EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 615 final 2015/0278 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV liikmesriikide õigus- ja ha

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 615 final 2015/0278 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV liikmesriikide õigus- ja ha"

Väljavõte

1 EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 615 final 2015/0278 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta seoses toodete ja teenuste ligipääsetavusnõuetega (EMPs kohaldatav tekst) {SWD(2015) 264 final} {SWD(2015) 265 final} {SWD(2015) 266 final} ET ET

2 1. ETTEPANEKU TAUST SELETUSKIRI Käesolevas seletuskirjas tutvustatakse lähemalt ettepanekut uue direktiivi kohta, mille eesmärk on ühtlustada toodete ja teenuste ligipääsetavusnõudeid käsitlevaid liikmesriikide õigus- ja haldusnorme. Praegu seisavad ettevõtjad silmitsi erinevate ja sageli vastuoluliste riiklike ligipääsetavusnõuetega, mis takistavad neil saamast kasu siseturu võimalustest. Kavandatava direktiiviga aidatakse liikmesriikidel täita riiklikke kohustusi ning samuti kohustusi, mis tulenevad Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni puuetega inimeste õiguste konventsioonist (UNCRPD) 1 seoses puuetega inimeste ligipääsuga. Ligipääsetavus on keskne teema puuetega inimeste õiguste konventsioonis, mille osaline on EL ja ka selle 25 liikmesriiki 2. See on üks prioriteet Euroopa puuetega inimeste strateegias , 3 milles sätestatakse meetmed UNCRPD rakendamiseks ELi tasandil. Ligipääsetavus aitab kõrvaldada tõkkeid tavatoodete ja -teenuste kasutamisel ega lase neil ka tekkida. Tänu ligipääsetavusele saavad piiratud funktsionaalse võimekusega inimesed, sealhulgas puuetega inimesed 4 tajuda, kasutada ja mõista tavatooteid- ja teenuseid teistega võrdsetel alustel Ettepaneku eesmärgid ja taust Ettepaneku eesmärk on aidata parandada siseturu nõuetekohast toimimist ning kaotada ja ära hoida ligipääsetavate toodete ja teenuste vaba liikumist takistavad tõkked. Ligipääsetavate toodete ja teenuste järele on suur nõudlus, sest puuetega ja/või funktsionaalsete piirangutega inimeste arv suureneb oluliselt Euroopa Liidu rahvastiku vananedes. Võttes arvesse elanikkonna vananemist, on oodata, et aastal on ligikaudu 120 miljonil inimesel Euroopa Liidus mitu puuet ja/või kerge puue. Siseturu toimimise parandamine seoses konkreetsete ligipääsetavate toodete ja teenustega on nii tarbijate kui ka ettevõtjate huvides. Keskkond, kus on parem ligipääsetavus toodetele ja teenustele, võimaldab suuremat kaasatust ja kodanike osalemist ühiskondlikus elus. See toetab sõltumatut eluviisi ja iseseisvaid valikuid. Samuti aitab see kaasa võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamisele seoses puuetega inimeste ligipääsuga toodetele ja teenustele 5. Ligipääsetavust käsitlevates õigusaktides, standardites ja suunistes on erinevusi ning neid tuleb tõenäoliselt juurde, kui liikmesriigid töötavad välja uued ligipääsetavuseeskirjad. See tuleneb UNCRPD jõustumisest ELis ja enamikus liikmesriikides, samuti kõnealuse konventsiooni sätete üldiseloomust, mis on avatud eri tõlgendustele ja tavadele, kui neid rakendatakse liikmesriigi tasandil. Eeskirjade lahknemist esineb näiteks veebile ligipääsetavuse puhul, kus liikmesriigid kasutavad W3C/WCAG suuniste eri versioone, 1 ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsioon (UNCRPD), kättesaadav aadressil: 2 Kuigi kõik ELi liikmesriigid on UNCRPD-le alla kirjutanud, on konventsiooni ratifitseerimine praegu käimas Soomes, Iirimaal ja Madalmaades. 3 Euroopa puuetega inimeste strateegia , KOM(2010) 636 (lõplik), kättesaadav aadressil: 4 ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni kohaselt hõlmab puuetega inimeste mõiste isikuid, kellel on pikaajaline füüsiline, vaimne, intellektuaalne või meeleline vaegus, mis võib koostoimel erinevate tõketega takistada nende täielikku ja tõhusat osalemist ühiskonnaelus teistega võrdsetel alustel. 5 Komisjon on esitanud ettepaneku, millega nähakse muu hulgas ette, et puuetega inimesi koheldakse teistega võrdsetel alustel, KOM(2008) 426 (lõplik). ET 2 ET

3 samuti audiovisuaalmeedia teenuste puhul, kus kasutatakse subtiitrite ja audiokirjelduse eri standardeid. Sarnane mõju on ka ELi õigusaktide muudatustel, millega tehakse ligipääsetavus kohustuslikuks üldsõnaliselt, ilma määratlust esitamata, nagu riigihankedirektiivides. Liikmesriikide ühtlustamata lähenemisviisid ligipääsetavusele takistavad siseturu toimimist. Piiriüleselt tegutsevad tarnijad seisavad silmitsi täiendavate tootmiskuludega, et olla kooskõlas erinevate ligipääsetavuseeskirjadega. Konkurents, konkurentsivõime ja majanduskasv on pärsitud, kuna ettevõtjatel, eelkõige VKEdel, ei pruugi olla piisavalt teadmisi ega suudet erinevate riiklike nõuete ja menetluste selgeks tegemiseks ja kohaldamiseks. Seetõttu on oluline, et käesolev ettepanek hõlmaks ka VKEsid, sest vastasel korral võidakse nende tooteid ja teenuseid käsitada teisejärguliste või ebakvaliteetsetena. Liikmesriikide ametiasutused, tootjad ja teenuseosutajad tunnevad end ebakindlalt ligipääsetavusnõuete täitmisel võimalike piiriüleste teenuste puhul ega tea, millist poliitilist ligipääsetavusraamistikku kohaldada. Kirjeldatud olukord näitab vajadust tegutseda ning tagada kaupade ja teenuste vaba liikumine, määratledes ja kasutades ühtseid ligipääsetavusnõudeid teatavate toodete ja teenuste puhul ning kasutades samu nõudeid ELi õigusaktides, millega kehtestatakse üldised kohustused ligipääsetavuse kohta. See aitab suurendada konkurentsi ettevõtjate vahel. Ettepaneku eesmärk on vähendada ning ära hoida piiriülese kaubanduse takistusi. Ligipääsetavust käsitlevate riiklike meetmete ühtlustamine on vajalik õigusaktide erinevuste kõrvaldamiseks Tehniline taustteave Kogu maailma tootjad ja teenuseosutajad kasutavad praegu eri lähenemisviise, et täita ligipääsetavusnõudeid, kui nad toodavad või pakuvad tooteid ja teenuseid, millel on konkreetsed ligipääsetavustingimused. Need lähenemisviisid sõltuvad vahel riiklikest ja rahvusvahelistest standarditest, mis enamasti ei ole piirkondade või riikide vahel ühtlustatud. Mitmed ligipääsetavusstandardid on Euroopa tasandil väljatöötamisel pärast seda, kui komisjon esitas standardimistaotluse Euroopa standardiorganisatsioonidele (ESO). Nende standardimistaotlustega (õigusloomega mitteseotud tegevus) kutsuti standardiorganisatsioone viima vabatahtlike Euroopa standardite väljatöötamine kooskõlla ülemaailmsete arengutendentsidega. Ligipääsetavusega on seotud järgmised taotlused: M/376 6 (2005) IKT kohta, mille tulemusel võeti aasta veebruaris vastu Euroopa standard EN ; M/420 8 (2007) seoses tehiskeskkonnaga ja M/473 9 seoses ligipääsetavuse süvalaiendamisega pärast universaaldisaini lähenemisviisi kasutuselevõttu Euroopa standardimispraktikas. Kõnealused standardimistaotlused esitati pärast liikmesriikide positiivset arvamust direktiivi 98/34/EÜ artikli 5 alusel moodustatud komitees ning ESOsid kutsuti üles töötama välja CENi, CENELECi ja ETSI standardimisvolitus M/376 seoses Euroopa ligipääsetavusnõuetega IKT valdkonna toodete ja teenuste riigihangete puhul: See standard on ühtlustatud USA standarditega vastavalt USA rehabilitatsiooniseaduse punktile 508. CENi, CENELECi ja ETSI standardimisvolitus M/420 seoses Euroopa ligipääsetavusnõuetega tehiskeskkonna riigihangete valdkonnas: CENi, CENELECi ja ETSI standardimisvolitus M/473, et lisada universaaldisain asjaomastesse standardimisalgatustesse: ftp://ftp.cencenelec.eu/cen/sectors/list/accessibility/dfamandate.pdf ET 3 ET

4 teatavad vabatahtlikud ligipääsetavusstandardid ning võimaluse korral vaatama läbi olemasolevad standardid, et anda paremaid suuniseid seoses universaaldisaini põhimõttega. Nõutav Euroopa vabatahtlik standardimine on aeganõudev ning kui Euroopa standardid puuduvad, on võimalik, et liikmesriigid töötavad välja oma standardid. Seetõttu peab vabatahtlikku Euroopa standardimist toetama regulatiivne sekkumine, et saavutada kavatsetav üleeuroopaline ühtlustamine. Käesolevas direktiivis sätestatavad funktsionaalsed ligipääsetavusnõuded on esitatud üldeesmärke silmas pidades. Üks viis, kuidas hinnata vastavust kõnealustele nõuetele, on kohaldada vabatahtlikke harmoneeritud standardeid, mis on vastu võetud vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri aasta määrusele (EL) nr 1025/2012, mis käsitleb Euroopa standardimist 10. Euroopa standardeid, mis tulenevad eespool nimetatud taotlustest või mis tahes muudest sobivatest olemasolevatest Euroopa standarditest, tuleks käesolevas algatuses kasutada nende harmoneeritud standardite alusena, et tagada ligipääsetavusnõuete vastavuseeldus Poliitiline taust Käesoleva direktiivi peamine eesmärk on parandada siseturu toimimist ligipääsetavate toodete ja teenuste jaoks. See on ka kooskõlas president Junckeri poliitiliste suunistega, et järgmine komisjon võtaks meie siseturu tugevuse oma töö aluseks ja kasutaks kõigi selle mõõtmete võimalused täielikult ära. Käesolev direktiiv aitab rakendada komisjoni aasta tööprogrammi, 11 kus on rõhutatud komisjoni kohustust tegeleda ligipääsetavuse kui sotsiaalse kaasamise allikaga. Euroopa Komisjon kohustub tagama võrdsed võimalused puuetega inimestele, järgides ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni. See hõlmab füüsilise keskkonna, transpordi, teabe, info- ja kommunikatsioonitehnoloogiate ning -süsteemide (IKT) ja muude ehitiste ja teenuste ligipääsetavuse parandamist. ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni artikliga 9 kohustatakse ELi ja liikmesriike kui konventsiooni osalisi võtma oma pädevuse ulatuses asjakohaseid meetmeid ligipääsetavuse tagamiseks. Artiklis 3 on osutatud, et ligipääsetavus on konventsiooni üldpõhimõte, mida tuleb vaadelda konventsioonis sätestatud õiguste ja põhivabaduste kasutamise kontekstis. Konventsiooni raames võetavate ligipääsetavuskohustuste õigusliku laadi on kinnitatud konventsiooni üldises märkuses artikli 9 kohta, 12 mille ÜRO puuetega inimeste õiguste komitee andis välja aasta aprillis. Selles on sätestatud, et Osalisriigid on kohustatud vastu võtma ja avaldama ligipääsu käsitlevad riiklikud standardid ning teostama nende üle järelevalvet. Osalisriigid peaksid ligipääsetavust käsitlevad õigusaktid põhjalikult läbi vaatama, et teha kindlaks õigusaktide ja nende rakendamise puudused, neid jälgida ja need kõrvaldada. Lisaks on märgitud, et Osalisriigid peaksid looma õigusraamistiku, millel on konkreetsed, täidetavad ja ajalised mõõdikud, et seirata ja hinnata eraettevõtete varasemalt ligipääsmatute teenuste järkjärgulist muutmist ja kohandamist ligipääsetavateks teenusteks. Osalisriigid peaksid ka tagama, et kõik uued ostetavad kaubad ja muud teenused oleksid puuetega inimestele täielikult ligipääsetavad. Tõketeta Euroopa eesmärki uuendati aastal dokumendiga Euroopa puuetega inimeste strateegia See strateegia koostati kooskõlas ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooniga. ELi tegevus toetab ja täiendab riiklikke meetmeid, mis võetakse ligipääsu parandamiseks ja tõkete kõrvaldamiseks ELT L 316, , lk 12. COM(2014) 910 Komisjoni aasta tööprogramm Uus algus. Kättesaadav aadressil: ET 4 ET

5 Ligipääsetavus on hõlmatud ELi mitme algatusega. Mõned üksikasjalikud ligipääsetavusnõuded on sätestatud ELi õigusaktides, mis on seotud konkreetsete toodete või teenuste või sektoritega. Riigihankedirektiivides ning Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide määrustes on sätestatud üldine ligipääsunõue (esmakordselt perioodil ning veelgi rangemad sätted ajavahemikuks ). Siiski puudub ligipääsetavuse ühtne määratlus Euroopa tasandil. Euroopa puuetega inimeste strateegiaga kaasas käivas dokumendis Tegevuskava on komisjon võtnud erieesmärgi vältida ligipääsu raskendavaid ja tõkestavaid asjaolusid ning selgitada need välja ja kõrvaldada need raames kohustuse koostada Euroopa ligipääsetavusakt, millega kehtestatakse üldine ligipääsetavusraamistik toodetele ja teenustele Kooskõla Euroopa Liidu muude tegevuspõhimõtete ja eesmärkidega Paljudel juhtudel on ELi õigusaktides puuetega inimeste olukorda käsitletud seoses konkreetse valdkonnaga. Nii on see kõigi transpordiliikide (lennu-, raudtee-, vee- ja bussitransport) reisijate õigusi käsitlevate direktiivide puhul, mille keskmes on piiratud liikumisvõimega isikute mittediskrimineerimine ja nende abistamine transpordi kasutamisel 14. Samuti on olemas ELi õigusaktid, milles käsitletakse ligipääsetavust reisijateveo sõidukitele, näiteks madala põrandaga bussid, 15 raudteeveerem 16 ja siseveetransport 17 ning on olemas tehnilised standardid, millega tagatakse ligipääs erinevatele transpordiliikidele. Käesolev ettepanek ei mõjuta nende õigusaktide kohaldamisala. Parem ligipääs transpordile, mida see algatus kaasa toob, võib hõlbustada abi andmist ja/või vähendada selle vajadust ja seonduvaid kulusid. Käesolev ettepanek on kooskõlas esildatud direktiiviga avaliku sektori asutuste veebisaitide käideldavuse kohta, 18 milles käsitletakse teatavaid teenuseid pakkuvaid avaliku sektori asutuste veebisaite. Käesolev algatus täiendab seda ettepanekut, tegeldes ka mõningate erasektori veebisaitidega. Koos aitavad need ettepanekud saavutada Euroopa digitaalarengu tegevuskavas seatud eesmärki, tagades kodanikele ligipääsu erasektori põhiteenuste osutajate veebisaitidele. Et vastutavad ametiasutused saaksid sõltumata veebisaidi liigist rakendada Euroopa puuetega inimeste strateegia rakendamise esialgne kava meetmete loetelu , SEC(2010)1324 (lõplik), kättesaadav aadressil: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1107/2006, 5. juuli 2006, puudega ja liikumispuudega isikute õiguste kohta lennureisi puhul, ELT L 204, , lk 1; Määrus (EÜ) nr 1371/2007, 3. detsember 2007, rongireisijate õiguste ja kohustuste kohta, ELT L 315, , lk 14; Määrus (EL) nr 1177/2010, 17. detsember 2010, mis käsitleb meritsi ja siseveeteedel reisijate õigusi, ELT L 334, lk 1; Määrus (EL) nr 181/2011, 28. veebruar 2011, mis käsitleb bussisõitjate õigusi ELT L 55, , lk 1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 661/2009, 13. juuli 2009, mis käsitleb mootorsõidukite, nende haagiste ning nende jaoks ette nähtud süsteemide, osade ja eraldi tehniliste seadmestike üldise turvalisusega seotud tüübikinnituse nõudeid, ELT L 200, , lk 1. Direktiiv 2008/57/EÜ, 17. juuni 2008, ühenduse raudteesüsteemi koostalitlusvõime kohta (uuestisõnastamine), ELT L 191, , lk 1, ning komisjoni otsus, 21. detsember 2007, milles käsitletakse koostalitlusvõime tehnilist kirjeldust üleeuroopalises tava- ja kiirraudteesüsteemis seoses piiratud liikumisvõimega inimestega, ELT L 64, , lk 72. Direktiiv 2009/45/EÜ, 25. juuni 2009, reisilaevade ohutuseeskirjade ja -nõuete kohta, ELT L 163, COM(2012) 721 final. Dokument asub aadressil ET 5 ET

6 samu ligipääsunõudeid, on käesolevas direktiivi ettepanekus kasutatud ligipääsetavusnõuete sõnastus identne direktiivi ettepanekuga, milles käsitletakse ligipääsetavust avaliku sektori asutuste veebisaitidele. Määratledes ligipääsetavusnõuded, selgitatakse ettepanekuga ELi õigusaktides sätestatud kohustusi, kui on sätestatud ligipääsetavuskohustused ilma nõudeid või spetsifikatsioone kehtestamata, näiteks riigihangete või Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide valdkonnas. Seda kohaldatakse seega kõnealuste algatuste suhtes, ilma viimaseid muutmata, kuigi neil on erinevad eesmärgid ja õiguslik alus, ning kasu saadakse ligipääsetavuse täpsemast määratlemisest, mis aitab ka suurendada õiguskindlust. Ligipääsetavuskohustusi sisaldavad tulevased õigusaktid võivad kajastada käesoleva algatuse ühtseid ligipääsetavusnõudeid, parandades siseturu sidusust. Euroopa Komisjoni egiidi all aastal korraldatud Euroopa aktiivsena vananemise ja põlvkondadevahelise solidaarsuse aastal rõhutati aktiivsena vananemise kontseptsiooni raames vajadust luua ligipääsetav ehk eakatesõbralik keskkond, et võimaldada inimestel võimalikult kaua elada iseseisvat elu kohalikus kogukonnas. Ligipääsetavus on üks selle olulisi osi. Arvestades tihedat seost puuete ja vananemise vahel, 19 on vanematel inimestel oluline jääda aktiivseks, elada iseseisvalt ja osaleda nn hõbedases majanduses 20. Rahvusvahelisel tasandil on USAs ulatuslik ligipääsetavusalaste õigusaktide raamistik, milles on sageli üksikasjalikud kohustuslikud standardid ja eeskirjad 21. Seetõttu, ning nagu on väljendanud mitmed sidusrühmad (eelkõige IKT-sektor), on ettepaneku eesmärk saavutada kooskõla kohaldatavate USA ja ELi eeskirjade vahel, pidades silmas teatavate toodete ja teenuste üleilmset iseloomu. Selle eesmärgi saavutamist hõlbustab standardimistaotluse M/ raames tehtav standardimine. Kõnealune ELi algatus võiks luua raamistiku, mille puhul ligipääsetavusstandardid, mis on välja töötatud globaalse perspektiiviga, aitaksid luua Atlandi-ülese turu. Käesolev ettepanek soodustab muude ligipääsuga seotud standardite tõhusat kohaldamist, mis tulenevad komisjoni standardimistaotlustest M/376, M/420 ja M/ HUVITATUD ISIKUTEGA KONSULTEERIMISE JA MÕJU HINDAMISE TULEMUSED 2.1. Konsulteerimine huvitatud isikutega Probleemide ja vajaduste kindlakstegemiseks korraldati mitmeid avalikke konsultatsioone ja tehti uuringuid, milles osalesid liikmesriigid, tööstussektor ja kodanikuühiskond (tarbijad, sealhulgas puuetega inimesed): veebipõhine avalik arutelu Euroopa ligipääsetavusakti üle (2012) 23 ; Eurobaromeetri uuring ligipääsetavuse kohta (2012) 24 ; 19 EUROSTAT SILC ja WHO aruanne Global burden of disease. 20 COM(2012) 83: Täisväärtusliku eluperioodi pikendamist käsitleva Euroopa innovatsioonipartnerluse strateegilise rakenduskava eesmärkide täitmine. 21 Telekommunikatsiooniseaduse punkt 255, kommunikatsioonide ja video ligipääsetavuse seadus, rehabilitatsiooniseaduse punkt 508, lennuettevõtjate seadus, Ameerika puuetega inimeste seadus, seadus Aita Ameerikal hääletada. 22 Euroopa ligipääsetavusunõuded IKT-valdkonna toodete ja teenuste riigihangete puhul: 23 Deloitte i aruanne, mis avaldatakse ettepaneku vastuvõtmisega samal ajal. ET 6 ET

7 VKEde paneeldiskussioon, mis korraldati Euroopa ettevõtlusvõrgustiku kaudu (2012) 25 ; Vahetud konsultatsioonid ja kohtumised suuremate kodanikuühiskonna organisatsioonide, sealhulgas puuetega inimesi esindavate organisatsioonide ja Euroopa tööstusühenduste esindajatega. Nende hulgas oli kõrgetasemeline dialoog teemal majanduskasv ja ligipääsetavus, mida juhatas Euroopa Komisjoni asepresident Viviane Reding (detsember 2013); kõrgetasemelise puuetega inimesi käsitleva töörühma 5. kohtumine (liikmesriikide ekspertide rühm) Aruanne ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni rakendamise kohta 26 ; uuring selliste uute meetmete sotsiaal-majandusliku mõju kohta, millega soovitakse parandada toodete ja teenuste ligipääsetavust puuetega inimeste jaoks (2013) 27 ; Euroopa akadeemilise puuetealaste ekspertide võrgustiku uuringud ligipääsetavust käsitlevate õigusaktide kohta 27 liikmesriigis ja nende jõustamise kohta ELis (2012) Mõju hindamine Mõju hindamise juhtrühm, mille eesotsas oli õigusküsimuste peadirektoraat, loodi nii, et komisjoni talitused ja osakonnad olid laialdaselt esindatud. Viis poliitikavalikut jäeti mõju hindamise varajases etapis kõrvale, sest need olid ebareaalsed, ei suutnuks täita eesmärke või olid ebaproportsionaalsed. Esialgne läbivaatus näitas, et kõnealune ELi algatus peaks hõlmama ainult valitud prioriteetseid valdkondi, kus takistused ühtse turu toimimisele on nähtavad ja võivad suureneda ning Euroopa tasandi meetmed võiksid anda lisaväärtust. Põhjalikum mõjuanalüüs tehti nelja järgmise võimaluse kohta: 1. võimalus: ELi tasandiltäiendavaid meetmeid ei võeta (lähtestsenaarium) 2. võimalus: ELi soovitus, milles määratletakse ühised ligipääsetavusnõuded nii valitud toodete ja teenuste puhul kui ka riigihangete valdkonnas. See võimalus aitaks lahendada probleemi lähtestsenaariumiga, lisades ligipääsetavusnõuded, mida võiks kohaldada kindlaksmääratud kaupade ja teenuste loetelu ning riigihankemenetluste suhtes. 3. võimalus: ELi direktiiv, milles määratletakse ühised ligipääsetavusnõuded nii valitud toodete ja teenuste kui ka riigihangete valdkonnas. Liikmesriigid peaksid seda kohaldama ligipääsetavust käsitlevaid õigusakte välja töötades. Selle valiku puhul ei ole liikmesriigid kohustatud võtma vastu ligipääsetavusega seotud õigusakte konkreetseks kuupäevaks, kuid kui nad võtavad või on seda juba teinud, peavad nad järgima ELi eeskirju, et tagada kooskõla kogu ühtsel turul. Kõik liikmesriigid peavad tagama ligipääsetavate toodete ja teenuste vaba ringluse, isegi kui nad ei võta vastu ligipääsetavusega seotud õigusakte, ja kasutama ühiseid ligipääsetavusnõudeid riigihankemenetluste puhul. 4. võimalus: kõikides liikmesriikides kohe kohaldatav ELi direktiiv, milles määratletakse ühised ligipääsetavusnõuded nii valitud toodete ja teenuste kui ka riigihangete valdkonnas. See võimalus eeldab, et kõik liikmesriigid, kaasa arvatud need, kes ei ole veel vastu võtnud õigusakte ligipääsetavuse kohta, võtavad vastu uued ligipääsetavust käsitlevad õigusaktid Eurobaromeetri uuring nr 345: Deloitte i aruanne paneeldiskussiooni kohta, mis avaldatakse ettepaneku vastuvõtmisega samal ajal. Deloitte i uuringu lõpparuanne, mis avaldatakse ettepaneku vastuvõtmisega samal ajal. ET 7 ET

8 vastavalt kavandatavatele ELi eeskirjadele. Sellega ühtlustatakse täielikult ligipääsetavuseeskirjad kõigis liikmesriikides. Seadusandlik sekkumine näib olevat kõige tõhusam ELi sekkumine ühtse turu toimimise praeguste ja tulevaste probleemide lahendamiseks. Direktiiv oleks eelkõige kooskõlas eelmistes komisjoni teatistes ja õigusaktides võetud lähenemisviisiga ning tagaks ligipääsetavate toodete ja teenuste takistusteta liikumise, ilma et oleks vaja minna kaugemale sellest, mis on vajalik. Mõju hindamise aruanne, mille koostasid Euroopa Komisjoni talitused, sai pärast põhjalikku uurimist positiivse arvamuse mõju hindamise komiteelt. Mõjuhinnangu lõplikku versiooni on lisatud muudatused seoses mõju hindamise komitee soovitustega. 3. ETTEPANEKU ÕIGUSLIK KÜLG 3.1. Õiguslik alus Euroopa Liidu toimimise lepingu (edaspidi ELi toimimise leping ) artikli 114 lõige Subsidiaarsuse põhimõte Subsidiaarsuse põhimõtet kohaldatakse ettepaneku selles osas, mis ei kuulu Euroopa Liidu ainupädevusse. ELi toimimise lepingu artikli 4 lõike 2 punktide a ja g kohaselt on siseturu ja transpordi valdkonnas jagatud pädevus liidu ja liikmesriikide vahel. On vaja meetmeid ELi tasandil, sest liikmesriigid üksi ei suuda probleemi lahendada, kuna see hõlmab riigiüleseid aspekte, mida ei saa lahendada üksikute liikmesriikide meetmetega. Esineb takistusi siseturu normaalsele toimimisele seda nii praeguste kaubandustõkete mõttes kui ka selles mõttes, et esinevad takistused, mis ei lase välja arendada siseturu kogu potentsiaali. Eri riikide lähenemisviiside erinevused koormavad ettevõtjaid, kes soovivad tegutseda piiriüleselt, ning seavad neile takistusi. Probleeme, mis on tingitud liikmesriikide õigusaktide erinevustest ligipääsetavusnõuete puhul ja mis tõenäoliselt järjest suurenevad, kui liikmesriigid rakendavad oma kohustusi UNCRPD raames, saab tõhusalt lahendada vaid ühise lähenemisviisiga ELi tasandil. Ainult ühtne õigusraamistik võimaldab ligipääsetavate toodete ja teenuste vaba liikumist siseturul, nagu on kinnitanud konsultatsioonid sidusrühmadega. ELi tasandi meetmetega järgitakse subsidiaarsuse põhimõtet, keskendudes nendele toodetele ja teenustele, mille puhul on olemas selged tõendid oluliste siseturuprobleemide kohta, sest liikmesriikide erinevad nõuded tekitavad kaubandustõkkeid. Seetõttu tuleb seda käsitleda ELi tasandil. Liikmesriigid oleksid endiselt täiel määral vastutavad muude toodete ja teenuste ligipääsetavuse nõuete eest. ELi meetmed lisavad väärtust ligipääsetavust käsitlevatele riiklikele õigusaktidele, sest luuakse eeskirjad, millega tagatakse juurdepääsetavate toodete ja teenuste vaba liikumine siseturul, ning edendatakse ressursside tõhusamat kasutamist. Käesoleva direktiiviga kavandatavate ligipääsetavusnõuete täitmisel peavad liikmesriigid aktsepteerima tooteid ja teenuseid, mis eksporditakse teisest liikmesriigist. Sellise vaba liikumise tagamisel on positiivne majanduslik mõju. Luues ettevõtjatele võrdsed võimalused ja vältides siseturu killustumist, luuakse ettepanekuga õiguskindlus ning võimaldatakse ettevõtjatele suuremat turgu, kus müüa oma tooteid ja teenuseid. Lisaks kaasneb täiendav kasu piiratud funktsionaalse võimekusega tarbijatele, sealhulgas puuetega inimestele ja eakatele, kellele ET 8 ET

9 võimaldatakse ligipääsetavate toodete ja teenuste laiem valik parema kvaliteedi ja madalamate hindadega seega on kasu kolmekordne Proportsionaalsuse põhimõte Seoses proportsionaalsusega ei lähe kavandatava meetme sisu ja vorm kaugemale sellest, mis on vajalik siseturu nõuetekohase toimimise eesmärgi saavutamiseks. Rakendamise ajakava võtab arvesse toote olelusringi. Hõlmatavad tooted ja teenused on hoolikalt valitud. Ligipääsukohustused mõjutavad üksnes uusi tooteid, mis viiakse turule pärast direktiivi kohaldamise kuupäeva, ja alates sellest kuupäevast pakutavaid teenuseid. Kehtestatakse ühised eesmärgid ja üldeeskirjad, kuid eesmärkide saavutamine, võttes arvesse riigi iseärasusi on jäetud liikmesriikide otsustada. Seetõttu on ligipääsetavus määratletud üksnes funktsionaalsel tasandil. Kohustuste proportsionaalsust on hoolikalt arvesse võetud ning on kasutatud näiteks lihtsat vastavushindamist (enda kinnitus) ja valitud turujärelevalvemenetlusi. Need põhinevad meetmetel, mida tavaliselt kasutatakse siseturu õigusaktide ühtlustamisel 29. Hinnatud on ka õigusakti täitmisega seotud kulusid tootjate, teenuseosutajate ja riigiasutuste jaoks. Analüüsist nähtus, et ühtlustamisest saadav kasu enamasti ületab neid kulusid. Kooskõlas põhimõttega kõigepealt mõtle väikestele kehtestatakse lisaks kaitseklauslid, et kaitsta ettevõtjaid ebaproportsionaalse koormuse eest või vältida nende toodete ja teenuste (kuludest tulenevat) täielikku muutmist. Nende klauslitega võetakse muu hulgas arvesse asjaomaste ettevõtjate suurust, ressursse ja iseloomu. Kooskõlas komisjoni poliitikaga kaaluti mikroettevõtjatele tehtavat erandit, kuid see jäeti kõrvale eespool nimetatud klauslite kasuks, sest need on paremini suunatud nendele ettevõtjate rühmadele, kelle jaoks võib koormus individuaalsetel põhjendatud juhtudel olla ebaproportsionaalne võrreldes kasuga. Kõnealused klauslid võimaldavad samuti paremini kontrollida nende kaitsemeetmete mõju õigusakti eesmärkide saavutamisele Mõju põhiõigustele Allpool esitatud ettepanek avaldaks positiivset mõju mitmele Euroopa Liidu põhiõiguste hartas tunnustatud õigusele. Kõnealune ELi algatus võib otseselt või kaudselt aidata kaasa järgmiste õiguste kasutamisele: õigus inimväärikusele (artikkel 1), õigus isikupuutumatusele (artikkel 3), õigus haridusele (artikkel 14), kutsevabadus ja õigus teha tööd (artikkel 15), eakate õigused (artikkel 25), õigus puuetega inimeste integreerimisele ühiskonda (artikkel 26) ning õigus liikumis- ja elukohavabadusele (artikkel 45). Seoses ettevõtjatega oleks ettepanekul mitmesugune mõju näiteks ettevõtlusvabadusele (artikkel 16) ja õigusele omandile (artikkel 17). Eelkõige oleks ettepanekust kasu nende kahe õiguse teostamisel, sest tänu kaubandustõkete kõrvaldamisele suurendatakse siseturu potentsiaali. Algatus võib mõnel juhul tähendada ka kõnealuste õiguste piiramist, kuna mõnes liikmesriigis võetakse vastu uued eeskirjad. Nendest uutest eeskirjadest tulenevad piirangud oleksid siiski põhjendatud ja proportsionaalsed ning suurendaksid ELi-sisese kaubanduse potentsiaali, millest võiksid ettevõtjad ise kasu saada. Uued eeskirjad on põhjendatud ka sellega, et edendatakse teisi, näiteks eespool nimetatud põhiõigusi. 29 Vt toodete turustamist käsitleva otsuse nr 768/2008/EÜ II lisa, ELT L 218, ET 9 ET

10 3.5. Ettepanek Kavandatava direktiiviga kehtestatakse teatavate toodete ja teenuste ligipääsetavuse nõuete ühtne ELi määratlus ja rakendamise raamistik. Kavandatava direktiivi elemendid võib kokku võtta järgmiselt. Kohaldamisala Kavandatava direktiiviga: ühtlustatakse ligipääsetavusnõudeid teatavate toodete ja teenuste puhul ja kasutatakse samu ligipääsetavusnõudeid, et määratleda ja anda sisu juba olemasolevatele, kuid määratlemata ligipääsetavuskohustustele, mis on sätestatud ELi õigusaktides, näiteks riigihangete ning struktuuri- ja investeerimisfondide valdkonnas. Kohaldamisala tuleneb vastavatest õiguslikest vahenditest, mida käesoleva direktiivi ettepanekuga ei muudeta. Ligipääsetavusnõuded ja vaba liikumine Kavandatav direktiiv aitab parandada siseturu toimimist, kõrvaldades teatavate toodete ja teenuste kohta kehtestatud ühtlustatud kohustuslike ligipääsetavusnõuetega tõkked, mis tulenevad liikmesriikide eri õigusaktidest. Toodete ja teenuste loetelu koostamisel võeti aluseks sõeluuring, mis tugineb mitmetele välis- ja sisekonsultatsioonidele ning sektori ja puuetega inimeste vajadustele, samuti eksperdiuuringut ligipääsetavust käsitlevate õigusaktide ja nende rakendamise kohta 27 liikmesriigis, õigusaktide erinevuste analüüsi üheksas ELi liikmesriigis, mis moodustavad umbes 80 % ELi SKPst ja 77 % ELi elanikkonnast. Sellega tagatakse, et kõik tooted ja teenused, mis vastavad ligipääsetavusnõuetele, saavad vabalt ringelda siseturul. Ettepanekuga toetatakse tööstussektorit ligipääsetavusega tegelemisel, kasutades samu funktsionaalseid ligipääsetavusnõudeid, et muuta toimivaks kohustus osta/rahastada ligipääsetavaid tooteid ja teenuseid, nagu on sätestatud ELi õigusaktides. Lisatud on ka kaitseklauslid. Rakendamine liikmesriikides Kavandatava direktiiviga ühtlustatakse ligipääsetavusnõudeid ELi tasandil mitmete toodete ja teenuste puhul ning kõrvaldatakse tõkked, mis takistavad nende vaba ringlust. Selles ei sätestata üksikasjalikult, kuidas tuleb praktikas saavutada kohustus muuta toode või teenus ligipääsetavaks, järgides määratletud ligipääsetavusnõudeid. Kui see jätkuvalt põhjustab takistusi siseturul, võib komisjon tulevikus kaaluda muid võimalusi, andes liikmesriikidele juhiseid, näiteks standardimise või rakendusmeetmete abil. Direktiiviga nähakse ette võimalus kasutada vabatahtlikke harmoneeritud standardeid, mis loovad ligipääsetavusnõuete täitmise eelduse. Selleks et tagada ligipääsetavuse nõuetekohane rakendamine ja jõustamine, kasutatakse direktiivis lihtsat vastavushindamist (enda kinnitus) ja olemasolevaid turujärelevalve mehhanisme, et hinnata toodete vastavust ligipääsetavusnõuetele. Samuti nähakse ette lihtsam menetlus teenuste nõuetele vastavuse kontrollimiseks. Direktiivis sätestatakse, et liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt kaks aastat pärast selle jõustumist. ET 10 ET

11 Direktiivis nõutakse, et liikmesriigid kehtestaksid kõikide meetmete, sealhulgas toodete ja teenuste vaba liikumise tagavate meetmete ning artikliga 3 ette nähtud nõuete rakendamise hiljemalt kuus aastat pärast käesoleva direktiivi jõustumist. Kohaldamise tähtaeg VI peatükis sätestatud meetmete puhul (millega määratletakse ligipääsetavus, osutades käesoleva direktiivi nõuetele, juhtudel, kui ELi õigusaktidega seatakse ligipääsukohustused ilma määratlust või spetsifikatsiooni esitamata) on kuus aastat pärast käesoleva direktiivi jõustumist. Selgitavad dokumendid Komisjon leiab, et praegusel juhul on vaja, et liikmesriigid esitaksid komisjonile selgitavad dokumendid käesoleva direktiivi sätete ja nende liikmesriigi õigusesse ülevõtvate dokumentide vastavate osade vaheliste seoste kohta. Liikmesriikide õigusaktid ja nende rakendamine on ligipääsetavuse valdkonnas keeruline, sest eri riikides on õigustraditsioonid vägagi erinevad. Näiteks mõni liikmesriik reguleerib ligipääsetavust diskrimineerimisvastaste seadustega, teine puuet käsitlevate õigusaktidega ja kolmas muude sektoripõhiste õiguslike vahenditega. Lisaks hõlmab käesolev direktiiv ligipääsetavusnõudeid teatavate valitud kaupade ja teenuste kohta. Seetõttu sisaldab direktiiv mitmesuguseid õiguslikke kohustusi. Direktiivi rakendamine nõuab liikmesriikide õiguskorra mitmete eri harude muutmist. Selle sätted võetakse üle siseriiklike eeskirjade, õigusaktide ning õigus- ja haldusnormide muutmisega. On tõenäoline, et rakendamine ei hõlma mitte ainult liikmesriikide kesk- ja/või riigi tasandi õigusakte, vaid puudutab ka kohalike omavalitsuste ja piirkondade õigusnormide eri tasandeid. Seega mõjutab ülevõtmine riigi tasandil eeldatavasti kogu riiklikku õiguskorda. Seetõttu leiab komisjon, et direktiivi ülevõtmise teatele lisatavad selgitavad dokumendid on olulised, et täielikult mõista liikmesriigi õigusesse ülevõtmise protsessi. Selle taustal on otstarbekas paluda liikmesriikidel tulla toime selgitavate dokumentide esitamisega kaasneva halduskoormusega, et komisjon saaks täita oma ülesannet teostada järelevalvet käesoleva valdkondadevahelise direktiivi ülevõtmisel, mis on kesksel kohal ligipääsetavust käsitlevate ELi meetme puhul. Kuidas süsteem toimib? Kavandatav direktiiv aitab ära hoida ja kõrvaldada erinevatest liikmesriikide õigusaktidest tulenevaid takistusi siseturul. Seetõttu suunatakse sellega liikmesriikide vastavust UNCRPD ligipääsetavust käsitlevale osale. Kui direktiiv jõustub, on ligipääsetavuse ühtlustamine ELis funktsionaalsete ligipääsetavusnõuete tasemel, st et võetakse arvesse üldpõhimõtteid, mis tuginevad universaaldisaini lähenemisviisile, mitte aga üksikasjalikku tehnilist tasandit. See tase oleks piisav, et tagada siseturu hea toimimine hõlmatavate toodete ja teenuste jaoks. Direktiivis käsitletakse ka olukordi, kus mõne toote ja teenuse puhul on vaja üksikasjalikumalt ühtlustamist või kui sektor vajab üksikasjalikumat teavet ja suuniseid, et hõlbustada nende nõuetele vastavust. Sel juhul nähakse direktiiviga ette mitmed võimalused: vabatahtlike harmoneeritud standardite kasutamine ning harmoneeritud standardite puudumise korral rakendusaktide kasutamine, et täiendavalt määratleda hõlmatavad ligipääsetavusnõuded. Üldjuhul kasutatakse neid võimalusi alles pärast mõistliku ajavahemiku möödumist direktiivi kohaldamisest ning see sõltuks turu ja/või tarbijate tõendatud vajadusest täiendava ühtlustamise järele ja põhineks turu või õiguslike tõrgete tõenditel. ET 11 ET

12 Võimalus taotleda Euroopa standardite väljatöötamist vastavalt määrusele (EL) nr 1025/2012 on juba kasutatud viis täiendavalt täpsustada ELi siseturgu käsitlevate õigusaktide nõudeid. Kõnealused harmoneeritud standardid sisaldavad tehnilisi üksikasju selle kohta, kuidas muuta tooted ja teenused ligipääsetavaks. Määrusega (EL) nr 1025/2012 on reguleeritud ka taotletavate standardite vastuvõtmiseni viiva standardimisprotsessi läbipaistvus ja kaasavus. Harmoneeritud standardite kohaldamine jääb vabatahtlikuks. Kasutades harmoneeritud standardeid, mille viited on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas, on olemas vastavuseeldus, et nende standardite või nende osadega hõlmatavad direktiivi ligipääsetavusnõuded on täidetud sellega, et võimaldatakse nende toodete ja teenuste vaba ringlust ELi turul. Määruses (EL) nr 1025/2012 on sätestatud harmoneeritud standardite suhtes esitatud vastuväidete arutamise menetlus juhuks, kui kõnealused standardid ei vasta täielikult käesoleva direktiivis sätestatud ligipääsetavusnõuetele. Kavandatava direktiiviga toetatakse tööstust ligipääsetavusega tegelemisel, kasutades samu funktsionaalsed ligipääsetavusnõudeid, mis on sätestatud ELi õigusaktides, näiteks liikmesriikide kohustust osta/rahastada ligipääsetavaid tooteid ja teenuseid, mis on ette nähtud läbivaadatud riigihankedirektiividega. Rakendusvolitused ja lõppsätted Rakendusvolitusi kasutatakse siis, kui on vaja sätestada käesolevast direktiivist tulenevate kohustuste rakendamise ühetaolised tingimused. Komisjoni abistab määruses (EL) nr 182/2011 osutatud komitee. Osutatakse kontrollimenetlusele, mida kohaldatakse selgelt käesoleva direktiivi artiklite kohaselt. Käesoleva direktiivi kohaldamine vaadatakse läbi viie aasta jooksul alates selle jõustumisest. 4. MÕJU EELARVELE Ettepaneku mõju eelarvele on väga piiratud. Tegevuskulud on seotud ainult aruande koostamisega käesoleva direktiivi kohaldamise kohta, s.t tegevuskulude assigneering 0,2 miljonit eurot olemasolevalt eelarverealt, samuti umbes 0,182 miljonit eurot halduskulusid aastas pärast direktiivi vastuvõtmist seoses asjaomase komitee kohtumiste korraldamisega. Need kulud rahastatakse vahendite sisemisest ümberpaigutamisest ega too kaasa vahendite suurendamist. ET 12 ET

13 Ettepanek: 2015/0278 (COD) EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta seoses toodete ja teenuste ligipääsetavusnõuetega (EMPs kohaldatav tekst) EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU, võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 114, võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut, olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele, võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust 30, toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt ning arvestades järgmist: (1) Käesoleva direktiivi eesmärk on aidata kaasa siseturu nõuetekohasele toimimisele, ühtlustades õigus- ja haldusnormid ning kõrvaldades tõkked, mis takistavad teatavate ligipääsetavate toodete ja teenuste vaba liikumist. See suurendab ligipääsetavate toodete ja teenuste kättesaadavust siseturul. (2) Ligipääsetavate toodete ja teenuste järele on suur nõudlus, sest puuetega ja/või funktsionaalsete piirangutega inimeste arv suureneb oluliselt Euroopa Liidu rahvastiku vananedes. Keskkond, kus on parem ligipääs toodetele ja teenustele, tekitab kaasavama ühiskonna ja lihtsustab iseseisvat toimetulekut. (3) Kuna liikmesriikides vastu võetud õigus- ja haldusnormid seoses piiratud funktsionaalse võimekusega inimeste, sealhulgas puuetega inimeste ligipääsuga toodetele ja teenustele on erinevad, takistab see nende toodete ja teenuste vaba liikumist ning moonutab tõhusat konkurentsi siseturul. Ettevõtjad, eelkõige väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad (VKEd), on sellistest tõketest eriti mõjutatud. (4) Erinevuste tõttu liikmesriikide ligipääsetavusnõuetes kardavad eelkõige kutsetöötajad, VKEd ja mikroettevõtjad siseneda ettevõtlusse väljaspool oma koduturgu. Liikmesriikides riigi või isegi piirkonna või kohaliku omavalitsuse tasandil kehtestatud ligipääsetavusnõuded erinevad praegu nii ulatuse kui ka üksikasjalikkuse poolest. Need erinevused mõjutavad negatiivselt konkurentsivõimet ja majanduskasvu, sest ligipääsetavate toodete väljatöötamise ja turustamisega iga liikmesriigi turu jaoks kaasnevad lisakulud. (5) Ligipääsetavate toodete tarbijad ja ligipääsetavate teenuste kasutajad seisavad silmitsi kõrgete hindadega, mis tulenevad piiratud konkurentsist pakkujate vahel. Liikmesriikide õigusaktide killustatus vähendab potentsiaalset kasu, mida võidakse saada kodu- ja 30 ELT C...,..., lk ET 1 ET

14 välismaiste kolleegidega kogemuste vahetamisest ühiskonna ja tehnoloogia arengu küsimustes. (6) Seetõttu on siseturu nõuetekohaseks toimimiseks vajalik riigisiseste meetmete ühtlustamine liidu tasandil, et teha lõpp ligipääsetavate toodete ja teenuste turu killustatusele, saavutada mastaabisääst, hõlbustada piiriülest kaubandust ning aidata ettevõtjatel suunata vahendeid innovatsiooni, selmet kasutada neid vahendeid saavutamaks kooskõla killustatud õigusnõuetega terves liidus, ning selleks, et tagada puuetega inimeste vaba liikumine. (7) Seda, et siseturg saab ligipääsetavusnõuete ühtlustamisest kasu, on näidanud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/33/EL 31 liftide kohta ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 661/ transpordi valdkonnas. (8) Amsterdami lepingule lisatud deklaratsiooni nr 22 kohaselt leppisid liikmesriikide esindajad kokku, et kavandades meetmeid vastavalt aluslepingu artiklile 114, peavad liidu institutsioonid arvesse võtma puuetega inimeste vajadusi. (9) Käesolevas direktiivis austatakse põhiõigusi ja järgitakse iseäranis Euroopa Liidu põhiõiguste hartas tunnustatud põhimõtteid. Eelkõige on käesoleva direktiivi eesmärk tagada puuetega inimeste õiguste täielik austamine, et nad saaksid kasu meetmetest, mille eesmärk on tagada nende iseseisvus, sotsiaalne ja tööalane integratsioon ning osalemine ühiskonnaelus, ning edendada Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 26 kohaldamist. (10) Euroopa digitaalse tegevuskava eesmärk on tagada jätkusuutlik majanduslik ja sotsiaalne kasu, mida annab ühendatud digitaalne ühtne turg. Liidu tarbijad ei saa veel täielikult kasu hindadest ja valikust, mida ühtne turg võib pakkuda, sest piiriülesed internetitehingud on ikka veel väga piiratud. Killustatus piirab ka nõudlust piiriüleste e- kaubanduse tehingute järele. Puuetega inimestele uue elektroonilise infosisu täielikult kättesaadavaks muutmiseks on ka vaja kooskõlastatud meetmeid. Seepärast on vaja ühtlustada ligipääsetavusnõuded kogu digitaalsel ühtsel turul ja tagada, et kõik ELi kodaniku, olenemata võimetest, saaksid ühtsest turust kasu. (11) Vastavalt aluslepingu artikli 216 lõikele 2 on liidu sõlmitud lepingud ELi institutsioonide ja liikmesriikide jaoks siduvad. Pärast liidu ühinemist Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni puuetega inimeste õiguste konventsiooniga (edaspidi konventsioon ) on selle sätted lahutamatu osa ühenduse õiguskorrast. (12) Konventsiooni artikli 9 kohaselt peavad konventsiooniosalised võtma asjakohased meetmed, et tagada puuetega inimestele teistega võrdsetel alustel ligipääs füüsilisele keskkonnale, transpordile, teabele ja suhtlusele, sealhulgas info- ja kommunikatsioonitehnoloogiale ja -süsteemidele ning muudele avalikele ehitistele ja teenustele nii linna- kui ka maapiirkondades. ÜRO puuetega inimeste õiguste komitee on rõhutanud vajadust luua õigusraamistik, mis sisaldab konkreetseid, täidetavaid ja ajalisi mõõdikuid ligipääsetavuse järkjärgulise rakendamise jälgimiseks. (13) Konventsiooni jõustumise tõttu liikmesriikide õiguskorras on vaja vastu võtta täiendavad siseriiklikud sätted toodete ja teenuste ligipääsetavuse kohta, mis ilma liidu meetmeteta suurendaks veelgi siseriiklike sätete erinevust Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/33/EL, 26. veebruar 2014, lifte ja lifti ohutusseadiseid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (ELT L 96, , lk 251). Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 661/2009, 13. juuli 2009, mis käsitleb mootorsõidukite, nende haagiste ning nende jaoks ette nähtud süsteemide, osade ja eraldi tehniliste seadmestike üldise turvalisusega seotud tüübikinnituse nõudeid (ELT L 200, , lk 1). ET 2 ET

15 (14) Seetõttu peaks hõlbustama konventsiooni rakendamist, nähes ette liidu ühiseeskirjad. (15) Dokumendis Euroopa puuetega inimeste strateegia : Uued sammud tõketeta Euroopa suunas, 33 mis on kooskõlas konventsiooniga, on sätestatud ligipääsetavus kui üks kaheksast tegevusvaldkonnast, ning selle eesmärgiks on tagada toodete ja teenuste kättesaadavus. (16) Käesoleva direktiivi kohaldamisalasse kuuluvad tooted ja teenused tulenevad sõeluuringust, mis viidi läbi mõjuhinnangu koostamise käigus, et teha kindlaks asjaomased tooted ja teenused piiratud funktsionaalse võimekusega inimeste jaoks, sealhulgas puuetega inimeste ja eakate jaoks, mille puhul on liikmesriigid vastu võtnud või võivad tõenäoliselt vastu võtta erinevaid siseriiklikke ligipääsetavusnõudeid. (17) Iga toode ja teenus peab vastama artiklis 3 osutatud ja I lisas loetletud ligipääsetavusnõuetele, et olla ligipääsetav puuetega inimestele ja eakatele. Ligipääsetavuskohustusi e-kaubanduse puhul kohaldatakse ka teenuste internetipõhise müügi suhtes vastavalt käesoleva direktiivi artikli 1 lõike 2 punktidele a e. (18) Ligipääsetavusnõuded on vaja kehtestada ettevõtjatele ja liikmesriikidele kõige vähem koormaval viisil, hõlmates kohaldamisalasse ainult hoolikalt valitud tooted ja teenused. (19) Seetõttu on vaja täpsustada ligipääsetavusnõuded nende toodete ja teenuste turuleviimiseks, mis kuuluvad käesoleva direktiivi kohaldamisalasse, et tagada nende vaba liikumine siseturul. (20) Käesolev direktiiv peaks kohustama kasutama funktsionaalseid ligipääsetavusnõudeid, pidades silmas üldisi eesmärke. Need peaksid olema piisavalt täpsed, et tekitada õiguslikult siduvad kohustused, ja piisavalt üksikasjalikud, et oleks võimalik hinnata nõuetele vastavust, et tagada siseturu hea toimimine hõlmatud toodete ja teenuste jaoks. (21) Komisjoni direktiiviettepanek Euroopa Parlamendile ja nõukogule sisaldab ligipääsunõudeid konkreetsetele avaliku sektori veebisaitidele. Lisaks pannakse selles ette luua seire ja aruandluse metoodika alus asjaomaste veebisaitide vastavuse hindamiseks kõnealuses direktiivis loetletud nõuetele. Kõnealuses määruses sisalduvaid ligipääsetavusnõudeid ning seire- ja aruandlusmetoodikat kohaldatakse avaliku sektori veebisaitide suhtes. Eesmärgiga eelkõige tagada, et asjaomased asutused rakendavad samu ligipääsetavusnõudeid, sõltumata reguleeritud veebisaidi liigist, peaksid käesolevas direktiivis sätestatud ligipääsetavusnõuded olema ühtlustatud kavandatava direktiiviga avaliku sektori asutuste veebisaitide käideldavuse kohta. E-kaubandus avaliku sektori veebisaitide puhul, mis ei kuulu kõnealuse direktiivi kohaldamisalasse, kuulub käesoleva ettepaneku kohaldamisalasse ning sellega püütakse tagada, et toodete ja teenuste internetipõhine müük on puuetega inimestele ja eakatele ligipääsetav sõltumata sellest, kas müüjaks on avalik või erasektor. (22) Liikmesriigid peavad võtma kõik asjakohased meetmed selle tagamiseks, et kui käesoleva direktiiviga hõlmatud tooted ja teenused vastavad asjaomastele ligipääsetavusnõuetele, ei ole nende vaba liikumine Euroopa Liidus ligipääsetavuse tõttu takistatud. (23) Mõnel juhul hõlbustaksid tehiskeskkonna ligipääsetavusnõuded seotud teenuste ja puuetega inimeste vaba liikumist. Seetõttu võimaldatakse liikmesriikidel käesoleva direktiiviga lisada teenuste osutamiseks kasutatav tehiskeskkond käesoleva direktiivi reguleerimisalasse, tagades vastavuse ligipääsetavusnõuetele, mis on sätestatud X lisas KOM(2010) 636. Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv avaliku sektori asutuste veebisaitide käideldavuse kohta, COM(2012) 721. ET 3 ET

16 (24) On oluline sätestada, et liidu õigusaktide puhul, millega kehtestatakse ligipääsetavuskohustused ilma nõudeid või spetsifikatsioone täpsustamata, on ligipääsetavus määratletud osutamisega käesoleva direktiivi ligipääsetavusnõuetele. Nii on see Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/23/EL, 35 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/24/EL 36 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/25/EL 37 puhul, milles nõutakse, et tehnilised spetsifikatsioonid ja tehnilised või funktsionaalsed nõuded seoses kontsessioonide, ehitustööde või teenustega, mis kuuluvad nende õigusaktide kohaldamisalasse, võtavad arvesse puuetega inimeste või universaaldisaini kasutajate ligipääsetavuse kriteeriume. (25) Ligipääsetavuse saavutamiseks tuleb kõrvaldada takistused ja nende tekkimist ära hoida, eelistatavalt universaaldisaini lähenemisviisi abil. Ligipääsetavus ei tohiks välistada mõistlike abinõude võtmist, kui seda nõutakse liikmesriigi või liidu õigusaktidega. (26) Enamik töökohti ELis on VKEdes ja mikroettevõtetes. Nad on tulevase majanduskasvu jaoks otsustava tähtsusega, kuid neil on sageli raskusi ja takistusi oma toodete või teenuste arendamisel, eelkõige piiriüleselt. Seetõttu on vaja lihtsustada VKEde ja mikroettevõtjate tegevust, ühtlustades ligipääsetavust käsitlevad siseriiklikud sätted ja samal ajal säilitades vajalikud kaitseklauslid. (27) Käesolev direktiiv peaks põhinema Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsusel nr 768/2008/EÜ 38 toodete osas, mis on juba hõlmatud teiste liidu õigusaktidega, et tagada niimoodi kooskõla ELi õigusaktidega. (28) Kõik tarne- ja turustamisahelas osalevad ettevõtjad peaksid tagama, et nad teevad turul kättesaadavaks ainult käesoleva direktiivi ligipääsetavusnõuetega vastavuses olevad tooted. On vaja ette näha selge ja proportsionaalne kohustuste jagunemine, mis vastab iga ettevõtja rollile tarne- ja turustusprotsessis. (29) Ettevõtjad peaksid vastutama toodete ja teenuste nõuetekohasuse eest vastavalt oma rollile turustusahelas, et tagada ligipääsetavuse kõrgetasemeline kaitse ning õiglane konkurents liidu turul. (30) Kõige sobivam täieliku vastavushindamismenetluse teostaja on tootja, kel on üksikasjalikud teadmised toote väljatöötamise ja tootmise protsessist. Vastavushindamise eest peaks vastutama tootja. (31) Turustajad ja importijad peaksid olema kaasatud liikmesriikide ametiasutuste teostatud turujärelevalvesse ning nad peaksid selles aktiivselt osalema, andes pädevatele asutustele asjaomase tootega seotud kogu vajaliku teabe. (32) Importijad peaksid tagama, et kolmandatest riikidest liidu turule sisenevad tooted oleksid vastavuses käesolevas direktiivis sätestatud ligipääsetavusnõuetega ja eelkõige, et tootjad oleksid nende toodete puhul kasutanud nõuetekohaseid vastavushindamismenetlusi. (33) Toote turulelaskmisel peaks iga importija märkima tootele oma nime ja kontaktaadressi Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/23/EL, 26. veebruar 2014, kontsessioonilepingute sõlmimise kohta (ELT L 94, , lk 1). Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/24/EL, 26. veebruar 2014, riigihangete kohta ja direktiivi 2004/18/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 94, , lk 65). Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/25/EL, 26. veebruar 2014, milles käsitletakse vee-, energeetika-, transpordi- ja postiteenuste sektoris tegutsevate üksuste riigihankeid ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2004/17/EÜ (ELT L 94, , lk 243). Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 768/2008/EÜ, 9. juuli 2008, toodete turustamise ühise raamistiku kohta (ELT L 218, , lk 82). ET 4 ET

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (

EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ ( EUROOPA KOMISJON Strasbourg, 10.1.2017 COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (teenuste kohta siseturul) jõustamise kohta, millega

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 17.2.26 KOM(25) 539 lõplik 25/215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses hinnateabe

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 27.3.2014 COM(2014) 186 final 2014/0108 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS isikukaitsevahendite kohta (EMPs kohaldatav tekst) {SWD(2014) 118 final} {SWD(2014)

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM 179 ECOFIN 384 SOC 346 COMP 257 ENV 339 EDUC 165 RECH

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.1.2014 COM(2014) 46 final 2014/0021 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS 30. juunil 2005 Haagis sõlmitud kohtualluvuse kokkuleppeid käsitleva konventsiooni Euroopa Liidu nimel heakskiitmise

Rohkem

GEN

GEN EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 16. oktoober 2012 (23.10) (OR. en) 14790/12 Institutsioonidevaheline dokume nt: 2012/0065 (COD) MAR 123 TRANS 327 SOC 816 CODEC 2348 ARUANNE Saatja: Peasekretariaat Saaja:

Rohkem

COM(2017)472/F1 - ET

COM(2017)472/F1 - ET EUROOPA KOMISJON Brüssel, 13.9.2017 COM(2017) 472 final Soovitus: NÕUKOGU OTSUS, millega antakse luba alustada läbirääkimisi Austraaliaga vabakaubanduslepingu sõlmimise üle {SWD(2017) 292} {SWD(2017) 293}

Rohkem

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 punkt b) Vastu võetud 23. jaanuaril 2019 1 Sisukord 1

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone,

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november 2017 13939/17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 8. ja 10. november 2017 (10.00, 11.30) KOLMAPÄEV,

Rohkem

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/716, 10. aprill 2017, millega

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 23.11.2007 KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kohandatakse

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.7.2017 C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, 11.7.2017, milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohtade ning töökohataotluste ja CVde omavahelist sobitamist

Rohkem

CDT

CDT Turukuritarvituse suunised määruse Kaubatuletisinstrumentide turgude või seotud hetketurgudega seonduvaid kaubatuletisinstrumente käsitleva siseteabe määratlemise teave 17/01/2017 ESMA/2016/1480 ET Sisukord

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaalministeerium Rahvatervise osakond 15.06.2018 Mis on

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 9. märts 2018 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2017/0354 (COD) 15965/1/17 REV 1 (bg,cs,da,de,el,es,et,fi,fr,

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 9. märts 2018 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2017/0354 (COD) 15965/1/17 REV 1 (bg,cs,da,de,el,es,et,fi,fr, Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 9. märts 2018 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2017/0354 (COD) 15965/1/17 REV 1 (bg,cs,da,de,el,es,et,fi,fr,ga,hr,hu,it,lt, lv,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv) COMPET

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta L 62/4 5.3.2018 EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/318, 22. veebruar 2018, millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/2012 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2018/7) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 634 final 2015/0287 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV digitaalse sisu üleandmise

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 634 final 2015/0287 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV digitaalse sisu üleandmise EUROOPA KOMISJON Brüssel, 9.12.2015 COM(2015) 634 final 2015/0287 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV digitaalse sisu üleandmise lepingutega seonduvate teatavate aspektide kohta {SWD(2015)

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.11.2015 COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides 2013. aastal püügivõimsuse ja kalapüügivõimaluste vahel püsiva tasakaalu saavutamiseks

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaa

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaa Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisjoni dok nr: Teema: Euroopa

Rohkem

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/•95/•EL, oktoober 2014, - millega muudetakse direktiivi 2013/•34/•EL seoses mitmeke

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/•95/•EL, oktoober 2014, - millega muudetakse direktiivi 2013/•34/•EL seoses mitmeke 15.11.2014 L 330/1 I (Seadusandlikud aktid) DIREKTIIVID EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/95/EL, 22. oktoober 2014, millega muudetakse direktiivi 2013/34/EL seoses mitmekesisust käsitleva teabe

Rohkem

TA

TA 8.3.2019 A8-0009/ 001-024 MUUDATUSTEPANEKUD 001-024 Transpordi- ja turismikomisjon Raport Karima Delli A8-0009/2019 Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2017) 795 final 2017/0353 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, milles sätestatakse tooteid

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2017) 795 final 2017/0353 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, milles sätestatakse tooteid EUROOPA KOMISJON Brüssel, 19.12.2017 COM(2017) 795 final 2017/0353 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, milles sätestatakse tooteid käsitlevate liidu ühtlustamisõigusaktide järgimise

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

156-77

156-77 EUROOPA KOHTU OTSUS 12. oktoober 1978 * [ ] Kohtuasjas 156/77, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja: selle õigusnõunik George L. Close, keda abistas selle õigustalituse ametnik Charles Lux, kohtudokumentide

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu 3399. istung (MAJANDUS- JA RAHANDUSKÜSIMUSED) 19. juunil 2015

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald 8.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 155/11 EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU SOOVITUS, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECV) loomise kohta (EMPs kohaldatav tekst)

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses L 323/10 19.12.2018 KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/2019, 18. detsember 2018, millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/2031 artikli 42 tähenduses kõrge riskiga taimede, taimsete saaduste ja muude objektide

Rohkem

EN

EN ET ET ET EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Ettepanek: Brüssel 23.9.2009 KOM(2009) 491 lõplik 2009/0132 (COD) EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2003/71/EÜ väärtpaberite üldsusele

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. detsember 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0394 (COD) 15716/16 ENV 815 CLIMA 186 CODEC 1924 ET

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. detsember 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0394 (COD) 15716/16 ENV 815 CLIMA 186 CODEC 1924 ET Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. detsember 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0394 (COD) 15716/16 ENV 815 CLIMA 186 CODEC 1924 ETTEPANEK Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisjoni

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

Jenny Papettas

Jenny Papettas SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND C: KODANIKE ÕIGUSED JA PÕHISEADUSKÜSIMUSED ÕIGUSKÜSIMUSED Kohaldatav õigus piiriüleste liiklusõnnetuste puhul: Rooma II, Haagi konventsioon ja liikluskindlustuse

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

Microsoft Word - n doc

Microsoft Word - n doc EUROOPA KOMISJON Brüssel, 10.6.2010 K(2010) 3604 Teema: Riigiabi - Eesti - Abi nr N 115/2010 - Eesti maaelu arengukava 2007 2013 meetme 1.1 Koolitus ja teavitustegevus metsanduslikud tegevused Lugupeetud

Rohkem

Selgitavad märkused, mis on lisatud üldise grupierandi määruse sihtotstarbelist läbivaatamist puudutavale ettepanekule Käesoleva dokumendi eesmärk on

Selgitavad märkused, mis on lisatud üldise grupierandi määruse sihtotstarbelist läbivaatamist puudutavale ettepanekule Käesoleva dokumendi eesmärk on Selgitavad märkused, mis on lisatud üldise grupierandi määruse sihtotstarbelist läbivaatamist puudutavale ettepanekule Käesoleva dokumendi eesmärk on selgitada üldise grupierandi määruse läbivaatamist

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, KOM(2011) 522 lõplik 2011/0226 (COD) C7-0225/11 ET Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS siseturu infosü

EUROOPA KOMISJON Brüssel, KOM(2011) 522 lõplik 2011/0226 (COD) C7-0225/11 ET Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS siseturu infosü EUROOPA KOMISJON Brüssel, 29.8.2011 KOM(2011) 522 lõplik 2011/0226 (COD) C7-0225/11 ET Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS siseturu infosüsteemi kaudu tehtava halduskoostöö kohta (IMI määrus)

Rohkem

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2018/ 1807, november 2018, - mis käsitleb isikustamata andmete Euroopa Liidus vaba

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2018/ 1807, november 2018, - mis käsitleb isikustamata andmete Euroopa Liidus vaba 28.11.2018 L 303/59 EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2018/1807, 14. november 2018, mis käsitleb isikustamata andmete Euroopa Liidus vaba liikumise raamistikku (EMPs kohaldatav tekst) EUROOPA PARLAMENT

Rohkem

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 9.2.2015 B8-0098/7 7 Punkt 4 4. kutsub Ameerika Ühendriike üles uurima LKA üleviimise ja salajase kinnipidamise programmide käigus korda saadetud mitmeid inimõiguste rikkumisi ja esitama nende kohta süüdistusi

Rohkem

PA_Legam

PA_Legam EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Rahvusvahelise kaubanduse komisjon 7.10.2013 2013/0089(COD) ARVAMUS Esitaja: rahvusvahelise kaubanduse komisjon Saaja: õiguskomisjon Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus (EÜ) nr 1122/2009 Toetus maaelu arendamiseks Nõuetele

Rohkem

SELETUSKIRI 1. ETTEPANEKU TAUST 1.1. Ettepaneku põhjused ja eesmärgid Finantsteenuste ühtse turu jätkuv areng on esmatähtis Euroopa majanduskasvu ja k

SELETUSKIRI 1. ETTEPANEKU TAUST 1.1. Ettepaneku põhjused ja eesmärgid Finantsteenuste ühtse turu jätkuv areng on esmatähtis Euroopa majanduskasvu ja k SELETUSKIRI 1. ETTEPANEKU TAUST 1.1. Ettepaneku põhjused ja eesmärgid Finantsteenuste ühtse turu jätkuv areng on esmatähtis Euroopa majanduskasvu ja konkurentsivõime edendamisel. Samas on jätkuvalt tõkkeid

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Erasmus+ õpirände projektide avaseminar Projekti elukaar 30.06.14 Tallinn Raja Lõssenko raja.lossenko@archimedes.ee Õpirände projekti elukaar PROJEKTI ELUKAAR: LEPING Enne lepingu sõlmimist: 1. Osalejaportaali

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 443/2009, 23. aprill 2009, millega kehtestatakse uute sõiduautode heitenormid väikesõidukite süsinikdioks

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 443/2009, 23. aprill 2009, millega kehtestatakse uute sõiduautode heitenormid väikesõidukite süsinikdioks 5.6.2009 ET Euroopa Liidu Teataja L 140/1 I (EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik) MÄÄRUSED EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ)

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET ESMA35-43-1562 ESMA teade Teade hinnavahelepingutega seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. jaanuaril 2019 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr

Rohkem

Juhatuse otsus

Juhatuse otsus JUHATUSE OTSUS Tallinn 17. oktoober 2014 nr. 4.1-1/55 ÜLDKORRALDUS Finantsinspektsiooni valikud lähtuvalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 575/2013 1. Õiguslik alus 1.1. Finantsinspektsiooni

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 19. juuni 2019 (12.30) 1. Päevakorra

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri SELETUSKIRI Perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse seaduse alusel kehtestatud haridus- ja teadusministri määruste muutmise eelnõu juurde I. SISSEJUHATUS Määrust muudetakse perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1)

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) L 95/56 Euroopa Liidu Teataja 29.3.2014 EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) (2014/179/EL) EUROOPA

Rohkem

ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS

ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS tsükkel on Euroopa Liidu

Rohkem

Conseil UE Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 30. november 2016 (OR. en) 14723/16 PROTOKOLLI KAVAND 1 Teema: LIMITE PUBLIC PV/CONS 61 EDUC 391 JEUN 103 CU

Conseil UE Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 30. november 2016 (OR. en) 14723/16 PROTOKOLLI KAVAND 1 Teema: LIMITE PUBLIC PV/CONS 61 EDUC 391 JEUN 103 CU Conseil UE Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 30. november 2016 (OR. en) 14723/16 PROTOKOLLI KAVAND 1 Teema: LIMITE PUBLIC PV/CONS 61 EDUC 391 JEUN 103 CULT 115 AUDIO 129 SPORT 84 Euroopa Liidu Nõukogu 3502.

Rohkem

untitled

untitled MÄNGUASJADE OHUTUS Laste kõrgetasemelise kaitse tagamine Euroopa Komisjon Ettevõtluse tööstuse peadirektoraat Fotolia Orange Tuesday ELis on ligikaudu 80 miljonit alla 14 aasta vanust last ning otseselt

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TKM. Vastavusdeklaratsioon2.pptx

Microsoft PowerPoint - TKM. Vastavusdeklaratsioon2.pptx Toiduga kokkupuutuvad materjalid ja esemed. Vastavusdeklaratsioon. Külli Suurvarik Toidu üldnõuete büroo peaspetsialist 625 6570 Ettekandes tuleb juttu Toiduga kokkupuutuvate materjalide nõuete raamistikust

Rohkem

COM(2017)47/F1 - ET

COM(2017)47/F1 - ET EUROOPA KOMISJON Brüssel, 1.2.2017 COM(2017) 47 final 2017/0015 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2003/59/EÜ reisijate- või kaubaveol kasutatavate

Rohkem

c_ et pdf

c_ et pdf 7.1.2009 C 2/7 Euroopa Andmekaitseinspektori arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse ettepaneku kohta, mis käsitleb üldsuse juurdepääsu Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele (2009/C

Rohkem

proposal for a revision of the R&TTE Directive

proposal for a revision of the R&TTE Directive EUROOPA KOMISJON Brüssel, 17.10.2012 COM(2012) 584 final 2012/0283 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV raadioseadmete turul kättesaadavaks tegemist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET ESMA35-43-1397 ESMA teade Teade hinnavahelepingute seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. oktoober 2018 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr 600/2014

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/

EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/ EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/EÜ (põllumajandus- ja metsatraktorite mootoritest paisatavate

Rohkem

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3 ET ET ET EUROOPA KOMISJON Brüssel 4.6.2010 KOM(2010)298 lõplik 2010/0156 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, geneetiliselt muundatud maisi Bt11 (SYN-BTØ11-1) sisaldavate, sellest koosnevate või sellest valmistatud

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise põllumajanduspoliitika kohta pärast aastat

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise põllumajanduspoliitika kohta pärast aastat 9.2.2012 Euroopa Liidu Teataja C 35/1 I (Resolutsioonid, soovitused ja arvamused) ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise

Rohkem

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 21.2.2018 A8-0016/47 47 Caldentey, Martin Schirdewan, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Rina Ronja Kari, Miguel Viegas, Javier Couso Permuy Artikkel 8aaa lõige 1 1. Iga

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 13. november 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2015/0149 (COD) 13917/15 ENER 381 ENV 683 CONSOM 187 IA 1

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 13. november 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2015/0149 (COD) 13917/15 ENER 381 ENV 683 CONSOM 187 IA 1 Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 13. november 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2015/0149 (COD) 13917/15 ENER 381 ENV 683 CONSOM 187 IA 16 CODEC 1494 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

Eesti Pank - blankett

Eesti Pank - blankett Eesti Panga presidendi 17. jaanuari 2017. a määruse nr 2 Riikliku programmi Eesti Panga tööde loetelu lisa Riikliku programmi EESTI PANGA STATISTIKATÖÖDE LOETELU 2017 2021 1/7 Eesti Panga seadus, 2 lg

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (viies koda) 16. detsember 1993 Kohtuasjas C-334/92, mille esemeks on EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Hispaania) esitatud taotlus,

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 21. november 2018 (OR. en) 14561/18 ENV 798 MI 871 DELACT 154 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisj

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 21. november 2018 (OR. en) 14561/18 ENV 798 MI 871 DELACT 154 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisj Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 21. november 2018 (OR. en) 14561/18 ENV 798 MI 871 DELACT 154 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisjoni dok nr: Teema: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

Ref. Ares(2018) /01/2018 Ш Republic of Estonia Ministry of Economic Affairs and Communications Mr Keir Fitch European Commission DG Mobility a

Ref. Ares(2018) /01/2018 Ш Republic of Estonia Ministry of Economic Affairs and Communications Mr Keir Fitch European Commission DG Mobility a Ref. Ares(2018)152596-10/01/2018 Ш Republic of Estonia Ministry of Economic Affairs and Communications Mr Keir Fitch European Commission DG Mobility and Transport Directorate C - Land B-1049, Brussels

Rohkem

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) 2. KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRATLETUD PIIRKOND KUULUB: 3. GEOGRAAFILISE TÄHISE TÜÜP:

Rohkem

Food Supply Chain:

Food Supply Chain: Vertikaalsed suhted toiduainete tarneahelas: heade tavade põhimõtted Esitanud B2B platvormi järgmised põhiliikmed AIM CEJA CELCAA CLITRAVI Copa Cogeca ERRT EuroCommerce Euro Coop FoodDrinkEurope UEAPME

Rohkem

CL2009R1072ET bi_cp 1..1

CL2009R1072ET bi_cp 1..1 2009R1072 ET 01.07.2013 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1072/2009, 21. oktoober 2009,

Rohkem

Linnade roll ühtekuuluvuspoliitikas 2014–2020

Linnade roll ühtekuuluvuspoliitikas 2014–2020 LIIDU SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND B: STRUKTUURI- JA ÜHTEKUULUVUSPOLIITIKA REGIONAALARENG Linnade roll ühtekuuluvuspoliitikas 2014 2020 KOKKUVÕTE Lühikokkuvõte Linnapiirkonnad on piirkondlikus

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2017) 208 final 2017/0090 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EL

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2017) 208 final 2017/0090 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EL EUROOPA KOMISJON Brüssel, 4.5.2017 COM(2017) 208 final 2017/0090 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EL) nr 648/2012 seoses kliirimiskohustuse, kliirimiskohustuse

Rohkem

Aruanne Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega

Aruanne Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega 14.12.2010 Euroopa Liidu Teataja C 338/119 ARUANNE Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega (2010/C 338/21) SISUKORD Punktid Lk SISSEJUHATUS...........................................................

Rohkem

Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artikli 9 ja üldist majandushuvi pakkuvate teenuste raamistiku punkti 62 kohane liikmesriikide aruande v

Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artikli 9 ja üldist majandushuvi pakkuvate teenuste raamistiku punkti 62 kohane liikmesriikide aruande v Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artikli 9 ja üldist majandushuvi pakkuvate teenuste raamistiku punkti 62 kohane liikmesriikide aruande vorm Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artiklis

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2017) 335 final 2017/0138 (CNS) Ettepanek: NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2011/16/EL seoses

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2017) 335 final 2017/0138 (CNS) Ettepanek: NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2011/16/EL seoses EUROOPA KOMISJON Brüssel, 21.6.2017 COM(2017) 335 final 2017/0138 (CNS) Ettepanek: NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2011/16/EL seoses kohustusliku automaatse teabevahetusega maksustamise

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 16. oktoober 2017 (OR. en) 13245/17 OJ CRP1 35 ESIALGNE PÄEVAKORD Teema: ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I)

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 16. oktoober 2017 (OR. en) 13245/17 OJ CRP1 35 ESIALGNE PÄEVAKORD Teema: ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 16. oktoober 2017 (OR. en) 13245/17 OJ CRP1 35 ESIALGNE PÄEVAKORD Teema: ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) 2645. koosolek Kuupäev: 18. ja 20. oktoober 2017 Kellaaeg:

Rohkem

Euroopa Andmekaitseinspektor — Teade Euroopa andmekaitseinspektori asetäitja vaba ametikoha kohta — COM/2014/10353

Euroopa Andmekaitseinspektor — Teade Euroopa andmekaitseinspektori asetäitja vaba ametikoha kohta — COM/2014/10353 28.5.2014 ET Euroopa Liidu Teataja C 163 A/1 V (Teated) HALDUSMENETLUSED EUROOPA KOMISJON Euroopa Andmekaitseinspektor Teade Euroopa andmekaitseinspektori asetäitja vaba ametikoha kohta COM/2014/10353

Rohkem