Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. detsember 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0394 (COD) 15716/16 ENV 815 CLIMA 186 CODEC 1924 ET

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. detsember 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0394 (COD) 15716/16 ENV 815 CLIMA 186 CODEC 1924 ET"

Väljavõte

1 Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. detsember 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0394 (COD) 15716/16 ENV 815 CLIMA 186 CODEC 1924 ETTEPANEK Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisjoni dok nr: Teema: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud Jordi AYET PUIGARNAU, direktor 15. detsember 2016 Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopa Liidu Nõukogu peasekretär COM(2016) 789 final Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS, millega muudetakse nõukogu direktiivi 87/217/EMÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/31/EÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1257/2013, nõukogu direktiivi 86/278/EMÜ ning nõukogu direktiivi 94/63/EÜ keskkonnaalase aruandluse valdkonna menetlusnormide osas ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 91/692/EMÜ Käesolevaga edastatakse delegatsioonidele dokument COM(2016) 789 final. Lisatud: COM(2016) 789 final 15716/16 nr DG E 1A ET

2 EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2016) 789 final 2016/0394 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS, millega muudetakse nõukogu direktiivi 87/217/EMÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/31/EÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1257/2013, nõukogu direktiivi 86/278/EMÜ ning nõukogu direktiivi 94/63/EÜ keskkonnaalase aruandluse valdkonna menetlusnormide osas ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 91/692/EMÜ ET ET

3 SELETUSKIRI 1. ETTEPANEKU TAUST ÜLDINE TAUST Paljud liidu õigusaktid on vastu võetud ilma aegumisaega kindlaks määramata. Need õigusaktid jäävad ametlikult kehtima ka pärast seda, kui nende õiguslik mõju on lõppenud. Kui õigusaktid, mis ei ole enam kohaldatavad või asjakohased, kehtetuks tunnistatakse, saame kasutajasõbralikumalt esitada ning tõhusamalt ja aega säästvamalt kasutada selliseid liidu õigusele ligipääsu hõlbustavaid vahendeid, nagu CELEX, EUR-Lex ja kehtivate õigusaktide loend (näiteks otsingutulemused ei näitaks enam lisaks kohaldatavatele õigusaktidele aegunud õigusakte). Liidu õiguse läbipaistvamaks muutmine on oluline osa parema õigusloome tegevuskavast, mida liidu institutsioonid rakendavad uue institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppe alusel aasta õigusloome kvaliteedi ja tulemuslikkuse programmi (REFIT) käsitlevas teatises 2 on märgitud, et komisjon valmistab ette õigusaktide kehtetuks tunnistamist muu hulgas ka keskkonnaalase ühtlustatud aruandluse valdkonnas. Lisaks tehti aasta teatises parema õigusloome kohta 3 ettepanek vaadata läbi aruandlusnõuded mitmes poliitikavaldkonnas, sealhulgas keskkonnavaldkonnas. Eespool kirjeldatud põhjustel kaalutakse nüüd ettepanekut tunnistada kehtetuks nõukogu 23. detsembri aasta direktiiv 91/692/EMÜ teatavate keskkonnaalaste direktiivide rakendamise aruannete ühtlustamise ja ratsionaliseerimise kohta (edaspidi direktiiv 91/692/EMÜ ). See on seotud ka keskkonnaseire ja -aruandluse toimivuse kontrolli ulatuslikuma kohaldamisega. Kõnealune toimivuskontroll on praegu käimas, nagu on ette nähtud komisjoni aasta tööprogrammis, 4 mille V lisas loetletud kehtetuks tunnistamise algatused hõlmavad muu hulgas ettepanekut tunnistada kehtetuks direktiiv 91/692/EMÜ ja sellega seotud nn veeküsimustikku käsitlev otsus 95/337/EMÜ. Kehtetuks tunnistamise pakett hõlmab nelja kavandatavat algatust, mis on seotud direktiiviga 91/692/EMÜ ja otsusega 95/337/EMÜ. 1. Teatis, millega tunnistatakse aegunuks 11 rakendusakti, mille komisjon on vastu võtnud keskkonnaalase aruandlusega seotud küsimustike kehtestamiseks, sh komisjoni otsus 95/337/EMÜ. 2. Kaks komisjoni otsuse ettepanekut, millega tunnistatakse kehtetuks kaks rakendusotsust (komiteemenetluse kaudu), nimelt komisjoni 10. veebruari aasta otsus 2011/92/EL 5 ja komisjoni 9. novembri aasta otsus 2010/681/EL, 6 mille õiguslik mõju on küll lõppenud, kuid mille komisjon tunnistab menetluslikel põhjustel hiljem kehtetuks komiteemenetluse kaudu. 3. Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega tunnistatakse kehtetuks kuue õigusakti sätted, milles osutatakse direktiivile 91/692/EMÜ, ja muudetakse neid ELT L 123, , lk COM(2014) 368 on Regulatory Fitness and Performance Programme (REFIT): State of Play and Outlook under section III. on "Future REFIT initiatives". COM(2015) 215, 19. mai COM(2015) 610, 27. oktoober ELT L 37, , lk ELT L 292, , lk ET 2 ET

4 Komisjon on kõnealuste algatuste ettevalmistamiseks koostanud analüüsi ja uurinud, missugused on eri kohustuste jõusse jätmise või kehtetuks tunnistamise tagajärjed. Selle töö tulemused on kokkuvõtlikult esitatud allpool; üksikasjalikum teave on esitatud toetavas uuringus, mis avaldatakse eraldi 7. Kuna ettepaneku eesmärk on aegunud sätete ja õigusaktide kehtetuks tunnistamine, on komisjon seisukohal, et ametlikku mõjuhinnangut ei ole vaja. Oluline on rõhutada, et kehtetuks tunnistamisest ei oodata reaalset majanduslikku kasu. Sellise korrastamine tulemuseks on eelkõige selgemad eeskirjad keskkonnaalaste aruannete valdkonnas. Direktiivi 91/692/EMÜ puudused Direktiivi 91/692/EMÜ eesmärk oli lihtsustada kõikide direktiivi vastuvõtmise ajal kehtinud keskkonnaalaste õigusaktide rakendamisega seotud aruandekohustusi. Tegelikkuses kõiki keskkonnaalasid aruandlusnõudeid direktiiviga 91/692/EMÜ ei ühtlustatud. Kõnealuse direktiivi kohaldamisalast jäid välja näiteks direktiivid 91/271/EMÜ 8 ja 91/676/EMÜ 9. Võib väita, et kõnealuse direktiivi rakendamine oli juba algusest peale koormav ja vähetõhus. Üks peamisi probleeme oli see, et direktiiv võeti vastu enne infotehnoloogia laiaulatuslikku kasutuselevõttu. Peale selle asendati paljud konkreetsed vahendid, mille suhtes direktiivis 91/692/EMÜ sätestatud aruandlusnõudeid kohaldati, hiljem selliste vahenditega, mille suhtes aruandlusnõudeid ei kohaldatud. Näiteks tunnistati direktiiviga 2000/60/EÜ 10 kehtetuks seitse veealast õigusakti ja seega ei olnud direktiivi 91/692/EMÜ alusel vastu võetud asjaomane veealane küsimustik 95/337/EMÜ enam vajalik. Direktiiviga 2000/60/EÜ ja direktiiviga 2010/75/EÜ 11 (ja sellele eelnenud direktiiviga 96/61/EÜ 12 ) võeti kasutusele sõltumatud aruandekohustused. Euroopa Keskkonnaameti andmesüsteemi Reportnet edukat väljaarendamist ja asjaomase sektori aruandluse ühtlustamise algatusi (nt Euroopa veeteabesüsteem) arvesse võttes muutus üha küsitavamaks, kas horisontaalset aruandlusvahendit on ikka vaja ja kas see on piisavalt tõhus. INSPIRE direktiivi (2007/2/EÜ) vastuvõtmise ja sellega seotud ühise keskkonnateabe süsteemi (SEIS) 13 väljaarendamise tulemusel võeti ELi keskkonnapoliitikaga seotud teabe haldamise ja asjakohase aruandluse suhtes kasutusele endisest ajakohasem ja tõhusam horisontaalne lähenemisviis. Sel ajal oli komisjon seisukohal, et [...] ühise keskkonnateabesüsteemi rakendamisel ja eelkõige loodetud lihtsustamise saavutamisel [on] oluline samm keskkonnaalaste õigusaktidega ettenähtud teabe esitamist käsitlevate sätete kaasajastamine. Eeldatavasti toimub see ühtlustatud aruandluse direktiivi 91/692/EÜ läbivaatamise käigus, kuna direktiivi tuleb ajakohastada ja viia see ühise keskkonnateabesüsteemi põhimõtetega vastavusse. Komisjon kavatseb aastal esitada sellekohase õigusakti ettepaneku, mis hõlmab kehtiva ühtlustatud aruandluse direktiivi aegunud sätete kehtetuks tunnistamist. 14 Lõpuks otsustas komisjon, et ta ei tööta välja uut aruandlust käsitlevat õiguslikku vahendit, vaid jätkab kõnealuse tegevuskava elluviimist, ühendades omavahel mitteõigusliku lähenemisviisi (vt ELi Täiendavat teavet saab järgmisel aadressil: Asulareovee direktiiv Nitraadidirektiiv Veepoliitika raamdirektiiv Tööstusheidete direktiiv Saastuse kompleksse vältimise ja kontrolli direktiiv (IPPC direktiiv) COM(2008) 46, 1. veebruar Komisjoni teatis nõukogule, Euroopa Parlamendile, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele Ühise keskkonnateabesüsteemi (SEIS) väljakujundamine {SEK(2008) 111} {SEK(2008) 112} /* KOM/2008/0046 (lõplik) * ET 3 ET

5 ühise keskkonnateabesüsteemi rakendamise väljavaated 15 ) ja keskkonnaalase poliitika eri valdkondades (nt vesi, õhk, loodus jne) võetavad kooskõlastatud meetmed. Direktiivi 91/692/EMÜ praegune kohaldamisala ja asjakohasus Direktiivis 91/692/EMÜ on osutatud kõnealuse direktiivi sätetega hõlmatud 28 keskkonnaalasele õigusaktile. Direktiivi 91/692/EMÜ sätetele osutatakse ka mitmes hilisemas õigusaktis. Pärast eespool nimetatud õigusaktide (vt tabelis 2 esitatud ülevaade) kehtetuks tunnistamist kehtivad praegu üks määrus, üheksa direktiivi (vt tabelis 1 esitatud ülevaade) (direktiivi 91/692/EMÜ sätteid kohaldatakse kahe direktiivi, nimelt direktiivi 86/278/EMÜ ja direktiivi 87/217/EMÜ suhtes) ja 23 otsust, milles osutatakse kõnealuse direktiivi sätetele (vt tabelis 3 esitatud ülevaade). Kokkuvõtteks võib öelda, et enamik direktiivis 91/692/EMÜ sätestatud esialgseid kohustusi on aegunud ja neil ei ole enam õiguslikku mõju. Seetõttu on tehtud ettepanek tunnistada direktiiv kehtetuks, et tagada õiguskindlus, suurendada läbipaistvust, vähendada halduskoormust ning tagada vastavalt parema õigusloome tegevuskavale ELi õigusaktide eesmärgipärasus. Direktiivi 91/692/EMÜ ja sellega seotud õigusaktide kehtetuks tunnistamiseks kavandatud meetmed Esimene meede hõlmab ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus ühtlustatud aruandlust käsitlevate nõuete väljajätmise kohta. Lisaks tehakse ettepanek asendada vanad komiteemenetluse eeskirjad Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari aasta määrusega (EL) nr 182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes, nagu on nõutud kõnealuse määruse artikli 13 kohastes üleminekusätetes. Teise meetme eesmärk on võtta vastu teatis direktiivi 91/692/EMÜ alusel vastu võetud ja seni kehtivate rakendusotsuste aegunuks tunnistamise kohta. Teatises määratakse kindlaks otsused, mis on aegunud ja mille õiguslik alus on kehtetuks tunnistatud. Kolmanda meetme eesmärk on tunnistada kehtetuks kaks rakendusotsust, millel on küll kehtiv õiguslik alus, kuid mille õiguslik mõju on lõppenud 16. Ettevalmistava analüüsi osana kaaluti mitut varianti, et tagada õigusaktide tõhus tühistamine ja säilitada vajaduse korral nende õiguslik mõju. Analüüsi tulemused on esitatud toetavas uuringus, 17 milles soovitatakse direktiivi 91/692/EMÜ sätted täielikult kehtetuks tunnistada, aegunud sätted välja jätta ning osutada rakendusaktides sisalduvatele uutele eeskirjadele. Komisjon leidis, et kõnealune kolmest eespool nimetatud meetmest koosnev variant on kõige tõhusam võimalus bürokraatia vähendamiseks ja õigusselguse suurendamiseks. Direktiivis 91/692/EMÜ osutatud varem kehtinud direktiivid Nagu eespool on märgitud, jäävad direktiivis 91/692/EMÜ algselt nimetatud 28 vahendist (vt tabelis 2 esitatud ülevaade) kehtima ainult direktiiv 86/278/EMÜ ja direktiiv 87/217/EMÜ (vt tabelis 1 esitatud ülevaade) SWD(2013) 18, 25. jaanuar Komisjoni 10. veebruari aasta otsus 2011/92/EL (ELT L 37, , lk 19 24) ja komisjoni 9. novembri aasta otsus 2010/681/EL (ELT L 292, , lk 65 67). Kättesaadav internetis: ET 4 ET

6 Komisjon teeb ettepaneku jätta direktiivi 86/278/EMÜ kohased aruandlussätted jõusse ja viia need kooskõlla eeskirjadega, mida kohaldatakse Euroopa Liidu toimimise lepinguga kehtestatud uute rakendusaktide suhtes. Direktiivi 87/217/EMÜ aruandlussätteid ei kohaldata eelkõige seetõttu, et ELi liikmesriikides asbeste enam ei kasutata, kuna toorasbesti ja asbesti sisaldavate toodete tootmine ja kasutamine ELis on kemikaale käsitleva määruse (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) kohaselt lõpetatud. ET 5 ET

7 Tabel 1. Direktiivi 91/692/EMÜ käsitleva kavandatava otsusega hõlmatud direktiivid ja määrused (kõik muud direktiiviga 91/692/EMÜ seotud asjakohased õigusaktid on aegunud või ebaolulised). Kehtivad õigusaktid, milles osutatakse direktiivile 91/692/EMÜ või millele kõnealuses direktiivis osutatakse Õigusaktide sätted, mida direktiivi 91/692/EMÜ kehtetuks tunnistamine mõjutab Kavandatava otsuse artikkel, milles käsitletakse asjaomaseid õigusakte 1) Nõukogu 12. juuni aasta direktiiv 86/278/EMÜ keskkonna ja eelkõige pinnase kaitsmise kohta reoveesetete kasutamisel põllumajanduses artiklid 13, 14, 15, 15a ja 17 artikkel 3 2) Nõukogu 19. märtsi aasta direktiiv 87/217/EMÜ asbestist põhjustatud keskkonnareostuse vältimise ja vähendamise kohta 3) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. oktoobri aasta direktiiv 2003/87/EÜ, millega luuakse ühenduses kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteem 4) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli aasta direktiiv 2009/31/EÜ, mis käsitleb suplusvee kvaliteedi juhtimist ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 91/692/EMÜ artikkel 13 artikkel 4 artikkel 21 artikkel 1 artiklid 27, 29, 30 artikkel 2 5) Määrus 1257/2013/EL laevade ringlussevõtu kohta artikkel 21 artikkel 5 6) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri aasta direktiiv 94/63/EÜ bensiini säilitamisel ja selle terminalidest teenindusjaamadesse jaotamisel lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) heitkoguste kontrollimise kohta artikkel 9 artikkel 6 7) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. novembri aasta direktiivi 2008/98/EÜ (mis käsitleb jäätmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks teatud direktiivid) 18 artikli 37 lõige 1 8) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. septembri aasta direktiiv 2000/53/EÜ (kasutuselt kõrvaldatud sõidukite kohta) 19 artikkel 9 9) Nõukogu 26. aprilli aasta direktiiv 1999/31/EÜ (prügilate kohta) 20 artikkel 15 hõlmatud jäätmepaketiga hõlmatud jäätmepaketiga hõlmatud jäätmepaketiga hõlmatud jäätmepaketiga hõlmatud jäätmepaketiga hõlmatud jäätmepaketiga artikli 37 lõige 1 artikkel 9 artikkel 15 ET 6 ET

8 10) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri aasta direktiiv 94/62/EÜ (pakendite ja pakendijäätmete kohta) 21 artikkel 17 hõlmatud jäätmepaketiga hõlmatud jäätmepaketiga Tabel 2. Ülevaade kehtetuks tunnistatud direktiividest ja määrustest, mis olid varem hõlmatud direktiiviga 91/692/EMÜ Direktiiviga 91/692/EMÜ varem hõlmatud õigusaktid, mis on kehtetuks Kehtetuks tunnistatud tunnistamise kuupäev Nõukogu 8. detsembri aasta direktiiv 76/160/EMÜ suplusvee kvaliteedi kohta, 22 mida on muudetud direktiivi 91/692/EMÜ artikliga 3, tunnistati kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. veebruari aasta direktiiviga 2006/7/EÜ, mis käsitleb suplusvee kvaliteedi juhtimist ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 76/160/EMÜ 23. Nõukogu 4. mai aasta direktiiv 76/464/EMÜ teatavate ühenduse veekeskkonda lastavate ohtlike ainete põhjustatava saaste kohta, 24 mida on muudetud direktiivi 91/692/EMÜ artikli 2 lõikega 1, tunnistati kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. veebruari aasta direktiiviga 2006/11//EÜ teatavate ühenduse veekeskkonda lastavate ohtlike ainete põhjustatava saaste kohta 25. Nõukogu 20. veebruari aasta direktiiv 78/176/EMÜ titaandioksiiditööstuse jäätmete kohta, 26 mida on muudetud direktiiviga 83/29/EMÜ, 27 mida on muudetud direktiivi 91/692/EMÜ artikli 2 lõikega 1, tunnistati kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri aasta direktiiviga 2010/75/EL tööstusheidete kohta 28. Nõukogu 18. juuli aasta direktiiv 78/659/EMÜ kalade elu tagamiseks kaitset ja parandamist vajava magevee kvaliteedi kohta, 29 mida on muudetud direktiivi 91/692/EMÜ artikli 2 lõikega 1, tunnistati kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. septembri aasta direktiiviga 2006/44/EÜ kalade elu tagamiseks kaitset või parandamist vajava magevee kvaliteedi kohta, 30 mis omakorda tunnistati kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri aasta direktiiviga 2000/60/EÜ, millega kehtestatakse ühenduse veepoliitika alane tegevusraamistik 31. Nõukogu 9. oktoobri aasta direktiiv 79/869/EMÜ liikmesriikides 31. detsember märts jaanuar detsember detsember COM(2015) 595 final COM(2015) 593 final COM(2015) 594 final COM(2015) 596 final EÜT L 31, , lk 1 7. ELT L 64, , lk EÜT L 129, , lk ELT L 64, , lk EÜT L 54, , lk EÜT L 032, , lk ELT L 334, , lk EÜT L 222, , lk ELT L 264, , lk ELT 327, , lk ET 7 ET

9 Direktiiviga 91/692/EMÜ varem hõlmatud õigusaktid, mis on kehtetuks tunnistatud joogivee võtmiseks mõeldud pinnavee mõõtmismeetodite ning proovide ja analüüside võtmise sageduse kohta, 32 mida on muudetud direktiivi 91/692/EMÜ artikli 2 lõikega 1, viimati muudetud direktiiviga 81/855/EMÜ, 33 mis tunnistati kehtetuks direktiiviga 2000/60/EÜ. Nõukogu 30. oktoobri aasta direktiiv 79/923/EMÜ kalade elu tagamiseks kaitset ja parandamist vajava magevee kvaliteedi kohta, 34 mida on muudetud direktiivi 91/692/EMÜ artikli 2 lõikega 1, tunnistati kehtetuks ja kodifitseeriti Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri aasta direktiiviga 2006/113/EÜ karpide elukeskkonna vee nõutava kvaliteedi kohta, 35 mis omakorda tunnistati kehtetuks direktiiviga 2000/60/EÜ. Nõukogu 17. detsembri aasta direktiiv 80/68/EMÜ põhjavee kaitse kohta teatavatest ohtlikest ainetest lähtuva reostuse eest, 36 mida on muudetud direktiivi 91/692/EMÜ artikli 2 lõikega 1, tunnistati kehtetuks direktiiviga 2000/60/EÜ. Nõukogu 22. märtsi aasta direktiiv 82/176/EMÜ kloorleeliste elektrolüüsitööstuse elavhõbedaheitmete piirväärtuste ja kvaliteedieesmärkide kohta, 37 mida on muudetud direktiivi 91/692/EMÜ artikli 2 lõikega 1, tunnistati kehtetuks direktiiviga 2008/105/EÜ, mis käsitleb keskkonnakvaliteedi standardeid veepoliitika valdkonnas 38. Nõukogu 26. septembri aasta direktiiv 83/513/EMÜ kaadmiumiheitmete piirväärtuse ja kvaliteedieesmärkide kohta, 39 mida on muudetud direktiivi 91/692/EMÜ artikli 2 lõikega 1, tunnistati kehtetuks direktiiviga 2008/105/EÜ. Nõukogu 8. märtsi aasta direktiiv 84/156/EMÜ muude sektorite kui kloorleeliste elektrolüüsitööstuse elavhõbedaheitmete piirväärtuste ja kvaliteedieesmärkide kohta, 40 mida on muudetud direktiivi 91/692/EMÜ artikli 2 lõikega 1, tunnistati kehtetuks direktiiviga 2008/105/EÜ. Nõukogu 9. oktoobri aasta direktiiv 84/491/EMÜ heksaklorotsükloheksaaniheitmete piirväärtuse ja kvaliteedieesmärkide kohta, 41 mida on muudetud direktiivi 91/692/EMÜ artikli 2 lõikega 1, tunnistati kehtetuks direktiiviga 2008/105/EÜ. Nõukogu 12. juuni aasta direktiiv 86/280/EMÜ teatavate direktiivi Kehtetuks tunnistamise kuupäev detsember detsember detsember detsember detsember detsember detsember EÜT L 271, , lk EÜT L 319, , lk EÜT L 281, , lk ELT L 376, , lk EÜT L 20, , lk EÜT L 81, , lk ELT L 348, , lk EÜT L 291, , lk EÜT L 74, , lk EÜT L 274, , lk ET 8 ET

10 Direktiiviga 91/692/EMÜ varem hõlmatud õigusaktid, mis on kehtetuks tunnistatud 76/464/EMÜ lisa I nimistusse kuuluvate ohtlike ainete heitmete piirväärtuste ja kvaliteedieesmärkide kohta, 42 mida on viimati muudetud direktiiviga 90/415/EMÜ, 43 mida on muudetud direktiivi 91/692/EMÜ artikli 2 lõikega 1, tunnistati kehtetuks direktiiviga 2008/105/EÜ. Nõukogu 16. juuni aasta direktiiv 75/440/EMÜ liikmesriikides joogivee võtmiseks mõeldud pinnavee nõutava kvaliteedi kohta, 44 mida on muudetud direktiivi 91/692/EMÜ artikli 2 lõikega 2, tunnistati kehtetuks direktiiviga 2000/60/EÜ. Nõukogu 15. juuli aasta direktiiv 80/778/EMÜ inimeste joogivee kvaliteedi kohta, 45 mida on muudetud direktiivi 91/692/EMÜ artikli 2 lõikega 2, tunnistati kehtetuks nõukogu 3. novembri aasta direktiiviga 98/83/EÜ inimeste joogivee kvaliteedi kohta 46. Nõukogu 7. märtsi aasta direktiiv 85/203/EMÜ õhu kvaliteedistandardite kohta lämmastikdioksiidi suhtes, 47 mida on muudetud direktiiviga 85/580/EMÜ, 48 mida on muudetud direktiivi 91/692/EMÜ artikli 4 lõikega 3, tunnistati kehtetuks nõukogu 22. aprilli aasta direktiiviga 1999/30/EÜ (vääveldioksiidi, lämmastikdioksiidi ning lämmastikoksiidide, tahkete osakeste ja plii piirtasemete kohta välisõhus), milles puudusid viited direktiivile 91/692/EMÜ ja mis omakorda tunnistati kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai aasta direktiiviga 2008/50/EÜ välisõhu kvaliteedi ja Euroopa õhu puhtamaks muutmise kohta. Nõukogu 24. novembri aasta direktiiv 75/716/EMÜ vedelkütuste väävlisisaldust käsitlevate liikmesriikide õigusnormide ühtlustamise kohta, 49 mida on muudetud direktiivi 91/692/EMÜ artikli 4 lõikega 2, tunnistati kehtetuks direktiiviga 93/12/EMÜ 50. Nõukogu 28. juuni aasta direktiiv 84/360/EMÜ tööstusrajatistest lähtuva õhusaaste vastu võitlemise kohta, 51 mida on muudetud direktiivi 91/692/EMÜ artikli 4 lõikega 2 ning mis tunnistati kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. jaanuari aasta direktiiviga 2008/1/EÜ saastuse kompleksse vältimise ja kontrolli kohta, 52 mis omakorda tunnistati kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri aasta direktiiviga 2010/75/EL tööstusheidete kohta 53. Kehtetuks tunnistamise kuupäev detsember detsember juuni september jaanuar EÜT L 181, , lk EÜT L 219, , lk EÜT L 194, , lk EÜT L 229, , lk EÜT L 330, , lk EÜT L 087, , lk EÜT L 372, , lk EÜT L 307, , lk EÜT L 74, , lk EÜT L 188, , lk ELT L 24, , lk EÜT L 334, , lk ET 9 ET

11 Direktiiviga 91/692/EMÜ varem hõlmatud õigusaktid, mis on kehtetuks tunnistatud Nõukogu 15. juuli aasta direktiiv 80/779/EMÜ õhu kvaliteedi piirtasemete ning vääveldioksiidi ja hõljuvate tahkete osakeste taseme soovituslike arvväärtuste kohta, 54 mida on muudetud direktiivi 91/692/EMÜ artikli 4 lõigetega 1 ja 3 ning mis tunnistati kehtetuks direktiiviga 1999/30/EÜ, 55 mis omakorda tunnistati alates 11. juunist 2010 kehtetuks direktiiviga 2008/50/EÜ. Nõukogu 3. detsembri aasta direktiiv 82/884/EMÜ plii piirtaseme kohta õhus, 56 mida on muudetud direktiivi 91/692/EMÜ artikli 4 lõigetega 1 ja 3, mis tunnistati kehtetuks direktiiviga 1999/30/EÜ, mis omakorda tunnistati kehtetuks direktiiviga 2008/50/EÜ. Nõukogu 7. märtsi aasta direktiiv 85/203/EMÜ õhu kvaliteedistandardite kohta lämmastikdioksiidi suhtes, 57 mida on muudetud direktiiviga 85/580/EMÜ 58, mida on muudetud direktiivi 91/692/EMÜ artikli 4 lõigetega 1 ja 3, tunnistati kehtetuks direktiiviga 1999/30/EÜ, mis omakorda tunnistati kehtetuks direktiiviga 2008/50/EÜ. Nõukogu 16. juuni aasta direktiiv 75/439/EMÜ vanaõli kõrvaldamise kohta, 59 mida on muudetud direktiivi 91/692/EMÜ artikliga 5, tunnistati kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. novembri aasta direktiiviga 2008/98/EÜ tööstusheidete kohta 60. Nõukogu 15. juuli aasta direktiiv 75/442/EMÜ jäätmete kohta, 61 mida on muudetud direktiivi 91/692/EMÜ artikliga 5, tunnistati kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. aprilli aasta direktiiviga 2006/12/EÜ jäätmete kohta, mis omakorda tunnistati kehtetuks direktiiviga 2008/98/EÜ 62. Nõukogu 6. aprilli aasta direktiiv 76/403/EMÜ polüklooritud bifenüülide ja polüklooritud terfenüülide kõrvaldamise kohta, 63 mida on muudetud direktiivi 91/692/EMÜ artikliga 5, tunnistati kehtetuks nõukogu 16. septembri aasta direktiiviga 96/59/EÜ polüklooritud bifenüülide ja polüklooritud terfenüülide (PCB/PCT) kõrvaldamise kohta 64. Nõukogu 20. märtsi aasta direktiiv 78/319/EMÜ mürgiste ja ohtlike jäätmete kohta, 65 mida on muudetud direktiivi 91/692/EMÜ artikliga 5, Kehtetuks tunnistamise kuupäev 11. juuni juuni juuni detsember detsember september juuni EÜT L 229, , lk EÜT L 163, , lk EÜT L 378, , lk EÜT L 087, , lk EÜT L 372, , lk EÜT L 194, , lk ELT L 312, , lk EÜT L 194, , lk ELT L 114, , lk EÜT L 108, , lk EÜT L 243, , lk EÜT L 84, , lk ET 10 ET

12 Direktiiviga 91/692/EMÜ varem hõlmatud õigusaktid, mis on kehtetuks tunnistatud tunnistati kehtetuks nõukogu 12. detsembri aasta direktiiviga 91/689/EÜ ohtlike jäätmete kohta 66. Nõukogu 6. detsembri aasta direktiiv 84/631/EMÜ ohtlike jäätmete piiriüleste saadetiste järelevalve ja kontrolli kohta Euroopa Ühenduses, 67 mida on muudetud direktiivi 91/692/EMÜ artikliga 5, tunnistati kehtetuks nõukogu 1. veebruari aasta määrusega (EMÜ) nr 259/93 ohtlike jäätmete piiriüleste saadetiste järelevalve ja kontrolli kohta Euroopa Ühenduses, 68 mis omakorda tunnistati kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni aasta määrusega (EÜ) nr 1013/2006 jäätmesaadetiste kohta 69. Nõukogu 27. juuni aasta direktiiv 85/339/EMÜ inimeste joogivee kvaliteedi kohta, 70 mida on muudetud direktiivi 91/692/EMÜ artikliga 5, tunnistati kehtetuks nõukogu 20. detsembri aasta direktiiviga 94/62/EÜ pakendite ja pakendijäätmete kohta 71. Kehtetuks tunnistamise kuupäev 11. juuli juuni EÜT L 377, , lk EÜT L 326, , lk EÜT L 30, , lk ELT L 190, , lk EÜT L 176, , lk EÜT L 365, , lk ET 11 ET

13 Tabel 3. Ülevaade rakendusaktidest, mis jäävad kehtima, mis kavatsetakse tunnistada kehtetuks või aegunuks Direktiivi 91/692/EMÜ alusel vastu võetud õigusaktid Jäävad kehtima Kavatset akse tunnistad a aegunuks Kavatset akse tunnistad a kehtetuks 1) Komisjoni 21. märtsi aasta rakendusotsus 2014/166/EL, millega muudetakse otsust 2005/381/EÜ seoses Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ rakendamist käsitleva küsimustikuga (teatavaks tehtud numbri C(2014) 1726 all) 72. 2) Komisjoni 4. mai aasta otsus 2005/381/EÜ, millega kehtestatakse küsimustik Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ, millega luuakse ühenduses kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteem ja muudetakse nõukogu direktiivi 96/61/EÜ, kohaldamisest teatamise kohta (teatavaks tehtud numbri K(2005) 1359 all) 73. 3) Komisjoni 23. novembri aasta otsus 2006/803/EÜ, millega muudetakse otsust 2005/381/EÜ, millega kehtestatakse küsimustik Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ, millega luuakse ühenduses kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteem ja muudetakse nõukogu direktiivi 96/61/EÜ, kohaldamisest teatamise kohta (teatavaks tehtud numbri K(2006) 5546 all) 74. 4) komisjoni 18. aprilli aasta otsus millega kehtestatakse küsimustik, mille alusel liikmesriigid esitavad aruanded jäätmeid käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2008/98/EÜ rakendamise kohta 75. 5) Komisjoni 11. märtsi aasta otsus 2004/249/EÜ direktiivi 2002/96/EÜ (WEEE) rakendamise kohta 76. 6) Komisjoni 6. märtsi aasta otsus 2007/151/EÜ, millega muudetakse otsuseid 94/741/EÜ ja 97/622/EÜ küsimustike osas, mille alusel tuleb koostada aruandeid, milles käsitletakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/12/EÜ (jäätmete kohta) ja nõukogu ELT L 89, , lk ELT L 126, , lk 43. ELT L 329, , lk C(2012) 2384 final. ELT L 78, , lk ET 12 ET

14 Direktiivi 91/692/EMÜ alusel vastu võetud õigusaktid Jäävad kehtima Kavatset akse tunnistad a aegunuks Kavatset akse tunnistad a kehtetuks direktiivi 91/689/EMÜ (ohtlike jäätmete kohta) rakendamist 77. 7) Komisjoni 17. novembri aasta otsus 2000/738/EÜ küsimustiku kohta, mida kasutada prügilaid käsitleva direktiivi 1999/31/EÜ liikmesriikides rakendamise aruannetes 78. 8) Komisjoni 17. oktoobri aasta otsus 2001/753/EÜ küsimustiku kohta, mida kasutada Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/53/EÜ (kasutuselt kõrvaldatud sõidukite kohta) liikmesriikides rakendamise aruannetes 79. 9) Komisjoni 27. mai aasta otsus 97/622/EÜ, mis käsitleb teatavate jäätmesektori direktiivide liikmesriikides rakendamise aruannete küsimustikke ) Komisjoni 24. oktoobri aasta otsus 94/741/EÜ, mis käsitleb teatavate jäätmesektori direktiivide liikmesriikides rakendamise aruannete küsimustikke ) Komisjoni 21. septembri aasta rakendusotsus 2011/632/EL, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/76/EÜ (jäätmete põletamise kohta) rakendamist käsitlevate aruannete esitamiseks kasutatav küsimustik ) Komisjoni 10. veebruari aasta otsus 2011/92/EL, millega kehtestatakse direktiivi 2009/31/EÜ (süsinikdioksiidi geoloogilise säilitamise kohta) rakendamise esimese aruande koostamisel kasutatav küsimustik ) Komisjoni 9. novembri aasta otsus 2010/681/EL, milles käsitletakse küsimustikku liikmesriikide aruannete jaoks seoses nõukogu direktiivi 1999/13/EÜ (teatavates toimingutes ja seadeldistes orgaaniliste lahustite kasutamise tulemusena tekkivate ELT L 67, , lk 7 9. EÜT L 298, , lk EÜT L 282, , lk EÜT L 256, , lk EÜT L 296, , lk ELT L 247, , lk ELT L 37, , lk ET 13 ET

15 Direktiivi 91/692/EMÜ alusel vastu võetud õigusaktid Jäävad kehtima Kavatset akse tunnistad a aegunuks Kavatset akse tunnistad a kehtetuks lenduvate orgaaniliste ühendite heitkoguste piiramise kohta) rakendamisega ajavahemikul ) Komisjoni 26. juuli aasta otsus 2007/531/EÜ, mis käsitleb küsimustikku liikmesriikide aruannete jaoks seoses nõukogu direktiivi 1999/13/EÜ (teatavates toimingutes ja seadeldistes orgaaniliste lahustite kasutamise tulemusena tekkivate lenduvate orgaaniliste ühendite heitkoguste piiramise kohta) rakendamisega ajavahemikul ) Komisjoni 26. märtsi aasta otsus 2003/241/EÜ, millega muudetakse komisjoni 31. mai aasta otsust 1999/391/EÜ küsimustiku kohta, mis on seotud nõukogu direktiiviga 96/61/EÜ saastuse kompleksse vältimise ja kontrolli kohta ) Komisjoni 17. juuli aasta otsus 2002/605/EÜ, mis käsitleb nõukogu direktiiviga 96/82/EÜ (ohtlike ainetega seotud suurõnnetuste ohu ohjeldamise kohta) seotud küsimustikku ) Komisjoni 31. mai aasta otsus 1999/391/EÜ küsimustiku kohta, mis on seotud nõukogu direktiiviga 96/61/EÜ saastuse kompleksse vältimise ja kontrolli kohta ) Komisjoni 9. aprilli aasta otsus 1999/314/EÜ, mis käsitleb nõukogu direktiiviga 96/82/EÜ (ohtlike ainetega seotud suurõnnetuste ohu ohjeldamise kohta) seotud küsimustikku ) Komisjoni 25. veebruari aasta otsus 98/184/EÜ, mis käsitleb küsimustikku liikmesriikide aruannete jaoks, mis tuleb esitada ohtlike jäätmete põletamist käsitleva direktiivi 94/67/EÜ rakendamise kohta ELT L 292, , lk ELT L 195, , lk ELT L 89, , lk EÜT L 195, , lk EÜT L 148, , lk EÜT L 120, , lk EÜT L 67, , lk ET 14 ET

16 Direktiivi 91/692/EMÜ alusel vastu võetud õigusaktid Jäävad kehtima Kavatset akse tunnistad a aegunuks Kavatset akse tunnistad a kehtetuks 20) Komisjoni 29. juuli aasta otsus 96/511/EÜ, mis käsitleb nõukogu direktiivides 80/779/EMÜ, 82/884/EMÜ, 84/360/EMÜ ja 85/203/EMÜ sätestatud küsimustikke ) Komisjoni 17. aprilli aasta otsus 96/302/EÜ, millega kehtestatakse ohtlikke jäätmeid käsitleva nõukogu direktiivi 91/689/EMÜ artikli 8 lõike 3 kohase informatsiooni esitamise vorm ) Komisjoni 27. juuli aasta otsust 92/446/EMÜ (veesektorit käsitlevate direktiividega seotud küsimustike kohta) on muudetud komisjoni 25. juuli aasta otsusega 95/337/EÜ veesektorit käsitlevate direktiividega seotud küsimustike kohta ) Komisjoni 25. juuli aasta otsus 95/337/EÜ, millega muudetakse 27. juuli aasta otsust 92/446/EMÜ veesektorit käsitlevate direktiividega seotud küsimustike kohta EÜT L 213, , lk EÜT L 116, , lk EÜT L 247, , lk EÜT L 200, , lk ET 15 ET

17 Mõju hindamine Keskkonna-, sotsiaalse ja majandusliku mõju hindamine ja ulatuslikum konsulteerimine viidi läbi juba ühist keskkonnateabesüsteemi (SEIS) käsitleva teatise ettevalmistamise käigus 95. Pärast seda ajakohastati hindamise aluseks olevat analüüsi ja valmistati ette üksikasjalik aruteludokument 96. See sisaldas piisavaid tõendeid kehtetuks tunnistamise ettepaneku esitamiseks ning seetõttu ei olnud täiendavat mõjuhinnangut vaja koostada. Kõnealuste eesmärkide saavutamiseks valitud vahendid (eespool nimetatud kaks otsust ja üks teatis) aruandlust tegelikult ei muudaks. Põhjuseks on see, et kavandatav kehtetuks tunnistamise pakett aitab aegunud sätete väljajätmise kaudu suurendada õigusselgust ning lihtsustab paljusid aruandekohustusi, viies asjaomased menetlused kooskõlla Lissaboni lepinguga 97. Eeldatavasti peaks ELi õigustiku lihtsustamine suurendama tõhusust, mis tähendab, et sellest ei saada mitte majanduslikku, vaid pigem tehnilist ja õiguslikku kasu. Kulude ja/või tulude arvväärtusi, mida saaks kehtetuks tunnistamisega otseselt siduda, ei ole võimalik esitada seetõttu, et enamik direktiiviga ette nähtud algsetest kohustustest on tegelikult juba aegunud. 3. ETTEPANEKU ÕIGUSLIK KÜLG Kavandatud meetmete kokkuvõte Keskkonnaalase aruandluse valdkonna õigusaktide kehtetuks tunnistamise ettepanekuga on kindlaks määratud sellised õiguslikud meetmed, mis on aegunud, või millega on vajaduse korral asendatud olemasolevad sätted, mis sisaldavad asjakohaseid viiteid määrusele (EL) nr 182/2011. Õiguslik alus Kehtetuks tunnistamise ettepaneku õiguslik alus on Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 192. Subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõte Käesolevas ettepanekus käsitletavad meetmed on aegunud, kuna need ei ole enam asjakohased oma ajutise iseloomu tõttu või seepärast, et nende sisu on üle võetud hilisemate õigusaktidega. Seepärast on kõnealuste meetmete kehtetuks tunnistamine kooskõlas subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõttega. Liidu seadusandja ülesanne on võtta selleks vajalikke meetmeid. Kavandatava otsuse peamised õigussätted Artikkel Vt SEISi mõjuhinnang, SWD(2008) 111, 1. veebruar Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari aasta määrus (EL) nr 182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes, ELT L 55, , lk ET 16 ET

18 Sätestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. oktoobri aasta direktiivi 2003/87/EÜ (millega luuakse ühenduses kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteem) artikli 21 lõike 1 ning nõukogu direktiivi 96/61/EÜ muudatus, lisades viite määrusele (EL) nr 182/2011. Artikkel 2 Sätestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli aasta direktiivi 2009/31/EÜ (milles käsitletakse süsinikdioksiidi geoloogilist säilitamist) artikli 27 lõike 1 muudatus, lisades viite määrusele (EL) nr 182/2011, ja kohandatakse direktiivi 2009/31/EÜ artiklit 29, milles on sätestatud kontrolliga regulatiivmenetluse kasutamine, viies selle vastavusse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290. Artikkel 3 Sätestatakse nõukogu 12. juuni aasta direktiivi 86/278/EMÜ (keskkonna ja eelkõige pinnase kaitsmise kohta reoveesetete kasutamisel põllumajanduses) artiklite 13, 15 ja 17 muudatus ning lisatakse uus artikkel 15a, lisades viited määrusele (EL) nr 182/2011. Artikkel 4 Sätestatakse 19. märtsi aasta direktiivi 87/217/EMÜ (asbestist põhjustatud keskkonnareostuse vältimise ja vähendamise kohta) artikli 13 muudatus, jättes välja kõnealuse artikli lõike 1. Artikkel 5 Sätestatakse määruse 1257/2013/EL (laevade ringlussevõtu kohta) artikli 21 lõike 2 muudatus. Artikkel 6 Sätestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri aasta direktiivi 94/63/EÜ (bensiini säilitamisel ja selle terminalidest teenindusjaamadesse jaotamisel lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) heitkoguste kontrollimise kohta) artikli 4 lõike4 ja artikli 6 lõike 4 muudatus ning jäetakse välja artikli 9 esimene lause, milles käsitletakse järelevalvet ja aruandlust. Artiklid 7 ja 8 Sätestatakse direktiiv 91/692/EMÜ kehtetuks tunnistamine ning määratakse kindlaks kehtetuks tunnistamist käsitleva õigusakti jõustumise ja kohaldamise kuupäevad. Jõustumise kuupäev määratakse kindlaks nii, et see oleks kooskõlas ringmajanduse ettepanekuga, 98 mis hõlmab Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. novembri aasta direktiivi 2008/98/EÜ,mis käsitleb jäätmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks teatud direktiivid (Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. septembri aasta direktiiv 2000/53/EÜ kasutuselt kõrvaldatud sõidukite kohta, nõukogu 26. aprilli aasta direktiiv 1999/31/EÜ prügilate kohta, Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri aasta direktiiv 94/62/EÜ pakendite ja pakendijäätmete kohta), ning ettepanekuga, millega muudetakse direktiivi 2003/87/EÜ 98 Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele ELi ringmajanduse loomise tegevuskava (COM(2015) 614 final). ET 17 ET

19 eesmärgiga hoogustada heitkoguste kulutõhusat vähendamist ja investeeringuid, mis toetavad süsinikdioksiidiheite vähendamist 99. Vahendi valik Kavandatav õigusakt: Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus. 4. MÕJU EELARVELE Ettepanek ei mõjuta eelarvet. 99 KOM(2015) 0337 final/2. ET 18 ET

20 2016/0394 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS, millega muudetakse nõukogu direktiivi 87/217/EMÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/31/EÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1257/2013, nõukogu direktiivi 86/278/EMÜ ning nõukogu direktiivi 94/63/EÜ keskkonnaalase aruandluse valdkonna menetlusnormide osas ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 91/692/EMÜ EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU, võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 192 lõiget 1, võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut, olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele, võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust 100, võttes arvesse Regioonide Komitee arvamust 101, toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt ning arvestades järgmist: (1) Nõukogu direktiiv 86/278/EMÜ 102 ja nõukogu direktiiv 87/217/EMÜ 103 põhinevad Euroopa Majandusühenduse asutamislepingu artiklitel 100 ja 235, mis nüüd on Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklid 115 ja 352. Nende direktiivide muutmine on seotud liidu keskkonnapoliitikaga ja tuleneb otseselt nõukogu direktiivi 91/692/EMÜ 104 kehtetuks tunnistamisest Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 192 lõike 1 alusel. Seepärast on asjakohane direktiive 86/278/EMÜ ja 87/217/EMÜ Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 192 lõike 1 alusel muuta ELT C [ ], [ ], lk [ ]. ELT C [ ], [ ], lk [ ]. Nõukogu 12. juuni aasta direktiiv 86/278/EMÜ keskkonna ja eelkõige pinnase kaitsmise kohta reoveesetete kasutamisel põllumajanduses (EÜT L 181, , lk 6). Nõukogu 19. märtsi aasta direktiiv 87/217/EMÜ asbestist põhjustatud keskkonnareostuse vältimise ja vähendamise kohta (EÜT L 85, , lk 40). Nõukogu 23. detsembri aasta direktiiv 91/692/EMÜ teatavate keskkonnaalaste direktiivide rakendamise aruannete ühtlustamise ja ratsionaliseerimise kohta (EÜT L 377, , lk 48). ET 19 ET

21 (2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 94/63/EÜ 105 põhineb Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklil 100a, mis nüüd on Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 114. Selle direktiivi muutmine on seotud liidu keskkonnapoliitikaga ja tuleneb otseselt nõukogu direktiivi 91/692/EMÜ kehtetuks tunnistamisest Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 192 lõike 1 alusel. Seepärast on asjakohane direktiivi 94/63/EÜ Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 192 lõike 1 alusel muuta. (3) Direktiiv 91/692/EMÜ võeti vastu selleks, et ratsionaliseerida ja parandada sektorite kaupa sätteid teatavaid keskkonnakaitsealaseid direktiive käsitleva teabe edastamise ja aruannete avaldamise kohta. Selleks muudeti direktiiviga 91/692/EMÜ mitut direktiivi, et kehtestada ühised aruandlusnõuded. (4) Direktiiviga 91/692/EMÜ kehtestatud aruandlusnõuete kohaldamine on koormav ja vähetõhus. Paljud direktiiviga 91/692/EMÜ muudetud liidu õigusaktid on uutega asendatud ega sisalda enam direktiiviga 91/692/EMÜ kehtestatud aruandlusnõudeid. Näiteks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2000/60/EÜ 106 tunnistati kehtetuks seitse liidu veepoliitikaga seotud õigusakti, direktiiviga 91/692/EMÜ kehtestatud aruandlusnõudeid aga sellega üle ei võetud. Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2010/75/EL puuduvad viited direktiivile 91/692/EMÜ 107 ning sellega kehtestatakse eraldi aruandlussüsteem. (5) Lisaks puuduvad direktiivis 91/692/EMÜ sätted elektrooniliste vahendite kasutamise kohta. Euroopa Keskkonnaameti andmesüsteemi Reportnet edukat väljaarendamist ja asjaomase sektori aruandluse ühtlustamise algatusi (nt Euroopa veeteabesüsteem) arvesse võttes muutus üha küsitavamaks, kas horisontaalset aruandlusvahendit on ikka vaja ja kas see on piisavalt tõhus. Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ 108 vastuvõtmise ja sellega seotud ühise keskkonnateabe süsteemi 109 väljaarendamise tulemusel hakati ELi keskkonnapoliitikaga seotud teabe haldamise ja asjakohase aruandluse suhtes kohaldama endisest ajakohasemat ja tõhusamat horisontaalset lähenemisviisi. (6) Direktiiv 91/692/EMÜ tuleks seetõttu kehtetuks tunnistada. (7) (Enamus direktiiviga 91/692/EMÜ muudetud direktiive on kehtivuse kaotanud. Siiski kehtivad seni veel direktiivid 87/217/EMÜ ja 86/278/EMÜ. (8) Direktiiviga 86/278/EMÜ on ette nähtud, et liikmesriigid peavad kõnealuse direktiivi rakendamise kohta esitama komisjoni küsimustiku või vormi alusel aruande kooskõlas direktiivis 91/692/EMÜ sätestatud menetlusega. Selleks et vältida direktiivi 91/692/EMÜ kehtetuks tunnistamisest põhjustatud õiguslikku vaakumit, tuleb viited direktiivile 91/692/EMÜ asendada viidetega direktiivis 86/278/EMÜ osutatud menetlusele Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri aasta direktiiv 94/63/EÜ bensiini säilitamisel ja selle terminalidest teenindusjaamadesse jaotamisel lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) heitkoguste kontrollimise kohta (EÜT L 365, , lk 24). Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri aasta direktiiv 2000/60/EÜ, millega kehtestatakse ühenduse veepoliitika alane tegevusraamistik (EÜT L 327, , lk 1). Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri aasta direktiiv 2010/75/EL tööstusheidete kohta (saastuse kompleksne vältimine ja kontroll) (ELT L 334, , lk 17). Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. märtsi aasta direktiiv 2007/2/EÜ, millega rajatakse Euroopa Ühenduse ruumiandmete infrastruktuur (INSPIRE) (ELT L 108, , lk 1). KOM(2008) 46, 1. veebruar ET 20 ET

22 (9) Pärast Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006/EÜ (milles on sätestatud toorasbesti ja asbesti sisaldavate toodete tootmise ja kasutamise lõpetamine liidus) 110 vastuvõtmist ei pea liikmesriigid direktiivi 87/217/EMÜ alusel enam aruandeid esitama. Seepärast on asjakohane direktiivis 87/217/EMÜ sätestatud aruandlusnõuded välja jätta. (10) Pärast direktiivi 91/692/EÜ vastuvõtmist viidati direktiivile 91/692/EÜ järgmistes määrustes ja direktiivides: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 94/62/EÜ, 111 direktiiv 94/63/EÜ, nõukogu direktiiv 1999/31/EÜ, 112 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2000/53/EÜ, 113 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2003/87/EC, 114 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/98/EÜ, 115 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/31/EÜ 116 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1257/ (11) Komisjon tegi ELi ringmajanduse loomise tegevuskava 118 raames ettepaneku muuta direktiive 2008/98/EÜ, 94/62/EÜ, 1999/31/EÜ ja 2000/53/EÜ, et asendada viide direktiivile 91/692/EMÜ. Selle tagamiseks, et direktiivi 91/692/EMÜ kehtetuks tunnistamine ei tekitaks õiguslikku vaakumit, tuleks käesolevat otsust kohaldada alates samast kuupäevast kui ringmajanduse loomise tegevuskava paketis sisalduvaid kavandatavaid õigusakte. (12) Direktiividega 2009/31/EMÜ ja 2003/87/EÜ on ette nähtud, et liikmesriigid peavad kõnealuste direktiivide rakendamise kohta esitama komisjoni küsimustiku või vormi alusel aruande kooskõlas direktiivis 91/692/EMÜ osutatud menetlusega. Selleks et vältida direktiivi 91/692/EMÜ kehtetuks tunnistamisest põhjustatud õiguslikku vaakumit, tuleb viited direktiivile 91/692/EMÜ asendada viidetega asjakohases direktiivis osutatud menetlusele. (13) Selle tagamiseks, et direktiivi 86/278/EMÜ lisade teatavad sätted oleksid ajakohased, tuleks komisjonile anda õigus võtta Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri aasta määrus (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ning millega asutatakse Euroopa Kemikaaliamet, muudetakse direktiivi 1999/45/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 793/93 ja komisjoni määrus (EÜ) nr 1488/94 ning samuti nõukogu direktiiv 76/769/EMÜ ja komisjoni direktiivid 91/155/EMÜ, 93/67/EMÜ, 93/105/EÜ ja 2000/21/EÜ (ELT L 396, , lk 1). Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri aasta direktiiv 94/62/EÜ pakendite ja pakendijäätmete kohta (EÜT L 365, , lk 10). Nõukogu 26. aprilli aasta direktiiv 1999/31/EÜ prügilate kohta (EÜT L 182, , lk 1). Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. septembri aasta direktiiv 2000/53/EÜ kasutuselt kõrvaldatud sõidukite kohta (EÜT L 269, , lk 34). Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. oktoobri aasta direktiiv 2003/87/EÜ, millega luuakse ühenduses kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteem ja muudetakse nõukogu direktiivi 96/61/EÜ (ELT L 275, , lk 32). Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. novembri aasta direktiiv 2008/98/EÜ, mis käsitleb jäätmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks teatud direktiivid (ELT L 312, , lk 3). Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli aasta direktiiv 2009/31/EÜ, milles käsitletakse süsinikdioksiidi geoloogilist säilitamist ning millega muudetakse nõukogu direktiivi 85/337/EMÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 2000/60/EÜ, 2001/80/EÜ, 2004/35/EÜ, 2006/12/EÜ, 2008/1/EÜ ning määrust (EÜ) nr 1013/2006 (ELT L 275, , lk 32). Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. novembri aasta määrus (EL) nr 1257/2013 laevade ringlussevõtu kohta ning määruse (EÜ) nr 1013/2006 ja direktiivi 2009/16/EÜ muutmise kohta (ELT L 330, , lk 1). COM(2015) 614 (final), 2. detsember ET 21 ET

23 kohaselt vastu õigusakte nende sätete kohandamiseks tehnika ja teaduse arenguga. Selle tagamiseks, et direktiivi 2009/31/EÜ lisad oleksid ajakohased, tuleks komisjonile anda õigus võtta Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 290 kohaselt vastu õigusakte nende lisade kohandamiseks tehnika ja teaduse arenguga. Eelkõige on oluline silmas pidada, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, milles muu hulgas osaleksid ka eksperdid, ja et kõnealused konsultatsioonid viiakse läbi kooskõlas 13. aprilli aasta institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on süstemaatiline juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, kus arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist. (14) Määrus (EL) nr 1257/2013 sisaldab viidet direktiivile 91/692/EMÜ. Asjaomane viide on seotud aruannete esmakordse esitamisega, mis on juba lõpule viidud. Seega tuleks asjaomane säte välja jätta. (15) Direktiivis 94/63/EÜ sätestatud aruandlusnõue ei ole direktiivi 94/63/EÜ rakendamise üle teostatava järelevalve seisukohalt enam vajalik. Seega tuleks kõnealune säte välja jätta. (16) Seepärast tuleks direktiive 87/217/EMÜ, 2003/87/EÜ ja 2009/31/EÜ, määrust (EL) nr 1257/2013 ning direktiive 86/278/EMÜ ja 94/63/EÜ vastavalt muuta, ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE: Artikkel 1 Direktiivi 2003/87/EÜ muutmine Direktiivi 2003/87/EÜ artikli 21 lõike 1 neljas lause asendatakse järgmisega: Aruanne esitatakse komisjoni rakendusaktidega vastu võetud küsimustiku või vormi alusel. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 22a lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega. Direktiivi 2009/31/EÜ muudetakse järgmiselt. Artikkel 2 Direktiivi 2009/31/EÜ muutmine 1) Artikli 27 lõike 1 kolmas lause asendatakse järgmisega: Aruanne esitatakse komisjoni rakendusaktidega vastu võetud küsimustiku või vormi alusel. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 30 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega. ; 2) artikkel 29 asendatakse järgmisega: Artikkel 29 Lisade muutmine ET 22 ET

24 Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 29a vastu delegeeritud õigusakte lisade kohandamiseks tehnika ja teaduse arenguga. ; 3) lisatakse artikkel 29a: ET 23 ET

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

GEN

GEN EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 16. oktoober 2012 (23.10) (OR. en) 14790/12 Institutsioonidevaheline dokume nt: 2012/0065 (COD) MAR 123 TRANS 327 SOC 816 CODEC 2348 ARUANNE Saatja: Peasekretariaat Saaja:

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaa

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaa Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisjoni dok nr: Teema: Euroopa

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 23.11.2007 KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kohandatakse

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 21. november 2018 (OR. en) 14561/18 ENV 798 MI 871 DELACT 154 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisj

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 21. november 2018 (OR. en) 14561/18 ENV 798 MI 871 DELACT 154 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisj Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 21. november 2018 (OR. en) 14561/18 ENV 798 MI 871 DELACT 154 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisjoni dok nr: Teema: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (

EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ ( EUROOPA KOMISJON Strasbourg, 10.1.2017 COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (teenuste kohta siseturul) jõustamise kohta, millega

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu 3399. istung (MAJANDUS- JA RAHANDUSKÜSIMUSED) 19. juunil 2015

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 17.2.26 KOM(25) 539 lõplik 25/215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses hinnateabe

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta L 62/4 5.3.2018 EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/318, 22. veebruar 2018, millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/2012 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2018/7) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 19. juuni 2019 (12.30) 1. Päevakorra

Rohkem

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/716, 10. aprill 2017, millega

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.11.2015 COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides 2013. aastal püügivõimsuse ja kalapüügivõimaluste vahel püsiva tasakaalu saavutamiseks

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM 179 ECOFIN 384 SOC 346 COMP 257 ENV 339 EDUC 165 RECH

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

CDT

CDT Turukuritarvituse suunised määruse Kaubatuletisinstrumentide turgude või seotud hetketurgudega seonduvaid kaubatuletisinstrumente käsitleva siseteabe määratlemise teave 17/01/2017 ESMA/2016/1480 ET Sisukord

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/

EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/ EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/EÜ (põllumajandus- ja metsatraktorite mootoritest paisatavate

Rohkem

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses L 323/10 19.12.2018 KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/2019, 18. detsember 2018, millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/2031 artikli 42 tähenduses kõrge riskiga taimede, taimsete saaduste ja muude objektide

Rohkem

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.7.2017 C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, 11.7.2017, milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohtade ning töökohataotluste ja CVde omavahelist sobitamist

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.1.2014 COM(2014) 46 final 2014/0021 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS 30. juunil 2005 Haagis sõlmitud kohtualluvuse kokkuleppeid käsitleva konventsiooni Euroopa Liidu nimel heakskiitmise

Rohkem

EN

EN ET ET ET EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Ettepanek: Brüssel 23.9.2009 KOM(2009) 491 lõplik 2009/0132 (COD) EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2003/71/EÜ väärtpaberite üldsusele

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 27.3.2014 COM(2014) 186 final 2014/0108 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS isikukaitsevahendite kohta (EMPs kohaldatav tekst) {SWD(2014) 118 final} {SWD(2014)

Rohkem

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 punkt b) Vastu võetud 23. jaanuaril 2019 1 Sisukord 1

Rohkem

TA

TA 8.3.2019 A8-0009/ 001-024 MUUDATUSTEPANEKUD 001-024 Transpordi- ja turismikomisjon Raport Karima Delli A8-0009/2019 Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone,

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november 2017 13939/17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 8. ja 10. november 2017 (10.00, 11.30) KOLMAPÄEV,

Rohkem

CODE2APC

CODE2APC EUROOPA PARLAMENT 2004 Istungidokument 2009 C6-0324/2008 2004/0209(COD) 22/09/2008 Ühisseisukoht Nõukogu 15. septembri 2008. aasta ühine seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv,

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 443/2009, 23. aprill 2009, millega kehtestatakse uute sõiduautode heitenormid väikesõidukite süsinikdioks

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 443/2009, 23. aprill 2009, millega kehtestatakse uute sõiduautode heitenormid väikesõidukite süsinikdioks 5.6.2009 ET Euroopa Liidu Teataja L 140/1 I (EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik) MÄÄRUSED EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ)

Rohkem

Jenny Papettas

Jenny Papettas SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND C: KODANIKE ÕIGUSED JA PÕHISEADUSKÜSIMUSED ÕIGUSKÜSIMUSED Kohaldatav õigus piiriüleste liiklusõnnetuste puhul: Rooma II, Haagi konventsioon ja liikluskindlustuse

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus (EÜ) nr 1122/2009 Toetus maaelu arendamiseks Nõuetele

Rohkem

TA

TA 11.9.2017 A8-0258/ 001-035 MUUDATUSTEPANEKUD 001-035 Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon Raport Julie Girling A8-0258/2017 ELi heitkogustega kauplemise süsteem: kehtivate piirangute kohaldamise

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 16. oktoober 2017 (OR. en) 13245/17 OJ CRP1 35 ESIALGNE PÄEVAKORD Teema: ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I)

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 16. oktoober 2017 (OR. en) 13245/17 OJ CRP1 35 ESIALGNE PÄEVAKORD Teema: ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 16. oktoober 2017 (OR. en) 13245/17 OJ CRP1 35 ESIALGNE PÄEVAKORD Teema: ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) 2645. koosolek Kuupäev: 18. ja 20. oktoober 2017 Kellaaeg:

Rohkem

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) 2. KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRATLETUD PIIRKOND KUULUB: 3. GEOGRAAFILISE TÄHISE TÜÜP:

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 31. märts 2017 (OR. en) 7644/17 PTS A 25 A-PUNKTIDE NIMEKIRI Teema: Kuupäev: 3. aprill 2017 Koht: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 31. märts 2017 (OR. en) 7644/17 PTS A 25 A-PUNKTIDE NIMEKIRI Teema: Kuupäev: 3. aprill 2017 Koht: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 31. märts 2017 (OR. en) 7644/17 PTS A 25 A-PUNKTIDE NIMEKIRI Teema: Kuupäev: 3. aprill 2017 Koht: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3529. istung (põllumajandus ja kalandus) Luxembourg

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, KOM(2011) 522 lõplik 2011/0226 (COD) C7-0225/11 ET Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS siseturu infosü

EUROOPA KOMISJON Brüssel, KOM(2011) 522 lõplik 2011/0226 (COD) C7-0225/11 ET Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS siseturu infosü EUROOPA KOMISJON Brüssel, 29.8.2011 KOM(2011) 522 lõplik 2011/0226 (COD) C7-0225/11 ET Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS siseturu infosüsteemi kaudu tehtava halduskoostöö kohta (IMI määrus)

Rohkem

156-77

156-77 EUROOPA KOHTU OTSUS 12. oktoober 1978 * [ ] Kohtuasjas 156/77, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja: selle õigusnõunik George L. Close, keda abistas selle õigustalituse ametnik Charles Lux, kohtudokumentide

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 9. märts 2018 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2017/0354 (COD) 15965/1/17 REV 1 (bg,cs,da,de,el,es,et,fi,fr,

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 9. märts 2018 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2017/0354 (COD) 15965/1/17 REV 1 (bg,cs,da,de,el,es,et,fi,fr, Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 9. märts 2018 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2017/0354 (COD) 15965/1/17 REV 1 (bg,cs,da,de,el,es,et,fi,fr,ga,hr,hu,it,lt, lv,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv) COMPET

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (viies koda) 16. detsember 1993 Kohtuasjas C-334/92, mille esemeks on EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Hispaania) esitatud taotlus,

Rohkem

Aruanne Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega

Aruanne Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega 14.12.2010 Euroopa Liidu Teataja C 338/119 ARUANNE Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega (2010/C 338/21) SISUKORD Punktid Lk SISSEJUHATUS...........................................................

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise põllumajanduspoliitika kohta pärast aastat

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise põllumajanduspoliitika kohta pärast aastat 9.2.2012 Euroopa Liidu Teataja C 35/1 I (Resolutsioonid, soovitused ja arvamused) ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 13. november 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2015/0149 (COD) 13917/15 ENER 381 ENV 683 CONSOM 187 IA 1

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 13. november 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2015/0149 (COD) 13917/15 ENER 381 ENV 683 CONSOM 187 IA 1 Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 13. november 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2015/0149 (COD) 13917/15 ENER 381 ENV 683 CONSOM 187 IA 16 CODEC 1494 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat

Rohkem

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3 ET ET ET EUROOPA KOMISJON Brüssel 4.6.2010 KOM(2010)298 lõplik 2010/0156 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, geneetiliselt muundatud maisi Bt11 (SYN-BTØ11-1) sisaldavate, sellest koosnevate või sellest valmistatud

Rohkem

Communication from the Commission

Communication from the Commission EUROOPA KOMISJON Brüssel, 24.8.2016 COM(2016) 544 final 2013/0141 (COD) KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, mis on esitatud Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõike 6 alusel ning milles käsitletakse

Rohkem

COM(2017)472/F1 - ET

COM(2017)472/F1 - ET EUROOPA KOMISJON Brüssel, 13.9.2017 COM(2017) 472 final Soovitus: NÕUKOGU OTSUS, millega antakse luba alustada läbirääkimisi Austraaliaga vabakaubanduslepingu sõlmimise üle {SWD(2017) 292} {SWD(2017) 293}

Rohkem

Suunised Reitinguagentuuride meetodite valideerimise ja läbivaatamise suunised 23/03/2017 ESMA/2016/1575 ET

Suunised Reitinguagentuuride meetodite valideerimise ja läbivaatamise suunised 23/03/2017 ESMA/2016/1575 ET Suunised Reitinguagentuuride meetodite valideerimise ja läbivaatamise suunised 23/03/2017 ESMA/2016/1575 ET Sisukord 1 Kohaldamisala... 3 2 Mõisted, õiguslikud viited ja lühendid... 4 3 Eesmärk... 5 4

Rohkem

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1)

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) L 95/56 Euroopa Liidu Teataja 29.3.2014 EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) (2014/179/EL) EUROOPA

Rohkem

COM(2017)47/F1 - ET

COM(2017)47/F1 - ET EUROOPA KOMISJON Brüssel, 1.2.2017 COM(2017) 47 final 2017/0015 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2003/59/EÜ reisijate- või kaubaveol kasutatavate

Rohkem

Ohtlike ainete sisaldus kalades

Ohtlike ainete sisaldus kalades Eesti Keskkonnauuringute Keskus Ohtlike ainete sisaldus kalades Marek Nurmik Keskkonna- ja analüütilise keemia osakond peaspetsialist 4. veebruar 2019 Tallinn Projekti üldinformatsioon Rahastusallikas:

Rohkem

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/•95/•EL, oktoober 2014, - millega muudetakse direktiivi 2013/•34/•EL seoses mitmeke

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/•95/•EL, oktoober 2014, - millega muudetakse direktiivi 2013/•34/•EL seoses mitmeke 15.11.2014 L 330/1 I (Seadusandlikud aktid) DIREKTIIVID EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/95/EL, 22. oktoober 2014, millega muudetakse direktiivi 2013/34/EL seoses mitmekesisust käsitleva teabe

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2017) 208 final 2017/0090 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EL

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2017) 208 final 2017/0090 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EL EUROOPA KOMISJON Brüssel, 4.5.2017 COM(2017) 208 final 2017/0090 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EL) nr 648/2012 seoses kliirimiskohustuse, kliirimiskohustuse

Rohkem

CODE2APC

CODE2APC EUROOPA PARLAMENT 2004 ««««««««««««Istungidokument 2009 C6-0261/2007 2005/0211(COD) 06/09/2007 Ühisseisukoht Nõukogu 23. juuli 2007 ühine seisukoht, mis on vastu võetud eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi

Rohkem

c_ et pdf

c_ et pdf 7.1.2009 C 2/7 Euroopa Andmekaitseinspektori arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse ettepaneku kohta, mis käsitleb üldsuse juurdepääsu Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele (2009/C

Rohkem

CL2009R1072ET bi_cp 1..1

CL2009R1072ET bi_cp 1..1 2009R1072 ET 01.07.2013 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1072/2009, 21. oktoober 2009,

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2017) 795 final 2017/0353 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, milles sätestatakse tooteid

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2017) 795 final 2017/0353 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, milles sätestatakse tooteid EUROOPA KOMISJON Brüssel, 19.12.2017 COM(2017) 795 final 2017/0353 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, milles sätestatakse tooteid käsitlevate liidu ühtlustamisõigusaktide järgimise

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2016) 759 final/2 2016/0375 (COD) CORRIGENDUM This document corrects document COM (2016) 759 final of

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2016) 759 final/2 2016/0375 (COD) CORRIGENDUM This document corrects document COM (2016) 759 final of EUROOPA KOMISJON Brüssel, 23.2.2017 COM(2016) 759 final/2 2016/0375 (COD) CORRIGENDUM This document corrects document COM (2016) 759 final of 30.11.2016 Concerns all language versions. The text shall read

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 2. oktoober 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0010 (COD) 12555/15 DATAPROTECT 154 JAI 707 DAPIX 163

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 2. oktoober 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0010 (COD) 12555/15 DATAPROTECT 154 JAI 707 DAPIX 163 Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 2. oktoober 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0010 (COD) 12555/15 DATAPROTECT 154 JAI 707 DAPIX 163 FREMP 202 COMIX 456 CODEC 1279 MÄRKUS Saatja: Saaja:

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 14.5.2014 COM(2014) 265 final 2014/0138 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega keelatakse triivvõrgupüük, muudetakse nõukogu määruseid (EÜ) nr 850/98,

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald 8.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 155/11 EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU SOOVITUS, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECV) loomise kohta (EMPs kohaldatav tekst)

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 603 final 2015/0250 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega nähakse ette meetmed euroala ühtse esindatu

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 603 final 2015/0250 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega nähakse ette meetmed euroala ühtse esindatu EUROOPA KOMISJON Brüssel, 21.10.2015 COM(2015) 603 final 2015/0250 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega nähakse ette meetmed euroala ühtse esindatuse järkjärguliseks loomiseks Rahvusvahelises Valuutafondis

Rohkem

ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS

ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS tsükkel on Euroopa Liidu

Rohkem

265-78

265-78 EUROOPA KOHTU OTSUS 5. märts 1980 [...] Kohtuasjas 265/78, mille esemeks on Euroopa Kohtule EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel College van Beroep voor het Bedrijfsleven Haagi (Madalmaad) esitatud taotlus,

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2018/ 1807, november 2018, - mis käsitleb isikustamata andmete Euroopa Liidus vaba

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2018/ 1807, november 2018, - mis käsitleb isikustamata andmete Euroopa Liidus vaba 28.11.2018 L 303/59 EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2018/1807, 14. november 2018, mis käsitleb isikustamata andmete Euroopa Liidus vaba liikumise raamistikku (EMPs kohaldatav tekst) EUROOPA PARLAMENT

Rohkem

Selgitavad märkused, mis on lisatud üldise grupierandi määruse sihtotstarbelist läbivaatamist puudutavale ettepanekule Käesoleva dokumendi eesmärk on

Selgitavad märkused, mis on lisatud üldise grupierandi määruse sihtotstarbelist läbivaatamist puudutavale ettepanekule Käesoleva dokumendi eesmärk on Selgitavad märkused, mis on lisatud üldise grupierandi määruse sihtotstarbelist läbivaatamist puudutavale ettepanekule Käesoleva dokumendi eesmärk on selgitada üldise grupierandi määruse läbivaatamist

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 615 final 2015/0278 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV liikmesriikide õigus- ja ha

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 615 final 2015/0278 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV liikmesriikide õigus- ja ha EUROOPA KOMISJON Brüssel, 2.12.2015 COM(2015) 615 final 2015/0278 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta seoses toodete ja teenuste

Rohkem

EE acte(2)_ET+date et nr.doc

EE acte(2)_ET+date et nr.doc EUROOPA KOMISJON Brüssel, 17/08/2007 SG-Greffe (2007) D/205099 Sideamet Ädala 2 10614 Tallinn Eesti Kellele: hr Ando Rehemaa Faks: +372 693 1155 Lugupeetud hr Rehemaa Teema: Juhtum EE/2007/0666: Ringhäälingu

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS 12. juuli 1990 * Sotsiaalkindlustus Fonds national de solidarité lisatoetus Sissemaksetest sõltumatute hüvitiste eksporditavus Kohtuasjas C-236/88, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindajad:

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri SELETUSKIRI Perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse seaduse alusel kehtestatud haridus- ja teadusministri määruste muutmise eelnõu juurde I. SISSEJUHATUS Määrust muudetakse perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse

Rohkem

ART. 6 INTERPRETATION GUIDE

ART. 6 INTERPRETATION GUIDE EUROOPA KOMISJON Brüssel, 21.11.2018 C(2018) 7621 final Komisjoni teatis Natura 2000 alade kaitsekorraldus Elupaikade direktiivi 92/43/EMÜ artikli 6 sätted ET ET Euroopa Komisjon Natura 2000 alade kaitsekorraldus

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET ESMA35-43-1562 ESMA teade Teade hinnavahelepingutega seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. jaanuaril 2019 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 28. veebruar 2019 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2018/0107(COD) 6946/19 JAI 226 COPEN 80 CYBER 62 ENFOPOL

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 28. veebruar 2019 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2018/0107(COD) 6946/19 JAI 226 COPEN 80 CYBER 62 ENFOPOL Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 28. veebruar 2019 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2018/0107(COD) 6946/19 JAI 226 COPEN 80 CYBER 62 ENFOPOL 105 DROIPEN 28 JAIEX 31 DAPIX 82 EJUSTICE 32 MI 209

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb komisjoni teatist Euroopa Parlamendile ja nõukogule – Ülevaade teabehaldusest vabadusel, turvalisu

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb komisjoni teatist Euroopa Parlamendile ja nõukogule – Ülevaade teabehaldusest vabadusel, turvalisu C 355/16 Euroopa Liidu Teataja 29.12.2010 Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb komisjoni teatist Euroopa Parlamendile ja nõukogule Ülevaade teabehaldusest vabadusel, turvalisusel ja õigusel

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 6.10.2014 COM(2014) 617 final 2014/0286 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU DIREKTIIV millega kehtestatakse arvutusmeetodid ja aruandlusnõuded vastavalt bensiini ja diislikütuse kvaliteeti

Rohkem

PA_Legam

PA_Legam EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Rahvusvahelise kaubanduse komisjon 7.10.2013 2013/0089(COD) ARVAMUS Esitaja: rahvusvahelise kaubanduse komisjon Saaja: õiguskomisjon Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET ESMA35-43-1397 ESMA teade Teade hinnavahelepingute seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. oktoober 2018 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr 600/2014

Rohkem

Conseil UE Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 30. november 2016 (OR. en) 14723/16 PROTOKOLLI KAVAND 1 Teema: LIMITE PUBLIC PV/CONS 61 EDUC 391 JEUN 103 CU

Conseil UE Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 30. november 2016 (OR. en) 14723/16 PROTOKOLLI KAVAND 1 Teema: LIMITE PUBLIC PV/CONS 61 EDUC 391 JEUN 103 CU Conseil UE Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 30. november 2016 (OR. en) 14723/16 PROTOKOLLI KAVAND 1 Teema: LIMITE PUBLIC PV/CONS 61 EDUC 391 JEUN 103 CULT 115 AUDIO 129 SPORT 84 Euroopa Liidu Nõukogu 3502.

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 9.12.2014 COM(2014) 724 final 2014/0346 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, milles käsitletakse tarbijahindade harmoneeritud indekseid ja millega tunnistatakse

Rohkem

Microsoft PowerPoint - EMCS13

Microsoft PowerPoint - EMCS13 EMCS piloot-projekt Raigo Veisberg Maksu- ja Tolliameti kaudsete maksude ja aktsiiside talitus TEEMAD Mis on EMCS EMCS käivitumine EMCS kasutamine ja selle võimalused E-saateleht Info edastamine EMCS infosüsteemi

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 634 final 2015/0287 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV digitaalse sisu üleandmise

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 634 final 2015/0287 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV digitaalse sisu üleandmise EUROOPA KOMISJON Brüssel, 9.12.2015 COM(2015) 634 final 2015/0287 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV digitaalse sisu üleandmise lepingutega seonduvate teatavate aspektide kohta {SWD(2015)

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2018) 443 final 2018/0233 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega luuakse maksustamisala

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2018) 443 final 2018/0233 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega luuakse maksustamisala EUROOPA KOMISJON Brüssel, 8.6.2018 COM(2018) 443 final 2018/0233 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega luuakse maksustamisalase koostöö programm Fiscalis {SWD(2018) 323 final}

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määru

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määru EUROOPA KOMISJON Brüssel, 17.5.2018 COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse uute raskeveokite CO2-heite

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa OTSUS Tallinn 20.06.2007 J.1-45/07/4 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine Elisa Eesti AS- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS I lisa Teaduslikud järeldused ja müügilubade tingimuste muutmise alused 1 Teaduslikud järeldused Võttes arvesse ravimiohutuse riskihindamise komitee hindamisaruannet propofooli perioodiliste ohutusaruannete

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Pakendi taaskasutus jäätmekäitleja pilgu läbi Agu Remmelg Ragn-Sells AS ärijuht 30. november 2005 Teemad Ragn-Sells pakenditeenused 3 viisi pakendi liigitamiseks Kes vastutab? Veo- ja rühmapakend vs müügipakend

Rohkem