IMO 2000 Eesti võistkonna valikvõistlus Tartus, aprillil a. Ülesannete lahendused Esimene päev 1. Olgu vaadeldavad arvud a 1, a 2, a 3,

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "IMO 2000 Eesti võistkonna valikvõistlus Tartus, aprillil a. Ülesannete lahendused Esimene päev 1. Olgu vaadeldavad arvud a 1, a 2, a 3,"

Väljavõte

1 IMO 000 Eesti võistkonna valikvõistlus Tartus, aprillil 000. a. Ülesannete lahendused Esimene päev 1. Olgu vaadeldavad arvud a 1, a, a 3, a 4, a 5. Paneme tähele, et (a 1 + a + a 3 a 4 a 5 ) (a 1 + a 4 + a 5 a a 3 ) Analoogiliselt a 1 (a + a 3 a 4 a 5 ) a 1. (a + a 1 + a 4 a 3 a 5 )(a + a 3 + a 5 a 1 a 4 ) a, (a 3 + a 1 + a 5 a a 4 )(a 3 + a + a 4 a 1 a 5 ) a 3, (a 4 + a 1 + a 3 a a 5 )(a 4 + a + a 5 a 1 a 3 ) a 4, (a 5 + a 1 + a a 3 a 4 )(a 5 + a 3 + a 4 a 1 a ) a 5. Nende võrratuste vastavate poolte korrutamisel saamegi ülesandes nõutud võrratuse.. Lahendus 1. Oletame vastuväiteliselt, et mingid 18 järjestikust positiivset täisarvu on nõutaval viisil kaheks rühmaks jaotatud. Siis ükski neist arvudest ei jagu 19-ga (sest 19-ga jaguvaid arve ei saa vaadeldava 18 arvu seas olla rohkem kui üks ning algarv 19 ei saa seetõttu olla mõlema rühma arvude korrutise teguriks). Seega annavad vaadeldavad 18 arvu 19-ga jagamisel jäägid 1,, 3,..., 18. Olgu kummagi rühma arvude korrutis A, siis peab olema A 18! (mod 19). Kuna Wilsoni teoreemi järgi 18! 1 (mod 19), siis ka A 18 (A ) 9 1 (mod 19), kuid Fermat väikese teoreemi järgi A 18 1 (mod 19) vastuolu. Lahendus. Oletame vastuväiteliselt, et leiduvad niisugused 18 järjestikust positiivset täisarvu, mida saab nõutaval viisil kaheks rühmaks jaotada, ning olgu K kõikide nende arvude korrutis. Esimene ja viimane neist 18 arvust jaguvad 17-ga (sest mistahes 18 järjestikuse arvu seas on 17- ga jaguvaid vähemalt üks, seega kummagi rühma arvude korrutis jagub 1

2 17-ga ning selliseid arve peab järelikult olema kaks). Samas ei jagu ükski neist 18 arvust 19-ga (sest mistahes 18 järjestikuse arvu seas on ülimalt üks 19-ga jaguv arv) seega jagub 19-ga vaadeldavale 18 arvule eelnev arv. Niisiis esimene neist 18 arvust jagub 17-ga ja annab 19-ga jagades jäägi 1. Vähim niisugune arv on 153, mistõttu K Teiselt poolt ei või vaadeldavast 18 arvust ükski omada 17-st suuremat algtegurit ning nende seas on ülimalt kaks 17-ga, kaks 13-ga ja kaks 11- ga jaguvat arvu, millest ükski ei jagu vastava algarvu kõrgema astmega; ülimalt kolm 7-ga jaguvat arvu, millest ülimalt üks jagub 7 -ga; ülimalt neli 5-ga jaguvat arvu, millest ülimalt üks jagub 5 -ga; täpselt kuus 3-ga jaguvat arvu, millest täpselt kaks jagub 3 -ga ja ülimalt üks 3 3 -ga; täpselt üheksa -ga jaguvat arvu, millest ülimalt viis jagub -ga, ülimalt kolm 3 -ga, ülimalt kaks 4 -ga ja ülimalt üks 5 -ga. Seega ei saa kummagi rühma arvude korrutis olla suurem kui ning K < < (sest , , , ja 1001 < < ). Saadud vastuolu näitab, et ülesandes kirjeldatud omadusega 18 järjestikust arvu ei leidu. Lahendus 3. (Idee: Indrek Zolk) Samuti nagu eelmises lahenduses oletame vastuväiteliselt, et nõutava omadusega 18 järjestikust arvu on olemas, ja veendume, et ükski neist arvudest ei saa omada 17-st suuremat algtegurit ning esimene ja viimane neist jaguvad 17-ga, kuid ei jagu 17 -ga. Edasi paneme tähele, et nende 18 arvu hulgas on täpselt 9 paaritut, millest igaüks peab omama algtegurina vähemalt ühte arvudest 3, 5, 7, 11 ja 13 selleks piisab veenduda, et nende arvude hulgas ei saa olla 1 (kuna esimene arv peab jaguma 17-ga) ega 17 (kuna järjend 17, 18,..., 34 sisaldab algarvu 19 > 17). Teiselt poolt on aga mistahes 9 järjestikuse paaritu täisarvu hulgas täpselt kolm 3-ga jaguvat arvu ning ülimalt kaks 5-ga, ülimalt kaks 7-ga, ülimalt üks 11-ga ja ülimalt üks 13-ga jaguv arv. Seega saab igaüks vaadeldavast 9 arvust omada ainult üht nimetatud algteguritest, s.t. igaüks neist peab olema vastava algarvu aste, kuid 18 järjestikuse arvu seas ei saa olla rohkem kui ühte algarvude 5 ega 7 astet vastuolu. 3. Olgu kolmnurga ABC siseringjoone keskpunkt I ja raadius r ning olgu X, Y ja Z vastavalt lõikude KM, M N ja N K keskpunktid (vt.

3 joonist 1). Näitame, et kolmnurga ABC ümberringjoon ja kolmnurga XY Z ümberringjoon (mille keskpunktiks on punkt Q) teisenevad teineteiseks inversioonil kolmnurga ABC siseringjoone suhtes. Tõepoolest, kiir IA on risti lõiguga KM ning läbib selle keskpunkti X, kusjuures IX IA IM r selle võrduse kehtivuses veendumiseks piisab tähele panna, et AM on täisnurkse kolmnurga AXM ümberringjoone diameeter ning IM on sellele ringjoonele punktist I tõmmatud puutujalõik, ning rakendada teoreemi lõikajast ja puutujast. Seega teisenduvad punktid X ja A ülalmainitud inversioonil teineteiseks. Analoogiliselt veendume, et teineteiseks teisenduvad ka punktid Y ja B ning Z ja C. C K Z I X Y N A Teine päev M Joonis 1 B 4. Vastus: f(n) n on ainus niisugune funktsioon. Kui f(n) f(m), siis ülesandes antud samasuse tõttu ilmselt n m, s.t. f on üksühene funktsioon. Et f(1)+f(f(1))+f(f(f(1))) 3 ning kõik liidetavad on positiivsed täisarvud, siis f(1) 1. Näitame nüüd induktsiooniga n järgi, et f(n) n mistahes positiivse täisarvu n korral. Tõepoolest, olgu f(k) k iga k < n korral, siis funktsiooni f üksühesuse tõttu peab olema f(n) n. Oletame, et f(n) > n, siis jällegi f üksühesuse tõttu f(f(n)) n ja f(f(f(n))) n ning seega f(f(f(n))) + f(f(n)) + f(n) > 3n vastuolu. 5. Lahendus 1. Olgu M tipust C tõmmatud mediaani aluspunkt. Tähistame sin x sin y lisaks f(x, y) sin(x y), γ ACB, δ CMA ning a BC, 3

4 b AC, c AB ja m CM. Piisavus. Paiknegu punkt X mediaanil CM. Koosinusteoreemist kolmnurkades ACM ja BCM saame ( c ) a + m am cos ψ b + m bm cos ϕ ning ( c ) ( c ) a + ac cos β m b + bc cos α. Siit m(a cos ψ b cos ϕ) a b c(a cos β b cos α) ning a cos ψ b cos ϕ c (a cos β b cos α). m Siinusteoreemist kolmnurgas ACM saame sin ϕ a cos ψ b cos ϕ c m sin ϕ sin α ning seega sin ϕ sin α sin ϕ sin α (a cos β b cos α) a cos β b cos α. (1) ja mediaani omadu- Siinusteoreemist kolmnurgas ABC saame sin α sin β a b sest sin ϕ sin ψ sin α sin β a. Siit leiame vastavalt b ja f(α, β) f(ϕ, ψ) b sin α a cos β b cos α b sin ϕ a cos ψ b cos ϕ. Arvestades võrdust (1) ongi vajalik väide tõestatud. Tarvilikkus. Tähistame F (X) f( ACX, XCB). On selge, et F (X) on konstantne punkti X nihutamisel mööda suvalist tipust C lähtuvat kiirt. Seega võime F vaadelda funktsioonina nurga ACX suurusest, kus 0 < ACX < γ. Kuna punkti X suvalise asendi korral 4

5 ACX + XCB γ, siis F (x) sin x sin(γ x) sin(x (γ x)) cos(x (γ x)) cos(x + (γ x)) sin(x (γ x)) cos(x γ) cos γ sin(x γ) ning F (x) sin(x γ) sin(x γ) (cos(x γ) cos γ) cos(x γ) (sin(x γ)) (sin(x γ)) (cos(x γ)) + cos γ cos(x γ) (sin(x γ)) 1 + cos γ cos(x γ) (sin(x γ)). Et γ on kolmnurga nurk, siis 1 < cos γ < 1, mistõttu F (x) < 0 iga x korral F määramispiirkonnast ning F on rangelt kahanev kõikjal oma määramispiirkonnas. Funktsioon F on aga katkev ainult punktides, kus sin(x γ) 0, s.t. x γ nπ ehk x γ +n π, kus n on täisarv. Kuna γ on kolmnurga nurk, siis γ < π, mistõttu γ π < 0 ja γ + π > γ. Seega F on katkev ainult nurga ACB poolitajal. On aga lihtne näha, et F (0) F (γ) 0. Seega kui 0 < x < γ, siis F (x) < 0, ja kui γ < x < γ, siis F (x) > 0. Seega erinevatel tipust C lähtuvatel kiirtel on F väärtus erinev ning F (X) saab olla võrdne suurusega f(α, β) ainult tipust C lähtuval mediaanil. Lahendus. Kasutame samu tähistusi nagu eelmises lahenduses. Piisavus. Kolmnurgast ABC saame c a cos β + b cos α ning seega ( c ) a cos β b cos α b cos α. () Täiendades kolmnurga ABC rööpkülikuks, mille neljas tipp D on sümmeetriline tipuga C punkti M suhtes (vt. joonist ), saame CDB ψ ning seega m a cos ψ + b cos ϕ ja a cos ψ b cos ϕ (m b cos ϕ). (3) 5

6 C b H K δ m a A a M m b B Joonis D Olgu H ja K vastavalt kolmnurga ACM tippudest C ja A tõmmatud kõrguste aluspunktid. Siis CH b sin α ja AK b sin ϕ. Olenevalt sellest, kas δ on terav- või nürinurk, saame MH c b cos α ja MK m b cos ϕ või MH b cos α c ja MK b cos ϕ m. Leides samuti nagu esimeses lahenduses avaldised f(α, β) ja f(ϕ, ψ) jaoks ning kasutades seoseid () ja (3) saame ja f(α, β) f(ϕ, ψ) b sin α a cos β b cos α b sin α ( c ) CH b cos α MH tan δ b sin ϕ a cos ψ b cos ϕ b sin ϕ (m b cos ϕ) AK MK tan δ. C A A X δ M δ M B B Joonis 3 6

7 Tarvilikkus. Eeldame, et punkt X ei asu tipust C tõmmatud mediaanil, ja olgu M kiire CX lõikepunkt küljega AB. Tõmbame punktist M läbi sirge s nii, et A M M B, kus A ja B on vastavalt sirge s lõikepunktid kiirtega CA ja CB. Siis CM on kolmnurga A B C mediaan (vt. joonist 3). Olgu ϕ ACM ja ψ BCM ning δ CM A ja δ CM A. On lihtne veenduda, et kui δ < δ, siis δ < δ ja kui δ > δ, siis δ > δ. Seega alati δ δ. Piisavuse tõestusest selgus, et f(α, β) f(ϕ, ψ ) tan δ A CB jaoks, saame f(ϕ, ψ) tan δ tan δ ning seega. Rakendades sama tulemust kolmnurga tan δ. Kuna δ δ ja 0 < δ, δ < π, siis f(ϕ, ψ) tan δ tan δ f(ϕ, ψ ) f(α, β). Lahendus 3. Kui punkt X asub nurga ACB poolitajal, siis ϕ ψ ja sin(ϕ ψ) 0, mistõttu antud võrdus ei saa kehtida. Eelduse AC BC põhjal aga sel juhul punkt X ei asu ka mediaanil. Eeldame edaspidi, et punkt X ei asu nurga ACB poolitajal. Siis suurused sin α, sin β, sin ϕ, sin ψ, sin(α β) ja sin(ϕ ψ) on kõik nullist erinevad. Kuna α + β + ϕ + ψ π, siis sin(α + ψ) sin(β + ϕ) ning seega sin α sin β sin ϕ sin ψ sin(α β) sin(ϕ ψ) sin(α β) sin(ϕ ψ) sin α sin β sin ϕ sin ψ sin α cos β sin β cos α sin ϕ cos ψ sin ψ cos ϕ sin α sin β sin ϕ sin ψ cos β sin β cos α sin α cos ψ sin ψ cos ϕ sin ϕ cos β sin β + cos ϕ sin ϕ cos α sin α + cos ψ sin ψ sin ϕ cos β + sin β cos ϕ sin β sin ϕ sin(β + ϕ) sin β sin ϕ sin(α + ψ) sin α sin ψ sin α sin ψ sin β sin ϕ 7 sin ψ cos α + sin α cos ψ sin α sin ψ sin α sin β sin ϕ sin ψ.

8 C ϕ ψ α X β A K Joonis 4 B Olgu K kiire CX lõikepunkt küljega AB (vt. joonist 4). Siinusteoreemist kolmnurkades ACK ja BCK saame vastavalt sin α ja sin ϕ AK CK sin ψ BK sin β sin α. Neist võrdustest tulenevalt CK sin β sin ϕ sin ψ BK AK. Seega sin α sin β sin ϕ sin ψ mida oligi tarvis tõestada. 6. Vastus: a) ei; b) jah. AK BK, Lahendus 1. a) Paneme tähele, et mistahes positiivse täisarvu n korral saab lõigul [n, 4n] paikneda ülimalt kaks ühe ja sama F -jada liiget. Seega, kui meil F -jadade arv on N, siis lõigul [N, 4N] sisalduvast N + 1 arvust vähemalt üks ei kuulu ühelegi neist jadadest. b) Näitame kõigepealt, et mistahes positiivne täisarv esitub ühel ja ainult ühel viisil Fibonacci jada F (mis defineeritakse seostega F 1 1, F ja F k F k + F k 1 iga k 3 korral) erinevate liikmete summana nii, et liidetavate hulgas ei esine jada F kaht järjestikust liiget. Tõepoolest: nõutava esituse arvu n jaoks saame, valides esimeseks liidetavaks jada F suurima liikme F i1, mis ei ületa arvu n, järgmiseks liidetavaks jada F suurima liikme F i, mis ei ületa arvu n F i1, jne. Niiviisi valides on alati i k+1 < i k 1 (s.t. me ei vali liidetavate hulka jada F kaht järjestikust liiget), sest vastasel korral oleksime liidetava F ik asemel pidanud valima F ik 1 + F ik F ik +1. Kirjeldatud esituse ainuvõimalikkus järeldub induktsiooni abil kergesti tõestatavatest seostest F 1 + F 3 + F F n 1 F n 1 < F n 8

9 ja F + F 4 + F F n F n+1 1 < F n+1. Tõestatud väite võime sõnastada nii: iga positiivne täisarv omab üht ja ainult üht niisugust üleskirjutust Fibonacci süsteemis (s.t. jada F liikmete kordsete summana kordajatega 0 ja 1), mis ei sisalda kaht kõrvutiasetsevat numbrit 1. Näiteks arvu jaoks on selline üleskirjutus Olgu nüüd ω mistahes positiivse täisarvu esitus Fibonacci süsteemis. Paneme tähele, et arvud esitustega ω, ω0, ω00, ω000,... moodustavad F -jada (see järeldub otseselt sellest, et jada F on ise F -jada). Seega saame kõikide positiivsete täisarvude hulga tükelduse ühiste elementideta F - jadadeks, valides kõikvõimalikud niisugused esitused ω α, mille esimene ja viimane number on 1 ja mis ei sisalda kaht järjestikust numbrit 1, ning moodustades nende põhjal F -jadad ω α, ω α 0, ω α 00, ω α 000,.... Lahendus. a) osa tõestame samuti nagu lahenduses 1. b) Esitame algoritmi niisuguste F -jadade F (1) (F (1) 1, F (1), F (1) 3,... ), F () (F () 1, F (), F () 3,... ),..., F (n) (F (n) 1, F (n), F (n) 3,... ),... defineerimiseks, millel pole ühiseid elemente ning mis üheskoos sisaldavad kõik positiivsed täisarvud. Tõepoolest, olgu F (1) (1,, 3, 5, 8,...) ning kui jadad F (1), F (),..., F (k 1) on juba defineeritud, m on vähim arv, mis ei sisaldu üheski neist jadadest ning m 1 F (s) i F (k) 1 m F (s) i + 1 ja F (k) m F (s) i , siis defineerime Ilmselt sisaldub iga positiivne täisarv n mingis jadas F (k), kus k n. Jääb üle veenduda, et jadadel F (k) ei ole ühiseid elemente selleks paneme tähele, et: (1) Jada F (k) järjestikuste elementide vahed moodustavad mittekahaneva jada, s.t. iga j 1 korral kehtib võrratus F (k) j+ F (k) (k) j+1 F j+1 F (k) j. Tõepoolest, vastavalt F -jada definitsioonile F (k) j+ F (k) j+1 F (k) j ning seega piisab näidata, et F (k) (k) j+1 F j. Mistahes j > 1 korral kehtib 9

10 siin koguni range võrratus, sest F (k) j+1 F (k) j + F (k) (k) j 1 < F j. Juhul j 1 saame võrratuse F (k) F (k) 1, mis kehtib vastavalt jadade F (k) konstruktsioonile: F (1) F (1) 1 ning mistahes k > 1 korral saame F (k) F (s) (s) i F i kasutasime jada F (k) defineerimisel. + 1 < (F (s) i () Kui jadade F (s) ja F (t) korral on F (t) j siis F (t) j+p < F (s) i+p < F (t) j+p+1 ja + 1) F (k) 1, kus jada F (s) < F (s) i ka iga p korral, kusjuures < F (t) j+1 < F (s) i+1 < F (t) F (s) i+p F (t) (s) j+p (F i+p F (t) (s) j+p ) + (F i+p 1 F (t) j+p 1 ) F (t) j+p+1 F (s) (t) i+p (F j+p 1 F (s) (t) i+p ) + (F j+p F (s) i+p 1 ). See järeldub otseselt sellest, et F (s) ja F (t) on F -jadad. (3) Kui jadade F (k) ja F (t) korral (t < k) on F (t) j ka F (t) j+1 < F (k) < F (t) j+, kusjuures ja F (k) F (t) (k) j+1 F 1 F (t) j F (t) j+ F (k) F (t) j+1 F (k) 1. j+, < F (k) 1 < F (t) j+1, siis Tõepoolest, kui k, siis järeldub see väide otseselt jada F () konstruktsioonist ja tähelepanekust (1) jada F (1) kohta. Kui k >, kasutame jada F (k) konstruktsiooni ning tähelepanekuid (3) ja () jada F (s) (mida kasutame F (k) defineerimisel) ning suvalise jada F (t) (kus t < k ) kohta. Tõestamaks ülalkirjeldatud konstruktsioonil lisatava jada F (k) lõikumatust mistahes olemasoleva jadaga F (t) (kus t < k ) rakendame nüüd tähelepanekuid (3) ja () jadadele F (k) ja F (t). 10

lvk04lah.dvi

lvk04lah.dvi Lahtine matemaatikaülesannete lahendamise võistlus. veebruaril 004. a. Lahendused ja vastused Noorem rühm 1. Vastus: a) jah; b) ei. Lahendus 1. a) Kuna (3m+k) 3 7m 3 +7m k+9mk +k 3 3M +k 3 ning 0 3 0,

Rohkem

vv05lah.dvi

vv05lah.dvi IMO 05 Eesti võistkonna valikvõistlus 3. 4. aprill 005 Lahendused ja vastused Esimene päev 1. Vastus: π. Vaatleme esiteks juhtu, kus ringjooned c 1 ja c asuvad sirgest l samal pool (joonis 1). Olgu O 1

Rohkem

Treeningvõistlus Balti tee 2014 võistkonnale Tartus, 4. novembril 2014 Vastused ja lahendused 1. Vastus: 15, 18, 45 ja kõik 0-ga lõppevad arvud. Olgu

Treeningvõistlus Balti tee 2014 võistkonnale Tartus, 4. novembril 2014 Vastused ja lahendused 1. Vastus: 15, 18, 45 ja kõik 0-ga lõppevad arvud. Olgu Treeningvõistlus Balti tee 014 võistkonnale Tartus, 4. novembril 014 Vastused ja lahendused 1. Vastus: 15, 18, 45 ja kõik 0-ga lõppevad arvud. Olgu b arvu k üheliste number ning a arv, mille saame arvust

Rohkem

Polünoomi juured Juure definitsioon ja Bézout teoreem Vaadelgem polünoomi kus K on mingi korpus. f = a 0 x n + a 1 x n a n 1 x

Polünoomi juured Juure definitsioon ja Bézout teoreem Vaadelgem polünoomi kus K on mingi korpus. f = a 0 x n + a 1 x n a n 1 x 1 5.5. Polünoomi juured 5.5.1. Juure definitsioon ja Bézout teoreem Vaadelgem polünoomi kus K on mingi korpus. f = a 0 x n + a 1 x n 1 +... + a n 1 x + a n K[x], (1) Definitsioon 1. Olgu c K. Polünoomi

Rohkem

prakt8.dvi

prakt8.dvi Diskreetne matemaatika 2012 8. praktikum Reimo Palm Praktikumiülesanded 1. Kas järgmised graafid on tasandilised? a) b) Lahendus. a) Jah. Vahetades kahe parempoolse tipu asukohad, saame graafi joonistada

Rohkem

Matemaatiline analüüs IV 1 3. Mitme muutuja funktsioonide diferentseerimine 1. Mitme muutuja funktsiooni osatuletised Üleminekul ühe muutuja funktsioo

Matemaatiline analüüs IV 1 3. Mitme muutuja funktsioonide diferentseerimine 1. Mitme muutuja funktsiooni osatuletised Üleminekul ühe muutuja funktsioo Matemaatiline analüüs IV 1 3. Mitme muutuja funktsioonide diferentseerimine 1. Mitme muutuja funktsiooni osatuletised Üleminekul üe muutuja funktsioonidelt m muutuja funktsioonidele, kus m, 3,..., kerkib

Rohkem

Matemaatiline analüüs III 1 4. Diferentseeruvad funktsioonid 1. Diferentseeruvus antud punktis. Olgu funktsiooni f : D R määramispiirkond D R selles p

Matemaatiline analüüs III 1 4. Diferentseeruvad funktsioonid 1. Diferentseeruvus antud punktis. Olgu funktsiooni f : D R määramispiirkond D R selles p Matemaatiline analüüs III 4. Diferentseeruvad funktsioonid. Diferentseeruvus antud punktis. Olgu funktsiooni f : D R määramispiirkond D R selles paragravis mingi (lõplik või lõpmatu) intervall ning olgu

Rohkem

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor 1. 1) Iga tärnike tuleb asendada ühe numbriga nii, et tehe oleks õige. (Kolmekohaline arv on korrutatud ühekohalise arvuga ja tulemuseks on neljakohaline arv.) * * 3 * = 2 * 1 5 Kas on õige, et nii on

Rohkem

12. Marek Kolk, Kõrgem matemaatika, Tartu Ülikool, Algfunktsioon ja määramata integraal Sisukord 12 Algfunktsioon ja määramata integraal 1

12. Marek Kolk, Kõrgem matemaatika, Tartu Ülikool, Algfunktsioon ja määramata integraal Sisukord 12 Algfunktsioon ja määramata integraal 1 2. Marek Kolk, Kõrgem matemaatika, Tartu Ülikool, 203-. 2 Algfunktsioon ja määramata integraal Sisukord 2 Algfunktsioon ja määramata integraal 9 2. Sissejuhatus................................... 50 2.2

Rohkem

Tartu Ülikool Matemaatika-informaatikateaduskond Puhta Matemaatika Instituut Algebra õppetool Riivo Must Mõned katsed üldistada inversseid poolrühmi M

Tartu Ülikool Matemaatika-informaatikateaduskond Puhta Matemaatika Instituut Algebra õppetool Riivo Must Mõned katsed üldistada inversseid poolrühmi M Tartu Ülikool Matemaatika-informaatikateaduskond Puhta Matemaatika Instituut Algebra õppetool Riivo Must Mõned katsed üldistada inversseid poolrühmi Magistritöö Juhendaja: prof. Mati Kilp Tartu 2004 Sisukord

Rohkem

8.klass 4 tundi nädalas, kokku 140 tundi Hulkliikmed ( 45 tundi) Õppesisu Hulkliige. Hulkliikmete liitmine ja lahutamine ning korrutamine ja jagamine

8.klass 4 tundi nädalas, kokku 140 tundi Hulkliikmed ( 45 tundi) Õppesisu Hulkliige. Hulkliikmete liitmine ja lahutamine ning korrutamine ja jagamine 8.klass 4 tundi nädalas, kokku 140 tundi Hulkliikmed ( 45 tundi) Hulkliige. Hulkliikmete liitmine ja lahutamine ning korrutamine ja jagamine üksliikmega. Hulkliikme tegurdamine ühise teguri sulgudest väljatoomisega.

Rohkem

III teema

III teema KORDAMINE RIIGIEKSAMIKS IV TRIGONOMEETRIA ) põhiseosed sin α + cos α = sin tanα = cos cos cotα = sin + tan = cos tanα cotα = ) trigonomeetriliste funktsioonide täpsed väärtused α 5 6 9 sin α cos α tan

Rohkem

Eesti koolinoorte LIII matemaatikaolümpiaad 28. jaanuar 2006 Piirkonnavoor Hindamisjuhised Lp hindaja! 1. Juhime Teie tähelepanu sellele, et alljärgne

Eesti koolinoorte LIII matemaatikaolümpiaad 28. jaanuar 2006 Piirkonnavoor Hindamisjuhised Lp hindaja! 1. Juhime Teie tähelepanu sellele, et alljärgne Eesti koolinoorte LIII matemaatikaolümpiaad 28. jaanuar 2006 Piirkonnavoor Hindamisjuhised Lp hindaja! 1. Juhime Teie tähelepanu sellele, et alljärgnevas on 7. 9. klasside olümpiaadi I osa (testi) ning

Rohkem

MATEMAATILINE ANALÜÜS I. ESIMESE KONTROLLTÖÖ NÄITEÜLESANDED (1) Leida funktsiooni y = sin x + ln(16 x 2 ) määramispiirkond. (2) Leida funktsiooni y =

MATEMAATILINE ANALÜÜS I. ESIMESE KONTROLLTÖÖ NÄITEÜLESANDED (1) Leida funktsiooni y = sin x + ln(16 x 2 ) määramispiirkond. (2) Leida funktsiooni y = MATEMAATILINE ANALÜÜS I. ESIMESE KONTROLLTÖÖ NÄITEÜLESANDED () Leida funktsiooni y = sin + ln(6 ) määramispiirkond. () Leida funktsiooni y = arcsin( 5 + 5) + 9 määramispiirkond. () Leida funktsiooni määramispiirkond

Rohkem

Word Pro - diskmatTUND.lwp

Word Pro - diskmatTUND.lwp Loogikaalgebra ( Boole'i algebra ) George Boole (85 864) Sündinud Inglismaal Lincolnis. 6-aastasena tegutses kooliõpetaja assistendina. Õppis 5 aastat iseseisvalt omal käel matemaatikat, keskendudes hiljem

Rohkem

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 5. Loeng Anne Villems ATI Loengu plaan Sõltuvuste pere Relatsiooni dekompositsioon Kadudeta ühendi omadus Sõltuvuste pere säilitamine Kui jõuame, siis ka normaalkujud

Rohkem

Mining Meaningful Patterns

Mining Meaningful Patterns Konstantin Tretjakov (kt@ut.ee) EIO õppesessioon 19. märts, 2011 Nimetuse saladus Vanasti kandis sõna programmeerimine natuke teistsugust tähendust: Linear program (~linear plan) X ülesannet * 10 punkti

Rohkem

Matemaatika ainekava 8.klass 4 tundi nädalas, kokku 140 tundi Kuu Õpitulemus Õppesisu Algebra (65 t.) Geomeetria (60 t.) Ajavaru kordamiseks (15 õppet

Matemaatika ainekava 8.klass 4 tundi nädalas, kokku 140 tundi Kuu Õpitulemus Õppesisu Algebra (65 t.) Geomeetria (60 t.) Ajavaru kordamiseks (15 õppet Matemaatika ainekava 8.klass 4 tundi nädalas, kokku 140 tundi Algebra (65 t.) Geomeetria (60 t.) Ajavaru kordamiseks (15 õppetundi) septembernovember korrastab hulkliikmeid Hulkliige. Tehted liidab, lahutab

Rohkem

XV kursus

XV kursus KORDAMINE RIIGIEKSAMIKS VI FUNKTSIOONID JA NENDE GRAAFIKUD. TULETISE RAKENDUSED.. Funktsiooni määramispiirkonna ( X ) moodustavad argumendi () väärtused, mille korral funktsiooni väärtus (y) on eeskirjaga

Rohkem

19. Marek Kolk, Kõrgem matemaatika, Tartu Ülikool, Arvridade koonduvustunnused Sisukord 19 Arvridade koonduvustunnused Vahelduvat

19. Marek Kolk, Kõrgem matemaatika, Tartu Ülikool, Arvridade koonduvustunnused Sisukord 19 Arvridade koonduvustunnused Vahelduvat 9. Marek Kolk, Kõrgem matemaatika, Tartu Ülikool, 203-4. 9 Arvridade koonduvustunnused Sisukord 9 Arvridade koonduvustunnused 23 9. Vahelduvate märkidega read.......................... 24 9.2 Leibniz i

Rohkem

Kontrollijate kommentaarid a. matemaatikaolümpiaadi piirkonnavooru tööde kohta Kokkuvõtteks Ka tänavu püüdsime klasside esimesed 2 ülesa

Kontrollijate kommentaarid a. matemaatikaolümpiaadi piirkonnavooru tööde kohta Kokkuvõtteks Ka tänavu püüdsime klasside esimesed 2 ülesa Kontrollijate kommentaarid 2004. a. matemaatikaolümpiaadi piirkonnavooru tööde kohta Kokkuvõtteks Ka tänavu püüdsime 10.-12. klasside esimesed 2 ülesannet koostada nii, et nad kasutaksid koolis hiljuti

Rohkem

Ruutvormid Denitsioon 1. P n Ütleme, et avaldis i;j=1 a ijx i x j ; kus a ij = a ji ; a ij 2 K ja K on korpus, on ruutvorm üle korpuse K muutujate x 1

Ruutvormid Denitsioon 1. P n Ütleme, et avaldis i;j=1 a ijx i x j ; kus a ij = a ji ; a ij 2 K ja K on korpus, on ruutvorm üle korpuse K muutujate x 1 Ruutvormid Denitsioon. P n Ütleme, et avaldis i;j= a ijx i x j ; kus a ij = a ji ; a ij K ja K on korus, on ruutvorm üle koruse K muutujate x ;;x n suhtes. Maatriksit =(a ij ) nimetame selle ruutvormi

Rohkem

raamat5_2013.pdf

raamat5_2013.pdf Peatükk 5 Prognoosiintervall ja Usaldusintervall 5.1 Prognoosiintervall Unustame hetkeks populatsiooni parameetrite hindamise ja pöördume tagasi üksikvaatluste juurde. On raske ennustada, milline on huvipakkuva

Rohkem

(geomeetria3_0000.eps)

(geomeetria3_0000.eps) Analüütilise geomeetria praktikum III L. Tuulmets Tartu 1980 3 4 Eessõna Käesolev analüütilise geomeetria praktikum on koostatud eeskätt TRÜ matemaatikateaduskonna vajadusi arvestades ning on mõeldud kasutamiseks

Rohkem

Sügis 2018 Kõrgema matemaatika 2. kontrolltöö tagasiside Üle 20 punkti kogus tervelt viis üliõpilast: Robert Johannes Sarap, Enely Ernits, August Luur

Sügis 2018 Kõrgema matemaatika 2. kontrolltöö tagasiside Üle 20 punkti kogus tervelt viis üliõpilast: Robert Johannes Sarap, Enely Ernits, August Luur Sügis 2018 Kõrgema matemaatika 2. kontrolltöö tagasiside Üle 20 punkti kogus tervelt viis üliõpilast: Robert Johannes Sarap, Enely Ernits, August Luure, Urmi Tari ja Miriam Nurm. Ka teistel oli edasiminek

Rohkem

loeng7.key

loeng7.key Grammatikate elustamine JFLAPiga Vesal Vojdani (TÜ Arvutiteaduse Instituut) Otse Elust: Java Spec https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se8/html/ jls-14.html#jls-14.9 Kodutöö (2. nädalat) 1. Avaldise

Rohkem

6. KLASSI MATEMAATIKA E-TASEMETÖÖ ERISTUSKIRI Alus: haridus- ja teadusministri määrus nr 54, vastu võetud 15. detsembril E-TASEMETÖÖ EESMÄRK Tas

6. KLASSI MATEMAATIKA E-TASEMETÖÖ ERISTUSKIRI Alus: haridus- ja teadusministri määrus nr 54, vastu võetud 15. detsembril E-TASEMETÖÖ EESMÄRK Tas 6. KLASSI MATEMAATIKA E-TASEMETÖÖ ERISTUSKIRI Alus: haridus- ja teadusministri määrus nr 54, vastu võetud 15. detsembril 2015. E-TASEMETÖÖ EESMÄRK Tasemetööga läbiviimise eesmärk on hinnata riiklike õppekavade

Rohkem

Kontrollijate kommentaarid a. piirkondliku matemaatikaolümpiaadi tööde kohta 7. klass (Elts Abel, Mart Abel) Test Ül. 6: Mitmes töös oli π aseme

Kontrollijate kommentaarid a. piirkondliku matemaatikaolümpiaadi tööde kohta 7. klass (Elts Abel, Mart Abel) Test Ül. 6: Mitmes töös oli π aseme Kontrollijate kommentaarid 1999. a. piirkondliku matemaatikaolümpiaadi tööde kohta 7. klass (Elts Abel, Mart Abel) Test Ül. 6: Mitmes töös oli π asemel antud vastuseks 3,14. Kontrollijad olid mõnel juhul

Rohkem

ITI Loogika arvutiteaduses

ITI Loogika arvutiteaduses Predikaatloogika Predikaatloogika on lauseloogika tugev laiendus. Predikaatloogikas saab nimetada asju ning rääkida nende omadustest. Väljendusvõimsuselt on predikaatloogika seega oluliselt peenekoelisem

Rohkem

Microsoft Word - Sobitusahelate_projekteerimine.doc

Microsoft Word - Sobitusahelate_projekteerimine.doc Sobitusahelate projekteerimine Vaatleme 3 erinevat meetodit: koondparameetitega elementidel sobitamine häälestusribaga sobitamine veerandlainelõiguga sobitamine Sobitust võib vaadelda koormustakistuse

Rohkem

Matemaatiline maailmapilt MTMM Terje Hõim Johann Langemets Kaido Lätt 2018/19 sügis

Matemaatiline maailmapilt MTMM Terje Hõim Johann Langemets Kaido Lätt 2018/19 sügis Matemaatiline maailmapilt MTMM.00.342 Terje Hõim Johann Langemets Kaido Lätt 2018/19 sügis Sisukord *** 1 Sissejuhatus 1 1.1 Kursuse eesmärk.................................... 2 1.2 Matemaatika kui keel.................................

Rohkem

efo03v2pkl.dvi

efo03v2pkl.dvi Eesti koolinoorte 50. füüsikaolümpiaad 1. veebruar 2003. a. Piirkondlik voor Põhikooli ülesannete lahendused NB! Käesoleval lahendustelehel on toodud iga ülesande üks õige lahenduskäik. Kõik alternatiivsed

Rohkem

Infix Operaatorid I Infix operaatorid (näiteks +) ja tüübid (näiteks ->) kirjutatakse argumentide vahele, mitte argumentide ette. Näiteks: 5 + 2, 2*pi

Infix Operaatorid I Infix operaatorid (näiteks +) ja tüübid (näiteks ->) kirjutatakse argumentide vahele, mitte argumentide ette. Näiteks: 5 + 2, 2*pi Infix Operaatorid I Infix operaatorid (näiteks +) ja tüübid (näiteks ->) kirjutatakse argumentide vahele, mitte argumentide ette. Näiteks: 5 + 2, 2*pi*r^2, Float -> Int Infixoperaatori kasutamiseks prefix-vormis

Rohkem

Word Pro - digiTUNDkaug.lwp

Word Pro - digiTUNDkaug.lwp / näide: \ neeldumisseadusest x w x y = x tuleneb, et neeldumine toimub ka näiteks avaldises x 2 w x 2 x 5 : x 2 w x 2 x 5 = ( x 2 ) w ( x 2 ) [ x 5 ] = x 2 Digitaalskeemide optimeerimine (lihtsustamine)

Rohkem

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased oma kujunduse ühele kohale koolis. 5.1 Kohavalik Tiimi

Rohkem

ma1p1.dvi

ma1p1.dvi Peatükk 1 Funktsioonid ja nendega seotud mõisted 1.1 Reaalarvud ja Arvtelg. Absoluutväärtuse mõiste. Reaalarvudest koosnevad hulgad. Enne arvu mõiste käsitlemist toome sisse mõned hulkadega seotud tähised.

Rohkem

Diskreetne matemaatika I Kevad 2019 Loengukonspekt Lektor: Valdis Laan 20. juuni a.

Diskreetne matemaatika I Kevad 2019 Loengukonspekt Lektor: Valdis Laan 20. juuni a. Diskreetne matemaatika I Kevad 2019 Loengukonspekt Lektor: Valdis Laan 20. juuni 2019. a. 2 Sisukord 1 Matemaatiline loogika 7 1.1 Lausearvutus.................................. 7 1.1.1 Põhimõistete meeldetuletamine....................

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 3 PK matemaatika.docx

Microsoft Word - Lisa 3 PK matemaatika.docx Lisa 3 Pärnu Täiskasvanute Gümnaasiumi õppekava juurde Põhikooli ainekavad Ainevaldkond Matemaatika Ainevaldkonna kohustuslikud kursused: Ainevaldkonda kuulub matemaatika, mida õpitakse alates IV klassist.

Rohkem

Word Pro - digiTUNDkaug.lwp

Word Pro - digiTUNDkaug.lwp ARVUSÜSTEEMID Kõik olulised arvusüsteemid on positsioonilised ehk arvu numbrid asuvad neile ettenähtud kindlatel asukohtadel arvujärkudes a i : a a a a a a a - a - a - a - a i Ainus üldtuntud mittepositsiooniline

Rohkem

Sissejuhatus mehhatroonikasse MHK0120

Sissejuhatus mehhatroonikasse  MHK0120 Sissejuhatus mehhatroonikasse MHK0120 5. nädala loeng Raavo Josepson raavo.josepson@ttu.ee Pöördliikumine Kulgliikumine Kohavektor Ԧr Kiirus Ԧv = d Ԧr dt Kiirendus Ԧa = dv dt Pöördliikumine Pöördenurk

Rohkem

Võistlusülesanne Vastutuulelaev Finaal

Võistlusülesanne Vastutuulelaev Finaal Võistlusülesanne Vastutuulelaev Finaal CADrina 2016 võistlusülesannete näol on tegemist tekst-pilt ülesannetega, milliste lahendamiseks ei piisa ainult jooniste ülevaatamisest, vaid lisaks piltidele tuleb

Rohkem

Microsoft Word - Errata_Andmebaaside_projekteerimine_2013_06

Microsoft Word - Errata_Andmebaaside_projekteerimine_2013_06 Andmebaaside projekteerimine Erki Eessaar Esimene trükk Teadaolevate vigade nimekiri seisuga 24. juuni 2013 Lehekülg 37 (viimane lõik, teine lause). Korrektne lause on järgnev. Üheks tänapäeva infosüsteemide

Rohkem

Image segmentation

Image segmentation Image segmentation Mihkel Heidelberg Karl Tarbe Image segmentation Image segmentation Thresholding Watershed Region splitting and merging Motion segmentation Muud meetodid Thresholding Lihtne Intuitiivne

Rohkem

Matemaatilised meetodid loodusteadustes. I Kontrolltöö I järeltöö I variant 1. On antud neli vektorit: a = (2; 1; 0), b = ( 2; 1; 2), c = (1; 0; 2), d

Matemaatilised meetodid loodusteadustes. I Kontrolltöö I järeltöö I variant 1. On antud neli vektorit: a = (2; 1; 0), b = ( 2; 1; 2), c = (1; 0; 2), d Matemaatilised meetodid loodusteadustes I Kontrolltöö I järeltöö I variant On antud neli vektorit: a (; ; ), b ( ; ; ), c (; ; ), d (; ; ) Leida vektorite a ja b vaheline nurk α ning vekoritele a, b ja

Rohkem

QUANTUM SPIN-OFF - Experiment UNIVERSITEIT ANTWERPEN

QUANTUM SPIN-OFF - Experiment UNIVERSITEIT ANTWERPEN 1 Kvantfüüsika Tillukeste asjade füüsika, millel on hiiglaslikud rakendusvõimalused 3. osa: PRAKTILISED TEGEVUSED Elektronide difraktsioon Projekti Quantum Spin-Off rahastab Euroopa Liit programmi LLP

Rohkem

DIGITAALTEHNIKA DIGITAALTEHNIKA Arvusüsteemid Kümnendsüsteem Kahendsüsteem Kaheksandsüsteem Kuueteistkü

DIGITAALTEHNIKA DIGITAALTEHNIKA Arvusüsteemid Kümnendsüsteem Kahendsüsteem Kaheksandsüsteem Kuueteistkü DIGITAALTEHNIKA DIGITAALTEHNIKA... 1 1. Arvusüsteemid.... 2 1.1.Kümnendsüsteem....2 1.2.Kahendsüsteem.... 2 1.3.Kaheksandsüsteem.... 2 1.4.Kuueteistkümnendsüsteem....2 1.5.Kahendkodeeritud kümnendsüsteem

Rohkem

7 KODEERIMISTEOORIA 7.1 Sissejuhatus Me vaatleme teadete edastamist läbi kanali, mis sisaldab müra ja võib seetõttu moonutada lähteteadet. Lähteteade

7 KODEERIMISTEOORIA 7.1 Sissejuhatus Me vaatleme teadete edastamist läbi kanali, mis sisaldab müra ja võib seetõttu moonutada lähteteadet. Lähteteade 7 KODEERIMISTEOORIA 7.1 Sissejuhatus Me vaatleme teadete edastamist läbi kanali, mis sisaldab müra ja võib seetõttu moonutada lähteteadet. Lähteteade kodeeritakse, st esitatakse sümbolite kujul, edastatakse

Rohkem

KM 1 Ülesannete kogu, 2018, s

KM 1 Ülesannete kogu, 2018, s MTMM.00.340 Kõrgem matemaatika 1 2018 sügis Ülesannete kogu 1. osa Põhiliste elementaarfunktsioonide tuletised (Const) = 0 (sinx) = cosx (arcsinx) = 1 1 x 2 (x α ) = α x α 1, α 0 (cosx) = sinx (arccosx)

Rohkem

elastsus_opetus_2005_14.dvi

elastsus_opetus_2005_14.dvi 7.4. Näiteid ümar- ja rõngasplaatide paindeülesannetest. 298 7.4 Näiteid ümar- ja rõngasplaatide paindeülesannetest. Rajatingimused: jäik kinnitus vaba toetus vaba serv w = 0, dw dr = 0; (7.43) w = 0,

Rohkem

Microsoft PowerPoint - loeng2.pptx

Microsoft PowerPoint - loeng2.pptx Kirjeldavad statistikud ja graafikud pidevatele tunnustele Krista Fischer Pidevad tunnused ja nende kirjeldamine Pidevaid (tihti ka diskreetseid) tunnuseid iseloomustatakse tavaliselt kirjeldavate statistikute

Rohkem

Diskreetne matemaatika I praktikumiülesannete kogu a. kevadsemester

Diskreetne matemaatika I praktikumiülesannete kogu a. kevadsemester Diskreetne matemaatika I praktikumiülesannete kogu 2019. a. kevadsemester Sisukord 1 Tingimuste ja olukordade analüüsimine 3 2 Tõesuspuu meetod 5 3 Valemite teisendamine 7 4 Normaalkujud 7 5 Predikaadid

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 3 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, 3. nimetage see ümber leheküljeks Praks3 ja

Rohkem

Eesti koolinoorte XLIX täppisteaduste olümpiaadi lõppvoor MATEMAATIKAS Tartus, 7. märtsil a. Lahendused ja vastused IX klass 1. Vastus: 45. Olgu

Eesti koolinoorte XLIX täppisteaduste olümpiaadi lõppvoor MATEMAATIKAS Tartus, 7. märtsil a. Lahendused ja vastused IX klass 1. Vastus: 45. Olgu Eesti koolioorte XLIX täppisteaduste olümpiaadi lõppvoor MATEMAATIKAS Tartus, 7. märtsil 2002. a. Lahedused ja vastused IX klass 1. Vastus: 45. Olgu M tipust A lõigule KL tõmmatud ristlõigu aluspukt (vt.

Rohkem

Tala dimensioonimine vildakpaindel

Tala dimensioonimine vildakpaindel Tala dimensioonimine vildakpaindel Ülesanne Joonisel 9 kujutatud okaspuidust konsool on koormatud vertikaaltasandis ühtlase lauskoormusega p ning varda teljega risti mõjuva kaldjõuga (-jõududega) F =pl.

Rohkem

Microsoft Word - polkaudio 2010 hinnakiri

Microsoft Word - polkaudio 2010 hinnakiri polkaudio 2010 hinnakiri HINNAKIRI 2010 Kirjeldus Viimistlus Hinna Hind EEK Hind ühik 20%km 20%km naturaalne LSi SEEERIA spoon LSi 15 Põrandakõlar või kirss tk. 11344 725 LSi 9 Riiulikõlar või kirss paar

Rohkem

Andmed arvuti mälus Bitid ja baidid

Andmed arvuti mälus Bitid ja baidid Andmed arvuti mälus Bitid ja baidid A bit about bit Bitt, (ingl k bit) on info mõõtmise ühik, tuleb mõistest binary digit nö kahendarv kahe võimaliku väärtusega 0 ja 1. Saab näidata kahte võimalikku olekut

Rohkem

Programmi Pattern kasutusjuhend

Programmi Pattern kasutusjuhend 6.. VEKTOR. TEHTE VEKTORITEG Vektoriks nimetatakse suunatud sirglõiku. 6... VEKTORI MÕISTE rvudega iseloomustatakse paljusid suurusi. Mõne suuruse määramiseks piisa ühest arvust ja mõõtühikust. Näiteks

Rohkem

PALMIKRÜHMAD Peeter Puusempa ettekanded algebra ja geomeetria õppetooli seminaril 11., 18. ja 25. jaanuaril a. 1. Palmikud ja palmikrühmad Ajalo

PALMIKRÜHMAD Peeter Puusempa ettekanded algebra ja geomeetria õppetooli seminaril 11., 18. ja 25. jaanuaril a. 1. Palmikud ja palmikrühmad Ajalo PALMIKRÜHMAD Peeter Puusempa ettekanded algebra ja geomeetria õppetooli seminaril 11., 18. ja 25. jaanuaril 2009. a. 1. Palmikud ja palmikrühmad Ajaloolisi märkmeid 1891 ilmus Adolf Hurwitzi 1 artikkel

Rohkem

Antennide vastastikune takistus

Antennide vastastikune takistus Antennide vastastikune takistus Eelmises peatükis leidsime antenni kiirgustakistuse arvestamata antenni lähedal teisi objekte. Teised objektid, näiteks teised antennielemendid, võivad aga mõjutada antenni

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Kas minna \374heskoos v\365i j\344\344da \374ksi - \334histegevuse arendamise t\344nane tegelikkus Rando V\344rni

(Microsoft PowerPoint - Kas minna \374heskoos v\365i j\344\344da \374ksi - \334histegevuse arendamise t\344nane tegelikkus Rando V\344rni Kas minna üheskoos või v i jääj ääda üksi? Ühistegevuse arendamise tänane t tegelikkus Eesti Maaülikool Majandus- ja sotsiaalinstituut Maamajanduse ökonoomika vastutusvaldkonna juht Professor Rando Värnik

Rohkem

Peafail3_2.dvi

Peafail3_2.dvi TARTU ÜLIKOOL ARVUTITEADUSE INSTITUUT Algoritmid ja andmestruktuurid Ülesannete kogu Versioon 3.2 13. märts 2017. a. 09:45 Koostajad: Ahti Peder Jüri Kiho Härmel Nestra Tartu 2017 Käesoleva õppevahendi

Rohkem

efo03v2kkl.dvi

efo03v2kkl.dvi Eesti koolinoorte 50. füüsikaolümpiaad 1. veebruar 2003. a. Piirkondlik voor Gümnaasiumi ülesannete lahendused NB! Käesoleval lahendustelehel on toodud iga ülesande üks õige lahenduskäik. Kõik alternatiivsed

Rohkem

SK-3MD

SK-3MD SK-MD KENWOOD CORPORATION COMPACT DIGITAL AUDIO TEXT B60-57-0 0 MA (J) FE 00 JA 57/0-/JA** Page.07.00, :6 amadobe PageMaker 6.5J/PPC JA JA 6 5 5 6 8 55 56 58 60 6 6 66 67 68 69 69 7 7 76 0 5 8 0 7 8 5

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, nimetage see ümber leheküljeks Praks6 ja 3.

Rohkem

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI Goggles DJI Goggles on mugavad prillid, mis on disainitud mugavaks FPV lendamiseks DJI toodetega. Nad loovad ultra-kõrge kvaliteediga pildi, minimaalse viivitusega pikamaa

Rohkem

AINE NIMETUS: MATEMAATIKA AINEKAVA I-III KOOLIASMTES ÜLDOSA Põhikooli riiklik õppekava: Õppe- ja kasvatuseesmärgid Õppeaine kirjeldus Kooliastmete õpi

AINE NIMETUS: MATEMAATIKA AINEKAVA I-III KOOLIASMTES ÜLDOSA Põhikooli riiklik õppekava: Õppe- ja kasvatuseesmärgid Õppeaine kirjeldus Kooliastmete õpi AINE NIMETUS: MATEMAATIKA AINEKAVA I-III KOOLIASMTES ÜLDOSA Põhikooli riiklik õppekava: Õppe- ja kasvatuseesmärgid Õppeaine kirjeldus Kooliastmete õpitulemused Nädalatundide jaotumine klassiti Hindamine

Rohkem

Pythoni Turtle moodul ja Scratchi värvilisem pool Plaan Isikukoodi kontrollnumbri leidmine vaatame üle lahenduse kontrollnumbri leimiseks. Pythoni joo

Pythoni Turtle moodul ja Scratchi värvilisem pool Plaan Isikukoodi kontrollnumbri leidmine vaatame üle lahenduse kontrollnumbri leimiseks. Pythoni joo Pythoni Turtle moodul ja Scratchi värvilisem pool Plaan Isikukoodi kontrollnumbri leidmine vaatame üle lahenduse kontrollnumbri leimiseks. Pythoni joonistamise võimalused Turtle mooduli abil. Scratchi

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, nimetage see ümber leheküljeks Praks6 ja 3. kopeerige

Rohkem

Microsoft Word - F3A_Reeglistik_2010.doc

Microsoft Word - F3A_Reeglistik_2010.doc Mudeliklassi F3A Eesti meistrivõistluste reeglistik (2010) Reeglid põhinevad Rahvusvahelise Lennuspordi Föderatsiooni (FAI) määrustel, kuid on mugandatud arvestades kohalike võistlejate lennuvahendeid

Rohkem

Microsoft PowerPoint - K ja Kr L 16a.pptx

Microsoft PowerPoint - K ja Kr L 16a.pptx 6. Krüpteerimisealgoritmid ja meetodid. Sümmeetriline rüptisüsteem. Avaliu võtmega rüpteerimine 3. Digitaalne alliri (asümmeetrilise rüpteerimise alusel, lisas asutatase veel paisefuntsiooni adresseerimises)

Rohkem

Funktsionaalne Programmeerimine

Funktsionaalne Programmeerimine Geomeetrilised kujundid Geomeetriliste kujundite definitsioon: data Shape = Rectangle Side Side Ellipse Radius Radius RtTriangle Side Side Polygon [Vertex] deriving Show type Radius = Float type Side =

Rohkem

Lõppvoor 2016

Lõppvoor 2016 Lõppvoor 016 Ülesanded 9. klass.............. 10. klass............. 3 11. klass............. 4 1. klass............. 5 Ülesanded vene keeles 6 9 класс.............. 6 10 класс............. 7 11 класс.............

Rohkem

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs 2014 1. Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigieksam on alates 2014. a asendatud Goethe-Zertifikat

Rohkem

VL1_praks6_2010k

VL1_praks6_2010k Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht (Insert / Lisa -> Worksheet / Tööleht), nimetage

Rohkem

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

Andmebaasid, MTAT loeng Normaalkujud

Andmebaasid, MTAT loeng Normaalkujud Andmebaasid, MTAT.03.264 6. loeng Normaalkujud E-R teisendus relatsiooniliseks Anne Villems Meil on: Relatsiooni mõiste Relatsioonalgebra Kus me oleme? Funktsionaalsete sõltuvuse pere F ja tema sulund

Rohkem

Kiekim mees kirjeldus.docx

Kiekim mees kirjeldus.docx KULLAKERA KANDJAD XII noorte tantsupeo ühitants Tantsu on loonud Margus Toomla ja Karmen Ong 2016. aasta detsembris 2017. aasta noorte tantsupeoks MINA JÄÄN, kirjeldanud Margus Toomla. Muusika ja sõnad

Rohkem

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 0.02.2009 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 3.0.206 Avaldamismärge: Kiirgustegevuses tekkinud radioaktiivsete

Rohkem

VRG 2, VRG 3

VRG 2, VRG 3 Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) 2-tee ventiil, väliskeermega 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Omadused Mullikindel konstruktsioon Mehhaaniline snepperühendus täiturmootoriga MV(E) 335,

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc) ALGKLASSILAPSED 1 MINU NIMI ON MINA OLEN PRAEGU TÄNA ON 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED KIRJUTA VÕI JOONISTA SIIA KAKS KÄRNERI TÖÖRIISTA KIRJUTA SIIA SELLE TAIME 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST NIMI MIDA ISTUTASID MÕISTA,

Rohkem

Mittekorrektsed ülesanded 2008

Mittekorrektsed ülesanded 2008 Mittekorrektsed ülesanded 008 Sisukord 1 Näiteid mittekorrektsetest ül.-test ja iseregulariseerimisest 5 1.1 Sissejuhatus............................. 5 1.1.1 Lineaarne võrrand ruumis R...............

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc) 4-6 KLASS 1 Minu nimi on Ma olen praegu Täna on 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED Kirjuta või joonista siia kolm kärneri tööriista Kirjuta siia selle taime nimi, 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST 3. TÖÖRIIST mida istutasid

Rohkem

Fyysika 8(kodune).indd

Fyysika 8(kodune).indd Joonis 3.49. Nõgusläätses tekib esemest näiv kujutis Seega tekitab nõguslääts esemest kujutise, mis on näiv, samapidine, vähendatud. Ülesandeid 1. Kas nõgusläätsega saab seinale Päikese kujutist tekitada?

Rohkem

pkm_2010_ptk6_ko_ja_kontravariantsus.dvi

pkm_2010_ptk6_ko_ja_kontravariantsus.dvi Peatükk 6 Kovariantsus ja kontravariantsus ehk mis saab siis kui koordinaatideks pole Descartes i ristkoordinaadid 1 6.1. Sissejuhatus 6-2 6.1 Sissejuhatus Seni oleme kasutanud DRK, kuid üldjuhul ei pruugi

Rohkem

Neurovõrgud. Praktikum aprill a. 1 Stohhastilised võrgud Selles praktikumis vaatleme põhilisi stohhastilisi võrke ning nende rakendust k

Neurovõrgud. Praktikum aprill a. 1 Stohhastilised võrgud Selles praktikumis vaatleme põhilisi stohhastilisi võrke ning nende rakendust k Neurovõrgud. Praktikum 11. 29. aprill 2005. a. 1 Stohhastilised võrgud Selles praktikumis vaatleme põhilisi stohhastilisi võrke ning nende rakendust kombinatoorsete optimiseerimisülesannete lahendamiseks.

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 13. Küberturvalisus Side IRT3930 Ivo Müürsepp Pahavara Viirus Uss (Worm) Troojalane Käomuna (Rootkit) Lunavara (Ransomware) Küberturvalisus 2 Stuxnet Foto: http://www.globalsecurity.org/ Küberturvalisus

Rohkem

VL1_praks2_2009s

VL1_praks2_2009s Biomeetria praks 2 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik (see, mida 1. praktikumiski analüüsisite), 2. nimetage Sheet3 ümber

Rohkem

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimisel on hea teada... 5 Vintsi hooldus... 6 Garantii...

Rohkem

TALLINNA PAE GÜMNAASIUMI AINEKAVAD GÜMNAASIUM AINEVALDKOND: MATEMAATIKA

TALLINNA PAE GÜMNAASIUMI AINEKAVAD GÜMNAASIUM AINEVALDKOND: MATEMAATIKA TALLINNA PAE GÜMNAASIUMI AINEKAVAD GÜMNAASIUM AINEVALDKOND: MATEMAATIKA SISUKORD 1. AINEVALDKOND: MATEMAATIKA 4 1.1. MATEMAATIKAPÄDEVUS JA ÜLDPÄDEVUSTE KUJUNDAMINE 4 1.1.1. ÜLDPÄDEVUSTE KUJUNDAMINE MATEMAATIKA

Rohkem

ET TOIMIVUSDEKLARATSIOON vastavalt järgneva määruse (EL) Nr. 305/2011 lisale III: lisale III Elektritööriistadega kasutatavad Hilti kinnitid X-P 20 B3

ET TOIMIVUSDEKLARATSIOON vastavalt järgneva määruse (EL) Nr. 305/2011 lisale III: lisale III Elektritööriistadega kasutatavad Hilti kinnitid X-P 20 B3 ET TOIMIVUSDEKLARATSIOON vastavalt järgneva määruse (EL) Nr. 305/2011 lisale III: lisale III Elektritööriistadega kasutatavad Hilti kinnitid X-P 20 B3, X-P 24 B3, X-P 20 G3 ja X-P 24 G3, mis on mõeldud

Rohkem

Andmebaasid, MTAT Andmebaasikeeled 11.loeng

Andmebaasid, MTAT Andmebaasikeeled 11.loeng Andmebaasid, MTAT.03.264 Andmebaasikeeled 11. loeng Anne Villems Eksamiaegade valimine Kas on vaja eksamiaega mai lõpus? I eksami aeg. valikud: 3., 4. või 5. juuni kell 10.00 II eksami aeg. 17. kell 12.00

Rohkem

PIDEVSIGNAALIDE TÖÖTLEMINE

PIDEVSIGNAALIDE TÖÖTLEMINE 5. Lõpliku siirdega filtrid (I) SIGNAALITÖÖTLUS II Loegumaterjal 5 (I/II) Toomas uube I filter omab lõpliku pikkusega diskreetset impulsskaja hi iltri väljudsigaal y o kovolutsioo impulsskajast ja diskreetsest

Rohkem

Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad ko

Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad ko Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad koos AMV(E) 335, AMV(E) 435 ja AMV(E) 438 SU täiturmootoritega.

Rohkem

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused Õpetajate täienduskoolituse vajadus ja põhimõtted Meedi Neeme Rocca al Mare Seminar 2010 Hariduse eesmärk on õpilase areng Olulised märksõnad: TEADMISED,ARUKUS,ELUTARKUS,ISIKUPÄ- RASUS, ENESEKINDLUS JA

Rohkem