OTSUS nr 8-4/ Tegevusloa andmine, tegevusloa kõrvaltingimuste kehtestamine ja tüüptingimuste kooskõlastamine 1. Haldusmenetluse alu

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "OTSUS nr 8-4/ Tegevusloa andmine, tegevusloa kõrvaltingimuste kehtestamine ja tüüptingimuste kooskõlastamine 1. Haldusmenetluse alu"

Väljavõte

1 OTSUS nr 8-4/ Tegevusloa andmine, tegevusloa kõrvaltingimuste kehtestamine ja tüüptingimuste kooskõlastamine 1. Haldusmenetluse alustamine AS Eesti Post (edaspidi Eesti Post) omab kehtivat tegevusluba universaalse postiteenuse (UPT) osutamiseks kuni Postiseaduse 18 kohaselt peab Konkurentsiamet korraldama avaliku konkursi UPT osutaja leidmiseks järgnevaks viieks aastaks vähemalt 180 päeva enne kehtiva UPT tegevusloa kehtivusaja lõppu. Konkurentsiamet kuulutas postiseaduse 6 lg 1 alusel välja avaliku konkursi UPT osutaja leidmiseks. Ainsana esitas pakkumise Eesti Post. Konkurentsiamet kuulutas konkursi võitjaks Eesti Posti, kes oli kohustatud esitama UPT tegevusloa taotluse ja tasuma tegevusloa läbivaatamise eest ettenähtud riigilõivu viie tööpäeva jooksul pärast konkursi võitjaks tunnistamise otsuse koopia kättesaamist. Eesti Post esitas tähtaegselt majandustegevuse registri (MTR) kaudu Konkurentsiametile UPT tegevusloa taotluse (MTR nr ). Eesti Post omab kehtivat tegevusluba postipaki edastamiseks liht-, täht-, väärt- või partiisaadetisena kuni Postiseaduse 20 lg 2 kohaselt tuleb uue tegevusloa saamiseks esitada taotlus Konkurentsiametile vähemalt 60 päeva enne tegevusloa kehtivusaja lõppemist. Eesti Post esitas tähtaegselt MTR-i kaudu Konkurentsiametile tegevusloa taotluse (MTR nr ) postipaki edastamiseks liht-, täht-, väärt- või partiisaadetisena nii siseriikliku kui ka rahvusvahelise teenusena. 2. Menetlusosaline 2.1. Ettevõtja nimi: AS Eesti Post 2.2. Isiku- või registrikood: Asukoha aadress: Pallasti 28, Tallinn 2.4. E-post:

2 3. Asjaolud ja menetluse käik Vastavalt postiseaduse 11 lg 2, esitatakse tegevusloa taotluses lisaks majandustegevuse seadustiku üldosa seaduses (MSÜS) sätestatud andmetele järgmised andmed ja dokumendid: 1. kui ettevõtja soovib postiseaduse 10 lg 1 punktis 2 või 3 nimetatud postiteenust osutada üksnes riigisiseselt, siis vastavasisuline märge; 2. dokumendid, mis tõendavad teenuse osutamiseks vajaliku postivõrgu olemasolu või selle kasutusõigust tegevusloa kehtivusaja ulatuses; 3. ettepanek postiseaduse 14 lg 1 sätestatud tegevusloa kõrvaltingimuste kohta; 4. postiteenuse osutamise tüüptingimused. Tegevusloa kõrvaltingimused on postiseaduse 14 lg 1 kohaselt järgmised: 1. tegevuse alustamise kuupäev; 2. geograafiline piirkond, kus tegevusloa omaja osutab ise teenust, ja vajaduse korral geograafiline piirkond, kus tema nimel osutab teenust teine postiteenuse osutaja; 3. juurdepääsupunktide arv, nende asukoha andmed ja postkontorite minimaalsed lahtiolekuajad; 4. muud tingimused, mis tulenevad postiseaduses või selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud õigustest või kohustustest. Tegevusluba antakse taotlejale, kui ta vastab järgmistele postiseaduse 12 lg 1 toodud kontrolliesemeks olevatele nõuetele: 1. taotleja ja taotluses nimetatud tegevus vastab postiseaduses või selle alusel kehtestatud õigusaktis sätestatud nõuetele; 2. taotleja ja teda juhtima õigustatud isiku kohta ei ole karistusregistris karistusandmeid ameti- või majandusalase kuriteo kohta; 3. taotleja esitatud tüüptingimused on kooskõlas õigusaktidega ja vastavad postiseaduse eesmärkidele; 4. taotlejal on teenuse osutamiseks vajalik postivõrk või selle kasutusõigus. MSÜS 26 lg 1 kohaselt, kui ettevõtja esitab samal ajal taotluse mitmel tegevusalal tegevusloa saamiseks ning esitatud tegevusloa taotluste lahendamisel on pädev sama majandushaldusasutus, otsustab majandushaldusasutus ettevõtja nõusolekul, et ettevõtjale antav tegevusluba sisaldab selles märgitud ulatuses kõiki majandustegevuse alustamiseks nõutud tegevuslube, ühendades selleks ettevõtja taotletavate tegevuslubade kontrolliesemed ja tegevusloa taotluste menetlused. Kui eri tegevuslubade taotluste lahendamiseks kehtivad erinevad tähtajad, kohaldub ühendatud tegevusloa andmisele neist kõige pikem tähtaeg. MSÜS 26 lg 2 kohaselt, kui eri tegevuslubade taotluste lahendamiseks on ette nähtud erinevad riigilõivu määrad, kohaldub neist kõige suurem määr. Enne taotluse esitamist peab taotleja tasuma riigilõivuseaduse 152 lg 1 alusel UPT tegevusloa taotluse läbivaatamise eest riigilõivu 1180 eurot ja riigilõivuseaduse 153 lg 1 alusel postiteenuse tegevusloa taotluse läbivaatamise eest riigilõivu 370 eurot. Eesti Posti poolt MTR-i kaudu esitatud taotlused vastasid MSÜS 26 lg 1 kirjeldatud tingimustele ning ettevõtja nõusolekul otsustas Konkurentsiamet ühendada tegevusloa taotluste (edaspidi taotlus) menetlused lahendamise tähtpäevaga , mida pikendas MSÜS 20 lõike 3 alusel 30 päeva võrra kuni MSÜS 26 lg 2 kohaselt kuulus tasumisele riigilõiv summas 1180 eurot, mille Eesti Post tasus (7)

3 3.1. Postkontorite miinimumarv Majandus- ja kommunikatsiooniministri määruse 1 nr 67 (edaspidi määrus nr 67) 5 lg 1 kohaselt peab iga valla territooriumil olema vähemalt üks UPT-d osutav postkontor. Igasse valda, mille püsielanike arv ületab 2500 inimest, paigutatakse täiendavalt üks või enam UPT-d osutavat postkontorit. Määruse nr 67 5 lg 2 kohaselt peab iga linna territooriumil olema vähemalt üks UPT-d osutav postkontor. Rohkem kui püsielanikuga linnas tuleb iga järgneva kuni püsielaniku kohta paigutada üks täiendav postkontor. Määruse nr 67 5 lg 3 kohaselt ei hõlma valla püsielanike arvestus vallasisest linna. Vallasisesele linnale kohaldatakse lg 2 toodud linna kohta sätestatud nõudeid. Taotluse kohaselt on Eesti Posti postivõrgus 267 postkontorit. Ettevõtja soovis, et tegevusloa tingimustes määrataks miinimumarvuks 201 postkontorit. Eesti Post esitas e-posti teel (MTR nr ) Konkurentsiametile detailse ülevaate oma postkontorite võrgu kohta, mis muuhulgas sisaldas andmeid aastal postkontorites teostatud UPT ja sellega seotud tehingute arvu kohta ning tegevuskava, kuidas 201 postkontorit tagab UPT kättesaadavuse seadusandluses nõutud tasemel. Maapiirkonnas oli Eesti Posti UPT kättesaadavuse tagamise täiendavaks meetmeks teenuse osutamine selle kasutaja elu- või asukohas, kui see asukoht paikneb lähimast postkontorist üle 5 km kaugusel, mõõdetuna mööda avalikult kasutatavaid teid. Konkurentsiamet analüüsis esitatud andmeid ja leidis puudusi postkontorite miinimumarvus järgnevates omavalitsustes: Alutaguse vald, Jõgeva vald, Põltsamaa vald, Lääne-Nigula vald, Vinni vald, Väike-Maarja vald, Rapla vald, Pärnu linn, Saaremaa vald, Elva vald, Tartu vald, Viljandi vald, Põhja-Sakala vald, Võru vald ja Rõuge vald. Peamisteks põhjusteks olid UPT kasutajate arv aasta andmete põhjal, postkontorite paiknemine ja omavalitsuste territooriumi katvus. Eesti Post esitas täiendavad seisukohad (MTR nr ) Elva valla, Põltsamaa valla ja Jõhvi valla kohta. Pärast analüüsi jõudis Konkurentsiamet seisukohale, et UPT postkontorite miinimumarvuks üle Eesti võib kehtestada 215 kontorit. Antud number kehtib ka postipaki edastamisel liht-, täht-, väärt- või partiisaadetisena, kuivõrd Eesti Post soovis tegevuslubade menetluste ühendamist ja sama postkontorite võrgu aluseks võtmist UPT osutamine kasutaja elu- või asukohas Määruse nr 67 5 lg 4 kohaselt tuleb maapiirkonnas postkontorist kaugemal kui 5 km elavale või asuvale postiteenuse kasutajale tagada UPT osutamine tema elu- või asukohas. Kasutaja elu- või asukoha kaugust postkontorist mõõdetakse mööda avalikult kasutatavaid teid. Maapiirkonnaks on küla, aleviku ja alevi territoorium. Eesti Post kinnitas taotluses, et maapiirkonnas postkontorist kaugemal kui 5 km elavale või asuvale postiteenuse kasutajale tagatakse UPT osutamine tema elu- või asukohas. Konkurentsiamet rõhutab, et määruse nr 67 5 lg 4 nõude täitmine võimaldab määrata UPT postkontorite miinimumarvuks 215 kontorit. Lisaks toob amet välja, et kuna pärast aastal toimunud haldusreformi moodustati haldusüksustena Tartu linn, Pärnu linn, Haapsalu linn, Paide linn ja Narva-Jõesuu linn, mille haldusterritooriumil paikneb lisaks samanimelisele linnasustusüksusele ka külasid, alevikke ja aleveid, siis tuleb ka nendes külades, alevikes ja alevites 1 Nõuded universaalse postiteenuse osutamiseks kasutatavatele juurdepääsupunktidele ja nende paiknemisele 3 (7)

4 järgida määruse nr 67 5 lg 4 toodud nõuet. Kuivõrd postipaki edastamine liht-, täht-, väärt- või partiisaadetisena ei kuulu UPT koosseisu, siis ei kehti sellele postiteenusele määruse nr 67 5 lg 4 toodud nõue. 4 (7) 3.3. Kirjakastide miinimumarv Määruse nr 67 6 lg 2 kohaselt peab igas linnas ja vallas olema vähemalt kaks kirjakasti; linnas asuvast või elavast postiteenuse kasutajast ei või kirjakasti keskmine kaugus olla rohkem kui 3 km; vallas asuvast või elavast postiteenuse kasutajast ei või kirjakast asuda kaugemal kui 5 km. Määruse nr 67 6 lg 3 kohaselt kohaldatakse linna kohta sätestatud nõudeid ka vallasisesele linnale. Taotluse kohaselt on Eesti Posti postivõrgus 1845 kirjakasti. Ettevõtja soovis, et tegevusloa tingimustes määrataks miinimumarvuks 1451 kirjakasti. Lisaks esitas Eesti Post täiendavad andmed (MTR nr ) kirjakastide kohta, muuhulgas ka andmed kirjakastidesse jäetud kirjade arvu kohta ühes kuus keskmiselt. Konkurentsiamet kontrollis, kas Eesti Posti poolt taotletav kirjakastide arv vastab määruse nr 67 6 toodud nõuetele. Vallas 5 km kauguse nõude täitmise kontrollimiseks tuleb valdade kogupindalale mõtteliselt asetada ühesuurused ja võrdsete külgedega kuusnurgad raadiusega 5 km ning leida, kui palju selliseid kuusnurki pindalale mahub. Taolise kuusnurga pindala on 5 km raadiuse korral umbes 65 km 2 ja Eesti valdade kogupindala Statistikaameti andmetel oli ,84 km 2. Siinkohal ei ole valdade pindalas arvestatud vallasiseste linnade pindala, kuivõrd nende arvestus tuleb teostada vastavalt linna nõuetele. Valdade kogupindala jagamisel kuusnurga pindalaga, kujuneb valdade kirjakastide minimaalseks arvuks 655 kirjakasti (42 599,84 / 65 = 655). Linnas ja vallasisestes linnades 3 km kauguse nõude täitmise kontrollimiseks tuleb teostada sarnane arvutus. Võrdsete külgedega kuusnurga raadiusega 3 km pindala on ligikaudu 23 km 2. Linnade ja vallasiseste linnade kogupindala Statistikaameti andmetel oli 2739,16 km 2. Linnade ja vallasiseste linnade kogupindala jagamisel kuusnurga pindalaga, kujuneb linnade ja vallasiseste linnade kirjakastide minimaalseks arvuks 119 kirjakasti (2739,16 / 23 = 119). Seega teenindusraadiuse põhiselt kujuneks määruse nr 67 6 nõuetele vastavaks kirjakastide miinimumarvuks 774 kirjakasti ( = 774). Kui võtta aluseks kriteerium, et igas vallas, linnas ja vallasiseses linnas peab paiknema vähemalt kaks kirjakasti, siis kujuneks kirjakastide minimaalseks arvuks 222 kirjakasti (64 valda x linna x vallasisest linna x 2 = 222). Mõlema tingimuse täitmiseks üheaegselt peab kirjakastide minimaalne arv vastama suuremale tingimusele ehk 774 kirjakastile. Järgmiseks kontrollis Konkurentsiamet, kas Eesti Posti poolt taotletud kirjakastide minimaalne arv vastab määruse nr 67 6 toodud nõuetele ka omavalituste kaupa (igas vallas, linnas ja vallasiseses linnas vähemalt kaks kirjakasti). Analüüsi käigus selgus, et taotletav minimaalne arv ei vastanud nõuetele Anija valla ja Ruhnu valla osas kummaski ühe kirjakasti võrra. Kuivõrd Konkurentsiamet saab anda postiteenuse tegevusloa ja määrata selle kõrvaltingimused ainult kooskõlas kehtiva seadusandlusega, siis selgus analüüsi tulemusel, et UPT kirjakastide minimaalseks arvuks tohib määrata 1453 kirjakasti. Kuna postipaki edastamine liht-, täht-, väärt- või partiisaadetisena ei kuulu UPT koosseisu ja selle teenuse osutamiseks ei kasutata kirjakaste, siis ei kehti sellele postiteenusele määruse nr

5 67 6 toodud nõuded Postiteenuse osutamise tüüptingimused Taotlusega esitas Eesti Post Konkurentsiametile kooskõlastamiseks UPT tüüptingimused, Partiipaki tüüptingimused, Maksipaki tüüptingimused ja Pakk väljastuspunkti tüüptingimused. Konkurentsiamet analüüsis kooskõlastamiseks esitatud UPT tüüptingimusi ja leidis, et nendes ei olnud piisaval määral kirjeldatud postisaadetise pakendamise nõudeid, mida näeb ette postiseaduse 27 lg 2 p 3. Valitud postisaadetiste puhul võimaldasid kooskõlastamiseks esitatud UPT tüüptingimused Eesti Postil otsustada, kas saadetis väljastatakse postkontoris või pakiautomaadis. Postiseaduse 3 lg 1 ja 2 kohaselt tuleb saadetis toimetada kätte saatja tahte kohaselt. Konkurentsiamet palus Eesti Postil arvestada ameti poolt välja toodud tähelepanekutega ning esitada kooskõlastamiseks korrigeeritud tüüptingimused. Eesti Post esitas need koos mõningate täiendustega (MTR nr ). UPT tüüptingimuste lisana esitas Eesti Post Pakendamise ja märgistamise juhendi, millest tuleb lähtuda ka teiste taotluses sisaldunud tüüptingimuste puhul, kuna nendes sisaldub viide, et konkreetse tüüptingimusega mitte reguleeritud küsimustes kehtivad UPT tüüptingimused. Amet kontrollis esitatud tüüptingimusi ja leidis, et UPT tüüptingimustes tuleb täpsemalt sõnastada kviitungi väljastamise viis teenuse osutamisel kasutaja elu- või asukohas. Eesti Post esitas kooskõlastamiseks UPT tüüptingimused, milles oli arvestatud Konkurentsiameti märkustega. Konkurentsiamet analüüsis ka kooskõlastamiseks esitatud Partiipaki, Maksipaki ja Pakk väljastuspunkti tüüptingimusi. Nimetatud tüüptingimustes ei tuvastanud amet vastuolusid postiseadusega Kokkuvõte Eesti Posti poolt esitatud taotlus koos , , ja esitatud lisaandmetega vastas postiseaduse 11 lg 2 toodud nõuetele. Taotlus sisaldas postiseaduse 14 lg 1 sätestatud tegevusloa kõrvaltingimusi nõutud kujul. Ettevõtja vastas postiseaduse 12 kirjeldatud kontrolliesemele. Eesti Post tasus tegevusloa taotluse läbivaatamise eest ettenähtud riigilõivu summas 1180 eurot. Eeltoodu alusel ja juhindudes postiseaduse 10, 11, 12, 14, 27, 36, 36 1, määrusest nr 67 ning Konkurentsiameti põhimääruse 17 p 9 alusel o t s u s t a n : 1. anda perioodiks (viis aastat) tegevusloa UPT osutamiseks ja postipaki edastamiseks liht-, täht-, väärt- või partiisaadetisena nii siseriikliku kui ka rahvusvahelise teenusena alljärgnevale isikule: 1.1. ettevõtja nimi: AS Eesti Post; 1.2. isiku- või registrikood: ; 1.3. asukoha aadress: Pallasti 28, Tallinn; 1.4. e-post: 1.5. tegevusluba ei laiene tütarettevõtjatele; 2. kehtestada tegevusloa kõrvaltingimused järgmiselt: 5 (7)

6 2.1. tegevuse alustamise kuupäev: ; 2.2. tegevuse geograafiline piirkond: Eesti Vabariik; 2.3. postkontorite miinimumarv: 215 (jaotus vastavalt Lisas 1 toodule); 2.4. postkontorite minimaalne lahtiolekuaeg: kaks tundi päevas viiel päeval nädalas; 2.5. kirjakastide miinimumarv: 1453 (jaotus vastavalt Lisas 1 toodule); 3. kohustada Eesti Posti osutama oma postivõrgu vahendusel järgmisi teenuseid: 3.1. pensionide ja toetuste väljamaksmine; 3.2. rahasiirded; 3.3. perioodiliste väljaannete edastamine üle Eesti kuuel päeval nädalas üks kord päevas; 4. kooskõlastada UPT tüüptingimused vastavalt Lisas 2 ja 3 toodule, Partiipaki tüüptingimused vastavalt Lisas 4 toodule, Maksipaki tüüptingimused vastavalt Lisas 5 toodule ja Pakk väljastuspunkti tüüptingimused vastavalt Lisas 6 toodule. Haldusaktiga mittenõustumisel on isikul õigus 30 päeva jooksul haldusakti saamise päevast arvates esitada vaie Konkurentsiametile haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebus Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras. (allkirjastatud digitaalselt) Märt Ots Peadirektor Lisad: 1. Postkontorite ja kirjakastide miinimumarv omavalitsuste kaupa, 1 lehel 2. UPT tüüptingimused, 21 lehel 3. UPT tüüptingimuste lisa (Pakendamise ja märgistamise juhend), 19 lehel 4. Partiipaki tüüptingimused, 5 lehel 5. Maksipaki tüüptingimused, 3 lehel 6. Pakk väljastuspunkti tüüptingimused, 5 lehel 6 (7)

7 Lisa 1 Postkontorite ja kirjakastide miinimumarv omavalitsuste kaupa Omavalitsus Postkontorid Kirjakastid Omavalitsus Postkontorid Kirjakastid HARJU MAAKOND Viru-Nigula vald 3 14 Anija vald 3 4 Väike-Maarja vald 3 12 Harku vald 2 6 PÕLVA MAAKOND Jõelähtme vald 2 8 Kanepi vald 2 25 Keila linn 1 5 Põlva vald 3 34 Kiili vald 2 2 Räpina vald 3 21 Kose vald 2 6 PÄRNU MAAKOND Kuusalu vald 2 7 Häädemeeste vald 2 14 Loksa linn 1 2 Kihnu vald 1 2 Lääne-Harju vald 3 14 Lääneranna vald 3 25 Maardu linn 1 6 Põhja-Pärnumaa vald 2 24 Raasiku vald 2 4 Pärnu linn 4 63 Rae vald 2 5 Saarde vald 3 11 Saku vald 2 8 Tori vald 3 20 Saue vald 3 11 RAPLA MAAKOND Tallinna linn Kehtna vald 2 13 Viimsi vald 2 8 Kohila vald 2 4 HIIU MAAKOND Märjamaa vald 2 21 Hiiumaa vald 3 33 Rapla vald 4 22 IDA-VIRU MAAKOND SAARE MAAKOND Alutaguse vald 3 42 Muhu vald 1 15 Jõhvi vald 2 10 Ruhnu vald 1 2 Kohtla-Järve linn 2 11 Saaremaa vald 4 96 Lüganuse vald 4 21 TARTU MAAKOND Narva linn 3 15 Elva vald 3 43 Narva-Jõesuu linn 1 15 Kambja vald 2 9 Sillamäe linn 1 4 Kastre vald 2 13 Toila vald 2 10 Luunja vald 2 3 JÕGEVA MAAKOND Nõo vald 2 8 Jõgeva vald 4 24 Peipsiääre vald 3 15 Mustvee vald 3 21 Tartu linn 5 60 Põltsamaa vald 3 25 Tartu vald 4 25 JÄRVA MAAKOND VALGA MAAKOND Järva vald 2 21 Otepää vald 3 23 Paide linn 1 12 Tõrva vald 3 19 Türi vald 3 19 Valga vald 3 33 LÄÄNE MAAKOND VILJANDI MAAKOND Haapsalu linn 1 21 Mulgi vald 5 22 Lääne-Nigula vald 3 31 Põhja-Sakala vald 5 19 Vormsi vald 1 3 Viljandi linn 1 11 LÄÄNE-VIRU MAAKOND Viljandi vald 4 30 Haljala vald 2 18 VÕRU MAAKOND Kadrina vald 2 13 Antsla vald 3 11 Rakvere linn 1 12 Rõuge vald 3 19 Rakvere vald 2 12 Setomaa vald 2 17 Tapa vald 4 11 Võru linn 1 11 Vinni vald 3 18 Võru vald (7)

Eesti elanike arv KOV-de lõikes seisuga KOV Kokku 112 Aegviidu vald Anija vald Harku vald Jõelähtme vald

Eesti elanike arv KOV-de lõikes seisuga KOV Kokku 112 Aegviidu vald Anija vald Harku vald Jõelähtme vald Eesti elanike arv KOV-de lõikes seisuga 01.01.2017 KOV Kokku 112 Aegviidu vald 716 140 Anija vald 5624 198 Harku vald 13966 245 Jõelähtme vald 6341 295 Keila vald 4906 296 Keila linn 9861 297 Kernu vald

Rohkem

Pakiautomaatide tühjendamise kellaajad Pakiautomaat Tühjendamine E R Tühjendamine L Ahtme Grossi pakiautomaat 17:00 17:00 Antsla Konsumi pakiautomaat

Pakiautomaatide tühjendamise kellaajad Pakiautomaat Tühjendamine E R Tühjendamine L Ahtme Grossi pakiautomaat 17:00 17:00 Antsla Konsumi pakiautomaat Pakiautomaat Tühjendamine E R Tühjendamine L Ahtme Grossi pakiautomaat 17:00 17:00 Antsla Konsumi pakiautomaat 14:00 11:00 Aruküla Konsumi pakiautomaat 18:00 14:00 Aseri Grossi pakiautomaat 10:00 10:00

Rohkem

Vabariigi Valitsuse 8. septembri a korraldus nr 301 Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme 2.4 tegevuse Investeeringute toetamine esmatasand

Vabariigi Valitsuse 8. septembri a korraldus nr 301 Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme 2.4 tegevuse Investeeringute toetamine esmatasand Vabariigi Valitsuse 8. septembri 2016. a korraldus nr 301 Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme 2.4 tegevuse 2.4.2 Investeeringute toetamine te infrastruktuuri tõmbekeskustes, tagades kättesaadavad ja mitmekülgsed

Rohkem

Rehabilitatsiooniteenuste järjekord ja esimene vaba aeg seisuga (Lg 1), päringu aeg :36:14 Lg3 - Sihtgrupp 1: Puuetega inime

Rehabilitatsiooniteenuste järjekord ja esimene vaba aeg seisuga (Lg 1), päringu aeg :36:14 Lg3 - Sihtgrupp 1: Puuetega inime Rehabilitatsiooniteenuste järjekord ja esimene vaba aeg seisuga 01.02.2017 2 (Lg 1), päringu aeg 01.02.2017 13:36:14 Lg3 - Sihtgrupp 1: Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse 2-1 lg 2 p 1 tähenduses

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation KINNISVARATURU ÜLEVAADE JUUNI 217 Allikad: Maa-amet, city24, Eesti Pank, Statistikaamet Indeksi muutused võrreldes : -kaalutud keskmise m² muutus hinnatipuga (detsember 216): -1% -kaalutud keskmise m²

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ühistranspordi korraldamine alates 01.01.2018 Kirke Williamson Maanteeamet 12.10.2017 Haldusreform ja ühistranspordi korraldamine 17.12.2015 toimus esimene arutelu ühistranspordi korralduse üle Aprill

Rohkem

Malevakorraldajad 2018 tulemus

Malevakorraldajad 2018 tulemus 18. aasta malevakorraldajad: 1 Noortemaleva korraldaja Alutaguse Huvikeskus 60 2 Anija Vallavalitsus Tartu Noorsootöö Keskus (vana nimi Anne 3 Noortekeskus) 401 4 5 6 Haljala Noortekeskus MTÜ 30 Hiiumaa

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: korraldus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Avald

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: korraldus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Avald Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: korraldus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 18.02.2003 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Avaldamismärge: Eesti Energia Aktsiaseltsi aktsiakapitali

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

Microsoft PowerPoint - nema_linnud_KKM

Microsoft PowerPoint - nema_linnud_KKM NEMA merel peatuvate veelindudega seonduvad tegevused ja ajalooline ülevaade Leho Luigujõe rändepeatus, pesitsusala, rändepeatus ja talvitusala talvitusala,, Ida-Atlandi rändetee, Merealade linnustiku

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Sotsiaaltranspordi toetamise erinevad võimalused Kristiina Tuisk Hoolekande osakond Nõunik 12.10.2017 STT sihtgrupp Seaduse järgi Puudega isik, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist

Rohkem

Microsoft Word - RVLi juhend.doc

Microsoft Word - RVLi juhend.doc KINNITATUD peadirektori 23. mai 2008.a käskkirjaga nr 32 I. ÜLDSÄTTED EESTI RAHVUSRAAMATUKOGU RAAMATUKOGUDEVAHELISE LAENUTUSE JUHEND 1. Käesolev juhend sätestab raamatukogudevahelise laenutuse (edaspidi

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

MAAPARANDUSÜHISTUTE (maaparandusseaduse alusel) NIMESTIK seisuga a. Ümber- Liikmete arv Tegevuspiirkonnas Jrk. Ühistu Vald Registri Registr

MAAPARANDUSÜHISTUTE (maaparandusseaduse alusel) NIMESTIK seisuga a. Ümber- Liikmete arv Tegevuspiirkonnas Jrk. Ühistu Vald Registri Registr MAAPARANDUSÜHISTUTE (maaparandusseaduse alusel) NIMESTIK seisuga 02.01.2018.a. Ümber- Liikmete arv Tegevuspiirkonnas Jrk. Ühistu Vald Registri Registrisse regist- sh sh sh asuvate reguleeriva on riigi

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 22.03.2017 Tallinnas

Rohkem

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx Toimetulekutoetuse maksmine 2014. 2018. aastal Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakond Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast

Rohkem

AS TEEDE TEHNOKESKUS LIIKLUSLOENDUS LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Tallinn 2001

AS TEEDE TEHNOKESKUS LIIKLUSLOENDUS LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Tallinn 2001 AS TEEDE TEHNOKESKUS LIIKLUSLOENDUS LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Tallinn 21 LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Projektijuht: Kristjan Duubas AS Teede Tehnokeskus Leping 29.3.21 SISUKORD 1. Saateks

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Microsoft Word - Korteriomandite turuülevaade 2017II

Microsoft Word - Korteriomandite turuülevaade 2017II Korteriomandite 2017 II poolaasta turuülevaade SISUKORD SISUKORD... 1 SISSEJUHATUS... 3 1. KORTERIOMANDITE TEHINGUTE ÜLDISED NÄITAJAD... 4 1.1 arv ja koguväärtus... 4 1.2 struktuur asukoha järgi... 5 1.3

Rohkem

Käimasolevad KOV-ide ühinemismenetlused ja piiride muutmise ettepanekud ( ) Ülevaade ühinemismenetluste, piiride muutmise ja konsultatsioonid

Käimasolevad KOV-ide ühinemismenetlused ja piiride muutmise ettepanekud ( ) Ülevaade ühinemismenetluste, piiride muutmise ja konsultatsioonid Käimasolevad KOV-ide ühinemismenetlused ja piiride muutmise ettepanekud (26.08.2016) Ülevaade ühinemismenetluste, piiride muutmise ja konsultatsioonide algatamistest ja keeldumistest, mille osas on tehtud

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi Vorm KMD INF A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 0. kuupäevaks Kinnitan, et deklareeritavad arved puuduvad Esitan arvete andmed

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa OTSUS Tallinn 20.06.2007 J.1-45/07/4 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine Elisa Eesti AS- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

1 Vabariigi Valitsuse korraldus Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme 2.5 Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadu

1 Vabariigi Valitsuse korraldus Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme 2.5 Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadu 1 Vabariigi Valitsuse korraldus Fondi meetme 2.5 Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadustele vastavaks tegevuse 2.5.1 Erihoolekandeasutuste investeeringute kava kinnitamine

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf Maksu- ja Tolliamet Maksukohustuslane Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks

Rohkem

Elva Vallavalitsus

Elva Vallavalitsus ELVA VALLAVALITSUS KORRALDUS Elva 12. märts 2019 nr 2-3/268 Elva vallas Elva linnas Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 ehitusloa muutmisega mittenõustumine 1. Asjaolud 1.1. Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 krundid

Rohkem

Microsoft Word - MKM74_lisa2.doc

Microsoft Word - MKM74_lisa2.doc Majandus- ja kommunikatsiooniministri 6. oktoobri 2010. a määruse nr 74 Avaliku konkursi läbiviimise kord sageduslubade andmiseks televisiooni ringhäälingusaadete ja -programmide digitaalse edastamise

Rohkem

Valikpakkumise teade

Valikpakkumise teade Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) annab kirjaliku enampakkumise korras tasu eest kasutamiseks RMK valduses olevaid põllu- ja rohumaid. Kasutusse antakse järgmised maatükid: 1) Harju maakonnas Anija vallas

Rohkem

Microsoft Word - MKM74_lisa1.doc

Microsoft Word - MKM74_lisa1.doc Majandus- ja kommunikatsiooniministri 6. oktoobri 2010. a määruse nr 74 Avaliku konkursi läbiviimise kord sageduslubade andmiseks televisiooni ringhäälingusaadete ja -programmide digitaalse edastamise

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

Kirjaplank

Kirjaplank VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/15/1585 Otsuse tegija Andmekaitse Inspektsiooni vaneminspektor Helina- Aleksandra Lettens Otsuse tegemise aeg ja koht 12.10.2015 Tallinnas Vaide esitamise aeg 31.08.2015

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc)

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc) Kinnitatud Eesti Advokatuuri juhatuse 15. detsembri 2009. a otsusega Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord ja tasumäärad ning riigi õigusabi osutamisega kaasnevate

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Omavalitsuse valmidus turvalisteks ITlahendusteks ja infrastruktuuri kaitseks Jaan Oruaas Anu Tanila Linnade-valdade päevad 17. märts 2016 1 Räägime infoturbest Mis see on? Rahulik uni võib-olla on see

Rohkem

Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artikli 9 ja üldist majandushuvi pakkuvate teenuste raamistiku punkti 62 kohane liikmesriikide aruande v

Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artikli 9 ja üldist majandushuvi pakkuvate teenuste raamistiku punkti 62 kohane liikmesriikide aruande v Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artikli 9 ja üldist majandushuvi pakkuvate teenuste raamistiku punkti 62 kohane liikmesriikide aruande vorm Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artiklis

Rohkem

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx 25.06.2014 Esitluse või esitleja nimi Ida-Virumaa rahvastikust Mihkel Servinski peaanalüütik Statistikaamet Sultsi küla, Mulgimaa Edise, 17. juuni 2014 Rahvaarvu suhteline muutus, 31.03.2000-31.12.2011

Rohkem

Juhatuse otsus

Juhatuse otsus JUHATUSE OTSUS Tallinn 17. oktoober 2014 nr. 4.1-1/55 ÜLDKORRALDUS Finantsinspektsiooni valikud lähtuvalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 575/2013 1. Õiguslik alus 1.1. Finantsinspektsiooni

Rohkem

Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) annab valikpakkumise korras tasu eest kasutamiseks RMK valduses olevaid poollooduslikke kooslusi sisaldavaid kinni

Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) annab valikpakkumise korras tasu eest kasutamiseks RMK valduses olevaid poollooduslikke kooslusi sisaldavaid kinni Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) annab valikpakkumise korras tasu eest kasutamiseks RMK valduses olevaid poollooduslikke kooslusi sisaldavaid kinnisasju Kasutamiseks andmise lisatingimuseks on kasutaja

Rohkem

KARU

KARU Keskkonnakorraldus ja järelevalvej Valgamaa kohalike omavalitsuste koostöö öös MTÜ Valgamaa Omavalitsuste Liit keskkonnaosakonna juhataja Riho Karu 5156955, valgamaaovl@valgamv.ee 15. veebruar 2012 Tallinn

Rohkem

Enampakkumisteade

Enampakkumisteade Avalik kirjalik enampakkumine Maa-amet korraldab avalikul kirjalikul enampakkumisel riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade müüki vastavalt riigivaraseadusele ja keskkonnaministri

Rohkem

Säästva linnaliikuvuse toetusmeetmed EL struktuurivahenditest

Säästva linnaliikuvuse toetusmeetmed EL struktuurivahenditest Välisvahendite teabepäev Kultuuriministeeriumi haldusala asutustele Tallinn, 26.05.2014 Kavandatavad regionaalarengu meetmed EL struktuurivahendite perioodil 2014-2020 Regionaalpoliitika büroo Siseministeerium

Rohkem

EELNÕU Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 1. Karistusseadustiku muutmine Karistusseadustikus

EELNÕU Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 1. Karistusseadustiku muutmine Karistusseadustikus EELNÕU 21.06.2013 Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 1. Karistusseadustiku muutmine Karistusseadustikus tehakse järgmised muudatused: 1) paragrahvi 58 punkt

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.

Rohkem

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme,

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, 2016 märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, et märtsis laekus tulumaksu eelmise märtsist vähem ka 2009

Rohkem

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc DOMEENIVAIDLUSTE KOMISJON OTSUS Asja number: 11-1a-274 Otsuse kuupäev: 25. november 2011 Komisjoni koosseis: Vaidlustaja: Vaidlustaja esindaja: Registreerija: Registripidaja: Vaidlustatud domeeninimi:

Rohkem

Hinnakiri kehtiv alates Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, k

Hinnakiri kehtiv alates Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, k Hinnakiri kehtiv alates 03.07.2019 Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, kui kuus tehakse vähem kui 10 väljaminevaid makseid

Rohkem

Hinnakiri kehtiv alates Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus C2 C3 Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekont

Hinnakiri kehtiv alates Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus C2 C3 Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekont Hinnakiri kehtiv alates 03.07.2019 Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekonto avamiseks esitatud dokumentide analüüs/ Maksekonto avamine

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Joogivesi Tartu regioonis nov08

Microsoft PowerPoint - Joogivesi Tartu regioonis nov08 Joogivee kvaliteedist Tartu regioonis Kea Kiidjärv, Tartu TKT juhtivinspektor Ettekande sisu Tartu regioon Tartu TKT ülesanne seoses joogiveega Ühisveevärgid arvudes Joogivee kvaliteet regioonis (2007)

Rohkem

RKT Lisa.tabel

RKT Lisa.tabel Lisa KINNITATUD Haridus- ja teadusministri käskkirjaga Kutseõppe tasemeõppe riiklik koolitustellimus aastateks 2017-2019 Kutseõppe riiklik koolitustellimus aastateks 2017-2019 1 2017 sh HEV 2018 2019 Aiandus

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc TALLINNA NOTAR TARVO PURI NOTARI AMETITEGEVUSE RAAMATU NUMBER 1236 HOONESTUSÕIGUSTE TINGIMUSTE MUUTMISE LEPING JA KINNISTUTELE OSTUEESÕIGUSTE SEADMISE LEPING ASJAÕIGUSLEPINGUD Käesoleva notariaalakti on

Rohkem

VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor

VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU 2030+ Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor 22.11.2018 ÜLEVAADE HARIDUSASUTUSTEST* Haridusvaldkond Haridusasutus Arv Märkused Alusharidus

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Allan Hani RKAS korrashoiuhanked - EKKL

Microsoft PowerPoint - Allan Hani RKAS korrashoiuhanked - EKKL RKAS korrashoiu hanked Keskkonna- ja tehnilise toe osakond Osakonna juhataja Allan Hani 2019 Riigi Kinnisvara AS Kinnisvarahalduse ja arenduse ettevõte Asutatud 2001. a riigi kinnisvara senisest tõhusamaks

Rohkem

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks lähtub järgmistest põhimõtetest. a. Hinnastamismaatriks

Rohkem

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill 2013. a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks maapealsetes süsteemides üldkasutatava elektroonilise

Rohkem

Regionaalsete investeeringutoetuste programmi komisjoni koosoleku päevakorrapunkt 10 Protokoll nr 84 Lisa 2 OTSUS: Teha 2018.a taotlusvooru projektide

Regionaalsete investeeringutoetuste programmi komisjoni koosoleku päevakorrapunkt 10 Protokoll nr 84 Lisa 2 OTSUS: Teha 2018.a taotlusvooru projektide Regionaalsete investeeringutoetuste programmi komisjoni koosoleku päevakorrapunkt 10 Protokoll nr 84 Lisa 2 OTSUS: Teha 2018.a taotlusvooru projektide kohta järgmised otsused ÜLERIIGLISED PROJEKTID Määruse

Rohkem

Lugu sellest, kuidas me „Murdepunktini“ jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht

Lugu sellest, kuidas me „Murdepunktini“  jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht Lugu sellest, kuidas me Murdepunktini jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht Elu enne Murdepunkti Mõjutusvahendid vähetulemuslikud (Riigikontroll 2010) Programmide nappus alaealiste

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

Vaideotsus 5-P AS Estonian Air

Vaideotsus 5-P AS Estonian Air P E A D I R E K T O R ÄRAKIRI Vaideotsus Tallinn 26.01.2007 nr 5-P AS Estonian Air 12.01.2007 vaide Konkurentsiameti peadirektori 20.11.2006 otsusele nr 48-L rahuldamata jätmine 1. Haldusmenetlus Konkurentsiametis

Rohkem

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM INSENERITÖÖ ALUSED OMANIKUJÄRELEVALVE Teim Elekter TÜ Jüri Gross ÜLDIST Omanikujärelevalve seaduslikuks aluseks on Ehitusseadus (ES) ja selle alusel MKM poolt kehtestatud Ehituse omanikujärelevalve kord.

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

ELVL delegatsioon ja töörühmade liikmed a riigieelarve läbirääkimistel Läbirääkmiste delegatsioon Põhiliikmed: Taavi Aas, Tallinna linnapea Mihk

ELVL delegatsioon ja töörühmade liikmed a riigieelarve läbirääkimistel Läbirääkmiste delegatsioon Põhiliikmed: Taavi Aas, Tallinna linnapea Mihk ELVL delegatsioon ja töörühmade liikmed 2019. a riigieelarve läbirääkimistel Läbirääkmiste delegatsioon Põhiliikmed: Taavi Aas, Tallinna linnapea Mihkel Juhkami, Rakvere linnavolikogu esimees Urmas Klaas,

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

Eestimaa Spordiliit Jõud 2018 Võistluste tulemused Kalenderplaan 2019

Eestimaa Spordiliit Jõud 2018 Võistluste tulemused Kalenderplaan 2019 Eestimaa Spordiliit Jõud 2018 Võistluste tulemused Kalenderplaan 2019 Eestimaa Spordiliidu Jõud 2018./2019. aasta infoteatmik Koostajad: Priit Karjane, Helen Mast, Arvo Saal, Tarmo Volt Fotod: erakogud

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemiseks Tellija: Maksu- ja Tolliamet Teostaja: Alarmtec AS

Rohkem

KA kord

KA kord KINNITATUD Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu 13.11.2017 otsusega nr 8 MTÜ EESTI LEIVALIIT KUTSE ANDMISE KORD Pagari ja kondiitri kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1 Kutse andmise kord (edaspidi kord)

Rohkem

A5 kahjukindlustus

A5 kahjukindlustus Finantsinspektsioon I Kahjukindlustusest Mida peaks teadma enne kahjukindlustuse ostmist? Kindlustuslepingut sõlmides peab kindlustusvõtja (klient) olema: kannatlik ja läbi lugema kõik tingimused olema

Rohkem

Microsoft Word - Koordinatsioonikogu materjal printimiseks

Microsoft Word - Koordinatsioonikogu materjal  printimiseks Alaealiste komisjonide tegevuse analüüs Eesti Noorsootöö Keskus 1.02.2010 Helen Kereme 1 Sisukord 1 ALAEALISTE KOMISJONIDE TEGEVUSE ANALÜÜS LÄBI AASTATE... 3 1.1 Alaealiste komisjonid Eestis... 3 1.2 Alaealiste

Rohkem

AJAKAVA Reede, 6. märts :00 Üleriigilise vokaalansamblite konkursi avamine 13:30 Lõunasöök 14:30 I kontsert IV V kl 1 Erahuvialakool Meero Muus

AJAKAVA Reede, 6. märts :00 Üleriigilise vokaalansamblite konkursi avamine 13:30 Lõunasöök 14:30 I kontsert IV V kl 1 Erahuvialakool Meero Muus AJAKAVA Reede, 6. märts 2015 13:00 Üleriigilise vokaalansamblite konkursi avamine 13:30 Lõunasöök 14:30 I kontsert IV V kl 1 Erahuvialakool Meero Muusik NELJAD-VIIED juhendaja Anu Lõhmus 2 Kuressaare Gümnaasiumi

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 932010780004 KALAKOELMUTE SEISUND NING KOELMUALADE MELIOREERIMISE LÄHTEÜLESANNETE KOOSTAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: TARTU ÜLIKOOL LÕPPARUANNE: 6.7-4/2016-006

Rohkem

Sularahateenuse hinnastamise põhimõtted SRK 3 12_

Sularahateenuse hinnastamise põhimõtted SRK 3 12_ Koostas: E. Vinni (sularahateenuste müügijuht) Kinnitas: P. Sarapuu (juhatuse esimees) Vers.: 2 Lk: 1/7 Sularahateenuse hinnastamise põhimõtted Koostas: E. Vinni (sularahateenuste müügijuht) Kinnitas:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

EBÜ Üldkoosolek

EBÜ Üldkoosolek EBÜ 20. aastapäeva koosviibimine Estonia Resort Hotel & Spa A.H. Tammsaare puiestee 4a/6, Pärnu, 04.05.2018. Ülo Kask 20 aastat Eesti Biokütuste Ühingut Asutamine Eesti Biokütuste Ühing - EBÜ (www.eby.ee)

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

(Microsoft Word - RIIGIHANKE \360\345\354\356\355\362 \357\356\346\344\342\345\360\345\351,18.doc)

(Microsoft Word - RIIGIHANKE \360\345\354\356\355\362 \357\356\346\344\342\345\360\345\351,18.doc) Kinnitan:.. J.Nikitin Kooli direktor 06.02.2018.a HANKIJA: SILLAMÄE KANNUKA KOOL Ремонт противопожарных дверей в здании школы Sillamäe Kannuka Kool,Geologia tn 13. HANKEDOKUMENDID EHITUSTÖÖD 1 SISUKORD

Rohkem

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 17 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 17 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 17 Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs Piirivalve väliõppekeskus

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015 TSD lisa 1 täitmise juhend Olulisemad muudatused deklareerimisel alates 01.01.2015 vorm TSD lisal 1. Alates 01.01.2015 muutus vorm TSD ja tema lisad. Deklaratsioonivorme muutmise peamine eesmärk oli tagada

Rohkem

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid )

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid ) 1(6) 1. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna kujundamise põhimõtted Aktsiaselts tegevuskulude arvestuse aluseks on auditeeritud ja kinnitatud aastaaruanne. Hinnakujunduse analüüsis kasutatakse Aktsiaseltsi

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Maakondlike bussiliinidega rahulolu uuring Juuli 2018 2 Uuringu metoodika ja valim Uuringu läbiviimise meetodiks oli telefoniküsitlus. Küsitlusperiood 18. 25. nädal 2018. Uuringu üldkogumiks oli vähemalt

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 931109740005 AUDRU KÜLM- JA LAOHOONE EHITAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: EESTI KALAPÜÜGIÜHISTU ARUANDE NR: 2012-029 07.12.2012 Auditi lõpparuanne saadetakse: Korraldusasutus

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80139404 tänava/talu nimi, Kesk 6 maja ja korteri number: alevik: Laatre alevik vald: Tõlliste vald

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Reovee kohtkäitluse korraldamine kohalikus omavalitsuses Marit Ristal Keskkonnaministeerium / peaspetsialist 16.08.2017 Raili Kärmas Keskkonnaministeerium / nõunik 15.08.2017 Veemajanduskavad ja reovee

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 01.06.2002 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 22.06.2002 Avaldamismärge: RT I 2000, 49, 314 Meditsiinilisel

Rohkem

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, 80088 Pärnu Tel 4479733 www.parnu.maavalitsus.ee Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi Tel 4330 400 www.viljandi.maavalitsus.ee Konsultant Ramboll Eesti AS

Rohkem