Tartu Ülikool Matemaatika-informaatikateaduskond Matemaatilise statistika instituut Ann-Mari Koppel Determinatsioonikordaja ja prognoosikordaja Bakala

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Tartu Ülikool Matemaatika-informaatikateaduskond Matemaatilise statistika instituut Ann-Mari Koppel Determinatsioonikordaja ja prognoosikordaja Bakala"

Väljavõte

1 Tartu Ülikool Matemaatika-informaatikateaduskond Matemaatilise statistika instituut Ann-Mari Koppel Determinatsioonikordaja ja prognoosikordaja Bakalaureusetöö (6 EAP) Juhendaja: Ene Käärik, PhD Tartu 2014

2 Determinatsioonikordaja ja prognoosikordaja Käesoleva töö eesmärk on anda ülevaade determinatsioonikordajast ja prognoosikordajast. Esimeses peatükis kirjeldatakse determinatsioonikordajat ja parandatud determinatsioonikordajat vabaliikmega ja vabaliikmeta mudeli korral. Lisatud on antud kordajate valemid tarkvarapaketis SAS. Peatüki lõpus on tarkvarapaketi SAS abil läbiviidud näited, mille juurde on lisatud ka mudeli valiku põhimõte. Teises peatükis antakse ülevaade prognoositud jääkidest ja prognoosikordajast. Juurde on lisatud rakendustarkvara SAS valemid ning nende näitajate paremaks mõistmiseks on lisatud näited. Märksõnad: matemaatiline statistika, andmeanalüüs, statistilised mudelid, mudeli headuse hindamine, tarkvarapakett SAS. Coefficient of determination and coefficient of prediction The purpose of this thesis is to give an overview of coefficient of determination and coefficient of prediction. First section describes coefficient of determination and adjusted coefficient of determination in ordinary least-squares regression and in regression through the origin. Including formulas for those statistics in SAS software. At the end of the first section there are examples for choosing the best model. Examples were made by using SAS software. The second section describes PRESS statistic and coefficient of prediction. Second section also includes SAS formulas for those statistics and examples. Keywords: mathematical statistics, data analysis, statistical models, goodness of fit, SAS software. 2

3 Sisukord Sissejuhatus Determinatsioonikordaja Seos mitmese korrelatsioonikordajaga Determinatsioonikordaja Vabaliikmeta mudeli determinatsioonikordaja Determinatsioonikordaja suurus Parandatud determinatsioonikordaja Prognoosikordaja Prognoos ja mütsi-maatriks Prognoositud jäägid, PRESS-statistik Prognoosikordaja Prognoosikordaja suurus Kokkuvõte Kasutatud kirjandus Lisad Lisa 1. Tarkvarapaketi SAS kood ja väljavõte, vabaliikmega mudel Lisa 2. Tarkvarapaketi SAS kood ja väljavõte, vabaliikmeta mudel Lisa 3. Tarkvarapaketi SAS kood ja väljavõte, mudelisse tunnuste lisamine

4 Sissejuhatus Lineaarse mudeli headuse iseloomustamiseks on kasutusel üldiselt tuntud determinatsioonikordaja R 2 (coefficient of determination), mille arvutamisel on aluseks koguhajuvuse SST (Sum of Squares Total) jaotamine mudeli poolt kirjeldatud hajuvuseks SSR (Sum of Squares Regression) ja jääkhajuvuseks SSE (Sum of Squares Error). Determinatsioonikordaja näitab kui suure osa sõltuva tunnuse Y koguhajuvusest (SST = SSR + SSE) mudel kirjeldab. Kui determinatsioonikordajas asendada mudeli jääkide ruutude summa SSE prognoositud jääkide ruutude summaga PRESS (Predicted Residual Sums of Squares), siis saadakse prognoosikordaja (coefficient of prediction) mille abil hinnatakse mudeli prognoosi täpsust. Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk on anda ülevaade determinatsioonikordajast ja prognoosikordajast, nende omadustest ja kasutamisest statistikapaketis SAS. Antud töö on jagatud kaheks osaks. Esimeses peatükis antakse ülevaade determinatsioonikordajast ja parandatud determinatsioonikordajast. Mõlemat kordajat uuritakse nii vabaliikmega mudeli, kui ka vabaliikmeta mudeli korral. Enamiku teadmiste ja tuletuskäikude puhul on refereeritud erinevaid allikaid, aga parandatud determinatsioonikordaja omaduse, kui, kus n on valimi maht ja on mudeli parameetrite arv, tõestuseni jõudis autor iseseisvalt. Teises osas antakse ülevaade prognoosikordajast. Kuna prognoosikordaja arvutamine põhineb PRESS-jääkidel, mis on omakorda võimalik saada kasutades mütsi-maatriksi H (hat matrix) peadiagonaalielemente, siis on eelnevalt antud ülevaade ka mütsi-maatriksist ja tema omadustest. Teises osas on autori poolt iseseisvalt tõestatud väite 2 esimene ja teine omadus ning väites 3 toodud mütsimaatriksi H peadiagonaalielementide esitusviis. 4

5 Töö on kirjutatud tekstitöötlusprogrammiga Microsoft Office Word Näidete läbiviimiseks on kasutatud statistikapaketti SAS versioon 9.2. Käesoleva töö autor tänab juhendajat Ene Käärikut paranduste, selgituste ning kasulike nõuannete eest. 5

6 1. Determinatsioonikordaja 1.1 Seos mitmese korrelatsioonikordajaga Uuritava tunnuse ja argumenttunnuse vahelise seose kirjeldamiseks saab kasutada lihtsat lineaarse regressiooni mudelit (1.1) kus on mudeli vabaliige, on regressioonikordaja ja on mudeli juhuslik viga. Sõltuva tunnuse Y ja argumenttunnuse X vahelise seose tugevuse uurimiseks saab kasutada lineaarset korrelatsioonikordajat ehk Pearsoni korrelatsioonikordajat. See kordaja on määratud seosega (1.2) kus on argumenttunnuse i-s vaatlus, on sõltuva tunnuse i-s väärtus, ning ja on vastavalt argumenttunnuse X ja sõltuva tunnuse Y keskväärtused. Valemi lugejas olev summa, mille liikmeteks on tunnuste keskväärtuste suhtes arvutatud hälvete korrutised, arvestab hajuvusdiagrammi kuju ning nimetajas olevad summad on vajalikud korrelatsioonikordaja normeerimiseks, et väärtused jääksid -1 ja 1 vahele. Meil on vaja hinnata mudeli (1.1) parameetrid ja. Parameetrite hindamiseks kasutame vähimruutude meetodit ehk üritame leida sirget, mille puhul vaatluste ja sirge vaheline vertikaalne kaugus oleks minimaalne. Selline sirge annab vaatlustele parima hinnangu ning seda nimetatakse regressioonisirgeks. Vertikaalseid kaugusi sirgest nimetatakse mudeli juhuslikuks veaks. Mudeli (1.1) juhuslik viga avaldub kujul Parameetrite ja hindamiseks peame minimeerima mudeli juhuslike vigade hajuvust. Selleks kasutame vähimruutude meetodit 6

7 kus on i-nda vaatluse juhuslik viga. Võttes eelmise võrduse viimasest osast osatuletised parameetrite ja järgi ja võrdsustades tuletised nulliga, saame avaldada (1.3) ning (1.4) Korrutades esmalt võrdust (1.3) argumenttunnuste summaga ning avaldades võrdusest (1.4) korrutise ja asendades selle korrutis esimeses võrduses, saame ( ) millest saame avaldada parameetri vähimruutude hinnangu (1.5) Parameetri vähimruutude hinnangu saame avaldada võrdusest (1.3) (1.6) Hinnangu anname enne hinnangut, sest kasutame hinnangus hinnangut. Regressioonisirge avaldub kujul kus on sõltuva tunnuse Y hinnang. Seosest (1.6) näeme, et regressioonisirge läbib punkti. 7

8 Andmestiku iga vaatluse jaoks saame prognoosi kus i-s hinnang on punkt regressioonisirgel, mis vastab i-ndale argumenttunnusele. Vertikaalne kaugus vaatluse ja hinnangu vahel avaldub kujul See kaugus on mudeli (1.1) juhusliku vea ε hinnang ja seda kaugust jäägiks. nimetatakse mudeli Uurime hajuvust sõltuva tunnuse Y ja tema hinnangute vahel. Mida lähemal on vaatlused regressioonisirgele, seda suuremas lineaarses sõltuvuses on uuritav tunnus Y ja argumenttunnus X. Selle sõltuvuse tugevuse mõõtmiseks saab kasutada sõltuva tunnuse Y ja tema prognoosi vahelist korrelatsioonikordajat ( ) (1.7) kus on uuritava tunnuse Y i-nda vaatluse prognoos. Sellist korrelatsioonikordajat nimetatakse mitmeseks korrelatsioonikordajaks. Ühe argumenttunnusega mudeli sõltuva tunnuse Y ning argumenttunnuse X hajuvusdiagramm on identne uuritava tunnuse Y ja tema hinnangute hajuvusdiagrammiga, kui. Seega on nende tunnuste korrelatsioonikordajad seotud järgmiselt: ( ) Kuigi lihtsas regressioonanalüüsis pole uuritava tunnuse ning tema hinnangutevaheline hajuvus oluline annab see aimduse mudeli sobivuse kohta (Chatterjee ja Hadi, 2006). Lineaarses regressioonanalüüsis on korrelatsioonikordaja seotud ühe teise mudeli sobivuse näitajaga determinatsioonikordajaga. 8

9 1.2 Determinatsioonikordaja Argumenttunnuse mõju kindlaks tegemine põhineb sõltuva tunnuse Y hajuvuse uurimisele valimis. Vaatluste varieerumist üldkeskmise ümber iseloomustab hälvete ruutude summa SST: kus on iga vaatluse hajuvus keskväärtuse suhtes. Kui kõikidel vaatlustel on sama väärtus, siis, vastasel juhul on Regressioonimudeli poolt kirjeldatud hajuvust kirjeldab hälvete ruutude summa SSR: kus on iga hinnangu hajuvus keskväärtuse suhtes. Jääkide hajuvust kirjeldab hälvete ruutude summa SSE: kus on vaatluse hinnangu hajuvus vaatluse suhtes ehk jääk. Paneme tähele, et (1.8) 9

10 Saadud summa keskmine liige on null ( ) sest ( ) ja ( ) ( ) Seega saame hajuvustevahelise seose (1.9) Seosest (1.9) saame, et mudeli koguhajuvus SST on suurem või võrdne mudeli jääkide ruutude summaga SSE ja suurem või võrdne mudeli poolt kirjeldatud hajuvusega SSR. Vaatlus võrdub tema hinnangu ja vastava jäägi summaga ehk. 10

11 Lahutades selle võrduse mõlemast poolest uuritava tunnuse keskväärtuse saame: ehk vaatluse hajuvus keskväärtuse suhtes võrdub hinnangu hajuvusega keskväärtusest ja jäägi summaga. Seega seose (1.9) järgi saab uuritava tunnuse Y koguhajuvuse jagada kaheks liidetavaks - SSR, mis mõõdab uuritava tunnuse Y prognoosi ja argumenttunnuse X vastavust ning SSE, mis mõõdab prognoosiviga (Chatterjee ja Hadi, 2006). Suhet (1.10) nimetatakse determinatsioonikordajaks. Determinatsioonikordajat võib tõlgendada kui osa tunnuse Y koguhajuvusest, mis on kirjeldatud argumenttunnuse X poolt. Arvestades, et, saame (1.11) Kuna kehtib seos siis determinatsioonikordaja korral kehtib seos Kui determinatsioonikordaja väärtus jääb 1 lähedale, siis argumenttunnus X kirjeldab suure osa uuritava tunnuse Y hajuvusest. Statistikut R 2 nimetatakse determinatsioonikordajaks, kuna see annab aimduse, kuidas argumenttunnus X määrab (ingl determines) sõltuva tunnuse Y. Väide 1. Determinatsioonikordaja korral kehtib seos [ ( )] 11

12 ehk determinatsioonikordaja R 2 on võrdne uuritava tunnuse Y ja argumenttunnuse X vahelise korrelatsioonikordaja ruuduga või uuritava tunnuse Y ja tema hinnangute vahelise korrelatsioonikordaja ruuduga (Chatterjee ja Hadi, 2006). Tõestus. Väite 1 tõestamisel kasutame Donald Wittmani tööd (Wittman, 2005). Võtame seosega (1.2) antud lineaarse korrelatsioonikordaja ruutu ning pärast seda korrutame lugejat ja nimetajat Arvestades seosega (1.5) antud vähimruutude hinnangut, saame Kuna i-nda vaatluse prognoos ja arvestades seost (1.6), saame determinatsioonikordaja avaldada kujul Veel on vaja näidata, et kehtib ka [ ( )]. Selleks avaldame seosega (1.7) antud mitmese korrelatsioonikordaja ( ) 12

13 mille ruutu võtmisel saame [ ( )] Järelikult kehtib seos [ ( )]. 1.3 Vabaliikmeta mudeli determinatsioonikordaja Eelnevalt uurisime vabaliikmega mudelit kuid vahel on vaja hinnata mudelit, milles vabaliige puudub (1.12) Vabaliikmeta mudeleid kasutatakse harva ja nende kasutamine peab olema põhjendatud. Sellise mudeli kasutamine võib tuleneda mingist kindlast teoreetilisest kaalutlusest. Üksnes teadmisest, et sõltuv tunnus võrdub nulliga, kui argumenttunnus võrdub nulliga, ei piisa. Analoogiliselt punktis 1.1 vabaliikmega mudeli parameetrite vähimruutude hinnangu leidmisele leiame vabaliikmeta mudeli (1.12) regressioonikordaja vähimruutude hinnangu. Selleks vaatame i-ndat vaatlust millest saame avaldada juhusliku vea Hälvete (1.13) ruutude summa avaldub kujul (1.13) 13

14 millest võttes tuletise parameetri järgi ning võrdsustades selle nulliga saame Seega vabaliikmeta mudeli (1.12) regressioonikordaja vähimruutude hinnang on Prognoos i-ndale vaatlusele avaldub kujul ning i-nda prognoosi jääk (1.14) Uurime seose (1.9) kehtivust vabaliikmeta mudeli korral. Selleks kontrollime seosega (1.8) antud summa keskmist liiget ( ) Erinevalt vabaliikmega mudelist ei pruugi vabaliikmeta mudeli prognooside jääkide summa võrduda nulliga (Chatterjee ja Hadi, 2006). Seega me ei saa vabaliikmeta mudeli korral kasutada seost (1.9) ning seostega (1.10) ja (1.11) antud determinatsioonikordajaid. Mistõttu tuleb vabaliikmeta mudeli jaoks leida eraldi determinatsioonikordaja. Vabaliikmeta mudel ei anna tavaliselt paremat hinnangut kui vabaliikmega mudel, sest regressioonisirge, mis läbib koordinaatide alguspunkti ei ole üldiselt kõige sobivam andmestiku kirjeldamiseks. Kasutades vabaliikmeta mudelit andmestiku puhul, kus ei esine punkti (0; 0), on regressioonisirge ikka sunnitud seda punkti läbima, mistõttu vaatluste varieerumine regressioonisirge ümber on suurem ning mudeli täpsus väheneb. Kui 14

15 regressioonisirge on sunnitud läbima punkti (0; 0), kuigi sellist punkti andmestikus pole, võib see põhjustada situatsiooni, kus regressioonisirge ei läbi punkti (Eisenhauer, 2003). Mistõttu sobiva determinatsioonikordaja saamiseks võrdsustame seoses (1.9) sõltuva tunnuse Y keskväärtuse nulliga ning saame ehk arvestades seost (1.14) (1.15) Ehk vabaliikmeta mudeli puhul jääb jääkide hajuvuse definitsioon samaks, aga koguhajuvus ja mudeli poolt kirjeldatud hajuvus on muutunud. Kontrollime viimase seose kehtivust Saadud summa keskmine liige on null, sest ( ) Seega seos (1.15) kehtib. Suhet (1.16) nimetatakse vabaliikmeta mudeli determinatsioonikordajaks. Arvestades seost (1.15), saame 15

16 Vabaliikmega mudeli korral on determinatsioonikordaja suhe prognoosi ja vaatluse hajuvustest sõltuva tunnuse keskväärtuse ümber. Vabaliikmeta mudeli korral kirjeldavad determinatsioonikordaja lugeja ja nimetaja hajuvust nullpunkti ümber. Seetõttu pole seosega (1.10) antud vabaliikmega mudeli determinatsioonikordaja ning seosega (1.16) antud vabaliikmeta mudeli determinatsioonikordajad võrreldavad. Kuna vabaliikmeta mudelis on keskväärtus võetud võrdseks nulliga, siis võib vabaliikmeta mudeli determinatsioonikordaja väärtus olla suurem kui vabaliikmega determinatsioonikordaja väärtus, kuigi mudel ei pruugi teiste näitajate poolest parem olla (Myers, 1990). Tarkvarapakett SAS kasutab determinatsioonikordaja arvutamiseks valemit Vabaliikmeta mudeli korral arvutab SAS hälvete ruutude summa ja vabaliikmega mudeli korral. 1.4 Determinatsioonikordaja suurus Vabaliikmega lihtsa lineaarse regressioonimudeli korral on determinatsioonikordajaks sõltuva tunnuse ja argumenttunnuse vahelise lineaarse korrelatsioonikordaja ruut, mis näitab, kui suurt osa uuritava tunnuse hajuvusest mudel kirjeldab. Kui mudelis on vabaliige ja seletavaid tunnuseid on rohkem kui üks, siis on determinatsioonikordajaks mitmese korrelatsioonikordaja ruut. Seega mõlemal juhul peavad determinatsioonikordaja väärtused jääma nulli ja ühe vahele. Hea mudeli korral on vaatluste ja prognooside väärtused lähedased. Sel juhul on jääkide hajuvus väike, mistõttu determinatsioonikordaja väärtus on lähedane ühele. Seega, mida lähemal on determinatsioonikordaja ühele, seda paremini kirjeldab mudel andmestikku. Kui kordaja väärtus on võrdne ühega, siis kirjeldab mudel andmestikku täielikult ehk kõik jäägid on võrdsed nulliga. Nullilähedane determinatsiooni- 16

17 kordaja väärtus viitab sellele, et regressioonisirge ei sobi andmestikuga ehk mudel ei kirjelda andmestikku hästi. Kui sõltuva tunnuse Y ja argumenttunnuse X vahel puudub igasugune lineaarne suhe, siis annab mudel halva hinnangu. Sel juhul loetakse uuritava tunnuse parimaks hinnanguks tema keskväärtust, sest kasutades keskväärtust saame väikseima hälvete ruutude summa. Seda hinnangut kasutatakse ainult juhul kui sõltuval tunnusel puudub igasugune seos argumenttunnusega. Seega saame seose puudumise korral determinatsioonikordaja väärtuseks nulli (Chatterjee ja Hadi, 2006). Regressioonimudeli parameetrite hindamisel järgitakse vähimruutude printsiipi ehk mudeli parameetrite väärtused valitakse sellised, et erinevused tegelikult mõõdetud sõltuva tunnuse väärtuste ja mudeli järgi prognoositud väärtuste vahel oleksid minimaalsed. Seega kui mudelisse lisada argumente, siis jääkide ruutude summa SSE väheneb või jääb samaks ning seetõttu determinatsioonikordaja väärtus kasvab monotoonselt või jääb samaks (Myers, 1990). See on ühtlasi üks determinatsioonikordaja kasutamise puuduseid, sest determinatsioonikordaja väärtust on võimalik kunstlikult tõsta lisades mudelisse ebavajalikke argumente, mille tulemuseks on ülehinnatud mudel. Ülehinnatud mudel kirjeldab rohkem juhuslikku viga, kui uuritavat suhet. Seega determinatsioonikordaja väärtuse kasvamine ei viita sellele, et lisaargumenttunnus on oluline. 1.5 Parandatud determinatsioonikordaja Kui mudeliga haaratud objektide arv on ligikaudselt võrdne argumenttunnuste arvuga, siis osutub sageli, et determinatsioonikordaja hindab regressiooniseost üle. See tuleneb sellest, et determinatsioonikordaja on nihkega hinnanguks vastavale üldkogumi determinatsioonikordajale, kusjuures nihe on seda suurem, mida väiksem on valimi maht ja suurem on parameetrite arv (Gayawan ja Ipinyomi, 2009). Nihke parandamise tulemusena saadakse parandatud determinatsioonikordaja, mis arvestab nii valimi mahtu kui ka mudelis esinevate parameetrite arvu. Parandatud determinatsioonikordajal leidub mitmeid erinevaid kujusid. Erinevate kujude eristamine on keeruline, sest mõnel valemil on mitu erinevat nime ja mõni nimi on kasutusel mitme erineva valemi jaoks. Punktis

18 vaatleme põhjalikumalt laialdaselt levinud Ezekiel i (tuntud ka Wherry ja McNemar i nime all) parandatud determinatsioonikordaja valemit. Anname seosega (1.11) antud determinatsioonikordajale kuju kus ja on vastavalt valimi prognoosi jääkide hajuvus ja sõltuva tunnuse hajuvus, mida võib ühtlasi tõlgendada, kui nihkega hinnanguid üldkogumi jääkide ja sõltuva tunnuse hajuvusele. Nihketa hinnangud üldkogumi jääkide ja sõltuva tunnuse hajuvustele on vastavalt ja. Parandatud determinatsioonikordajaks nimetatakse seost (1.17) kus on valimi maht ja parameetrite arv. Arvestades seost (1.11) saame parandatud determinatsioonikordajale (1.17) anda kuju ( ) Järelikult saab parandatud determinatsioonikordaja anda seosega (1.18) Parandatud determinatsioonikordaja leidmisel kasutatakse vabadusastmete arvu, seega on tegemist pigem ruutkeskmiste kui ruutude summa suhtega. 18

19 Ruutkeskmine viga MSE (Mean Squared Error) avaldub kujul mis annab hinnangu juhuslike vigade hajuvusele. Võttes ruutkeskmisest veast ruutjuure, saame mudeli standardhälbe ehk mudeli täpsuse. Sõltuva tunnuse koguhajuvuse ruutkeskmine MST (Mean Squared Total) avaldub kujul Seega saame seosega (1.17) antud parandatud determinatsioonikordaja avaldada kujul Parandatud determinatsioonikordajat saab kasutada erineva argumenttunnuste arvuga mudelite võrdlemiseks. Erinevalt tavalisest determinatsioonikordajast ei saa parandatud determinatsioonikordajat interpreteerida kui argumenttunnuse poolt kirjeldatud sõltuva tunnuse varieeruvuse osa. Parandatud determinatsioonikordajat võib interpreteerida kui kordajat, mille abil kontrollitakse mudeli alternatiivse kuju sobivust. Parandatud determinatsioonikordaja väärtus on determinatsioonikordaja väärtusest alati väiksem või võrdne sellega. Kuna determinatsioonikordaja korral kehtis omadus ehk ja arvestades seost (1.18), siis ning, kui või parameetrite arv (Dufour, 2011). Heaks mudeliks loetakse mudelit, mille korral kehtib seos. Parandatud determinatsioonikordaja on väiksem või võrdne nulliga, kui determinatsioonikordaja (Dufour, 2011). Selle näitamiseks avaldame seose (1.18) viimase osa 19

20 millest näeme, et, kui. Teist laialdaselt levinud parandatud determinatsioonikordaja kuju kasutatakse rakendustarkvaras SAS kus on vaatluste arv, on mudeli parameetrite arv ning i on indikaatortunnus,, kui mudelis on vabaliige ja, kui mudel on vabaliikmeta. See valem on samuti tuntud, kui Wherry parandatud determinatsioonikordaja. Näide 1. Vabaliikmeta ja vabaliikmega mudeli jaoks on erinevad determinatsioonikordajad. Uurime mõlemat mudelit tarkvarapaketi SAS abil. Kasutame tarkvarapaketis SAS leiduvat andmestikku class, mis sisaldab aastaste laste pikkuseid ja kaale. Uurime, kuidas avaldub lapse kaal (kg) tema kasvu (cm) kaudu. Vabaliikmega mudeliks saame mille determinatsioonikordaja ja parandatud determinatsioonikordaja, mudeli täpsus kg (Lisa 1). Vabaliikme olulisustõenäosus ja regressioonikordaja olulisustõenäosus kui ka regressioonikordaja statistiliselt olulised., seega on nii vabaliige Eemaldades mudelist vabaliikme saame mudeli kujul mille determinatsioonikordaja ja parandatud determinatsioonikordaja (Lisa 2). Regressioonikordaja olulisustõenäosus on ning mudeli täpsus kg. Võrreldes vabaliikmega ja vabaliikmeta mudelite determinatsioonikordajaid näeme, et vabaliikmega mudel kirjeldab andmestikku vähem, kui vabaliikmeta mudel, samas on vabaliikmega mudel täpsem. Parandatud determinatsioonikordaja on mõlemal juhul 20

21 väiksem kui determinatsioonikordaja. Kuna vabaliikmega ja vabaliikmeta mudeli determinatsioonikordajad arvutatakse erinevalt, siis ei saa me nende võrdluse põhjal otsustada, millist mudelit kasutada. Nagu eelnevalt mainitud peab vabaliikmeta mudeli kasutamine olema põhjendatud. Mõnel juhul on raske otsustada, kumma mudeli kasutamine on õige. Otsuse langetamiseks võib kasutada erinevaid näitajaid. Esiteks võib võrrelda mudelite täpsust. Näites 1 on vabaliikmega mudel täpsem kui vabaliikmeta mudel. Teiseks võib uurida vabaliikmega mudeli vabaliikme olulisust. Kui vabaliige on statistiliselt oluline, siis on soovitatav kasutada vabaliikmega mudelit. Näites 1 antud vabaliikmega mudeli vabaliikme olulisustõenäosus on ehk vabaliige on statistiliselt oluline. Seega on antud andmestiku abil laste kaalu arvutamisel õigem kasutada vabaliikmega mudelit. Mitme argumendiga mudeli korral hinnatakse mudeli headust analoogiliselt ühe argumendiga mudelile. Mudelisse tunnuste lisamisel reageerib parandatud determinatsioonikordaja lisatud tunnusele determinatsioonikordajast erinevalt. Kui mudelisse lisada tunnuseid, siis determinatsioonikordaja väärtus suureneb või jääb samaks, aga parandatud determinatsioonikordaja väärtus suureneb ainult siis, kui lisatud tunnused on olulised. Näide 2. Uurime sportlaste füüsilist võimekust leides mudeli nende hapniku tarbimisele jooksu ajal (Lisa 3). Algselt uurime, kuidas mõjutavad pulss ja jooksja vanus hapniku tarbimist jooksu ajal: Mudeli determinatsioonikordaja ja parandatud determinatsioonikordaja. Vabaliikme olulisustõenäosus on ning regressioonikordajate olulisustõenäosused on vastavalt ja, seega on nii vabaliige, kui ka regressioonikordajad statistiliselt olulised. Mudeli täpsus ml/min/kg. Uurime, kas mudelisse tunnuseid lisades on võimalik mudelit paremaks muuta. Lisame eelmisesse mudelisse jooksule kulunud aja (min). Saame hapniku tarbimise mudeli 21

22 Selle mudeli determinatsioonikordaja ja parandatud determinatsioonikordaja. Võrreldes eelneva mudeliga on mõlemad determinatsioonikordajad suurenenud, seega on hapniku tarbimise arvutamisel jooksu aeg oluline tunnus. Seda fakti kinnitab ka tunnuse aeg olulisustõenäosus. Vabaliikme ja teiste regressioonikordajate olulisustõenäosused on vastavalt, ja. Mudeli täpsus ml/min/kg. Seega sobib hapniku tarbimise hindamiseks paremini teisena koostatud mudel. Uurime, kas mudelit on võimalik veel paremaks muuta. Lisame eelmisesse mudelisse sportlaste kaalud (kg). Saame hapniku tarbimise mudeli mille determinatsioonikordaja ja parandatud determinatsioonikordaja, mudeli täpsus ml/min/kg. Paneme tähele, et võrreldes eelmise mudeliga on determinatsioonikordaja suurenenud, aga parandatud determinatsioonikordaja on vähenenud. Seega on hapniku tarbimise arvutamisel sportlaste kaalud ebaolulised. Seda kinnitab ka tunnuse kaal olulisustõenäosus. Hapniku tarbimise hindamiseks sobib kõige paremini teine mudel, sest see kirjeldab andmestikku kõige rohkem ja on kõige täpsem. 22

23 2. Prognoosikordaja 2.1 Prognoos ja mütsi-maatriks Mitme argumendiga lineaarse mudeli matemaatiline esitus antakse tavaliselt maatrikskujul. Maatrikskujul avaldub lineaarne regressioonimudel järgmiselt kus Y on n-mõõtmeline funktsioontunnuse vektor, β on p-mõõtmeline tundmatute parameetrite vektor, ε on n-mõõtmeline juhuslike vigade vektor ning X on x - mõõtmeline plaanimaatriks. Juhuslike vigade ruutude summad (SSE) avalduvad kujul Vähimruutude printsiibi realiseerimiseks tuleb minimeerida vigade ruutude summad. Selleks on vaja leida parameetri hinnangu väärtus, mis minimeeriks Kuna, siis saame Võttes parameetri järgi tuletise ja võrdsustades tuletise nulliga saame avaldada normaalvõrrandisüsteemi millel on ühene lahend parajasti siis, kui maatriksi veerud on lineaarselt sõltumatud ehk kui leidub pöördmaatriks (Chatterjee ja Hadi, 2006). Saame, et parameetri hinnang Mudeli põhjal arvutatud sõltuva tunnuse väärtust nimetatakse prognoosiks 23

24 Anname hinnangud mudeli juhuslikele vigadele ehk leiame prognoosijäägid. Arvestades prognoosi ja hinnangu avaldisi, saame mudeli jäägi kus I on x ühikmaatriks ja maatriksit nimetatakse x mütsimaatriksiks (hat matrix). Väide 2. Mütsi-maatriksile kehtivad järgmised omadused: 1) maatriks H on idempotentne ehk HH=H; 2) maatriks H on sümmeetriline ehk ; 3) maatriks H on positiivselt poolmääratud ehk kehtib seos iga korral, kus on x1 mittenulliline vektor. Tõestus. 1) näitame kõigepealt, et maatriks H on idempotentne: 2) näitame, et maatriks H on sümmeetriline: 3) näitame, et maatriks H on positiivselt poolmääratud. Kuna maatriks H on sümmeetriline, siis on see positiivselt poolmääratud, kui mõni selle omaväärtus on võrdne nulliga ning ülejäänud omaväärtused on positiivsed. Skalaari nimetatakse nxn maatriksi H omaväärtuseks, kui leidub selline nx1 mittenulliline vektor, mis rahuldab võrdust (2.1) Korrutame seosega (2.1) antud võrdust maatriksiga 24

25 Arvestades, et maatriks H on idempotentne, saame ja Saame maatriksi omaväärtusteks ja, järelikult on maatriks H positiivselt poolmääratud. 2.2 Prognoositud jäägid, PRESS-statistik Determinatsioonikordajat kasutatakse mudeli headuse määramiseks. Samas ei anna determinatsioonikordaja ülevaadet ühe kindla vaatluse potentsiaalsest mõjust prognoosile. Mudeli prognoosimisvõime uurimiseks kasutatakse PRESS-statistikut (Predicted Residual Sums of Squares). Prognoositud jäägid leitakse kui vahe tegeliku väärtuse ja ilma i-nda vaatluseta prognoositud väärtuse vahel. Olgu ilma i-nda vaatluseta prognoositud väärtus, mis on arvutatud hinnangu abil. Prognoositud ehk PRESS-jäägid avalduvad kujul kus i-nda vaatluse välja jätmisel saadud prognoos on sõltumatu -st, sest vaatlus ei ole kasutuses regressioonimudeli hindamisel. Kui prognoositud jääk on negatiivne, siis mudel ülehindab seost. Kui jääk on positiivne, siis mudel alahindab seost (Mendez, 2008). PRESS-jääkide leidmiseks on olemas ka lihtsam avaldis, mille jaoks ei ole vaja mudelit pärast iga vaatluse eemaldamist uuesti hinnata (2.2) 25

26 kus on hinnangu prognoosijäägid ja on mütsi-maatriksi peadiagonaali elemendid,. Paneme tähele, et prognoositud ehk PRESS-jäägid on kaalutud vähimruutude jäägid, kaaluga (Landram, 2005). Väide 3. Mütsi-maatriksi H peadiagonaali elemendid avalduvad kujul Tõestus. Kuna maatriks H on sümmeetriline, siis saame anda selle kujul ( ) ja korrutades maatriksit H iseendaga saame ( ) ( ) ( ) Arvestades maatriksi H idempotentsust näeme, et maatriks H peadiagonaali elemendid avalduvad kujul 26

27 Väide 4. Maatriksi H peadiagonaali elementidele kehtib järgmine omdadus Tõestus. Näitame kõigepealt, et maatriksi H peadiagonaali elementidele kehtib omadus. Selle tõestamiseks kasutame maatriksi H positiivse poolmääratuse omadust. Olgu n-mõõtmeline vektor, mille kõik elemendid peale i-nda on nullid, i-s element on üks. Korrutame mütsi-maatriksit H vasakult vektori transponeeritud kujuga ning paremalt vektoriga, saame mis on nullist suurem või võrdne, sest maatriks H on positiivselt poolmääratud. Nüüd näitame, et kehtib ka teine pool võrratusest ehk Olgu lisaks maatriksile H ühikmaatriks I ning x maatriks. Avaldame maatriksi H peadiagonaali elemendid kujul Maatriks H on positiivselt poolmääratud, seega on ka maatriks M positiivselt poolmääratud. Kuna maatriks M on positiivselt poolmääratud, siis, mistõttu. Järelikult kehtib mütsi-maatriksi H peadiagonaali elementidele omadus korral. iga Prognoositud jääkide korral kasutatavat ühe vaatluse väljajätmise protsessi korratakse kõigi vaatluste jaoks. Võttes saadud prognoositud jäägid ruutu ja siis kõiki prognoositud jääkide ruute summeerides saame prognoositud jääkide ruutude summa ehk PRESSstatistiku (2.3) PRESS simuleerib prognoosi, jättes välja vaatluse, mida prognoositakse, ning mõõdab, kui hästi mudeli prognoos suudab prognoosida vaatlust. Mida väiksem on PRESSstatistiku väärtus, seda paremini regressioonimudel prognoosib. 27

28 Tarkvarapakett SAS kasutab prognoositud jääkide arvutamisel valemit (2.4) ja PRESS-statistiku arvutamisel valemit (2.3). 2.3 Prognoosikordaja Regressioonanalüüsis kasutatakse prognoositud jääke, et hinnata, kuidas mudel prognoosib sõltuvat tunnust ilma i-ndat vaatlust arvestamata. Prognoositud jäägi leidmisel vajalik ilma i-nda vaatluseta prognoositud väärtus on sõltumatu vaatlusest, kuna arvutamisel pole kasutatud vaatlust. Seega on PRESS-statistik hea hindamaks regressioonimudeli valiidsust ja prognoosimisvõimet. Näeme, et PRESSstatistik sarnaneb regressioonanalüüsi jääkide summa ruudule Kui jääkide hajuvus SSE kasutab hinnatud väärtusi, siis PRESS-statistik kasutab ilma i- nda vaatluseta hinnatud väärtusi. Arvestades seost (2.4) näeme, et PRESS-statistiku väärtus on alati suurem, kui mudeli jääkide ruutude summa SSE, aga nende väärtused peaksid olema ligilähedased. Kui PRESS-statistiku väärtus on kordades suurem kui mudeli jääkide ruutude summa, siis pole mudel valiidne ehk mudel ei mõõda seda, mida ta on määratud mõõtma. Kui asendame determinatsioonikordajas mudeli jääkide ruutude summa PRESS-statistikuga saame leida prognoosikordaja. 28

29 Prognoosikordajaks nimetatakse suurust kus ja PRESS on antud seosega (2.3). Prognoosikordaja sarnaneb oma kujult seosega (1.11) antud determinatsioonikordajale, kuid erinevalt determinatsioonikordajast ei mõõda prognoosikordaja mudeli sobivust vaid mudeli prognoosivõimet. Prognoosikordaja väärtust tarkvarapakett SAS ei arvuta, kuid selle leidmine pole väga keerukas, sest mudeli moodustamisel väljastab SAS vajalikud andmed (PRESS-statistiku ja mudeli koguhajuvuse SST) prognoosikordaja arvutamiseks. 2.4 Prognoosikordaja suurus Prognoositud jäägid, mis on antud seosega (2.2) on saadud kasutades vähimruutude jääke ja mütsi-maatriksi H peadiagonaalielemente. Mütsi-maatriks on ühtlasi projektsioonimaatriks, mistõttu mudelisse argumenttunnuste lisamisel tavaliselt peadiagonaali elementide väärtused suurenevad (Landram, 2005). Kui argumenttunnuse lisamisel prognoosikordaja väärtus väheneb, siis on see märk sellest, et mudelisse on lisatud ebavajalik tunnus ja mudel hakkab ülehindama. Seega lisades argumenttunnuseid võib see põhjustada prognoosi täpsuse kahanemise. Prognoosikordaja leidmisel pole mudeli tuletamisel kasutatud kõiki vaatlusi, mistõttu sõltumatud, ühe vaatluse välja jätmisel saadud hinnangud ei ole nii täpsed vaatluse prognoosimisel, kui kõikide vaatluste kaasamisel saadud hinnangud. Seega on tavaliselt prognoosikordaja väärtus väiksem kui determinatsioonikordaja ja parandatud determinatsioonikordaja väärtused. Lisaks on PRESS-jäägid kaalutud vähimruutude jäägid, mistõttu ning sellest omakorda saame, et ja. Seega prognoosikordaja väärtus ei saa ületada kõiki vaatlusi hõlmavate determinatsioonikordajate ja väärtusi. 29

30 Halva mudeli korral võib prognoosikordaja PRESS-statistiku väärtus suurem mudeli koguhajuvus SST. omandada negatiivse väärtuse, sel juhul on Näide 3. Näite läbiviimiseks kasutame sama andmestikku, mis näite 1 puhul. Laste kaalu mudeli jääkide ruutude summa ja prognoositud jääkide ruutude summa (Lisa 1). Kuna PRESS-statistiku väärtus ei erine kordades jääkide hajuvusest SSE väärtusest, siis võib öelda, et mudel on valiidne ehk mudel mõõdab seda, mida ta on määratud mõõtma. Mudeli koguhajuvus, seega mudeli prognoosikordaja, mis on väiksem näites 1 arvutatud determinatsioonikordajast ja parandatud determinatsioonikordajast (vastavalt ja ). Nagu eelnevalt mainitud, kui argumenttunnuse lisamisel prognoosikordaja väärtus väheneb, siis on see märk sellest, et mudelisse on lisatud ebavajalik tunnus ja mudel hakkab ülehindama. Näites 4 uurime prognoosikordaja käitumist mudelisse tunnuste lisamisel. Näide 4. Uurime näites 2 antud mudelite prognoosikordajaid. Esimese mudeli jääkide ruutude hajuvus ja prognoositud jääkide ruutude summa (Lisa 3). Kuna PRESS-statistiku väärtus ei erine kordades jääkide hajuvusest SSE väärtusest, siis võib öelda, et mudel on valiidne. Mudeli koguhajuvus, seega mudeli prognoosikordaja, mis on väiksem näites 2 arvutatud determinatsioonikordajast ja parandatud determinatsioonikordajast (vastavalt ja ). Näite 2 teise mudeli 30

31 prognoositud jääkide ruutude summa, mudel on valiidne. Mudeli prognoosikordaja, mis on eelmise mudeli prognoosikordajast suurem, see viitab asjaolule, et lisatud tunnus on oluline. Mudeli prognoosikordaja on väiksem näites 2 arvutatud determinatsioonikordajast ja parandatud determinatsioonikordajast (vastavalt ja ). Kolmanda mudeli prognoositud jääkide ruutude summa. Mudeli prognoosikordaja. Selle mudeli prognoosikordaja on eelmise mudeli omast väiksem, mis viitab, et lisatud tunnus on ebaoluline. 31

32 Kokkuvõte Käesolevas bakalaureusetöös vaatlesime determinatsioonikordajat ja prognoosikordajat, nende omadusi ja rakendamist statistikapaketis SAS. Töö esimeses peatükis kirjeldasime determinatsioonikordajat ja parandatud determinatsioonikordajat. Determinatsioonikordajat tõlgendatakse kui osa uuritava tunnuse Y koguhajuvusest, mis on kirjeldatud mudeli poolt. Vabaliikmega ja vabaliikmeta mudeli jaoks eristatakse erinevaid determinatsioonikordajaid. Vabaliikmega mudeli jaoks on determinatsioonikordaja antud kujul kus SST on vaatluste varieerumine üldkeskmise ümber, SSR on regressioonimudeli poolt kirjeldatud hajuvus ja SSE on vea poolt kirjeldatud hajuvus. Vabaliikmeta mudeli jaoks on determinatsioonikordaja antud kujul kus on argumenttunnuse i-s vaatlus, on sõltuva tunnuse i-s väärtus, i-nda vaatluse prognoos ning on i-nda prognoosi jääk,. Determinatsioonikordaja on nihkega hinnang vastavale üldkogumi determinatsioonikordajale. Nihke parandamise tulemusena saadakse parandatud determinatsioonikordaja, mis võtab arvesse nii valimi mahu, kui ka mudelis esinevate parameetrite arvu. Parandatud determinatsioonikordaja on antud kujul Parandatud determinatsioonikordajat saab kasutada erineva argumenttunnuste arvuga mudelite võrdlemiseks ning selle väärtus on determinatsioonikordaja väärtusest alati väiksem või võrdne sellega. 32

33 Töö teises peatükis kirjeldasime prognoosikordajat. Determinatsioonikordaja arvutamisel kasutatud jääkide ruutude summa SSE asendamisel ühe vaatluse välja jätmisel saadud prognoositud jääkide ruutude summaga ehk PRESS-statistikuga, saame prognoosikordaja Prognoosikordaja kasutab kaalutud vähimruutude jääke, et minimeerida PRESS-jääkide ruutude summat. Prognoosikordaja sarnaneb oma kujult determinatsioonikordajale, kuid erinevalt determinatsioonikordajast ei mõõda prognoosikordaja mudeli sobivust vaid mudeli prognoosivõimet. 33

34 Kasutatud kirjandus 1) Chatterjee, S. ja Hadi, Ali S., Regression analysis by example. 4th ed. New Jersey: John Wiley & Sons, lk 40-62, lk ) Dufour, J-M., Coefficient of determination. McGill University. Allikas: [ ] 3) Eisenhauer, J.G., Regression through the origin, Teaching Statistics, vol 25(3), lk ) Gayawan, E. ja Ipinyomi, R.A., A Comparison of Akaike, Schwarz and R Square for Model Selection Using Some Fertility Models, Australian Journal of Basic and Applied Sciences, vol 3(4), lk ) Landram, F. G., Abdullat, A. ja Shah, V., The coefficient of prediction for model specification, Southwestern Economic Review, vol 32(1), lk ) Mendez Mediavilla, F.A., Landram, F. ja Shah, V., A Comparison of the Coefficient of Predictive Power, Coefficient of Determination and AIC for Linear Regression, Journal of Applied Business and Economics, vol 8(4). Allikas: [ ]. 7) Myers, R.H., Classical and modern regression with applications. 2nd ed. Belmont: Duxbury Press. 8) Wittman, D., A refresher in Statistics and econometrics, lk Allikas: [ ] 34

35 Lisad Lisa 1. Tarkvarapaketi SAS kood ja väljavõte, vabaliikmega mudel Kood: Proc reg data=andmed.class; model kaal=kasv/p; /* P väljastab: tegelikud väärtused, prognoosid, jäägid, SSE ja PRESS*/ run; Väljavõte: The REG Procedure Model: MODEL1 Dependent Variable: Kaal * Weight Number of Observations Read 19 Number of Observations Used 19 Analysis of Variance Sum of Mean Source DF Squares Square F Value Pr > F Model <.0001 Error Corrected Total Root MSE R-Square Dependent Mean Adj R-Sq Coeff Var Parameter Estimates Parameter Standard Variable Label DF Estimate Error t Value Pr > t Intercept Intercept Kasv 2.54 * Height <

36 The SAS System The REG Procedure Model: MODEL1 Dependent Variable: Kaal * Weight Output Statistics Dependent Predicted Obs Variable Value Residual Sum of Residuals 0 Sum of Squared Residuals Predicted Residual SS (PRESS)

37 Lisa 2. Tarkvarapaketi SAS kood ja väljavõte, vabaliikmeta mudel Kood: Proc reg data=andmed.class; model kaal=kasv/noint; run; Väljavõte: The REG Procedure Model: MODEL1 Dependent Variable: Kaal * Weight Number of Observations Read 19 Number of Observations Used 19 NOTE: No intercept in model. R-Square is redefined. Analysis of Variance Sum of Mean Source DF Squares Square F Value Pr > F Model <.0001 Error Uncorrected Total Root MSE R-Square Dependent Mean Adj R-Sq Coeff Var Parameter Estimates Parameter Standard Variable Label DF Estimate Error t Value Pr > t Kasv 2.54 * Height <

38 Lisa 3. Tarkvarapaketi SAS kood ja väljavõte, mudelisse tunnuste lisamine Esimene mudel Kood: proc reg data=andmed.fitness; model hapnik=pulss vanus/p; run; Väljavõte The REG Procedure Model: MODEL1 Dependent Variable: hapnik hapniku tarbimine Number of Observations Read 31 Number of Observations Used 31 Analysis of Variance Sum of Mean Source DF Squares Square F Value Pr > F Model Error Corrected Total Root MSE R-Square Dependent Mean Adj R-Sq Coeff Var Parameter Estimates Parameter Standard Variable Label DF Estimate Error t Value Pr > t Intercept Intercept <.0001 Pulss pulsisagedus jooksu ajal vanus vanus aastates

39 The REG Procedure Model: MODEL1 Dependent Variable: hapnik hapniku tarbimine Output Statistics Dependent Predicted Obs Variable Value Residual Sum of Residuals 0 Sum of Squared Residuals Predicted Residual SS (PRESS)

40 Teine mudel Kood: proc reg data=andmed.fitness; model hapnik=pulss vanus aeg/p; run; Väljavõte: The REG Procedure Model: MODEL1 Dependent Variable: hapnik hapniku tarbimine Number of Observations Read 31 Number of Observations Used 31 Analysis of Variance Sum of Mean Source DF Squares Square F Value Pr > F Model <.0001 Error Corrected Total Root MSE R-Square Dependent Mean Adj R-Sq Coeff Var Parameter Estimates Parameter Standard Variable Label DF Estimate Error t Value Pr > t Intercept Intercept <.0001 Pulss pulsisagedus jooksu ajal vanus vanus aastates aeg aeg 1.5 miili läbimiseks (min) <

41 The SAS System The REG Procedure Model: MODEL1 Dependent Variable: hapnik hapniku tarbimine Output Statistics Dependent Predicted Obs Variable Value Residual Sum of Residuals 0 Sum of Squared Residuals Predicted Residual SS (PRESS)

42 Kolmas mudel Kood proc reg data=andmed.fitness; model hapnik=pulss vanus aeg kaal/p; run; Väljavõte The REG Procedure Model: MODEL1 Dependent Variable: hapnik hapniku tarbimine Number of Observations Read 31 Number of Observations Used 31 Analysis of Variance Sum of Mean Source DF Squares Square F Value Pr > F Model <.0001 Error Corrected Total Root MSE R-Square Dependent Mean Adj R-Sq Coeff Var Parameter Estimates Parameter Standard Variable Label DF Estimate Error t Value Pr > t Intercept Intercept <.0001 Pulss pulsisagedus jooksu ajal vanus vanus aastates aeg aeg 1.5 miili läbimiseks (min) <.0001 kaal kaal kg

43 The SAS System The REG Procedure Model: MODEL1 Dependent Variable: hapnik hapniku tarbimine Output Statistics Dependent Predicted Obs Variable Value Residual Sum of Residuals 0 Sum of Squared Residuals Predicted Residual SS (PRESS)

44 Lihtlitsents lõputöö reprodutseerimiseks ja lõputöö üldsusele kättesaadavaks tegemiseks Mina, Ann-Mari Koppel, 1. annan Tartu Ülikoolile tasuta loa (lihtlitsentsi) enda loodud teose Determinatsioonikordaja ja prognoosikordaja, mille juhendaja on Ene Käärik, 1.1. reprodutseerimiseks säilitamise ja üldsusele kättesaadavaks tegemise eesmärgil, sealhulgas digitaalarhiivi DSpace-is lisamise eesmärgil kuni autoriõiguse kehtivuse tähtaja lõppemiseni; 1.2. üldsusele kättesaadavaks tegemiseks Tartu Ülikooli veebikeskkonna kaudu, sealhulgas digitaalarhiivi DSpace i kaudu kuni autoriõiguse kehtivuse tähtaja lõppemiseni. 2. olen teadlik, et punktis 1 nimetatud õigused jäävad alles ka autorile. 3. kinnitan, et lihtlitsentsi andmisega ei rikuta teiste isikute intellektuaalomandi ega isikuandmete kaitse seadusest tulenevaid õigusi. Tartus,

Microsoft PowerPoint - Loeng2www.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Loeng2www.ppt [Compatibility Mode] Biomeetria 2. loeng Lihtne lineaarne regressioon mudeli hindamisest; usaldusintervall; prognoosiintervall; determinatsioonikordaja; Märt Möls martm@ut.ee Y X=x~ N(μ=10+x; σ=2) y 10 15 20 2 3 4 5 6 7 8

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, nimetage see ümber leheküljeks Praks6 ja 3. kopeerige

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, nimetage see ümber leheküljeks Praks6 ja 3.

Rohkem

VL1_praks6_2010k

VL1_praks6_2010k Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht (Insert / Lisa -> Worksheet / Tööleht), nimetage

Rohkem

Microsoft Word - Praks1.doc

Microsoft Word - Praks1.doc Segamudelid 1. praktikum Mida vähem andmeid, seda parem? (Üldistatud vähimruutude meetod ja heteroskedastilised andmed) Segamudelite praktikumides kasutame R-tarkvara. Kahel aastal on teostatud ühe füüsikalise

Rohkem

Regressioonanalüüsi kodutöö Indrek Zolk 30. mai a. 1 Andmestiku kirjeldus Käesoleva kodutöö jaoks vajalik andmestik on saadud veebiaadressilt ht

Regressioonanalüüsi kodutöö Indrek Zolk 30. mai a. 1 Andmestiku kirjeldus Käesoleva kodutöö jaoks vajalik andmestik on saadud veebiaadressilt ht Regressioonanalüüsi kodutöö Indrek Zolk 30. mai 2004. a. 1 Andmestiku kirjeldus Käesoleva kodutöö jaoks vajalik andmestik on saadud veebiaadressilt http://www-unix.oit.umass.edu/~statdata/statdata/stat-anova.html.

Rohkem

ANOVA Ühefaktoriline dispersioonanalüüs Treeningu sagedus nädalas Kaal FAKTOR UURITAV TUNNUS Mitmemõõtmeline statistika Kairi Osula 2017/kevad

ANOVA Ühefaktoriline dispersioonanalüüs Treeningu sagedus nädalas Kaal FAKTOR UURITAV TUNNUS Mitmemõõtmeline statistika Kairi Osula 2017/kevad ANOVA Ühefaktoriline dispersioonanalüüs Treeningu sagedus nädalas Kaal FAKTOR UURITAV TUNNUS Factorial ANOVA Mitmefaktoriline dispersioonanalüüs FAKTOR FAKTOR Treeningu sagedus nädalas Kalorite kogus Kaal

Rohkem

vv05lah.dvi

vv05lah.dvi IMO 05 Eesti võistkonna valikvõistlus 3. 4. aprill 005 Lahendused ja vastused Esimene päev 1. Vastus: π. Vaatleme esiteks juhtu, kus ringjooned c 1 ja c asuvad sirgest l samal pool (joonis 1). Olgu O 1

Rohkem

raamat5_2013.pdf

raamat5_2013.pdf Peatükk 5 Prognoosiintervall ja Usaldusintervall 5.1 Prognoosiintervall Unustame hetkeks populatsiooni parameetrite hindamise ja pöördume tagasi üksikvaatluste juurde. On raske ennustada, milline on huvipakkuva

Rohkem

Matemaatiline analüüs IV 1 3. Mitme muutuja funktsioonide diferentseerimine 1. Mitme muutuja funktsiooni osatuletised Üleminekul ühe muutuja funktsioo

Matemaatiline analüüs IV 1 3. Mitme muutuja funktsioonide diferentseerimine 1. Mitme muutuja funktsiooni osatuletised Üleminekul ühe muutuja funktsioo Matemaatiline analüüs IV 1 3. Mitme muutuja funktsioonide diferentseerimine 1. Mitme muutuja funktsiooni osatuletised Üleminekul üe muutuja funktsioonidelt m muutuja funktsioonidele, kus m, 3,..., kerkib

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 3 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, 3. nimetage see ümber leheküljeks Praks3 ja

Rohkem

Statistiline andmetöötlus

Statistiline andmetöötlus Biomeetria Kahe arvtuuse ühie käitumie, regressiooaalüüs Lieaare regressiooaalüüs Millal kasutada ja mida äitab? Kasutatakse progoosimaks ühe arvtuuse väärtusi teis(t)e järgi. Rümba hid, EEK/kg ( y ) Regressiooivõrrad:

Rohkem

lvk04lah.dvi

lvk04lah.dvi Lahtine matemaatikaülesannete lahendamise võistlus. veebruaril 004. a. Lahendused ja vastused Noorem rühm 1. Vastus: a) jah; b) ei. Lahendus 1. a) Kuna (3m+k) 3 7m 3 +7m k+9mk +k 3 3M +k 3 ning 0 3 0,

Rohkem

Polünoomi juured Juure definitsioon ja Bézout teoreem Vaadelgem polünoomi kus K on mingi korpus. f = a 0 x n + a 1 x n a n 1 x

Polünoomi juured Juure definitsioon ja Bézout teoreem Vaadelgem polünoomi kus K on mingi korpus. f = a 0 x n + a 1 x n a n 1 x 1 5.5. Polünoomi juured 5.5.1. Juure definitsioon ja Bézout teoreem Vaadelgem polünoomi kus K on mingi korpus. f = a 0 x n + a 1 x n 1 +... + a n 1 x + a n K[x], (1) Definitsioon 1. Olgu c K. Polünoomi

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Loeng6ver2.ppt

Microsoft PowerPoint - Loeng6ver2.ppt Admeaalüüs molekulaarbioloogias LOMR.10.007 6. loeg Regressiooaalüüs. Regressiooseose tugevus (korrelatsiooikordaja, determatsiooikordaja) Märt Möls martm@ut.ee Kas Argetiias elavad õelikud iimesed? eadmestik:

Rohkem

Ruutvormid Denitsioon 1. P n Ütleme, et avaldis i;j=1 a ijx i x j ; kus a ij = a ji ; a ij 2 K ja K on korpus, on ruutvorm üle korpuse K muutujate x 1

Ruutvormid Denitsioon 1. P n Ütleme, et avaldis i;j=1 a ijx i x j ; kus a ij = a ji ; a ij 2 K ja K on korpus, on ruutvorm üle korpuse K muutujate x 1 Ruutvormid Denitsioon. P n Ütleme, et avaldis i;j= a ijx i x j ; kus a ij = a ji ; a ij K ja K on korus, on ruutvorm üle koruse K muutujate x ;;x n suhtes. Maatriksit =(a ij ) nimetame selle ruutvormi

Rohkem

Microsoft PowerPoint - loeng2.pptx

Microsoft PowerPoint - loeng2.pptx Kirjeldavad statistikud ja graafikud pidevatele tunnustele Krista Fischer Pidevad tunnused ja nende kirjeldamine Pidevaid (tihti ka diskreetseid) tunnuseid iseloomustatakse tavaliselt kirjeldavate statistikute

Rohkem

Tartu Ülikool Matemaatika-informaatikateaduskond Matemaatilise statistika instituut Võrgupeo külastaja uurimine Andmeanalüüs I projekt Koostajad: Urma

Tartu Ülikool Matemaatika-informaatikateaduskond Matemaatilise statistika instituut Võrgupeo külastaja uurimine Andmeanalüüs I projekt Koostajad: Urma Tartu Ülikool Matemaatika-informaatikateaduskond Matemaatilise statistika instituut Võrgupeo külastaja uurimine Andmeanalüüs I projekt Koostajad: Urmas Kvell Riivo Talviste Gert Palok Juhendaja: Mare Vähi

Rohkem

Matemaatilised meetodid loodusteadustes. I Kontrolltöö I järeltöö I variant 1. On antud neli vektorit: a = (2; 1; 0), b = ( 2; 1; 2), c = (1; 0; 2), d

Matemaatilised meetodid loodusteadustes. I Kontrolltöö I järeltöö I variant 1. On antud neli vektorit: a = (2; 1; 0), b = ( 2; 1; 2), c = (1; 0; 2), d Matemaatilised meetodid loodusteadustes I Kontrolltöö I järeltöö I variant On antud neli vektorit: a (; ; ), b ( ; ; ), c (; ; ), d (; ; ) Leida vektorite a ja b vaheline nurk α ning vekoritele a, b ja

Rohkem

Osakogumite kitsendustega hinnang Kaja Sõstra 1 Eesti Statistikaamet Sissejuhatus Valikuuringute üheks oluliseks ülesandeks on osakogumite hindamine.

Osakogumite kitsendustega hinnang Kaja Sõstra 1 Eesti Statistikaamet Sissejuhatus Valikuuringute üheks oluliseks ülesandeks on osakogumite hindamine. Osakogumite kitsendustega hinnang Kaja Sõstra 1 Eesti Statistikaamet Sissejuhatus Valikuuringute üheks oluliseks ülesandeks on osakogumite hindamine. Kasvanud on nõudmine usaldusväärsete ja kooskõlaliste

Rohkem

Statistikatarkvara

Statistikatarkvara Sissejuhatus statistika erialasse, sissejuhatus matemaatika erialasse, 20. september 2018 Statistikatarkvara põgus ülevaade Krista Fischer Statistikatarkvara kategooriad Võib jagada mitut moodi: Tarkvara,

Rohkem

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 5. Loeng Anne Villems ATI Loengu plaan Sõltuvuste pere Relatsiooni dekompositsioon Kadudeta ühendi omadus Sõltuvuste pere säilitamine Kui jõuame, siis ka normaalkujud

Rohkem

7 KODEERIMISTEOORIA 7.1 Sissejuhatus Me vaatleme teadete edastamist läbi kanali, mis sisaldab müra ja võib seetõttu moonutada lähteteadet. Lähteteade

7 KODEERIMISTEOORIA 7.1 Sissejuhatus Me vaatleme teadete edastamist läbi kanali, mis sisaldab müra ja võib seetõttu moonutada lähteteadet. Lähteteade 7 KODEERIMISTEOORIA 7.1 Sissejuhatus Me vaatleme teadete edastamist läbi kanali, mis sisaldab müra ja võib seetõttu moonutada lähteteadet. Lähteteade kodeeritakse, st esitatakse sümbolite kujul, edastatakse

Rohkem

Sügis 2018 Kõrgema matemaatika 2. kontrolltöö tagasiside Üle 20 punkti kogus tervelt viis üliõpilast: Robert Johannes Sarap, Enely Ernits, August Luur

Sügis 2018 Kõrgema matemaatika 2. kontrolltöö tagasiside Üle 20 punkti kogus tervelt viis üliõpilast: Robert Johannes Sarap, Enely Ernits, August Luur Sügis 2018 Kõrgema matemaatika 2. kontrolltöö tagasiside Üle 20 punkti kogus tervelt viis üliõpilast: Robert Johannes Sarap, Enely Ernits, August Luure, Urmi Tari ja Miriam Nurm. Ka teistel oli edasiminek

Rohkem

Matemaatika ainekava 8.klass 4 tundi nädalas, kokku 140 tundi Kuu Õpitulemus Õppesisu Algebra (65 t.) Geomeetria (60 t.) Ajavaru kordamiseks (15 õppet

Matemaatika ainekava 8.klass 4 tundi nädalas, kokku 140 tundi Kuu Õpitulemus Õppesisu Algebra (65 t.) Geomeetria (60 t.) Ajavaru kordamiseks (15 õppet Matemaatika ainekava 8.klass 4 tundi nädalas, kokku 140 tundi Algebra (65 t.) Geomeetria (60 t.) Ajavaru kordamiseks (15 õppetundi) septembernovember korrastab hulkliikmeid Hulkliige. Tehted liidab, lahutab

Rohkem

Antennide vastastikune takistus

Antennide vastastikune takistus Antennide vastastikune takistus Eelmises peatükis leidsime antenni kiirgustakistuse arvestamata antenni lähedal teisi objekte. Teised objektid, näiteks teised antennielemendid, võivad aga mõjutada antenni

Rohkem

IMO 2000 Eesti võistkonna valikvõistlus Tartus, aprillil a. Ülesannete lahendused Esimene päev 1. Olgu vaadeldavad arvud a 1, a 2, a 3,

IMO 2000 Eesti võistkonna valikvõistlus Tartus, aprillil a. Ülesannete lahendused Esimene päev 1. Olgu vaadeldavad arvud a 1, a 2, a 3, IMO 000 Eesti võistkonna valikvõistlus Tartus, 19. 0. aprillil 000. a. Ülesannete lahendused Esimene päev 1. Olgu vaadeldavad arvud a 1, a, a 3, a 4, a 5. Paneme tähele, et (a 1 + a + a 3 a 4 a 5 ) (a

Rohkem

Matemaatiline analüüs III 1 4. Diferentseeruvad funktsioonid 1. Diferentseeruvus antud punktis. Olgu funktsiooni f : D R määramispiirkond D R selles p

Matemaatiline analüüs III 1 4. Diferentseeruvad funktsioonid 1. Diferentseeruvus antud punktis. Olgu funktsiooni f : D R määramispiirkond D R selles p Matemaatiline analüüs III 4. Diferentseeruvad funktsioonid. Diferentseeruvus antud punktis. Olgu funktsiooni f : D R määramispiirkond D R selles paragravis mingi (lõplik või lõpmatu) intervall ning olgu

Rohkem

Andmed arvuti mälus Bitid ja baidid

Andmed arvuti mälus Bitid ja baidid Andmed arvuti mälus Bitid ja baidid A bit about bit Bitt, (ingl k bit) on info mõõtmise ühik, tuleb mõistest binary digit nö kahendarv kahe võimaliku väärtusega 0 ja 1. Saab näidata kahte võimalikku olekut

Rohkem

Microsoft Word - ref - Romet Piho - Tutorial D.doc

Microsoft Word - ref - Romet Piho - Tutorial D.doc Tartu Ülikool Andmetöötluskeel "Tutorial D" realisatsiooni "Rel" põhjal Referaat aines Tarkvaratehnika Romet Piho Informaatika 2 Juhendaja Indrek Sander Tartu 2005 Sissejuhatus Tänapäeval on niinimetatud

Rohkem

DVD_8_Klasteranalüüs

DVD_8_Klasteranalüüs Kursus: Mitmemõõtmeline statistika Seminar IX: Objektide grupeerimine hierarhiline klasteranalüüs Õppejõud: Katrin Niglas PhD, dotsent informaatika instituut Objektide grupeerimine Eesmärk (ehk miks objekte

Rohkem

Word Pro - diskmatTUND.lwp

Word Pro - diskmatTUND.lwp Loogikaalgebra ( Boole'i algebra ) George Boole (85 864) Sündinud Inglismaal Lincolnis. 6-aastasena tegutses kooliõpetaja assistendina. Õppis 5 aastat iseseisvalt omal käel matemaatikat, keskendudes hiljem

Rohkem

19. Marek Kolk, Kõrgem matemaatika, Tartu Ülikool, Arvridade koonduvustunnused Sisukord 19 Arvridade koonduvustunnused Vahelduvat

19. Marek Kolk, Kõrgem matemaatika, Tartu Ülikool, Arvridade koonduvustunnused Sisukord 19 Arvridade koonduvustunnused Vahelduvat 9. Marek Kolk, Kõrgem matemaatika, Tartu Ülikool, 203-4. 9 Arvridade koonduvustunnused Sisukord 9 Arvridade koonduvustunnused 23 9. Vahelduvate märkidega read.......................... 24 9.2 Leibniz i

Rohkem

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 SISUKORD 1. SLAIDIESITLUS... 3 1.1. Esitlustarkvara... 3 1.2. Slaidiesitluse sisu... 3 1.3. Slaidiesitluse vormistamine... 4 1.3.1 Slaidid...

Rohkem

Word Pro - digiTUNDkaug.lwp

Word Pro - digiTUNDkaug.lwp / näide: \ neeldumisseadusest x w x y = x tuleneb, et neeldumine toimub ka näiteks avaldises x 2 w x 2 x 5 : x 2 w x 2 x 5 = ( x 2 ) w ( x 2 ) [ x 5 ] = x 2 Digitaalskeemide optimeerimine (lihtsustamine)

Rohkem

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Diana Lõvi (SV valdkond) Järgmised e-lõunad: 10. oktoober

Rohkem

ITI Loogika arvutiteaduses

ITI Loogika arvutiteaduses Predikaatloogika Predikaatloogika on lauseloogika tugev laiendus. Predikaatloogikas saab nimetada asju ning rääkida nende omadustest. Väljendusvõimsuselt on predikaatloogika seega oluliselt peenekoelisem

Rohkem

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL Majandusteaduskond Majandusanalüüsi ja rahanduse instituut Karl Ivar Maar TARBIMISMAKSUDE JA MAJANDUSKASVU SEOS EUROOPA LIIDU

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL Majandusteaduskond Majandusanalüüsi ja rahanduse instituut Karl Ivar Maar TARBIMISMAKSUDE JA MAJANDUSKASVU SEOS EUROOPA LIIDU TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL Majandusteaduskond Majandusanalüüsi ja rahanduse instituut Karl Ivar Maar TARBIMISMAKSUDE JA MAJANDUSKASVU SEOS EUROOPA LIIDU RIIKIDE NÄITEL Bakalaureusetöö Juhendaja: Lektor Raivo

Rohkem

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon 6.3.1.51 ja hilisemad Kasutaja juhend 2016 Sisukord 1. Sissejuhatus...3 2. Liidese häälestus...3

Rohkem

prakt8.dvi

prakt8.dvi Diskreetne matemaatika 2012 8. praktikum Reimo Palm Praktikumiülesanded 1. Kas järgmised graafid on tasandilised? a) b) Lahendus. a) Jah. Vahetades kahe parempoolse tipu asukohad, saame graafi joonistada

Rohkem

TARTU ÜLIKOOL MATEMAATIKA-INFORMAATIKATEADUSKOND MATEMAATILISE STATISTIKA INSTITUUT Kristi Läll Mitmemõõtmeline analüüs peptiidide käitumise uurimisek

TARTU ÜLIKOOL MATEMAATIKA-INFORMAATIKATEADUSKOND MATEMAATILISE STATISTIKA INSTITUUT Kristi Läll Mitmemõõtmeline analüüs peptiidide käitumise uurimisek TARTU ÜLIKOOL MATEMAATIKA-INFORMAATIKATEADUSKOND MATEMAATILISE STATISTIKA INSTITUUT Kristi Läll Mitmemõõtmeline analüüs peptiidide käitumise uurimiseks Magistritöö Juhendajad: Mare Vähi, Anne Selart TARTU

Rohkem

Tartu Ülikool Matemaatika-informaatikateaduskond Puhta Matemaatika Instituut Algebra õppetool Riivo Must Mõned katsed üldistada inversseid poolrühmi M

Tartu Ülikool Matemaatika-informaatikateaduskond Puhta Matemaatika Instituut Algebra õppetool Riivo Must Mõned katsed üldistada inversseid poolrühmi M Tartu Ülikool Matemaatika-informaatikateaduskond Puhta Matemaatika Instituut Algebra õppetool Riivo Must Mõned katsed üldistada inversseid poolrühmi Magistritöö Juhendaja: prof. Mati Kilp Tartu 2004 Sisukord

Rohkem

AMB_Loeng1_andmed_a

AMB_Loeng1_andmed_a Andmeanalüüs molekulaarbioloogias LOMR.10.007 1. nädal Loeng: Töökorraldus ja materjalid Teaduslik mõtteviis Andmete tüübid Andmete varieeruvuse kirjeldamine Praktikum: Sagedusjaotuste joonistamine Maido

Rohkem

efo03v2pkl.dvi

efo03v2pkl.dvi Eesti koolinoorte 50. füüsikaolümpiaad 1. veebruar 2003. a. Piirkondlik voor Põhikooli ülesannete lahendused NB! Käesoleval lahendustelehel on toodud iga ülesande üks õige lahenduskäik. Kõik alternatiivsed

Rohkem

XV kursus

XV kursus KORDAMINE RIIGIEKSAMIKS VI FUNKTSIOONID JA NENDE GRAAFIKUD. TULETISE RAKENDUSED.. Funktsiooni määramispiirkonna ( X ) moodustavad argumendi () väärtused, mille korral funktsiooni väärtus (y) on eeskirjaga

Rohkem

6. KLASSI MATEMAATIKA E-TASEMETÖÖ ERISTUSKIRI Alus: haridus- ja teadusministri määrus nr 54, vastu võetud 15. detsembril E-TASEMETÖÖ EESMÄRK Tas

6. KLASSI MATEMAATIKA E-TASEMETÖÖ ERISTUSKIRI Alus: haridus- ja teadusministri määrus nr 54, vastu võetud 15. detsembril E-TASEMETÖÖ EESMÄRK Tas 6. KLASSI MATEMAATIKA E-TASEMETÖÖ ERISTUSKIRI Alus: haridus- ja teadusministri määrus nr 54, vastu võetud 15. detsembril 2015. E-TASEMETÖÖ EESMÄRK Tasemetööga läbiviimise eesmärk on hinnata riiklike õppekavade

Rohkem

QUANTUM SPIN-OFF - Experiment UNIVERSITEIT ANTWERPEN

QUANTUM SPIN-OFF - Experiment UNIVERSITEIT ANTWERPEN 1 Kvantfüüsika Tillukeste asjade füüsika, millel on hiiglaslikud rakendusvõimalused 3. osa: PRAKTILISED TEGEVUSED Elektronide difraktsioon Projekti Quantum Spin-Off rahastab Euroopa Liit programmi LLP

Rohkem

TARTU ÜLIKOOL MATEMAATIKA-INFORMAATIKA TEADUSKOND Matemaatilise statistika instituut Cliona Georgia Dalberg Eesti elektritarbimise prognoos Magistritö

TARTU ÜLIKOOL MATEMAATIKA-INFORMAATIKA TEADUSKOND Matemaatilise statistika instituut Cliona Georgia Dalberg Eesti elektritarbimise prognoos Magistritö TARTU ÜLIKOOL MATEMAATIKA-INFORMAATIKA TEADUSKOND Matemaatilise statistika instituut Cliona Georgia Dalberg Eesti elektritarbimise prognoos Magistritöö finants- ja kindlustusmatemaatika erialal (30 EAP)

Rohkem

Neurovõrgud. Praktikum aprill a. 1 Stohhastilised võrgud Selles praktikumis vaatleme põhilisi stohhastilisi võrke ning nende rakendust k

Neurovõrgud. Praktikum aprill a. 1 Stohhastilised võrgud Selles praktikumis vaatleme põhilisi stohhastilisi võrke ning nende rakendust k Neurovõrgud. Praktikum 11. 29. aprill 2005. a. 1 Stohhastilised võrgud Selles praktikumis vaatleme põhilisi stohhastilisi võrke ning nende rakendust kombinatoorsete optimiseerimisülesannete lahendamiseks.

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

(10. kl. I kursus, Teisendamine, kiirusega, kesk.kiirusega \374lesanded)

(10. kl. I kursus, Teisendamine, kiirusega, kesk.kiirusega  \374lesanded) TEISENDAMINE Koostanud: Janno Puks 1. Massiühikute teisendamine Eesmärk: vajalik osata teisendada tonne, kilogramme, gramme ja milligramme. Teisenda antud massiühikud etteantud ühikusse: a) 0,25 t = kg

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

Image segmentation

Image segmentation Image segmentation Mihkel Heidelberg Karl Tarbe Image segmentation Image segmentation Thresholding Watershed Region splitting and merging Motion segmentation Muud meetodid Thresholding Lihtne Intuitiivne

Rohkem

DIGITAALTEHNIKA DIGITAALTEHNIKA Arvusüsteemid Kümnendsüsteem Kahendsüsteem Kaheksandsüsteem Kuueteistkü

DIGITAALTEHNIKA DIGITAALTEHNIKA Arvusüsteemid Kümnendsüsteem Kahendsüsteem Kaheksandsüsteem Kuueteistkü DIGITAALTEHNIKA DIGITAALTEHNIKA... 1 1. Arvusüsteemid.... 2 1.1.Kümnendsüsteem....2 1.2.Kahendsüsteem.... 2 1.3.Kaheksandsüsteem.... 2 1.4.Kuueteistkümnendsüsteem....2 1.5.Kahendkodeeritud kümnendsüsteem

Rohkem

Segamudelid2010.pdf

Segamudelid2010.pdf Peatükk 5 Dispersiooimaatriksi V hidamisest Üldistatud vähimruutude meetodit saame kasutada siis, kui teame vaatluste kovariatsiooimaatriksit V. Paraku eamasti pole uural sellist iformatsiooi. Seega tekib

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015 TSD lisa 1 täitmise juhend Olulisemad muudatused deklareerimisel alates 01.01.2015 vorm TSD lisal 1. Alates 01.01.2015 muutus vorm TSD ja tema lisad. Deklaratsioonivorme muutmise peamine eesmärk oli tagada

Rohkem

loogikaYL_netis_2018_NAIDISED.indd

loogikaYL_netis_2018_NAIDISED.indd . Lihtne nagu AB Igas reas ja veerus peavad tähed A, B ja esinema vaid korra. Väljaspool ruudustikku antud tähed näitavad, mis täht on selles suunas esimene. Vastuseks kirjutage ringidesse sattuvad tähed

Rohkem

Microsoft Word - Errata_Andmebaaside_projekteerimine_2013_06

Microsoft Word - Errata_Andmebaaside_projekteerimine_2013_06 Andmebaaside projekteerimine Erki Eessaar Esimene trükk Teadaolevate vigade nimekiri seisuga 24. juuni 2013 Lehekülg 37 (viimane lõik, teine lause). Korrektne lause on järgnev. Üheks tänapäeva infosüsteemide

Rohkem

12. Marek Kolk, Kõrgem matemaatika, Tartu Ülikool, Algfunktsioon ja määramata integraal Sisukord 12 Algfunktsioon ja määramata integraal 1

12. Marek Kolk, Kõrgem matemaatika, Tartu Ülikool, Algfunktsioon ja määramata integraal Sisukord 12 Algfunktsioon ja määramata integraal 1 2. Marek Kolk, Kõrgem matemaatika, Tartu Ülikool, 203-. 2 Algfunktsioon ja määramata integraal Sisukord 2 Algfunktsioon ja määramata integraal 9 2. Sissejuhatus................................... 50 2.2

Rohkem

FIDE reitingumäärus 1. juuli 2014 Kuremaa, Marek Kolk

FIDE reitingumäärus 1. juuli 2014 Kuremaa, Marek Kolk FIDE reitingumäärus 1. juuli 2014 Kuremaa, 2014. Marek Kolk Artikkel 0. Sissejuhatus Artikkel 0.2 (uus) Millal läheb partii FIDE reitinguarvestusse? Reitinguarvestusse minev turniir tuleb ette registreerida

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa OTSUS Tallinn 20.06.2007 J.1-45/07/4 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine Elisa Eesti AS- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid )

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid ) 1(6) 1. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna kujundamise põhimõtted Aktsiaselts tegevuskulude arvestuse aluseks on auditeeritud ja kinnitatud aastaaruanne. Hinnakujunduse analüüsis kasutatakse Aktsiaseltsi

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

Sissejuhatus GRADE metoodikasse

Sissejuhatus GRADE metoodikasse Sissejuhatus GRADE metoodikasse Eriline tänu: Holger Schünemann ja GRADE working group www.gradeworkinggroup.org Kaja-Triin Laisaar TÜ peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut kaja-triin.laisaar@ut.ee

Rohkem

Sissejuhatus mehhatroonikasse MHK0120

Sissejuhatus mehhatroonikasse  MHK0120 Sissejuhatus mehhatroonikasse MHK0120 5. nädala loeng Raavo Josepson raavo.josepson@ttu.ee Pöördliikumine Kulgliikumine Kohavektor Ԧr Kiirus Ԧv = d Ԧr dt Kiirendus Ԧa = dv dt Pöördliikumine Pöördenurk

Rohkem

Mining Meaningful Patterns

Mining Meaningful Patterns Konstantin Tretjakov (kt@ut.ee) EIO õppesessioon 19. märts, 2011 Nimetuse saladus Vanasti kandis sõna programmeerimine natuke teistsugust tähendust: Linear program (~linear plan) X ülesannet * 10 punkti

Rohkem

Microsoft Word - loeng8.doc

Microsoft Word - loeng8.doc Struktuurivõrrandite mudelid 16. detsember Struktuurivõrrandite mudelid piirid ja piiritagused alad Eeldatud jaotustest uuritavate tunnuste jaotus mtjus ML ja GLS hinnangute omadused asümptootiliselt efektiivne

Rohkem

Treeningvõistlus Balti tee 2014 võistkonnale Tartus, 4. novembril 2014 Vastused ja lahendused 1. Vastus: 15, 18, 45 ja kõik 0-ga lõppevad arvud. Olgu

Treeningvõistlus Balti tee 2014 võistkonnale Tartus, 4. novembril 2014 Vastused ja lahendused 1. Vastus: 15, 18, 45 ja kõik 0-ga lõppevad arvud. Olgu Treeningvõistlus Balti tee 014 võistkonnale Tartus, 4. novembril 014 Vastused ja lahendused 1. Vastus: 15, 18, 45 ja kõik 0-ga lõppevad arvud. Olgu b arvu k üheliste number ning a arv, mille saame arvust

Rohkem

I Generaatori mõiste (Java) 1. Variantide läbivaatamine Generaator (ehk generaator-klass) on klass, milles leidub (vähemalt) isendimeetod next(). Kons

I Generaatori mõiste (Java) 1. Variantide läbivaatamine Generaator (ehk generaator-klass) on klass, milles leidub (vähemalt) isendimeetod next(). Kons I Generaatori mõiste (Java) 1. Variantide läbivaatamine Generaator (ehk generaator-klass) on klass, milles leidub (vähemalt) isendimeetod next(). Konstruktorile antakse andmed, mis iseloomustavad mingit

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Tartu Ülikool Matemaatika-informaatikateaduskond Matemaatilise statistika instituut Ingi Einaste Eesti kõrgkoolide matemaatika ja informaatika üliõpil

Tartu Ülikool Matemaatika-informaatikateaduskond Matemaatilise statistika instituut Ingi Einaste Eesti kõrgkoolide matemaatika ja informaatika üliõpil Tartu Ülikool Matemaatika-informaatikateaduskond Matemaatilise statistika instituut Ingi Einaste Eesti kõrgkoolide matemaatika ja informaatika üliõpilaste enesetõhususe ja motivatsiooni analüüs Bakalaureusetöö

Rohkem

loeng7.key

loeng7.key Grammatikate elustamine JFLAPiga Vesal Vojdani (TÜ Arvutiteaduse Instituut) Otse Elust: Java Spec https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se8/html/ jls-14.html#jls-14.9 Kodutöö (2. nädalat) 1. Avaldise

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx Toimetulekutoetuse maksmine 2014. 2018. aastal Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakond Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast

Rohkem

Tartu Ülikool

Tartu Ülikool Tartu Ülikool Code coverage Referaat Koostaja: Rando Mihkelsaar Tartu 2005 Sissejuhatus Inglise keelne väljend Code coverage tähendab eesti keeles otse tõlgituna koodi kaetust. Lahti seletatuna näitab

Rohkem

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor 1. 1) Iga tärnike tuleb asendada ühe numbriga nii, et tehe oleks õige. (Kolmekohaline arv on korrutatud ühekohalise arvuga ja tulemuseks on neljakohaline arv.) * * 3 * = 2 * 1 5 Kas on õige, et nii on

Rohkem

Andmebaasid, MTAT Andmebaasikeeled 11.loeng

Andmebaasid, MTAT Andmebaasikeeled 11.loeng Andmebaasid, MTAT.03.264 Andmebaasikeeled 11. loeng Anne Villems Eksamiaegade valimine Kas on vaja eksamiaega mai lõpus? I eksami aeg. valikud: 3., 4. või 5. juuni kell 10.00 II eksami aeg. 17. kell 12.00

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Eesti pensionisüsteem võrdluses teiste Euroopa riikidega: olukord, väljakutsed ja kesksed valikud Lauri Leppik 7.06.2019 Pension kui vanadusea sissetulek Pension on ühiskondliku tööjaotuse kaasanne tekkis

Rohkem

1. AKE Ajalise keerukuse empiiriline hindamine

1. AKE Ajalise keerukuse empiiriline hindamine http://kodu.ut.ee/~kiho/ads/praktikum/ 4. PSK Paisksalvestus. Loendamine Mõisteid Paisktabel (Hashtable, HashMap) Paisktabeli kasutamine loendamisülesannetes Paiskfunktsioon, kollisoonid (põrked) Praktikumitööd

Rohkem

Automaatjuhtimise alused Automaatjuhtimissüsteemi kirjeldamine Loeng 2

Automaatjuhtimise alused Automaatjuhtimissüsteemi kirjeldamine Loeng 2 Automaatjuhtimise alused Automaatjuhtimissüsteemi kirjeldamine Loeng 2 Laplace'i teisendus Diferentsiaalvõrrandite lahendamine ilma tarkvara toeta on keeruline Üheks lahendamisvõtteks on Laplace'i teisendus

Rohkem

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusinsener OÜ Tallinnas 14.04.2014 Uuring Energiamajanduse

Rohkem

Sorb_LC_Est.smu

Sorb_LC_Est.smu Meetod baseerub Põhjamaade Toiduanalüüsi Komitee (Nordic Committee of Food Analyses) standardil nr. 124(87) KASUTUSALA: Bensoehappe ja sorbiinhappe määramine, mis on lisatud toiduainetele konservandina.

Rohkem

Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad ko

Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad ko Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad koos AMV(E) 335, AMV(E) 435 ja AMV(E) 438 SU täiturmootoritega.

Rohkem

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc Tallinna Linnavalitsuse sõnumisaatja kasutusjuhend asutuse juhatajale Sisukord 1. Süsteemi sisenemine...2 2. Parooli lisamine ja vahetamine...2 3. Ametnike lisamine ametiasutuse juurde...2 4. Saatjanimede

Rohkem

Microsoft Word - essee_CVE ___KASVANDIK_MARKKO.docx

Microsoft Word - essee_CVE ___KASVANDIK_MARKKO.docx Tartu Ülikool CVE-2013-7040 Referaat aines Andmeturve Autor: Markko Kasvandik Juhendaja : Meelis Roos Tartu 2015 1.CVE 2013 7040 olemus. CVE 2013 7040 sisu seisneb krüptograafilises nõrkuses. Turvaaugu

Rohkem

ma1p1.dvi

ma1p1.dvi Peatükk 1 Funktsioonid ja nendega seotud mõisted 1.1 Reaalarvud ja Arvtelg. Absoluutväärtuse mõiste. Reaalarvudest koosnevad hulgad. Enne arvu mõiste käsitlemist toome sisse mõned hulkadega seotud tähised.

Rohkem

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 0.02.2009 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 3.0.206 Avaldamismärge: Kiirgustegevuses tekkinud radioaktiivsete

Rohkem

Word Pro - digiTUNDkaug.lwp

Word Pro - digiTUNDkaug.lwp ARVUSÜSTEEMID Kõik olulised arvusüsteemid on positsioonilised ehk arvu numbrid asuvad neile ettenähtud kindlatel asukohtadel arvujärkudes a i : a a a a a a a - a - a - a - a i Ainus üldtuntud mittepositsiooniline

Rohkem

TARTU ÜLIKOOL MATEMAATIKA-INFORMAATIKATEADUSKOND MATEMAATILISE STATISTIKA INSTITUUT Astrid Haas Üldistatud lineaarne segamudel ESM-uuringu andmetele M

TARTU ÜLIKOOL MATEMAATIKA-INFORMAATIKATEADUSKOND MATEMAATILISE STATISTIKA INSTITUUT Astrid Haas Üldistatud lineaarne segamudel ESM-uuringu andmetele M TARTU ÜLIKOOL MATEMAATIKA-INFORMAATIKATEADUSKOND MATEMAATILISE STATISTIKA INSTITUUT Astrid Haas Üldistatud lineaarne segamudel ESM-uuringu andmetele Magistritöö (30 EAP) Finants- ja kindlustusmatemaatika

Rohkem

Microsoft Word - Iseseisev töö nr 1 õppeaines.doc

Microsoft Word - Iseseisev töö nr 1 õppeaines.doc TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL Raadio- ja sidetehnika instituut Mikrolainetehnika õppetool Iseseisva töö nr 1 juhend õppeaines Sideseadmete mudeldamine Ionosfäärse sidekanali mudeldamine Tallinn 2006 1 Teoreetilised

Rohkem

8.klass 4 tundi nädalas, kokku 140 tundi Hulkliikmed ( 45 tundi) Õppesisu Hulkliige. Hulkliikmete liitmine ja lahutamine ning korrutamine ja jagamine

8.klass 4 tundi nädalas, kokku 140 tundi Hulkliikmed ( 45 tundi) Õppesisu Hulkliige. Hulkliikmete liitmine ja lahutamine ning korrutamine ja jagamine 8.klass 4 tundi nädalas, kokku 140 tundi Hulkliikmed ( 45 tundi) Hulkliige. Hulkliikmete liitmine ja lahutamine ning korrutamine ja jagamine üksliikmega. Hulkliikme tegurdamine ühise teguri sulgudest väljatoomisega.

Rohkem

Excel Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et

Excel Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et Excel2016 - Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et programm suudaks anda tulemusi. Mõisted VALEM - s.o

Rohkem

HWU_AccountingAdvanced_October2006_EST

HWU_AccountingAdvanced_October2006_EST 10. Kulude periodiseerimine Simulatsioone (vt pt 5) kasutatakse ka juhul, kui soovitakse mõnd saadud ostuarvet pikemas perioodis kulusse kanda (nt rendiarve terve aasta kohta). Selleks tuleb koostada erinevad

Rohkem

TARTU ÜLIKOOL MATEMAATIKA-INFORMAATIKATEADUSKOND MATEMAATILISE STATISTIKA INSTITUUT Joosep Raudsik Hajuvusdiagrammid ning korrelatsioonimaatriksite il

TARTU ÜLIKOOL MATEMAATIKA-INFORMAATIKATEADUSKOND MATEMAATILISE STATISTIKA INSTITUUT Joosep Raudsik Hajuvusdiagrammid ning korrelatsioonimaatriksite il TARTU ÜLIKOOL MATEMAATIKA-INFORMAATIKATEADUSKOND MATEMAATILISE STATISTIKA INSTITUUT Joosep Raudsik Hajuvusdiagrammid ning korrelatsioonimaatriksite illustreerimine statistikapaketis R Bakalaureusetöö Juhendaja:

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Tasuvus Euroopa statistika tegevusjuhise RAHVUSVAHELIN E STATISTIKA-AASTA Tuulikki Sillajõe Peadirektori asetäitja Statistikanõukogu koosolekul, : tasuvus Ressursse kasutatakse tulemuslikult. Inglise keeles

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 24. september 2015 (OR. en) 12353/15 ADD 2 ENV 586 ENT 199 MI 583 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Eu

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 24. september 2015 (OR. en) 12353/15 ADD 2 ENV 586 ENT 199 MI 583 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Eu Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 24. september 2015 (OR. en) 12353/15 ADD 2 ENV 586 ENT 199 MI 583 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Euroopa Komisjon 23. september 2015 Nõukogu peasekretariaat

Rohkem

Kaupmehed ja ehitusmeistrid Selle laiendusega mängimiseks on vajalik Carcassonne põhimäng. Laiendit võib mängus kasutada täielikult või osaliselt ning

Kaupmehed ja ehitusmeistrid Selle laiendusega mängimiseks on vajalik Carcassonne põhimäng. Laiendit võib mängus kasutada täielikult või osaliselt ning Kaupmehed ja ehitusmeistrid Selle laiendusega mängimiseks on vajalik Carcassonne põhimäng. Laiendit võib mängus kasutada täielikult või osaliselt ning seda saab kombineerida teiste Carcassonne laiendustega.

Rohkem