōhukadu ( Pa ) Lōik DN lōigul kistus pikkus takistuste Kohalikel Lōigul Ühendus- ( mm ) ( kg/h ) (Pa/m) x 2 ( m ) summa takistustel punktis Pst kg/h Pa korrus d15x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d22x1, Pst. 2.4 ja kg/h Pa korrus d15x1, korrus d15x1, korrus d15x1, korrus d15x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d18x1, Pst kg/h Pa korrus d15x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d18x1, Pst kg/h Pa korrus d15x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d22x1, korrus d22x1,

18 Aadress: Ümera tn.11, Tallinnas Lisa 1: Leht 3 Diam. Kulu Erita- Lōigu Kohalike Rōhukadu ( Pa ) Lōik DN lōigul kistus pikkus takistuste Kohalikel Lōigul Ühendus- ( mm ) ( kg/h ) (Pa/m) x 2 ( m ) summa takistustel punktis Pst kg/h Pa korrus d15x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d22x1, korrus d22x1, Pst ja kg/h Pa korrus d15x1, korrus d15x1, korrus d15x1, korrus d15x1, korrus d15x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d18x1, Pst. 2.9 ja kg/h Pa korrus d15x1, korrus d15x1, korrus d15x1, korrus d15x1, korrus d15x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d22x1, Pst, 2.11 d18x1,

19 Lisa 2: Leht 1 KÜTTESÜSTEEMI TASAKAALUSTUS - VENTIILID...2 SEKTSIOON Alari Sarv EESTI PROJEKT Objekt: Küttesüsteemi tasakaalustamine. KÜTTESÜSTEEM 126 kw 2016 a a. Aadress: Ümera tn.11, Tallinnas <80/53 C 1,1 l / s 43 kpa Diam. Kulu Rōhukadu ( Pa ) V e n t i i l,,msv-bd" Püstiku nr. DN Püstik Magist- Ventiilil DN Kv arv Seadearv ( mm ) ( kg/h ) raalil ( tegelik ) (mm) (m3/h) ,34 1, ,11 1, ,10 1, LF 0,39 1, LF 0,38 1, ,20 1, ,87 2, ,14 1, ,10 1, ,93 2, LF 0,63 2, ,03 2, ,43 1, ,02 2,6 kokku 4034 RÕHUVAHE SOOJUSSÕLME VÄLJUNDILL Pa

20 KÜTTEKEHADE TERMOSTAATVENTIILID - 2 SEKTSIOON Lisa 3: Leht 1 Alari Sarv EESTI 2016 PROJEKTObjekt: a. Küttesüsteemi tasakaalustamine. KÜTTESÜSTEEM 126 kw a. Aadress: Ümera tn.11, Tallinnas <80/53 C 1,1 l / s 43 kpa Püstiku nr. / Kulu Rōhukadu ( Pa ) Ventiil RA - N (U ) - 15 W Kütte- Püsti - Ventiilil DN Kv arv Eelseade / korrus ( kg/h ) kehal kul (mm) (m3/h) arv Pst W 9501 Pa 377 kg/h 9 - korrus ,35 5,5 8 - korrus ,24 4,3 7 - korrus ,16 3,4 6 - korrus ,15 3,4 5 - korrus ,15 3,3 4 - korrus ,16 3,4 3 - korrus ,15 3,3 2 - korrus ,14 3,3 1 - korrus ,20 3,8 Pst W Pa 316 kg/h 9 - korrus ,31 5,0 8 - korrus ,18 3,7 7 - korrus ,17 3,5 6 - korrus ,16 3,4 5 - korrus ,14 3,3 4 - korrus ,13 3,1 3 - korrus ,12 3,0 2 - korrus ,11 2,9 1 - korrus ,14 3,2 Pst W Pa 305 kg/h 9 - korrus ,30 4,9 8 - korrus ,15 3,3 7 - korrus ,14 3,2 6 - korrus ,13 3,1 5 - korrus ,12 3,0 4 - korrus ,11 2,9 3 - korrus ,10 2,8 2 - korrus ,09 2,7 1 - korrus ,14 3,2

21 KÜTTEKEHADE TERMOSTAATVENTIILID - 2 SEKTSIOON Lisa 3: Leht 2 Alari Sarv EESTI PROJEKTObjekt: Küttesüsteemi tasakaalustamine. KÜTTESÜSTEEM 126 kw 2016 a a. Aadress: Ümera tn.11, Tallinnas <80/53 C 1,1 l / s 43 kpa Püstiku nr. / Kulu Rōhukadu ( Pa ) Ventiil RA - N (U ) - 15 W Kütte- Püsti - Ventiilil DN Kv arv Eelseade / korrus ( kg/h ) kehal kul (mm) (m3/h) arv Pst. 2.4 ja W 6004 Pa 151 kg/h 9 - korrus ,17 5,4 8 - korrus ,12 4,6 7 - korrus ,11 4,5 6 - korrus ,11 4,4 5 - korrus ,10 4,3 4 - korrus ,09 4,1 3 - korrus ,08 4,0 2 - korrus ,07 3,9 1 - korrus ,10 4,3 Pst W Pa 372 kg/h 9 - korrus ,35 5,5 8 - korrus ,22 4,0 7 - korrus ,20 3,9 6 - korrus ,18 3,7 5 - korrus ,16 3,5 4 - korrus ,15 3,3 3 - korrus ,13 3,1 2 - korrus ,12 3,0 1 - korrus ,16 3,4 Pst W Pa 285 kg/h 9 - korrus ,32 5,2 8 - korrus ,21 3,9 7 - korrus ,19 3,8 6 - korrus ,18 3,6 5 - korrus ,16 3,4 4 - korrus ,14 3,2 3 - korrus ,12 3,0 2 - korrus ,11 2,9 1 - korrus ,14 3,2

22 KÜTTEKEHADE TERMOSTAATVENTIILID - 2 SEKTSIOON Lisa 3: Leht 3 Alari Sarv EESTI PROJEKTObjekt: Küttesüsteemi tasakaalustamine. KÜTTESÜSTEEM 126 kw 2016 a a. Aadress: Ümera tn.11, Tallinnas <80/53 C 1,1 l / s 43 kpa Püstiku nr. / Kulu Rōhukadu ( Pa ) Ventiil RA - N (U ) - 15 W Kütte- Püsti - Ventiilil DN Kv arv Eelseade / korrus ( kg/h ) kehal kul (mm) (m3/h) arv Pst. 2.8 ja W Pa 324 kg/h 9 - korrus ,31 5,0 8 - korrus ,17 3,6 7 - korrus ,16 3,4 6 - korrus ,12 3,0 5 - korrus ,11 2,8 4 - korrus ,09 2,7 3 - korrus ,11 2,9 2 - korrus ,10 2,8 1 - korrus ,14 3,2 Pst. 2.9 ja W Pa 322 kg/h 9 - korrus ,31 5,0 8 - korrus ,22 4,1 7 - korrus ,20 3,9 6 - korrus ,18 3,7 5 - korrus ,17 3,5 4 - korrus ,15 3,3 3 - korrus ,13 3,1 2 - korrus ,12 3,0 1 - korrus ,13 3,1 Pst ja W Pa 275 kg/h 9 - korrus ,12 4,7 8 - korrus ,12 4,7 7 - korrus ,13 4,9 6 - korrus ,14 5,0 5 - korrus ,15 5,1 4 - korrus ,15 5,1 3 - korrus ,15 5,2 2 - korrus ,15 5,2 1 - korrus ,21 6,1

23 KÜTTESÜSTEEMI HÜDRAULILINE ARVUTUS - 3 SEKTSIOON Alari Sarv 2016 a Lisa 1 : Leht 1 Objekt: Küttesüsteemi tasakaalustamine. KÜTTESÜSTEEM 143 kw Aadress: Ümera tn.11, Tallinnas <80/53 C 1,3 l / s 43 kpa Diam. Kulu Erita- Lōigu Kohalike Rōhukadu ( Pa ) Lōik DN lōigul kistus pikkus takistuste Kohalikel Lōigul Ühendus- ( mm ) ( kg/h ) (Pa/m) x 2 ( m ) summa takistustel punktis sh sh1* sh1 --ss sh1* --ss ss -- ss* RÕHUVAHE SOOJUSSÕLME VÄLJUNDILL Pa PÜSTIKUTE RÕHUKADU Pst kg/h Pa korrus d15x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d18x1, Pst kg/h Pa korrus d15x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d18x1,

24 Aadress: Ümera tn.11, Tallinnas Lisa 1: Leht 2 Diam. Kulu Erita- Lōigu Kohalike Rōhukadu ( Pa ) Lōik DN lōigul kistus pikkus takistuste Kohalikel Lōigul Ühendus- ( mm ) ( kg/h ) (Pa/m) x 2 ( m ) summa takistustel punktis Pst kg/h Pa korrus d15x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d18x1, Pst. 3.4 ja kg/h Pa korrus d15x1, korrus d15x1, korrus d15x1, korrus d15x1, korrus d15x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d18x1, Pst kg/h Pa korrus d15x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d22x1, korrus d22x1, korrus d22x1, korrus d22x1, korrus d22x1, korrus d22x1, Pst kg/h Pa korrus d15x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d22x1, korrus d22x1, korrus d22x1, korrus d22x1,

25 Aadress: Ümera tn.11, Tallinnas Lisa 1: Leht 3 Diam. Kulu Erita- Lōigu Kohalike Rōhukadu ( Pa ) Lōik DN lōigul kistus pikkus takistuste Kohalikel Lōigul Ühendus- ( mm ) ( kg/h ) (Pa/m) x 2 ( m ) summa takistustel punktis Pst kg/h Pa korrus d15x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d22x1, Pst ja kg/h Pa korrus d15x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d18x1, Pst kg/h Pa korrus d15x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d22x1, korrus d22x1, korrus d22x1, korrus d22x1, korrus d22x1, korrus d28x1, Pst ja 4.18 Pst Pa 405 kg/h Pa korrus d15x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d22x1, korrus d22x1, korrus d22x1, korrus d22x1, Pst. 3.9 ja 3.13 Pst Pa 318 kg/h Pa korrus d15x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d22x1,

26 Lisa 2: Leht 1 KÜTTESÜSTEEMI TASAKAALUSTUS - VENTIILID...3 SEKTSIOON Alari Sarv EESTI PROJEKT 2016 a. Objekt: Küttesüsteemi tasakaalustamine. KÜTTESÜSTEEM 143 kw a. Aadress: Ümera tn.11, Tallinnas <80/53 C 1,3 l / s 43 kpa Diam. Kulu Rōhukadu ( Pa ) V e n t i i l,,msv-bd" Püstiku nr. DN Püstik Magist- Ventiilil DN Kv arv Seadearv ( mm ) ( kg/h ) raalil ( tegelik ) (mm) (m3/h) ,82 2, ,13 3, ,18 3, LF 0,46 2, LF 0,49 2, ,68 2, ,76 2, ,34 3, ,58 2, LF 1,26 5, LF 0,67 2, LF 1,00 4, ,18 3, ,35 4, ,93 3,7 kokku 4604 RÕHUVAHE SOOJUSSÕLME VÄLJUNDILL Pa Lõik Kulu Rõhukadu ( Pa ) Ventiil MSV-BD DN Kütte- magist- ventiilil DN Kv arv seade / korrus ( kg/h ) harul raalil (mm) (m3/h) TASAKAALUSTUSVENTIILID MSV-BD sh ,45 4,5 sh ,77 2, sh1* ,19 3, sh1* ,71 3,2

27 KÜTTEKEHADE TERMOSTAATVENTIILID - 3 SEKTSIOON Lisa 3: Leht 1 Alari Sarv EESTI 2016 PROJEKTObjekt: a. Küttesüsteemi tasakaalustamine. KÜTTESÜSTEEM 143 kw a. Aadress: Ümera tn.11, Tallinnas <80/53 C 1,3 l / s 43 kpa Püstiku nr. / Kulu Rōhukadu ( Pa ) Ventiil RA - N (U ) - 15 W Kütte- Püsti - Ventiilil DN Kv arv Eelseade / korrus ( kg/h ) kehal kul (mm) (m3/h) arv Pst W Pa 282 kg/h 9 - korrus ,35 5,5 8 - korrus ,22 4,1 7 - korrus ,15 3,3 6 - korrus ,13 3,1 5 - korrus ,12 3,0 4 - korrus ,14 3,3 3 - korrus ,13 3,1 2 - korrus ,11 2,9 1 - korrus ,15 3,3 Pst W Pa 313 kg/h 9 - korrus ,35 5,5 8 - korrus ,21 3,9 7 - korrus ,19 3,8 6 - korrus ,17 3,6 5 - korrus ,16 3,4 4 - korrus ,14 3,2 3 - korrus ,12 3,1 2 - korrus ,11 2,9 1 - korrus ,13 3,1 Pst W Pa 302 kg/h 9 - korrus ,36 5,5 8 - korrus ,18 3,6 7 - korrus ,17 3,5 6 - korrus ,15 3,3 5 - korrus ,14 3,2 4 - korrus ,12 3,0 3 - korrus ,11 2,9 2 - korrus ,10 2,8 1 - korrus ,15 3,3 Pst. 3.4 ja W 6004 Pa 151 kg/h 9 - korrus ,17 5,5 8 - korrus ,12 4,7 7 - korrus ,12 4,6 6 - korrus ,11 4,5 5 - korrus ,10 4,3 4 - korrus ,09 4,1 3 - korrus ,08 4,0 2 - korrus ,07 3,9 1 - korrus ,10 4,3

28 KÜTTEKEHADE TERMOSTAATVENTIILID - 3 SEKTSIOON Lisa 3: Leht 2 Alari Sarv EESTI PROJEKTObjekt: Küttesüsteemi tasakaalustamine. KÜTTESÜSTEEM 143 kw 2016 a a. Aadress: Ümera tn.11, Tallinnas <80/53 C 1,3 l / s 43 kpa Püstiku nr. / Kulu Rōhukadu ( Pa ) Ventiil RA - N (U ) - 15 W Kütte- Püsti - Ventiilil DN Kv arv Eelseade / korrus ( kg/h ) kehal kul (mm) (m3/h) arv Pst W 9606 Pa 369 kg/h 9 - korrus ,35 5,5 8 - korrus ,22 4,1 7 - korrus ,20 3,9 6 - korrus ,18 3,7 5 - korrus ,17 3,5 4 - korrus ,15 3,7 3 - korrus ,14 3,6 2 - korrus ,14 3,4 1 - korrus ,19 4,7 Pst W 9007 Pa 401 kg/h 9 - korrus ,35 5,4 8 - korrus ,27 4,6 7 - korrus ,25 4,4 6 - korrus ,22 4,1 5 - korrus ,21 3,9 4 - korrus ,19 4,8 3 - korrus ,18 4,5 2 - korrus ,17 4,2 1 - korrus ,19 4,8 Pst W Pa 321 kg/h 9 - korrus ,35 5,5 8 - korrus ,20 3,8 7 - korrus ,18 3,7 6 - korrus ,12 3,0 5 - korrus ,11 2,9 4 - korrus ,10 2,8 3 - korrus ,12 3,0 2 - korrus ,11 2,9 1 - korrus ,14 3,2

29 KÜTTEKEHADE TERMOSTAATVENTIILID - 3 SEKTSIOON Lisa 3: Leht 3 Alari Sarv EESTI PROJEKTObjekt: Küttesüsteemi tasakaalustamine. KÜTTESÜSTEEM 143 kw 2016 a a. Aadress: Ümera tn.11, Tallinnas <80/53 C 1,3 l / s 43 kpa Püstiku nr. / Kulu Rōhukadu ( Pa ) Ventiil RA - N (U ) - 15 W Kütte- Püsti - Ventiilil DN Kv arv Eelseade / korrus ( kg/h ) kehal kul (mm) (m3/h) arv Pst ja W Pa 275 kg/h 9 - korrus ,14 4,9 8 - korrus ,13 4,9 7 - korrus ,14 5,0 6 - korrus ,15 5,2 5 - korrus ,15 5,2 4 - korrus ,15 5,2 3 - korrus ,15 5,2 2 - korrus ,15 5,2 1 - korrus ,20 6,0 Pst W Pa 489 kg/h 9 - korrus ,35 5,5 8 - korrus ,25 4,3 7 - korrus ,23 4,2 6 - korrus ,21 3,9 5 - korrus ,20 3,8 4 - korrus ,19 4,7 3 - korrus ,18 4,5 2 - korrus ,17 4,2 1 - korrus ,19 4,7 Pst ja W Pa 405 kg/h 9 - korrus ,35 5,5 8 - korrus ,25 4,4 7 - korrus ,23 4,2 6 - korrus ,21 3,9 5 - korrus ,18 3,7 4 - korrus ,16 3,4 3 - korrus ,16 3,4 2 - korrus ,15 3,3 1 - korrus ,18 3,6 Pst. 3.9 ja W Pa 318 kg/h 9 - korrus ,35 5,5 8 - korrus ,24 4,3 7 - korrus ,23 4,1 6 - korrus ,20 3,9 5 - korrus ,18 3,6 4 - korrus ,16 3,9 3 - korrus ,14 3,4 2 - korrus ,12 3,0 1 - korrus ,14 3,4

30 KÜTTESÜSTEEMI HÜDRAULILINE ARVUTUS - 4 SEKTSIOON Alari Sarv 2016 a Lisa 1 : Leht 1 Objekt: Küttesüsteemi tasakaalustamine. KÜTTESÜSTEEM 155 kw Aadress: Ümera tn.11, Tallinnas <80/51 C 1,3 l / s 43 kpa Diam. Kulu Erita- Lōigu Kohalike Rōhukadu ( Pa ) Lōik DN lōigul kistus pikkus takistuste Kohalikel Lōigul Ühendus- ( mm ) ( kg/h ) (Pa/m) x 2 ( m ) summa takistustel punktis sh sh sh4* sh4 -- sh4* sh4* -- SS RÕHUVAHE SOOJUSSÕLME VÄLJUNDILL Pa Pst kg/h Pa korrus d15x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d22x1, korrus d22x1, korrus d22x1, korrus d22x1, korrus d22x1, Pst. 4.2 ja 4.9 Pst kg/h Pa korrus d15x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d22x1,

31 Aadress: Ümera tn.11, Tallinnas Lisa 1: Leht 2 Diam. Kulu Erita- Lōigu Kohalike Rōhukadu ( Pa ) Lōik DN lōigul kistus pikkus takistuste Kohalikel Lōigul Ühendus- ( mm ) ( kg/h ) (Pa/m) x 2 ( m ) summa takistustel punktis Pst kg/h Pa korrus d15x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d22x1, Pst. 4.4 ja kg/h Pa korrus d15x1, korrus d15x1, korrus d15x1, korrus d15x1, korrus d15x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d18x1, Pst kg/h Pa korrus d15x1, korrus d18x1, korrus d22x1, korrus d22x1, korrus d22x1, korrus d22x1, korrus d28x1, korrus d28x1, korrus d28x1, Pst kg/h Pa korrus d15x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d18x1, Pst kg/h Pa korrus d15x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d18x1, Pst kg/h Pa korrus d15x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d18x1,

32 Aadress: Ümera tn.11, Tallinnas Lisa 1: Leht 3 Diam. Kulu Erita- Lōigu Kohalike Rōhukadu ( Pa ) Lōik DN lōigul kistus pikkus takistuste Kohalikel Lōigul Ühendus- ( mm ) ( kg/h ) (Pa/m) x 2 ( m ) summa takistustel punktis Pst kg/h Pa korrus d15x1, korrus d15x1, korrus d15x1, korrus d15x1, korrus d15x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d18x1, Pst kg/h Pa korrus d15x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d18x1, Pst kg/h Pa korrus d15x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d18x1, Pst kg/h Pa korrus d15x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d18x1, Pst kg/h Pa korrus d15x1, korrus d15x1, korrus d15x1, korrus d15x1, korrus d15x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d18x1, Pst kg/h Pa korrus d15x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d22x1, korrus d22x1, korrus d22x1, korrus d22x1, korrus d22x1, korrus d28x1,

33 Lisa 2: Leht 1 KÜTTESÜSTEEMI TASAKAALUSTUS - VENTIILID...4 SEKTSIOON Alari Sarv EESTI PROJEKT 2016 a. Objekt: Küttesüsteemi tasakaalustamine. KÜTTESÜSTEEM 155 kw a. Aadress: Ümera tn.11, Tallinnas <80/51 C 1,3 l / s 43 kpa Diam. Kulu Rōhukadu ( Pa ) V e n t i i l,,msv-bd" Püstiku nr. DN Püstik Magist- Ventiilil DN Kv arv Seadearv ( mm ) ( kg/h ) raalil ( tegelik ) (mm) (m3/h) ,82 2, ,67 2, ,20 1, LF 0,46 2, LF 0,43 1, LF 0,53 2, ,04 2, ,75 2, ,14 1, LF 0,40 1, ,26 3, LF 0,59 2, ,79 2, LF 0,44 1, LF 0,58 2, ,17 2, ,57 3, (vt. TK.3) ,27 1,7 kokku 4517 RÕHUVAHE SOOJUSSÕLME VÄLJUNDILL Pa Lõik Kulu Rõhukadu ( Pa ) Ventiil MSV-BD DN Kütte- magist- ventiilil DN Kv arv seade / korrus ( kg/h ) harul raalil (mm) (m3/h) TASAKAALUSTUSVENTIILID MSV-BD sh ,16 3, sh ,47 4, sh4* ,85 3,6

34 KÜTTEKEHADE TERMOSTAATVENTIILID - 4 SEKTSIOON Lisa 3: Leht 1 Alari Sarv EESTI 2016 PROJEKTObjekt: a. Küttesüsteemi tasakaalustamine. KÜTTESÜSTEEM 155 kw a. Aadress: Ümera tn.11, Tallinnas <80/51 C 1,3 l / s 43 kpa Püstiku nr. / Kulu Rōhukadu ( Pa ) Ventiil RA - N (U ) - 15 W Kütte- Püsti - Ventiilil DN Kv arv Eelseade / korrus ( kg/h ) kehal kul (mm) (m3/h) arv Pst W 9101 Pa 405 kg/h 9 - korrus ,36 5,5 8 - korrus ,28 4,7 7 - korrus ,20 3,8 6 - korrus ,18 3,7 5 - korrus ,17 3,6 4 - korrus ,19 3,7 3 - korrus ,18 3,6 2 - korrus ,17 3,5 1 - korrus ,20 3,8 Pst. 4.2 ja W Pa 324 kg/h 9 - korrus ,35 5,5 8 - korrus ,19 3,8 7 - korrus ,18 3,7 6 - korrus ,12 3,0 5 - korrus ,11 2,9 4 - korrus ,10 2,8 3 - korrus ,12 3,0 2 - korrus ,11 2,9 1 - korrus ,14 3,2 Pst W Pa 305 kg/h 9 - korrus ,36 5,6 8 - korrus ,18 3,6 7 - korrus ,17 3,5 6 - korrus ,15 3,3 5 - korrus ,14 3,2 4 - korrus ,12 3,0 3 - korrus ,11 2,9 2 - korrus ,10 2,8 1 - korrus ,15 3,3 Pst. 4.4 ja W 6004 Pa 164 kg/h 9 - korrus ,20 6,0 8 - korrus ,15 5,1 7 - korrus ,14 5,0 6 - korrus ,13 4,8 5 - korrus ,12 4,6 4 - korrus ,10 4,4 3 - korrus ,09 4,2 2 - korrus ,09 4,1 1 - korrus ,12 4,6

35 KÜTTEKEHADE TERMOSTAATVENTIILID - 4 SEKTSIOON Lisa 3: Leht 2 Alari Sarv EESTI PROJEKTObjekt: Küttesüsteemi tasakaalustamine. KÜTTESÜSTEEM 155 kw 2016 a a. Aadress: Ümera tn.11, Tallinnas <80/51 C 1,3 l / s 43 kpa Püstiku nr. / Kulu Rōhukadu ( Pa ) Ventiil RA - N (U ) - 15 W Kütte- Püsti - Ventiilil DN Kv arv Eelseade / korrus ( kg/h ) kehal kul (mm) (m3/h) arv Pst W 7006 Pa 205 kg/h 9 - korrus ,30 5,0 8 - korrus ,20 3,9 7 - korrus ,19 3,8 6 - korrus ,17 3,6 5 - korrus ,16 3,4 4 - korrus ,14 3,2 3 - korrus ,12 3,0 2 - korrus ,11 2,9 1 - korrus ,13 3,1 Pst W Pa 305 kg/h 9 - korrus ,35 5,5 8 - korrus ,17 3,6 7 - korrus ,16 3,5 6 - korrus ,15 3,3 5 - korrus ,14 3,2 4 - korrus ,12 3,0 3 - korrus ,11 2,9 2 - korrus ,10 2,8 1 - korrus ,15 3,3 Pst W 9508 Pa 248 kg/h 9 - korrus ,35 5,5 8 - korrus ,20 3,8 7 - korrus ,19 3,7 6 - korrus ,17 3,5 5 - korrus ,15 3,3 4 - korrus ,13 3,2 3 - korrus ,12 3,0 2 - korrus ,11 2,9 1 - korrus ,12 3,0

36 KÜTTEKEHADE TERMOSTAATVENTIILID - 4 SEKTSIOON Lisa 3: Leht 3 Alari Sarv EESTI PROJEKTObjekt: Küttesüsteemi tasakaalustamine. KÜTTESÜSTEEM 155 kw 2016 a a. Aadress: Ümera tn.11, Tallinnas <80/51 C 1,3 l / s 43 kpa Püstiku nr. / Kulu Rōhukadu ( Pa ) Ventiil RA - N (U ) - 15 W Kütte- Püsti - Ventiilil DN Kv arv Eelseade / korrus ( kg/h ) kehal kul (mm) (m3/h) arv Pst W 5710 Pa 148 kg/h 9 - korrus ,17 5,5 8 - korrus ,12 4,7 7 - korrus ,12 4,6 6 - korrus ,11 4,5 5 - korrus ,10 4,4 4 - korrus ,09 4,1 3 - korrus ,08 4,0 2 - korrus ,07 3,9 1 - korrus ,10 4,3 Pst W Pa 300 kg/h 9 - korrus ,35 5,4 8 - korrus ,23 4,1 7 - korrus ,20 3,9 6 - korrus ,18 3,7 5 - korrus ,16 3,5 4 - korrus ,14 3,2 3 - korrus ,13 3,1 2 - korrus ,11 2,9 1 - korrus ,14 3,3 Pst W 7512 Pa 217 kg/h 9 - korrus ,35 5,5 8 - korrus ,23 4,2 7 - korrus ,21 4,0 6 - korrus ,19 3,7 5 - korrus ,17 3,5 4 - korrus ,15 3,3 3 - korrus ,13 3,1 2 - korrus ,11 2,9 1 - korrus ,13 3,1

37 KÜTTEKEHADE TERMOSTAATVENTIILID - 4 SEKTSIOON Lisa 3: Leht 4 Alari Sarv EESTI PROJEKTObjekt: Küttesüsteemi tasakaalustamine. KÜTTESÜSTEEM 155 kw 2016 a a. Aadress: Ümera tn.11, Tallinnas <80/51 C 1,3 l / s 43 kpa Püstiku nr. / Kulu Rōhukadu ( Pa ) Ventiil RA - N (U ) - 15 W Kütte- Püsti - Ventiilil DN Kv arv Eelseade / korrus ( kg/h ) kehal kul (mm) (m3/h) arv Pst W Pa 280 kg/h 9 - korrus ,37 5,6 8 - korrus ,35 5,4 7 - korrus ,31 5,1 6 - korrus ,26 4,5 5 - korrus ,22 4,1 4 - korrus ,18 3,7 3 - korrus ,16 3,4 2 - korrus ,13 3,2 1 - korrus ,16 3,4 Pst W 5515 Pa 128 kg/h 9 - korrus ,17 5,5 8 - korrus ,12 4,7 7 - korrus ,12 4,6 6 - korrus ,11 4,5 5 - korrus ,10 4,3 4 - korrus ,09 4,1 3 - korrus ,08 4,0 2 - korrus ,07 3,9 Pst W 7516 Pa 383 kg/h 9 - korrus ,35 5,5 8 - korrus ,24 4,3 7 - korrus ,22 4,1 6 - korrus ,20 3,8 5 - korrus ,19 3,7 4 - korrus ,18 3,7 3 - korrus ,17 3,6 2 - korrus ,16 3,5 1 - korrus ,18 5,6 Pst W 9517 Pa 496 kg/h 9 - korrus ,36 5,5 8 - korrus ,24 4,2 7 - korrus ,22 4,0 6 - korrus ,21 4,0 5 - korrus ,20 3,9 4 - korrus ,19 3,8 3 - korrus ,18 3,7 2 - korrus ,18 3,6 1 - korrus ,26 4,5

38 KÜTTESÜSTEEMI HÜDRAULILINE ARVUTUS - 5 SEKTSIOON Alari Sarv 2016 a Lisa 1 : Leht 1 Objekt: Küttesüsteemi tasakaalustamine. KÜTTESÜSTEEM 141 kw Aadress: Ümera tn.11, Tallinnas <79/53 C 1,3 l / s 31 kpa Diam. Kulu Erita- Lōigu Kohalike Rōhukadu ( Pa ) Lōik DN lōigul kistus pikkus takistuste Kohalikel Lōigul Ühendus- ( mm ) ( kg/h ) (Pa/m) x 2 ( m ) summa takistustel punktis RÕHUVAHE SOOJUSSÕLME VÄLJUNDILL Pa Pst kg/h Pa korrus d15x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d22x1, Pst kg/h Pa korrus d15x1, korrus d18x1, korrus d22x1, korrus d22x1, korrus d22x1, korrus d22x1, korrus d22x1, korrus d28x1, korrus d28x1, Pst kg/h Pa korrus d15x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d22x1, korrus d22x1, korrus d22x1, korrus d22x1, korrus d22x1, Pst. 5.4 ja kg/h Pa korrus d15x1, korrus d15x1, korrus d15x1, korrus d15x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d18x1,

39 Aadress: Ümera tn.11, Tallinnas Lisa 1: Leht 2 Diam. Kulu Erita- Lōigu Kohalike Rōhukadu ( Pa ) Lōik DN lōigul kistus pikkus takistuste Kohalikel Lōigul Ühendus- ( mm ) ( kg/h ) (Pa/m) x 2 ( m ) summa takistustel punktis Pst kg/h Pa korrus d15x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d22x1, korrus d22x1, korrus d22x1, korrus d22x1, korrus d28x1, Pst kg/h Pa korrus d15x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d22x1, korrus d22x1, korrus d22x1, korrus d22x1, korrus d22x1, korrus d22x1, Pst kg/h Pa korrus d15x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d22x1, korrus d22x1, korrus d22x1, Pst ja kg/h Pa korrus d15x1, korrus d15x1, korrus d15x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d18x1, Pst kg/h Pa korrus d15x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d22x1, korrus d22x1, korrus d22x1, korrus d22x1, korrus d22x1, korrus d22x1, Pst. 5.9 ja 5.13 Pst kg/h Pa korrus d15x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d18x1, korrus d22x1, korrus d22x1, kor. Pst.5.9 d22x1,

40 KÜTTESÜSTEEMI TASAKAALUSTUS - VENTIILID...5 SEKTSIOON Alari Sarv 2015 a Lisa 2: Leht 1 EESTI PROJEKT Objekt: Küttesüsteemi tasakaalustamine. KÜTTESÜSTEEM 141 kw 1999 a. Aadress: Ümera tn.11, Tallinnas <79/53 C 1,3 l / s 31 kpa Diam. Kulu Rōhukadu ( Pa ) V e n t i i l,,msv-bd" Püstiku nr. DN Püstik Magist- Ventiilil DN Kv arv Seadearv ( mm ) ( kg/h ) raalil ( tegelik ) (mm) (m3/h) ,19 1, ,40 1, ,40 1, LF 0,55 2, LF 0,62 2, ,67 3, ,20 3, ,87 3, ,74 2, ,57 3, LF 0,71 3, ,16 3, ,19 1, ,18 2,8 kokku 4574 RÕHUVAHE SOOJUSSÕLME VÄLJUNDILL Pa Pst W 9801 Pa 305 kg/h 9 - korrus ,35 5,5 8 - korrus ,22 4,1 7 - korrus ,15 3,3 6 - korrus ,13 3,1 5 - korrus ,12 3,0 4 - korrus ,15 3,3 3 - korrus ,13 3,1 2 - korrus ,12 3,0 1 - korrus ,15 3,3 Pst W 9602 Pa 338 kg/h 9 - korrus ,36 5,5 8 - korrus ,21 3,9 7 - korrus ,19 3,8 6 - korrus ,17 3,6 5 - korrus ,16 3,4 4 - korrus ,14 3,2 3 - korrus ,13 3,1 2 - korrus ,12 3,0 1 - korrus ,15 3,4

41 KÜTTEKEHADE TERMOSTAATVENTIILID - 5 SEKTSIOON Alari Sarv EESTI 2016 PROJEKTObjekt: a. Küttesüsteemi tasakaalustamine Lisa 3: Leht 1 KÜTTESÜSTEEM 141 kw 2001 a. Aadress: Ümera tn.11, Tallinnas <79/53 C 1,3 l / s 31 kpa Püstiku nr. / Kulu Rōhukadu ( Pa ) Ventiil RA - N (U ) - 15 W Kütte- Püsti - Ventiilil DN Kv arv Eelseade / korrus ( kg/h ) kehal kul (mm) (m3/h) arv Pst W 9003 Pa 326 kg/h 9 - korrus ,31 5,0 8 - korrus ,15 3,4 7 - korrus ,15 3,3 6 - korrus ,14 3,2 5 - korrus ,13 3,1 4 - korrus ,12 3,0 3 - korrus ,12 3,0 2 - korrus ,12 2,9 1 - korrus ,18 3,7 Pst. 5.4 ja W 6004 Pa 151 kg/h 9 - korrus ,16 5,4 8 - korrus ,11 4,6 7 - korrus ,11 4,5 6 - korrus ,10 4,4 5 - korrus ,10 4,3 4 - korrus ,09 4,1 3 - korrus ,08 4,0 2 - korrus ,07 3,9 1 - korrus ,10 4,3 Pst W 9306 Pa 399 kg/h 9 - korrus ,36 5,5 8 - korrus ,22 4,1 7 - korrus ,21 3,9 6 - korrus ,19 3,7 5 - korrus ,18 3,6 4 - korrus ,17 3,6 3 - korrus ,16 3,5 2 - korrus ,16 3,4 1 - korrus ,21 4,0 Pst W 9207 Pa 433 kg/h 9 - korrus ,35 5,5 8 - korrus ,27 4,6 7 - korrus ,25 4,4 6 - korrus ,22 4,1 5 - korrus ,20 3,8 4 - korrus ,19 3,7 3 - korrus ,18 3,6 2 - korrus ,17 3,5 1 - korrus ,19 3,8

42 KÜTTEKEHADE TERMOSTAATVENTIILID - 5 SEKTSIOON Alari Sarv 2016 a EESTI PROJEKTObjekt: Küttesüsteemi tasakaalustamine. Lisa 3: Leht 2 KÜTTESÜSTEEM 141 kw 2001 a. Aadress: Ümera tn.11, Tallinnas <79/53 C 1,3 l / s 31 kpa Püstiku nr. / Kulu Rōhukadu ( Pa ) Ventiil RA - N (U ) - 15 W Kütte- Püsti - Ventiilil DN Kv arv Eelseade / korrus ( kg/h ) kehal kul (mm) (m3/h) arv Pst W Pa 506 kg/h 9 - korrus ,35 5,5 8 - korrus ,23 4,2 7 - korrus ,22 4,0 6 - korrus ,19 3,7 5 - korrus ,17 3,6 4 - korrus ,17 3,5 3 - korrus ,18 3,7 2 - korrus ,17 3,5 1 - korrus ,25 4,4 Pst ja W Pa 275 kg/h 9 - korrus ,14 5,0 8 - korrus ,14 5,0 7 - korrus ,15 5,1 6 - korrus ,15 5,2 5 - korrus ,15 5,2 4 - korrus ,15 5,2 3 - korrus ,15 5,2 2 - korrus ,15 5,2 1 - korrus ,20 6,0 Pst W Pa 495 kg/h 9 - korrus ,36 5,5 8 - korrus ,24 4,3 7 - korrus ,22 4,1 6 - korrus ,20 3,8 5 - korrus ,19 3,8 4 - korrus ,18 3,7 3 - korrus ,17 3,6 2 - korrus ,16 3,5 1 - korrus ,19 3,7 Pst. 5.9 ja W 9209 Pa 344 kg/h 9 - korrus ,36 5,5 8 - korrus ,25 4,4 7 - korrus ,23 4,2 6 - korrus ,20 3,9 5 - korrus ,18 3,6 4 - korrus ,16 3,4 3 - korrus ,14 3,2 2 - korrus ,13 3,1 1 - korrus ,16 3,5

43 MATERJALIDE SPETSIFIKATSIOON. Lisa 4 Ümera KÜTTE SÜSTEEMI UUENDAMINE. Leht 1, Lehti 2 Pos: Nimetus Mõõt- Kogus Märkused tähis ühik 1 Termostaatventiil dn15 RA-N +RAS-C (Danfoss) kompl. 497 Töö diapasoon 18-23*C 2 Termostaatventiil dn15 RA-U + RAS-C 5016 kompl. 178 Töö diapasoon 18-23*C 3 Radiaatori sulgur DN 15 tk 4 Radiaator Vogel&Noot kompl. 683 või Purmo Compat komplektis välisõhu seade+ kinnituskonstr. 11K kompl. 26 s.h s.h s.h s.h s.h s.h s.h s.h s.h s.h s.h s.h s.h s.h s.h s.h s.h s.h s.h s.h s.h s.h s.h s.h s.h s.h s.h s.h s.h 11K kompl K kompl K kompl K kompl K kompl K kompl. 9 11K kompl K kompl K kompl K kompl K kompl. 6 21K kompl K kompl K kompl K kompl. 4 21K kompl K kompl K kompl K kompl. 2 22K kompl. 6 22K kompl K kompl K kompl. 8 22K kompl. 4 22K kompl. 4 33k kompl. 4 22K kompl. 3 22K kompl. 3 22K kompl. 2 22K kompl. 2 s.h 5 Oleva terastorust kütteregistri korrastamine tk 5 puhastada ja värvida 6 Õhutuskork-automaatne tk 86 7 Tasakaalustuse ventiil MV-BD Dn 15LF tk 22 Küttepüstikute tasakaalust. 8 Tasakaalustuse ventiil MV-BD Dn 15 tk 17 Küttepüstikute tasakaalust. 9 Tasakaalustuse ventiil MV-BD Dn 20 tk 31 Küttepüstikute tasakaalust. 10 Tasakaalustuse ventiil MV-BD Dn 25 tk 8 Küttepüstikute tasakaalust. 11 Tasakaalustuse ventiil MV-BD Dn 32 tk 1 Kütteharude tasakaalust. 12 Tasakaalustuse ventiil MV-BD Dn 40 tk 3 Kütteharude tasakaalust. 13 Tasakaalustuse ventiil MV-BD Dn 50 tk 3 Kütteharude tasakaalust. 14 Voltkompensaator torule d15x1,2 tk Voltkompensaator torule d18x1,2 tk Voltkompensaator torule d22x1,5 tk 12 OÜ Kütteprojekt / EP / Töö nr. KK.11-16/18

44 MATERJALIDE SPETSIFIKATSIOON. Lisa 4 Ümera KÜTTE SÜSTEEMI UUENDAMINE. Leht 2, Lehti 2 Pos: Nimetus Mõõt- Märkused tähis ühik 17 Kuulkraan DN 15, PN 10 tk 142 s.h.püstikute tühjendusvent. 18 Kuulkraan DN 20, PN 10 tk 45 s.h. magistraali tühjendusvent. 19 Kuulkraan DN 25, PN 10 tk 8 vent. soojustagastuse ühendus 20 Kuulkraan DN 32, PN 10 tk 1 vent. soojustagastuse ühendus 21 Kuulkraan DN 40, PN 10 tk 3 vent. soojustagastuse ühendus 22 Kuulkraan DN 50, PN 10 tk 3 vent. soojustagastuse ühendus 23,,Carbon" terastoru d15x1,2 m 1700 s.h. radiaatorite ühendus 24,,Carbon" terastoru d18x1,2 m 2520 s.h. Isoleeritud 154 m 25,,Carbon" terastoru d22x1,5 m 510 s.h. Isoleeritud 120 m 26,,Carbon" terastoru d28x1,5 m 68 s.h. Isoleeritud 36 m 27 VSH pressliitmikud kompl Tehasekrundiga metalltoru dn 15 m 170 toru isoleerida 29 Tehasekrundiga metalltoru dn 20 m 124 toru isoleerida 30 Tehasekrundiga metalltoru dn 25 m 106 toru isoleerida 31 Tehasekrundiga metalltoru dn 32 m 210 toru isoleerida 32 Tehasekrundiga metalltoru dn 40 m 168 toru isoleerida 33 Tehasekrundiga metalltoru dn 50 m 140 toru isoleerida 34 Tehasekrundiga metalltoru dn 70 m 58 toru isoleerida 35 Komplektne soojussõlm kompl. 1 vt. märkus 3 36 Küttesüsteemi demontaaz kompl. 1 vt. märkus 5 37 Küttesüsteemi läbipesemine kompl. 1 radiaatori sulgurid kinni 38 Küttesüsteemi survestamine kompl. 1 rõhul 8 bar. 39 Küttesüsteemi väljareguleerimine kompl. 1 termostaatvent. eelseade, 40 Torustiku isoleerimine kompl Teostusjooniste koostamine kompl. 1 MÄRKUSED. 1. Küttetorustik keldris monteerida tehasekrundiga metalltorust keermeühendusi kasutades. Püstikutorud monteerida õhukeseseinalist,,carbon " torust kasutades antud torule ettenähtud pressliitmikke. Torustik isoleerida fooliumiga kaetud isolatsioonikoorikuga, Isolatsioonikihi paksus püstiku ühendustorudel - 30 mm Isolatsioonikihi paksus torudel <=dn mm ning Isolatsioonikihi paksus torudel > dn32-50mm 2.Töövõtja on kohustatud kontrollima küttesüsteemi uuendamiseks ja käikuandmiseks vajaminevatematerjalide õigsust enne töövõtu lepingu koostamist. Muudatused kooskõlastada Tellija ja projekteerijaga. 3. Soojussõlme projektdokumentatsioon antakse eraldi köites. 4. Koos elamu tervikrekonstrueerimisega on ette nähtud oleva soojussõlme asendamine uue, uutele tingimustele vastava soojussõlmega. Soojussõlme projekt antakse eraldi köites. 5. Küttesüsteemi uuendamisel ei ole arvestatud elamu välispiirete lisasoojustusega. Elamu lisasoojustamisel on vajalik antud projekti korrigeerida. OÜ Kütteprojekt / EP / Töö nr. KK.11-16/18

45

46

47

48

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Lisage pluss oma ühetorusüsteemile Meie Renoveerimise + Lahendus muudab ühetorusüsteemid sama tõhusaks kui kahetorusüste

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Lisage pluss oma ühetorusüsteemile Meie Renoveerimise + Lahendus muudab ühetorusüsteemid sama tõhusaks kui kahetorusüste MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Lisage pluss oma ühetorusüsteemile Meie Renoveerimise + Lahendus muudab ühetorusüsteemid sama tõhusaks kui kahetorusüsteemid 3-aastane tasuvusaeg kui uuendate oma ühetorusüsteemi

Rohkem

250118_STRÖMAX 4017 M strangregulierventile_deu_3182_sks_e+kuj.cdr

250118_STRÖMAX 4017 M strangregulierventile_deu_3182_sks_e+kuj.cdr www.herz.eu HERZi tasakaalustusventiilid Eelseade kuvamine käepidemel Kasutajasõbralik ja ergonoomiline käepide Täpne eelseade Lihtne diferentsiaalrõhu mõõtmine mõõteventiili kaudu Kere tsingitustuskindlast

Rohkem

VRG 2, VRG 3

VRG 2, VRG 3 Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) 2-tee ventiil, väliskeermega 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Omadused Mullikindel konstruktsioon Mehhaaniline snepperühendus täiturmootoriga MV(E) 335,

Rohkem

Microsoft Word - Lisa_7_4_modelleerimisulatus_KVJ_VKSpr_mudeli_andmesisu_veebr_2015

Microsoft Word - Lisa_7_4_modelleerimisulatus_KVJ_VKSpr_mudeli_andmesisu_veebr_2015 Avade ruumivaruobjektid Õige asukoht. Mõõdud, projekteerimisala, abs. kõrgus. Läbiviigud Õige asukoht ja toode. Torude materjal ja mõõdud, abs. kõrgus. Tarkvara välised nn "enda poolt modelleeritud 3D-objektid"

Rohkem

Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad ko

Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad ko Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad koos AMV(E) 335, AMV(E) 435 ja AMV(E) 438 SU täiturmootoritega.

Rohkem

SOOJUSSÕLMEDE REGULEERIMINE JA KÜTTESÜSTEEMI TASAKAALUSTAMINE Maja küttesüsteemi tasakaalustamine ja ventilatsiooni vajalikkus Toomas Rähmonen Termopi

SOOJUSSÕLMEDE REGULEERIMINE JA KÜTTESÜSTEEMI TASAKAALUSTAMINE Maja küttesüsteemi tasakaalustamine ja ventilatsiooni vajalikkus Toomas Rähmonen Termopi SOOJUSSÕLMEDE REGULEERIMINE JA KÜTTESÜSTEEMI TASAKAALUSTAMINE Maja küttesüsteemi tasakaalustamine ja ventilatsiooni vajalikkus Toomas Rähmonen Termopilt OÜ 02.12.2014 2 Millest räägime? Hoonetes soojusenergia

Rohkem

7. AESPA ERAMU VENTILATSIOONI SELETUSKIRI 1.1 Üldosa Objekt, ehitusmaht Käesoleva projektiga on antud Aespa küla, Kohila vallas asuva eramu vent

7. AESPA ERAMU VENTILATSIOONI SELETUSKIRI 1.1 Üldosa Objekt, ehitusmaht Käesoleva projektiga on antud Aespa küla, Kohila vallas asuva eramu vent 7. AESPA ERAMU VENTILATSIOONI SELETUSKIRI 1.1 Üldosa 1.1.1 Objekt, ehitusmaht Käesoleva projektiga on antud Aespa küla, Kohila vallas asuva eramu ventilatsioonisüsteemide lahendus põhiprojekti mahus. 1.1.2

Rohkem

Renovation of Historic Wooden Apartment Buildings

Renovation of Historic Wooden Apartment Buildings Hoonete õhuleke ja selle mõõtmine Click to edit Master title style Endrik Arumägi Targo Kalamees Teadmistepõhine ehitus 26.04.2018 Piirdetarindite õhulekked Iseloomustavad suurused õhuvahetuvuskordsus

Rohkem

Soojussääst ja ventilatsioon.doc

Soojussääst  ja ventilatsioon.doc Soojussääst ja elamu ventilatsioon. Soojusenergiahinna pidev kallinemine sunnib nõukogudeaegsete elamute korteriühistuid soojuse säästmisele, mõningail juhul ka odavama soojusallika otsingule. Kuigi käesoleval

Rohkem

Termopilt OÜ Registrikood: MTR kanne: EEP000638, TEL Aadress: Riia mnt 106, Pärnu E-post: Töö nr: 528 Tellija:

Termopilt OÜ Registrikood: MTR kanne: EEP000638, TEL Aadress: Riia mnt 106, Pärnu E-post: Töö nr: 528 Tellija: Termopilt OÜ Registrikood: 11216921 MTR kanne: EEP000638, TEL003100 Aadress: Riia mnt 106, Pärnu 80042 E-post: info@termopilt.ee Töö nr: 528 Tellija: Räpina vald, Veriora alevik, Uus tn 7 korteriühistu

Rohkem

VRB 2, VRB 3

VRB 2, VRB 3 Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 6) VR - tee ventiil, sise- ja väliskeere 3-tee ventiil, sise- ja väliskeere Kirjeldus Omadused Mullikindel konstruktsioon Mehaaniline snepperühendus täiturmootoriga

Rohkem

LISA 1 projekteerimise töövõtulepingule nr : XXX Aadress: Rohu 4 Jõgeva Palume tagasisidet hiljemalt 06. juuniks Pr

LISA 1 projekteerimise töövõtulepingule nr : XXX Aadress: Rohu 4 Jõgeva Palume tagasisidet hiljemalt 06. juuniks Pr Palume tagasisidet hiljemalt 06. juuniks 2018 info@brphaldus.ee, 5569 9674. Projekteerimise lähteülesanne ja töövõtumaht Eskiisprojekti eesmärk Vajadus puudub Eskiisprojekt Eelprojekt Eelprojekti eesmärk

Rohkem

EVS_812_8_2011_et.pdf

EVS_812_8_2011_et.pdf EESTI STANDARD EHITISTE TULEOHUTUS Osa 8: Kõrghoonete tuleohutus Fire safety constructions Part 8 Fire safety high-rise buildings EESTI STANDARDI EESSÕNA Käesolev Eesti standard: on koostatud esmakordselt,

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Proj.LÜ ja Arh.lahendused.ppt [Ühilduvusrežiim]

Microsoft PowerPoint - Proj.LÜ ja Arh.lahendused.ppt [Ühilduvusrežiim] PROJEKTEERIMISE LÄHTEÜLESANNE ARHITEKTUURSED TEHNILISED LAHENDUSED Andrus Taliaru ANMERI OÜ tel51 35 565 e-mail: anmeri@anmeri.ee Me jueitahasellistvälimustmajale? PROJEKTEERIMINE JA TEHNILINE KONSULTANT

Rohkem

Slide 1

Slide 1 KOV-dele suunatud meetmed Lauri Suu 15.04.2016 Rekonstrueerimise toetus Struktuurivahenditest perioodiks 2014-2020 planeeritud 102 mln Taotleja - enne 1993 ehitatud elamus moodustatud korteriühistu (vähemalt

Rohkem

Ruumipõhiste ventilatsiooniseadmete Click to edit toimivus Master title style korterelamutes Alo Mikola Tallinn Tehnikaülikool Teadmistepõhine ehitus

Ruumipõhiste ventilatsiooniseadmete Click to edit toimivus Master title style korterelamutes Alo Mikola Tallinn Tehnikaülikool Teadmistepõhine ehitus Ruumipõhiste ventilatsiooniseadmete Click to edit toimivus Master title style korterelamutes Alo Mikola Tallinn Tehnikaülikool Teadmistepõhine ehitus 2014 Peamised kortermajade ventilatsiooni renoveerimislahendused!

Rohkem

Torustike isoleerimine kivivillast torukoorikutega ROCKWOOL 800

Torustike isoleerimine kivivillast torukoorikutega ROCKWOOL 800 Torustike isoleerimine kivivillast torukoorikutega ROCKWOOL 800 Kuidas isoleerida torustikke kivivillast torukoorikutega ROCKWOOL 800? 4 3 2 1 5 2 1 Isoleeritav toru 2 Kivivillast torukoorik ROCKWOOL 800

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

MTR reg. nr EEP EESTI EHITUSPROJEKT OÜ Reg.nr Sõpruse pst 121a, TALLINN tel: TÖÖ nr: VK-

MTR reg. nr EEP EESTI EHITUSPROJEKT OÜ Reg.nr Sõpruse pst 121a, TALLINN tel: TÖÖ nr: VK- MTR reg. nr EEP002543 10.01.2018 EESTI EHITUSPROJEKT OÜ Sõpruse pst 121a, TALLINN tel: 516 1092 e-mail: TÖÖ nr: VK-1773 TELLIJA: KÜ Jaama 2 reg. nr. 80404705 EHITISE AADRESS: Jaama tn 2 Sindi linn Tori

Rohkem

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc PAIGALDAMINE KASUTAMINE HOOLDUS SUUREMAHULISED 500-3000 L VEEBOILERID Need on sukel-ja keraamilise küttekehaga elektrilised veesoojendid. Võimalikud on variandid kus täiendavalt küttekehale on ka kesküttesüsteemiga

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation SUVISE RUUMITEMPERATUURI KONTROLL METOODIKA UUENDUSED Raimo Simson 23.04.19 MÕNED FAKTID Viimase 50 aastaga on Eesti suve keskmine temperatuur tõusnud ca 1.5K Aasta maksimumtemperatuurid on tõusnud ca

Rohkem

Tehniline andmeleht 2-, 3- ja 4 - tee ventiilid VZ Kirjeldus VZ 2 VZ 3 VZ 4 VZ ventiilid pakuvad kõrgekvaliteedilist ja kulusid kokkuhoidvat lahendust

Tehniline andmeleht 2-, 3- ja 4 - tee ventiilid VZ Kirjeldus VZ 2 VZ 3 VZ 4 VZ ventiilid pakuvad kõrgekvaliteedilist ja kulusid kokkuhoidvat lahendust 2-, 3- ja 4 - tee ventiili VZ Kirjelus VZ 2 VZ 3 VZ 4 VZ ventiili pakuva kõrgekvaliteeilist ja kulusi kokkuhoivat lahenust kütte- ja/või jahutusvee reguleerimiseks jahutuskassettie (fan-coil), väikeste

Rohkem

EHITUSPROJEKTI TULEOHUTUSOSA Juhend Aprill 2018

EHITUSPROJEKTI TULEOHUTUSOSA Juhend Aprill 2018 EHITUSPROJEKTI TULEOHUTUSOSA Juhend Aprill 2018 SISSEJUHATUS Ehitusseadustiku 13 lg 3 alusel on majandus-ja taristuminister kehtestanud nõuded ehitusprojektile. Ehitusprojekti koostamisel tuleb täita majandus-

Rohkem

Microsoft Word - Lisa1 , Eramu piirded _LK1-7_.doc

Microsoft Word - Lisa1 , Eramu piirded _LK1-7_.doc Lisa 1 Kasutatud sümbolite seletused: Sümbol :Max :Min :Average Seletus Pildil märgitud punkti(sp) temperatuur Pildil märgitud piirkonna (Ar) maksimaalne temperatuur Pildil märgitud piirkonna mnimaalne

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

KASUTUSLOA TAOTLUS Esitatud.. a. 1 KASUTUSLOA TAOTLUS 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide m

KASUTUSLOA TAOTLUS Esitatud.. a. 1 KASUTUSLOA TAOTLUS 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide m Esitatud.. a. 1 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide tmisel ehitise kasutamise otstarbe tmisel ehitise osalisel kasutamisel ehitise osalisel lammutamisel

Rohkem

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE devireg 550 22.0 22.0 devireg 550 1. Kasutamine Devilink PR Devilink PR (Pistikuga relee) on seade kütteseadmete või muude elektriseadmete sisse/välja lülitamiseks

Rohkem

4. Kuumaveeboilerid ja akumulatsioonipaagid STORACELL Kuumaveeboilerid STORACELL ST 120-2E, ST 160-2E...88 STORACELL SKB 160, STORACELL SK 12

4. Kuumaveeboilerid ja akumulatsioonipaagid STORACELL Kuumaveeboilerid STORACELL ST 120-2E, ST 160-2E...88 STORACELL SKB 160, STORACELL SK 12 4. Kuumaveeboilerid ja akumulatsioonipaagid STORACELL Kuumaveeboilerid STORACELL ST 120-2E, ST 160-2E...88 STORACELL SKB 160, 200...89 STORACELL SK 120-5ZB, SK 160-5ZB, SK 200-5ZB...90 STORACELL SK 300-5ZB,

Rohkem

P-PIPE Basic universaalne survetihend Üks kõigile rakendustele. Eelistest lühidalt nüüd saadaval nitriilkummist (NBR) ja roostevabast terasest S316 ta

P-PIPE Basic universaalne survetihend Üks kõigile rakendustele. Eelistest lühidalt nüüd saadaval nitriilkummist (NBR) ja roostevabast terasest S316 ta universaalne survetihend Üks kõigile rakendustele. Eelistest lühidalt nüüd saadaval nitriilkummist (NBR) ja roostevabast terasest S316 tavaliselt lahtikäiv visuaalne pöördemomendi kontrollimine universaalselt

Rohkem

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt Muraste veemajandusprojekt Infopäev Meelis Härms, Strantum OÜ juhataja 16.04.19 Taust Projekti eesmärk- Muraste küla põhjaosa ja Eeriku tee kanaliseerimine ja veevarustuse väljaehitamine, Aida ja Sauna

Rohkem

MÄEKÜNKA TEE 8

MÄEKÜNKA TEE 8 , PAIDE MUUSIKA- JA TEATRIMAJA, Pärnu 3, Paide 1 RUUMI NUMBER PLAANIL 2 RUUMI NIMETUS PLAANIL 3 RUUMI PINDALA, ÜHTLASI RUUMI PÕRANDAKATTE JA LAE VIIMISTLUSE MAHT M² tes 4 RUUMI LAE VIIMISTLUS, MATERJAL

Rohkem

Käesolev joonis on Kuubik Projekt OÜ intellektuaalne omand. Joonise muutmine ja mittesihtotstarbeline kasutamine autori loata keelatud. Preet Russak t

Käesolev joonis on Kuubik Projekt OÜ intellektuaalne omand. Joonise muutmine ja mittesihtotstarbeline kasutamine autori loata keelatud. Preet Russak t 0 :50 KOKKU 2. Suitsulõõrid on joonistele kantud tinglikult, võttes aluseks 956. aastal koostatud mõõdistuse. I korruse põhiplaan 2 2,0 m² 3 Riidekapp,0 m² 4 -duširuum 3, m² KOKKU 27,6 m² 4 Duširuum 5

Rohkem

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 Biopuhasti tööprotsessi kirjeldus M-Bos biopuhastit kasutatakse puhastamaks reovett eramajades, koolides, hotellides ja teistes reovee puhastamist

Rohkem

ins_selftec_est_1104_CC.cdr

ins_selftec_est_1104_CC.cdr E ELEKTRA SelfTec külmumisvastane süsteem ELEKTRA isereguleeruvad küttekaablid: kaablitel on Poola Elektriinseneride Ühingu B-ohutuskategooria märgistus kaablid toodetakse vastavalt ISO 9001 kvaliteedikinnituse

Rohkem

Puitpõrandad

Puitpõrandad Vanajamaja koostöös Muinsuskaitseametiga Puitpõrandad Andres Uus ja Jan Varet Mooste 9 mai 2014 Puitpõrandad Talumajade põrandad toetuvad tihti otse kividele, liivale, kruusale. Vahed on täidetud kuiva

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUSE EHITUS- JA KOMMUNAALAMET Eelnõu PROJEKTEERIMISTINGIMUSED DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE KOHUSTUSE PUUDUMISEL NR 971 Sidevõrgu (sidetrassid, sidekapid) ehitusprojekti koostamiseks Viimsi

Rohkem

Ecophon Focus Quadro E Ecophon Focus Quadro E süsteemi kasutatakse, et luua sujuv üleminek erinevate laetasapindade vahel kui on vaja peita erinevaid

Ecophon Focus Quadro E Ecophon Focus Quadro E süsteemi kasutatakse, et luua sujuv üleminek erinevate laetasapindade vahel kui on vaja peita erinevaid Ecophon Focus Quadro E Ecophon Focus Quadro E süsteemi kasutatakse, et luua sujuv üleminek erinevate laetasapindade vahel kui on vaja peita erinevaid kommunikatsioone või anda ruumile huvitav väljanägemine.

Rohkem

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM INSENERITÖÖ ALUSED OMANIKUJÄRELEVALVE Teim Elekter TÜ Jüri Gross ÜLDIST Omanikujärelevalve seaduslikuks aluseks on Ehitusseadus (ES) ja selle alusel MKM poolt kehtestatud Ehituse omanikujärelevalve kord.

Rohkem

Majandus- ja taristuministri 19. juuni a määrus nr 67 Teatiste, ehitus- ja kasutusloa ja nende taotluste vorminõuded ning teatiste ja taotluste

Majandus- ja taristuministri 19. juuni a määrus nr 67 Teatiste, ehitus- ja kasutusloa ja nende taotluste vorminõuded ning teatiste ja taotluste Majandus- ja taristuministri 19. juuni 2015. a määrus nr 67 Teatiste, ehitus- ja kasutusloa ja nende taotluste vorminõuded ning teatiste ja taotluste esitamise kord Lisa 7 Esitatud.. a. 1 KASUTUSTEATIS

Rohkem

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 Septiku ja imbväljaku tööprotsessi kirjeldus Üldine info ja asukoha valik: Septik on polüetüleenist (PE) rotovalu süsteemiga valmistatud mahuti, milles

Rohkem

5

5 Energiatõhususmeetmed lähtudes Total Concept metoodikast Etapp 3 Järelmonitooring Dokument koostatud:, Riigi Kinnisvara AS Versioon: 1 : This document has been developed as part of the project The Total

Rohkem

Microsoft Word - EVS_921;2014_et.doc

Microsoft Word - EVS_921;2014_et.doc EESTI STANDARD VEEVARUSTUSE VÄLISVÕRK Water supply systems outside buildings EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on standardi EVS 847-3:2003 uustöötlus; jõustunud sellekohase teate avaldamisega

Rohkem

tja_juhend_2019_n2idukas

tja_juhend_2019_n2idukas Juhendmaterjal eluhoonete arvutuslike energiamärgiste kontrollimiseks Arvutuslik energiamärgis on kohustuslik projekteeritava uue hoone või oluliselt rekonstrueeritava hoone puhul. Energiamärgis väljastatakse

Rohkem

Microsoft Word - System docx

Microsoft Word - System docx ROTEX system 70 Kombineeritud soojuse jaotussüsteem põrandküttele ja radiaatoritele Soojuse jaotussüsteemi System 70 kasutatakse põrandkütte rajamiseks koos radiaatorküttega. Süsteemis kasutatav küttevee

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

Äriregistri kood MTR REG. NR. EP MKA tegevusloa reg.nr. E 273/2006 TÖÖ NR TELLIJA: OÜ SAKKOSE AADRESS: Rebaase kü

Äriregistri kood MTR REG. NR. EP MKA tegevusloa reg.nr. E 273/2006 TÖÖ NR TELLIJA: OÜ SAKKOSE AADRESS: Rebaase kü Äriregistri kood 11005153 MTR REG. NR. EP 11005153-0001 MKA tegevusloa reg.nr. E 273/2006 TÖÖ NR. 2014-1413-23 TELLIJA: OÜ SAKKOSE AADRESS: Rebaase küla, Kambja vald, Tartumaa 62021 TELEFON: 74 181 85,

Rohkem

Tartu Kutsehariduskeskus

Tartu Kutsehariduskeskus Tartu Kutsehariduskeskus Ehitus- ja Puiduosakond Kaidar Kenk STAŽEERIMINE ETTEVÕTTES PVH EHITUS ARUANNE Juhendaja Reio Treier Tartu 2011 Sisukord Sissejuhatus... 4 I peatükk... 6 SILS- tehnoloogia tutvustus...

Rohkem

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend I-KLASSI ÕLIPÜÜDURITE PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND PÜÜDURI DEFINITSIOON JPR -i õlipüüdurite ülesandeks on sadevee või tööstusliku heitvee puhastamine heljumist ja õlijääkproduktidest. Püüduri ülesehitus

Rohkem

Ventilatsioon toidukäitlemise ruumides

Ventilatsioon toidukäitlemise ruumides SISEKLIIMA JA MÜÜDID Ants Viilup tel. 50 68 151 ants.viilup@mail.ee Mis see on? Variandid: a)ventilatsiooni seade, b)sisekliima seade. Müütide tekke aluseks on enamasti protsessid, mille olemust või tekke

Rohkem

Ecophon Hygiene Meditec A C1 Ecophon Hygiene Meditec A C1 on helineelav ripplaesüsteem kohtadesse, kus regulaarne desinfektsioon ja/või puhastamine on

Ecophon Hygiene Meditec A C1 Ecophon Hygiene Meditec A C1 on helineelav ripplaesüsteem kohtadesse, kus regulaarne desinfektsioon ja/või puhastamine on Ecophon Hygiene Meditec A C1 Ecophon Hygiene Meditec A C1 on helineelav ripplaesüsteem kohtadesse, kus regulaarne desinfektsioon ja/või puhastamine on vajalik. Sobib kuiva keskkonda. Kasutuskoha näited:

Rohkem

(Microsoft Word - RIIGIHANKE \360\345\354\356\355\362 \357\356\346\344\342\345\360\345\351,18.doc)

(Microsoft Word - RIIGIHANKE \360\345\354\356\355\362 \357\356\346\344\342\345\360\345\351,18.doc) Kinnitan:.. J.Nikitin Kooli direktor 06.02.2018.a HANKIJA: SILLAMÄE KANNUKA KOOL Ремонт противопожарных дверей в здании школы Sillamäe Kannuka Kool,Geologia tn 13. HANKEDOKUMENDID EHITUSTÖÖD 1 SISUKORD

Rohkem

Kyti 17 energiaaudit

Kyti 17 energiaaudit Tellija: Korteriühistu Küti 17 (80265698) Aadress: Küti 17, Rakvere 44311, Lääne-Virumaa Tellija kontaktisik: Jaanika Link Telefon: 5533515 e-post: kyti.yhistu@mail.ee KÜTI 17, RAKVERE ENERGIAAUDIT 4-KORRUSELINE

Rohkem

Sisukord

Sisukord OLEMASOLEVATE HOONETE SISEKLIIMA HINDAMISE JUHEND 2016 OLEMASOLEVATE HOONETE SISEKLIIMA HINDAMISE JUHEND 2016 Autoriõigused: Tallinna Tehnikaülikool, 2016 I Sisukord 1 Sissejuhatus 8 2 Hoone sisekliima

Rohkem

OÜ PILVERO Pilvero OÜ Nõo valla soojusmajanduse arengukava aastateks täiendus Nõo - Tallinn 2018

OÜ PILVERO Pilvero OÜ Nõo valla soojusmajanduse arengukava aastateks täiendus Nõo - Tallinn 2018 OÜ PILVERO Pilvero OÜ Nõo valla soojusmajanduse arengukava aastateks 2016-2026 täiendus Nõo - Tallinn 2018 Sissejuhatus Seoses Nõo alevikus asuvate kaugküttevõrkude arendamistingimuste muutumisega, võrreldes

Rohkem

HCB_hinnakiri2017_kodukale

HCB_hinnakiri2017_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.04.2016 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 69 83 71 85 C 12/15 73 88 75 90 C 16/20 75 90 77 92 C 20/25 78 94 80 96 C

Rohkem

HD 13/12-4 ST Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaal

HD 13/12-4 ST Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaal Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaalselt konfigureerida, ning mis on äärmiselt kulumiskindlad. 1 2 3

Rohkem

Võrguregistripõhine võrguplaneerimine Jaanus Kokk AS Eesti Telekom

Võrguregistripõhine võrguplaneerimine Jaanus Kokk AS Eesti Telekom Võrguregistripõhine võrguplaneerimine Jaanus Kokk AS Eesti Telekom 24.10.2014 Jututeema Võrguregistripõhine Võrguplaneerimine VõrVõr projekti raames loodud kaardirakendus võrguplaneerija ja investeeringute

Rohkem

ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis

ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis ARCA NOVA ELEMENT OÜ on... Arca Nova Gruppi kuuluv majatehas mis asub Juuru vallas, Raplast 12 km kaugusel Kose suunas asuva Juuru aleviku ääres.

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

Septik

Septik Septik Ecolife 2000 paigaldusjuhend 1. ASUKOHT Septiku asukoha valikul tuleb arvestada järgmiste asjaoludega: pinnase liik, pinnavormid, põhjavee tase, krundi piirid ja vahemaad veekogudeni. Asukoha valikul

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

Microsoft Word - ARH_LINDA12_EP.doc

Microsoft Word - ARH_LINDA12_EP.doc LINDA TN.12 tn 12 HOONE REKONSTRUEERIMINE EHITUSPROJEKT EELPROJEKT Mõisa tn.4, Narva linn Ida-Virumaa Tellija: OÜ Pi Engineering Reg.nr 11236527 Aadress: Suur Aguli tn.8, 20309 Narva Miroslaw Pienkowski

Rohkem

(Microsoft Word \334ldosa.docx)

(Microsoft Word \334ldosa.docx) OSA 1 - ÜLDOSA SISUKORD 1.1. SISSEJUHATUS... 2 1.2. ÕIGUSAKTID JA NORMATIIVID... 2 1.3. PROJEKTEERIMINE JA UURINGUD 2 1.4. ÜLDISED PÕHIMÕTTED... 3 1.4.1. Tellija eesmärk... 3 1.4.2. Energiatõhusus ja keskkonnasäästlikkus

Rohkem

KÄSKKIRI nr Väikeelamute energiatõhususe suurendamise toetuse andmise tingimuste kinnitamine Vabariigi Valitsuse seaduse 63 lõike 1 a

KÄSKKIRI nr Väikeelamute energiatõhususe suurendamise toetuse andmise tingimuste kinnitamine Vabariigi Valitsuse seaduse 63 lõike 1 a KÄSKKIRI 13.10.16 nr 16-0293 Väikeelamute energiatõhususe suurendamise toetuse andmise tingimuste kinnitamine Vabariigi Valitsuse seaduse 63 lõike 1 alusel ja kooskõlas Riigikogu 15. juuni 2009. a otsusega

Rohkem

Microsoft Word - Karu 15 TERMO nr 527.doc

Microsoft Word - Karu 15 TERMO nr 527.doc Termoülevaatus nr.57 (57/1. Märts 8) Hoone andmed Aadress Lühikirjeldus Karu 15, Tallinn Termopildid Kuupäev 6.1.8 Tuule kiirus Õhutemperatuur -1,1 o C Tuule suund Osalesid Kaamera operaator Telefoni nr.

Rohkem

Rakvere Koidula 9 energiaaudit

Rakvere Koidula 9 energiaaudit Tellija: Korteriühistu Rakvere Koidula 9 (108010959) Aadress: L. Koidula 9, Rakvere 44314, Lääne-Virumaa Tellija kontaktisik: Jaanika Link Telefon: 5533515 e-post: l.koidula9@gmail.com KOIDULA 9, RAKVERE

Rohkem

(9) Dmitri Tiško, Marko Ründva Finnlog OÜ Keemia 4, Tallinn Tellija: Finnlog OÜ Tellimus: Kontaktisik: Raigo Salong PROJ

(9) Dmitri Tiško, Marko Ründva Finnlog OÜ Keemia 4, Tallinn Tellija: Finnlog OÜ Tellimus: Kontaktisik: Raigo Salong PROJ 154166-1 1(9) Dmitri Tiško, Marko Ründva 8.1.2016 Finnlog OÜ Keemia 4, Tallinn Tellija: Finnlog OÜ Tellimus: 27.11.2015 Kontaktisik: Raigo Salong PROJEKTEERITUD PIIRDEKONSTRUKTSIOONIDE AKUSTILINE HINNANG

Rohkem

Slide 1

Slide 1 PIPELIFE EESTI 2017 Pipelife Eesti AS 2018 Indrek Oidram Pipelife Grupi võtmenäitajad Käive: ca 1 miljard EUR Tehased: 26 Euroopas ja USA-s Esindused 26 riigis Töötajaid: 2.700 Peakorter: Vienna/Austria

Rohkem

RUUMIKAART KABINET (kuni 6 töökohta k.a) 1. SISEKLIIMA Sisekliimaklass Sisekliimaklass 2 vastavalt standardile EVS-EN Õhuvahetus Tsentraalne soo

RUUMIKAART KABINET (kuni 6 töökohta k.a) 1. SISEKLIIMA Sisekliimaklass Sisekliimaklass 2 vastavalt standardile EVS-EN Õhuvahetus Tsentraalne soo RUUMIKAART KABINET (kuni 6 töökohta k.a) Sisekliimaklass Sisekliimaklass 2 vastavalt standardile EVS-EN 15251 Tsentraalne soojustagastiga ventilatsioonisüsteem, üldjuhul konstantse õhuhulgaga. Suvisel

Rohkem

Tehniline tooteinformatsioon looduslik soojustus tervislik elu AKTIIVVILT absorbeerib õhus leiduvaid kahjulikke aineid, nt formaldehüüdi 100% lambavil

Tehniline tooteinformatsioon looduslik soojustus tervislik elu AKTIIVVILT absorbeerib õhus leiduvaid kahjulikke aineid, nt formaldehüüdi 100% lambavil AKTIIVVILT absorbeerib õhus leiduvaid kahjulikke aineid, nt formaldehüüdi 100% lambavillast soojustusvill rullis tihedalt nõeltöödeldud lambavillavilt 55 kg/m³ heli summutav Ripplagede soojustamine. Ripplagede

Rohkem

HCB_hinnakiri2018_kodukale

HCB_hinnakiri2018_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.01.2018 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 73 87 75 89 C 12/15 77 92 79 94 C 16/20 79 94 81 96 C 20/25 82 98 84 100

Rohkem

Microsoft Word - QOS_2008_Tallinn_OK.doc

Microsoft Word - QOS_2008_Tallinn_OK.doc GSM mobiiltelefoniteenuse kvaliteet Tallinnas, juuni 2008 Sideteenuste osakond 2008 Kvaliteedist üldiselt GSM mobiiltelefonivõrgus saab mõõta kümneid erinevaid tehnilisi parameetreid ja nende kaudu võrku

Rohkem

Microsoft Word - vundamentide tugevdamine.doc

Microsoft Word - vundamentide tugevdamine.doc 10 Vundamentide tugevdamine. 1. Vundamentide tugevdamise põhjused 2. Tugevdamisega seotud uuringud 3. Tugevdusmeetodid 3.1 Vundamendi süvendamine 3.2 Talla laiendamine 3.3 Koormuse ülekanne vaiadele 3.4

Rohkem

NORDdoor Puhastusluugid

NORDdoor Puhastusluugid Puhastusluugi www.etsnor.ee 0 Ülist NLH NLMH NLHE NLMHE TL TLC TPL TPLE TLPE TLN 00 TL 0 TLF 0 TLT 0 TLTE 0 TLTK 0 TLTU 0 Sisukor Ülist Tervislik sisekliima ei ole juhuste kokkusattumus, vai läbimõelu

Rohkem

AE_3

AE_3 EELPROJEKT ASUKOHASKEEM AS-4-0 Joonis AS-0 R00 Ol. olev. tuletõrjevee hüdrant Ol. olev. tuletõrjevee hüdrant TINGMÄRGID REKONSTRUEERITAV HOONE R00 B. Musta A. Altküla R. Varul 30.0.03 MAA-ALA PLAAN TEHNOVÕRKUDEGA

Rohkem

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, 80088 Pärnu Tel 4479733 www.parnu.maavalitsus.ee Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi Tel 4330 400 www.viljandi.maavalitsus.ee Konsultant Ramboll Eesti AS

Rohkem

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II  lugemine Märjamaa Vallavalitsus Lea Laurits 17.02. Eelarve ülesehitus ja esitlusviis Märjamaa valla eelarve koostamise aluseks on: Märjamaa valla arengukava 2010-2025 Märjamaa valla eelarvestrateegia -2018 Märjamaa

Rohkem

Auslegungstabellen xlsm

Auslegungstabellen xlsm PROJEKTEERIMISTABELID SOOJUSPUMP IMP 09/15 Lk 2 Lk 3 Lk 8 Lk 12 Lk 16 Lk 17 Lk 22 Lk 23 Lk 25 Lk 26 Lk 28 Lk 29 Lk 31 Lk 33 Lk 34 Lk 35 Lk 36 Lk 37 Hüdraulika- ja elektriskeemi legend Õhk-vesi-soojuspumpade

Rohkem

Ecophon Master Rigid A Sobib klassiruumi ja kohtadesse, kus hea akustika ja kõnest arusaadavus on esmatähtsad ning avatavus vajalik. Ecophon Master Ri

Ecophon Master Rigid A Sobib klassiruumi ja kohtadesse, kus hea akustika ja kõnest arusaadavus on esmatähtsad ning avatavus vajalik. Ecophon Master Ri Ecophon Master Rigid A Sobib klassiruumi ja kohtadesse, kus hea akustika ja kõnest arusaadavus on esmatähtsad ning avatavus vajalik. Ecophon Master Rigid A on nähtava liistusüsteemiga. Plaadid kinnitatakse

Rohkem

Microsoft Word - P6_metsamasinate juhtimine ja seadistamine FOP kutsekeskharidus statsionaarne

Microsoft Word - P6_metsamasinate juhtimine ja seadistamine FOP kutsekeskharidus statsionaarne MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: forvarderioperaatori 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr 6 Mooduli vastutaja: Mooduli õpetajad: Metsamasinate juhtimine ja seadistamine

Rohkem

Microsoft Word - Smart AC_pakkumine (KSR10-300)

Microsoft Word - Smart AC_pakkumine (KSR10-300) Päikesekütte komplekt "HEWALEX 3KSR10-250 on mõeldud 3-4 inimese tarbevee soojendamiseks. Käesolevaga esitame Teile hinnapakkumise päikesekütte komplektile, mis sisaldab endas päikeseküte süsteemi toimimiseks

Rohkem

Võru Linnavolikogu määruse nr 23 Võru linna soojusmajanduse arengukava aastateks Lisa 4 Töö nr ENE1601 Võru linna soojusmajanduse

Võru Linnavolikogu määruse nr 23 Võru linna soojusmajanduse arengukava aastateks Lisa 4 Töö nr ENE1601 Võru linna soojusmajanduse Võru Linnavolikogu 08.06.2016 määruse nr 23 Võru linna soojusmajanduse arengukava aastateks 2016 2027 Lisa 4 Töö nr ENE1601 Võru linna soojusmajanduse arengukava aastateks 2016 2027 Osa IV Võrukivi võrgupiirkond

Rohkem

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased oma kujunduse ühele kohale koolis. 5.1 Kohavalik Tiimi

Rohkem

KUTSESTANDARD Diplomeeritud kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuseinsener, tase 7 Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks t

KUTSESTANDARD Diplomeeritud kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuseinsener, tase 7 Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks t KUTSESTANDARD Diplomeeritud kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuseinsener, tase 7 Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit

Rohkem

Tartu mnt 39 energiaaudit

Tartu mnt 39 energiaaudit Tellija: KÜ Tartu mnt. 39 (80160574) Aadress: Tartu mnt 39, Tallinna linn, Harju maakond, 10115 Tellija kontaktisik: Urmas Murre Telefon: 5034893 e-post: info@majaabi.ee TARTU mnt 39 ENERGIAAUDIT 4-KORRUSELINE

Rohkem

Microsoft Word - XTOP026.doc

Microsoft Word - XTOP026.doc XTOP026 Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja järgige kõiki juhiseid. Hoidke juhend hilisemaks vajaduseks alles. MOOTORRATTA TÕSTUK Kasutusjuhend OLULINE! EST LUGEGE NEED JUHISED

Rohkem

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Keskne juhtimine Palju võimalusi kokkuhoiuks. 2- suunaline teabeedastus Danfoss Link s kahesuunaline teabeedastus annab

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Keskne juhtimine Palju võimalusi kokkuhoiuks. 2- suunaline teabeedastus Danfoss Link s kahesuunaline teabeedastus annab MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Keskne juhtimine Palju võimalusi kokkuhoiuks. 2- suunaline teabeedastus s kahesuunaline teabeedastus annab paigaldamise ajal täiusliku süsteemidiagnostika selleks, et kõik

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 04.04.2016 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 08.12.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort bioloogilise mitmekesisuse spetsialist T

1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort bioloogilise mitmekesisuse spetsialist T 1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort 24.08.2016 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 22.05.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed Viljandimaa

Rohkem

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx TM70 Touch-i kasutusjuhend Süsteemid: Magellan ja Spectra SP Põhiekraan Kuupäev/kellaaeg Välis-/sisetemperatuur Süsteemi olek Tsoonid Menüü Info OneScreen Monitoring SpotOn Locator Slaidiesitus Paanika-häire

Rohkem

Kellele: Ettevõte: Telefon/GSM: E-post: Hinnapakkumine Majakomplekt: Maja 1 Koostatud 01/01/2014, kehtiv 60 päeva. Käesolev hinnapakkumine on

Kellele: Ettevõte: Telefon/GSM: E-post: Hinnapakkumine Majakomplekt: Maja 1 Koostatud 01/01/2014, kehtiv 60 päeva. Käesolev hinnapakkumine on Kellele: Ettevõte: Telefon/GSM: E-post: Hinnapakkumine 2014-001 Majakomplekt: Maja 1 Koostatud 01/01/2014, kehtiv 60 päeva. Käesolev hinnapakkumine on koostatud kliendi poolt 01.01.2014 saadetud arhitektuursete

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

JEH Presentation ppt [Read-Only] [Compatibility Mode]

JEH Presentation ppt [Read-Only] [Compatibility Mode] Jõgeva Elamu Halduse AS 1 Üldandmed Ettevõtte asutamisaasta - 1997 Sertifikaadid Tegevusalad - ISO 9001:2015 kvaliteedijuhtimissüsteem ja - ISO 14001:2015 keskkonnajuhtimissüsteem kinnisvara haldamises

Rohkem

Vulkan Lokring kliimasüsteemi remondi tarvikud. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik vooliku jätkamiseks. L

Vulkan Lokring kliimasüsteemi remondi tarvikud. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik vooliku jätkamiseks. L Vulkan Lokring kliimasüsteemi remondi tarvikud. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik vooliku jätkamiseks. L13001393 Ø 8 mm 7.- L13001443 Ø 9,53 8 mm 7.- L13004219

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

ET TOIMIVUSDEKLARATSIOON vastavalt järgneva määruse (EL) Nr. 305/2011 lisale III: lisale III Elektritööriistadega kasutatavad Hilti kinnitid X-P 20 B3

ET TOIMIVUSDEKLARATSIOON vastavalt järgneva määruse (EL) Nr. 305/2011 lisale III: lisale III Elektritööriistadega kasutatavad Hilti kinnitid X-P 20 B3 ET TOIMIVUSDEKLARATSIOON vastavalt järgneva määruse (EL) Nr. 305/2011 lisale III: lisale III Elektritööriistadega kasutatavad Hilti kinnitid X-P 20 B3, X-P 24 B3, X-P 20 G3 ja X-P 24 G3, mis on mõeldud

Rohkem

Lisa 2 Maanteeameti peadirektori käskkirjale nr 0250 Kattega riigimaanteede taastusremondi objektide valikumetoodika Maanteeamet Tallinn 20

Lisa 2 Maanteeameti peadirektori käskkirjale nr 0250 Kattega riigimaanteede taastusremondi objektide valikumetoodika Maanteeamet Tallinn 20 Lisa 2 Maanteeameti peadirektori 02.07.2013 käskkirjale nr 0250 Kattega riigimaanteede taastusremondi objektide valikumetoodika Maanteeamet Tallinn 2013 0 Sisukord Sisukord... 1 Sissejuhatus... 2 Metoodika

Rohkem

PowerPoint-esitys

PowerPoint-esitys 26.4.2019 1 Ettevõtte tutvustus tooted Korrusmajad tsentraalne ventilatsioon Paus KAIR mõõdistusprogramm Tatu Hartikainen tegevjuht Oy Pamon Ab:s 25 aastat ventilatsiooni-; paigalduses, projekteerimises,

Rohkem

Microsoft Word - 3KSR10-250

Microsoft Word - 3KSR10-250 PÄIKESEKÜTTE KOMPLEKT 3-4 INIMESELE HEWALEX 3KSR10-250 Päikesekütte komplekt "HEWALEX 3KSR10-250 on mõeldud 3-4 inimese tarbevee soojendamiseks. Kõik olulised komponendid päikesekütte süsteemi paigalduseks

Rohkem