TALLINNA KANUTIAIA NOORTEMAJA ARENGUKAVA TALLINN 2014

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "TALLINNA KANUTIAIA NOORTEMAJA ARENGUKAVA TALLINN 2014"

Väljavõte

1 TALLINNA KANUTIAIA NOORTEMAJA ARENGUKAVA TALLINN 2014

2 Sisukord 1. Sissejuhatus Huvikooli hetkeseis Tallinna Kanutiaia Noortemaja aasta arengukava analüüs Juhtimine Majandustegevus Personal Partnerlus ja koostöö Õppe- ja kasvatustöö SWOT analüüs Enesemääratlus (missioon, visioon, põhiväärtused) Eesmärgid valdkondade lõikes Tegevuskava ja aastaks valdkondade lõikes Juhtimine Õppe- ja kasvatustöö Infotehnoloogia Majanduslik kava Arengukava järgimine ja selle muutmise kord

3 1. Sissejuhatus Tallinna Kanutiaia Noortemaja on munitsipaalhuvikool, mis lisaks haridusstandardit tagavatele koolidele võimaldab lastel ja noortel oma vaba aega huvitavalt ja sisukalt veeta, aitab avastada ja arendada oma võimeid ning sisestab ideed elukestvast õppimisest. Tallinna Kanutiaia Noortemaja asutajaks on Tallinna Linnavalitsus ning huvikool tegutseb Tallinna Haridusameti haldusalas. Töö aluseks tänapäeval on Tallinna Linnavalitsuse korraldusega nr 75 kinnitatud põhimäärus. Õppetöö toimub eesti ja vene keeles kõigil nädalapäevadel. Õppetöö on tasuline. Tallinna Kanutiaia Noortemaja omab õppe- ja ainekavade registreeringut Haridus- ja Teadusministeeriumis. Pakutavate huvialade valik on mitmekesine. Kõige suuremat huvi äratavad traditsioonilised alad nagu teater, tants ja kunst, muusika ning tehnika. Väga populaarsed on ka integreeritud üksused ja erinevad stuudiod. Kanutiaia Noortemaja korraldab ka laagreid, ülelinnalisi projekte, õpi- ja töötubasid ning heategevusüritusi. Koostöövormid on tunduvalt rikastanud noortemaja ettevõtmisi, tugevdanud sidemeid koolidega ning liitnud õpetajaskonda. Nimetus: Tallinna Kanutiaia Noortemaja Aadress: Aia tn 12 Kodulehekülg E-post: Tel/faks: Reg. nr: Tallinna Kanutiaia Noortemaja arengukava on dokument, mis määrab ära Huvikooli arengu põhisuunad ja valdkonnad, eesmärgid, tegevuskava ning arengukava uuendamise korra. Arengukava koostamisel tuginesime Tallinna linna arengukavale , Noortevaldkonna arengukavale , Eesti elukestva õppe strateegiale 2020, Tallinna huvihariduse võrgu arengukavale Tallinna Kanutiaia Noortemaja arengukava koostamise etapid : I Eeltöö 1. Arengukava komisjoni määramine (arendusmeeskonna koostamine) 2. Ainesektsioonide koosolekud (andmete kogumine) 3. Arengukava komisjoni koosolek (positiivse fooni loomine) II Hetkeseisundi kirjeldamine ja analüüs III Enesemääratlus (visioon, missioon, väärtused) IV Eesmärkide sõnastamine V Strateegia sõnastamine VI Tegevuskava koostamine VII Arengukava kooskõlastamine ja kinnitamine september-detsember 2014.a. (õppenõukogu, hoolekogu, Tallinna Kesklinna Halduskogu, Tallinna Haridusamet) 3

4 2. Huvikooli hetkeseis Kanutiaia Noortemaja iseloomustab töö järgmistes suundades: noortemaja sisene õpe, mis hõlmab üle 1000 lapse ja noore; Tallinna kooliõpilaste ja lasteaedade kasvandikele suunatud projektid. Nende kaudu on haaratud ca õpilast. Projektide eesmärgiks on abistada tavakoolide ja lasteaedade õpetajaid riiklike raamõppekavade rakendamisel ja elluviimisel ning stimuleerida lapsi ja noori oma võimete arendamiseks; laagrite korraldamine suvel le lapsele, et pakkuda lastele organiseeritud suvepuhkust professionaalsete õpetajate eestvedamisel; õpi- ja töötubade korraldamine, et huvitegevuste kaudu populariseerida huviharidust Huviharidust pakume Eesti Hariduse Infosüsteemis kinnitatud õppekavade alusel 54 erialal. Valdkonnad on: 1. Muusika ja kunst 2. Üldkultuur 3. Tehnika 4

5 Tallinna Kanutiaia Noortemaja STRUKTUUR TALLINNA HARIDUSAMET HOOLE- KOGU DIREKTOR ÕPPE- NÕUKOGU TEHNIK ÕPPE- JA FINANTS- SPETSIALIST DIREKTORI ASETÄITJA ÕPPE- JA KASVATUSTÖÖ ALAL SEKRETÄR- ASJAAJAJA ARENDUS- JUHT MAJANDUS- JUHATAJA REMONDITÖÖLIN E MAJAHOIDJA KUNSTNIK KOSTÜ- MEERIJA INFOJUHT PEA- LAVASTAJA VALVUR- RIIDE- HOIDJA KORISTAJ HUVIKOOLI ÕPETAJA 5

6 3. Tallinna Kanutiaia Noortemaja aasta arengukava analüüs 3.1 Juhtimine Kanutiaia Noortemaja strateegilise juhtimise aluseks on arengukava, milles seatud eesmärkide saavutamist reguleeritakse ja jälgitakse läbi üldtööplaani ning eneseanalüüsi tulemuste. Viimane arengukava perioodiks oli kooskõlastatud Tallinna Kesklinna Halduskoguga (otsus nr a.) ja kinnitatud Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1-2/ a. Iga õppeaasta algul koostatakse üldtööplaan, milles püstitatakse ülesanded, mis tulenevad arengukavast, kajastades kõiki tegevusi, mis on seotud huvikoolisisese juhtimisega, sisekontrolliga, õppe- ja kasvatustöö planeerimisega, õpilaste ja lastevanematega seotud tegevusega ning partnerlusega. Üldtööplaanis on kindlaks määratud ülesanded, täitmise aeg ning vastutajad. Sisehindamise süsteem põhineb mineviku sündmuste analüüsil ja on orienteeritud oma suunitluselt ning eesmärkidelt tulevikku. Sisehindamise süsteemi arendamise aluseks on hinnangud ja analüüsid, mida annavad õpilased, lastevanemad, organisatsiooni töötajad, juhtkond, koostööpartnerid (küsitluslehed, SWOT-analüüs, arenguvestlus, kokkuvõtted õppe- ja kasvatustööst, ürituste-, projektide- ning personalitöö analüüs). Juhtkond julgustab ja motiveerib töötajaid võtma vastutust huvikooli tulemusnäitajate parendamise eest ja osalema otsustusprotsessis. Õppenõukogus, administratsioonis ja hoolekogus tehakse pidevalt kokkuvõtteid noortemaja finantsidest, õppe- ja kasvatustööst ning õppeaasta üritustest ja projektidest. Arengukava täitmisest informeeritakse töötajaid üldkoosolekutel, õppenõukogus ja hoolekogu liikmeid hoolekogu koosolekutel. Noortemaja juhtkond on koos õpetajate, õpilasnõukogu ja hoolekoguga töötanud välja noortemaja missiooni ja visiooni. Kanutiaia Noortemaja on arvestanud missiooni ja visiooni elluviimiseks vastava poliitika ja strateegia väljatöötamisel nii oma võimalusi tegevusvaldkondades kui ka sotsiaalset tellimust ja klientide vajadusi. Kanutiaia Noortemaja tunneb Tallinna haridusmaastikul valitsevat huvihariduse turgu, kuhu lisaks munitsipaalhuvikoolidele on lisandunud hulganisti erahuvikoole. Tallinna haridusmaastikul on meil oma kindel koht. Meie strateegia on püsida seal konkurentsivõimelisena. Juhtkonna järjepidev töö maja arenguprobleemidega võimaldab tõsta maja kollektiivide tuntust, suurendada koostööpartnerite ringi, süvendada sisulist tööd partneritega, tugevdada sidet koolinoortega. Arengu huvides on pidevalt läbi viidud küsitlusi, uuringuid ja vastavast analüüsist lähtudes tehtud järeldusi ja arvestatud neid oma tegevustes. Rahulolu-uuringud on toimunud õpilastele, lastevanematele, õpetajatele ja kogu personalile. Lähtuvalt tulemustest on tehtud muudatusi tegevuskavas. 6

7 3.2 Majandustegevus Arengukava majanduskavas püstitatud eesmärgid ei ole kõik 100% täidetud, kuna noortemaja lised vahendid on ebapiisavad nimetatud tööde teostamiseks. Piirdeaia puudumise tõttu noortemaja ümbruses on turvalisuse tagamine mõnevõrra raskendatud. Hoovist käib läbi palju linnarahvast, asotsiaalsed inimesed ja narkomaanid kogunevad maja taha ning veedavad seal oma aega. Korduvalt oleme esitanud pöördumisi ja taotlusi noortemajale piirdeaia saamiseks, kahjuks tulutult. Oleme omalt poolt paigaldanud noortemaja territooriumile kolm valvekaamerat, mis aitavad turvalisusele kaasa. Noortemaja esimesel korrusel töötab valvetöötaja, kelle tööülesandeks on majja sisenenud võõraid edasi mitte lubada. Noortemaja tehnosüsteemide toimimiseks on sõlmitud vastavad lepingud: AS Tallinna Vesi, Tallinna Küte. Elektriga varustab noortemaja Eesti Energia ja Elektrum. Noortemaja automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem (ATS) on Tamrex Ohutuse OÜ hallata. Töövälisel ajal valvab noortemaja turvafirma G4S. Noortemaja ruumide puhtuse ja korrashoiu tagavad koristajad, kes koristavad noortemaja kuuel päeval nädalas. Territooriumi hoiab korras ja puhtana majahoidja. Asutuse õppe ja töökeskkonna turvalisuse tagamine toimub läbi igapäevase ruumide korrashoiu, vajadusel pisiremondiga aastaringselt ning läbi tehniliste vahendite uuendamise võimaluste piires. Eelarvest suurema osa moodustab töötajate töötasu ja ülejäänud osa on majanduskulud. Eelarves püsimine on läinud aasta aastalt paremaks ja täpsemaks. Õppe-ja töökeskkonna turvalisuse tagamiseks teostatakse noortemajas jooksvalt vajaminevad pisiremonditöid. Eelarveliste vahendite võimaluste piires teostatakse iga õppeaasta lõppedes noortemajas sanitaarremont. 7

8 Eelarve proportsioonid ja s püsimine: Proportsioon % Tööjõukulud 86 85,5 88,5 Majanduskulud 14 14,5 11, ,5 88, ,5 11, Tööjõukulud Majanduskulud Majandusaasta Linnakassa Omatulu 8

9 Eelarve täitmine , , , , , , Tööjõukulud Majanduskulud 9

10 3.3 Personal Personalivajaduse hindamist teostatakse juhtkonna nõupidamistel. Uute ideede, mõtete tekkimisel (nt mõne uue huviringi avamise kohta vastavalt sotsiaaltellimusele) arutatakse seda üheskoos ja kindla otsuse korral hakatakse korraldama konkurssi sobiva õpetaja leidmiseks. Kooli juhtkond viib läbi motivatsiooni-rahulolu küsitlusi Motivatsioon Arenguvõimalused noortemajas ,78 Info kättesaadavus 71 81,41 78,12 Initsiatiivi ja algatuse toetamine 63 73,71 79,68 Kaasamine eestvedamisse 49 69,87 73,43 Tunnustamine 52 72,43 77,34 Eesmärkide püstitamine ja hindamine 57 70,51 78,12 Iseseisvus ja loovus töös 80 88,33 85,15 Noortemaja väärtused, arengukava 62 79,48 79,68 Koolitus ja arendustegevus 40 71,15 70,31 Isiklik motiveeritus 68,5 77,56 76,56 Motivatsiooni keskmine: 59,85 75,945 77,

11 Rahulolu Noortemaja juhtimine 70 80,12 88,28 Töötingimused 62 73,71 75 Ohutus- ja töötervishoiu tingimused 64 71,79 81,25 Töö turvalisus 77 77,56 80,46 Tasustamine ja soodustused 46 65,38 73,42 Keskkond 66 76,28 77,34 Noortemaja tuntus Tallinnas 60 73,07 80,46 Isiklik panus 79 80,12 77,34 Rahulolu keskmine: 65,5 74,75 79, Arendustegevusse on läbi küsitluste ja enesehindamisse kaasatud kõik maja töötajad. Juhtkond korraldab igal õppeaastal õpetajatega individuaalsed töövestlused töölepingu tingimuste läbiarutamiseks seoses tarifitseerimisega septembris ja arenguvestlused õppeaasta lõpul. Personali uuenemisprotsessi jälgitakse ja juhitakse teadlikult. Töötajate värbamisel lähtutakse kooli strateegiast ja vajadustest. Töötajate teadmisi ja kompetentsust määratakse õppeaasta lõpul läbiviidavatel arenguvestlustel, kus eneseanalüüsi tulemuse ja vestluse alusel selgitatakse välja töötajate ootused ja vajadused täiendkoolitusele. 11

12 Personali kaasahaaramiseks ja motiveerimiseks on ühiselt välja töötatud tunnustamise kord: 1. sisuka töö ja heade tulemuste eest võib õpetajat tunnustada noortemaja tänukirjaga, aumärgiga. 2. silmapaistvate saavutuste eest avaldatakse tunnustust i käskkirjaga. Õpetajate üldarv noortemajas on püsinud aastaid stabiilsena. Töötajate arv viimase kolme aasta lõikes: töötajad pedagoogid Pedagoogide osakaal (%) töötajate üldarvust , , Kokku % 12

13 Seisuga oli Tallinna Kanutiaia Noortemaja kinnitatud ametikohtade üldarv oli 38,25 ametikohta. Alates oli koondatud erialaosakonna juhataja 0,5 ametikohta. Seega alates oli ametikohtade arv 37,75. Alates oli koondatud 3 õpetaja ametikohta ja loodud alates majahoidja ametikoht suurusega 0,75. Seisuga oli kinnitatud ametikohtade üldarv on 35,5 ametikohta. Alates oli loodud 1,0 majandusjuhataja ametikoht ja alates koristaja 2,0 ametikohta. Seisuga Tallinna Kanutiaia Noortemaja kinnitatud ametikohtade üldarv on 38,5. Kinnitatud ametikohtade arv 39 38, , , , , ,5 37,75 35, Kinnitatud ametikohtade arv Tallinna Kanutiaia Noortemaja juhtkond koostöös hoolekoguga vaatavad pidevalt üle struktuuri ning teevad vajaminevad muudatused isikukoosseisunimestikus. Seoses sellega muutub nii isikukoosseis ja struktuur. Sellega sai saavutatud ratsionaalne vahendite kasutamine palkadeks. Noortemajas töötavad õpetajad nõutava kvalifikatsiooniga. Pedagoogilises personalis töötab 6 vanempedagoogi, mida peame väga heaks näitajaks. Igal aastal koostatakse koolitusplaan. Eelarvelise asutusena peab noortemaja väga hoolikat jälgima koolituskulusid, kuna kõigile ja kõikide koolituste eest ei ole finantsiliste vahendite nappuse tõttu võimalik tasuda. 16 õpetajat läbisid eesti keele 120-tunnilise kursuse ajavahemikus märts kuni november 2011, mis sai korraldatud Integratsiooni Sihtasutuse rahastamise toel. 13

14 Kulutused seoses personali koolitusega aastate lõikes , Summa eurodes Koolitusel osalenud töötajate arv Personali professionaalsuse kasvu, loominguliste võimete rakendamise ja meeskonnatöö arendamise soodustamiseks on töötajaid süstemaatiliselt kaasatud projektide läbiviimisesse. Selle tulemusena on aastatega kasvanud ringidepoolne initsiatiiv, positiivne sünergia ja personali rahulolu. 14

15 Töötajate kaasatus projektidesse, osalus meeskonnatöös inimest Personalil on võimalus teha ettepanekuid noortemaja töö parendamiseks ja seeläbi osaleda eestvedamises. Tööalaste otsuste tegemisel on töötajatele antud suur iseseisvus, õpetajal on õigus valida õppe-eesmärkidele vastav õppekorraldus. Õppetööks vajalike vahendite nimistud koostavad õpetajad. Need arutatakse läbi juhtkonna nõupidamistel ja tehakse vastavad valikud. Olulisemad otsused kantakse ette õppenõukogus ja arutatakse läbi hoolekogus. Noortemajas pööratakse töötajate kaasamisele maja ettevõtmistele suurt tähelepanu, mille tulemusena on: rikastunud sisuline õppe- ja kasvatustegevus tervikuna. Varaait projekti raames on sisustatud tehnilise algmodelleerimise töökoda, automudeliringi töökoda, sisustatud õmblusklassid, ostetud heli- ja valgustehnika teatrisaali ; õpetajad on aktiivsemad uute ideede väljapakkumisel; suurenenud võimalused õppida vahetust kogemusest; tänu tagasisidele paranenud kliendi vajaduste tundmine. Positiivsena mõjub igapäevatöös ka mõningate ülesannete delegeerimine töötajatele, mis soodustab suurepäraselt motivatsiooni ja vastastikuse usalduse kasvu. Tekitab töötajas tahte veelgi paremini ja õnnestunumalt oma tööd teha. 3.4 Partnerlus ja koostöö Koostöö lastevanematega huvikoolis on see eelkõige suhtlemine õpetaja kaudu. Lastevanemad on alati oodatud näitustele, etendustele, esinemistele ja ringide ettevõtmistele, kus osalevad ja esinevad Kanutiaia Noortemaja õpilased. Toimuvatelt üritustelt kogutakse tagasisidet. Eraldi korraldatakse lastevanemate küsitlusi ja uuringud paberkandjal (rahulolu-uuringud). 15

16 Lastevanemate rahulolu 2011/ / /14 Noortemaja tuntus ja koht Tallinnas 71,7 74,24 75,62 Suhtlemine õpetajaga ja info kättesaadavus 79,48 81,72 83,17 Õppetöö mõju lapse arengule 90,54 91,37 91,82 Õppetöö huvitavus 92,54 93,13 95,43 Hinnang teenuse hinna-kvaliteedi suhtele 86,08 88,21 90,16 Õpikeskkond noortemajas 64,39 66,75 69,55 Tahe teistele kooli soovitada 74,53 77,54 79,27 Soov osaleda noortemaja üritustel 67,69 71,43 73,54 Kodulehekülje kvaliteet ja asjakohasus 62,97 65,28 67,96 Keskmine: 76,66 78,85 80, / / /14 Suvise tegevusena korraldati kuni 2013 linnalaagri kaks vahetust juunis ning teatrilaager Karepal augustis aastal on plaanis korraldada linnalaagri asemel kaks väljasõidulaagrit: Kloogarannal juunis ja Karepal augustis. Igal õppeaastal toimuvad suured ülelinnalised projektid koostööks koolide, lasteaedade ning erinevate huvigruppidega (lapsevanemad, partnerid) teatrifestival Kanutiaia Kann koolidele ja lasteaedadele ning moekonkurss Sedamoodi. Igal aastal toimub maikuus Tallinna puuetega laste- ja noorte lauluvõistlus Laulurõõm ning rahvusvahelised võistlused automudelismis noortele Baltic-Cup Kanutiaia-Karikas. 16

17 Kanutiaia Noortemaja õpetajad osalesid õ.a. Eesti Noorsootöö Keskuse ja Huvikeskuste Juhtide Kogu HAKK poolt korraldavate näidis õppe- ja ainekavade koostamise komisjonide töös. Suhted ühiskonnaga Läbi projektide ja ettevõtmiste on väga hea side Tallinna koolide ja lasteaedadega. Maja väljastab oma tegemiste kohta pressiteateid. Majal on kodulehekülg, mis uueneb pidevalt. Maja kasutab ringide reklaamimiseks erinevaid kanaleid pressiteated, ajalehereklaam, internet, trükitud reklaamlehed ringidest. Igal aastal osaleme erinevatel messidel ning lastele ja noortele suunatud reklaamüritustel. Kanutiaia Noortemaja on osalenud ühiskondlikes kampaaniates ning projektides: 2002 Eesti Maanteede Ameti kampaanias Tee puhtaks 22 teatristuudio õpilast. Laste Ärikool, puude istutamine alates 2000-st t, Kadrioru parki iga kord 10 uut puud. Istutamine toimub koos laste- ja lastevanematega avaliku üritusena. Kanutiaia Noortemaja on korraldanud linnalaagreid Tallinna lastele alates t koostöös Eesti Punase Risti Tallinna Seltsiga. Keskmine osalejate arv on olnud igal aastal 200 last (II vahetust). Kanutiaia Noortemaja on korraldanud t jõuluetendusi noortemaja teatrisaalis vähekindlustatud peredele, linnarahvale ja tänavalastele. Kanutiaia Noortemaja on korraldanud t jõulupidusid koostöös Eesti Punase Risti Tallinna Seltsiga paljulapselistele- ja vähekindlustatud peredele. Teatri- ja tantsulaager Karepal. Osalevad Kanutiaia Noortemaja teatri- ja tantsuõpilased, lapsed Tallinnast ja ka mujalt Eestist. Igaaastane osavõtt Teeme ära üritusest. Tänavu aitasid Laste ja Noorte Ärikooli õpilased koristada Kadrioru parki. Esmakordselt 2014 aastal juunis korraldasime väljasõidulaagrit Kloogarannal. Maja osaleb väga erinevatel konkurssidel ning vaatab regulaarselt üle oma arengukava ning strateegiad. Kanutiaia Noortemaja hoolekogu töötab aktiivselt ning on elujõuline. Esimees Mati Pentus. 17

18 3.5 Õppe- ja kasvatustöö Õppe- ja kasvatustegevuse korraldus Kanutiaia Noortemajas kavandatakse ja juhitakse süstemaatiliselt alljärgnevaid protsesse: arengukava väljatöötamine ja arendamine; tagasiside küsitluste läbiviimine ja analüüs; õppe- ja ainekavade koostamine, arendamine ja elluviimine; personali areng; infosüsteemi arengu tagamine; võtmeprotsesside määratlemine. Klientide ootused ja võtmevajadused: kõikide õppurite vajadustega arvestamine; millegi praktilise, kasuliku õppimine; eakaaslastega suhtlemine ja sobivas seltskonnas aja veetmine ; kvaliteetne õpe ja turvaline õpikeskkond; võistlustel, konkurssidel, näitustel osalemine; lisaväärtuse saamine kogu eluks; tunnustuse saamine tehtu eest. Aruandlussüsteem: aine- ja õppekava täitmise analüüs õppeaasta lõpul: õppekasvatustöö aruanded; lõppkokkuvõtted õppenõukogus ele tööle. Sellest lähtuvalt toimub edaspidine tegevusplaanide kaasajastamine. Õpilaste arvestus Viimased kolm aastat on olnud õpilaste arv stabiilne. 18

19 Õpilaste osakaal seisuga kuni 19 nooremad/vanemad kokku Õpilaste osakaal seisuga kuni 19 nooremad/vanemad kokku 19

20 Õpilaste osakaal seisuga kuni 19 nooremad/vanemad kokku Õppetulemused Selleks, et püsida Tallinna haridusmaastikul konkurentsivõimelisena; kindlustada klientide rahulolu; laiendada organisatsioonisuhteid; arvestada riigi hariduspoliitika suundadega on Kanutiaia Noortemajas kasutusel järgmised protsessid: 20

21 Võtmeprotsessid Võtmeprotsess Alamprotsessid Vastutaja Kooli areng Eestvedamine, arengu ja tegevuste planeerimine, tegevuste hindamine ja analüüs, kooli maine kujundamine Õppetöö Õppekavade arendamine, tarifikatsioonide ja i asetäitja läbiviimine tunniplaanide koostamine, õppetulemuste analüüs Õpetatavate valdkondade areng Personali olemasolu ja areng Materiaalse baasi ja infrastruktuuri areng Õppetööd toetav tegevus Õpetamine Õppekavade koostamine ja elluviimine koostöös õpetajatega, töö projektidega, statistiliste andmete ja jooksva töö analüüs Personali värbamine ja areng, atesteerimine ja tunnustamine, dokumendihaldus Eelarve planeerimine ja kasutamine, ruumide haldus ja remont, õppesisustuse ja -vahendite olemasolu tagamine Infosüsteemi arengu tagamine, projektitöö korraldamine, avalikud suhted Õppe- ja ainekavade koostamine, õppetundide läbiviimine, õppetulemuste hindamine, suhtlemine lastevanematega. i asetäitja, i asetäitja sekretär-asjaajaja majandusjuhataja tehnik infojuht pealavastaja õpetajad Õpilaste rahulolu uuringud aastate lõikes: 2011/ / /14 Kooli maine 84,02 85,17 85,89 Rühmasisene suhtlemine 84,84 86,32 87,26 Õp. ja õpil. suhted 92,62 94,11 95,77 Õpetajate profes. 94,26 95,22 96,35 Õppetöö paindlikkus 89,55 91,34 92,14 Õppetöö uuenduslikkus 81,35 82,74 83,45 Õppetöö mitmekesisus 88,32 88,67 89,16 Õpikeskkond 75,74 76,85 78,35 Tuntus 61,48 64,89 69,87 Kooli soovitamine 76,43 77,25 79,84 Koduleht 66,59 69,84 72,37 Keskmine: 81,38 82,94 84,58 21

22 / / /14 4. SWOT analüüs Tugevad küljed tugevad õpetajad ja erialane professionaalsus asukoht kesklinnas ja ilus ajalooline hoone ringide mitmekesisus ja valikuvõimalus kvaliteetsed õppe- ja ainekavad suur meeskonna- ja projektitöö kogemus ülelinnaliste ürituste korraldamisel huvikooli maine kakskeelne õppimisvõimalus loominguline vabadus initsiatiivi innustamine sõbralik kollektiiv pikaajalised kogemused ja traditsioonid laste- ja noorte huvikoolina mitmekesised arenemisvõimalused erinevate rahvuste lõimumine Nõrgad küljed maja nimetus noortemaja on ajale jalgu jäänud, nimes võiks sisalduda sõna huvikool väike täienduskoolituse ressurss kõik õpetajad ei ole valmis ümberõppeks paljudes õppeklassides puuduvad helikindlad vaheseinad ja uksed ruumidel suur koormus õhtustel aegadel uutel õpetajatel on raske komplekteerida gruppe lastevanemate passiivsus Võimalused koostöö Tallinna Haridusametiga, Kesklinna Valitsusega, Eesti Noorsootöö Keskusega, Haridus- ja Teadusministeeriumiga, Huvikoolide Liidu, õpilaste ja lastevanematega, hoolekoguga, vilistlastega 22

23 Ohud koostöö laiendamine koolide ja lasteaedadega ringidevaheline integreeritud õppetöö erinevad projektid partnerlussuhete loomine, edasiarendamine suurem nähtavus avalikkusele, kogukonnale õppeprotsessi ja õppevahendite kaasajastamine suurenev konkurents haridusmaastikul huvihariduse alafinantseerimine ohtlik tänavaliiklus Aia tänaval ebaturvalisus maja territooriumil piirdeaia puudumise tõttu 5. Enesemääratlus (missioon, visioon, põhiväärtused) Missioon MEIE MISSIOON: Meil õpitakse huviga! Missioon sisaldab kolme aspekti: MEIL õpitakse: õpilased valivad haridusmaastikul olevate koolide hulgast vabatahtlikult meie kooli, kus nad soovivad õppida; meil ÕPITAKSE: me oleme üks osa haridussüsteemist; meil õpitakse HUVIGA: õppeprotsess on õpilastele huvipakkuv ning omanäoline, mis kindlustab õpilaste võimete parima arendamise ja õpitava omandamise. Visioon MEIE VISIOON: Oleme Euroopa kultuuriruumis omanäolisust ja järjepidevust hoidev huvikool. Visioonist tulenevad noortemaja üldised eesmärgid: tuntud ja tunnustatud huvikoolina oleme euroopameelsed ja lähtume euroopalikest väärtushinnangutest; austame traditsioone ja hoiame maja, mis on juba üle 60 aastat olnud laste- ja noorte päralt ning on seda ka aastal veelgi lapsesõbralikumana ja uuenenuna nii sisult kui ka vormilt; säilitades omanäolisust täiustame pidevalt õppesisu vastavalt aja nõuetele, uutele väljakutsetele ja võimalustele; anname oma panuse rahvuslike kultuuriväärtuste ja kommete hoidmisel Euroopa multikultuurses keskkonnas. 23

24 Kanutiaia Noortemaja PÕHIVÄÄRTUSED on: õpikeskkond, mis soodustab õppimist ja õpetamist; õpitulemust kindlustavad kaasaegsed aine- ja õppekavad ning õppevahendid; õpilaste andeid ja võimeid maksimaalselt arendavad õpetamise strateegiad ning meetodid; professionaalsete pedagoogide pidev areng, eneseanalüüs ning avatus uutele ideedele. noorte algatuste innustamine, toetamine 6. Eesmärgid valdkondade lõikes I JUHTIMINE: 1. Strateegiline juhtimine, mis toetub kvaliteedimudelile 2. Ressursside sihtotstarbeline planeerimine ja kasutamine. 3. Usaldusväärse maine loomine ja hoidmine 4. Meeskonnatöö järjepidev arendamine 5. Organisatsiooni nime muutmine (töö sisuga vastavusse viimine). 6. Huvihariduse arendustöö II ÕPPE- JA KASVATUSTÖÖ: 1. Õpilase mitmekülgne arendamine ja loova eneseväljenduse võimaldamine. 2. Aktiivse ja positiivse eluhoiaku kujundamine ning omaalgatuse suurendamine. 3. Eesti rahvakultuuri ja traditsioonide tutvustamine ning säilitamine, austades teiste rahvuste kultuuri. 4. Huvialade tutvustamine ja nende valikute mitmekesistamine. 5. Huvikooli traditsioonide hoidmine ja uute ideede elluviimine. 6. Õppe- ja ainekavade arendamine 7. Õppekava läbivate õpilaste arvu suurenemine 8. Paindlikud ja mitmekesised huvihariduse ja huvitegevuse võimalused huvikoolis III IKT ARENDAMINE: 1. Töötajate IKT-alane koolitamine. 2. Kaasaegse tehnika hankimine ja otstarbekas kasutamine. 3. IKT tõhusam kasutamine õppeprotsessis. 4. Õppeprotsessis vajamineva tarkvara täiustamine. 5. Infotehnoloogilise keskkonna turvalisuse tõhustamine. 24

25 IV MAJANDUSLIK KAVA: 1. Huvikooli ruumides ja territooriumil turvalisuse ning ohutuse tagamine. 2. Huvikooli ruumide remont, kaasajastamine, laiendamine. V KOOSTÖÖ JA AVALIKUD SUHTED: 1. Meedia võimaluste tõhusam ja järjepidevam kasutamine. 2. Toetavate organisatsioonidega koostöö suurendamine. 3. Erinevate huvigruppide vahelise koostöö tõhustamine. 4. Pikaajaliste partnerlussuhete hoidmine ning uute võimaluste otsimine; VI TÖÖTAJATE ARENDAMINE: 1. Töötajate suunamine enesetäiendamisele ja võimete järjekindel arendamine 2. Ühiskoolitused ja kogemuste jagamine. 3. Elukestva õppe toetamine. 7. Tegevuskava ja aastaks valdkondade lõikes Juhtimine Õppe- ja kasvatustöö Infotehnoloogia Majanduslik kava 7.1 Juhtimine a) Koolisisene juhtimine Nr. Ülesanded ja projektid 2015/ / / / / 2020 Finantsallikas Vastutaja 1. Õppekava täiendamine, analüüs ja arendamine 2. Sisekontrolli süsteemi arendamine pidev pidev pidev pidev pidev pidev pidev pidev pidev pidev 3 Maja struktuurüksuste töö parendamine 4. Sisehindamise süsteemi edasiarendamine ja rakendamine pidev pidev pidev pidev pidev pidev õpetajad 25

26 5. Ametijuhendite läbivaatamine ja vajadusel uuendamine pidev Arengu- ja motivatsioonivestluste läbiviimine Asutuse enesehindamise süsteemi analüüs Maja nime täpsustamiseks töögrupi moodustamine pidev pidev pidev pidev pidev x b) Töö hoolekoguga N r. Ülesanded ja projektid 2015/ / / / / 2020 Finantsallikas Vastutaja Osalemine liste küsimuste kavandamisel, arutelul ja kooskõlastamisel Probleemide tekkimisel lahenduste leidmine koostöös halduskoguga ja Tallinna Haridusametiga Osalemine kooli üritustes ja projektides Osalemine konkursikomisjoni töös 4 korda vajadusel 4 korda vajadusel 4 korda vajadusel 4 korda vajadusel 4 korda vajadusel pidev pidev pidev pidev pidev vajadusel vajadusel vajadusel vajadusel vajadusel, hoolekogu esimees hoolekogu esimees hoolekogu esimees hoolekogu esimees Nr c) Lastevanemate ja õpilaste osalemine huvikooli elus Ülesanded ja projektid Lastevanemate kaasamine kontsertide, näituste, ekskursioonide, õppekäikude, ülelinnaliste ürituste ettevalmistamisel ja läbiviimisel. Võimaluse korral õppevahendite muretsemine lastevanemate kaasabil Toetajate ja sponsorite kaasamine õppevahendite hankimiseks Lastevanemate osalemine rahuloluuuringutes 2015/ / / / / 2020 Finantsallikas pidev pidev pidev pidev pidev pidev pidev pidev pidev pidev Vastutaja pealavastaja õpetajad õpetajad 3. pidev pidev pidev pidev pidev õpetajad 4. Lastevanemate pidev pidev pidev pidev pidev 26

27 5. kaasamine õpikeskkonna parendamise protsessi Huvialade propageerimise protsessi kaasamine pidev pidev pidev pidev pidev õpetajad d) Huvikoolitöö planeerimine Nr Ülesanded ja projektid Arengukava täitmise analüüs muudatuste ja lisade koostamiseks Arengukava avalikustamine Üldtööplaani koostamine, tutvustamine ja analüüs Õppekava täiustamine, täiendamine, analüüs Ürituste ja projektide väljatöötamine, planeerimine, korraldamine ja töö analüüs 2015/ / / / / 2020 Finantsallikas Vastutaja arengukava komisjon pidev pidev pidev pidev pidev pidev pidev pidev pidev pidev pealavastaja e) Töö personaliga vastavus kvalifikatsiooni nõuetega Nr. Ülesanded ja projektid 2015/ / / / / 2020 Finantsallikas Vastutaja Vajadusel avalik konkurss õpetajate vabadele ametikohtadele Arengu- või motivatsioonivestlus iga töötajaga 3. Töökoosolekud x x x x x x x 27

28 f) Töötajate areng - täiendkursused, õppused, seminarid Nr Ülesanded ja projektid Täiendkursustest osavõtt Täienduskoolituse vajaduste väljaselgitamine Sisekoolituse korraldamine 2015/ / / / / 2020 x x x x x x x x x x Finantsallikas + projekt, tasuta koolitused + projekt Vastutaja töötajad 7.2 Õppe- ja kasvatustöö a) Töö planeerimine Nr Ülesanded ja projektid Õppekava üldosa, huvialade õppekavade ning ainekavade analüüs, täiendamine ja arendamine või uute koostamine Edukate õpilaste suunamine ja ettevalmistamine võistlusteks, festivalideks, konkurssideks jne Õpetatava aine suhtes huvi äratamine, hoidmine ja positiivse maine loomine 2015/ / / / / 2020 Finantsallikas x x x x x Vastutaja õpetajad pealavastaja õpetajad pidev pidev pidev pidev pidev õpetajad b) Ainealase töö korraldus Nr Ülesanded ja projektid Õppevahendite, materjalide hankimine Õppekirjandus õpikud, töövihikud Ringidevahelise koostöö tõhustamine, lõimimine 2015/ / / / / 2020 Finantsallikas Vastutaja pidev pidev pidev pidev pidev õpetajad x x x x x õpetajad pealavastaja 28

29 c) Õpilaste osalus huvikooli tegevuses Nr Ülesanded ja projektid Õpilaste osalemine erinevatel õppetööd toetavatel üritustel Osalus näitustel, konkurssidel, festivalidel, kontsertidel jne. Osalus erinevate projektide algatamisel, planeerimisel, koostamisel ja läbiviimisel Õpilasaktiivi moodustamine 2015/ / / / / 2020 Finantsallikas Vastutaja pidev pidev pidev pidev pidev õpetajad pidev pidev pidev pidev pidev pidev pidev pidev pidev pidev pealavastaja pealavastaja x x x x x d) Õpilaste tunnustamine ja hindamine Nr Ülesanded ja projektid Tunnustamissüsteemi ülevaatus ja vajadusel täiendamine Õppetöö tulemuste analüüs (tulemused ja saavutused) Konkursside, näituste, kontsertide, festivalide analüüs Kokkuvõttev hindamine, huvikooli lõpetajate ja õppeaasta parimate õpilaste tänuvastuvõtt 2015/ / / / / 2020 Finants allikas Vastutaja x x x x x õpetajad õpetajad pealavastaja õpetajad 29

30 e) Sündmused ja projektid Nr. Ülesanded ja projektid 2015/ / / / / 2020 Finantsallikas Vastutaja Kanutiaia Noortemaja ürituste ja näituste korraldamine Väljasõidulaagrid, linnalaager Tallinna linna lasteaedadele ja koolidele suunatud projektid Haridus- ja Teadusministeeriumi projektid Reklaam ja meedia Tänumeened ja kingitused pidev pidev pidev pidev pidev pidev pidev pidev pidev pidev pidev pidev pidev pidev pidev pidev pidev pidev pidev pidev pealavastaja pealavastaja pealavastaja õpetajad õpetajad 7. Huvikoolide vahelised koostööprojektid pidev pidev pidev pidev pidev 7.3. Infotehnoloogia Nr Ülesanded ja projektid IKT - koolitused töötajatele IKTlahenduste loomine õppetööks ja aktiivne rakendamine õppeprotsessis IKT baasi uuendamine Elektroonilise päeviku ja tunniplaani rakendamine 2015/ / / / / 2020 x x x x x x x x x x Finantsallikas projekt, projekt, pidev pidev pidev pidev pidev x x x x x infojuht infojuht infojuht Vastutaja infojuht 30

31 7.4. Majanduslik kava Nr. Ülesanded ja projektid 2015/ / / / / 2020 Finantsallikas Vastuta ja 1. Noortemaja territooriumi ümber kiviaia rekonstrueerimine, piirdeaia rajamine, drenaaži ehitamine, plaatide paigaldus, haljastus x investeeringud, võimalusel majandus juhataja 2. Tiibhoone kapitaalremont x investeeringud, võimalusel majandus juhataja 3. Soklikorruse kapitaalremont x x 4. Garaažide renoveerimine x x 5. Pööningu välja ehitamine x x investeeringud, võimalusel investeeringud, võimalusel investeeringud, võimalusel majandus juhataja majandus juhataja majandus juhataja 8. Arengukava järgimine ja selle muutmise kord Nr. Ülesanded 2015/ / / / / 2020 Vastutaja 1. Arengukava täitmise analüüs, hinnangute andmine ja ettepanekud täiendusteks, lisadeks ja muudatusteks valdkondade lõikes töökoosolekul 31

32 Arengukava muutmine toimub seaduste või omandivormi muutumisel ja tähtaja lõppemisel ning see kooskõlastatakse huvikooli õppenõukogus, hoolekogus, linnaosa halduskogus ja esitatakse seejärel kinnitamiseks Tallinna Haridusametile. 32

Tallinna Muhu Lasteaia arengukava

Tallinna Muhu Lasteaia arengukava Tallinna Muhu Lasteaia arengukava 2014-2016 2 Sisukord 1. Sissejuhatus...3 2. Olukorra kirjeldus...3 3. Visioon, missioon ja väärtused...4 4. Sisehindamise kokkuvõte...5 5. Prioriteetsed arenguvaldkonnad

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Ülevaade vanematekogu sisendist arengukavale ja arengukava tutvustus Karmen Paul sotsiaalselt toimetulev st on lugupidav ehk väärtustab ennast ja teisi saab hakkama erinevate suhetega vastutab on koostöine

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Saksa Gümnaasiumi a Direktori käskkirjaga nr 1-2/6 TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUM TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE K

KINNITATUD Tallinna Saksa Gümnaasiumi a Direktori käskkirjaga nr 1-2/6 TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUM TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE K I SISEHINDAMISE KORD Kord kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 78 lõike 3 alusel. 1. Üldsätted 1.1 Koolis sisehindamine on pidev protsess, mille eesmärk on tagada õpilaste arengut toetavad tingimused

Rohkem

TALLINNA MUINASJUTU LASTEAIA

TALLINNA MUINASJUTU LASTEAIA TALLINNA MUINASJUTU LASTEAIA ARENGUKAVA 2014-2016 Tallinn 2013 Seal, kus on suur armastus, sünnib imesid. Willa Cather (1876 1947) SISUKORD Sissejuhatus... 3 1. Õppeasutuse lühiülevaade... 4 2. Missioon,

Rohkem

Kinnitatud Tallinna Haridusameti käskkirjaga nr. 1-2/144 Arengukava Tallinn 2013

Kinnitatud Tallinna Haridusameti käskkirjaga nr. 1-2/144 Arengukava Tallinn 2013 Kinnitatud Tallinna Haridusameti käskkirjaga 20.02.2014 nr. 1-2/144 Arengukava 2014 2016 Tallinn 2013 Sisukord 1. Lasteaia lühikirjeldus 3 1.1.Üldandmed 3 1.2. Lasteaia lühikirjeldus ja eripära 3 2. Visioon,

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Üliõpilase nimi: Kuupäev: Pädevus Hindamiskriteerium Eneseanalüüs koos näidetega (sh vajadusel viited teoreetilistel ainekursustel tehtule) B.2.1 Õpi- ja õpetamistegevuse

Rohkem

Lisa 1_õiend

Lisa 1_õiend Lisa 1 KINNITATUD Haridus- ja teadusministeeriumi kantsleri käskkirjaga Räpina Ühisgümnaasiumi haldusjärelevalve õiendi kinnitamine ÕIEND TEMAATILISE JÄRELEVALVE TEOSTAMISE KOHTA RÄPINA ÜHISGÜMNAASIUMIS

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Lasteaia Pääsusilm direktori käskkirjaga nr 1-1/ TALLINNA LASTEAED PÄÄSUSILM SISEHINDAMISE ARUANNE TALLINN 2018

KINNITATUD Tallinna Lasteaia Pääsusilm direktori käskkirjaga nr 1-1/ TALLINNA LASTEAED PÄÄSUSILM SISEHINDAMISE ARUANNE TALLINN 2018 KINNITATUD Tallinna Lasteaia Pääsusilm.10.2018 direktori käskkirjaga nr 1-1/ TALLINNA LASTEAED PÄÄSUSILM SISEHINDAMISE ARUANNE 2015-2017 TALLINN 2018 SISUKORD ÜLEVAADE TALLINNA LASTEAIAST PÄÄSUSILM...

Rohkem

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 37 lg 5 alusel. Mäetaguse Põhikooli

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse

KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 35 lg 2, põhikooli ja gümnaasiumiseaduse 66 lg 2 alusel.

Rohkem

Microsoft Word - Narva Paju Kooli sisehindamise 2015.docx

Microsoft Word - Narva Paju Kooli sisehindamise 2015.docx Narva Paju Kooli sisehindamise 2015.-2016.õa aruanne. 1. Üldandmed õppeasutuse kohta 1.1 ÕPPEASUTUSE NIMETUS 1.1. Juht Ljudmila Smirnova 1.2. Õppeasutuse kontaktandmed aadress telefon e-post kodulehekülg

Rohkem

Tallinn

Tallinn Tallinna linna tegevused Läänemere väljakutse võrgustikus initsiatiivi toetamisel Gennadi Gramberg Tallinna Keskkonnaamet Keskkonnaprojektide ja hariduse osakonna juhataja Tallinna osalemine Läänemere

Rohkem

Õnn ja haridus

Õnn ja haridus Prof. Margit Sutrop Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja Õpetajate Liidu konverents Viimsis, 24. oktoobril 2012 Õnn tähendab elada head elu. Hea elu teooria seab 2 tingimust: Inimene on subjektiivselt

Rohkem

Väljaandja: Kohtla-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 76, 940 Kohtla-Järve Ühisgümnaasiumi põhimääru

Väljaandja: Kohtla-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 76, 940 Kohtla-Järve Ühisgümnaasiumi põhimääru Väljaandja: Kohtla-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 76, 940 Vastu võetud 29.03.2006 nr 25 Määrus kehtestatakse põhikooli ja gümnaasiumiseaduse 12 lg

Rohkem

ARENGUKAVA

ARENGUKAVA TALLINNA PAE GÜMNAASIUM ARENGUKAVA 2015-2017 Tallinn 2014 SISUKORD 1. SISSEJUHATUS...3 1.1 Lühiülevaade ajaloost...4 1.2 Asutuse hetkeseis...5 1.3 Vaadeldava perioodi jooksul on kool pälvinud auhindu Tallinna

Rohkem

Ristiku Põhikooli arengukava

Ristiku Põhikooli arengukava Ristiku Põhikooli Arengukava 2016-2021 1 Sisukord I Õppeasutuse lühiülevaade... 3 Kooli struktuur ja õpilased... 4 II Visioon, missioon, põhiväärtused... 7 Kooli filosoofia... 7 Missioon... 7 Kooli põhiväärtused...

Rohkem

Microsoft Word - Rakvere Linna Algkooli arengukava aastateks doc

Microsoft Word - Rakvere Linna Algkooli arengukava aastateks doc Rakvere Linna Algkool ARENGUKAVA AASTATEKS 2008-2010 Rakvere 2008 Sisukord Sisukord...2 SISSEJUHATUS...3 1. ÜLDANDMED...4 1.1. Kooli ajaloost...4 1.2. Kool täna...5 2. ARENDUSTEGEVUSE PÕHISUUNAD JA VALDKONNAD...6

Rohkem

(Microsoft Word - Mihkli Kooli p\365hikiri 2015.doc)

(Microsoft Word - Mihkli Kooli p\365hikiri 2015.doc) Läbi arutatud õppenõukogu koosolekul 30.01.2015 nr.3 Läbi arutatud MTÜ Imastu Kooli Seltsi üldkoosolekul 23.03.2015 nr. 15 KEHTESTATUD MTÜ Imastu Kooli Seltsi juhatuse otsusega 23.03.2015 nr.54 Imastu

Rohkem

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused Õpetajate täienduskoolituse vajadus ja põhimõtted Meedi Neeme Rocca al Mare Seminar 2010 Hariduse eesmärk on õpilase areng Olulised märksõnad: TEADMISED,ARUKUS,ELUTARKUS,ISIKUPÄ- RASUS, ENESEKINDLUS JA

Rohkem

Kinnitatud 09. märtsil 2018 direktori käskkirjaga nr Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatak

Kinnitatud 09. märtsil 2018 direktori käskkirjaga nr Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatak Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatakse Muraste Kooli õpilaste õpitulemuste, käitumise ja hoolsuse, koostööoskuse ja -valmiduse, iseseisva töö oskuse

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Alameede 1.1.7.6 Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikele õppekavadele vastav üldharidus Projekt Tehnoloogiaõpetuse õpetajate täienduskoolitus, Moodul A1 Ainevaldkond Tehnoloogia Marko Reedik, MSc füüsikas

Rohkem

Väljaandja: Haridus- ja teadusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivu

Väljaandja: Haridus- ja teadusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivu Väljaandja: Haridus- ja teadusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.06.2016 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv Avaldamismärge: RT I, 25.06.2016,

Rohkem

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja kinnitamine 1. Kinnitan täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste

Rohkem

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1. Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk 20.11.2012 nr 32/1.1-6 1.1. Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.1.1. Põhikooli ja gümnaasiumiseadus 18. Vastu võetud

Rohkem

основана Нарвская художественная школа

основана Нарвская художественная школа NKK Narva Kunstikool ARENGUKAVA 2020-2023 Narva Sisukord 1. Sissejuhatus......3 1.1. Narva Kunstikooli ülevaade ajaloost ja arengust..3-4 1.2. Narva Kunstikooli üldandmed.......4-6 2. Narva Kunstikooli

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uued generatsioonid organisatsioonis: Omniva kogemus Kadi Tamkõrv / Personali- ja tugiteenuste valdkonnajuht Omniva on rahvusvaheline logistikaettevõte, kes liigutab kaupu ja informatsiooni Meie haare

Rohkem

TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOL TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS Tallinn 2015

TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOL TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS Tallinn 2015 TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOL TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS 2016-2022 Tallinn 2015 SISUKORD 1. TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOLI TUTVUSTUS...4 1.1. Lühiajalugu ja hetkeolukord mm...4 2. VISIOON, MISSIOON

Rohkem

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012 HINDAMISKRITEERIUMID 01 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud.okt.01 üldkoosoleku otsuega nr (Lisa ) Hindamiskriteeriumid on avalikud

Rohkem

ÕPPEKAVA Tallinn 1

ÕPPEKAVA Tallinn 1 ÕPPEKAVA Tallinn S I S U K O R D Eesmärgid ja põhimõtted LK. Ü L D O S A. Õpilaskond. LK 4. Õppetöö korraldus.. Õpilaste vastuvõtt, väljaarvamine ja lõpetamine LK 4.. Ringide avamine ja sulgemine.. LK

Rohkem

TALLINNA KANUTIAIA HUVIKOOL ÕPPEKAVA Tallinn

TALLINNA KANUTIAIA HUVIKOOL ÕPPEKAVA Tallinn TALLINNA KANUTIAIA HUVIKOOL ÕPPEKAVA Tallinn 07 S I S U K O R D Eesmärgid ja põhimõtted LK 3. Ü L D O S A. Õpilaskond. LK. Õppetöö korraldus.. Õpilaste vastuvõtt, väljaarvamine ja lõpetamine LK.. Ringide

Rohkem

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing Lääne-Harju Koostöökogu stateegia 2014-2020 08. veebruar 2018 Kerli Lambing Mis see LEADER lähenemine on? Piirkonnapõhine lähenemine Altpoolt tulev algatus Avaliku ja erasektori partnerlus Uuenduslikkuse

Rohkem

Lisa kinnitatud Kuusalu Vallavalitsuse määrusega nr 3 Arengukava Kiiu 2015

Lisa kinnitatud Kuusalu Vallavalitsuse määrusega nr 3 Arengukava Kiiu 2015 Lisa kinnitatud Kuusalu Vallavalitsuse 02.07.2015 määrusega nr 3 Arengukava 2015-2020 Kiiu 2015 Sisukord SISSEJUHATUS... 3 1. Hetkeseis... 4 1.1 Eestvedamine ja juhtimine sh strateegiline juhtimine...

Rohkem

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgitus Viide projektikirjeldusele Projekti ettevalmistuse ja elluviimise kvaliteediga seotud kriteeriumid (kokku 0%) 1. Projekti sidusus ja põhjendatus

Rohkem

Vilistlaste esindajate koosolek

Vilistlaste esindajate koosolek 13.04.2012 VILISTLASKOGU ÜLDKOGU ÕPILASTE KÜSITLUSE TULEMUSTEST UURING Uuringus osalesid 8 kooli 8. ja 9.klasside õpilased: Räpina ÜG, Mikitamäe, Mehikoorma, Kauksi, Ruusa, Orava, Viluste, Värska Küsimustiku

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas Tervise Arengu Instituudi tegevused koolitoidu vallas Anneli Sammel Tervise Arengu Instituudi mittenakkushaiguste ennetamise osakonna juhataja Kool - tervislike toitumisharjumuste oluline kujundaja Koolitoit

Rohkem

VÄIKE-MAARJA GÜMNAASIUMI ARENGUKAVA Lisa 1 Väike-Maarja Vallavolikogu määrusele nr 15

VÄIKE-MAARJA GÜMNAASIUMI ARENGUKAVA Lisa 1 Väike-Maarja Vallavolikogu määrusele nr 15 VÄIKE-MAARJA GÜMNAASIUMI ARENGUKAVA 2019-2021 Lisa 1 Väike-Maarja Vallavolikogu 25.04.2019 määrusele nr 15 SISUKORD 1. Üldandmed... 3 2. Õppeasutuse lühikirjeldus... 3 3. Arengukava koostamise põhimõtted...

Rohkem

Õppekava arendus

Õppekava arendus Õppekava arendus Ülle Liiber Õppekava kui kokkulepe ja ajastu peegeldus Riiklik õppekava on peegeldus sellest ajast, milles see on koostatud ja kirjutatud valitsevast mõtteviisist ja inimkäsitusest, pedagoogilistest

Rohkem

HAAPSALU GÜMNAASIUMI

HAAPSALU GÜMNAASIUMI Õpilaste hindamise, järgmisse klassi üleviimise ning klassikursust kordama jätmise alused, tingimused ja kord Kinnitatud Haapsalu Põhikooli direktori 30.08.2018 käskkirjaga nr 14 Hindamisjuhendi koostamisel

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp Kooso

VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp Kooso VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr. 12 05.12.2016. Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp 18.50 Koosoleku toimumise koht: Vastseliina Gümnaasium Koosoleku

Rohkem

(Microsoft Word - Vara LA \325nnetriinu arengukava )

(Microsoft Word - Vara LA \325nnetriinu arengukava ) ARENGUKAVA 2019 2021 Varal 2019 1 SISUKORD 1. Sissejuhatus... 3 2.Üldandmed ja hetkeolukorra kirjeldus... 3 3.Missioon, visioon ja põhiväärtused... 5 3.1 Missioon... 5 3.2 Visioon... 5 3.3 Põhiväärtused...

Rohkem

Tallinna Muhu Lasteaia tegevuskava õppeaasta Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid õppeaastal 1. Laps väärtustab enda ja teiste tervi

Tallinna Muhu Lasteaia tegevuskava õppeaasta Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid õppeaastal 1. Laps väärtustab enda ja teiste tervi Tallinna Muhu Lasteaia tegevuskava.-. Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid.-. l 1. Laps väärtustab enda ja teiste tervist ning püüab käituda tervislikult ning ohutult. 2. Lapsel kujuneb terviklik ja positiivne

Rohkem

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond : 1) mõistab, kuidas ühiskonnas toimuvad muutused avaldavad mõju perekonna ja peresuhetega seotud

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uue eakuse rahvakogu Hetkeseis 19. septembril uuseakus.rahvaalgatus.ee Aastal 2050 võiks: Uue eakuse visioon elukvaliteet eakana sõltuda pigem inimese valikutest, mitte riigist; 70aastastest täis- või

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80275254 tänava/talu nimi, Tähe tn 127e maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn

Rohkem

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht 10.11.2016 Eesti elukestva õppe strateegia üldeesmärk kõigile Eesti inimestele on loodud nende vajadustele

Rohkem

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu 12.06.2012. a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strateegia vajalikkuse põhjendus Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

Rohkem

Seletuskiri eelnõu juurde

Seletuskiri eelnõu juurde SELETUSKIRI Haridus- ja teadusministri käskkirja Noorsootöötajate koolituste arendamine eelnõu juurde I. Sissejuhatus Eelnõu kehtestatakse Perioodi 2014 2020 struktuuritoetuste seaduse 7 lõike 2 punkti

Rohkem

SP Tartu Inspiratsioonipäev.key

SP Tartu Inspiratsioonipäev.key Kellele ja miks on strateegiat vaja? Ragnar Siil Milleks strateegiline planeerimine? Miks me teeme asju, mida me teeme? Miks me teeme seda, mitte hoopis midagi muud? Mida me soovime saavutada järgmiseks

Rohkem

Microsoft Word - KÜ Väljundid _90913.docx

Microsoft Word - KÜ Väljundid _90913.docx Eesti Kooriühingu väljundid hooajaks 2013/2014 I ansamblite võistulaulmise TULJAK Eestikeelse, Eesti autorite ansamblimuusika ja vokaalansamblite tegevuse edendamine ning uue traditsiooni loomine. Sihtgrupp:

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Eesti Vabariik 100 EV 100 korraldustoimkond, Riigikantselei Eesti Vabariik 100 programmi ülesehitus ja korraldus Eesti Vabariik 100 2018 mõõdetakse välja 100 aastat Eesti riigi loomisest. EV 100 tähistamiseks:

Rohkem

TULEVIKU LASTEAIA ARENGUKAVA Laagri

TULEVIKU LASTEAIA ARENGUKAVA Laagri TULEVIKU LASTEAIA ARENGUKAVA 2017 2020 Laagri 2016 1 SAUE VALLA TULEVIKU LASTEAIA ARENGUKAVA 2017 2020 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1 ARENGUKAVA KOOSTAMISE PÕHIMÕTTED JA ARENDUSE PÕHIVALDKONNAD... 4 1.1

Rohkem

Arengukava

Arengukava Heaks kiidetud hoolekogu 29.09.2015 1-6/17 õppenõukogu 21.10.2015 1-4/14 Tallinna Kadaka Põhikool Sisukord Sissejuhatus... 3 Kooli üldiseloomustus... 4 Kooli missioon, visioon ja põhisuunad... 6 Kooli

Rohkem

MAAVANEMA KORRALDUS Pärnu Mai Kooli haldusjärelevalve õiendi kinnitamine 03. jaanuar 2017 nr 1-1/17/2 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 87 lõigete 1 ja

MAAVANEMA KORRALDUS Pärnu Mai Kooli haldusjärelevalve õiendi kinnitamine 03. jaanuar 2017 nr 1-1/17/2 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 87 lõigete 1 ja MAAVANEMA KORRALDUS Pärnu Mai Kooli haldusjärelevalve õiendi kinnitamine 03. jaanuar 2017 nr 1-1/17/2 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 87 lõigete 1 ja 4 alusel : 1. Kinnitan Pärnu Mai Kooli haldusjärelevalve

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Erasmus+ õpirände projektide avaseminar Projekti elukaar 30.06.14 Tallinn Raja Lõssenko raja.lossenko@archimedes.ee Õpirände projekti elukaar PROJEKTI ELUKAAR: LEPING Enne lepingu sõlmimist: 1. Osalejaportaali

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri E-ga edasi! Tiia Ristolainen Tartu Ülikooli elukestva õppe keskuse juhataja 26.09.2013 E-kursuste arv Tartu Ülikoolis BeSt programmi toel TÜ-s loodud e-kursuste arv ja maht BeSt programmi toel TÜ-s loodud

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Tiina Saar.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Tiina Saar.ppt [Compatibility Mode] Tööõnn läbi mitmekülgse hariduse Tiina Saar, Äripäeva Tööjõuturg toimetaja ja karjäärinõustaja 15.10.2010 Tiina Saar - Aaretesaar.ee 1 Tähelepanekud kogemusest Ettevõtetes, kus ei keskenduta pehmetele

Rohkem

Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool S

Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool S Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool SA) korraldab koolituse "Täiskasvanud õppija õpioskuste

Rohkem

m24-Lisa

m24-Lisa Lisa Viimsi Vallavalitsuse 22.12.2015 määrusele nr 24 Viimsi valla 2015.aasta lisaeelarve artiklite jaotus 1. Eelarve põhitegevuse tulude jaotus tululiikide lõikes: Suurendamine Vähendamine TULU NIMETUS

Rohkem

Lisa 1 KEHTESTATUD Käskkiri: 72, Direktor: /allkiri/ ORISSAARE GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE LÄBIVIIMISE KORD. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Seadusandlik a

Lisa 1 KEHTESTATUD Käskkiri: 72, Direktor: /allkiri/ ORISSAARE GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE LÄBIVIIMISE KORD. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Seadusandlik a Lisa 1 KEHTESTATUD Käskkiri: 72, 09.06.2015 Direktor: /allkiri/ ORISSAARE GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE LÄBIVIIMISE KORD. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Seadusandlik alus Koolis tehakse sisehindamist. Sisehindamine on

Rohkem

(Microsoft Word - Lisa5_L\344bivad teemad kooliastmeti.docx)

(Microsoft Word - Lisa5_L\344bivad teemad kooliastmeti.docx) Läbivate teemade käsitlemine kooliastmeti Elukestev õpe ja karjääri planeerimine Õppimisse positiivse hoiaku Esmaste õpioskuste omandamine. Iseenda tundma õppimine. Lähiümbruse töömaailma tundma õppimine.

Rohkem

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunikatsiooni korraldamine ning dokumentide korrektne ja

Rohkem

Microsoft Word - Aastaraamat 2013.docx

Microsoft Word - Aastaraamat 2013.docx Saaremaa Ühisgümnaasium 1 Koostaja, toimetaja ning kujundaja: Hedi Larionov Artiklite autorid: Viljar Aro, Marek Schapel, Indrek Peil, Anne Teigamägi, Marika Pärtel, Merle Prii, Kersti Truverk, Paavo Kuuseok,

Rohkem

AK muudetud

AK muudetud - 1 - TALLINNA KIVIMÄE PÕHIKOOLI ARENGUKAVA 2019 2023 Kivimäe kooltraditsioonidele tuginev, head põhiharidust pakkuv, sõbraliku keskkonnaga kodulähedane kool. - 2 - SISUKORD 1. Lühiülevaade ja arengut

Rohkem

Kinnitatud direktori käskkirjaga nr 4-1/35Ü Tabasalu Ühisgümnaasium Üldtööplaan Võtmeteemad kaasav haridus (seadus, arengukava) k

Kinnitatud direktori käskkirjaga nr 4-1/35Ü Tabasalu Ühisgümnaasium Üldtööplaan Võtmeteemad kaasav haridus (seadus, arengukava) k Kinnitatud direktori 31.08.2015 käskkirjaga nr 4-1/35Ü Tabasalu Ühisgümnaasium Üldtööplaan 2015-2016 Võtmeteemad kaasav haridus (seadus, arengukava) kujundav hindamine (seadus, arengukava) õppesuundade

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

MAARDU KUNSTIDE KOOLI PÕHIMÄÄRUS

MAARDU KUNSTIDE KOOLI PÕHIMÄÄRUS 1. Reguleerimisala MAARDU KUNSTIDE KOOLI PÕHIMÄÄRUS 1. peatükk ÜLDSÄTTED LISA Maardu Linnavolikogu 29.aprill 2008 määrusele nr 162 Maardu Kunstide Kooli (edaspidi kool) põhimäärus (edaspidi põhimäärus)

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Elanike hinnangud arstiabile 2014, peamised arengud ja edasised tegevused Tanel Ross Haigekassa juhatuse esimees Üldised järeldused elanike hinnangutest Hinnangud Eesti tervishoiusüsteemile on püsinud

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

Microsoft Word - Tegevusaruanne majandusaasta kohta

Microsoft Word - Tegevusaruanne majandusaasta kohta Põltsamaa Ühisgümnaasiumi tegevusaruanne 2016 majandusaasta kohta. 1 Asutuse tegevusvaldkond: haridusvaldkond. 2 Osutatav teenus : Põltsamaa Ühisgümnaasium on munitsipaalkool, kus osutatakse haridusteenust,

Rohkem

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ Tõhusa ja kaasahaarava õppe korraldamine kõrgkoolis 1. Teema aktuaalsus 2. Probleemid 3. Küsitlusleht vastustega 4. Kämmal 5. Õppimise püramiid 6. Kuidas edasi? 7. Allikad 1. Vene keele omandamine on

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kas mehed ja naised juhivad erinevalt? Kuidas kaasata mitmekesiseid meeskondi? Ester Eomois, EBSi õppejõud, doktorand Organisatsioonide juhtimistreener Minu tänased mõtted Kas naised ja mehed on juhtidena

Rohkem

Microsoft Word _10_06-38 LA Sipsik arengukava _lisa_.doc

Microsoft Word _10_06-38 LA Sipsik arengukava _lisa_.doc Kinnitatud Jõhvi Vallavalitsuse 6.10.2009 määrusega nr 38 LASTEAED SIPSIK ARENGUKAVA 2010 2012 SISSEJUHATUS Jõhvi lasteaia Sipsik arengukava aastateks 2010 2012 on dokument, mis määrab ära lasteaia põhisuunad

Rohkem

Microsoft Word - arengukava18

Microsoft Word - arengukava18 1 Põltsamaa vald KINNITATUD Põltsamaa Vallavolikogu 15. märtsi otsusega nr 178 Esku-Kamari Kool ARENGUKAVA 2012-2018 2 Sisukord SISSEJUHATUS... 3 Arengukava koostamise lähtekohad... 3 Arengukava koostamise

Rohkem

Personalijuht keskastme juhi kingades3 [Compatibility Mode]

Personalijuht keskastme juhi kingades3 [Compatibility Mode] Vähemalt kaks paari kingi ja lisamõtteid Personalijuht keskastme juhi kingades PARE Akadeemia klubi Karl Laas Keskjuhi arusaam oma tööst inimeste juhina - mis on minu vastutus ja roll? Valida, arendada,

Rohkem

SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused ( klass) Lastevanemate koosolek (eelkool) kell kooli aulas Tervisepäev (

SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused ( klass) Lastevanemate koosolek (eelkool) kell kooli aulas Tervisepäev ( SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused (1.-12. klass). 04.09. Lastevanemate koosolek (eelkool) kell 17.00 kooli aulas. 07.09. Tervisepäev (1.-12. klass). 10.-14.09 Lastevanemate üldkoosolekud

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

Microsoft Word OppeKavaDEKL.doc

Microsoft Word OppeKavaDEKL.doc Nõuded rakenduskõrgkooli õppekavale 1. Üldsätted 1.1. Käesolev dokument lähtub Eesti rakenduskõrgkoolide deklaratsioonist Rakenduskõrghariduse kvaliteedikindlustuse süsteemi arendamine esitades rakenduskõrgkoolide

Rohkem

Raasiku LA arengukava

Raasiku LA arengukava RAASIKU LASTEAED ORAVAKE ARENGUKAVA 2017 2019 Raasiku 2016 1 Sissejuhatus Raasiku lasteaed Oravake arengukava on töödokument, milles on määratud ära valdkonniti lasteaia arengu põhisuunad ning tegevuskava

Rohkem

Tunnustatud partner teadliku ja õnneliku teadmusühiskonna arendamisel Anneli Kannus EHL Tartu Tervishoiu Kõrgkool Sügiskonverents Rektor

Tunnustatud partner teadliku ja õnneliku teadmusühiskonna arendamisel Anneli Kannus EHL Tartu Tervishoiu Kõrgkool Sügiskonverents Rektor Tunnustatud partner teadliku ja õnneliku teadmusühiskonna arendamisel Anneli Kannus EHL Tartu Tervishoiu Kõrgkool Sügiskonverents Rektor 3.09.2015 Vastuvõtukonkurss suvi 2015 Õppe- kohd Avaldusi Konkurss

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

NOORED JA NOORSOOTÖÖ - KUIDAS SELLE KÕIGEGA TOIME TULLA

NOORED JA NOORSOOTÖÖ - KUIDAS SELLE KÕIGEGA TOIME TULLA NOORED JA NOORSOOTÖÖ KUIDAS SELLE KÕIGEGA TOIME TULLA LINNADE JA VALDADE PÄEVAD 13.02.2019 TALLINN KAVA 12.30-12.40 12.40-13.00 13.00-13.20 13.20-13.40 13.40-14.00 14.00-14.40 14.40-15.00 Sissejuhatus

Rohkem

Uve Poom & Jaan Urb Copyright Rahastuse leidmine & annetuste kogumine

Uve Poom & Jaan Urb Copyright Rahastuse leidmine & annetuste kogumine Uve Poom & Jaan Urb Copyright Rahastuse leidmine & annetuste kogumine Uve Poom Uvel on mitme aasta jagu vabaühenduste juhtimiskogemusi nii Eestist kui Ukrainast. Tööalaselt on ta alati üht- või teistpidi

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 932010780004 KALAKOELMUTE SEISUND NING KOELMUALADE MELIOREERIMISE LÄHTEÜLESANNETE KOOSTAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: TARTU ÜLIKOOL LÕPPARUANNE: 6.7-4/2016-006

Rohkem

KINNITATUD Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi direktori 03. oktoobri a käskkirjaga nr 1-3/18 PALGAKORRALDUSE PÕHIMÕTTED KOHTLA-JÄRVE AHTME GÜMNAASIU

KINNITATUD Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi direktori 03. oktoobri a käskkirjaga nr 1-3/18 PALGAKORRALDUSE PÕHIMÕTTED KOHTLA-JÄRVE AHTME GÜMNAASIU KINNITATUD Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi direktori 03. oktoobri 2018. a käskkirjaga nr 1-3/18 PALGAKORRALDUSE PÕHIMÕTTED KOHTLA-JÄRVE AHTME GÜMNAASIUMIS 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/121 LISA 4 TALLINNA PAE GÜMNAASIUM ARENGUKAVA Tallinn 2017

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/121 LISA 4 TALLINNA PAE GÜMNAASIUM ARENGUKAVA Tallinn 2017 KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja 28.03.2018 käskkirjaga nr 1.-2/121 LISA 4 TALLINNA PAE GÜMNAASIUM ARENGUKAVA 2018-2020 Tallinn 2017 SISUKORD 1. SISSEJUHATUS... 3 1.1 Lühiülevaade ajaloost...

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor

VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU 2030+ Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor 22.11.2018 ÜLEVAADE HARIDUSASUTUSTEST* Haridusvaldkond Haridusasutus Arv Märkused Alusharidus

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist   Erik Puura   Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste

MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste ja juriidiliste isikute iseseisev kasumit mitte taotlev

Rohkem