EELNÕU TÕRVA LINNA EELARVESTRATEEGIA

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "EELNÕU TÕRVA LINNA EELARVESTRATEEGIA"

Väljavõte

1 EELNÕU TÕRVA LINNA EELARVESTRATEEGIA

2 Sisukord 1. SISSEJUHATUS Ülevaade strateegia koostamisest Eesti majandusprgnoosid TULUBAASI ÜLEVAADE JA PROGNOOS Tulumaks Tasandusfond ja toetusfond Muud tulud Tulude prognoos PÕHITEGEVUSE KULUD INVESTEERIMISTEGEVUS FINANTSEERIMISTEGEVUS Laenud SÕLTUVA ÜKSUSE FINANTSTEGEVUSE ÜLEVAADE JA PROGNOOS FINANTSDISTSIPLIIN KOKKUVÕTE LISA 1 Tõrva linna strateegia LISA 2 Tõrva linna strateegia valdkonniti LISA 3 Sõltuvate üksuste strateegiad LISA 4 Arvestusüksuse strateegia

3 1. SISSEJUHATUS 1.1. Ülevaade strateegia koostamisest Eelarvestrateegia koostamise eesmärgiks on kindlustada poliitika jätkusuutlikkus pikemaajaliselt. Vastavalt kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadusele koostatakse strateegia arengukavas sätestatud eesmärkide saavutamiseks, kavandatavate tegevuste finantseerimise planeerimiseks. Eelarvestrateegia hõlmab vähemalt nelja eelseisvat aastat. Eelarvestrateegia koostamise lähtealuseks on majandusprognoosid. Eelarvestrateegias kajastatakse: 1) kohaliku omavalitsuse üksuse majandusliku olukorra analüüs ja prognoos strateegia perioodiks. 2) strateegia vastuvõtmisele eelnenud aasta tegelikud, jooksvaks aastaks kavandatud ja strateegia perioodiks prognoositavad põhitegevuse tulud, eeldatavad põhitegevuse kulud, investeerimistegevuse osa olulisemad tegevused ja investeeringud koos hinnangulise kogumaksumuse prognoosi ja võimalike finantseerimisallikatega, eeldatavad finantseerimistegevuse mahud ning likviidsete varade muutus; 3) ülevaade kohaliku omavalitsuse üksuse ja temast sõltuvate üksuste majandusolukorrast, 4) kohaliku omavalitsuse üksuse ja kohaliku omavalitsuse üksuse arvestusüksuse tegelik netovõlakoormus eelnenud aastal, jooksvaks aastaks prognoositud ja strateegia perioodiks prognoositav netovõlakoormus iga aasta lõpu seisuga. Tõrva linna strateegia koostamisel on lähtutud kassapõhisest arvestusmetoodikast. Kassapõhises s kavandatakse majandustehingud selles perioodis, millal planeeritakse nendega seotud raha laekumine või väljamaksmine Eesti majandusprgnoosid Makromajanduslikud näitajad Rahandusministeeriumi 2014.a. suvise majandusprognoosi alusel SKP jooksevhindades (mln EUR) 17,0 18,4 19,0 20,1 21,4 22,8 24,2 SKP reaalkasv 3,2% 0,8% 0,5% 2,5% 3,5% 3,4% 3,2% SKP nominaalkasv 6,6% 5,9% 3,0% 5,8% 6,6% 6,4% 6,1% Tarbijahinnaindeks 3,9% 3.2% 0,4% 1,9% 2,5% 3,0% 3,0% Hõive (tuh inimest) 624,4 621,4 622,1 622,1 620,9 628,4 614,7 Tööhõive kasv 2,57% 1,0% 0,1% 0% -0,2% -0,4% -0,6% Keskmine kuupalk (EUR) 887,0 948,0 1005,0 1066,0 1134,0 1208,0 1288,0 Palga nominaalkasv 5,7% 7,8% 6,0% 6,1% 6,4% 6,5% 6,6% Palga reaalkasv 1,7% 4,97% 5,7% 4,1% 3,8% 3,4% 3,5% 3

4 2. TULUBAASI ÜLEVAADE JA PROGNOOS 2.1. Tulumaks Tulumaks moodustab Tõrva linna s põhitegevuse tuludest 40-50%. Tulumaksu laekumise aluseks on maksumaksjate arv ja elanike sissetulekute suurus. Samuti mõjutab tulumaksu tulu s riigi rahastamispoliitika aasta 1. aprillist vähendati kohaliku omavalitsuse üksustele arvestatava tulumaksu eraldise määra suhtena sissetulekutesse 11,93%-lt 11,4%-le. Seoses kodualuse maa maksuvabastusega suurendatati aastal tulumaksu eraldamise osa omavalitsustele 0,17 % võrra. Alates 2014.a. on tulumaksu eraldise määraks 11,6%. Üksikisiku tulumaksu laekumist sse mõjutab maksumaksjate arv ning linna maksumaksjate sissetulekud. Tõrva linna elanike arv aastatel 2006 kuni 2015: Aasta Kokku elanikke sh lapsed 0-6 sh lapsed 7-18 sh tööealised sh vanurid Kuna Tõrva linnas on maksumaksjate arve langustendentsis, siis elanike arvu kasvu alusel maksustatava tulu prognoos pigem langeb. Tulumaksu prognoosimise aluseks on eelkõige keskmise palga kasv. Eestis keskmisena prognoositakse 2014 aasta keskmise palga nominaalkasvuks 6% ja 2015 aastaks palgakasvu kuni 6,1%-ni. Tõrva linna maksumaksjate osas see tõus kindlasti nii suur ei ole. Tõrva linnas on arvestatud üksikisiku tulumaksu laekumise kasvuks 2015 aastal 5% aastas, on arvestatud tulumaksu laekumise kasvuks 3-4% Tasandusfond ja toetusfond Iga-aastases riigis on ette nähtud toetus nõrgema tulubaasiga kohalikele omavalitsustele. Eelarve tasandusfondi eesmärk on ühtsustada nende kohalike omavalitsuste võimalusi avalike teenuste osutamisel. Tasandusfoni arvestamisel võetakse aluseks kohaliku omavalitsuse tulubaas (laekuv üksikisiku tulumaks, maamaks) ning arvestatav kuluvajadus. Kulude parameetriteks on elanike arv, hoodatavate arv, teede, tänavate pikkus. Parameetrite väärtused aastatel suurnevad. Arvestatud tulu- ja kuluvajaduse vahest 90% moodustab tasandusfondi toetuse suuruse. 4

5 Linna strateegias on aastatel tasandusfondi jaotamise aluseks Rahandusministeeriumi kodulehel 2014.a. septembris avaldatud tasandusfondi arvutusmudel. Toetusfond toetab kohalikke omavalitsusi ülesannete täitmisel. Toetust antakse üldistel alustel taotlusi kogumata. Toetusfond jaguneb hariduskulude toetuseks, toimetulekutoetuseks, sotsiaaltoetuste ja -teenuste osutamise toetuseks, vajaduspõhiseks peretoetuseks, sündide ja surmade registreerimise jm toetuseks. Linna strateegias on toetusfondi arvestuse aluseks 2014 aasta mudel. Aastatel on arvestatud toetust stabiilsena Muud tulud Muudest tuludest arvestusliku osa moodustavad kaupade ja teenuste müük aastal moodustas see põhitegevuse tulude laekumisest 15 %. Ka 2014.a. sse on arvestatud tulu kaupade müügist, mis moodustab 15 % kavandatavatest tuludest. Kõige suurema osa moodustab sellest laekumised haridusasutuste majandustegevusest. Ligikaudu 1/3 Tõrva Gümnaasiumi õpilastest ja lasteaedades käivatest lastest elavad naaberomavalitsustes (Helme vald, Põdrala vald, Hummuli vald, Puka vald). Seega moodustab suure osa haridusasutuste tuludest kooli ja lasteaia kohamaksumus. Kaupade ja teenuste müügist laekub veel linnale renditulusid, elamu-ja kommunaalteenuste tulusid, sotsiaalasutuse majandustegevuse tulusid, kultuuriasutuse tulud jms. Lisaks tasandusfondile ja toetusfondile laekub igal aastal sse ka mitmesuguseid muid toetusi. Põhiliselt moodustavad need valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt laekuvad toetused mitmesuguste projektide läbiviimiseks, aga ka toetused õppelaenude kustutamiseks, koolipiimatoetused, toetused spordile jms Tulude prognoos

6 Peamiste tululiikide osatähtsuste dünaamika 100% 90% Muud 80% põhitegevuse tulud Loodusvarade kasutamise tasud ja saastetasud Toetusfond Tasandusfond 70% 60% 50% 40% Tulumaks 30% 20% 10% 0% ,000 Põhitegevuse tulud 20,000 15,000 Muud tegevustulud Saadavad toetused Tulud kaupade ja teenuste müügist Maksutulud 10,000 5, Kõige tähtsam tuluallikas on füüsilise isiku tulumaks. Aastateks on arvestatud tulumaksu tõusu 3-5% aastas võrreldes eelmise aastaga. Riigi 2014.a. suvine majandusprognoos pakub palga nominaalkasvuks nendel aastatel üle 6 % ja reaalkasvuks keskmiselt 4%, samas tööhõive kasvu osas on tulemus negatiivne. Tulumaksust järgmine tululiik on tasandusfondi toetus. Selle arvutuse aluseks ongi eespool mainitud tulumaksu laekumine. Summad on leitud Rahandusministeeriumi kodulehel oleva ligikaudse arvestuse mudeli järgi. Tasandusfondi eraldus on otseselt seotud elanike arvuga. Toetusfondi (hariduskuludeks, toimetulekutoetusteks) summad on jäetud nii tulude kui kulude poolel samaks, mis 2014.aastal. Kaupade ja teenuste (sh ka haridustulud teistelt omavalitsustelt) suurusjärk on jäänud ka 2014.aasta tasemele (vt. strateegia koostamise tabelid). Need summad sõltuvad ka otseselt laste arvust, 6

7 kellele teenust osutatakse. Tõrva Gümnaasiumi koostatavas arengukavas nähakse ette, et õpilaste arv jääb koolis aastatel /2014 aasta tasemele s o kuskil 450 õpilase ringis. Samuti jääb lasteaia laste arv lasteaedades praegusele tasemele. 3. PÕHITEGEVUSE KULUD Põhitegevuse kulud on prognoositud lähtudes eelnevate aastate kuludest. Põhitegevuse tulem peab olema vähemalt 0 või positiivne. Eelarvestrateegias on kavandatud põhitegevuse kulud tuludest väiksemad, et saaks katta ka investeerimistegevusesest tulenevaid väljaminekuid (laenu ja liisingu põhiosa ning intresside tasumine). Tegevuskuludeks antavad toetused on jäetud aastatel samale tasemele, mis on ka 2014.a. planeeritav tegelik kulu. Muudes tegevuskuludes (majandamiskulud ja personalikulud) on igal aastal arvestatud ka väike tõus (1-2%). Kuna alampalk tõuseb 2014.a. võrreldes ligikaudu 10%, siis sellel on oluline mõju ka s. Keskmiselt on esialgu lähtutud aastateks personalikulude ja majandamiskulude tõusu 2-4% võrreldes 2014.aastaga. Põhitegevuse kulude osatähtsuse dünaamika 100% 90% Sotsiaal ja tervishoid Haridus Kultuur, noorsootöö, sport 80% 70% 60% Tehniline infrastruktuur Ettevõtlus ja tööhõive Elu ja looduskeskkond 50% 40% 30% 20% Üldvalitsemine 10% 0%

8 Põhitegevuse kulud 3,500,000 3,000,000 2,500,000 2,000,000 Muud kulud Majandamiskulud Personalikulud Antavad toetused 1,500,000 1,000, , INVESTEERIMISTEGEVUS Eelarvestrateegia perioodil on Tõrva linnal plaanis järgmised suuremad investeerimisprojektid: Perioodil kavandatakse investeeringud tänavate remonti mis kaetakse riigiliste toetuste arvelt. Perioodil on kavandatud tänavavalgustuse remonti, mis kaetakse omavahenditest aastal planeeritakse rekonstrueerida linna hoone Veski tn 5 (ca 274 tuh eurot). Hoones asub Tõrva Konstaablijaoskond. Hoone rekonstrueerimiseks planeeritakse võtta pangalaenu planeeritakse laululava ehitus (100 tuh eurot) on planeeritud Tõrva Keskväljaku rekonstrueerimine (1 767 tuh eurot). Rekonstrueerimiseks vajaminev omaosaluse kuludeks planeeritakse võtta pangalaenu aastal on planeeritud korterelamus Tartu tn 12 munitsipaalkorterite rekonstrueerimine (200 tuh eurot). 8

9 2018 aastal on planeeritud rekonstrueerida endise KEK-i ettevõtlusala (1 100 tuh eurot) on planeeritud Tõrva Gümnaasiumi staadioni rekonstrueerimine (460 tuh eurot) on planeeritud Tõrva Gümnaasiumi juurde rajada ujula-õpilaskompleks (1 500 tuh eurot) aastal on planeeritud kinohoone rekonstrueerimine (342 tuh eurot) Vabaaeg, kultuur ja religioon 09 Haridus Tõrva Majandus; ; 31% 04 Majandus 01 Üldised valitsussektori teenused; ; 59% 03 Avalik kord ja julgeolek; ; 10% eeldatav Kõik suuremad projektid on planeeritud teostada struktuurifondidest saadava toetuse kaasabil. 5. FINANTSEERIMISTEGEVUS 5.1. Laenud Eelarvestrateegia perioodil iseloomustab linna laenukohustusi järgmine: 9

10 2013. aasta lõpu seisuga oli linna võlakohustuste maht 954 tuhat eurot, millest moodustab laenukohustus on 922 tuh eurot ja liisingu kohustus 31 tuhat eurot. Laenuleping on sõlmitud SA Keskkonnainvesteeringute Keskusega. Laen on võetud ühisveevärgi ja kanalisatsiooni projekti omafinantseeringu katmiseks. Liisinguga on soetatud traktor Tõrva Linnahoolduse asutusele. Perioodil on planeeritud võtta pangalaenu 400 tuhat eurot (tagasimakse periood 10 aastat) linna hoone Veski tn 5 rekonstrueerimiseks ja linna keskväljaku rekonstrueerimiseks. Kui saadakse struktuurifondide rahastused planeeritud projektidele: keskväljaku rekonstrueerimine, endise KEK-i ettevõtlusala rekonstrueerimiseks ja gümnaasiumi ujulaõpilaskompleksi rajamiseks, siis on planeeritud võtta laenu ca 1 milj eurot lisaks. Laenukohstuste planeerimine: Laenukohustused 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 Laenukohustuste jääk aasta lõpuks (EUR, parem skaala) Finantskulud laenukohustustelt (EUR, vasak skaala) 1,800,000 1,600,000 1,400,000 1,200,000 1,000, , , , ,

11 6. SÕLTUVA ÜKSUSE FINANTSTEGEVUSE ÜLEVAADE JA PROGNOOS Eelarvestrateegia tabelite koostamisel on arvestatud Tõrva linna sõltuvate üksustena OÜ Tõrva Tervisekeskuse ja OÜ Tõrva Veejõud finantsnäitajaid. OÜ Tõrva Tervisekeskus peamiseks teenuse osutamise liigiks on kiirabiteenus. Teenuse osutamise leping on 2018.a. lõpuni. Tõrva Tervisekeksus OÜ planeerib esmatasandi tervisekeskuste meetme projektiga saada toetust, et välja ehitada nn perearstikeskus. Projekti planeeritav maksumus võib võib kujuneda kuni miljoni euroni, millest omaosalus ca 300 tuh euroni. Esialgsetel andmetel on planeeritud omaosalus ca 230 tuh eurot enda majandustegevusest ja ca 70 tuh eurot laenu võtmisega. Laenu võtja on OÜ Tõrva Tervisekeskus. OÜ Tõrva Veejõud suurimaks investeeringuks oli 2013.a. uue vee- ja kanalisatsioonisüsteemi ehitus Tõrva linnas. Selle finantseerimiseks sai asutus toetust SA Keskkonnainvesteeringute Keskuselt ja võtab laenu. Laenu andjaks on samuti SA Keskkonnainvesteeringute Keskus. Laenu hakatakse tagasi maksma alates 2015 aastast. Laenu võtmisega püsib asutuse netovõla koormus strateegia perioodil üle 100% a. on planeeritud ka Riiska linnaosa vee-ja kanalisatsioonisüsteemi ehitus, milleks samuti planeeritakse saada toetust SA Keskkonnainvesteeringute Keskuselt. Omafinantseerimine selle projekti puhul kaetakse võetava laenuga. Laenu võtab OÜ Tõrva veejõud. Esialgne planeeritud projekti maksumus on 720 tuhat eurot, millest omaosalus on 108 tuhat eurot (vt lisa 3). 7. FINANTSDISTSIPLIIN Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsdistsipliini hinnatakse eelkõige järgmise kahe näitaja alusel: põhitegevuse tulem, mis peab olema vähemalt 0 või positiivne; Tõrva linn eeldatav Põhitegevuse tulud kokku Põhitegevuse kulud kokku Põhitegevuse tulem netovõlakoormus, mis ei tohi olla suurem kui põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude kuuekordne vahe. Kui see vahe on väiksem kui 60 protsenti vastava aruandeaasta põhitegevuse tuludest, võib netovõlakoormus ulatuda kuni 60 protsendini vastava aruandeaasta põhitegevuse tuludest Tõrva linn Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine) Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga Netovõlakoormus (eurodes) Netovõlakoormus (%) 20,3% 24,7% 32,9% 35,9% 45,8% 46,9% Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes)

12 Netovõlakoormuse ülemmäär (%) 60,0% 60,0% 60,0% Vaba netovõlakoormus (eurodes) KOKKUVÕTE Tuleviku majandusarengu prognoosimine on keeruline, kuna palju sõltub ka poliitilistest otsustest. Eelarvestrateegia on koostatud eeldusel, et linnas püsib strateegia perioodil stabiilne elanikkond ning tööhõive ja keskmine palk kasvavad. Tõrva linna aasta strateegia järeldused: 1) Laenukohustuse tagasimaksetega alates aastast on oluline hoida kontrolli all tegevuskulude kasv. Kulude optimeerimiseks ühistegevuse kaudu on tähtis ka koostöö suurendamine naaberomavalitsustega ja võimalik omavalitsuste ühinemine. LISA 1 Tõrva linna strateegia Tõrva linn eeldatav Põhitegevuse tulud kokku Maksutulud sh tulumaks sh maamaks sh muud maksutulud Tulud kaupade ja teenuste müügist Saadavad toetused tegevuskuludeks sh tasandusfond sh toetusfond sh muud saadud toetused tegevuskuludeks Muud tegevustulud Põhitegevuse kulud kokku Antavad toetused tegevuskuludeks Muud tegevuskulud sh personalikulud sh majandamiskulud sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed sh muud kulud Põhitegevuse tulem Investeerimistegevus kokku Põhivara müük (+) Põhivara soetus (-)

13 sh projektide omaosalus Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+) Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-) Osaluste ning muude aktsiate ja osade müük (+) 0 0 Osaluste ning muude aktsiate ja osade soetus (-) 0 0 Tagasilaekuvad laenud (+) 0 0 Antavad laenud (-) 0 0 Finantstulud (+) 0 0 Finantskulud (-) Eelarve tulem Finantseerimistegevus Kohustuste võtmine (+) Kohustuste tasumine (-) Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine) Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+ suurenemine /- vähenemine) 0 0 Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga sh kohustused, mis ei kajastu finantseerimistegevuses sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäära 0 0 Netovõlakoormus (eurodes) Netovõlakoormus (%) 20,3% 24,7% 32,9% 35,9% 45,8% 46,9% Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes) Netovõlakoormuse ülemmäär (%) 60,0% 60,0% 60,0% Vaba netovõlakoormus (eurodes) E/a kontroll (tasakaal) Põhitegevuse tulude muutus - 4% 2% 2% 3% 2% Põhitegevuse kulude muutus - 8% 0% 1% 1% 2% Omafinantseerimise võimekuse näitaja 1,07 1,03 1,05 1,06 1,07 1,07 Investeeringuprojektid* (alati "+" märgiga) 2015 eeldatav Loosi tn 9 katlamaja rek sh toetuse arvelt sh muude vahendite arvelt (omaosalus) Keskväljaku rekonstrueerimine sh toetuse arvelt sh muude vahendite arvelt (omaosalus) Laululava ehitus sh toetuse arvelt

14 sh muude vahendite arvelt (omaosalus) Tõrva gümnaasiumi staadioni rek sh toetuse arvelt sh muude vahendite arvelt (omaosalus) Tõrva gümnaasiumi ujulaõpilaskompleks sh toetuse arvelt sh muude vahendite arvelt (omaosalus) Hoone Veski tn 5 rek sh toetuse arvelt sh muude vahendite arvelt (omaosalus) Kinohoone rekonstrueerimine sh toetuse arvelt sh muude vahendite arvelt (omaosalus) Tõrva kultuurimaja rekonstrueerimine sh toetuse arvelt sh muude vahendite arvelt (omaosalus) Jalgpalliväljaku rekonstrueerimine sh toetuse arvelt sh muude vahendite arvelt (omaosalus) 0 Tartu tn 12 korterite rek sh toetuse arvelt sh muude vahendite arvelt (omaosalus) Riiska linnaosa ettevõtlusala rek sh toetuse arvelt sh muude vahendite arvelt (omaosalus) sh toetuse arvelt sh muude vahendite arvelt (omaosalus) sh toetuse arvelt sh muude vahendite arvelt (omaosalus) Eelpool nimetamata muud projektid kokku sh toetuse arvelt sh muude vahendite arvelt (omaosalus) KÕIK KOKKU sh toetuse arvelt sh muude vahendite arvelt (omaosalus) LISA 2 Tõrva linna strateegia valdkonniti eeldatav Tõrva linn 01 Üldised valitsussektori teenused

15 Põhitegevuse kulud sh muude vahendite arvelt Investeerimistegevuse kulud sh muude vahendite arvelt Riigikaitse Põhitegevuse kulud sh muude vahendite arvelt Investeerimistegevuse kulud sh muude vahendite arvelt 03 Avalik kord ja julgeolek Põhitegevuse kulud sh muude vahendite arvelt Investeerimistegevuse kulud sh muude vahendite arvelt 04 Majandus Põhitegevuse kulud sh muude vahendite arvelt Investeerimistegevuse kulud sh muude vahendite arvelt Keskkonnakaitse Põhitegevuse kulud sh muude vahendite arvelt Investeerimistegevuse kulud sh muude vahendite arvelt Elamu- ja kommunaalmajandus Põhitegevuse kulud sh muude vahendite arvelt Investeerimistegevuse kulud sh muude vahendite arvelt Tervishoid Põhitegevuse kulud sh muude vahendite arvelt Investeerimistegevuse kulud sh muude vahendite arvelt 08 Vabaaeg, kultuur ja religioon Põhitegevuse kulud sh muude vahendite arvelt Investeerimistegevuse kulud

16 sh muude vahendite arvelt Haridus Põhitegevuse kulud sh muude vahendite arvelt Investeerimistegevuse kulud sh muude vahendite arvelt Sotsiaalne kaitse Põhitegevuse kulud sh muude vahendite arvelt Investeerimistegevuse kulud sh muude vahendite arvelt KOKKU Põhitegevuse kulud sh muude vahendite arvelt Investeerimistegevuse kulud sh muude vahendite arvelt LISA 3 Sõltuvate üksuste strateegiad eeldatav OÜ Tõrva Veejõud Põhitegevuse tulud kokku (+) sh saadud tulud kohalikult omavalitsuselt Põhitegevuse kulud kokku (+) Põhitegevustulem Investeerimistegevus kokku (+/-) Eelarve tulem Finantseerimistegevus (-/+) Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine) Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-) Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga Netovõlakoormus (eurodes) Netovõlakoormus (%) 162,7% 128,2% 133,1% 93,6% 56,6% 29,2% OÜ Tõrva Tervisekeskus eeldatav Põhitegevuse tulud kokku (+)

17 Põhitegevuse kulud kokku (+) Põhitegevustulem Investeerimistegevus kokku (+/-) Eelarve tulem Finantseerimistegevus (-/+) Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine) Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-) Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga Netovõlakoormus (eurodes) Netovõlakoormus (%) 0,0% 0,0% 0,0% 5,6% 3,9% 29,7% LISA 4 Arvestusüksuse strateegia Tõrva linna arvestusüksus eeldatav Põhitegevuse tulud kokku Põhitegevuse kulud kokku sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed Põhitegevustulem Investeerimistegevus kokku Eelarve tulem Finantseerimistegevus Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine) Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-) Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäära (arvestusüksuse väline) Netovõlakoormus (eurodes) Netovõlakoormus (%) 20,0% 20,5% 28,4% 32,3% 36,7% 45,1% Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes) Netovõlakoormuse ülemmäär (%) 60,0% 60,0% 60,0% 60,0% 60,0% 60,0% Vaba netovõlakoormus (eurodes)

Lisa Viiratsi Vallavolikogu a määrusele nr 66 VIIRATSI VALLA EELARVESTRATEEGIA AASTATEKS Viiratsi 2012

Lisa Viiratsi Vallavolikogu a määrusele nr 66 VIIRATSI VALLA EELARVESTRATEEGIA AASTATEKS Viiratsi 2012 Lisa Viiratsi Vallavolikogu 27.09.2012.a määrusele nr 66 VIIRATSI VALLA EELARVESTRATEEGIA AASTATEKS 2013-2016 Viiratsi 2012 Sisukord 1. Sissejuhatus 3 2. Vallavalitsuse majandusliku olukorra analüüs ja

Rohkem

Põltsamaa valla arengukava 2040 LISA 1 Põltsamaa valla eelarvestrateegia Põltsamaa valla eelarvestrateegia on omavalitsuse aasta e

Põltsamaa valla arengukava 2040 LISA 1 Põltsamaa valla eelarvestrateegia Põltsamaa valla eelarvestrateegia on omavalitsuse aasta e Põltsamaa valla arengukava 2040 LISA 1 Põltsamaa valla strateegia 2019-2022 Põltsamaa valla strateegia on omavalitsuse 2019-2022 aasta eesmärkidega finantsprognoos, mis esitab tegevustulud, tegevuskulud,

Rohkem

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II  lugemine Märjamaa Vallavalitsus Lea Laurits 17.02. Eelarve ülesehitus ja esitlusviis Märjamaa valla eelarve koostamise aluseks on: Märjamaa valla arengukava 2010-2025 Märjamaa valla eelarvestrateegia -2018 Märjamaa

Rohkem

Microsoft Word - Määrus nr 7 Puhja valla aasta lisaeelarve.doc

Microsoft Word - Määrus nr 7 Puhja valla aasta lisaeelarve.doc PUHJA VALLA 2015.a LISAEELARVE Lisa 1 Puhja Vallavolikogu 1. juuli 2015 määruse nr 7 juurde KOONDEELARVE 27.02.2015 LISA- EELARVE 01.07.2015 I osa PÕHITEGEVUSE TULUD 2 143 312 49 005 2 192 317 30 Maksutulud

Rohkem

Microsoft Word - eelarve_strateegia_2016_2019.odt

Microsoft Word - eelarve_strateegia_2016_2019.odt HELME VALLA EELARVESTRATEEGIA AASTATEKS 2016-2019 1 Sisukord 1. Eelarvestrateegia koostamine... 3 2. Majanduslik olukord... 3 2.1.Majanduslik olukord riigis... 3 2.2.Sotsiaalmajanduslik olukord Helme vallas...

Rohkem

(Microsoft Word - Kareda valla eeln\365u Eelarve strateegia \(2\))

(Microsoft Word - Kareda valla eeln\365u Eelarve strateegia \(2\)) Kareda Vallavolikogu 21.oktoobri 2014 määruse nr 13 LISA KAREDA VALLA EELARVESTRATEEGIA 2015-2018 Peetri 2014 Sisukord 1.Sissejuhatus... 2. Sotsiaalmajandusliku keskkonna analüüs ja prognoos... 2.1.Makromajanduslik

Rohkem

m24-Lisa

m24-Lisa Lisa Viimsi Vallavalitsuse 22.12.2015 määrusele nr 24 Viimsi valla 2015.aasta lisaeelarve artiklite jaotus 1. Eelarve põhitegevuse tulude jaotus tululiikide lõikes: Suurendamine Vähendamine TULU NIMETUS

Rohkem

VME_2016_kolmas_lisaeelarve_seletuskiri

VME_2016_kolmas_lisaeelarve_seletuskiri 1 Seletuskiri Tapa valla 2016 aasta kolmanda lisaeelarve eelnõule Tapa Vallavolikogu määrusega nr 58 26. novembrist 20 kinnitati Tapa valla 2016 aasta eelarve. Pärast riikliku tasandus- ja toetusfondi

Rohkem

NELJANDA KOOSSEISU

NELJANDA KOOSSEISU SELETUSKIRI Haapsalu linna. aasta esimene lisa ja Haapsalu Linnavalitsuse poolt on koostatud linna. aasta esimese lisa projekt. Eelnõu kohaselt: Põhitegevuse tulud vähenevad summas 65 028 eurot; Põhitegevuse

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

Seletuskiri Viiratsi valla 2011

Seletuskiri Viiratsi valla 2011 Seletuskiri Viljandi valla 2019. aasta eelarve vastuvõtmine juurde Eelarve koostamisel on arvestatud kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse 5 tulenevaid nõudeid eelarve ülesehituse ja liigenduse

Rohkem

Krediidireiting

Krediidireiting Aastaaruande põhiaruanded 2015 Reg. kood: 00000000 Pärnu mnt 5 10148 Tallinn, Harjumaa Tel: 6000000 naidis@naidis.ee, www.naidis.ee > Põhinäitajad 2015 Müügitulu: sh eksport: Ärikasum: Puhaskasum /(-kahjum):

Rohkem

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc Ettevõtte tegevusaruanne 2017 1. Sissejuhatus AS Sillamäe-Veevärk tegeleb veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja puhastuse, maagaasi müügi ja jaotamise teenuste osutamisega Sillamäe linna elanikele, ettevõtetele

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 12548743 tänava/talu nimi, Kooli tn 6 maja ja korteri number: alevik: Puka alevik vald: Puka vald

Rohkem

Aruanne_ _

Aruanne_ _ ANNUAL REPORT beginning of financial year: 01.01.2015 end of the financial year: 31.12.2015 business name: register code: 90010442 street, building, apartment, farm: Telliskivi 60a linn: Tallinn county:

Rohkem

VME_Tapa_valla_arengukava_eelarvestrateegia_Lisa

VME_Tapa_valla_arengukava_eelarvestrateegia_Lisa TAPA VALLA ARENGUKAVA 2018-2025 TAPA VALLA EELARVESTRATEEGIA 2018-2022 Märts 2018 Tapa vald 1 Sisukord Tabelite loetelu... 3 Sissejuhatus... 4 1. Tapa valla peamised väljakutsed ja arengueeldused... 5

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri Seletuskiri Viljandi valla 2019. aasta eelarve vastuvõtmine juurde Eelarve koostamisel on arvestatud kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse 5 tulenevaid nõudeid eelarve ülesehituse ja liigenduse

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80352842 tänava/talu nimi, Arkna mõis maja ja korteri number: küla: Arkna küla vald: Rakvere vald

Rohkem

Viljandi linna eelarvestrateegia

Viljandi linna eelarvestrateegia Lisa Viljandi Linnavolikogu 30.08.2018 määrusele nr 24 VILJANDI LINNA EELARVESTRATEEGIA 2018-2023 1 - Sisukord 1. Eelarvestrateegia koostamine... 3 2. Majanduslik olukord... 4 2.1. Majanduslik olukord

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80341695 tänava nimi Telliskivi tn 60 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10412

Rohkem

Seletuskiri Keila Linnavolikogu määruse eelnõu Keila linna a I lisaeelarve juurde Keila Linnavalitsus teeb ettepaneku võtta vastu Keila linna 20

Seletuskiri Keila Linnavolikogu määruse eelnõu Keila linna a I lisaeelarve juurde Keila Linnavalitsus teeb ettepaneku võtta vastu Keila linna 20 Seletuskiri Keila Linnavolikogu määruse eelnõu Keila linna 2016. a I lisaeelarve juurde Keila Linnavalitsus teeb ettepaneku võtta vastu Keila linna 2016. aasta I lisaeelarve, mille tulemusel suureneb 2016.

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80188897 tänava/talu nimi, Lillgordi maja ja korteri number: küla: Rälby küla vald: Vormsi vald maakond:

Rohkem

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx)

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx) Ülevaade erakondade finantsmajanduslikust olukorrast seisuga 31.12.2010 Ülevaate eesmärgiks on kirjeldada erakondade rahalist seisu, mis annab informatsiooni nende tugevusest või nõrkusest, mis omakorda

Rohkem

Aruanne_ _ pdf

Aruanne_ _ pdf MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80004940 tänava/talu nimi, Paasiku tn 4-75 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

(Microsoft Word LEA määruse seletuskiri doc)

(Microsoft Word LEA määruse seletuskiri doc) Seletuskiri Paide Linnavolikogu 15.11.2018 määrusele nr 65 Paide linna 2018. aasta 2. lisaeelarve vastuvõtmine Paide linna 2018. aasta 2. lisaeelarve on koostatud Paide Linnavalitsuse ja hallatavate asutuste

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80266953 tänava/talu nimi, Tähtvere 11-7 maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80139404 tänava/talu nimi, Kesk 6 maja ja korteri number: alevik: Laatre alevik vald: Tõlliste vald

Rohkem

Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragra

Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragra Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU 18.04.2017 1. Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragrahvi 1 lõikest 2 jäetakse välja sõna rahaliste ; 2)

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80275254 tänava/talu nimi, Tähe tn 127e maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn

Rohkem

Seletuskiri_2014_eelarve

Seletuskiri_2014_eelarve SELETUSKIRI Lääne-Nigula valla 2014 aasta eelarve juurde SELETUSKIRI 1 Lääne-Nigula valla 2014 aasta eelarve juurde 1 SISUKORD Error! Bookmark not defined. 1. Makromajanduslikud eeldused 3 Kohaliku omavalitsuse

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Tagasi Kooli registrikood: tänava nimi, maja num

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Tagasi Kooli registrikood: tänava nimi, maja num MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80391523 tänava nimi, maja number: Telliskivi tn 60a linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

Lisa nr 3

Lisa nr 3 Lisa nr 2 Kunda Linnavolikogu 16. veebruari 2015 määrusele nr 03 Seletuskiri Kunda linna 2015. aasta eelarve juurde Sissejuhatus 2014. aastal jätkus majanduse kasv, kasvas nii eksport kui ka sisenõudlus,

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 ärinimi: registrikood: 12833490 tänava/talu nimi, Haraka tn 35 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx Toimetulekutoetuse maksmine 2014. 2018. aastal Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakond Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80326129 tänava/talu nimi, Trummi tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80012632 tänava/talu nimi, Rahu tn 8 maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid )

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid ) 1(6) 1. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna kujundamise põhimõtted Aktsiaselts tegevuskulude arvestuse aluseks on auditeeritud ja kinnitatud aastaaruanne. Hinnakujunduse analüüsis kasutatakse Aktsiaseltsi

Rohkem

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK MTÜ TALLINNA NAISTE KRIISIKODU MAJANDUSAASTA ARUANNE Majandusaasta 01.01.2008 31.12.2008 ETTEVÕTTE NIMI MITTETULUNDUSÜHING TALLINNA NAISTE KRIISIKODU REGISTRI KOOD 80191735 AADRESS Wismari 37 4 Tallinn,

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem

Lisa 2 Alutaguse Vallavolikogu a määruse nr... Alutaguse valla aasta eelarve juurde SELETUSKIRI Alutaguse valla aasta eelarve

Lisa 2 Alutaguse Vallavolikogu a määruse nr... Alutaguse valla aasta eelarve juurde SELETUSKIRI Alutaguse valla aasta eelarve Lisa 2 Alutaguse Vallavolikogu 31.01.2019. a määruse nr... Alutaguse valla 2019. aasta eelarve juurde SELETUSKIRI Alutaguse valla 2019. aasta eelarve juurde SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 KOONDEELARVE... 3

Rohkem

2019.aasta Lääne-Nigula valla eelarve Seletuskiri

2019.aasta Lääne-Nigula valla eelarve Seletuskiri 2019.AASTA LÄÄNE-NIGULA VALLA EELARVE SELETUSKIRI Piret Zahkna LÄÄNE-NIGULA VALLAVALITSUS 2018 Lk 0 SISUKORD Üldosa... 2 Lääne-Nigula vallavalitsuse lähteseisukohad eelarve koostamisel... 2 Eelarve ülesehitus...

Rohkem

Seletuskiri Keila Linnavolikogu määruse eelnõu Keila linna a I lisaeelarve juurde Keila Linnavalitsus teeb ettepaneku võtta vastu Keila linna 20

Seletuskiri Keila Linnavolikogu määruse eelnõu Keila linna a I lisaeelarve juurde Keila Linnavalitsus teeb ettepaneku võtta vastu Keila linna 20 Seletuskiri Keila Linnavolikogu määruse eelnõu Keila linna 2017. a I lisaeelarve juurde Keila Linnavalitsus teeb ettepaneku võtta vastu Keila linna 2017. aasta I lisaeelarve, mille tulemusel suureneb 2017.

Rohkem

Vastu võetud Narva-Jõesuu linnavolikogu otsusega _____________________

Vastu võetud Narva-Jõesuu linnavolikogu otsusega _____________________ Lisa1 Vastu võetud Narva-Jõesuu Linnavolikogu 31.10.2018 määrusega nr 45 Narva-Jõesuu ARENGUKAVA kuni 2025 EELARVESTRATEEGIA 2019-2022 Narva-Jõesuu Sinimäe 2018 1 1. Sissejuhatus...3 2. Lühiülevaade Narva-Jõesuu

Rohkem

m

m Teraviljafoorum 2017 Riskijuhtimine teraviljakasvatuses Raul Rosenberg Maaelu Edendamise Sihtasutus 21. märts 2017 Riskijuhtimine teraviljakasvatuses Riskijuhtimine on mitmetahuline Riskid ettevõtte välised

Rohkem

Riigi raamatupidamise üldeeskiri

Riigi raamatupidamise üldeeskiri Avaliku sektori finantsarvestuse ja aruandluse juhend Toetuste kajastamine üksustes, kes lähtuvad raamatupidamisaruannete koostamisel rahvusvahelistest finantsaruandluse standarditest (IFRS) Täiendatud

Rohkem

SISSETULEKUTE DETAILSEM JAOTUS AMETIASUTUSTE LIKES

SISSETULEKUTE DETAILSEM JAOTUS AMETIASUTUSTE LIKES SISSETULEKUTE DETAILSEM JAOTUS AMETIASUTUSTE LÕIKES I lisa II lisa I Riigi II Riigi tulud, millega ei e Linnavolikogu Kantselei 180,0-43,0 18,9-5,0 150,9 139,4 sh tegevustulud 180,0-43,0 137,0 139,4 riigist

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

Riigiraamatupidamiskohustuslase 2004

Riigiraamatupidamiskohustuslase 2004 LOKSA LINNA KONSOLIDEERITUD 2018 MAJANDUSAASTA ARUANNE Nimetus LOKSA LINNAVALITSUS Aadress Tallinna tn 45 Loksa 74806 Telefon 6 031 253 Faks 6 031 251 E-posti aadress linn@loksa.ee Interneti kodulehekülje

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing PIMEDATE TÖÖKESKUS HARINER registrikood: 8

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing PIMEDATE TÖÖKESKUS HARINER registrikood: 8 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80071250 tänava/talu nimi, Laki tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Mustamäe Gümnaasiumi sihtasutus registrikood: 900

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Mustamäe Gümnaasiumi sihtasutus registrikood: 900 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2011 aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: registrikood: 90000096 tänava nimi ja maja number: Keskuse 18 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

Lisa Türi valla arengukavale MUUDETUD nr 1 Lühendid: MO - majandusosakond RO rahandusosakond HKO haridus- ja kultuuriosakond SO -

Lisa Türi valla arengukavale MUUDETUD nr 1 Lühendid: MO - majandusosakond RO rahandusosakond HKO haridus- ja kultuuriosakond SO - Lisa Türi valla arengukavale 2013-2018 MUUDETUD 30.01.2013 nr 1 Lühendid: MO - majandusosakond RO rahandusosakond HKO haridus- ja kultuuriosakond SO - sotsiaalosakond TASA Türi Arengu Sihtasutus TSKL -

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Eesti Talendikeskus registrikood: tänava nimi, m

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Eesti Talendikeskus registrikood: tänava nimi, m MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80403108 tänava nimi, maja ja korteri number: Pikk tn 84-64 linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Infosüsteemide Audiitorite Ühing registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Infosüsteemide Audiitorite Ühing registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80007111 tänava/talu nimi, Mäealuse tn 2/1 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

Неофициальный перевод Проект НАРВСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ Нарва 2019 Внесение изменений в бюджет города Нарвы на 2019 год Постановление п

Неофициальный перевод Проект НАРВСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ Нарва 2019 Внесение изменений в бюджет города Нарвы на 2019 год Постановление п Неофициальный перевод Проект НАРВСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ Нарва 2019 Внесение изменений в бюджет города Нарвы на 2019 год Постановление принимается на основании положений Закона о местном

Rohkem

2011 kuuaruanne

2011 kuuaruanne Rahandusministri 26. jaanuari 2004. a määruse nr 17 "Kohaliku omavalitsuse üksuse jooksva aruandluse kord" lisa EELARVE TÄITMISE KASSAPÕHINE KUUARUANNE Aruandja nimi: Kiili Vallavalitsus Aruanne seisuga31,12,2011

Rohkem

Kiili valla 2015 aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne

Kiili valla 2015 aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne Kiili valla 2015. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne Asutus Kiili Vallavalitsus Aadress Nabala tee 2a, Kiili Harjumaa Telefon 679 0260 Faks 604 0155 E-post info@kiilivald.ee Interneti aadress

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: TALLINNA INVASPORDIÜHING registrikood: tänava/talu n

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: TALLINNA INVASPORDIÜHING registrikood: tänava/talu n MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80064793 tänava/talu nimi, Endla tn 59 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Eesti kinnisvaraturg Mihkel Eliste Arco Vara kinnisvaraanalüütik 26.04.2019 Tartu Tänased teemad Eesti kui tervik Tallinn, Tartu, Pärnu ja ülejäänud Eesti Elukondliku kinnisvara turg Mõningal määral muud

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

Kiili valla 2014 aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne

Kiili valla 2014 aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne Kiili valla 2014. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne Asutus Kiili Vallavalitsus Aadress Nabala tee 2a, Kiili Harjumaa Telefon 679 0260 Faks 604 0155 E-post info@kiilivald.ee Interneti aadress

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Peipsimaa Turism registrikood: tä

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Peipsimaa Turism registrikood: tä MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80330728 tänava/talu nimi, Vaksali tn 17a maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu

Rohkem

8 LISAD

8 LISAD ALAJÕE VALLA 2016 AASTA MAJANDUSAASTA ARUANNE Aruandekohustuslase nimetus: Alajõe Vallavalitsus Registrikood: 75008321 Aadress: Valla 8, Alajõe küla, 41001 Ida-Virumaa Telefon: 33 66 182 E-post: Interneti

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 27.rtf

Microsoft Word - Lisa 27.rtf Maksu ja Tolliamet Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide

Rohkem

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi Vorm KMD INF A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 0. kuupäevaks Kinnitan, et deklareeritavad arved puuduvad Esitan arvete andmed

Rohkem

MÄRJAMAA VALLA AASTA ALAEELARVED Lisa Märjamaa Vallavalitsuse a määrusele nr 5 Kassapõhine (eurodes) I lisaalaeelarve Alaeelarve kokk

MÄRJAMAA VALLA AASTA ALAEELARVED Lisa Märjamaa Vallavalitsuse a määrusele nr 5 Kassapõhine (eurodes) I lisaalaeelarve Alaeelarve kokk MÄRJAMAA VALLA 2017. AASTA ALAEELARVED Lisa Märjamaa Vallavalitsuse 26.04.2017.a määrusele nr 5 Kassapõhine (eurodes) I lisaalaeelarve Alaeelarve kokku Tunnus Kirje nimetus PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU 7 266

Rohkem

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Alates 2011. a. kevadest on alustanud koostööd Ühinenud Kinnisvarakonsultandid OÜ ja Adaur Grupp OÜ. Ühinenud Kinnisvarakonsultandid

Rohkem

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf Maksu- ja Tolliamet Maksukohustuslane Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Majandusarengud maailmas lähiaastatel Ülo Kaasik Eesti Panga asepresident Maailma majandusaktiivsus on vähenenud Probleemid on tööstuses, kus eksporditellimused on jätkuvalt vähenemas Majanduskasv püsib

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015 TSD lisa 1 täitmise juhend Olulisemad muudatused deklareerimisel alates 01.01.2015 vorm TSD lisal 1. Alates 01.01.2015 muutus vorm TSD ja tema lisad. Deklaratsioonivorme muutmise peamine eesmärk oli tagada

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Herbert Hahni Selts registrikood: tänava/talu nimi,

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Herbert Hahni Selts registrikood: tänava/talu nimi, MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80342051 tänava/talu nimi, Ringi tn 10 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn maakond:

Rohkem

Tallinna Lennujaam AS I kvartali aruanne

Tallinna Lennujaam AS I kvartali aruanne Tallinna Lennujaam AS I kvartali aruanne 01.01.2019-31.03.2019 2 Tallinna lennujaama läbis esimeses kvartalis üle 630 tuhande reisija Reisijate arv Tallinna lennujaamas jätkuvalt kasvab, märtsis teenindati

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Kinnisvarakeskkonna Ekspert OÜ registrikood: täna

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Kinnisvarakeskkonna Ekspert OÜ registrikood: täna MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 12304194 tänava/talu nimi, Pärnu mnt 141 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

2015. A MAJANDUSAASTA ARUANNE Vändra Vallavalitsus Majandusaasta algus: 01. jaanuar a. Majandusaasta lõpp: 31. detsember a. Registrikood:

2015. A MAJANDUSAASTA ARUANNE Vändra Vallavalitsus Majandusaasta algus: 01. jaanuar a. Majandusaasta lõpp: 31. detsember a. Registrikood: 2015. A MAJANDUSAASTA ARUANNE Vändra Vallavalitsus Majandusaasta algus: 01. jaanuar 2015. a. Majandusaasta lõpp: 31. detsember 2015. a. Registrikood: 75010890 Aadress: ALLIKÕNNU KÜLA, VÄNDRA VALD PÄRNUMAA

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Allier Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava/

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Allier Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava/ MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 12043500 tänava/talu nimi, Udeselja tn 4-1 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju

Rohkem

Aruande vaatamine

Aruande vaatamine MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2011 aruandeaasta lõpp: 31.12.2011 sihtasutuse nimi: registrikood: 90007098 tänava nimi, maja number: Rüütli 25 linn: Paide linn maakond: Järva maakond postisihtnumber:

Rohkem

Tiitel

Tiitel O Ü A A R E N S P R O J E K T Pärnu tn 114, Paide linn reg nr 10731393 Töö nr DP-9/201 /2017 JÄRVA MAAKOND PAIDE LINN AIA TÄNAVA DETAILPLANEERING (eskiis) Planeeringu koostajad: planeerija Andrus Pajula

Rohkem

KOOSOLEKU PROTOKOLL Valitsuskomisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni kultuuri- ja spordivaldkonna töörühma koosolek nr 1-5

KOOSOLEKU PROTOKOLL Valitsuskomisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni kultuuri- ja spordivaldkonna töörühma koosolek nr 1-5 KOOSOLEKU PROTOKOLL Valitsuskomisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni kultuuri- ja spordivaldkonna töörühma koosolek 10.09.2018 nr 1-5/207 Algus kell 13:00, lõpp kell 14:30 Juhatas: Protokollis:

Rohkem

Bild 1

Bild 1 Makro Eesti majandusest Renoveerimislaenu kogemused Rakvere 05.02.2019 Janis Pugri Swedbank Korteriühistute valdkonnajuht Swedbank Laenud ja hoiused 2002-2018 hoiused kollane, laenud oranš, hall joon laenude

Rohkem

Microsoft Word - majandusaruanne09

Microsoft Word - majandusaruanne09 MAJANDUSAASTA ARUANNE ÄRINIMI KORTERIÜHISTU KADAKA TEE 161 ÄRIREGISTRI KOOD 80242378 ETTEVÕTLUSE VORM MITTETULUNDUSÜHISTU AADRESS KADAKA TEE 161 12615 TALLINN MAJANDUSAASTA ALGUS 01.01.2009 MAJANDUSAASTA

Rohkem

Tootmine_ja_tootlikkus

Tootmine_ja_tootlikkus TOOTMINE JA TOOTLIKKUS Juhan Lehepuu Leiame vastused küsimustele: Mis on sisemajanduse koguprodukt ja kuidas seda mõõdetakse? Kuidas mõjutavad sisemajanduse koguprodukti muutused elatustaset? Miks sõltub

Rohkem

V O L I KO G U I S T U N G I P R O T O K O L L

V O L I KO G U  I S T U N G I   P R O T O K O L L MÄRJAMAA VALLAVOLIKOGU Majandus- ja eelarvekomisjoni koosoleku protokoll Märjamaa 11. september 2013 nr 43 Algus kell 15.00, lõpp kell 16.20 Koosolekut juhatas: Urmas Kristal Protokollis: volikogu sekretär

Rohkem

TSD lisa 7 täitmise kord alates Sisukord I. osa Maksustatavad dividendid ja muud kasumieraldised, väljamaksed omakapitalist, varjatud kasum

TSD lisa 7 täitmise kord alates Sisukord I. osa Maksustatavad dividendid ja muud kasumieraldised, väljamaksed omakapitalist, varjatud kasum TSD lisa 7 täitmise kord alates 01.01.2019 Sisukord I. osa Maksustatavad dividendid ja muud kasumieraldised, väljamaksed omakapitalist, varjatud kasumieraldised, välismaiste kontrollitavate äriühingute

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Maksukäitumine, mille tulemusel saavad petta tarbija, ettevõtja ja riik Marek Helm maksu- ja tolliameti peadirektor Levinumad petuskeemid» Levinumad pettused kasutatud sõidukite turul on:» fiktiivsed komisjonimüügid»

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Elanike hinnangud arstiabile 2014, peamised arengud ja edasised tegevused Tanel Ross Haigekassa juhatuse esimees Üldised järeldused elanike hinnangutest Hinnangud Eesti tervishoiusüsteemile on püsinud

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM 179 ECOFIN 384 SOC 346 COMP 257 ENV 339 EDUC 165 RECH

Rohkem

Microsoft Word a. II kvartali täiendavad aruanded.doc

Microsoft Word a. II kvartali täiendavad aruanded.doc AS SEB Pank Grupp 2008. a. II kvartali täiendavad aruanded (vastavalt Eesti Panga Presidendi 21.12.2007.a. määrusele nr. 20) SEB Pank, bilanss 30.06.08 1501 1. Raha ja nõuded keskpankadele 5242.0 5242.0

Rohkem

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme,

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, 2016 märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, et märtsis laekus tulumaksu eelmise märtsist vähem ka 2009

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

MÄRJAMAA VALLA AASTA ALAEELARVED Lisa Märjamaa Vallavalitsuse a määrusele nr 7 Kassapõhine (eurodes) I lisaalaeelarve II lisaalaeelar

MÄRJAMAA VALLA AASTA ALAEELARVED Lisa Märjamaa Vallavalitsuse a määrusele nr 7 Kassapõhine (eurodes) I lisaalaeelarve II lisaalaeelar MÄRJAMAA VALLA 2017. AASTA ALAEELARVED Lisa Märjamaa Vallavalitsuse 30.08.2017.a määrusele nr 7 Kassapõhine (eurodes) I lisaalaeelarve II lisaalaeelarve Alaeelarve kokku Tunnus Kirje nimetus PÕHITEGEVUSE

Rohkem

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande

Rohkem

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusinsener OÜ Tallinnas 14.04.2014 Uuring Energiamajanduse

Rohkem

Esialgsed tulemused

Esialgsed tulemused Eesti toiduainetööstuse plaanid konkurentsivõime tõstmiseks Toiduainetööstus Käive 1,7 miljardit - üks olulisemaid sektoreid Eesti tööstuses! Eksport 660 miljonit eurot ~14 500 töötajat 1 Kõrged tööjõukulud

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ukraina Kaasmaalaskond Sillamäe Vodograi registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ukraina Kaasmaalaskond Sillamäe Vodograi registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2012 aruandeaasta lõpp: 31.12.2012 nimi: registrikood: 80096043 tänava/talu nimi, Majakovski 14-3 maja ja korteri number: linn: Sillamäe linn maakond: Ida-Viru

Rohkem