Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP TARTU MAAKOND, TAR

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP TARTU MAAKOND, TAR"

Väljavõte

1 Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP TARTU MAAKOND, TARTU VALD, KÕRVEKÜLA ALEVIK SIRELI TN 7 MAAÜKSUSE JA LÄHIALA DETAILPLANEERING Planeeringu algataja ja korraldaja: Planeeringu koostamisest huvitatud isik: Planeeringu koostaja, maastikuarhitekt: Tartu Vallavalitsus Jaanus Ots Paabor Projekt OÜ, Marlen Paabor TARTU 2017

2 2 SISUKORD SELETUSKIRI Ülesande koostamise alus Detailplaneeringu koostaja Planeeringu koostamise eesmärk ja andmed planeeringuala kohta Arvestamisele kuuluvad dokumendid Lähteseisukohad planeeringu koostamiseks Planeeringuala kontaktvööndi funktsionaalsed seosed Olemasoleva olukorra analüüs Planeeritava maa-ala kruntideks jaotamine Kruntide ehitusõigus Arhitektuurinõuded ehitistele Kruntide hoonestusala piiritlemine Tee maa-alad, liiklus ja parkimiskorraldus Haljastuse ja heakorra põhimõtted Ehitistevahelised kujad Tehnovõrkude ja rajatiste asukohad Veevarustus ja kanalisatsioon Elektrivarustus Soojusvarustus Sidevarustus Keskkonnatingimuste seadmine planeeringuga kavandatu elluviimiseks Ettepanekud kaitse alla võetud maa-alade ja üksikobjektide kaitsereziimi täpsustamiseks, muutmiseks või lõpetamiseks, ettepanekud maa-alade või üksikobjektide kaitse alla võtmiseks Miljööväärtusega hoonestusalade määramine ning nende kaitse- ja kasutustingimuste seadmine Servituutide vajaduse määramine Riigikaitselise otstarbega maa-alade määramine Kuritegevuse riske vähendavate nõuete ja tingimuste seadmine Muud seadustest ja teistest õigusaktidest tulenevad kinnisomandi kitsendused ning nende ulatus Planeeringu kehtestamisest tulenevate võimalike kahjuse hüvitaja Majanduslikud võimalused planeeringu elluviimiseks Detailplaneeringu koosseisu esitatavad joonised Koostöö detailplaneeringu koostamisel... 21

3 3 JOONISED Joonis 1 Situatsiooniskeem M 1: Joonis 2 Planeeringuala funktsionaalsed seosed M 1: Joonis 3 Olemasolev olukord M 1: Joonis 4 Põhijoonis koos tehnovõrkudega M 1: Joonis 5 Illustratiivsed vaated LISAD Lisa 1 Detailplaneeringu koostamise algatamise ettepaneku taotlus...30 Lisa 2 Tartu Vallavalitsuse korraldus detailplaneeringu algatamise kohta Lisa 3 Detailplaneeringu lähteülesanne...35 Lisa 4 Detailplaneeringu algatamise teade ja dokumentide edastamine omanikule...42 Lisa 5 Detailplaneeringu algatamisest informeerimine...43 Lisa 6 Detailplaneeringu algatamise teade Postimees Lisa 7 Elektrilevi OÜ tehnilised tingimused detailplaneeringu koostamiseks...45 Lisa 8 Tartu Veevärk AS tehnilised tingimused detailplaneeringu koostamiseks...47 Lisa 9 Tartu Veevärk AS kooskõlastus Lisa 10 Elektrilevi OÜ kooskõlastus...50 Lisa 11 Naaberkinnistute omanikelt arvamuse küsimine...51 Lisa 12 Sireli tn 4 kinnistuomaniku arvamuse avaldamine...52 Lisa 13 Lõuna-Eesti Päästekeskuse Insenertehnilise büroo kooskõlastus...53 Lisa 14 Tartu Vallavalitsuse korraldus detailplaneeringu vastuvõtmise kohta...55 Lisa 15 Teavitus detailplaneeringu vastuvõtmisest...57 Lisa 16 Detailplaneeringu vastuvõtmise teade ajalehes Postimees Lisa 17 Tartu Vallavalitsuse korraldus detailplaneeringu kehtestamise kohta...59 Lisa 18 Teavitus detailplaneeringu kehtestamisest...61 Lisa 19 Detailplaneeringu kehtestamise teade ajalehes Postimees

4 4 SELETUSKIRI

5 5 SELETUSKIRI 1. Ülesande koostamise alus Jaanus Otsa taotlus Tartu Vallavalitsusele a detailplaneeringu koostamise algatamiseks. Tartu Vallavalitsuse 18. oktoobri 2017.a korraldus nr 515 Kõrveküla alevikus asuva Sireli tn 7 (kü tunnus 79403:002:0684) maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine. 2. Detailplaneeringu koostaja Algatamise taotluse esitaja valikul koostab detailplaneeringut Paabor Projekt OÜ, maastikuarhitekt Marlen Paabor. 3. Planeeringu koostamise eesmärk ja andmed planeeringuala kohta Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Sireli tn 7 (kü tunnusega 79403:002:0684) elamumaa sihtostarbega maaüksuse jagamine kaheks eraldiseisvaks elamumaa sihtotstarbega krundiks ja määrata ehitusõigus: hoonestamata krunt üksikelamu ja abihoonete projekteerimiseks ja ehitamiseks ning hoonestatud krunt lubatud rekonstrueerida ja ümber ehitada. Lisaks antakse lahendus planeeringuala haljastusele, heakorrale, juurdepääsuteedele, parkimiskorraldusele ja tehnovõrkudega varustamisele. Planeeringu eesmärgid on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga. Uue loodava katastriüksuse aadressiks määrata Sireli tn 7a. Planeeringuala asub Tartu maakonnas Tartu vallas Kõrveküla alevikus (skeem 1). Täpsem asukoht on esitatud joonisel nr 1 Situatsooniskeem. Planeeringuala suurus on 3979 m 2.

6 6 Skeem 1. Asukoha skeem. 4. Arvestamisele kuuluvad dokumendid Tartu valla üldplaneering Tartu valla arengukava Tartu valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arengukava Tartu valla ehitusmäärus (Tartu Vallavolikogu 19. november 2003 määrus nr 13) Tartu valla jäätmehoolduseeskiri. (Tartu Vallavolikogu määrus nr 5) Tartu valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga liitumise eeskiri (Tartu Vallavolikogu määrus nr 10) Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele (Siseministri a määrus nr 17) Õigusaktid, projekteerimisnormid ja Eesti standardid (EVS 843:2016 Linnatänavad, EVS 809-1:2002 Kuritegevuse ennetamine. Linnaplaneerimine ja arhitektuur. Osa 1: Linnaplaneerimine )

7 7 5. Lähteseisukohad planeeringu koostamiseks Alusplaaniks on olemasolevat situatsiooni tõeselt kajastav geodeetiline alusplaan mõõtkavas 1:500 koostatud GEODEESIA OÜ (litsents nr 606 MA) poolt 03. oktoober 2017.a, töö nr. GE Üldplaneeringu järgselt on maakasutuseks määratud elamumaa. Üldplaneeringuga on määratud väikseimaks väikeelamumaa ehitusõigust omavaks katastriüksuse suuruseks 0,15 ha ehk 1500 m Planeeringuala kontaktvööndi funktsionaalsed seosed Planeeringuala asub Tartu maakonnas Tartu vallas Kõrveküla alevikus, umbes 3,5 km kaugusel Tartu linnapiirist. Planeeringuala kontaktvööndi funktsionaalsed seosed ja maakasutused on kujutatud joonisel 2. Kruntide suurused kontaktvööndi piirkonnas on varieeruvad jäädes vahemikku 645 m 2 5,49 ha. Juurdepääs planeeritavale alale Sireli tänavalt. Planeeringuala läheduses asuvad elamumaa, tootmismaa, maatulundusmaa ja üldkasutatav maa sihtotstarbega katastriüksused. Kõrveküla alevikus asuvad kool, lasteaed, muusikakool ja pood. Transpordiühendus Tartu linna ja Tartu valla teiste asustusüksuste vahel on korraldatud bussiliikluse abil. Kaugus Tartu linna piirini 4 km, Vasula alevikuni 7 km, Lähte alevikuni 15 km. Lähimad bussipeatus asuvad Kõrveküla kaupluse juures (1,1 km kaugusel) ja Jõhvi-Tartu-Valga tee nr 3 ääres, Tartu Vallamaja vahetus läheduses (1,4 km kaugusel). Kõrveküla alevik on hinnatud elamupiirkond Tartu vallas. Antud planeeringulahendus on sobiv antud alale, kuna arvestab lähiümbruse olemasolevate varemplaneeritud kinnistute ja hoonestuse paiknemise lahendust ja planeeringualal kavandatav tegevus on elanike arvu kasvu soosiv. 5.2 Olemasoleva olukorra analüüs Planeeritava ala pindala on 3979 m 2. Sireli tn 7 katastritunnuseks on 79403:002:0684. Maaüksuse olemasolev sihtotstarve on elamumaa 100%. Kinnistu on hoonestatud. Planeeringualal on 1 kahekorruseline üksikelamu (ehitisregistri kood ) ja kõrvalhoone (ehitisregistri kood ). Lisaks asuvad planeeringualal 3 väiksemamahulist abihoonet. Planeeritavale alale on olemasolev juurdepääs kahesuunaliselt kruusakattega Sireli tänavalt (tee nr ). Planeeringualal asuvad tehnorajatised: elektrimaakaabel, ühisveevärgi veetorustik ja kanalisatsioonitorustik ning sidekaabel.

8 8 Planeeringualal on haljastuslahendus hästi lahendatud. Krunti ümbritseb kolmest küljest hekk, lisaks on aias mitmeid leht- ja okaspuid. Planeeringuala piirneb põhjast Kubjaringi tn 74 (elamumaa 100%, 2046 m 2 ) hoonestatud kinnistuga ja Kubjaringi tn 76 kinnistuga (üldkasutatav maa 100%, 645 m 2 ), läänest hoonestatud Sireli tn 5 (elamumaa 100%, 2828 m 2 ) hoonestatud kinnistuga, idast Sireli tn 9 (elamumaa 100%, 1430 m 2 ) hoonestatud kinnistuga ja lõunast Sireli tänavaga. Planeeringuala on kaetud osaliselt kõrghaljastusega. Planeeringuala reljeef langeb kagust loode suunas. Maapinna absoluutkõrgused jäävad vahemikku (kagunurk) ja (edelanurk). Olemasolevat olukorda ja andmeid naaberkinnistute kohta kirjeldab joonis 3 Olemasolev olukord ja tabel 1. Tabel 1. Andmed naaberkinnistute kohta Jrk. Nr. Kinnistu nimi Katastriüksuse tunnus Maaüksuse sihtotstarve Pindala 1. Sireli tn :002:0003 Elamumaa 100% 2828 m 2 2. Kubjaringi tn :002:0265 Elamumaa 100% 2046 m 2 3. Kubjaringi tn :002:0285 Üldkasutatav maa 100% 645 m 2 4. Kubjaringi tn L :002:0293 Transpordimaa 100% 2722 m 2 5. Sireli tn :002:0750 Elamumaa 100% 1430 m 2 6. Sireli tn :002:0749 Elamumaa 100% 1454 m 2 7. Sireli tn :002:0045 Elamumaa 100% 1469 m 2 8. Pärnaõie tn :002:0769 Elamumaa 100% 2916 m 2

9 9 5.3 Planeeritava maa-ala kruntideks jaotamine Planeeringuga on määratud jagada Sireli tn 7 maaüksus kaheks eraldiseisvaks elamumaa krundiks. 5.4 Kruntide ehitusõigus Krundi ehitusõiguse eesmärgiks on hoonestatud krundil olemasolevate hoonete ümberehitamise ja laiendamise lubamine ja hoonestamata krundile ehitusõiguse määramine. Rajatavate ehitiste kasutamise otstarbed üksikelamu, abihoone Krundi ehitusõigusega määratakse: 1) Krundi planeeritud kasutamise sihtotstarve 2) Hoonete suurim lubatud arv krundil 3) Hoonete suurim lubatud ehitisealune pind Tabel 2. Kruntide ehitusõigus Nimetus Pos 1 Pos 2 Katastriüksuse kasutamise sihtotstarve Elamumaa 100% Elamumaa 100% Hoonete suurim lubatud arv krundil Säilib olemasolev 3 (üksikelamu + 2 abihoonet) Hoonete suurim lubatud ehitisealune pind Säilib olemasolev. Lubatud renoveerida ja laiendada kuni 20% 350 m 2 Ehitise kasutamise otstarbe määramise aluseks on võetud Ehitise kasutamise otstarvete loetelu majandus ja taristuministri 02. juuni 2015.a määrusega nr 51, mille alusel on lubatud ehitada üksikelamu (kood 11101) ja abihoone (kood 12744). 5.5 Arhitektuurinõuded ehitistele Hoonestuse arhitektuuriliste nõuetega määratakse: 1) Hoonete lubatud korruselisus

10 10 2) Hoonete lubatud maksimaalne kõrgus 3) Hoonete lubatud välisviimistluse materjal 4) Hoonete lubatud katusekalded Hoonete arhitektuursed nõuded on toodud tabelis 3. Ehitatavad hooned peavad sobima ümbritseva keskkonnaga. Arvestada tuleb kontaktvööndis olemasolevate ja rajatavate hoonete värvi-, vormi- ja materjalikäsitlusega. Uue hoone lahendus peab sobituma olemasoleva hoonestusega. Planeeritavate hoonete arhitektuurne lahendus (sh ehitusstiil, maht ja väljanägemine, õueala konfiguatsioon) peab olema sarnane ja harmoniseeruma piirkonna üldiste ehitustavadega, kuid planeeritavat hoonestust ei tohiks samas rajada ka koopiatena või sama projekti alusel. Hoonete arhitektuur peab olema kaasaegne ja kvaliteetne. Katusekattematerjalid ja viimistlusmaterjalid peavad sobima hoone arhitektuurilahendusega ja välisilmega. Üksikhoone ja abihooned peavad omavahel sobima ja moodustama ühtse terviku. Tabel 3. Arhitektuursed nõuded hoonetele Postsioon põhijoonisel Pos 1 Pos 2 Aadress Sireli tn 7 Sireli tn 7a Hoonete lubatud korruselisus Säilib olemasolev Üksikelamul 1-2 maapealset Abihoonel 1 Hoonete lubatud maksimaalne kõrgus Säilib olemasolev Üksikelamul 8,5 m Abihoonel 6 m Hoonete lubatud välisviimistluse materjal Säilib olemasolev Puit, kivi, krohv, klaas Hoonete lubatud katusekalded Säilib olemasolev Üksikelamul Abihoonel Katuseharja kulgemise suund on lubatud projekteerida risti või paralleelselt teega. Katuse tüübina kasutada viilkatust või kelpkatust. Katusekatte materjalidena on lubatud kasutada katuseplekki või katusekive. Katusekatte värvitooniks must, hall või pruun ning nende

11 11 erinevad varjundid. Hoone välisviimistluse materjalina on lubatud kasutada kivi, krohvi, puitu ja klaasi, mida võib ka kombineerida. Keelatud on välisviimistluses kasutada imiteerivaid materjale, näiteks plastvoodrit ja ümarpalkmaja ehitamine. Kohustuslik ehitusjoon puudub. Sokli kõrgus 30 kuni 60 cm. 5.6 Kruntide hoonestusala piiritlemine Hoonete (nii põhihoone kui ka abihoone) hoonestusala on näidatud joonisel 4 Põhijoonis koos tehnovõrkudega. Hoonestusala planeerimisel on arvestatud olemasoleva situatsiooniga, vajalike tuleohutuskujadega ja liikluskorraldusega. Hoonestusala on planeeritud katastriüksuse piirist põhja- ja idaküljest 4 m kaugusel. Sireli tänava poolsest küljest (lõunaküljest) on hoonestusala planeeritud krundipiirist 7 meetri kaugusele. Läänepoolsest küljest on planeeritud hoonestusala 6,2 meetri kaugusele, et tagada nõutud tuleohutuskuja Sireli tn 9 kinnistul paiknevatest olemasolevatest hoonetest. Nõnda suur hoonestusala võimaldab vabalt valida hoonete asukohta, arvestama peab hoonetevahelise vähima lubatud kaugusega 8 m. Väljaspoole hoonestusala on hoonete püstitamine keelatud. Samuti peavad asuma rajatised hoonestusala piirides. Kui tekib vajadus lisanduvate, ehitusluba mitte nõudvate, väikeehitiste (kasvuhoone, grillmaja, lehtla) järgi, peavad ka need paiknema hoonestusala piirides. Hoonestusala sisse on lubatud rajada ka haljastust, teid, parkimisala ja tehnovõrke. Detailplaneeringu joonisel nr 4 Põhijoonis koos tehnovõrkudega kujutatud hoone asukohad ja suurused on soovitatavad ja täpsem lahendus hoonete asukoha kohta määratakse ehitusprojekti käigus. 5.7 Tee maa-alad, liiklus ja parkimiskorraldus Planeeringualale on juurdepääs Sireli tänavalt. Sireli tänav on avalikult kasutatav tee, mis on hetkel kinnistamata ja seega puudub sihtotstarve. Tee kaitsevööndi laius on Tartu vallavalitsuse poolt väljastatud lähteülesande järgselt 7 m. Planeeringuga on määratud krundi külg, millelt on võimalik rajada juurdepääsutee. Joonisel nr 4 Põhijoonis koos tehnovõrkudega märgitud tingmärk planeeritud krundile juurdepääs on paigutatud joonisele sõltuvalt elamu soovitatavast asukohast. Soovituslik on rajada juurdepääsutee krundi lõunapoolse külje paremale poole nõnda, et see jääks võimalikult idapoole. Parkimine lahendada krundisiseselt vastavalt teede ja tänavate standaris EVS 843:2016 Linnatänavad väljatoodud äärelinna parkimisnormatiivile: parkimiskohtade arv krundil 3. Parkimine tuleb lahendada krundisiseselt. Kõik rajatavad teed ja parkimiskohad tuleb rajada lähtudes tee-

12 12 ehitusnormidest. Mahasõit Sireli tänavale projekteerida risti tänavaga. Täpsem juurdepääsutee asukoht määratakse ehitusprojekti käigus, kui selgub hoonete konkreetne asukoht. 5.8 Haljastuse ja heakorra põhimõtted Haljastus Alal asuvad mitmed lehtpuud ja okaspuud. Nende asukoht on kujutatud joonisel nr 3 Olemasolev olukord. Planeeringuga ei ole määratud likvideeritavat haljastust. Planeeringuala ümbritseb ida- ja põhjaküljest hekk. Ala on kaetud ülejäänud osas muruga. Olemasolevast kõrghaljastusest on soovitav säilitada nii palju kui võimalik. Sireli tn 7a (pos 2) krundisisene haljastus lahendatakse ehitusprojekti käigus. Soovitav on kaasata hoonete ehitusprojekti koostamisel ja haljastuse planeerimisel ka maastikuarhitekt. Soovi korral võib krundi haljastamiseks tellida haljastusprojekt või konsulteerida spetsialistiga. Haljastuse rajamise keelualasid planeeringuga ei määrata. Krundi haljastuse planeerimisel tuleks arvestada järgnevaga: Krunt peab olema esteetiline ja heakorrastatud. Haljastuse osakaal kogu krundi pindalast ei tohi olla väiksem kui 60%. Planeeritud hoonestusele ette jääv haljastus on lubatud likvideerida vastavalt vajadusele. Haljastuse rajamisel planeeringualal peab arvestama taimeliikide sobivusega ümbritsevasse keskkonda ja mullastikku. Haljastamisel on soovitav kasutada nii kõrghaljastust kui ka madalhaljastust. Samuti on soovitatav kasutada nii heitlehiseid kui ka igihaljaid puid ja põõsaid, mis tagavad roheluse terve aasta vältel. Kõrghaljastuse rajamisel peab silmas pidama, et kõrghaljastus ei tohi paikneda tehnovõrkude peal ja nende kaitsevööndis. (Kõrghaljastuseks on puittaimed, mille puu tüve läbimõõt 1,3 m kõrgusel on vähemalt 0.08 m) Kõrghaljastuse istutamisel hoonete lähedal arvestada puu maksimaalse võralaiusega. Likvideeritava haljastuse vajadus ja kogus selgitatakse välja hoone projekteerimise käigus.

13 13 Vertikaalplaneerimine Krundi täpsem maapinna vertikaalplaneerimise lahendus antakse hoone ehitusprojektis. Krundil peab olema selline vertikaalplaneering, et krundilt tulenevalt sademe- ja lumesulamisvett ei juhitaks naaberkruntidele. Maapinna ulatuslik tõstmine või langetamine ei ole lubatud Piirded Krundipiirile piirde ehitamine on soovituslik. Rajatavad piirded peavad tüübilt, värvitoonilt ja välisviimistluselt sobima ümbritsevasse keskkonda. Piirdena võib kasutada ka taimestikku näiteks madala heki näol. Kasutada ei tohi aga ulatuslikku krundi piiri markeerivat või maastikku tükeldavat hekki ega aedu. Keelatud on rajada läbipaistmatud piirdelahendused. Piirdeaia lahendus kooskõlastatakse naaberkinnistu omanikuga, kelle ühisele piirile aed tuleb. Jäätmehooldus Tartu valla jäätmehoolduseeskirja järgi on igal Tartu valla haldusterritooriumil asuval katastriüksuse omanikul, nii juriidilistel kui füüsilistel isikutel, kohustus jälgida jäätmehoolduse korda. Jäätmehoolduseeskirja eesmärgiks on säilitada puhas ja terviklik elukeskkond, vähendada jäätmete koguseid nende tekkekohas ning soodustada jäätmete taaskasutamist. Jäätmeid tuleb koguda liigiti, et võimaldada nende taaskasutamist võimalikult suures ulatuses. Planeeritavale krundile peab paigaldama kinnised konteinerid olmeprügi jaoks. Soovi korral võib kinnistule paigutada ka eraldi jäätmemahuti paberi ja kartongi jaoks. Soovitavalt tuleks konteiner paigutada nõnda, et see jääks elanikele ja möödujatele märkamatuks. Konteinerit on võimalik varjata näiteks haljastuse või variseina abil. Täpne konteineri asukoht määrata ehitusprojekti käigus. Jäätmete kogumine ja äravedu tuleb lahendada vastavalt Tartu valla jäätmehoolduseeskirjas väljatoodule Olmejäätmete jäätmemahuteid peab tühjendama sagedusega, mis väldib nende ületäitumist, haisu ja kahjurite teket ning ümbruskonna häiringut, kuid tiheasustusalal mitte harvemini, kui üks kord 4 nädala jooksul. Liigiti kogutud taaskasutatavate jäätmemahuteid tuleb tühjendada vastavalt vajadusele, vältides nende ületäitumist.. Krundi valdajal on kohustus tagada tekkivate olmejäätmete äravedu, mida võib teostada vastavat õigust omav ettevõte.

14 Ehitistevahelised kujad Planeeritud hoonestusalale ehitamisel tuleb arvestada tuleohutusklasside ja hoonetevaheliste kujadega vastavalt majandus- ja taristuministri a määrusest nr 54 Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded. Rajatistevaheline tuleohutuskuja peab olema vastavalt väljatoodud määrusele 8 m. Päästetööde tegemiseks peab päästemeeskonnale olema tagatud ehitisele piisav juurdepääs tulekahju kustutamiseks ettenähtud päästevahenditega. Detailplaneeringuga lubatud üksikelamu madalaim tulepüsivusklass on TP3, samuti võib ehitada ka kõrgema tulepüsivusklassiga hooneid. Täpne tulepüsivusklass määrata üksikelamu projekteerimise käigus. Hoonete projekteerimisel arvestada EVS : 2008 Ehitiste tuleohutus nõuetega Tehnovõrkude ja rajatiste asukohad Sireli tänava teekoridoris on olemas vee- ja kanalisatsioonitrassid, elektri- ja sideliinid. Sireli ja Pärna tn ristmiku piirkonnas on olemas hüdrant. Planeeringu joonisel nr 4 Põhijoonis koos tehnovõrkudega on esitatud planeeritud tehnovõrgud. Planeeritud krundi sisse jäävatele tehnovõrkudele on detailplaneeringuga tehtud ettepanek servituudi seadmise vajadusega ala määramiseks. Tabel 4. Tehnovõrgud Tehnovõrk Olemasolev tehnovõrgu pikkus m Planeeritud tehnovõrgu liigikaudne pikkus m Veetorustik Kanalisatsioonitorustik Sademeveetorustik 20,6 8,7 Madalpinge elektrikaabel 20,8 7 Elektriliitumiskilp 1 tk 1 tk Veevarustus ja kanalisatsioon Planeeritud elamumaa krundil rajatavate hoonete vee- ja kanalisatsioonitrassiga liitumine on ette nähtud olemasolevasse torustikku Sireli tänaval. Mõlemale krundile on planeeritud eraldi veeühendused krundiga piirnevast tänavatorustikust. Olemasoleval hoonel säilib Sireli tänava veetorust rajatud veeühendus. Planeeritud

15 15 hoonestusõigusega krundile on planeeritud veeühendus Sireli tänava DE 90 veetorustikust. Ühe krundi piirides olevad kõik hooned tuleb veega varustada ühe veeühendse ja veemõõdusõlme kaudu. Olemasolevale hoonel säilitatakse Sireli tänava kanalisatsioonitorustikust rajatud ühendustorustik. Uuele hoonele (pos 2) on planeeritud eraldi ühendustoru Sireli tänava DE 160 kanalisatsioonitorustikust. Ühenduskohaks on valitud tänavatorustikul asuv olemasolev kaev. Planeeringuala sademevesi peab suunduma valla territooriumil asuvasse sademeveesüsteemi või tuleb käidelda kinnistul. Sademe- ja drenaaživee juhtimine reoveetorustikku on rangelt keelatud. Täpsem vee- ja kanalisatsioonivarustuse süsteem ja sademeveesüsteem projekteerida ehitusprojekti käigus. Aluseks võtta AS Tartu Veevärk väljastatud tehnilised tingimused (lisas) Tuletõrje veevarustusena kasutada Sireli ja Pärna tänava ristmiku piirkonnas asuvat hüdranti või vastavalt Tartu valla üldplaneeringule saadakse tuletõrjevett Kõrvekülas ka tehisjärvest ja Kõrveküla paisjärvest Elektrivarustus Lahendatakse vastavalt Elektrilevi OÜ lõuna piirkonna tehnilistele tingimustele nr , väljastatud 27. oktoobril 2017 a. Soovitud võrguühendus on 3-faasiline lühisvool 20A võimusega. Väljavõte tehnilistest tingimustest: Detailplaneeringu objekti elektrivarustuse kindlustamine on võimalik Kõrveküla 15/0,4 kv alajaama fiidi F-5 baasil. Kinnistul asub Elektilevile kuuluv 0,4 kv õhuliin, liini kaitsevöönd on 2 m liini teljest. Liinide ümberpaigutamist võrgu valdaja ei kavanda. Vajadusel on liinitrasside muutmine (või nende asendmine kaabelliinidega planeeringuala vabastamiseks ehitustegevuseks) võimalik, see toimub kliendi tellimisel ja kulul. Objekti elektrivarustuseks planeerida liitumiskilp olemasolevale õhuliini mastile. Liitumiskilp peab olema alati vabalt teenindatav. Jõukaablite planeerimine sõidutee alla ei ole lubatud, samuti ei ole lubatud planeerida teisi kommunikatsioone jõukaablite kaitsetsoonidesse. Kaablite kaitsetsooniks on

16 16 1,0 m kaablist mõlemale poole. Elektritoide liitumispunktiddest objektide peajaotuskilpidesse näha ette maakaablitega. Liitumiskilbist elektripaigaldise peakilpi projekteerib ja ehitab iga Tarbija oma vajadustele vastava liini. Olemasolevale ja eriakruntide sisse planeeritavatele Elektrilevi OÜ elektriliinidele näha ette servituudialad. Täpsem elektriliin liitumiskilbist elektripaigaldisse krundisiseselt tuleb lahendada ehitusprojekti käigus, kuna sõltub hoone täpsest asukohast Soojusvarustus Krundile on määratud lokaalne soojavarustus. Lubatud on kütteallikad on elektri-, soojuspump-, õli-, tahkeküte ja päiksesepaneelid. Keelatud on märkimisväärselt jääkaineid laskvad kütteliigid nagu näiteks põlevkivi, raskeõlid ja kivisüsi Sidevarustus Planeeringuga ei nähta ette uut sideühendust. Sideühenduse võimaluseks taotleda Telia AS tingimusi Keskkonnatingimuste seadmine planeeringuga kavandatu elluviimiseks Tartu Vallavalitsuse 18. oktoober 2017.a. korralduse nr 515 alusel ei ole vaja detailplaneeringu koostamise käigus teha täiendavaid uuringuid ega algatada detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilist hindamist. Põhjused keskkonnamõju strateegilise mitte algatamise kohta: Maaüksus asub hoonestatud elamurajoonis. Üldplaneeringu kohaselt on ala märgitud elamumaaks. Ühe üksikhoone ja abihoonte püstitamine (ehitisealune pindala 350 m 2, krundi täisehituse protsent 18,9%) ei mõjuta oluliselt keskkonnaseisundit. Detailplaneeringuga kavandatav tegevus ei põhjusta looduskeskkonna vastupanuvõime ega loodusvarade taastumisvõime ületamist. Planeeringualal ei asu looduskaitse all olevaid taimede ega loomade elupaiku. Detailplaneeringuga kavandatava tegevuse realiseerimisel ei ole ette näha olulist keskkonnamõju, samuti ei seata ohtu inimeste tervist, kultuuripärandit või vara. Planeeringu koostamisel lähtutakse säästva arengu printsiipidest ja järgitakse kõrgetasemelise keskkonnakaitse põhimõtteid.

17 17 Keskkonnakaitse abinõudetena planeeritaval alal tuleb kinni pidada seadusejärgsetest tehnovõrkudele seatud kaitsevöönditest, tuleb tagada tehnosüsteemide väljaehitamine ja nende funktsioneerimise tagamine, konteineri paigaldamine krundile olmejäätmete kogumiseks, prügiveolepingute sõlmimine ja jäätmete käitlemine vastavalt Tartu valla jäätmehoolduseeskirjale Ettepanekud kaitse alla võetud maa-alade ja üksikobjektide kaitsereziimi täpsustamiseks, muutmiseks või lõpetamiseks, ettepanekud maa-alade või üksikobjektide kaitse alla võtmiseks Planeeritaval alal ja lähipiirkonnas ei asu muinsukaitse all olevaid ehitisi. Muinsuskaitseliste tingimuste seadmise vajadus puudub Miljööväärtusega hoonestusalade määramine ning nende kaitse- ja kasutustingimuste seadmine Miljööväärtusega hoonestusalade määramise ning nende kaitse- ja kasutustingimuste seadmise vajadus puudub Servituutide vajaduse määramine Servituutide seadmise vajadusi kirjeldab tabel 5. Tabel 5. Servituutide vajadus Teeniv kinnisasi/isik Valitsev kinnisasi/isik Servituut /kasutusvaldus Sireli tn 7 Elektrilevi OÜ Tehnovõrgu talumise servituut elektri maakaabelliin Juurdepääsu servituut juurdepääs liitumispunktile ja maakaabelliinile Sireli tn 7a Elektrilevi OÜ Tehnovõrgu talumise servituut elektri maakaabelliin Juurdepääsu servituut juurdepääs liitumispunktile ja maakaabelliinile

18 Riigikaitselise otstarbega maa-alade määramine Riigikaitselise otstarbega maa-alade määramise vajadus puudub Kuritegevuse riske vähendavate nõuete ja tingimuste seadmine Kuritegevuse riski vähendavad tingimuste esitamisel on lähtutud EVS : 2002 Kuritegevuse ennetamine läbi linnaplaneerimise ja arhitektuuri standardis väljatoodust. Ebaturvalist keskkonda võib tekitada halva nähtavusega kohad, nõrga järelevalvega kohad, pimedad nurgatagused ja teised hirmutekitavate tunnustega paigad. Nõuded kuritegevuse riskide vähendamiseks: 1) Piirata juurdepääs võõrastele inimestele 2) Eelistada läbipaistvaid piirdeaedu 3) Luua atraktiivne maastikukujundus ja arhitektuur 4) Sõidukite parkimine hoone vahetus läheduses või garaažis 5) Võimalusel välisvalgustuse rajamine hoovi 6) Kvaliteetsete ja vastupidavate välisvalgustite kasutamine 7) Kvaliteetsete ehitusmaterjalide kasutamine (uksed, aknad, lukud, klaasid) 5.17 Muud seadustest ja teistest õigusaktidest tulenevad kinnisomandi kitsendused ning nende ulatus Vajadus puudub Planeeringu kehtestamisest tulenevate võimalike kahjuse hüvitaja Planeeringuga seatud tegevuste realiseerimisel ei tohi kolmandatele osapooltele põhjustada kahjusid. Tartu Vallavalitsus ei võta mingeid kohustusi detailplaneeringu realiseerimisega Majanduslikud võimalused planeeringu elluviimiseks Planeeringuga seatud ehitusõigused peab realiseerima planeeritava krundi valdaja. Krundi omanik on kohustatud ehitised välja ehitama ehitusprojekti ja ehitusloa alusel. Lahendada tuleb hoone projekti käigus täpsemalt hoonete asukoht, juurdepääsutee ja parkimisala, haljastuslahendus ja tehnovõrkude trasside täpne paiknemine krundil. Ehitusprojekti koostamise korraldab ja tasub krundi omanik. Kokkuleppel tehnovõrke haldava ettevõttega rajab omanik vastavalt hoone täpsele paigutusele hoonestusalas ühendused tehnovõrkudega. Kõik planeeringualal koostatavad ehitusprojektid peavad olema koostatud vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele, projekteerimisnormidele ja heale projekteermistavale. Enne

19 19 ehitusloa väljastamist peab kinnistusraamatusse sisse viima planeeringujärgsed servituutide kanded. Hoonetele ei väljastata enne kasutuslubasid, kui on välja ehitatud planeeringujärgsed juurdepääsuteed, tehnovõrgud ja tehnorajatised.

20 20 6. Detailplaneeringu koosseisu esitatavad joonised 1. Situatsiooniskeem M 1: Planeeringuala kontaktvööndi funktsionaalsed seosed ja maakasutus M 1: Olemasolev olukord M 1: Planeeringu põhijoonis koos tehnovõrkudega M 1: Detailplaneeringu lahendust illustreeriv joonis

21 21 7. Koostöö detailplaneeringu koostamisel Kuupäev Kooskõlastatav asutus või ettevõte Kooskõlastuse tingimus Kooskõlastaja (nimi ja amet) allkiri Kooskõlastus nr Elektrilevi OÜ *Tööjoonised kooskõlastada täiendavalt. Tatjana Borševitskaja /Elektrilevi OÜ Allkirjastatud digitaalselt Lisa 10 *Tehnilised tingimused Tartu Veevärk AS Allkirjastatud põhijoonisel Peeter Pindma / arendusjuht Lisa Lõuna-Eesti Päästekeskuse Insenertehniline büroo Kooskõlastus nr K- ML/9. Margo Lempu /Lõuna päästekeskuse ohutusjärelvalve büroo nõunik Allkirjastatud digitaalselt Lisa 13

22 22 JOONISED

23 23 JOONISED Joonis 1 Situatsiooniskeem M 1: Joonis 2 Planeeringuala funktsionaalsed seosed M 1:2000 Joonis 3 Olemasolev olukord M 1:500 Joonis 4 Põhijoonis koos tehnovõrkudega M 1:500 Joonis 5 Illustratiivsed vaated

24 24 Joonis 1 Situatsiooniskeem M 1:10 000

25 25 Joonis 2 Planeeringuala funktsionaalsed seosed M 1:2000

26 26 Joonis 3 Olemasolev olukord M 1:500

27 27 Joonis 4 Põhijoonis koos tehnovõrkudega M 1:500

28 28 Joonis 5 Illustratiivsed vaated

29 29 LISAD

Tiitel

Tiitel O Ü A A R E N S P R O J E K T Pärnu tn 114, Paide linn reg nr 10731393 Töö nr DP-9/201 /2017 JÄRVA MAAKOND PAIDE LINN AIA TÄNAVA DETAILPLANEERING (eskiis) Planeeringu koostajad: planeerija Andrus Pajula

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUS KORRALDUS Viimsi 16. mai 2017 nr 322 Randvere küla, kinnistu Aiaotsa tee 20 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri Seletuskiri 1. Detailplaneeringu lähtematerjalid. Detailplaneeringu lähtematerjalideks on: 1) Haapsalu Linnavalitsuse korraldus 27.01.2016 nr 52 detailplaneeringu algatamise kohta. 2) Lähteseisukohad koos

Rohkem

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , HIRVE TN 11 JA 13 DETAILPLANEERING TÖÖ NR:

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , HIRVE TN 11 JA 13 DETAILPLANEERING TÖÖ NR: Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr. 12692115 tel.: 660 3335, info@projekt363.ee HIRVE TN 11 JA 13 DETAILPLANEERING TÖÖ NR: 150401-001 TELLIJA: Aleksandr Grimov aleksandr@oseeniksgrupp.ee

Rohkem

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP PÕLVA MAAKOND, PÕL

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP PÕLVA MAAKOND, PÕL Paabor Projekt OÜ Reg nr: 14260182 Kalda tee 8-80 50703 TARTU Tel: +372 5358 6223 E-mail: paaborprojekt@gmail.com Töö nr: DP-3-2018 PÕLVA MAAKOND, PÕLVA VALD, PÕLVA LINN ENERGIA TN 16 JA LÄHIALA DETAILPLANEERING

Rohkem

Alatskivi Vallavalitsus

Alatskivi Vallavalitsus PEIPSIÄÄRE VALAVOLIKOGU OTSUS Alatskivi 30. november 2017 nr 22 Alatskivi alevikus asuva Päiksi tee 2c maaüksuse detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Vabariigi Valitsuse 22.06.2017

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Töö nr: 02/13 Tellija: AS E-Piim tootmine PÕLTSAMAA LINNAS VÄLJA TN 4, 7 ja JÕGEVA MNT 1 KINNISTUTE NING LÄHIALA DETAILPLANEERING Detailplaneeringu koostaja: R U U M J A M A A S T I K O Ü Väike-Ameerika

Rohkem

Microsoft Word - Nelgi tee 23_DP_Seletuskiri.doc

Microsoft Word - Nelgi tee 23_DP_Seletuskiri.doc I MENETLUSDOKUMENDID SISUKORD 1. Viimsi Vallavalitsuse 13.03.2018 korraldus nr.138 Viimsi alevikus, kinnistu Nelgi tee 23 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine ; 2. Ajalehekuulutus

Rohkem

Projekt363 OÜ, Liivalao tn 11 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , Harju maakonnas, Saue vallas, Laagri alevikus KIRSIM

Projekt363 OÜ, Liivalao tn 11 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , Harju maakonnas, Saue vallas, Laagri alevikus KIRSIM Projekt363 OÜ, Liivalao tn 11 Tallinn 11216, Reg. nr. 12692115 tel.: 660 3335, info@projekt363.ee Harju maakonnas, Saue vallas, Laagri alevikus KIRSIMÄE TN 11 JA 13 KINNISTUTE DETAILPLANEERING TÖÖ NR:

Rohkem

Microsoft Word - Kruusimäe 1 seletuskiri

Microsoft Word - Kruusimäe 1 seletuskiri PROJEKTI KOOSSEIS I SELETUSKIRI 1. Detailplaneeringu alused ja lähtedokumendid. 2. Kontaktvööndi analüüs. Üldplaneering. 3. Detailplaneeringu eesmärk ja põhjendus. 4. Olemasolev olukord 5. Planeerimislahendus

Rohkem

(Microsoft Word _DP_Seletuskiri_t\344iendustega.docx)

(Microsoft Word _DP_Seletuskiri_t\344iendustega.docx) A. Lätte tn 20, Nõo alevik, Nõo vald, Tartumaa NÕO ALEVIKUS ASUVA A. LÄTTE TN 20 KINNISTU DETAILPLANEERING DETAILPLANEERING TÖÖ NR: RP14012_01 TELLIJA: Nõo Vallavalitsus Voika 23, Nõo alevik, Nõo vald,

Rohkem

Microsoft Word - Kirsiaia_DP_seletuskiri.doc

Microsoft Word - Kirsiaia_DP_seletuskiri.doc 1 KIRSIAIA DETAILPLANEERING SELETUSKIRI SISSEJUHATUS Käesolev detailplaneering on koostatud 2002.a. augustikuus Audru Vallavalitsuse tellimisel. Planeeringu koostamise aluseks oli Audru Vallavolikogu otsus

Rohkem

Loode tn 7_SELETUSKIRI

Loode tn 7_SELETUSKIRI Töö nr DP-01-16 Lääne-Viru maakond, Tapa vald, Tapa linn Loode tn 7 krundi DETAILPLANEERING Tellija: OÜ Tapa NP Koostaja: LandComposition OÜ info@landcomposition.ee Tel: (+372) 58 507 811 Tartu 2016-2018

Rohkem

Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähte

Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähte Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill 2017. a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähteseisukohtade kehtivus: 18 kuud 1. Detailplaneeringu

Rohkem

Haava tn 2 ja 2a detailplaneering Haapsalu linn, Läänemaa Detailplaneeringu tellija: FTr Consultants OÜ (reg.nr ) Kohtu 3A-2, Tallinn Pl

Haava tn 2 ja 2a detailplaneering Haapsalu linn, Läänemaa Detailplaneeringu tellija: FTr Consultants OÜ (reg.nr ) Kohtu 3A-2, Tallinn Pl Haapsalu linn, Läänemaa Detailplaneeringu tellija: FTr Consultants OÜ (reg.nr 11142134) Kohtu 3A-2, 10130 Tallinn Planeeringu koostaja: OÜ Pärnu Instituut (reg.nr 11362232) Riia mnt 14-7, 80013 Pärnu Projektijuht:

Rohkem

Eesõna

Eesõna 1 OSA 2 SELETUSKIRI Sisukord LÄHTEANDMED JA ÜLDEESMÄRGID... 2 Detailplaneeringu koostamise alused... 2 Detailplaneeringu koostamise eesmärgid... 2 Arvestamisele kuuluvad planeeringud ja dokumendid... 2

Rohkem

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , SAKU VALLA TÄNASSILMA KÜLA UUS-KIRSIMÄE KINNISTU DE

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , SAKU VALLA TÄNASSILMA KÜLA UUS-KIRSIMÄE KINNISTU DE Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr. 12692115 tel.: 660 3335, info@projekt363.ee SAKU VALLA TÄNASSILMA KÜLA UUS-KIRSIMÄE KINNISTU DETAILPLANEERING TÖÖ NR: 140402-001 TELLIJA: Saku Vallavalitsus

Rohkem

Elva Vallavalitsus

Elva Vallavalitsus ELVA VALLAVALITSUS KORRALDUS Elva 12. märts 2019 nr 2-3/268 Elva vallas Elva linnas Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 ehitusloa muutmisega mittenõustumine 1. Asjaolud 1.1. Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 krundid

Rohkem

Töö nr DP Võrumaa, Antsla vald, Antsla linn TAMME TN 8C KRUNDI JA LÄHIÜMBRUSE DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: Plaan OÜ Planeeringust hu

Töö nr DP Võrumaa, Antsla vald, Antsla linn TAMME TN 8C KRUNDI JA LÄHIÜMBRUSE DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: Plaan OÜ Planeeringust hu Võrumaa, Antsla vald, Antsla linn TAMME TN 8C KRUNDI JA LÄHIÜMBRUSE DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: Plaan OÜ Planeeringust huvitatud isik: Antsla Vallavalitsus Tartu 2017 Sisukord 1. Detailplaneeringu

Rohkem

Microsoft Word - SUUREKIVI1_seletuskiri_JOELAHTME.doc

Microsoft Word - SUUREKIVI1_seletuskiri_JOELAHTME.doc 1 Töö nr. 392-14 Eksemplar nr. /6 Tellija: JÕELÄHTME VALLAVALITSUS Jõelähtme küla, Postijaama tee 7, 74202 Huvitatud isik: MARGUS VAATMANN, Õismäe tee 104-3 tel. 358415362101 e-mail:margus.vaatmann@gmail.com

Rohkem

Projekti koosseis

Projekti koosseis Köite koostamisel osalesid : Arhitektuurne osa volitatud arhitekt arhitekt Anu Vaarpuu KBT Ehitusprojekt OÜ Olga Adamson KBT Ehitusprojekt OÜ 3 Köite koosseis: B. Seletuskiri 1. Sissejuhatus. 2. Lähteolukord.

Rohkem

I Sisukord

I Sisukord I Sisukord II MENETLUSDOKUMENDID... 2 III SELETUSKIRI... 3 1. Koostamise alused, lähtedokumendid ja teostatud uuringud... 3 1.1. Koostamise alused... 3 1.2. Lähtedokumendid... 3 1.3. Uuringud... 3 2. Detailplaneeringu

Rohkem

Töö nr: DP 0126

Töö nr: DP 0126 Sarapuu 2, Tartu 50705 tel. 555 481 55 reg. nr. 11319822 e-post: teravkera@gmail.com a/a: 221034629731 Töö nr: DP10-2017 TARTU MAAKOND, PEIPSIÄÄRE VALD, ALATSKIVI ALEVIK PARKLA MAAÜKSUSE DETAILPLANEERING

Rohkem

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, 80088 Pärnu Tel 4479733 www.parnu.maavalitsus.ee Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi Tel 4330 400 www.viljandi.maavalitsus.ee Konsultant Ramboll Eesti AS

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUSE EHITUS- JA KOMMUNAALAMET Eelnõu PROJEKTEERIMISTINGIMUSED DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE KOHUSTUSE PUUDUMISEL NR 971 Sidevõrgu (sidetrassid, sidekapid) ehitusprojekti koostamiseks Viimsi

Rohkem

Microsoft Word - DP_Aiandi 6-eskiis_SELETUSKIRI_.doc

Microsoft Word - DP_Aiandi 6-eskiis_SELETUSKIRI_.doc VIIMSI VALD, VIIMSI ALEVIK, Aiandi tee 6 DETAILPLANEERINGU ESKIIS OBJEKT : Aiandi tee 6, Viimsi alevik, Viimsi vald, Harjumaa DETAILPLANEERINGUST HUVITATUD ISIKUD : Viimsi vald, Nelgi tee 1, Viimsi alevik

Rohkem

Kalmuse 16a_SELETUSKIRI - köide I

Kalmuse 16a_SELETUSKIRI - köide I Töö nr DP-04-16 VÕRU LINN KALMUSE TN 16A JA LÄHIALA DETAILPLANEERING Köide I Tellija: Võru Linnavalitsus Koostaja: GeoBaltica OÜ geobaltica@geobaltica.ee Tel: (+372) 5552 3686 Tartu 2016 GeoBaltica OÜ

Rohkem

Microsoft Word - ValliTn34DP.Seletuskiri.doc

Microsoft Word - ValliTn34DP.Seletuskiri.doc Maastik OÜ registrikood: 12197806 telefon: 5843 4843 Töö nr: 13.021 Asukoht: Valga maakond Valga linn Huvitatud isik: Toomas Laul Planeerija: Janika Raudsepp, Priit Paalo Valga linna Valli tn 34 krundi

Rohkem

EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastri

EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastri EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva 01.06.2018 nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastriüksuse ja osaliselt Tedre katastriüksuse ning lähialade

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

MAAKONNAPLANEERING JA ÜLDPLANEERING

MAAKONNAPLANEERING JA ÜLDPLANEERING Maakasutuse-, arhitektuuri- ja haljastusnõuded üldplaneeringus Tartu linna kogemus Indrek Ranniku Tartu Linnavalitsuse LPMKO üldplaneeringu- ja arenguteenistuse juhataja Indrek.Ranniku@raad.tartu.ee kolmas

Rohkem

(Microsoft Word - Vastem\365isa_seletus_15_lisad_t\344iendatud.doc)

(Microsoft Word - Vastem\365isa_seletus_15_lisad_t\344iendatud.doc) Registrikood 10171636 Riia 35, Tartu 50410 Tel 7300 310 faks 7300 315 kobras@kobras.ee TÖÖ NR 2017-001 Asukoht (L-Est 97) X 6478405 Y 584166 VASTEMÕISA TEE 26 DETAILPLANEERING Seletuskiri, Joonised ja

Rohkem

Seletuskirja alus

Seletuskirja alus 1 Projekti koosseis 1. Menetlusdokumendid. Seletuskiri ja joonised. Lisad. Köide I 2 Köite koostajad Amet Projektijuht Arhitekt Insener Insener Nimi Mati Puusepp Romet Virkus Marko Kuusik Kairi Tiitsmann

Rohkem

Microsoft Word - DP_Aiandi 6_SELETUSKIRI_ doc

Microsoft Word - DP_Aiandi 6_SELETUSKIRI_ doc VIIMSI VALD, VIIMSI ALEVIK, Aiandi tee 6 DETAILPLANEERING OBJEKT : Aiandi tee 6, Viimsi alevik, Viimsi vald, Harjumaa DETAILPLANEERINGUST HUVITATUD ISIKUD : Viimsi vald, Nelgi tee 1, Viimsi alevik 74001

Rohkem

I Sisukord

I Sisukord I Sisukord II MENETLUSDOKUMENDID... 2 III SELETUSKIRI... 3 1. Koostamise alused, lähtedokumendid ja teostatud uuringud... 3 1.1. Koostamise alused... 3 1.2. Lähtedokumendid... 3 1.3. Uuringud... 3 2. Detailplaneeringu

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: m a a s t i k u a r h i t e k t i d Artes Terrae OÜ Puiestee 78 Tartu 51008 Tel/faks: 742 0218/ 620 4801 E-post: artes@artes.ee Koduleht: http:\\www.artes.ee Töö nr: Asukoht: Huvitatud isik: 43DP12 Võru

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Töö nr: 02/13 Huvitatud isik: AS E-Piim tootmine PÕLTSAMAA LINNAS VÄLJA TN 4, 7 ja JÕGEVA MNT 1 KINNISTUTE NING LÄHIALA DETAILPLANEERING Detailplaneeringu koostaja: R U U M J A M A A S T I K O Ü Väike-Ameerika

Rohkem

Detailplaneeringu koosseisu ning vormistamise nõuded 1. Detailplaneeringu lähteseisukohad i)l Lisa 5 Tartu Linnavalitsuse a määruse nr 27

Detailplaneeringu koosseisu ning vormistamise nõuded 1. Detailplaneeringu lähteseisukohad i)l Lisa 5 Tartu Linnavalitsuse a määruse nr 27 Detailplaneeringu koosseisu ning vormistamise nõuded 1. Detailplaneeringu lähteseisukohad i)l Lisa 5 Tartu Linnavalitsuse 31.10.2006. a määruse nr 27 juurde 1.1 Detailplaneeringu (edaspidi planeeringu)

Rohkem

EELNÕU TARTUMAA LUUNJA VALLAVOLIKOGU OTSUS Luunja PP.KK.AAAA. a nr XX Sirgu külas Akki maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteseisuko

EELNÕU TARTUMAA LUUNJA VALLAVOLIKOGU OTSUS Luunja PP.KK.AAAA. a nr XX Sirgu külas Akki maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteseisuko TARTUMAA LUUNJA VALLAVOLIKOGU OTSUS Luunja PP.KK.AAAA. a nr XX Sirgu külas Akki maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise

Rohkem

Microsoft Word - kiviaia det.doc

Microsoft Word - kiviaia det.doc Töö: nr 32-10 Huvitatud isik: Meeli Otsa Kuusalu valla Kaberla küla Kiviaia tee 1 ja 3 kinnistute ja lähiala detailplaneering Juhataja Projekti juht Projekteerija Mairi Kaal Kalle Koppel Kalle Koppel Tallinn

Rohkem

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt Muraste veemajandusprojekt Infopäev Meelis Härms, Strantum OÜ juhataja 16.04.19 Taust Projekti eesmärk- Muraste küla põhjaosa ja Eeriku tee kanaliseerimine ja veevarustuse väljaehitamine, Aida ja Sauna

Rohkem

Microsoft Word - SELETUSKIRI_KAAL__ doc

Microsoft Word - SELETUSKIRI_KAAL__ doc LUITE tn 2a ja LUITE tn 2 KINNISTUTE DETAILPLANEERING, ESKIIS OBJEKT : Luite tn 2a ja Luite tn 2, Kesklinna linnaosa, Tallinn, 11313 DETAILPLANEERINGUST HUVITATUD ISIK : Egert Kaal, Luite tn 2a, Tallinn

Rohkem

Microsoft Word - Männimetsa DP seletuskiri doc

Microsoft Word - Männimetsa DP seletuskiri doc Laadi külas, Männimetsa kinnistu detailplaneering 09.06.2015 1 ARHITEKTUURIBÜROO MARGIT KÕRTS OÜ ARHITEKTUURIBÜROO MARGIT KÕRTS Töö number: 06-15 Detailplaneeringu algataja: Peeter Naaber Tahkuranna vald,

Rohkem

LAMI-KOPLI KINNISTU DETAILPLANEERINGU ESKIIS Pärispea küla, Kuusalu vald, Harjumaa Töö nr DP 2015/1103 Huvitatud isik: Detailplaneeringu koostaja (pro

LAMI-KOPLI KINNISTU DETAILPLANEERINGU ESKIIS Pärispea küla, Kuusalu vald, Harjumaa Töö nr DP 2015/1103 Huvitatud isik: Detailplaneeringu koostaja (pro LAMI-KOPLI KINNISTU DETAILPLANEERINGU ESKIIS Pärispea küla, Kuusalu vald, Harjumaa Töö nr DP 2015/1103 Huvitatud isik: Detailplaneeringu koostaja (projekteerija): Rene Korniljev Aadress: GSM: +372 509

Rohkem

Microsoft Word - Pagari_seletus_26_maavanema_koosk-ga.doc

Microsoft Word - Pagari_seletus_26_maavanema_koosk-ga.doc !"!#$%!!&"'&%% (%%% )#%%& kobras@kobras.ee % %*+ + Asukoht (L-Est 97) X 6527895 Y 590083, ("'#!!--.!$ Objekti aadress: Tellija: Töö täitja: Juhataja: Planeerija, vastutav spetsialist: Kontrollija: August

Rohkem

Microsoft Word - Metsaluige_selk.jaan.2016.doc

Microsoft Word - Metsaluige_selk.jaan.2016.doc TARTU MAAKORRALDUSE OÜ Töö nr: DP 0127 Detailplaneeringu taotleja: Aare Metsaluik HÄÄDEMEESTE vallas KABLI külas asuva Metsaluige (21303:002:0611) kinnistu detailplaneering Juhatuse liige Töötäitja Priit

Rohkem

Jooniste nimekiri Joonise nr A1624_EP_AR-0-01 A1624_EP_AR-4-01 A1624_EP_AR-4-02 A1624_EP_AR-4-03 A1624_EP_AR-4-04 A1624_EP_AR-5-01 A1624_EP_AR-5-02 A1

Jooniste nimekiri Joonise nr A1624_EP_AR-0-01 A1624_EP_AR-4-01 A1624_EP_AR-4-02 A1624_EP_AR-4-03 A1624_EP_AR-4-04 A1624_EP_AR-5-01 A1624_EP_AR-5-02 A1 Jooniste nimekiri Joonise nr 6_EP_R-0-0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-7-0 6_EP_R-7-0 Joonise

Rohkem

RAAM Arhitektid AI OÜ mtr EEP reg Telliskivi tn 60 Tallinn tel AASA TN 6//6A DETAILPLANEERIN

RAAM Arhitektid AI OÜ mtr EEP reg Telliskivi tn 60 Tallinn tel AASA TN 6//6A DETAILPLANEERIN mtr EEP001330 reg 11470542 Telliskivi tn 60 Tallinn 10412 tel +372 53402476 info@raamarhitektid.eu AASA TN 6//6A DETAILPLANEERING Viljandi vanalinna muinsuskaitseala reg.nr 27010 VILJANDI TÖÖ NR: 16VIL

Rohkem

Microsoft Word - SELETUSKIRI_2016

Microsoft Word - SELETUSKIRI_2016 KALLAVERE KÜLA RÄTSEPASAUNA KINNISTU DETAILPLANEERING TELLIJA: JÕELÄHTME VALLAVALITSUS HUVITATUD ISIKUTE ESINDAJA PROJEKTEERIJA: MARGIT ALLOJA 5615 9661 E-mail: margit@uuskodukinnisvara.ee /allkirjastatud

Rohkem

(Microsoft Word - DP koosseisu ja vormistamise juhend, l\365plik doc)

(Microsoft Word - DP koosseisu ja vormistamise juhend, l\365plik doc) Lisa detailplaneeringu lähteseisukohtade juurde Detailplaneeringu koosseisu ja vormistamise juhend 1. Detailplaneeringu eskiislahenduse esitamine kohalikule omavalitsusele Detailplaneeringu koostamise

Rohkem

Microsoft Word - Seletuskiri

Microsoft Word - Seletuskiri KINNISTU TÖÖ NR. DP-01-14 TELLIJA: EXPOLIO OÜ KONTAKTISIK: VEIKO KAUP ARHITEKTUURIBÜROO RAF OÜ PÄRNU MNT 131B-12, 11314, TALLINN MTR: EEP000784 ARHITEKTID: PEETER LIIVANDI VILLU SCHELER TALLINN 2015 KAUSTA

Rohkem

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 2017-04-12 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 2017-04-12 Tabel 1. Objekti üldandmed Lääne-Virumaa

Rohkem

TÖÖ NR NARVA-JÕESUU, METSA TN 9v KINNISTU DETAILPLANEERING SISUKORD OSA 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk Detailplaneeringu koostami

TÖÖ NR NARVA-JÕESUU, METSA TN 9v KINNISTU DETAILPLANEERING SISUKORD OSA 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk Detailplaneeringu koostami SISUKORD OSA 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk 3 1.1 Detailplaneeringu koostamise alused...lk 3 1.1.1 Kirjavahetus...lk 3 1.2 Detailplaneeringu koostamise eesmärk...lk 3 1.3 Asjast huvitatud isiku andmed...lk

Rohkem

Microsoft Word - istungi_ylevaade_

Microsoft Word - istungi_ylevaade_ Ülevaade Pärnu Linnavalitsuse 15. augusti istungist 1. Pärnu Linnavalitsuse 03.12.2010 määruse nr 17 Pärnu linna munitsipaalüldhariduskoolidesse vastuvõtu üldtingimused kehtetuks tunnistamine Tunnistati

Rohkem

KASUTUSLOA TAOTLUS Esitatud.. a. 1 KASUTUSLOA TAOTLUS 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide m

KASUTUSLOA TAOTLUS Esitatud.. a. 1 KASUTUSLOA TAOTLUS 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide m Esitatud.. a. 1 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide tmisel ehitise kasutamise otstarbe tmisel ehitise osalisel kasutamisel ehitise osalisel lammutamisel

Rohkem

Neeme küla Koertekooli kinnistu ja lähiala detailplaneering - ESKIIS Jõelähtme vald, Harjumaa Detailplaneeringu tellija: Jõelähtme Vallavalitsus (reg.

Neeme küla Koertekooli kinnistu ja lähiala detailplaneering - ESKIIS Jõelähtme vald, Harjumaa Detailplaneeringu tellija: Jõelähtme Vallavalitsus (reg. Jõelähtme vald, Harjumaa Detailplaneeringu tellija: Jõelähtme Vallavalitsus (reg.nr 75025973) Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, 74202 Jõelähtme vald Huvitatud isik: Osaühing Jõelähtme Arendusgrupp (reg.nr

Rohkem

TÜ MERELÄHEDANE Töö nr VABADUSE TN 25 MAA-ALA DETAILPLANEERING. SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk Detailplaneeringu koost

TÜ MERELÄHEDANE Töö nr VABADUSE TN 25 MAA-ALA DETAILPLANEERING. SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk Detailplaneeringu koost SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk 3 1.1 Detailplaneeringu koostamise alused...lk 3 1.1.1 Kirjavahetus...lk 3 1.2 Detailplaneeringu koostamise eesmärk...lk 3 1.3 Asjast huvitatud isiku andmed...lk 4

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri OÜ A A R E N S P R O J E K T Töö nr DP-02/2012 Reg nr 037140 Tallinna linn Kesklinna linnaosa PIRITA TEE 26D KINNISTU JA LÄHIALA DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: OÜ AARENS PROJEKT Aadress: Pärnu

Rohkem

Registrikood Riia 35, Tartu Tel TÖÖ NR Asukoht (L-Est 97) X Y ÄGLIMÄE KATASTRIÜKSUSTE

Registrikood Riia 35, Tartu Tel TÖÖ NR Asukoht (L-Est 97) X Y ÄGLIMÄE KATASTRIÜKSUSTE Registrikood 10171636 Riia 35, Tartu 50410 Tel 7300 310 kobras@kobras.ee TÖÖ NR 2015-034 Asukoht (L-Est 97) X 6429612 Y 676919 ÄGLIMÄE KATASTRIÜKSUSTE DETAILPLANEERING Seletuskiri ja joonised seletuskiri

Rohkem

DP Projektbüroo OÜ Reg.kood EEP ( ) Tellija: Finantseerija: Salme Vallavalitsus Sõrve mnt 3 Salme alevik Salme vald Evel

DP Projektbüroo OÜ Reg.kood EEP ( ) Tellija: Finantseerija: Salme Vallavalitsus Sõrve mnt 3 Salme alevik Salme vald Evel Reg.kood 11217547 EEP000710 (26.04.2006) Tellija: Finantseerija: Salme Vallavalitsus Sõrve mnt 3 Salme alevik Salme vald 93201 Evelin Põld Tammepõllu tee 21-56 Viimsi 74001 Harju maakond Koostaja: Rohu

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Raid Invest OÜ Käärdi talu Möllatsi küla Tartu vald Tartumaa 60519 Tel: +372 510 9000 E-post: karin@raidinvest.ee Koduleht: http:\\www.raidinvest.ee Töö nr: Asukoht: 73/18 Lääne-Harju vald, Keelva küla,

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus Teie: nr LV-1/1880 Meie: nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala deta

Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus Teie: nr LV-1/1880 Meie: nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala deta Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus lvpost@tallinnlv.ee Teie: 03.07.2017 nr LV-1/1880 Meie: 05.09.2017 nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala detailplaneering Tallinna Linnavalitsus esitas 03.07.2017

Rohkem

KMH programm

KMH programm t. '!t...,=., Q 232 =, ~11 t.. ow..1.s5 ~ OUIII...,. \.ul '--..~ ~.,J22 ~,.o.r.. ~ -', ~,.. 4 ~ -- -,..,. ~-_-, --- -1.0 --.-.,..y... --.... 7 - -. -. o '0 - g.2.34,.3.j4 ' li.ql~ \.w Ö.0 ~:./..:>.o.w

Rohkem

J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm 1 J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõ

J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm 1 J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõ 1 J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Keskkonnamõju strateegilise hindamise programm OÜ Hendrikson & Ko Raekoja pl 8, Tartu Pärnu mnt 27, Tallinn http://www.hendrikson.ee

Rohkem

Joora kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalikustamise koosolek PROTOKOLL Koht: Tabivere Vallavalitsus Aeg: A

Joora kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalikustamise koosolek PROTOKOLL Koht: Tabivere Vallavalitsus Aeg: A Joora kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalikustamise koosolek PROTOKOLL Koht: Tabivere Vallavalitsus 31.05.2013 Aeg: Algus kell 16.00 Lõpp kell 16.50 Osavõtjad: nimekiri

Rohkem

GEOMEL OÜ töö nr 2011-DP RISTI DETAILPLANEERING

GEOMEL OÜ töö nr 2011-DP RISTI  DETAILPLANEERING GEOMEL OÜ 24.05.2012 Töö nr 2011-DP3 Põlva maakond Värska vald Koidula küla (93401:007:0247) Köide I SELETUSKIRI JA JOONISED Koostaja: GEOMEL OÜ Tellija: Jaata Tool OÜ /Janika Raudsepp/...... GEOMEL OÜ

Rohkem

Merikotka tn 1 detailplaneering Kuressaare linn, Saare maakond Merikotka tn 1 (34901:010:0430) Töö nr Planeerija: Asum Arhitektid OÜ

Merikotka tn 1 detailplaneering Kuressaare linn, Saare maakond Merikotka tn 1 (34901:010:0430) Töö nr Planeerija: Asum Arhitektid OÜ Kuressaare linn, Saare maakond Merikotka tn 1 (34901:010:0430) Töö nr 17-11-02 Planeerija: Asum Arhitektid OÜ 11146600 Hannes Koppel volitatud arhitekt, tase 7 Suur-Sadama 7 93813 Kuressaare +372 52 652

Rohkem

Microsoft Word - Vana-Ihaste paadisadama DP eskiis - seletuskiri.doc

Microsoft Word - Vana-Ihaste paadisadama DP eskiis - seletuskiri.doc TURU 30, 51013 TARTU. Tel. 7303735 Registreerimisnumber 10696600 RETTER EH,EJ,EK,EO,EP 10696600-0001 MATER MK,MU,MO,MP 0019-00 Töö nr. IB07DP01 TARTU LINN VANA-IHASTE PAADISADAMA DETAILPLANEERING ESKIISLAHENDUS

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 03.2.206 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 28.2.207 Tabel. Objekti üldandmed Jõgevamaa metskond Nr Maaprandussüsteemi

Rohkem

Microsoft Word - Lasketiiru_seletus_17.doc

Microsoft Word - Lasketiiru_seletus_17.doc Riia 35, Tartu 50410 Tel.: 7300 310 faks: 7300 315 kobras@kobras.ee Töö nr V 004 Objekti asukoht (L- Est 97): X = 6440100 Y = 677250 KADAJA LASKETIIRU DETAILPLANEERING Seletuskiri ja Joonised Objekti aadress:

Rohkem

seletus 2 (2)

seletus 2 (2) Arnold A. Matteusele pühendatud skvääri arhitektuurivõistlus JAANIMARDIKAS Seletuskiri Matteuse skväär on osa Tähtvere aedlinna planeeringust, mille autor on Arnold Matteus. Põhiline idee on peegeldada

Rohkem

1 Töö nr 1590 Tallinna mnt maa-ala (3.Roheline tn kuni Energia tn ristmik) detailplaneering Käesoleva köite koostajad Amet Nimi Allkiri Teede ja plane

1 Töö nr 1590 Tallinna mnt maa-ala (3.Roheline tn kuni Energia tn ristmik) detailplaneering Käesoleva köite koostajad Amet Nimi Allkiri Teede ja plane 1 Käesoleva köite koostajad Amet Nimi Allkiri Teede ja planeeringute osakond: Osakonnajuhataja Ülo Amor Projektijuht Einike Laidsaar Arhitekt Piret Kirs VK insener Iren Kaskman Insener (elekter, side)

Rohkem

Untitled

Untitled Kaust 1 NÄITUSE TN 2, NÄITUSE TN 2a, NÄITUSE TN 2b, NÄITUSE TN 2c, LÕIKUSE TN 1 JA LÕIKUSE TN 1a KINNISTUTE DETAILPLANEERING Kvartali nr. 180, krundid 17-20 ja 25,26 Viljandi linn, Viljandimaa Töö nr DP-16-07/2010

Rohkem

Microsoft PowerPoint EhS [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint EhS [Compatibility Mode] Uus Ehitusseadustik Tuulikki Laesson 12.11.2015 Ehitamine 2 4. Ehitamine (1) Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis

Rohkem

SAUE LINNAVOLIKOGU OTSUS Saue 24. aprill 2014 nr Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ on tellinud Eesti Energia Võrguehitus AS-lt elektriprojekti Paju

SAUE LINNAVOLIKOGU OTSUS Saue 24. aprill 2014 nr Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ on tellinud Eesti Energia Võrguehitus AS-lt elektriprojekti Paju SAUE LINNAVOLIKOGU OTSUS Saue 24. aprill 2014 nr Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ on tellinud Eesti Energia Võrguehitus AS-lt elektriprojekti Paju tn 6 kinnistu elektrivarustuse tagamiseks ning vajalike

Rohkem

13-32_Pähkla_DP-Reheselja-tiitel.doc

13-32_Pähkla_DP-Reheselja-tiitel.doc Reg. nr. 10058058 MTR - EP10058058-0001 Muinsuskaitseameti tegevusluba Töö nr. 13-3 E 15/00 Tellija: PÄHKLIKOORE OÜ Detailplaneeringu algatamise korraldus: Registrikood: 1404501 5. veebruar 013.a. nr.

Rohkem

rpina mnt 20 sk_1_PAR_2_1_

rpina mnt 20 sk_1_PAR_2_1_ Inseneristuudio oü Olevi 7, 65604, Võru, tel. 56 222 343 e-mail inseneristuudio@liloson.ee Töö nr. 1112VL-DP Tellija: VÕRU VARANÕUNIK OÜ VÕRUMAA VÕRU LINN RÄPINA MNT. 20 KINNISTU JA LÄHIALA DETAILPLANEERING

Rohkem

Eeskirja näidis../valla, LINNA/ ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONIGA LIITUMISE EESKIRI (Volitusnorm ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse 5 lg 2 1 )

Eeskirja näidis../valla, LINNA/ ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONIGA LIITUMISE EESKIRI (Volitusnorm ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse 5 lg 2 1 ) Eeskirja näidis../valla, LINNA/ ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONIGA LIITUMISE EESKIRI (Volitusnorm ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse 5 lg 2 1 ) 1. Eeskirja reguleerimisala 1. peatükk ÜLDSÄTTED (1).

Rohkem

Majandus- ja taristuministri 19. juuni a määrus nr 67 Teatiste, ehitus- ja kasutusloa ja nende taotluste vorminõuded ning teatiste ja taotluste

Majandus- ja taristuministri 19. juuni a määrus nr 67 Teatiste, ehitus- ja kasutusloa ja nende taotluste vorminõuded ning teatiste ja taotluste Majandus- ja taristuministri 19. juuni 2015. a määrus nr 67 Teatiste, ehitus- ja kasutusloa ja nende taotluste vorminõuded ning teatiste ja taotluste esitamise kord Lisa 7 Esitatud.. a. 1 KASUTUSTEATIS

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir 1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 10.01.2017 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 24.10.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed Ida-Virumaa

Rohkem

Lisa I_Müra modelleerimine

Lisa I_Müra modelleerimine LISA I MÜRA MODELLEERIMINE Lähteandmed ja metoodika Lähteandmetena kasutatakse AS K-Projekt poolt koostatud võimalikke eskiislahendusi (trassivariandid A ja B) ning liiklusprognoosi aastaks 2025. Kuna

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.

Rohkem

Versioon /// TÖÖ NR 2681/16 Mündi, Raudtee ja Karja tänavate ning Ruubassaare tee vahelise ala detailplaneering Seletuskiri ja joonised Töö

Versioon /// TÖÖ NR 2681/16 Mündi, Raudtee ja Karja tänavate ning Ruubassaare tee vahelise ala detailplaneering Seletuskiri ja joonised Töö Versioon 14.12.2017/// TÖÖ NR 2681/16 Mündi, Raudtee ja Karja tänavate ning Ruubassaare tee vahelise ala detailplaneering Seletuskiri ja joonised Töö nr 2681/16 Tartu 2016-2017 Merlin Kalle Projektijuht-planeerija

Rohkem

Töö number Tellija Alutaguse Vallavalitsus Tartu mnt Iisaku alevik Telefon: e-post: Konsultant

Töö number Tellija Alutaguse Vallavalitsus Tartu mnt Iisaku alevik Telefon: e-post: Konsultant Töö number 2017-0106 Tellija Alutaguse Vallavalitsus Tartu mnt 56 41101 Iisaku alevik Telefon: +372 3366 901 e-post: info@alutagusevald.ee Konsultant Skepast&Puhkim OÜ Laki põik 2, 12915 Tallinn Telefon:

Rohkem

linakyla_dp_sk.pdf

linakyla_dp_sk.pdf Linaküla kämpingu ja ümbruse detailplaneering Linaküla küla, Kihnu vald, Pärnumaa Töö nr 106 Töö tellija: Töö teostaja: Kihnu Vallavalitsus Kihnurand AS OÜ Sadakond Sääre küla Sääre küla Riisa küla, Tori

Rohkem

TÜ MERELÄHEDANE Vahtra tn 5 maa-ala detailplaneering Töö nr SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa Detailplaneeringu koostamise al

TÜ MERELÄHEDANE Vahtra tn 5 maa-ala detailplaneering Töö nr SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa Detailplaneeringu koostamise al SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa... 1.1 Detailplaneeringu koostamise alused... 1.1.1 Kirjavahetus... 1.1.2 Olemasolevad geodeetilised alusplaanid ja geodeetilised uuringud... 1.2 Detailplaneeringu koostamise

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Proj.LÜ ja Arh.lahendused.ppt [Ühilduvusrežiim]

Microsoft PowerPoint - Proj.LÜ ja Arh.lahendused.ppt [Ühilduvusrežiim] PROJEKTEERIMISE LÄHTEÜLESANNE ARHITEKTUURSED TEHNILISED LAHENDUSED Andrus Taliaru ANMERI OÜ tel51 35 565 e-mail: anmeri@anmeri.ee Me jueitahasellistvälimustmajale? PROJEKTEERIMINE JA TEHNILINE KONSULTANT

Rohkem

ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis

ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis ARCA NOVA ELEMENT OÜ on... Arca Nova Gruppi kuuluv majatehas mis asub Juuru vallas, Raplast 12 km kaugusel Kose suunas asuva Juuru aleviku ääres.

Rohkem

Pärnu EKE Projekt AS Reg nr Õhtu põik Pärnu Tel MTR EP Töö nr A. H. Tamm

Pärnu EKE Projekt AS Reg nr Õhtu põik Pärnu Tel MTR EP Töö nr A. H. Tamm Pärnu EKE Projekt AS Reg nr 10052624 Õhtu põik 5 80010 Pärnu Tel 37 2445 9810 pekep@pekep.ee www.pekep.ee MTR EP10052624-0001 Töö nr. 14001 A. H. Tammsaare pst 35 kinnistu detailplaneering Pärnu linn Linnaehituslik

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVOLIKOGU OTSUS Viimsi 10. aprill 2018 nr 28 Lubja küla, osaliselt kinnistute Viimsi metskond 79 ja Vardi tee L6 ning kinnistute Lubja tee L1, Laanekivi tee L2 ja Vardi tee L7 detailplaneeringu

Rohkem

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta Keskkonnaministeerium Teie 18.11.2010 nr 1-7/8769-1 Meie 10.12.2010 nr R-10-1/120 Maareformi seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu Eesti Maaomavalitsuste Liit,

Rohkem

Microsoft Word - Tapa_kesklinna_seletus_ doc

Microsoft Word - Tapa_kesklinna_seletus_ doc Tellija: Tapa Vallavalitsus Konsultandid: AS K&H, 50106 Tartu Turu 45d, kh@askh.ee OÜ Metricus, 50109 Tartu Vasara 50, info@metricus.ee OÜ Artes Terrae, 51008 Tartu Puiestee 78, artes@artes.ee Asukoht:

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: 17.04.2018 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 24.07.2018 Tabel 1. Objekti üldandmed Harjumaa

Rohkem

A83 Muhu, Viira, Uuelu DP,

A83 Muhu, Viira, Uuelu DP, OSAÜHING KURESSAARE KOMMUNAALPROJEKT Pikk 25, 93812 Kuressaare, reg. nr 10250459, tel/faks 453 3237, e-post: kop@hot.ee Majandustegevuse registreeringu nr EP10250459-0001 Majandustegevuse registreeringu

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 04.04.2016 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 08.12.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort Raplam

1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort Raplam 1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort 214-2-27 Raplamaa bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Maakatastriseaduse muudatused Triinu Rennu Maa-amet sügis 2018 Katastri pidamise eesmärk on maa-andmete registreerimine ja säilitamine, et tagada avalikkusele maa kohta ajakohased alusandmed kinnisasja

Rohkem