EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2013) 4035 final KOMISJONI ARUANNE Aruanne, milles käsitletakse direktiivi 96/82/EÜ (ohtlike ainetega seotud suu

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2013) 4035 final KOMISJONI ARUANNE Aruanne, milles käsitletakse direktiivi 96/82/EÜ (ohtlike ainetega seotud suu"

Väljavõte

1 EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(213) 435 final KOMISJONI ARUANNE Aruanne, milles käsitletakse direktiivi 96/82/EÜ (ohtlike ainetega seotud suurõnnetuste ohu ohjeldamise kohta) kohaldamist liikmesriikides aastatel (EMPs kohaldatav tekst) ET ET

2 KOMISJONI ARUANNE Aruanne, milles käsitletakse direktiivi 96/82/EÜ (ohtlike ainetega seotud suurõnnetuste ohu ohjeldamise kohta) kohaldamist liikmesriikides aastatel (EMPs kohaldatav tekst) 1. SISSEJUHATUS Nõukogu direktiivi 96/82/EÜ 1 (ohtlike ainetega seotud suurõnnetuste ohu ohjeldamise kohta, nn Seveso II direktiiv) eesmärk on vältida ohtlike ainetega seotud suurõnnetusi ja piirata nende mõju inimestele ja keskkonnale. Seveso II direktiivi kohaldatakse ligikaudu kümne tuhande tööstuskäitise suhtes, kus on ohtlikke aineid. Käesolevas aruandes käsitletakse direktiivi kohaldamist aastatel Direktiivi artikli 19 lõike 4 kohaselt esitavad liikmesriigid iga kolme aasta järel komisjonile rakendamisaruande vastavalt aruandluse ühtlustamise direktiivis 2 sätestatud korrale. Kooskõlas varasema tavaga käsitletakse kõnealustes aruannetes üksnes artiklitega 6 ja 9 hõlmatud kõrgema tasandi käitisi. Käesoleva aruande 2. peatükis võetakse kokku teave, mille liikmesriigid esitasid küsimustiku 3 alusel. Nimetatud kokkuvõtte eesmärk on hinnata direktiivi rakendamise taset ning teha kindlaks kõrvaldamist vajavaid kitsaskohti. Seda täiendatakse 3. peatükis õnnetusi käsitlevate arvandmetega, mis on leitud liikmesriikide esitatud teabe põhjal ning Euroopa Komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskuse suurõnnetuste büroo hallatavate andmebaaside emars 4 ja SPIRS 5 analüüsi tulemusena. Kokkuvõte ja tulevikuplaanid on esitatud 4. peatükis. 1. lisa sisaldab väljavõtet esitatud arvudest. Komisjoni Seveso veebisaidilt 6 võib leida 27 liikmesriigi täielikud aruanded ning Norra, Islandi ja Makedoonia vabatahtlikult esitatud aruanded, samuti küsimustiku, aastaid 2 22, ja käsitlevad varasemad aruanded ning lisateavet. 2. LIIKMESRIIKIDE ARUANNETE KOKKUVÕTE Kolme aasta aruanded esitasid Euroopa Komisjonile kõik 27 liikmesriiki. Kaks kolmandikku neist pidas kinni teabe esitamise tähtajast, mis lõppes 1. oktoobril Direktiiv 96/82/EÜ, EÜT L 1, , lk 13; muudetud direktiiviga 23/15/EÜ, ELT L 345, , lk 97. Direktiiv 91/692/EMÜ, 23. detsember 1991, EÜT L 377, , lk 48. Dokument K(28) 588 (lõplik), komisjoni 19. septembri 28. aasta otsus. Elektrooniline suurõnnetustest teatamise süsteem (Major Accident Reporting System) Seveso käitiste kohta teabe saamise süsteem (Seveso Plants Information Retrieval System). Dokument K(24) Dokument K(27) Dokument K(21) 5422 (lõplik). ET 2 ET

3 2.1. Käitiste arv 211. aasta detsembris oli aruannete kohaselt kasutuses käitist, mis tähendab aruandeperioodi jooksul rohkem kui 3 % kasvu. Madalama tasandi käitisi oli (54 %) ja kõrgema tasandi käitisi (46 %). Kõrgema tasandi käitiste arv on kolme aastaga suurenenud 6 % (4 528 käitist 28. aastal). Suurenemine võib olla tingitud majanduskasvust või ka teatamisnõude paremast täitmisest. Liikmesriikide lõikes on pilt kirju: mõnes riigis on käitiste arv suurenenud, teisal jälle vähenenud. Joonis 1. Seveso käitiste koguarv ELis tervikuna aastatel Seveso käitiste koguarv aastatel Kõrgem tasand Madalam tasand Joonis 2. Seveso käitiste koguarv liikmesriigi kohta 211. aastal Seveso käitiste koguarv 211. aastal DE FR IT UK ES NL BE SE PL RO FI EL CZ PT HU BG AT DK IE SK LV SI EE LT LU CY MT Kõrgem Madalam Kõige rohkem Seveso käitisi on Saksamaal. Järgnevad Prantsusmaa, Itaalia ja Ühendkuningriik, millest igas riigis on ligikaudu 1 1 käitist. Andmebaasi SPIRS põhjal tehtud statistilised järeldused näitavad, et elaniku kohta on kõige rohkem käitisi Soomes, kus on 49 Seveso käitist miljoni elaniku kohta. Järgnevad Luksemburg ja Rootsi. Seveso käitiste tihedus on kõige suurem Maltal, kus on 34 käitist 1 km 2 kohta. Järgnevad Belgia, Madalmaad, Luksemburg ja Saksamaa. 19 liikmesriigis on vähem kui 3 Seveso käitist 1 km 2 kohta. ET 3 ET

4 Seveso käitiste arv SKP ühiku kohta on kõige suurem Eestis ja Lätis, kus on ümmarguselt kolm Seveso käitist SKP ühe miljardi euro kohta. Saksamaa on selles arvestuses 17. kohal. Seveso käitiste liigitamiseks kasutatakse 49 tegevusala. 5 % käitistest tegeleb neist seitsme peamisega, milleks on kütuse ladustamine (sealhulgas kütmine, jaemüük jne), ladustamine ja turustamine hulgi- ja jaemüügi puhul (v.a vedelgaas), vedelgaasi ladustamine, üldine kemikaalide tootmine, orgaaniliste põhikemikaalide tootmine, elektrienergia tootmine, tarnimine ja jaotamine, vedelgaasi tootmine, balloonide täitmine ning hulgiturustamine Käitajad Kõrgema tasandi käitiste käitajatele pandud peamised nõuded on seotud ohutusaruannete ja käitisesiseste ohuolukorra lahendamise plaanide koostamisega. Liikmesriikide vastustest selgub, et 211. aastaks oli ohutusaruanne pädevale asutusele esitamata umbes 2 % käitajatest. See protsent on olnud viimastel aastatel üsna stabiilne: 28. ja 29. aastal 2 %, 21. aastal 1 %. Käitisesiseseid ohuolukorra lahendamise plaane käsitlevad näitajad on sarnased, kuna pädevad asutused saavad kõnealuste plaanide olemasolu kontrollida valdavalt ohutusaruannete põhjal aasta lõpuks puudus käitisesisene ohuolukorra lahendamise plaan ligikaudu 1 % (67) kõrgema tasandi käitisel (võrreldes 1 % 29. aastal). Lisaks teatas mitu liikmesriiki (Bulgaaria, Ungari ja Läti), et on kehtestanud sama nõude siseriiklike eeskirjadega ka madalama tasandi käitiste suhtes. Seega võib järeldada, et ohutusaruannete ja käitisesiseste ohuolukorra lahendamise plaanide koostamise nõude täitmise üldine tase on kõrge. Siiski peavad mõned liikmesriigid võtma meetmeid, et suurendada kõnealuse nõude täitjate hulka. Nende hulka kuuluvad ka Malta ja Portugal, kus viimasel kolmel aastal on ohutusaruande esitanud vähem kui 9 % kõrgema tasandi käitistest. Joonis , 28. ja 211. aastal esitatud ohutusaruanded ET 4 ET

5 Esitatud ohutusaruanded (kõrgema tasandi käitiste %) % AT BE BG CY CZ DE DK EE EL ES FI FR HU IE IT LT LU LV MT NL PL PT RO SE SI SK UK Pädevad asutused Seveso II direktiiviga pannakse pädevatele asutustele mitu kohustust, millest olulisemad on kohustus kontrollida ohutusaruandeid ja edastada käitajale selle kohta oma järeldused, koostada käitisevälised ohuolukorra lahendamise plaanid, tagada, et üldsus, keda suurõnnetus võib mõjutada, oleks teadlik ohutusmeetmetest, viia läbi inspekteerimisi, teha kindlaks võimaliku doominoefektiga käitiste rühmad ning võtta arvesse suurõnnetuste ohust tulenevaid järeldusi maakasutuse planeerimise jaoks. Liikmesriigid on oma vastustes esitanud palju konkreetset teavet. Käesolevas kokkuvõttes keskendutakse sellistele aspektidele, mida on võimalik hinnata statistilist tähendust omaval viisil või mis võimaldavad andmete võrdlemist: nendeks on käitisevälised ohuolukorra lahendamise plaanid, inspekteerimine, üldsuse teavitamine ja sunnivahendid Käitiseväliste ohuolukorra lahendamise plaanide väljatöötamine Asjaomased asutused koostavad käitisevälised ohuolukorra lahendamise plaanid, milles käsitletakse väljaspool käitist võetavaid meetmeid. Kõnealused plaanid on olulised vahejuhtumite mõju ohjeldamiseks ja kontrolli alla saamiseks, et vähendada mõju ja piirata inimestele, keskkonnale ja varale tekitatavat kahju. Esitatud andmetest ilmneb, et määratud asutused olid 211. aastaks koostanud käitisevälise ohuolukorra lahendamise plaani 9 % kõrgema tasandi käitiste jaoks. Plaan puudus 6 % käitiste puhul ning 4 % suhtes oli vastavalt artikli 11 lõikele 6 otsustatud nimetatud nõuet mitte kohaldada. Järelikult oli kõnealune nõue 211. aasta lõpuks täidetud keskmiselt 93 % kõrgema tasandi käitiste puhul. See tähendab jätkuvat kasvu võrreldes varasemate aruandeperioodidega: 28. aastal oli vastav näitaja 91 % ja 25. aastal 68 %. Siiski vajaks olukord edasist parandamist, eriti Tšehhi Vabariigis, Madalmaades ja Portugalis, kus käitisevälised ohuolukorra lahendamise plaanid olid koostatud vähem kui 8 % kõrgema tasandi käitiste jaoks. Joonis 4. Koostatud käitisevälised ohuolukorra lahendamise plaanid 25., 28. ja 211. aastal ET 5 ET

6 Koostatud käitisevälised ohuolukorra lahendamise plaanid, % % AT BE BG CY CZ DE DK EE EL ES FI FR HU IE IT LT LU LV MT NL PL PT RO SE SI SK UK Käitiseväliste ohuolukorra lahendamise plaanide katsetamine ja läbivaatamine Ohuolukorra lahendamise plaanid tuleb läbi vaadata ja neid tuleb katsetada vähemalt iga kolme aasta tagant. Kuigi täpne statistiline hindamine ei ole võimalik, sest mõnda plaani võidi vaadeldaval ajavahemikul katsetada rohkem kui korra ning mõnda üldse mitte, ilmneb liikmesriikide vastustest, et aastatel katsetati ligikaudu 73 % ELi 27 liikmesriigi olemasolevatest käitisevälistest ohuolukorra lahendamise plaanidest. Seda on 13 % rohkem kui aruannete kohaselt aastatel katsetatud 6 % ja oluliselt rohkem kui aastatel katsetatud 4 %. Kasvule vaatamata on liikmesriikide vahel väga suuri erinevusi (mõnes on katsetatud 1 %, teisal ainult 14 % ohuolukorra lahendamise plaanidest). Eelkõige tuleb olukorda parandada Belgias, Tšehhi Vabariigis, Kreekas, Itaalias, Portugalis ja Rootsis, kus eelmisel kolmel aastal katsetati vähem kui 5 % käitisevälistest ohuolukorra lahendamise plaanidest. Joonis 5. Viimasel kolmel aruandeperioodil katsetatud käitisevälised ohuolukorra lahendamise plaanid 1 1 Mõnel juhul on näitaja üle 1 %, sest mõned liikmesriigid võisid küsimustikule vastates arvata, et küsitakse nende käitiste arvu, mille ohuolukorra lahendamise plaane katsetatakse igal aastal. ET 6 ET

7 % Aastatel katsetatud käitisevälised ohuolukorra lahendamise plaanid, % AT BE BG CY CZ DE DK EE EL ES FI FR HU IE IT LT LU LV MT NL PL PT RO SE SI SK UK Üldsuse teavitamine Teave ohutusmeetmete ja õnnetuse korral käitumise kohta tuleb esitada korrapäraselt isikutele, keda suurõnnetus võib mõjutada, ilma et nimetatud isikud peaksid seda ise küsima. Direktiivis ei ole sätestatud, kes selle eest vastutab. Kõnealune teave esitatakse üldsusele uuesti mitte rohkem kui viie aasta möödudes (see ajavahemik on kaks aastat pikem kui aruandeperiood). Seepärast küsiti küsimustikus, mitme käitise kohta on aastatel üldsusele teavet antud. Kõik liikmesriigid ei esitanud oma vastustes siiski teavet nimetatud ajavahemiku kohta. Kokkuvõttes anti aastatel üldsusele teavet käitise kohta, mis vastab umbes 87 % kõrgema tasandi Seveso käitistest ning tähendab kasvu võrreldes 28. aasta 8 % ja 25. aasta 72 % tasemega. Siiski leidus mitu liikmesriiki, sealhulgas Kreeka, Hispaania, Luksemburg ja Madalmaad, kus teavet ei antud üldse või anti ainult väga vähestel juhtudel. Samuti ei anna kõnealused näitajad ülevaadet teavitamise kvaliteedist ja tõhususest. Joonis 6. Käitised, mille kohta on üldsusele teavet antud ET 7 ET

8 % Kõrgema tasandi käitised, mille kohta on üldsusele teavet antud, % AT BE BG CY CZ DE DK EE EL ES FI FR HU IE IT LT LU LV MT NL PL PT RO SE SI SK UK Lisaks küsiti küsimustikus ka seda, kes vastutab üldsuse teavitamise eest. Esitatud andmetest ilmneb, et 1 liikmesriigis vastutavad selle eest asutused ja 14 liikmesriigis käitajad. Kahes liikmesriigis on ülesanded käitajate ja asutuste vahel jagatud. Üldjuhul katab üldsuse teavitamise eest vastutaja ka sellega seotud kulud. Joonis 7. Üldsuse teavitamise eest vastutavad isikud (liikmesriikide arv) Üldsuse teavitamise eest vastutavad isikud (liikmesriikide arv) 2 1 Käitaja (AT, BG, CY, EE, DE, FI, HU, IE, LV, MT, SI, SK, UK ja RO) 1 14 Avaliku sektori asutus (BE, EL, FR, CZ, ES, DK, IT, NL, PT ja SE) Käitaja ja asutus (LT ja PL) Üldsust pole teavitatud (LU) Inspekteerimine Keskmiselt inspekteeriti 29. ja 21. aastal 65 % ning 211. aastal 66 % kõrgema tasandi käitistest. See arv ei ole 28. ja 25. aastaga võrreldes praktiliselt muutunud, kuna siis oli inspekteeritud käitiste osakaal vastavalt 66 % ja 69 %. Madalama tasandi käitisi inspekteeriti harvemini: 29. aastal keskmiselt 42 % sellistest käitistest, 21. aastal 41 % ja 211. aastal ET 8 ET

9 43 %. See on seotud asjaoluga, et kui konkreetse käitise jaoks ei ole kehtestatud vastava käitise suurõnnetuseohu süstemaatilisel hindamisel põhinevat inspekteerimisprogrammi, kehtib iga-aastase inspekteerimise kohustus ainult kõrgema tasandi käitiste suhtes. Varasemate aruandeperioodide puhul puuduvad andmed madalama tasandi käitiste inspekteerimise kohta. Aastate lõikes esitatud arvude põhjal ei saa teha selgeid järeldusi, kuna inspekteerimise sagedus on seotud inspekteerimisprogrammiga, mistõttu kõigi käitiste inspekteerimine igal aastal ei pruugi olla vajalik. Liikmesriikide esitatud teabe üksikasjaliku analüüsi põhjal on siiski kindlaks tehtud, et kõrgema tasandi käitiste inspekteerimiste arvu tuleks suurendada mitmes liikmesriigis, sealhulgas Kreekas, Itaalias, Portugalis ja Rootsis, kus möödunud aruandeperioodil inspekteeriti vähem kui 5 % kõigist kõrgema tasandi käitistest. Joonis , 28. ja 211. aastal inspekteeritud käitiste osakaal, % % Inspekteeritud kõrgema tasandi käitised, % AT BE BG CY CZ DE DK EE EL ES FI FR HU IE IT LT LU LV MT NL PL PT RO SE SI SK UK Sunnivahendite kasutamine Kõik liikmesriigid teatasid, et nad on kasutanud õiguserikkumise korral kohaldatavaid sunnivahendeid. Kokku oli sunnivahendite kohaldamise juhtu. Kõige sagedamini kasutatud sunnivahend oli märgukiri (parenduste tegemise, nõuetega vastavusse viimise, hoiatuse tegemise jne kohta), millele järgnesid kirjalik korraldus, nõuetega vastavusse viimise korraldus ja haldustrahv. Kasutamise keelamist on kohaldatud väga vähestel kordadel (38 juhtu) ning algatatud ei ole ühtegi kriminaalmenetlust. Tabel 1. Sunnivahendite kasutamine liikmesriikide aruannete põhjal aastatel Kohaldamiskordade arv Sunnivahendi liik Vastavat liiki sunnivahendit kohaldanud liikmesriigid Perioodi jooksul kokku ET 9 ET

10 Kohaldamiskordade arv Sunnivahendi liik Vastavat liiki sunnivahendit kohaldanud liikmesriigid Perioodi jooksul kokku Märgukiri parenduste tegemise / nõuetega vastavusse viimise kohta Kirjalik korraldus / nõuetega vastavusse viimise korraldus Haldustrahv Rikkumismenetlus (üldine) BE, BG, CY, DE, DK, EE, ES, FR, IE, IT, LT, LU, LV, NL, PL, PT, RO, SI, UK BE, BG, CY, DE, DK, EE, ES, FR, IT, LT, LV, NL, PL, PT, RO, SE, SI, UK AT, BE, BG, CZ, DE, EE, ES, FI, FR, HU, IE, IT, LT, LV, NL, PL, PT, RO, SI, SK BE, BG, CY, CZ, DE, EE, ES, FR, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SI, UK Suuline hoiatus BE, CY, DK, RO, SI, UK Kasutamise keelamine Kriminaalmenetlus (vabadusekaotuse kohaldamise alus) AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, HU, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK BE, DE, EE, FR, IT, NL, PL, PT, UK ÕNNETUSTE STATISTIKA ANDMEBAASI EMARS PÕHJAL Suurõnnetuste arv on peamine näitaja, mille abil hinnatakse direktiivi tõhusust ja õnnetuste vältimise eesmärgi täitmist. Liikmesriigid on kohustatud registreerima suurõnnetustest teatamise süsteemis emars (Major Accident Reporting System) kõik suurõnnetused, mis vastavad Seveso direktiivi VI lisas loetletud kriteeriumidele. Nad võivad teatada ka muudest sündmustest 11 (nimetatud kriteeriumidele mittevastavad või Seveso direktiiviga hõlmamata muud suurõnnetused, näiteks seoses transpordiga) ja napilt mööda läinud juhtumitest. Aastatel on registreeritud suurõnnetuste arv püsinud suhteliselt stabiilne. Vaatamata Seveso direktiivi reguleerimisalasse kuuluvate käitiste arvu suurenemisele (3 % aastatel ), 12 on keskmiselt juhtunud 27 õnnetust aastas. Kuna peamiselt kohtumenetluste lõpuleviimiseks kulunud aja ning andmebaasis emars registreeritud aruannete koostamiseks ja heakskiitmiseks vajaliku aja tõttu on õnnetustest teatamine viibinud, võivad viimase kolme aasta arvnäitajad veel suureneda. Joonis 9. Andmebaasis emars registreeritud suurõnnetuste arv Muud sündmused võivad olla VI lisa kriteeriumidele mittevastavad või Seveso direktiiviga hõlmamata suurõnnetused, näiteks transpordiga seotud õnnetused. Üldist suurenemist alates 2. aastast ei ole võimalik kindlaks teha, sest varasematel aruandeperioodidel ei esitatud andmeid madalama tasandi käitiste arvu kohta. Võib siiski märkida, et alates 25. aastast on kõrgema tasandi käitiste arv suurenenud 25 %. ET 1 ET

11 Suurõnnetuste arv ELis Andmebaasis registreeritud õnnetused on valdavalt suurõnnetused Seveso direktiivi tähenduses. Napilt mööda läinud juhtumeid ja muid sündmusi on registreeritud vähem. Põhikriteeriumid, mille alusel õnnetustest teatatakse, on järgmised: rohkem kui 5 % asjaomaste ainete piirkogusest, inimeste vigastused ja varaline kahju. Ajavahemikus on igal aastal andmebaasis registreeritud rohkem kõrgema tasandi käitistes kui madalama tasandi käitistes juhtunud õnnetusi (224 õnnetust kõrgema tasandi käitistes, 43 õnnetust madalama tasandi käitistes ja 54 õnnetust, mille puhul ei ole käitise tasandit täpsustatud), mis näitab kõrgema tasandi käitistes esinevat suuremat riski. Üldiselt on viimasel kümnendil registreeritud surmajuhtumite ja vigastuste arv liikunud langevas joones. Surmajuhtumite arv on langenud 27 juhtumilt 2. aastal 9 juhtumini 21. aastal. Alates 26. aastast pole esinenud ühtegi surmajuhtumit väljaspool käitise territooriumi. Vigastuste arv on vähenenud 126 juhtumilt 2. aastal 23 juhtumini 21. aastal. Andmebaasis emars registreeritud õnnetustega seotud ohtlikest nähtustest kõige sagedasem on olnud mürgiste ainete heide. See ei kehti ainult 22., 23. ja 21. aasta kohta, mil sagedasemad olid plahvatused ja tulekahjud. Õnnetustega seotud ainete põhikategooriad on järgmised: mürgised 91 suurõnnetust; väga tuleohtlikud 8 suurõnnetust; väga mürgised 53 suurõnnetust. Seitsmel tegevusalal on aastatel toimunud rohkem kui 1 registreeritud sündmust. Kui vaadata õnnetuste arvu käitise kohta, siis kõige sagedamini esineb õnnetusi järgmistel tegevusaladel: metallide töötlemine, naftakeemiatööstus/naftatöötlemistehased ja üldine kemikaalide tootmine. Tabel 2. Tegevusalad, kus aastatel on toimunud üle 1 registreeritud sündmuse Andmed võetud andmebaasidest emars ja SPIRS. ET 11 ET

12 Seveso käitiste arv Registreeritud sündmused Tegevusala Arv kokku % 14 Suurõnnetused Napilt mööda läinud juhtumi d Muud sündmu sed Sündm usi kokku % 15 Sagedu s 16 Plasti- ja kummitootmine 368 3, ,8,7 Pestitsiidide, biotsiidide, fungitsiidide tootmine ja ladustamine Ladustamine ja turustamine hulgi- ja jaemüügi puhul (v.a vedelgaas) 267 2, ,6 1, , ,5 Metallide töötlemine 78, ,9 7 Naftakeemiatööstus / naftatöötlemistehased Üldine kemikaalide tootmine (väljaspool eespool nimetatud tegevusalasid) 238 2, , ,4 4,5 Muud tegevusalad 276 2, ,5 3,2 Seitsmel registreeritud õnnetusel on olnud piiriülene mõju. Enam kui 9 % aastatel registreeritud õnnetuste puhul märgiti, et saadud kogemustest on õpitud. Paljudel juhtudel oli sellekohase teabe kvaliteet siiski väga halb. Selles valdkonnas kavatseb komisjon eelolevatel aastatel stimuleerida parenduste tegemist. 4. KOKKUVÕTE JA TULEVIKUPLAANID Eespool esitatud analüüs kinnitab, et direktiiv toimib hästi ning et selle rakendamine liikmesriikides on kahe viimase aruandeperioodi jooksul oluliselt paranenud. Kuigi käitiste arv on peamiselt uute liikmesriikide ELiga ühinemise tagajärjel viimase kümne aastaga oluliselt suurenenud, on suurõnnetuste arv jäänud suhteliselt stabiilseks: keskmiselt Vastavat tegevusala esindavate käitiste osakaal kõigist andmebaasis SPIRS registreeritud Seveso käitistest (9 449 registreeritud käitist). Vastaval tegevusalal toimunud sündmuste osakaal kõigist aastate kohta registreeritud sündmustest (356 sündmust). Vastaval tegevusalal toimunud sündmuste sagedus protsendina samal tegevusalal tegutsevate käitiste protsendist. ET 12 ET

13 registreeritakse aastas 27 suurõnnetust. Väga lootustandev on surmajuhtumite ja vigastuste arvu märkimisväärne kahanemine möödunud kümnendi jooksul. Seveso II direktiivi praktiline rakendamine ja jõustamine on enamikus valdkondades jätkuvalt paranenud, kusjuures ohutusaruannete ja käitisesiseste ohuolukordade lahendamise plaanidega seotud nõudeid täidab väga suur osa käitajatest. Mitmel liikmesriigil tuleb mõnes valdkonnas siiski teha lisajõupingutusi, eriti seoses käitiseväliste ohuolukordade lahendamise plaanide väljatöötamise ja katsetamise ning üldsuse teavitamisega. Samuti jääb igal aastal inspekteerimata suhteliselt suur hulk käitiseid (umbes 34 % kõrgema tasandi käitistest) ning ka see olukord vajab parandamist. Komisjon on eelmise aruandeperioodi kohta tehtud järeldusi 17 Seveso II direktiivi läbivaatamisel arvesse võtnud ning selle tulemusena on vastu võetud Seveso III direktiiv 212/18/EL 18. Uue direktiiviga suurendatakse üldsuse õigust saada piisavat teavet ning selleks laiendatakse teatud sätete kohaldatavust ka madalama tasandi käitistele. Direktiiv sisaldab üksikasjalikke reegleid üksikprojektide puhul piisava üldsusega konsulteerimise tagamiseks ning sellega kehtestatakse rangemad nõuded inspekteerimisele. Seetõttu võib eeldada, et Seveso III direktiivi nõuete täitmine aitab saavutada käesolevas aruandes nimetatud parendusi. Komisjon jälgib tähelepanelikult kõnealustes küsimustes toimuvaid suundumusi ning jätkab liikmesriikide abistamist nende tegevuse edasisel tõhustamisel vastavalt vajadusele mitmesuguste toetavate tegevuste või sunnimeetmetega Dokument K(21) 5422 (lõplik). ELT L 197, , lk 1. ET 13 ET

14 LR Kõrge ma tasan di käitist e arv, 211 Kõrgem a tasandi käitiste arv, 28 Kõrgem a tasandi käitiste arv, 25 Seni esitamata ohutusaruanded, 211 Seni koostamata käitisesisene ohuolukorra lahendamise plaan, 211 Seni koostamata käitiseväline ohuolukorra lahendamise plaan, 211 Seni koostamata käitiseväline ohuolukorra lahendamise plaan, 28 Katsetatud käitisevälised ohuolukorra lahendamise plaanid, Katsetatud käitisevälised ohuolukorra lahendamise plaanid, Üldsuse teavitamine, Üldsuse teavitamine, Inspekteerit ud kõrgema tasandi käitiste arv, 211 Inspekteeritud kõrgema tasandi käitiste arv, 28 AT BE BG CY CZ DE DK EE EL ES FI FR HU IE IT LT LU LV MT NL PL ET 14 ET

15 PT RO SE SI SK UK EL ET 15 ET

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.11.2015 COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides 2013. aastal püügivõimsuse ja kalapüügivõimaluste vahel püsiva tasakaalu saavutamiseks

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Lühiülevaade Eesti teadus- ja arendustegevuse statistikast Haridus- ja Teadusministeerium Detsember 2014 Kulutused teadus- ja arendustegevusele mln eurot Eesti teadus- ja arendustegevuse investeeringute

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 17.2.26 KOM(25) 539 lõplik 25/215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses hinnateabe

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

Jenny Papettas

Jenny Papettas SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND C: KODANIKE ÕIGUSED JA PÕHISEADUSKÜSIMUSED ÕIGUSKÜSIMUSED Kohaldatav õigus piiriüleste liiklusõnnetuste puhul: Rooma II, Haagi konventsioon ja liikluskindlustuse

Rohkem

Microsoft Word - i08_605.etw

Microsoft Word - i08_605.etw IP/08/605 Brüssel, 18. aprill 2008 Komisjoni IKT eduaruanne: rohkem kui 2 miljonit eurooplast kasutab igapäevaselt Internetti Üle poolte eurooplaste on nüüd igapäevased Interneti-kasutajad, neist 80 %

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

Microsoft Word - EB 75.2 Synthèse analytique Bénévolat_ET

Microsoft Word - EB 75.2 Synthèse analytique Bénévolat_ET Kommunikatsiooni peadirektoraat Kodanikega suhtlemise direktoraat Avaliku arvamuse jälgimise üksus Euroopa Parlamendi Eurobaromeetri eriuuring nr Vabatahtlik töö Brüssel, 27. juuni 2011 KOKKUVÕTE Katvus:

Rohkem

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 punkt b) Vastu võetud 23. jaanuaril 2019 1 Sisukord 1

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 31. märts 2017 (OR. en) 7644/17 PTS A 25 A-PUNKTIDE NIMEKIRI Teema: Kuupäev: 3. aprill 2017 Koht: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 31. märts 2017 (OR. en) 7644/17 PTS A 25 A-PUNKTIDE NIMEKIRI Teema: Kuupäev: 3. aprill 2017 Koht: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 31. märts 2017 (OR. en) 7644/17 PTS A 25 A-PUNKTIDE NIMEKIRI Teema: Kuupäev: 3. aprill 2017 Koht: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3529. istung (põllumajandus ja kalandus) Luxembourg

Rohkem

GEN

GEN EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 16. oktoober 2012 (23.10) (OR. en) 14790/12 Institutsioonidevaheline dokume nt: 2012/0065 (COD) MAR 123 TRANS 327 SOC 816 CODEC 2348 ARUANNE Saatja: Peasekretariaat Saaja:

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

CDT

CDT Turukuritarvituse suunised määruse Kaubatuletisinstrumentide turgude või seotud hetketurgudega seonduvaid kaubatuletisinstrumente käsitleva siseteabe määratlemise teave 17/01/2017 ESMA/2016/1480 ET Sisukord

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu 3399. istung (MAJANDUS- JA RAHANDUSKÜSIMUSED) 19. juunil 2015

Rohkem

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3 ET ET ET EUROOPA KOMISJON Brüssel 4.6.2010 KOM(2010)298 lõplik 2010/0156 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, geneetiliselt muundatud maisi Bt11 (SYN-BTØ11-1) sisaldavate, sellest koosnevate või sellest valmistatud

Rohkem

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/716, 10. aprill 2017, millega

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (viies koda) 16. detsember 1993 Kohtuasjas C-334/92, mille esemeks on EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Hispaania) esitatud taotlus,

Rohkem

COM(2006)528/F1 - ET

COM(2006)528/F1 - ET TRANSPORDIPOLIITIKA A. MAANTEETRANSPORT 1. 31991 L 0439: nõukogu direktiiv 91/439/EMÜ, 29. juuli 1991, juhilubade kohta (EÜT L 237, 24.8.1991, lk 1); muudetud järgmiste aktidega: 11994 N: ühinemistingimusi

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.7.2017 C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, 11.7.2017, milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohtade ning töökohataotluste ja CVde omavahelist sobitamist

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM 179 ECOFIN 384 SOC 346 COMP 257 ENV 339 EDUC 165 RECH

Rohkem

Markina

Markina EUROOPA NOORTE ALKOHOLITARBIMISE PREVENTSIOONI PRAKTIKAD JA SEKKUMISED Anna Markina Tartu Ülikool Meie ülesanne on: Tuvastada ja välja valida erinevaid programme ja sekkumist, mida on hinnatud ja mille

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. detsember 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0394 (COD) 15716/16 ENV 815 CLIMA 186 CODEC 1924 ET

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. detsember 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0394 (COD) 15716/16 ENV 815 CLIMA 186 CODEC 1924 ET Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. detsember 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0394 (COD) 15716/16 ENV 815 CLIMA 186 CODEC 1924 ETTEPANEK Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisjoni

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 19. juuni 2019 (12.30) 1. Päevakorra

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 9. märts 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0011 (COD) 6834/15 DATAPROTECT 27 JAI 157 MI 145 DRS 19

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 9. märts 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0011 (COD) 6834/15 DATAPROTECT 27 JAI 157 MI 145 DRS 19 Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 9. märts 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0011 (COD) 6834/15 DATAPROTECT 27 JAI 157 MI 145 DRS 19 DAPIX 31 FREMP 46 COMIX 103 CODEC 296 MÄRKUS Saatja:

Rohkem

IP C&C koostöö ja lähenemine Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) Saavutuste aasta Aasta on olnud koostööfondi ja lähe

IP C&C koostöö ja lähenemine Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) Saavutuste aasta Aasta on olnud koostööfondi ja lähe IP C&C koostöö ja lähenemine Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) Saavutuste aasta Aasta on olnud koostööfondi ja lähenemisprogrammi jaoks tõeliselt edukas. 2012. aasta

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus (EÜ) nr 1122/2009 Toetus maaelu arendamiseks Nõuetele

Rohkem

Conseil UE Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 30. november 2016 (OR. en) 14723/16 PROTOKOLLI KAVAND 1 Teema: LIMITE PUBLIC PV/CONS 61 EDUC 391 JEUN 103 CU

Conseil UE Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 30. november 2016 (OR. en) 14723/16 PROTOKOLLI KAVAND 1 Teema: LIMITE PUBLIC PV/CONS 61 EDUC 391 JEUN 103 CU Conseil UE Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 30. november 2016 (OR. en) 14723/16 PROTOKOLLI KAVAND 1 Teema: LIMITE PUBLIC PV/CONS 61 EDUC 391 JEUN 103 CULT 115 AUDIO 129 SPORT 84 Euroopa Liidu Nõukogu 3502.

Rohkem

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx Toimetulekutoetuse maksmine 2014. 2018. aastal Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakond Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.1.2014 COM(2014) 46 final 2014/0021 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS 30. juunil 2005 Haagis sõlmitud kohtualluvuse kokkuleppeid käsitleva konventsiooni Euroopa Liidu nimel heakskiitmise

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2017) 242 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Euroopa ühtse hankedokumendi (ESPD) prakti

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2017) 242 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Euroopa ühtse hankedokumendi (ESPD) prakti EUROOPA KOMISJON Brüssel, 17.5.2017 COM(2017) 242 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Euroopa ühtse hankedokumendi (ESPD) praktilise kohaldamise läbivaatamise kohta ET ET 1 Euroopa

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/

EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/ EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/EÜ (põllumajandus- ja metsatraktorite mootoritest paisatavate

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (

EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ ( EUROOPA KOMISJON Strasbourg, 10.1.2017 COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (teenuste kohta siseturul) jõustamise kohta, millega

Rohkem

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses L 323/10 19.12.2018 KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/2019, 18. detsember 2018, millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/2031 artikli 42 tähenduses kõrge riskiga taimede, taimsete saaduste ja muude objektide

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 27.3.2014 COM(2014) 186 final 2014/0108 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS isikukaitsevahendite kohta (EMPs kohaldatav tekst) {SWD(2014) 118 final} {SWD(2014)

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Konjunktuur nr 3 (194) pressile marje .ppt

Microsoft PowerPoint - Konjunktuur nr 3 (194) pressile marje .ppt Konjunktuur 3 (194) 1. Majanduse üldolukord 2015. a septembris ja 6 kuu pärast (L. Kuum) 2. Konjunktuuribaromeetrid: september 2015 2.1. Tööstusbaromeeter (K. Martens) 2.2. Ehitusbaromeeter (A. Vanamölder)

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald 8.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 155/11 EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU SOOVITUS, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECV) loomise kohta (EMPs kohaldatav tekst)

Rohkem

Keskkonnaministri määruse lisa 1

Keskkonnaministri määruse lisa 1 Keskkonnaministri 27.12.2016 määrus nr 74 Õhusaasteloa taotlusele ja lubatud heitkoguste projektile esitatavad täpsustatud nõuded, loa taotluse ja loa vormid Lisa 1 ÕHUSAASTELOA TAOTLUS Loa taotluse esitamise

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määru

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määru EUROOPA KOMISJON Brüssel, 17.5.2018 COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse uute raskeveokite CO2-heite

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 4_Kohtususteemide vordlus

Microsoft Word - Lisa 4_Kohtususteemide vordlus RIIGIKOHTU ESIMEHE 2011. A ETTEKANNE RIIGIKOGULE LISA 4 Eesti kohtusüsteem Euroopas Euroopa Nõukogu Ministrite Komitee on ellu kutsunud Tõhusa õigusemõistmise Euroopa komisjoni (CEPEJ), mis koosneb 47

Rohkem

EUPL v 1 1-all versions _4_

EUPL v 1 1-all versions _4_ Euroopa Liidu tarkvara vaba kasutuse litsents V.1.1 EUPL Euroopa Ühendus 2007 Euroopa Liidu tarkvara vaba kasutuse litsents ("EUPL") 1 kehtib allpool määratletud teose või tarkvara suhtes, mida levitatakse

Rohkem

PA_Legam

PA_Legam EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Rahvusvahelise kaubanduse komisjon 7.10.2013 2013/0089(COD) ARVAMUS Esitaja: rahvusvahelise kaubanduse komisjon Saaja: õiguskomisjon Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Majandusarengud maailmas lähiaastatel Ülo Kaasik Eesti Panga asepresident Maailma majandusaktiivsus on vähenenud Probleemid on tööstuses, kus eksporditellimused on jätkuvalt vähenemas Majanduskasv püsib

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode] Olavi-Jüri Luik Vandeadvokaat Advokaadibüroo LEXTAL 21.veebruar 2014 i iseloomustab Robin Hood ilik käitumine kindlustus on rikas ja temalt raha võtmine ei ole kuritegu. Näiteks näitavad Saksamaal ja USA-s

Rohkem

59-85

59-85 EUROOPA KOHTU OTSUS 17. aprill 1986 * [ ] Selle töötaja vabaabielupartneri, kes on teise liikmesriigi kodanik, õigus elada vastava riigi territooriumil [ ] Kohtuasjas 59/85, mille esemeks on Euroopa Kohtule

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

Paberretsepti digitaliseerimine

Paberretsepti digitaliseerimine Paberretseptide väljastamine, digitaliseerimine, arve moodustamine. 1. EV kodaniku retsepti sisestamise alustamiseks valida toode müümiseks ostukorvi Kui toode/ravim on ostukorvis, siis vajutada klahvi

Rohkem

Bild 1

Bild 1 Archives Portal Europe APEnet ja APEx Mäluasutuste talveseminar Otepää, 06.03.2012 Kuldar Aas, Rahvusarhiiv APEnet (I) Projekti rahastus econtentplus raames Projekti kestvus: 15.01.2009 15.01.2012 Partnerid

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TallinnLV ppt4.ppt

Microsoft PowerPoint - TallinnLV ppt4.ppt Pneumokokknakkuse esinemine ja immuunprofülaktika Eestis Tervisekaitseinspektsioon Streptococcus pneumoniae avastatud 1881. aastal (dr.george Miller Sternberg ning keemik ja mikrobioloog Louis Pasteur)

Rohkem

Esialgsed tulemused

Esialgsed tulemused Eesti toiduainetööstuse plaanid konkurentsivõime tõstmiseks Toiduainetööstus Käive 1,7 miljardit - üks olulisemaid sektoreid Eesti tööstuses! Eksport 660 miljonit eurot ~14 500 töötajat 1 Kõrged tööjõukulud

Rohkem

COM(2019)51/F1 - ET

COM(2019)51/F1 - ET EUROOPA KOMISJON Brüssel, 6.2.2019 COM(2019) 51 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Kuues aruanne raudteeturu arengu seire kohta {SWD(2019) 13 final} ET ET KOMISJONI ARUANNE EUROOPA

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 23.11.2007 KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kohandatakse

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

EN

EN ET ET ET EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Ettepanek: Brüssel 23.9.2009 KOM(2009) 491 lõplik 2009/0132 (COD) EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2003/71/EÜ väärtpaberite üldsusele

Rohkem

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill 2013. a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks maapealsetes süsteemides üldkasutatava elektroonilise

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 443/2009, 23. aprill 2009, millega kehtestatakse uute sõiduautode heitenormid väikesõidukite süsinikdioks

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 443/2009, 23. aprill 2009, millega kehtestatakse uute sõiduautode heitenormid väikesõidukite süsinikdioks 5.6.2009 ET Euroopa Liidu Teataja L 140/1 I (EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik) MÄÄRUSED EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ)

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaa

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaa Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisjoni dok nr: Teema: Euroopa

Rohkem

156-77

156-77 EUROOPA KOHTU OTSUS 12. oktoober 1978 * [ ] Kohtuasjas 156/77, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja: selle õigusnõunik George L. Close, keda abistas selle õigustalituse ametnik Charles Lux, kohtudokumentide

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Arvestuse pidamine ettevõttes kasutatavate ohtlike kemikaalide kohta Heli Nõmmsalu, Balti Keskkonnafoorum 14.02.2019 Kemikaaliseadus ohtlike kemikaalide arvestus 9. Ohtliku kemikaali üle arvestuse pidamise

Rohkem

Microsoft PowerPoint - EK TEUK ppt

Microsoft PowerPoint - EK TEUK ppt Eesti energiamajanduse riikliku arengukava aastani 2020 eelnõu Einari Kisel Energeetika asekantsler Jutupunktid Veidi statistikat Energiamajanduse arengu indikaatorid ja meetmed eesmärkide saavutamiseks

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta L 62/4 5.3.2018 EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/318, 22. veebruar 2018, millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/2012 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2018/7) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS 12. juuli 1990 * Sotsiaalkindlustus Fonds national de solidarité lisatoetus Sissemaksetest sõltumatute hüvitiste eksporditavus Kohtuasjas C-236/88, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindajad:

Rohkem

Microsoft PowerPoint - EMCS13

Microsoft PowerPoint - EMCS13 EMCS piloot-projekt Raigo Veisberg Maksu- ja Tolliameti kaudsete maksude ja aktsiiside talitus TEEMAD Mis on EMCS EMCS käivitumine EMCS kasutamine ja selle võimalused E-saateleht Info edastamine EMCS infosüsteemi

Rohkem

CL2009R1072ET bi_cp 1..1

CL2009R1072ET bi_cp 1..1 2009R1072 ET 01.07.2013 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1072/2009, 21. oktoober 2009,

Rohkem

TA

TA 8.3.2019 A8-0009/ 001-024 MUUDATUSTEPANEKUD 001-024 Transpordi- ja turismikomisjon Raport Karima Delli A8-0009/2019 Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust

Rohkem

Targocid Art 30 - CHMP Opinion

Targocid Art 30 - CHMP Opinion I lisa Ravimi te, ravimvormide, tugevuste, manustamisviiside, taotlejate, müügiloa hoidjate loetelu liikmesriikides 1 Belgia Belgia Bulgaaria Tšehhi GmbH, Targocid 100 mg Leonard-Bernstein-Straße Trockenstechampullen

Rohkem

CODE2APC

CODE2APC EUROOPA PARLAMENT 2004 Istungidokument 2009 C6-0324/2008 2004/0209(COD) 22/09/2008 Ühisseisukoht Nõukogu 15. septembri 2008. aasta ühine seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv,

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 3381:2007 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine (IS

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 3381:2007 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine (IS EESTI STANDARD RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine Railway applications Acoustics Measurement of noise inside railbound vehicles EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI EESSÕNA

Rohkem

Keskkonnaministri määruse lisa 3

Keskkonnaministri määruse lisa 3 Keskkonnaministri 27.12.2016 määrus nr 74 Õhusaasteloa taotlusele ja lubatud heitkoguste projektile esitatavad täpsustatud nõuded, loa taotluse ja loa vormid Lisa 3 ÕHUSAASTELUBA Loa kehtivusaeg [ ] tähtajatu,

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, KOM(2011) 522 lõplik 2011/0226 (COD) C7-0225/11 ET Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS siseturu infosü

EUROOPA KOMISJON Brüssel, KOM(2011) 522 lõplik 2011/0226 (COD) C7-0225/11 ET Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS siseturu infosü EUROOPA KOMISJON Brüssel, 29.8.2011 KOM(2011) 522 lõplik 2011/0226 (COD) C7-0225/11 ET Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS siseturu infosüsteemi kaudu tehtava halduskoostöö kohta (IMI määrus)

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

Linnade roll ühtekuuluvuspoliitikas 2014–2020

Linnade roll ühtekuuluvuspoliitikas 2014–2020 LIIDU SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND B: STRUKTUURI- JA ÜHTEKUULUVUSPOLIITIKA REGIONAALARENG Linnade roll ühtekuuluvuspoliitikas 2014 2020 KOKKUVÕTE Lühikokkuvõte Linnapiirkonnad on piirkondlikus

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa OTSUS Tallinn 20.06.2007 J.1-45/07/4 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine Elisa Eesti AS- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/•95/•EL, oktoober 2014, - millega muudetakse direktiivi 2013/•34/•EL seoses mitmeke

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/•95/•EL, oktoober 2014, - millega muudetakse direktiivi 2013/•34/•EL seoses mitmeke 15.11.2014 L 330/1 I (Seadusandlikud aktid) DIREKTIIVID EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/95/EL, 22. oktoober 2014, millega muudetakse direktiivi 2013/34/EL seoses mitmekesisust käsitleva teabe

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2016) 430 final KOMISJONI ARUANNE NÕUKOGULE JA EUROOPA PARLAMENDILE finantstagatiskokkuleppeid käsitleva direk

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2016) 430 final KOMISJONI ARUANNE NÕUKOGULE JA EUROOPA PARLAMENDILE finantstagatiskokkuleppeid käsitleva direk EUROOPA KOMISJON Brüssel, 29.6.2016 COM(2016) 430 final KOMISJONI ARUANNE NÕUKOGULE JA EUROOPA PARLAMENDILE finantstagatiskokkuleppeid käsitleva direktiivi 2002/47/EÜ artikli 3 lõike 1 asjakohasuse kohta

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2013/37/EL, 26. juuni 2013, millega muudetakse direktiivi 2003/98/EÜ avaliku sektori valduses oleva teabe taas

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2013/37/EL, 26. juuni 2013, millega muudetakse direktiivi 2003/98/EÜ avaliku sektori valduses oleva teabe taas 27.6.2013 Euroopa Liidu Teataja L 175/1 I (Seadusandlikud aktid) DIREKTIIVID EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2013/37/EL, 26. juuni 2013, millega muudetakse direktiivi 2003/98/EÜ avaliku sektori

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 21. november 2018 (OR. en) 14561/18 ENV 798 MI 871 DELACT 154 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisj

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 21. november 2018 (OR. en) 14561/18 ENV 798 MI 871 DELACT 154 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisj Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 21. november 2018 (OR. en) 14561/18 ENV 798 MI 871 DELACT 154 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisjoni dok nr: Teema: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastavuse teave 1 Sisukord lk Ohutusmärgid ja -sildid... 3 Ohutusteated... 4 Muud sildid... 5 Üldine ohuteave... 6 Edastamine... 6 Sissejuhatus...

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TKM. Vastavusdeklaratsioon2.pptx

Microsoft PowerPoint - TKM. Vastavusdeklaratsioon2.pptx Toiduga kokkupuutuvad materjalid ja esemed. Vastavusdeklaratsioon. Külli Suurvarik Toidu üldnõuete büroo peaspetsialist 625 6570 Ettekandes tuleb juttu Toiduga kokkupuutuvate materjalide nõuete raamistikust

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kliiniliste auditite kogemused [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kliiniliste auditite kogemused [Read-Only] [Compatibility Mode] Anneli Rätsep TÜ Peremeditsiini õppetool vanemteadur 25.04.2013 Alates 2002. aastast "Haigete ravi pikkuse põhjendatus sisehaiguste profiiliga osakondades 3-5 auditit aastas Müokardiinfarkti haige käsitlus

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 13. november 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2015/0149 (COD) 13917/15 ENER 381 ENV 683 CONSOM 187 IA 1

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 13. november 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2015/0149 (COD) 13917/15 ENER 381 ENV 683 CONSOM 187 IA 1 Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 13. november 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2015/0149 (COD) 13917/15 ENER 381 ENV 683 CONSOM 187 IA 16 CODEC 1494 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Biotsiidi omaduste kokkuvõte Biotsiidi nimi: Dismate PE Biotsiidi liik (liigid): Tooteliik 9 - Repellendid ja atraktandid (kahjuritõrje) Loa number: UK-06-08 Biotsiidiregistri (R4BP 3) kande viitenumber:

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 2. oktoober 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0010 (COD) 12555/15 DATAPROTECT 154 JAI 707 DAPIX 163

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 2. oktoober 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0010 (COD) 12555/15 DATAPROTECT 154 JAI 707 DAPIX 163 Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 2. oktoober 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0010 (COD) 12555/15 DATAPROTECT 154 JAI 707 DAPIX 163 FREMP 202 COMIX 456 CODEC 1279 MÄRKUS Saatja: Saaja:

Rohkem

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks lähtub järgmistest põhimõtetest. a. Hinnastamismaatriks

Rohkem