Kalmuse 16a_SELETUSKIRI - köide I

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Kalmuse 16a_SELETUSKIRI - köide I"

Väljavõte

1 Töö nr DP VÕRU LINN KALMUSE TN 16A JA LÄHIALA DETAILPLANEERING Köide I Tellija: Võru Linnavalitsus Koostaja: GeoBaltica OÜ Tel: (+372) Tartu 2016 GeoBaltica OÜ Postiaadress: Tel: , Reg. kood Sõpruse pst 2 E-post: A. Starkopfi tn 50 Tartu linn, Tartu 51011

2 KALMUSE TN 16A JA LÄHIALA DETAILPLANEERING 2 SISUKORD 1. DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE EESMÄRK JA KOOSTAJA Arvestamisele kuuluvad varem koostatud planeeringud ja dokumendid: Olemasolevad alusplaanid ja muu info ala kohta Detailplaneeringu koostaja Kirjavahetus ja muu lisainfo PLANEERINGUALA ASUKOHT JA OLEMASOLEVA OLUKORRA ISELOOMUSTUS Planeeringuala maakasutus ja hoonestus Planeeringualaga külgnevad kinnistud ja nende iseloomustus Juurdepääsud ja teed Haljastus ja maastik Tehnovõrgud Kehtivad piirangud PLANEERINGUALA KONTAKTVÖÖNDI LINNAEHITUSLIKUD SEOSED ÜLDPLANEERINGU MUUTMISETTEPANEK Üldplaneeringu muutmise põhjendus Üldplaneeringu teksti ja jooniste muudatuste ettepanek PLANEERINGU LAHENDUS Planeeritava maa-ala maakasutus Kruntide ehitusõigused Kruntide hoonestusala piiritlemine ja ehitistevahelised kujad Arhitektuurinõuded ehitistele Piirded Haljatuse ja heakorra põhimõtted Vertikaalplaneerimine Tänavate maa-alad, liiklus- ja parkimiskorraldus Tehnovõrkude ja rajatiste asukohad Tuleohutusnõuded ja tuletõrjevarustus Servituutide vajaduse määramine KESKKONNATINGIMUSED JA VÕIMALIK KESKKONNAMÕJU HINDAMINE Keskkonnakaitse Keskkonnakaitse ja kitsendavad keskkonnatingimused planeeringuga kavandatu elluviimiseks Kuritegevuse riske vähendavad nõuded ja tingimused Planeeringu rakendamise võimalused KOOSKÕLASTUSTE TABEL KOOS KOOSKÕLASTUSTEGA JOONISED Situatsiooniskeem M 1: Planeeringuala kontaktvööndi linnaehituslikud seosed skeem 3. Olemasolev olukord M 1: Põhijoonis koos tehnovõrkudega M 1: Nähtavuskolmnurgad M 1: Detailplaneeringu lahendust illustreeriv joonis

3 KALMUSE TN 16A JA LÄHIALA DETAILPLANEERING 3 1. DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE EESMÄRK JA KOOSTAJA Detailplaneeringu eesmärk on Võru linna munitsipaalomandis oleva kinnistu Kalmuse tn 16a jagamine, sihtotstarbe muutmine ja avaliku huvi väljaselgitamine Koreli oja ja piirnevate Kalmuse tänava kinnistute vahelisel maa-alal ning selle võõrandamiseks loa saamine. Detailplaneeringuga soovitakse leida võimalus Kalmuse tn 10, 10a ja 12, 12a ning Kalmuse tn 16 ja 18 kinnistute vahelisele alale määrata täiendavad ehitusõigused ja maakütte torustiku paigaldamine Kalmuse tn 10, 10a kinnistult Koreli ojja. Kalmuse 16a kinnistu Koreli oja ja Kalmuse tn 10, 10a, 12, 12a, 14, 16, 18, 20, 22 kinnistute vahelise u 8400 m2 suurusele osale elamumaa sihtotstarbe määramine muudab osaliselt Võru Linnavolikogu 11. märtsi 2009 määrusega nr 98 kehtestatud Võru linna üldplaneeringut. 1.1 Arvestamisele kuuluvad varem koostatud planeeringud ja dokumendid: 1. Võru Linnavolikogu otsus nr 12 Kalmuse tn 16a ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise kohta; 2. Võru Linnavolikogu otsuse nr 12 lisa ASENDIPLAAN; 3. Võru linn Taara linnaosa planeerimise ja hoonestuse projekti I etapp (kehtestatud Võru Linnavolikogu 4. juuni 1998 otsusega nr 254); 4. Kalmuse tn 10 ja selle lähiümbruse detailplaneering (kehtestatud Võru linnavolikogu 26. aprilli 2000 otsusega nr 83); 5. Kalmuse tn 20 kinnistuga külgneva maa-ala detailplaneering (kehtestatud Võru Linnavolikogu 16. mai 2001 otsusega nr 207); 6. Kalmuse 12 detailplaneering (kehtestatud Võru Linnavolikogu 14. mai 2003 otsusega nr 56); 7. Kalmuse 16 krundi ja sellega piirneva maa-ala detailplaneering (kehtestatud Võru Linnavalitsuse 8. novembri 2006 otsusega nr 687); 8. Võru Linnavolikogu määrusega nr 98 vastuvõetud Võru linna üldplaneering ; 9. Võru linna aasta määrus nr 22 Võru linna ehitusmäärus ; 10. Võru Linnavalitsuse määrus nr 8 Detailplaneeringu koosseisu ning vormistamise nõuded ; 11. Võru Linnavolikogu määrus nr 2 Võru linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks ; 12. Majandus- ja taristuministri määruse nr 106 Tee projekteerimise normid lisa Maanteede projekteerimisnormid ; 13. Majandus- ja taristuministri määrus nr 51 Ehitise kasutamise otstarvete loetelu ; 14. Juhend "Ruumilise planeeringute leppemärgid 2013"; 15. Planeerimisseadus (vastu võetud ); 16. Ehitusseadustik (vastu võetud ); 17. Looduskaitseseadus (vastu võetud ); 18. Veeseadus (vastu võetud ); 19. Keskkonnaseadustiku üldosa seadus (vastu võetud ); 20. Eesti Standard EVS 843:2016 Linnatänavad ; 21. Teised konkreetsed planeerimislahendusi puudutavad normid ja nõuded. 1.2 Olemasolevad alusplaanid ja muu info ala kohta Detailplaneeringu alusplaaniks on Metricus OÜ poolt koostatud Kalmuse tn 16a geodeetiline alusplaan mõõtkavas 1:500, töö nr 15G7266, koostatud Täiendav info tugineb Maaameti kodulehe andmetele.

4 1.3 Detailplaneeringu koostaja KALMUSE TN 16A JA LÄHIALA DETAILPLANEERING 4 Detailplaneeringu koostaja on GeoBaltica OÜ maastikuarhitekt Kati Soonvald (Eesti Maaülikooli magistritunnistus nr MD ). 1.4 Kirjavahetus ja muu lisainfo Planeeringu käigus saabunud arvestamisele kuuluvad kirjad on toodud planeeringu lisade kaustas (Köide II). 2. PLANEERINGUALA ASUKOHT JA OLEMASOLEVA OLUKORRA ISELOOMUSTUS Planeeritav ala asub Võru maakonnas Võru linnas Taara asumis Kalmistu tänava ja Koreli oja vahelisel alal. Planeeritava maa-ala suurus on ca 2 ha. 2.1 Planeeringuala maakasutus ja hoonestus Planeeringualal on välja ehitatud kuni kahekorruselised elamud ja abihooned. 2.2 Planeeringualaga külgnevad kinnistud ja nende iseloomustus Planeeringuala hõlmab osaliselt Kalmuse tn 16a (91901:015:0068) 100% sotsiaalmaa sihtotstarbega alaliigiga üldkasutatav maa katastriüksust ning Kalmuse tänava ja Koreli oja vahele jäävaid elamumaa sihtotstarbega maaüksuseid: Kalmuse tn 10, Kalmuse tn 10a, Kalmuse tn 12, Kalmuse tn 14, Kalmuse tn 16, Kalmuse tn 18, Kalmuse tn 20 ja Kalmuse tn 22.

5 KALMUSE TN 16A JA LÄHIALA DETAILPLANEERING Juurdepääsud ja teed Olemasolev juurdepääs planeeringualale on Kaubajaama teelt (kõrvalmaantee nr 25145), mille aasta keskmine ööpäevane liiklussagedus on aastal 105 autot ööpäevas. Olemasolevatele kruntidele on juurdepääsud tagatud Kalmuse tänavalt. 2.4 Haljastus ja maastik Detailplaneeringu alal paikneb kõrghaljastus planeeritava ala põhjaküljel ja Koreli oja idakaldal. Planeeringuala reljeef langeb Koreli oja ja kirde suunas. Maapinna absoluutkõrgused jäävad peamiselt vahemikku 77,00 82,00 m. Kõrgused on toodud BK77 kõrguste süsteemis, kuna tööga alustatud enne 1. jaanuari Tehnovõrgud Planeeritaval alal paiknevad vee-, sadevee ja kanalisatsioonitorud, side-, kõrge- ja madalpingekaablid ja maaküttetorustikud. 2.6 Kehtivad piirangud Koreli oja vööndid on järgmised: Koreli oja kallasrada on 4 meetrit oja veepiirist. Vastavalt keskkonnaseadustiku üldosa seadusele on kallasrada avalikult kasutatava veekogu ääres veekogu avalikuks kasutamiseks ja selle ääres viibimiseks, sealhulgas selle kaldal liikumiseks. Kaldaomanik peab igaühel lubama kallasrada kasutada. Kalda omanik või valdaja võib kallasrada tõkestada kohaliku omavalitsusüksuse või Põllumajandusameti kirjalikul nõusolekul ja põhjendatud vajaduse korral, nagu seda on loomade karjatamine või maa kuivendamine, kuid ta peab tagama tõkkest üle- või läbipääsu kallasrada mööda liikumiseks. Purre, sild või muu veekogus või selle kohal asuv ehitis ei ole kallasraja osa ning sellist ehitist võib kasutada üksnes omaniku loal. Kasutamise luba eeldatakse olevat, kui omanik ei ole ehitist piiranud või tähistanud viisil, millest ilmneb tahe piirata ehitise kasutamist võõraste poolt, või kui tahe piirata kasutamist ei ilmne muudest asjaoludest. Omanik peab lubama ehitise kasutamist, kui see on vajalik kallasrada mööda liikumiseks. (Keskkonnaseadustiku üldosa seadus 38) Koreli oja veekaitsevöönd on 10 meetrit oja veepiirist. Veekaitsevöönd on moodustatud vee kaitsmiseks hajureostuse eest ja veekogu kallaste uhtumise vältimiseks. Vastavalt veeseaduse 29 lg 4 on veekaitsevööndis keelatud: 1) maavarade ja maa-ainese kaevandamine ning geoloogilise uuringu teostamine; 2) puu- ja põõsarinde raie ilma Keskkonnaameti nõusolekuta, välja arvatud raie maaparandussüsteemi eesvoolul maaparandushoiutööde tegemisel; 3) majandustegevus, välja arvatud veest väljauhutud taimestiku eemaldamine, heina niitmine ja roo lõikamine; 4) väetise, keemilise taimekaitsevahendi ja reoveesette kasutamine ning sõnnikuhoidla või -auna rajamine. Lubatud on taimekaitsevahendi kasutamine taimehaiguste korral ja kahjurite puhanguliste kollete likvideerimisel Keskkonnaameti igakordsel loal. Koreli oja ehituskeeluvööndiks on Keskkonnaregistri andmetel (tuginedes looduskaitseseadusele) 50 m. Võru linna üldplaneeringu (kehtestatud ) alusel on ehituskeeluvööndit Koreli oja ääres vähendatud 25 meetrini. Kalmuse tn 16 ja Kalmuse tn 12 kinnistute osas on detailplaneeringutega on ehituskeeluvööndit vähendatud 18,5 meetrini. Detailplaneeringu põhijoonisele on kantud õiguslikul alusel püstitatud ehitiste väljakujunenud ehitusjoon. Vastavalt looduskaitseseaduse 38 lg 3 on ehituskeeluvööndis uute hoonete ja rajatiste ehitamine keelatud. Ehituskeeld ei laiene tiheasustusala ehituskeeluvööndis varem väljakujunenud ehitusjoonest maismaa suunas olemasolevate ehitiste vahele uue ehitise püstitamisele, kalda kindlustusrajatisele, olemasoleva ehitise esmakordsele juurdeehitisele juhul, kui juurdeehitise maht on väiksem kui üks kolmandik olemasoleva ehitise kubatuurist ning piirdeaedadele. Muuhulgas ei laiene ehituskeeld kehtestatud detailplaneeringuga või kehtestatud üldplaneeringuga kavandatud tehnovõrgule ja rajatisele ning sillale.

6 KALMUSE TN 16A JA LÄHIALA DETAILPLANEERING 6 Koreli oja kalda piiranguvöönd on 100 m ning vastavalt looduskaitseseadusele ( 37 lg 2) on kalda piiranguvööndis keelatud: 1) reoveesette laotamine; 2) matmispaiga rajamine; 3) jäätmete töötlemiseks või ladustamiseks määratud ehitise rajamine ja laiendamine, välja arvatud sadamas; 4) maavara kaevandamine; 5) mootorsõidukiga sõitmine väljaspool selleks määratud teid ning maastikusõidukiga sõitmine, välja arvatud riiklikuks seireks, kaitstava loodusobjekti valitsemisega seotud töödeks või tiheasustusalal haljasala hooldustöödeks, kutselise või harrastuskalapüügi õigusega isikul kalapüügiks vajaliku veesõiduki veekogusse viimiseks, pilliroo varumiseks ja adru kogumiseks ning maatulundusmaal metsamajandustöödeks ja põllumajandustöödeks. Planeeringualaga piirneva Võru kaubajaama kõrvalmaantee nr (Võru valla territooriumil) teekaitsevöönd äärmise sõiduraja välimisest servast on 30 m ja Võru linna haldusalas 10 m äärmise sõiduraja välimisest servast. Koreli oja on registreeritud III kategooria kaitsealuse liigi saarmas (Lutra lutra) elupaik. Saarmas on ka Natura 2000 võrgustiku III lisas nimetatud liik. Kitsendused on ära toodud joonisel 3 Olemasolev olukord. 3. PLANEERINGUALA KONTAKTVÖÖNDI LINNAEHITUSLIKUD SEOSED Planeeringuala asub Võru linna keskusest ca 3,5 km kagu suunas Taara asumis Kalmuse tänava, Koreli oja ja Kaubajaama tee nr vahelisel alal. Taara asum on linna ja valla piirli paiknev eraldiseisev privaatne elamupiirkond, mis on kompaktselt hoonestatud valdavalt uute individuaal- ja paariselamutega (ehitatud perioodil ). Planeeritav maa-ala oli enne maareformi algust a tervikuna endise nõukogude sõjaväeosa valduses ja kasutuses te esimesel poolel kruntis linn peale sõjaväeosa lahkumist nimetatud maa-ala elamumaaks ja võõrandas selle kruntidena soovijatele. Praegused Kalmuse 10, 10a, 12, 12a, 14, 16, 18, 20 ja 22 omanikud on kinnistud omakorda omandanud esmaomanikelt enam kui 10 aastat tagasi. Kogu territoorium oli võsastunud ning reostatud endise sõjaväeosast pärinevate jäänustega (okastraadid, betoonpostid, amortiseerinud sõjaväerajatised, vanaraud, varisemisohtlikud lagunenud ehitised jne). Kinnistute omanikud asusid järk-järgult korrastama nii neile kuuluvat kui ka sellega piirnevat territooriumi kirjeldatud prahist ja jäänustest. Kuivõrd sama territooriumi läbib Koreli oja, kooskõlastas Võrumaa Keskkonnateenistus 20. aprillil 2000 omanikega ojasängi ning nõlvade puhastamiseks ja süvendamiseks vajalikud tööd. Nimetatud pinnase- ja planeerimistööd on aastate jooksul ka reaalselt teostatud. Rajatud on haljastus. Omanike oma kulul ja initsiatiivil teostatud tööde tulemusena on varasemalt räämas olnud territoorium kujundatud korrektseks haljasalaks, mida reaalselt kasutavadki vaid alaga külgnevate kinnistute omanikud. Planeeritav ala piirneb põhjakaarest Tulika tänav T1 (transpordimaa 100%), kirdest Kaubajaama tee (transpordimaa 100%), idast Võru metskond 100 (maatulundusmaa 100%), lõunast Kalmuse tn 16a (üldkasutatav maa 100%) ja läänest Kalmuse tänav T1 (transpordimaa 100%) katastriüksusega. Detailplaneeringuala lääneküljel asuvate individuaalelamukruntide omanikud on Kalmuse tn 16a krundist korrastanud ja võtnud kasutusse elamumaadega piirneva osa Koreli ojani. Kuna

7 KALMUSE TN 16A JA LÄHIALA DETAILPLANEERING 7 puudub avalik huvi Kalmuse tn 10, 10a, 12, 12a, 14, 16, 18, 20 ja 22 omanike poolt kasutusse võetud munitsipaalomandis oleva maa sotsiaalmaana kasutamiseks, on otstarbekas nimetatud maa sihtotstarbe muutmine vastavalt tegelikule kasutusele elamumaaks. Juurdepääs Koreli ojale on tagatud Kalmuse tn 10a lõunaküljelt (POS 15, Taara tänava ja Kalmuse tn 16a vahelise ala detailplaneering, kehtestatud Võru Linnavolikogu otsusega nr 33). 4. ÜLDPLANEERINGU MUUTMISETTEPANEK 4.1 Üldplaneeringu muutmise põhjendus Käesolev planeering muudab 11. märts a Võru Linnavolikogu määrusega nr 98 kehtestatud Võru linna üldplaneeringut. Võru linna üldplaneeringuga on antud alale reserveeritud haljasala ja parkmetsa maa juhtfunktsioon, mille all mõistetakse valdavalt linnalisele asulale iseloomulikke puhkuseks ja virgestuseks mõeldud looduslikke ja poollooduslikke metsaalasid või inimese poolt rajatud haljasrajatiste alasid. Ülejäänud u 3 ha suuruse Kalmuse tn 16a kinnistu maakasutuse juhtotstarve jääb üldplaneeringu kohaselt haljasala ja parkmetsa maaks. Kalmuse tn 16a kinnistu maakasutuse osaline juhtotstarbe muutmine haljasala ja parkmetsa maast elamumaaks ei põhjusta olulist linnaruumilist mõju kuna reaalselt ei ole avalikku kasutust selles piirkonnas nimetatud maale välja kujunenud, avalik veekogu kasutamine säilib ja täiendavat hoonestamise võimalust võõrandatavale maale ei määrata väljaarvatud Kalmuse tn 10, 10a ja 12a ning Kalmuse tn 16 ja 20 kinnistute vahelisele alale. Planeeringuga kavandatu ei kahjusta naaberkruntide kasutamise võimalusi. 4.2 Üldplaneeringu teksti ja jooniste muudatuste ettepanek Detailplaneering teeb ettepaneku muuta üldplaneeringu joonist Maakasutusplaan märkides Kalmuse tn 16a kinnistust eraldatud ja Kalmuse tänava ning Koreli oja vahele jääva maa-ala maakasutuse juhtotstarbeks üksikelamu maa. Igale üksikelamu maa kasutusotstarbega krundile määratakse protsentuaalselt ka loodusliku veekogu maa (osa Koreli ojast).

8 KALMUSE TN 16A JA LÄHIALA DETAILPLANEERING 8 Joonis Üldplaneeringu muutmise ettepanek kehtestatud Võru linna üldplaneeringu väljavõte Üldplaneeringu muudatuse ettepanek Maakasutus Üksikelamu maa Üldplaneeringu muutmise ettepanek on toodud ka joonisel 2 Planeeringuala kontaktvööndi linnaehituslikud seosed

9 KALMUSE TN 16A JA LÄHIALA DETAILPLANEERING 9 5. PLANEERINGU LAHENDUS 5.1 Planeeritava maa-ala maakasutus Kalmuse tn 16a katastriüksus jagatakse kuueks elamumaa ja üheks sotsiaalmaa, alaliigiga üldkasutav maa sihtotstarbega krundiks. Kavandatavast tegevusest annab ülevaate joonis 4 Põhijoonis koos tehnovõrkudega. Tabel 1. Maakasutuse tabel Perspektiivse maaüksuse nimetus/ positsiooni nr (olemasoleva katastriüksuse nimetus) Kalmuse tn 20 Kalmuse tn 18 Kalmuse tn 16 Kalmuse tn 14 Kalmuse tn 12 Kalmuse tn 10 Planeeringueelne pindala m² Planeeringu -eelne maakasutus POS 1 (Kalmuse tn 16a) % Üm Planeeringu- järgne pindala, m² 994+ veekogude maa 270 Planeeri ngujärgne maakasu tus 80% E, 20% V POS 2 (Kalmuse tn 22) % E % E POS 3 (Kalmuse tn 20) % E % E Perspektiivs e maaüksuse maakasutus / pindala, m² 90% E, 10% V 3764 POS 4 (Kalmuse tn 18) % E % E 85% E, POS 5 (Kalmuse tn 16a) % Üm POS 6 (Kalmuse tn 16a) % Üm 747+ veekogude maa veekogude maa % E, 30% V POS 7 (Kalmuse tn 16) % E % E POS 8 (Kalmuse tn 16a) % Üm 471+ veekogude maa 411 POS 9 (Kalmuse tn 14) % E % E POS 10 (Kalmuse tn 12) % E % E POS 11 (Kalmuse tn 12a) % E % E POS 12 (Kalmuse tn 16a) % Üm POS 13 (Kalmuse tn 16a) % Üm 829+ veekogude maa veekogude maa 836 POS 14 (Kalmuse tn 10) % E 1200 POS 15 (Kalmuse tn 10a) % E % V % E, 35% V 80% E, 20% V % E, 45% V 80% E/ 20% V % E, 50%V 50% E, 50%V 100% E 100% E 75% E, 25% V % E/ 20% V 4234 Kalmuse tn 16a POS 16 (Kalmuse tn 16a) % Üm % Üm -

10 KALMUSE TN 16A JA LÄHIALA DETAILPLANEERING 10 Katastriüksuste sihtotstarbed on tähistatud vastavalt Maakatastriseadusele järgmiselt: E elamumaa Üm üldkasutatav maa V veekogude maa Perspektiivselt liidetakse Kalmuse tn 10 krundiga POS 13 ja POS 15; Kalmuse tn 12 krundiga POS 11 ja POS 12; Kalmuse tn 14 krundiga POS 8; Kalmuse tn 16 krundiga POS 6; Kalmuse tn 18 krundiga POS 5, Kalmuse tn 20 krundiga POS 1 ja POS Kruntide ehitusõigused Olemasolevate ehitiste lubatud kasutusotstarvete määramisel on lähtutud Majandus- ja kommunikatsiooniministri 02. juuni a määrusest nr 15 Ehitise kasutamise otstarvete loetelu. Lubatud on üksikelamu (11101) ja elamu abihoone (12744). Kavandatavast tegevusest annab ülevaate joonis 4 Põhijoonis koos tehnovõrkudega. Detailplaneeringuga määratud ehitusõigused on toodud alljärgnevas tabelis 2. Tabel 2. Detailplaneeringuga määratud ehitusõigused Hoonete Hoonete suurim suurim lubatud Krundi Pos nr Krundi lubatud arv ehitusalune Kasutuspindala krundil pindala kokku otstarve (m²) (perspektiivsel (m², krundil) perspektiivsel krundil) Hoonete suurim lubatud kõrgus (m) Kalmuse tn 20 POS % EP 20% VL POS 2 POS % EP 100% EP 2 põhihoonet, 3 abihoonet 500 Põhihoone 9 m, abihoone 5,5 m Kalmuse tn 18 POS % EP POS % EP 30% VL 1 põhihoone, 2 abihoonet 400 Põhihoone 9 m, abihoone 5,5 m Kalmuse tn 16 POS % EP POS % VL 100% EP 1 põhihoone, 2 abihoonet 400 Põhihoone 9 m, abihoone 5,5 m Kalmuse tn 14 POS % EP 45% VL 1 põhihoone, 2 abihoonet POS % EP 300 Põhihoone 9 m, abihoone 5,5 m Kalmuse tn 12 POS 10 POS % EP 1 põhihoone, 2 abihoonet 100% EP 500 Põhihoone 9 m, abihoone 5,5 m

11 KALMUSE TN 16A JA LÄHIALA DETAILPLANEERING 11 POS % EP 50% VL Kalmuse tn 10 POS % EP 45% VL POS 14 POS % EP 100% EP 2 põhihoonet, 3 abihoonet 500 Põhihoone 9 m, abihoone 5,5 m Kalmuse tn 16a POS % HP, 50% HM Krundi kasutamise kasutusotstarvete tähistamisel on lähtutud juhendist "Ruumilise planeeringute leppemärgid 2013" : EP üksikelamu maa HP haljasala maa HM- parkmetsa maa VL looduslik veekogu Looduskaitseseadus 38 lg 4 p 2 kohaselt ei laiene ehituskeeluvöönd kalda kindlustusrajatisele. Kaldaehitise rajamiseks on vajalik koostada projekt ja kooskõlastada see kohaliku omavalitsusega. Vastavalt looduskaitseseaduse 38 lg 5 p 9 ei laiene ehituskeeld kehtestatud detailplaneeringuga kavandatud sillale. Planeeringualal asub kolm silda üle Koreli oja positsioonidel 8, 12 ja Kruntide hoonestusala piiritlemine ja ehitistevahelised kujad Hoonestusala piiritlemisel on lähtutud eelkõige vajalikest hoonetevahelistest kujadest ning planeeringualal kehtivatest piirangutest. Rajatav hoonestus kruntidel peab vastama vähemalt tulepüsivusklassile TP3. Vastavalt majandus- ja taristuministri määrusele nr 54 Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded peab naaberhoonete vaheline tuleohutuskuja olema vähemalt 8 meetrit Juhul kui hooned ehitatakse kokku või teineteisele lähemale kui minimaalne tuleohutuskuja, tuleb tuleohutus tagada ehituslike või muude abinõudega (nt rajada tulemüür). Kalmuse tn 10, Kalmuse tn 10a ja Kalmuse tn 12 ning Kalmuse tn 16 ja Kalmuse tn 18 kruntide vahelisele piirini on antud võimalus uute perspektiivsete hoonete kokkuehitamiseks. Kalmuse tn 14 ja Kalmuse tn 16, Kalmuse tn 18 ja Kalmuse tn 20 kruntide vaheline hoonestusala on krundipiirist 4 meetri kaugusel. Planeeringus ettenähtud hoonete vahelised kaugused tagavad vajaliku tuleohutuskuja ning naabrusõiguste kaitse. Uute hoonete võimalik asukoht krundil on tähistatud planeeritud hoonestusalana. Planeeritud hooneid võib ehitada ainult joonisel näidatud hoonestusalasse, kaasa arvatud alla 20 m 2 suurused hooned. Kõik hoone osad sh väljaulatuvad ja eenduvad detailid (projektsioon maapinnast) peavad paiknema hoonestusala pinna sees. Planeeritud hoonestusala ja Kalmuse tänaval välja kujunenud ehitusjoon on märgitud joonisel 4 Põhijoonis koos tehnovõrkudega. Looduskaitseseaduse 38 lg 3 järgi on ehituskeeluvööndis uute hoonete ja rajatiste ehitamine keelatud. Looduskaitseseaduse 38 lg 4 p 1 1 ei laiene ehituskeeld tiheasustusala ehituskeeluvööndis varem väljakujunenud ehitusjoonest maismaa suunas olemasolevate ehitiste vahele uute ehitiste püstitamisele.

12 KALMUSE TN 16A JA LÄHIALA DETAILPLANEERING 12 Ehitusjoon nimetatud sätte mõistes saab kujuneda üksteisega lähestikku paiknevate õiguslikul alusel püstitatud hoonete baasil. Planeeringualasse jäävatel kinnistutel paiknevad järgnevad õiguslikul alusel püstitatud hooned: EHR kood Ehitise Aadress Ehitusluba Projekt nimetus Elamu Kalmuse tn 10a Elamu Kalmuse tn Ühepereelamu Kalmuse tn Saun Kalmuse tn 16a Grillimaja Kalmuse tn Elamu Kalmuse tn Elamu Kalmuse tn Elamu Kalmuse tn Puukuur Kalmuse tn 22 Esmane kasutus nr nr nr nr teatis nr nr nr 17 kirjalik nõusolek Kasutusluba nr nr nr nr nr 74 Ehitor OÜ, töö nr , juuli 2005 Spaatel OÜ, töö nr 03/09-06, 2003 Indrek Klampe, november 1999 Indrek Klampe, november 1999 Karmo Tõra, 2006 Spaatel OÜ, töö nr 02-03/02, 2002 Kurmik AS, töö nr , märts 2000 Kurmik AS, töö nr , juuni 2003 Käesoleval ajal paiknevad Kalmuse tn 12, 14, 16, 18 ja 20 hooned Koreli oja ehituskeeluvööndis, mis on tingitud oja süvendamise ja paisutamisega muutunud kaldajoonest. Koreli oja puhastamiseks ja süvendamiseks on taotletud luba , taotluse on kooskõlastanud Võrumaa Keskkonnateenistus. Oja jätkuv paisutamine on lubatud vee erikasutusloaga nr L.VV/ kehtivusega Kalmuse tn 14, 18 ja 20 hoonete ehitusprojektid on koostatud arvestades detailplaneeringus Taara linnaosa planeerimise ja hoonestuse projekti I etapp toodud veekogu kaitsetsooni piiri, mille aluseks on Koreli oja paisutamise eelne kaldajoon. Kalmuse tn 12 ja 16 hoonete ehitusprojektide koostamisel on arvestatud vastavate kinnistute detailplaneeringuid, millest mõlematega on vähendatud ehituskeeluvööndit 18,5 meetrini. Kõik nimetatud hooned on rajatud väljapoole nende ehitamise ajal kehtinud ehituskeeluvööndist. Kalmuse tn 14 maaüksuse juurde kuuluvale, kuid piiridest väljas asuvale saunale (Ehitisregistri nr ) on väljastatud ehitus- ja kasutusluba. Hoone asukoht ei vasta ehitusprojektile, mistõttu ei saa käsitleda seda kui õiguslikul alusel püstitatud hoonet ning sellele ei laiene looduskaitseseaduse 38 lg 4 p 1¹ kohane erisus. Kalmuse tn 12 ja 12a kõrvalhoonel dokumendid puuduvad. 5.4 Arhitektuurinõuded ehitistele Hoonete omavaheline kuja peab olema vastavalt normidele 8 m. Kui hoonetevaheline kuja jääb alla 8 m, siis tuleb ehitada tuleohutusnõuetele vastav tuletõkkesein. Hoonete põhilised arhitektuursed näitajad on toodud alljärgnevas tabelis.

13 KALMUSE TN 16A JA LÄHIALA DETAILPLANEERING 13 Tabel 3. Arhitektuurinõuded hoonetele Hoone korruselisus Põhihoonel 2, abihoonel 1 Katusekalle 0-45 Hoonete kõrgus Põhilised välisviimistluse materjalid Hoone tulepüsivusaste Põhihoonel 9 m; abihoonel 5,5 m Vastavalt olemasolevatele hoonetele piirkonda sobivalt min TP3 5.5 Piirded Piirete ehitamisel tuleb tagada kallasraja kasutus. Vajadusel kasutada avatavaid väravaid. Piirete kõrgus võib olla kuni 1,5 m. Piirete asukohad täpsustatakse ehitusprojekti koosseisus. 5.6 Haljatuse ja heakorra põhimõtted Jäätmemajandus lahendatakse vastavalt kehtivatele normatiividele ja seadusandlusele. Jäätmed tuleb koguda vastavatesse kinnistesse prügikonteineritesse, mis tuleb paigutada krundisiseselt. Kõik ohtlikud jäätmed tuleb koguda vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Jäätmete äravedu võib teostada vastavat jäätmeluba omav ettevõte. Kuna planeeringuala piirneb riigiteega, siis tuleb arvestada olemasolevast ja perspektiivsest liiklusest põhjustatud häiringutega (müra, vibratsioon, õhusaaste). Sellest tulenevalt on soovitatav rajada POS 1 idapoolsele küljele (krundi piires) madal- ja kõrghaljastus koos. Väljapoole krundi piire on puude ja põõsaste istutamine keelatud. Tee omanik (Maanteeamet) on planeeringu koostajat teavitanud riigitee liiklusest põhjustatud häiringutest ning tee omanik ei võta endale kohustusi rakendada leevendusmeetmeid riigitee liiklusest põhjustatud häiringute leevendamiseks planeeringuga käsitletaval alal. 5.7 Vertikaalplaneerimine Olemasolevat maapinda ei või tõsta kõrgemale hoonestatud naaberkinnistu maapinnast. Krundi maapinna olemasolevad kõrgusarvud on ära toodud joonisel 4 Põhijoonis koos tehnovõrkudega. Sadevesi immutatakse kruntide siseselt. Sadevett ei tohi juhtida naaberkinnistutele ja riigitee alusele maaüksusele, sh riigitee koosseisu kuuluvatesse teekraavidesse. Põhjendatud juhul kui teekraavidesse sademevete juhtimine on vältimatu, tuleb tagada truupide, kraavide läbilaskevõime ja muldkeha niiskusrežiim. Selleks tuleb hinnata arendustegevusest lisanduvaid vooluhulki, riigitee kraavide ja truupide läbilaskevõimet, sh truupide seisukord ja teostada läbilaskearvutused. Vertikaalplaneerimine ja sadevete ärajuhtimiseks vajalikud kalded lahendatakse ehitusprojektiga. 5.8 Tänavate maa-alad, liiklus- ja parkimiskorraldus Olemasolev juurdepääs planeeringualale on kõrvalmaantee nr Võru kaubajaama tee 1,16 kilomeetrilt. Täiendavaid mahasõite riigimaanteelt ei planeerita. Kruntide olemaolev peale- ja mahasõit on Kalmuse tänavalt. Parkimine lahendatakse krundi siseselt. Kalmuse tänava teeala nihutatakse nii, et see jääb välja Kalmuse tn 22 (POS 2) krundi piiridest. Täpne lahendus antakse ehitusprojekti koosseisus. Planeeringu joonisel 4 Põhijoonis koos tehnovõrkudega on ära toodud nähtavuskolmnurgad. Nähtavuskauguste ulatused Maanteede projekteerimisnormides on esitatud ptk Nähtavuskaugused tabelis 5.1 Vähimad peateele avanevad nähtavuskaugused ristmikul.

14 KALMUSE TN 16A JA LÄHIALA DETAILPLANEERING 14 Riigikogu seaduse Ehitusseadustik kohaselt ei ole teekaitsevööndis lubatud tegevused vastavalt 70 lg 2 ja 72 lg 1. Projekteerimisel tagada tulekustutus- ja päästetööde teostamise võimalus. Arendusega seotud teed tuleb rajada ning nähtavust piiravad takistused (istandik, puu, põõsas või liiklusele ohtlik rajatis) kõrvaldada (alus EhS 72 lg 2) enne planeeringualale mistahes hoone ehitusloa väljastamist. Kõik arendusalaga seotud ehitusprojektid, mille koosseisus kavandatakse tegevusi riigitee kaitsevööndis, tuleb esitada Maanteeametile nõusoleku saamiseks. Tee ehitus projekte võib koostada vaid vastavat pädevust omav isik (EhS 24 lg 2 p 2). Riigiteega liitumise või ristumiskoha ümberehituse korral (EhS 99 lg 3) annab nõuded projektile Maanteeamet ja riigitee aluse maaüksuse piires väljastab tee ehitusloa Maanteeamet. Planeeringuga ei kavandata tegevusi riigitee kaitsevööndis. 5.9 Tehnovõrkude ja rajatiste asukohad Planeeritaval alal paiknevad vee-, sadevee ja kanalisatsioonitorud, kesk- ja madalpingekaablid ja maaküttetorustikud. Käesoleva planeeringuga ei lahendata täiendavaid vee- ja kanalisatsioonitrasside ning madalpingemaakaabli paiknemist, kuna selleks puudub vajadus. Täiendavalt näidatakse planeeringulahenduses ära POS 15 (Kalmuse tn 10a) tarbeks maaküttetorustike paiknemine. Kalmuse tn 10 ja Kalmuse tn 10a kinnistutelt Koreli ojja maakütte paigaldamiseks on vajalik vee erikasutusluba, mis peab olema väljastatud enne ehitusloa väljastamist. Vastavalt Looduskaitseseaduse 38 lg 9 puudub olemasoleva hoone tarbeks rajatavale maaküttele (tehnovõrk ja rajatis) detailplaneeringu kohustus. Soojavarustus on lahendatud lokaalselt. Kalmuse tn 16a kinnistule Kalmuse tn 10a ja Kalmuse tn 12a kinnistute vahelisele alale jäävad AS-ile Võru Vesi kuuluvad ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitorustikud. Torustikud on ehitatud Kalmuse tn 10 ja Kalmuse tn 12a kinnistute liitumiseks. Kuna planeeringuga nähakse ette Kalmuse tn 16a kinnistu liitmine piirnevate eraomandis olevate kinnistutega, on vajalik AS Võru Vesi kasuks trasside kaitsevööndi ulatuses näidatud servituudialale isikliku kasutusõiguse seadmine. Kalmuse tn 10 ja Kalmuse tn 12a vahelisel alal olevale sidetrassile ja Kalmuse tänaval kulgevale sidetrassile on määratud servituudiala kaitsevööndi ulatuses Telia Eesti AS kasuks. Kalmuse tn 16a krundi sidevõrkude väljaehitamiseks ja liitumiseks üldkasutatava sidevõrguga on vajalik hoone(te) projekteerimisel võtta tehnilised tingimused Telia Eesti AS-ist. Perspektiivsete tehnovõrkude ühendused täpsustatakse projekteerimise käigus vastavalt projekteeritavate hoonete paiknemisele hoonestusalas. Projekteerimisel tuleb lähtuda sellel ajahetkel kehtivatest normatiividest ja standarditest ning vajadusel rakendada tehnovõrgule kaitsemeetmeid Tuleohutusnõuded ja tuletõrjevarustus Tuleohutuse tagamiseks tuleb pidada kinni Tuleohutuse seadusest (vastu võetud ), Majandus- ja taristuministri määrus nr 54 Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded, Siseministri määrus nr 39 Nõuded tulekustutitele ja voolikusüsteemidele, nende valikule, paigaldamisele, tähistamisele ja korrashoiule ja standardist EVS 812-6:2012/A1:2013 osa 6 Tuletõrje veevarustus nõuetest.

15 KALMUSE TN 16A JA LÄHIALA DETAILPLANEERING 15 Ehitusprojektide koostamisel arvestada Majandus- ja taristuministri määrusega nr 97 "Nõuded ehitusprojektile". Detailplaneeringu realiseerimise ajal tuleb arvestada hetkel kehtivate tuleohutusnõuetega. Kõnealuses piirkonnas on välja ehitatud tuletõrje veevarustus maapealsete tuletõrjehüdrantidega, mis on nõuetekohaselt tähistatud. Üks hüdrant asub Kalmuse tn 15 krundil ja teine Kalmuse tn ja Tulika tn ristumiskohas. Planeeringualale rajatavate ehitiste tuleohutust tagavate süsteemide valik esitatakse täpsemalt projekteerimise käigus Servituutide vajaduse määramine Servituudi seadmise vajadus on näidatud Kalmuse tn 10a ja Kalmuse tn 12a kruntide vahel asuvale sidekaablile Telia Eesti AS-i kasuks ning vee- ja kanalisatsioonitorudele Võru Vesi AS-i kasuks. Samuti on servituudi seadmise vajadus Kalmuse tänaval paiknevatele sidekaablitele Telia Eesti AS-i kasuks. Servituudialad on määratud kaitsevööndite ulatuses (sidekaabel ning vee- ja kanalisatsioonitoru 2 m mõlemal pool telge). Detailplaneering sätestab servituutide vajaduse. Servituut realiseerub pärast vastava asjaõiguslepingu sõlmimist. 6. KESKKONNATINGIMUSED JA VÕIMALIK KESKKONNAMÕJU HINDAMINE 6.1 Keskkonnakaitse Veekogumite seisundi seireandmetele tuginedes on Koreli oja halvas seisus. Vastavalt Euroopa Liidu veeraamdirektiivile tuleb aastaks 2021 saavutada hea seisund. Elamute poolne paisjärve äärne ala on tihedalt kujundatud lille- ja ilupeenardega. Tuleb arvestada, et väetiste ja keemiliste taimekaitsevahendite kasutamine on veekaitsevööndis keelatud. Vee saastatuse vältimiseks ei tohi veekaitsevööndis (10 m veepiirist) kasutada taimede hooldamisel väetisi ning suunata (ilma loata) heitvett (sh saunades kasutusel olnud vesi) veekogusse. Lähim Natura 2000 ala asub linnulennult üle 1 km kaugusel. Kuna planeeringuga ei kavandata märkimisväärset ehitustegevust, ei oma planeeringu realiseerumine negatiivset mõju Natura alale. Koreli oja on planeeringuala ümbruses (ja ka mujal) III kategooria kaitsealuse liigi saarmas (Lutra lutra) leiukoht. Leiukoht kulgeb 50 m laiusena piki Koreli oja. Saarma peamiseks vaenlaseks ja ohustajaks on inimene, haruharva suured kiskjad. Vastavalt lähteülesandele ei ohusta Keskkonnaameti hinnangul planeeringuga kavandatav olemasoleva elamurajooni laiendus saarma elupaika. Kalmuse tn 10 planeeritava maaküttetorustiku paigaldamise ja kasutamisega kaasnevaid võimalikke kahjulikke tagajärgi keskkonnale tuleb vältida. Veekogu põhja maaküttesüsteemi paigaldamine ei ole otseselt vee erikasutus, kuid probleem on sisuliselt seotud vee põhjas oleva soojusvahetaja (kollektori) võimaliku mõjuga - võib põhjustada muutusi Koreli oja temperatuurirežiimis. Lisaks tekib olukord, kus paisjärve puhastamine maaküttetorustiku tõttu võib osutuda võimatuks. Muid olulisi keskkonnaprobleeme maaküttetorustiku paigaldamise ja kasutamise osas ei ole ette näha. Maaküttetorustik tuleb paigaldada vastavalt ettenähtud juhenditele ning kasutada otstarbekalt. Maaküttetorustiku olemasolu kohta tuleb teha selged märkused nii asendiplaanidel kui erinevates kaardiprogrammides, et välistada hilisemaid avariiolukordade esinemise võimalusi. Väärtuslikku kõrghaljastust planeeritud alal ei ole. Planeeritava ala lähimõjualas (500 m) ühtegi maardlat ei ole.

16 KALMUSE TN 16A JA LÄHIALA DETAILPLANEERING Keskkonnakaitse ja kitsendavad keskkonnatingimused planeeringuga kavandatu elluviimiseks Kobras AS poolt koostatud KSH eelhinnangu (töö nr ) kohaselt, arvestades kavandatud tegevuse mahtu, iseloomu ja paiknemist, ei ole oodata detailplaneeringu elluviimisel ja hoonete ning rajatiste sihipärase kasutamisega seonduvat olulist keskkonnamõju. KSH eelhinnangus käsitletud aspektide kirjeldamisel on arvesse võetud võimalikku mõju suurust, ruumilist ulatust, kestust, sagedust ja pöörduvust, toimet, kumulatiivsust ning mõjude ilmnemise tõenäosust. Piiriülest mõju planeeringu lahendus kaasa ei too (vt Köide II Detailplaneeringu lähtedokumentatsioon). Koreli ojal paisurajatiste ehitamiseks, laiendamiseks, ümberehitamiseks, hooldamiseks, kasutamiseks ja lammutamiseks on sõlmitud lepingud Riigimetsa Majandamise Keskusega (vt Köide II Detailplaneeringu lähtedokumentatsioon). Planeeringualal on järgmised kaitsevööndid: 1. Teekaitsevöönd, äärmise sõiduraja välimisest servast vastavalt 10 m ja 30 m; 2. Olemasolev Koreli oja, kallasrada 4 m, veekaitsevöönd 10 m ja ehituskeeluvöönd vastavalt kehtestatud planeeringutele: 18,5 m (Kalmuse tn 12 detailplaneering, kehtestatud Võru Linnavolikogu otsusega nr 56; Kalmuse tn 16 ja sellega piirneva maa-ala detailplaneering, kehtestatud Võru Linnavolikogu otsusega nr 687) 25 m (Kalmuse tn 10 ja selle lähiala detailplaneering, AS Kurmik, töö nr , kehtestatud Võru Linnavolikogu otsusega nr 83; Kalmuse tn 20 kinnistuga külgneva maa-ala detailplaneering (kehtestatud Võru Linnavolikogu 16. mai 2001 otsusega nr 207). 7. Kuritegevuse riske vähendavad nõuded ja tingimused Kuritegevuse riske vähendavate tingimuste esitamisel on lähtutud EVS-s 809-1:2002 toodust. Planeeringualal on kuritegevuse riskide vähendamiseks seatud järgmised tingimused: teede ja hoonetevaheline hea nähtavus ja valgustatus; konkreetsed ja selgelt eristatavad juurdepääsud ja liikumisteed kergliikluse eristamine sõidukite liikumisest; tagumiste juurdepääsude vältimine; territoriaalsus (ühiskasutatava ja eraala selge eristamine ja piiramine); eraalale piiratud juurdepääs võõrastele; valdusel sissepääsu piiramine; üldkasutatavate teede ja eraalade juurde viivate ühiskasutuses olevate sissepääsuteede selge eristamine; vastupidavate ja kvaliteetsete materjalide kasutamine (uksed, aknad, lukud, pingid prügikastid, märgid) 8. Planeeringu rakendamise võimalused Planeeringu realiseerimisest tulenevad kahjud hüvitatakse kahju põhjustanud krundi omaniku poolt. Krundisisene teede, parklate ja tehnovõrkude rajamine ning krundi heakorrastamine toimub krundiomaniku kulul. Projektide koostamiseks tuleb tellida tehnovõrkude valdajatel tehnilised tingimused ning projektid kooskõlastada võrguvaldajatega. Maanteeamet ei võta endale kohustusi planeeringuga seotud rajatiste väljaehitamiseks. Arendustegevusega seotud riigitee laiendamise, uute ristmike kavandamise, jalgratta- ja

17 KALMUSE TN 16A JA LÄHIALA DETAILPLANEERING 17 jalgtee kavandamise jne korral on nende projekteerimine ning väljaehitamine KOV kohustus (PlanS 131 lg 1). Kaldakindlustuse ja muude ehitiste Ehitusregistrisse kandmiseks tuleb esitada Ehitusseadustiku (Riigikogu seadus, vastu võetud ) kohased andmed ühe aasta jooksul peale detailplaneeringu kehtestamist. Kallasrajale pääsemise nõue peab olema täidetud 1 aasta jooksul peale detailplaneeringu kehtestamist. Käesolev detailplaneering on pärast kehtestamist aluseks edaspidi planeeringualale teostatavatele ehituslikele ja tehnilistele projektidele. Kohalik omavalitsus võib välja anda projekteerimistingimusi vastavalt Ehitusseadustiku 27 (Riigikogu seadus, vastu võetud ). Kui kavandatakse muudatusi riigitee kaitsevööndis, tuleb menetlusse kaasata Maanteeamet.

18 KALMUSE TN 16A JA LÄHIALA DETAILPLANEERING KOOSKÕLASTUSTE TABEL KOOS KOOSKÕLASTUSTEGA Kooskõlastatava instantsi nimi Kuupäev Maanteeamet Päästeameti Lõuna Päästekeskus Keskkonnaamet Maa-amet Võru Vallavalitsus Kooskõlastaja nimi ja ametikoht Marten Leiten, planeeringute menetlemise talituse juhataja Margo Lempu, lõuna päästekeskuse ohtusjärelevalve büroo nõunik Kaili Viilma, looduskaitse juhtivspetsialist Urmas Männamaa, peadirektori asetäitja Georg Ruuda, vallavanem Märkused Kiri nr 15-2/ /925 Kooskõlastus nr K- ML/25 Kiri nr 6-2/17/ Kiri nr 6-3/17/ Kiri nr 7-4.2/796-1 Kooskõlastuse asukoht Lisade kaustas Lisade kaustas Lisade kaustas Lisade kaustas Lisade kaustas

19 10. JOONISED KALMUSE TN 16A JA LÄHIALA DETAILPLANEERING Situatsiooniskeem M 1: Planeeringuala kontaktvööndi linnaehituslikud seosed skeem 3. Olemasolev olukord M 1: Põhijoonis koos tehnovõrkudega M 1: Nähtavuskolmnurgad M 1: Detailplaneeringu lahendust illustreeriv joonis

Tiitel

Tiitel O Ü A A R E N S P R O J E K T Pärnu tn 114, Paide linn reg nr 10731393 Töö nr DP-9/201 /2017 JÄRVA MAAKOND PAIDE LINN AIA TÄNAVA DETAILPLANEERING (eskiis) Planeeringu koostajad: planeerija Andrus Pajula

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUS KORRALDUS Viimsi 16. mai 2017 nr 322 Randvere küla, kinnistu Aiaotsa tee 20 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb

Rohkem

Alatskivi Vallavalitsus

Alatskivi Vallavalitsus PEIPSIÄÄRE VALAVOLIKOGU OTSUS Alatskivi 30. november 2017 nr 22 Alatskivi alevikus asuva Päiksi tee 2c maaüksuse detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Vabariigi Valitsuse 22.06.2017

Rohkem

Loode tn 7_SELETUSKIRI

Loode tn 7_SELETUSKIRI Töö nr DP-01-16 Lääne-Viru maakond, Tapa vald, Tapa linn Loode tn 7 krundi DETAILPLANEERING Tellija: OÜ Tapa NP Koostaja: LandComposition OÜ info@landcomposition.ee Tel: (+372) 58 507 811 Tartu 2016-2018

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Töö nr: 02/13 Tellija: AS E-Piim tootmine PÕLTSAMAA LINNAS VÄLJA TN 4, 7 ja JÕGEVA MNT 1 KINNISTUTE NING LÄHIALA DETAILPLANEERING Detailplaneeringu koostaja: R U U M J A M A A S T I K O Ü Väike-Ameerika

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri Seletuskiri 1. Detailplaneeringu lähtematerjalid. Detailplaneeringu lähtematerjalideks on: 1) Haapsalu Linnavalitsuse korraldus 27.01.2016 nr 52 detailplaneeringu algatamise kohta. 2) Lähteseisukohad koos

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUSE EHITUS- JA KOMMUNAALAMET Eelnõu PROJEKTEERIMISTINGIMUSED DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE KOHUSTUSE PUUDUMISEL NR 971 Sidevõrgu (sidetrassid, sidekapid) ehitusprojekti koostamiseks Viimsi

Rohkem

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , HIRVE TN 11 JA 13 DETAILPLANEERING TÖÖ NR:

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , HIRVE TN 11 JA 13 DETAILPLANEERING TÖÖ NR: Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr. 12692115 tel.: 660 3335, info@projekt363.ee HIRVE TN 11 JA 13 DETAILPLANEERING TÖÖ NR: 150401-001 TELLIJA: Aleksandr Grimov aleksandr@oseeniksgrupp.ee

Rohkem

Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähte

Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähte Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill 2017. a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähteseisukohtade kehtivus: 18 kuud 1. Detailplaneeringu

Rohkem

Elva Vallavalitsus

Elva Vallavalitsus ELVA VALLAVALITSUS KORRALDUS Elva 12. märts 2019 nr 2-3/268 Elva vallas Elva linnas Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 ehitusloa muutmisega mittenõustumine 1. Asjaolud 1.1. Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 krundid

Rohkem

I Sisukord

I Sisukord I Sisukord II MENETLUSDOKUMENDID... 2 III SELETUSKIRI... 3 1. Koostamise alused, lähtedokumendid ja teostatud uuringud... 3 1.1. Koostamise alused... 3 1.2. Lähtedokumendid... 3 1.3. Uuringud... 3 2. Detailplaneeringu

Rohkem

Eesõna

Eesõna 1 OSA 2 SELETUSKIRI Sisukord LÄHTEANDMED JA ÜLDEESMÄRGID... 2 Detailplaneeringu koostamise alused... 2 Detailplaneeringu koostamise eesmärgid... 2 Arvestamisele kuuluvad planeeringud ja dokumendid... 2

Rohkem

Projekt363 OÜ, Liivalao tn 11 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , Harju maakonnas, Saue vallas, Laagri alevikus KIRSIM

Projekt363 OÜ, Liivalao tn 11 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , Harju maakonnas, Saue vallas, Laagri alevikus KIRSIM Projekt363 OÜ, Liivalao tn 11 Tallinn 11216, Reg. nr. 12692115 tel.: 660 3335, info@projekt363.ee Harju maakonnas, Saue vallas, Laagri alevikus KIRSIMÄE TN 11 JA 13 KINNISTUTE DETAILPLANEERING TÖÖ NR:

Rohkem

Microsoft Word - Kruusimäe 1 seletuskiri

Microsoft Word - Kruusimäe 1 seletuskiri PROJEKTI KOOSSEIS I SELETUSKIRI 1. Detailplaneeringu alused ja lähtedokumendid. 2. Kontaktvööndi analüüs. Üldplaneering. 3. Detailplaneeringu eesmärk ja põhjendus. 4. Olemasolev olukord 5. Planeerimislahendus

Rohkem

Haava tn 2 ja 2a detailplaneering Haapsalu linn, Läänemaa Detailplaneeringu tellija: FTr Consultants OÜ (reg.nr ) Kohtu 3A-2, Tallinn Pl

Haava tn 2 ja 2a detailplaneering Haapsalu linn, Läänemaa Detailplaneeringu tellija: FTr Consultants OÜ (reg.nr ) Kohtu 3A-2, Tallinn Pl Haapsalu linn, Läänemaa Detailplaneeringu tellija: FTr Consultants OÜ (reg.nr 11142134) Kohtu 3A-2, 10130 Tallinn Planeeringu koostaja: OÜ Pärnu Instituut (reg.nr 11362232) Riia mnt 14-7, 80013 Pärnu Projektijuht:

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 04.04.2016 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 08.12.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed

Rohkem

(Microsoft Word - Vastem\365isa_seletus_15_lisad_t\344iendatud.doc)

(Microsoft Word - Vastem\365isa_seletus_15_lisad_t\344iendatud.doc) Registrikood 10171636 Riia 35, Tartu 50410 Tel 7300 310 faks 7300 315 kobras@kobras.ee TÖÖ NR 2017-001 Asukoht (L-Est 97) X 6478405 Y 584166 VASTEMÕISA TEE 26 DETAILPLANEERING Seletuskiri, Joonised ja

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Raid Invest OÜ Käärdi talu Möllatsi küla Tartu vald Tartumaa 60519 Tel: +372 510 9000 E-post: karin@raidinvest.ee Koduleht: http:\\www.raidinvest.ee Töö nr: Asukoht: 73/18 Lääne-Harju vald, Keelva küla,

Rohkem

Neeme küla Koertekooli kinnistu ja lähiala detailplaneering - ESKIIS Jõelähtme vald, Harjumaa Detailplaneeringu tellija: Jõelähtme Vallavalitsus (reg.

Neeme küla Koertekooli kinnistu ja lähiala detailplaneering - ESKIIS Jõelähtme vald, Harjumaa Detailplaneeringu tellija: Jõelähtme Vallavalitsus (reg. Jõelähtme vald, Harjumaa Detailplaneeringu tellija: Jõelähtme Vallavalitsus (reg.nr 75025973) Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, 74202 Jõelähtme vald Huvitatud isik: Osaühing Jõelähtme Arendusgrupp (reg.nr

Rohkem

Microsoft Word - Nelgi tee 23_DP_Seletuskiri.doc

Microsoft Word - Nelgi tee 23_DP_Seletuskiri.doc I MENETLUSDOKUMENDID SISUKORD 1. Viimsi Vallavalitsuse 13.03.2018 korraldus nr.138 Viimsi alevikus, kinnistu Nelgi tee 23 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine ; 2. Ajalehekuulutus

Rohkem

Microsoft Word - SUUREKIVI1_seletuskiri_JOELAHTME.doc

Microsoft Word - SUUREKIVI1_seletuskiri_JOELAHTME.doc 1 Töö nr. 392-14 Eksemplar nr. /6 Tellija: JÕELÄHTME VALLAVALITSUS Jõelähtme küla, Postijaama tee 7, 74202 Huvitatud isik: MARGUS VAATMANN, Õismäe tee 104-3 tel. 358415362101 e-mail:margus.vaatmann@gmail.com

Rohkem

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP TARTU MAAKOND, TAR

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP TARTU MAAKOND, TAR Paabor Projekt OÜ Reg nr: 14260182 Kalda tee 8-80 50703 TARTU Tel: +372 5358 6223 E-mail: paaborprojekt@gmail.com Töö nr: DP-5-2017 TARTU MAAKOND, TARTU VALD, KÕRVEKÜLA ALEVIK SIRELI TN 7 MAAÜKSUSE JA

Rohkem

Joora kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalikustamise koosolek PROTOKOLL Koht: Tabivere Vallavalitsus Aeg: A

Joora kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalikustamise koosolek PROTOKOLL Koht: Tabivere Vallavalitsus Aeg: A Joora kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalikustamise koosolek PROTOKOLL Koht: Tabivere Vallavalitsus 31.05.2013 Aeg: Algus kell 16.00 Lõpp kell 16.50 Osavõtjad: nimekiri

Rohkem

(Microsoft Word _DP_Seletuskiri_t\344iendustega.docx)

(Microsoft Word _DP_Seletuskiri_t\344iendustega.docx) A. Lätte tn 20, Nõo alevik, Nõo vald, Tartumaa NÕO ALEVIKUS ASUVA A. LÄTTE TN 20 KINNISTU DETAILPLANEERING DETAILPLANEERING TÖÖ NR: RP14012_01 TELLIJA: Nõo Vallavalitsus Voika 23, Nõo alevik, Nõo vald,

Rohkem

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , SAKU VALLA TÄNASSILMA KÜLA UUS-KIRSIMÄE KINNISTU DE

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , SAKU VALLA TÄNASSILMA KÜLA UUS-KIRSIMÄE KINNISTU DE Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr. 12692115 tel.: 660 3335, info@projekt363.ee SAKU VALLA TÄNASSILMA KÜLA UUS-KIRSIMÄE KINNISTU DETAILPLANEERING TÖÖ NR: 140402-001 TELLIJA: Saku Vallavalitsus

Rohkem

MAAKONNAPLANEERING JA ÜLDPLANEERING

MAAKONNAPLANEERING JA ÜLDPLANEERING Maakasutuse-, arhitektuuri- ja haljastusnõuded üldplaneeringus Tartu linna kogemus Indrek Ranniku Tartu Linnavalitsuse LPMKO üldplaneeringu- ja arenguteenistuse juhataja Indrek.Ranniku@raad.tartu.ee kolmas

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

Microsoft Word - Kirsiaia_DP_seletuskiri.doc

Microsoft Word - Kirsiaia_DP_seletuskiri.doc 1 KIRSIAIA DETAILPLANEERING SELETUSKIRI SISSEJUHATUS Käesolev detailplaneering on koostatud 2002.a. augustikuus Audru Vallavalitsuse tellimisel. Planeeringu koostamise aluseks oli Audru Vallavolikogu otsus

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: 17.04.2018 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 24.07.2018 Tabel 1. Objekti üldandmed Harjumaa

Rohkem

EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastri

EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastri EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva 01.06.2018 nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastriüksuse ja osaliselt Tedre katastriüksuse ning lähialade

Rohkem

Projekti koosseis

Projekti koosseis Köite koostamisel osalesid : Arhitektuurne osa volitatud arhitekt arhitekt Anu Vaarpuu KBT Ehitusprojekt OÜ Olga Adamson KBT Ehitusprojekt OÜ 3 Köite koosseis: B. Seletuskiri 1. Sissejuhatus. 2. Lähteolukord.

Rohkem

I Sisukord

I Sisukord I Sisukord II MENETLUSDOKUMENDID... 2 III SELETUSKIRI... 3 1. Koostamise alused, lähtedokumendid ja teostatud uuringud... 3 1.1. Koostamise alused... 3 1.2. Lähtedokumendid... 3 1.3. Uuringud... 3 2. Detailplaneeringu

Rohkem

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, 80088 Pärnu Tel 4479733 www.parnu.maavalitsus.ee Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi Tel 4330 400 www.viljandi.maavalitsus.ee Konsultant Ramboll Eesti AS

Rohkem

Microsoft Word - DP_Aiandi 6-eskiis_SELETUSKIRI_.doc

Microsoft Word - DP_Aiandi 6-eskiis_SELETUSKIRI_.doc VIIMSI VALD, VIIMSI ALEVIK, Aiandi tee 6 DETAILPLANEERINGU ESKIIS OBJEKT : Aiandi tee 6, Viimsi alevik, Viimsi vald, Harjumaa DETAILPLANEERINGUST HUVITATUD ISIKUD : Viimsi vald, Nelgi tee 1, Viimsi alevik

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: m a a s t i k u a r h i t e k t i d Artes Terrae OÜ Puiestee 78 Tartu 51008 Tel/faks: 742 0218/ 620 4801 E-post: artes@artes.ee Koduleht: http:\\www.artes.ee Töö nr: Asukoht: Huvitatud isik: 43DP12 Võru

Rohkem

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 2017-04-12 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 2017-04-12 Tabel 1. Objekti üldandmed Lääne-Virumaa

Rohkem

Microsoft Word - DP_Aiandi 6_SELETUSKIRI_ doc

Microsoft Word - DP_Aiandi 6_SELETUSKIRI_ doc VIIMSI VALD, VIIMSI ALEVIK, Aiandi tee 6 DETAILPLANEERING OBJEKT : Aiandi tee 6, Viimsi alevik, Viimsi vald, Harjumaa DETAILPLANEERINGUST HUVITATUD ISIKUD : Viimsi vald, Nelgi tee 1, Viimsi alevik 74001

Rohkem

Microsoft Word - kiviaia det.doc

Microsoft Word - kiviaia det.doc Töö: nr 32-10 Huvitatud isik: Meeli Otsa Kuusalu valla Kaberla küla Kiviaia tee 1 ja 3 kinnistute ja lähiala detailplaneering Juhataja Projekti juht Projekteerija Mairi Kaal Kalle Koppel Kalle Koppel Tallinn

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 03.2.206 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 28.2.207 Tabel. Objekti üldandmed Jõgevamaa metskond Nr Maaprandussüsteemi

Rohkem

EELNÕU TARTUMAA LUUNJA VALLAVOLIKOGU OTSUS Luunja PP.KK.AAAA. a nr XX Sirgu külas Akki maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteseisuko

EELNÕU TARTUMAA LUUNJA VALLAVOLIKOGU OTSUS Luunja PP.KK.AAAA. a nr XX Sirgu külas Akki maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteseisuko TARTUMAA LUUNJA VALLAVOLIKOGU OTSUS Luunja PP.KK.AAAA. a nr XX Sirgu külas Akki maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise

Rohkem

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP PÕLVA MAAKOND, PÕL

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP PÕLVA MAAKOND, PÕL Paabor Projekt OÜ Reg nr: 14260182 Kalda tee 8-80 50703 TARTU Tel: +372 5358 6223 E-mail: paaborprojekt@gmail.com Töö nr: DP-3-2018 PÕLVA MAAKOND, PÕLVA VALD, PÕLVA LINN ENERGIA TN 16 JA LÄHIALA DETAILPLANEERING

Rohkem

Töö nr DP Võrumaa, Antsla vald, Antsla linn TAMME TN 8C KRUNDI JA LÄHIÜMBRUSE DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: Plaan OÜ Planeeringust hu

Töö nr DP Võrumaa, Antsla vald, Antsla linn TAMME TN 8C KRUNDI JA LÄHIÜMBRUSE DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: Plaan OÜ Planeeringust hu Võrumaa, Antsla vald, Antsla linn TAMME TN 8C KRUNDI JA LÄHIÜMBRUSE DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: Plaan OÜ Planeeringust huvitatud isik: Antsla Vallavalitsus Tartu 2017 Sisukord 1. Detailplaneeringu

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Maakatastriseaduse muudatused Triinu Rennu Maa-amet sügis 2018 Katastri pidamise eesmärk on maa-andmete registreerimine ja säilitamine, et tagada avalikkusele maa kohta ajakohased alusandmed kinnisasja

Rohkem

Microsoft Word - Seletuskiri

Microsoft Word - Seletuskiri KINNISTU TÖÖ NR. DP-01-14 TELLIJA: EXPOLIO OÜ KONTAKTISIK: VEIKO KAUP ARHITEKTUURIBÜROO RAF OÜ PÄRNU MNT 131B-12, 11314, TALLINN MTR: EEP000784 ARHITEKTID: PEETER LIIVANDI VILLU SCHELER TALLINN 2015 KAUSTA

Rohkem

Töö nr: DP 0126

Töö nr: DP 0126 Sarapuu 2, Tartu 50705 tel. 555 481 55 reg. nr. 11319822 e-post: teravkera@gmail.com a/a: 221034629731 Töö nr: DP10-2017 TARTU MAAKOND, PEIPSIÄÄRE VALD, ALATSKIVI ALEVIK PARKLA MAAÜKSUSE DETAILPLANEERING

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Töö nr: 02/13 Huvitatud isik: AS E-Piim tootmine PÕLTSAMAA LINNAS VÄLJA TN 4, 7 ja JÕGEVA MNT 1 KINNISTUTE NING LÄHIALA DETAILPLANEERING Detailplaneeringu koostaja: R U U M J A M A A S T I K O Ü Väike-Ameerika

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist   Erik Puura   Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

Microsoft Word - SELETUSKIRI_KAAL__ doc

Microsoft Word - SELETUSKIRI_KAAL__ doc LUITE tn 2a ja LUITE tn 2 KINNISTUTE DETAILPLANEERING, ESKIIS OBJEKT : Luite tn 2a ja Luite tn 2, Kesklinna linnaosa, Tallinn, 11313 DETAILPLANEERINGUST HUVITATUD ISIK : Egert Kaal, Luite tn 2a, Tallinn

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Küllike Kuusik algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Küllike Kuusik algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Küllike Kuusik algus: 18.05.2015 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 21.11.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVOLIKOGU OTSUS Viimsi 10. aprill 2018 nr 28 Lubja küla, osaliselt kinnistute Viimsi metskond 79 ja Vardi tee L6 ning kinnistute Lubja tee L1, Laanekivi tee L2 ja Vardi tee L7 detailplaneeringu

Rohkem

Microsoft Word - ValliTn34DP.Seletuskiri.doc

Microsoft Word - ValliTn34DP.Seletuskiri.doc Maastik OÜ registrikood: 12197806 telefon: 5843 4843 Töö nr: 13.021 Asukoht: Valga maakond Valga linn Huvitatud isik: Toomas Laul Planeerija: Janika Raudsepp, Priit Paalo Valga linna Valli tn 34 krundi

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir 1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 10.01.2017 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 24.10.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed Ida-Virumaa

Rohkem

Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus Teie: nr LV-1/1880 Meie: nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala deta

Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus Teie: nr LV-1/1880 Meie: nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala deta Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus lvpost@tallinnlv.ee Teie: 03.07.2017 nr LV-1/1880 Meie: 05.09.2017 nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala detailplaneering Tallinna Linnavalitsus esitas 03.07.2017

Rohkem

Lisa I_Müra modelleerimine

Lisa I_Müra modelleerimine LISA I MÜRA MODELLEERIMINE Lähteandmed ja metoodika Lähteandmetena kasutatakse AS K-Projekt poolt koostatud võimalikke eskiislahendusi (trassivariandid A ja B) ning liiklusprognoosi aastaks 2025. Kuna

Rohkem

Töö number Tellija Alutaguse Vallavalitsus Tartu mnt Iisaku alevik Telefon: e-post: Konsultant

Töö number Tellija Alutaguse Vallavalitsus Tartu mnt Iisaku alevik Telefon: e-post: Konsultant Töö number 2017-0106 Tellija Alutaguse Vallavalitsus Tartu mnt 56 41101 Iisaku alevik Telefon: +372 3366 901 e-post: info@alutagusevald.ee Konsultant Skepast&Puhkim OÜ Laki põik 2, 12915 Tallinn Telefon:

Rohkem

Registrikood Riia 35, Tartu Tel TÖÖ NR Asukoht (L-Est 97) X Y ÄGLIMÄE KATASTRIÜKSUSTE

Registrikood Riia 35, Tartu Tel TÖÖ NR Asukoht (L-Est 97) X Y ÄGLIMÄE KATASTRIÜKSUSTE Registrikood 10171636 Riia 35, Tartu 50410 Tel 7300 310 kobras@kobras.ee TÖÖ NR 2015-034 Asukoht (L-Est 97) X 6429612 Y 676919 ÄGLIMÄE KATASTRIÜKSUSTE DETAILPLANEERING Seletuskiri ja joonised seletuskiri

Rohkem

KMH programm

KMH programm t. '!t...,=., Q 232 =, ~11 t.. ow..1.s5 ~ OUIII...,. \.ul '--..~ ~.,J22 ~,.o.r.. ~ -', ~,.. 4 ~ -- -,..,. ~-_-, --- -1.0 --.-.,..y... --.... 7 - -. -. o '0 - g.2.34,.3.j4 ' li.ql~ \.w Ö.0 ~:./..:>.o.w

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

LAMI-KOPLI KINNISTU DETAILPLANEERINGU ESKIIS Pärispea küla, Kuusalu vald, Harjumaa Töö nr DP 2015/1103 Huvitatud isik: Detailplaneeringu koostaja (pro

LAMI-KOPLI KINNISTU DETAILPLANEERINGU ESKIIS Pärispea küla, Kuusalu vald, Harjumaa Töö nr DP 2015/1103 Huvitatud isik: Detailplaneeringu koostaja (pro LAMI-KOPLI KINNISTU DETAILPLANEERINGU ESKIIS Pärispea küla, Kuusalu vald, Harjumaa Töö nr DP 2015/1103 Huvitatud isik: Detailplaneeringu koostaja (projekteerija): Rene Korniljev Aadress: GSM: +372 509

Rohkem

Microsoft PowerPoint EhS [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint EhS [Compatibility Mode] Uus Ehitusseadustik Tuulikki Laesson 12.11.2015 Ehitamine 2 4. Ehitamine (1) Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis

Rohkem

Mereranna SELETUSKIRI

Mereranna SELETUSKIRI SELETUSKIRI DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE ALUS Käesolevaga koostatakse detailplaneering Vihula vallas Vergi külas asuvale Mereranna maaüksusele. Detailplaneeringu koostamise aluseks on Vihula Vallavalitsuse

Rohkem

Seletuskirja alus

Seletuskirja alus 1 Projekti koosseis 1. Menetlusdokumendid. Seletuskiri ja joonised. Lisad. Köide I 2 Köite koostajad Amet Projektijuht Arhitekt Insener Insener Nimi Mati Puusepp Romet Virkus Marko Kuusik Kairi Tiitsmann

Rohkem

J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm 1 J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõ

J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm 1 J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõ 1 J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Keskkonnamõju strateegilise hindamise programm OÜ Hendrikson & Ko Raekoja pl 8, Tartu Pärnu mnt 27, Tallinn http://www.hendrikson.ee

Rohkem

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta Keskkonnaministeerium Teie 18.11.2010 nr 1-7/8769-1 Meie 10.12.2010 nr R-10-1/120 Maareformi seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu Eesti Maaomavalitsuste Liit,

Rohkem

Microsoft Word - istungi_ylevaade_

Microsoft Word - istungi_ylevaade_ Ülevaade Pärnu Linnavalitsuse 15. augusti istungist 1. Pärnu Linnavalitsuse 03.12.2010 määruse nr 17 Pärnu linna munitsipaalüldhariduskoolidesse vastuvõtu üldtingimused kehtetuks tunnistamine Tunnistati

Rohkem

(Microsoft Word - DP koosseisu ja vormistamise juhend, l\365plik doc)

(Microsoft Word - DP koosseisu ja vormistamise juhend, l\365plik doc) Lisa detailplaneeringu lähteseisukohtade juurde Detailplaneeringu koosseisu ja vormistamise juhend 1. Detailplaneeringu eskiislahenduse esitamine kohalikule omavalitsusele Detailplaneeringu koostamise

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort Raplam

1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort Raplam 1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort 214-2-27 Raplamaa bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse

Rohkem

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc TALLINNA NOTAR TARVO PURI NOTARI AMETITEGEVUSE RAAMATU NUMBER 1236 HOONESTUSÕIGUSTE TINGIMUSTE MUUTMISE LEPING JA KINNISTUTELE OSTUEESÕIGUSTE SEADMISE LEPING ASJAÕIGUSLEPINGUD Käesoleva notariaalakti on

Rohkem

(Microsoft Word - 04DP14 seletuskiri V\344imela.doc)

(Microsoft Word - 04DP14 seletuskiri V\344imela.doc) Väimela mõisa maaüksuse detailplaneering Väimela alevik, Võru vald Esimene köide - planeering Seotud kultuurimälestised planeeringualal: Väimela mõisa park (ehitismälestise reg nr 14144); Väimela mõisa

Rohkem

Microsoft Word - Vana-Ihaste paadisadama DP eskiis - seletuskiri.doc

Microsoft Word - Vana-Ihaste paadisadama DP eskiis - seletuskiri.doc TURU 30, 51013 TARTU. Tel. 7303735 Registreerimisnumber 10696600 RETTER EH,EJ,EK,EO,EP 10696600-0001 MATER MK,MU,MO,MP 0019-00 Töö nr. IB07DP01 TARTU LINN VANA-IHASTE PAADISADAMA DETAILPLANEERING ESKIISLAHENDUS

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort bioloogilise mitmekesisuse spetsialist T

1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort bioloogilise mitmekesisuse spetsialist T 1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort 24.08.2016 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 22.05.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed Viljandimaa

Rohkem

Detailplaneeringu koosseisu ning vormistamise nõuded 1. Detailplaneeringu lähteseisukohad i)l Lisa 5 Tartu Linnavalitsuse a määruse nr 27

Detailplaneeringu koosseisu ning vormistamise nõuded 1. Detailplaneeringu lähteseisukohad i)l Lisa 5 Tartu Linnavalitsuse a määruse nr 27 Detailplaneeringu koosseisu ning vormistamise nõuded 1. Detailplaneeringu lähteseisukohad i)l Lisa 5 Tartu Linnavalitsuse 31.10.2006. a määruse nr 27 juurde 1.1 Detailplaneeringu (edaspidi planeeringu)

Rohkem

Microsoft Word - Pagari_seletus_26_maavanema_koosk-ga.doc

Microsoft Word - Pagari_seletus_26_maavanema_koosk-ga.doc !"!#$%!!&"'&%% (%%% )#%%& kobras@kobras.ee % %*+ + Asukoht (L-Est 97) X 6527895 Y 590083, ("'#!!--.!$ Objekti aadress: Tellija: Töö täitja: Juhataja: Planeerija, vastutav spetsialist: Kontrollija: August

Rohkem

D vanuserühm

D vanuserühm Nimi Raja läbimise aeg Raja läbimise kontrollaeg on 2 tundi 30 min. Iga hilinenud minuti eest kaotab võistleja 0,5 punkti. Mobiiltelefoni ei tohi maastikuvõistlusel kaasas olla! Hea, kui saad rajale kaasa

Rohkem

EHITUSPROJEKTI TULEOHUTUSOSA Juhend Aprill 2018

EHITUSPROJEKTI TULEOHUTUSOSA Juhend Aprill 2018 EHITUSPROJEKTI TULEOHUTUSOSA Juhend Aprill 2018 SISSEJUHATUS Ehitusseadustiku 13 lg 3 alusel on majandus-ja taristuminister kehtestanud nõuded ehitusprojektile. Ehitusprojekti koostamisel tuleb täita majandus-

Rohkem

TÜ MERELÄHEDANE Töö nr VABADUSE TN 25 MAA-ALA DETAILPLANEERING. SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk Detailplaneeringu koost

TÜ MERELÄHEDANE Töö nr VABADUSE TN 25 MAA-ALA DETAILPLANEERING. SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk Detailplaneeringu koost SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk 3 1.1 Detailplaneeringu koostamise alused...lk 3 1.1.1 Kirjavahetus...lk 3 1.2 Detailplaneeringu koostamise eesmärk...lk 3 1.3 Asjast huvitatud isiku andmed...lk 4

Rohkem

Microsoft Word - Männimetsa DP seletuskiri doc

Microsoft Word - Männimetsa DP seletuskiri doc Laadi külas, Männimetsa kinnistu detailplaneering 09.06.2015 1 ARHITEKTUURIBÜROO MARGIT KÕRTS OÜ ARHITEKTUURIBÜROO MARGIT KÕRTS Töö number: 06-15 Detailplaneeringu algataja: Peeter Naaber Tahkuranna vald,

Rohkem

(Microsoft Word - Puhja_ KSH_programm_l\365plik.doc)

(Microsoft Word - Puhja_ KSH_programm_l\365plik.doc) Puhja valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm 1. Keskkonnamõju strateegilise hindamise objekt KSH objektiks on Puhja valla üldplaneering, mida koostab Puhja vallavalitus. Üldplaneeringu

Rohkem

PÕHIMAANTEE 3 JÕHVI TARTU VALGA KM 34,16 IISAKU RISTMIKU ÜMBEREHITAMISE TEHNILISE PROJEKTI KESKKONNAMÕJUDE EELHINNANG OÜ Hendrikson & Ko Raekoja plats

PÕHIMAANTEE 3 JÕHVI TARTU VALGA KM 34,16 IISAKU RISTMIKU ÜMBEREHITAMISE TEHNILISE PROJEKTI KESKKONNAMÕJUDE EELHINNANG OÜ Hendrikson & Ko Raekoja plats PÕHIMAANTEE 3 JÕHVI TARTU VALGA KM 34,16 IISAKU RISTMIKU ÜMBEREHITAMISE TEHNILISE PROJEKTI KESKKONNAMÕJUDE EELHINNANG OÜ Hendrikson & Ko Raekoja plats 8, Tartu Lennuki 22, Tallinn www.hendrikson.ee Töö

Rohkem

Pärnu EKE Projekt AS Reg nr Õhtu põik Pärnu Tel MTR EP Töö nr A. H. Tamm

Pärnu EKE Projekt AS Reg nr Õhtu põik Pärnu Tel MTR EP Töö nr A. H. Tamm Pärnu EKE Projekt AS Reg nr 10052624 Õhtu põik 5 80010 Pärnu Tel 37 2445 9810 pekep@pekep.ee www.pekep.ee MTR EP10052624-0001 Töö nr. 14001 A. H. Tammsaare pst 35 kinnistu detailplaneering Pärnu linn Linnaehituslik

Rohkem

Microsoft Word - SELETUSKIRI_2016

Microsoft Word - SELETUSKIRI_2016 KALLAVERE KÜLA RÄTSEPASAUNA KINNISTU DETAILPLANEERING TELLIJA: JÕELÄHTME VALLAVALITSUS HUVITATUD ISIKUTE ESINDAJA PROJEKTEERIJA: MARGIT ALLOJA 5615 9661 E-mail: margit@uuskodukinnisvara.ee /allkirjastatud

Rohkem

TÖÖ NR NARVA-JÕESUU, METSA TN 9v KINNISTU DETAILPLANEERING SISUKORD OSA 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk Detailplaneeringu koostami

TÖÖ NR NARVA-JÕESUU, METSA TN 9v KINNISTU DETAILPLANEERING SISUKORD OSA 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk Detailplaneeringu koostami SISUKORD OSA 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk 3 1.1 Detailplaneeringu koostamise alused...lk 3 1.1.1 Kirjavahetus...lk 3 1.2 Detailplaneeringu koostamise eesmärk...lk 3 1.3 Asjast huvitatud isiku andmed...lk

Rohkem

DP Projektbüroo OÜ Reg.kood EEP ( ) Tellija: Finantseerija: Salme Vallavalitsus Sõrve mnt 3 Salme alevik Salme vald Evel

DP Projektbüroo OÜ Reg.kood EEP ( ) Tellija: Finantseerija: Salme Vallavalitsus Sõrve mnt 3 Salme alevik Salme vald Evel Reg.kood 11217547 EEP000710 (26.04.2006) Tellija: Finantseerija: Salme Vallavalitsus Sõrve mnt 3 Salme alevik Salme vald 93201 Evelin Põld Tammepõllu tee 21-56 Viimsi 74001 Harju maakond Koostaja: Rohu

Rohkem

Eelnõu 24

Eelnõu 24 EHITUSSEADUSTIK Sisukord EHITUSSEADUSTIK... 6 I. OSA... 6 ÜLDOSA... 6 1. PEATÜKK... 6 ÜLDSÄTTED... 6 1. Seadustiku eesmärk... 6 2. Seadustiku kohaldamisala... 6 3. Ehitis... 6 4. Ehitamine... 7 5. Ehitusprojekt...

Rohkem

Jooniste nimekiri Joonise nr A1624_EP_AR-0-01 A1624_EP_AR-4-01 A1624_EP_AR-4-02 A1624_EP_AR-4-03 A1624_EP_AR-4-04 A1624_EP_AR-5-01 A1624_EP_AR-5-02 A1

Jooniste nimekiri Joonise nr A1624_EP_AR-0-01 A1624_EP_AR-4-01 A1624_EP_AR-4-02 A1624_EP_AR-4-03 A1624_EP_AR-4-04 A1624_EP_AR-5-01 A1624_EP_AR-5-02 A1 Jooniste nimekiri Joonise nr 6_EP_R-0-0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-7-0 6_EP_R-7-0 Joonise

Rohkem

seletuskiri Kingu I

seletuskiri Kingu I SISUKORD 1 PLANEERITAVA ALA ASEND JA ISELOOMUSTUS...2 1.1 Planeeritava ala asukoht...2 1.2 Planeeringualal läbiviidud uurimistööd...2 1.3 Olemasoleva olukorra iseloomustus...2 2 PLANEERINGU LAHENDUS...3

Rohkem

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM INSENERITÖÖ ALUSED OMANIKUJÄRELEVALVE Teim Elekter TÜ Jüri Gross ÜLDIST Omanikujärelevalve seaduslikuks aluseks on Ehitusseadus (ES) ja selle alusel MKM poolt kehtestatud Ehituse omanikujärelevalve kord.

Rohkem

A83 Muhu, Viira, Uuelu DP,

A83 Muhu, Viira, Uuelu DP, OSAÜHING KURESSAARE KOMMUNAALPROJEKT Pikk 25, 93812 Kuressaare, reg. nr 10250459, tel/faks 453 3237, e-post: kop@hot.ee Majandustegevuse registreeringu nr EP10250459-0001 Majandustegevuse registreeringu

Rohkem

Microsoft Word - Lasketiiru_seletus_17.doc

Microsoft Word - Lasketiiru_seletus_17.doc Riia 35, Tartu 50410 Tel.: 7300 310 faks: 7300 315 kobras@kobras.ee Töö nr V 004 Objekti asukoht (L- Est 97): X = 6440100 Y = 677250 KADAJA LASKETIIRU DETAILPLANEERING Seletuskiri ja Joonised Objekti aadress:

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Õnnetus ei hüüa tulles ehk operatiivkaart ja riskianalüüs Operatiivkaartide koostamine ja riskianalüüs Kuusalu pastoraadi peahoone (mälestis reg-nr 2877) sisevaade pärast 2014. aasta aprillis aset leidnud

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Reovee kohtkäitluse korraldamine kohalikus omavalitsuses Marit Ristal Keskkonnaministeerium / peaspetsialist 16.08.2017 Raili Kärmas Keskkonnaministeerium / nõunik 15.08.2017 Veemajanduskavad ja reovee

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

TÜ MERELÄHEDANE Vahtra tn 5 maa-ala detailplaneering Töö nr SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa Detailplaneeringu koostamise al

TÜ MERELÄHEDANE Vahtra tn 5 maa-ala detailplaneering Töö nr SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa Detailplaneeringu koostamise al SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa... 1.1 Detailplaneeringu koostamise alused... 1.1.1 Kirjavahetus... 1.1.2 Olemasolevad geodeetilised alusplaanid ja geodeetilised uuringud... 1.2 Detailplaneeringu koostamise

Rohkem

(Microsoft Word - V\365nnu_KSH programm1806.doc)

(Microsoft Word - V\365nnu_KSH programm1806.doc) Võnnu valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm 1. Keskkonnamõju strateegilise hindamise objekt KSH objektiks on Võnnu valla üldplaneering, mida koostab Võnnu vallavalitsus, keda

Rohkem

linakyla_dp_sk.pdf

linakyla_dp_sk.pdf Linaküla kämpingu ja ümbruse detailplaneering Linaküla küla, Kihnu vald, Pärnumaa Töö nr 106 Töö tellija: Töö teostaja: Kihnu Vallavalitsus Kihnurand AS OÜ Sadakond Sääre küla Sääre küla Riisa küla, Tori

Rohkem

Microsoft Word - Metsaluige_selk.jaan.2016.doc

Microsoft Word - Metsaluige_selk.jaan.2016.doc TARTU MAAKORRALDUSE OÜ Töö nr: DP 0127 Detailplaneeringu taotleja: Aare Metsaluik HÄÄDEMEESTE vallas KABLI külas asuva Metsaluige (21303:002:0611) kinnistu detailplaneering Juhatuse liige Töötäitja Priit

Rohkem

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt Muraste veemajandusprojekt Infopäev Meelis Härms, Strantum OÜ juhataja 16.04.19 Taust Projekti eesmärk- Muraste küla põhjaosa ja Eeriku tee kanaliseerimine ja veevarustuse väljaehitamine, Aida ja Sauna

Rohkem