EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ ("

Väljavõte

1 EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (teenuste kohta siseturul) jõustamise kohta, millega kehtestatakse teenustega seotud autoriseerimisskeemidest ja nõuetest teatamise kord ning muudetakse direktiivi 2006/123/EÜ ja määrust (EL) nr 1024/2012, mis käsitleb siseturu infosüsteemi kaudu tehtavat halduskoostööd (EMPs kohaldatav tekst) {SWD(2016) 434 final} {SWD(2016) 435 final} ET ET

2 1. ETTEPANEKU TAUST Ettepaneku põhjused ja eesmärgid SELETUSKIRI Süvendatud ja õiglasem siseturg on üks Euroopa Komisjoni kümnest prioriteedist. Euroopa Liidus majanduskasvu ja töökohtade loomise edendamiseks tuleb ära kasutada kõik tema tugevad küljed ja kogu potentsiaal aasta oktoobris võttis komisjon vastu ühtse turu strateegia, nähes ette rea meetmeid ühtse turu ajakohastamiseks ning inimeste ja ettevõtete võimaluste avardamiseks. Muu hulgas kavatseti esitada õigusakti ettepanek, et parandada teenuste direktiivi rakendamist, reformides sellega ettenähtud teatamise korda 1. Euroopa Ülemkogu kutsus üles ühtse turu strateegiat 2 ja muid ambitsioonikalt ellu viima ning lõpetama töö erinevate komisjoni poolt ette pandud ühtse turu strateegiatega ja need ellu viima aastaks, märkides, et Olemasolevate õigusaktide parem rakendamine ja jõustamine aitab Euroopa ühtse turu ambitsioonikatest sihtidest veelgi rohkem kasu saada 3. Teenuste direktiivist 4 tulenevalt ei tohi teatavad siseriiklikud eeskirjad, mis piiravad asutamisvabadust ja teenuste osutamise vabadust, olla kodakondsuse ega elukoha alusel diskrimineerivad ning peavad olema proportsionaalsed ja põhjendatud olulise avaliku huviga. Selleks et liikmesriikide kehtestatud meetmed vastaksid nendele tingimustele ja edendada konkurentsi teenuste ühtsel turul, peavad liikmesriigid teenuste direktiivi kohaselt esitama komisjonile teate direktiivi reguleerimisalasse kuuluvate autoriseerimisskeemide ja teatavate nõuete kehtestamise ja muutmise kohta. Komisjoni hinnangul ei täida teenuste direktiiviga ettenähtud teatamiskord oma eesmärki hoolimata sellest, et viimastel aastatel on tehtud jõupingutusi selle paremaks rakendamiseks, andes suuniseid teenuste direktiivi rakendamise käsiraamatus, soodustades liikmesriikide ametiasutuste vahel kogemuste ja hea tava vahetamist ning avaldades andmeid selle kohta, kuidas liikmesriigid järgivad teadete esitamise korda. Selgub, et aastal käsitles 40 % struktuurseid dialooge, mille komisjon algatas liikmesriikide suhtes teenuste direktiivi täitmise tagamiseks, liikmesriikide uusi meetmeid. Seega tundub, et praegune teatamise kord ei ole piisavalt suutnud tagada teenuste direktiivi nõuetekohast ja täielikku rakendamist 5. Seetõttu esitab komisjon eraldi õigusakti teenuste direktiiviga ettenähtud teatamise korra ajakohastamiseks ja direktiivi olemasolevate sätete jõustamise parandamiseks. Sellega luuakse tulemuslikum ja tõhusama menetlus, et liikmesriigid ei saaks vastu võtta teenuste direktiiviga vastuolus olevaid autoriseerimisskeeme ja teatavaid nõudeid. Käesoleva direktiiviga ei tehta olemasolevas teenuste direktiivis muid muudatusi peale vajalike muudatuste teatamise korda käsitlevates sätetes. Selle õigusaktiga parandataks teatamiskohustuse täitmist, suurendataks teavitamismenetluse tõhusust, parandataks teadete kvaliteeti ja sisu ning hõlmataks teatamiskohustusega sellised KOM(2015) 550 (final). Euroopa Ülemkogu 18. detsembri aasta järeldused (EUCO 28/15). Euroopa Ülemkogu 28. juuni aasta järeldused (EUCO 26/16). Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri aasta direktiiv 2006/123/EÜ teenuste kohta siseturul (ELT L 376, , lk 36). Teenuste direktiiv ei ole täielikult avanud oma majanduslikku potentsiaali suurendada ELi SKPd 2,6 %. Arvestuste kohaselt suudeti aastatel liikmesriikide rakendatud reformide tulemusel rakendada ainult umbes üks kolmandik sellest potentsiaalist (ELi SKP kasvas 0,9 %). ET 2 ET

3 täiendavad nõudeid, mis, nagu teenuste direktiivi kohaldamise käigus on selgunud, võivad endast kujutada olulist tõket teenuste siseturul. Tulemuslikum, tõhusam ja sidusam teatamiskord on abiks liikmesriikidele, aidates ennetada teenuste direktiiviga hõlmatud teenustele diskrimineerivate, põhjendamatute ja ebaproportsionaalsete autoriseerimisskeemide ja nõuete kehtestamist. Sellised autoriseerimisskeemid ja nõuded vähendavad avatust ja integratsiooni majanduses, põhjustavad hinnatõusu ning vähendavad tarbijate valikuvõimalust. Samuti võivad need piirata ettevõtlust ja investeeringuid, kuna need tõenäoliselt pidurdavad ettevõtete loomist ja Euroopa turule tulekut. Kavandatav õigusakt tõenäoliselt aitab suurendada Euroopa teenuseturgudel konkurentsi ja süvendada integreerimist, tuues kasu nii tarbijatele kui ka ettevõtjatele. Kooskõla poliitikavaldkonnas kehtivate sätetega Käesoleva direktiiviga täiendatakse teenuste ühtse turu läbipaistvusdirektiivi 6 kohast kaupade ja infoühiskonna teenustega seotud nõuetest teatamise korda. Kahe direktiivi vahelist seost on reguleeritud mõlemas õigusaktis. Käesoleva direktiiviga täiendatakse ka kutsekvalifikatsioonide direktiivi 7 kohast aruandekohustust. Selles on artikkel, millega määratakse selgelt kindlaks kahe õigusakti vaheline seos ning sellest tulenevaid kohustused. Käesoleva direktiivi rakendamisel kasutatakse IMI määrusega 8 loodud siseturu infosüsteemi. Kooskõla muude liidu poliitikavaldkondadega Käesolev direktiiv võetakse vastu lisaks muudele teenuste valdkonna poliitikaalgatustele, mis tehakse vastavalt ühtse turu strateegiale. Eelkõige täiendab see proportsionaalsuse kontrolli käsitlevat direktiivi. Viimasega kehtestatakse kriteeriumid, mille alusel liikmesriigid hindavad kutsekvalifikatsioonide direktiivi kohaldamisalasse kuuluvate siseriiklike õigusaktide eelnõude proportsionaalsust. Mõned kutsekvalifikatsioonide direktiivi kohaldamisalasse kuuluvad meetmed kuuluvad ühtlasi ka teenuste direktiivi ja sellega ettenähtud teatamiskohustuse kohaldamisalasse. Nende puhul peaks praeguse teatamise korra kohaselt esitatav teave proportsionaalsuse hindamise kohta rahuldama ka proportsionaalsuse kontrolli käsitleva direktiivi nõudeid. Tagatakse kooskõla kõnealuste aktide vahel. 2. ÕIGUSLIK ALUS, SUBSIDIAARSUS JA PROPORTSIONAALSUS Õiguslik alus Ettepanek põhineb ELi toimimise lepingu artikli 53 lõikel 1 ning artiklitel 62 ja 114. ELi toimimise lepingu artikli 53 lõige 1 ning artiklid 62 ja 114 annavad ELile pädevuse võtta meetmeid ühtse teenusteturu suhtes. Vastavalt ELi toimimise lepingu artikli 53 lõikele 1 ja artiklile 62 vastuvõetud ELi normide eesmärk peaks olema liikmesriikides füüsilisest isikust 6 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. septembri aasta direktiiv (EL) 2015/1535, millega nähakse ette tehnilistest eeskirjadest ning infoühiskonna teenuste eeskirjadest teatamise kord. 7 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. septembri aasta direktiiv 2005/36/EÜ kutsekvalifikatsioonide tunnustamise kohta. 8 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri aasta määrus (EL) nr 1024/2012, mis käsitleb siseturu infosüsteemi kaudu tehtavat halduskoostööd ning millega tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2008/49/EÜ (IMI määrus) (ELT L 316, , lk 1). ET 3 ET

4 ettevõtjana tegutsemise alustamise ja tegutsemise lihtsustamiseks neid käsitlevate õigus- ja haldusnormide ühtlustamine. ELi toimimise lepingu artikli 114 kohaselt on ELil teatavatel tingimustel ühtse turu loomise ja toimimise huvides pädevus võtta vastu ELi õigusakte. Käesoleva direktiiviga kehtestatud teatamise korra eesmärk on kaitsta asutamisvabadust ja teenuste osutamise vabadust, mis kuulvad liidu aluspõhimõtete hulka. Eelkõige on ettepaneku eesmärk tagada, et teatavad asutamisvabadusele ja teenuste osutamise vabadusele kehtestatud siseriiklikud piirangud on kooskõlas teenuste direktiiviga ja aitavad kaasa selle jõustamisele. Käesoleva direktiiviga ettenähtud teatamise kord annab võimaluse analüüsida siseriiklikke õigus- ja haldusnorme ning võtta ennetusmeetmeid, kui teenuste direktiivi asjakohaseid sätteid ei ole järgitud. Teenuste direktiivi kohaselt peavad liikmesriikide autoriseerimisskeemid ja teatavad nõuded vastama diskrimineerimiskeelu, vajalikkuse ja proportsionaalsuse tingimustele. Direktiivis on ka konkreetsed sätted autoriseerimisskeemide (näiteks menetluslikud tagatised) ja teatavate nõuete kohta (näiteks kindlustusnõuded). Teatamise kord aitab ära hoida tõkkeid ühtsel turul, mis tulenevad siseriiklike õigusaktide erinevast kujunemisloost, ning ühtlustada liikmesriikide õigus- ja haldusnorme teenuste direktiiviga hõlmatud teenuste puhul, parandades ELi ühtse teenusteturu toimimist ning edendades töökohtade loomist ja majanduskasvu. Subsidiaarsus (ainupädevusse mittekuuluva valdkonna puhul) Käesoleva seadusandliku ettepaneku üldeesmärk on tagada, et ELi ühtne teenusteturg, mis ei piirdu ühe liikmesriigi territooriumiga, vaid hõlmab tervet ELi, toimiks ladusalt. Kuna ELi ühtne turg on laadilt riikidevaheline, saab riiklike meetmete eelnõude vastavust teenuste direktiivile tõhusalt ja sidusalt kontrollida ning selleks ettenähtud IT-vahendit hallata ainult ELi tasandil. Käesoleva direktiiviga nähakse teenuste direktiiviga kehtestatud senise teatamise korra asemel ette uus teatamise kord. Proportsionaalsus Käesolevas direktiivis esitatud meetmed on proportsionaalsed selle eesmärgiga tõhustada teatamise korda teenuste direktiivi jõustamise parandamiseks. Võrreldes senise korraga on käesolevas direktiivis teatamise kohustust selgemalt kirjeldatud ja see on paremini kooskõlas teenuste direktiivi kohaldamisalaga. Täpsemalt on sätestatud teatatud meetmete eelnõude suhtes läbiviidav konsulteerimismenetlus, parandatud eelnõu kättesaadavust sidusrühmadele, täpsustatud ja ühtlustatud komisjoni võimalust võtta vastu otsuseid teatatud meetmete kohta ning täpsustatud teatamata jätmise õiguslikke tagajärgi kooskõlas kohtupraktikaga. Need meetmed ei lähe kaugemale sellest, mis on vajalik tuvastatud probleemide kõrvaldamiseks ja seatud eesmärkide saavutamiseks. Neist ei tulene kohustusi teenuseosutajatele ega ebaproportsionaalseid kulusid liikmesriikidele. Liikmesriikide ametiasutused on juba kohustatud järgima teenuste direktiivi, mille kohaselt tuleb neil teatada komisjonile teatavatest meetmetest. Liikmesriikide halduskulud võivad küll pisut suureneda, kuid kuna käesoleva algatuse eesmärk on vältida teatavaid teenuste direktiiviga vastuolus olevaid tõkkeid teenuste valdkonnas, siis praktikas korvab seda osaliselt rikkumisjuhtumite arvu eeldatavast vähenemisest tingitud kulude vähenemine. ET 4 ET

5 Vahendi valik Sidusat ja läbipaistvat teatamise korda, mis võimaldab kontrollida autoriseerimisskeemide ja nõuete vastavust teenuste direktiivile enne nende vastuvõtmist liikmesriikides, saab kehtestada õiguslikult siduva õigusaktiga. Ettepanek põhineb ELi toimimise lepingu artikli 53 lõikel 1 ning artiklitel 62 ja 114. Komisjon esitab ettepaneku võtta vastu direktiiv. 3. JÄRELHINDAMISE, SIDUSRÜHMADEGA KONSULTEERIMISE JA MÕJU HINDAMISE TULEMUSED Järelhindamine / kehtivate õigusaktide toimivuskontroll Käesolevat direktiivi ette valmistades analüüsis komisjon praegu kehtivat teatamise korda, mis on sätestatud teenuste direktiivis. Analüüsi käigus selgus mitu puudust: liikmesriikide, komisjoni ja sidusrühmade võimalused sekkuda ennetavalt, riigi õigusakti vastuvõtmise eel, on piiratud, vahendid ettenähtud korra kohaselt teatavaks tehtud nõuete mõjutamiseks on ebaühtlased, puudub piisav proportsionaalsuse analüüs ja teatamiskohustuse täitmata jätmise õiguslikud tagajärjed on ebaselged. Kõige märkimisväärsem on aga see, et mitte kõik liikmesriigid ei täida teatamiskohustust. See on kahjulik teenuste osutajatele ja kasutajatele ning raskendab siseriiklikke haldus- ja kohtuasutuste tegevust. Konsulteerimine sidusrühmadega Komisjon korraldas direktiivi ettevalmistamise käigus avaliku konsultatsiooni sidusrühmadega, mis kestis aasta jaanuarist aprillini. Lisaks korraldati põhjalikke arutelusid institutsiooniliste sidusrühmadega (liikmesriigid ja ELi institutsioonid), keda teavitamise kord ja selle kavandatud muutmine otseselt puudutab. Konsulteerimise tulemused on avaldatud ja lisatud mõjuhinnangu aruandesse. Suur enamus avalikust konsultatsioonis osalenud sidusrühmi (70 % ametiasutusi ja 60 % ettevõtteid) toetab seadusandlikku ettepanekut ajakohastada teenuste direktiiviga ettenähtud teatamiskorda. Sidusrühmade põhjendused olid mitmekesised: luua selgus küsimuses, milliste meetmete kohta ja millal tuleb teade esitada, anda võimalus tutvuda riigi kavandatava meetmega enne selle ametlikku vastuvõtmist, kehtestada selged eeskirjad, mis tagavad teatamiskohustuse täitmise kõikide liikmesriikide poolt ning teha esitatud teated avalikult kättesaadavaks. Avalikus konsultatsioonis osalenud sidusrühmad üldiselt toetasid seadusandlikku ettepanekut, kuna sellega muudetakse selgemaks ja ühtlustatakse teatamise korda (80 % ametiasutusi ja 80 % ettevõtteid), suurendatakse teadete läbipaistvust (60 % ametiasutusi ja 80 % ettevõtteid), antakse meetmest teada juba eelnõu etapis (50 % ametiasutusi ja 70 % ettevõtteid), esitatakse teave proportsionaalsuse hindamise kohta (60 % ametiasutusi ja 50 % ettevõtteid), laiendatakse teatamise kohustuse kohaldamisala muudele teenuste direktiivi kohastele olulistele nõuetele (60 % ametiasutusi ja 75 % ettevõtteid) ning parandatakse teatamiskohustuse täitmist liikmesriikide poolt (80 % ametiasutusi ja 80 % ettevõtteid). ET 5 ET

6 Eksperdiarvamuste kogumine ja kasutamine Käesoleva direktiivi ettepaneku koostamisele aitasid kaasa ka aastal teostatud liikmesriikide vastastikuse hindamise, aastal teostatud tulemuslikkuskontrolli 10 ja aastal teostatud vastastikuse eksperdihinnangu 11 tulemused. Praegu kehtivat teatamiskohustust käsitles teenuste direktiivi rakendamise analüüsi raames ka kontrollikoda, 12 kes leidis selles mitmeid vajakajäämisi, sealhulgas teatamise korra ebaselgus, meetme eelnõust teatamise kohustuse puudumine ja teadete vähene läbipaistvus. Mõju hindamine Käesoleva algatuse kohta tehti mõjuhinnang. Lisaks praeguse olukorra säilitamisele (lähtestsenaarium) analüüsiti mõjuhinnangu aruandes nelja poliitikavalikut. Muude kui seadusandlike suunistega (variant 2) saab muuta praegust korda ja sellest tulenevaid kohustusi selgemaks, kuid nendega ei saa muuta kehtivat korda ega suurendada selle tulemuslikkust ja tõhusust. Seadusandliku algatuse puhul on mitu valikuvõimalust. Sellega võib parandada teatamise korra tõhusust, sisukust ja kvaliteeti, kehtestada õigusaktide eelnõu esitamise kohustuse, suurendada süsteemi läbipaistvust, täpsustada menetluse etappe ja sisu ning parandada esitatava teabe kvaliteeti (variant 3). Selleks et muuta teatamise kohustus tõhusamaks ja asjakohasemaks, võib selle kohaldamisala laiendada ja hõlmata ka teenuste direktiivi kohaldamisalasse kuuluvad, kuid teatamise kohustusega hõlmamata regulatiivnõuded (4. variant). Seadusandlik algatus võib olla vahend, mille abil parandada teatamiskohustuse järgimist liikmesriikide poolt. Selle võimaluse võib omakorda jaotada kaheks (variandid 5a ja 5b). Võimalus lisada teenuste teenused ühtse turu läbipaistvusdirektiivi jäeti kõrvale, kuna kaubad ja teenused on liidu õiguses täiesti erinevalt reguleeritud. Võimalus ühendada kutsekvalifikatsioonide direktiivi kohane kohustus teenuste direktiivi teatamise kohustusega isegi ei kaalutud, kuna nendel direktiividel on erinev ulatus ja sisu. Eelistatud valik on variantide 3, 4, ja 5 kombinatsioon. See võimaldaks kõige paremini kõrvaldada kindlakstehtud puudused ning parandada teavitamise korra tulemuslikkust ja tõhusust, kuid liikmesriikide ametiasutuste ja komisjoni halduskulud suureneksid vaid pisut. 24. juunil 2016 esitas õiguskontrollikomitee heakskiitva arvamuse komisjoni poolt kõnealuse algatuse suhtes tehtud mõjuhinnangu kohta. Täielikult oli arvesse võetud õiguskontrollikomitee soovitusi esitada kehtiva teatamise korra puuduste kohta põhjalikum selgitus, täiendada uue korra põhjendust, selgitada üksikasjalikumalt probleemi olemuse ja lahendusvariantide omavahelist seost ning täpsustada eelistatud variandi sisu ja seda, kuidas see aitab lahendada väljaselgitatud probleeme KOM(2011) 20 (final). 10 SWD(2012) 147 (final). 11 SWD(2013) 402 (final). 12 Eriaruanne nr 5/2016 Kas komisjon on taganud teenuste direktiivi mõjusa rakendamise? 13 Avaliku konsultatsiooni tulemused, mõjuhinnangu aruanne ja õiguskontrollikomitee arvamus on kättesaadavad aadressil ET 6 ET

7 Õigusnormide toimivus ja lihtsustamine Kavandatav direktiiv aitab kaasa õigusloome kvaliteedi parandamisele ja lihtsustamisele, edendades kehtivate ELi õigusaktide ühtset jõustamist ühtsel turul ja aidates vältida teenuste valdkonnas teatavate diskrimineerivate, põhjendamatute ja ebaproportsionaalsete tõkete loomist. Teenuste direktiiviga kehtestatud teatamise kord asendatakse selgema, sidusama, tulemuslikuma ja tõhusama korraga. Paraneb regulatiivkeskkond, sest autoriseerimisskeemide ja teatavate nõuete vastavust teenuste direktiivile saab kontrollida eelnõu etapis ja enne vastuvõtmist, mis vähendab ohtu, et teatavad riiklikud meetmed ei ole kooskõlas teenuste direktiiviga, mis omakorda tingiks vajadust teha täiendavaid õiguslikke kohandusi. Põhiõigused Käesolev ettepanek on kooskõlas põhiõiguste hartas, eelkõige ettevõtlusvabadust käsitlevas artiklis 16 sätestatud põhiõigustega. 4. MÕJU EELARVELE Ettepanek ei mõjuta Euroopa Liidu eelarvet. 5. MUU TEAVE Rakenduskavad ning järelevalve, hindamise ja aruandluse kord Direktiivi kohaselt esitab komisjon direktiivi kohaldamise aruande iga kolme aasta järel. Selgitavad dokumendid Käesolev ettepanek ei nõua siseriiklikku õigusesse ülevõtmist selgitavaid dokumente, kuna sellega tehakse vaid väiksemaid muudatusi teenuste direktiiviga kehtestatud teatamise korda. Komisjon võib siiski vajaduse korral anda suuniseid läbivaadatud teatamise korra kohaldamise kohta. Ettepaneku sätete üksikasjalik selgitus Artiklis 1 selgitatakse kavandatava direktiivi reguleerimiseset ja kohaldamisala. Direktiivi eesmärk on tagada, et liikmesriikide õigus- ja haldusnormid, millega kehtestatakse teenuste direktiivi kohaldamisalasse kuuluvaid autoriseerimisskeeme ja teatavaid nõudeid, on kooskõlas teenuste direktiiviga. Käesoleva direktiiviga on hõlmatud samad sektorid kui teenuste direktiiviga. Artikkel 2 sisaldab mõisteid, mis on kooskõlas aluslepingus esitatud määratlustega vastavalt Euroopa Kohtu tõlgendusele ja teenuste direktiiviga. Artikkel 3 põhineb teenuste direktiivis sätestatud teatamiskohustusel. Sellega on liikmesriikidele ette nähtud konkreetsed ja tingimusteta kohustused. Selles on ka täpsustatud, millistest meetmetest ja millal tuleb teatada, millist täiendavat teavet tuleb teates esitada ja millised tagajärjed on teatavate käesolevas direktiivis sätestatud kohustuste täitmatajätmisel. Teatamise korra tõhususe ja tulemuslikkuse suurendamiseks ning kõigi asjaomaste isikute huvides on artiklis 3 ja 5 sätestatud kohaldatavad tähtajad. Õigusliku ebakindluse vältimiseks ja menetluse sujuva toimimise tagamiseks algab tähtaeg hetkest, pärast, kui teade on tunnistatud täielikuks. Artiklis 4 on sätestatud, milliste direktiivi 2006/123/EÜ kohaldamisalasse kuuluvate nõuete ja autoriseerimisskeemide suhtes teatamiskohustus kehtib. Ette on nähtud, et liikmesriigid ET 7 ET

8 teatavad autoriseerimisskeemidest ja teatavatest asutamisnõuetest, nõuetest, mis mõjutavad teenuste osutamise vabadust, ning kutsealast vastutuskindlustust ja multidistsiplinaarset tegevust käsitlevatest nõuetest. Artikliga 5 kehtestatakse kolmekuine konsulteerimise tähtaeg, mida arvestatakse alates meetme eelnõust teatamisest. Komisjonil ja teistel liikmesriikidel on kuni kahe kuu jooksul võimalik teha märkusi teatatud meetme kohta, seejärel on teate esitanud liikmesriigil üks kuu aega märkustele vastata. Kiirus ja tõhusus tuleb ühitada vajadusega anda osapooltele võimalus esitada põhjalikke ja konstruktiivseid märkusi ja meetmest teatanud liikmesriigile võimalus tõstatatud probleemid lahendada. Kõik osapooled peavad seda korda rakendama hea koostöö vaimus, võttes arvesse teiste isikute õigustatud huve ning vajadust tagada teatamise korra ladus ja tõhus toimimine. Komisjon võib artikli 6 alusel pärast meetme analüüsimist anda meetmest teatanud liikmesriigile hoiatuse, kui ta kahtleb meetme vastavuses teenuste direktiivile. Sellise hoiatuse saanud liikmesriik ei võta teatatud meedet kolme kuu jooksul vastu. Kui hoiatus on väljastatud, võib komisjon vastavalt artiklile 7 ja kooskõlas teenuste direktiiviga võtta vastu õiguslikult siduva otsuse, millega teatatud meede tunnistatakse teenuste direktiiviga vastuolus olevaks ning nõutakse teate esitanud liikmesriigilt meetme vastuvõtmisest loobumist. Artikliga 8 nähakse ette teatatud meetmete eelnõu ja sellele lisatud teabe ning lõpliku vastuvõetud meetme teatavakstegemine kolmandatele isikutele. Kolmandate isikute teavitamine meetmete eelnõudest on oluline, võttes arvesse nende teadmisi asjaomastest turgudest ning õigus- ja haldusnormide mõjust neile. Artikli 9 kohaselt nimetavad liikmesriigid pädeva asutuse, kes vastutab riiklikul tasandil direktiiviga kehtestatava teavitamise korra toimimise eest. Artikliga 10 täpsustatakse käesoleva direktiivi ning direktiivide (EL) 2015/1535 ja 2005/36/EÜ vahelist seost. Artikliga 11 nähakse ette direktiivi kohaldamise perioodiline läbivaatamine. Artikliga 12 tehakse muudatusi direktiivis 2006/123/EÜ. Artikliga 13 muudetase määruse (EL) nr 1024/2012 lisa. Artikliga 14 kehtestatakse liikmesriikidele direktiivi ülevõtmise tähtaeg. Artiklis 15 käsitletakse jõustumist ja kohaldamist. Artiklis 16 on loetletud käesoleva direktiivi adressaadid. ET 8 ET

9 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (teenuste kohta siseturul) jõustamise kohta, millega kehtestatakse teenustega seotud autoriseerimisskeemidest ja nõuetest teatamise kord ning muudetakse direktiivi 2006/123/EÜ ja määrust (EL) nr 1024/2012, mis käsitleb siseturu infosüsteemi kaudu tehtavat halduskoostööd (EMPs kohaldatav tekst) EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU, võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 53 lõiget 1 ning artikleid 62 ja 114, võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut, olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele, võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust 14, toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt ning arvestades järgmist: (1) Euroopa Liidu toimimise lepinguga (ELi toimimise leping) on tagatud teenuseosutajate asutamisvabadus teises liikmesriigis ja liikmesriikidevaheline teenuste osutamise vabadus. (2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2006/123/EÜ 15 on sätestatud asutamisvabadus ja teenuste osutamise vabadus teatavate teenuste osas. Sellega on muu hulgas nähtud ette, et autoriseerimisskeemid ja teatavad teenustega seotud nõuded ei tohi olla kodakondsuse ega elukoha alusel diskrimineerivad ning peavad olema proportsionaalsed ja põhjendatud olulise avaliku huviga. (3) Direktiivis 2006/123/EÜ on sätestatud liikmesriikide kohustus hinnata ja kohandada oma õigusakte, mis käsitlevad autoriseerimisskeeme ja teatavaid teenustega seotud nõudeid, ning viia need vastavusse nimetatud direktiivi normidega. Selleks et eeskirjade täitmist liikmesriikide poolt oleks lihtsam kontrollida, on direktiivis 2006/123/EÜ sätestatud liikmesriikide kohustus teavitada uutest õigus- ja haldusnormidest, millega kehtestatakse teatavad uued nõuded, mis kuuluvad kõnealuse direktiivi kohaldamisalasse, või selliste nõuete sisulistest muudatustest. (4) Komisjon saab liikmesriikidelt üha rohkem direktiivi 2006/123/EÜ kohaseid teateid uute nõuete kohta. Kuid mitte kõik siseriiklikud nõuded ei ole kodakondsuse või elukoha alusel mittediskrimineerivad, õigustatud ja proportsionaalsed. Nende tõttu on ELT C...,..., lk. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri aasta direktiiv 2006/123/EÜ teenuste kohta siseturul (ELT L 376, , lk 36). ET 9 ET

10 komisjon algatanud liikmesriikidega arvukalt struktuurseid dialooge. Seega ei ole praegune teatamise kord piisav selleks, et vältida kodakondsuse ja elukoha alusel diskrimineerimist ning põhjendamatute ja ebaproportsionaalsete nõuete kehtestamist. See aga on kahjulik teenuste siseturul tegutsevatele kodanikele ja ettevõtjatele. Lisaks ilmneb, et osade direktiivi 2006/123/EÜ kohaldamisalasse kuuluvate teenustega seotud uute ja muudetud nõuete kohta ei ole üldse teadet esitatud. (5) Nimetatud põhjustel tegi komisjon oma ühtse turu strateegias 16 teatavaks, et kavatseb parandada direktiivi 2006/123/EÜ täitmist ning korraldada ümber direktiivi kohase teatamise korra. (6) Direktiivi 2006/123/EÜ teenuste siseturgu reguleerivate normide jõustamist tuleks tõhustada, parandades direktiiviga ettenähtud riikide autoriseerimisskeemidest ning teatavatest füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsemise võimaldamise ja füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsemisega seotud nõuetest teatamise korda. Edendada tuleks selliste siseriiklike sätete vastuvõtmise vältimist, millega kehtestatakse direktiiviga 2006/123/EÜ vastuolus olevaid nõudeid ja autoriseerimisskeeme. Käesoleva direktiivi kohaldamine ei piira aluslepingutest tulenevaid komisjoni volitusi ega liikmesriikide kohustust täita liidu õigusakte. (7) Käesolevas direktiivis sätestatud teatamiskohustust tuleks kohaldada liikmesriikide selliste regulatiivmeetmete suhtes nagu üldist laadi õigus- ja haldusnormid ning muud siduvad üldist laadi normid, näiteks kutseorganisatsioonide vastuvõetud normid, mis ühiselt reguleerivad teenuste osutamise valdkonnale juurdepääsu ja selles valdkonnas tegutsemist. Teatamiskohustust ei tuleks aga kohaldada riiklike ametiasutuste üksikotsuste suhtes. (8) Käesoleva direktiivi artiklis 4 osutatud liikmesriikide kohustus teatada autoriseerimisskeemide ja nõuete kehtestamise meetmete eelnõudest vähemalt kolm kuud enne nende vastuvõtmist on ettenähtud selleks, et tagada meetmete vastavus direktiivile 2006/123/EÜ. Selleks et teatamise kord toimiks, peaks arutelu teatatud meetmete kohta toimuma piisavalt aegsasti enne nende vastuvõtmist. Tuleks soodustada komisjoni ja liikmesriikide vahelist läbipaistvust ja head koostööd ning edendada komisjoni ja riiklike asutuste vahelist teabevahetust direktiivi 2006/123/EÜ kohaste autoriseerimisskeemide ja teatavate nõuete vastuvõtmise ja muutmise kohta vastavalt Euroopa Liidu lepingu (ELi leping) artikli 4 lõikele 3. Korra tulemuslikkuse tagamiseks tuleks teatamiskohustuse rikkumist ja teatatud meetme vastuvõtmata jätmist muu hulgas ka hoiatuse saamise järgsel ajal käsitada oluliste menetlusnormide märkimisväärse rikkumisena, mis mõjutab üksikisikuid. (9) Kui sisulisi muudatusi tehakse sellise meetme eelnõus, mille suhtes on algatatud direktiivi kohane teatamise menetlus, peaks teate esitanud liikmesriik läbipaistvuse ja koostöö huvides sellest aegsasti teatama komisjonile, teistele liikmesriikidele ja sidusrühmadele. Tehnilist laadi muudatustest ei ole vaja teatada. (10) Liikmesriik peaks esitama küllalt teavet, et selle alusel saaks hinnata direktiivi 2006/123/EÜ nõuete täitmist, eelkõige autoriseerimisskeemi või nõude proportsionaalsust. Vastavalt Euroopa Kohtu praktikale tuleks teabes seetõttu osutada avalikku huvi pakkuvale eesmärgile ning kajastada esitatud autoriseerimisskeemi või nõude vajalikkust, põhjendatust ja proportsionaalsust selle eesmärgi saavutamiseks; 16 Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele Ühtse turu täiustamine: rohkem võimalusi inimestele ja ettevõtetele (COM(2015) 550 (final)). ET 10 ET

11 seega tuleks esitada selgitused selle kohta, et eelnõu on sobiv, et see ei lähe kaugemale kui vaja ning et muud, vähem piiravad vahendid puuduvad. Lisada tuleks asjaomase liikmesriigi põhjendused ja tõendid ning teatatud meetme proportsionaalsuse analüüsi aruanne. (11) Liikmesriikide ja komisjoni vahelise teabevahetuse tõhususe tagamiseks tuleks direktiivi rakendamise käigus ka edaspidi kasutada Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 1024/ asutatud siseturu infosüsteemi. (12) Direktiivis 2006/123/EÜ sätestatud teatamise kohustuse alusel tuleb liikmesriikidel teatada komisjonile ja teistele liikmesriikidele selle direktiivi artikli 15 lõike 2, artikli 16 lõike 1 kolmanda lõigu ja artikli 16 lõike 3 esimese lause kohastest nõuetest. Direktiivi kohaldamisel on ilmnenud, et laialt on levinud sellised autoriseerimisskeemid ja nendega seotud nõuded, kutsealane vastutuskindlustus, tagatised ning muud samalaadsed meetmed ja valdkondadevahelised piirangud, mis võivad oluliselt takistada ühtse teenusteturu toimimist. Seetõttu peaks ka nende suhtes kehtima teatamiskohustus, mis aitaks tagada, et asjaomaste liikmesriikide õigus- ja haldusnormide eelnõud on kooskõlas direktiiviga 2006/123/EÜ. Direktiivi 2006/123/EÜ artikli 16 lõikes 2 nimetatud nõuded on teatamiskohustusega hõlmatud niivõrd, kuivõrd nende suhtes kohaldatakse artikli 16 lõiget 3. (13) Käesoleva direktiiviga kehtestatakse kolmekuine konsulteerimisperiood, mille jooksul analüüsitakse kavandatavaid meetmeid ja arutatakse neid teate esitanud liikmesriigiga. Konsulteerimise läbiviimiseks ning liikmesriikidel, komisjonil ja sidusrühmadel märkuste esitamise võimaldamiseks peaksid liikmesriigid kavandatavatest meetmetest teatama vähemalt kolm kuud enne nende vastuvõtmist. Teatavad liikmesriigid peaksid kooskõlas liidu õigusaktidega võtma arvesse kavandatava meetme eelnõu kohta esitatud märkusi. (14) Kui komisjonil on pärast konsultatsioone endiselt kahtlusi, kas teatatud meetme eelnõu on kooskõlas direktiiviga 2006/123/EÜ, võib ta teate esitanud liikmesriiki hoiatada ning anda talle võimaluse viia meetme eelnõu kooskõlla liidu õigusaktidega. Komisjon peaks hoiatuses esitama ka selgituse tõstatatud õiguslike küsimuste kohta. Sellise hoiatuse saanud teavitav liikmesriik ei võta teatatud meedet kolme kuu jooksul vastu. (15) Seda, kui meetme eelnõust ei teatata vähemalt kolm kuud enne selle vastuvõtmist ja/või meedet ei võeta vastu kas selle tähtaja jooksul või kolme kuu jooksul pärast hoiatuse saamist, tuleks käsitada oluliste menetlusnormide märkimisväärse rikkumisena, mis mõjutab üksikisikuid. (16) Selleks et tagada teatamise korra tõhusus, tulemuslikkus ja sidusus, peaks komisjonile jääma õigus vastu võtta otsuseid, millega nõutakse, et kõnealune liikmesriik hoiduks võtmast enda teatatud meedet või tühistaks vastuvõetud meetme, kui see rikub direktiivi 2006/123/EÜ. (17) Huvitatud kolmandatel isikutel peaks olema juurdepääs liikmesriikide saadetud teadetele, et nad saaksid teavet kavandatud autoriseerimisskeemide ja teenustega seotud teatavate nõuete kohta turgudel, kus nad tegutsevad või võivad tegutsema hakata, ja saaksid nende kohta märkusi esitada. (18) Käesolev direktiiv ei mõjuta infoühiskonna teenustega seotud teatamiskohustust, mis liikmesriikidel on vastavalt direktiivile (EL) 2015/1535. Selleks et vältida teadete 17 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri aasta määrus (EL) nr 1024/2012, mis käsitleb siseturu infosüsteemi kaudu tehtavat halduskoostööd ning millega tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2008/49/EÜ (IMI määrus) (ELT L 316, , lk 1). ET 11 ET

12 dubleerimist, tuleks nii viimasena nimetatud direktiivi alusel esitatud teadet kui ka käesolevas direktiivis sätestatud teatamiskohustuse kohast teadet käsitada teadetena, mis täidavad käesoleva direktiivi kohast teatamiskohustust. (19) Samal põhjusel tuleks käesoleva direktiivi kohast teadet käsitada teatena, mis täidab Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2005/36/EÜ 18 artikli 59 lõike 5 kohast liikmesriikide aruandluskohustust. (20) Seoses käesoleva direktiivi kohase teatamise korra kehtestamisega tuleks muuta direktiivi 2006/123/EÜ sätteid teatamise korra kohta. Määrust (EL) nr 1024/2012 tuleks vastavalt muuta. (21) Kuna liikmesriigid üksi ei suuda piisavalt saavutada käesoleva direktiivi eesmärki, nimelt kehtestada direktiivi 2006/123/EÜ jõustamise parandamiseks teatamise kord ühisturul teenuseosutajate asutamisvabaduse soodustamiseks ja teenuste osutamise vabaduse tagamiseks, ning ulatuse ja toime tõttu sobib selleks paremini ELi tasandi meede, võib liit võtta meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev direktiiv nimetatud eesmärgi saavutamiseks vajalikust kaugemale, 18 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. septembri aasta direktiiv 2005/36/EÜ kutsekvalifikatsioonide tunnustamise kohta (ELT L 255, , lk 22). ET 12 ET

13 ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI: Artikkel 1 Reguleerimisese ja kohaldamisala Käesolevas direktiivis sätestatakse kord, mille kohaselt teatavad liikmesriigid õigus- või haldusnormide eelnõudest, millega kehtestatakse direktiivi 2006/123/EÜ kohaldamisalasse kuuluvad uued autoriseerimisskeemid ja teatavad nõuded või muudetakse olemasolevaid. Artikkel 2 Mõisted Käesoleva direktiivi kohaldamisel kohaldatakse direktiivi 2006/123/EÜ artikli 4 lõigetes 1, 2, 3, 5 ja 9 ning määruse (EL) nr 1024/2012 artikli 5 teises lõigus sätestatud mõisteid. Lisaks kohaldatakse järgmisi mõisteid: (a) (b) meetme eelnõu ettevalmistusetapis olev tekst, milles teate esitanud liikmesriik saab veel teha olulisi muudatusi ning millega nähakse ette autoriseerimisskeem või nõue direktiivi 2006/123/EÜ artikli 4 lõike 6 või 7 tähenduses eesmärgiga jõustada see üldise õigus- või haldusnormina; vastuvõtmine kehtestatud korras tehtud liikmesriigi otsus muuta üldine õigus- või haldusnorm lõplikuks. Artikkel 3 Teatamiskohustus 1. Liikmesriigid teatavad komisjonile meetmete eelnõudest, millega nähakse ette või muudetakse artiklis 4 osutatud nõudeid või autoriseerimisskeeme. 2. Kui liikmesriik teeb teatatud meetme eelnõus muudatusi, mille tulemusena laiendatakse oluliselt selle kohaldamisala või sisu, lühendatakse algselt planeeritud rakendamistähtaega, lisatakse nõudeid või autoriseerimisskeeme või muudetakse nõuded, autoriseerimisskeemid või asutamise või teenuste piiriülese osutamise nõuded rangemaks, teatab ta lõike 1 kohaselt varem teatatud, kuid muudetud meetme eelnõu uuesti, lisades selgituse muutmise eesmärgi ja sisu kohta. Sellisel juhul loetakse varem teatatud eelnõu tagasivõetuks. 3. Lõigetes 1 ja 2 osutatud meetmete eelnõud esitatakse komisjonile vähemalt kolm kuud enne nende vastuvõtmist. 4. Artikli 3 lõikes 1, 2 või 3 või artikli 6 lõikes 2 sätestatud kohustuse rikkumine on olulise menetlusnormi rikkumine, mis mõjutab üksikisikuid. 5. Esitatud teates tuleb liikmesriikidel esitada teave, mis tõendab, et esitatud autoriseerimisskeem või nõue on kooskõlas direktiiviga 2006/123/EÜ. Muu hulgas tuleb esitada teave selle kohta, millisest olulisest avalikust huvist lähtutakse, ja selle kohta, et autoriseerimisskeem või nõue ei ole diskrimineeriv kodakondsuse ega elukoha alusel ning on proportsionaalne. Lisaks esitatakse analüüs, millest nähtub, et vähem piiravad vahendid puuduvad, ning tõendid teate esitanud liikmesriigi väidete kinnituseks. ET 13 ET

14 6. Oma teates esitab liikmesriik ka selle õigusnormi teksti, millel teatatud meetme eelnõu põhineb. 7. Liikmesriigid teavitavad juba vastuvõetud meetmest kahe nädala jooksul pärast selle vastuvõtmist. 8. Käesoleva direktiiviga kehtestatud teatamise korra rakendamisel kasutatakse määruses (EL) nr 1024/2012 sätestatud siseturu infosüsteemi, et tagada teabevahetus teate esitanud liikmesriigi, teiste liikmesriikide ja komisjoni vahel. Artikkel 4 Autoriseerimisskeemid ja nõuded, mille suhtes kehtib teatamiskohustus Liikmesriigid teatavad järgmistest autoriseerimisskeemidest ja nõuetest: (a) (b) autoriseerimiskavad direktiivi 2006/123/EÜ artikli 9 lõike 1 tähenduses; direktiivi 2006/123/EÜ artikli 15 lõikes 2 osutatud nõuded; (c) direktiivi 2006/123/EÜ artikli 16 lõike 1 kolmandas lõigus ja artikli 16 lõike 3 esimeses lauses osutatud nõuded, mis mõjutavad teenuste osutamise vabadust; (d) (e) direktiivi 2006/123/EÜ artiklis 23 osutatud nõue sõlmida kutsealase vastutuskindlustuse leping või näha ette garantii või muu sedalaadi meede; direktiivi 2006/123/EÜ artiklis 25 osutatud nõue, mis kohustab tegutsema teatavas konkreetses valdkonnas või mis piirab ühiselt või partnerluse korras tegutsemist mitmes tegevusvaldkonnas. Artikkel 5 Konsulteerimine 1. Pärast artikli 3 lõigetes 1 ja 2 osutatud liikmesriigi teate saamist annab komisjon teate esitanud liikmesriigile teada, et on kogu teate kätte saanud. 2. Teate esitanud liikmesriigi, teiste liikmesriikide ja komisjoni vaheline konsulteerimine toimub kuni kolme kuu jooksul alates kuupäevast, mil komisjon andis teate esitanud liikmesriigile teada kogu teate kättesaamisest. 3. Komisjon ja liikmesriigid võivad kahe kuu jooksul alates lõikes 2 osutatud konsultatsioonide algusest esitada oma märkused teate esitanud liikmesriigile. 4. Teate esitanud liikmesriik vastab komisjoni ja teiste liikmesriikide tehtud märkustele ühe kuu jooksul pärast nende kättesaamist ja enne teatatud meetme vastuvõtmist, selgitades, kuidas neid märkusi teatatud meetme puhul arvesse võetakse, või esitades märkuste arvesse võtmata jätmise põhjused. 5. Kui komisjon ega ükski teine liikmesriik ei esita teatatud meetme eelnõu kohta märkusi lõikes 3 osutatud kahe kuu jooksul, lõpeb konsultatsiooniperiood. Artikkel 6 Hoiatus 1. Enne artikli 5 lõikes 2 osutatud konsultatsiooniperioodi lõppu võib komisjon teate esitanud liikmesriiki hoiatada, et ta kahtleb, kas meetme eelnõu on kooskõlas direktiiviga 2006/123/EÜ, ja et ta kavatseb võtta vastu artiklis 7 osutatud otsuse. ET 14 ET

15 2. Sellise hoiatuse saamisel ei võta teate esitanud liikmesriik meetme eelnõu vastu kolme kuu jooksul pärast konsultatsiooniperioodi lõppu. Artikkel 7 Otsus Kui komisjon on esitanud artikli 6 lõike 1 kohase hoiatuse, võib ta kolme kuu jooksul pärast artikli 5 lõikes 2 osutatud konsulteerimisperioodi lõppu võtta vastu otsuse, et meetme eelnõu ei ole kooskõlas direktiiviga 2006/123/EÜ ning et liikmesriik ei tohi meetme eelnõu vastu võtta või peab meetme kehtetuks tunnistama, kui see on artikli 3 lõiget 3 või artikli 6 lõiget 2 rikkudes juba vastu võetud. Artikkel 8 Üldsuse teavitamine Komisjon avaldab selleks ettenähtud avalikul veebisaidil artikli 3 lõigete 1 ja 2 kohased liikmesriikide teated ning neis käsitletud vastuvõetud meetmed. Artikkel 9 Pädeva asutuse nimetamine Liikmesriigid nimetavad pädeva asutuse, kes vastutab riiklikul tasandil käesoleva direktiiviga kehtestatud teavitamise korra toimimise eest. Artikkel 10 Seos muude teavitus- ja aruandlusmehhanismidega 1. Kui liikmesriik on kohustatud meetmest teatama nii käesoleva direktiivi artikli 3 kui ka direktiivi (EL) 2015/1535 artikli 5 lõike 1 kohaselt, käsitatakse viimasena nimetatud direktiivi kohase teate esitamist ka käesoleva direktiivi artikli 3 lõigetes 1 ja 2 sätestatud teatamiskohustuse täitmiseks, kui see on kooskõlas käesoleva direktiivi artikli 3 lõigetes 3, 5, 6 ja 7 sätestatud kohustustega. 2. Kui liikmesriik on kohustatud teatama meetmest vastavalt käesoleva direktiivi artiklile 3 ning teavitama komisjoni vastavalt direktiivi 2005/36/EÜ artikli 59 lõikele 5, käsitatakse käesoleva direktiivi kohase teate esitamist ka direktiivi 2005/36/EÜ artikli 59 lõikes 5 sätestatud teatamiskohustuse täitmisena. Artikkel 11 Aruandlus ja läbivaatamine 1. Komisjon esitab hiljemalt [36 kuud pärast käesoleva direktiivi liikmesriikide õigusesse ülevõtmise kuupäeva] ja seejärel hiljemalt iga viie aasta järel Euroopa Parlamendile, nõukogule ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele aruande käesoleva direktiivi kohaldamise kohta. 2. Pärast lõikes 1 osutatud aruande esitamist analüüsib komisjon korrapäraselt käesolevat direktiivi ning esitab selle tulemuste aruande Euroopa Parlamendile, nõukogule ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele. ET 15 ET

16 3. Vajaduse korral lisatakse lõigetes 1 ja 2 osutatud aruannetele ka asjakohased ettepanekud. Artikkel 12 Direktiivi 2006/123/EÜ muutmine Direktiivi 2006/123/EÜ muudetakse järgmiselt. 1. Artikli 15 lõige 7 jäetakse välja alates [üks päev pärast liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaja lõppu]. 2. Artikli 39 lõike 5 teine ja kolmas lõik jäetakse välja alates [üks päev pärast liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaja lõppu]. Artikkel 13 Määruse (EL) nr 1024/2012 muutmine Määruse (EL) nr 1024/2012 lisa muudetakse järgmiselt: 1. punkt 1 asendatakse järgmisega: 1. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri aasta direktiiv 2006/123/EÜ teenuste kohta siseturul: VI peatükk. ; 2. lisatakse 11. punkt: 11. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri aasta direktiiv (EL) XXXX/XXXX/EL direktiivi 2006/123/EÜ (teenuste kohta siseturul) jõustamise kohta, millega kehtestatakse teenustega seotud autoriseerimisskeemidest ja nõuetest teatamise kord ning muudetakse direktiivi 2006/123/EÜ ja määrust (EL) nr 1024/2012, mis käsitleb siseturu infosüsteemi kaudu tehtavat halduskoostööd, välja arvatud juhul, kui selle direktiiviga ettenähtud teade esitatakse kooskõlas direktiiviga (EL) 2015/1535. Artikkel 14 Ülevõtmine 1. Liikmesriigid võtavad vastu ja avaldavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt [kuupäevaks üks aasta pärast selle direktiivi jõustumist]. Käesoleva direktiivi liikmesriigi õigusesse ülevõtmise sätetesse või nende ametliku avaldamise korral nende juurde lisatakse viide käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi otsustavad liikmesriigid. 2. Liikmesriigid edastavad kõnealuste sätete teksti viivitamata komisjonile. 3. Liikmesriigid kohaldavad neid sätteid alates [kuupäevast üks kalendriaasta ja üks päev pärast nimetatud direktiivi jõustumist]. Artikkel 15 Jõustumine ET 16 ET

17 Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas. Artikkel 16 Adressaadid Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele. Strasbourg, Euroopa Parlamendi nimel president Nõukogu nimel eesistuja ET 17 ET

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

GEN

GEN EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 16. oktoober 2012 (23.10) (OR. en) 14790/12 Institutsioonidevaheline dokume nt: 2012/0065 (COD) MAR 123 TRANS 327 SOC 816 CODEC 2348 ARUANNE Saatja: Peasekretariaat Saaja:

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

CDT

CDT Turukuritarvituse suunised määruse Kaubatuletisinstrumentide turgude või seotud hetketurgudega seonduvaid kaubatuletisinstrumente käsitleva siseteabe määratlemise teave 17/01/2017 ESMA/2016/1480 ET Sisukord

Rohkem

156-77

156-77 EUROOPA KOHTU OTSUS 12. oktoober 1978 * [ ] Kohtuasjas 156/77, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja: selle õigusnõunik George L. Close, keda abistas selle õigustalituse ametnik Charles Lux, kohtudokumentide

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM 179 ECOFIN 384 SOC 346 COMP 257 ENV 339 EDUC 165 RECH

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald 8.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 155/11 EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU SOOVITUS, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECV) loomise kohta (EMPs kohaldatav tekst)

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 9. märts 2018 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2017/0354 (COD) 15965/1/17 REV 1 (bg,cs,da,de,el,es,et,fi,fr,

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 9. märts 2018 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2017/0354 (COD) 15965/1/17 REV 1 (bg,cs,da,de,el,es,et,fi,fr, Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 9. märts 2018 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2017/0354 (COD) 15965/1/17 REV 1 (bg,cs,da,de,el,es,et,fi,fr,ga,hr,hu,it,lt, lv,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv) COMPET

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu 3399. istung (MAJANDUS- JA RAHANDUSKÜSIMUSED) 19. juunil 2015

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.1.2014 COM(2014) 46 final 2014/0021 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS 30. juunil 2005 Haagis sõlmitud kohtualluvuse kokkuleppeid käsitleva konventsiooni Euroopa Liidu nimel heakskiitmise

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/•95/•EL, oktoober 2014, - millega muudetakse direktiivi 2013/•34/•EL seoses mitmeke

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/•95/•EL, oktoober 2014, - millega muudetakse direktiivi 2013/•34/•EL seoses mitmeke 15.11.2014 L 330/1 I (Seadusandlikud aktid) DIREKTIIVID EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/95/EL, 22. oktoober 2014, millega muudetakse direktiivi 2013/34/EL seoses mitmekesisust käsitleva teabe

Rohkem

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. detsember 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0394 (COD) 15716/16 ENV 815 CLIMA 186 CODEC 1924 ET

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. detsember 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0394 (COD) 15716/16 ENV 815 CLIMA 186 CODEC 1924 ET Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. detsember 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0394 (COD) 15716/16 ENV 815 CLIMA 186 CODEC 1924 ETTEPANEK Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisjoni

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta L 62/4 5.3.2018 EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/318, 22. veebruar 2018, millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/2012 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2018/7) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/716, 10. aprill 2017, millega

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 17.2.26 KOM(25) 539 lõplik 25/215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses hinnateabe

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 punkt b) Vastu võetud 23. jaanuaril 2019 1 Sisukord 1

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 27.3.2014 COM(2014) 186 final 2014/0108 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS isikukaitsevahendite kohta (EMPs kohaldatav tekst) {SWD(2014) 118 final} {SWD(2014)

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus (EÜ) nr 1122/2009 Toetus maaelu arendamiseks Nõuetele

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.7.2017 C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, 11.7.2017, milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohtade ning töökohataotluste ja CVde omavahelist sobitamist

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 28. veebruar 2019 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2018/0107(COD) 6946/19 JAI 226 COPEN 80 CYBER 62 ENFOPOL

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 28. veebruar 2019 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2018/0107(COD) 6946/19 JAI 226 COPEN 80 CYBER 62 ENFOPOL Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 28. veebruar 2019 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2018/0107(COD) 6946/19 JAI 226 COPEN 80 CYBER 62 ENFOPOL 105 DROIPEN 28 JAIEX 31 DAPIX 82 EJUSTICE 32 MI 209

Rohkem

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1)

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) L 95/56 Euroopa Liidu Teataja 29.3.2014 EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) (2014/179/EL) EUROOPA

Rohkem

COM(2017)472/F1 - ET

COM(2017)472/F1 - ET EUROOPA KOMISJON Brüssel, 13.9.2017 COM(2017) 472 final Soovitus: NÕUKOGU OTSUS, millega antakse luba alustada läbirääkimisi Austraaliaga vabakaubanduslepingu sõlmimise üle {SWD(2017) 292} {SWD(2017) 293}

Rohkem

Jenny Papettas

Jenny Papettas SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND C: KODANIKE ÕIGUSED JA PÕHISEADUSKÜSIMUSED ÕIGUSKÜSIMUSED Kohaldatav õigus piiriüleste liiklusõnnetuste puhul: Rooma II, Haagi konventsioon ja liikluskindlustuse

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.11.2015 COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides 2013. aastal püügivõimsuse ja kalapüügivõimaluste vahel püsiva tasakaalu saavutamiseks

Rohkem

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2018/ 1807, november 2018, - mis käsitleb isikustamata andmete Euroopa Liidus vaba

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2018/ 1807, november 2018, - mis käsitleb isikustamata andmete Euroopa Liidus vaba 28.11.2018 L 303/59 EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2018/1807, 14. november 2018, mis käsitleb isikustamata andmete Euroopa Liidus vaba liikumise raamistikku (EMPs kohaldatav tekst) EUROOPA PARLAMENT

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (viies koda) 16. detsember 1993 Kohtuasjas C-334/92, mille esemeks on EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Hispaania) esitatud taotlus,

Rohkem

TA

TA 8.3.2019 A8-0009/ 001-024 MUUDATUSTEPANEKUD 001-024 Transpordi- ja turismikomisjon Raport Karima Delli A8-0009/2019 Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust

Rohkem

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3 ET ET ET EUROOPA KOMISJON Brüssel 4.6.2010 KOM(2010)298 lõplik 2010/0156 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, geneetiliselt muundatud maisi Bt11 (SYN-BTØ11-1) sisaldavate, sellest koosnevate või sellest valmistatud

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, KOM(2011) 522 lõplik 2011/0226 (COD) C7-0225/11 ET Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS siseturu infosü

EUROOPA KOMISJON Brüssel, KOM(2011) 522 lõplik 2011/0226 (COD) C7-0225/11 ET Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS siseturu infosü EUROOPA KOMISJON Brüssel, 29.8.2011 KOM(2011) 522 lõplik 2011/0226 (COD) C7-0225/11 ET Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS siseturu infosüsteemi kaudu tehtava halduskoostöö kohta (IMI määrus)

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2017) 795 final 2017/0353 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, milles sätestatakse tooteid

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2017) 795 final 2017/0353 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, milles sätestatakse tooteid EUROOPA KOMISJON Brüssel, 19.12.2017 COM(2017) 795 final 2017/0353 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, milles sätestatakse tooteid käsitlevate liidu ühtlustamisõigusaktide järgimise

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 615 final 2015/0278 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV liikmesriikide õigus- ja ha

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 615 final 2015/0278 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV liikmesriikide õigus- ja ha EUROOPA KOMISJON Brüssel, 2.12.2015 COM(2015) 615 final 2015/0278 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta seoses toodete ja teenuste

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone,

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november 2017 13939/17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 8. ja 10. november 2017 (10.00, 11.30) KOLMAPÄEV,

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaa

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaa Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisjoni dok nr: Teema: Euroopa

Rohkem

Selgitavad märkused, mis on lisatud üldise grupierandi määruse sihtotstarbelist läbivaatamist puudutavale ettepanekule Käesoleva dokumendi eesmärk on

Selgitavad märkused, mis on lisatud üldise grupierandi määruse sihtotstarbelist läbivaatamist puudutavale ettepanekule Käesoleva dokumendi eesmärk on Selgitavad märkused, mis on lisatud üldise grupierandi määruse sihtotstarbelist läbivaatamist puudutavale ettepanekule Käesoleva dokumendi eesmärk on selgitada üldise grupierandi määruse läbivaatamist

Rohkem

EN

EN ET ET ET EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Ettepanek: Brüssel 23.9.2009 KOM(2009) 491 lõplik 2009/0132 (COD) EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2003/71/EÜ väärtpaberite üldsusele

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 23.11.2007 KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kohandatakse

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

COM(2017)47/F1 - ET

COM(2017)47/F1 - ET EUROOPA KOMISJON Brüssel, 1.2.2017 COM(2017) 47 final 2017/0015 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2003/59/EÜ reisijate- või kaubaveol kasutatavate

Rohkem

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses L 323/10 19.12.2018 KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/2019, 18. detsember 2018, millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/2031 artikli 42 tähenduses kõrge riskiga taimede, taimsete saaduste ja muude objektide

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

c_ et pdf

c_ et pdf 7.1.2009 C 2/7 Euroopa Andmekaitseinspektori arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse ettepaneku kohta, mis käsitleb üldsuse juurdepääsu Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele (2009/C

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 634 final 2015/0287 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV digitaalse sisu üleandmise

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 634 final 2015/0287 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV digitaalse sisu üleandmise EUROOPA KOMISJON Brüssel, 9.12.2015 COM(2015) 634 final 2015/0287 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV digitaalse sisu üleandmise lepingutega seonduvate teatavate aspektide kohta {SWD(2015)

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 21. november 2018 (OR. en) 14561/18 ENV 798 MI 871 DELACT 154 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisj

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 21. november 2018 (OR. en) 14561/18 ENV 798 MI 871 DELACT 154 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisj Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 21. november 2018 (OR. en) 14561/18 ENV 798 MI 871 DELACT 154 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisjoni dok nr: Teema: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) 2. KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRATLETUD PIIRKOND KUULUB: 3. GEOGRAAFILISE TÄHISE TÜÜP:

Rohkem

PA_Legam

PA_Legam EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Rahvusvahelise kaubanduse komisjon 7.10.2013 2013/0089(COD) ARVAMUS Esitaja: rahvusvahelise kaubanduse komisjon Saaja: õiguskomisjon Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi

Rohkem

CODE2APC

CODE2APC EUROOPA PARLAMENT 2004 Istungidokument 2009 C6-0324/2008 2004/0209(COD) 22/09/2008 Ühisseisukoht Nõukogu 15. septembri 2008. aasta ühine seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv,

Rohkem

Suunised Reitinguagentuuride meetodite valideerimise ja läbivaatamise suunised 23/03/2017 ESMA/2016/1575 ET

Suunised Reitinguagentuuride meetodite valideerimise ja läbivaatamise suunised 23/03/2017 ESMA/2016/1575 ET Suunised Reitinguagentuuride meetodite valideerimise ja läbivaatamise suunised 23/03/2017 ESMA/2016/1575 ET Sisukord 1 Kohaldamisala... 3 2 Mõisted, õiguslikud viited ja lühendid... 4 3 Eesmärk... 5 4

Rohkem

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 21.2.2018 A8-0016/47 47 Caldentey, Martin Schirdewan, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Rina Ronja Kari, Miguel Viegas, Javier Couso Permuy Artikkel 8aaa lõige 1 1. Iga

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/

EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/ EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/EÜ (põllumajandus- ja metsatraktorite mootoritest paisatavate

Rohkem

Microsoft Word - n doc

Microsoft Word - n doc EUROOPA KOMISJON Brüssel, 10.6.2010 K(2010) 3604 Teema: Riigiabi - Eesti - Abi nr N 115/2010 - Eesti maaelu arengukava 2007 2013 meetme 1.1 Koolitus ja teavitustegevus metsanduslikud tegevused Lugupeetud

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2017) 335 final 2017/0138 (CNS) Ettepanek: NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2011/16/EL seoses

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2017) 335 final 2017/0138 (CNS) Ettepanek: NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2011/16/EL seoses EUROOPA KOMISJON Brüssel, 21.6.2017 COM(2017) 335 final 2017/0138 (CNS) Ettepanek: NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2011/16/EL seoses kohustusliku automaatse teabevahetusega maksustamise

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS 12. juuli 1990 * Sotsiaalkindlustus Fonds national de solidarité lisatoetus Sissemaksetest sõltumatute hüvitiste eksporditavus Kohtuasjas C-236/88, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindajad:

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 2. oktoober 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0010 (COD) 12555/15 DATAPROTECT 154 JAI 707 DAPIX 163

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 2. oktoober 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0010 (COD) 12555/15 DATAPROTECT 154 JAI 707 DAPIX 163 Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 2. oktoober 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0010 (COD) 12555/15 DATAPROTECT 154 JAI 707 DAPIX 163 FREMP 202 COMIX 456 CODEC 1279 MÄRKUS Saatja: Saaja:

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET ESMA35-43-1562 ESMA teade Teade hinnavahelepingutega seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. jaanuaril 2019 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr

Rohkem

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 9.2.2015 B8-0098/7 7 Punkt 4 4. kutsub Ameerika Ühendriike üles uurima LKA üleviimise ja salajase kinnipidamise programmide käigus korda saadetud mitmeid inimõiguste rikkumisi ja esitama nende kohta süüdistusi

Rohkem

ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS

ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS tsükkel on Euroopa Liidu

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2013/37/EL, 26. juuni 2013, millega muudetakse direktiivi 2003/98/EÜ avaliku sektori valduses oleva teabe taas

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2013/37/EL, 26. juuni 2013, millega muudetakse direktiivi 2003/98/EÜ avaliku sektori valduses oleva teabe taas 27.6.2013 Euroopa Liidu Teataja L 175/1 I (Seadusandlikud aktid) DIREKTIIVID EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2013/37/EL, 26. juuni 2013, millega muudetakse direktiivi 2003/98/EÜ avaliku sektori

Rohkem

CL2009R1072ET bi_cp 1..1

CL2009R1072ET bi_cp 1..1 2009R1072 ET 01.07.2013 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1072/2009, 21. oktoober 2009,

Rohkem

Juhatuse otsus

Juhatuse otsus JUHATUSE OTSUS Tallinn 17. oktoober 2014 nr. 4.1-1/55 ÜLDKORRALDUS Finantsinspektsiooni valikud lähtuvalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 575/2013 1. Õiguslik alus 1.1. Finantsinspektsiooni

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

Euroopa Andmekaitseinspektor — Teade Euroopa andmekaitseinspektori asetäitja vaba ametikoha kohta — COM/2014/10353

Euroopa Andmekaitseinspektor — Teade Euroopa andmekaitseinspektori asetäitja vaba ametikoha kohta — COM/2014/10353 28.5.2014 ET Euroopa Liidu Teataja C 163 A/1 V (Teated) HALDUSMENETLUSED EUROOPA KOMISJON Euroopa Andmekaitseinspektor Teade Euroopa andmekaitseinspektori asetäitja vaba ametikoha kohta COM/2014/10353

Rohkem

Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artikli 9 ja üldist majandushuvi pakkuvate teenuste raamistiku punkti 62 kohane liikmesriikide aruande v

Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artikli 9 ja üldist majandushuvi pakkuvate teenuste raamistiku punkti 62 kohane liikmesriikide aruande v Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artikli 9 ja üldist majandushuvi pakkuvate teenuste raamistiku punkti 62 kohane liikmesriikide aruande vorm Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artiklis

Rohkem

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS I lisa Teaduslikud järeldused ja müügilubade tingimuste muutmise alused 1 Teaduslikud järeldused Võttes arvesse ravimiohutuse riskihindamise komitee hindamisaruannet propofooli perioodiliste ohutusaruannete

Rohkem

ET Euroopa Liidu Teataja C 326/47 EUROOPA LIIDU TOIMIMISE LEPINGU KONSOLIDEERITUD VERSIOON

ET Euroopa Liidu Teataja C 326/47 EUROOPA LIIDU TOIMIMISE LEPINGU KONSOLIDEERITUD VERSIOON 26.10.2012 Euroopa Liidu Teataja C 326/47 EUROOPA LIIDU TOIMIMISE LEPINGU KONSOLIDEERITUD VERSIOON 26.10.2012 Euroopa Liidu Teataja C 326/49 PREAMBUL TEMA MAJESTE BELGLASTE KUNINGAS, SAKSAMAA LIITVABARIIGI

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2017) 208 final 2017/0090 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EL

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2017) 208 final 2017/0090 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EL EUROOPA KOMISJON Brüssel, 4.5.2017 COM(2017) 208 final 2017/0090 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EL) nr 648/2012 seoses kliirimiskohustuse, kliirimiskohustuse

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Erasmus+ õpirände projektide avaseminar Projekti elukaar 30.06.14 Tallinn Raja Lõssenko raja.lossenko@archimedes.ee Õpirände projekti elukaar PROJEKTI ELUKAAR: LEPING Enne lepingu sõlmimist: 1. Osalejaportaali

Rohkem

Communication from the Commission

Communication from the Commission EUROOPA KOMISJON Brüssel, 24.8.2016 COM(2016) 544 final 2013/0141 (COD) KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, mis on esitatud Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõike 6 alusel ning milles käsitletakse

Rohkem

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc)

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc) Kinnitatud Eesti Advokatuuri juhatuse 15. detsembri 2009. a otsusega Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord ja tasumäärad ning riigi õigusabi osutamisega kaasnevate

Rohkem

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgitus Viide projektikirjeldusele Projekti ettevalmistuse ja elluviimise kvaliteediga seotud kriteeriumid (kokku 0%) 1. Projekti sidusus ja põhjendatus

Rohkem

Food Supply Chain:

Food Supply Chain: Vertikaalsed suhted toiduainete tarneahelas: heade tavade põhimõtted Esitanud B2B platvormi järgmised põhiliikmed AIM CEJA CELCAA CLITRAVI Copa Cogeca ERRT EuroCommerce Euro Coop FoodDrinkEurope UEAPME

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 443/2009, 23. aprill 2009, millega kehtestatakse uute sõiduautode heitenormid väikesõidukite süsinikdioks

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 443/2009, 23. aprill 2009, millega kehtestatakse uute sõiduautode heitenormid väikesõidukite süsinikdioks 5.6.2009 ET Euroopa Liidu Teataja L 140/1 I (EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik) MÄÄRUSED EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ)

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2012) 259 final KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING R

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2012) 259 final KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING R EUROOPA KOMISJON Brüssel, 8.6.2012 COM(2012) 259 final KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE ÜHTSE TURU PAREM JUHTIMINE ET ET

Rohkem

Euroopa Ülemkogu Brüssel, 22. märts 2019 (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 MÄRKUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Saaja: Delegatsioonid Teema: Euroo

Euroopa Ülemkogu Brüssel, 22. märts 2019 (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 MÄRKUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Saaja: Delegatsioonid Teema: Euroo Euroopa Ülemkogu Brüssel, 22. märts 2019 (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 MÄRKUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Saaja: Delegatsioonid Teema: Euroopa Ülemkogu kohtumine (21. ja 22. märts 2019) Järeldused

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET ESMA35-43-1397 ESMA teade Teade hinnavahelepingute seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. oktoober 2018 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr 600/2014

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2016) 759 final/2 2016/0375 (COD) CORRIGENDUM This document corrects document COM (2016) 759 final of

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2016) 759 final/2 2016/0375 (COD) CORRIGENDUM This document corrects document COM (2016) 759 final of EUROOPA KOMISJON Brüssel, 23.2.2017 COM(2016) 759 final/2 2016/0375 (COD) CORRIGENDUM This document corrects document COM (2016) 759 final of 30.11.2016 Concerns all language versions. The text shall read

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 19. juuni 2019 (12.30) 1. Päevakorra

Rohkem

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 9.1.2019 A8-0475/36 36 Põhjendus BG BG. arvestades, et kahjuks ei leidnud see vastuolu erikomisjonis lahendust; 9.1.2019 A8-0475/37 37 Põhjendus BI BI. arvestades, et niinimetatud Monsanto dokumendid ja

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise põllumajanduspoliitika kohta pärast aastat

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise põllumajanduspoliitika kohta pärast aastat 9.2.2012 Euroopa Liidu Teataja C 35/1 I (Resolutsioonid, soovitused ja arvamused) ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 603 final 2015/0250 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega nähakse ette meetmed euroala ühtse esindatu

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 603 final 2015/0250 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega nähakse ette meetmed euroala ühtse esindatu EUROOPA KOMISJON Brüssel, 21.10.2015 COM(2015) 603 final 2015/0250 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega nähakse ette meetmed euroala ühtse esindatuse järkjärguliseks loomiseks Rahvusvahelises Valuutafondis

Rohkem