Väljaandja: Eesti Panga President Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Väljaandja: Eesti Panga President Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ"

Väljavõte

1 Väljaandja: Eesti Panga President Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Avaldamismärge: RTL 2006, 89, 1665 Kohustusliku reservi nõude arvestuse ja täitmise korra kehtestamine Vastu võetud nr 11 Määrus kehtestatakse «Eesti Panga seaduse» 14 punkti 4 alusel. 1. Reguleerimisala Määrusega kehtestatakse Eestis tegutsevatele krediidiasutustele kohustusliku reservi nõue. 2. Määruse kohaldamine Määrust kohaldatakse kõikidele krediidiasutustele ning välisriigi krediidiasutuste filiaalidele (edaspidi krediidiasutus). 3. Kohustusliku reservi nõude arvestuse baas (1) Kohustusliku reservi nõude arvestuse baasi hulka kuuluvad kõik krediidiasutuse poolt võõrvahendite kaasamise teel saadud bilansilised kohustused, sealhulgas allutatud kohustused ja võlgnevused mitteresidentidest krediidiasutustele. (2) Bilansivälistest kohustustest arvestatakse kohustusliku reservi nõude arvestuse baasi hulka aruandva krediidiasutuse konsolideerimisgruppi kuuluvate residentsete finantseerimisasutuste kohustuste katteks väljastatud finantsgarantiid. (3) Kohustusliku reservi nõude arvestuse baasi ei kuulu võlgnevused kodumaistele krediidiasutustele ja võlgnevused Eesti Pangale. 4. Kohustusliku reservi nõude määrad (1) Kohustusliku reservi nõudel on üldmäär ja erimäär. (2) Kohustusliku reservi nõude üldmäär on 15% kohustusliku reservi nõude arvestuse baasist. (3) Kohustusliku reservi nõude erimäär on 15% kohustusliku reservi nõude arvestuse baasist. 5. Kohustusliku reservi nõude määrade rakendamine (1) Kohustusliku reservi nõude erimäära rakendatakse järgmistele kohustusliku reservi nõude arvestuse baasi kuuluvatele kohustustele: 1) üle kaheaastase lepingulise tähtajaga tähtajalised, säästu- ja muud hoiused ning võlgnevused; 2) repotehingud; 3) üle kaheaastase lepingulise tähtajaga emiteeritud võlakirjad; 4) üle kaheaastased kohustused välismaiste krediidiasutuste suhtes. (2) Kõikidele ülejäänud kohustusliku reservi nõude arvestuse baasi kuuluvatele kohustustele rakendatakse kohustusliku reservi nõude üldmäära. 6. Kohustusliku reservi nõude suuruse arvutamine (1) Kohustusliku reservi nõude suurus järgmiseks kuuks arvutatakse eelmise kuu lõpu bilansi alusel. (2) Kohustusliku reservi nõude suurus järgnevaks kuuks loetakse kehtivaks alates kuu esimesest pangapäevast. 7. Kohustusliku reservi nõude täitmine Kohustusliku reservi nõude arvestuse ja täitmise korra kehtestamine Leht 1 / 12

2 (1) Kohustusliku reservi nõude täidab krediidiasutus vahendite hoidmisega Eesti Panga vastaval arvelduskontol. (2) Krediidiasutus, kellel on Eesti Pangaga sõlmitud leping kohustusliku reservi nõude kuukeskmise täitmise ja välisvarade arvestamise kohta, võib kohustusliku reservi nõuet kuni 50% ulatuses täita ka Eesti Panga poolt aktsepteeritavate likviidsete välisvaradega (edaspidi likviidsusportfell) vastavalt käesolevas määruses sätestatule. Nõuded likviidsusportfellile on toodud määruse lisas 1 «Nõuded kohustusliku reservi nõude täitmisel aktsepteeritavatele likviidsetele välisvaradele». (3) Kohustusliku reservi nõuet täidetakse ühe kuu keskmisena. 8. Aruannete esitamine ja reservinõude arvestus (1) Kohustusliku reservi nõude täitmise arvestus ning intresside ja trahvide arvestus toimub määruse lisa 2 «Kohustusliku reservi nõude täitmise arvestuses kasutatavad valemid» alusel. (2) Kohustusliku reservi nõude täitmise arvestuse tehnilised tingimused on toodud määruse lisas 3 «Kohustusliku reservi nõude täitmise arvestuse tehnilised tingimused». (3) Kohustusliku reservi nõude arvestuse aruande struktuur on toodud määruse lisas 4 «Kohustusliku reservi nõude arvestuse aruanne». (4) Määruse lisa 4 kohane «Kohustusliku reservi nõude arvestuse aruanne» esitatakse Eesti Pangale iga kuu 17. pangapäevaks. 9. Leppetrahvid nõude mittetäitmisel (1) Krediidiasutuse kohustusliku reservi nõude mittetäitmisel nõuab Eesti Pank krediidiasutuselt leppetrahvi. Leppetrahvi arvestamise kord fikseeritakse Eesti Panga ja krediidiasutuse vahelise kohustusliku reservi nõude täitmist täpsustava lepinguga. (2) Leppetrahvi määraks on kohustusliku reservi nõude täitmisperioodi jooksul kehtinud kõrgeim Euroopa Keskpanga laenamise püsivõimaluse intressimäär, millele on lisatud 2,5 protsendipunkti. (3) Juhul kui krediidiasutus on viimase kaheteistkümne kuu jooksul kohustusliku reservi nõude täitmise vastu eksinud rohkem kui kaks korda, on leppetrahvi määraks kohustusliku reservi nõude täitmisperioodi jooksul kehtinud kõrgeim Euroopa Keskpanga laenamise püsivõimaluse intressimäär, millele on lisatud 5 protsendipunkti. (4) Leppetrahvide arvestus toimub määruse lisa 2 «Kohustusliku reservi nõude täitmise arvestuses kasutatavad valemid» alusel. 10. Kohustusliku reservi nõude täitmist täpsustavad lepingud (1) Residendist krediidiasutus võib Eesti Pangaga sõlmida 1) kohustusliku reservi nõude kuukeskmise täitmise lepingu või 2) kohustusliku reservi nõude kuukeskmise täitmise ja välisvarade arvestamise lepingu. (2) Uue lepingu sõlmimisel või lepingu muutmisel koostatakse lepingutele vastav «Kohustusliku reservi nõude arvestuse aruanne» järgmise täitmisperioodi kohta ja esitatakse Eesti Pangale määruse 8 lõikes 4 nimetatud tähtajaks. 11. Rakendussätted Esimene määruse kohane «Kohustusliku reservi nõude arvestuse aruanne» koostatakse aasta jaanuarikuu kohta ning esitatakse Eesti Pangale 27. detsembriks a. 12. Määruse kehtetuks tunnistamine Eesti Panga presidendi 2. veebruari a määrus nr 4 «Kohustusliku reservi nõude arvestuse ja täitmise korra kehtestamine» (RTL 2006, 15, 263; 59, 1065) tunnistatakse kehtetuks. 13. Jõustumine Määrus jõustub 1. jaanuaril a. President Andres LIPSTOK Eesti Panga presidendi 8. detsembri a määruse nr 11 «Kohustusliku reservi nõude arvestuse ja täitmise korra kehtestamine» Leht 2 / 12 Kohustusliku reservi nõude arvestuse ja täitmise korra kehtestamine

3 lisa 1 NÕUDED KOHUSTUSLIKU RESERVI NÕUDE TÄITMISEL AKTSEPTEERITAVATELE LIKVIIDSETELE VÄLISVARADELE 1. Likviidsusportfell tohib krediidipiirangute raames sisaldada vaid euros nomineeritud fikseeritud ja ujuva kupongimääraga ning diskontovõlakirju, mis on emiteeritud või garanteeritud Euroopa Liidu supranatsionaalsete emitentide või järgnevate riikide valitsuste poolt: 1) Eurotsooni riigid, 2) Austraalia, 3) Jaapan, 4) Kanada, 5) Norra, 6) Rootsi, 7) Šveits, 8) Suurbritannia, 9) Taani, 10) USA, 11) Uus-Meremaa. 2. Likviidsusportfell tohib sisaldada vaid võlakirju, mille hiliseim (kui võlakirjal on näiteks S&P poolt kõrgem reiting aga hilisem reiting Moody poolt on madalam, siis arvestatakse hilisemat reitingut) krediidireiting on vähemalt järgmine (S&P/Moody s): 1) supranatsionaalsed finantsorganisatsioonid: AA-/Aa3; 2) Eurotsooni riikide valitsused: AA-/Aa3; 3) Eurotsooni mittekuuluvate riikide valitsused: AA-/Aa3; 4) valitsuse garantiiga emitendid: AA-/Aa3. 3. Mitte-eurotsooni riiklike võlakirjade osakaal turuväärtuse põhjal arvestatuna ei tohi ületada 20% kogu likviidsusportfelli turuväärtusest. Võlakirja turuväärtus Eesti kroonides leitakse välisdepositooriumi likviidsusportfelli konto portfellihindamise aruandes 1 toodud võlakirja puhashinna 2 ja arvestusliku intressi põhjal leitud turuhinna 3, võlakirja nominaali ning valuutakursi 4 alusel. Ujuva kupongimääraga võlakirjade puhul võetakse arvesse ainult nende puhasväärtus (puhashind*nominaalmaht), kogunenud intressi arvesse ei võeta. 4. Mitteriiklike emitentide võlakirjade osakaal turuväärtuse põhjal arvestatuna ei tohi ületada 30% likviidsusportfelli turuväärtusest. 5. Likviidsusportfell tohib sisaldada vaid varasid, 1) mis ei ole optsioonilepingu objektiks, 2) millel ei lasu koormatist 5 ning 3) mille üle omab aruandev krediidiasutus kontrolli 6. Erandina tohib likviidsusportfell sisaldada pöördrepotehinguga (k.a väärtpaberite müügi-tagasiostu tehinguga) soetatud punktis 4 nimetatud minimaalse krediidireitingu nõudele vastavaid võlakirju, juhul kui nende võlakirjade vastu müüdud varade krediidikvaliteet ja turuväärtus ei ole ostetud võlakirjade omast madalam. 6. Likviidsusportfellis olevad ujuva kupongimääraga võlakirjad peavad vastama järgmistele tingimustele: 1) kupongimäär fikseeritakse perioodi alguses; 2) ujuva kupongimääraga võlakirjade kupongi määramise aluseks olevaks refinantseerimismääraks (RI) tohib olla kas: a) EURIBOR; b) Euro LIBOR või c) võlakirja väljaandnud riigi valitsuse võlakirjade intressimääradel põhinev intressimäär; 3) ujuv kupongimäär peab olema määratud kujul kas: a) RI + fikseeritud marginaal või b) RI fikseeritud marginaal või c) RI; 4) võlakirjal peab olema likviidne järelturg; 5) võlakiri peab kuuluma Eurosüsteemi tagatisvarade nimekirja. 7. Eesti Pank avaldab oma välisveebilehel nimekirja likviidsusportfellis lubatavatest ujuva kupongimääraga võlakirjadest. 8. Kohustusliku reservi nõude täitmisel arvestatakse likviidsusportfellis ujuva kupongimääraga võlakirju, mis on kantud nimekirja eelmise pangapäeva hommiku kella 9.00ks Eesti aja järgi. 9. Võlakirja nimekirja lisamiseks esitab krediidiasutus taotluse Eesti Panga välisveebilehel toodud taotlusvormil või muul Eesti Panga poolt aktsepteeritud kujul. Kohustusliku reservi nõude arvestuse ja täitmise korra kehtestamine Leht 3 / 12

4 10. Kui võlakiri vastab punktis 8 nimetatud tingimustele, siis lisab Eesti Pank võlakirja nimekirja 3 pangapäeva jooksul arvates taotluse saamise päevast. 11. Kui nimekirja kantud võlakiri ei vasta punktis 8 nimetatud tingimustele, siis eemaldab Eesti Pank võlakirja nimekirjast, teatades sellest 5 pangapäeva ette. 12. Krediidiasutuse likviidsusportfelli kontol asuvate võlakirjade päevalõpu nominaalmahtude ja puhashindade fikseerimine toimub Eesti Panga poolt aktsepteeritud välisdepositooriumide Euroclear või Clearstream (edaspidi välisdepositoorium) poolt, kus likviidsusportfelli konto on avatud. 13. Eesti Pank viib igal pangapäeval läbi krediidiasutuse eelmise pangapäeva likviidsusportfelli turuväärtuse arvestuse, mis koosneb järgmistest protseduuridest: 1) leitakse krediidiasutuse likviidsusportfelli turuväärtus Eesti kroonides, võttes aluseks likviidsusportfelli kvaliteedi nõuded ning välisdepositooriumi poolt likviidsusportfelli konto portfellihindamise aruandes kajastatud varade puhashinnad ning nominaalmahud, varade arvestusliku intressi, välisdepositooriumi poolt likviidsusportfelli varade päevalõpu nominaalmahtude fikseerimise hetkel kehtinud Eesti Panga fikseeritud Eesti krooni päevakursid; 2) arvutatakse krediidiasutuse aruandekuu keskmine likviidsusportfelli turuväärtus Eesti kroonides vastavalt «Kohustusliku reservi nõude täitmise arvestuses kasutatavatele valemitele»; 3) igal pangapäeval fikseeritakse, kas krediidiasutuse aruandekuu keskmine likviidsusportfelli turuväärtus ei ületa krediidiasutusele kehtestatud välisvarade arvestatavuse piirmäära kohustusliku reservi nõude täitmisel. Aruandekuu viimasel kalendripäeval välisvarade arvestatavuse piirmäära ületavat likviidsusportfelli turuväärtust kohustusliku reservi nõude täitmisel ei arvestata. 14. Juhul kui pangapäeval on välisdepositoorium suletud või mittepangapäeval avatud, arvestatakse krediidiasutuse likviidsusportfelli turuväärtuseks eelmisel pangapäeval fikseeritud likviidsusportfelli turuväärtus. 15. Likviidsusportfelli varadele ettenähtud kriteeriumidele vastavuse kontrollimiseks on Eesti Pangal õigus saada andmeid likviidsusportfelli kontode ja neil hoitavate väärtpaberite kohta. Eesti Panga presidendi 8. detsembri a määruse nr 11 «Kohustusliku reservi nõude arvestuse ja täitmise korra kehtestamine» lisa 2 KOHUSTUSLIKU RESERVI NÕUDE TÄITMISE ARVESTUSES KASUTATAVAD VALEMID 1. Valemites kasutatavad tähistused on toodud järgnevas tabelis. i m o R i L i S i M i KR KJ KRT LP LP 1 LP 2 T I R I PV Jooksev kalendripäev; kui ei ole pangapäev, siis arvestatakse selle päeva näitajatena eelmise pangapäeva vastavaid andmeid Kalendripäevade arv aruandekuus Kalendripäevade arv aruandekuus, mille jooksul kehtis kohustusliku reservi nõude kuukeskmise täitmise ja välisvarade arvestamise leping Kohustusliku reservi nõue kalendripäeval i Likviidsusportfelli turuväärtus kalendripäeval i Arvelduskonto päevalõpu jääk kalendripäeval i Kalendripäeval i kehtiv vastava krediidiasutuse välisvarade arvestatavuse määr kohustusliku reservi nõude täitmisel Kuukeskmine kohustusliku reservi nõue Kuukeskmine arvelduskonto päevalõpu jääk Kuukeskmine kohustusliku reservi nõude täitmine Kohustusliku reservi nõude täitmisel arvestatud välisvarade maht Kuukeskmine likviidsusportfelli turuväärtus Kuukeskmine välisvarade arvestatavus Leppetrahvi määr Aruandekuu viimasel kalendripäeval kehtiv reserviintressi aastamäär Aruandekuu viimasel kalendripäeval kehtiv püsivõimaluse intressi aastamäär Leht 4 / 12 Kohustusliku reservi nõude arvestuse ja täitmise korra kehtestamine

5 KT RI PVI Trahv kohustusliku reservi nõude mittetäitmise eest Krediidiasutusele makstav reserviintress Krediidiasutusele makstav hoiustamise püsivõimaluse intress 2. Likviidseid välisvarasid arvestatakse vastavalt järgnevale tabelile. Likviidsusportfelli turuväärtus kalendripäeval i Kuukeskmine välisvarade arvestatavus Kuukeskmine likviidsusportfelli turuväärtus Kuukeskmine välisvarade arvestatavuse täitmine Juhul kui krediidiasutusel on sõlmitud kohustusliku reservi nõude kuukeskmise täitmise leping Juhul kui krediidiasutusel on sõlmitud kohustusliku reservi nõude kuukeskmise täitmise ja välisvarade arvestamise leping 0 L i 0 LP 2 0 LP 1 0 LP 3. Kasutatavad valemid Eesti Panga presidendi 8. detsembri a määruse nr 11 «Kohustusliku reservi nõude arvestuse ja täitmise korra kehtestamine» lisa 3 KOHUSTUSLIKU RESERVI NÕUDE TÄITMISE ARVESTUSE TEHNILISED TINGIMUSED 1. Kohustusliku reservi nõude täitmise arvestuse kohta edastab Eesti Pank krediidiasutusele igal pangapäeval eelmise pangapäeva kohta kella 9.30st kuni 10.00ni järgmised aruanded: 1.1. Kõikidele krediidiasutustele edastatakse «Kohustusliku reservi täitmise aruanne» Krediidiasutusele, kes on sõlminud Eesti Pangaga lepingu kohustusliku reservi kuukeskmise täitmise ja välisvarade arvestamise kohta, edastatakse lisaks «Kohustusliku reservi täitmise aruandele» ka «Likviidsusportfelli turuväärtuse aruanne». 2. Kohustusliku reservi täitmise aruanne 2.1. Kohustusliku reservi täitmise aruanne printimiseks Näide Kohustusliku reservi nõude arvestuse ja täitmise korra kehtestamine Leht 5 / 12

6 EESTI PANK Estonia pst Tallinn Tel. xxxx xxx KOHUSTUSLIKU RESERVI TÄITMISE ARUANNE Krediidiasutus: Kuupäev: Konto nr: yyyyyyyyy pp.kk.aaaa zzzzzzzzzz Kood Näitaja Summa P10 Kohustusliku reservi nõue P40 Arvelduskonto päevalõpu jääk P50 Likviidsusportfelli turuväärtus K10 Kuukeskmine kohustusliku reservi nõue K30 Kuukeskmine välisvarade arvestatavus K40 Kuukeskmine likviidsusportfelli turuväärtus K50 Kohustusliku reservi nõude täitmisel arvestatud välisvarade maht K60 Kuukeskmine arvelduskonto päevalõpu jääk K70 Kohustusliku reservi nõude täitmine kroonide ja välisvarade arvelt I20 Krediidiasutusele makstud reserviintress I30 Krediidiasutusele makstud hoiustamise püsivõimaluse intress I40 Trahv kohustusliku reservi nõude mittetäitmise eest 2.2. Kohustusliku reservi täitmise aruanne infosüsteemi lugemiseks 1 kuni n-1 rida n-s rida Väli Andmetüüp/ maks. pikkus SELGITUS 1 Pank N5 Krediidiasutuse kood 2 Kuupäev N8 Aruande pangapäev. Formaat: AAAAKKPP 3 Kirjekood C4 Kirjekood (P10 P60, K10 K70, I10 I40) 4 Valuuta C3 Valuutakood ISO Summa N17.2 Näitaja väärtus kroonides Väli Andmetüüp/ maks. pikkus SELGITUS 1 Pank N5 Krediidiasutuse kood 2 Kuupäev N8 Aruande pangapäev. Formaat: AAAAKKPP 3 Kirjekood C Valuuta C4 Tühikud 5 Summa N17.2 Välja «Summa» 1 kuni n-1 kirje kontrollsumma 3. Likviidsusportfelli turuväärtuse aruanne 3.1. Likviidsusportfelli turuväärtuse aruanne printimiseks Leht 6 / 12 Kohustusliku reservi nõude arvestuse ja täitmise korra kehtestamine

7 Näide EESTI PANK Estonia pst Tallinn Tel. xxxx xxx LIKVIIDSUSPORTFELLI ARUANNE Krediidiasutus: Kuupäev: Konto nr: yyyyyyyyy pp.kkk.aaaa zzzzzzzzzzz ISIN Nominaalsumma valuutas Turuhind (Dirty price) 7 DE DE Esialgne turuväärtus Likviidsusportfelli turuväärtuse arvestusse minev osa Arvestatud likviidsusportfelli turuväärtus Kvaliteedi grupp A A Kokku kvaliteedigrupp A Likviidsusportfelli turuväärtus Likviidsusportfelli turuväärtuse aruanne infosüsteemi lugemiseks 1 kuni n-1 rida n-s rida Väli Andmetüüp/ maks. pikkus SELGITUS 1 Pank N5 Krediidiasutuse kood 2 Kuupaev N8 Aruande pangapäev. Formaat: AAAAKKPP 3 ISIN N12 Väärtpaberi unikaalne tunnus 4 Nominaal N15.2 Nominaalsumma valuutas 5 Turuhind N12.6 Turuhind (Dirty price) 6 E_turuvrt N17.2 Esialgne turuväärtus 7 Grupp C1 Väärtpaberi kvaliteedigrupp 8 Osakaal N5.2 Koefitsient: likviidsusportfelli turuväärtuse arvestusse minev osa 9 Turuvrt N17.2 Arvestatud likviidsusportfelli turuväärtus Väli Andmetüüp/ maks. pikkus SELGITUS 1 Pank N5 Krediidiasutuse kood 2 Kuupaev N8 Aruande pangapäev. Formaat: AAAAKKPP 3 ISIN N Kohustusliku reservi nõude arvestuse ja täitmise korra kehtestamine Leht 7 / 12

8 Turuvrt N17.2 Välja «Turuvrt «1 kuni n-1 kirje kontrollsumma 4. Aruandefailide spetsifikatsioon 4.1. Aruanded edastatakse krediidiasutusele failidena (edaspidi aruandefail), kusjuures kasutuse otstarbe järgi eristatakse kaht tüüpi aruandefaile: aruandefail printimiseks (tüübitähis «t»); aruandefail infosüsteemi lugemiseks (tüübitähis «d») Infosüsteemi lugemiseks mõeldud aruandefaili spetsifikatsioon: aruandefailis on andmeväljade eraldajaks püstjoon (ASCII 124); märgistringvormingus (C-character) paiknevad andmeväljad on jutumärkide (ASCII 034) vahel; andmevälja «Nominaal» väärtus on välisvääringus; andmeväli «Turuhind» on koefitsient; andmeväljad «E_turuvrt» ning «Turuvrt» väärtused on kroonides; arvu täis- ja murdosa eraldaja on punkt (ASCII 046) Aruandefailide nimestandard: 4.4. Aruandefailide edastamine krediidiasutustele Aruandefail zipitakse kohustusliku reservi failiks ning zipfaili nimeks on pref.aaaakkppnnnnn.kresv, kus aaaa kk pp kresv nnnnn pref jooksva aasta number; jooksva kuu kahekohaline number; pangapäeva kahekohaline number jooksval kuul; konstant; kokkupakitud faili järjekorranumber antud pangapäeval; saaja osapoole lühend arveldussüsteemis Kohustusliku reservi faili ei signeerita ega krüptita Kohustusliku reservi fail antakse üle Eesti Panga tavamaksete arveldussüsteemi (ESTA) failivahetusviisi ja kanaleid kasutades Koodide tabelid Kvaliteedigrupp Kood Nimetus A Eurotsooni keskvalitsuse võlakirjad B Muud lubatud keskvalitsuse võlakirjad C Supranatsionaalsed emitendid ja keskvalitsuse garantiiga emitendid D Likviidsusportfelli kvaliteedi nõuetele mittevastavad võlakirjad Eesti Panga presidendi 8. detsembri a määruse nr 11 «Kohustusliku reservi nõude arvestuse ja täitmise korra kehtestamine» lisa 4 KOHUSTUSLIKU RESERVI NÕUDE ARVESTUSE ARUANNE (tuhandetes kroonides, ümardatuna täisühikuteni) KIRJEKOOD KIRJE NIMI KIRJE SISU 8 Leht 8 / 12 Kohustusliku reservi nõude arvestuse ja täitmise korra kehtestamine

9 Kirjetele 1, 2 ja 3 rakendatakse kohustusliku reservi üldmäära Võlgnevused klientidele tähtajaga kuni 2 aastat Krediidiasutuse võlgnevused klientidele, v.a krediidiasutustele: Üleööhoiused Muud nõudmiseni hoiused Rahaturu instrumendid Kuni 2-aastase (k.a) lepingulise tähtajaga: Tähtajalised hoiused Säästuhoiused Muud hoiused Saadud laenud Valitsuse laenu- ja välisabifondide ressurss Allutatud laenud Allutatud võlakirjad Väärtpaberikohustused: võlakirjad aktsiad osad Võlgnevused mitteresidentsetele krediidiasutustele ja mitteresidentsetele keskpankadele tähtajaga kuni 2 aastat muud väärtpaberid Üleööhoiused Muud nõudmiseni hoiused Rahaturu instrumendid Kuni 2-aastase (k.a) lepingulise tähtajaga: Tähtajalised hoiused Säästuhoiused Muud hoiused Saadud laenud Allutatud laenud Allutatud võlakirjad Väärtpaberikohustused: võlakirjad aktsiad osad muud väärtpaberid Kohustusliku reservi nõude arvestuse ja täitmise korra kehtestamine Leht 9 / 12

10 Finantsgarantiid konsolideerimisgruppi kuuluvatele residentsetele finantseerimisasutustele Kirjetele 4 ja 5 rakendatakse kohustusliku reservi erimäära Võlgnevused klientidele tähtajaga üle 2 aasta ja repotehingud Võlgnevused mitteresidentsetele krediidiasutustele ja mitteresidentsetele keskpankadele tähtajaga üle 2 aasta ja repotehingud Aruandva krediidiasutuse konsolideerimisgruppi kuuluvate residentsete finantseerimisasutuste kohustuste katteks väljastatud finantsgarantiid Krediidiasutuse võlgnevused klientidele, v.a krediidiasutustele: Repotehingud (sõltumata tähtajast) Üle 2-aastase lepingulise tähtajaga: Tähtajalised hoiused Säästuhoiused Muud hoiused Saadud laenud Valitsuse laenu- ja välisabifondide ressurss Allutatud laenud Allutatud võlakirjad Väärtpaberikohustused: võlakirjad aktsiad osad muud väärtpaberid Repotehingud (sõltumata tähtajast) Üle 2-aastase lepingulise tähtajaga: Tähtajalised hoiused Säästuhoiused Muud hoiused Saadud laenud, v.a repo Allutatud laenud Allutatud võlakirjad Väärtpaberikohustused: võlakirjad aktsiad osad muud väärtpaberid Kohustusliku reservi nõude suurus (kirje 1 + kirje 2 + kirje 3) kohustusliku reservi üldmäär + (kirje 4 + kirje 5) kohustusliku reservi erimäär Kroonireservi nõue Kirje 6 vastava krediidiasutuse Eesti kroonis hoitava reservi määr 9 Leht 10 / 12 Kohustusliku reservi nõude arvestuse ja täitmise korra kehtestamine

11 1 Välisdepositooriumi likviidsusportfelli konto portfellihindamise aruanne sisaldab krediidiasutuse likviidsusportfelli kontol hoiustatud varade päevalõpu hindu puhashinnas (clean price) ja varade nominaalmahtusid. Välisdepositooriumi portfellihindamise aruanded on kättesaadavad hiljemalt arvelduspäevale järgneva pangapäeva (S+1) hommikul. 2 Puhashind (clean price) on võlakirja hind, mis ei sisalda kogunenud intressi. 3 Turuhind (dirty price) on võlakirja hind, mis sisaldab kogunenud intressi. 4 Valuutakursina kasutatakse välisdepositooriumi poolt likviidsusportfelli varade päevalõpu nominaalmahtude fikseerimise hetkel kehtinud Eesti Panga poolt fikseeritud Eesti krooni päevakurssi. 5 Näiteks võlakohustuse katteks panditud võlakirjad. 6 Vastavalt rahvusvahelisele raamatupidamise standardile IAS on kontroll vara üle defineeritav kui õigus vara käsutada, kasutada ja saada varast omanditulu. 7 Ujuva kupongimääraga võlakirjade puhul puhashind (Clean price). 8 Lähtutakse ressursi jäägi aruandes, väärtpaberikohustuste jääkide aruandes ning garantiide ja muude tühistamatute ja tühistatavate kohustuste ning nõuete jääkide aruandes kasutatud kirjetest. 9 Vastava krediidiasutuse Eesti kroonis hoitava reservi määr = 100% vastava krediidiasutuse välisvara arvestatavuse määr. Kohustusliku reservi nõude arvestuse ja täitmise korra kehtestamine Leht 11 / 12

12 Leht 12 / 12 Kohustusliku reservi nõude arvestuse ja täitmise korra kehtestamine

PROJEKT Eesti Panga presidendi detsember a. Määrus nr. Kohustusliku reservi nõude arvestuse ja täitmise korra kehtestamine Määrus kehtestatakse

PROJEKT Eesti Panga presidendi detsember a. Määrus nr. Kohustusliku reservi nõude arvestuse ja täitmise korra kehtestamine Määrus kehtestatakse PROJEKT Eesti Panga presidendi detsember 2005. a. Määrus nr. Kohustusliku reservi nõude arvestuse ja täitmise korra kehtestamine Määrus kehtestatakse Eesti Panga seaduse 14 punkti 4 alusel. 1. Kehtestada

Rohkem

Microsoft Word a. II kvartali täiendavad aruanded.doc

Microsoft Word a. II kvartali täiendavad aruanded.doc AS SEB Pank Grupp 2008. a. II kvartali täiendavad aruanded (vastavalt Eesti Panga Presidendi 21.12.2007.a. määrusele nr. 20) SEB Pank, bilanss 30.06.08 1501 1. Raha ja nõuded keskpankadele 5242.0 5242.0

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta L 62/4 5.3.2018 EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/318, 22. veebruar 2018, millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/2012 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2018/7) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Microsoft Word a. I kvartali täiendavad aruanded.doc

Microsoft Word a. I kvartali täiendavad aruanded.doc AS SEB Pank Grupp 2009. a. I kvartali täiendavad aruanded (vastavalt Eesti Panga Presidendi 21.12.2007.a. määrusele nr. 20) Bilanss 31.03.09 1501 1. Raha ja nõuded keskpankadele 5809.7 5810.3 1503 2. Kauplemiseks

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2016/ 948, juuni 2016, - ettevõtlussektori varaostukava rakendamise kohta (EKP/ 2016/ 16)

EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2016/ 948, juuni 2016, - ettevõtlussektori varaostukava rakendamise kohta (EKP/ 2016/ 16) L 157/28 EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2016/948, 1. juuni 2016, ettevõtlussektori varaostukava rakendamise kohta (EKP/2016/16) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

Rohkem

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun 30.06.2010 lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juuni 2010 Äriregistri kood 11058103 Aadress: Roosikrantsi 11, Tallinn 10119

Rohkem

Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tul

Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tul 10.4.1 Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk 195 197 Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tuleb sõna pank?... 2. Miks hoiustati kulda kullassepa

Rohkem

Presentatsiooni pealkiri

Presentatsiooni pealkiri Võlakirjainvesteering kui alternatiiv aktsiatele Maarja Pärs analüütik, LHV Varahaldus Mõtteharjutus Oletame, et Sul on kaks valikuvõimalust raha teenida: A: Sulle antakse fikseeritud summa 500 000 EUR;

Rohkem

LHV Pensionifond XS Majandusaasta aruanne 2016

LHV Pensionifond XS Majandusaasta aruanne 2016 LHV Pensionifond XS Majandusaasta aruanne 2016 LHV Pensionifond XS Majandusaasta aruanne 01.01.2016 31.12.2016 Fondi nimi Fondi liik Fondijuht LHV Pensionifond XS Lepinguline fond Andres Viisemann Põhitegevusala

Rohkem

Väljaandja: Eesti Panga President Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 31.12

Väljaandja: Eesti Panga President Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 31.12 Väljaandja: Eesti Panga President Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 01.03.2007 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 31.12.2009 Avaldamismärge: Rahvusvaheliste te deklareerimise

Rohkem

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi Vorm KMD INF A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 0. kuupäevaks Kinnitan, et deklareeritavad arved puuduvad Esitan arvete andmed

Rohkem

INVESTEERIMISFONDI MAJANDUSAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: Fondi nimetus: FB Opportunity Fund Fondiva

INVESTEERIMISFONDI MAJANDUSAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: Fondi nimetus: FB Opportunity Fund Fondiva INVESTEERIMISFONDI MAJANDUSAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: 01.01.2016 Aruandeperioodi lõpp: 31.12.2016 Fondi nimetus: Fondivalitseja nimetus: Registrikood: 12493634 FB Asset Management AS Tänava/talu

Rohkem

Eesti Pank - blankett

Eesti Pank - blankett Eesti Panga presidendi 17. jaanuari 2017. a määruse nr 2 Riikliku programmi Eesti Panga tööde loetelu lisa Riikliku programmi EESTI PANGA STATISTIKATÖÖDE LOETELU 2017 2021 1/7 Eesti Panga seadus, 2 lg

Rohkem

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf Maksu- ja Tolliamet Maksukohustuslane Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks

Rohkem

Väljaandja: Eesti Panga President Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 04.10

Väljaandja: Eesti Panga President Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 04.10 Väljaandja: Eesti Panga President Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 01.06.2002 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 04.10.2002 Avaldamismärge: Krediidiasutuste maksestatistiline

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015 TSD lisa 1 täitmise juhend Olulisemad muudatused deklareerimisel alates 01.01.2015 vorm TSD lisal 1. Alates 01.01.2015 muutus vorm TSD ja tema lisad. Deklaratsioonivorme muutmise peamine eesmärk oli tagada

Rohkem

(Microsoft Word - LHV Varahalduse fondide vara puhasv\344\344rtuse m\344\344ramise sisereeglid_010111)

(Microsoft Word - LHV Varahalduse fondide vara puhasv\344\344rtuse m\344\344ramise sisereeglid_010111) Kehtib alates 1. jaanuari 2011. a. AS-I LHV VARAHALDUS INVESTEERIMISFONDIDE VARA PUHASVÄÄRTUSE MÄÄRAMISE SISEMISED PROTSEDUURIREEGLID Käesolevad sisemised protseduurireeglid (edaspidi sisereeglid ) on

Rohkem

INVESTEERIMISFONDI POOLAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: Fondi nimetus: FB Opportunity Fund Fondivalits

INVESTEERIMISFONDI POOLAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: Fondi nimetus: FB Opportunity Fund Fondivalits INVESTEERIMISFONDI POOLAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: 01.01.2017 Aruandeperioodi lõpp: 30.06.2017 Fondi nimetus: Fondivalitseja nimetus: Registrikood: 12493634 FB Asset Management AS Tänava/talu

Rohkem

EKP/2007/4

EKP/2007/4 C 136/6 SOOVITUSED EUROOPA KESKPANK EUROOPA KESKPANGA SOOVITUS, 31. mai 2007, millega muudetakse soovitust EKP/2004/16 Euroopa Keskpanga statistikaaruandluse nõuete kohta maksebilansi ja rahvusvahelise

Rohkem

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid )

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid ) 1(6) 1. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna kujundamise põhimõtted Aktsiaselts tegevuskulude arvestuse aluseks on auditeeritud ja kinnitatud aastaaruanne. Hinnakujunduse analüüsis kasutatakse Aktsiaseltsi

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 4404 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 4404 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2 EUROOPA KOMISJON Brüssel, 13.7.2018 C(2018) 4404 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 13.7.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2015/61, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja

Rohkem

LHV Maailma Aktsiad Fond Majandusaasta aruanne 2018

LHV Maailma Aktsiad Fond Majandusaasta aruanne 2018 LHV Maailma Aktsiad Fond Majandusaasta aruanne 2018 LHV Maailma Aktsiad Fond Majandusaasta aruanne 01.01.2018 31.12.2018 Fondi nimi Fondi liik Fondijuht LHV Maailma Aktsiad Fond Lepinguline fond Mikk Taras

Rohkem

TALLINNA ÄRIPANGA AS AVALIK 2001.AASTA 12 KUU VAHEARUANNE (vastavalt Eesti Panga presidendi 19.oktoobri 1999.a. määrusele nr.25, Eesti Panga presidend

TALLINNA ÄRIPANGA AS AVALIK 2001.AASTA 12 KUU VAHEARUANNE (vastavalt Eesti Panga presidendi 19.oktoobri 1999.a. määrusele nr.25, Eesti Panga presidend TALLINNA ÄRIPANGA AS AVALIK 2001.AASTA 12 KUU VAHEARUANNE (vastavalt Eesti Panga presidendi 19.oktoobri 1999.a. määrusele nr.25, Eesti Panga presidendi 09.veebruari 2000.a. määrusele nr.1 ja Eesti Panga

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 27.rtf

Microsoft Word - Lisa 27.rtf Maksu ja Tolliamet Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne 6 kuud 2017.docx

Microsoft Word - Vahearuanne 6 kuud 2017.docx Vahearuanne 6 kuud 2017 Sisukord TEGEVUSARUANNE... 3 Finantstulemuste kokkuvõte... 4 Kapitaliseeritus... 5 KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANNE... 6 Konsolideeritud koondkasumi aruanne... 6 Konsolideeritud

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne 12 kuud 2017.docx

Microsoft Word - Vahearuanne 12 kuud 2017.docx Vahearuanne 12 kuud 2017 1 Sisukord Sisukord... 2 Tegevusaruanne... 3 Finantstulemuste kokkuvõte... 4 Kapitaliseeritus... 5 Konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne... 6 Konsolideeritud koondkasumi

Rohkem

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun 30.06.2011 lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juuni 2011 Äriregistri kood 11058103 Aadress: Roosikrantsi 11, Tallinn 10119

Rohkem

ERGO PENSIONIFOND 2P2 TINGIMUSED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev dokument (edaspidi "Tingimused") sätestab ERGO Pensionifond 2P2 tegevuse alused ning osaku

ERGO PENSIONIFOND 2P2 TINGIMUSED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev dokument (edaspidi Tingimused) sätestab ERGO Pensionifond 2P2 tegevuse alused ning osaku ERGO PENSIONIFOND 2P2 TINGIMUSED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev dokument (edaspidi "Tingimused") sätestab ERGO Pensionifond 2P2 tegevuse alused ning osakuomanike (edaspidi "Osakuomanik") suhted fondivalitsejaga.

Rohkem

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK MTÜ TALLINNA NAISTE KRIISIKODU MAJANDUSAASTA ARUANNE Majandusaasta 01.01.2008 31.12.2008 ETTEVÕTTE NIMI MITTETULUNDUSÜHING TALLINNA NAISTE KRIISIKODU REGISTRI KOOD 80191735 AADRESS Wismari 37 4 Tallinn,

Rohkem

Microsoft Word LHV Varahaldus I poolaasta aruanne autogrammidega.doc

Microsoft Word LHV Varahaldus I poolaasta aruanne autogrammidega.doc AS LHV Varahaldus I poolaasta aruanne 2009 I poolaasta aruanne 01.01.2009-30.06.2009 Ärinimi AS LHV Varahaldus Äriregistri number 10572453 Juriidiline aadress Tartu mnt. 2, Tallinn 10145 Telefon (372)

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

TALLINNA ÄRIPANGA AS AVALIK 2002.AASTA 6 KUU VAHEARUANNE (vastavalt Eesti Panga presidendi 19.oktoobri 1999.a. määrusele nr.25, Eesti Panga presidendi

TALLINNA ÄRIPANGA AS AVALIK 2002.AASTA 6 KUU VAHEARUANNE (vastavalt Eesti Panga presidendi 19.oktoobri 1999.a. määrusele nr.25, Eesti Panga presidendi TALLINNA ÄRIPANGA AS AVALIK 2002.AASTA 6 KUU VAHEARUANNE (vastavalt Eesti Panga presidendi 19.oktoobri 1999.a. määrusele nr.25, Eesti Panga presidendi 09.veebruari 2000.a. määrusele nr.1 ja Eesti Panga

Rohkem

Pangalingi spetsifikatsioon Pocopay pangalingilt makse algatamiseks tuleb kasutada teenust Kaupmees teeb päringu Pocopayle aadressile

Pangalingi spetsifikatsioon Pocopay pangalingilt makse algatamiseks tuleb kasutada teenust Kaupmees teeb päringu Pocopayle aadressile Pangalingi spetsifikatsioon Pocopay pangalingilt makse algatamiseks tuleb kasutada teenust 1011. Kaupmees teeb päringu Pocopayle aadressile https://my.pocopay.com/banklink. Vastuspäring tehakse makse õnnestumise

Rohkem

Finantssektori areng

Finantssektori areng 33 V Välisturgude soodsas likviidsuskeskkonnas viis kodumaiste pankade ja liisinguettevõtete finantsvarade suur kasv 23. a artalis kodumaise võlakoormuse suurenemiseni, mis keskendub üha enam majapidamiste

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 01.06.2002 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 22.06.2002 Avaldamismärge: RT I 2000, 49, 314 Meditsiinilisel

Rohkem

Microsoft Word - tmp237F6E47-F6E D-5BAFD doc

Microsoft Word - tmp237F6E47-F6E D-5BAFD doc Käesolevad tingimused on algselt koostatud rootsi keeles. Juhul, kui esinevad erinevused rootsi- ja eestikeelsete tingimuste vahel, loetakse õigeks rootsikeelsed tingimused. VÕLAKIRJA TINGIMUSED Võlakiri

Rohkem

Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: Coop Pank AS Konto nimi: arvelduskonto Kuupäev: Käesolevas dokumendis on esitatud tasud maksekontoga

Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: Coop Pank AS Konto nimi: arvelduskonto Kuupäev: Käesolevas dokumendis on esitatud tasud maksekontoga Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: Coop Pank AS Konto nimi: arvelduskonto Kuupäev: 01.04.2019 Käesolevas dokumendis on esitatud tasud maksekontoga seotud peamiste teenuste eest. See aitab teil võrrelda

Rohkem

Hinnakiri kehtiv alates Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, k

Hinnakiri kehtiv alates Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, k Hinnakiri kehtiv alates 03.07.2019 Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, kui kuus tehakse vähem kui 10 väljaminevaid makseid

Rohkem

Aruanne_ _ pdf

Aruanne_ _ pdf MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80004940 tänava/talu nimi, Paasiku tn 4-75 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

Microsoft Word - RTJ 3 Finantsinstrumendid _2011_ docx

Microsoft Word - RTJ 3 Finantsinstrumendid _2011_ docx RTJ 3 FINANTSINSTRUMENDID (muudetud 2011) SISUKORD paragrahvid EESMÄRK JA KOOSTAMISE ALUSED 1-3 RAKENDUSALA 4-5 MÕISTED 6 ESMANE ARVELE VÕTMINE 7-10 EDASINE KAJASTAMINE ÜLDREEGLID 11-27 Finantsvarade kajastamine

Rohkem

Microsoft Word - LHV Maailma Aktsiad Fond est.doc

Microsoft Word - LHV Maailma Aktsiad Fond est.doc LHV Maailma Aktsiad Fond Majandusaasta aruanne 2008 LHV Maailma Aktsiad Fond Majandusaasta aruanne 01.01.2008 31.12.2008 Fondi nimi Fondi liik Fondijuht LHV Maailma Aktsiad Fond Lepinguline fond Andres

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80341695 tänava nimi Telliskivi tn 60 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10412

Rohkem

Kohustuslik Pensionifond Sampo Pension 50

Kohustuslik Pensionifond Sampo Pension 50 Kohustuslik Pensionifond Danske Pension 50 TINGIMUSED I. Üldsätted Käesolevad tingimused (edaspidi Tingimused ) sätestavad Kohustusliku Pensionifondi Danske Pension 50 tegevuse alused ning osakuomanike

Rohkem

LEPING, UUS

LEPING, UUS PÜSIKLIENDI KREDIIDILEPING NR -PM Tallinnas, kuupäev AS PUUMARKET, registrikoodiga 10363212, aadressiga Väike-Männiku 11, Tallinn 11216, juhatuse liige (isikukood ) isikus, kes tegutseb põhikirja alusel

Rohkem

Riigi raamatupidamise üldeeskiri

Riigi raamatupidamise üldeeskiri Avaliku sektori finantsarvestuse ja aruandluse juhend Toetuste kajastamine üksustes, kes lähtuvad raamatupidamisaruannete koostamisel rahvusvahelistest finantsaruandluse standarditest (IFRS) Täiendatud

Rohkem

Hinnakiri kehtiv alates Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus C2 C3 Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekont

Hinnakiri kehtiv alates Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus C2 C3 Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekont Hinnakiri kehtiv alates 03.07.2019 Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekonto avamiseks esitatud dokumentide analüüs/ Maksekonto avamine

Rohkem

Microsoft PowerPoint - LHV Trader 1

Microsoft PowerPoint - LHV Trader 1 LHV Trader I osa Ragnar Plees 1 www.lhv.ee Millest räägime LHV Traderi üldine tutvustus Allalaadimine ja sisselogimine Seadistamine Turuinfo lisamine Orderid (tüübid, kehtivus, tekitamine) Lisavõimalused

Rohkem

TSD lisa 7 täitmise kord alates Sisukord I. osa Maksustatavad dividendid ja muud kasumieraldised, väljamaksed omakapitalist, varjatud kasum

TSD lisa 7 täitmise kord alates Sisukord I. osa Maksustatavad dividendid ja muud kasumieraldised, väljamaksed omakapitalist, varjatud kasum TSD lisa 7 täitmise kord alates 01.01.2019 Sisukord I. osa Maksustatavad dividendid ja muud kasumieraldised, väljamaksed omakapitalist, varjatud kasumieraldised, välismaiste kontrollitavate äriühingute

Rohkem

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx ORCA SWIM CLUB MTÜ ÜLDTINGIMUSED 1. LEPING 1.1. Leping sõlmitakse ORCA SWIM CLUB MTÜ (edaspidi Ujumisklubi) ja täisealise Ujuja või alaealise Ujuja (edaspidi ühiselt nimetatud Ujuja) lapsevanema või muu

Rohkem

ERGO PENSIONIFOND 2P1 TINGIMUSED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev dokument (edaspidi "Tingimused") sätestab ERGO Pensionifond 2P1 tegevuse alused ning osaku

ERGO PENSIONIFOND 2P1 TINGIMUSED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev dokument (edaspidi Tingimused) sätestab ERGO Pensionifond 2P1 tegevuse alused ning osaku ERGO PENSIONIFOND 2P1 TINGIMUSED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev dokument (edaspidi "Tingimused") sätestab ERGO Pensionifond 2P1 tegevuse alused ning osakuomanike (edaspidi "Osakuomanik") suhted fondivalitsejaga.

Rohkem

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon 6.3.1.51 ja hilisemad Kasutaja juhend 2016 Sisukord 1. Sissejuhatus...3 2. Liidese häälestus...3

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSDlisa_2_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSDlisa_2_juhend_2015 TSD lisa 2 täitmise juhend I osa Mitteresidendile tehtud väljamaksete ja maksukohustuste deklareerimine täitmine 1. Vormi TSD lisa 2 I osas deklareeritakse mitteresidendist juriidilistele isikutele kalendrikuul

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

Fondi_vara_väärtuse_arvestuse_kord_uuendatud_2017

Fondi_vara_väärtuse_arvestuse_kord_uuendatud_2017 KINNITATUD Juhatuse otsus 02.10.2017 EfTEN Capital AS FONDI NING FONDI VARA VÄÄRTUSE ARVESTAMISE KORD 1. MÕISTED Käesolevas korras kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses: 1.1 Fondivalitseja on EfTEN

Rohkem

Template_Sampo_YksinkertaistettuRahastoesite_2008

Template_Sampo_YksinkertaistettuRahastoesite_2008 V a b a t a h t l i k P e n s i o n i f o n d D a n s k e P e n s i o n I n t r e s s P l u s s Tingimused Vabatahtliku Pensionifondi Danske Pension Intress Pluss tingimused (edaspidi Tingimused) kehtivad

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET ESMA35-43-1397 ESMA teade Teade hinnavahelepingute seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. oktoober 2018 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr 600/2014

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Tallinna Hoiu-Laenuühistu registrikood: tänava/ta

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Tallinna Hoiu-Laenuühistu registrikood: tänava/ta MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 11961369 tänava/talu nimi, Narva mnt 2 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

TALLINNA ДRIPANGA AS

TALLINNA ДRIPANGA AS TALLINNA ÄRIPANGA AS SISUKORD 1. SISSEJUHATUS... 3 1.1 KREDIIDIASUTUSE ÜLDANDMED... 3 1.2 AUDIITOR... 3 1.3 JUHATUSE DEKLARATSIOON... 4 2. TEGEVUSARUANNE... 5 2.1 KREDIIDIASUTUSE GRUPI KIRJELDUS... 5 2.2

Rohkem

Microsoft Word - SEB_Progressiivne_Pensionifond_investeeringute_aruanne_jaanuar_2012.doc

Microsoft Word - SEB_Progressiivne_Pensionifond_investeeringute_aruanne_jaanuar_2012.doc SEB PROGRESSIIVNE PENSIONIFOND Investeeringute aruanne seisuga 3.0.202 SEB Progressiivse Pensionifondi Investeeringute aruanne seisuga 3.0.202 on kinnitatud AS SEB Varahalduse juhatuse poolt. Nimi Kuupäev

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET ESMA35-43-1562 ESMA teade Teade hinnavahelepingutega seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. jaanuaril 2019 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr

Rohkem

Juhend Merit Aktivas korteriühistu erilahenduse kasutamiseks Merit Aktiva Pro ja Premium pakettides on olemas erilahendus korteriühistutele. Seda saab

Juhend Merit Aktivas korteriühistu erilahenduse kasutamiseks Merit Aktiva Pro ja Premium pakettides on olemas erilahendus korteriühistutele. Seda saab Juhend Merit Aktivas korteriühistu erilahenduse kasutamiseks Merit Aktiva Pro ja Premium pakettides on olemas erilahendus korteriühistutele. Seda saab kasutada ettevõtetes, mis on loodud korteriühistu

Rohkem

SUUNISED GLOBAALSE SÜSTEEMSE OLULISUSE NÄITAJATE AVALIKUSTAMISE KOHTA EBA/GL/2014/02 5. juuni 2014 Suunised globaalse süsteemse olulisuse näitajate av

SUUNISED GLOBAALSE SÜSTEEMSE OLULISUSE NÄITAJATE AVALIKUSTAMISE KOHTA EBA/GL/2014/02 5. juuni 2014 Suunised globaalse süsteemse olulisuse näitajate av EBA/GL/2014/02 5. juuni 2014 Suunised globaalse süsteemse olulisuse näitajate avalikustamise kohta EBA suunised globaalse süsteemse olulisuse näitajate avalikustamise kohta Käesolevate suuniste staatus

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

Eesti_Energia_avatud_turg_elektrimüük_2013_Omanike keskliit

Eesti_Energia_avatud_turg_elektrimüük_2013_Omanike keskliit Elektri ostmine avatud elektriturult Sten Argos müügi- ja teenindusdirektor Eesti Energia AS 25.09.12 Eesti Energia elektritooted (1) Pakett Kindel = täielik hinnakindlus Hind, mis sõltub kliendi tarbimisest*

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: OÜ Kindlustusmaakler Tiina Naur registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: OÜ Kindlustusmaakler Tiina Naur registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 11529005 tänava/talu nimi, Juhkentali tn 52 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

European Small & Mid Cap Investeerimisportfelli tingimused, kehtivad alates 2014 Investeerimisportfelli üldinfo Investeerimisportfelli nimi: Mandatum

European Small & Mid Cap Investeerimisportfelli tingimused, kehtivad alates 2014 Investeerimisportfelli üldinfo Investeerimisportfelli nimi: Mandatum European Small & Mid Cap tingimused, kehtivad alates 2014 üldinfo nimi: Mandatum Life European Small & Mid Cap sihtturg: Euroopa väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete aktsiad ja aktsiatega seotud väärtpaberid

Rohkem

Väljaandja: Ambla Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2007, 81, 989 Ambla valla eelarvest kultuuri-, noorsooja sp

Väljaandja: Ambla Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2007, 81, 989 Ambla valla eelarvest kultuuri-, noorsooja sp Väljaandja: Ambla Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 27, 81, 989 Ambla valla eelarvest kultuuri-, noorsooja spordiprogrammide, elukeskkonna arendamise ja kohaliku

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine Märjamaa Vallavalitsus Lea Laurits 17.02. Eelarve ülesehitus ja esitlusviis Märjamaa valla eelarve koostamise aluseks on: Märjamaa valla arengukava 2010-2025 Märjamaa valla eelarvestrateegia -2018 Märjamaa

Rohkem

LÕPPARUANNE VIIVISNÕUETE JA MAKSERASKUSTE TÕTTU RESTRUKTUREERITUD NÕUETE AVALIKUSTAMISE LÕPLIKE SUUNISTE KAVAND EBA/GL/2018/ Suunised vii

LÕPPARUANNE VIIVISNÕUETE JA MAKSERASKUSTE TÕTTU RESTRUKTUREERITUD NÕUETE AVALIKUSTAMISE LÕPLIKE SUUNISTE KAVAND EBA/GL/2018/ Suunised vii LÕPPARUANNE VIIVISNÕUETE JA MAKSERASKUSTE TÕTTU RESTRUKTUREERITUD NÕUETE AVALIKUSTAMISE LÕPLIKE SUUNISTE KAVAND EBA/GL/2018/10 17.12.2018 Suunised viivisnõuete ja makseraskuste tõttu restruktureeritud

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2019/ 1311, juuli 2019, - suunatud pikemajaliste refinantseerimisoperatsioonide kolmanda seeria koht

EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2019/ 1311, juuli 2019, - suunatud pikemajaliste refinantseerimisoperatsioonide kolmanda seeria koht L 204/100 EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2019/1311, 22. juuli 2019, suunatud pikemajaliste refinantseerimisoperatsioonide kolmanda seeria kohta (EKP/2019/21) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes arvesse Euroopa

Rohkem

TALLINNA ДRIPANGA AS

TALLINNA ДRIPANGA AS TALLINNA ÄRIPANGA AS SISUKORD 1. SISSEJUHATUS... 3 1.1 KREDIIDIASUTUSE ÜLDANDMED... 3 1.2 AUDIITOR... 3 1.3 JUHATUSE DEKLARATSIOON... 4 2. TEGEVUSARUANNE... 5 2.1 KREDIIDIASUTUSE GRUPI KIRJELDUS... 5 2.2

Rohkem

EESTI FINANTSTEENUSTE TURG seisuga Käesoleva Finantsinspektsiooni poolt koostatud analüüsi eesmärgiks on anda ülevaade Eesti finantsteenust

EESTI FINANTSTEENUSTE TURG seisuga Käesoleva Finantsinspektsiooni poolt koostatud analüüsi eesmärgiks on anda ülevaade Eesti finantsteenust EESTI FINANTSTEENUSTE TURG seisuga 31.12.2010 Käesoleva Finantsinspektsiooni poolt koostatud analüüsi eesmärgiks on anda ülevaade Eesti finantsteenuste turu ja turuosade kohta. Kuigi Finantsinspektsioon

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

LHV Pensionifond Indeks Majandusaasta aruanne

LHV Pensionifond Indeks Majandusaasta aruanne LHV Pensionifond Indeks Majandusaasta aruanne 10.11.2016-31.12.2017 LHV Pensionifond Indeks Majandusaasta aruanne 10.11.2016 31.12.2017 Fondi nimi Fondi liik Fondijuht LHV Pensionifond Indeks Lepinguline

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

Hinnakiri_EST_

Hinnakiri_EST_ SISUKORD 1. Konto avamine ja haldamine... 2 2. Arveldused sularahas EURdes... 3 3. Arveldused sularahas välisvaluutas... 3 4. Sularahata operatsioonid EURdes... 4 5. Sularahata operatsioonid välisvaluutas...

Rohkem

Eesti finantsteenuste turg 30. juuni 2017 seisuga Ülevaates on kajastatud Finantsinspektsiooni järelevalve alla kuuluvate ettevõtete Eestis osutatud t

Eesti finantsteenuste turg 30. juuni 2017 seisuga Ülevaates on kajastatud Finantsinspektsiooni järelevalve alla kuuluvate ettevõtete Eestis osutatud t Eesti finantsteenuste turg 30. juuni 2017 seisuga Ülevaates on kajastatud Finantsinspektsiooni järelevalve alla kuuluvate ettevõtete Eestis osutatud teenused. Sisukord 1. Finantsturu üldine areng 3 2.

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

Microsoft Word - AS Kawe Kapital 2007 aruanne.doc

Microsoft Word - AS Kawe Kapital 2007 aruanne.doc MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2007 aruandeaasta lõpp: 31.12.2007 ärinimi: AS KAWE KAPITAL registrikood: 10179365 tänava nimi/maja number: Pärnu mnt. 15 linn: Tallinn postisihtnumber:

Rohkem

CL2016D0010ET bi_cp 1..1

CL2016D0010ET bi_cp 1..1 02016D0010 ET 31.10.2016 001.001 1 Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide

Rohkem

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 0.02.2009 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 3.0.206 Avaldamismärge: Kiirgustegevuses tekkinud radioaktiivsete

Rohkem

Krediidireiting

Krediidireiting Aastaaruande põhiaruanded 2015 Reg. kood: 00000000 Pärnu mnt 5 10148 Tallinn, Harjumaa Tel: 6000000 naidis@naidis.ee, www.naidis.ee > Põhinäitajad 2015 Müügitulu: sh eksport: Ärikasum: Puhaskasum /(-kahjum):

Rohkem

Juhatuse otsus

Juhatuse otsus JUHATUSE OTSUS Tallinn 17. oktoober 2014 nr. 4.1-1/55 ÜLDKORRALDUS Finantsinspektsiooni valikud lähtuvalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 575/2013 1. Õiguslik alus 1.1. Finantsinspektsiooni

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa OTSUS Tallinn 20.06.2007 J.1-45/07/4 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine Elisa Eesti AS- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem