MEREMÄE VALLA KONSOLIDEERIMISGRUPI MAJANDUSAASTA ARUANNE 2017 AASTA Riigiraamatupidamisekohustuslase nimetus: Aadress: Meremäe Vallavalitsus Meremäe k

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "MEREMÄE VALLA KONSOLIDEERIMISGRUPI MAJANDUSAASTA ARUANNE 2017 AASTA Riigiraamatupidamisekohustuslase nimetus: Aadress: Meremäe Vallavalitsus Meremäe k"

Väljavõte

1 MEREMÄE VALLA KONSOLIDEERIMISGRUPI MAJANDUSAASTA ARUANNE 2017 AASTA Riigiraamatupidamisekohustuslase nimetus: Aadress: Meremäe Vallavalitsus Meremäe küla Võru Maakond Telefon: E-post: Interneti kodulehekülg: Majandusaasta algus: Majandusaasta lõpp: Audiitor: Tegevjuht: OÜ AMC Audit Merike Kiisk Raul Kudre vallavanem Konsolideeritud majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest ja hinnangust aruande õigsuse ning tehingute seaduslikkuse kohta. Dokument koosneb 47 leheküljest 1

2 SISUKORD Tegevusaruanne... 4 Meremäe valla struktuur ja töötajad... 4 Saadud sihtotstarbelised toetused... 5 Ülevaade tähtsamatest finantsnäitajatest... 6 Ülevaade majanduskeskkonnast... 8 Ülevaade valla peamistest arengusuundadest... 9 Ülevaade arengukava täitmisest Ettevõtlus ja tööhõive Turism- ja puhkemajandus Tehniline infrastruktuur Keskkonnahoid Haridus Kultuur Sport Arstiabi Sotsiaalhoolekanne Turvalisus Ülevaade sisekontrollisüsteemist ja tegevusest siseauditi korraldamisel Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne Konsolideeritud bilanss Konsolideeritud tulemiaruanne Konsolideeritud rahavoogude aruanne Konsolideeritud netovara muutuste aruanne aasta eelarve täitmise aruanne Selgitused eelarve täitmise aruande juurde Täpsustatud eelarve analüüs Reservfondi kasutamise aruanne Lisa 1 Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted Tütarettevõtte majandusnäitajad Lisa 2 Raha ja selle ekvivalendid Lisa 3 Maksu- lõivu ja trahvinõuded Lisa 4 Nõuded ja kohustised

3 Lisa 6 Kinnisvarainvesteeringud Lisa 8 Võlad tarnijatele Lisa 9 Võlad töövõtjatele Lisa 10 A Lühiajalised kohustused Lisa 10 B Laenu pikaajaline osa Lisa 10 C Pikaajaline kohustus Lisa 11 Kaupade ja teenuste müük Lisa 12 Muud tulud Lisa 13 Saadud ja antud toetused Lisa 14 Tööjõukulud Lisa 15 Majanduskulud Lisa 16 Muud tegevuskulud Lisa 17 Muud finantstulud ja kulud Lisa 18 Tehingud seotud osapooltega Lisa 19 Tegev- ja kõrgema juhtkonna liikmetele arvestatud tasud ja soodustused Lisa 20 Konsolideerimata finantsaruanded Bilansipäevajärgsed sündmused Allkirjad konsolideerimisgrupi majandusaasta aruandele Audiitori järeldusotsus

4 TEGEVUSARUANNE Vallavalitsuse ülesandeks on korraldada vallas sotsiaalabi ja -teenuseid, vanurite hoolekannet, noorsootööd, alus- ja põhihariduse andmist, raamatukogude, muuseumi ja hooldekodu ülalpidamist ning selle kaudu teenuste kättesaadavust vallakodanikele. Valla ülesandeks on tegelemine elamu- ja kommunaalmajandusega, heakorra ja jäätmehooldusega ning korraldada vee- ja kanalisatsiooniteenuse osutamine 28. märtsil 2014 registreeriti, elamu- ja kommunaalmajanduse, heakorra ja jäätmehoolduse ning vee- ja kanalisatsiooniteenuse osutamiseks, osaühing Meremäe Vesi. OÜ Meremäe Vesi osakapital 2500 eurot, mis kuulub 100%liselt Meremäe Vallavalitsusele. OÜ Meremäe Vesi juhatus on kolmeliikmeline. Osaühingut võib kõikide tehingute tegemisel esindada iga juhatuse liige. Osaühingul nõukogu ei ole. Osaühingule on vallavalitsuse poolt üle antud, lisaks eelloetletule, kalmistute hooldamise, koolitransport, Meremäe Kooli kütmine. Vald koostab konsolideeritud aastaaruande. Konsolideerimisgruppi kuuluvad Meremäe Vallavalitsus ja OÜ Meremäe Vesi. Meremäe valla struktuur ja töötajad Vallavolikogu on valla esinduskogu, mis valitakse valla hääleõiguslike kodanike poolt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse alusel. Meremäe Vallavolikogu on 11-liikmeline. Ajavahemikul jaanuar kuni oktoober, on volikogu esimehele on arvestatud tasu 3659 eurot, mis sisaldab koondamishüvitist 1400 eurot. Volikogu liikmetele, istungi ettevalmistamise ja istungil osalemise eest, 1484 eurot. Vallavolikogu liikme hüvitis ühe koosoleku ettevalmistamise ja koosolekul osalemise eest on 17,26 eurot. Vallavolikogu esimehe tasu, volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest, 233,41 eurot kuus. Vallavalitsus on volikogu poolt moodustatud täitevorgan. Vallavolikogu 29. novembri 2013 otsusega nr 47 kinnitati vallavalitsuse struktuur ja liikmete arvuks kolm liiget. Vallavolikogu 22. juuni 2016 otsusega nr 36 kinnitati vallavalitsuse liikmete arvuks kuus liiget, vallavanem ja viis vallavalitsuse liiget. Vallavalitsuse liikmetele istungi ettevalmistamise ja istungil osalemise eest tasu ei maksta. Meremäe valla hallatavad asutused on: (Tabel 1) Allüksuse nimetus Töökohtade keskmine arv Töötasu kogusumma Vallavolikogu 0,50 5,1 Vallavalitsus 8,33 124,9 Noortekeskus 1,00 9,2 Raamatukogud 2,00 21,1 4

5 Muuseum 2,00 18,4 Obinitsa Külakeskus 1,00 8,5 Meremäe Kool 14,41 166,9 Koolitoit 2,00 14,1 Lasteaiad 7,65 74,2 Meremäe Hooldekodu 5,36 50,2 Avahooldus 1,45 11,7 Meremäe Vesi OÜ 4,00 40,7 Ajutised lepingulised töötajad 12,2 Kokku 49,70 557, aasta keskmine arvestatud töötasu oli 913 eurot kuus, s.h vallavalitsuse ametnikel 1169 eurot kuus ( ei sisalda vallavanema koondamishüvitist), koolitöötajatel 965 eurot kuus, lasteaiatöötajatel 808 eurot kuus, hooldekodu töötajatel 780 eurot, muuseumi töötajatel 767 eurot ja raamatukogu töötajatel 879, kooli kokkadel 587 ja avahooldustöötajatel 672 eurot. (Tabel 1) aasta keskmine arvestatud töötasu Meremäe Vesi OÜs 848 eurot kuus, sh juhatuse liikme tasu 920 ja tööliste keskmine tasu 825 eurot kuus. Vallavalitsuse ja hallatavate asutuste töötajate koolituskulud aastas 9784 eurot, see on 214 eurot töötaja kohta. Võrreldes eelneva perioodiga 104 euro võrra rohkem aastal kasutas vallavanem tööülesannete täitmiseks isiklikku sõidukit, mille eest maksti hüvitist kuni 325 eurot kuus, kuid mitte rohkem kui 30 senti kilomeetri kohta. Eeltoodud perioodil on vallavanematele makstud hüvitist, isikliku sõiduki kasutamise eest, 3577 eurot. Isikliku sõiduki hüvitise maksmise arvestuse aluseks on, et ühes kuus võib erisoodustusmaksuga maksustamata väljamakse olla kuni 330 eurot. Muid erisoodustusi tegevja juhtorganitele tehtud ei ole. Saadud sihtotstarbelised toetused aastal eraldati sihtotstarbeliste toetustena 83808,57 eurot. Suurimad toetussummad olid alljärgnevad: 1 Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus 10468,35 Noored Setomaale programmi toetamiseks 2. Kultuuriministeeriumilt eurot, millest 13420,00 eurot Obinitsa Muuseumi tegevustoetuseks, 2438,00 eurot näituse Mi uma lauluimä korraldamiseks, 1000,00 eurot noorte teatrilaagri korraldamiseks. 3. Siseministeeriumilt 15758,26 eurot ajaasustusprogrammi toetus. 4. Rahandusministeeriumilt 5704,30 millest 704,30 õppelaenu kustutamiseks ja 5000 Meremäele uue skatepargi rajamiseks. 5. Põllumajanduse Informatsiooni ja Registrite Ametilt 16563,72 eurot millest 1051 eurot koolipiima ja -puuvilja toetus, välijõusaali rajamine 8314,52 eurot, Meremäe ja Obinitsa küla heakorrastamine (pingid) 7198,20 6. Haridus- ja Teadusministeerium 10000,00 Meremäe kooli õppeklassi renoveerimiseks ja digitaristu soetamiseks. 5

6 7. Partnerluslepinguga 6350,52, Lasva Vallavalitsuse vahendusel, Meremäe Noortekeskuse tegevuste toetamiseks 8. Unesco Tourism projekti raames 1805,42 eurot MTÜ Setomaa Turism vahendusel. 9. Eesti Kultuurkapitalilt 300,00 eurot, pensionäride aktiivse tegevuse toetuseks. Ülevaade tähtsamatest finantsnäitajatest (Tabel 2) Saldoandmikus näidatud 2017 näitajad Bilansi näitajad Varad aasta alguses 2965,8 2782,0 2782,0 2983,5 2939,3 Kohustused aasta lõpus 815,0 449,4 455,7 462,9 631,3 Netovara aasta lõpus 2150,8 2422,6 2416,3 2523,6 2578,0 Tulemiaruande näitajad Tegevustulud 1402,7 1345,9 1345,9 1332,7 1676,8 Tegevuskulud -1670,0-1443,0-1449,2-1383,6-1157,7 Tegevustulem -267,3-97,1-103,3-50,9 519,1 Finantstulud ja -kulud -4,5-3,9-3,9-3,4-3,0 Aruandeperioodi tulem -271,8-101,0-107,2-54,3 516,1 Põhitegevuse tulem 14,0 121,9 121,0 19,1 104,9 Muud näitajad Investeeringud põhivarasse 360,7 44,5 44,5 375,4 917,9 Konsolideeritud netovõlakoormus 591,2 240,5 275,4 68,0 154,0 Konsolideerimata netovõlakoormus 606,0 264,4 298,7 75,0 154,0 Likviidsus * 0,4 0,4 0,4 0,5 0,8 Lühiajaline maksevõime ** 1,0 1,1 1,1 0,96 1,49 Kohustuste osakaal varadest *** 27,47% 15,87% 15,87% 15,50% 12,30% Laenukohustuste osakaal varadest **** 22,08% 11,02% 10,02% 11,05% 7,10% Piirmäärade täitmine Laenukohustuste osakaal tuludest, millest on maha arvatud sihtfinantseerimine ***** 50,20% 26,80% 29,80% 26,90% 25,90% Tagastatud laenukohustuse suhe tuludesse, millest on maha arvatud sihtfinantseerimine ****** 4,38% 17,90% 17,90% 3,21% 3,55% *Likviidsus- likviidsed varad/ lühiajalised kohustused **Lühiajaline maksevõime- käibevara/ lühiajalised kohustused 6

7 ***Kohustuste osakaal varadest- kohustused/ varad % ****Laenukohustuste osakaal varadest- lühi- ja pikaajalised kohustused/varad *****Laenukohustuste osakaal tuludest, millest on maha arvatud sihtfinantseerimine- kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduses kehtestatud näitaja, mille ülempiiriks on 60%; bilansilised laenukohustused aasta lõpus/ (kassapõhised tulud- kassapõhised saadud sihtotstarbelised eraldised (finantseerimine) eelarve täitmise aruande põhjal) ******Tagastatud laenukohustuste suhe tuludesse, millest on maha arvatud sihtfinantseerimine- kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadusega kehtestatud näitaja, mille ülempiiriks on 20%; aruandeaastal tagasi makstud laenukohustuste summa/ (kassapõhised tulud- kassapõhiselt saadud sihtotstarbelised eraldised (finantseerimine) eelarve täitmise aruande põhjal). Valla tulude ja kulude vahe aastal on -267,3 tuhat eurot ning aruandeperioodi tulem -271,8 tuhat aastal olid vastavad näitajad -97,1 ja -101,0 tuhat eurot aasta lõpu seisuga on netovõlakoormus 591,2 tuhat eurot. 6-kordse põhitegevuse tulude ja kulude vahena võiks võlakoormus olla kuni tuhat ning 60% põhitegevuse tuludest moodustab 816,4 tuhat eurot. Raha ja pangakontod ületavad laenukohustuse 0,16 kordselt. Valla vara on vähenenud võrreldes eelmise aastaga 271,8 tuhande euro võrra. Vähenemine on toimunud varade amortiseerumise tõttu. Seoses arvestuspõhimõtte muudatusega on põhivarade nimekirjast kustutatud varad mille soetamismaksumus ilma käibemaksuta on alla euro. Suurenenud on kohustused 365,6 tuhande euro võrra. Suurenemine on toimunud laenukohustuste osas ning suurenenud on võlad tarnijatele. Tegevustulud on suurenenud 56,8 tuhande ja tegevuskulud on suurenenud 227,0 tuhande euro võrra. Valla hallatavate asutuste kasutuses on, bilansi seisukohalt, väheväärtuslik vara mille soetamismaksumus on alla 5000 euro, ilma käibemaksuta, ning mille kohta peetakse bilansivälist arvestust. Seisuga 31. detsember on väheväärtuslikku vara arvel 148,5 euro väärtuses. Tegelikud tulud aastal (Tabel 3) Muutus võrreldes eelmise aastaga Maksutulu Teenuste müük Saadud toetused Muud tulud ,6 92,0 485,6 115, ,1 108,9 422,7 261, ,2 148,6 486,1 121, ,7 136,4 491,6 172, ,5 157,6 625,8 43,8 5,5% 15,5% 27,3% -74,5% aasta põhitegevuse eelarve tuludest moodustas maksutulu 41,1%, teenuste müük 11,2%, saadud toetused 44,6% ja muud tulud 3,1 % tulude mahust aastal oli teenuste müügi maht suurem sotsiaalalastest teenuste müügist ja haridusalasest tegevusest. Seoses 7

8 seadusemuudatusega ressursimaksu osakaal alates aastast langes, tulude vähenemine kompenseeriti tasandusfondi kaudu. Tegelikud tulud ja kassatulud ei ole omavahel võrreldavad, kuna nende arvestuspõhimõte on erinev. Tegelikud kulud aastal (Tabel 4) Antud toetused Tööjõukulu Majanduskulu Muud kulud Põhivara amortisatsioon ,5 491,9 292,4 75,9 119, ,7 513,0 344,6 0,4 131, ,0 623,9 344,6 91,6 217, ,9 676,1 333,7 55,9 218,6 Saldoandmikus näidatud 164,9 669,9 333,7 55,9 218,6 näitajad ,7 756,7 376,7 123,1 217,8 Muutus võrreldes eelmise aastaga 18,7% 12,9% 0,1% 120,2% -0,4% aasta tegelikest kuludest moodustas antud toetused 11,7%, tööjõukulud 45,3%, majanduskulud 22,6%, muud kulud 7,4% ja põhivara amortisatsioon 13,0% kulude kogu mahust aasta investeeringute kavast sai täidetud järgmised tegevused: Meremäe koolihoone siseruumide renoveerimine Meremäe ja Obinitsa küla välisilme parandamine (pingid ja väli-lauatennise laud) Välijõusaal Meremäe ja Obinitsa külla Meremäe Kooli staadioni renoveerimine jäi ilmastikuolude tõttu lõpetamata Ülevaade majanduskeskkonnast Sisemajanduse koguprodukti kasvu prognoos aastaks on 4,3% ja aastaks 3,3%, Peamine majanduskasv tuleb sisenõudluse arvelt, mis tugineb peamiselt investeeringute kasvu taastumisele. Import kasvab ekspordist kiiremini. Aastatel peaks Eesti majandus kasvama keskmiselt 3%. Kasvu toetab ekspordi kasv, kuid sisenõudlus püsib tänu eratarbimisele ja investeeringute kasvule stabiilne aastal tõusis tulumaksuvaba miinimum, mis tõstab madala palgaga töötajate netopalka kuni 15%, kiirendab eratarbimise reaalakasvu taas 4,4%le. Üleüldine hinnatõus aeglustub 2,7%ni Tööhõive kasvas aastal I poolaastal kokkuvõttes 1,6% võrra ning aktiivsuse tõusu tõttu langes tööpuudus 6,3%ni. Tööjõu pakkumise suurenemisele on mõju avaldanud positiivne rändesaldo, pensioniea järkjärguline tõus 63 eluaastalt 65le eluaastale aastaks ja tööealise rahvastiku vähenemine. Tööturul osalemist mõjutab ka tööhõivereform, mis kiirstatistika põhjal 8

9 võib osutuda eeldatust edukamaks. Tööhõive reformil on ka kõrvalmõju, milleks võib olla töötuse suurenemine kuna vähenenud töövõimega inimestel on töö leidmine raskendatud. Keskmise palga kasvutempo on püsinud kiire vaatamata madalale majanduskasvule. Palgauuringu kohaselt kiirenes keskmise palga kasv aastal 6,8%, mis aeglustub aastal 5,2%ni tulumaksureformi tõttu. Kiirem palgakasv oli keskmisest madalama palgaga harudes, kus tööjõupuudus on teravam ja palgasurve suurem. (Rahandusministeeriumi aasta suvine majandusprognoos). Meremäe vallas on maksutulu kasvanud 5,5% võrreldes eelmise perioodiga, samas on kulud kasvanud 15,5%. Meremäe vallas suuri ettevõtteid ei ole, kuid olemasolevate tööandjate võimalik pankrot või tegevuse lõpetamine mõjutab valla elanike tööhõivet. Valla suurim tööandja oli vallavalisus ja tema hallatavad asutused. Kohapealsed suurimad ettevõtted ja ettevõtjad on: Põllumajandus: Lõuna-Antsu Talu OÜ; Piusa Põllumajanduse OÜ; Seto Rügä OÜ; TÜ Seto Lammas Maavara kaevandamine: AS TREV-2 Grupp; Aigren OÜ; Askersund Tranding Osaühing teeb ettevalmistusi kaevandamise alustamiseks Majutus-toitlustus: Setomaa Turismitalo OÜ; OÜ Naxos; Taarka Tarõ OÜ Kaubandus: Võru Tarbijate Ühistu Perefirma: Seto Metall OÜ; Katusõkatja OÜ; Estviikor OÜ; Seto Aedvili TÜ; OÜ Tõrvas Ülevaade valla peamistest arengusuundadest Meremäe vald asub Kagu-Eestis. Meremäe vald moodustati 23. mail aastal, kuuludes Petseri maakonna koosseisu paiknedes Meeksi oja, Piusa jõe ning Eesti- Vene kontrolljoone vahelisel alal, kokku 132 km². Meremäe vald piirneb Vastseliina, Orava ja Värska vallaga Eesti Vabariigis ning Pankjavitsa ja Petseri vallaga Vene Föderatsiooni Pihkva oblasti Petseri rajoonis. Üks osa Meremäe valla piirist on ühtlasi ka Euroopa Liidu välipiir. Meremäe vallas elas, seisuga 31. detsember 2017, 1066 elanikku, nendest tööealisi 676, lapsi 0-18 aastased 116, pensioniealisi 274. Meremäe vallas on viis suuremat küla; Meremäe 161, Obinitsa 149, Miikse 45, Võmmorski 46 ja Uusvada 31 elanikuga. Toimetulekutoetuse saajaid oli aasta jooksul 39 peret, kellest lastega peresid oli 14. Toetuse saajaid oli 81 inimest. Aasta jooksul on toimetulekutoetust saanud perede arv kokku 39. Toetuse saajate ja töötute arv on erinev, lastega pered on jätkuvalt majanduslikult vähekindlustatud. Töötuid oli aasta jaanuaris registreeritud 28 inimest, detsembris 32 inimest. Töötute arvu kasv on seotud töövõimereformi ja aktiivsusnõuetega tööturul osalise töövõimega inimestel. 9

10 Arvestades majanduse hetkeolukorda võib toimetulekutoetuse taotlejate arv muutuda vastavalt majandusolukorrale. Eesti riigi üleüldine majanduskliima mõjutab Meremäe valla ettevõtjaid ja ettevõtluskeskkonda ning valla elanike tööhõivet. Üldine majandussituatsioon mõjutab Meremäe vallale laekuvat üksikisiku tulumaksu. Ülevaade arengukava täitmisest Üldandmed Meremäe valla tegevuste läbiviimise ja eelarvestuse aluseks on Meremäe valla arengukava ja eelarvestrateegia Valla eelarvestrateegia aastateks on valla arengukava osa. Valla arengukava ja eelarvestrateegia vaadatakse vallavolikogu poolt üle iga aasta 1. oktoobriks ning volikogu võtab vastu otsuse selle täitmise ja vajadusel selle muutmise kohta. Kuna Meremäe vald ühinemisläbirääkimisi ei pidanud ja on sundliitetud, seega aastal valla arengukava üle ei vaadatud ega uuendatud. Ettevõtlus ja tööhõive Ettevõtlus Äriregistris on registreeritud 93 füüsilisest isikust ettevõtjat, 61 osaühingut, 4 tulundusühistut ja 21 mittetulundusühingut, 4 usaldusühistut, 6 korteriühistut, üks külaühistu. Tuntumad ettevõtted kohapeal on Setomaa Turismitalo OÜ, OÜ Katusõkatja, OÜ Naxos, OÜ Seto Metall, OÜ Tõrvas, Lõuna-Antsu talu, Seto Aedvili TÜ, Taarka TARÕ OÜ, Seto Rügä OÜ, Piusa Põllumajanduse OÜ, Seto Rõivakoda OÜ. Enamus registreeritud ettevõtjatest annab tööd endale või oma perele. Põllumajanduslike ettevõtete hulgas on suurenenud mahetootmisega tegelevate tootjate arv, samuti on suurenenud haritavad pinnad. Areng on olnud seotud toetuste süsteemi stabiliseerimise, uue tehnika soetamise, palgatööjõu ulatuslikuma kasutamise ja kaasaegsema tehnoloogia rakendamisega aasta sisuga on Meremäe valla territooriumist reformitud 97,08% maafondist. (allikas maakatastri statistika) Turism- ja puhkemajandus Turism aastal alustati, Unesco Tourism projekti raames, Luikjärve talu renoveerimistööde ettevalmist. IB TANDEM OÜ koostas peamaja renoveerimistööde põhiprojekti. Projekti maksumus oli eurot, millele lisandus käibemaks. Renoveerimistööd tehakse aasta jooksul. Puhkemajandus Kagu-Eesti üheks atraktiivsemaks turismipiirkonnaks on Setumaa. Sellest tulenevalt omab turism Meremäe valla jaoks järjest suuremat tähtsust. Vald on tuntud kui kultuuri- ja loodusturismi piirkond, kuna on säilinud autentne setu kultuur, vaheldusrikas ja puutumatu maastik. 10

11 Algatatud on Obinitsa järveala ja Hilläkeste järveala detailplaneering puhkeala väljaehitamiseks, ajaloo-, kultuuri- ja loodusobjektide tähistamiseks aastal koostas Corson OÜ Obinitsa järve ning selle lähiala detailplaneeringu II etapi. Tööde maksumus ilma käibemaksuta on eurot. Tehniline infrastruktuur Elamumajandus Meremäe valla Meremäe küla neljas kortermajas on moodustatud korteriühistud. Meremäe vallale kuulub 72-st korterist 14 korterit. Obinitsa külas on üheksa korterelamut, kokku 84 korteriga, nendest 6 kuuluvad Meremäe vallale, millest ühes asuvad perearsti vastuvõturuumid. Obinitsa külas on elanikke pidevalt teavitatud ning teavitatakse jätkuvalt korteriühistute vajalikkusest ja otstarbekusest. Moodustatud on kaks korteriühistu. Vallavalitsus on müünud ja üritab müüa ka edaspidi valitsemiseks mittevajalikku vara. Hetkel puudub eriline huvi Meremäel ja Obinitsas asuvate vallale kuuluvate korterite ostmise vastu. Huvi tuntakse korterite üürimise võimaluste kohta aastal müüdi, enampakkumisel, Obinitsa õpetajate maja. Elamu ostja eesmärk on kinnistu korrastamine ja elamu renoveerimine. Valla teed Meremäe valla hallata on 101 kilomeetrit avalikult kasutatavaid vallateid aastal vallateede kapitaalremonti ja ehitust ei toimunud. Vallateede katendit uuendati 4270 meetri ulatuses, mille maksumus ilma käibemaksuta oli eurot. Teede hööveldamise ja profileerimise ning teeäärte niitmise teenust osteti firmalt AS Eesti Teed. Loetletud teenused maksid 8739 eurot ilma käibemaksuta. Lumetõrjetöid tegid kohalikud ettevõtjad, Lõuna Antsu talu, Mart Uibokand ja Põlgaste talu, lumetõrjetööde maksumus oli eurot ilma käibemaksuta. Valla territooriumil on 81 kilomeetrit riigimaanteid, millest 42% on mustkattega. Veemajandus On koostatud Meremäe valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arengukava aastateks Valla tiheasustuspiirkonna vee- ja kanalisatsioonitrassid, pumplad ja puhastusseadmed on renoveeritud aastatel 2012 kuni Vee- ja kanalisatsiooniteenuse osutamine on üle antud valla osaühingule Meremäe Vesi. Meremäe Vesi OÜ maksab vallale renditasu 100 eurot kuus. Renditasu sisaldab ka käibemaksu aastal eraldas Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus vallale, hajaasustuse programmi raames, 15758,26 eurot. Vald eraldas omavahenditest sama summa. Kokku rahastati 13 taotlust, summas 31516,52 eurot. Hajaasustuse programmi raames rahastatakse veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemide rajamisega seotud tegevusi. 11

12 Soojavarustus Valla hallatavate asutuste soojavarustus on lahendatud lokaalkatlamaja, maakütte või päikesekütte baasil. Meremäe koolimaja katlamajja on paigaldatud vedel- ja tahkeküttekatlad, lisaks ka päikesepaneelid. Meremäe vallamaja ja noortekeskuse hoonesse on paigaldatud maaküte, Obinitsa külakeskuse hoones on maaküte ja päikesepaneelid. Meremäe küla neljast kortermajast kolm kütavad hoonet maja keldris asuvast lokaalkatlamajast. Obinitsa küla kortermajades tsentraalkütet ei ole, majad on puuküttega või on küttesüsteemid majasiseselt ümber ehitatud. Side, internet, ühistransport Meremäe valla territoorium on kaetud mobiilse sidevõrguga aastal ehitatud traadita interneti ühendus katab osaliselt lähiümbruse külasid, kuid levi kiirus ei vasta tänapäeva nõuetele valmis Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse poolt, EstWin projekti raames, internetiside maakaabel aastal ühendati vallamaja ja Meremäe noortekeskus kiiresse internetisidesüsteemi. Ühistransport toimib maakonnaliinide baasil ning liigub Võru suunal. Haldusreformi järgselt puudub, Meremäe piirkonnal, ühistransport valla keskuse Värskaga. Külades, mida ei läbi maakonnaliinid, on õpilaste transport korraldatud kooli bussiga. Keskkonnahoid Veekogud Valla territooriumil on kolm järve, mis on puhkemajanduse seisukohalt tähtsad aastal koostati Hilläkeste järve ja Obinitsa järve rannaala detailplaneeringu I etapp aastal koostas Corson OÜ Obinitsa järve ning selle lähiala detailplaneeringu II etapi. Tööde maksumus ilma käibemaksuta on eurot aastal alustati eeltöödega, Hilläkeste järve, vee erikasutusloa taotlemiseks Piusa jõgi on valla suurim jõgi, kus paikneb ürgoru maastikukaitseala. Piusa jõgi on üleeuroopalise kaitseala Natura 2000 võrgustiku ala. Maavarad Alates aastast toimub Marinova maardlast dolomiidi kaevandamine AS TREV2 (endine AS Põlva Teed) poolt. Kaevandamisluba on kuni aastani. Samas piirkonnas on kaevandamisega alustanud Aigren OÜ ja Askersund Tranding Osaühing on teinud ettevalmistusi kaevandamise alustamiseks. Vallas asuvad veel Hilande, Tuhkvitsa ja Väiko-Härmä liivamaardlad, Tiirhanna ehituslubjakivimaardla ning Küllätüvä savimaardla. Eelloetletud maardlatest kaevandamist ei toimu. Ehituslubjakivi ja sellega kaasnev dolomiit sobib ehituskillustikuks, osaliselt ka õhkkuiva lubja valmistamiseks, viimistlus- ja dekoratiivplaatide valmistamiseks. 12

13 Jäätmemajandus Meremäe valla haldusterritooriumil on moodustatud koos Värska, Veriora, Orava ja Mikitamäe valdadega ühine jäätmeveo piirkond, kus toimub korraldatud jäätmevedu. Ainuõigus segaolmejäätmete veoks on konkursi tulemusena antud aktsiaseltsile Eesti Keskkonnateenused neljaks aastaks. Korraldatud jäätmevedu hõlmab segaolmejäätmeid. Liitumine korraldatud jäätmeveoga on jäätmevaldajatele kohustuslik. Selleks peetakse jäätmevedajate registrit infosüsteemis EVALD. ETO pakendikonteinerid asuvad Meremäe, Obinitsa, Uusvada ja Miikse külas. Heakord aastal lõpetati Meremäe valla üldplaneeringu ja planeeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamine. Planeerigu koostas Eesti Maaülikool, tööde masksumus ilma käibemaksuta oli eurot. Meremäe valla üldplaneering on kehtestamata aga planeeringu materjali saab kasutada ühinenud valla üldplaneeringu koostamiseks. Aastatel on toimunud Obinitsa küla välisilme parandamine. Tööde käigus paigaldati viidad, uuendati haljastust, rajati parki laste mänguväljak, ehitati uus Obinitsa bussipeatuse ootepaviljon. Ehitustöid rahastas Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (2016. aastal) ja Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet aastal oli tööde kogumaksumus 9778 eurot ilma käibemaksuta aastal paigaldati Meremäe küla kõnniteede äärde pingid ja kooli staadionile väli lauatennise laud ning Obinitsa küla parki pingid. Pingid ja lauatennise laua valmistas Kiili Betoon OÜ ja pinkide alused ehitas Meremäe vesi OÜ. Projekti maksumus, ilma käibemaksuta, oli 7564,67 eurot, sellest 7198,20 eurot rahastas Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet. Haridus Alusharidus Meremäe vallas on kaks lasteaiarühma. Obinitsa lasteaias on üks liitrühm, 7 lapsega, kellest 2 last on teistest omavalitsustest. Lastaed asub Obinitsa Külakeskuse ruumides. Lasteaialaste hoiu- ja õppimistingimused ning personal vastab kehtestatud nõuetele. Lasteaial on aiaga piiratud ja nõuetele vastav mänguväljak. Meremäe Kooli juurde kuulub lasteaia liitrühm kus laste arv, aasta jooksul, on kõikunud lapse vahel. Lasteaialaste hoiu- ja õppimistingimused vastavad kehtestatud nõuetele. Lasteaiaõpetajate kvalifikatsioon vastab kehtestatud tingimustele. Lasteaial on aiaga piiramata mänguväljak. Meremäe valla elanike registrisse kantud lapsi käib Võru Linna lasteaias üks laps ja Võru Valla lasteaia üks laps. Ajavahemikul jaanuar kuni august oli Kunda lasteaias 2 last ja alates septembrist Rosma Haridusseltsi MTÜs üks laps. Põhiharidus Meremäe vallas on üks põhikool, asukohaga Meremäe küla. Koolis õpib 33 õpilast ja 16 lasteaialast. 13

14 Kooli 33 õpilasest 32 on omavalituse elanike registris ja üks õpilane teisest omavalitsusest. Õpilaste vähesuse tõttu toimub õppetöö liitklassides. Õppeaastal 2017/2018 on moodustatud 7 klassikomplekti. Õppeaastal 2016/2017 õppis 22 Meremäe valla elanike registrisse kantud õpilast mõne teise omavalitsuse koolis. 2017/2018 õppeaastal on vastav näitaja 23, nendest õpib põhikooli osas 11 ja gümnaasiumi osas 12 õpilast aastal alustatud koolihoone siseruumide remont lõpetati aastal. Remonditööde hanke võitis ja töid teostas JB Ehituse OÜ, omanikujärelevalvet teostas Feit OÜ ja koridori seinad dekoreeris kohalik kunstnik Sirje Rump. Tööde kogumaksumus, ilma käibemaksuta, oli ,10 eurot. Haridus- ja Teadusministeerium toetas euroga õppeklassi renoveerimist, sisustamist ja digitaristu hankimist. Õppeklass renoveeriti üldise remondi käigus. Haridus- ja Teadusministeeriumi vahendite arvelt soetati koolile mööblit, interaktiivne põrand, televiisor ja muusikakeskus ning interaktiivne ralli mäng aastal alustati kooli staadioni renoveerimisega. Renoveerimise käigus uuendatati staadioniring, jalgpalliväljak koos väravatega, võrkpalliplats, kaugushüppekast, kuulitõukering, kettaheitering koos turvapostide ja võrguga ning teenindava osana pingid. Tööde kogumaksumuseks on planeeritud eurot. Renoveerimistööd jäid lõpetamata kuna pidev vihmasadu ei võimaldanud jooksurajale katet paigaldada aastal lammutati vana skatepargi atraktsioon ja ehitati uus. Rularambi maksumus, ilma käibemaksuta, oli eurot. Rahandusministeerium toetas 5000 euroga renoveerimistöid. Õppetöös rakendatakse aastal jõustunud põhikooli- ja gümnaasiumiseadust. Kooli lasteaia osa õppetöö korraldamisel lähtutakse koolieelsete lasteasutuste seadusest. Noorsootöö ja huviharidus Meremäel asub Meremäe Avatud Noortekeskus ja Obinitsa külakeskuse ruumides noortetuba. Avatud noortekeskus teeb tihedat koostööd Vastseliina, Misso, Värska, Mikitamäe ja Lasva noortekeskustega. Noorsootööd koordineerib noorsootöötaja aastal osales Meremäe noortekeskus, koostöös Lasva vallaga, projektis Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine elluviimiseks (edaspidi ESF programm). Projekt jätkub ka aastal. 2016/2017. aastal oli projekti toetus 4762,26 eurot, 2017/2018. aastal on projekti toetus 4762,26 eurot Noortest õpib Vastseliina Muusikakoolis 6 õpilast, Võru Kunstikoolis 2, Võru Tantsukoolis 2, Helios Võru Jalgpallikoolis 2 ja Tähe Huvikoolis üks õpilane. Vald tasub 100% huvikooli kohamaksumusest õpilaste eest, kes õpivad Meremäe Koolis ja 50% kohatasust õpilaste eest, kes õpivad mõne teise omavalitsuse põhikoolis. Vald toetab ühe huvihariduse omandamist õppeaasta jooksul, taotleja valikul. Meremäe Kooli juures töötavad muusika-, spordi- ja näite- jm ringid, nädalas kokku kaheksa ringitunniga. Projektipõhisel rahastusel toimub majandusõppe aasta septembrist alates rakendus riigipoolne toetus 7-19 aastaste noortele. Riik eraldas vallale eurot. Toetuse eraldamise eesmärk on huvihariduse kättesaadavuse ja tegevuste laiendamine hajaasustuspiirkonnas elavatele noortele. 14

15 Kultuur Kultuuriasutused ja paigad Kultuuriürituste läbiviimiseks on ruumid vallamajas, Meremäe koolimajas, Obinitsa Külakeskuses. Vabaõhulavad asuvad Meremäe mäel ja Meremäe noortekeskuse juures. Teatrija kontserdiõhtuid korraldatakse Obinitsa Seto Seltsimajas ja galeriis Hal as Kunn. Meremäe valla suurimad kultuurisündmused korraldab kolmas sektor. Üleriigilise kuulsuse ja osavõtjatega on Ostrova festival, Rikka Ivvani pillilaager ja Seto Kuningriigipäev. Toimivad külaplatsid on Uusvada, Lepä, Tobrova, Kuigõ, Serga, Miikse, Kuksina, Kalatsova, Küllätüvä ja Rokina külades. Kolmanda sektori korraldatavaid ettevõtmisi on aasta jooksul vallaeelarvest toetatud 9850 euroga. Meremäe vallas tegutseb palju aktiivseid kultuurikollektiive ja kodanikuühendusi. Raamatukogud Vallas on kaks avalikku raamatukogu. Tavapärase lugejate teenindamise kõrvalt toimivad raamatukogud ka kooskäimiskohtadena, kus korraldatakse üritusi täiskasvanutele ja lastele. Vaba juurdepääs informatsioonile annab võimaluse kasutada raamatukogu õppeks ja enesetäiendamiseks. Raamatukogule teavikute soetamist toetatakse vallaeelarvest. Muuseum Obinitsa külas asub valla hallatav muuseum, Obinitsa Seto Muuseumitare, Tobrova külas on seto traditsiooniline talukompleks Luikjärve talu. Muuseumi eesmärgiks on setu kultuuripärandi säilitamine ja uurimine. Muuseumi külastas 2017 aastal 3540 inimest, kellest hinnanguliselt, oli külastajaid välisriikidest 14protsenti. Muuseumi tegevust toetas Kultuuriministeerium euroga aastas. Lisaks püsiekspositsioonile oli näitus Mi uma lauluimä mille korraldamist toetas Kultuuriministeerium euroga. Seto leelo a sügisest on seto leelo kantud UNESCO vaimse pärandi kaitsenimekirja, sellest tulenevalt ja sellega kaasnevate tegevuste läbi on tõusnud oluliselt setu kultuuri sisu tundmine vallaelanike seas. Tõusnud on kultuuri- ja noorsootöö tase, mille indikaatoriks on ürituste mitmekesisuse kasv. Seto leelo on üks kogukonna identiteedi ja ühtekuuluvustunde alustalasid, millega koos antakse edasi eluviisi, keelt ja kultuuri. Sport Vallas on kaks staadioni ja kaks spordisaali (Meremäel ja Obinitsas). Obinitsa staadion vajab renoveerimist. Meremäe kooli staadioni renoveerimist alustati aastal. Renoveerimise käigus uuendati staadioniring, jalgpalliväljak koos väravatega, võrkpalliplats, kaugushüppekast, kuulitõukering, kettaheitering koos turvapostide ja võrguga ning teenindava osana pingid. Tööde kogumaksumuseks oli planeeritud eurot. Renoveerimistööd jäid lõpetamata kuna pidev vihmasadu ei võimaldanud jooksurajale katet paigaldada. 15

16 Välijõusaali atraktsioonid paigaldati Meremäe ja Obinitsa staadionile. Projekti rahastas Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet 8314,52 euroga. Jõusaali atraktsiooni maksumus, ilma käibemaksuta, oli eurot Lammutati kooli staadionil asuv vana skatepark aastal rajati, kooli staadionile, uus skatepark. Rularambi soetamist rahastas Rahandusministeerium 5000 euroga. Kaasaegne jõusaal asub Obinitsa Külakeskuses. Koostöös MTÜ Meremäe Kultuuriühinguga rajati jõusaal Meremäe koolimajja. Suurimad spordisündmused on Paasavolle, ning koolis läbiviidavad spordipäevad. Arstiabi Perearsti vastuvõtt toimub Meremäe ja Obinitsa külas. Vastuvõturuumid on renoveeritud, kuid puuduvad kaldteed abivahendiga liikumiseks. Vallaeelarvest tasutakse perearsti vastuvõturuumide majanduskulud. Statsionaarse arstiabi või eriarstiteenuse saamiseks tuleb pöörduda Võrru või Tartusse. Lähimad apteegid asuvad Vastseliinas, Võrus, Petseris. Sotsiaalhoolekanne Meremäe valla hallatavate asutuste hulgas on 6-toaline 12 voodikohaga Meremäe Hooldekodu aastal hooldekodu laiendati. Hooldekoduks renoveeriti kõrval olev korter. Hooldekodu laienes kahe toa võrra, kuhu on võimalik paigutada 4-5 voodikohta. Renoveerimistöö tegi Tulisüda OÜ ja tööde maksumus ilma käibemaksuta oli 11268,63 eurot. Meremäe Hooldekodu on vanurite ja puuetega, va vaimupuudega, isikute ajutiseks või alaliseks elamiseks loodud üldtüüpi ööpäevaringselt tegutsev hoolekandeasutus, mille eesmärk on tagada seal viibivatele isikutele nende eale ja seisundile vastav hooldamine. Hooldekodu aasta keskmine täituvus oli 13,58 inimest. Hooldekodu osutab teenuseid, sõlmitud lepingute alusel, eelkõige elanikele, kelle elukoha andmetena on rahvastikuregistris märgitud Meremäe vald. Hooldekodus on tagatud ööpäevaringne teenindus ja valve. Sotsiaalkorterit kasutatakse toimetulekuraskustes ja tuleõnnetuses elamispinna kaotanud inimeste ajutiseks paigutamiseks. Potentsiaalseteks klientideks on ka alkoholiprobleemidega üksikud inimesed, kuna ei suuda oma eluga toime tulla. Sotsiaalkorterid vajavad renoveerimist. Eestkostet, tahtevastast paigutamist ja sundkorras aitamist saab teha kohtu otsuse alusel. Meremäe Vallavalitsus on eestkostjaks määratud 5 inimesele, kellest 3 viibivad erinevates erihoolekandeasutustes ja 2 elavad iseseisvalt. Side on Võru Päevakeskusega, kus üks puudega inimene on leidnud võimaluse seal käia ja osa võtta erinevatest pakutavatest tegevustest. MTÜ Toetuskeskus Meiela teenust kasutab üks toetatud töötamise teenusel olev isik. Vald maksab lapse sünni puhul toetust 320 eurot, millest 200 eurot pärast sünni registreerimist ja 120 eurot lapse ühe aastaseks saamisel. Alates aastast makstakse toetust esimesse klassi astumise puhul 200 eurot. Põhikooli ja gümnaasiumi päevase õppevormi lõpetamise puhul makstakse lõpetajale toetust 32 eurot. Riiklikud toetused: toimetulekutoetus, raske- või sügava puudega inimese hooldajatoetus, vajaduspõhine peretoetus. 16

17 Vald maksab sotsiaalmaksu hooldajate palkadelt. Seadusest tulenevalt oli see summa aastal 141,9 eurot kuus. Ühekordset toetust makstakse, avalduse alusel, lapsele prillide ostmiseks kuni 70 eurot. Kõik valla elanike registrisse kantud kuni 16 aastased lapsed ja Meremäe valla õppeasutustes õppivad lapsed saavad jõulupaki. Matusetoetus, vallaelaniku surma korral, on 120 eurot. Ühekordsete, sissetulekust sõltuvate, toetuste eraldamist koolitarvete ja laste riiete ostmiseks, ravimite või muude kulude katmiseks otsustab vallavalitsus. Valla sotsiaaltöötaja osutab transporditeenust eakatele ja töövõimetuspensionäridele arsti vastuvõtul käimiseks, haiglasse minekuks ja haiglast kojusaamiseks. Turvalisus Meremäe valda teenindab Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna prefektuuri Võru konstaablijaoskonna Meremäe, Misso, Vastseliina konstaablipiirkonna konstaabel. Kasuks tuleb piirivalvekordoni olemasolu (Piusa kordon). Valla hallatavate asutuste hooned on varustatud valvesüsteemidega. Toimib mitteametlik naabrivalve. Meremäe ja Obinitsa küla põhitänavad on valgustatud. Meremäe külas ehitati uus tänavavalgustus aastal aastal loodi vabatahtlik päästekomando MTÜ Meremäe Vabatahtlikud Päästjad. Päästjate kasutusse on antud valla kaks tuletõrjeautot. Päästeameti veevõtukoht asub Merekülä külas, Meremäel puurkaevu juures, Setomaa Turismitalus. Ülevaade sisekontrollisüsteemist ja tegevusest siseauditi korraldamisel Sisekontroll on juhtkonna poolt loodud ja sisse viidud protsess, saavutamaks püstitatud eesmärke ning põhjendatud piisava kindluse saamiseks järgmistes lõikudes: 1. Tegevuse tulemuslikkus ja efektiivsus, so vastavus plaanidele ja protseduuridele 2. Finantsaruannete usaldusväärsus 3. Seaduste ja kehtivate kordade vastavus Meremäe vallas siseaudiitori ametikohta ei ole. Sisekontrolli teostatakse igapäevase töö käigus, vajadusel viiakse revisjon läbi konkreetse kulu või hallatava asutuse kontrollimiseks. Protseduurireeglite täpsustamiseks on vastu võetud alljärgnevad õigusaktid: 1. Meremäe valla arengukava (arengukava kooseisu kuulub eelarvestrateegia) 2. Vallaeelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kord 3. Korruptsioonivastase seaduse rakendamine 4. Meremäe Vallavalitsuse teenistujate koosseisu, palgamäärade ja palgatingimuste ning vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate palgamäärade kehtestamine 5. Meremäe valla asjaajamise kord 17

18 6. Meremäe vallavara valitsemise kord 7. Hankekord 8. Meremäe valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava aastateks Veevarustuse- ja reovee teenuse hinna reguleerimise kord Meremäe vallas 10. Meremäe valla heakorraeeskiri 11. Meremäe valla teehoiu eeskiri 12. Meremäe vallateede seisundnõuded 13. Meremäe valla avaliku korra eeskiri 14. Meremäe valla jäätmekava 15. Meremäe valla jäätmevaldajate registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus 16. Huvikooli õpilaste toetamise kord 17. Õppetoetuse maksmise kord 18. Koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate kaetava osa määra kehtestamine 19. Sotsiaalhoolekandelise abi ja toetuste andmise kord 20. Hoolduse seadmise, hooldaja määramise ja hooldajatoetuse maksmise kord 21. Eluruumide alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel 22. Lapsehoiuteenuse rahastamise kord 23. Puudega lapse hooldajale hooldajatoetuse maksmise kord 24. Meremäe valla terviseprofiil ja tegevuskava

19 KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE Konsolideeritud bilanss Perioodi lõpuks Saldoandmikus näidatud näitajad Perioodi alguseks Lisa Raha ja pangakontod 2 99,0 89,3 89,3 Maksu, lõivu ja trahvinõuded 3A 70,9 74,7 74,7 Muud nõuded ja ettemaksed 4A 71,5 69,8 69,8 Käibevara kokku 241,4 233,8 233,8 Kinnisvarainvesteeringud 6 9,9 14,2 14,2 Materiaalne põhivara ,5 2624,0 2624,0 Kokku põhivara 2724,4 2638,2 2638,2 Aktiva (varad) kokku 2965,8 2872,0 2872,0 Võlad tarnijatele 8 48,5 12,2 12,2 Võlad töövõtjatele 9 24,0 65,6 71,9 Muud kohustused ja saadud ettemaksed 4B 78,9 81,3 81,3 Eraldised 10A 0 2,5 2,5 Laenukohustused 10A 88,8 44,3 44,3 Lühiajalised kohustused kokku 240,2 205,9 212,2 Laenukohustused 10C 566,1 243,5 243,5 Muud kohustused 10+ 8,6 0 0 Pikaajalised kohustused kokku 574,7 243,5 243,5 Akumuleeritud ülejääk (puudujääk 2422,7 2523,6 2523,5 Aruandeperioodi tulem -271,8-101,0-107,2 Netovara 2150,9 2422,6 2416,3 Passiva (kohustused ja omakapital) kokku 2965,8 2872,0 2872,0 Konsolideeritud tulemiaruanne Perioodi lõpuks Saldoandmikus näidatud näitajad Perioodi alguseks Lisa Tegevustulud 1402,7 1345,9 1345,9 Maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed 575,5 545,7 545,7 Tulumaks 536,8 506,9 506,9 Omandimaks (maamaks) 38,7 38,8 38,8 19

20 Kaupade ja teenuste müük ,6 136,5 136,5 Saadud toetused 13A 625,8 491,6 491,6 Muud tulud 12 43,8 172,1 172,1 Tegevuskulud -1670,0-1443,0-1449,2 Antud toetused 13B -195,7-164,9-164,9 Tööjõukulud ,7-669,9-676,1 Majanduskulud ,7-333,7-333,7 Muud kulud -340,9-274,5-274,5 Muud tegevuskulud ,1-55,9-55,9 Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus 7;6-217,8-218,6-218,6 Aruandeperioodi tegevustulem -267,3-97,1-103,3 Finantstulud ja -kulud 17-4,5-3,9-3,9 Aruandeperioodi tulem -271,8-101,0-107,2 Konsolideeritud rahavoogude aruanne Perioodi lõpuks Saldoandm ikus näidatud näitajad Perioodi alguseks Lisa Rahavood põhitegevusest Aruandeperioodi tegevustulem -267,3-97,1-103,3 Korrigeerimised Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus 6; 7 217,8 218,6 218,6 Käibemaksukulu põhivara soetuselt 54,2 2,7 2,7 Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks 13-42,8-33,7-33,7 Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks 51,3 36,7 36,7 Kasum/kahjum põhivara müügist 12 0,8 0 0 Korrigeeritud tegevustulem 14,0 127,2 121,0 Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus 17,1-26,9-18,5 Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus 7,2 37,4 31,2 Rahavood põhitegevusest kokku 38,3 137,7 133,7 Rahavood investeeringutest Tasutud põhivara eest kokku -360,7-37,6-37,6 Põhivara müügist saadud tulu 3,0 0,0 0 20

21 Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks 24,2 13,0 13,0 Makstud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks -57,8-64,3-64,3 Laekunud intressid 17-0,2 0 0 Rahavood investeeringutest kokku -391,5-88,9-88,9 Rahavood finantseerimistehingutest Laekunud laenud 411,5 179,2 179,2 Tagasi makstud laenud 10A -44,3-221,6-221,6 Makstud intressid 17-4,3-4,4-4,4 Rahavood finantseerimistehingutest kokku 362,9-46,8-46,8 Puhas rahavoog 9,7 2,0-2,0 Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguseks 2 89,3 87,3 87,3 Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpuks 2 99,0 89,3 89,3 Raha ja selle ekvivalentide muutus 9,7 2,0 2,0 Konsolideeritud netovara muutuste aruanne Seisuga ,0 Ümberhinnatud põhivara uus soetamismaksumus 0,0 Aruandeaasta tulem -54,5 Seisuga ,5 Ümberhinnatud põhivara uus soetamismaksumus 0,0 Aruandeaasta tulem -107,2 Saldoandmikus näidatud näitajad 2416,3 Ümberhinnatud põhivara uus soetamismaksumus 0,0 Aruandeaasta tulem 6,3 Seisuga ,6 Ümberhinnatud põhivara uus soetamismaksumus 0,0 Aruandeaasta tulem -271,8 Seisuga , aasta eelarve täitmise aruanne Põhitegevuse tulu liik 2017 eelarve Täpsustatud eelarve 2017 Täitmine 21

22 3000 Füüsilise isiku tulumaks 564,0 550,2 529, Maamaks 40,0 40,0 39,0 Maksutulu kokku 604,0 590,2 568,3 Laekumine üldvalitsemise 3229 majandustegevusest 1,5 1,5 1, Elamu- ja kommunaalmajandus kokku 7,5 7,5 6, Kultuuriüritused 1,0 1,0 0,0 Meremäe noortekeskuse 3221 majandustegevuse 1,2 1,2 0, Muuseumi tulu kokku 6,9 6,9 4, Obinitsa külakeskuse tulu kokku 7,0 7,0 8, Meremäe lasteaialaste vanemate osamaks 1,5 1,5 1, Obinitsa lasteaialaste vanemate osamaks,9,9, Kooli tulu teenustest kokku 1,0 1,0 1, Koolitoidu tulu 9,0 9,0 11, Õpilaskoha maks teistelt omavalitsustelt 24,8 24,8 23, Meremäe Hooldekodu tulu 77,6 77,6 78, Sotsiaalteenuse tulu 3,0 3,0 3,1 Tulu teenustest kokku 142,9 142,9 141, Haridus- ja Teadusministeerium 10,8 10,0 10, Kultuuriministeerium 14,7 16,9 16, Põllumajandusministeerium 1,4 1,4 1, Rahandusministeerium 8,7 5,7 5, Sotsiaalministeerium 2,6,0 0, Maavalitsused 2,5 1,3 1,7 Valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt 7,1 7,1 9, Muudelt residentidelt 14,4 14,4 12,8 Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks kokku 62,1 56,7 57,6 352 Tasandusfond 211,3 211,3 211,3 352 Toetusfond 281,4 302,6 302,6 352 Toetusfondi hulgas teede raha 67,2 67,2 67,2 Kokku toetus- ja tasandusfond 554,8 570,5 571, Kaevandamisõiguse tasu 43,1 54,6 54, laekumine vee erikasutusest 0,6 0,6 0,5 Kokku ressursimaks 43,7 55,2 55, Muud eespool nimetamata tulud 2,0 4,3 4,3 KOKKU PÕHITEDEVUSE TULU 1347,4 1363,1 1340,9 Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele -134,8-129,3-113,1 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks -36,2-37,5-36,4 Tööjõukulu -665,5-712,2-712,6 22

23 Majandamiskulu -497,9-483,7-466,5 Muud tegevuskulud -7,0 -,4 0,0 Põhitegevuse kulu kululiikide järgi kokku -1341,4-1363,1-1328,6 Põhitegevuse tulem 5,9,0 12,3 Investeerimistegevuse tulud 3881 Rajatiste ja hoonete müük,0 3,0 3,0 15 Põhivara soetus ja parendus -527,3-456,5-329,0 Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine 130,8 72,9 1,3 Põhivara soetuseks saadav ja edasi antav sihtfinantseerimine 30,0 26,2 26,2 Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine -52,3-59,0-57,9 Finantstulu 0,1 0,1 0, Finantskulu -3,6-4,3-4, INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU -422,3-417,7-360,6 Eelarve tulem (ülejääk (+) puudujääk (-)) -416,3-417,6-348,3 Kohustuste võtmine 411,5 411,5 411,5 Kohustuste tasumine -44,3-44,3-44,3 Finantseerimistegevus kokku 367,2 367,2 367,2 Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine) -49,2-50,5 18,8 Täpsustatu Põhitegevuse kulu liik 2017 eelarve d eelarve 2017 Täitmine Vallavolikogu 12,5 9,6 9, Vallavalitsus 193,3 195,9 204, Reservfond 7,0,4 0, Valimised,0 5,8 5, Liikmemaksud 19,4 18,9 18,9 01 Kokku üldvalitsemine 232,2 230,7 238, Päästeteenistus 1,0 1,0 1,0 03 Kokku avalik kord ja julgeolek 1,0 1,0 1, Vallateede korrashoid 52,2 61,2 60, Maakorraldus 6,0 4,4 4, Kaubandus ja laondus 2,0 2,0 2, Valla heakorrapreemia "Kaunis kodu" 0,5 0,5 0,5 04 Kokku majandus 60,7 68,1 67, Jäätmekäitlus 1,7 1,7 1, Tänavate puhastamine 15,0 6,0 6,0 23

24 05 Kokku keskkonnakaitse 16,7 7,7 7, Elamu- ja kommunaalmajandus 27,9 27,9 29, Tänavavalgustus 4,1 4,1 3, Kalmistud 20,4 20,4 19, Hulkuvad loomad 0,6 0,0 0,0 06 Kokku elamu- ja kommunaalmajandus 53,0 52,4 52, Üldmeditsiiniteenused 4,0 4,0 3, Muu tervishoid 0,7 0,0 0,0 07 Tervishoid 4,7 4,0 3, Meremäe valla avatud noortekeskus 32,0 34,7 33, Täiskasvanute huvialategevus 1,4 1,4 1, Meremäe raamatukogu 23,8 23,8 22, Obinitsa raamatukogu 22,0 22,0 21, Muuseum 38,3 40,9 40, Kultuuriüritused 26,2 17,8 17, Seltsitegevus 10,0 9,9 9, Obinitsa külakeskus 27,7 27,1 26, Aasta tegija preemia 1,5 1,5 1, Valla külamängude korraldamine 1,2,0,0 08 Kokku vaba aeg, kultuur, religioon 184,2 179,2 175, Meremäe lasteaed 45,8 50,1 49, Obinitsa lasteaed 62,4 65,6 63, Arvlemine alusharidus 9,0 11,0 10, Arvlemine põhi- ja gümnaasiumiharidus 22,0 19,6 18, Arvlemine huviharidus 14,0 11,2 10, Meremäe Kool 311,6 317,1 315, Majandusõpe Meremäe koolis 1,5 1,5, Noorte huviharidus ja -tegevus,0 13,7 7, Koolitransport 33,1 33,1 32, Koolitoit 34,3 34,9 33, Õppestipendium 1,2 1,2 1,2 09 Kokku haridus 534,8 558,9 541,6 Puuetega inimeste sotsiaalhoolekandeasutused 31,6 20,3 20, Eakate sotsiaalhoolekandeasutused 8,0 6,8 4, Perede toetus 18,2 17,1 10, Meremäe lasteaialaste toitlustamine 2,7 2,7 2, Obinitsa lasteaialaste toitlustamine 1,8 1,8 1, Erivajadusega lapse lapsehoiuteenus 5,2 5,2 3, Vajadusepõhine peretoetus 10,8 13,7 12, Meremäe Hooldekodu 88,7 103,7 102, Riiklik toimetulekutoetus 63,3 67,4 61, Sotsiaalhoolekande teenused 23,9 22,6 22,4 24

25 10 Kokku sotsiaalne kaitse 254,2 261,2 241,4 PÕHITEGEVUSE KULU TEGEVUSALDE JÄRGI KOKKU 1341,4 1363,1 1328,6 Investeeringute tabel Investeeringuobjekt 2017 kinnitatud Investeerin gu eelarve 2017 täpsustatud Investeering ute eelarve 2017 täidetud investeeri ngute eelarve Koostöös Päästeametiga veevõtukohtade väljaehitamine 15,0 0,0 0,0 Meremäe noortekeskuse abihoone renoveerimine 5,0 0,0 0,0 Obinitsa küla välisilme parandamine ja 4510 sissesõitude tähistamine 6,0 12,0 11, Vallateede remont 30,0 0,0 0, Bussiootepaviljonide ehitamine 9,4 0,0 0, Meremäe külastuskeskuse projekteerimine ja ehitamine 30,0 0,0 0,0 Atraktiivne elukeskkond Meremäe vallas 4730 (pingid) 8,5 9,6 9,1 Eluasemeteenuse parandamine 6100 (hooldekodu) 15,0 15,0 13,5 Obinitsa ja Hilläkeste järve detailplaneering ja Meremäe valla 4730 üldplaneering 20,0 9,7 9, Luikjärve talu rekonstrueerimine 50,0 35,6 0, Luikjärve talu rekonstrueerimise põhiprojekti koostamine (Setomaa arenguprogramm) 12,0 3, Välijõusaalide rajamine Meremäe Vallas 13,0 11,9 10,5 Skatepargi rekonstrueerimine ja 8107 täiustamine Meremäe vallas 15,0 10,0 8, Kino rajamine 11,0 0,0 0,0 Obinitsa staadioni abihoone 8103 renoveerimine 10,0 0,0 0, Võrkpalliplatsi rajaminevälitingimustes 5,0 0,0 0, Terviseradade arendamine 10,0 0,0 0, Obinitsa külakeskuse spordisaali renoveerimine 10,0 0,0 0,0 25

26 Meremäe Kooli remont ja elektrisüsteemi 9212 rekonstrueerimine 150,0 182,7 168,8 Meremäe kooli staadioni 9212 rekonstrueerimine 106,4 158,0 94,0 Meremäe lasteaia mänguväljaku aia 9110 ehitamine 8,0 0,0 0,0 Põhivara soetus kokku 527,3 456,5 329, Haja-asustusprogrammi toetus 60,0 35,7 37, Noored maale programmi toetus 22,3 23,3 20,3 Toetuste andmine kokku 82,3 59,0 57,9 Tegelikud tulud ja kassatulud ei ole omavahel võrreldavad, kuna nende arvestuspõhimõte on erinev. Selgitused eelarve täitmise aruande juurde aasta eelarve kinnitati 22. veebruaril vallavolikogu määrusega nr 2. Aasta jooksul koostati neli lisaeelarvet. I lisaeelarve kinnitati 28. juunil määrusega nr 6, II lisaeelarve 30. augustil määrusega nr 7 ja III lisaeelarve 27 septembril määrusega nr 8 ja IV lisaeelarve 27. detsembril Setomaa vallavolikogu määrusega nr aasta kinnitatud põhitegevuse tulude eelarve oli 1347,4 tuhat eurot ja põhitegevuse kulude eelarve1341,4 tuhat eurot ning põhitegevuse tulem 6,0 tuhat eurot. Planeeritud põhivara soetamine 527,3 tuhat, planeeritud põhivara soetamiseks saadav sihtfinantseerimine130,8 tuhat eurot. Põhivara soetamiseks antav sihtfinantseerimine 62,3 tuhat ning põhivara soetuseks ja edasi antav sihtfinantseerimine 30,0 tuhat eurot. Võtta laenu, põhivara soetamise omaosaluse katteks, 411,50 tuhat eurot, tasuda laenu 44,3 tuhat eurot. Likviidset vara suunati kulude katteks 59,2 tuhat ja suunamata jääk jäi 6,2 tuhat eurot. I lisaeelarvega korrigeeriti toetusfondi eraldist erivajadusega lapse lapsehoiuteenuse osutamiseks. Samas suurendati Kultuuriministeeriumi toetust mis oli sihtotstarbeline eraldis muuseumis näituse korraldamiseks. Meremäe kooli remondi ja elektrisüsteemide renoveerimise hanke avamisel selgus, et planeeritud summast ei piisa hankes märgitud tööde teostamiseks. I lisaeelarvega suurendati koolihoone remondiks vajalikke vahendeid 22,7 tuhande euro võrra. Meremäe kooli staadioni rekonstrueerimise I hange kuulutai nurjunuks sest hankes pakutud summa ületas tuduvalt võimaluste piiri. Uue hanke väljakuulutamiseks korrigeeriti tööde nimekirja ja mahtu. Samas suurendati kooli staadioni rekonstrueerimise eelarvet 43,6 euro võrra. Eelmainitud suurenduste katteks vähendati noortekeskuse abihoone, vallateede kapitaalremondi, Meremäe külastuskeskuse projekteerimise ja ehitamise omaosaluse, valla üldplaneeringu ja kino rajamise omaosaluse eelarvet. Investeeringute eelarvest vähendati põhivara seotuseks saadava sihtfinantseerimise summat 32,6 tuhande euro võrra. Selleks hetkeks oli selgunud, et kino rajamiseks ja Meremäe külastuskeskuse projekteerimiseks ja ehitamiseks projektipõhist toetust ei saa. Luikjärve talu rekonstrueerimiseks oli, Unesco Tourism projekti raames, võimalik saada toetust maksimaalselt 30,0 tuhat eurot. 26

Microsoft Word - Määrus nr 7 Puhja valla aasta lisaeelarve.doc

Microsoft Word - Määrus nr 7 Puhja valla aasta lisaeelarve.doc PUHJA VALLA 2015.a LISAEELARVE Lisa 1 Puhja Vallavolikogu 1. juuli 2015 määruse nr 7 juurde KOONDEELARVE 27.02.2015 LISA- EELARVE 01.07.2015 I osa PÕHITEGEVUSE TULUD 2 143 312 49 005 2 192 317 30 Maksutulud

Rohkem

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II  lugemine Märjamaa Vallavalitsus Lea Laurits 17.02. Eelarve ülesehitus ja esitlusviis Märjamaa valla eelarve koostamise aluseks on: Märjamaa valla arengukava 2010-2025 Märjamaa valla eelarvestrateegia -2018 Märjamaa

Rohkem

m24-Lisa

m24-Lisa Lisa Viimsi Vallavalitsuse 22.12.2015 määrusele nr 24 Viimsi valla 2015.aasta lisaeelarve artiklite jaotus 1. Eelarve põhitegevuse tulude jaotus tululiikide lõikes: Suurendamine Vähendamine TULU NIMETUS

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80341695 tänava nimi Telliskivi tn 60 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10412

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80352842 tänava/talu nimi, Arkna mõis maja ja korteri number: küla: Arkna küla vald: Rakvere vald

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 12548743 tänava/talu nimi, Kooli tn 6 maja ja korteri number: alevik: Puka alevik vald: Puka vald

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80188897 tänava/talu nimi, Lillgordi maja ja korteri number: küla: Rälby küla vald: Vormsi vald maakond:

Rohkem

Aruanne_ _ pdf

Aruanne_ _ pdf MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80004940 tänava/talu nimi, Paasiku tn 4-75 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80266953 tänava/talu nimi, Tähtvere 11-7 maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu maakond

Rohkem

Lisa Viiratsi Vallavolikogu a määrusele nr 66 VIIRATSI VALLA EELARVESTRATEEGIA AASTATEKS Viiratsi 2012

Lisa Viiratsi Vallavolikogu a määrusele nr 66 VIIRATSI VALLA EELARVESTRATEEGIA AASTATEKS Viiratsi 2012 Lisa Viiratsi Vallavolikogu 27.09.2012.a määrusele nr 66 VIIRATSI VALLA EELARVESTRATEEGIA AASTATEKS 2013-2016 Viiratsi 2012 Sisukord 1. Sissejuhatus 3 2. Vallavalitsuse majandusliku olukorra analüüs ja

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80139404 tänava/talu nimi, Kesk 6 maja ja korteri number: alevik: Laatre alevik vald: Tõlliste vald

Rohkem

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK MTÜ TALLINNA NAISTE KRIISIKODU MAJANDUSAASTA ARUANNE Majandusaasta 01.01.2008 31.12.2008 ETTEVÕTTE NIMI MITTETULUNDUSÜHING TALLINNA NAISTE KRIISIKODU REGISTRI KOOD 80191735 AADRESS Wismari 37 4 Tallinn,

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80326129 tänava/talu nimi, Trummi tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80012632 tänava/talu nimi, Rahu tn 8 maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80275254 tänava/talu nimi, Tähe tn 127e maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

Aruanne_ _

Aruanne_ _ ANNUAL REPORT beginning of financial year: 01.01.2015 end of the financial year: 31.12.2015 business name: register code: 90010442 street, building, apartment, farm: Telliskivi 60a linn: Tallinn county:

Rohkem

NELJANDA KOOSSEISU

NELJANDA KOOSSEISU SELETUSKIRI Haapsalu linna. aasta esimene lisa ja Haapsalu Linnavalitsuse poolt on koostatud linna. aasta esimese lisa projekt. Eelnõu kohaselt: Põhitegevuse tulud vähenevad summas 65 028 eurot; Põhitegevuse

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Tagasi Kooli registrikood: tänava nimi, maja num

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Tagasi Kooli registrikood: tänava nimi, maja num MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80391523 tänava nimi, maja number: Telliskivi tn 60a linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

Krediidireiting

Krediidireiting Aastaaruande põhiaruanded 2015 Reg. kood: 00000000 Pärnu mnt 5 10148 Tallinn, Harjumaa Tel: 6000000 naidis@naidis.ee, www.naidis.ee > Põhinäitajad 2015 Müügitulu: sh eksport: Ärikasum: Puhaskasum /(-kahjum):

Rohkem

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc Ettevõtte tegevusaruanne 2017 1. Sissejuhatus AS Sillamäe-Veevärk tegeleb veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja puhastuse, maagaasi müügi ja jaotamise teenuste osutamisega Sillamäe linna elanikele, ettevõtetele

Rohkem

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx)

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx) Ülevaade erakondade finantsmajanduslikust olukorrast seisuga 31.12.2010 Ülevaate eesmärgiks on kirjeldada erakondade rahalist seisu, mis annab informatsiooni nende tugevusest või nõrkusest, mis omakorda

Rohkem

EELNÕU TÕRVA LINNA EELARVESTRATEEGIA

EELNÕU TÕRVA LINNA EELARVESTRATEEGIA EELNÕU TÕRVA LINNA EELARVESTRATEEGIA 2015 2019 Sisukord 1. SISSEJUHATUS... 3 1.1. Ülevaade strateegia koostamisest...3 1.2. Eesti majandusprgnoosid...3 2. TULUBAASI ÜLEVAADE JA PROGNOOS...4 2.1. Tulumaks...

Rohkem

VME_2016_kolmas_lisaeelarve_seletuskiri

VME_2016_kolmas_lisaeelarve_seletuskiri 1 Seletuskiri Tapa valla 2016 aasta kolmanda lisaeelarve eelnõule Tapa Vallavolikogu määrusega nr 58 26. novembrist 20 kinnitati Tapa valla 2016 aasta eelarve. Pärast riikliku tasandus- ja toetusfondi

Rohkem

Põltsamaa valla arengukava 2040 LISA 1 Põltsamaa valla eelarvestrateegia Põltsamaa valla eelarvestrateegia on omavalitsuse aasta e

Põltsamaa valla arengukava 2040 LISA 1 Põltsamaa valla eelarvestrateegia Põltsamaa valla eelarvestrateegia on omavalitsuse aasta e Põltsamaa valla arengukava 2040 LISA 1 Põltsamaa valla strateegia 2019-2022 Põltsamaa valla strateegia on omavalitsuse 2019-2022 aasta eesmärkidega finantsprognoos, mis esitab tegevustulud, tegevuskulud,

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Herbert Hahni Selts registrikood: tänava/talu nimi,

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Herbert Hahni Selts registrikood: tänava/talu nimi, MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80342051 tänava/talu nimi, Ringi tn 10 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 ärinimi: registrikood: 12833490 tänava/talu nimi, Haraka tn 35 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Mustamäe Gümnaasiumi sihtasutus registrikood: 900

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Mustamäe Gümnaasiumi sihtasutus registrikood: 900 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2011 aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: registrikood: 90000096 tänava nimi ja maja number: Keskuse 18 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing PIMEDATE TÖÖKESKUS HARINER registrikood: 8

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing PIMEDATE TÖÖKESKUS HARINER registrikood: 8 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80071250 tänava/talu nimi, Laki tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx Toimetulekutoetuse maksmine 2014. 2018. aastal Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakond Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Eesti Talendikeskus registrikood: tänava nimi, m

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Eesti Talendikeskus registrikood: tänava nimi, m MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80403108 tänava nimi, maja ja korteri number: Pikk tn 84-64 linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

Seletuskiri Keila Linnavolikogu määruse eelnõu Keila linna a I lisaeelarve juurde Keila Linnavalitsus teeb ettepaneku võtta vastu Keila linna 20

Seletuskiri Keila Linnavolikogu määruse eelnõu Keila linna a I lisaeelarve juurde Keila Linnavalitsus teeb ettepaneku võtta vastu Keila linna 20 Seletuskiri Keila Linnavolikogu määruse eelnõu Keila linna 2016. a I lisaeelarve juurde Keila Linnavalitsus teeb ettepaneku võtta vastu Keila linna 2016. aasta I lisaeelarve, mille tulemusel suureneb 2016.

Rohkem

Lisa Türi valla arengukavale MUUDETUD nr 1 Lühendid: MO - majandusosakond RO rahandusosakond HKO haridus- ja kultuuriosakond SO -

Lisa Türi valla arengukavale MUUDETUD nr 1 Lühendid: MO - majandusosakond RO rahandusosakond HKO haridus- ja kultuuriosakond SO - Lisa Türi valla arengukavale 2013-2018 MUUDETUD 30.01.2013 nr 1 Lühendid: MO - majandusosakond RO rahandusosakond HKO haridus- ja kultuuriosakond SO - sotsiaalosakond TASA Türi Arengu Sihtasutus TSKL -

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: TALLINNA INVASPORDIÜHING registrikood: tänava/talu n

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: TALLINNA INVASPORDIÜHING registrikood: tänava/talu n MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80064793 tänava/talu nimi, Endla tn 59 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Microsoft Word - majandusaruanne09

Microsoft Word - majandusaruanne09 MAJANDUSAASTA ARUANNE ÄRINIMI KORTERIÜHISTU KADAKA TEE 161 ÄRIREGISTRI KOOD 80242378 ETTEVÕTLUSE VORM MITTETULUNDUSÜHISTU AADRESS KADAKA TEE 161 12615 TALLINN MAJANDUSAASTA ALGUS 01.01.2009 MAJANDUSAASTA

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Infosüsteemide Audiitorite Ühing registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Infosüsteemide Audiitorite Ühing registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80007111 tänava/talu nimi, Mäealuse tn 2/1 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ukraina Kaasmaalaskond Sillamäe Vodograi registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ukraina Kaasmaalaskond Sillamäe Vodograi registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2012 aruandeaasta lõpp: 31.12.2012 nimi: registrikood: 80096043 tänava/talu nimi, Majakovski 14-3 maja ja korteri number: linn: Sillamäe linn maakond: Ida-Viru

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Peipsimaa Turism registrikood: tä

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Peipsimaa Turism registrikood: tä MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80330728 tänava/talu nimi, Vaksali tn 17a maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: OÜ Kindlustusmaakler Tiina Naur registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: OÜ Kindlustusmaakler Tiina Naur registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 11529005 tänava/talu nimi, Juhkentali tn 52 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid )

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid ) 1(6) 1. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna kujundamise põhimõtted Aktsiaselts tegevuskulude arvestuse aluseks on auditeeritud ja kinnitatud aastaaruanne. Hinnakujunduse analüüsis kasutatakse Aktsiaseltsi

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Eesti Mööblitootjate Liit registrikood: tänava/t

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Eesti Mööblitootjate Liit registrikood: tänava/t MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2012 aruandeaasta lõpp: 31.12.2012 nimi: MTÜ Eesti Mööblitootjate Liit registrikood: 80096126 tänava/talu nimi, Kiriku 6 maja ja korteri number: linn: Tallinn

Rohkem

Riigiraamatupidamiskohustuslase 2004

Riigiraamatupidamiskohustuslase 2004 LOKSA LINNA KONSOLIDEERITUD 2018 MAJANDUSAASTA ARUANNE Nimetus LOKSA LINNAVALITSUS Aadress Tallinna tn 45 Loksa 74806 Telefon 6 031 253 Faks 6 031 251 E-posti aadress linn@loksa.ee Interneti kodulehekülje

Rohkem

Kiili valla 2015 aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne

Kiili valla 2015 aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne Kiili valla 2015. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne Asutus Kiili Vallavalitsus Aadress Nabala tee 2a, Kiili Harjumaa Telefon 679 0260 Faks 604 0155 E-post info@kiilivald.ee Interneti aadress

Rohkem

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem

Seletuskiri Viiratsi valla 2011

Seletuskiri Viiratsi valla 2011 Seletuskiri Viljandi valla 2019. aasta eelarve vastuvõtmine juurde Eelarve koostamisel on arvestatud kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse 5 tulenevaid nõudeid eelarve ülesehituse ja liigenduse

Rohkem

Kiili valla 2014 aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne

Kiili valla 2014 aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne Kiili valla 2014. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne Asutus Kiili Vallavalitsus Aadress Nabala tee 2a, Kiili Harjumaa Telefon 679 0260 Faks 604 0155 E-post info@kiilivald.ee Interneti aadress

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing ETNA Eestimaal registrikood: täna

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing ETNA Eestimaal registrikood: täna MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80186467 tänava/talu nimi, Kesk tn 3-7 maja ja korteri number: linn: Tapa linn vald: Tapa vald maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Kinnisvarakeskkonna Ekspert OÜ registrikood: täna

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Kinnisvarakeskkonna Ekspert OÜ registrikood: täna MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 12304194 tänava/talu nimi, Pärnu mnt 141 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Jalgrattamuuseum registrikood: 80321

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Jalgrattamuuseum registrikood: 80321 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 04.01.2011 aruandeaasta lõpp: 31.12.2011 nimi: registrikood: 80321126 tänava/talu nimi, Rõõmulamäe, maja ja korteri number: küla: Aasuvälja küla vald: Väätsa vald

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Eesti kinnisvaraturg Mihkel Eliste Arco Vara kinnisvaraanalüütik 26.04.2019 Tartu Tänased teemad Eesti kui tervik Tallinn, Tartu, Pärnu ja ülejäänud Eesti Elukondliku kinnisvara turg Mõningal määral muud

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri Seletuskiri Viljandi valla 2019. aasta eelarve vastuvõtmine juurde Eelarve koostamisel on arvestatud kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse 5 tulenevaid nõudeid eelarve ülesehituse ja liigenduse

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: sihtasutus Eesti Koostöö Kogu registrikood: 90007

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: sihtasutus Eesti Koostöö Kogu registrikood: 90007 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90007081 tänava/talu nimi, Roheline aas 5 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond:

Rohkem

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse 08.03.2018 määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hooldaja/kontaktisiku üldandmed Ees ja perekonnanimi Isikukood

Rohkem

Aruande vaatamine

Aruande vaatamine MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2011 aruandeaasta lõpp: 31.12.2011 sihtasutuse nimi: registrikood: 90007098 tänava nimi, maja number: Rüütli 25 linn: Paide linn maakond: Järva maakond postisihtnumber:

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

8 LISAD

8 LISAD ALAJÕE VALLA 2016 AASTA MAJANDUSAASTA ARUANNE Aruandekohustuslase nimetus: Alajõe Vallavalitsus Registrikood: 75008321 Aadress: Valla 8, Alajõe küla, 41001 Ida-Virumaa Telefon: 33 66 182 E-post: Interneti

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Majandusarengud maailmas lähiaastatel Ülo Kaasik Eesti Panga asepresident Maailma majandusaktiivsus on vähenenud Probleemid on tööstuses, kus eksporditellimused on jätkuvalt vähenemas Majanduskasv püsib

Rohkem

2011 kuuaruanne

2011 kuuaruanne Rahandusministri 26. jaanuari 2004. a määruse nr 17 "Kohaliku omavalitsuse üksuse jooksva aruandluse kord" lisa EELARVE TÄITMISE KASSAPÕHINE KUUARUANNE Aruandja nimi: Kiili Vallavalitsus Aruanne seisuga31,12,2011

Rohkem

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun 30.06.2010 lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juuni 2010 Äriregistri kood 11058103 Aadress: Roosikrantsi 11, Tallinn 10119

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Pimemassööride Ühing registrikood: tänava/talu

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Pimemassööride Ühing registrikood: tänava/talu MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80067596 tänava/talu nimi, Tondi tn 8a maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Alates 2011. a. kevadest on alustanud koostööd Ühinenud Kinnisvarakonsultandid OÜ ja Adaur Grupp OÜ. Ühinenud Kinnisvarakonsultandid

Rohkem

2015. A MAJANDUSAASTA ARUANNE Vändra Vallavalitsus Majandusaasta algus: 01. jaanuar a. Majandusaasta lõpp: 31. detsember a. Registrikood:

2015. A MAJANDUSAASTA ARUANNE Vändra Vallavalitsus Majandusaasta algus: 01. jaanuar a. Majandusaasta lõpp: 31. detsember a. Registrikood: 2015. A MAJANDUSAASTA ARUANNE Vändra Vallavalitsus Majandusaasta algus: 01. jaanuar 2015. a. Majandusaasta lõpp: 31. detsember 2015. a. Registrikood: 75010890 Aadress: ALLIKÕNNU KÜLA, VÄNDRA VALD PÄRNUMAA

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 27.rtf

Microsoft Word - Lisa 27.rtf Maksu ja Tolliamet Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide

Rohkem

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing ABC Kindlustusmaaklerid registrik

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing ABC Kindlustusmaaklerid registrik KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 10590020 tänava nimi, Keemia tn 4 maja number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Seletuskiri Keila Linnavolikogu määruse eelnõu Keila linna a I lisaeelarve juurde Keila Linnavalitsus teeb ettepaneku võtta vastu Keila linna 20

Seletuskiri Keila Linnavolikogu määruse eelnõu Keila linna a I lisaeelarve juurde Keila Linnavalitsus teeb ettepaneku võtta vastu Keila linna 20 Seletuskiri Keila Linnavolikogu määruse eelnõu Keila linna 2017. a I lisaeelarve juurde Keila Linnavalitsus teeb ettepaneku võtta vastu Keila linna 2017. aasta I lisaeelarve, mille tulemusel suureneb 2017.

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.

Rohkem

MÄRJAMAA VALLA AASTA ALAEELARVED Lisa Märjamaa Vallavalitsuse a määrusele nr 5 Kassapõhine (eurodes) I lisaalaeelarve Alaeelarve kokk

MÄRJAMAA VALLA AASTA ALAEELARVED Lisa Märjamaa Vallavalitsuse a määrusele nr 5 Kassapõhine (eurodes) I lisaalaeelarve Alaeelarve kokk MÄRJAMAA VALLA 2017. AASTA ALAEELARVED Lisa Märjamaa Vallavalitsuse 26.04.2017.a määrusele nr 5 Kassapõhine (eurodes) I lisaalaeelarve Alaeelarve kokku Tunnus Kirje nimetus PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU 7 266

Rohkem

Kinnitatud Meremäe Vallavolikogu 25.septembri 2013 määrusega nr 19 Meremäe valla arengukava ja eelarvestrateegia Meremäe

Kinnitatud Meremäe Vallavolikogu 25.septembri 2013 määrusega nr 19 Meremäe valla arengukava ja eelarvestrateegia Meremäe Kinnitatud Meremäe Vallavolikogu 25.septembri 213 määrusega nr 19 Meremäe valla arengukava ja eelarvestrateegia 213 218 Meremäe 213 1 SISUKORD....2 SISSEJUHATUS.. 4 I ÜLDANDMED.....5 1.1. Asend 1.2. Kujunemine

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus Luke Mõis registrikood: tänav

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus Luke Mõis registrikood: tänav MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2013 aruandeaasta lõpp: 31.12.2013 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008100 tänava nimi, Voika 23 maja number: alevik: Nõo alevik vald: Nõo vald maakond:

Rohkem

Notarite Koda KINNITATUD Tatari 25, Tallinn Notarite Koja Avalik-õiguslik juriidiline isik aastakoosolekul Registrikood märtsil 201

Notarite Koda KINNITATUD Tatari 25, Tallinn Notarite Koja Avalik-õiguslik juriidiline isik aastakoosolekul Registrikood märtsil 201 Notarite Koda KINNITATUD Tatari 25, 10116 Tallinn Notarite Koja Avalik-õiguslik juriidiline isik aastakoosolekul Registrikood 74000240 30. märtsil 2012 MAJANDUSAASTA ARUANNE 2011 Majandusaasta algus Majandusaasta

Rohkem

(Microsoft Word LEA määruse seletuskiri doc)

(Microsoft Word LEA määruse seletuskiri doc) Seletuskiri Paide Linnavolikogu 15.11.2018 määrusele nr 65 Paide linna 2018. aasta 2. lisaeelarve vastuvõtmine Paide linna 2018. aasta 2. lisaeelarve on koostatud Paide Linnavalitsuse ja hallatavate asutuste

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Kadrina Kirjandusklubi registrikood: 80012

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Kadrina Kirjandusklubi registrikood: 80012 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80012856 tänava/talu nimi, Viru 2 maja ja korteri number: alevik: Kadrina alevik vald: Kadrina vald

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015 TSD lisa 1 täitmise juhend Olulisemad muudatused deklareerimisel alates 01.01.2015 vorm TSD lisal 1. Alates 01.01.2015 muutus vorm TSD ja tema lisad. Deklaratsioonivorme muutmise peamine eesmärk oli tagada

Rohkem

Väljaandja: Ambla Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2007, 81, 989 Ambla valla eelarvest kultuuri-, noorsooja sp

Väljaandja: Ambla Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2007, 81, 989 Ambla valla eelarvest kultuuri-, noorsooja sp Väljaandja: Ambla Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 27, 81, 989 Ambla valla eelarvest kultuuri-, noorsooja spordiprogrammide, elukeskkonna arendamise ja kohaliku

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit registrikood: tänava/

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit registrikood: tänava/ MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80189879 tänava/talu nimi, Keskväljak 1 maja ja korteri number: linn: Jõhvi linn vald: Jõhvi vald

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Sotsiaaltranspordi toetamise erinevad võimalused Kristiina Tuisk Hoolekande osakond Nõunik 12.10.2017 STT sihtgrupp Seaduse järgi Puudega isik, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Allier Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava/

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Allier Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava/ MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 12043500 tänava/talu nimi, Udeselja tn 4-1 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju

Rohkem

Riigi raamatupidamise üldeeskiri

Riigi raamatupidamise üldeeskiri Avaliku sektori finantsarvestuse ja aruandluse juhend Toetuste kajastamine üksustes, kes lähtuvad raamatupidamisaruannete koostamisel rahvusvahelistest finantsaruandluse standarditest (IFRS) Täiendatud

Rohkem

Eesti Rahvusraamatukogu

Eesti Rahvusraamatukogu Eesti Rahvusraamatukogu majandusaasta aruanne 01.01.2018-31.12.2018 Registrikood: 74000139 Aadress: Tõnismägi 2 15189 Tallinn Telefon (info): 3 726 307 501 Faks: 3 726 311 410 Elektronpost: nlib@nlib.ee

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Mis on EstWin.pptx

Microsoft PowerPoint - Mis on EstWin.pptx Mis on EstWin? Mis on EstWin Lairiba baasvõrgu ehitus asulatesse ja mobiili mastidesse, eesmärgiga luua sideettevõtetele võimalus tarbijatele kiire interneti pakkumiseks EstWin projekti käigus juurdepääsuvõrku

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Elanike hinnangud arstiabile 2014, peamised arengud ja edasised tegevused Tanel Ross Haigekassa juhatuse esimees Üldised järeldused elanike hinnangutest Hinnangud Eesti tervishoiusüsteemile on püsinud

Rohkem

Microsoft Word a. II kvartali täiendavad aruanded.doc

Microsoft Word a. II kvartali täiendavad aruanded.doc AS SEB Pank Grupp 2008. a. II kvartali täiendavad aruanded (vastavalt Eesti Panga Presidendi 21.12.2007.a. määrusele nr. 20) SEB Pank, bilanss 30.06.08 1501 1. Raha ja nõuded keskpankadele 5242.0 5242.0

Rohkem

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing Lääne-Harju Koostöökogu stateegia 2014-2020 08. veebruar 2018 Kerli Lambing Mis see LEADER lähenemine on? Piirkonnapõhine lähenemine Altpoolt tulev algatus Avaliku ja erasektori partnerlus Uuenduslikkuse

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ühistranspordi korraldamine alates 01.01.2018 Kirke Williamson Maanteeamet 12.10.2017 Haldusreform ja ühistranspordi korraldamine 17.12.2015 toimus esimene arutelu ühistranspordi korralduse üle Aprill

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Võru Segakoor Tervis registrikood: tänava/talu nimi,

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Võru Segakoor Tervis registrikood: tänava/talu nimi, MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80046275 tänava/talu nimi, Liiva 13 maja ja korteri number: linn: Võru linn maakond: Võru maakond

Rohkem

Aruande vaatamine

Aruande vaatamine MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2011 aruandeaasta lõpp: 31.12.2011 nimi: registrikood: 80067113 tänava/talu nimi, Tulika 19 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing BPW Estonia registrikood: tänava/

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing BPW Estonia registrikood: tänava/ MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80036176 tänava/talu nimi, F. R. Faehlmanni tn 3-2 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond:

Rohkem

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lisa 1 Schengen Facility projekti lõpparuanne Projekti nimi:..

Rohkem