2016 INSENERIBÜROO STRATUM LIIKLUSKOORMUSE UURING

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "2016 INSENERIBÜROO STRATUM LIIKLUSKOORMUSE UURING"

Väljavõte

1 2016 INSENERIBÜROO STRATUM LIIKLUSKOORMUSE UURING

2 INSENERIBÜROO STRATUM LIIKLUSKOORMUSE UURING TARTU LINNAS AASTAL TALLINN 2016 Liikluskoormuse uuring Tartu linnas aastal 2

3 Sisukord: Uuringu läbiviimise metoodika... 5 Autopark ja autostumistase Tartu linnas ja maakonnas... 6 Tabel 1. Tartu linna ja maakonna autopark ning elanike arv , Tabel 2. Tartu linna ja maakonna arvutuslik autostumistase Uuringu tulemused... 9 Liikluskoormuste muutused... 9 Tabel 3. Summaarse liiklussageduse kasv 2016/2014.a Tabel 4. Tartu linna sõidukiliikide liikluskoormuse summad ja osakaal loenduspunktides tipptundidel (hommikuse ja õhtuse tipptunni kaalutud keskmine, 2016.a.) Joonis 9. Tartu liikluskoormuste areng hommikusel tipptunnil Joonis 10. Tartu liikluskoormuse areng (korda võrreldes aastaga), õhtusel tipptunnil, mõlemad liiklussuunad kokku Joonis 11. Tartu liikluskoormuse areng (kordades võrreldes 2005.aastaga), hommikusel tipptunnil Joonis 12. Aastased liikluskoormuse muutused Tartu linnas õhtusel tipptunnil (% võrreldes eelmiste loendustega) Joonis 13. Sõidukiliikide jagunemine (%), Joonis 14. Liikluskoormus (autot tunnis) sildadel 2011.a., 2014.a. ja 2016.a. hommikusel tipptunnil Joonis 15. Liikluskoormus (autot tunnis) sildadel 2011.a., 2014.a. ja 2016.a., õhtusel tipptunnil Joonis 16. Liikluskoormuste jagunemine (autot tunnis) Tartu sildadel , hommikusel tipptunnil Joonis 17. Liikluskoormuste jagunemine (autot tunnis) Tartu sildadel , õhtusel tipptunnil Joonis 18. Tartu linna liikluskoormuse dünaamika (kogu linn, suunad kokku) Modelleerimine Loendustulemused: Tabel 5. LIIKLUSLOENDUSE TULEMUSED. Õhtune tipptund, äärelinna kordonring Tabel 6. LIIKLUSLOENDUSE TULEMUSED. Õhtune tipptund, kesklinna kordonring Tabel 7. LIIKLUSLOENDUSE TULEMUSED. Hommikune tipptund, äärelinna kordonring Tabel 8. LIIKLUSLOENDUSE TULEMUSED. Hommikune tipptund, kesklinna kordonring Tabel 9. Liiklusloenduse tulemused Tabel 10. Loenduspunktide asukohad LISA: Liikluskoormuse uuring Tartu linnas aastal 3

4 liiklussageduste kaart ja kartogramm Liikluskoormuse uuring Tartu linnas aastal 4

5 LIIKLUSKOORMUSTE UURING TARTU LINNAS AASTAL Uuringu läbiviimise metoodika Käesolev aruanne sisaldab Tartu linnas a. novembrikuus läbi viidud liiklusuuringu tulemusi. Võrreldes varasematel aastatel läbiviidud liiklusuuringuga, oli aasta uuringus uusi loenduspunkte, mistõttu loenduspunktide koguarv oli kokku 36. Loendusperiood päeva lõikes muutus mõnevõrra hommikusel tippaeg loendati ajavahemikul 7:00-9:00, kuid õhtune loendus toimus erinevalt varasemast (16:30 19:00) ajaperioodil 16:00 18:30 kuna eelmised uuringud näitasid, et loendatud esimene veerandtund oli arvutusliku tipptunni maksimum (vt joonis 1), mis ei võimaldanud kindlalt väita, et see just on maksimaalne õhtune ajaperiood (tipptund). Sarnaselt eelmise analoogse uuringuga aastal, loendati loenduspunktides sõidukeid järgmise klassifikatsiooni alusel: sõiduauto; buss; veoauto; mootorratas; mopeed; jalgratas. Kuna tavapäraselt on liiklussageduste andmed esitatud hommikuse ja õhtuse tipptunni (suurima intensiivsusega liikluse 60 minuti pikkuse perioodi) kohta, siis tulenevalt käesoleva liiklusuuringu tulemustest on määratud ka hommikune ja õhtune tipptund kogu linnale, milleks on sarnaselt varasemate aastatega periood 7:30-8:30 (hommikune tipptund) ja 16:30-17:30 (õhtune tipptund). Üksikutes loenduspunktides oli sellest ~15 minutilisi nihkeid, kuid kogusummas jäid tipptundideks siiski eelpoolnimetatud ajavahemikud Joonis 1. Maksimaalse 60-minutilise perioodi paiknemine 15-minutilise loendusperioodi andmete alusel aastal. Liikluskoormuse uuring Tartu linnas aastal 5

6 Joonis 2. Maksimaalse 60-minutilise perioodi paiknemine 15-minutilise loendusperioodi andmete alusel aastal. Järgnevates tabelites ja graafikutel on esitatud liiklusloenduse tulemused tipptunnis, samuti on aruande lisas liikluse modelleerimise tulemusena tehtud liiklussageduste kaart, mis kujutab graafiliselt Tartu tänavavõrgu liikluskoormusi õhtusel tipptunnil. Üldjoontes oli aastal läbi viidud loenduse metoodika ja loenduspunktide paiknemise skeem sarnane eelmistel aastatel teostatud uuringu omadega. Sellise lähenemistee peamiseks eesmärgiks on anda võrreldavad tulemused varasemate aastate loendustulemustega. Siiski, tulenevalt linna arengust ja sellega seonduvatest liiklusmõjudest on sisse viidud mõningaid muudatusi loenduse skeemis, eelkõige on lisatud täiendavaid loenduspunkte, millest paljud siiski ei kuulu nn loenduse kordonringi skeemi ega mõjuta seega oluliselt ka võrdlusi eelnevate aastatega. Suurema mõju võrdlustulemustele andis võrreldes eelmise uuringuga (2014.a.) Tähe tänava remonttööd ja sellega seotud ajutise liikluskorraldusega. Samuti on muutunud liikluspilt tänu põhimaantee nr 2 rekonstrueerimistöödega ja Ihaste silla rajamisega. Selle tulemusena ei ole enam otseselt võrreldavad loenduspunktide andmed aasta uuringuga, kuid kordonringide summade võrdlus annab siiski pildi üldistest liiklusvoogude muutustest. Uuring viidi läbi süstemaatilise vaatlusena, kus vaatlejaks on sekkumiseta kõrvalseisja, kes fikseerib olukorda. Eelnevalt instrueeritud loendajad fikseerisid käsiloenduse teel tänava ristlõiget läbivate sõidukite arvu ette määratud liikide kaupa, liikumissuundade lõikes ning 15-minutiliste perioodide kaupa ette antud perioodil nii hommikusel kui õhtusel loendusperioodil. Loendustulemused kanti tabelisse, mille analüüsi põhjal leiti tipptunnid (hommikune ja õhtune). Autopark ja autostumistase Tartu linnas ja maakonnas Autoliikluse maht ja liikluskoormused on peamiselt mõjutatud mootorsõidukite arvust. Registreeritud mootorsõidukite (ms) arvu ja nende põhiliikide arvu osas peab Eestis arvestust Maanteeamet (MA). MA andmete põhjal on Tartu maakonnas ja linnas registreeritud mootorsõidukite, sealhulgas Liikluskoormuse uuring Tartu linnas aastal 6

7 sõiduautode (SA), mootorrataste (MR), veoautode (VA) ja busside (AB) arv aastatel ja olnud järgmine: Tabel 1. Tartu linna ja maakonna autopark ning elanike arv , Registreeritud mootorsõidukid ( ) Elanike arv Aasta Piirkond Sõiduautod Veoautod Bussid Mootorrattad ( ) 2007 Tartu maakond Tartu linn Tartu maakond Tartu linn Tartu maakond Tartu linn Tartu maakond Tartu linn Tartu maakond Tartu linn Tartu maakond Tartu linn Tartu maakond Tartu linn Allikas: Statistikaamet, Maanteeamet Maanteeameti liiklusregistrit on nimetatud perioodi vältel mitmeid kordi korrastatud, seetõttu ei ole andmed päris üheselt võrreldavad. Kõik muudatused on katnud sellest eesmärgist, et hoida registris vaid reaalselt olemasolevaid sõidukeid, mis mõjutavad ka liikluskoormust tee- ja tänavavõrgul. Arvutusliku autostumistaseme väärtused Tartu maakonnas ja linnas on esitatud järgmises tabelis ja graafikutel. Tähelepanuväärne on päris suur autostumistaseme muutus võrreldes aastaga 2014, mis võib olla põhjustatud ka regulatiivsete muudatustega (sundkindlustus jm). Tabel 2. Tartu linna ja maakonna arvutuslik autostumistase Arvutuslik autostumistase Tartu maakond Tartu linn Aasta ms/1000 el. SA/1000 el ms/1000 el. SA/1000 el Liikluskoormuse uuring Tartu linnas aastal 7

8 Autostumistase (ms/1000 elaniku kohta) Tartu maakond Tartu linn Joonis 3. Autostumistaseme muutumine Tartu linnas ja maakonnas Tabel 3. Tartu elanike arvu muutus asumite lõikes Liikluskoormuse uuring Tartu linnas aastal 8

9 Joonis 4. Tartu elanike arvu muutus asumite lõikes Uuringu tulemused Liikluskoormuste muutused Kommenteerides loendustulemusi võib öelda, et võrreldes varasematel aastatel toimunud loendustega on liiklussageduste kasv tervikuna (2014 võrreldes 2016) toimunud nii kesklinnas kui äärelinnas (Tabel 3). Nii ääre- kui kesklinna kordonringil on punktide lõikes küll nii liikluskoormuse kasvamist kui kahanemist märgata, mis suuresti on ka mõjutatud Tartu ringtee rekonstrueerimisest, Ihaste silla avamisest, võimalikest korrespondentside muutustest kui ka liikluskorralduslikest muudatustest (ka ajutine liikluskorraldus Tähe tn!). Vastupidiselt ootustele oli hommikune kesklinna suunduv liiklusvoog väiksem kui sealt lahkuv. Võrreldes aasta loendustulemustega oli vähenemine 14%. Tabel 3. Summaarse liiklussageduse kasv 2016/2014.a. Hommikune tipptund Õhtune tipptund Suund: Kesklinn Äärelinn Kesklinn Äärelinn Kesklinna suunduv -14% +16% +7% +30% Kesklinnast väljuv +11% +25% -1% +21% Kokku kaks suunda -3% +20% +3% +25% Liikluskoormuse uuring Tartu linnas aastal 9

10 Liikluskasvu iga-aastased muutused ja pikemaajalised trendid on esitatud loenduspunktide lõikes lisatud graafikutel. Oluliselt pole Tartus muutunud liikluse struktuur sõiduautode, veoautode ja busside lõikes, kuid olulist vähenemist on märgata kaherattaliste sõidukite osas. See on selgitatav loendusperioodide erinevusega (2014. aasta vs aasta). Tabel 4. Tartu linna sõidukiliikide liikluskoormuse summad ja osakaal loenduspunktides tipptundidel (hommikuse ja õhtuse tipptunni kaalutud keskmine, 2016.a.) Sõidukiliik ja periood sõiduauto veoauto buss jalgratas mootorratas mopeed Kokku htt õtt Kokku Sõidukiliik sõiduauto veoauto buss jalgratas mootorratas mopeed ,60% 2,90% 1,30% 2,40% 0,40% 0,40% ,46% 3,26% 1,58% 0,67% 0,01% 0,02% ,2% 3,17% 1,60% 0,34% 0,0014% 0,008% Märkus: htt- hommikune tipptund, õtt- õhtune tipptund Joonis 5 Liikluse jaotus liikide lõikes kogu loendusperioodi jooksul, SA(kollane)/VA(punane)/AB(sinine). Liikluskoormuse uuring Tartu linnas aastal 10

11 Joonis 6 Liiklussagedused ristlõigetes linna(punane tulp)/välja(sinine tulp), hommik 2016 Liikluskoormuse uuring Tartu linnas aastal 11

12 Joonis 7 Liiklussagedused ristlõigetes linna(punane tulp)/välja(sinine tulp), õhtu 2016 Liikluskoormuse uuring Tartu linnas aastal 12

13 Joonis 8 Loendatud jalgrataste arv kogu loendusperioodi jooksul, linna (punane) / välja(sinine). Loendusperioodi jooksul loendati kogusummas 508 jalgratturit, kellest 230 loenduspunkti ristlõiget. läbisid Näituse tn Liikluskoormuse uuring Tartu linnas aastal 13

14 K Tartu liikluskoormuste arengu pikemaajalised trendid Tartus on regulaarseid liiklusloendusi teostatud juba aastast. Eelmine samalaadne liiklusloendus viidi läbi aastal ja aasta vahel on Tartu tänavavõrgustikul toimunud küllaltki suured ümberkorraldused (põhimaantee nr 2 rekonstrueerimine, Ihaste silla avamine), mille tõttu ei ole iga-aastane liikluskoormuse muutumise dünaamika päris üheselt jälgitav KESKLINN sisse välja ÄÄRELINN sisse välja K 2014 S 2016 Joonis 9. Tartu liikluskoormuste areng hommikusel tipptunnil. 12,0 10,0 KESKLINN ÄÄRELINN 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Joonis 10. Tartu liikluskoormuse areng (korda võrreldes aastaga), õhtusel tipptunnil, mõlemad liiklussuunad kokku. Liikluskoormuse uuring Tartu linnas aastal 14

15 K ,70 1,60 1,50 1,40 KESKLINN sisse välja ÄÄRELINN sisse välja 1,30 1,20 1,10 1,00 0,90 0, K 2014 S 2016 Joonis 11. Tartu liikluskoormuse areng (kordades võrreldes 2005.aastaga), hommikusel tipptunnil Aastane liikluskoormuse muutus õhtusel tipptunnil 60% 50% KESKLINN ÄÄRELINN 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% Joonis 12. Aastased liikluskoormuse muutused Tartu linnas õhtusel tipptunnil (% võrreldes eelmiste loendustega) Liikluskoormuse uuring Tartu linnas aastal 15

16 Sõidukiliikide osatähtsus, % 0,01% 1,60% 3,17% 95,20% SA VA AB MR RL JR Joonis 13. Sõidukiliikide jagunemine (%), K Sõpruse sild Võidu sild Vabadussild Kroonuaia sild Ihaste sild Joonis 14. Liikluskoormus (autot tunnis) sildadel 2011.a., 2014.a. ja 2016.a. hommikusel tipptunnil Liikluskoormuse uuring Tartu linnas aastal 16

17 K Sõpruse sild Võidu sild Kroonuaia sild Vabadussild Ihaste sild Joonis 15. Liikluskoormus (autot tunnis) sildadel 2011.a., 2014.a. ja 2016.a., õhtusel tipptunnil Ihaste sild Kroonuaia sild Vabadussild Võidu sild Sõpruse sild K Joonis 16. Liikluskoormuste jagunemine (autot tunnis) Tartu sildadel , hommikusel tipptunnil. Liikluskoormuse uuring Tartu linnas aastal 17

18 K Ihaste sild Vabadussild Kroonuaia sild Võidu sild Sõpruse sild Joonis 17. Liikluskoormuste jagunemine (autot tunnis) Tartu sildadel , õhtusel tipptunnil Joonis 18. Tartu linna liikluskoormuse dünaamika (kogu linn, suunad kokku) Liikluskoormuse uuring Tartu linnas aastal 18

19 Modelleerimine Tartu liiklusmudel on tehtud tavalise liiklusolukorra kohta, st. Tähe tn sulgemisega ei ole liiklusmudelis arvestatud. Kuna loenduste ajal oli Tähe tn suletud, siis toimus liikluse ümberjagunemine teistele marsruutidele. Põhimõtteliselt mõjutas see kogu Ropka ja Karlova ala tänavate liiklussagedusi ning osadel tänavatel (Võru tn, Turu tn) on liiklussageduste muutus suur. Liiklusmudelist saadud liiklussageduste kaardid on 2 erineva suurendusega (kogu linn ja suurendus kesklinna osas) ning diagrammina. Õhtuse tipptunni mudel on kalibreeritud loendustulemuste järgi, v.a. Tähe tn sulgemisest tulenevad hälbed eeskätt Võru ja Turu tn loenduspunktides ning väiksemal määral ka kaugemal (Ihaste sild, Sõpruse sild, Riia tn raudteeviadukt). Õhtuse tipptunni liiklusmudeli kalibreerimisel on kasutatud ka eelmiste perioodide liiklusloenduste andmeid (2014 sügis), kus Tähe tn oli normaalne liikluse olukord. Hommikuse tipptunni mudeli kalibreerimine oli keerulisem, kuna hommikuse tipptunni mudel tehti alles käesoleva töö raames aasta loendustest on võetud info Tähe tn tavapärase liikluse kohta ning mudeli kalibreerimisel on minimiseeritud aasta loenduste hälve Tähe tn osas. Vastavalt OÜ IB Foor saadud infole on ristmikel kasutatud hommikuse tipptunni fooriprogramme. Vastavalt Tartu Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonnast saadud infole on Tartu linna liiklusmudelit täiendatud (või on arvesse on võetud) järgmistes punktides: 1. Roosi tänava ja Muuseumi tee rekonstrueerimine. Roosi tn - Puiestee tn ja Roosi tn Narva mnt tänavate ristmikud on foorjuhitavaks. Sama tööga muudeti foorjuhitavaks ka Narva mnt - Kivi tn ristmik. 2. Ringtee tn - Aardla tn ringristmiku liikluskorralduse muutus (Maanteeamet). 3. Valmis Maarjamõisa kliiniku uus korpus täiendav liiklus transporditsoonides. 4. Ilmatsalu - Näituse - Vitamiini - L. Puusepa ristmiku lähedal paiknev Selver ehitati suuremaks täiendav liiklus eeskätt õhtusel tipptunnil (hommikusel tippajal on kaubanduse käive väike). 5. Lõunakeskuse laiendus - valmib järgmisel aastal (liiklusmõju veel ei ole) kuid mudelisse on lisatud Lõunakeskuse tagune tänav (Optika tn). 6. Vahi tn 62 kinnistu detailplaneeringu alal uued kortermajad - täiendav liiklus transporditsoonides. 7. Koolidest kolis Tamme Gümnaasium Nooruse 9 kinnistule. Väike mõju hommikusel tipptunnil osa lapsi tuuakse autoga kooli. 8. Valmis "Kvartal". Foorjuhitavaks muudeti Kalevi tn - Soola tn ristmik, rekonstrueeriti Soola tänav. Täiendav liiklus transporditsoonis (töökohad ja kaubandus). 9. Jaamamõisa linnaosas uued kortermajad (Ladva 3a,4a, 5 ja 6) - täiendav liiklus transporditsoonides. 10. Ihastes valmis Ihaste Konsum Pääsusilma tn - Kasesalu tee ristmiku lähedal. Suurem mõju õhtuse tipptunni liiklussagedusele. Liiklusmudelit on laiendatud Kasesalu tee, Soojuse tn ja kõrvalmaantee (Lohkva - Kabina Vanamõisa) lõiguga. Liikluskoormuse uuring Tartu linnas aastal 19

20 11. Valmis ERM. Liiklusmõju tipptundidel on väike (peamiselt seal töötavad inimesed) suurem mõju on tipptundide väline ehk päevasel ajal (kontsertsaal, seminarid jms), õhtusel ajal diskoteek. 12. Siili tn ääres võeti kasutusse veel üks kortermaja - täiendav liiklus transporditsoonis. 13. Karlova paadisadam (Rebase 18) hommikuse tipptunni liiklusmõju väike (peamiselt seal töötavad inimesed), suurem liiklusmõju õhtusel tipptunnil (pubi külastamine). 14. Raudtee - Soinaste - Aardla tänavate 5 haruline ristmik ehitati ringristmikuks juba aastal. Kuna liiklusmudelis ei saa kasutada 5-külgseid ristmikke, on liiklussõlme kirjeldatud 4- külgse ringi ja T-kujulise ristmikuna. 15. Savi tn ja Kulli tänaval valmisid uued kortermajad - Haki 1, Savi 37, 39, 41, Kulli 4, 6, Vaarika 3, 5 - täiendav liiklus transporditsoonides. 16. Kreutzwaldi tn 64, endise EMÜ peahoonesse on sisse seadnud Tartu vaba Waldorfkool väike mõju eeskätt hommikusel tipptunnil (osa lapsi tuuakse autoga kooli). Täiendavalt on liiklusmudelisse lisatud kõrvaltänavaid Karlova linnaosas (Vaba, Kuu, Saekoja tn) eesmärgiga ühendada paremini (täpsemalt) transporditsoone tänavavõrguga. Raadimõisa alal on lisatud Mõisa pst pikendus Vahi teeni koos ristmikuga. Täpsustatud on Puiestee Jaama Paju tn ristmikute liikluskorraldust. Liikluskoormuse uuring Tartu linnas aastal 20

21 Loendustulemused: Kasutatud lühendid ja tähised: SA-sõiduauto VA- veoauto AB- autobuss JR- jalgratas MR- mootorratas Mop mopeed Moto- mootorrattad ja registreeritavad mopeedid htt- hommikune tipptund õtt- õhtune tipptund 2011 K a. kevadine loendusperiood 2014 S a. sügisene loendusperiood Liikluskoormuse uuring Tartu linnas aastal 21

22 Tabel 5. LIIKLUSLOENDUSE TULEMUSED. Õhtune tipptund, äärelinna kordonring Liikluskoormuse uuring Tartu linnas aastal 22

23 Tabel 6. LIIKLUSLOENDUSE TULEMUSED. Õhtune tipptund, kesklinna kordonring Liikluskoormuse uuring Tartu linnas aastal 23

24 Tabel 7. LIIKLUSLOENDUSE TULEMUSED. Hommikune tipptund, äärelinna kordonring Liikluskoormuse uuring Tartu linnas aastal 24

25 Tabel 8. LIIKLUSLOENDUSE TULEMUSED. Hommikune tipptund, kesklinna kordonring Liikluskoormuse uuring Tartu linnas aastal 25

26 Tabel 9. Liiklusloenduse tulemused LP nr 7:00 7:15 7:30 7:45 8:00 8:15 8:30 8:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 Loendu sperioo 18:15 d kokku Liikluskoormuse uuring Tartu linnas aastal 26

27 Linn kokku Liikluskoormuse uuring Tartu linnas aastal 27

28 Tabel 10. Loenduspunktide asukohad Jrk Nimi X_LEST Y_LEST 1 Ilmatsalu tn Viljandi mnt Riia tn Aardla tn Roopa tn Võru tn Kreutzwaldi tn Aruküla tee Nurme tn Jaama tn Nõlvaku tn - Soojuse tee lõige Soojuse tee - Lohkva lõige (11A) Raja tn Ravila tn Narva mnt F. R. Kreutzwaldi - Tuglase Betooni tn Näituse raudtee Riia tn raudtee Võru tn raudtee Tähe tn raudtee Turu tn raudtee Sõpruse sild Võidu sild Vabadussild Kroonuaia sild Ihaste sild Lammi Ihaste Lohkva Turu tn Jalaka tn Tähe tn (Ringtee) Turu (Sepa) Aardla (Valga raudtee) Sõpruse pst. (Jaama) Ropka tee - Ropkamõisa Liikluskoormuse uuring Tartu linnas aastal 28

29 LISA: liiklussageduste kaart ja kartogramm Liikluskoormuse uuring Tartu linnas aastal 29

Ajutised bussiliinid laupäev

Ajutised bussiliinid laupäev Ajutine bussiliin nr 2 25.05.2019. kell 11.00 18. 00 Muudatus liinil: Buss sõidab Turu peatusest edasi marsruudile: Võidu sild Narva mnt Raatuse ristmikult tagasipööre Riia Väike Tähe Võru Aardla jne.

Rohkem

Liikluslahendus OÜ Välja 9, Tartu reg nr koduleht: Töö nr: 0915/4 Tellija: Tartu Linnavalitsus linnamajanduse o

Liikluslahendus OÜ Välja 9, Tartu reg nr koduleht:   Töö nr: 0915/4 Tellija: Tartu Linnavalitsus linnamajanduse o Liikluslahendus OÜ Välja 9, 50303 Tartu reg nr 11999509 koduleht: www.liikluslahendus.com Töö nr: 0915/4 Tellija: Tartu Linnavalitsus linnamajanduse osakond Vaksali tn - Näituse tn ristmiku liikluskorralduse

Rohkem

Ülemiste ristmiku liiklusmõju analüüs

Ülemiste ristmiku liiklusmõju analüüs ÜMIS IIUSSÕM AVAMIS MÕJU AAÜÜS Foto: -rojekt AI 213 1 1. Sissejuhatus. öö ülesanne. Ülemiste liiklussõlme rajamine on olnud linnaruumis valminud kauaoodatud teerajatis, mis eesmärk oli muuta liikluse pealinna

Rohkem

Leping siirde7045 vahearuanne 3

Leping siirde7045 vahearuanne 3 SÕIDUKITE KOORMUSSAGEDUSTE SIIRDETEGURITE KORRIGEERIMINE Lõpparuanne Teedeinstituut 3/-61/L MAANTEEAMET Tallinn 28 TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL TEEDEINSTITUUT Teadussuuna klass 2.8. SÕIDUKITE KOORMUSSAGEDUSTE

Rohkem

M (12)+lisa Mario Narbekov, Dmitri Tiško, Ingrid Leemet Liiklus- ja raudteemüra mõõtmised Vaksali 3 ja 11, Hurda 38, Tammsa

M (12)+lisa Mario Narbekov, Dmitri Tiško, Ingrid Leemet Liiklus- ja raudteemüra mõõtmised Vaksali 3 ja 11, Hurda 38, Tammsa 190687-M01-11242 1(12)+lisa Mario Narbekov, Dmitri Tiško, Ingrid Leemet 14.06.2019 Liiklus- ja raudteemüra mõõtmised Vaksali 3 ja 11, Hurda 38, Tammsaare 8, Tartu Tellija: Tartu Linnavalitsus Tellimus:

Rohkem

Keila lõunarajooni liiklusuuring

Keila lõunarajooni liiklusuuring 2016 INSENERIBÜROO STRATUM Keila lõunarajooni liiklusanalüüs 1. Üldinformatsioon Käesolev liiklusuuring on läbi viidud hindamaks Harjumaal, Keila linna lõunarajooni arendustega lisanduva liikluskoormuse

Rohkem

AS TEEDE TEHNOKESKUS LIIKLUSLOENDUS LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Tallinn 2001

AS TEEDE TEHNOKESKUS LIIKLUSLOENDUS LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Tallinn 2001 AS TEEDE TEHNOKESKUS LIIKLUSLOENDUS LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Tallinn 21 LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Projektijuht: Kristjan Duubas AS Teede Tehnokeskus Leping 29.3.21 SISUKORD 1. Saateks

Rohkem

Lisa I_Müra modelleerimine

Lisa I_Müra modelleerimine LISA I MÜRA MODELLEERIMINE Lähteandmed ja metoodika Lähteandmetena kasutatakse AS K-Projekt poolt koostatud võimalikke eskiislahendusi (trassivariandid A ja B) ning liiklusprognoosi aastaks 2025. Kuna

Rohkem

Liiklusloenduse tulemused aastal AS Teede Tehnokeskus 2010 SKP ja liiklussageduse muutused põhi- ja tugimaanteedel aastatel ,0% 10,0

Liiklusloenduse tulemused aastal AS Teede Tehnokeskus 2010 SKP ja liiklussageduse muutused põhi- ja tugimaanteedel aastatel ,0% 10,0 Liiklusloenduse tulemused 2009. aastal AS Teede Tehnokeskus 2010 SKP ja liiklussageduse muutused põhi- ja tugimaanteedel aastatel 2000-2009 15,0% 10,0% 5,0% 3,4% 2,7% 9,2% 8,0% 9,7% 6,9% 6,1% 6,6% 7,4%

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Sugu, liikuvus ja linnaruum Planeerimiskonverents 2018 Mari Jüssi, Tallinna linnaliikuvuskava ekspert, Maanteeamet Kes me oleme? 1 h päevas Jalakäijad Ühistranspordiga liikujad Jalgrattaga liikujad Autoga

Rohkem

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx Toimetulekutoetuse maksmine 2014. 2018. aastal Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakond Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast

Rohkem

Labisoit 2004 aruanne.doc

Labisoit 2004 aruanne.doc INSENERIBÜROO STRATUM Mootorsõidukite 2003.a. läbisõidu ankeetküsitluse läbiviimine TALLINN 2004 Seletuskiri Mootorsõidukite 2003.a. läbisõidu ankeetküsitluse läbiviimine Sissejuhatus Eestis on rea aastate

Rohkem

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc Töömaterjal. Rivo Noorkõiv. Käesolev töö on koostatud Siseministeeriumi poolt osutatava kohalikeomavalitsuste ühinemist toetava konsultatsioonitöö raames. Järvamaa omavalitsuste rahvastiku arengu üldtrendid

Rohkem

Majandus- ja kommunikatsiooniministri a määrus nr 49 Riiklikele registreerimismärkidele ja nende valmistamisele esitatavad nõuded Lisa 3 (

Majandus- ja kommunikatsiooniministri a määrus nr 49 Riiklikele registreerimismärkidele ja nende valmistamisele esitatavad nõuded Lisa 3 ( Majandus- ja kommunikatsiooniministri 21.06.2011. a määrus nr 49 Riiklikele registreerimismärkidele ja nende valmistamisele esitatavad nõuded Lisa 3 (majandus- ja taristuministri 27.08.2014.a määruse nr

Rohkem

1 Liikluskäitumise monitooring 2014 Liikluskäitumise monitooring 2014 Aruande koostas: Juri Ess Töös osalesid: Juri Ess Stanislav Metlitski Tallinn, 2

1 Liikluskäitumise monitooring 2014 Liikluskäitumise monitooring 2014 Aruande koostas: Juri Ess Töös osalesid: Juri Ess Stanislav Metlitski Tallinn, 2 1 Aruande koostas: Juri Ess Töös osalesid: Juri Ess Stanislav Metlitski Tallinn, 2014 Eessõna Käesolev aruanne on liikluskäitumise monitooringu (edaspidi LIMO) aastal 2014 läbiviidud projekti lõpparuandeks.

Rohkem

FIE Jaanus Elts Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus Töövõtulepingu nr 2-24/Trt-17, 7. aprill 2008 aruanne Metskurvitsa mängulennu seire aastal Ja

FIE Jaanus Elts Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus Töövõtulepingu nr 2-24/Trt-17, 7. aprill 2008 aruanne Metskurvitsa mängulennu seire aastal Ja FIE Jaanus Elts Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus Töövõtulepingu nr 2-24/Trt-17, 7. aprill 2008 aruanne Metskurvitsa mängulennu seire 2008. aastal Jaanus Elts Tartu, 2008 Metskurvits on erakordselt raskesti

Rohkem

Microsoft Word - Korteriomandite turuülevaade 2017II

Microsoft Word - Korteriomandite turuülevaade 2017II Korteriomandite 2017 II poolaasta turuülevaade SISUKORD SISUKORD... 1 SISSEJUHATUS... 3 1. KORTERIOMANDITE TEHINGUTE ÜLDISED NÄITAJAD... 4 1.1 arv ja koguväärtus... 4 1.2 struktuur asukoha järgi... 5 1.3

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kommunaalteenustega seotud veokite keskkonnamõju vähendamine Tallinnas Mari Jüssi SEI-Tallinn september 2011 Uuringu eesmärk Saada ülevaade: Tallinna transpordi CO 2 heite suundumustest ja jaotusest sõidukite

Rohkem

Sillamäe soojuselektrijaama keskkonnamõjude hindamine

Sillamäe soojuselektrijaama keskkonnamõjude hindamine PÕHIMAANTEE NR 2 (E263) TALLINN-TARTU- VÕRU-LUHAMAA KM 118,3-119,2 LIIKLUSOHUTUSE PARANDAMISE TEHNILINE PROJEKT: OÜ Hendrikson & Ko Raekoja plats 8, Tartu Lennuki 22, Tallinn www.hendrikson.ee Töö nr 2469/15

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation KINNISVARATURU ÜLEVAADE JUUNI 217 Allikad: Maa-amet, city24, Eesti Pank, Statistikaamet Indeksi muutused võrreldes : -kaalutud keskmise m² muutus hinnatipuga (detsember 216): -1% -kaalutud keskmise m²

Rohkem

Pakiautomaatide tühjendamise kellaajad Pakiautomaat Tühjendamine E R Tühjendamine L Ahtme Grossi pakiautomaat 17:00 17:00 Antsla Konsumi pakiautomaat

Pakiautomaatide tühjendamise kellaajad Pakiautomaat Tühjendamine E R Tühjendamine L Ahtme Grossi pakiautomaat 17:00 17:00 Antsla Konsumi pakiautomaat Pakiautomaat Tühjendamine E R Tühjendamine L Ahtme Grossi pakiautomaat 17:00 17:00 Antsla Konsumi pakiautomaat 14:00 11:00 Aruküla Konsumi pakiautomaat 18:00 14:00 Aseri Grossi pakiautomaat 10:00 10:00

Rohkem

Slide 1

Slide 1 1 Linnatranspordi strateegiad Miks me mõtleme nii nagu me mõtleme? 1 Millised on Tallinna transpordisüsteemi peamised probleemid? Neli peamist puudust: Keskajal väljakujunenud tänavavõrk.... Selleks et

Rohkem

Inseneribüroo Stratum OÜ

Inseneribüroo Stratum OÜ Inseneribüroo Stratum Tallinna linna parkimise arengukava aastateks 2002 2005 Tallinn 2002 Inseneribüroo Stratum Tallinna linna parkimise arengukava aastateks 2002 2005 LÕPPARUANNE Tallinn 2002 2 SISUKORD

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Tallinna piirkonna säästva linnaliikuvuse strateegia regionaalse koostöö väljakutsed 13.2.2018 Linnade ja valdade päevad 2019 Mari Jüssi, Tallinna linnaliikuvuskava ekspert, Maanteeamet Tallinna piirkonna

Rohkem

Majandustegevuse registri majandustegevusteated nr EEP002309, EPE001096, EEP003399, EEO003543, EPE000728, EEO002677, EEH005991, EEP003313, EPE001021,

Majandustegevuse registri majandustegevusteated nr EEP002309, EPE001096, EEP003399, EEO003543, EPE000728, EEO002677, EEH005991, EEP003313, EPE001021, Majandustegevuse registri majandustegevusteated nr EEP002309, EPE001096, EEP003399, EEO003543, EPE000728, EEO002677, EEH005991, EEP003313, EPE001021, ELK000017, EEG000274, EEK000863, TEL001831, TGP000255

Rohkem

Lisa 2 Maanteeameti peadirektori käskkirjale nr 0250 Kattega riigimaanteede taastusremondi objektide valikumetoodika Maanteeamet Tallinn 20

Lisa 2 Maanteeameti peadirektori käskkirjale nr 0250 Kattega riigimaanteede taastusremondi objektide valikumetoodika Maanteeamet Tallinn 20 Lisa 2 Maanteeameti peadirektori 02.07.2013 käskkirjale nr 0250 Kattega riigimaanteede taastusremondi objektide valikumetoodika Maanteeamet Tallinn 2013 0 Sisukord Sisukord... 1 Sissejuhatus... 2 Metoodika

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

Tartu Linnavalitsus Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond Euroopa säästva arengu seiremetoodika Läbilõige säästvusest kohalikul tasandil Euroopa

Tartu Linnavalitsus Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond Euroopa säästva arengu seiremetoodika Läbilõige säästvusest kohalikul tasandil Euroopa Tartu Linnavalitsus Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond Euroopa säästva arengu seiremetoodika Läbilõige säästvusest kohalikul tasandil Euroopa ühtsed indikaatorid (ECI) Indikaator nr A.4 Juurdepääs

Rohkem

normaali

normaali AS TEEKARU T-2 Tallinn-Tartu-Võru Luhamaa mnt kiirustabloode mõõtetulemused enne ja pärast märgi aktiveerimist. Vahearuanne Tallinn 2 AS TEEKARU LIIKLUSOSAKOND T-2 Tallinn-Tartu-Võru Luhamaa mnt kiirustabloode

Rohkem

KOLMAPÄEV, 13. VEEBRUAR 2019 AVATUD E N R, L P suletud Vann-vannis-tehnoloogia on lihtne ja kiire. Paigaldame uue vanni vanasse vanni vaid

KOLMAPÄEV, 13. VEEBRUAR 2019 AVATUD E N R, L P suletud Vann-vannis-tehnoloogia on lihtne ja kiire. Paigaldame uue vanni vanasse vanni vaid KOLMAPÄEV, 13. VEEBRUAR 2019 AVATUD E N 12 16 R, L 12 23 P suletud Vann-vannis-tehnoloogia on lihtne ja kiire. Paigaldame uue vanni vanasse vanni vaid paari tunniga. Tel 503 1943, 5331 4350 info@vannvannis.ee

Rohkem

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 SISUKORD 1. SLAIDIESITLUS... 3 1.1. Esitlustarkvara... 3 1.2. Slaidiesitluse sisu... 3 1.3. Slaidiesitluse vormistamine... 4 1.3.1 Slaidid...

Rohkem

Pimeda ajal sõitmine

Pimeda ajal sõitmine Sõidueksamitel tehtud vead www.mnt.ee 1 Vasakpöörde sooritamine Sõiduteel paiknemine. Enne vasak- või tagasipööret peab juht aegsasti suunduma sõidutee pärisuunavööndi vasaku ääre lähedale või selle pöörde

Rohkem

MÄRTS / 2013 NR. 4 Projekt MoMa.Biz on tänaseks jõudnud oma viimasesse faasi ning selle raames oleks tarvis vaadata kogu projektile tagasi. Projekti u

MÄRTS / 2013 NR. 4 Projekt MoMa.Biz on tänaseks jõudnud oma viimasesse faasi ning selle raames oleks tarvis vaadata kogu projektile tagasi. Projekti u MÄRTS / 2013 NR. 4 Projekt MoMa.Biz on tänaseks jõudnud oma viimasesse faasi ning selle raames oleks tarvis vaadata kogu projektile tagasi. Projekti uudiskirja viimane number on pühendatudki projekti tulemustele,

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Eesti kinnisvaraturg Mihkel Eliste Arco Vara kinnisvaraanalüütik 26.04.2019 Tartu Tänased teemad Eesti kui tervik Tallinn, Tartu, Pärnu ja ülejäänud Eesti Elukondliku kinnisvara turg Mõningal määral muud

Rohkem

(10. kl. I kursus, Teisendamine, kiirusega, kesk.kiirusega \374lesanded)

(10. kl. I kursus, Teisendamine, kiirusega, kesk.kiirusega  \374lesanded) TEISENDAMINE Koostanud: Janno Puks 1. Massiühikute teisendamine Eesmärk: vajalik osata teisendada tonne, kilogramme, gramme ja milligramme. Teisenda antud massiühikud etteantud ühikusse: a) 0,25 t = kg

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

Vabariigi Valitsuse 8. septembri a korraldus nr 301 Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme 2.4 tegevuse Investeeringute toetamine esmatasand

Vabariigi Valitsuse 8. septembri a korraldus nr 301 Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme 2.4 tegevuse Investeeringute toetamine esmatasand Vabariigi Valitsuse 8. septembri 2016. a korraldus nr 301 Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme 2.4 tegevuse 2.4.2 Investeeringute toetamine te infrastruktuuri tõmbekeskustes, tagades kättesaadavad ja mitmekülgsed

Rohkem

efo09v2pke.dvi

efo09v2pke.dvi Eesti koolinoorte 56. füüsikaolümpiaad 17. jaanuar 2009. a. Piirkondlik voor. Põhikooli ülesanded 1. (VÄRVITILGAD LAUAL) Ühtlaselt ja sirgjooneliselt liikuva horisontaalse laua kohal on kaks paigalseisvat

Rohkem

Töö nr: 0413/12 Liikluslahendus OÜ Välja Tartu reg nr teehoiu tegevusluba nr Tellija: Tartu Linnavalitsuse linnaplaneerimise ja

Töö nr: 0413/12 Liikluslahendus OÜ Välja Tartu reg nr teehoiu tegevusluba nr Tellija: Tartu Linnavalitsuse linnaplaneerimise ja Töö nr: 0413/12 Liikluslahendus OÜ Välja 9 50303 Tartu reg nr 11999509 teehoiu tegevusluba nr 11096 Tellija: Tartu Linnavalitsuse linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond Tähtvere, Supilinna ja Kesklinna

Rohkem

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. VILJANDI LINNAVALITSUSE

Rohkem

Microsoft Word - QOS_2008_Tallinn_OK.doc

Microsoft Word - QOS_2008_Tallinn_OK.doc GSM mobiiltelefoniteenuse kvaliteet Tallinnas, juuni 2008 Sideteenuste osakond 2008 Kvaliteedist üldiselt GSM mobiiltelefonivõrgus saab mõõta kümneid erinevaid tehnilisi parameetreid ja nende kaudu võrku

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx 25.06.2014 Esitluse või esitleja nimi Ida-Virumaa rahvastikust Mihkel Servinski peaanalüütik Statistikaamet Sultsi küla, Mulgimaa Edise, 17. juuni 2014 Rahvaarvu suhteline muutus, 31.03.2000-31.12.2011

Rohkem

Muudatuste leht Dokumendis läbivalt numeratsioon korrigeeritud. Muudatused toodud esialgse dokumendi numeratsiooni alusel. Allakriipsutatud sõnad on j

Muudatuste leht Dokumendis läbivalt numeratsioon korrigeeritud. Muudatused toodud esialgse dokumendi numeratsiooni alusel. Allakriipsutatud sõnad on j Muudatuste leht Dokumendis läbivalt numeratsioon korrigeeritud. Muudatused toodud esialgse dokumendi numeratsiooni alusel. Allakriipsutatud sõnad on juurde tulnud ja läbikriipsutatud sõnad on ära kustutatud.

Rohkem

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Alates 2011. a. kevadest on alustanud koostööd Ühinenud Kinnisvarakonsultandid OÜ ja Adaur Grupp OÜ. Ühinenud Kinnisvarakonsultandid

Rohkem

Tartu Ülikool Loodus- ja täppisteaduste valdkond Ökoloogia ja maateaduste instituut Geograafia osakond Bakalaureusetöö inimgeograafias (12 EAP) Ihaste

Tartu Ülikool Loodus- ja täppisteaduste valdkond Ökoloogia ja maateaduste instituut Geograafia osakond Bakalaureusetöö inimgeograafias (12 EAP) Ihaste Tartu Ülikool Loodus- ja täppisteaduste valdkond Ökoloogia ja maateaduste instituut Geograafia osakond Bakalaureusetöö inimgeograafias (12 EAP) Ihaste ja Vana-Narva mnt kergliiklusteede kasutamine ja ohutus

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemiseks Tellija: Maksu- ja Tolliamet Teostaja: Alarmtec AS

Rohkem

Rehabilitatsiooniteenuste järjekord ja esimene vaba aeg seisuga (Lg 1), päringu aeg :36:14 Lg3 - Sihtgrupp 1: Puuetega inime

Rehabilitatsiooniteenuste järjekord ja esimene vaba aeg seisuga (Lg 1), päringu aeg :36:14 Lg3 - Sihtgrupp 1: Puuetega inime Rehabilitatsiooniteenuste järjekord ja esimene vaba aeg seisuga 01.02.2017 2 (Lg 1), päringu aeg 01.02.2017 13:36:14 Lg3 - Sihtgrupp 1: Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse 2-1 lg 2 p 1 tähenduses

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUSE EHITUS- JA KOMMUNAALAMET Eelnõu PROJEKTEERIMISTINGIMUSED DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE KOHUSTUSE PUUDUMISEL NR 971 Sidevõrgu (sidetrassid, sidekapid) ehitusprojekti koostamiseks Viimsi

Rohkem

Narva Linnavolikogu määruse nr 10 Lisa 3 Narva linna 2018.aasta finantseerimistegevuse eelarve eurodes Kohustiste (laenude) võtmine kokku 2

Narva Linnavolikogu määruse nr 10 Lisa 3 Narva linna 2018.aasta finantseerimistegevuse eelarve eurodes Kohustiste (laenude) võtmine kokku 2 Narva Linnavolikogu 14.06.2018 määruse nr 10 Lisa 3 Narva linna 2018.aasta finantseerimistegevuse eelarve eurodes Kohustiste (laenude) võtmine kokku 2018.a eelarve 15 043 600 4 628 987 19 672 587 1 Narva

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ühistranspordi korraldamine alates 01.01.2018 Kirke Williamson Maanteeamet 12.10.2017 Haldusreform ja ühistranspordi korraldamine 17.12.2015 toimus esimene arutelu ühistranspordi korralduse üle Aprill

Rohkem

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme,

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, 2016 märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, et märtsis laekus tulumaksu eelmise märtsist vähem ka 2009

Rohkem

Liin nr 31 PÄÄRDU TEENUSE VÄLJUMIS VÄLJUMIS E AEG PEATUSE NIMI E AEG VÄLJUMIS E AEG VÄLJUMISE AEG KIRIKUVÄRAV A 67,8 6:48 16:13 8:

Liin nr 31 PÄÄRDU TEENUSE VÄLJUMIS VÄLJUMIS E AEG PEATUSE NIMI E AEG VÄLJUMIS E AEG VÄLJUMISE AEG KIRIKUVÄRAV A 67,8 6:48 16:13 8: Liin nr 31 PÄÄRDU TEENUSE 3101 3102 3103 3104 PEATUSE NIMI KIRIKUVÄRAV A 67,8 6:48 16:13 8:58 18:13 0,0 0,0 9:00 18:15 0,9 0,9 MÄRJAMAA 66,9 6:47 16:12 9:02 18:17 7 0,8 LEMMIKU 66,1 6:46 16:11 9:05 18:20

Rohkem

Microsoft PowerPoint - ESRI_09.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - ESRI_09.ppt [Compatibility Mode] Geoandmebaaside loomisest ja kasutamisest Tallinna Linnaplaneerimise Ametis Kristel Lelov TLPA Geomaatika teenistuse direktor Geoinfosüsteemide rakendamisest linnavalitsemises saadav kasu Kiirem ja efektiivsem

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 0 Liis Grünberg Pärnu mnt, Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

SISSETULEKUTE DETAILSEM JAOTUS AMETIASUTUSTE LIKES

SISSETULEKUTE DETAILSEM JAOTUS AMETIASUTUSTE LIKES SISSETULEKUTE DETAILSEM JAOTUS AMETIASUTUSTE LÕIKES I lisa II lisa I Riigi II Riigi tulud, millega ei e Linnavolikogu Kantselei 180,0-43,0 18,9-5,0 150,9 139,4 sh tegevustulud 180,0-43,0 137,0 139,4 riigist

Rohkem

1 Töö nr 1590 Tallinna mnt maa-ala (3.Roheline tn kuni Energia tn ristmik) detailplaneering Käesoleva köite koostajad Amet Nimi Allkiri Teede ja plane

1 Töö nr 1590 Tallinna mnt maa-ala (3.Roheline tn kuni Energia tn ristmik) detailplaneering Käesoleva köite koostajad Amet Nimi Allkiri Teede ja plane 1 Käesoleva köite koostajad Amet Nimi Allkiri Teede ja planeeringute osakond: Osakonnajuhataja Ülo Amor Projektijuht Einike Laidsaar Arhitekt Piret Kirs VK insener Iren Kaskman Insener (elekter, side)

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Maakondlike bussiliinidega rahulolu uuring Juuli 2018 2 Uuringu metoodika ja valim Uuringu läbiviimise meetodiks oli telefoniküsitlus. Küsitlusperiood 18. 25. nädal 2018. Uuringu üldkogumiks oli vähemalt

Rohkem

01b-Schedule for line, version

01b-Schedule for line, version R1 Jüri Gümnaasium - Lehmja - Rae küla - Kuldala - Assaku 01 02 1 Jüri Gümnaasiumi 12:30 16:00 2 Pildiküla/Jüri 12:34 16:04 3 Kungla 12:36 16:07 4 Lehmja 12:38 16:09 5 Lehmja kool 12:39 16:09 6 *Sinikivi

Rohkem

Microsoft Word hankeplaan veebi.rtf

Microsoft Word hankeplaan veebi.rtf TALLINNA LINNAKANTSELEI 2016. AASTA HANKEPLAAN Jrk nr Riigihanke eseme nimetus Hankemenetluse liik Hankelepingu liik Elektrooniline riigihange (jah/ei) Riigihanke korraldamise eeldatav aeg (kuu või kvartal)

Rohkem

Kriminaalpoliitika arengusuunad aastani 2018: aasta täitmise ettekande lisa Riigikogule KURITEGEVUS EESTIS, 2016 Justiitsministeerium 8. märts,

Kriminaalpoliitika arengusuunad aastani 2018: aasta täitmise ettekande lisa Riigikogule KURITEGEVUS EESTIS, 2016 Justiitsministeerium 8. märts, Kriminaalpoliitika arengusuunad aastani 2018: 2016. aasta täitmise ettekande lisa Riigikogule KURITEGEVUS EESTIS, 2016 Justiitsministeerium 8. märts, 2017 2016. aastal registreeriti Eestis 28 986 kuritegu

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa OTSUS Tallinn 20.06.2007 J.1-45/07/4 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine Elisa Eesti AS- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

Tiitel

Tiitel O Ü A A R E N S P R O J E K T Pärnu tn 114, Paide linn reg nr 10731393 Töö nr DP-9/201 /2017 JÄRVA MAAKOND PAIDE LINN AIA TÄNAVA DETAILPLANEERING (eskiis) Planeeringu koostajad: planeerija Andrus Pajula

Rohkem

Linnalähialade liikluskeskkonna määratlemine ja liiklusohutusprobleemide väljaselgitamine

Linnalähialade liikluskeskkonna määratlemine ja liiklusohutusprobleemide väljaselgitamine 2015 Linnalähialade liikluskeskkonna määratlemine ja liiklusohutusprobleemide väljaselgitamine Liiklusohutuse osakond Maanteeamet 28.10.2015 Sisukord Sissejuhatus... 2 Töö eesmärk... 5 1. Linnalähiala

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus TAL-BIM TAL-BIM 2022 (Tallinn ehitusinfo mudelis) Eesmärk: tellijana: ehitusinfo mudeli (BIM) kasutaja ehitiste elukaare ulatuses teenusepakkujana: ehitusinfo mudeli (BIM) kasutamise võimalus ehitise elukaare

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Niitmise_tuv_optiline_ja_radar.pptx

Microsoft PowerPoint - Niitmise_tuv_optiline_ja_radar.pptx Ettekanne ESTGIS aastakonverentsil 30.11.2012 Niidetud alade tuvastamine multispektraalsete ja radarsatelliidipiltide põhjal Kaupo Voormansik Sisukord 1. Eksperiment 2012 suvel multispektraalsete mõõtmiste

Rohkem

Krediidipoliitika turu-uuring 2013 Krediidiinfo AS

Krediidipoliitika turu-uuring 2013 Krediidiinfo AS Krediidipoliitika turu-uuring 18.02. Kokkuvõte Krediidipoliitika turu-uuring viidi läbi ajavahemikul 05.02. 08.02. Valimisse valiti juhuvaliku teel 5000 Eestis registreeritud ja tegutsevat ettevõtet Tulemustest

Rohkem

Pärnu EKE Projekt AS Reg nr Õhtu põik Pärnu Tel MTR EP Töö nr A. H. Tamm

Pärnu EKE Projekt AS Reg nr Õhtu põik Pärnu Tel MTR EP Töö nr A. H. Tamm Pärnu EKE Projekt AS Reg nr 10052624 Õhtu põik 5 80010 Pärnu Tel 37 2445 9810 pekep@pekep.ee www.pekep.ee MTR EP10052624-0001 Töö nr. 14001 A. H. Tammsaare pst 35 kinnistu detailplaneering Pärnu linn Linnaehituslik

Rohkem

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, 80088 Pärnu Tel 4479733 www.parnu.maavalitsus.ee Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi Tel 4330 400 www.viljandi.maavalitsus.ee Konsultant Ramboll Eesti AS

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Paindlikud töövormid töötaja ja tööandja vaatenurgast Marre Karu Poliitikauuringute Keskus Praxis Kas töö teeb õnnelikuks? See sõltub... - inimese (ja tema pere) soovidest - inimese (ja tema pere) vajadustest

Rohkem

untitled

untitled IDA-VIRUMAA PÕLEVKIVI TÖÖSTUSSE SUHTUMISE UURINGU ARUANNE IDA-VIRUMAA ELANIKKONNA TELEFONIKÜSITLUS Oktoober 2006 www.saarpoll.ee SISUKORD 1. Sissejuhatus ja metoodika........... 3 2. Põhijäreldused....

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir 1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 10.01.2017 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 24.10.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed Ida-Virumaa

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

HCB_hinnakiri2017_kodukale

HCB_hinnakiri2017_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.04.2016 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 69 83 71 85 C 12/15 73 88 75 90 C 16/20 75 90 77 92 C 20/25 78 94 80 96 C

Rohkem

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusinsener OÜ Tallinnas 14.04.2014 Uuring Energiamajanduse

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Eesti pensionisüsteem võrdluses teiste Euroopa riikidega: olukord, väljakutsed ja kesksed valikud Lauri Leppik 7.06.2019 Pension kui vanadusea sissetulek Pension on ühiskondliku tööjaotuse kaasanne tekkis

Rohkem

TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: Finiš suletakse: Asukoht: Võistlu

TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: Finiš suletakse: Asukoht: Võistlu TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD 2019 16. neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: 16.00 19.00 Finiš suletakse: 19.30 Asukoht: Võistluskeskuse, parkimise ja kohalesõidu tähistuse asukohad:

Rohkem

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc MEEPROOVIDE KESTVUSKATSED Tallinn 2017 Töö nimetus: Meeproovide kestvuskatsed. Töö autorid: Anna Aunap Töö tellija: Eesti Mesinike Liit Töö teostaja: Marja 4D Tallinn, 10617 Tel. 6112 900 Fax. 6112 901

Rohkem

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi ülesehitus Joonis 1 Toetuste veebikaardi vaade Toetuste veebikaardi vaade jaguneb tinglikult kaheks: 1) Statistika valikute osa 2) Kaardiaken Statistika

Rohkem

2. Kohalik transport 2A. Hetkeolukord Palun täitke järgnev tabel kõige uuemate saadaolevate andmetega: Näitaja Andmed Ühikud Elanikkonna osakaal, kes

2. Kohalik transport 2A. Hetkeolukord Palun täitke järgnev tabel kõige uuemate saadaolevate andmetega: Näitaja Andmed Ühikud Elanikkonna osakaal, kes 2. Kohalik transport 2A. Hetkeolukord Palun täitke järgnev tabel kõige uuemate saadaolevate andmetega: Näitaja Andmed Ühikud Elanikkonna osakaal, kes elab vähemalt 300 meetri raadiuses ühistransporditeenusest,

Rohkem

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs Austla (Karala) piirivalvekordon

Rohkem

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 2017-04-12 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 2017-04-12 Tabel 1. Objekti üldandmed Lääne-Virumaa

Rohkem

Microsoft PowerPoint - e-maits08_aruanne.pptx

Microsoft PowerPoint - e-maits08_aruanne.pptx Kvaliteedimärkide uuring EPKK CAPI-bussi aruanne oktoober 2008 Sisukord Eesmärk ja metoodika 3 Kokkuvõte 4 Uuringu tulemused graafiliselt 6 Lisad 14 Uuringu metoodika, tulemuste usalduspiirid Projekti

Rohkem

2 JUHI KOHUSTUSED Lk Liikleja kohustused (1) Liikleja peab olema viisakas ja arvestama teiste liiklejatega ning oma käitumises hoiduma kõiges

2 JUHI KOHUSTUSED Lk Liikleja kohustused (1) Liikleja peab olema viisakas ja arvestama teiste liiklejatega ning oma käitumises hoiduma kõiges 2 JUHI KOHUSTUSED Lk 4 1. 16. Liikleja kohustused (1) Liikleja peab olema viisakas ja arvestama teiste liiklejatega ning oma käitumises hoiduma kõigest, mis võib takistada liiklust, ohustada või kahjustada

Rohkem

raamat5_2013.pdf

raamat5_2013.pdf Peatükk 5 Prognoosiintervall ja Usaldusintervall 5.1 Prognoosiintervall Unustame hetkeks populatsiooni parameetrite hindamise ja pöördume tagasi üksikvaatluste juurde. On raske ennustada, milline on huvipakkuva

Rohkem

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE devireg 550 22.0 22.0 devireg 550 1. Kasutamine Devilink PR Devilink PR (Pistikuga relee) on seade kütteseadmete või muude elektriseadmete sisse/välja lülitamiseks

Rohkem

TALLINNAS LENNUKI TN, LIIVALAIA TN, A. LAUTERI TN JA MAAKRI TN VAHELISE KVARTALI DETAILPLANEERINGU KESKKONNAMÕJU STRATEEGILINE HINDAMINE (KSH) KESKKON

TALLINNAS LENNUKI TN, LIIVALAIA TN, A. LAUTERI TN JA MAAKRI TN VAHELISE KVARTALI DETAILPLANEERINGU KESKKONNAMÕJU STRATEEGILINE HINDAMINE (KSH) KESKKON TALLINNAS LENNUKI TN, LIIVALAIA TN, A. LAUTERI TN JA MAAKRI TN VAHELISE KVARTALI DETAILPLANEERINGU KESKKONNAMÕJU STRATEEGILINE HINDAMINE (KSH) KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE PROGRAMMI EELNÕU OÜ

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode] Olavi-Jüri Luik Vandeadvokaat Advokaadibüroo LEXTAL 21.veebruar 2014 i iseloomustab Robin Hood ilik käitumine kindlustus on rikas ja temalt raha võtmine ei ole kuritegu. Näiteks näitavad Saksamaal ja USA-s

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määru

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määru EUROOPA KOMISJON Brüssel, 17.5.2018 COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse uute raskeveokite CO2-heite

Rohkem

Monitooring 2010f

Monitooring 2010f Lõimumiskava monitooring 2010 Raivo Vetik, TLÜ võrdleva poliitika professor Kohtumine Rahvuste Ümarlauas 24. september, 2010 Uuringu taust TLÜ uurimisgrupp: Raivo Vetik, Jüri Kruusvall, Maaris Raudsepp,

Rohkem

EESTI STANDARD EVS 843:2003 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade LINNATÄNAVAD Town streets EESTI STANDARDIKESKUS AMETLIK VÄLJAANNE

EESTI STANDARD EVS 843:2003 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade LINNATÄNAVAD Town streets EESTI STANDARDIKESKUS AMETLIK VÄLJAANNE EESTI STANDARD LINNATÄNAVAD Town streets EESTI STANDARDIKESKUS AMETLIK VÄLJAANNE EESSÕNA Eesti standard Linnatänavad põhineb Eesti ehitusprojekteerimisnormidel EPN 17 Linnatänavad. Standardi kavandi koostasid

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Balti riikide majanduse ülevaade Mõõdukas kasv ja suuremad välised riskid Martins Abolins Ökonomist 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016

Rohkem

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs 2014 1. Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigieksam on alates 2014. a asendatud Goethe-Zertifikat

Rohkem

Ropka päevak 2018 Seiklushundi orienteerumispäevakute sügishooaja 8. etapp Seiklushundi päevakud kuuluvad RMK Eestimaa orienteerumispäevakute sarja Ae

Ropka päevak 2018 Seiklushundi orienteerumispäevakute sügishooaja 8. etapp Seiklushundi päevakud kuuluvad RMK Eestimaa orienteerumispäevakute sarja Ae Ropka päevak 2018 Seiklushundi orienteerumispäevakute sügishooaja 8. etapp Seiklushundi päevakud kuuluvad RMK Eestimaa orienteerumispäevakute sarja Aeg ja koht: 7. november 2018 - Forseliuse park 15:00

Rohkem

Makett 209

Makett 209 Veerežiimi muutuste modelleerimine füüsilise ja arvutimudeli abil Karin Robam, Veiko Karu, Ingo Valgma, Helena Lind. TTÜ mäeinstituut Abstrakt Tänapäeval on mitmete keskkonnaprobleemide lahendamiseks ja

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TEUK ettekanne pptx

Microsoft PowerPoint - TEUK ettekanne pptx Hinnanguliselt on võimalik rajada kaugkütte baasil koostootmisjaamu võimsusega 2...3 MW Viljandis, Kuressaares, Võrus, Haapsalus, Paides, Rakveres, Valgas, Jõgeval, Tartuskokku ca 20 MW Tööstusettevõtete

Rohkem

P71-09_05 Tasuvusanalüüs _ _

P71-09_05 Tasuvusanalüüs _ _ Ida-Viru Maavalitsus Maanteeamet Sillamäe E20 Tallinn-Narva mnt Jõhvi Narva lõik km 163-209 Narva Jõhvi Ida-Viru maakonnaplaneeringut täpsustav teemaplaneering E20 Jõhvi-Narva teelõigu trassikoridori täpsustamine

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Joogivesi Tartu regioonis nov08

Microsoft PowerPoint - Joogivesi Tartu regioonis nov08 Joogivee kvaliteedist Tartu regioonis Kea Kiidjärv, Tartu TKT juhtivinspektor Ettekande sisu Tartu regioon Tartu TKT ülesanne seoses joogiveega Ühisveevärgid arvudes Joogivee kvaliteet regioonis (2007)

Rohkem