Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP PÕLVA MAAKOND, PÕL

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP PÕLVA MAAKOND, PÕL"

Väljavõte

1 Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP PÕLVA MAAKOND, PÕLVA VALD, PÕLVA LINN ENERGIA TN 16 JA LÄHIALA DETAILPLANEERING Planeeringu algataja ja korraldaja: Planeeringu koostamisest huvitatud isik: Planeeringu koostaja, maastikuarhitekt: Põlva Vallavalitsus Margus Uiboaid Paabor Projekt OÜ, Marlen Paabor, MSc TARTU 2018

2 PÕLVA LINNAS ASUVA ENERGIA TN 16 JA LÄHIALA DETAILPLANEERING 2 SELETUSKIRI

3 PÕLVA LINNAS ASUVA ENERGIA TN 16 JA LÄHIALA DETAILPLANEERING 3 SISUKORD SELETUSKIRI Detailplaneeringu koostamise alus Detailplaneeringu koostaja Planeeringuala andmed Planeeringu koostamise eesmärk Arvestamisele kuuluvad dokumendid Lähteseisukohad planeeringu koostamiseks Üldplaneeringust tulenevad tingimused Planeeringuala kontaktvööndi funktsionaalsed seosed Olemasoleva olukorra analüüs Planeeringulahendus Krundi ehitusõigus Arhitektuurinõuded ehitistele Krundi hoonestusala piiritlemine Liiklus- ja parkimiskorraldus Haljastuse ja heakorra põhimõtted Ehitistevahelised kujad Tehnovõrgud Servituutide vajaduse määramine Muud planeeringu eesmärgid Keskkonnatingimuste seadmine Kuritegevuse riske vähendavate tingimuste seadmine Planeeringu elluviimise võimalused ja elluviimiseks vajalikud tegevused Kooskõlastused ja koostöö... 23

4 PÕLVA LINNAS ASUVA ENERGIA TN 16 JA LÄHIALA DETAILPLANEERING 4 SELETUSKIRI 1. Detailplaneeringu koostamise alus Margus Uiboaid poolt esitatud taotlus Põlva Vallavalitsusele detailplaneeringu koostamise algatamiseks. Põlva Vallavalitsuse korraldus nr 2-3/351 Põlva linnas asuva Energia tn 16 katastriüksuse ja lähialade detailplaneeringu koostamise algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine. 2. Detailplaneeringu koostaja Algatamise taotluse esitaja valikul koostab detailplaneeringut Paabor Projekt OÜ, maastikuarhitekt Marlen Paabor. 3. Planeeringuala andmed Planeeringualaks on Energia tn 16 katastriüksus katastritunnusega 62001:005:0195. Planeeringuala suurus on m 2. Planeeringuala sihtotstarve on sihtotstarbeta maa 100%. Katastriüksuse omanikuks on Margus Uiboaid. Planeeringuala asub Põlva maakonnas Põlva vallas Põlva linnas (skeem 1). Täpsem asukoht on esitatud joonisel nr 1 Situatsiooniskeem. Planeeringuala asub Põlva linna põhjaosas Raudtee piirkonnas Energia tänaval.

5 PÕLVA LINNAS ASUVA ENERGIA TN 16 JA LÄHIALA DETAILPLANEERING 5 Skeem 1. Asukoha skeem. (Aluskaart: Maa-amet) 4. Planeeringu koostamise eesmärk Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Põlva linnas Energia tn 16 (62001:005:0195) katastriüksuse jagamine kolmeks krundiks, määrata neile tootmis- ja ärimaa sihtotstarve ning määrata kruntide ehitusõigused. Lisaks antakse planeeringuga lahendus heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise kohta. Planeeringu eesmärgid on kooskõlas kehtiva Põlva linna üldplaneeringuga (kehtestatud Põlva Linnavolikogu määrusega nr 22) ja otsusega nr 1-3/ vastu võetud Põlva

6 PÕLVA LINNAS ASUVA ENERGIA TN 16 JA LÄHIALA DETAILPLANEERING 6 valla üldplaneeringuga 2029+, mis on detailplaneeringu koostamise ajal Rahandusministeeriumi heakskiitmiseks esitatud. 5. Arvestamisele kuuluvad dokumendid Planeerimisseadus Põlva linna üldplaneering aastani 2015 Põlva valla üldplaneering (heakskiitmisel; Põlva vallavolikogu poolt vastu võetud otsusega nr 1-3/) Põlva valla arengukava Põlva valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava aastateks Geodeetiline alusplaan mõõtkavas 1:500 koostatud Geodeesia OÜ (litsents nr 606 MA) poolt 5. aprillil a, töö nr. GE Veeseadus Looduskaitseseadus Põlva valla jäätmehoolduseeskiri. (Põlva Vallavolikogu nr 39) Siseministri a määrus nr 17 Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele Õigusaktid, projekteerimisnormid ja Eesti standardid (EVS 843:2016 Linnatänavad, EVS 809-1:2002 Kuritegevuse ennetamine. Linnaplaneerimine ja arhitektuur. Osa 1: Linnaplaneerimine, EVS 812-6:2012+A1+A2 Ehitiste tuleohutus. Osa 6: Tuletõrje veevarustus ) 6. Lähteseisukohad planeeringu koostamiseks 6.1 Üldplaneeringust tulenevad tingimused Kehtiva Põlva valla üldplaneeringu järgselt on Energia tn 16 katastriüksuse maakasutuse juhtfunktsiooniks tootmis- ja ärimaa. Kuna antud hetkel on kehtestamisel Põlva valla üldplaneering siis planeeringu koostamise ajal arvestatakse ka selles välja toodud nõuetega. Põlva valla üldplaneeringu järgselt on planeeringuala reserveeritud tootmismaa T2 alal. Tootmisalal T2 on lubatud tootmismaa, ärimaa, transpordimaa ja üldkasutatava maa sihtotstarbega katastriüksused. Tähisega T2 tähistatakse piirkonda, kus on lubatud ettevõtted, mille tootmistehnoloogia vajab insenertehnilisi meetmeid keskkonnatingimuste täitmiseks. Lisaks on Põlva valla üldplaneeringus välja toodud

7 PÕLVA LINNAS ASUVA ENERGIA TN 16 JA LÄHIALA DETAILPLANEERING 7 eesmärk Raudtee asumi arendamine mitmekesise (-otstarbelise) linnaruumina. Läheduses asuvad samuti tootmismaa juhtfunktsiooniga maaüksused. Seega planeeringualale määratav sihtotstarve ei ole vastuolus Põlva linna kehtiva üldplaneeringuga, mille järgi on lubatud rajada planeeringualasse tootmis- ja ärimaa juhtfunktsiooniga katastriüksuseid ning pole ka vastuolus kehtestamisel oleva Põlva valla üldplaneeringuga Käesolev Energia tn 16 ja lähiala detailplaneering arvestab nii kehtivas üldplaneeringus kui ka Põlva valla üldplaneeringus välja toodud nõuetega. Skeem 2. Väljavõte Põlva valla üldplaneeringust Planeeringuala kontaktvööndi funktsionaalsed seosed Planeeringuala asub Põlva maakonnas Põlva vallas Põlva linnas, umbes 2 km kaugusel Põlva kesklinnast. Planeeringuala kontaktvööndi funktsionaalsed ja ehituslikud seosed ning maakasutused on kujutatud joonisel 2. Kruntide pindalad kontaktvööndi piirkonnas on varieeruvad jäädes vahemikku 1011 m m 2. Tootmismaa sihtotstarbega krundid on samuti vahemikus m 2. Juurdepääs planeeritavale alale on Jaama tänava liikluspinnalt / Kanepi Leevaku tugimaanteelt (tee nr 62) kahesuunalisele Energia tänavale (tee nr ). Planeeringuala läheduses asuvad tootmismaa, ärimaa, maatulundusmaa,

8 PÕLVA LINNAS ASUVA ENERGIA TN 16 JA LÄHIALA DETAILPLANEERING 8 elamumaa ja transpordimaa sihtotstarbega katastriüksused. Lisaks on kontaktvööndis ka reformimata riigimaid. Katastriüksus paikneb juba väljaehitatud tootmishoonete piirkonnas, olles lääne ja kagu suunal ümbritsetud tootmismaadega ning idaküljest reformimata riigimaaga. Energia tänavale on iseloomulik elektrirajatiste paljusus. Energia tänaval on praegusel ajal jalakäijate peamised liikumissuunad tee ääres a on aga koostanud Reaalprojekt OÜ töö nr V16/06 T-62 Kanepi Leevaku mnt Põlva (km 21,745) Himmaste (km 25,25), T Himmaste Rasina mnt (km 0,0-1,5). Koostatud projektis on Energia tänava äärde planeeritud kergliiklustee ning lahendatud Energia tänava ja Raudtee tänava ristumiskoht. Seega antud projekti realiseerumisel tulevikus on Himmaste külast tulev jalakäijate liiklus kergliiklusteele suunatud. Antud planeeringulahendus on sobiv antud alale, kuna arvestab lähiümbruse olemasolevate katastriüksuste ja hoonestuse paiknemise lahendust ja planeeringualal kavandatav tegevus on tootmistegevuse ja ettevõtluse kasvu soosiv. 6.3 Olemasoleva olukorra analüüs Planeeritava ala pindala on m 2. Maaüksuse sihtotstarbeks on sihtotstarbeta maa 100%. Planeeringuala asub hoonestatud kruntide vahetus läheduses. Planeeritavale alale on juurdepääs Energia tänav T1 (katastriüksuse tunnus 62001:005:0052) ja Energia tänav T2 (katastriüksuse tunnus 62001:005:0053) teemaalt. Planeeringuala piirnebki lääne suunas Energia tänav T1 ja Energia tänav T2 transpordimaa 100% sihtotstarbega katastriüksustega. Põhja suunas piirneb planeeringuala Raudtee tn 13 tootmismaa 100% sihtotstarbega katastriüksusega. Ida suunas piirneb planeeringuala suures osas reformimata riigimaaga ja Energia tn 14 tootmismaa 100% sihtotstarbega hoonestatud katastriüksusega. Lõuna suunas piirneb planeeringuala Energia tn 6 tootmismaa 100% sihtotstarbega hoonestatud katastriüksusega. Planeeringuala on kaetud heinamaaga ja osaliselt võsastunud. Maapinna reljeef langeb idast lääne suunas. Maapinna absoluutkõrgused jäävad vahemikku ja Energia tn 16 katastriüksus on hoonestamata. Planeeringualal asuvad mitmed tehnorajatised. Planeeringualale jäävad Elektrilevi OÜ-le kuuluvad elektripaigaldised: 1) Välgu alajaam F2 0,4 kv kaabelliin; 2) Põlva-Eoste 10 kv kaabelliin; 3) Põlva-Torni 10 kv kaabelliin; 4) Põlva- MON-PUM II 10 kv kaabelliin; 5) Põlva-Räpina L kv õhuliin; 6) Põlva-Saesaare L kv õhuliin; 7) 10 kv Välgu Torni kaabelliin. Samuti asuvad planeeringualal veetorustik ja sidekaabel. Planeeringuala vahetus läheduses asub ka 10/0,4 kv Torni alajaam (Energia tn 12 katastriüksusel) ja planeeringuala loodeosas olemasolev gaasitorustik.

9 PÕLVA LINNAS ASUVA ENERGIA TN 16 JA LÄHIALA DETAILPLANEERING 9 Olemasolevat olukorda ja andmeid naaberkruntide kohta kirjeldab joonis 3 Olemasolev olukord ja tabel 1. Tabel 1. Andmed planeeringualaga piirnevate katastriüksuste kohta Jrk. Nr. Katastriüksuse lähiaadress Katastriüksuse tunnus Maaüksuse sihtotstarve Pindala 1. Energia tänav T :005:0052 Transpordimaa 100% 5542 m 2 2. Energia tänav T :005:0053 Transpordimaa 100% 6161 m 2 3. Raudtee tn :005:0030 Tootmismaa 100% 3043 m 2 4. Raudtee tänav T :005:0061 Transpordimaa 100% 9041 m 2 5. Reformimata riigimaa Energia tn :005:0110 Tootmismaa 100% 1011 m2 7. Energia tn :005:0001 Tootmismaa 100% 8663 m 2 8. Energia tn :005:0197 Tootmismaa 100% 5467 m 2 7. Planeeringulahendus 7.1 Krundi ehitusõigus Krundi ehitusõigusega määratakse: 1) Krundi planeeritud kasutamise sihtotstarve 2) Hoonete suurim lubatud arv krundil 3) Hoonete suurim lubatud ehitusalune pind 4) Hoonete lubatud maksimaalne kõrgus

10 PÕLVA LINNAS ASUVA ENERGIA TN 16 JA LÄHIALA DETAILPLANEERING 10 Tabel 2. Krundi ehitusõigus Pos. Nr Pos 1 Pos 2 Pos 3 Lähiaadressi ettepanek Energia tn 16 Energia tn 18 Energia tn 20 Katastriüksuse kasutamise sihtotstarve Tootmismaa 70% Ärimaa 30 % Tootmismaa 80% Ärimaa 20 % Tootmismaa 80% Ärimaa 20 % Hoonete suurim lubatud arv krundil Hoonete suurim lubatud ehitisealune pind* m m m 2 Hoonete lubatud maksimaalne kõrgus Kuni 5 m Kuni 10 m Kuni 10 m *Ehitisealune pind on hoonealune pind. Hoonealune pind on hoone maapealse aluse pinna projektsioon horisontaalpinnal. Hoone maapealse osa alune pind on hoonet ümbritsevast maapinnast kõrgemal asuvate hooneosade projektsioon horisontaalpinnal. Hoonealuse, sealhulgas hoone maapealse osa aluse, pinna sisse loetakse hoone juurde kuuluva rõdu, lodža, varikatuse ja muu taolise projektsioon horisontaaltasapinnal. Hoonealuse, sealhulgas hoone maapealse osa aluse pinna leidmisel ei võeta arvesse hoone küljes olevat vihmaveesüsteemi, päiksekaitsevarjestust, terrassi, kaldteed ning treppi, valguskasti vundamendi taldmikku, tehnosüsteemi ja tehnosüsteemi ja tehnoseadme osa, liikuvat või alla kahe ruutmeetrise horisontaalprojektsiooniga maapinnale mittetoetuvat varikatust, kuni ühe meetri laiust katuseräästast ning hoone kujunduslike või muid mitteolulisi elemente. Ehitise kasutamise otstarbe määramise aluseks on võetud Ehitise kasutamise otstarvete loetelu majandus ja taristuministri 02. juuni 2015.a määrusega nr 51, mille alusel on lubatud ehitada muu tööstushooneid (kood 12519), sõidukite teeninduse hooneid (kood 12332) ja muid laohooneid (kood 12529).

11 PÕLVA LINNAS ASUVA ENERGIA TN 16 JA LÄHIALA DETAILPLANEERING Arhitektuurinõuded ehitistele Hoonestuse arhitektuuriliste nõuetega määratakse: 1) Hoonete lubatud korruselisus 2) Hoonete lubatud välisviimistluse materjal 3) Hoonete lubatud katusekalded Hoonete arhitektuursed nõuded on toodud joonisel 4 Põhijoonis ja tabelis 3. Ehitatavad hooned peavad sobima ümbritseva keskkonnaga. Hoonete arhitektuur peab olema planeeritavasse avalikku ruumi sobiv, piirkonna eripäraseid arhitektuurseid lahendusi toetav, kaasaegne, kõrgetasemeline ja ümbritsevat keskkonda väärtustav. Katusekattematerjalid ja viimistlusmaterjalid peavad sobima hoone arhitektuurilahendusega ja välisilmega. Tabel 3. Arhitektuursed nõuded hoonetele Pos. nr Pos 1 Pos 2 Pos 3 Hoonete lubatud korruselisus 1 maapealset Kuni 2 maapealset Kuni 2 maapealset Hoonete lubatud välisviimistluse materjal Puit, kivi, krohv, metall Puit, kivi, krohv, metall Puit, kivi, krohv, metall Hoonete lubatud katusekalded 0-35, lubatud ka kaarkatus 0-35, lubatud ka kaarkatus 0-35, lubatud ka kaarkatus Hoonete katuseharja kulgemise suund on soovitatav paigutada risti või paralleelselt Energia tänavaga. Hoonete katuse tüübina võib kasutada viilkatust, lamekatust ja kaarhalli puhul kaarkatust. Katusekatte materjalidena on lubatud kasutada katuseplekki, bituumenkatet või katusekive. Hoonete projekteerimisel ja ehitamisel võiks eelistada naturaalseid materjale. Hoone fassaadi välisviimistluse materjalina on lubatud kasutada naturaalseid materjale, nagu kivi, krohv, puit ja metall.

12 PÕLVA LINNAS ASUVA ENERGIA TN 16 JA LÄHIALA DETAILPLANEERING Krundi hoonestusala piiritlemine Hoonete (nii põhihoonete kui ka abihoonete) hoonestusala on näidatud joonisel 4 Põhijoonis. Hoonestusala planeerimisel on arvestatud olemasolevate tehnovõrkude ja nende kaitsetsoonidega, vajalike tuleohutuskujadega ja liikluskorraldusega. Hoonestusala on planeeritud pos 2 ja pos 3 puhul Energia tänava teekatte piirist minimaalselt 9 meetri kaugusele ja katastriüksuse piirist 8 meetri kaugusele. Pos 2 ja 3 puhul on põhja-, ida- ja lõunaküljest planeeritud hoonestusala katastripiirist 4 m kaugusele. Hoonestusala ei ole määratletud pos 2 puhul olemasoleva veetorustiku peale ega toru teljest mõlemale poole 2 meetri kaugusele. Pos 3 hoonestusala on planeeritud nõnda, et olemasolevaid elektriliine ja nende kaitsevööndeid hõlmataks minimaalsel määral. Pos 3 puhul on lisaks põhihoonestusalale ka lubatud piiranguga hoonestusala. Elektriõhuliini 35kV kaitsevööndi ulatus on 25 meetrit kõrgepingeliini teljest, tulenevalt vajadusest ka Pos 1 puhul hoonestusala määrata veidi suuremalt, taotleti Elektrilevi OÜ lt täpsemad tingimused elektriliini kaitsevööndis tegutsemiseks. Tehniliste tingimuste kohaselt on lubatud rajada minimaalselt 10 meetri kaugusele 35kV õhuliini teljest vajadusel piirdeaed (metallist piirdeaiad on kõrgepinge õhuliini kaitsevööndis keelatud), paigaldada päiksepaneele ja rajada kõrghaljastust kuni 4 m kõrgusega. Hoonete rajamine lähemale 35 kv õhuliinile kui 15 m ei ole lubatud. Täpsemad tingimused 35 kv elektriõhuliini kaitsevööndis hoonestamiseks on toodud lisades. Hoonestusala suurused võimaldavad vabalt valida hoone asukohta, arvestama peab aga sealjuures hoonete vahelise vähima lubatud kaugusega 8 m. Väljapoole hoonestusala on hoonete püstitamine keelatud. Kui tekib vajadus lisanduvate, ehitusluba mitte nõudvate, väikeehitiste järgi (näiteks valvurile hoone väravate juures vms), peavad ka need paiknema hoonestusala piirides. Samuti on lubatud hoonestusalasse paigaldada nõuetekohaselt ka päikesepaneele, pos 1 puhul on päiksepaneelide asukoht määratud eraldi, pos 2 ja pos 3 puhul on lubatud rajada päiksepaneele määratud hoonestusala ulatuses. Kogu katastriüksuse ulatuses on lubatud rajada ka haljastust, teid, parklaid ja tehnovõrke. Detailplaneering ei määratle konkreetseid hoonete ja rajatiste asukohti, seega täpne lahendus hoonete asukohtade ja suuruste kohta tuleb määrata ehitusprojekti koostamise käigus. 7.4 Liiklus- ja parkimiskorraldus Planeeringualale on juurdepääs Energia tänavalt (tee nr ). Planeeringuga on määratud krundi külg, millelt on võimalik rajada juurdepääsutee. Konkreetne juurdepääsutee asukoht määratakse ehitusprojekti koostamise käigus. Energia tänavale on praegusel hetkel paigaldatud tõkkeks teele kivid, mis asuvad Energia tn 7 põhjanurga läheduses (vt joonis 2). Ligipääs

13 PÕLVA LINNAS ASUVA ENERGIA TN 16 JA LÄHIALA DETAILPLANEERING 13 planeeringualale, ja ka Energia tänavale, mis on teeregistri andmetel avalikult kasutatav tee, on soovitatav võimaldada ka Raudtee tänavalt. Samuti on antud teelõik (kirjeldatud kui Põlva linnas Energia tänav Raudtee ja Jaama tn vahelisel lõigul) välja toodud Põlva valla üldplaneeringus kui perspektiivne tänav. Sellest tulenevalt tuleks kaaluda planeeringu realiseerimisel likvideerida tõkkeks olevad kivid tagamaks ligipääs lisaks Jaama tänavalt ka Raudtee tänavalt Energia tänavale. Parkimine lahendada parkimisala näol vastavalt teede ja tänavate standardis EVS 843:2016 Linnatänavad väljatoodud parkimisnormatiivile. Parkimiskohtade arv krundil sõltub hoonete brutopinnast. Näiteks rajades 1000 m 2 ühekordse põhihoone ja kaks kahekordset 200 m 2 ja 300 m 2 pindalaga abihoonet, tuleb hoonete brutopinnaks 2000 m 2 seega arvestades standardis toodud nõuetega, on sellise hoone mahuga katastriüksusele vaja rajada minimaalselt 8 kohta. Parkimiskohti on lubatud rajada ka hoonesiseselt. Klientide parkimine tuleb samuti lahendada krundisiseselt. Kõik rajatavad teed ja parkimiskohad tuleb rajada lähtudes tee-ehitusnormidest. Maha sõit Energia tänavale tuleb projekteerida risti tänavaga külgnähtavusega minimaalselt 50 m. 7.5 Haljastuse ja heakorra põhimõtted Haljastus Planeeringuala on peamiselt kaetud heinamaaga. Krundi keskosas on suurem põõsastikuga kaetud ala ala, samuti leidub kõrghaljastust nii üksikute puude kui ka mõne väiksema puudegrupi näol. Olemasolevat kõrghaljastust on lubatud likvideerida ulatuses, mis hoonete ja parkimisala rajamist takistavad. Lisaks on lubatud likvideerida planeeringualalt võsastunud alad. Haljastuse rajamisel peab kinni pidama nõudest, et elektriliini kaitsevööndisse ei ole lubatud istutada kõrghaljastust. Elektriliini kaitsevööndis on lubatud kuni 4 m kõrguse madalhaljastuse rajamine. Kuna planeeringualale on planeeritud rajada ettevõtted, mille tootmistehnoloogia vajab insenertehnilisi meetmeid keskkonnatingimuste täitmiseks, on vajalik kasutada planeeringualalt ja hoonetest väljuvate mõjude (müra ja tolm) leevendamiseks rohelist puhvertsooni. Krundisisesed haljastuslahendused sõltuvad omaniku tahtest ja planeerivatest hoonete asukohtadest. Seega krundisisene haljastus tuleb lahendada ehitusprojekti koostamise käigus. Soovitav on kaasata hoonete ehitusprojekti koostamisel ja haljastuse planeerimisel maastikuarhitekt. Kruntide haljastuse planeerimisel tuleks arvestada järgnevaga:

14 PÕLVA LINNAS ASUVA ENERGIA TN 16 JA LÄHIALA DETAILPLANEERING 14 Krunt peab olema esteetiline ja heakorrastatud. Haljastuslahendus peab sobima linnakeskkonda. Negatiivsete mõjude leevendamiseks tuleb rajada Energia tänava ja rajatavate tootmishoonete vahele roheline puhvertsoon, mis leevendaks müra ja tolmu levikut ümbritsevasse keskkonda. Selleks võib kasutada näiteks põõsasistutusi, kuna need toimivad müra tõkestajatena. Haljastuse rajamisel planeeringualal peab arvestama taimeliikide sobivusega ümbritsevasse elukeskkonda ja mullastikku. Haljastamisel on soovitav kasutada nii kõrghaljastust kui ka madalhaljastust. Samuti on soovitatav kasutada nii heitlehiseid kui ka igihaljaid puid ja põõsaid, mis tagavad roheluse terve aasta vältel. Kõrghaljastuse rajamisel peab silmas pidama, et kõrghaljastus ei tohi paikneda tehnovõrkude peal ja nende kaitsevööndis. (Kõrghaljastuseks on puittaimed, mille puu rinnasdiameeter on vähemalt 0.08 m) Pos 1 puhul on lubatud rajada vaid kuni 4 m kõrgune madalhaljastus Kõrghaljastuse istutamisel hoonete lähedale tuleb arvestada puu maksimaalse võralaiusega. Vertikaalplaneerimine Krundi täpsem maapinna vertikaalplaneerimise lahendus antakse hoone ehitusprojektis. Krundil peab olema selline vertikaalplaneering, et krundilt tulenevalt sademe- ja lumesulamisvett ei juhitaks naaberkruntidele. Piirded Tagamaks tootmishoone turvalisus ja müratõke on soovitatav teepoolsetele katastriüksuse külgedele rajada piirded. Piiretena kasutada läbipaistvaid puit- ja/või metallpiirdeid (kõrgepinge õhuliini kaitsevööndis on keelatud rajada metallpiirdeid). Plankpiirete rajamine on keelatud. Lubatud maksimaalne kõrgus piirdeaedadele on 1,6 m. Piirile piirde ehitamine ei ole kohustuslik. Kuid kuna lähipiirkonnas asuvatel katastriüksustel on olemas piirdeaiad, siis on selle rajamine soovituslik. Rajatavad piirded peavad tüübilt, värvitoonilt ja välisviimistluselt sobima ümbritsevasse keskkonda. Krundi piirile piirdeaia rajamisel peavad mõlemad piirnaabrid konkreetse lahenduse enne kokku leppima.

15 PÕLVA LINNAS ASUVA ENERGIA TN 16 JA LÄHIALA DETAILPLANEERING 15 Jäätmehooldus Põlva valla jäätmehoolduseeskiri määrab kindlaks jäätmehoolduse korra Põlva valla haldusterritooriumil ja on kohustuslik kõigile Põlva vallas viibivatele ja tegutsevatele juriidilistele ja füüsilistele isikutele. Jäätmehoolduseeskirja eesmärgiks on säilitada Põlva vallas puhas ja tervislik elukeskkond, vähendada jäätmete koguseid ning soodustada jäätmete sorteerimist ja taaskasutamist. Planeeritud katastriüksustele peab paigaldama kinnised konteinerid. Kuna planeeritud katastriüksused on osaliselt tootmismaa sihtotstarbega, siis peab ülima rangusega kinni pidama jäätmete nõuetekohasest käitlemisest, kuna tegemist ei ole vaid kodumajapidamise olmejäätmetega vaid nende seas võib olla ka probleemtooteid ja ohtlikke jäätmeid. Juriidilised isikud ja füüsilisest isikust ettevõtja korraldavad ohtlike jäätmete kogumiseks mõeldud kogumismahutite paigaldamise ise. Juriidiline isik ja füüsilisest isikust ettevõtja peab oma ohtlikud jäätmed üle andma isikule, kellel on Keskkonnaameti poolt väljastatud jäätmeluba ohtlike jäätmete kogumiseks ja veoks ning ohtlike jäätmete käitlemiseks. Soovitavalt tuleks konteinerid paigutada nõnda, et sellele oleks ligipääs prügiveoautol ning et see jääks vaateväljast kaugemale. Täpne konteinerite asukoht määrata ehitusprojekti käigus. Jäätmete kogumine ja ära vedu tuleb lahendada vastavalt Põlva valla jäätmehoolduseeskirjas väljatoodule. Krundi valdajal on kohustus tagada tekkivate olmejäätmete ära vedu, mida võib teostada vastavat õigust omav ettevõte. Keelatud on jäätmete ladustamine või ladestamine selleks mitteettenähtud kohta. 7.6 Ehitistevahelised kujad Planeeritud hoonestusalale ehitamisel tuleb arvestada tuleohutusklasside ja hoonete vaheliste kujadega vastavalt siseministri määrusele nr 17 Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele. Rajatiste vaheline tuleohutuskuja peab olema vastavalt väljatoodud määrusele 8 m. Päästetööde tegemiseks peab päästemeeskonnale olema tagatud ehitisele piisav juurdepääs tulekahju kustutamiseks ettenähtud päästevahenditega. Detailplaneeringuga lubatud tootmishoone madalaim tulepüsivusklass on TP2, samuti võib ehitada ka kõrgema tulepüsivusklassiga hooneid. Täpne tulepüsivusklass määrata projekteerimise käigus vastavalt hoone mahule ja hoonet kasutavate inimeste arvule.

16 PÕLVA LINNAS ASUVA ENERGIA TN 16 JA LÄHIALA DETAILPLANEERING Tehnovõrgud Planeeringu joonisel nr 5 Tehnovõrkude joonis on esitatud planeeritud tehnovõrgud. Planeeritud krundi sisse jäävatele tehnovõrkudele on detailplaneeringuga tehtud ettepanek servituudi seadmise vajadusega ala määramiseks Veevarustus ja kanalisatsioon Planeeringuala asub Põlva linna ühisveevärgi ja kanalisatsiooni piirkonnas. Energia tänaval, planeeringualast teisel pool teed, asub olemasolev ühisveevõrgutorustik. Antud planeeringuga on ette nähtud krundipiiridele liitumispunktide rajamine. Liitumiseks ühisveevärgiga, tuleb igal katastriüksuse omanikul taotleda Põlva vallas veeteenust pakkuvalt vee-ettevõttelt Põlva Vesi AS tehnilised tingimused krundisisesteks veetorustike rajamiseks. Veeühenduse saamiseks koostatakse projekteerimise käigus majaühenduse projekt. Hinnanguline maht tootmishoone puhul sõltub töötajate arvust ja tootmiseks vaja minevast vee kogusest. Arvutuslik maht ühe töötaja kohta tootmishoones on 35 l/d. Seega 10 töötaja puhul on vajalik veekogus minimaalselt 0,35 m 3 /d, ehk 7,7 m 3 kuus, millele lisandub veel tootmiseks vajaliku vee kogus. Planeeringujärgsete torustike rajamisel määratakse antud planeeringuga kaitsevöönd 2 m toru teljest mõlemale poole (vt joonis 5). Joonisel 5 - Tehnovõrkude joonis, näidatud torustike ja liitumispunktide asukohad on põhimõttelised ja nende täpsem asukoht määratakse projekteerimise käigus. Planeeringuala asub Põlva linna reoveekogumisalal, mille reostuskoormus on ie. Kuna hetkel Energia tänaval ühiskanalisatsioonitorustik puudub on võimalik kaks lahendust Põlva valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava aastateks järgi: Vastavalt veeseadusele peab üle 2000 ie reostuskoormusega reoveekogumisaladel põhjavee kaitseks olema tagatud ühiskanalisatsiooni olemasolu reovee juhtimiseks reoveepuhastisse ning heitvee juhtimiseks suublasse. Kui reoveekogumisalal ühiskanalisatsiooni rajamine toob kaasa põhjendamatult suuri kulutusi, võib reoveekogumisalal reostuskoormusega 2000 ie või rohkem kasutada lekkkindlaid kogumismahuteid. Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kavas on pikaajalise investeeringuprogrammi raames planeeritud rajada Energia tänavale kanalisatsioonitorustik. Seni kuni antud torustik rajatud pole, on võimalik lahendada planeeringualal kanalisatsioon ajutiselt reovee kogumismahutite abil. Samuti on võimalik arendajal välja ehitada Energia tänava kanalisatsioonitorustik, olemasolev isevoolne kanalisatsioonitorustik asub Energia tänava alguses. Planeeringu joonisel 5 Tehnovõrgud

17 PÕLVA LINNAS ASUVA ENERGIA TN 16 JA LÄHIALA DETAILPLANEERING 17 toodud krundi piiridel olevad kanalisatsiooni liitumispunktid on põhimõttelised ja nende asukoht täpsustatakse projekteerimise käigus. Liitumispunkti ja krundisisese kanalisatsioonitorustiku rajamiseks tuleb koostada ehitusprojekt ja selleks tuleb täpsemad tingimused taotleda vee-ettevõtjalt Põlva Vesi AS. Vastavasisulised investeeringud teostab arendaja omal kulu ÜVK taristusse või läbi liitumistasu. Kui otsustatakse kasutada ajutisi kogumismahuteid, siis nende asukoht täpsustatakse samuti projekteerimise käigus. Hinnanguline maht reovee kogumiseks on 35 l/d ehk 10 töötaja puhul umbes 7,7 m 3 kuus. Mahuti paigaldamisel on kohustuslik jälgida tootjapoolseid nõudeid. Mahuti mahu valimisel peab arvesse võtma kui tihedalt soovitakse mahutit tühjendada ja mitu töötajat antud tootmishoones kanalisatsiooni kasutab ning kui palju tekib tootmisest kanalisatsiooni reovett. Sademevesi tuleb immutada oma krundil. Hoonete projekteerimise käigus peab lahendama vertikaalplaneerimise abil sademevee immutamise. Sademevee immutamiseks pinnasesse on vajalik tagada vähemalt 50 % loodusliku pinnase (või muru) osakaal katastriüksuse pindalast. Pinnakatete valikul tuleks kasutada nii palju kui võimalik vett läbilaskvaid materjale. Kõvakatet kasutada minimaalselt, st vaid juurdepääsuteede ja parkimisalade rajamiseks. Silmas tuleb pidada, et sademeveed tuleks suunata ehitatavatest hoonetest ja teedest eemale ning immutada oma krundi piirides. Planeeringualal maapinna kõrguste muutmine rohkem kui 40 cm on keelatud. Krundilt tulevat sademe- ja lumesulamisvett ei tohi juhtida naaberkruntidele ega Energia tänavale ega tänavaäärsesse kraavidesse. Tuletõrjeveevõtt toimub olemasolevatest hüdrantidest. Need asuvad: Energia tn 7 (hüdrant nr 106, ID-1709) katastriüksuse piiri kirdenurgal ning Energia tn 5b (hüdrant nr 107, ID-1708 ) katastriüksuse idaküljel ja kagunurgas (hüdrant nr 108, ID-1707). Antud kaugused planeeritud hoonetest vastavad EVS 812-6:2012+A1+A2 standardis väljatoodud maksimaalsele kaugusele Elektrivarustus Elektrivarustuse tagamiseks on väljastanud Elektrilevi OÜ tehnilised tingimused nr (lisas) ja eskiisjoonise maakaabelliinide, jaotuskilpide ja liitumiskilpide asukohtade kohta (lisas). Väljavõte tehnilistest tingimustest: Detailplaneeringu alal näha ette koht uutele jaotuskilpidele ning liitumiskilpidele. Kilpide asukohad näha ette uute loodavate kinnistute piiridele (vastavalt lisatud eskiisjoonisele).

18 PÕLVA LINNAS ASUVA ENERGIA TN 16 JA LÄHIALA DETAILPLANEERING 18 Kilbid peavad jääma ööpäevaringselt vaba juurdepääsuga alasse. Kilpide toide nähakse ette maakaabliga olemasolevast Välgu:(Põlva) alajaamast (vastavalt eskiisjoonisele). Elektritoide liitumiskilbist objektini näha ette maakaabliga. Elektrilevi OÜ tehnorajatiste maakasutusõigus tagada servituudialana. Kõikide planeeritavate tänavate äärde näha ette perspektiivsete 10 ja 0,4 kv maakaablite koridor. Elektrikaablite planeerimine piki sõiduteed ei ole lubatud. Samuti ei ole lubatud planeerida teisi kommunikatsioone elektrikaablite kaitsetsoonidesse. Maakaabelliini kaitsevöönd on piki kaablit kulgev ala, mida mõlemalt poolt piiravad liini äärmistest kaablitest 1 meetri kaugusel paiknevad mõttelised vertikaaltasandid. Vastavalt Ehitusseadustikule on Elektripaigaldise kaitsevööndis keelatud: 1) ladustada jäätmeid, materjale ja aineid, teha mis tahes mäe-, laadimis-, süvendus-, lõhkamis- ja maaparandustöid, teha tuld, istutada ning langetada puid; 2) ankurdada veesõidukit, liikuda heidetud ankru, kettide, logide, traalide ja võrkudega, paigaldada veesõidukite liiklustähiseid ja poisid ning varuda jääd veekaabelliinina rajatud elektripaigaldise kaitsevööndis; 3) sõita masinate ja mehhanismidega, mille üldkõrgus maapinnast koos veosega või ilma selleta on üle 4,5 meetri õhuliinide kaitsevööndis; 4) ehitada traattarasid, rajada loomade joogikohti ja korraldada massiüritusi kõrgepingepaigaldise õhuliinide kaitsevööndis; 5) töötada löökmehhanismidega, tasandada pinnast, teha mullatöid sügavamal kui 0,3 meetrit, küntaval maal sügavamal kui 0,45 meetrit, ning ladustada ja teisaldada raskusi õhu- ja maakaabelliinide kaitsevööndites. Lisaks taotleti käesoleva planeeringu koostamise ajal täpsemad tingimused (lisas) 35 kv õhuliini kaitsevööndis tegutsemiseks: Õhuliini kaitsevöönd on 25 m liini teljest mõlemale poole. Õhuliini kaitsevööndis olevat ala ei tohi tarastada, masti ümber peab jääma vaba teenindusmaa 10 m mastist.

19 PÕLVA LINNAS ASUVA ENERGIA TN 16 JA LÄHIALA DETAILPLANEERING 19 Õhuliini teljest 10 m kaugusele on lubatud ehitada piirdeaeda (metallist piirdeaedade rajamine on kõrgepinge õhuliini kaitsevööndis keelatud). Õhuliini kaitsevööndis on lubatud madalhaljastus kõrgusega h 4 m. Õhuliini teljest min. 15 m kaugusele on lubatud ehitada hoonet kõrgusega h 12 m. Õhuliini teljest 10 m kaugusele on lubatud paigaldada päikesepaneele kõrgusega h 4 Õhuliini all peab teega ristumisel olema tagatud ristmeväli 7 m, õhutemp. +35 C juures. Täpsem elektrivarustusega liitumine lahendatakse projekteerimise käigus. Projektis näha ette elektripaigaldiste kaitsmise meetmed ja lahendused, kui ehitusobjektil või selle lähiümbruses on oht olemasolevate elektripaigaldiste vigastamiseks ehitustegevuse tõttu. Projekteerida tuleb vastavalt kehtivale normdokumentidele ja Elektrilevi OÜ nõuetele Soojavarustus Uute hoonete rajamisel peab silmas pidama energiatõhususe nõudeid. Hoone energiasäästlikus aitab kokku hoida küttekulusid ja säästa looduskeskkonda. Keelatud on kasutada märkimisväärselt jääkaineid laskvad kütteliike nagu näiteks põlevkivi, raskeõlid ja kivisüsi. Täpsem soojavarustus tuleb lahendada hoonete projekteerimise käigus Sidevarustus Planeeringuga ei nähta ette kohustusliku sidevarustusega liitumist. Sidevarustusega on tulevikus, kui tekib vajadus, võimalik liituda taotledes selleks teenuspakkujalt tehnilisi tingimusi olemasoleva sidekaabliga liitumiseks. Sidevarustusega liitumisel tuleb koostada nõuetekohane projekt. 7.8 Servituutide vajaduse määramine Servituutide seadmise vajadusi kirjeldab tabel 5. Tabel 4. Servituutide vajadus Teeniv kinnisasi/ isik/ pos. nr Valitsev kinnisasi/isik Servituut /kasutusvaldus Pos 1 Elektrilevi OÜ Tehnovõrgu talumise servituut elektri maakaabelliin

20 PÕLVA LINNAS ASUVA ENERGIA TN 16 JA LÄHIALA DETAILPLANEERING 20 Juurdepääsu servituut juurdepääs jaotuskilbile ja liitumispunktile ning maakaabelliinile Pos 2 Elektrilevi OÜ Tehnovõrgu talumise servituut elektri maakaabelliin Juurdepääsu servituut juurdepääs jaotuskilbile ja liitumispunktile ning maakaabelliinile Pos 3 Elektrilevi OÜ Tehnovõrgu talumise servituut elektri maakaabelliin Juurdepääsu servituut juurdepääs jaotuskilbile ja liitumispunktile ning maakaabelliinile Pos 1 EPT Energia OÜ Tehnovõrgu talumise servituut 10 kv Välgu- Torni elektri maakaabelliin Juurdepääsu servituut juurdepääs 10 kv Välgu- Torni maakaabelliinile 8. Muud planeeringu eesmärgid 8.1 Keskkonnatingimuste seadmine Keskkonnakaitse abinõuetena planeeritaval alal tuleb kinni pidada seadusejärgsetest tehnovõrkudele seatud kaitsevöönditest, tuleb tagada tehnosüsteemide väljaehitamine ja nende funktsioneerimise tagamine, tuleb tagada tootmisest tekkivate võimalike mõjude (müra ja tolm) leevendamise meetmete kasutamine, konteinerite paigaldamine krundile jäätmete nõuetekohaseks kogumiseks, prügiveolepingute sõlmimine ja jäätmete käitlemine vastavalt Põlva valla jäätmehoolduseeskirjale. 8.2 Kuritegevuse riske vähendavate tingimuste seadmine Kuritegevuse riski vähendavad tingimuste esitamisel on lähtutud EVS 809-1:2002 Kuritegevuse ennetamine läbi linnaplaneerimise ja arhitektuuri standardis väljatoodust. Olulised tingimused kuritegevuse riskide vähendamiseks: 1) Piirata juurdepääs võõrastele inimestele eraalale

21 PÕLVA LINNAS ASUVA ENERGIA TN 16 JA LÄHIALA DETAILPLANEERING 21 2) Välisvalgustuse rajamine katastriüksusesisesel parkimisalal ja hoovis 3) Kasutada läbipaistvaid piirdeaedu 4) Sõidukite parkimine hoonete vahetus läheduses 5) Kvaliteetsete ja vastupidavate välisvalgustite kasutamine 6) Kvaliteetsete ehitusmaterjalide kasutamine (uksed, aknad, lukud, klaasid) 7) Võimalike varjumiskohtade rajamise vältimine 8) Tänavate ja hoonetevaheline hea nähtavus 9. Planeeringu elluviimise võimalused ja elluviimiseks vajalikud tegevused Energia tn 16 kinnisasja (katastritunnus 62001:005:0195, kinnistu registriosa nr ) omaniku taotluse alusel annab Põlva Vallavalitsus korralduse detailplaneeringuga kavandatud katastriüksuse jagamiseks ja lähiaadressi ja maa kasutamise sihtotstarbe määramiseks. Moodustatud katastriüksused kinnistatakse jagatava Energia tn 16 kinnisasja omaniku avalduse alusel. Kinnistute moodustamisel tehakse kinnistusraamatusse kanded planeeritud servituutide ja tehnovõrkude talumise kohustuse kohta. Planeeringujärgse Energia tn 16 kinnisasja moodustamisel seatakse kinnisasja kasuks juudepääsuservituut. Kinnisasjade igakordne omanik korraldab veega varustatavate kruntide liitumise ühisveevärgiga. Kinnisasjade igakordne omanik korraldab kõikidel kruntidel reovee kogumise. Kinnisasjade igakordne omanik projekteerib ja ehitab välja (istutab) puhverhaljastuse samaaegselt kruntide väljaarendamisega. Väljaehitatud puhvervöönd (puhverhaljastus) on krundi hoonetele kasutusloa taotlemise eelduseks. Põlva vald ei võta kohustust ehitada välja Energia tänava ja Raudtee tänava ristumiskoht, rajada kergliiklemiseks mõeldud tee Energia tänava äärde ning muuta Energia tänav liiklemiskõlblikuks. Põlva Vallavalitsus teostab järelevalvet detailplaneeringu realiseerimise üle ehituslubade ja kasutuslubade menetluse käigus. Detailplaneering on kehtiv, kuni seda ei ole kehtetuks tunnistanud kohaliku omavalitsuse volikogu või kui samale alale ei ole kehtestatud uut detailplaneeringut vastavalt planeerimisseaduse -le 140. Detailplaneeringu võib tunnistada kehtetuks, kui detailplaneeringu kehtestamisest on möödunud vähemalt viis aastat ja detailplaneeringut ei ole asutud ellu viima või planeeringu koostamise korraldaja või planeeritava kinnistu omanik soovib planeeringu elluviimisest loobuda.

22 PÕLVA LINNAS ASUVA ENERGIA TN 16 JA LÄHIALA DETAILPLANEERING 22 Planeeringuga ei tohi põhjustada kahju kolmandatele osapooltele. Juhul kui planeeritava tegevusega tekitatakse siiski kahju kolmandatele isikutele, kohustub kinnisasja igakordne omanik tekitatud kahju koheselt hüvitama.

23 PÕLVA LINNAS ASUVA ENERGIA TN 16 JA LÄHIALA DETAILPLANEERING Kooskõlastused ja koostöö Kuupäev Kooskõlastatav asutus või ettevõte Kooskõlastuse tingimus Kooskõlastaja (nimi ja amet) allkiri Elektrilevi OÜ Tööjoonised kooskõlastada täiendavalt. Tatjana Borševitskaja, Elektrilevi OÜ /allkirjastatud digitaalselt/ Põlva Vesi AS Lõuna-Eesti Päästekeskuse Insenertehniline büroo EPT Energia OÜ INTOR OÜ

24 PÕLVA LINNAS ASUVA ENERGIA TN 16 JA LÄHIALA DETAILPLANEERING 24

Tiitel

Tiitel O Ü A A R E N S P R O J E K T Pärnu tn 114, Paide linn reg nr 10731393 Töö nr DP-9/201 /2017 JÄRVA MAAKOND PAIDE LINN AIA TÄNAVA DETAILPLANEERING (eskiis) Planeeringu koostajad: planeerija Andrus Pajula

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUS KORRALDUS Viimsi 16. mai 2017 nr 322 Randvere küla, kinnistu Aiaotsa tee 20 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb

Rohkem

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP TARTU MAAKOND, TAR

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP TARTU MAAKOND, TAR Paabor Projekt OÜ Reg nr: 14260182 Kalda tee 8-80 50703 TARTU Tel: +372 5358 6223 E-mail: paaborprojekt@gmail.com Töö nr: DP-5-2017 TARTU MAAKOND, TARTU VALD, KÕRVEKÜLA ALEVIK SIRELI TN 7 MAAÜKSUSE JA

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri Seletuskiri 1. Detailplaneeringu lähtematerjalid. Detailplaneeringu lähtematerjalideks on: 1) Haapsalu Linnavalitsuse korraldus 27.01.2016 nr 52 detailplaneeringu algatamise kohta. 2) Lähteseisukohad koos

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Töö nr: 02/13 Tellija: AS E-Piim tootmine PÕLTSAMAA LINNAS VÄLJA TN 4, 7 ja JÕGEVA MNT 1 KINNISTUTE NING LÄHIALA DETAILPLANEERING Detailplaneeringu koostaja: R U U M J A M A A S T I K O Ü Väike-Ameerika

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , HIRVE TN 11 JA 13 DETAILPLANEERING TÖÖ NR:

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , HIRVE TN 11 JA 13 DETAILPLANEERING TÖÖ NR: Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr. 12692115 tel.: 660 3335, info@projekt363.ee HIRVE TN 11 JA 13 DETAILPLANEERING TÖÖ NR: 150401-001 TELLIJA: Aleksandr Grimov aleksandr@oseeniksgrupp.ee

Rohkem

Elva Vallavalitsus

Elva Vallavalitsus ELVA VALLAVALITSUS KORRALDUS Elva 12. märts 2019 nr 2-3/268 Elva vallas Elva linnas Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 ehitusloa muutmisega mittenõustumine 1. Asjaolud 1.1. Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 krundid

Rohkem

Microsoft Word - Nelgi tee 23_DP_Seletuskiri.doc

Microsoft Word - Nelgi tee 23_DP_Seletuskiri.doc I MENETLUSDOKUMENDID SISUKORD 1. Viimsi Vallavalitsuse 13.03.2018 korraldus nr.138 Viimsi alevikus, kinnistu Nelgi tee 23 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine ; 2. Ajalehekuulutus

Rohkem

Alatskivi Vallavalitsus

Alatskivi Vallavalitsus PEIPSIÄÄRE VALAVOLIKOGU OTSUS Alatskivi 30. november 2017 nr 22 Alatskivi alevikus asuva Päiksi tee 2c maaüksuse detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Vabariigi Valitsuse 22.06.2017

Rohkem

Loode tn 7_SELETUSKIRI

Loode tn 7_SELETUSKIRI Töö nr DP-01-16 Lääne-Viru maakond, Tapa vald, Tapa linn Loode tn 7 krundi DETAILPLANEERING Tellija: OÜ Tapa NP Koostaja: LandComposition OÜ info@landcomposition.ee Tel: (+372) 58 507 811 Tartu 2016-2018

Rohkem

Eesõna

Eesõna 1 OSA 2 SELETUSKIRI Sisukord LÄHTEANDMED JA ÜLDEESMÄRGID... 2 Detailplaneeringu koostamise alused... 2 Detailplaneeringu koostamise eesmärgid... 2 Arvestamisele kuuluvad planeeringud ja dokumendid... 2

Rohkem

Microsoft Word - DP_Aiandi 6-eskiis_SELETUSKIRI_.doc

Microsoft Word - DP_Aiandi 6-eskiis_SELETUSKIRI_.doc VIIMSI VALD, VIIMSI ALEVIK, Aiandi tee 6 DETAILPLANEERINGU ESKIIS OBJEKT : Aiandi tee 6, Viimsi alevik, Viimsi vald, Harjumaa DETAILPLANEERINGUST HUVITATUD ISIKUD : Viimsi vald, Nelgi tee 1, Viimsi alevik

Rohkem

Microsoft Word - Kruusimäe 1 seletuskiri

Microsoft Word - Kruusimäe 1 seletuskiri PROJEKTI KOOSSEIS I SELETUSKIRI 1. Detailplaneeringu alused ja lähtedokumendid. 2. Kontaktvööndi analüüs. Üldplaneering. 3. Detailplaneeringu eesmärk ja põhjendus. 4. Olemasolev olukord 5. Planeerimislahendus

Rohkem

Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähte

Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähte Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill 2017. a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähteseisukohtade kehtivus: 18 kuud 1. Detailplaneeringu

Rohkem

EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastri

EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastri EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva 01.06.2018 nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastriüksuse ja osaliselt Tedre katastriüksuse ning lähialade

Rohkem

(Microsoft Word _DP_Seletuskiri_t\344iendustega.docx)

(Microsoft Word _DP_Seletuskiri_t\344iendustega.docx) A. Lätte tn 20, Nõo alevik, Nõo vald, Tartumaa NÕO ALEVIKUS ASUVA A. LÄTTE TN 20 KINNISTU DETAILPLANEERING DETAILPLANEERING TÖÖ NR: RP14012_01 TELLIJA: Nõo Vallavalitsus Voika 23, Nõo alevik, Nõo vald,

Rohkem

Microsoft Word - Kirsiaia_DP_seletuskiri.doc

Microsoft Word - Kirsiaia_DP_seletuskiri.doc 1 KIRSIAIA DETAILPLANEERING SELETUSKIRI SISSEJUHATUS Käesolev detailplaneering on koostatud 2002.a. augustikuus Audru Vallavalitsuse tellimisel. Planeeringu koostamise aluseks oli Audru Vallavolikogu otsus

Rohkem

Haava tn 2 ja 2a detailplaneering Haapsalu linn, Läänemaa Detailplaneeringu tellija: FTr Consultants OÜ (reg.nr ) Kohtu 3A-2, Tallinn Pl

Haava tn 2 ja 2a detailplaneering Haapsalu linn, Läänemaa Detailplaneeringu tellija: FTr Consultants OÜ (reg.nr ) Kohtu 3A-2, Tallinn Pl Haapsalu linn, Läänemaa Detailplaneeringu tellija: FTr Consultants OÜ (reg.nr 11142134) Kohtu 3A-2, 10130 Tallinn Planeeringu koostaja: OÜ Pärnu Instituut (reg.nr 11362232) Riia mnt 14-7, 80013 Pärnu Projektijuht:

Rohkem

Töö nr DP Võrumaa, Antsla vald, Antsla linn TAMME TN 8C KRUNDI JA LÄHIÜMBRUSE DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: Plaan OÜ Planeeringust hu

Töö nr DP Võrumaa, Antsla vald, Antsla linn TAMME TN 8C KRUNDI JA LÄHIÜMBRUSE DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: Plaan OÜ Planeeringust hu Võrumaa, Antsla vald, Antsla linn TAMME TN 8C KRUNDI JA LÄHIÜMBRUSE DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: Plaan OÜ Planeeringust huvitatud isik: Antsla Vallavalitsus Tartu 2017 Sisukord 1. Detailplaneeringu

Rohkem

Projekt363 OÜ, Liivalao tn 11 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , Harju maakonnas, Saue vallas, Laagri alevikus KIRSIM

Projekt363 OÜ, Liivalao tn 11 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , Harju maakonnas, Saue vallas, Laagri alevikus KIRSIM Projekt363 OÜ, Liivalao tn 11 Tallinn 11216, Reg. nr. 12692115 tel.: 660 3335, info@projekt363.ee Harju maakonnas, Saue vallas, Laagri alevikus KIRSIMÄE TN 11 JA 13 KINNISTUTE DETAILPLANEERING TÖÖ NR:

Rohkem

Seletuskirja alus

Seletuskirja alus 1 Projekti koosseis 1. Menetlusdokumendid. Seletuskiri ja joonised. Lisad. Köide I 2 Köite koostajad Amet Projektijuht Arhitekt Insener Insener Nimi Mati Puusepp Romet Virkus Marko Kuusik Kairi Tiitsmann

Rohkem

Microsoft Word - ValliTn34DP.Seletuskiri.doc

Microsoft Word - ValliTn34DP.Seletuskiri.doc Maastik OÜ registrikood: 12197806 telefon: 5843 4843 Töö nr: 13.021 Asukoht: Valga maakond Valga linn Huvitatud isik: Toomas Laul Planeerija: Janika Raudsepp, Priit Paalo Valga linna Valli tn 34 krundi

Rohkem

Microsoft Word - DP_Aiandi 6_SELETUSKIRI_ doc

Microsoft Word - DP_Aiandi 6_SELETUSKIRI_ doc VIIMSI VALD, VIIMSI ALEVIK, Aiandi tee 6 DETAILPLANEERING OBJEKT : Aiandi tee 6, Viimsi alevik, Viimsi vald, Harjumaa DETAILPLANEERINGUST HUVITATUD ISIKUD : Viimsi vald, Nelgi tee 1, Viimsi alevik 74001

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUSE EHITUS- JA KOMMUNAALAMET Eelnõu PROJEKTEERIMISTINGIMUSED DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE KOHUSTUSE PUUDUMISEL NR 971 Sidevõrgu (sidetrassid, sidekapid) ehitusprojekti koostamiseks Viimsi

Rohkem

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , SAKU VALLA TÄNASSILMA KÜLA UUS-KIRSIMÄE KINNISTU DE

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , SAKU VALLA TÄNASSILMA KÜLA UUS-KIRSIMÄE KINNISTU DE Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr. 12692115 tel.: 660 3335, info@projekt363.ee SAKU VALLA TÄNASSILMA KÜLA UUS-KIRSIMÄE KINNISTU DETAILPLANEERING TÖÖ NR: 140402-001 TELLIJA: Saku Vallavalitsus

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Töö nr: 02/13 Huvitatud isik: AS E-Piim tootmine PÕLTSAMAA LINNAS VÄLJA TN 4, 7 ja JÕGEVA MNT 1 KINNISTUTE NING LÄHIALA DETAILPLANEERING Detailplaneeringu koostaja: R U U M J A M A A S T I K O Ü Väike-Ameerika

Rohkem

Microsoft Word - Pagari_seletus_26_maavanema_koosk-ga.doc

Microsoft Word - Pagari_seletus_26_maavanema_koosk-ga.doc !"!#$%!!&"'&%% (%%% )#%%& kobras@kobras.ee % %*+ + Asukoht (L-Est 97) X 6527895 Y 590083, ("'#!!--.!$ Objekti aadress: Tellija: Töö täitja: Juhataja: Planeerija, vastutav spetsialist: Kontrollija: August

Rohkem

I Sisukord

I Sisukord I Sisukord II MENETLUSDOKUMENDID... 2 III SELETUSKIRI... 3 1. Koostamise alused, lähtedokumendid ja teostatud uuringud... 3 1.1. Koostamise alused... 3 1.2. Lähtedokumendid... 3 1.3. Uuringud... 3 2. Detailplaneeringu

Rohkem

Microsoft Word - kiviaia det.doc

Microsoft Word - kiviaia det.doc Töö: nr 32-10 Huvitatud isik: Meeli Otsa Kuusalu valla Kaberla küla Kiviaia tee 1 ja 3 kinnistute ja lähiala detailplaneering Juhataja Projekti juht Projekteerija Mairi Kaal Kalle Koppel Kalle Koppel Tallinn

Rohkem

Microsoft Word - SUUREKIVI1_seletuskiri_JOELAHTME.doc

Microsoft Word - SUUREKIVI1_seletuskiri_JOELAHTME.doc 1 Töö nr. 392-14 Eksemplar nr. /6 Tellija: JÕELÄHTME VALLAVALITSUS Jõelähtme küla, Postijaama tee 7, 74202 Huvitatud isik: MARGUS VAATMANN, Õismäe tee 104-3 tel. 358415362101 e-mail:margus.vaatmann@gmail.com

Rohkem

I Sisukord

I Sisukord I Sisukord II MENETLUSDOKUMENDID... 2 III SELETUSKIRI... 3 1. Koostamise alused, lähtedokumendid ja teostatud uuringud... 3 1.1. Koostamise alused... 3 1.2. Lähtedokumendid... 3 1.3. Uuringud... 3 2. Detailplaneeringu

Rohkem

Töö nr: DP 0126

Töö nr: DP 0126 Sarapuu 2, Tartu 50705 tel. 555 481 55 reg. nr. 11319822 e-post: teravkera@gmail.com a/a: 221034629731 Töö nr: DP10-2017 TARTU MAAKOND, PEIPSIÄÄRE VALD, ALATSKIVI ALEVIK PARKLA MAAÜKSUSE DETAILPLANEERING

Rohkem

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, 80088 Pärnu Tel 4479733 www.parnu.maavalitsus.ee Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi Tel 4330 400 www.viljandi.maavalitsus.ee Konsultant Ramboll Eesti AS

Rohkem

Kalmuse 16a_SELETUSKIRI - köide I

Kalmuse 16a_SELETUSKIRI - köide I Töö nr DP-04-16 VÕRU LINN KALMUSE TN 16A JA LÄHIALA DETAILPLANEERING Köide I Tellija: Võru Linnavalitsus Koostaja: GeoBaltica OÜ geobaltica@geobaltica.ee Tel: (+372) 5552 3686 Tartu 2016 GeoBaltica OÜ

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: m a a s t i k u a r h i t e k t i d Artes Terrae OÜ Puiestee 78 Tartu 51008 Tel/faks: 742 0218/ 620 4801 E-post: artes@artes.ee Koduleht: http:\\www.artes.ee Töö nr: Asukoht: Huvitatud isik: 43DP12 Võru

Rohkem

Projekti koosseis

Projekti koosseis Köite koostamisel osalesid : Arhitektuurne osa volitatud arhitekt arhitekt Anu Vaarpuu KBT Ehitusprojekt OÜ Olga Adamson KBT Ehitusprojekt OÜ 3 Köite koosseis: B. Seletuskiri 1. Sissejuhatus. 2. Lähteolukord.

Rohkem

Microsoft Word - SELETUSKIRI_2016

Microsoft Word - SELETUSKIRI_2016 KALLAVERE KÜLA RÄTSEPASAUNA KINNISTU DETAILPLANEERING TELLIJA: JÕELÄHTME VALLAVALITSUS HUVITATUD ISIKUTE ESINDAJA PROJEKTEERIJA: MARGIT ALLOJA 5615 9661 E-mail: margit@uuskodukinnisvara.ee /allkirjastatud

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt Muraste veemajandusprojekt Infopäev Meelis Härms, Strantum OÜ juhataja 16.04.19 Taust Projekti eesmärk- Muraste küla põhjaosa ja Eeriku tee kanaliseerimine ja veevarustuse väljaehitamine, Aida ja Sauna

Rohkem

(Microsoft Word - Vastem\365isa_seletus_15_lisad_t\344iendatud.doc)

(Microsoft Word - Vastem\365isa_seletus_15_lisad_t\344iendatud.doc) Registrikood 10171636 Riia 35, Tartu 50410 Tel 7300 310 faks 7300 315 kobras@kobras.ee TÖÖ NR 2017-001 Asukoht (L-Est 97) X 6478405 Y 584166 VASTEMÕISA TEE 26 DETAILPLANEERING Seletuskiri, Joonised ja

Rohkem

RAAM Arhitektid AI OÜ mtr EEP reg Telliskivi tn 60 Tallinn tel AASA TN 6//6A DETAILPLANEERIN

RAAM Arhitektid AI OÜ mtr EEP reg Telliskivi tn 60 Tallinn tel AASA TN 6//6A DETAILPLANEERIN mtr EEP001330 reg 11470542 Telliskivi tn 60 Tallinn 10412 tel +372 53402476 info@raamarhitektid.eu AASA TN 6//6A DETAILPLANEERING Viljandi vanalinna muinsuskaitseala reg.nr 27010 VILJANDI TÖÖ NR: 16VIL

Rohkem

D vanuserühm

D vanuserühm Nimi Raja läbimise aeg Raja läbimise kontrollaeg on 2 tundi 30 min. Iga hilinenud minuti eest kaotab võistleja 0,5 punkti. Mobiiltelefoni ei tohi maastikuvõistlusel kaasas olla! Hea, kui saad rajale kaasa

Rohkem

Microsoft Word - Männimetsa DP seletuskiri doc

Microsoft Word - Männimetsa DP seletuskiri doc Laadi külas, Männimetsa kinnistu detailplaneering 09.06.2015 1 ARHITEKTUURIBÜROO MARGIT KÕRTS OÜ ARHITEKTUURIBÜROO MARGIT KÕRTS Töö number: 06-15 Detailplaneeringu algataja: Peeter Naaber Tahkuranna vald,

Rohkem

Microsoft Word - Metsaluige_selk.jaan.2016.doc

Microsoft Word - Metsaluige_selk.jaan.2016.doc TARTU MAAKORRALDUSE OÜ Töö nr: DP 0127 Detailplaneeringu taotleja: Aare Metsaluik HÄÄDEMEESTE vallas KABLI külas asuva Metsaluige (21303:002:0611) kinnistu detailplaneering Juhatuse liige Töötäitja Priit

Rohkem

MAAKONNAPLANEERING JA ÜLDPLANEERING

MAAKONNAPLANEERING JA ÜLDPLANEERING Maakasutuse-, arhitektuuri- ja haljastusnõuded üldplaneeringus Tartu linna kogemus Indrek Ranniku Tartu Linnavalitsuse LPMKO üldplaneeringu- ja arenguteenistuse juhataja Indrek.Ranniku@raad.tartu.ee kolmas

Rohkem

EELNÕU TARTUMAA LUUNJA VALLAVOLIKOGU OTSUS Luunja PP.KK.AAAA. a nr XX Sirgu külas Akki maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteseisuko

EELNÕU TARTUMAA LUUNJA VALLAVOLIKOGU OTSUS Luunja PP.KK.AAAA. a nr XX Sirgu külas Akki maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteseisuko TARTUMAA LUUNJA VALLAVOLIKOGU OTSUS Luunja PP.KK.AAAA. a nr XX Sirgu külas Akki maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Detailplaneeringu koosseisu ning vormistamise nõuded 1. Detailplaneeringu lähteseisukohad i)l Lisa 5 Tartu Linnavalitsuse a määruse nr 27

Detailplaneeringu koosseisu ning vormistamise nõuded 1. Detailplaneeringu lähteseisukohad i)l Lisa 5 Tartu Linnavalitsuse a määruse nr 27 Detailplaneeringu koosseisu ning vormistamise nõuded 1. Detailplaneeringu lähteseisukohad i)l Lisa 5 Tartu Linnavalitsuse 31.10.2006. a määruse nr 27 juurde 1.1 Detailplaneeringu (edaspidi planeeringu)

Rohkem

Microsoft Word - SELETUSKIRI_KAAL__ doc

Microsoft Word - SELETUSKIRI_KAAL__ doc LUITE tn 2a ja LUITE tn 2 KINNISTUTE DETAILPLANEERING, ESKIIS OBJEKT : Luite tn 2a ja Luite tn 2, Kesklinna linnaosa, Tallinn, 11313 DETAILPLANEERINGUST HUVITATUD ISIK : Egert Kaal, Luite tn 2a, Tallinn

Rohkem

Merikotka tn 1 detailplaneering Kuressaare linn, Saare maakond Merikotka tn 1 (34901:010:0430) Töö nr Planeerija: Asum Arhitektid OÜ

Merikotka tn 1 detailplaneering Kuressaare linn, Saare maakond Merikotka tn 1 (34901:010:0430) Töö nr Planeerija: Asum Arhitektid OÜ Kuressaare linn, Saare maakond Merikotka tn 1 (34901:010:0430) Töö nr 17-11-02 Planeerija: Asum Arhitektid OÜ 11146600 Hannes Koppel volitatud arhitekt, tase 7 Suur-Sadama 7 93813 Kuressaare +372 52 652

Rohkem

Microsoft Word - Seletuskiri

Microsoft Word - Seletuskiri KINNISTU TÖÖ NR. DP-01-14 TELLIJA: EXPOLIO OÜ KONTAKTISIK: VEIKO KAUP ARHITEKTUURIBÜROO RAF OÜ PÄRNU MNT 131B-12, 11314, TALLINN MTR: EEP000784 ARHITEKTID: PEETER LIIVANDI VILLU SCHELER TALLINN 2015 KAUSTA

Rohkem

GEOMEL OÜ töö nr 2011-DP RISTI DETAILPLANEERING

GEOMEL OÜ töö nr 2011-DP RISTI  DETAILPLANEERING GEOMEL OÜ 24.05.2012 Töö nr 2011-DP3 Põlva maakond Värska vald Koidula küla (93401:007:0247) Köide I SELETUSKIRI JA JOONISED Koostaja: GEOMEL OÜ Tellija: Jaata Tool OÜ /Janika Raudsepp/...... GEOMEL OÜ

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri OÜ A A R E N S P R O J E K T Töö nr DP-02/2012 Reg nr 037140 Tallinna linn Kesklinna linnaosa PIRITA TEE 26D KINNISTU JA LÄHIALA DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: OÜ AARENS PROJEKT Aadress: Pärnu

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Raid Invest OÜ Käärdi talu Möllatsi küla Tartu vald Tartumaa 60519 Tel: +372 510 9000 E-post: karin@raidinvest.ee Koduleht: http:\\www.raidinvest.ee Töö nr: Asukoht: 73/18 Lääne-Harju vald, Keelva küla,

Rohkem

SAUE LINNAVOLIKOGU OTSUS Saue 24. aprill 2014 nr Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ on tellinud Eesti Energia Võrguehitus AS-lt elektriprojekti Paju

SAUE LINNAVOLIKOGU OTSUS Saue 24. aprill 2014 nr Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ on tellinud Eesti Energia Võrguehitus AS-lt elektriprojekti Paju SAUE LINNAVOLIKOGU OTSUS Saue 24. aprill 2014 nr Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ on tellinud Eesti Energia Võrguehitus AS-lt elektriprojekti Paju tn 6 kinnistu elektrivarustuse tagamiseks ning vajalike

Rohkem

Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus Teie: nr LV-1/1880 Meie: nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala deta

Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus Teie: nr LV-1/1880 Meie: nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala deta Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus lvpost@tallinnlv.ee Teie: 03.07.2017 nr LV-1/1880 Meie: 05.09.2017 nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala detailplaneering Tallinna Linnavalitsus esitas 03.07.2017

Rohkem

TÜ MERELÄHEDANE Töö nr VABADUSE TN 25 MAA-ALA DETAILPLANEERING. SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk Detailplaneeringu koost

TÜ MERELÄHEDANE Töö nr VABADUSE TN 25 MAA-ALA DETAILPLANEERING. SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk Detailplaneeringu koost SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk 3 1.1 Detailplaneeringu koostamise alused...lk 3 1.1.1 Kirjavahetus...lk 3 1.2 Detailplaneeringu koostamise eesmärk...lk 3 1.3 Asjast huvitatud isiku andmed...lk 4

Rohkem

KASUTUSLOA TAOTLUS Esitatud.. a. 1 KASUTUSLOA TAOTLUS 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide m

KASUTUSLOA TAOTLUS Esitatud.. a. 1 KASUTUSLOA TAOTLUS 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide m Esitatud.. a. 1 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide tmisel ehitise kasutamise otstarbe tmisel ehitise osalisel kasutamisel ehitise osalisel lammutamisel

Rohkem

Jooniste nimekiri Joonise nr A1624_EP_AR-0-01 A1624_EP_AR-4-01 A1624_EP_AR-4-02 A1624_EP_AR-4-03 A1624_EP_AR-4-04 A1624_EP_AR-5-01 A1624_EP_AR-5-02 A1

Jooniste nimekiri Joonise nr A1624_EP_AR-0-01 A1624_EP_AR-4-01 A1624_EP_AR-4-02 A1624_EP_AR-4-03 A1624_EP_AR-4-04 A1624_EP_AR-5-01 A1624_EP_AR-5-02 A1 Jooniste nimekiri Joonise nr 6_EP_R-0-0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-7-0 6_EP_R-7-0 Joonise

Rohkem

Neeme küla Koertekooli kinnistu ja lähiala detailplaneering - ESKIIS Jõelähtme vald, Harjumaa Detailplaneeringu tellija: Jõelähtme Vallavalitsus (reg.

Neeme küla Koertekooli kinnistu ja lähiala detailplaneering - ESKIIS Jõelähtme vald, Harjumaa Detailplaneeringu tellija: Jõelähtme Vallavalitsus (reg. Jõelähtme vald, Harjumaa Detailplaneeringu tellija: Jõelähtme Vallavalitsus (reg.nr 75025973) Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, 74202 Jõelähtme vald Huvitatud isik: Osaühing Jõelähtme Arendusgrupp (reg.nr

Rohkem

Versioon /// TÖÖ NR 2681/16 Mündi, Raudtee ja Karja tänavate ning Ruubassaare tee vahelise ala detailplaneering Seletuskiri ja joonised Töö

Versioon /// TÖÖ NR 2681/16 Mündi, Raudtee ja Karja tänavate ning Ruubassaare tee vahelise ala detailplaneering Seletuskiri ja joonised Töö Versioon 14.12.2017/// TÖÖ NR 2681/16 Mündi, Raudtee ja Karja tänavate ning Ruubassaare tee vahelise ala detailplaneering Seletuskiri ja joonised Töö nr 2681/16 Tartu 2016-2017 Merlin Kalle Projektijuht-planeerija

Rohkem

TÖÖ NR NARVA-JÕESUU, METSA TN 9v KINNISTU DETAILPLANEERING SISUKORD OSA 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk Detailplaneeringu koostami

TÖÖ NR NARVA-JÕESUU, METSA TN 9v KINNISTU DETAILPLANEERING SISUKORD OSA 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk Detailplaneeringu koostami SISUKORD OSA 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk 3 1.1 Detailplaneeringu koostamise alused...lk 3 1.1.1 Kirjavahetus...lk 3 1.2 Detailplaneeringu koostamise eesmärk...lk 3 1.3 Asjast huvitatud isiku andmed...lk

Rohkem

LAMI-KOPLI KINNISTU DETAILPLANEERINGU ESKIIS Pärispea küla, Kuusalu vald, Harjumaa Töö nr DP 2015/1103 Huvitatud isik: Detailplaneeringu koostaja (pro

LAMI-KOPLI KINNISTU DETAILPLANEERINGU ESKIIS Pärispea küla, Kuusalu vald, Harjumaa Töö nr DP 2015/1103 Huvitatud isik: Detailplaneeringu koostaja (pro LAMI-KOPLI KINNISTU DETAILPLANEERINGU ESKIIS Pärispea küla, Kuusalu vald, Harjumaa Töö nr DP 2015/1103 Huvitatud isik: Detailplaneeringu koostaja (projekteerija): Rene Korniljev Aadress: GSM: +372 509

Rohkem

(Microsoft Word - DP koosseisu ja vormistamise juhend, l\365plik doc)

(Microsoft Word - DP koosseisu ja vormistamise juhend, l\365plik doc) Lisa detailplaneeringu lähteseisukohtade juurde Detailplaneeringu koosseisu ja vormistamise juhend 1. Detailplaneeringu eskiislahenduse esitamine kohalikule omavalitsusele Detailplaneeringu koostamise

Rohkem

rpina mnt 20 sk_1_PAR_2_1_

rpina mnt 20 sk_1_PAR_2_1_ Inseneristuudio oü Olevi 7, 65604, Võru, tel. 56 222 343 e-mail inseneristuudio@liloson.ee Töö nr. 1112VL-DP Tellija: VÕRU VARANÕUNIK OÜ VÕRUMAA VÕRU LINN RÄPINA MNT. 20 KINNISTU JA LÄHIALA DETAILPLANEERING

Rohkem

Joora kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalikustamise koosolek PROTOKOLL Koht: Tabivere Vallavalitsus Aeg: A

Joora kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalikustamise koosolek PROTOKOLL Koht: Tabivere Vallavalitsus Aeg: A Joora kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalikustamise koosolek PROTOKOLL Koht: Tabivere Vallavalitsus 31.05.2013 Aeg: Algus kell 16.00 Lõpp kell 16.50 Osavõtjad: nimekiri

Rohkem

Microsoft Word - istungi_ylevaade_

Microsoft Word - istungi_ylevaade_ Ülevaade Pärnu Linnavalitsuse 15. augusti istungist 1. Pärnu Linnavalitsuse 03.12.2010 määruse nr 17 Pärnu linna munitsipaalüldhariduskoolidesse vastuvõtu üldtingimused kehtetuks tunnistamine Tunnistati

Rohkem

1 Töö nr 1590 Tallinna mnt maa-ala (3.Roheline tn kuni Energia tn ristmik) detailplaneering Käesoleva köite koostajad Amet Nimi Allkiri Teede ja plane

1 Töö nr 1590 Tallinna mnt maa-ala (3.Roheline tn kuni Energia tn ristmik) detailplaneering Käesoleva köite koostajad Amet Nimi Allkiri Teede ja plane 1 Käesoleva köite koostajad Amet Nimi Allkiri Teede ja planeeringute osakond: Osakonnajuhataja Ülo Amor Projektijuht Einike Laidsaar Arhitekt Piret Kirs VK insener Iren Kaskman Insener (elekter, side)

Rohkem

Töö number Tellija Alutaguse Vallavalitsus Tartu mnt Iisaku alevik Telefon: e-post: Konsultant

Töö number Tellija Alutaguse Vallavalitsus Tartu mnt Iisaku alevik Telefon: e-post: Konsultant Töö number 2017-0106 Tellija Alutaguse Vallavalitsus Tartu mnt 56 41101 Iisaku alevik Telefon: +372 3366 901 e-post: info@alutagusevald.ee Konsultant Skepast&Puhkim OÜ Laki põik 2, 12915 Tallinn Telefon:

Rohkem

DP Projektbüroo OÜ Reg.kood EEP ( ) Tellija: Finantseerija: Salme Vallavalitsus Sõrve mnt 3 Salme alevik Salme vald Evel

DP Projektbüroo OÜ Reg.kood EEP ( ) Tellija: Finantseerija: Salme Vallavalitsus Sõrve mnt 3 Salme alevik Salme vald Evel Reg.kood 11217547 EEP000710 (26.04.2006) Tellija: Finantseerija: Salme Vallavalitsus Sõrve mnt 3 Salme alevik Salme vald 93201 Evelin Põld Tammepõllu tee 21-56 Viimsi 74001 Harju maakond Koostaja: Rohu

Rohkem

ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis

ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis ARCA NOVA ELEMENT OÜ on... Arca Nova Gruppi kuuluv majatehas mis asub Juuru vallas, Raplast 12 km kaugusel Kose suunas asuva Juuru aleviku ääres.

Rohkem

Lisa I_Müra modelleerimine

Lisa I_Müra modelleerimine LISA I MÜRA MODELLEERIMINE Lähteandmed ja metoodika Lähteandmetena kasutatakse AS K-Projekt poolt koostatud võimalikke eskiislahendusi (trassivariandid A ja B) ning liiklusprognoosi aastaks 2025. Kuna

Rohkem

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 Septiku ja imbväljaku tööprotsessi kirjeldus Üldine info ja asukoha valik: Septik on polüetüleenist (PE) rotovalu süsteemiga valmistatud mahuti, milles

Rohkem

Microsoft Word - Lasketiiru_seletus_17.doc

Microsoft Word - Lasketiiru_seletus_17.doc Riia 35, Tartu 50410 Tel.: 7300 310 faks: 7300 315 kobras@kobras.ee Töö nr V 004 Objekti asukoht (L- Est 97): X = 6440100 Y = 677250 KADAJA LASKETIIRU DETAILPLANEERING Seletuskiri ja Joonised Objekti aadress:

Rohkem

Eeskirja näidis../valla, LINNA/ ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONIGA LIITUMISE EESKIRI (Volitusnorm ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse 5 lg 2 1 )

Eeskirja näidis../valla, LINNA/ ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONIGA LIITUMISE EESKIRI (Volitusnorm ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse 5 lg 2 1 ) Eeskirja näidis../valla, LINNA/ ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONIGA LIITUMISE EESKIRI (Volitusnorm ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse 5 lg 2 1 ) 1. Eeskirja reguleerimisala 1. peatükk ÜLDSÄTTED (1).

Rohkem

TÜ MERELÄHEDANE Vahtra tn 5 maa-ala detailplaneering Töö nr SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa Detailplaneeringu koostamise al

TÜ MERELÄHEDANE Vahtra tn 5 maa-ala detailplaneering Töö nr SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa Detailplaneeringu koostamise al SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa... 1.1 Detailplaneeringu koostamise alused... 1.1.1 Kirjavahetus... 1.1.2 Olemasolevad geodeetilised alusplaanid ja geodeetilised uuringud... 1.2 Detailplaneeringu koostamise

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: 17.04.2018 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 24.07.2018 Tabel 1. Objekti üldandmed Harjumaa

Rohkem

Microsoft PowerPoint EhS [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint EhS [Compatibility Mode] Uus Ehitusseadustik Tuulikki Laesson 12.11.2015 Ehitamine 2 4. Ehitamine (1) Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis

Rohkem

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 2017-04-12 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 2017-04-12 Tabel 1. Objekti üldandmed Lääne-Virumaa

Rohkem

Microsoft Word - Vana-Ihaste paadisadama DP eskiis - seletuskiri.doc

Microsoft Word - Vana-Ihaste paadisadama DP eskiis - seletuskiri.doc TURU 30, 51013 TARTU. Tel. 7303735 Registreerimisnumber 10696600 RETTER EH,EJ,EK,EO,EP 10696600-0001 MATER MK,MU,MO,MP 0019-00 Töö nr. IB07DP01 TARTU LINN VANA-IHASTE PAADISADAMA DETAILPLANEERING ESKIISLAHENDUS

Rohkem

Väljaandja: Majandus- ja taristuminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehti

Väljaandja: Majandus- ja taristuminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehti Väljaandja: Majandus- ja taristuminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 10.10.2014 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 30.06.2015 Avaldamismärge: RT I, 07.10.2014,

Rohkem

Registrikood Riia 35, Tartu Tel TÖÖ NR Asukoht (L-Est 97) X Y ÄGLIMÄE KATASTRIÜKSUSTE

Registrikood Riia 35, Tartu Tel TÖÖ NR Asukoht (L-Est 97) X Y ÄGLIMÄE KATASTRIÜKSUSTE Registrikood 10171636 Riia 35, Tartu 50410 Tel 7300 310 kobras@kobras.ee TÖÖ NR 2015-034 Asukoht (L-Est 97) X 6429612 Y 676919 ÄGLIMÄE KATASTRIÜKSUSTE DETAILPLANEERING Seletuskiri ja joonised seletuskiri

Rohkem

Untitled

Untitled Kaust 1 NÄITUSE TN 2, NÄITUSE TN 2a, NÄITUSE TN 2b, NÄITUSE TN 2c, LÕIKUSE TN 1 JA LÕIKUSE TN 1a KINNISTUTE DETAILPLANEERING Kvartali nr. 180, krundid 17-20 ja 25,26 Viljandi linn, Viljandimaa Töö nr DP-16-07/2010

Rohkem

linakyla_dp_sk.pdf

linakyla_dp_sk.pdf Linaküla kämpingu ja ümbruse detailplaneering Linaküla küla, Kihnu vald, Pärnumaa Töö nr 106 Töö tellija: Töö teostaja: Kihnu Vallavalitsus Kihnurand AS OÜ Sadakond Sääre küla Sääre küla Riisa küla, Tori

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 03.2.206 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 28.2.207 Tabel. Objekti üldandmed Jõgevamaa metskond Nr Maaprandussüsteemi

Rohkem

KMH programm

KMH programm t. '!t...,=., Q 232 =, ~11 t.. ow..1.s5 ~ OUIII...,. \.ul '--..~ ~.,J22 ~,.o.r.. ~ -', ~,.. 4 ~ -- -,..,. ~-_-, --- -1.0 --.-.,..y... --.... 7 - -. -. o '0 - g.2.34,.3.j4 ' li.ql~ \.w Ö.0 ~:./..:>.o.w

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Proj.LÜ ja Arh.lahendused.ppt [Ühilduvusrežiim]

Microsoft PowerPoint - Proj.LÜ ja Arh.lahendused.ppt [Ühilduvusrežiim] PROJEKTEERIMISE LÄHTEÜLESANNE ARHITEKTUURSED TEHNILISED LAHENDUSED Andrus Taliaru ANMERI OÜ tel51 35 565 e-mail: anmeri@anmeri.ee Me jueitahasellistvälimustmajale? PROJEKTEERIMINE JA TEHNILINE KONSULTANT

Rohkem

J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm 1 J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõ

J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm 1 J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõ 1 J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Keskkonnamõju strateegilise hindamise programm OÜ Hendrikson & Ko Raekoja pl 8, Tartu Pärnu mnt 27, Tallinn http://www.hendrikson.ee

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVOLIKOGU OTSUS Viimsi 10. aprill 2018 nr 28 Lubja küla, osaliselt kinnistute Viimsi metskond 79 ja Vardi tee L6 ning kinnistute Lubja tee L1, Laanekivi tee L2 ja Vardi tee L7 detailplaneeringu

Rohkem

Microsoft Word - Tapa_kesklinna_seletus_ doc

Microsoft Word - Tapa_kesklinna_seletus_ doc Tellija: Tapa Vallavalitsus Konsultandid: AS K&H, 50106 Tartu Turu 45d, kh@askh.ee OÜ Metricus, 50109 Tartu Vasara 50, info@metricus.ee OÜ Artes Terrae, 51008 Tartu Puiestee 78, artes@artes.ee Asukoht:

Rohkem

TALLINNAS LENNUKI TN, LIIVALAIA TN, A. LAUTERI TN JA MAAKRI TN VAHELISE KVARTALI DETAILPLANEERINGU KESKKONNAMÕJU STRATEEGILINE HINDAMINE (KSH) KESKKON

TALLINNAS LENNUKI TN, LIIVALAIA TN, A. LAUTERI TN JA MAAKRI TN VAHELISE KVARTALI DETAILPLANEERINGU KESKKONNAMÕJU STRATEEGILINE HINDAMINE (KSH) KESKKON TALLINNAS LENNUKI TN, LIIVALAIA TN, A. LAUTERI TN JA MAAKRI TN VAHELISE KVARTALI DETAILPLANEERINGU KESKKONNAMÕJU STRATEEGILINE HINDAMINE (KSH) KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE PROGRAMMI EELNÕU OÜ

Rohkem

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc TALLINNA NOTAR TARVO PURI NOTARI AMETITEGEVUSE RAAMATU NUMBER 1236 HOONESTUSÕIGUSTE TINGIMUSTE MUUTMISE LEPING JA KINNISTUTELE OSTUEESÕIGUSTE SEADMISE LEPING ASJAÕIGUSLEPINGUD Käesoleva notariaalakti on

Rohkem

(Microsoft Word - 04DP14 seletuskiri V\344imela.doc)

(Microsoft Word - 04DP14 seletuskiri V\344imela.doc) Väimela mõisa maaüksuse detailplaneering Väimela alevik, Võru vald Esimene köide - planeering Seotud kultuurimälestised planeeringualal: Väimela mõisa park (ehitismälestise reg nr 14144); Väimela mõisa

Rohkem

Mereranna SELETUSKIRI

Mereranna SELETUSKIRI SELETUSKIRI DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE ALUS Käesolevaga koostatakse detailplaneering Vihula vallas Vergi külas asuvale Mereranna maaüksusele. Detailplaneeringu koostamise aluseks on Vihula Vallavalitsuse

Rohkem

Majandus- ja taristuministri 19. juuni a määrus nr 67 Teatiste, ehitus- ja kasutusloa ja nende taotluste vorminõuded ning teatiste ja taotluste

Majandus- ja taristuministri 19. juuni a määrus nr 67 Teatiste, ehitus- ja kasutusloa ja nende taotluste vorminõuded ning teatiste ja taotluste Majandus- ja taristuministri 19. juuni 2015. a määrus nr 67 Teatiste, ehitus- ja kasutusloa ja nende taotluste vorminõuded ning teatiste ja taotluste esitamise kord Lisa 7 Esitatud.. a. 1 KASUTUSTEATIS

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort bioloogilise mitmekesisuse spetsialist T

1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort bioloogilise mitmekesisuse spetsialist T 1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort 24.08.2016 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 22.05.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed Viljandimaa

Rohkem

Microsoft Word - EVS_921;2014_et.doc

Microsoft Word - EVS_921;2014_et.doc EESTI STANDARD VEEVARUSTUSE VÄLISVÕRK Water supply systems outside buildings EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on standardi EVS 847-3:2003 uustöötlus; jõustunud sellekohase teate avaldamisega

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Raigo Iling, MKM

Microsoft PowerPoint - Raigo Iling, MKM Kiire interneti ühenduste ( viimase miili ) rajamise analüüs ja ettepanekud Raigo Iling Sideosakond / nõunik 1.04.2016 Eesti infoühiskonna arengukava 2020 eesmärgid 30 Mbit/s kiirusega interneti kättesaadavus

Rohkem