MAAVANEMA KORRALDUS Pärnu Mai Kooli haldusjärelevalve õiendi kinnitamine 03. jaanuar 2017 nr 1-1/17/2 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 87 lõigete 1 ja

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "MAAVANEMA KORRALDUS Pärnu Mai Kooli haldusjärelevalve õiendi kinnitamine 03. jaanuar 2017 nr 1-1/17/2 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 87 lõigete 1 ja"

Väljavõte

1 MAAVANEMA KORRALDUS Pärnu Mai Kooli haldusjärelevalve õiendi kinnitamine 03. jaanuar 2017 nr 1-1/17/2 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 87 lõigete 1 ja 4 alusel : 1. Kinnitan Pärnu Mai Kooli haldusjärelevalve õiendi (juurde lisatud) ning teen õiendi kuuendas ja seitsmendas osas nimetatud ettekirjutused. 2. Ettekirjutuse adressaadil teavitada maavanemat ettekirjutuse täitmisest, mis on dokumentaalselt tõendatud, viie tööpäeva jooksul peale ettekirjutuse täitmise tähtaega. 3. Ettekirjutuste täitmata jätmisel võib maavanem rakendada sunniraha ülemmääraga kuni 640 eurot vastavalt Asendustäitmise ja sunniraha seadusele. 4. Käesolevat korraldust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavaks tegemisest, esitades kaebuse Tallinna Halduskohtu Pärnu Kohtumajale Halduskohtumenetluse seadustikus või vaide maavanemale Haldusmenetluse seaduses sätestatud korras. (allkirjastatud digitaalselt) Kalev Kaljuste Väljastada: Pärnu Mai Kool, Pärnu Linnavalitsus, Haridus- ja Teadusministeerium

2 ÕIEND HALDUSJÄRELEVALVE TEOSTAMISE KOHTA PÄRNU MAI KOOLIS I. SISSEJUHATAV OSA 1.1. Pärnu Mai Kool (edaspidi kool) on eesti õppekeelega munitsipaalpõhikool aadressil Pärnu linn, Mai tn 3, 80010; tel ja ; e-post kodulehekülg: Järelevalve eesmärk oli kontrollida Pärnu Linnavalitsuse poolt Pärnu Mai Koolile koolitusloa taotlemisel esitatud andmete kooskõla õppeasutuses läbiviidava reaalse õppeja kasvatustegevusega ning põhikooli tegevust reguleerivate õigusaktide täitmist Järelevalvet teostati Pärnu maavanema korralduse nr 1-1/16/1025 Haldusjärelevalve teostamine Pärnu Mai Koolis alusel Järelevalvet kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle teostas Pärnu Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna haridus- ja kultuuritalituse peainspektor Gerdi Rebane Järelevalve toimus ajavahemikul Järelevalves vesteldi kooli direktori, õppealajuhatajate, direktori asetäitjaga majandusalal, hoolekogu esimehega, õpilasesinduse presidendiga ja erivajadusega õpilaste õppe koordineerijaga. Tutvuti kooli dokumentatsiooni ja Eesti Hariduse Infosüsteemi (edaspidi EHIS) andmetega Järelevalve ajal õppis Eesti Hariduse Infosüsteemi ja koolis kohapeal kontrollitud andmetel 854 õpilast ja töötas 65 õppe- ja kasvatusalal töötajat (neist 1 lapsehoolduspuhkusel). II. OLUKORRA KIRJELDUS JA ANALÜÜS 2.1. Üldandmed Seoses Pärnu linna riigigümnaasiumi rajamisega ja sellest tingituna koolivõrgu ümberkorraldamisega asutati Pärnu Mai Kool (koolitusluba 7389HTM). Koolitusloa kehtivuse algus oli ja kehtivuse lõpp Kool tegutseb põhikoolina, kus õpe toimub I, II ja III kooliastmel. Vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse (edaspidi PGS) -le 63 esitas kooli pidaja koolitusloa taotlemiseks Haridus- ja Teadusministeeriumile kooli asutamise otsuse; kooli põhimääruse; kooli õppekava; kooli pidaja kinnituse kvalifikatsiooninõuetele vastavate direktori, õppealajuhatajate ja õpetajate olemasolu kohta; koolitervishoiuteenuse osutaja kirjaliku nõusoleku koolitervishoiuteenuse osutamiseks ja andmed koolitervishoiuteenuse

3 2 tegevusloa olemasolu kohta; andmed kooli tegevuseks vajalike ruumide, hoonete, maa-ala, õpperuumide ja õppehoonete sisustuse olemasolu ning vastavuse kohta tervisekaitse- ja ohutusnõuetele; maavanema arvamuse asutatava kooli kohta Põhimäärus Kool peab oma tegevuses juhinduma kooli pidaja poolt kehtestatud põhimäärusest. Pärnu Mai Kooli põhimäärus on vastu võetud Pärnu Linnavolikogu määrusega nr 5. Pärnu Linnavolikogu määrusega nr 9 tehti muudatus põhimääruse nimetuse osas: Põhikooli põhimäärus muudeti Pärnu Mai Kooli põhimääruseks, põhimääruse tekstis muudatusi ei tehtud. Kool tegutseb põhimääruses märgitud asukohas Mai t 3. Kooli direktorile pandud ülesanded on sätestatud põhimääruse -s 7. Kooli juhtimisel oli direktor lähtunud põhimääruses sätestatud ülesannetest. Põhimääruse 15 kohaselt kehtestab õpilaste kooli vastuvõtmise ja koolist väljaarvamise tingimused ja korra haridus- ja teadusministri määrusega volitatud ulatuses linnavalitsus või linnavalitsuse volitusel direktor. Tuginedes PGS 27 lg 5, Pärnu Linnavolikogu a otsusele nr 88 Kooli pidaja pädevusse antud ülesannete delegeerimine ja Pärnu Linnavolikogu a määrusele nr 11 Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord oli direktor käskkirjaga nr 1-3/12-k kehtestanud õpilaste vastuvõtmise ja koolist väljaarvamise tingimused ja korra. Hoolekogu oli nimetatud korra kohta arvamuse esitanud (protokoll nr 3). Õpilaste kooli vastuvõtmisel ja väljaarvamisel oli lähtutud korrast. Põhimääruse 6 lg 3 kohaselt moodustab kooli hoolekogu ja kehtestab selle töökorra linnavalitsus. Kooli hoolekogu oli moodustatud vastavalt Pärnu Linnavalitsuse a määruses nr 13 Pärnu linna munitsipaalüldhariduskoolide hoolekogude moodustamise kord ja töökord sätestatule. PGS 66 lg 1 p 7 kohaselt sätestatakse kooli põhimääruses õpilasesinduse valimise kord ning õpilaskonna poolt õpilasesinduse põhimääruse heakskiitmise kord. PGS 60 kohaselt tuleb õpilasesinduse põhimääruses sätestada õpilasesinduse moodustamise kord, õpilasesinduse õigused, kohustused, vastutus ja töökord. Kooli põhimääruse 23 lg 1 kohaselt kuuluvad kooli õpilasesindusse demokraatlikult valitud klasside õpilased. Kooli õpilasesinduse põhimääruse 1 kohaselt valitakse õpilasesindusse klasside õpilased. Õpilasesinduse põhimäärus võeti vastu õpilasesinduse koosolekul ja kinnitati kooli direktori poolt käskkirjaga nr 1-3/10- k. Põhimääruste puhul on probleemiks asjaolu, et dokumentides on reguleeritud, milliste klasside õpilastel on õigus õpilasesindusse valituks osutuda, kuid PGSiga ei ole selleks volitust antud. Seega on piiratud teatud vanuses õpilaste osalemist õpilasesinduse töös. Muus osas vastas kooli põhimäärus PGS 66 sätestatud nõuetele. Oma tegevuses oli kool lähtunud kooli põhimääruses sätestatust. Vastavalt PGS 69 lg 1 on kooli põhimäärus avalikustatud kooli veebilehel Arengukava Kooli järjepideva arengu tagamiseks koostatakse kooli arengukava. Arengukava ( ) väljatöötamist alustati kohe peale kooli loomist 2014/2015. õppeaastal. Arengukava projektile andsid oma arvamuse kooli hoolekogu (hoolekogu protokoll nr 6) ja õppenõukogu (õppenõukogu protokoll nr 1-8.1/89). Kool edastas arengukava projekti Pärnu Linnavalitsusele a septembris. Pärast arengukava projekti edastamist kooli pidajale viidi koostöös kooliga arengukavasse sisse mõningaid muudatusi ning lõpliku dokumendi kohta

4 3 andis hoolekogu oma arvamuse (protokoll nr 4) ja õppenõukogu (protokoll nr 1-8.1/3). Kuna kooli õpilasesindust ei olnud selleks ajaks moodustatud, siis õpilasesinduse arvamus arengukava kohta puudub. Arengukava kinnitati Pärnu Linnavalitsuse a korraldusega nr 352. Arengukava koostamise lähtealuseks on kolm strateegiadokumenti: Eesti elukestva õppe strateegia 2020 ja sellega seotud Haridus- ja Teadusministeeriumi üldharidusprogramm , Pärnu linna haridusvaldkonna arengukava ning PGS. Arengukava koostamiseks moodustati laiapõhjaline töögrupp, esimene arengukava seminar kogu kooli personalile toimus Töögrupi tööd nõustas kvaliteedijuhtimise ekspert. 2014/2015. õppeaastal toimus kokku kaheksa ühisarutelu ja alagruppide töökoosolekut. Arengukava töögrupp koostas kooli sise- ja väliskeskkonna analüüsimiseks 2-etapilise SWOT-analüüsi (arengukava lisa 1). Esimeses etapis määratles arengukava töögrupp kooli jätkusuutlikku arengut kõige enam mõjutavad sise- ja väliskeskkonna tegurid; teises etapis analüüsiti nende tegurite koosmõju (ristanalüüs) ja määratleti uue arenguperioodi põhisuunad, visioon, missioon ja peaeesmärgid ning koostati eesmärkide saavutamiseks vajalik tegevuskava ( vestluse protokoll nr 1). Arengukava tegevuskava on koostatud sisehindamise valdkondade lõikes. Tegevuskavas on määratletud sisehindamise valdkondade eesmärgid, võtmetegevused/meetmed ja oodatav tulemus ning elluviimise periood ja vastutajad. Tegevuskava täitmisest ülevaate saamiseks on tegevuskavasse lisatud lahter, mis näitab, millised aastaks plaanitud tegevuskava eesmärkidest tulenevad arendustegevused on täidetud ja millised täitmisel. Ülevaatlikust tabelist nähtus, et järelevalve toimumise ajaks oli täidetud põhiosa kalendriaastaks plaanitud tegevusi, nt oli moodustatud õpilasesindus; loodud MTÜ Pärnu Mai Kool; kasutusele oli võetud koolisisene intranet; välja olid töötatud personalipoliitika alused ning õppurite ja personali motivatsiooni- ja tunnustussüsteem; loodud oli personali eneseanalüüsi süsteem; kool oli osalenud kahes rahvusvahelises Erasmus + projektis; jätkatud oli õppekava ainekavade arendamist; lõppjärgus oli arenguvestluste läbiviimine personaliga ja kooli kodulehe uuendamine Kodukord Kooli muudetud kodukord on kinnitatud direktori käskkirjaga nr 1-3/1-k. Kodukorrale on arvamuse andnud õppenõukogu (õppenõukogu protokoll nr 1-8.1/7) ja hoolekogu (hoolekogu protokoll nr 1). Kodukorra eelnõu suhtes õpilasesindus oma arvamust ei saanud anda, kuna õpilasesindust ei olnud selleks ajaks moodustatud. Direktori sõnul on õpilastele kodukorda tutvustatud iga õppeaasta alguses ja õpilased on kinnitanud seda oma allkirjadega ( vestluse protokoll nr 1). Kodukorra punkt 4.3 sätestab, kuidas tutvustatakse lapsevanematele õpitulemuste, käitumise ja hoolsuse hindamise põhimõtteid ning korda. Korra kohaselt on seda tehtud igal sügisel klassi lastevanemate koosolekutel. Õpilase hinded tehakse lapsevanemale teatavaks e-koolis, kokkuvõtvad hinded klassitunnistusel ja e-koolis. Punkti 6.8 kohaselt on õpilastel õigus kasutada õppekavavälises tegevuses tasuta kooli rajatisi ja ruume. Õpilased (vajadusel ka linna teiste munitsipaalkoolide õpilased) on saanud tasuta kasutada kooli võimlat, aulat, 80-kohalist auditooriumi, kahte arvutiklassi, jalgpalliväljakut, kooli raamatukogu, käsitööklassi, töö- ja tehnoloogiaõpetuse ruume. Seoses aastal toimunud ulatusliku remondiga paigaldati I korruse garderoobide juurde ja koolihoone uue korruse koridori valvekaamerad. PGS 14 lg 6 kohaselt sätestatakse jälgimisseadmestiku kasutamise kord kodukorras, kuid kooli kodukorras nimetatud korda ei ole. PGS 58 lg 9 kohaselt sätestatakse kooli kodukorras tugi- ja mõjutusmeetmete

5 4 rakendamisest teavitamise kord. Kooli kodukorras on nimetatud kord esitatud, kuid raskesti jälgitav ja vajab detailsemalt lahtikirjutamist. Kooli direktori ja õppealajuhatajatega ning õpilasesinduse presidendiga vesteldes selgus, et plaanitud on kodukorra täpsustamine õpilastele rakendatavate tugi- ja mõjutusmeetmete osas ( vestluse protokoll nr 1 ja vestluse protokoll nr 4). Kooli kodukord on PGS 69 lg 2 vastavalt pandud välja õpilastele ja lapsevanematele nähtavasse kohta, sellega saab tutvuda kooli raamatukogus ja veebilehel Üldtööplaan Tulenevalt PGS 70 lg 1 kehtestatust on kooli üheks kohustuslikuks dokumendiks üldtööplaan, milles määratletakse õppeaasta tegevuskava, lähtudes kooli arengukavast ja õppekavast, õppeaasta üldeesmärkidest ja eelmise õppeaasta õppe- ja kasvatustöö kokkuvõttest. Kooli käesoleva õppeaasta üldtööplaan oli läbi arutatud ja kinnitatud õppenõukogu otsusega (õppenõukogu protokoll nr 1-8.1/7). Üldtööplaani koostamisel oli aluseks võetud kooli arengukava tegevuskava, õppekava, 2015/2016. õppeaasta õppe- ja kasvatustegevuse kokkuvõte ning 2016/2017. õppeaasta üldeesmärgid. Aasta töö analüüse ja kokkuvõtteid tehakse õppenõukogus augustikuus enne uue õppeaasta algust. 2015/2016. õppeaasta tulemused arutati õppenõukogus läbi (õppenõukogu protokoll nr 1-8.1/7) ja määratleti 2016/2017. õppeaasta kolm üldeesmärki: kooli õppekava jätkuv arendustöö Huvitava Kooli põhimõtetest lähtudes (robootika ja avastusõppe arendamine, 3D modelleerimine ja algklassides LEGO haridusuuenduse rakendamine, digipöörde elluviimine); iga õppija arengu toetamine; osalemine ja oma kogemuste jagamine ülelinnalises, üleriigilises ja rahvusvahelises projektitöös. Haridus- ja teadusministri a määruse nr 52 Kooli õppe- ja kasvatusalastes dokumentides esitatavad andmed ning dokumentide täitmise ja pidamise kord 5 lg 1 kohaselt oli kool vormistanud üldtööplaani alapunktidena viie sisehindamise tegevusvaldkonna lõikes. Alapunktides olid määratletud 2016/2017. õppeaasta ülesanded, tegevused, tähtajad, vastutajad ja kaasatud isikud. Üldtööplaanis oli kavandatud õppenõukogu tegevus käesolevaks õppeaastaks Õppekava ja õppekorraldus PGS 17 lg 1 kohaselt koostab kool riiklike õppekavade alusel oma kooli õppekava, mis on koolis õpingute alusdokument. Kehtiv kooli õppekava on kinnitatud direktori käskkirjaga nr 1-3/12-k. Eelnevalt andis õppekavale oma arvamuse hoolekogu (hoolekogu protokoll nr 1), õppenõukogu (õppenõukogu protokoll nr 1-8.2/1) ja õpilasesindus (õpilasesinduse protokoll nr 1). Kooli õppekava vastab Vabariigi Valitsuse a määruses nr 1 Põhikooli riiklik õppekava kehtestatud nõuetele. Õppekava koostamisel oli lähtutud Pärnu Mai Kooli hariduskontseptsioonist ja arengukavast. Hariduskontseptsiooni eesmärgina rõhutatakse õpilaste reaal-, humanitaar- ja loodusteadusliku mõtlemise kujundamist ning arendamist. Hariduskontseptsioonist lähtuvalt on koostatud kooli tunnijaotusplaan, õpetajate töökavad ning õppekavaväline tegevus. Näiteks reaalainetes õpitakse 5. klassis valikainena informaatikat, klassides on lisatud valikainena Nuputa matemaatika süvendatud õpetamiseks. Õppetöö korraldamisel oli lähtutud põhikooli õpilase suurimast lubatud nädala õppekoormusest. Õppekoormus ja kooli tunnijaotusplaan olid kooskõlas riikliku õppekavaga.

6 5 Kooli tunniplaan lähtus kooli õppekava tunnijaotusplaanist ja õpilase suurimast lubatud nädala õppetundide arvust. Õpilaste arengu ja õppimise toetamise ning hindamise korraldus oli esitatud õppekava lisas ja see oli kooskõlas põhikooli riiklikus õppekavas kehtestatuga. Teadmiste ja oskuste hindamisel kasutatakse hindeid viiepallisüsteemis. 1. klassi õpilaste hindamisel kasutatakse suulisi ja kirjalikke sõnalisi hinnanguid ning sümboleid. Kooli õppekava 16 oli esitatud erivajadusega õpilaste õppe korraldamise põhimõtted ja tugiteenuste rakendamise kord. Direktori käskkirja nr 1-3/2-k alusel täitis erivajadusega õpilase õppe koordineerija (edaspidi HEV-koordinaator) ülesandeid algklasside õppealajuhataja. Kokku on erivajadusega õpilasi (edaspidi HEV-õpilasi) määratletud 165, mis on 19% õpilaste üldarvust. HEV-õpilaste õppe ja arengu toetamiseks töötavad logopeedilised õpiabirühmad (101 õpilast; 21 rühma) ja eripedagoogilised õpiabirühmad ajutiste õpiraskustega õpilastele (76 õpilast; 17 rühma). Moodustatud on kaks väikeklassi, kus õpib viis õpilast. Koduõpet vanema taotlusel rakendati ühele ja koduõpet tervislikel põhjustel kahele õpilasele. Eesti keelest erineva kodukeelega oli 51 õpilast, kellest 18 osalesid logopeedilises/eripedagoogilises õpiabirühmas. Uussisserändajana oli määratletud üks õpilane, kelle õppimist toetati eesti keele lisatundidega, logopeedilise ja eripedagoogilise abiga. Järelevalve ajal andekad lapsed EHISes ei kajastunud. Koolis on väljatöötamisel andeka õpilase statuut ( vestluse protokoll nr 2). HEV-õpilaste õppe ja kasvatuse korraldamisel oli kool lähtunud haridus- ja teadusministri a määruses nr 67 Hariduslike erivajadustega õpilaste klassides ja rühmades õppe ja kasvatuse korraldamise alused ning õpilaste klassi või rühma vastuvõtmise või üleviimise, klassist või rühmast väljaarvamise ning ühe õpilase õpetamisele keskendatud õppe rakendamise tingimused ja kord kehtestatud nõuetest. HEV-õpilastele olid avatud paberkandjal või elektroonilises vormis täidetavad individuaalse arengu jälgimise kaardid ja koostatud individuaalsed õppekavad. Nimetatud dokumendid olid koostatud lapsevanemate nõusolekul, mida tõendasid nende allkirjad. Individuaalse jälgimise kaartide täitmise eest vastutavad isikud olid määratud direktori käskkirjaga nr 1-3/5-k. EHISes kajastatud HEV-õpilaste andmed tuginesid dokumentidele. Kooli õppe- ja kasvatusalast tööd toetab õpilaste ja õpetajate osalemine mitmetes rahvusvahelistes, üleriigilistes ja Pärnu linna projektides/konkurssidel, mis on kirjeldatud kooli õppekava üldosas. Õpilaste õppimist toetab pikapäevarühmades osalemise võimalus: seal osaleb 379 (44%) õpilast. Kooli õppekava 20 lg 1 kohaselt vaadatakse õpingute alusdokument üle iga kolme aasta järel. Vajadusel tehakse täiendusi ja parandusi igal õppeaastal. Õppekava arendustöö on kooli arengukava tegevuskava ja detailsemalt üldtööplaani osa, seal on plaanitud õppekava arendusrühma tegevus õppekava tihedamaks sidumiseks mitteformaalse õppe ning huviharidusega ning ainekavade täpsustamine seoses digipädevuste arendamisega. Õppekava arendustöös teeb kool tihedat koostööd SA Innove spetsialistidega: täpsustatud on matemaatika, loodusainete, kehalise kasvatuse, tehnoloogia ja kunstiainete ainekavasid ( vestluse protokoll nr 1). Kooli õppekava oli vastavalt PGS 69 lg 1 avalikustatud kooli veebilehel ja paberkandjal kooli raamatukogus Pedagoogide kvalifikatsiooni vastavus nõuetele

7 6 Järelevalve teostamisel kontrolliti pedagoogide kvalifikatsiooni vastavust haridus- ja teadusministri a määruse nr 30 Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded sätestatule ja võrreldi EHISesse kantud ning õppeasutuses kohapeal olevaid kvalifikatsiooni tõendavaid dokumente lähtudes Vabariigi Valitsuse a määruses nr 265 Eesti Hariduse Infosüsteemi asutamine ning põhimäärus kehtestatust. Kooli pidaja on esitanud Haridus- ja Teadusministeeriumile taotluse koolitusloa väljastamiseks, kinnitades kvalifikatsioonile vastavate pedagoogide olemasolu lähtudes PGS 63 lg 3 p 4 kehtestatud nõudest. Koolitöötajate koosseisu kinnitamise kord on vastu võetud Pärnu Linnavalitsuse a määrusega nr 10. Kooli direktor on kinnitanud koolitöötajate koosseisu käskkirjaga nr 1-3/16-k. Õpetajatena töötavatest isikutest ei oma nõutavat kvalifikatsiooni kolm õpetajat: õpetaja, kes annab inglise keele tunde I III kooliastmes; õpetaja, kes õpetab informaatikat I III kooliastmes ja väikeklassi õpetaja, kes õpetab 14 tundi HEV-õpilast ja kellega on sõlmitud tähtajaline tööleping Inglise keele õpetaja omab bakalaureuse kraadi inglise keeles ja kirjanduses ning on läbinud 160-tunnise pedagoogikaalase täienduskoolituse õpetajatele Informaatika õpetaja omab infotehnoloogia alast kutsekeskharidust. Inglise keele ja informaatika õpetajaga olid sõlmitud tähtajatud töölepingud ja EHISes oli nende kvalifikatsioon märgitud vastavaks. Direktor selgitas, et nimetatud õpetajate kvalifikatsiooni määratlemisel ja töölepingute sõlmimisel oli ta eksinud ( vestluse protokoll nr 2). Seetõttu ei olnud korraldatud ka avalikke konkursse kvalifikatsiooninõuetele vastavate töötajate leidmiseks ja ei olnud sõlmitud kahe mittekvalifitseeritud õpetajaga tähtajalisi töölepinguid kuni üheks aastaks, mida kohustab PGS 74 lg 6 ja lg 7. Koolitöötajate vabale ametikohale korraldatava konkursi kord on kehtestatud hoolekogu poolt (hoolekogu protokoll nr 3). Direktori ja kahe õppealajuhataja kvalifikatsioon oli vastavuses nõuetega. PGS 37 lg 2 kohaselt tagatakse õpilasele koolis tasuta vähemalt eripedagoogi (sealhulgas logopeedi), psühholoogi ja sotsiaalpedagoogi teenus. Koolis töötab tugispetsialistidena kaks täiskohaga Pärnu Õppenõustamiskeskuse personali koosseisus olevat sotsiaalnõustajat ja kooli personali hulka kuuluv täiskohaga eripedagooglogopeed. Eripedagoogi-logopeedi kvalifikatsioon on vastavuses kvalifikatsiooninõuetega. Järelevalve ajal ei töötanud koolis psühholoogi, kuna direktori sõnul oli tugispetsialist lahkunud seoses elukoha muutumisega ja aasta oktoobris toimunud personaliotsing ei olnud tulemusi andnud ( vestluse protokoll nr 2). Psühholoogi teenus tagatakse koolile Pärnu Õppenõustamiskeskuses töötava tugispetsialisti poolt. Senini on koolile juhtumipõhise psühholoogilise abi tagamisel abiks olnud Pärnumaa Rajaleidja keskuse ja Pärnumaa laste ja noorte vaimse tervise keskuse spetsialistid Õppenõukogu tegevus Õppenõukogu peab oma tegevuses lähtuma haridus- ja teadusministri a määruses nr 44 Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord sätestatust. Õppenõukogu ülesandeks on oma pädevuse piires õppe ja kasvatuse analüüsimine ja hindamine ning õppe- ja kasvatusalaste otsuste tegemine. Õppenõukogu tegevus kavandatakse üheks õppeaastaks ja määratakse kooli üldtööplaanis enne õppeaasta algust. Kooli 2016/2017. õppeaasta üldtööplaanis on kavandatud kuus õppenõukogu koosolekut.

8 7 Järelevalve käigus vaadeldi õppenõukogu protokolle ajavahemikus Vaadeldud perioodil olid õppenõukogu koosolekud toimunud kuuel korral, koosolekute temaatika lähtus eelnimetatud määruse 2, 3 ja 4 õppenõukogule pandud ülesannetest. Valitud oli õppenõukogu sekretär, arutatud oli 2015/2016. õa I veerandi õppetöö tulemusi, täiendatud kooli üldtööplaani (õppenõukogu protokoll nr 1-8.1/1); otsustatud oli õpilasele koduõppe rakendamine vanema taotluse alusel, arutatud oli II veerandi õppetöö tulemusi (õppenõukogu protokoll nr 1-8.1/2); otsustatud oli õpilaste järgmisse klassi üleviimine, täiendavale õppetööle jätmine ja klassikursust kordama jätmine, õpilaste tunnustamine kiituskirjaga (õppenõukogu protokoll nr 1-8.1/5); otsustatud oli täiendava õppetöö lõpetamine ja õpilaste järgmisse klassi üleviimine, arutatud oli kooli õppekava üldosas oleva hindamiskorralduse muudatusi, läbi oli arutatud ja arvamus antud kodukorra muudatuste kohta, otsustatud oli õpilasele koduõppe rakendamine vanema taotlusel, otsustatud oli, millises klassis jätkab õpinguid välisriigist tulnud õpilane, läbi oli arutatud aasta õppe- ja kasvatustegevuse tulemused ja kinnitatud uue õppeaasta üldtööplaan (õppenõukogu protokoll nr 1-8.1/1). Protokollide vormistamisel oli järgitud ülaltoodud määruse 5 lg 8 sätestatud nõudeid Hoolekogu tegevus Kooli hoolekogu tegevust ja moodustamist reguleerib Pärnu Linnavalitsuse a määrus nr 13 Pärnu linna munitsipaalüldhariduskoolide hoolekogude moodustamise kord ja töökord. Hoolekogu koosseisus on 12 liiget. Koosseis oli kinnitatud Pärnu Linnavalitsuse a määrusega nr 697. Hoolekogu koosolekud olid toimunud õppeaasta kestel vähemalt üks kord nelja kuu jooksul tööplaani alusel, milles olid tegevuse eesmärgid, tegevuse sisu ning ülesannete täitmise tähtajad ja vastutajad. Kooslekud olid protokollitud vastavalt kooli asjaajamiskorrale. Hoolekogu oli oma tegevuses lähtunud PGS 73 alusel talle pandud ülesannetest. Kooli põhimääruse eelnõu osas hoolekogu ei saanud arvamust anda, kuna koolitusloa taotlemise ajal hoolekogu polnud veel moodustatud. Kooli arengukava kohta andis hoolekogu oma arvamuse (hoolekogu protokoll nr 6 ja protokoll nr 4). Kooli kodukorra ning õppekava muudatuste kohta anti arvamus (hoolekogu protokoll nr 1); arenguvestluse korraldamise tingimuste ja korra eelnõu kohta (hoolekogu protokoll nr 3); sisehindamise korra kohta (hoolekogu protokoll nr 2). Hoolekogu oli andnud nõusoleku suurendada õpilaste arvu klassis 2016/2017. õppeaastal (hoolekogu protokoll nr 1). Kooli õppealajuhataja, õpetajate, tugispetsialistide ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra oli hoolekogu kehtestanud oma otsusega (hoolekogu protokoll nr 3). Hoolekogu algatusel loodi kooli kõrvale mittetulundusühing (MTÜ Pärnu Mai Kool), et toetada kooli õppetegevust ja huviharidust. Hoolekogu esimehe sõnul on MTÜ Pärnu Mai Kooli eestvõttel rajatud siseõu, kus on võimalik õuesõpet läbi viia, ühisüritusi korraldada, lauatennist mängida. Hoolekogu on kooli tegevuse toetamiseks kirjutanud erinevaid projekte ( vestluse protokoll nr 3) Ruumid Kool tegutseb Pärnus rannaäärses Mai elamurajoonis 1970ndatel aastatel ehitatud koolihoones ja väikese maja ehk tööõpetuse maja ruumides aadressil Mai t 3, mille kohta on tegevusluba taotledes esitatud Päästeameti ja Terviseameti tõendid.

9 8 Päästeameti Lääne Päästekeskuse kirjast nr /1142 nähtus, et tuleohutuse kontrollimisel tuvastati puudusi (evakuatsioonipääsu ehitamine tööõpetuse majja; sama hoone evakuatsiooniteel paiknevate uste võtmeta avatavus; pööninguluugi tuleohutus). Kool likvideeris puudused, ettekirjutuste täitmist tõendab Päästeameti kiri nr 7-5/1. Terviseameti Lääne Talituse kooli inspekteerimise aktis nr on märgitud probleemidena koolihoone vana osa klassides mehaanilise ventilatsiooni puudumist; klasside kohatist ülerahvastatust. Arengukava kohaselt on plaanis ventilatsiooni, küttesüsteemi, vee- ja kanalisatsioonitorustiku, elektrisüsteemi kaasajastamine. Kooli 36-st klassikomplektist 22-s on klassi täituvuse ülemist piirnormi (24 õpilast) ületatud. Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 26 lg 3 alusel on kooli pidaja direktori ettepanekul ja hoolekogu nõusolekul suurendanud õpilaste arvu üle piirnormi 2016/2017. õppeaastal 22-s klassis (hoolekogu protokoll nr 1; Pärnu Linnavalitsuse korraldus nr 597) Koolitervishoiuteenus Koolitervishoiuteenus on tagatud OÜ Kesklinna Tervisekeskuse poolt, kes omab vastavat tegevusluba L02651 kehtivusega Kooliõde töötab koolis täiskohaga. III. KOKKUVÕTE 3.1. Pärnu Mai Kool on munitsipaalpõhikool, mis asutati Koolitusloa kehtivuse algus oli ja kehtivuse lõpp Koolis õppis järelevalve läbiviimise ajal 854 õpilast I III kooliastmes ja töötas 65 pedagoogi Kooli põhimäärus on kehtestatud pidaja poolt , muudetud põhimääruse nimetuse osas pidaja poolt Kooli põhimääruse 23 lg 1 on sätestatud, et õpilasesindusse kuuluvad demokraatlikult valitud klasside õpilased. Kooli õpilasesinduse põhimääruse 1 kohaselt valitakse õpilasesindusse klasside õpilased. PGSiga ei ole volitust antud, et reguleerida kooli ning õpilasesinduse põhimäärustes, milliste klasside õpilastel on õigus õpilasesindusse valituks osutuda. Muus osas vastas kooli põhimäärus seaduses kehtestatud nõuetele ja kooli tegevus oli toimunud põhimääruse kohaselt Kool tegutseb aastateks koostatud arengukava alusel, mille kooli pidaja oli kinnitanud Enne arengukava kinnitamist olid andnud dokumendi kohta oma arvamuse hoolekogu ja õppenõukogu. Kooli õpilasesindus moodustati , seetõttu õpilasesinduse arvamus arengukava kohta puudub. Arengukava on avalikustatud kooli veebilehel Kooli kodukorraga saab tutvuda kooli veebilehel ja raamatukogus, see on välja pandud koolis nähtavasse kohta. Kooli kodukorras on sätestamata jälgimisseadmestiku kasutamise kord. Plaanitud on kodukorra täpsustamine õpilastele rakendatavate tugi- ja mõjutusmeetmete osas Kooli õppekava on direktori poolt kinnitatud Eelnevalt andsid oma arvamuse õppekava kohta hoolekogu, õppenõukogu ja õpilasesindus. Õppekava koostamisel on lähtutud põhikooli riikliku õppekava nõuetest. Õppekava üldosa ja ainekavad on avalikustatud kooli veebilehel. Õppekava arendustöös teeb kool koostööd SA Innove õppekava spetsialistidega. Kooli õppekorraldus lähtus kooli õppekavast st pedagoogist ei omanud nõutavat kvalifikatsiooni kolm õpetajat: inglise keele õpetaja, informaatika õpetaja ja väikeklassi õpetaja. Väikeklassi õpetajaga oli sõlmitud tähtajaline tööleping Inglise keele ja informaatika õpetaja kvalifikatsiooni määratlemisel oli direktor eksinud ja seetõttu ei olnud õpetajate

10 9 ametikohtadele kuulutatud avalikke konkursse ning õpetajatega ei olnud sõlmitud tähtajalisi töölepinguid kuni üheks aastaks. Teiste õpetajate, direktori, kahe õppealajuhataja ja eripedagoogi-logopeedi kvalifikatsioon oli nõuetekohane. Sotsiaalnõustajatena töötavad koolis kaks Pärnu Õppenõustamiskeskuse personali koosseisu kuuluvat tugispetsialisti. Järelevalve ajal ei olnud õpilastele kohapeal tagatud psühholoogi teenuse kättesaadavus Kooli õppenõukogu tegevus oli kavandatud 2016/2017. õppeaasta üldtööplaanis. Ajavahemikus vaadeldud protokollidest nähtus, et õppenõukogu tegevus oli lähtunud õppenõukogu tegevust reguleeriva haridus- ja teadusministri määrusega talle pandud ülesannetest. Protokollid oli vormistatud nõuetekohaselt Hoolekogu oli lähtunud oma tegevuses põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest, kooli põhimäärusest, kooli pidaja Pärnu linna munitsipaalüldhariduskoolide hoolekogude tegevust reguleerivast määrusest. Hoolekogu koosolekud toimusid tööplaani alusel, need olid protokollitud vastavalt kooli asjaajamiskorrale. Hoolekogu algatusel oli loodud MTÜ Pärnu Mai Kool eesmärgiga toetada kooli õppe- ja kasvatustegevust ning huviharidust Kooli ruumide seisukord vastab tuleohutus-, pääste- ja tervisekaitsenõuetele Tervishoiuteenuse kättesaadavus on õpilastele tagatud nõuetekohaselt. IV. ETTEPANEK DIREKTORILE 4.1. Täpsustada kooli kodukorda õpilastele rakendatavate tugi- ja mõjutusmeetmete osas. V. ETTEPANEK KOOLI PIDAJALE 5.1. Tagada psühholoogi teenuse kättesaadavus koolis kohapeal. VI. ETTEKIRJUTUSED KOOLI DIREKTORILE 6.1. Tagada pedagoogide ametikohtade täitmine töötajatega, kelle ettevalmistus vastab haridus- ja teadusministri a määruses nr 30 Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded kehtestatule. Tähtaeg: Sätestada jälgimisseadmestiku kasutamise kord kooli kodukorras vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 44 lg 6 kehtestatule. Tähtaeg: Viia kooli õpilasesinduse põhimääruse 1 sätestatud õpilaste õpilasesindusse valimise regulatsioon vastavusse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 60 kehtestatule. Tähtaeg: VII. ETTEKIRJUTUS KOOLI PIDAJALE 7.1. Viia kooli põhimääruse 23 sätestatud õpilaskonna õpilasesindusse kuulumise regulatsioon vastavusse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 66 kehtestatule. Tähtaeg: (allkirjastatud digitaalselt) Gerdi Rebane Pärnu Maavalitsuse haridus- ja kultuuritalituse peainspektor

Tartu 2016

Tartu 2016 Tartu 2016 Inspektori käsiraamat. Järelevalve korraldusest õppeasutustes. Käesoleva kogumiku eesmärgiks on koondada abimaterjal järelevalve korraldamiseks ja läbiviimiseks 2016/2017. õppeaastal. Järelevalve

Rohkem

Lisa 1_õiend

Lisa 1_õiend Lisa 1 KINNITATUD Haridus- ja teadusministeeriumi kantsleri käskkirjaga Räpina Ühisgümnaasiumi haldusjärelevalve õiendi kinnitamine ÕIEND TEMAATILISE JÄRELEVALVE TEOSTAMISE KOHTA RÄPINA ÜHISGÜMNAASIUMIS

Rohkem

KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse

KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 35 lg 2, põhikooli ja gümnaasiumiseaduse 66 lg 2 alusel.

Rohkem

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1. Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk 20.11.2012 nr 32/1.1-6 1.1. Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.1.1. Põhikooli ja gümnaasiumiseadus 18. Vastu võetud

Rohkem

Väljaandja: Põltsamaa Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse

Väljaandja: Põltsamaa Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse Väljaandja: Põltsamaa Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 01.01.2016 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 08.07.2018 Avaldamismärge: RT IV, 29.12.2015,

Rohkem

(Microsoft Word - Mihkli Kooli p\365hikiri 2015.doc)

(Microsoft Word - Mihkli Kooli p\365hikiri 2015.doc) Läbi arutatud õppenõukogu koosolekul 30.01.2015 nr.3 Läbi arutatud MTÜ Imastu Kooli Seltsi üldkoosolekul 23.03.2015 nr. 15 KEHTESTATUD MTÜ Imastu Kooli Seltsi juhatuse otsusega 23.03.2015 nr.54 Imastu

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

PÕLTSAMAA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS Põltsamaa nr 1-2/2018/28 Lustivere Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korraldus

PÕLTSAMAA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS Põltsamaa nr 1-2/2018/28 Lustivere Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korraldus PÕLTSAMAA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS Põltsamaa 28.06.2018 nr 1-2/2018/28 Lustivere Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lõike 1 punkti 34 ja 35 lõike 2, põhikooli-

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

Põhimäärus

Põhimäärus aa JÕHVI VALLAVOLIKOGU 3. KOOSSEISU 16. ISTUNGI MÄÄRUS Jõhvis 18. novembril 2014 nr 31 Jõhvi Põhikooli põhimäärus Määrus antakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 66 lõike 2 alusel ning lähtudes kohaliku

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Saksa Gümnaasiumi a Direktori käskkirjaga nr 1-2/6 TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUM TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE K

KINNITATUD Tallinna Saksa Gümnaasiumi a Direktori käskkirjaga nr 1-2/6 TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUM TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE K I SISEHINDAMISE KORD Kord kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 78 lõike 3 alusel. 1. Üldsätted 1.1 Koolis sisehindamine on pidev protsess, mille eesmärk on tagada õpilaste arengut toetavad tingimused

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

J. V. Veski nimelise Maarja Põhikooli põhimäärus Õpilasesindus on andnud arvamuse a. Hoolekogu on andnud arvamuse a. Õppenõukogu

J. V. Veski nimelise Maarja Põhikooli põhimäärus Õpilasesindus on andnud arvamuse a. Hoolekogu on andnud arvamuse a. Õppenõukogu J. V. Veski nimelise Maarja Põhikooli põhimäärus Õpilasesindus on andnud arvamuse 06.01.2015.a. Hoolekogu on andnud arvamuse 29.01.2015.a. Õppenõukogus läbiarutatud ja arvamus antud 30.01.2015.a. J.V.

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Kinnitatud 09. märtsil 2018 direktori käskkirjaga nr Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatak

Kinnitatud 09. märtsil 2018 direktori käskkirjaga nr Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatak Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatakse Muraste Kooli õpilaste õpitulemuste, käitumise ja hoolsuse, koostööoskuse ja -valmiduse, iseseisva töö oskuse

Rohkem

SILLAOTSA KOOLI KODUKORD Kooli kodukord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 68 lg 1 alusel.

SILLAOTSA KOOLI KODUKORD Kooli kodukord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 68 lg 1 alusel. Kooli kodukord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 68 lg 1 alusel. Sisukord 1. Üldsätted... 1 2. Hindamisest teavitamise tingimused ja kord (PGS 29 lg 4)... 1 3. Õppest puudumisest teavitamise

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp Kooso

VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp Kooso VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr. 12 05.12.2016. Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp 18.50 Koosoleku toimumise koht: Vastseliina Gümnaasium Koosoleku

Rohkem

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 37 lg 5 alusel. Mäetaguse Põhikooli

Rohkem

TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tab

TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tab TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: 21.01.2019 Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tabasalu Ühisgümnaasiumi direktor Martin Öövel ja hoolekogu

Rohkem

HAAPSALU GÜMNAASIUMI

HAAPSALU GÜMNAASIUMI Õpilaste hindamise, järgmisse klassi üleviimise ning klassikursust kordama jätmise alused, tingimused ja kord Kinnitatud Haapsalu Põhikooli direktori 30.08.2018 käskkirjaga nr 14 Hindamisjuhendi koostamisel

Rohkem

Väljaandja: Kohtla-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 76, 940 Kohtla-Järve Ühisgümnaasiumi põhimääru

Väljaandja: Kohtla-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 76, 940 Kohtla-Järve Ühisgümnaasiumi põhimääru Väljaandja: Kohtla-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 76, 940 Vastu võetud 29.03.2006 nr 25 Määrus kehtestatakse põhikooli ja gümnaasiumiseaduse 12 lg

Rohkem

MAARDU KUNSTIDE KOOLI PÕHIMÄÄRUS

MAARDU KUNSTIDE KOOLI PÕHIMÄÄRUS 1. Reguleerimisala MAARDU KUNSTIDE KOOLI PÕHIMÄÄRUS 1. peatükk ÜLDSÄTTED LISA Maardu Linnavolikogu 29.aprill 2008 määrusele nr 162 Maardu Kunstide Kooli (edaspidi kool) põhimäärus (edaspidi põhimäärus)

Rohkem

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja kinnitamine 1. Kinnitan täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste

Rohkem

Peetri Kooli HOOLEKOGU koosoleku PROTOKOLL nr Aeg: Algus: Lõpp: Koht: Peetri Kooli söökla, Kesktee 6, Peetri alevik, Kare

Peetri Kooli HOOLEKOGU koosoleku PROTOKOLL nr Aeg: Algus: Lõpp: Koht: Peetri Kooli söökla, Kesktee 6, Peetri alevik, Kare Peetri Kooli HOOLEKOGU koosoleku PROTOKOLL nr. 1114 Aeg: 11.12.2014 Algus: 18.30 Lõpp: 20.20 Koht: Peetri Kooli söökla, Kesktee 6, Peetri alevik, Kareda vald, Järvamaa 73101 Osalesid: Hoolekogu esimees

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

Tallinna Muhu Lasteaia arengukava

Tallinna Muhu Lasteaia arengukava Tallinna Muhu Lasteaia arengukava 2014-2016 2 Sisukord 1. Sissejuhatus...3 2. Olukorra kirjeldus...3 3. Visioon, missioon ja väärtused...4 4. Sisehindamise kokkuvõte...5 5. Prioriteetsed arenguvaldkonnad

Rohkem

Kinnitatud direktori käskkirjaga nr 4-1/35Ü Tabasalu Ühisgümnaasium Üldtööplaan Võtmeteemad kaasav haridus (seadus, arengukava) k

Kinnitatud direktori käskkirjaga nr 4-1/35Ü Tabasalu Ühisgümnaasium Üldtööplaan Võtmeteemad kaasav haridus (seadus, arengukava) k Kinnitatud direktori 31.08.2015 käskkirjaga nr 4-1/35Ü Tabasalu Ühisgümnaasium Üldtööplaan 2015-2016 Võtmeteemad kaasav haridus (seadus, arengukava) kujundav hindamine (seadus, arengukava) õppesuundade

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

Väljaandja: Haridus- ja teadusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivu

Väljaandja: Haridus- ja teadusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivu Väljaandja: Haridus- ja teadusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.06.2016 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv Avaldamismärge: RT I, 25.06.2016,

Rohkem

Microsoft Word - Narva Paju Kooli sisehindamise 2015.docx

Microsoft Word - Narva Paju Kooli sisehindamise 2015.docx Narva Paju Kooli sisehindamise 2015.-2016.õa aruanne. 1. Üldandmed õppeasutuse kohta 1.1 ÕPPEASUTUSE NIMETUS 1.1. Juht Ljudmila Smirnova 1.2. Õppeasutuse kontaktandmed aadress telefon e-post kodulehekülg

Rohkem

EELNÕU Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 1. Karistusseadustiku muutmine Karistusseadustikus

EELNÕU Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 1. Karistusseadustiku muutmine Karistusseadustikus EELNÕU 21.06.2013 Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 1. Karistusseadustiku muutmine Karistusseadustikus tehakse järgmised muudatused: 1) paragrahvi 58 punkt

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

HARIDUSLEPING NR. OÜ Garant Sport (Erakool Garant), registrikood , mida esindab juhatuse liige Yulia Lemberg (edaspidi: Erakool) ja lapse sead

HARIDUSLEPING NR. OÜ Garant Sport (Erakool Garant), registrikood , mida esindab juhatuse liige Yulia Lemberg (edaspidi: Erakool) ja lapse sead HARIDUSLEPING NR. OÜ Garant Sport (Erakool Garant), registrikood 11877858, mida esindab juhatuse liige Yulia Lemberg (edaspidi: Erakool) ja lapse seadusliku esindaja ees- ja perekonnanimi..., isikukood...

Rohkem

VÄIKE-MAARJA GÜMNAASIUMI ARENGUKAVA Lisa 1 Väike-Maarja Vallavolikogu määrusele nr 15

VÄIKE-MAARJA GÜMNAASIUMI ARENGUKAVA Lisa 1 Väike-Maarja Vallavolikogu määrusele nr 15 VÄIKE-MAARJA GÜMNAASIUMI ARENGUKAVA 2019-2021 Lisa 1 Väike-Maarja Vallavolikogu 25.04.2019 määrusele nr 15 SISUKORD 1. Üldandmed... 3 2. Õppeasutuse lühikirjeldus... 3 3. Arengukava koostamise põhimõtted...

Rohkem

Õppekorralduseeskirja lisa nr 9 Õppetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitter

Õppekorralduseeskirja lisa nr 9 Õppetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitter Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitteriiklike toetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord I Õppetoetused 1. Üldsätted 1.1. Kord põhineb õppetoetuste ja õppelaenuseadusel

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Ülevaade vanematekogu sisendist arengukavale ja arengukava tutvustus Karmen Paul sotsiaalselt toimetulev st on lugupidav ehk väärtustab ennast ja teisi saab hakkama erinevate suhetega vastutab on koostöine

Rohkem

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10 Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK 14.03.2019 nr 1-2/10 1 Üldalused 1.1. Käesolev isikuandmete töötlemise kord (edaspidi kord) sätestab isikuandmete töötlemise põhimõtted,

Rohkem

Microsoft Word - Surju Põhikooli kodukord

Microsoft Word - Surju Põhikooli kodukord Surju Põhikool Kodukord Alus: Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 68 lg 1 Surju Põhikooli kodukord on kehtiv alates 19. jaanuar 2011 Kooskõlastatud: hoolekoguga õpilasesindusega õppenõukoguga Kinnitatud direktori

Rohkem

Põlva Vallavalitsuse a määruse nr 2-2/4 "Põlva kooli arengukava aastateks " Lisa PÕLVA KOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS

Põlva Vallavalitsuse a määruse nr 2-2/4 Põlva kooli arengukava aastateks  Lisa PÕLVA KOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS Põlva Vallavalitsuse 07.06.2017. a määruse nr 2-2/4 "Põlva kooli arengukava aastateks 2017 2020" Lisa PÕLVA KOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS 2017 2020 1 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. VISIOON, MISSIOON, PÕHIVÄÄRTUSED...

Rohkem

HINDAMISE KORRALDUS PÄRNU-JAAGUPI GÜMNAASIUMIS

HINDAMISE KORRALDUS PÄRNU-JAAGUPI GÜMNAASIUMIS HINDAMISE KORRALDUS PÄRNU-JAAGUPI GÜMNAASIUMIS Kehtiv alates 01.09.2011 Pärnu-Jaagupi Gümnaasiumis on trimestrid. I trimestri pikkus on 13 nädalat, II trimestri pikkus 12 nädalat III trimester 11 nädalat.

Rohkem

Lisa 1 KINNITATUD direktori käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpe

Lisa 1 KINNITATUD direktori käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpe Lisa 1 KINNITATUD direktori 06.10.2017 käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpetamise tulemuslikkusest koolis ning suunata eksami

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Kinnitatud Tallinna Haridusameti käskkirjaga nr. 1-2/144 Arengukava Tallinn 2013

Kinnitatud Tallinna Haridusameti käskkirjaga nr. 1-2/144 Arengukava Tallinn 2013 Kinnitatud Tallinna Haridusameti käskkirjaga 20.02.2014 nr. 1-2/144 Arengukava 2014 2016 Tallinn 2013 Sisukord 1. Lasteaia lühikirjeldus 3 1.1.Üldandmed 3 1.2. Lasteaia lühikirjeldus ja eripära 3 2. Visioon,

Rohkem

Tartu Herbert Masingu Kooli üldtööplaan 2018/2019 õppeaasta September Sündmused Sihtrühm Vastutajad/ meeskond Mihklikuu 2018/2019 kooliaasta 1 alguse

Tartu Herbert Masingu Kooli üldtööplaan 2018/2019 õppeaasta September Sündmused Sihtrühm Vastutajad/ meeskond Mihklikuu 2018/2019 kooliaasta 1 alguse Tartu Herbert Masingu Kooli üldtööplaan 2018/2019 õppeaasta September Sündmused Sihtrühm Vastutajad/ meeskond Mihklikuu 2018/2019 kooliaasta 1 alguse aktus kell 12.00 kooli võimlas 12 Hoolekogu 14 Tervisepäev

Rohkem

KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori ko

KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori ko KEHTESTATUD õppeprorektori 29.08.2016 korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori 18.09.2017 korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori 08.03.2018 korraldusega nr 54 Õpetajakoolituse erialastipendiumi

Rohkem

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht 10.11.2016 Eesti elukestva õppe strateegia üldeesmärk kõigile Eesti inimestele on loodud nende vajadustele

Rohkem

KINNITATUD Vasta Kooli direktori kk /01 VASTA KOOLI ÕPILASTE VASTUVÕTU NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD Alus: Haridus- ja

KINNITATUD Vasta Kooli direktori kk /01 VASTA KOOLI ÕPILASTE VASTUVÕTU NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD Alus: Haridus- ja KINNITATUD Vasta Kli direktri kk 26.06..2018 14-2/01 VASTA KOOLI ÕPILASTE VASTUVÕTU NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD Alus: Haridus- ja teadusministri 19. augusti 2010 määrus nr 43, mis kehtestati

Rohkem

VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor

VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU 2030+ Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor 22.11.2018 ÜLEVAADE HARIDUSASUTUSTEST* Haridusvaldkond Haridusasutus Arv Märkused Alusharidus

Rohkem

897FCEA9

897FCEA9 Hr Tõnis Lukas Haridus- ja teadusminister Munga 18 50088 TARTU Teie 13.02.2008 nr 8-4/27 Õiguskantsler 03.2008 nr 6-2/080120/00801824 Seisukoht vastuolu mittetuvastamise kohta Austatud härra minister Tänan

Rohkem

Microsoft Word - Rakvere Linna Algkooli arengukava aastateks doc

Microsoft Word - Rakvere Linna Algkooli arengukava aastateks doc Rakvere Linna Algkool ARENGUKAVA AASTATEKS 2008-2010 Rakvere 2008 Sisukord Sisukord...2 SISSEJUHATUS...3 1. ÜLDANDMED...4 1.1. Kooli ajaloost...4 1.2. Kool täna...5 2. ARENDUSTEGEVUSE PÕHISUUNAD JA VALDKONNAD...6

Rohkem

Lisa 1 KEHTESTATUD Käskkiri: 72, Direktor: /allkiri/ ORISSAARE GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE LÄBIVIIMISE KORD. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Seadusandlik a

Lisa 1 KEHTESTATUD Käskkiri: 72, Direktor: /allkiri/ ORISSAARE GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE LÄBIVIIMISE KORD. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Seadusandlik a Lisa 1 KEHTESTATUD Käskkiri: 72, 09.06.2015 Direktor: /allkiri/ ORISSAARE GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE LÄBIVIIMISE KORD. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Seadusandlik alus Koolis tehakse sisehindamist. Sisehindamine on

Rohkem

Järelevalve korraldusest õppeasutustes 2013 I osa Tartu

Järelevalve korraldusest õppeasutustes 2013 I osa Tartu Järelevalve korraldusest õppeasutustes 2013 I osa Tartu 2013 1 Käesolev kogumik annab lühiülevaate riikliku ja teenistusliku järelevalve ning õppeasutuste nõustamise korraldusest õppeasutustes 2013/2014.

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunikatsiooni korraldamine ning dokumentide korrektne ja

Rohkem

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Üliõpilase nimi: Kuupäev: Pädevus Hindamiskriteerium Eneseanalüüs koos näidetega (sh vajadusel viited teoreetilistel ainekursustel tehtule) B.2.1 Õpi- ja õpetamistegevuse

Rohkem

Teadus- ja arendustegevuse korralise evalveerimise aasta hindamiskomisjoni moodustamine ja selle töökorra kinnitamine

Teadus- ja arendustegevuse korralise evalveerimise aasta hindamiskomisjoni moodustamine ja selle töökorra kinnitamine MINISTRI KÄSKKIRI 10.04.2017 nr 1.1-2/17/85 Teadus- ja arendustegevuse korralise evalveerimise 2017. aasta hindamiskomisjoni moodustamine ja selle töökorra kinnitamine Teadus- ja arendustegevuse korralduse

Rohkem

VHK õppekava üldosa

VHK  õppekava üldosa Kinnitatud direktori 20.11.2013 Käskkirjaga nr. 1.2-3/17 VHK õppekava üldosa I Üldsätted (1) Vanalinna Hariduskolleegiumi õppekava (edaspidi VHK õppekava) lähtub põhikooli riiklikust õppekavast, gümnaasiumi

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

Ristiku Põhikooli arengukava

Ristiku Põhikooli arengukava Ristiku Põhikooli Arengukava 2016-2021 1 Sisukord I Õppeasutuse lühiülevaade... 3 Kooli struktuur ja õpilased... 4 II Visioon, missioon, põhiväärtused... 7 Kooli filosoofia... 7 Missioon... 7 Kooli põhiväärtused...

Rohkem

(Microsoft Word - Vara LA \325nnetriinu arengukava )

(Microsoft Word - Vara LA \325nnetriinu arengukava ) ARENGUKAVA 2019 2021 Varal 2019 1 SISUKORD 1. Sissejuhatus... 3 2.Üldandmed ja hetkeolukorra kirjeldus... 3 3.Missioon, visioon ja põhiväärtused... 5 3.1 Missioon... 5 3.2 Visioon... 5 3.3 Põhiväärtused...

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 932010780004 KALAKOELMUTE SEISUND NING KOELMUALADE MELIOREERIMISE LÄHTEÜLESANNETE KOOSTAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: TARTU ÜLIKOOL LÕPPARUANNE: 6.7-4/2016-006

Rohkem

Microsoft Word - Muud JUHENDID

Microsoft Word - Muud JUHENDID KUTSE ANDMISE KORDA TÄIENDAVAD JUHENDID A. KUTSEKOMISJONI TEGUTSEMISKORD 1.1. Treeneritele kutse andmise õigus on Kutseseaduses sätestatud korra alusel Eesti Olümpiakomiteel (edaspidi EOK). EOK on kutse

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.2/3 PÕLTSAMAA ÜHISGÜMNAASIUMI KODUKORD 1. Üldsätted 1.1. Põltsamaa Ühisgümnaasiumi (edaspidi kool) kodukorra (edaspi

Kinnitatud dir kk nr 1.2/3 PÕLTSAMAA ÜHISGÜMNAASIUMI KODUKORD 1. Üldsätted 1.1. Põltsamaa Ühisgümnaasiumi (edaspidi kool) kodukorra (edaspi Kinnitatud dir kk 06.05.2016 nr 1.2/3 PÕLTSAMAA ÜHISGÜMNAASIUMI KODUKORD 1. Üldsätted 1.1. Põltsamaa Ühisgümnaasiumi (edaspidi kool) kodukorra (edaspidi kodukord) eesmärgiks on tagada turvaline, rahulik

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

Kinnitatud Kiviõli Linnavalitsuse määrusega nr 6 Tee kõik, mida suudad - ressursiga, mida omad ja seal, kus asud! KIVIÕLI VENE KOOLI ARENGU

Kinnitatud Kiviõli Linnavalitsuse määrusega nr 6 Tee kõik, mida suudad - ressursiga, mida omad ja seal, kus asud! KIVIÕLI VENE KOOLI ARENGU Kinnitatud Kiviõli Linnavalitsuse 26.11.2014 määrusega nr 6 Tee kõik, mida suudad - ressursiga, mida omad ja seal, kus asud! KIVIÕLI VENE KOOLI ARENGUKAVA 2015-2020 SISUKORD I Sissejuhatus....................................................

Rohkem

Elva Vallavalitsus

Elva Vallavalitsus ELVA VALLAVALITSUS KORRALDUS Elva 12. märts 2019 nr 2-3/268 Elva vallas Elva linnas Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 ehitusloa muutmisega mittenõustumine 1. Asjaolud 1.1. Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 krundid

Rohkem

TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOL TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS Tallinn 2015

TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOL TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS Tallinn 2015 TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOL TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS 2016-2022 Tallinn 2015 SISUKORD 1. TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOLI TUTVUSTUS...4 1.1. Lühiajalugu ja hetkeolukord mm...4 2. VISIOON, MISSIOON

Rohkem

Maakogu ja maavalitsuse moodustamise alused,

Maakogu ja maavalitsuse moodustamise alused, REGIONAALHALDUSE REFORMI KONTSEPTSIOON Projekt Sissejuhatus Regionaalhalduse reformi eesmärk on kvaliteetsema avaliku teenuse pakkumine, regionaalse arengu tõhustamine maakonnas ja demokraatia suurenemine,

Rohkem

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine (VÕTA ) dokumentide menetlemise protsess ÕISis Koostanud: Ele Hansen Ele Mägi Tartu 2012 1. Aine ülekandmine-õppekavajärgne aine Varasemalt sooritatud aine

Rohkem

KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE

KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr 7 22.03.2018.a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE KORD 1. Toetusmeetmete taotlemise ja hindamise korra

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Lasteaia Pääsusilm direktori käskkirjaga nr 1-1/ TALLINNA LASTEAED PÄÄSUSILM SISEHINDAMISE ARUANNE TALLINN 2018

KINNITATUD Tallinna Lasteaia Pääsusilm direktori käskkirjaga nr 1-1/ TALLINNA LASTEAED PÄÄSUSILM SISEHINDAMISE ARUANNE TALLINN 2018 KINNITATUD Tallinna Lasteaia Pääsusilm.10.2018 direktori käskkirjaga nr 1-1/ TALLINNA LASTEAED PÄÄSUSILM SISEHINDAMISE ARUANNE 2015-2017 TALLINN 2018 SISUKORD ÜLEVAADE TALLINNA LASTEAIAST PÄÄSUSILM...

Rohkem

AK muudetud

AK muudetud - 1 - TALLINNA KIVIMÄE PÕHIKOOLI ARENGUKAVA 2019 2023 Kivimäe kooltraditsioonidele tuginev, head põhiharidust pakkuv, sõbraliku keskkonnaga kodulähedane kool. - 2 - SISUKORD 1. Lühiülevaade ja arengut

Rohkem

KAIU LASTEAED TRIINUTARE ARENGUKAVA

KAIU LASTEAED TRIINUTARE ARENGUKAVA KAIU LASTEAED TRIINUTARE ARENGUKAVA 2017-2019 Sisukord 1. Sissejuhatus... 2 2. Üldandmed, eripära ja ajalugu... 2 3. Lasteaia missioon, visioon ja põhiväärtused... 3 3.1 Missioon... 3 3.2. Visioon... 3

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

ÜLEVAADE HARIDUSSÜSTEEMI VÄLISHINDAMISEST 2014/2015

ÜLEVAADE HARIDUSSÜSTEEMI VÄLISHINDAMISEST 2014/2015 ÜLEVAADE HARIDUSSÜSTEEMI VÄLISHINDAMISEST 2014/2015 HARIDUS- JA TEADUSMINISTEERIUM VÄLISHINDAMISOSAKOND ÜLEVAADE HARIDUSSÜSTEEMI VÄLISHINDAMISEST 2014/2015. ÕPPEAASTAL TARTU 2015 Koostanud Erge Edesi,

Rohkem

Tallinna Prantsuse Lütseumi KODUKORD Vastu võetud TPL-i õppenõukogus nr augustil 2015 ja kinnitatud direktori käskkirjaga nr 16-T 31. augustil

Tallinna Prantsuse Lütseumi KODUKORD Vastu võetud TPL-i õppenõukogus nr augustil 2015 ja kinnitatud direktori käskkirjaga nr 16-T 31. augustil Tallinna Prantsuse Lütseumi KODUKORD Vastu võetud TPL-i õppenõukogus nr 155 28. augustil 2015 ja kinnitatud direktori käskkirjaga nr 16-T 31. augustil 2015. Sisukord 1. Üldsätted... 2 2. Töökorraldus...

Rohkem

Jõelähtme Vallavalitsus määruse nr 3 Kostivere Kooli arengukava kinnitamine LISA Kostivere Kooli arengukava Kostivere

Jõelähtme Vallavalitsus määruse nr 3 Kostivere Kooli arengukava kinnitamine LISA Kostivere Kooli arengukava Kostivere Jõelähtme Vallavalitsus 25.01.2018 määruse nr 3 Kostivere Kooli arengukava kinnitamine LISA Kostivere Kooli arengukava 2018 2022 Kostivere 2018 1 SISUKORD SISUKORD... 2 SISSEJUHATUS... 3 ÜLDANDMED... 3

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

Vastuvõtt 10.klassidesse 2016/2017

Vastuvõtt 10.klassidesse 2016/2017 VASTUVÕTT 10. KLASSIDESSE 2019/2020 Jüri Gümnaasium 20. veebruaril 2019 Maria Tiro, direktor Tänased teemad Õppesuunad, sarnasused ja erisused Õppekorraldus Sisseastumiskatsed, tulemused Dokumentide esitamine

Rohkem

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc)

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc) Kinnitatud Eesti Advokatuuri juhatuse 15. detsembri 2009. a otsusega Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord ja tasumäärad ning riigi õigusabi osutamisega kaasnevate

Rohkem

Väljaandja: Narva Linnavalitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 40, 476 Narva linna koolide 1. ja 10. klassidesse vas

Väljaandja: Narva Linnavalitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 40, 476 Narva linna koolide 1. ja 10. klassidesse vas Väljaandja: Narva Linnavalitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 40, 476 Narva linna koolide 1. ja 10. klassidesse vastuvõtmise korra kinnitamine Vastu võetud 08.02.2006

Rohkem

Kostivere Kooli arengukava Kostivere

Kostivere Kooli arengukava Kostivere Kostivere Kooli arengukava 2018 2022 Kostivere 2018 2 SISUKORD SISSEJUHATUS... 4 ÜLDANDMED... 5 KOSTIVERE KOOLI MISSIOON; VISIOON; VÄÄRTUSED JA SÜMBOOLIKA... 8 II ARENGUKAVA TEGEVUSKAVA VALDKONNAD... 11

Rohkem

Suure-Jaani Kooli hoolekogu koosoleku protokoll nr 12 Tääksis 12. detsembril 2016 Koosoleku algus kl Koosoleku lõpp kl Koosoleku juhataja:

Suure-Jaani Kooli hoolekogu koosoleku protokoll nr 12 Tääksis 12. detsembril 2016 Koosoleku algus kl Koosoleku lõpp kl Koosoleku juhataja: Suure-Jaani Kooli hoolekogu koosoleku protokoll nr 12 Tääksis 12. detsembril 2016 Koosoleku algus kl 17.30 Koosoleku lõpp kl 19.40 Koosoleku juhataja: Vahur Vingisaar Protokollija: Aino Viinapuu Osalesid

Rohkem

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM INSENERITÖÖ ALUSED OMANIKUJÄRELEVALVE Teim Elekter TÜ Jüri Gross ÜLDIST Omanikujärelevalve seaduslikuks aluseks on Ehitusseadus (ES) ja selle alusel MKM poolt kehtestatud Ehituse omanikujärelevalve kord.

Rohkem

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОЦЕНИВАНИИ УЧАЩИХСЯ ЛИЦЕЯ

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОЦЕНИВАНИИ УЧАЩИХСЯ ЛИЦЕЯ SISUKORD 1. ÜLDALUSED... 3 1.1 Hindamise alused... 3 1.2 Hindamise eesmärgid... 3 1.2.1 Teadmiste ja oskuste hindamisega püütakse:... 3 1.2.2 Käitumise ja hoolsuse hindamisega põhikoolis:... 3 1.3 Kujundav

Rohkem

PÕLTSAMAA LINNAVOLIKOGU

PÕLTSAMAA LINNAVOLIKOGU ISTUNGI PROTOKOLL Põltsamaa Kultuurikeskuses 20. september 2011 nr 23 Algus kell 15.00, lõpp kell 17.35 Juhatas linnavolikogu esimees Margi Ein. Protokollis õigusnõunik Marit Seesmaa. Osa võtsid linnavolikogu

Rohkem

6

6 TALLINNA ÕISMÄE GÜMNAASIUMI ÕPPESUUNDADE KIRJELDUSED JA NENDE TUNNIJAOTUSPLAAN GÜMNAASIUMIS Õppesuundade kirjeldused Kool on valikkursustest kujundanud õppesuunad, võimaldades õppe kolmes õppesuunas. Gümnaasiumi

Rohkem

KINNITATUD Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu otsusega nr 13 SISEKAITSEAKADEEMIA KUTSE ANDMISE KORD pääste valdkonna kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1

KINNITATUD Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu otsusega nr 13 SISEKAITSEAKADEEMIA KUTSE ANDMISE KORD pääste valdkonna kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1 KINNITATUD Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu 15.04.2019 otsusega nr 13 SISEKAITSEAKADEEMIA KUTSE ANDMISE KORD pääste valdkonna kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1 Kutse andmise kord (edaspidi kord) reguleerib järgmiste

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Elukohajärgse koolikoha määramisest 2017 Viivi Lokk Tallinna Haridusamet Olulised tähtajad 2017. aastal 1.-15. märtsil toimub taotluse esitamine ekoolis või Tallinna Haridusametis; hiljemalt 20. mail teavitab

Rohkem

Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikool TERVIKTEKST Vastu võetud Tallinna Tehnikaülikooli kuratooriumi 21.10.2016 määrusega nr 1 Kinnitatud Tallinna Tehnikaülikooli kuratooriumi 21.12.2016 otsusega nr 9 Muudetud Tallinna Tehnikaülikooli kuratooriumi

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Saksa Gümnaasiumi direktori KK nr 1-2/4 TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUM GÜMNAASIUMI OSA ÕPPEKAVA Tallinn 2016

KINNITATUD Tallinna Saksa Gümnaasiumi direktori KK nr 1-2/4 TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUM GÜMNAASIUMI OSA ÕPPEKAVA Tallinn 2016 KINNITATUD Tallinna Saksa Gümnaasiumi direktori 10.10.2016 KK nr 1-2/4 TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUM GÜMNAASIUMI OSA ÕPPEKAVA Tallinn 2016 Sisukord 1. Üldsätted... 3 2. Gümnaasiumi õppekava aluseks olevad

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

Järelkontrollkäik Tallinna Lastekodu Lasnamäe Keskusesse (1) Õiguskantsler korraldas järelkontrollkäigu Tallinna Lastekodu Lasnamäe Keskuse

Järelkontrollkäik Tallinna Lastekodu Lasnamäe Keskusesse (1) Õiguskantsler korraldas järelkontrollkäigu Tallinna Lastekodu Lasnamäe Keskuse Järelkontrollkäik Tallinna Lastekodu Lasnamäe Keskusesse (1) Õiguskantsler korraldas 24.09.2014 järelkontrollkäigu Tallinna Lastekodu Lasnamäe Keskusesse (edaspidi ka keskus), et saada ülevaadet 2013.

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

Lisa 7 EÕS õppe- ja karjäärinõustamise programmi eelnõu lõplik.docx

Lisa 7 EÕS õppe- ja karjäärinõustamise programmi eelnõu lõplik.docx Õppe- ja karjäärinõustamise programm 01.04.2014-31.12.2019 Sisukord 1. Reguleerimisala... 2 2. Tulemusvaldkond: Haridus... 2 3. Programmi taust ja vajalikkuse põhjendus... 2 4. Programmi eesmärk ja mõõdikud:...

Rohkem