TARTU ÜLIKOOL Sporditeaduste ja füsioteraapia instituut Liina Lattik Reie-nelipealihase funktsionaalse seisundi taastumise dünaamika põlveliigese eesm

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "TARTU ÜLIKOOL Sporditeaduste ja füsioteraapia instituut Liina Lattik Reie-nelipealihase funktsionaalse seisundi taastumise dünaamika põlveliigese eesm"

Väljavõte

1 TARTU ÜLIKOOL Sporditeaduste ja füsioteraapia instituut Liina Lattik Reie-nelipealihase funktsionaalse seisundi taastumise dünaamika põlveliigese eesmise ristatisideme rekonstruktsiooni järgselt meestel Recovery of quadriceps femoris muscle function after anterior cruciate ligament reconstruction in men Magistritöö Füsioteraapia õppekava Juhendaja: Professor M. Pääsuke Tartu,

2 SISUKORD TÖÖS KASUTATUD LÜHENDID... 4 UURIMISTÖÖ LÜHIÜLEVAADE... 5 ABSTRACT... 6 SISSEJUHATUS KIRJANDUSE ÜLEVAADE Põlveliigese eesmise ristatisideme vigastused ja ravi Põlveliigese eesmise ristatisideme postoperatiivne taastusravi Külmaravi postoperatiivses taastusravis Lihaste elektrostimulatsioon postoperatiivses taastusravis UURIMISTÖÖ EESMÄRK JA ÜLESANDED UURIMISTÖÖ METOODIKA Vaatlusalused Uurimismeetodid Antropomeetrilised mõõtmised Põlveliigese ja reie ümbermõõtude mõõtmine Valu hindamine Elektromüograafia Isokineetiline dünamomeetria Ravimeetodid Uuringu korraldus Andmete statistiline analüüs UURIMISTÖÖ TULEMUSED Reie-nelipealihase elektromüograafilise aktiivsuse dünaamika tahtelisel isomeetrilisel pingutusel pre- ja postoperatiivselt Reie-nelipealihase elektromüograafilise aktiivsuse dünaamika tahtelisel isomeetrilisel pingutusel elektrostimulatsiooni ja külmaravi järgselt Valu dünaamika pre- ja postoperatiivselt Ümbermõõtude dünaamika pre- ja postoperatiivselt Isokineetilise jõu näitajate dünaamika pre- ja postoperatiivselt Korrelatsioonanalüüs TÖÖ TULEMUSTE ARUTELU Reie-nelipealihase elektromüograafilise aktiivsuse dünaamika tahtelisel isomeetrilisel pingutusel Valu, ümbermõõtude ja isokineetilise jõu näitajate dünaamika Korrelatiivsed seosed, limiteerivad faktorid ja praktilised väljundid... 35

3 6. JÄRELDUSED KASUTATUD KIRJANDUS LISAD Lisa 1. Uuritava nõusolekuleht Lisa 2. Voolutugevus lihaste elektrostimulatsioonil Lisa 3. Harjutuskava põlveliigese eesmise ristatasime rekonstruktsiooni järgselt TÄNUAVALDUS Autori lihtlitsents töö avaldamiseks... 55

4 TÖÖS KASUTATUD LÜHENDID ACL - (ingl. anterior cruciate ligament) eesmine ristatiside AMI - (ingl. arthrogenic muscle inhibition) artrogeenne lihasinhibitsioon EMG - (ingl. electromyography) elektromüograafia EMS - (ingl. electrical muscle stimulation) lihaste elektrostimulatsioon ES - (ingl. effect size) kliiniline olulisus RF - (ingl. m. rectus femoris) reie sirglihas VAS - (ingl. Visual Analogue Scale) visuaalne analoogskaala VL - (ingl. m. vastus lateralis) külgmine pakslihas VM - (ingl. m. vastus medialis) keskmine pakslihas

5 UURIMISTÖÖ LÜHIÜLEVAADE Eesmärk: Käesoleva uurimistöö eesmärgiks oli välja selgitada reie-nelipealihase funktsionaalse seisundi taastumise dünaamika põlveliigese eesmise ristatisideme rekonstruktsiooni korral varajasel operatsiooni järgsel perioodil meestel. Metoodika: Uuritavateks olid 14 meest keskmise vanusega 31,9 ± 2 aastat, kellel teostati põlveliigese eesmise ristatisideme rekonstruktsioon. Vaatlusalustel hinnati reienelipealihase tahtelist aktivatsioonivõimet elektromüograafilise aktiivsuse amplituudi järgi maksimaalsel tahtelisel isomeetrilisel pingutusel preoperatiivselt, 1. postoperatiivsel päeval enne ja pärast ravi, 5. postoperatiivsel päeval ja 4 kuud pärast operatsiooni. Preoperatiivselt ja 4 kuud postoperatiivselt määrati isokineetilise jõu moment sääre sirutusel ja painutusel tervel ja vigastatud jalal nurkkiirustel 180 /s ja 60 /s. Preoperatiivselt, postoperatiivselt 1. ja 5. päeval mõõdeti vigastatud jala põlveliigese ja reielihaste ümbermõõdud ja hinnati valu VAS-skaalal. Valu hinnati lisaks 4 kuu möödudes operatsioonist. Viiel järjestikusel postoperatiivsel päeval teostati taastusravina reie-nelipealihasele elektrostimulatsiooni (30 Hz, 25 min) ja külmaravi (+5 C, 30 min). Alates 1. postoperatiivsest päevast teostasid uuritavad terapeutilisi harjutusi vähemalt nelja kuu möödumiseni operatsioonist. Tulemused: Esimesel postoperatiivsel päeval oli reie-nelipealihase elektromüograafiline aktiivsus maksimaalsel tahtelisel isomeetrilisel pingutusel vähenenud (p<0,05) võrreldes preoperatiivse tasemega. Postoperatiivselt tekkisid opereeritud põlveliigese piirkonda märkimisväärne turse ja valu. Esimese 5 postoperatiivse päevaga suurenes (p<0,05) reienelipealihase elektromüograafiline aktiivsus maksimaalsel pingutusel, vähenesid (p<0,05) ümbermõõdud ja valu. Vahetult pärast lihaste elektrostimulatsiooni toimus ulatuslikum reie-nelipealihase elektromüograafilise aktiivsuse tõus tahtelisel pingutusel võrreldes külmaraviga. Reie-nelipealihase aktivatsioonivõime hinnatuna elektromüograafilise aktiivsuse järgi ja isokineetiline jõud olid 4 kuu möödudes operatsioonist taastunud preoperatiivsele tasemele. Kokkuvõte: Esimesel postoperatiivsel nädalal esineb reie-nelipealihase tahtelise aktivatsioonivõime ulatuslik langus, tekib turse ja valu põlveliigese piirkonnas. Postoperatiivselt tõstab ravina kasutatud elektrostimulatsioon reie-nelipealihase tahtelist aktivatsioonivõimet rohkem kui külmaravi. Neljandaks postoperatiivseks kuuks on reienelipealihase tahteline aktivatsioonivõime ja jõud taastunud preoperatiivsele tasemele. Märksõnad: elektromüograafiline aktiivsus, elektrostimulatsioon, külmaravi, põlveliigese eesmise ristatisideme rekonstruktsioon, reie-nelipealihas.

6 ABSTRACT Aim: The aim of this study was to assess the recovery of the function of quadriceps femoris muscle after anterior cruciate ligament reconstruction in early postoperative period in men. Methods: Fourteen men (31,9 ± 2 years) participated in this study. Subjects went under anterior cruciate ligament reconstruction. Electromyographic activity of quadriceps femoris muscle was measured preoperatively, on 1st postoperative day before and after treatment, on 5st postoperative day and four months postoperatively. Isokinetic strenght of knee extensor and flexsor muscles was measured preoperatively and four months postoperatively. Knee and thigh muscles circumferences were measured preoperatively, on 1st and on 5st postoperative day. Pain was assessed on VAS-scale preoperatively, on 1st and on 5st postoperative day and four months postoperatively. The patients received electrical muscle stimulation (30 Hz, 25 min) and cryotherapy (+5 C, 30 min) on quadriceps femoris muscle in five consecutive postoperative days. Therapeutic exercises were done since 1st postoperative day to at least four month after surgery. Results: Electromyographyic activity of quadriceps femoris muscle dropped significantly (p<0,05) postoperatively. Knee and thigh circumferences, and pain increased significantly on 1st postoperative week. On 1st postoperative week, electromyographic activity of quadriceps femoris muscle increased significantly, circumferences and pain dropped. Electromyographyic activity of quadriceps femoris muscle increased in greate extent (p<0,05) immediately after electrical muscle stimulation than after cryotherapy. Electromygraphic activity and isokinetic strenght of quadriceps femoris muscle recovered to preoperative level four months after surgery. Conclusion: On first week after anterior cruciate ligament reconstruction, a significant decrease occurs in voluntary activation capacity of quadriceps femoris muscle. A remarkable swelling and pain are formed after operation. Postoperatively, electrical muscle stimulation therapy increases voluntary activation capacity of quadriceps femoris muscle more than cryotherapy. Four months postoperatively, quadriceps femoris muscle voluntary activation capacity and isokinetic strenght are recovered to preoperative level. Keywords: anterior cruciate ligament reconstruction, cryotherapy, electrical muscle stimulation, electromyographic activity, quadriceps femoris muscle.

7 SISSEJUHATUS Põlveliigese eesmise ristatisideme vigastus on üks sagedasemaid põlvetraumasid, mis umbes 70% juhtudest tekib mittekontaktselt ja 30% kontaktselt (Remer et al., 1992). Vigastuste ravis on tavapäraseks protseduuriks artroskoopiline operatsioon, mille käigus rekonstrueeritakse side transplantaadiga. Põlveliigese eesmise ristatisideme rekonstruktsiooni tulemusena saavad vigastatud naasta sportliku ja aktiivse eluviisi juurde (Wright et al., 2008). Põlveliigese eesmise ristatisideme rekonstruktsiooni järgselt on sagedaseks probleemiks põlveliigest ümbritsevate lihaste, eriti reie-nelipealihase, atroofia ja nõrkus (Lynch et al., 2012; Thomas et al., 2013). Lisaks esinevad turse (Zaman et al., 2015), valu (Martimbianco et al., 2014), kinesiofoobia (Medvecky & Nelson, 2015) ja neuromuskulaarne düsfunktsioon, mille korral on häiritud sääre painutajalihaste funktsioon (Christanell et al., 2012). Külmaravi on laialdaselt kasutatav rehabilitatsioonis, kuigi selle efektiivsus pärast eesmise ristatisideme rekonstruktsiooni ei ole veel selge (Martimbianco et al., 2014). Küll on aga leitud, et külmaravil on positiivne mõju reie-nelipealihase funktsiooni taastumisel, parandades lihaste aktivatsiooni, mille tulemusena on võimalik arendada lihasjõudu põlveliigese eesmise ristatisideme rekonstruktsiooni järgselt (Hart et al., 2010). On leitud, et külmaravi ja terapeutiliste harjutuste kombineerimine tõstavad reie-nelipealihase aktivatsioonivõimet postoperatiivselt (Hart et al., 2014). Hetkel saadaval olevad tõendid ei ole piisavad lõpliku järelduse tegemiseks, kas külmaravi on efektiivne põlveliigese eesmise ristatisideme rekonstruktsiooni järgselt. Antud teema vajab lisauuringuid (Martimbianco et al., 2014). Lihaste elektrostimulatsiooni kasutatakse ravina rekonstruktsiooni järgselt varajases rehabilitatsioonifaasis selleks, et aktiveerida lihaseid ja ennetada lihasatroofiat ja lihasmassi kadu (Ediz et al., 2012; Hasegawa et al., 2011). Samuti aitab lihaste elektrostimulatsioon vähendada liigese turset ja valu (Benazzo et al., 2008; Ediz et al., 2012). Varem ei ole uuritud põlveliigese eesmise ristatisideme vigastusega patsientidel, milline on reie-nelipealihase aktivatsioonivõime hinnatuna EMG aktiivsuse järgi maksimaalsel tahtelisel isomeetrilisel pingutusel varajasel operatsiooni järgsel perioodil. Seejuures ei ole võrdlevalt uuritud ravina kasutatud elektrostimulatsiooni ja külmaravi vahetut efekti reie-nelipealihase aktivatsioonivõimele.

8 1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE 1.1. Põlveliigese eesmise ristatisideme vigastused ja ravi Põlveliigese eesmine ristatiside (ingl. anterior cruciate ligament - ACL) omab tähtsat rolli põlveliigese stabiilsuse tagamisel, kuna ühendab reieluud sääreluuga. ACL-i peamiseks ülesandeks on avaldada vastupanu sääreluu anterioorsele translatsioonile reieluu suhtes. ACL limiteerib liigset sääreluu rotatsiooni, avaldab vastupanu valgus- ja varusstressile, täidab proprioretseptiivset funktsiooni ja osaleb pööre koju (ingl. screw-home) mehhanismis (Ellison & Berg, 1985). ACL-is paiknevad mehhaanoretseptorid edastavad infot põlveliigese asendimuutustest seljaajju ja supraspinaalsetesse keskustesse, mille tulemusena muutub põlveliigest ümbritsevate lihaste aktiivsus. ACL-i vigastuse käigus kahjustuvad mehhaanoretseptorid ning juhteteed, mille tõttu on häiritud spinaalsed refleksid ja lihaste aktivatsioonivõime tervikuna (Konishi et al., 2002; Palmieri-Smith & Thomas, 2009). ACL-i rebend on üks enamlevinumaid spordivigastusi ning üks sagedasemaid põlveliigese struktuuride vigastusi. ACL-i rebend võib tekkida mittekontaktselt ja kontaktselt. Mittekontaktse vigastuse tekkemehhanismideks võivad olla: järsk suunamuutus, peatumine suurelt kiiruselt või maandumine ülesirutuses põlvega jalale. Vähem esineb kontaktseid vigastusi, mis tekivad löök-kontaktist teise isiku või esemega, mille korral liigub põlveliiges liigselt valgus-asendisse (Remer et al., 1992). ACL-i vigastuse järgselt esineb põlveliigeses sageli funktsionaalne ebastabiilsus, kuna sääreluu nihkub liigselt anterioorsele ja ilmneb lihaste aktiveerumise koordinatsiooni puudulikkus. Viimase põhjuseks arvatakse olevat vähenenud sensoorne tagasiside ACL-ist kesknärvisüsteemi (Borsa, 1997). ACL-i rebend ei parane ise viisil, mis taastaks normaalse põlveliigese funktsiooni. Seega on vajalik operatiivne sekkumine juhul, kui vigastatu soovib taastada põlveliigese funktsiooni ja stabiilsust, mis lubaks naasta kõrgel tasemel füüsilise aktiivsuse juurde. ACL-i ravis on tavapäraseks ravimeetodiks artroskoopiline operatsioon, mille käigus taastatakse side enamasti semitendinosusgracilis-e transplantaadiga (ingl. semitendinosus gracilis graft - STG) või luu-patellakõõluse-luu transplantaadiga (ingl. bone-patellar-tendon-bone graft - BTB). Leitud on, et STG transplantaadiga taastub sportlastel sääre sirutajalihaste jõud kuue kuuga ning BTB transplantaadiga kaheteist kuuga piisavale tasemele, et pöörduda tagasi sporti (Niga et al., 1996). Reie-nelipealihase tahteline aktivatsiooni defitsiit on oluliselt suurem ACL-i 8

9 vigastusega patsientidel, kellele ei ole rakendatud operatiivset sekkumist (Hart et al., 2010). Leitud on, et ACL-i vigastusega patsientidel esineb oluline proprioretseptsiooni defitsiit. ACL-i rekonstruktsiooni tulemusena taastub põlveliigese proprioretseptsioon normaalsele tasemele kuue kuuga sõltumata transplantaadi tüübist (Angoules et al., 2011). ACL-i rekonstruktsiooni järgselt on sagedaseks probleemiks reie-nelipealihase (Lynch et al., 2012; Thomas et al., 2013) ning hamstring- ja säärelihaste atroofia ja nõrkus (Hasegawa et al., 2011). Postoperatiivselt esinevad turse (Zaman et al., 2015), valu (Martimbianco et al., 2014) ja kinesiofoobia (Medvecky & Nelson, 2015). Probleeme põhjustab ka artrogeenne lihasinhibitsioon (ingl. arthrogenic muscle inhibition AMI), mille korral on vähenenud lihasaktivatsioon ja suurenenud pidurdus seljaajus lihaseid juhtivates segmentides. Skeletilihaste aktivatsiooni puudujääki defineeritakse kui võimetust tahteliselt aktiveerida tervet motoneuronpuuli, mis innerveerib lihast. AMI on kestev refleksina väljenduv vastus muutunud sensoorsele informatsioonile, mis tuleneb vigastatud liigeskõhre kudedest. AMI on kaitsemehhanism, mis põhjustab lihaste atroofiat ja nõrkust. Reie-nelipealihase tahteline aktivatsioonivõime defitsiit on seotud ACL-i vigastusega (Hart et al., 2014; Hopkins & Ingersoll, 2000; McHugh et al., 2001; Palmieri- Smith & Thomas, 2009). Reie-nelipealihase aktivatsioon on oluline säilitamaks lihasjõudu ja alajäseme funktsiooni (Hart et al., 2010). Püsivat lihasnõrkust on seostatud varajase põlveliigese osteoartroosi tekkega lisaks kõikidele eelpool nimetatud postoperatiivsetele probleemidele (Culvenor & Crossley, 2016; Palmieri-Smith & Thomas, 2009). McHugh jt. (2001) mõõtsid reie-nelipealihase tahtelist aktivatsioonivõimet pärast ACL-i rekonstruktsiooni elektromüograafiliselt (EMG). Mõõtmisi teostati 2 nädalat enne ja 5 nädalat pärast ACL-i rekonstruktsiooni. Leiti, et preoperatiivselt oli sääre sirutajalihaste tahteline aktivatsoonivõime defitsiit isomeetrilisel lihaspingutusel 16%, mis postoperatiivselt suurenes 41%-ni. Statistiliselt oluline tahteline aktivatsioonivõime defitsiit esines preoperatiivselt m. vastus medialis-el (ingl. m. vastus medialis - VM), aga mitte m. vastus lateralis-el (ingl. m. vastus lateralis - VL) ja m. rectus femoris-el (ingl. m. rectus femoris - RF). Viie nädala möödudes operatsioonist esines tahteline aktivatsioonivõime defitsiit kõigil kolmel lihasel. Kim jt. (2016) võrdlesid isokineetilise jõu näitajaid ACL-i vigastusega jalal ja tervel jalal. Nad leidsid, et ACL-i vigastusega on jõu langus suurem sääre sirutaja- ja painutajalihastel kui tervel jalal. Mõned aastad varem tehtud uuringus leiti, et painutajalihaste jõud ei erine oluliselt enne ja pärast operatsiooni. Küll aga toodi välja, et antud näitajat mõjutab transplantaadi tüüp: BTB transplantaadi kasutamisel ilmneb suurem reie-nelipealihase jõudefitsiit. Leitud on, et valu on seotud madalamate reie-nelipealihase jõunäitajatega ning seejuures jõud taastub kauem (Ueda et 9

10 al., 2016). Ülaltoodut kokkuvõttes on oluline alustada varakult taastusraviga, mis normaliseeriks põlveliigese sensoorse ja motoorse funktsiooni (Palmieri-Smith & Thomas, 2009) Põlveliigese eesmise ristatisideme postoperatiivne taastusravi ACL-i rekonstruktsiooni järgselt on oluline varajane rehabilitatsioon, et taastada nii liigese seisund kui ka motoorne funktsioon tervikuna võimalikult efektiivselt ja kiirelt. Näiteks sportlastel on põlveliigese funktsiooni taastamiseks vajalik 6 kuni 12 kuud kestvat taastusravi. Kuid arvatakse, et spordi juurde naasmine võiks toimuda isegi kahe aasta möödumisel ACL-i rekonstruktsioonist, kuna sel juhul on oluliselt vähenenud korduvvigastuste risk (Nagelli & Hewett, 2017). Hart jt. (2010) arvates on AMI-i pikaajaliste mõjude arvestamine vajalik selleks, et mõista postoperatiivselt tekkivat lihasnõrkust, kõnnimustri muutusi, liigese degeneratsiooni ja korduvvigastuste riske. AMI tõttu ei ole vigastatud võimelised täies ulatuses aktiveerima lihaseid ja seega põlveliigese funktsiooni taastavad terapeutilised harjutused ei ole nii efektiivsed. Oluline on esmalt tegeleda lihaste aktivatsioonivõime taastamisega ja seejärel lihaste jõudu taastavate harjutustega (Hart et al., 2012; Hopkins & Ingersoll, 2000). Elektriravi lihaste elektrostimulatsiooni (ingl. electrical muscle stimulation - EMS) näol ja külmaravi on efektiivsed meetodid suurendamaks lihaste tahtelist aktivatsioonivõimet. Nad vähendavad motoneuronpuulide inhibitsiooni, andes afferentse stiimuli seljaajju, mille tulemusena pidurduvad traumeeritud liigesest tulevad inhibeerivad afferentsed signaalid (Hart et al., 2014; Hasegawa et al., 2011). Postoperatiivses taastusravis on oluline esimese kahe nädala jooksul valu ja turse vähendamine. Järk-järgult suurendatakse liikuvusamplituudi kuni põlveliigese täieliku liikuvuseni. Alates 2. nädalast toimub üleminek kogu keharaskuse ülekandele. Alates 3. nädalast tegeletakse progresseeruva kõnnitreeninguga ja alustatakse jõu- ja tasakaalutreeninguga. Alates 5. kuust alustatakse osavus- ja plüomeetrilise jõutreeninguga ning toimub erialase spordi juurde naasmine. Taastusravi treeningu ajaline planeerimine võib indiviiditi erineda (Adams et al., 2012; Hasegawa et al., 2011; Ueda et al., 2016). Kuna antud vigastus tekib sageli sportliku tegevuse käigus, siis näiteks sportlaste puhul on oluline hinnata, kas ta on valmis pöörduma tagasi spetsiifilise sportliku tegevuse juurde. Isikutel, kellel on olnud ACL-i vigastus, on 6 korda suurem tõenäosus saada uus ACL-i vigastus 24 kuu jooksul alates sportliku tegevuse juurde naasmisest (Paterno et al., 2014). Sportlase valmisolek sõltub paljuski reie-nelipealihase tahtelisest aktivatsioonivõimest ja jõu 10

11 taastumisest. Jõunäitajate taastumist hinnatakse isokineetilise dünamomeetriga ja/või hüppetestidega (Ueda et al., 2016). Isokineetilise jõu testimine on objektiivne viis hindamaks põlveliigese dünaamilist stabiilsust ja rehabilitatsiooni tulemusi ACL-i rekonstruktsiooni järgselt. Reie-nelipealihase jõudefitsiit, mis jääb alla 10%, loetakse eelduseks sportliku tegevuse juurde tagasi pöördumiseks (Ardern et al., 2011). Cvjetkovic jt. (2015) on leidnud, et 6 kuud pärast ACL-i rekonstruktsiooni ei esine sääre sirutaja- ja painutajalihaste düsbalanssi Külmaravi postoperatiivses taastusravis Külmaravi kasutatakse laialdaselt postoperatiivse valu ja turse vähendamiseks, kuigi selle täpne toimemehhanism ei ole lõplikult teada. Arvatakse, et külmaravi alandab lokaalset põletikku läbi vasokonstriktsiooni ja vähendab lokaalset perifeerse närvisüsteemi erutuvust. Külmaravi toime sõltub paljuski subkutaanse rasvakihi paksusest. Leitud on, et seade, mis hoiab konstantset jahedat temperatuuri, omab oluliselt paremat külmaravi efekti kui jää (Barber, 2000; Levy et al., 2016; Martimbianco et al., 2014; Ruffilli et al., 2015). Külmaravi alandab valu, turset, suurendab põlveliigese liikuvust ja parandab tervikuna põlveliigese funktsiooni (Barber, 2000; Murgier & Cassard, 2014). Külmaravi eesmärgiks on suurendada lihaseid innerveerivate motoneuronpuulide aktiivsust. Motoneuronpuulide ülesandeks on haarata töösse (rekruteerida) lihaskiudusid. Liigese trauma järgselt on lihaste aktivatsioonivõime vähenenud motoneuronpuulide inhibitsiooni tõttu ning jõuharjutuste sooritamise efektiivsus on vähenenud. Külmaravi aitab vähendada motoneuronpuulide inhibitsiooni ning seega AMI-d tõhusama lihaste aktivatsiooni kaudu (Rice et al., 2009). On leitud, et 6 kuud pärast ACL-i rekonstruktsiooni parandab külmaravi reie-nelipealihase funktsiooni, suurendades aktivatsiooni- ja jõugenereerimise võimet. Leiti, et neil uuritavatel, kes sooritasid terapeutilisi harjutusi 20 minutit pärast külmaravi, oli reie-nelipealise tahteline maksimaalne isomeetriline kontraktsioon tugevam võrrelduna ainult külmaravi saanutega ja ainult terapeutilisi harjutusi sooritanutega. Külmaravi ja harjutuste kombineerimisega on võimalik postoperatiivselt saavutada paremat reie-nelipealihase jõugenereerimisvõime taastumist (Hart et al., 2014). 11

12 Lihaste elektrostimulatsioon postoperatiivses taastusravis ACL-i rekonstruktsiooni järgselt on sagedaseks probleemiks piiratud liikumisaktiivsuse tõttu tekkinud reie- ja säärelihaste atroofia. Hasegawa jt. (2011) uurisid EMS-i mõju varajases rehabilitatsioonifaasis reie- ja säärelihaste atroofia ennetamise eesmärgil. Uuringugrupile teostati EMS-i sagedusega 20 Hz alates 2. postoperatiivsest päevast kuni 4 nädala möödumiseni operatsioonist. Kontrollgrupp teostas ainult terapeutilisi harjutusi. Leiti, et nelja nädala möödudes operatsioonist oli uuringugrupis VLe ja säärelihaste mass oluliselt suurenenud. Kontrollgrupis oli samade lihaste mass oluliselt vähenenud. Uuringugrupis langes sääre sirutajalihaste jõud oluliselt vähem ning kolme kuu möödudes operatsioonist oli jõud paremini taastunud kui kontrollgrupis. ACL-i rekonstruktsiooni järgselt on efektiivne kasutada EMS-i, kuna see aitab säilitada ja suurendada lihaste massi ja jõudu. Soovitatav on kasutada madalsageduslikku EMS-i treeningut. Kõrgsageduslik elektrostimulatsioon (>50 Hz) tekitab lihases nn. kõrgsagedus väsimuse (ingl. high-frequency fatique), mis on seotud eelkõige lihaskiudude erutuse ja kontraktsiooni sidestuse häiretega. Ediz jt. (2012) uurisid EMS-i mõju tursele, valule, liigesliikuvusele ja lihasatroofiale. Uuritavad jaotati kahte gruppi ning raviga alustati 4. postoperatiivsest päevast. Esimene grupp sooritas terapeutilisi harjutusi ja sai külmaravi 6 nädalat. Teisele uuringugrupile teostati lisaks EMS-i (sagedusega 30 Hz) viiel järjestikusel päeval 6 nädalat. Leiti, et EMSi grupis olid turse ja valu oluliselt vähenenud ühe nädala möödudes ravi algusest ning kahe nädala möödudes olid oluliselt suurenenud põlveliigese liikuvus sirutusel kui ka vähenenud reielihaste atroofia. Benazzo jt. (2008) on samuti leidnud, et EMS-il on valu ja turset alandav toime. Nad põhjendavad seda asjaoluga, et elektromagnetväljade toimel põletikumarkerite kontsentratsiooni veres langeb, mille tulemusena väheneb põletik. Kokkuvõttes võib öelda, et eelnevates uuringutes on vähe kajastatud reienelipealihase aktivatsioonivõime dünaamikat ACL-i rekonstruktsiooni varajases postoperatiivses faasis, näiteks esimesel postoperatiivsel nädalal võrreldes preoperatiivse tasemega. Varem ei ole võrreldud külmaravi ja EMS-i akuutset efekti ACL-i rekonstruktsiooni järgses taastusravis lihaste aktivatsioonivõimele. Seetõttu keskenduti käesolevas töös nendele siiani vähe kajastust leidnud probleemidele. 12

13 2. UURIMISTÖÖ EESMÄRK JA ÜLESANDED Eesmärk Käesoleva uurimistöö eesmärgiks oli välja selgitada reie-nelipealihase funktsionaalse seisundi taastumise dünaamika põlveliigese eesmise ristatisideme rekonstruktsiooni korral varajasel operatsiooni järgsel perioodil meestel. Ülesanded Lähtuvalt töö eesmärgist püstitati järgmised ülesanded: 1. Määrata reie-nelipealihase elektromüograafilise aktiivsuse amplituud tahtelisel maksimaalsel isomeetrilisel pingutusel vigastatud jalal preoperatiivselt, 1. ja 5. postoperatiivsel päeval ning 4 kuud postoperatiivselt. 2. Määrata reie-nelipealihase elektromüograafilise aktiivsuse amplituud tahtelisel maksimaalsel isomeetrilisel pingutusel pärast ühekordset elektrostimulatsiooni ja külmaravi protseduuri vigastatud jalal 1. postoperatiivsel päeval. 3. Mõõta reie-nelipealihase ja hamstring-lihaste isokineetilise jõu näitajad vigastatud ja tervel jalal preoperatiivselt ja 4 kuud postoperatiivselt. 4. Mõõta vigastatud jala reie ja põlveliigese ümbermõõdud ning hinnata valu visuaalsel analoogskaalal pre- ja postoperatiivselt. 5. Määrata korrelatiivsed seosed uuritud näitajate vahel 1. ja 5. postoperatiivsel päeval. 13

14 3. UURIMISTÖÖ METOODIKA 3.1. Vaatlusalused Uuringusse kaasamise tingimusteks olid: ACL-i vigastus, mida rekonstrueeritakse STG transplantaadiga, meessugu ja vanus vahemikus eluaastat. Tingimustele vastas 14 meest vanuses eluaastat (Tabel 1), kellest moodustati randomiseeritult 2 uuringugruppi, mõlemas grupis 7 uuritavat (Tabel 2). Ankeetküsitluse põhjal hinnati uuritavate kehalist aktiivsust, vigastuse tekke iseärasusi, registreeriti vanus, vigastatud jalg ja trauma kuupäev. Vaatlusalustest kümme olid enne ACL-i vigastust tegelenud aktiivselt spordiga. Üheksal uuritaval tekkis vigastus sportliku tegevuse käigus, sealjuures kahel neist kontaktvigastusena. Viiel uuritaval esines kompleksvigastus. Kümnest uuritavast kolmel oli preoperatiivselt vigastatud jalg tugevam tervest jalast, kuid nelja kuu möödudes operatsioonist oli kõigil uuritavatel vigastatud jalg nõrgem tervest jalast. Kõik vaatlusalused olid Tartu Ülikooli Kliinikumi patsiendid, kellele teostati ortopeedi poolt artroskoopiline ACL-i rekonstruktsioon STG-transplantaadiga. Operatsiooni järgselt suunati uuritavad taastusravisse, kus nende seisundit jälgis ortopeed. Neliteist vaatlusalust osalesid taastusravil esimesel postoperatiivsel nädalal ning kümmet neist uuriti lisaks nelja kuu möödumisel operatsioonist. Kontrollgruppi uuringusse ei kaasatud, kuna oli ebaeetiline keelata patsiendile erinevaid ravivõimalusi, selle uuringu korral külmaravi ja lihaste elektrostimulatsiooni. Operatsiooni järgselt said vaatlusalused põletikuvastaseid ravimeid ja vajadusel valuvaigisteid. Uurimistöö oli kooskõlastatud Tartu Ülikooli inimuuringute eetika komiteega, milleks väljastati protokoll nr 255/T-2. Kõik uuritavad allkirjastasid kirjaliku nõusolekuvormi uurimistöös osalemiseks (Lisa 1) Uurimismeetodid Antropomeetrilised mõõtmised Keha pikkus mõõdeti preoperatiivselt vertikaalasendis seinale kinnitatud antropomeetriga (täpsusega ± 1 mm). Mõõtmine toimus jalanõudeta, jalalabad koos ning kannad, tuharad, ülaselg ja kukal olid vastu seina. Uuritavate kehamassi mõõdeti preoperatiivselt elektroonilise meditsiinilise kaaluga minimaalses rõivastuses (täpsusega ± 0,1 kg). Kehamassiindeksi (KMI) arvutamiseks kasutati valemit: 14

15 KMI = kehamass (kg) / kehapikkus (cm) 2. Tabel 1. Kogu uuritavate grupi vanus, antropomeetrilised näitajad, kehalise aktiivsuse tase enne vigastust, vigastatud jalg ja aeg vigastusest operatsioonini (keskmine ± SE) (n=14). Uuritava tunnus Vanus (aasta) Keha pikkus (cm) Kehamass (kg) KMI (kg/m 2 ) Kehaline aktiivsus (min/näd) Vigas tatud jalg P 0, P 3, P 0, V 1, V 5, P 0, P 4, V 0, P 0, P 0, V 0, P 8, P 0, P 0,7 Keskmine ± SE 31,9 ± 2,0 182,2 ± 2,0 88,0 ± 3,8 *KMI kehamassiindeks; *P parem; *V vasak 26,7 ± 1,0 396,4 ± 107,9 Aeg vigastusest operatsioonini (aasta) 0,5 ± 0, Põlveliigese ja reie ümbermõõtude mõõtmine Uuritav oli mõõtmise ajal selililamangus, jalg põlveliigesest sirutatud. Põlveliigese ümbermõõdu mõõtmised teostati patella alt ja ülalt, reie ümbermõõdud mõõdeti 5 cm (VM) ja 10 cm (VL) kõrguselt patella ülalt rahuolekus. Reie ja põlveliigese ümbermõõdud mõõdeti mõõdulindiga (täpsusega ± 1 mm) preoperatiivselt, 1. postoperatiivsel päeval enne ravi ja 5. postoperatiivsel päeval pärast ravi. 15

16 Tabel 2. Elektrostimulatsiooni ja külmaravi gruppide vanus, antropomeetrilised näitajad, kehalise aktiivsuse tase, vigastatud jalg ja aeg vigastusest operatsioonini (keskmine ± SE). Näitajad Elektrostimulatsioon (keskmine ± SE) Külmaravi (keskmine ± SE) n 7 7 Vanus (aasta) 32,9 ± 3,0 30,8 ± 2,9 Pikkus (cm) 180,9 ± 2,4 183,7 ± 3,5 Kehamass (kg) 85,8 ± 5,5 92,0 ± 6,4 KMI (kg/m 2 ) 26,1 ± 1,2 27,4 ± 1,7 Kehaline aktiivsus (min/näd) 544,3 ± 204,8 220,0 ± 24,1 Vigastatud jalg 5-l parem, 2-l vasak 5-l parem, 2-l vasak Aeg vigastusest operatsioonini (aasta) 1,7 ± 0,9 1,2 ± 0,5 *KMI kehamassiindeks Valu hindamine Uuritav hindas subjektiivset valu visuaalsel analoogskaalal (ingl. Visual Analogue Scale - VAS), mille uurija registreeris numbrilisel 100 mm skaalal (vt. joonis 1). Tulemused teisendati 10 palli süsteemi, kus 0 tähistas valu puudumist ja 10 maksimaalset tajutavat valu (Jensen et al., 2003). Valu hinnati preoperatiivselt, 1. ja 5. postoperatiivsel päeval ning 4 kuud postoperatiivselt. Valu hinnati nii enne reie-nelipealihase elektromüograafilise aktiivsuse määramist tahteliselt maksimaalsel pingutusel kui ka selle käigus. Samuti hinnati valu pärast esimest raviprotseduuri (EMS või külmaravi) 1. postoperatiivsel päeval. A B Joonis 1. Visuaalne analoogskaala. A - visuaalne skaala, B - numbriline skaala. 16

17 Elektromüograafia Lihaste EMG aktiivsuse määramiseks kasutati 16-kanalilist telemeetrilist elektromüograafi ME6000 (Mega Electronics, Soome), mis oli ühendatud analoogdigitaalmuunduri kaudu personaalarvutiga. Uuritav lamas selililamangus teraapialaual, vigastatud jalg põlveliigesest sirutatud, käed külgedel ning pea toetatud lauale. Vigastatud jala reie-nelipealihase nahapind puhastati antiseptikumiga ja seejärel asetati reienelipealihase lihaskõhtudele (VM, RF, VL) ühekordselt kasutatavad bipolaarsed EMG nahaelektroodid (Joonis 2). Maanduselektrood asetati kahe aktiivse elektroodi kõrvale. Lihasaktiivsust mõõdeti reie-nelipealihase tahtelisel maksimaalsel isomeetrilisel pingutusel. Teostati sirge jala tõstmine, millele avaldati sääre distaalsest osast vastupanu selliselt, et liigutust ei toimunud. Uuritav teostas 3 maksimaalset isomeetrilist reienelipealihase pingutust ning hoidis igat pingutust 3 s. Iga pingutuse vahel oli 30 s puhkepausi. EMG tulemuste analüüs toimus programmi MegaWin abil. EMG-ga määrati keskmine ja maksimaalne lihaste aktiveerumise amplituud (μv). Kusjuures lihaste maksimaalsel tahtelisel pingutusel saadud aktiivsusest lahutati lihaste puhkeoleku EMG aktiivsus. Reie-nelipealihase aktivatsioonivõimet mõõdeti preoperatiivselt, 1. postoperatiivsel päeval pärast EMS-i või külmaravi (sõltuvalt uuringugrupist), 5. postoperatiivsel päeval pärast ravi ning nelja kuu möödumisel operatsioonist. A B C Joonis 2. Elektromüograafia elektroodide paigutus reie-nelipealihasel. A - m. vastus medialis, B - m. rectus femoris, C - m. vastus lateralis. 17

18 Isokineetiline dünamomeetria Kasutati isokineetilist dünamomeetrit Humac Norm Test ja Rehabilitation System (CSMi Medical Solutions, USA). Vaatlusalused sooritasid soojenduse veloergomeetril kestvusega 10 min. Uuritavad istusid testi sooritamisel isokineetilise seadme pingil, nurk puusa- ja põlveliigestes oli 90. Ülakeha fikseeriti kahe diagonaalis üle rindkere kulgeva kinnitusrihmaga. Alajäse fikseeriti reie distaalsest osast polstriga rihmaga. Sääre distaalne osa fikseeriti malleoluste ülalt dünamomeetri liikuva hoova mansetiga. Testitava jala põlveliigese frontaaltelg ühtis isokineetilise dünamomeetri hoova liikumisteljega. Enne testi alustamist kontrolliti vaatlusaluste asendit ning alajäseme liikumist põlveliigeses sirutus- ja painutusliigutusel. Põlveliigese liikumise amplituud oli testimisel Ühe korduse jooksul sooritasid uuritavad ühe painutus-sirutus liigutuse põlveliigesest maksimaalse tahtelise kontsentrilise lihastöö režiimis. Testimist alustati terve jalaga. Mõõtmine toimus esimesena nurkkiirusel 180 /s, kus uuritavad teostasid 3 kordust, mille järgselt said testitavad 1 min puhkepausi. Seejärel mõõdeti isokineetilist jõudu nurkkiirusel 60 /s, kus uuritavad teostasid 3 kordust. Uuritavaid julgustati vokaalselt maksimaalselt pingutama testimise ajal. Statistiliseks andmeanalüüsiks kasutati suurimat jõumomendi (Nm) väärtust mõlemal nurkkiirusel. Isokineetilise jõumomendi alusel leiti sirutaja- ja painutajalihaste (Hamstring:Quadriceps - H:Q) suhe (%). Preoperatiivset tulemust võrreldi 4 kuud postoperatiivse tulemusega nurkkiirusel 180 /s ja 60 /s. H:Q suhte arvutamiseks kasutati valemit: H:Q = (painutajate jõumoment / sirutajate jõumoment) x 100%. Arvutati ka jõudefitsiit (%) sääre sirutaja- ja painutajalihastel, mis iseloomustab erinevust kehapoolte vahel. Seejuures kasutati valemit: Jõudefitsiit = [100 - (vigastatud jala jõumoment / terve jala jõumoment)] x 100%. Isokineetilise dünamomeetriga mõõdeti lihasjõudu tervel ja vigastatud jalal sääre sirutaja- ja painutajalihastel preoperatiivselt ja neli kuud pärast operatsiooni. On leitud, et alates nelja kuu möödumisest ACL-i rekonstruktsioonist on ohutu mõõta isokineetilist jõudu (Dauty et al., 2014). 18

19 Ravimeetodid Varajases postoperatiivses taastusravis kasutati ravivahenditena külmaravi, EMS-i ja terapeutilisi harjutusi. Hiljem teostati vaid terapeutilisi harjutusi. Uuritav lamas külmaravi ja EMS-i teostamise ajal teraapialaual selili, vigastatud jalg sirge. EMS-i teostati elektriravi seadmega Chattanooga Wireless Pro (DJO Global Inc., UK), kasutades rehabilitatsiooniprogrammi disuse atrophy 1. Neli elektroodi, mõõtmetega 5 x 5 cm, asetati antiseptikumiga puhastatud VL-e ja VM-e lihaskõhtudele piki lihaskiude. Katoodid asetati distaalselt. Programm koosnes kolmest osast ja kestis 25 min (Joonis 3). Programm algas soojendusega sagedusega 6 Hz, kestvusega 2 min. Teine faas kestis 20 min, kus 75 tsükli jooksul vaheldus tetaaniline kontraktsioon (6 s) aktiivse puhkusega (7 s). Impulsside seeria sagedus oli 35 Hz, millele järgnes aktiivne puhkus sagedusega 4 Hz. Programm lõppes kolmeminutiline taastumisega sagedusega 3 Hz. EMS-i eesmärgiks oli tekitada lihaskontraktsiooni. Programmi teises faasis korrigeeriti voolutugevust (ma) vastavalt uuritavate subjektiivsele aistingule ja julgustati tõstma voolutugevust kuni düskomfordi piirini. Kui enne 25 min täitumist muutus EMS ebamugavaks, siis langetati stimulatsiooni tugevust nii palju, et uuritavad tundsid end hästi. Kui patsiendid tundsid, et võib tõsta voolutugevust, siis seda tehti. Subjektiivse taluvuse piiri üle otsustasid ravi saajad. Ravi ajal muutus patsientide taluvus suuremaks ja vastavalt sellele tundele said uuritavad ise tõsta voolutugevust. Patsiente ei julgustatud tegutsema läbi valu. Ravi vältel pidi säilima patsientide hea enesetunne. Lisas 2 on välja toodud voolutugevuse tõstmise progressioon EMS-il viiel järjestikusel postoperatiivsel päeval. Joonis 3. Elektrostimulatsiooni programmi ülesehitus. Külmaravi teostati seadmega ZT Clinic (Zamar Care, Horvaatia), mansett asetati ümber opereeritud põlveliigese (Joonis 4). Mansett hoidis temperatuuri +5 C 30 min. Aparaat teostas kompressiooni iga 4 s järel ning hoidis kompressiooni 4 s. 19

20 Joonis 4. Külmaravi teostamine seadmega Zamar ZT Clinic põlveliigesele. Terapeutilisi harjutusi sooritati alates 1. postoperatiivsest päevast vähemalt nelja kuu möödumiseni operatsioonist (Lisa 3). Esimesel viiel postoperatiivsel päeval sooritati harjutusi iseseisvalt kodus vastavalt juhendile. Edaspidi jätkati harjutuste sooritamist koos füsioterapeudiga või iseseisvalt kodus vastavalt uuritava eelistusele. Harjutuste eesmärgiks oli põlveliigese liikuvuse taastamine, reielihaste aktiveerimine, jõu taastamine, tasakaalu arendamine ja järk-järguline naasmine funktsionaalsetesse tegevustesse Uuringu korraldus Uuring viidi läbi Tartu Ülikooli Kliinikumi Sporditraumatoloogia keskuses aadressil Puusepa 1a ajavahemikul veebruar veebruar Esimesel kohtumisel koguti uuritavatelt üldandmed: vanus, kehamass, keha pikkus, trauma kuupäev, kehalise aktiivsuse tase, valu, põlveliigese ja reie ümbermõõdud. Mõõdeti reie-nelipealihase maksimaalne tahteline aktivatsioonivõime EMG-ga ja isokineetilise dünamomeetriga lihasjõumoment. Uuritavate andmed kodeeriti numbriliselt. Paarisarvulised olid esimene ehk EMS-i uuringugrupp, kellele teostati ravi saamisel esmalt EMS-i ja seejärel külmaravi. Paarituarvuga vaatlusalused olid teine ehk külmaravi uuringugrupp, kellele teostati ravi saamisel esmalt külmaravi ja seejärel EMS-i. Antud informatsioon kajastus uuritava teadliku nõusoleku vormis. ACL-i rekonstruktsiooni järgselt teostati uuritavatega viiel järjestikusel postoperatiivsel päeval viis teraapiaseanssi. Mõõtmisi teostas iga kord sama spetsialist. Joonisel 5 on esitatud skeem uuringu korraldusest. 20

21 Enne op. Op. 1. postop päev postop päev 5. postop päev 4 kuud postop EMG VAS Ümbermõõt ISO ACL- rekonstr uktsioon EMG, VAS Ümbermõõt I EMS, Külm II Külm, EMS EMG, VAS I Külm, EMS II EMS, Külm I EMS, Külm II Külm, EMS Harjutused I - EMS, Külm II - Külm, EMS EMG VAS Harjutused EMG VAS ISO Harjutused Harjutused Joonis 5. Uuringu skeem. Op - operatsioon, postop - pärast operatsiooni, EMG - elektromüograafia, VAS - visuaalanaloogskaala, ISO - isokineetiline dünamomeetria, ACL- põlveliigese eesmine ristatiside, I - esimene uuringugrupp, II - teine uuringugrupp, EMS - lihaste elektrostimulatsioon, Külm - külmaravi Andmete statistiline analüüs Andmete statistilisel analüüsil kasutati tabelarvutusprogrammi Microsoft Office Excel Arvutati saadud tulemuste aritmeetiline keskmine, standardhälve (± SD) ja standardviga (± SE). Näitajate muutuste hindamiseks kasutati paaris t-testi. Väike vaatlusaluste arv ja tulemuste suur hajuvus ei andnud statistilist kinnitust ravi akuutse mõju efektiivsusele. Seega leiti kliiniline relevantsus EMS-i ja külmaravi akuutse mõju võrdlemiseks. Kliinilise olulisuse määramine lisaks statistilisele olulisusele aitab lihtsustada teadmiste ülekandmist uuringutest kliinilisse praktikasse (Armijo-Olivio et al., 2011). Kliinilise olulisuse nivooks (ES) loeti ES 0,4 (Cohen, 1988). Uuritud näitajate vaheliste seoste leidmiseks kasutati Pearsoni korrelatsioonanalüüsi, sealjuures arvutati uuritud näitajate vahe 1. ja 5. postoperatiivsel päeval. Olulisuse nivooks loeti p<0,05. 21

22 4. UURIMISTÖÖ TULEMUSED 4.1. Reie-nelipealihase elektromüograafilise aktiivsuse dünaamika tahtelisel isomeetrilisel pingutusel pre- ja postoperatiivselt Esimesel postoperatiivsel päeval oli reie-nelipealihase EMG keskmine (Joonis 6) ja maksimaalne (Joonis 7) amplituud maksimaalsel tahtelisel isomeetrilisel pingutusel oluliselt (p<0,001) langenud võrreldes preoperatiivse tasemega. Viiendaks postoperatiivseks päevaks olid reie-nelipealihase EMG amplituudid oluliselt (p<0,01) suurenenud võrreldes 1. postoperatiivse päevaga, jäädes oluliselt alanenuks võrreldes preoperatiivse tasemega. Nelja kuu möödudes operatsioonist olid reie-nelipealihase EMG keskmine ja maksimaalne amplituud taastunud preoperatiivsele tasemele kõikidel uuritud lihastel Reie-nelipealihase elektromüograafilise aktiivsuse dünaamika tahtelisel isomeetrilisel pingutusel elektrostimulatsiooni ja külmaravi järgselt EMS-i ja külmaravi järgselt registreeritud reie-nelipealihase EMG keskmine amplituud on esitatud joonisel 8 ja maksimaalne amplituud joonisel 9. Statistiliselt olulisi muutusi nendes parameetrites külmaravi ja EMS-i toimel ei täheldatud. Kuid EMS-i toimel suurenes EMG keskmine amplituud kliiniliselt oluliselt VM-el (ES=0,5), RF-el (ES=0,8), VL-el (ES=0,8) ja maksimaalne amplituud RF-el (ES=0,7). 22

23 EMG keskmine amplituud (μv) EMG keskmine amplituud (μv) A *** *** * *** *** *** Enne operatsiooni 1. postop päev 5. postop päev ** *** m. vastus medialis m. rectus femoris m. vastus lateralis *** B Enne operatsiooni 4 kuud postop Joonis 6. Reie-nelipealihase erinevate peade elektromüograafilise (EMG) aktiivsuse keskmine amplituud maksimaalsel tahtelisel isomeetrilisel pingutusel (keskmine ± SE). A - preoperatiivselt, 1. ja 5. postoperatiivsel päeval (n=14); B - preoperatiivselt ja 4 kuud postoperatiivselt (n=10). Postop postoperatiivne. * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,

24 EMG max amplituud (μv) EMG max amplituud (μv) m. vastus medialis m. rectus femoris A 1200 *** *** *** *** *** m. vastus lateralis 1000 *** ** ** Enne operatsiooni 1. postop päev 5. postop päev B Enne operatsiooni 4 kuud postop Joonis 7. Reie-nelipealihase erinevate peade elektromüograafilise (EMG) aktiivsuse maksimaalne amplituud maksimaalsel tahtelisel isomeetrilisel pingutusel (keskmine ± SE). A - preoperatiivselt, 1. ja 5. postoperatiivsel päeval (n=14); B - preoperatiivselt ja 4 kuud postoperatiivselt (n=10). Postop postoperatiivne. ** p<0,01; *** p<0,

25 EMG max amplituud (μv) EMG keskmine amplituud (μv) 60 m. vastus medialis 50 # # # m. rectus femoris m. vastus lateralis Enne Pärast Enne Pärast EMS KÜLM Joonis 8. Reie-nelipealihase erinevate peade elektromüograafilise (EMG) aktiivsuse keskmine amplituud maksimaalsel tahtelisel isomeetrilisel pingutusel enne lihaste elektrostimulatsiooni (EMS; n=7) ja külmaravi (KÜLM; n=7) ning pärast võrrelduna 1. postoperatiivse päeva amplituudiga (keskmine ± SE). # kliiniliselt oluline erinevus (ES 0,4) võrreldes mõjutuse eelse aktiivsusega # m. vastus medialis m. rectus femoris m. vastus lateralis 0 Enne Pärast Enne Pärast EMS KÜLM Joonis 9. Reie-nelipealihase erinevate peade elektromüograafilise (EMG) aktiivsuse maksimaalne amplituud maksimaalsel tahtelisel isomeetrilisel pingutusel enne lihaste elektrostimulatsiooni (EMS; n=7) ja külmaravi (KÜLM; n=7) ning pärast võrrelduna 1. postoperatiivse päeva amplituudiga (keskmine ± SE). # kliiniliselt oluline erinevus (ES 0,4) võrreldes mõjutuse eelse aktiivsusega. 25

26 VAS skaala (punktid) 4.3. Valu dünaamika pre- ja postoperatiivselt Preoperatiivselt oli valu tugevus keskmiselt 0,4 palli rahuolekus ja 0,7 palli lihaspingutusel. Esimesel postoperatiivsel päeval võrreldes preoperatiivse tasemega suurenes valu tugevus oluliselt (p<0,001): keskmiselt 3,3 pallini rahuolekus ja 4,6 pallini lihaspingutusel (Joonis 10). Esimesel postoperatiivsel päeval vahetult pärast mõlemat ravi langes valu tugevus oluliselt (p<0,05): keskmiselt 1,7 pallini rahuolekus ja 3,6 pallini lihaspingutusel. Viiendaks postoperatiivseks päevaks oli valu tugevus oluliselt (p<0,01) alanenud (rahuolekus 2,4 palli ja lihaspingutusel 2,7 palli) võrrelduna esimese postoperatiivse päevaga. Kahel uuritaval esines valu (0,2 palli) nii rahuolekus kui ka lihaspingutusel nelja kuu möödumisel operatsioonist. EMS-i järgselt alanes valu tugevus rahuolekus oluliselt (p<0,05), seda keskmiselt 1,8 palli. Lihaspingutusel alanes valu tugevus keskmiselt 1,6 palli EMS-i akuutsel toimel. Külmaravi järgselt alanes valu tugevus rahuolekus 1,4 palli ja lihaspingutusel 0,3 palli Joonis 10. Valu tugevus enne operatsiooni, 1. postoperatiivsel päeval enne ja pärast ravi (elektrostimulatsioon ja külmaravi) ja 5. postoperatiivsel päeval rahuolekus ja lihaspingutusel (keskmine ± SE) (n=14). Postop postoperatiivne. * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001. *** * *** *** Enne operatsiooni 1. postop päev Pärast ravi 1.postop päev ** * ** *** Rahuolekus Lihaspingutusel * 5. postop päev 26

27 Ümbermõõt (cm) 4.4. Ümbermõõtude dünaamika pre- ja postoperatiivselt Esimesel postoperatiivsel päeval olid põlveliigese ümbermõõdud määratuna patella ala- ja ülaosast ning reie ümbermõõt 5 cm kõrguselt patella-st suurenenud oluliselt (p<0,01) võrreldes preoperatiivse tasemega (Joonis 11). Patella ala- ja ülaosast määratud ümbermõõdud oli suurenenud keskmiselt 2 cm võrra. Viiendaks postoperatiivseks päevaks olid ümbermõõdud alanenud võrrelduna esimese postoperatiivse päevaga kõikides mõõdetud piirkondades. Kõige enam vähenes (keskmiselt 1,4 cm võrra) patella ülaosast määratud ümbermõõt 5. postoperatiivseks päevaks. Viie ja 10 cm kõrgusel patella-st määratud ümbermõõt taandus preoperatiivsele tasemele 5. postoperatiivseks päevaks. Enne operatsiooni postoperatiivne päev 5. postoperatiivne päev ** * ** *** ** *** * Patella alt Patella ülalt 5 cm patella ülalt 10 cm patella ülalt Joonis 11. Põlveliigese ja reielihaste ümbermõõdud mõõdetuna erinevatest piirkondadest enne operatsiooni, 1. postoperatiivsel päeval ja 5. postoperatiivsel päeval (keskmine ± SE) (n=14). * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0, Isokineetilise jõu näitajate dünaamika pre- ja postoperatiivselt Isokineetilise jõu moment preoperatiivselt ja 4 kuud postoperatiivselt sääre sirutaja- ja painutajalihastel nurkkiirusel 180 /s on esitatud joonisel 12 ja nurkkiirusel 60 /s on esitatud joonisel 13. Nurkkiirusel 180 /s nähtus statistiliselt oluliselt suurem jõumoment terve jala sirutajalihastel ning terve ja vigastatud jala painutajalihastel (p<0,05) neli kuud postoperatiivselt võrrelduna preoperatiivse tasemega. Jõumoment vigastatud jala sirutajalihastel ei erinenud oluliselt nurkkiirusel 180 /s preoperatiivselt ja neli kuud 27

28 Jõumoment (Nm) Jõumoment (Nm) postoperatiivselt. Nurkkiirusel 60 /s olulisi erinevusi isokineetilises jõumomendis tervel ja vigastatud jalal pre- ja postoperatiivselt ei täheldatud. Samuti ei täheldatud statistiliselt olulisi erinevusi H:Q suhtes (Joonis 14) ja jõudefitsiidis (Joonis 15) määratuna preoperatiivselt ja neli kuud postoperatiivselt * Enne operatsiooni 4 kuud postoperatiivselt * ** 80 Vigastatud jala sirutajalihased Joonis 12. Isokineetilise jõu moment sääre sirutaja- ja painutajalihastel preoperatiivselt ja 4 kuud postoperatiivselt nurkkiirusel 180 /s vigastatud ja tervel jalal (keskmine ± SE) (n=10). * p<0,05; ** p<0,01. Terve jala sirutajalihased Vigastatud jala painutajalihased Terve jala painutajalihased Enne operatsiooni 4 kuud postoperatiivselt Vigastatud jala sirutajalihased Terve jala sirutajalihased Vigastatud jala painutajalihased Terve jala painutajalihased Joonis 13. Isokineetilise jõu moment sääre sirutaja- ja painutajalihastel preoperatiivselt ja 4 kuud postoperatiivselt nurkkiirusel 60 /s vigastatud ja tervel jalal (keskmine ± SE) (n=10). 28

29 Jõudefitsiit (%) H:Q suhe (%) 90 Enne operatsiooni 4 kuud postoperatiivselt Vigastatud jalg 180 Terve jalg 180 Vigastatud jalg 60 Terve jalg 60 Joonis 14. Sääre sirutaja- ja painutajalihaste jõumomendi suhe (H:Q) preoperatiivselt ja 4 kuud postoperatiivselt nurkkiirustel 180 /s ja 60 /s vigastatud ja tervel jalal (keskmine ± SE) (n=10). 20 Enne operatsiooni 4 kuud postoperatiivselt sirutajalihased 180 painutajalihased 60 sirutajalihased 60 painutajalihased Joonis 15. Sääre sirutaja- ja painutajalihaste jõudefitsiit preoperatiivselt ja 4 kuud postoperatiivselt nurkkiirustel 180 /s ja 60 /s vigastatud ja tervel jalal (keskmine ± SE) (n=10). 29

30 4.6. Korrelatsioonanalüüs Oluline korrelatiivne seos ilmnes valu ja ümbermõõdu vähenemise vahel 5. postoperatiivsel päeval võrreldes 1. postoperatiivse päevaga (Joonis 16). Valu vähenemine lihaspingutusel r = 0,68** Ümbermõõdu vähenemine 5 cm kõrgusel patella-st Valu vähenemine rahuolekus Joonis 16. Rahuoleku ja lihaspingutuse valu korrelatiivsed seosed ümbermõõduga 5 cm kõrgusel patella-st 5. postoperatiivsel päeval võrreldes 1. postoperatiivse päevaga (n=14). * p<0,05; ** p<0,01. 30

31 r = - 0,57* r = 0,27 Joonisel 17 on esitatud korrelatiivsed seosed reie-nelipealihase EMG amplituudide ja ümbermõõtude vähenemise vahel 5. postoperatiivsel päeval võrreldes 1. postoperatiivse päevaga. RF-e EMG aktiivsuse keskmise amplituudi tõus oli seotud ümbermõõdu vähenemisega 5 cm kõrgusel patella-st. VL-e EMG aktiivsuse maksimaalse amplituudi tõus oli seotud ümbermõõdu vähenemisega patella alt. Ümbermõõdu vähenemine 5 cm kõrgusel patella-st oli seotud ümbermõõdu vähenemisega patella all. VL-e ja RF-e EMG aktiivsuse keskmised amplituudid olid omavahel positiivses seoses. M. vastus lateralis EMG max aktiivsus r = 0,45 M. vastus lateralis EMG keskmine aktiivsus r = - 0,39 r = 0,83*** Ümbermõõdu vähenemine 5 cm kõrgusel patella-st r = - 0,53* M. rectus femoris EMG keskmine aktiivsus r = 0,79** Ümbermõõdu vähenemine patella alt r = 0,27 M. vastus medialis EMG keskmine aktiivsus Joonis 17. Korrelatiivsed seosed reie-nelipealihase erinevate peade keskmise ja maksimaalse elektromüograafilise (EMG) aktiivsuse ja ümbermõõtude (5 cm kõrgusel patella-st ja patella alt) vahel 5. postoperatiivsel päeval võrreldes 1. postoperatiivse päevaga (n=14). * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,

32 5. TÖÖ TULEMUSTE ARUTELU Käesolevas magistritöös käsitleti reie-nelipealihase funktsionaalse seisundi taastumise dünaamikat varajasel operatsioonijärgsel perioodil ACL-i rekonstruktsiooni järgselt meestel vanuses eluaastat. Määrati reie-nelipealihase EMG aktiivsuse amplituudid maksimaalsel tahtelisel isomeetrilisel pingutusel, reie-nelipealihase ja hamstring-lihaste isokineetilise jõu näitajad, reie ja põlveliigese ümbermõõdud, hinnati valu ning leiti korrelatiivsed seosed uuritud näitajate vahel. Uuritavatele teostati viiel järjestikusel postoperatiivsel päeval EMS-i kestvusega 25 minutit ja külmaravi kestvusega 30 minutit reie-nelipealihasele. Vaatlusalused teostasid terapeutilisi harjutusi alates esimesest postoperatiivsest päevast kuni vähemalt nelja kuu möödumiseni operatsioonist Reie-nelipealihase elektromüograafilise aktiivsuse dünaamika tahtelisel isomeetrilisel pingutusel Uuringust leiti, et reie-nelipealihase aktivatsioonivõime maksimaalsel tahtelisel isomeetrilisel pingutusel hinnatuna EMG keskmise ja maksimaalse amplituudi alusel langes oluliselt esimesel postoperatiivsel päeval võrrelduna preoperatiivse tasemega. Seejuures oli langus EMG keskmises amplituudis 15-ne kordne VM-el, 16-ne kordne RFel ja 20-ne kordne VL-el. Postoperatiivset reie-nelipealihase madalat tahtelist aktivatsioonivõimet on seostatud AMI-ga, mis võimendub operatsiooni järgselt. AMI korral ei suudeta täielikult aktiveerida lihast, kuna motoneuronpuul on pidurdusseisundis ehk esineb kaitserefleks (Hart et al., 2014; Hopkins & Ingersoll, 2000; Palmieri-Smith & Thomas, 2009). Kuna eelnevalt on leitud, et ACL-i rekonstruktsiooni varajases postoperatiivses faasis on efektiivne kasutada nii EMS-i kui ka külmaravi lihaste aktivatsioonivõime taastamise eesmärgil, siis käesolevas uuringus rakendati antud ravimeetodeid viiel järjestikusel postoperatiivsel päeval reie-nelipealihasele. EMS ja külmaravi aitavad vähendada AMI mõjusid ning taastada lihaste tahtelist aktivatsioonivõimet. EMS-i ja külmaravi protseduuride käigus tekkivad afferentsed erutavad mõjud vähendavad traumeeritud liigesest saabuvaid blokeerivaid (inhibeerivaid) mõjusid, aidates sellega kaasa reie-nelipealihase aktivatsioonivõime taastumisele (Hart et al., 2014; Hasegawa et al., 2011; Rice et al., 2009). Uuringust selgus, et viiendaks operatsiooni järgseks päevaks oli kõigil kolmel lihasel EMG amplituud (keskmine ja maksimaalne) suurenenud märgatavalt võrreldes esimese 32

33 postoperatiivse päevaga. Eelnevad uuringud on näidanud, et varajane taastusravi on olulise tähtsusega. Mida varem saavutatakse lihaste aktivatsiooni taastumine, seda väiksem on lihasmassi kadu (Ediz et al., 2012; Hart et al., 2012; Hasegawa et al., 2011; Hopkins & Ingersoll, 2000). EMS-i kasutamisel suurendati voolutugevust iga postoperatiivse päevaga, mis tähendab, et töösse haarati järjest rohkem lihaskiude. Viiendaks postoperatiivseks päevaks olid vaatlusalused saavutanud reie-nelipealihase tahtelisel maksimaalsel pingutusel 40% EMG keskmisest ja 45% EMG maksimaalsest preoperatiivsest amplituudist. Reie nelipealihase EMG keskmine ja maksimaalne amplituud oli taastunud preoperatiivsele tasemele kõigil uuritud lihastel nelja kuu möödumisel operatsioonist. Uuring näitas, et vahetult pärast EMS-i suurenes reie-nelipealihase EMG keskmine amplituud võrreldes preoperatiivse tasemega kõigil kolmel lihasel: VM-el 100%, RF-el 152% ja VL-el 121% ning EMG maksimaalne amplituud: VM-el 29%, RF-el 93% ja VL-el 24%. Külmaravi järgselt suurenes EMG keskmine amplituud kõigil kolmel lihasel: VM-el 25%, RF-el 19% ja VL-el 15%. Külmaravi toimel suurenes EMG maksimaalne amplituud VM-el 14% ja seejuures vähenes 16% RF-el ja 5% VL-el. Statistiliselt olulisi erinevusi EMG amplituudis ei täheldatud EMS-i ja külmaravi järgselt, kuid protsentuaalsed nihked, mis tekkisid, olid märgatavalt suuremad EMS-i järgselt. Kuna tulemused olid suure variatiivsusega ja vaatlusaluste arv oli väikse, leiti kliiniline relevantsus võrdlemaks, kas EMS ja külmaravi mõjutavad kliiniliselt oluliselt reie-nelipealihase aktivatsioonivõimet. Leiti, et kliinilise relevantsuse seisukohast on EMS efektiivsem kui külmaravi suurendamaks reie-nelipealihase aktivatsioonivõimet. Kliiniline olulisus ilmnes EMG keskmise amplituudi muutuses kõigil kolmel lihasel ja maksimaalse amplituudi muutuses RF-el. Varasemalt on leitud, et külmaravi suurendab reie-nelipealihase aktivatsioonivõimet ning on võimalik saavutada tugevam maksimaalne tahteline isomeetriline kontraktsioon (Hart et al., 2014; Rice et al., 2009). Käesolev uuring näitas, et külmaravi toimel suureneb lihaste aktivatsioonivõime vähe ning külmaravi ei ole parim viis lihaste aktivatsioonivõime suurendamiseks. Varasemad uuringud on viidud läbi erinevates tingimustes. Hart jt. (2014) mõõtsid reie-nelipealihase tahtelist aktivatsioonivõimet 6 kuud postoperatiivselt ja 20 minutit pärast külmaravi lõppu ning mõõtmiste teostamisel kasutati EMS-il põhinevat metoodikat (ingl. superimposed-burst technique). Rice jt. (2009) viisid uuringu läbi eksperimentaalsetes tingimustes, põlveliigesesse süstiti saliini ja tegemist ei olnud ACL-i rekonstruktsiooni järgsete patsientidega. 33

34 5.2. Valu, ümbermõõtude ja isokineetilise jõu näitajate dünaamika Käesolevast uuringust leiti, et enne operatsiooni oli valu hinnatuna VAS-skaalal peaaegu olematu (0,4 palli rahuolekus, 0,7 palli lihaspingutusel). Operatsiooni järgselt suurenes valu märgatavalt võrreldes operatsiooni-eelse tasemega: 725% rahuolekus ja 557% lihaspingutusel. Varasemalt on leitud, et 1. postoperatiivsel päeval on valu VAS-skaalal keskmiselt 3 palli ja 2. postoperatiivsel päeval on valu alanenud 1,4 palli võrra rahuolekus (Gupta et al., 2016). Käesolevas töös leiti, et rahuolekus oli 1. postoperatiivsel päeval valu tugevus VAS-skaalal 3,3 palli. Uurimistöö tulemustest selgus, et esimesel postoperatiivsel päeval akuutselt pärast ravi alanes valu oluliselt nii rahuolekus (49%) kui ka lihaspingutusel (22%). EMS-i toimel alanes valu keskmiselt 76% rahuolekus ja 45% lihaspingutusel. Külmaravi mõjul alanes valu vähem: 32% rahuolekus ja 6% lihaspingutusel. Leitud on, et külmaravi ja EMS on varajases postoperatiivses faasis efektiivsed ravimeetodid valu alandamiseks (Barber, 2000; Dambros et al., 2012; Ediz et al., 2012; Murgier & Cassard, 2014). Arvatakse, et külmravi alandab lokaalset põletikku läbi vasokonstriktsiooni ja vähendab närviimpulsi juhtekiirust motoorsetes ja sensoorsetes närvikiududes, mille toimel alaneb valu. Külmaravi toimel valuretseptorite tundlikkus alaneb ja valu keemiline toime retseptoritele väheneb (Rice et al., 2009). Külmaravi mõju sõltub paljuski subkutaanse rasvakihi paksusest (Levy et al., 2016; Martimbianco et al., 2014; Ruffilli et al., 2015). EMS-i puhul arvatakse, et elektromagnetväljad vähendavad põletikku (täheldatud on põletikumarkerite kontsentratsiooni vähenemist veres) ja seetõttu alaneb valu ja turse (Benazzo et al., 2008). Viiendaks postoperatiivseks päevaks oli valu tugevus alanenud 74% rahuolekus ning 59% lihaspingutusel. Nelja kuu möödumisel operatsioonist esines uuritavatel vähene valu (0,2 palli) rahuolekus ja lihaspingutusel. Varasemalt on leitud, et 3 kuud pärast operatsiooni on suurem osa uuritavatest valuvabad (Drechsler et al., 2006). Uurimistööst leiti, et postoperatiivselt tekib märkimisväärne turse põlveliigeses, mida näitab ümbermõõdu suurenemine enamikus uuritud piirkondades. Eelkõige suureneb põlve ümbermõõt patella ala- ja ülaosast (2 cm võrra). Selgus, et viie postoperatiivse päevaga alanesid ümbermõõdud kõikides mõõdetud piirkondades. Kõige enam alanes turse patella ülaosast (keskmiselt 1,4 cm võrra) viiendaks postoperatiivseks päevaks. On leitud, et külmaravi ja EMS ravimeetoditena alandavad turset (Barber, 2000; Ediz et al., 2012; Levy et al., 2016; Martimbianco et al., 2014; Murgier & Cassard, 2014; Ruffilli et al., 2015). 34

35 Käesolevas uuringus mõõdeti isokineetilist jõudu sääre sirutaja- ja painutajalihastel. Kolmel uuritaval oli preoperatiivselt vigastatud jalg tugevam, kuid nelja kuu möödudes operatsioonist oli kõigil kümnel uuritavatel vigastatud jalg tervest jalast nõrgem. Nelja kuu möödumisel operatsioonist nähtus oluliselt suurem jõumoment nurkkiirusel 180 /s terve jala sirutajalihastel ning vigastatud ja terve jala painutajalihastel võrreldes preoperatiivse tasemega. Vigastatud jala sirutajalihaste jõud nurkkiirusel 180 /s ja nii sirutaja- kui ka painutajalihaste jõud tervel ja vigastatud jalal nurkkiirusel 60 /s olid taastunud preoperatiivsele tasemele nelja kuu möödumisel operatsioonist. Isokineetilise jõu põhjal leiti H:Q suhe. Normipäraseks H:Q suhtes peetakse 50% - 80%, mida suurem nurkkiirus seda suurem on H:Q suhe (Bennell et al., 1998). Uuringust selgus, et H:Q oli keskmiselt 75% mõlemal kehapoolel nurkkiirusel 180 /s ja 60 /s preoperatiivselt ja 4 kuud postoperatiivselt. Olulist erinevust ei ilmnenud preoperatiivse ja 4 kuud postoperatiivse H:Q suhte vahel ega jõudefitsiidis. Reie-nelipealihase jõudefitsiit, mis jääb alla 10%, loetakse eelduseks sportliku tegevuse juurde tagasi pöördumiseks (Ardern et al., 2011). Kuna antud töösse kaasatud uuritavate jõudefitsiit jäi nelja kuu möödudes operatsioonist üle 10%, siis oli vajalik jätkata taastusraviga. Varasemalt on leitud, et EMS on ACL-i rekonstruktsiooni järgselt varajases postoperatiivses faasis efektiivne ennetamaks lihasatroofiat ja nõrkust. Hasegawa jt. (2011) on leidnud, et EMS-i toimel on 3 kuud pärast operatsiooni isokineetilise jõu moment suurem, kui mitte EMS-i saanutel. Kuna käesolevas uuringus alustati taastusraviga juba esimesel postoperatiivsel päeval ja uuritavatele teostati EMS-i, siis need asjaolud võisid mängida rolli jõunäitajate kiires taastumises Korrelatiivsed seosed, limiteerivad faktorid ja praktilised väljundid Korrelatsioonanalüüsist selgus, et valu vähenemine rahuolekus oli positiivselt seotud ümbermõõdu vähenemisega 5 cm kõrgusel patella-st esimesel postoperatiivsel nädalal. Ümbermõõtude vähenemine 5 cm kõrgusel patella-st ja patella alt korreleerusid negatiivselt vastavalt RF-e ja VL-e tahtelise aktivatsioonivõimega esimesel postoperatiivsel nädalal. Tulemus näitab, et kui liigese funktsioon taastub turse alanemise näol, siis lihase aktivatsioonivõime taastub sellega seoses. Rice jt. (2009) on leidnud, et turse mõjutab negatiivselt reie-nelipealihase aktivatsioonivõimet, mis tuleneb osaliselt suurest spinaalreflekside inhibitsioonist reie-nelipealihase motoneuronpuulis. Kuid Lynch jt. (2012) leidsid hilisemas uuringus, et liigese turse ei mõjuta reie-nelipealihase aktivatsiooni defitsiiti. Selgus, et VL ja RF käituvad sarnaselt lihase aktivatsioonivõime taastumisel. Kui VL-el 35

36 aktivatsioon suurenes, siis suurenes aktivatsioon ka RF-el või vastupidi. VM-e aktivatsioonivõime ei korreleerunud teiste lihastega oluliselt, seega käitub VM mõnevõrra erinevalt aktivatsioonivõime taastumisel. Üheks uurimistööd limiteerivaks faktoriks oli väike vaatlusaluste arv: EMS-i grupis 7 uuritavat ja külmaravi grupis samuti 7 vaatlusalust. Uuringusse planeeriti algselt kaasata vähemalt 20 vaatlusalust, aga kuna uuringugruppidele olid seatud teatud limiteeringud, siis mitmed opereeritavad ei vastanud uuringusse kaasamise tingimustele. Kuna uuritavate arv oli väike, siis ei saanud statistika põhjal teha üldistavaid järeldusi. Edaspidistesse uuringutesse on otstarbekas kaasata rohkem vaatlusaluseid, et kinnitada või lükata ümber antud töös leitud tulemusi. Samuti võiksid järgnevad uuringud kaasata ka naissoost vaatlusaluseid ning võrrelda naiste ja meeste taastumist omavahel. Varajase operatsiooni järgse seisundi hindamiseks on otstarbekas edaspidi mõõta lihasjõudu manuaalse dünamomeetriga paralleelselt EMG registreerimise ajal. Käesolevas töös mõõdeti isokineetilise jõu näitajaid preoperatiivselt ning postoperatiivne jõu mõõtmine oli võimalik nelja kuu möödumisel operatsioonist. Manuaalse dünamomeetriga oleks võimalik mõõta lihasjõudu juba 1. postoperatiivsel päeval. Magistritöös kasutati keskväärtuste võrdlemisel kliinilist olulisust lisaks statistilisele olulisusele (kliiniliselt olulised muutused ilmnesid EMS-i toimel, kus statistilist olulisust ei ilmnenud). Kliiniline relevantsus annab eelduse, et suurema valimi korral võib EMS-i akuutne mõju lihase pingutusvõime suurendamisel omandada statistilise olulisuse. Uurimistöö positiivse küljena võib välja tuua teema uudsuse: ülevaade varajasest ACL-i rekonstruktsiooni järgsest seisundist ning uuringu metoodiline mitmekülgsus. Käesolevast tööst saavad praktilist kasu füsioterapeudid, kes tegelevad antud patsientidega ning taastusraviarstid ja ortopeedid, kes suunavad patsiente taastusravile. Samuti võib antud uurimistööst kasu olla ACL-i vigastusega patsientidele, et teadvustada taastusravi olulisust. 36

37 6. JÄRELDUSED Käesoleva magistritöö tulemuste põhjal võib teha alljärgnevad järeldused: 1. Esimesel päeval pärast eesmise ristatasime rekonstruktsiooni esineb vigastatud jala reie-nelipealihasel tahtelise aktivatsioonivõime väga ulatuslik langus. Viiendal operatsiooni järgsel päeval on reie-nelipealihase tahteline aktivatsioonivõime võrreldes esimeses postoperatiivse päevaga oluliselt suurenenud ning nelja kuu möödumisel operatsioonist on taastunud preoperatiivsele tasemele. 2. Esimesel operatsioonijärgsel päeval tõstab ravina kasutatud elektrostimulatsioon reienelipealihase tahtelist aktivatsioonivõimet ulatuslikumalt kui ühekordne külmaravi. 3. Nelja kuu möödudes operatsioonist on reie-nelipealihase isokineetilise jõu näitajad taastunud preoperatiivsele tasemele. 4. Esimesel operatsioonijärgsel päeval tekib põlveliigese piirkonnas märkimisväärne turse ja valu, mis väheneb viiendaks operatsiooni järgseks päevaks. 5. Esimesel operatsioonijärgsel nädalal ilmneb korrelatiivne seos valu vähenemise ja reie-nelipealihase tahtelise aktivatsioonivõime suurenemise vahel, samuti valu ja reie ümbermõõtude vähenemise vahel. 37

38 KASUTATUD KIRJANDUS 1. Adams D, Logerstedt D, Hunter-Giordano A, Axe MJ, Snyder-Mackler L. Current Concepts for Anterior Cruciate Ligament Reconstruction: A Criterion-Based Rehabilitation Progression. Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy 2012; 42(7): Doi: /jospt Angoules AG, Mavrogenis AF, Dimitriou R, Karzis K, Drakoulakis E, et al. Knee proprioception following ACL reconstruction; a prospective trial comparing hamstrings with bone-patellar tendon-bone autograft. The Knee Journal 2011; 18(2): Doi: /j.knee Ardern CL, Webster KE, Taylor NF, Feller JA. Return to the preinjury level of competitive sport after anterior cruciate ligament reconstruction surgery: two-thirds of patients have not returned by 12 months after surgery. The American Journal of Sports Medicine 2011; 39(3): Armijo-Olivio S, Warren S, Fuentes J, Magee DJ. Clinical relevance vs statistical significance: Using neck outcomes in patients with temporomandibular disorders as an example. Manual Therapy 2011; 16(6): Barber FA. A comparison of crushed ice and continuous flow cold therapy. The American Journal of Knee Surgery 2000; 13(2): Benazzo F, Cadossi M, Cavani F, Fini M, Giavaresi G, et al. Cartilage repair with osteochondral autografts in sheep: Effect of biophysical stimulation with pulsed electromagnetic fields. Journal of Orthopaedic Research 2008; 26(5): Doi: /jor Bennell K, Wajswelner H, Lew P, Schall-Riaucour A, Leslie S, et al. Isokinetic strength testing does not predict hamstring injury in Australian Rules footballers. British Journal of Sports Medicine 1998; 32(4): Borsa PA. The effects of joint position and direction of joint motion on proprioceptive sensibility in anterior cruciate ligament-deficient athletes. The American Journal of Sports Medicine 1997; 25(3):

39 9. Christanell F, Hoser C, Huber R., Fink C, Luomajoki H. The influence of electromyographic biofeedback therapy on knee extension following anterior cruciate ligament reconstruction: a randomized controlled trial. Sports Medicine Arthroscopy Rehabilitation Therapy & Technology 2012; 4(1): 41. Doi: / Cohen J. The concepts of power analysis. Hillsdale: Academic Press Inc 1988; Culvenor AG, Crossley KM. Patellofemoral Osteoarthritis: Are We Missing an Important Source of Symptoms After Anterior Cruciate Ligament Reconstruction? Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy 2016; 46(4): Cvjetkovic DD, Bijeljac S, Palija S, Talic G, Radulovic TN, et al. Isokinetic Testing in Evaluation Rehabilitation Outcome After ACL Reconstruction. Journal of the Academy of Medical Sciences in Bosnia and Herzegovina 2015; 69(1): Doi: /medarh Dambros C, Martimbianco ALC, Polachini LO, Lahoz GL, Chamlian TR, et al. Effectiveness of cryotherapy after anterior cruciate ligament reconstruction. Acta Ortopedica Brasileira 2012; 20(5): Doi: /S Dauty M, Menu P, Fouasson-Chailloux A, Dubois C. Muscular isokinetic strength recovery after knee anterior cruciate ligament reconstruction revision: preliminary study. Annals of Physical and Rehabilitation Medicine 2014; 57(1): Doi: /j.rehab Drechsler WI, Cramp MC, Scott OM. Changes in muscle strength and EMG median frequency after anterior cruciate ligament reconstruction. European Journal of Applied Physiology 2006; 98(6): Doi: /s Ediz L, Ceylan MF, Turktas U, Yanmis I, Hiz O. A randomized controlled trial of electrostimulation effects on effussion, swelling and pain recovery after anterior cruciate ligament reconstruction: a pilot study. Clinical rehabilitation 2012; 26(5): Doi: / Ellison AE, Berg EE. Embryology, anatomy, and function of the anterior cruciate ligament. Orthopedic Clinics of North America 1985, 16(1):

40 18. Gupta R, Kapoor D, Kapoor L, Malhotra A, Masih GD, et al. Immediate post-operative pain in anterior cruciate ligament reconstruction surgery with bone patellar tendon bone graft versus hamstring graft. Journal of Orthopaedic Surgery and Research 2016; 11(1): 67. Doi: /s Hart JM, Kuenze CM, Diduch DR, Ingersoll CD. Quadriceps muscle function after rehabilitation with cryotherapy in patients with anterior cruciate ligament reconstruction. Journal of Athletic Training 2014; 49(6): Doi: / Hart JM, Kuenze CM, Pietrosimone BG. Quadriceps function in anterior cruciate ligamentdeficient knees exercising with transcutaneous electrical nerve stimulation and cryptherapy: A randomized controlled study. Clinical rehabilitation 2012; 26(11): Doi: / Hart JM, Pietrosimone BG, Hertel J, Ingersoll CD. Quadriceps activation following knee injuries: a systematic review. Journal of Athletic Training 2010; 45(1): Doi: / Hasegawa S, Kobayashi M, Arai R, Tamaki A, Nakamuran T, et al. Effect of early implementation of electrical muscle stimulation to prevent muscle atrophy and weakness in patients after anterior cruciate ligament reconstruction. Journal of Electromyography and Kinesiology 2011; 21(4): Doi: /j.jelekin Hopkins JD, Ingersoll CD. Artrogenic muscle inhivition: a limiting factor in joint rehabilitation. Journal of Sports Rehabilitation 2000; 9(2): Jensen MP, Chen C, Brugger AM. Interpretation of visual analoog scale ratings and change scores: a reanalysis of two clinical trials of postoperative pain. The Journal of Pain 2003; 4(7): Kim K, Jeon K, Mullineaux DR, Cho E. A study of isokinetic strength and laxity with and without anterior cruciate ligament injury. Journal of Physical Therapy Science 2016; 28(12): Doi: /jpts Konishi Y, Fukubayashi T, Takeshita D. Possible mechanism of quadriceps femoris weakness in patients with ruptured anterior cruciate ligament. Medicine & Science in Sports & Exercise 2002; 34(9):

41 27. Levy DM, Frank RM, Bach BR, Verma NN. Perioperative Pain and Swelling Control in Anterior Cruciate Ligament Reconstruction. Operative Techniques in Sports Medicine 2016; 24(1): Lynch AD, Logerstedt DS, Axe MJ, Snyder-Mackler L. Quadriceps Activation Failure After Anterior Cruciate Ligament Rupture Is Not Mediated by Knee Joint Effusion. Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy 2012; 42(6): Doi: /jospt Martimbianco AL, Gomes da Silva BN, de Carvalho AP, Silva V, Torloni MR, et al. Effectiveness and safety of cryotherapy after arthroscopic anterior cruciate ligament reconstruction. A systematic review of the literature. Physical Therapy in Sport 2014; 15(4): Doi: /j.ptsp McHugh MP, Tyler TF, Nicholas SJ, Browne MG, Gleim GW. Electromyographic Analysis of Quadriceps Fatigue After Anterior Cruciate Ligament Reconstruction. Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy 2001; 31(1): Medvecky MJ, Nelson S. Kinesiophobia and Return to Sports After Anterior Cruciate Ligament Reconstruction. The Journal of the Connecticut State Medical Society 2015; 79(3): Murgier J, Cassard X. Cryotherapy with dynamic intermittent compression for analgesia after anterior cruciate ligament reconstruction. Preliminary study. Orthopaedics & Traumatology: Surgery & Research 2014; 100(3): Nagelli CV, Hewett TE. Should Return to Sport be Delayed Until 2 Years After Anterior Cruciate Ligament Reconstruction? Biological and Functional Considerations. Clinical Journal of Sports Medicine 2017; 47(2): Niga S, Yamamoto H, Furuya K. Recovery of extensor muscle strength in athletes after anterior cruciate ligament reconstruction. Journal of Orthopaedic Science 1996; 1(3): Palmieri-Smith RM, Thomas AC. A neuromuscular mechanism of posttraumatic osteoarthritis associated with ACL injury. Exercise and Sport Sciences Reviews 2009; 37(3): Doi: /JES.0b013e3181aa

42 36. Paterno MV, Rauh MJ, Schmitt LC, Ford KR, Hewett TE. Incidence of second ACL injuries 2 years after ACL reconstruction and return to sport. The American Journal of Sports Medicine 2014; 42(7): Remer EM, Ftzgerald SW, Friedman H, Rogers LF, Hendrix RW, et al. Anteriot Cruciate Ligament Injury: MR Imaging Diagnosis and Patterns of Injury. Radiographics 1992; 12(5): Rice D, McNair PJ, Dalbeth N. Effects of Cryotherapy on Arthrogenic Muscle Inhibition Using an Experimental Model of Knee Swelling. Arthritis & Rheumatism 2009; 61(1): Ruffilli A, Buda R, Castagnini F, Di Nicolantonio Evangelisti G, Giannini S, et al. Temperature-controlled continuous cold flow device versus traditional icing regimen following anterior cruciate ligament reconstruction: a prospective randomized comparative trial. Archives of Ortopaedic and Trauma Surgery 2015; 135(10): Doi: /s z. 40. Zaman M, Sabir N, Mills SP, Charalambous CP. Pseudogout: A Rare Cause of Acute Arthritis Following Arthroscopic Anterior Cruciate Ligament Reconstruction. Knee Surgery & Related Research 2015; 27(3): Doi: /ksrr Thomas AC, Villwock M, Wojtys EM, Palmieri-Smith RM. Lower Extremity Muscle Strength After Anterior Cruciate Ligament Injury and Reconstruction. Journal of Athletic Training 2013; 48(5): Doi: / Ueda Y, Matsushita T, Araki D, Kida A, Takiquchi K, et al. Factors affecting quadriceps strength recovery after anterior cruciate ligament reconstruction with hamstring autografts in athletes. Knee Surgery Sports Traumatology Arthroscopy Journal 2016; Online : 1-7. Doi: /s Wright RW, Preston E, Fleming BC, Amendolal A, Andrish JT, et al. ACL Reconstruction Rehabilitation: A Systematic Review Part I. Journal of Knee Surgery 2008; 21(3): Doi: /s

43 LISAD 43

44 Lisa 1. Uuritava nõusolekuleht Uuritava informeerimise ja teadliku nõusoleku vorm Kutse uuringus osalemiseks! Alljärgnevalt on kajastatud info uuringu läbiviimisest ning Teie õigustest selle raames. Uuringu täielik nimetus (töö teema): Reie-nelipealihase funktsionaalse seisundi taastumise dünaamika põlveliigese eesmise ristatisideme rekonstruktsiooni järgselt meestel. Uuringu toimumise koht: Tartu Ülikooli Kliinikumi Sporditraumatoloogia keskus. Puusepa 1a, Tartu. Uuringu eesmärk: Uurimistöö eesmärgiks on välja selgitada reie-nelipealihase funktsionaalse seisundi taastumise dünaamika varajasel operatsiooni järgsel perioodil põlveliigese eesmise ristatisideme rekonstruktsiooni järgselt meestel. Uuringust saadav kasu: Antud uurimistöö annab selgema ülevaate operatsiooni järgses füsioteraapias kasutatavate meetodite efektiivsusest. Uurimistöö võib olla abiks tulevastele ja töötavatele füsioterapeutidele põlveliigese eesmise ristatisideme operatsiooni järgse taastusravi teostamisel. Uuringus osalemise tulemusena aitate kaasa operatsiooni järgse taastusravi arengule ning saate teada oma kehalised näitajad. Uuringusse kaasamine: Uuringus osalemine on Teile vabatahtlik ning igal hetkel on võimalik uuringus osalemisest loobuda, millega ei kaasne kohustusi. Anonüümsus: Esimesel kohtumisel kogutakse Teilt üldandmed (vanus, kehamass, keha pikkus, trauma kuupäev, kehaline aktiivsus minutit/nädalas, valu tugevus, põlveliigese ja reielihaste ümbermõõdud). Andmed kodeeritakse ning edasine töö toimub isikustamata kujul. Kogutud andmetele on juurdepääs ainult töö teostajatel ja vastutaval uurijal. Kogutud 44

45 andmeid säilitatakse Tartu Ülikooli kinesioloogia ja biomehaanika labori arvutis. Isikuandmeid säilitatakse kuni teadustöö lõppemiseni, mille järel need hävitatakse. Andmed publitseeritakse aasta kevadel valmivas magistritöös. Andmete avaldamisel tagatakse täielikult Teie anonüümsus. Antud teadustöö teostamise kooskõlastas Tartu Ülikooli inimuuringute eetika komitee (protkoll nr 255/T-2), kelle poole saate pöörduda kui tekib küsimusi seoses Teie õigustega. Uuringuprojektil puudub rahastamisallikas. Uuringu teostus: Operatsiooni eelselt mõõdetakse Teil elektromüograafiga reielihaste aktivatsioonivõime, isokineetilise jõu näitajaid, mõõdulindiga põlveliigese ja reielihaste ümbermõõdud. Operatsiooni järgselt mõõdetakse mõõdulindiga põlveliigese ja reielihaste ümbermõõdud. Uuritavad jagunevad juhuslikkuse alusel kahte uuringugruppi. Esimesse uuringugruppi kuuluvale teostatakse esmalt elektrostimulatsiooni ja seejärel külmaravi reie eesosa lihastele. Teise uuringugruppi kuuluvale teostatakse esmalt külmaravi ja seejärel elektrostimulatsiooni reie eesosa lihastele. Uuringu käigus teostatakse viiel järjestikusel päeval 5 teraapiaseanssi alates esimesest operatsiooni järgsest päevast. Külmaravi kestvus on 30 minutit temperatuuriga +5 kraadi. Lihaste elektrostimulatsiooni kestvus on 25 minutit sagedusega 30 Hz. Esimesel operatsiooni järgsel päeval pärast esimest raviprotseduuri teostatakse lihasaktivatsiooni mõõtmine. Seejärel tehakse Teile lihaste elektrostimulatsiooni kui eelnevalt saite külmaravi ja kui eelnevalt saite lihaste elektrostimulatsiooni, siis tehakse külmaravi. Lõpetuseks teostatakse uuesti lihasaktivatsiooni mõõtmine. Enne igat lihasaktivatsiooni mõõtmist küsitakse Teilt valu ja ebamugavustunde esinemise kohta 10 palli skaalal, kus 0 tähistab valu ja ebamugavustunde puudumist ning 10 tähistab maksimaalset valu ja ebamugavustunnet. Peale viimase protseduuri lõppu mõõdetakse uuesti mõõdulindiga põlveliigese ja reielihaste ümbermõõdud. Nelja kuu möödumisel operatsioonist mõõdetakse reielihaste aktivatsioonivõimet ja isokineetilise jõu näitajaid. Protseduuride teostamine: Uuring ei koorma Teid füüsiliselt ega vaimselt, ei põhjusta valu ega oma terviseriski. Teostatavad protseduurid on ohutud ja valutud. Protseduurid toimuvad privaatselt ning kõrvalisi isikuid uuringu teostamise juures ei viibi. Protseduuride teostamisel innustatakse Teid maksimaalselt pingutama. Lihaste elektrostimulatsiooni teostatakse ebamugavuse piirini, mille üle otsustate Teie. Kui tunnete, et lihaste elektrostimulatsioon ei põhjusta 45

46 ebamugavust, siis saate tõsta voolutugevust. Kui stimulatsioon osutub ebamugavaks, siis saate voolutugevust langetada. Nõusolek: Mind,..., on informeeritud ülalmainitud uuringust ja ma olen teadlik läbiviidava uurimistöö eesmärgist ja uuringu metoodikast (uuringuga seotud võimalikest koormamistest) ning kinnitan oma nõusolekut selles osalemiseks allkirjaga. Tean, et uuringute käigus tekkivate küsimuste ja võimalike tervisehäirete/kõrvalekallete kohta saan mulle vajalikku täiendavat informatsiooni uuringu teostajalt: Liina Lattik Füsioteraapia õppekava magistriõppe üliõpilane Tartu Ülikool, Jakobi 5, 51014, Tartu (+372) Suur aitäh uuringus osalemast! Uuringu tulemuste kohta antakse soovi korral üldistavat tagasisidet. Uuritava allkiri Kuupäev, kuu, aasta... Uuritavale informatsiooni andnud isiku nimi:... Uuritavale informatsiooni andnud isiku allkiri:... Kuupäev, kuu, aasta... 46

47 Voolutugevus (ma) Lisa 2. Voolutugevus lihaste elektrostimulatsioonil postop päev 2. postop päev 3. postop päev 4. postop päev 5. postop päev Joonis 18. Voolutugevuse tõstmise progressioon lihaste elektrostimulatsioonil (ma) viie postoperatiivse päeva jooksul (n=14). Keskmine Maksimum 47

48 Lisa 3. Harjutuskava põlveliigese eesmise ristatasime rekonstruktsiooni järgselt Põlveliigese eesmise ristatisideme rekonstruktsioon Postoperatiivse taastusravi protokoll patsiendile Päev 1-7: Kahe küünarkargu kasutamine, opereeritud jalale toetumine jala enda raskusega, imiteerida normipärast kõnnimustrit Hüppeliigese liikuvusharjutused ( pumpamine ) kordust; 2-3 seeriat; 2 korda päevas Tuharalihaste aktivatsioon kordust; 2-3 seeriat; 2 korda päevas Reielihaste isomeetriline aktivatsioon Pinguta lihast 10 sekundi jooksul ning lõdvesta; kordust; 2-3 seeriat; 3-5 korda päevas 48

49 Selililamangus põlve sirutus-painutus vastavalt taluvusele kordust; 2-3 seeriat; 3-5 korda päevas Selililamangus sirge jala tõstmine 5-20 kordust; 2-3 seeriat; 3-5 korda päevas Kõhulilamangus sirge jala tõstmine 5-20 kordust; 2-3 seeriat; 3-5 korda päevas Külililamangus sirge jala tõstmine 5-20 kordust; 2-3 seeriat; 3-5 korda päevas Passiivsed venitusharjutused põlveliigese liikuvuse suurendamiseks. Kõhulilamangus venitust hoida 2-3 minutit; 3-5 korda; 3-5 korda päevas. Istudes venitust hoida sekundit; 3-5 korda; 3-5 korda päevas. 49

50 Seistes kahel jalal keharaskuse kandmine ette-taha ja küljelt-küljele suunas kordust; 2-3 seeriat; 1-2 korda päevas Päev 8-14: Keharaskuse kandmine opereeritud jalale vastavalt taluvusele, füsioterapeudiga kooskõlastades üleminek ühele küünarkargule Varvastele tõus kahel jalal kordust; 2-3 seeriat; 1-2 korda päevas Selililamangus sirge jala tõstmine Kõhulilamangus sirge jala tõstmine Külililamangus sirge jala tõstmine Minikükk seina ääres 0º-30º Hoida asendit 5-30 sekundit; 5-10 kordust; 1-2 korda päevas. 50

51 Opereeritud jalal seismine käte toega Veloergomeeter ilma koormuseta 5-20 sekundit; 5-10 kordust; 1-2 korda päevas Passiivsed venitusharjutused põlveliigese liikuvuse suurendamiseks Venitust hoida sekundit; 3-5 korda; 3-5 korda päevas Nädal 3-4: Füsioterapeudiga kooskõlastades loobumine karkudest Minikükk seina ääres 0º-60º Ühel jalal seismine ilma toeta 5-20 sekundit; 5-10 kordust; 1-2 korda päevas 51

52 Puusapiirkonna lihaste aktiveerimine seistes kummilindi vastupanuga (tugijalaks ainult mitteopereeritud jalg) kordust; 2-3 seeriat; 1-2 korda päevas Veloergomeeter (järkjärguline koormuse tõus) Passiivsed venitusharjutused põlveliigese liikuvuse suurendamiseks opereerimata jalaga võrdsele tasemele Nädal 5-8: Veloergomeeter (koormuse tõstmine) Minikükk/jalapress 0º-60º (kahel ja ühel jalal; lisaraskustega) Reie tagumise grupi lihaste treening kordust; 2-3 seeriat; 1-2 korda päevas Puusapiirkonna lihaste aktiveerimine seistes kummilindi vastupanuga (tugijalaks ka opereeritud jalg) 52

53 Väljaasted 0º-60º kordust; 2-3 seeriat; 1-2 korda päevas Ühel jalal seistes tasakaalu ja koordinatsiooni treening kordust; 2-3 seeriat; 1-2 korda päevas 53

II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi in

II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi in II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi infoleht on esildismenetluse tulemus. Vastavalt vajadusele

Rohkem

LATERAALNE EPIKONDÜLIIT ehk tennisisti küünarliiges Mis see on Miks tekib Ravi ja harjutused

LATERAALNE EPIKONDÜLIIT ehk tennisisti küünarliiges Mis see on Miks tekib Ravi ja harjutused LATERAALNE EPIKONDÜLIIT ehk tennisisti küünarliiges Mis see on Miks tekib Ravi ja harjutused MIS SEE ON Lateraalne epikondüliit on õlavarreluu välimisele põndale kinnituva kõõluse põletik. Kõõlus jätkub

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 3 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, 3. nimetage see ümber leheküljeks Praks3 ja

Rohkem

LATERAALNE EPIKONDÜLIIT ehk tennisisti küünarliiges Mis see on? Miks tekib? Ravi ja harjutused

LATERAALNE EPIKONDÜLIIT ehk tennisisti küünarliiges Mis see on? Miks tekib? Ravi ja harjutused LATERAALNE EPIKONDÜLIIT ehk tennisisti küünarliiges Mis see on? Miks tekib? Ravi ja harjutused MIS SEE ON? Lateraalne epikondüliit on õlavarreluu välimisele põndale kinnituva kõõluse põletik. Kõõlus jätkub

Rohkem

Tallinna patsient valikute ristmikul

Tallinna patsient valikute ristmikul Tallinna patsient valikute ristmikul Dr. Vassili Novak Konverents õpitud abitus 27 märts 2013 kiirabi 20613 80787 muul viisil saabunud 60174 25,52% 74,48% LV1 LV2 LV3 LV4 EMO saal + isolaatorid IR saal

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, nimetage see ümber leheküljeks Praks6 ja 3. kopeerige

Rohkem

TARTU ÜLIKOOL Spordibioloogia ja füsioteraapia instituut Svetlana Amelina Venitusharjutuste rakendamisvõimalused füsioteraapia erinevates valdkondades

TARTU ÜLIKOOL Spordibioloogia ja füsioteraapia instituut Svetlana Amelina Venitusharjutuste rakendamisvõimalused füsioteraapia erinevates valdkondades TARTU ÜLIKOOL Spordibioloogia ja füsioteraapia instituut Svetlana Amelina Venitusharjutuste rakendamisvõimalused füsioteraapia erinevates valdkondades The implementation opportunities of stretching exercises

Rohkem

TARTU ÜLIKOOL Sporditeaduste ja füsioteraapia instituut Ksenia Sidorova Alajäseme amputatsiooni järgne taastusravi Rehabilitation after lower-limb amp

TARTU ÜLIKOOL Sporditeaduste ja füsioteraapia instituut Ksenia Sidorova Alajäseme amputatsiooni järgne taastusravi Rehabilitation after lower-limb amp TARTU ÜLIKOOL Sporditeaduste ja füsioteraapia instituut Ksenia Sidorova Alajäseme amputatsiooni järgne taastusravi Rehabilitation after lower-limb amputation Bakalaureusetöö Füsioteraapia õppekava Juhendaja:

Rohkem

Traneksaam_ortopeedias

Traneksaam_ortopeedias Traneksaamhape kasutamine Juri Karjagin Tartu Ülikool Tartu Ülikooli Kliinikum Plaan Fibrinolüüsist Traneksaamhape farmakoloogiast Traneksaamhape uuringud Plaaniline kirurgia Erakorraline trauma Toopiline

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, nimetage see ümber leheküljeks Praks6 ja 3.

Rohkem

Microsoft PowerPoint - loeng2.pptx

Microsoft PowerPoint - loeng2.pptx Kirjeldavad statistikud ja graafikud pidevatele tunnustele Krista Fischer Pidevad tunnused ja nende kirjeldamine Pidevaid (tihti ka diskreetseid) tunnuseid iseloomustatakse tavaliselt kirjeldavate statistikute

Rohkem

TARTU ÜLIKOOL Sporditeaduste ja füsioteraapia instituut Lisel Lilleste Korduvsünnitanud naiste vaagnapõhjalihaste seisund 3-6 kuud pärast vaginaalset

TARTU ÜLIKOOL Sporditeaduste ja füsioteraapia instituut Lisel Lilleste Korduvsünnitanud naiste vaagnapõhjalihaste seisund 3-6 kuud pärast vaginaalset TARTU ÜLIKOOL Sporditeaduste ja füsioteraapia instituut Lisel Lilleste Korduvsünnitanud naiste vaagnapõhjalihaste seisund 3-6 kuud pärast vaginaalset sünnitust Pelvic floor muscle condition of multiparous

Rohkem

VL1_praks6_2010k

VL1_praks6_2010k Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht (Insert / Lisa -> Worksheet / Tööleht), nimetage

Rohkem

BIOMEHHAANILINE TAUST- PÕHIPRINTSIIBID

BIOMEHHAANILINE TAUST- PÕHIPRINTSIIBID BIOMEHHAANILINE TAUST - PÕHIPRINTSIIBID HOIA LIIGESED NEUTRAALSES ASENDIS Siis on lihased lõdvestunud ja saavad paremini töötada Lihaste, liigeste ja kõõluste stressi põhjustavad: kokkupigistatud käed

Rohkem

ANOVA Ühefaktoriline dispersioonanalüüs Treeningu sagedus nädalas Kaal FAKTOR UURITAV TUNNUS Mitmemõõtmeline statistika Kairi Osula 2017/kevad

ANOVA Ühefaktoriline dispersioonanalüüs Treeningu sagedus nädalas Kaal FAKTOR UURITAV TUNNUS Mitmemõõtmeline statistika Kairi Osula 2017/kevad ANOVA Ühefaktoriline dispersioonanalüüs Treeningu sagedus nädalas Kaal FAKTOR UURITAV TUNNUS Factorial ANOVA Mitmefaktoriline dispersioonanalüüs FAKTOR FAKTOR Treeningu sagedus nädalas Kalorite kogus Kaal

Rohkem

TARTU ÜLIKOOL Spordipedagoogika ja treeninguõpetuse instituut Igor Burdin CrossFit treeningu mõju meeste vererõhule Magistritöö Kehalise kasvatuse ja

TARTU ÜLIKOOL Spordipedagoogika ja treeninguõpetuse instituut Igor Burdin CrossFit treeningu mõju meeste vererõhule Magistritöö Kehalise kasvatuse ja TARTU ÜLIKOOL Spordipedagoogika ja treeninguõpetuse instituut Igor Burdin CrossFit treeningu mõju meeste vererõhule Magistritöö Kehalise kasvatuse ja spordi õppekava Juhendaja: PhD P. Päll Tartu 2014 SISUKORD

Rohkem

Füsioteraapia trahheostomeeritud patsiendiga MARIA VELGAN, FÜSIOTERAAPIA MSC 2016

Füsioteraapia trahheostomeeritud patsiendiga MARIA VELGAN, FÜSIOTERAAPIA MSC 2016 Füsioteraapia trahheostomeeritud patsiendiga MARIA VELGAN, FÜSIOTERAAPIA MSC 2016 Füsioteraapia intensiivravi osakonnas Intensiivravi osakonnas rakendatav füsioteraapia parandab elukvaliteeti ja funktsionaalset

Rohkem

Vähi läbilöögivalu Teave tervishoiutöötajale

Vähi läbilöögivalu Teave tervishoiutöötajale Vähi läbilöögivalu Teave tervishoiutöötajale Vähi läbilöögivalu (vllv) on mitmekesine 1 Valu on kõige sagedasem sümptom, mida seostatakse vähkkasvajaga või selle raviga. 2 Enamikul vähipatsientidest esineb

Rohkem

Non-pharmacological treatment

Non-pharmacological treatment Siinusrütmi säilitava ravimi valik Kliiniline küsimus Kas siinusrütmi säilitavaks raviks tuleks eelistada mõnd konkreetset ravimirühma/ravimit: BBL vs Ic vs III? Olulised tulemusnäitajad Surm, ajuinfarkt,

Rohkem

Sissejuhatus mehhatroonikasse MHK0120

Sissejuhatus mehhatroonikasse  MHK0120 Sissejuhatus mehhatroonikasse MHK0120 5. nädala loeng Raavo Josepson raavo.josepson@ttu.ee Pöördliikumine Kulgliikumine Kohavektor Ԧr Kiirus Ԧv = d Ԧr dt Kiirendus Ԧa = dv dt Pöördliikumine Pöördenurk

Rohkem

Reumayhendus_Jalgadele_REPRO_2010_CS4_UUS.indd

Reumayhendus_Jalgadele_REPRO_2010_CS4_UUS.indd Omal jõul HARJUTUSED alajäsemetele TALLINNA REUMAÜHENDUS 2010 Igale inimesele on antud üks kord olla noor, kuid ta ise valib aja selle jaoks Omal jõul on võimlemisharjutuste komplekt reumatoloogilistele

Rohkem

Matemaatilised meetodid loodusteadustes. I Kontrolltöö I järeltöö I variant 1. On antud neli vektorit: a = (2; 1; 0), b = ( 2; 1; 2), c = (1; 0; 2), d

Matemaatilised meetodid loodusteadustes. I Kontrolltöö I järeltöö I variant 1. On antud neli vektorit: a = (2; 1; 0), b = ( 2; 1; 2), c = (1; 0; 2), d Matemaatilised meetodid loodusteadustes I Kontrolltöö I järeltöö I variant On antud neli vektorit: a (; ; ), b ( ; ; ), c (; ; ), d (; ; ) Leida vektorite a ja b vaheline nurk α ning vekoritele a, b ja

Rohkem

TARTU ÜLIKOOL Spordibioloogia ja füsioteraapia instituut Liisi Sepp Krooniline Achilleuse kõõluse keskosa tendinopaatia ja füsioteraapia Chronic non-i

TARTU ÜLIKOOL Spordibioloogia ja füsioteraapia instituut Liisi Sepp Krooniline Achilleuse kõõluse keskosa tendinopaatia ja füsioteraapia Chronic non-i TARTU ÜLIKOOL Spordibioloogia ja füsioteraapia instituut Liisi Sepp Krooniline Achilleuse kõõluse keskosa tendinopaatia ja füsioteraapia Chronic non-insertional Achilles tendinopathy and physiotherapy

Rohkem

TARTU ÜLIKOOL Sporditeaduste ja füsioteraapia instituut Õie Varblane Vanuse ja haigusväljendatuse seosed kehakoostises ja funktsionaalsetes sarkopeeni

TARTU ÜLIKOOL Sporditeaduste ja füsioteraapia instituut Õie Varblane Vanuse ja haigusväljendatuse seosed kehakoostises ja funktsionaalsetes sarkopeeni TARTU ÜLIKOOL Sporditeaduste ja füsioteraapia instituut Õie Varblane Vanuse ja haigusväljendatuse seosed kehakoostises ja funktsionaalsetes sarkopeenia näitajates aasta jooksul aset leidvate muutustega

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

raamat5_2013.pdf

raamat5_2013.pdf Peatükk 5 Prognoosiintervall ja Usaldusintervall 5.1 Prognoosiintervall Unustame hetkeks populatsiooni parameetrite hindamise ja pöördume tagasi üksikvaatluste juurde. On raske ennustada, milline on huvipakkuva

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

TARTU ÜLIKOOL

TARTU ÜLIKOOL TARTU ÜLIKOOL Kehakultuuriteaduskond Spordibioloogia ja füsioteraapia instituut Liisi Sokman Jõu ja vastupidavuse paralleelse arendamise efektiivsus töövõime arengust lähtudes Magistritöö füsioteraapia

Rohkem

Tõenduspõhine hindamine kellele ja milleks? KIRSTI AKKERMANN TÜ PSÜHHOLOOGIA INSTITUUT KOGNITIIVSE JA KÄITUMISTERAAPIA KESKUS

Tõenduspõhine hindamine kellele ja milleks? KIRSTI AKKERMANN TÜ PSÜHHOLOOGIA INSTITUUT KOGNITIIVSE JA KÄITUMISTERAAPIA KESKUS Tõenduspõhine hindamine kellele ja milleks? KIRSTI AKKERMANN TÜ PSÜHHOLOOGIA INSTITUUT KOGNITIIVSE JA KÄITUMISTERAAPIA KESKUS Tõenduspõhine praktika 2 Teadlik, läbimõeldud ja mõistlik olemasolevate teaduslikult

Rohkem

TARTU ÜLIKOOL Kehakultuuriteaduskond Spordibioloogia ja füsioteraapia instituut Margus Mustimets KIRURGILISELT RAVITUD SÜDAME ISHEEMIATÕVEGA HAIGETE A

TARTU ÜLIKOOL Kehakultuuriteaduskond Spordibioloogia ja füsioteraapia instituut Margus Mustimets KIRURGILISELT RAVITUD SÜDAME ISHEEMIATÕVEGA HAIGETE A TARTU ÜLIKOOL Kehakultuuriteaduskond Spordibioloogia ja füsioteraapia instituut Margus Mustimets KIRURGILISELT RAVITUD SÜDAME ISHEEMIATÕVEGA HAIGETE AEROOBNE KEHALINE TREENING TAASTUSRAVI VARASES ETAPIS

Rohkem

Tromboos ja kuidas selle vastu võidelda

Tromboos ja  kuidas selle vastu võidelda Kasvaja Rasedus Geneetiline soodumus jne Endoteeli düsfunktsioon (trauma, ateroom) Op ravi Kateetrid, punktsioonid Rudolph Carl Virchow 1821 1902 Staas Immobilistatsioon Laienenud veenid Kasvaja Ülekaal

Rohkem

4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinum

4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinum 4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinumber E-posti aadress Telefoninumber Praktikatsükli läbimine.

Rohkem

Tootmine_ja_tootlikkus

Tootmine_ja_tootlikkus TOOTMINE JA TOOTLIKKUS Juhan Lehepuu Leiame vastused küsimustele: Mis on sisemajanduse koguprodukt ja kuidas seda mõõdetakse? Kuidas mõjutavad sisemajanduse koguprodukti muutused elatustaset? Miks sõltub

Rohkem

Kehaline Kasvatus Ainekava 6. kl. 2 h nädalas õpetaja: Siiri Sülla l trimester Kergejõustik Lähted, kiirendusjooks, süstikjooks, põlve- jala-, sääretõ

Kehaline Kasvatus Ainekava 6. kl. 2 h nädalas õpetaja: Siiri Sülla l trimester Kergejõustik Lähted, kiirendusjooks, süstikjooks, põlve- jala-, sääretõ Kehaline Kasvatus Ainekava 6. kl. 2 h nädalas Kergejõustik Lähted, kiirendusjooks, süstikjooks, põlve- jala-, sääretõste ja ristsammujooks. Jooks kurvis, tõkkejooks, ringteatejooks, täpsusjooks. Kaugushüpe-

Rohkem

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE ILVE-TEISI REMMEL JUHATAJA OÜ KODUÕDE KODUÕENDUS (HOME NURSING CARE) - KVALIFITSEERITUD ÕENDUSTEENUS, MIDA OSUTATAKSE ÄGEDA HAIGUSE PARANEMISPERIOODIS OLEVA, KROONILIST HAIGUST

Rohkem

Sissejuhatus GRADE metoodikasse

Sissejuhatus GRADE metoodikasse Sissejuhatus GRADE metoodikasse Eriline tänu: Holger Schünemann ja GRADE working group www.gradeworkinggroup.org Kaja-Triin Laisaar TÜ peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut kaja-triin.laisaar@ut.ee

Rohkem

Microsoft Word - QOS_2008_Tallinn_OK.doc

Microsoft Word - QOS_2008_Tallinn_OK.doc GSM mobiiltelefoniteenuse kvaliteet Tallinnas, juuni 2008 Sideteenuste osakond 2008 Kvaliteedist üldiselt GSM mobiiltelefonivõrgus saab mõõta kümneid erinevaid tehnilisi parameetreid ja nende kaudu võrku

Rohkem

TARTU ÜLIKOOL Sporditeaduste ja füsioteraapia instituut Kristiina Ojamäe Nutikaelast tingitud kaela- õlavöötmevaevused ja füsioteraapia Neck and shoul

TARTU ÜLIKOOL Sporditeaduste ja füsioteraapia instituut Kristiina Ojamäe Nutikaelast tingitud kaela- õlavöötmevaevused ja füsioteraapia Neck and shoul TARTU ÜLIKOOL Sporditeaduste ja füsioteraapia instituut Kristiina Ojamäe Nutikaelast tingitud kaela- õlavöötmevaevused ja füsioteraapia Neck and shoulder grindle complaints caused by text-neck and physiotherapy

Rohkem

efo09v2pke.dvi

efo09v2pke.dvi Eesti koolinoorte 56. füüsikaolümpiaad 17. jaanuar 2009. a. Piirkondlik voor. Põhikooli ülesanded 1. (VÄRVITILGAD LAUAL) Ühtlaselt ja sirgjooneliselt liikuva horisontaalse laua kohal on kaks paigalseisvat

Rohkem

Sotsiaalministri 17. septembri a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja

Sotsiaalministri 17. septembri a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja Sotsiaalministri 17. septembri 2008. a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja kord Lisa 2 Statsionaarse epikriisi andmekoosseis

Rohkem

1

1 IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 13 13 Sisukord 1. Uuringu läbiviimise metoodika... 2 2. Andmete analüüs... 2 3. Uuringu valim... 3 3.1. Vastanute iseloomustus: sugu,

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Pitt-Hopkinsi sündroomi modelleerimine Drosophila melanogaster is Laura Tamberg Juhendajad: Mari Palgi, PhD ja Tõnis Timmusk, PhD 27.10.2014 Drosophila melanogaster Üks esimesi mudelorganisme Thomas Hunt

Rohkem

Kuidas hoida tervist töökohal?

Kuidas hoida tervist töökohal? Kuidas hoida tervist töökohal? Kristjan Port, TLU 25.04.2017 Tööinspektsiooni konverents Kas aeg tapab?. Mis on tervis? Teadmatus võib olla ratsionaalne. On olukordi milles teadmiste hankimise kulud ületavad

Rohkem

Labakäte taastusravi võimalusi

Labakäte  taastusravi võimalusi Kairi Lees, tegevusterapeut Ida-Tallinna Keskhaigla II taastusravi osakond Osteoartroosi võib nimetada liigeste kulumise haiguseks ehk liigesekulumuseks. Haigus ei kahjusta üksnes liigese kõhre, vaid haarab

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc) 4-6 KLASS 1 Minu nimi on Ma olen praegu Täna on 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED Kirjuta või joonista siia kolm kärneri tööriista Kirjuta siia selle taime nimi, 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST 3. TÖÖRIIST mida istutasid

Rohkem

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 SISUKORD 1. SLAIDIESITLUS... 3 1.1. Esitlustarkvara... 3 1.2. Slaidiesitluse sisu... 3 1.3. Slaidiesitluse vormistamine... 4 1.3.1 Slaidid...

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

Microsoft Word - Karu 15 TERMO nr 527.doc

Microsoft Word - Karu 15 TERMO nr 527.doc Termoülevaatus nr.57 (57/1. Märts 8) Hoone andmed Aadress Lühikirjeldus Karu 15, Tallinn Termopildid Kuupäev 6.1.8 Tuule kiirus Õhutemperatuur -1,1 o C Tuule suund Osalesid Kaamera operaator Telefoni nr.

Rohkem

Solaariumisalongides UVseadmete kiiritustiheduse mõõtmine. Tallinn 2017

Solaariumisalongides UVseadmete kiiritustiheduse mõõtmine. Tallinn 2017 Solaariumisalongides UVseadmete kiiritustiheduse mõõtmine. Tallinn 2017 1. Sissejuhatus Solaariumides antakse päevitusseansse kunstliku ultraviolettkiirgusseadme (UV-seadme) abil. Ultraviolettkiirgus on

Rohkem

Söömishäired lastel ja noortel

Söömishäired lastel ja noortel Söömishäired lastel ja noortel Ere Vasli Lastepsühhiaater SA Tallinna Lastehaigla/ Laste Vaimse Tervise Keskus 24.aprill 2014.a. Söömishäired laste ja noortel Terve ja patoloogiline söömiskäitumine Söömishäired

Rohkem

10/12/2018 Riigieksamite statistika 2017 Riigieksamite statistika 2017 Selgitused N - eksaminandide arv; Keskmine - tulemuste aritmeetiline keskmine (

10/12/2018 Riigieksamite statistika 2017 Riigieksamite statistika 2017 Selgitused N - eksaminandide arv; Keskmine - tulemuste aritmeetiline keskmine ( Riigieksamite statistika 2017 Selgitused N - eksaminandide arv; Keskmine - tulemuste aritmeetiline keskmine (punktide kogusumma jagatud sooritajate koguarvuga); Mediaan - statistiline keskmine, mis jaotab

Rohkem

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc MEEPROOVIDE KESTVUSKATSED Tallinn 2017 Töö nimetus: Meeproovide kestvuskatsed. Töö autorid: Anna Aunap Töö tellija: Eesti Mesinike Liit Töö teostaja: Marja 4D Tallinn, 10617 Tel. 6112 900 Fax. 6112 901

Rohkem

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased oma kujunduse ühele kohale koolis. 5.1 Kohavalik Tiimi

Rohkem

KAASAV ELU RÜHM “TAKTIILNE“

KAASAV ELU RÜHM “TAKTIILNE“ KAASAV ELU RÜHM HEV ÕPPEVAHEND 17.05.2018 Grupp: Terje Isok Gerli Mikk Veronika Vahi, Merit Roosna, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool Juhendajad: Jana Kadastik ja Tiia Artla PROJEKTI EESMÄRK Luua õppetööd

Rohkem

Kuidas kaitsta taimi ilma mesilasi kahjustamata ehk mesinikud vs taimekasvatajad

Kuidas kaitsta taimi ilma mesilasi kahjustamata ehk mesinikud vs taimekasvatajad Kuidas kaitsta taimi ilma mesilasi kahjustamata ehk mesinikud vs taimekasvatajad Indrek Keres Eesti Maaülikool Eesti Kutseliste Mesinike Ühing Taimekasvatuse konsulent Mida mesinik ootab taimekasvatajalt

Rohkem

lvk04lah.dvi

lvk04lah.dvi Lahtine matemaatikaülesannete lahendamise võistlus. veebruaril 004. a. Lahendused ja vastused Noorem rühm 1. Vastus: a) jah; b) ei. Lahendus 1. a) Kuna (3m+k) 3 7m 3 +7m k+9mk +k 3 3M +k 3 ning 0 3 0,

Rohkem

Versioon 2.0 TEAVE ARSTIDELE BOSENTAN NORAMEDA 62,5 MG JA 125 MG ÕHUKESE POLÜMEERIKATTEGA TABLETTIDE KOHTA Enne Bosentan Norameda väljakirjutamist pat

Versioon 2.0 TEAVE ARSTIDELE BOSENTAN NORAMEDA 62,5 MG JA 125 MG ÕHUKESE POLÜMEERIKATTEGA TABLETTIDE KOHTA Enne Bosentan Norameda väljakirjutamist pat TEAVE ARSTIDELE BOSENTAN NORAMEDA 62,5 MG JA 125 MG ÕHUKESE POLÜMEERIKATTEGA TABLETTIDE KOHTA Enne Bosentan Norameda väljakirjutamist patsiendile, lugege palun hoolikalt ravimi omaduste kokkuvõtet. Kui

Rohkem

Ergonoomiliste riskide hindamine töökohal.

Ergonoomiliste riskide hindamine töökohal. Kas kontoritöötajad on tervemad kui tööstustöölised? Viive Pille Kutsehaiguste ja töötervishoiu keskus SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla 26.05.2017 Euroopa töötajaskonna uuringust selgus, et 52% töötajaid

Rohkem

Tala dimensioonimine vildakpaindel

Tala dimensioonimine vildakpaindel Tala dimensioonimine vildakpaindel Ülesanne Joonisel 9 kujutatud okaspuidust konsool on koormatud vertikaaltasandis ühtlase lauskoormusega p ning varda teljega risti mõjuva kaldjõuga (-jõududega) F =pl.

Rohkem

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI Goggles DJI Goggles on mugavad prillid, mis on disainitud mugavaks FPV lendamiseks DJI toodetega. Nad loovad ultra-kõrge kvaliteediga pildi, minimaalse viivitusega pikamaa

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa OTSUS Tallinn 20.06.2007 J.1-45/07/4 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine Elisa Eesti AS- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

Microsoft Word - P6_metsamasinate juhtimine ja seadistamine FOP kutsekeskharidus statsionaarne

Microsoft Word - P6_metsamasinate juhtimine ja seadistamine FOP kutsekeskharidus statsionaarne MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: forvarderioperaatori 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr 6 Mooduli vastutaja: Mooduli õpetajad: Metsamasinate juhtimine ja seadistamine

Rohkem

Monitooring 2010f

Monitooring 2010f Lõimumiskava monitooring 2010 Raivo Vetik, TLÜ võrdleva poliitika professor Kohtumine Rahvuste Ümarlauas 24. september, 2010 Uuringu taust TLÜ uurimisgrupp: Raivo Vetik, Jüri Kruusvall, Maaris Raudsepp,

Rohkem

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Kava Kuulame Annet Essed ja Felder Õppimise teooriad 5 Eduka õppe reeglit 5 Olulisemat oskust Anne Loeng Mida uut saite teada andmebaasidest?

Rohkem

P9_10 estonian.cdr

P9_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome P9/10 Eestikeelne kasutusjuhend 2 Ühendage P9 kõlar Bluetooth ühenduse kaudu oma Bluetooth seadmega, nagu näiteks ipadiga, iphone'iga,

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

TARTU ÜLIKOOL

TARTU ÜLIKOOL TARTU ÜLIKOOL Kehakultuuriteaduskond Spordibioloogia ja füsioteraapia instituut Diana Tamberg KOLMEKUULISE FÜSIOTERAAPIA MÕJU KROONILISE KAELA- JA ÕLAVÖÖTME MÜOFASTSIAALSE VALUGA NAISPATSIENTIDELE Magistritöö

Rohkem

Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja "Sõlesepad" tantsurühma meestega.

Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja Sõlesepad tantsurühma meestega. Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja "Sõlesepad" tantsurühma meestega. 2019.aasta tantsupeoks täpsustused ja täiendused tehtud

Rohkem

Matemaatika ainekava 8.klass 4 tundi nädalas, kokku 140 tundi Kuu Õpitulemus Õppesisu Algebra (65 t.) Geomeetria (60 t.) Ajavaru kordamiseks (15 õppet

Matemaatika ainekava 8.klass 4 tundi nädalas, kokku 140 tundi Kuu Õpitulemus Õppesisu Algebra (65 t.) Geomeetria (60 t.) Ajavaru kordamiseks (15 õppet Matemaatika ainekava 8.klass 4 tundi nädalas, kokku 140 tundi Algebra (65 t.) Geomeetria (60 t.) Ajavaru kordamiseks (15 õppetundi) septembernovember korrastab hulkliikmeid Hulkliige. Tehted liidab, lahutab

Rohkem

Kiekim mees kirjeldus.docx

Kiekim mees kirjeldus.docx KULLAKERA KANDJAD XII noorte tantsupeo ühitants Tantsu on loonud Margus Toomla ja Karmen Ong 2016. aasta detsembris 2017. aasta noorte tantsupeoks MINA JÄÄN, kirjeldanud Margus Toomla. Muusika ja sõnad

Rohkem

Diapositiva 1

Diapositiva 1 Amputatsiooniköndi kaasaegsest käsitlusest proteesitööstuse viimaste saavutusteni Maarika Nurm AS Põhja-Eesti Taastusravikeskus Aktiivsuse tasemed proteesimisel. Eestis kasutusel olev süsteem Abivahendite

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Loeng2www.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Loeng2www.ppt [Compatibility Mode] Biomeetria 2. loeng Lihtne lineaarne regressioon mudeli hindamisest; usaldusintervall; prognoosiintervall; determinatsioonikordaja; Märt Möls martm@ut.ee Y X=x~ N(μ=10+x; σ=2) y 10 15 20 2 3 4 5 6 7 8

Rohkem

Orbiidile! hooaja info

Orbiidile! hooaja info Orbiidile! hooaja info FIRST LEGO League Eelarve 2018/2019 hooajal Robotimängu väljak 130 EUR + transport Platsi arve hiljemalt oktoobris, meeskonna arve detsembris Esimene meeskond Teise meeskonna registreerimistasu

Rohkem

Microsoft Word - XTOP026.doc

Microsoft Word - XTOP026.doc XTOP026 Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja järgige kõiki juhiseid. Hoidke juhend hilisemaks vajaduseks alles. MOOTORRATTA TÕSTUK Kasutusjuhend OLULINE! EST LUGEGE NEED JUHISED

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimisel on hea teada... 5 Vintsi hooldus... 6 Garantii...

Rohkem

Pimeda ajal sõitmine

Pimeda ajal sõitmine Sõidueksamitel tehtud vead www.mnt.ee 1 Vasakpöörde sooritamine Sõiduteel paiknemine. Enne vasak- või tagasipööret peab juht aegsasti suunduma sõidutee pärisuunavööndi vasaku ääre lähedale või selle pöörde

Rohkem

Lisa I_Müra modelleerimine

Lisa I_Müra modelleerimine LISA I MÜRA MODELLEERIMINE Lähteandmed ja metoodika Lähteandmetena kasutatakse AS K-Projekt poolt koostatud võimalikke eskiislahendusi (trassivariandid A ja B) ning liiklusprognoosi aastaks 2025. Kuna

Rohkem

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 0.02.2009 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 3.0.206 Avaldamismärge: Kiirgustegevuses tekkinud radioaktiivsete

Rohkem

Untitled-2

Untitled-2 Tervise Alkeemia Hiina meditsiin on aastatuhandete vanune tarkus sellest, mis on tervis ning kuidas seda luua ja hoida. Tervise Alkeemia keskuse eesmärgiks on aidata taastada harmoonia ja tasakaal inimese

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc) ALGKLASSILAPSED 1 MINU NIMI ON MINA OLEN PRAEGU TÄNA ON 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED KIRJUTA VÕI JOONISTA SIIA KAKS KÄRNERI TÖÖRIISTA KIRJUTA SIIA SELLE TAIME 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST NIMI MIDA ISTUTASID MÕISTA,

Rohkem

Lisa 1 KVÜÕA sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuse 2018 I poolaastal planeeritud kursused 2. nädal SMBK II osa Infektsioonhaigused ja v

Lisa 1 KVÜÕA sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuse 2018 I poolaastal planeeritud kursused 2. nädal SMBK II osa Infektsioonhaigused ja v Lisa 1 KVÜÕA sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuse 2018 I poolaastal planeeritud kursused 2. nädal 08. 10.01.2018 SMBK II osa Infektsioonhaigused ja välihügieen Kaitseväes 2. nädal 11. 12.01.2018 SMBK

Rohkem

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 Septiku ja imbväljaku tööprotsessi kirjeldus Üldine info ja asukoha valik: Septik on polüetüleenist (PE) rotovalu süsteemiga valmistatud mahuti, milles

Rohkem

PISA 2015 tagasiside koolile Tallinna Rahumäe Põhikool

PISA 2015 tagasiside koolile Tallinna Rahumäe Põhikool PISA 215 tagasiside ile Tallinna Rahumäe Põhi PISA 215 põhiuuringus osales ist 37 õpilast. Allpool on esitatud ülevaade i õpilaste testisoorituse tulemustest. Võrdluseks on ära toodud vastavad näitajad

Rohkem

HCB_hinnakiri2017_kodukale

HCB_hinnakiri2017_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.04.2016 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 69 83 71 85 C 12/15 73 88 75 90 C 16/20 75 90 77 92 C 20/25 78 94 80 96 C

Rohkem

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine (VÕTA ) dokumentide menetlemise protsess ÕISis Koostanud: Ele Hansen Ele Mägi Tartu 2012 1. Aine ülekandmine-õppekavajärgne aine Varasemalt sooritatud aine

Rohkem

PIKSELOITS Täpsustused 15.oktoobri 2018 seisuga Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- As

PIKSELOITS Täpsustused 15.oktoobri 2018 seisuga Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- As PIKSELOITS Täpsustused 15.oktoobri 2018 seisuga Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja "Sõlesepad" tantsurühma meestega. 2019.aasta

Rohkem

Tunnustatud partner teadliku ja õnneliku teadmusühiskonna arendamisel Anneli Kannus EHL Tartu Tervishoiu Kõrgkool Sügiskonverents Rektor

Tunnustatud partner teadliku ja õnneliku teadmusühiskonna arendamisel Anneli Kannus EHL Tartu Tervishoiu Kõrgkool Sügiskonverents Rektor Tunnustatud partner teadliku ja õnneliku teadmusühiskonna arendamisel Anneli Kannus EHL Tartu Tervishoiu Kõrgkool Sügiskonverents Rektor 3.09.2015 Vastuvõtukonkurss suvi 2015 Õppe- kohd Avaldusi Konkurss

Rohkem

Dry Needling nõelte kasutamine müofastsiaalsete probleemide ravis Indrek Tustit Lauri Rannama Füsioteraapia Kliinik OÜ

Dry Needling nõelte kasutamine müofastsiaalsete probleemide ravis Indrek Tustit Lauri Rannama Füsioteraapia Kliinik OÜ Dry Needling nõelte kasutamine müofastsiaalsete probleemide ravis Indrek Tustit Lauri Rannama Füsioteraapia Kliinik OÜ Valu Müofastsiaalne valu on neuromuskulaarse düsfunktsiooni kompleks, mis hõlmab nii

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Nizoral, 2% kreem 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Üks gramm kreemi sisaldab 20 mg ketokonasooli. INN. Ketoconazolum Abiainete täielik loetelu

Rohkem

Ppt [Read-Only]

Ppt [Read-Only] EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab varajast koolist väljalangemist ja selle vähendamist EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab madala haridustasemega noorte osakaalu vähendamist Madal

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TallinnLV ppt4.ppt

Microsoft PowerPoint - TallinnLV ppt4.ppt Pneumokokknakkuse esinemine ja immuunprofülaktika Eestis Tervisekaitseinspektsioon Streptococcus pneumoniae avastatud 1881. aastal (dr.george Miller Sternberg ning keemik ja mikrobioloog Louis Pasteur)

Rohkem

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor 1. 1) Iga tärnike tuleb asendada ühe numbriga nii, et tehe oleks õige. (Kolmekohaline arv on korrutatud ühekohalise arvuga ja tulemuseks on neljakohaline arv.) * * 3 * = 2 * 1 5 Kas on õige, et nii on

Rohkem

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse 08.03.2018 määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hooldaja/kontaktisiku üldandmed Ees ja perekonnanimi Isikukood

Rohkem

Markina

Markina EUROOPA NOORTE ALKOHOLITARBIMISE PREVENTSIOONI PRAKTIKAD JA SEKKUMISED Anna Markina Tartu Ülikool Meie ülesanne on: Tuvastada ja välja valida erinevaid programme ja sekkumist, mida on hinnatud ja mille

Rohkem

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusinsener OÜ Tallinnas 14.04.2014 Uuring Energiamajanduse

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kliiniliste auditite kogemused [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kliiniliste auditite kogemused [Read-Only] [Compatibility Mode] Anneli Rätsep TÜ Peremeditsiini õppetool vanemteadur 25.04.2013 Alates 2002. aastast "Haigete ravi pikkuse põhjendatus sisehaiguste profiiliga osakondades 3-5 auditit aastas Müokardiinfarkti haige käsitlus

Rohkem

5_Aune_Past

5_Aune_Past Kuidas kohaturundus suurendab ettevõtte kasumit? Aune Past Past ja Partnerid Kommunikatsioonibüroo aune@suhtekorraldus.ee 1 Miks inimesed teevad seda, mida nad teevad? Kuidas panna inimesed tegema seda,

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem