o X üks karjapoiss ^ron tema saatja, reisiwad Etcrimaale. Salia t,elest Eestilecle kirjutatud. Tnittud J, Tohlueimamri kuluga.

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "o X üks karjapoiss ^ron tema saatja, reisiwad Etcrimaale. Salia t,elest Eestilecle kirjutatud. Tnittud J, Tohlueimamri kuluga."

Väljavõte

1 o X üks karjapoiss ^ron tema saatja, reisiwad Etcrimaale. Salia t,elest Eestilecle kirjutatud. Tnittud J, Tohlueimamri kuluga.

2 Aboni üks karjapoiss ja Iron tema saatja, reisiwad Eterimaale. Salsa leelest Eesti keele kirjutatud. J. K. Trükitud J Tohwelmannl kuluga.

3 ^lmuo^eno n^n^poio.,i^i)ilr^, 8 Iw.ii, 1891 i-. 1^<?U6HI., Ilumiopo/I,^,? IioiDi 1891 r..v? ^!:l <üe«zi<??am i?iiil«< Hk'^^110»l> ^MI PÄ',j,iu'1'.^1^'^:wil^!^ 1?O»6^i M i ^0^6^ oc, ' '

4 ^aks karjapoissi, juhtusid tihti kokku oma karjadega ja neil oli siis palju rääkimisi, ja nõuupidamist. Esimene neist oli õiete waene wäljaspoolt, aga südames elab waikne rahu, ta oli kõigega rahul mis temal oli. Aga teisel olid ikka kõiksugused tühjad jutud, ihaldamised ja ette wõtmised südames ja suus, nenda et esimene ei jõudnud, ega tahtnud igakord seda kuulata, ega heaks kiita. Kui nüüd see jutukas ja himukas poiss, oma mõtted teisele jutustas, siis tundis see rahulisem poiss, et seal jälle palju lühja ja kerged meelt sees oli, sellepärast hakkas ta teda maenitsema, ja rääkis, et igakord kui inimene kõik katte saab mis ta aga iga-

5 nes soowib, mitte oma südamele rahu ei leia, ja oige õnnelikuks weel mitte pole saanud; ja ütles, et siis wast alles inimene rähn leiad, ja õnnclnnks saab, kui ta sellega rahul on, mis tenial on. Aga selle üle sai tciue N ihaleks ja arwas teda rumalaks, ja ei tahtnud enam temaga tegemist teha, ega oma karja tema karjaga kokku lasta. Aga teisel sai selle üle wäga hale meel, et ta tema head nõuu pahaks pani; aga weel enam waewas see tema südant, kui mõtles, et ma nüüd kõik oma edespidised elu päewad üksi pean elama; see tegi temale suurt kurbtust, ja ta ei teadnud mis pidi tegema. Kui teda jälle need mõtted waewasid, siis. astus sell silmapilgul üks mees reisi-riides tema ette; see oli üks wäga ilus noormees, tema pale oli ilusaste kinniaetud, ja taewa karwa sinine mantel rippns tema õlade

6 5 peal; tema nimi oli Iron. Waikselt waatas Iron karjapoisi Aboni peale, ja ütles madala healega: Waene noormees! miks sa wiidad oma aega siin üksi olles, kus paljn hirmsaid kiskjaid metsaelajaid, kes sind wiimaks ära murdwad? Imekspanemisega waatas Abon tema peale ja ütles: Aunwäärt wõeras! ütle mulle, kuhu ma pean minema? mina ei tea ühtegi kohta maailma peal kus minu kodumaa, ehk kus mull sõbru oleks, kes mind mu hädast wöiksid aidata. Kui sina nüüd nõuu ja abi tead, oh siis halasta mu waese peale, ja aita mind! Iron: Kas sa ei ole weel midagi Eteri kuningriigist kuulnud, ja kas sa ei tea, et kõik need, kelle wanemad senna on saadetud, sellepärast, et nemad on kurjategiad olnud, ja on seal andeksandmise armu saannd, ja wiimaks wõiwad oma isamaale tagasi minna. i-

7 Abom: Seda tean mina wäga heasti, sest on mulle mu lapse põlwest saadik palju räägitud. Iron: Miks sa siis ei ole ennast juba ammugi selle teekonna wastu walmistama hakkanud? Abom: Sellepärast, et see tee nii wäga kardetaw ja waewaline on; ja siis on weel mulle räägitud, el see polegi weel selgeste teäda, kas see kõik tdsi on, mis Gterimaast raamatudes kirjutud on. Iron: Ma tahan sinule ütelda, et mina üks Eter.i kuningriigi kodanik olen ja nende raamatude sees weel pooltki pole seda headust, auu ja ilu sest maast üleskihutud, mida sa aga ise, kni waewaks wõtad senna reisida, saaksid leidma. Aboni: Aga kes mind wäest sandi hilpudega seal saab wastuwõtma? Iron: Seal waadetakse aga sellepeale,

8 kuida sa ennast oma reisi peäl oled üles pidanud. Aboni: Kuida pean nia siis ennast ülespidama? Iron: Sina ei pea ennast ühegi pettuse läbi, kui see ka küll ei tea kui palju õnne ja kasu sulle lubaks, siiski ei pea sa ennast laskma oma tee peält ära eksitada; sa ei tohi ühtegi hirmu karta, waid pead julgeste kõige wastu wõitlema, sa ei tohi ka kusagil aega wiita, waid pead alati edasi ruttama; kui sa nüüd kõiges asjns truu oled, siis saad sa nii õnnelikuks saama, et sa mitte kõige suurema kuningriigiga maa peäl seda ei saa wahetama. Aboni: On see kõik tõsi, mis sa mulle ütled? Iron: Mina tahan sind saata, ja selle tee peäl sind edasi aidata, juhatada ja õpetada. Minu nimi on Iron ja mina olen

9 8 üks Eteri kuninga teener. Viina kuulsin sinu haledat ohkamist; see kihutas mind sinuga rääkima ja sinule nõuu ja abiga ligi olema. Aboni: Oh ma tänan sind! Ja tahan Jumala nimel seda snurt reisi ettewõtta aga kust mina riideid ja kingi wõtan? Iron: Tule minuga, nii kui sa praegu oled; kui sa igas asjas truuiste minu sõna järele teed, siis tahan ma kõige eest muretseda mis sull tarwis läheb. Aboui: Waata, siin ma olen ja tulen su järele, kus sa mind iganes wiid. Iron: Armas Aboni! sina ei tunne weel mitte oma õnne, mis sind oowv ja sulle siis osaks saab, kui sa otsani truu oled. Nüüd tule minu järel, sest meie peame ühe suure kiwi-kalju õtsa ronima. Aboni: Aga kes siis minu kitsed kaitseb?

10 9 Iron:. Küll nemad ka oma karjast leidwad, tule aga sina minu järel. Iron wõttis oma kepi ja astus edasi, ja Abon läks oma karja witsaga järele. See kiwi-kalju tee oli wäga kitsas, äkiline järsk ja hirmus; pealegi läks Abon palja jalgadega, terawa pae ja kiwi tükkide peäl edasi, nõnda et ta jalad üsna weriseks ja haawatud said; kunni ta wiiulaks ära wüsis ja hüüdis: Oh Iron! mina ei suuda enam! Irou waatas teraselt tema peäle, ja ütles: Abon, ära karda, pea oleme seal ülewel; seepärast astu julgeste oma eelkäia järele, ehk küll see org wäga kitsas ja pime oli, nenda et waewalt aru sai tuhu jalaga wõis astuda. Abon nuttis ja õhkas südamest oma saatja järel käies, aga siiski astus ikka edasi, et küll jalad werd jooksid ja wäga watutasid. Ühe wäga kitsa ja waewalise koha Peäl tuli äkitselt üks madu wälja, ja Abon

11 10 kargas ehmatades tagast, aga Iron lõi oma kepiga mau pähe, nõnda et ta kohe tagast läks; nüüd mõtles Avon, ja ütles: kuida wõin ma seda hirmust ja kardetawad teed käia? Sina pead, ütles Iron tõsise healega, kui tahad Eterimaale saada, julgeste edasi astuma,.ja hirmutas teda oma kepiga. Abon õhkas südamest, ja läks järele. Aga warssi tuli jälle üks ilus naesterahwas, ja sosistas Adoni kõrwa sisse, ja ütles: Nra lase ennast sest mehest eksituse sisse wedada, tule minuga, mina tahan sind õnnelikuks teha. Abon hakkas juba kaksipidi mõtlema, aga ometi nägi tema et see ilus naesterahwas altpoolt üks hirmus madu oli, ta ehmatas jälle wäga ja ruttas edasi, hakkas kõwaste Ironi külge kinni, ja laskis ennast edasi juhatada; Iron wõttis tema käest kinni ja talutas teda edasi, kunni wiimaks ühe lageda paiga peäle said, mis ilusa halja rohuga kaetud oli. Seal peäl wõis nüüd Abon oma wcriste

12 11 jalgega kergemini edasi astuda, ja rööwlistas, et see kardetaw tee ometi ükskord ära lõppes. Pea said nemad ühe wäga suure maja juure. Siin peame sisse minema, ütles Iron. Sinul on tarwis jalgu puhata ja puhastada, tule mu järele! Iron tõmbas kella, ja pea tehti uks lahti, ja üks tugew mees tõsise palega tuli wastu; wõttis wäest Abonid halasti, kastis teda kange seebi lehelise sisse ja nühkis köit tema keha üle, mis läbi ta täieste puhtaks sai, siis mäeris ta weel tema jalad ühe palsamiga, mis wäga walus oli; pärast andis temale leiba ning joodawad wiina kosutamiseks, ja wiis teda siis asemele hingama. Teisel homikul tõusis Abon terwe ja tugew üles, aga nüüd puudusid riided pea tuli see tugew mees, ja töi temale riided, peast jalguui, mida nüüd suure rõõ-

13 - 12 muga selga pani, aga seal juures tuletati temale kindlaste meele, et kui ta neid mustaks ehk katki teeb, ehk koguniste ära paneb, et siis, kui ta Eterimaale on saanud, hirmsaste nuheltud saab; sest need olid just need kuninglikud riided, kellega seal riigis igas kohas pidi käidama. Nüüd hakkas Abon juba julgemaks jääma, selle ajani oli ta ikka weel kahe wahel olnud ja mõtelnud, kas kõik see, mis Merimaast räägiti, tõsi peaks olema? Aga tema usk sai nüüd selle läbi kinnitud, et Iron teda selle tõsise mehe seltsis, kes selle maja peremees oli, ühe ilusa toa sisse wiis, ja näitas ühest aknast homiku poole seda maad, mis ütlemata suur ja ilus oli, sest see maja oli ühe wäga kõrge mäe otsas; nüüd näidati temale Pitkasilma klaasi läbi, kaugele homiku poole, neid Eterimaa mägesid, neid ilusaid linnast ning lossisi, ja kõik selle maa ilu. Nüüd hõiskas tema suure

14 13 rõõmuga, ja ütles: ilma kaksipidi mötleumta ja kindla meelega tahan ma sinna rcisida, ja ci mitte häda ega waewa karta. Sõber Iron! Sa saad mind saatma, ja mnlle abiks olema. Aga kas mina seal ka peaksin kodanikuks wastu wöetud saama, ja oma ülespidamist leidma? Iron: Sina pead selle knningale kingituseks kallid kiwa wiima, mida suurem ja kallim siis see kingitus on, seda suurem ja kallim saab ka fee wara ja auu olema, mis sulle seal saab antud. Abon pani käsi tokku ja ütles: oh miua wame! nns kingitust wõin mina wiia, mull^ pole kopikastki ma ei jõudnud enesele rudid, ega paari kingi osta. Irom Ole aga rahul! mina tahan sind õpetada, kuida sa seda saad: iga kord kui sa oma reisi peal truu ja ustalv oled neis asjus mis mina sind olen käskinud, iga kord annan ma sulle ühe kiwi, tellc hind

15 14 nenda suur on, kui sinu töö wäärt on, aga nii mitu korda kui sina eksid ja süüd teed, ja seda mitte ei kahetse, pead sa ühe kiwi mulle tagast andma. Selle õpetuse läbi saad sa ikka enam hea tööle kõlblikumaks ja Eteri kodaniku õiguse osalikumaks saama. Abon rõõmustas ennast wäga ja wastas: mina tahan kõige oma jöuuga senna poole rutata, aga armas sõber! sina pead mind igas asjas õpetama! Iron: Õpetusest ei pea sull puudu olema, ole aga ettewaatlik, sest see tee on kitsas ja mitmes kohas wäga kardetaw iseäranis neile, kes tagast waatawad, kõik teäda, näha ning ära mõista tahawad; aga sellele, kes ikka oma enese jalge ette waatab, ja truuiste oma saatja jälgedesse astub, ei sell ole kogu see tee peäl midagi karta.

16 15 Abon: Mina tahan seda hoolega tähele panna, ja kannul su järel käia, juhata aga sina mind. Nüüd tõi majaperemees ühe kilbi, ühe moega ja ühe kübara; seda kübarat pani Iron Aboni pähe, ja moega tema wööle ja kilbi pahemasse katte ja weel ühe tugewa reisi kepi kellega wõis üle paede, jäe ja weekraawide hüpata. Iron wõttis weel ühe tugewa noole ja tupetäis noolewarbu, natukest toitu ja arstimise rohtusi ligi, et häda ajal omast käest wõtta oleks. Pärast kui nemad mõlemad olid endid walmistanud, läksid jälle teele, ja majaperemees soowis neile palju õnne. Esiteks läks nende tee mööda heinamaad, aga wiimaks läks nii kitsaks ja järsku alla, nenda et Abon hirmu pärast wärises ja wabises. Ta waatas küll üksisilmi enese jalge ette ja astus eelkäia jälgedesse; aga siiski ei

17 16 jõudnud oma silmi hoida kõrwale waatamast, ja kui ta need põhjatu sügawused oma silmaga nägi, siis tuli jälle uus kartus tema peäle ja ta ei tahtnud seekord muud midagi näha ega waadata, kui oma eelkäia jälgi. Oh Iron! ütles ta wiimaks, mina nõrken, mina tuigun, ja ei usalda enam sammugi julgeste astuda. Iron andis temale südame kinnitust oma pudelist, ja kinnitas teda sõbralikult rääkides ja ütles: Ole julge, armas Abon! pea oleme seal all, ja siis läheb tee paremaks. Ja ei tuurinndki kaua, siis läks tee paremaks ja nemad jõudsid ühe tasase söödi-maa peäle, kus üks wäga tasane tehtud tee oli. Siin oli waesel Abonil wäga hea käia; aga nüüd hakkas kübar tema pead waju tämä; ja kui ta seda natukene kergitama hakkas, lendas üks suur kotkas edasi ja tagast tema pea kohal, ja enne kui ta seda õiete oli tähele pannud, wõttis kotkas tema

18 17 kübara oma küünde wahele ja lendas üles. Silmapilk wõttis Iron noole, pani warba peäle ja laskis kotkast nii et ta kohe kübara maha pillas, ja ise ka surnud maha kultus. Abou jooksis ruttu sinna, wõttis oma kübara, pani pähe, ja pani ka nüüd hoolega kübara paela lõua alt kinni. Iron: Kas sa näed nüüd, kui wäga ettewaatlik peab selle tcekäimises olema? Abon: Kübar pigistas wäga mu pead, sellepärast tahtsin teda natukest kergitada, aga nüüd ma tahan ennast paremine hoida. Lõune ligi hakkas palaw wäga waewa tegema, sellepärast läksid meie reisi-mehed ühe üksiku ilusa, lossi sarnatse maja sisse. Seal said nemad sõbralikult wastu wõetud;' sealt leidsid uemad ühe wäga armsa perekonna, kes iga reisija wastu wäga sõbralikud olid, ja neile palju head tegid. Meie mõlemad reisi-mehed said nüüd ühe kena tna sisse wiidud, kust neil wäga hea oli

19 18. ühe ilusa oru peäle wälja waadata; ja sinna wiidi neile ka üks heasti walmistatud lõunesöömaaeg ja jook, mis neid mõlemaid kosutas ja jahutas. Kui nüüd mõlemad rõõmsaste pingi peäl istusid, ennast söögi ja joogiga toitsid, siis tõmbas Iron ühe suure nahk kukru wälja, andis seda Abonile ja ütles: seda seu oma wöö külgi kinni, ja nüüd ma annan sulle kolm kiwi, selle eest, et sa ettewaatlikult oled maha tulnud; aga et sa oma kübara pärast ettewaatamata olid, wõtan ma ühe jälle tagasi, aga need teised kaks pane hoolega oma kukrusse paigale. Abon waatas neid kiwist, ja need olid tema meelest wäga halwa hinna wäärt, sellepärast ütles tema: Kuida ma niisuguste kingitustega wõin rahul olla ja läbi saada? Iron wastas: Nende kiwide hind, mis ma sulle annan, on just niisama suur kui sinu töö, mis sa oled teinud; aga ma ütlen, ei waata knningas kui suur ja ilus see kiu-

20 19 gitus on, waid missuguse südamega neid antakse; pane aga neid heasti paigale ja lase mind kõige muu eest muretseda. Abon ütles: Ma nägin täna homiku seal ilusas toas ühe krooni, selle külges oli wäga Palju kiwa, mis igas karwas ilusasti hiilgasid; ja mulle ööldi: need kiwid on wäga kallid kiwid, mis kuningale saawad kingituseks wiidud. Aga need kiwid, mis sina mulle andsid, on mustad ja näutumad ja ei hiilga sugugi. Iron naeratas, ja ütles: ära muretse sina selle pärast ühtigi, sell kuningal ei ole ju sinu kingitusi tarwis, sest tema on ütlemata rikas, waid tema tcchab aga selle läbi meid nagu proowida, kas meil tõsine armastus ja alaudus südames tema wastu on, et ta siis selle järel meid oma riigi osaliseks arwab. Ole sina aga tahelcpania ja ustaw oma reisi ja tee peäl, et sina ei komista ning õnnetuse sisse ei lange;

21 20 nende kalli kiwide eest lase mind muretseda. Ja Abon jäi rahnle, kui päike hakkas wilumaks minema, läksid nemad jälle teele. Aeg ajalt läks see org ikka kitsamaks, ja kadus pärast ühe pimeda metsa sisse hoopis ära, uenda et aga waewalt tee kohta tunda wõis, pealegi läks päike ka looja, seepärast läks weel pimedamaks, nenda et enam kätt silma ees ei näinud. Abon jäi kartlikuks ja ütles: Oh.Iron! kuida ma siin edasi saan? mina ei näe ju sindki enam, weel wähem teed! Iron ütles tasakesti: Ole julge ja looda! ja ära räägi mitte wäga kõwasti, sest siin metsas on wäga palju mõrtsukaid, ja ei ole ka murdjaist metsa-elajatest puudu; aga siiski pole tarwis sull ühtigi karta, kui sa aga tee peäle jäed ja kannul mu järel lilled; siis wõta nüüd ka oma mõek katte! Waewalt oliwad nemad mõne sammu edasi läinud, siis nägid tee kõrwas mõned mehed

22 21 tule ümber istuwad. Kui ueed meie reisimeeste tasast edasi minekud kuulsid, kargasid rutuste üles ja jooksid uende peale. Tasa! ütles Iron Aboui wastu: Ole aga julge, ja käi tee peal, pea kilp ees, et ueude uooled sinusse ei puudu, ja siis sõdi oma mõegaga ja kaitse iseennast, kõige muu eest lase mind muretseda. Sell ajal kui Iron seda ütles, oli ta juba paar korda oma noolega lasknud ja paari warbu mõrtsukade hulka saatnud. See julge wastuhakkcnuine paui mõrtsukaid järele mõtlema; nemad läksid tagasi, ja istusid jälle oma tule ääre maha; ja meie reisimehed läksid ikka oma teed edasi. Kui uemad nüüd jälle mõned minutid olid edasi läinud, kuulsid nemad kõrwas metsas haledad nuntsumist, see oli kuulda ühe naesterahwa heale moodi, kes wäga suures hädas oli. Abon kuulis seda, ja ütles: Oh Iron! kas ma tohin waadata.

23 22 kes seal hädas on, ehk ma wõiksin seda inimest aidata? Iron: Sinu ettewõtmine on wäga kiiduwäärt; aga sina ei tohi ühte sammugi tee peält kõrwale astuda. Abon: Ära pane pahaks armas sõber! mina mõtlen, et inimesele häda sees appi minna, ei saada iialesgi kahju. Ja need inimesed, kes halastamata hädalisest mööda lähewad, ei ole iialesgi õnnelikuks saanud. Iron: Sõber Abon; see on tõsi. Aga kuule ja usu, mis mina sulle ütlen. See heäl, mis sa seal kuulsid, on ühe petja elaja heäl, kes sind kohe saaks ära neelama, kui sa tema ligi lähed. Abon: See on hirmus! oh kui pea ei wõi üks teadmata reisija oimetumaks saada. Iron: Sellepärast peab igaühel, kes seda

24 23 reisi tahab õnnelikult ja ilma kahjuta käia, üks mõistlik ja tugew saatja kaasas olema. Abon: Kas siis see hirmus elajas ci wõi tulla ja meid ära murda? Iron: Ei! Siin meie ligi on üks kõrge aed ees, mille üle ta ei wõi mitte tulla. Et küll kottpime oli, siiski käisid nemad oma teed kaunis ruttu edasi; aga ei tuurind kaua, kui Abon tundis, et üks tugewa kätega tagant tema ümber kinni hakkas, ja püüdis tema kilpi ära wõtta, aga et Aboni parem käsi lahti oli, siis pistis ta oma terawa otsaga kepi maa sisse, pööris ümber, ja lõi mõegaga ühe tugewa hoobi; selle läbi peasis ta jälle lahti, ja waenlane läks õhkades ära. Iron: Sina oled wäga wahwa, armas Abon. Abon: Ei mina tea seal midagi kiiduwäärt tööd teinud olewad.

25 24 Iron: Waata aga heasti ette, nia näen seal jälle midagi tulema, mis meile saab tüli tegema. Abon: Ma olen õiete kinnitatud, ja tunnen julgust oma südames. Kui nemad alles rääkisid, tuli jookstes üks hirmus lõukoer nende peäle, see möirgas hirmsasti, ja ajas ennast püsti ning tahtis Irunid oma käppade wahele wõtta; seda nähes tõmbas Abon moega ja raius lõukoera! mõlemad esimesed jalad maha, ja reisiad läksid ikka edasi. Iron: Aga ütle mulle ometi, Abon, sina oled üks wahwa Wõitleja, seda ei wõinud ma esiti ühest waesest karja poisist mitte uskuda, kust sa seda wahwust oled saanud? Abon: Armas sõber! mina panen imeks sinu küsimist: üks karjane, kes kõrbes oma karja peab kaitsema, sellel on tihti rööw-

26 25 lite ja mets-elajatega wõitlemist, seepärast ei ole fee mulle mitte wäga wõeras. Aga nüüd ma olen wäga wäsind ja unine; seda ma kardan enam tui mõrtsukaid ja metselajaid. Iron: Walwa weel üks natukene aega, siis saame öömajale; ära lase mitte silmi kinni minna. Aga aeg ajalt tuli ometi uueramastus Aboni peäle, ja hakkas põlwist nõtkuma ja komistama. Iron nägi seda, äratas teda üles, wõttis kaenla alt kinni ja wetas teda. Ühe korraga sai Abon hirmsa hoobi omale pühe, nenda et ta tuikus, aga siiski suuremad wiga ei saanud, sest et kübar tall peas oli. Selle hoobiga lahkus kõik uni temast ära ja ta pööras ennast ümber, ja andis waenlasele walusa hoobi, nenda et ka seegi jälle õhkades ära põgenes. Abon: Niisugune wõitlemine ajab küll kõik une ära.

27 26 Iron: Kas sa nüüd näed kui wäga tarwis on selle reisi peäl head sõja-riistad! isiäranis on sinu mõek wäga tarwis; käi aga seda wiisi julgeste edasi. Nüüd tuuris weel üks weerend tund, erne kui nemad ühe kõrge müüri juure said, seal oli üks lukkus wäraw; Iron tõmbas kella, kohe küsite seestpoolt: Kes teie olete? Iron wastas: Meie oleme Eteri poole tee-käiad! nüüd tehti wäraw lahti, neid lasti sisse ja siis pandi jälle lukku. See wärawa hoidja oli üks wäga tasane ja sõbralik mees, tema wiis neid tee-mehi ühte saali, kus maja-isand oma suguwõsaaga istus; nemad oiid praegu lõpetanud õhtust süüa ja olid magama minemas, sest pea jõudis kell üksteistkümmend, aga nüüd jäid nemad reisi-meeste seltsiks weel ülesse ja ajasid nendega armsal wiisil juttu. Siis toodi kallid road ja joogid ueile ette, millega Iron ja Abon endid kosutada wõisid.

28 27 Nüüd küsis pere-isa, kas teil ka metsas midagi hüda juhtus? I>'on jutustas kõik ja kiitis wäga oma seltsimeest, aga Abou ütles: Armas sõber! ma palun sind, ära räägi minust ühtigi; need on köit tühised asjad. Kui minu kingitused tõeste mu tegude wäärilised on, siis saan ma küll Merimaal waewalt wastuwõetud, aga ma loodan selle kuninga armu ja halastuse peäle; kui sina aga mu eest kostad ja temale ütled, et ma olen teinud mis ma olen jõudnud, siis saab tema tõeste armu line olema ja mulle ühte kohakest andma, kui see ka küll wäga alatu on. Iron kinnitas teda sõbralikult trööstides ja lubas tema eest muretseda; ning läksid siis mõlemad magama. Kui nemad homikuni olid rahuga maganud, siis tõusid üles, panid riidesse ja sõid pruukosti. Nüüd wõttis Iron seitse rasked kiwi wälja ja ütles: Abon, wõta

29 28 need kiwid ja pane need oma kukrusse paigale, need on snlle su eilse püäwase hea ülespidamise tunnistuseks. Abon wõttis neid tänuga wastu ja wastas: Oh kui mustad ja auutumad näüwad need wälja! aga ma ei ole ka paremaid teeninud. Iron wastas: Ole rahul ja täida oma kohut, muu asjade eest lase mind muretseda. Nüüd jätsid mõlemad reisi-mehed pererahwast Jumalaga ja läksid teele; ilm oli ilus ja tee hea. Nüüd rõõmustas Abon wäga, et ta reisi peäl oli; mõlemad teekäiad ajasid armsaste juttu ja käisid üksteise käest kinni hoides edasi, kunni wiimaks ühe wäga kõrge koha peäle said, kust nad kaugele ümber ringi wõisid waadata ja nägid asju mis ei jõua rääkida. Nüüd hoia ennast! ütles Iron; sest see hea tee on just üks neist kõige kardetawamaist kohtadest! sina wõid küll waadata nende ilusa kohtade peäle, aga sina ei pea mitte unus-

30 29 tämä oma jalge ette waatamast ja ei pea mitte paigal seisma. Seal kaugel meie ^ näed sa neid Eteri mägesid, rõõmusta ennast nende üle et juba ligemale jõuad, aga ära unusta mitte ära oma jalge ette waatamast ja hoia et sa seisma ei jäe. Abon: Mina ei mõista kuidas siin wõib midagi karta olla! õpeta sina mind ometi, armas sõber, seda tundma mis karta tuleb; siis wõin ennast paremini selle eest hoida. Iron: Sina oled küll seda ilusad lossi meie ees mäe otsas näinud, aga ära waata mitte enam senna. Abon: Ja ma nägin seda, tahtsin praegu sult küsida, kes seal elab? Iron: Mina tahan sulle seda jutus- - tada: seal lossis elab üks wäga rikas ja wägew inimene, kes meie kuninga kõige õelam waenlane on ja sellepärast kõiki, kes Eteri reisiwad, kawalusega püüab kinni

31 30 Wõtta ja oma orjaks teha. Et tema nüüd wägise seda ei tohi teha, siis püüab ta kawala nõuu läbi neid meelitada; ja külwab igale poole tee ääri mööda pisikest waewalt nähtawad rohtu mis wäga kange ja magusa haisuga on. Avon: Seda haisu ma olen juba pisut tunnud. Iron: Kui keegi nüüd seisma jäeb ja seda haisu nagu pisut maitsta tahaks, ehk seda rohtu üles otsib ja nopib, siis jäeb see uimaseks ja minestab ära; ja kukub maha, ja seal lossi peäl on alati wahid waljus passimas; ja wiiwad kohe neid, kes ära wäsiwad ja uimaseks jäewad, senna lossi peäle ja see hirmus kuninga waenlane piinab ja waewab neid, ja nemad teeniwad teda kui päris orjad. Äbou'. See ou hirmus! ma tunnen jälle seda haisu, ruttame edasi!

32 31 Iron: Palju on Niisugusid reisijaid, kelle meelest see hais l-.äga armas ou ja sellepärast wäga tasa käiwad, kuuni wiimaks aega mööda ühe wäga segase olemise sisse jäewad ja waewalt weel edasi roniwad, aga pärast ometi maha langewad ja waenlase katte jäewad; ehk kui nemad waewalt oma teed jõudwad käia, siis saawad weel selle riigi raja peäl ühte laisaretti wiidud, kus '.iil palju kannatada tuleb, mne kui terwets saawad ja siis wastu wõetakse. Abon: Oh nutame edasi! ma tunnen jälle seda haisu ja mu pea hakkab juba pööritama. Irou: Wõta üks suu täis sest pudelist, ja siis rutta miuu järele! pea saame sest kardetawast kohast mööda. Poole tunni pärast said nad ühe suure jöe ääre, kust üks kitsas sild üle läks; Iron läks üle, aga Abon hakkas kõikumas

33 32 Oh sõber! aita mind, see nurjatu rohi on juba mind hulluks teinud. Iron: Kumarda maha ja käi nelja käpakile, siis saad sa üle. Avon tegi selle nõuu järele ja see läks korda; aga siiski oli ta pea wäga segane, seepärast pidi tema saatja teda tihti omast pudelist kinnitama, kunni ta pea jälle selgemaks läks. Nüüd oli tee jälle hea ja tasane, sellepärast astusid reisijad ka kermemini, nii et sell päewal tüki maad edasi jõudsid. Ohtu eeli jõudsid nemad ühe ilusa wilja wälja juure, kus palju rahwast tööl olid. Kes siis need rahwas on? küsis Abon. Iron: Need on kõik meie kuninga teenistuses, see suur ilus mõis mis seal mäe otsas, on tema päralt; seal saame ka meie öömaja leidma. Abon: Kas meie juba nii kaugel oleme ja selle riigi raja peäl?

34 33 Iron: Õiguse poolest on ka sinu isamaa ja kõik see maa, kust oleme läbi reisinud, selle kuninga päris. Aga et seal mitmesugused wastuvaniad on, kes seda maad rusuwad ja kardetawaks tegewad; siis wõtab tema neid hea meelega Eteri riiki wastu, kes hea meelega ise tema juure tulewad ja wastupaniate wõimuse alt lahti kisuwad. Abon: Aga miks tema neid wastupaniaid oma maa peält ära ei kauta. Iron: Küll ta seda omal ajal saab tõeste tegema, nüüd on temal ta targa nõuu järele weel kannatust nendega. Kui nemad nüüd sedawiisi edasi läksid ja teine teisega rääkisid, siis tuli nende poole üks uhke riietega mees; kes ka selle kuninga riiet kandis, aga seda paelade ja kõige suguse litretega oli wälja ehitanud. Kes see on? küsis Abon. Tasa, wastas Iron: see on üts nende töörahwa ülewaa- 2

35 34 tajaist, aga hoia ennast tema eest ja ara mine mitte tema järel. Siis astus ülewaataja nende juure, ja ütles: Jumal õnnistagu sind, Iron! mis tee-käiad sa seal tood? Iron: Ara wiida meie aega, muidu tuleb öö kätte, enne kui meie öömajale jõuame. Tema: Kuule sina noormees! tule minuga ühes, mina wõin sind õnnelikuks teha, ja sina wõid ka selle kuninga teenistusesse jääda, ja sinust wõib üks suur härra saada. Ta sosistas Abonile tasakeste kõrwa sisse, üteldes: Ara usu seda saatjad, kes sull ligi on, tema on üks alb inimene ja ei wõi sind kuningale mitte kiita. Abon jäi selle jutu üle mõtetesse ja ei teadnud paremad nõuu, waid rääkis oma sõbra Ironile kõik sõna sõnalt üles. Häbiga ruttas see petja ära ja Iron ütles temale: see ei pea mitte sulle kätte-

36 35 maksmata jääma! tagane ja lase meid rutata, et öö peäle ei tule, ja Iron wõttis Aboni kät ja andis temale suud. Nüüd läksid nad kärmeste senna mäele ja kui selle mõisa wärawast sisse said, oli päike looja minemas. Aga selle mõisawalitseja oli üks auus ja rikas mees, tema wõttis meie reisi-mehed sõbralikult wastu ja küsis Ironi käest, kes sinu seltsimees on? Iron jutustas temale kõik Aboni elukäiki ja andis temast kõige paremad tunnistust, nii et mõisa-walitseja rõõmsaste tema kät pigistas ja ütles: Tere tulemast, armas sõber! ole aga kannatlik lõpeta oma reisi ettewaatlikult nenda kui sa tänini oled käinud, sina ei mõista weel õiete, missugune õnn sind Eterimaal ootab. Abon: Oh, armas isand! aga minu kiwid on wäga sandid ja näutumad, kuida tohin ma neid kuningale kingituseks anda?

37 36 Mõisa-walitseja: Näita mulle neid! Abon andis häbi tundes oma kukrud walitseja kätte, et ta neid waataks ja wae peale paneks; pea tuli ta tagasi ja ütles: Ole rahul Abon, sina saad armust wastu wõetud saama; sest seesama sinu ivaga alandlik tunnistus, et need kiwid wäga näutumad ja alwad on, teeb neid kuninga meelest kõige kallimaks. Iron: Sinu tänase hea ülespidamise eest panen ma jälle mõned kiwid su kukrusse. Abon: Oh, ka need on wäga sandid ja mustad ja ei hiilga sugugi! Nüüd olid nemad mõisa-walitsejaga õhtu söögi-laudas ja siis heitsid magama. Kui nemad homiku üles tõusid, siis wiis Iron Abonid ühe akna juure ja näitis seda ilu mis sealt paistis; kas sa nüüd näed, ütles tema, seda Eterimaad? See ei ole nüüd mitte enam kaugel.

38 37 Abon: Oh, mis ütlemata ilus! missugused linnad ja lossid! Oh et meie juba seal oleksime! Iron: Sellepärast hakkame jälle wahwaste reisima; aga sull on weel enne rasked proowid kannatada, kui sa senna maale saad; aga ära muretse, tee aga minu nõuu järel, siis pole sull ühtigi karta. Nüüd jätsid nemad mõisa-walitsejaga Jumalaga, ning andis Abonile sõbralikult kät ja soowis õnneliku kodu jõudmist; ja Abon sai wäga rõõmsaks nenda et ta tee peäl tänu ja kiituse laulust laulis, ja kergeste edasi astus. Waewalt olid nemad poole tundi käinud, kui nemad ühe järsku mäe õtsa said, kust nüüd pidid alla minema, aga tee oli wäga libe, nii et Aboni jalad libisesiwad ja ta kartis sügawuse sisse maha kukkumist, ta waatas küll ette ja wetas oma keppi maha, aga hirm ''li nii suur et ta wärisema ning oma sõbra Ironi

39 38 käest nõuu ja abi paluma hakkas; see kinnitas teda sõbralikult, käskis hoolega ette waadata, ja wõttis teda siis käest kinni, ja aitas teda mäest alla. Aga siiski ei olnud weel kõik wõidetud, nüüd pidid nemad ühest kitsast orust läbi minema, kelle õtsa ei olnud näha, ja mis weel kõige pahem; senna oli wäga paha õhk kogunud nii et waewalt wõis hingata, kui Abon aga paar sammu järele jäi, ei näinud ta enam teed, ega ka oma saatjad, ta hakkas siis Ironi kuest kinni ja astus wahwast edasi, nii et Iron südamest tema üle rõõmustas. Wiimaks jõudsiwad lõne eel ühe lagedale wälja. Seal leidsid nemad jälle ühe kuningliku lossi. See maa seal ümberringi oli wäga ilus, ja kesk homiku poolt Eterimaast lehkas kosutaw tuul, seal oli ka puid ja wilja istutud mis kauniste kaswasid. Iron wõttis oma sõbra Aboni käest kinni, ja wiis teda suure rahulise maja juure, mis nende ees tee äeres oli.

40 39 Selle walitseja oli weel auusam ja suurem, kui see, kes ucid minewal öösel oli ülespidanud, tema rõõmustas wäga nende tulemise üle, ja küsis niisamuti Avoni jü rel. Kui tema nüüd Ironilt loik Aboni wahwust kuulis, siis hattas ta tema kaela ümber kinni, ja andis armsaste suud. Aga Abon kaebas jälle oma kiwide, ja halwa seisuse ja waesuse üle; see walitseja trööstis jälle nende armsa sõnadega: Sinu waesuse tundmine on selle kuningale palju armsam kui kõik sinu kiwid, ära muretse nii wäga selle pärast. Siis wiis ta neid oma lauale lõunat sööma, kus juba suur hulk wõeraid oli, need köit wõtsid meie reisijaid sõbralikult wastu, ja hakkasid südamest armastades meie Aboni ümber kaela kinni. Siin kosus tema rammu ja sai õiete tugewaks, ning palus oma sõbra Ironid jälle temaga teele minna. Ühekorraga astus üks neist kuningriigi raja wahimeesast sisse, ja waatas kõik teraselt läbi; wiimaks

41 40 jäid tema silmad Aboni peäle seisma, näitis käega, ja lubas kärmeste tema järel tulla. Abon ehmatas wäga selle üle, ja weel, kui kuulis mis Iron temale ütles- Nüüd armas Abon! pead sa seda wiimist waewalist teed käima, see wahimees kutsub sind ära Eteri maale, aga ole julge, mina ei jäta sind mitte maha, hoia aga ikka minust kinni, ehk küll üks hirmus mees saab meid saatma, ja seda teed wiima, mis sulle kõige parem on. Siin on sulle jälle mõni ilus ja suur kiwi, sinu tänase hea ülespidamise eest. Abon pistis kiwid oma kukrusse, ta oli küll wait, aga nuttis kibedaste. Nüüd käskis see juhataja neid edasi minna Iron läks ees, Abon järel, ja juhataja kõige järel, aga ta ajas neid nii wäga rutuste, et Abon juba ära wäsis, ja enam edasi ei jõudnud. Iron andis temale omast

42 41 pudelist tihti südame kinnitust, aga wäsimus ja mure tegid teda nii nõdraks, et juhataja teda oma selgas pidi senna mäe õtsa kandma, aga ta kaebas ikka oma kiwide ja oma halwa seisuse üle, ja siis tuli ka wiimaks temale ta wäga must tuub meele. Oh! ütles ta: kas ma pean selle kuuega kuninga ette minema, see on ju selle pitka reisi peäl wäga mustaks ja katki läinud. Ei wist mind ei saa wastu wõetud saama! Selle eest lase mind muretseda, wastas Iron armsa häälega, kannata weel natuke, pea oled selle wiimse mäe õtsa jõudnud, ja siis saad ärarääkimata õnnelik olema. Kui Iron alles rääkis, siis olid mõned juba ülesse jõudnud. Siin oli nüüd üks kõrge pae sein, ja all seina sees oli üks läbi minemise auk näha ja see oli wett täis, ees suu peäl oli üks pisikene lootsik, kus sees ülewiia istus, ja see tõmbas Abonid sõbralikult käega, aga Abon ehmatas ja kohkus ülewiia ja tema

43 42 lootsiku pärast wäga ära, aga juhataja wõttis ja wiis teda lootsikusse. Iron istus tema juure, ja ütles: Weel on üks lühike ja hirmus tee! aga pea saame teine poole wälja, ja siis saad sa ennast ühe tundmata rõõmuga rõõmustama. Abon kuulis seda weel, aga siis tuli ta peäle minestus, ja minestusest jäi ta rahuliste magama. Nüüd wõtsid ülewiia ja juhataja tema roojast tuube seljast ära, andsid seda Ironi katte, ja wiisiwad Abonid ühe ilusa hingamise kambri sisse, ja läksid siis jälle tagast oma ametisse. Pea ärkas Abon üles, ja tundis ennast nii noore, terwe ja tugewa olewad; tema aseme ees seisis Iron, kes nüüd ühe korraga seda loori ehk silma katet ja mantlid ära pani ja taewaliku rõõmu naeratamisega Aboni peäle waatas, rõõmsa ehmatamisega nägi Abon nüüd ühe neitsi sarnatse Ingli taewa karwa riides seal

44 43 seisma; ta pani küsi kokku, ja hüüdis: Minu Issand ja minu Jumal! tas ma olin niisuguse saatja wäärt? Kuida ma wõin ja mõistan sind selle eest tänada? Aga sa ei ole ju nüüd mitte enam minu Iron, ütle mulle, kes sa siis oled? Tema ütles: Mina olen Sulamit, Eteri kuninga tütar, ja sinu igawene sõber; minu amet ja rõõm on inimesi õnnelikuks teha. Pärast tõi ta Aboni roojast kuube ette, ja riputas sellepeale ühte weri-punast märga, mis kohe nagu tule walgus läbi läks, ja kõige pisemad plekid ära kustutas, nii et see kuub nüüd taewa karwa hiilgawa hakkas, ja pani seda Aboni selga, ja ta ei teadnud, mis südame rõõmu ja tundmise pärast pidi tegema; aga minu kiwid! ütles ta nagu õhkades. Naeratates wõttis Sulamit ühe suure kristali klaasist karika; täitis seda weri-

45 44 punase märjaga, ja wiskas siis ühe kiwi teise järele senna sisse, ja kui ta neid jälle wälja wõttis, siis paistsid need kiwid ühe wäga ilusa seitsmekarwalise walgusega, nii et ihulikud silmad seda ei kannatanud waadata. Abon hõiskas rõõmupärast ja ütles: Kuida mina waene tarjapois niisuguse auu ja õndsuse sisse olen saanud? mina ei tohi oma silmigi häbi pärast ülestõsta. Sulamit wastas: Just sinu alandlik ja waesuse tundmine kihutawad mind sulle weel ühte iseäranisi kingitust andma! seda üteldes tõi ta ühe homikumaa perudest tehtud krooni wälja, pani seda tema pähe, ja ütles: nenda ehitatud tohid sa küll kuninga ette minna; tema saab sind wäga armulikult wastuwõtma, )a sulle ühte onnist seisust andma, mis üle sinu mõistuse saab olema; nüüd tule! ja lähme tema auujärje ette, teda kiitma ja tänama ta rohke armu ja halastuse eest, igaweste igaweseks ajaks.

46 45 Armsad lugejad! Kas mõistate seda mõistu juttu üles arwada? Sellega on tähendatud ristiinimese waimuliku teekäimise kohta, siit kardetawast maailma kõrbest läbi reisides taewa Kaanani maale, see igawese rahu linna. Kui sa nüüd armas hing tõeste seda teed käid, küll sa siis lugedes kõigist sellest aru saad, mis siin on räägitud. Onn sellele, kes seda reisi on juba peäle hakkanud, sellele soowin õnnistatud reisi minuga seltsis taewa linna poole reisides. Wiisil: Ieesulest ei jäta ma. Taewa poole uskus näen, Näen seal suurt ja kallist walgust, Kuust ja pääwast mööda laen, Leian wäga kallist selgust: Nenda õndsad paistawad, Suures auus hiilgawad. Taewa poole juhatab Surm mind päris isamaale,

47 46 Ta kõik hüda lõpetab, Annab wõitja rõõmu mulle; Jeesus ise käib mu eel, Mis siis kardan iial weel? Taewa poole waatan ma, Olgu see mu laul ja sõna; Sinna mõtle hoolega, Hing, ja seda meeles kanna. Taewa poole ihaldan, Kunni taewa sisse saan.

48

49 G M Hind 8 kop. ^3

David the King Part 1 Estonian CB

David the King Part 1 Estonian CB Piibel Lastele Esindab Kuningas Taavet (1. osa) Kirjutatud: Edward Hughes Joonistused: Lazarus Muudatud: Ruth Klassen Tõlkitud: Jaan Ranne Tekitatud: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Rohkem

-*» * Pf а І 1 Taskutu«ig-, hommiku ja õhtu, sööma ja tõigi suuttc pühade laulud ja palwed on ülesse paudud. Hind5 lop. Lriitinib raamatul, P. lätte t

-*» * Pf а І 1 Taskutu«ig-, hommiku ja õhtu, sööma ja tõigi suuttc pühade laulud ja palwed on ülesse paudud. Hind5 lop. Lriitinib raamatul, P. lätte t -*» * Pf а І 1 Taskutu«ig-, hommiku ja õhtu, sööma ja tõigi suuttc pühade laulud ja palwed on ülesse paudud. Hind5 lop. Lriitinib raamatul, P. lätte tuluga, 1891. i:.v.i..1 «i ' "''»."" VasKu lus iga hommiku

Rohkem

EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse

EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse pakutavast päästest rääkimine ongi see, mida nimetatakse evangeeliumi

Rohkem

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, 2015. a. Töökirjeldus. Rühma vanus: 5-6 aastased lapsed. Peo teema: Vastlapäev.

Rohkem

1. klassi eesti keele tasemetöö Nimi: Kuupäev:. 1. Leia lause lõppu harjutuse alt veel üks sõna! Lõpeta lause! Lapsed mängivad... Polla närib... Õde r

1. klassi eesti keele tasemetöö Nimi: Kuupäev:. 1. Leia lause lõppu harjutuse alt veel üks sõna! Lõpeta lause! Lapsed mängivad... Polla närib... Õde r 1 klassi eesti keele tasemetöö Nimi: Kuupäev: 1 Leia lause lõppu harjutuse alt veel üks sõna! Lõpeta lause! Lapsed mängivad Polla närib Õde riputab Lilled lõhnavad Päike rõõmustab ( pesu, õues, peenral,

Rohkem

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“ ÕPPEPROGRAMM VESI-HOIAME JA AUSTAME SEDA, MIS MEIL ON PROGRAMMI LÄBIVIIJA AS TALLINNA VESI SPETSIALIST LIISI LIIVLAID; ESITUS JA FOTOD: ÕPPEALAJUHATAJA REELI SIMANSON 19.05.2016 ÕPPEPROGRAMMI RAHASTAS:

Rohkem

A 19?9

A 19?9 A 19?9 / f M M ^ Il tj O A Pulma jutt Teine armuke. Alssintt. Kirjutanud J. F. N Ji;o3BOJieHO II,eH3ypo». Äepnn., 22. AßrycTa 1887 r. 341/6 Aombi Rein rüipas wähä õlut. Aega mööda õppis ta ka sõprade seltsis

Rohkem

George i Imeline Arstirohi Illustreerinud Quentin Blake Tõlkinud Elise ja Viktor Nikonov Värsid tõlkinud Leelo Märjamaa DRAAKON & KUU

George i Imeline Arstirohi Illustreerinud Quentin Blake Tõlkinud Elise ja Viktor Nikonov Värsid tõlkinud Leelo Märjamaa DRAAKON & KUU George i Imeline Arstirohi Illustreerinud Quentin Blake Tõlkinud Elise ja Viktor Nikonov Värsid tõlkinud Leelo Märjamaa DRAAKON & KUU George s Marvellous Medicine Text Copyright Roald Dahl Nominee Ltd,

Rohkem

A5_tegevus

A5_tegevus AVATUD MÄNGUVÄLJAD 2017 TEGELUSKAARDID VÄIKELASTELE Kaardid on mõeldud kohapeal kasutamiseks. Kaardi võib lasta lapsel pakist loosiga tõmmata ja mängida nii mitu kaarti nagu parasjagu aega ja jaksu on.

Rohkem

1

1 1 ENO RAUD PILDID JOONISTANUD EDGAR VALTER 3 Kujundanud Dan Mikkin Illustreerinud Edgar Valter Küljendanud Villu Koskaru Eno Raud Illustratsioonid Edgar Valter Autoriõiguste pärija Külli Leppik Tänapäev,

Rohkem

my_lauluema

my_lauluema Lauluema Lehiste toomisel A. Annisti tekst rahvaluule õhjal Ester Mägi (1983) Soran Alt q = 144 Oh se da ke na ke va de ta, ae ga i lust üü ri kes ta! üü ri kes ta! 3 Ju ba on leh tis lei na kas ke, hal

Rohkem

katus_kaantega.pdf

katus_kaantega.pdf Heiki Vilep KATUS SÕIDAB Tartu 2007 Kunstnik: Moritz Küljendaja kujundaja: Margus Nõmm Kirjastaja: Vilep & Vallik (A Disain OÜ) Heiki Vilep ISBN-13: 978-9985-9718-2-6 EESTIMAA PEIPSI ÄÄREST SAAREMAANI

Rohkem

Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirju

Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirju Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirjuta sõna vastandsõna ehk antonüüm, nii et sõna tüvi

Rohkem

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS GS1 Järgnevalt on kirjeldatud lühidalt mõningaid inimesi. Palun lugege iga kirjeldust ja märkige igale reale, kuivõrd Teie see inimene on. Väga Minu Mõnevõrra

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc) 4-6 KLASS 1 Minu nimi on Ma olen praegu Täna on 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED Kirjuta või joonista siia kolm kärneri tööriista Kirjuta siia selle taime nimi, 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST 3. TÖÖRIIST mida istutasid

Rohkem

ABO-mamaL WeliKll wttnuiisf ja ptatüülzide selelnslega. :..; fscnsiiri :h:oib\ 1912, f ff Dcljas trükk. H-^ I«rje»i5. trukitud p. Kangru kuluga.

ABO-mamaL WeliKll wttnuiisf ja ptatüülzide selelnslega. :..; fscnsiiri :h:oib\ 1912, f ff Dcljas trükk. H-^ I«rje»i5. trukitud p. Kangru kuluga. ABO-mamaL WeliKll wttnuiisf ja ptatüülzide selelnslega. :..; fscnsiiri :h:oib\ 1912, f ff Dcljas trükk. H-^ I«rje»i5. trukitud p. Kangru kuluga. t9ctähh^ckaa EBaHreinneeKO - JIxwepaHCKaa KoBCHcropia cmch

Rohkem

Oevre Rlcnler^rfcfi: \tulsiferi shm..:, 3akob.. Mändmets*: "..Kingsepa naine. Hafis: '-''Armastus. :.' '" /,'.,..:. Rudolf Blatimann: Lahkamine. ' R G

Oevre Rlcnler^rfcfi: \tulsiferi shm..:, 3akob.. Mändmets*: ..Kingsepa naine. Hafis: '-''Armastus. :.' ' /,'.,..:. Rudolf Blatimann: Lahkamine. ' R G Oevre Rlcnler^rfcfi: \tulsiferi shm..:, 3akob.. Mändmets*: "..Kingsepa naine. Hafis: '-''Armastus. :.' '" /,'.,..:. Rudolf Blatimann: Lahkamine. ' R Grünfeldt: 'Sügis. Hanns Heinz Eweirs: Rahwas sõjariistus.

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Koolist väljalangenute endi vaatenurk (...) see et ma ei viitsind õppida. (...) oli raskusi midagi tunnis teha ka, kui keegi seal seljataga midagi möliseb Sul seal. Helen Toming Et jah kui klassiga nagu

Rohkem

Akoolipaev.indd

Akoolipaev.indd Hilli Rand ESIMENE A KLASS JA TARKUSEPÄEV Toimetaja Helle Tiisväli Pildid joonistanud Epp Marguste Hilli Rand ja kirjastus Argo, 2013 www.argokirjastus.ee ISBN 978-9949-527-07-6 Trükitud trükikojas Print

Rohkem

Kiekim mees kirjeldus.docx

Kiekim mees kirjeldus.docx KULLAKERA KANDJAD XII noorte tantsupeo ühitants Tantsu on loonud Margus Toomla ja Karmen Ong 2016. aasta detsembris 2017. aasta noorte tantsupeoks MINA JÄÄN, kirjeldanud Margus Toomla. Muusika ja sõnad

Rohkem

2006 aastal ilmus vene keeles kaks raamatut: KUNSTITERAAPIA ALBUM LASTELE ja KUNSTITERAAPIA ALBUM TÄISKASVANUTELE. Raamatu autorid on E. Vasina. Psühh

2006 aastal ilmus vene keeles kaks raamatut: KUNSTITERAAPIA ALBUM LASTELE ja KUNSTITERAAPIA ALBUM TÄISKASVANUTELE. Raamatu autorid on E. Vasina. Psühh 2006 aastal ilmus vene keeles kaks raamatut: KUNSTITERAAPIA ALBUM LASTELE ja KUNSTITERAAPIA ALBUM TÄISKASVANUTELE. Raamatu autorid on E. Vasina. Psühholoog - nõustaja, kunstiteraapia ühenduse liige Moskvas

Rohkem

A diso

A diso A diso JtW* J V F "Ч Raamat 6 tunniga lugema õppimiseks. ( irnc õpetust sõnad: Õpetajale" läbilugeda. -щщр- Tallinnas, 1910. &. Gebert'i trükk. L ^ ^ J ENSV ТА Kirjandusmuuseum«Arhiivraamatukogu / 1 al

Rohkem

Hiina traditsiooni järgi on väärtuslik teekingitus parim viis oluliste sündmuste puhul õnnitlemiseks. On sul vahel olnud rasle leida õiget komplimenti

Hiina traditsiooni järgi on väärtuslik teekingitus parim viis oluliste sündmuste puhul õnnitlemiseks. On sul vahel olnud rasle leida õiget komplimenti Hiina traditsiooni järgi on väärtuslik teekingitus parim viis oluliste sündmuste puhul õnnitlemiseks. On sul vahel olnud rasle leida õiget komplimenti? Enam ei pea otsima, Espechal on neid valikus mitmeid!

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc) ALGKLASSILAPSED 1 MINU NIMI ON MINA OLEN PRAEGU TÄNA ON 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED KIRJUTA VÕI JOONISTA SIIA KAKS KÄRNERI TÖÖRIISTA KIRJUTA SIIA SELLE TAIME 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST NIMI MIDA ISTUTASID MÕISTA,

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapoolsete tervitus- ja hüvastijätufraasidega. Saab arutleda,

Rohkem

KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1

KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1 KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1 KUULA JA KORDA Inglise keel 1 Koostanud Kaidi Peets Teksti lugenud Sheila Süda (eesti keel) Michael Haagensen (inglise keel) Kujundanud Kertu Peet OÜ Adelante Koolitus, 2018

Rohkem

Wäi&e «s ышшй МАл Hind 5 top. Rakweres. Trükittld"-U. Hansoni kuluga 1910.

Wäi&e «s ышшй МАл Hind 5 top. Rakweres. Trükittld-U. Hansoni kuluga 1910. Wäi&e «s ышшй МАл Hind 5 top. Rakweres. Trükittld"-U. Hansoni kuluga 1910. IHM. Д II- nmnm t Suured ja weikesed träft tähed. AVDGGHIK8 M N O PR S T U W Ä Õ Ö Ü abdeghisklmn oprsstuwäõöü Juured ja weitcfcd

Rohkem

Keeleruum, sõnaenergia ja kasvataja hääl

Keeleruum, sõnaenergia ja kasvataja hääl Sõnaenergia ja ümbritsev keskkond Maria Tilk Tallinna Ülikool Keeleruum Tants Rütm Laul Loodus - Energia - Heli - Inimene - Loits - Sakraalsus Sõna Energia ei hävi ega kao, vaid ainult muudab oma kuju

Rohkem

RIIGIKOGU i. istungjärk. Protokoll nr a. Sisu: 1. Teadaanne Skandinaawia riikide esitajate terwituse kohta. 2. Juhatuse ettepaneku seaduste

RIIGIKOGU i. istungjärk. Protokoll nr a. Sisu: 1. Teadaanne Skandinaawia riikide esitajate terwituse kohta. 2. Juhatuse ettepaneku seaduste RIIGIKOGU i. istungjärk. Protokoll nr. 12. 1921. a. Sisu: 1. Teadaanne Skandinaawia riikide esitajate terwituse kohta. 2. Juhatuse ettepaneku seaduste ajutise wäljakuulutamise korra kohta tagasiwõtmine.

Rohkem

Hommikune kordus / Taevas TV7 33 nädala kordus - Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede

Hommikune kordus / Taevas TV7 33 nädala kordus -   Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede Hommikune kordus / Taevas TV7 33 nädala kordus - www.tv7.ee 08:00 Derek Prince: Kas mõistad, kui väärtuslik sa oled? 3/3 08:30 Vabaduseks kutsutud: Kuidas valmistuda lahinguks? 09:00 Vabastav uuestisünd:

Rohkem

Eesti-Haginski asundusest (1909–1910)

Eesti-Haginski asundusest (1909–1910) Peterburi Teatajas 1909 ja Pealinna Teatajas 1910 avaldatud kirjad Eesti- Haginskist. Kirjasaatjad o., ne. ja J.L. (oletan, et J.L. võis olla Eesti-Haginski kooliõpetaja Jüri Lossmann). Põhja-Kaukaasia:

Rohkem

August Pulsti Õpistu PÄRIMUSMUUSIKA TUTVUSTAMINE LASTEAIAS 5-7a KURSUSETÖÖ ANNIKA LOODUS Lasteaed Mängupesa õpetaja Viljandi 2010 Õpetajate eri: Sisse

August Pulsti Õpistu PÄRIMUSMUUSIKA TUTVUSTAMINE LASTEAIAS 5-7a KURSUSETÖÖ ANNIKA LOODUS Lasteaed Mängupesa õpetaja Viljandi 2010 Õpetajate eri: Sisse August Pulsti Õpistu PÄRIMUSMUUSIKA TUTVUSTAMINE LASTEAIAS 5-7a KURSUSETÖÖ ANNIKA LOODUS Lasteaed Mängupesa õpetaja Viljandi 2010 Õpetajate eri: Sissejuhatus pärimusmuusikasse Sissejuhatus Rahvamängud

Rohkem

Tallinna patsient valikute ristmikul

Tallinna patsient valikute ristmikul Tallinna patsient valikute ristmikul Dr. Vassili Novak Konverents õpitud abitus 27 märts 2013 kiirabi 20613 80787 muul viisil saabunud 60174 25,52% 74,48% LV1 LV2 LV3 LV4 EMO saal + isolaatorid IR saal

Rohkem

ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv e

ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv e ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv eesmärk Vestluse skeem vestluse läbiviijale Millel tähelepanu

Rohkem

Oevre Uichier*Ftich: Luisifcri silm. Uu&Qtt Blattmaotfr. Siirma warjus. Sandor Peiõflu Rahwüslaui. p. Grünfeldt: Kodumaale. Michel Corda^; Nociürna p

Oevre Uichier*Ftich: Luisifcri silm. Uu&Qtt Blattmaotfr. Siirma warjus. Sandor Peiõflu Rahwüslaui. p. Grünfeldt: Kodumaale. Michel Corda^; Nociürna p Oevre Uichier*Ftich: Luisifcri silm. Uu&Qtt Blattmaotfr. Siirma warjus. Sandor Peiõflu Rahwüslaui. p. Grünfeldt: Kodumaale. Michel Corda^; Nociürna p QrcknMdt. Häda. Wilhelm Lobslcn: Saar* ÕpclajQ. Lconardo

Rohkem

MÄND.

MÄND. MÄND. Kuke AVD-raamat Piltidega. Kirju wlt, sa kodulind, Ärata sa wara mind; Meelde mulle tuleta, Et pean wirgast õppima. Iurjewis. Trükiwd J. Mäesepp'a kuluga. 1902. Къ напечатано) этой книги со стороны

Rohkem

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased oma kujunduse ühele kohale koolis. 5.1 Kohavalik Tiimi

Rohkem

JfŠMU- ABD-mamllt t z «e z t\vm.+ taüinnas, IWO

JfŠMU- ABD-mamllt t z «e z t\vm.+ taüinnas, IWO JfŠMU- ABD-mamllt t z «e z t\vm.+ taüinnas, IWO Vt. Tõnissoni ABD-manmt. bdeghiklmno prsftuwäoöü ABDEGH IKLMNO PRSTU ~?? A O OU Trükitud M. 3Vnisfon'i luluga. üeiatatt Ä03BOJieHo n,eh3ypoio. Pnra, 16-ro

Rohkem

Aktiivtöö. Kuri Muri Teema: viha ja agressiivsus. Toimetulek vihaga. Alateema: eneseanalüüs, vihapäevik. Õpitulemused. Õpilane: oskab ära tunda olukor

Aktiivtöö. Kuri Muri Teema: viha ja agressiivsus. Toimetulek vihaga. Alateema: eneseanalüüs, vihapäevik. Õpitulemused. Õpilane: oskab ära tunda olukor Aktiivtöö. Kuri Muri Teema: viha ja agressiivsus. Toimetulek vihaga. Alateema: eneseanalüüs, vihapäevik. Õpitulemused. Õpilane: oskab ära tunda olukorrad, mis tekitavad viha; oskab ära tunda kehalisi reaktsioone,

Rohkem

NR-2.CDR

NR-2.CDR 2. Sõidutee on koht, kus sõidavad sõidukid. Jalakäija jaoks on kõnnitee. Kõnnitee paikneb tavaliselt mõlemal pool sõiduteed. Kõige ohutum on sõiduteed ületada seal, kus on jalakäijate tunnel, valgusfoor

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Keelelist arengut toetavad FREPY mängud Reili Argus Luksemburgi keelepäev 2015 Taustaks Grammatika omandamisest On rikka ja vaese vormimoodustusega keeli. Mida rikkam vormimoodustus, seda varem hakkab

Rohkem

Tfijf"j Jt ia 6$<*;

Tfijfj Jt ia 6$<*; Tfijf"j Jt ia 6$

Rohkem

Kus on Jumal algus.indd

Kus on Jumal algus.indd Kus on Jumal? Kirjutanud ja joonistanud Leia A. Stinne Originaaltiitel: Where Is God? Avaldatud lepingu alusel kirjastusega Light Technology Publishing Eesti keelde tõlkinud Lembe Rohuväli Toimetanud Riina

Rohkem

Politsei Hädaabi 112, infotelefon E-R Keila, Keskväljak 8a E-R : 09:00-17:00, Lääne-Harju politsei korrapidaja 24/7, Turvat

Politsei Hädaabi 112, infotelefon E-R Keila, Keskväljak 8a E-R : 09:00-17:00, Lääne-Harju politsei korrapidaja 24/7, Turvat Politsei Hädaabi 112, infotelefon E-R 612 3000 Keila, Keskväljak 8a E-R : 09:00-17:00, 612 4510 Lääne-Harju politsei korrapidaja 24/7, 612 5710 Turvatunne algab meist enestest ;.politsei.ee Mart Meriküll

Rohkem

Hind 40 senti 0/ Luuletaja Anna Haawa. r~ RaaffurHfcg m, n»,, *&tf>j*»* 7&93 ICi.lJAJTÜ -OiA.UUIJüf.AtEM-Gr TA LLINN, 1928.A. VII.AASTAKÄI IC

Hind 40 senti 0/ Luuletaja Anna Haawa. r~ RaaffurHfcg m, n»,, *&tf>j*»* 7&93 ICi.lJAJTÜ -OiA.UUIJüf.AtEM-Gr TA LLINN, 1928.A. VII.AASTAKÄI IC Hind 40 senti 0/ Luuletaja Anna Haawa. r~ RaaffurHfcg m, n»,, *&tf>j*»* 7&93 ICi.lJAJTÜ -OiA.UUIJüf.AtEM-Gr TA LLINN, 1928.A. VII.AASTAKÄI IC 3 indmõisianis (fl eadnud Em. Gutmann. Sõnade tähendus; Pahemalt

Rohkem

Suhhumi eestlaste laulupeo ringvaade ajalehes Virmalised (1914)

Suhhumi eestlaste laulupeo ringvaade ajalehes Virmalised (1914) Nr. 18. WIRMALISED 139 Uue-Athos'e klooster (Новый Аѳонъ) Suhumi lähedal Kaukasuses. Eesti asunduste juubeli-laulupidu puhul. Suhum, üleüldine waade. Eesti asunduste laulupidu koht. Kaukasia ja tema

Rohkem

Ijfof; i, /s», v~«-t- -, ^» Õnnesoowi salmid. J. Dreimann'i raamatukaupluse kirjastus. Pärnus 'šr* 1 - ^ ^2 '#

Ijfof; i, /s», v~«-t- -, ^» Õnnesoowi salmid. J. Dreimann'i raamatukaupluse kirjastus. Pärnus 'šr* 1 - ^ ^2 '# Ijfof; i, /s», v~«-t- -, ^» Õnnesoowi salmid. J. Dreimann'i raamatukaupluse kirjastus. Pärnus. 18 96. 'šr* 1 - ^ ^2 '# Õnnesoolvi salmid. 4-f* I. Drei»«mn'i raamatukaupluse kirjastus. Pärnus. 1896. /JO3BOJICIIO

Rohkem

Microsoft Word - 03_ausus lisaylesanded.doc

Microsoft Word - 03_ausus lisaylesanded.doc ÕPL LS 3 LSÜLSNDD USUS ML eemat usus (sh teisi teemasid) saab sisse juhatada ka HHK- (H HLB KSULK) meetodil. Näiteks: Miks on ausus hea? Miks on ausus halb? Miks on ausus kasulik? H: Hoiab ära segadused

Rohkem

^ /fin. wl^i^gmsiti^ea^^^r^^asggg» MD-taamat I I IM 11 li 1 I Täjelitu weerimizte ja peatükive seletustega.^ Ä 'ft Tartus, 18H P. Kangur'! kulu! ^3>Ä!

^ /fin. wl^i^gmsiti^ea^^^r^^asggg» MD-taamat I I IM 11 li 1 I Täjelitu weerimizte ja peatükive seletustega.^ Ä 'ft Tartus, 18H P. Kangur'! kulu! ^3>Ä! ^ /fin. wl^i^gmsiti^ea^^^r^^asggg» MD-taamat I I IM 11 li 1 I Täjelitu weerimizte ja peatükive seletustega.^ Ä 'ft Tartus, 18H P. Kangur'! kulu! ^3>Ä!itu> K. Mi>ttiefm'i jvih NfeöSsfiÄi^žšisKSii?"?» «S»?.

Rohkem

hedgehogs

hedgehogs Siilipere seiklused I osa Siilipere seiklused algasid 1. septembril, siis kui viimane aeg endale talvevarusid otsida. Siilitüdrukud Eliise (4 a.) ja Marie (2 a.) koos vanematega võtsid suuna Hellenurme

Rohkem

Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 P

Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 P Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 Projekti eesmärk 1. Laps saab teadmisi tervislikest

Rohkem

Pärnakad tõid aastanäitusele ligemale 100 teost - Paberleht - Pärnu Postimees

Pärnakad tõid aastanäitusele ligemale 100 teost - Paberleht - Pärnu Postimees Pärnu 1 C Toimetus Klienditugi Kolmapäev, 6. detsember 2017 POSTIMEES PÄRNU POSTIMEES UUDISED ARVAMUS KULTUUR VABA AEG TARBIJA PAB Pärnumaa Video Galerii Sport Krimi Elu Kool Ajalugu Ettevõtluslood Maa

Rohkem

KUUM! OTSI POEST ja heade hindadega! 2 49 DRESSIPLUUS tüdrukutele, värvilise kirjaga, suurused: cm DRESSIPLUUS poistele, kirja ja pealetrükiga

KUUM! OTSI POEST ja heade hindadega! 2 49 DRESSIPLUUS tüdrukutele, värvilise kirjaga, suurused: cm DRESSIPLUUS poistele, kirja ja pealetrükiga KUUM! OTSI POEST ja heade hindadega! värvilise kirjaga, poistele, kirja ja pealetrükiga, DRESSIPÜKSID värvilise aplikatsiooni ja elastsete mansettidega, DRESSIPÜKSID poistele, ühevärvilised, elastsete

Rohkem

Hommikune kordus / Taevas TV7 26 nädala kordus - Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede

Hommikune kordus / Taevas TV7 26 nädala kordus -   Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede Hommikune kordus / Taevas TV7 26 nädala kordus - www.tv7.ee 08:00 Derek Prince: Ülistus 1/3 08:30 Kohtumine Messiaga: Marion Wells 08:40 Ärka!: Võrratu Jumala armastus 09:00 Danny Silk - Austuse kultuur:

Rohkem

TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: Finiš suletakse: Asukoht: Võistlu

TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: Finiš suletakse: Asukoht: Võistlu TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD 2019 16. neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: 16.00 19.00 Finiš suletakse: 19.30 Asukoht: Võistluskeskuse, parkimise ja kohalesõidu tähistuse asukohad:

Rohkem

01_loomade tundmaõppimine

01_loomade tundmaõppimine Tunnikava vorm Õppeaine ja -valdkond: Mina ja keskkond Klass, vanuse- või haridusaste: alusharidus Tunni kestvus: 30+15minutit Tunni teema (sh alateemad): Loomade tundmaõppimine, maal elavad loomad Tase:

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Hiiumaa Mesinike Seltsing Mesilasperede talvitumine, soojusrežiim ja ainevahetus talvel Uku Pihlak Tänast üritust toetab Euroopa Liit Eesti Mesindusprogrammi raames Täna räägime: Natuke füüsikast ja keemiast

Rohkem

10. peatükk Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vä

10. peatükk Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vä Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vägivalla aktid, mis leiavad aset perekonnas. Tunni eesmärgid Teada

Rohkem

sander.indd

sander.indd Simmaniduo ja Kandlemees Sander LAULIK 43 laulu sünnipäevadeks, pulmadeks ja muudeks pidudeks 2016 ISMN 979-0-54002-301-0 Kirjastaja: RAFIKO Kirjastus OÜ, 2016 Postiaadress: Staadioni 38, 51008 Tartu www.rafiko.ee;

Rohkem

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Kava Kuulame Annet Essed ja Felder Õppimise teooriad 5 Eduka õppe reeglit 5 Olulisemat oskust Anne Loeng Mida uut saite teada andmebaasidest?

Rohkem

Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers)

Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers) Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers) aknasse ja looge kaks läbipaistvat kihti juurde. Pange

Rohkem

loogikaYL_netis_2018_NAIDISED.indd

loogikaYL_netis_2018_NAIDISED.indd . Lihtne nagu AB Igas reas ja veerus peavad tähed A, B ja esinema vaid korra. Väljaspool ruudustikku antud tähed näitavad, mis täht on selles suunas esimene. Vastuseks kirjutage ringidesse sattuvad tähed

Rohkem

Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE

Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE LÖÖGE KAASA > kui olete õpetaja või sotsiaaltöötaja ja sooviksite korraldada oma kogukonnas üritust, kus osaleb mõni eeskujuks olev inimene > kui soovite osaleda

Rohkem

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor 1. 1) Iga tärnike tuleb asendada ühe numbriga nii, et tehe oleks õige. (Kolmekohaline arv on korrutatud ühekohalise arvuga ja tulemuseks on neljakohaline arv.) * * 3 * = 2 * 1 5 Kas on õige, et nii on

Rohkem

A I5~l$ «Ct2> -«CöK <i>. -«СіЗ»-. «> l-4cs>- ^CO>- «С&> -< &>^;<Е>;'чС>> -«a>; <3>i[! G ^7 Hiillse^ ktiiji Ш üiefuie Spträatitat mtffeppai ni Kirjutan

A I5~l$ «Ct2> -«CöK <i>. -«СіЗ»-. «> l-4cs>- ^CO>- «С&> -< &>^;<Е>;'чС>> -«a>; <3>i[! G ^7 Hiillse^ ktiiji Ш üiefuie Spträatitat mtffeppai ni Kirjutan A I5~l$ «Ct2> -«CöK . -«СіЗ»-. «> l-4cs>- ^CO>- «С&> -< &>^;;'чС>> -«a>; i[! G ^7 Hiillse^ ktiiji Ш üiefuie Spträatitat mtffeppai ni Kirjutanud Z. Fcpili. Т kartus 188'). Trülitud K. A. Hermann'!

Rohkem

Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja "Sõlesepad" tantsurühma meestega.

Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja Sõlesepad tantsurühma meestega. Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja "Sõlesepad" tantsurühma meestega. 2019.aasta tantsupeoks täpsustused ja täiendused tehtud

Rohkem

Kool _________________________

Kool _________________________ 1 Emakeeleolümpiaadi piirkonnavoor 7.-8. klass ÜLESANNE 1. Loe tekstikatkend läbi. Isegi puud pole enam endised või siis ei tunne ma neid lihtsalt ära, nad on jäänud mulle võõraks. Ma ei räägi sellest,

Rohkem

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme,

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, 2016 märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, et märtsis laekus tulumaksu eelmise märtsist vähem ka 2009

Rohkem

Hunt - looduse raamatukogu - tutvustus

Hunt - looduse raamatukogu - tutvustus 2014/3 HUNT TEABEROHKE AIMESARI LOODUSEST, TEADUSEST, KULTUURIST www.loodusajakiri.ee HUNT Aasta loom 2013 Koostaja Helen Arusoo Tallinn 2014 Sarja Looduse raamatukogu kolmeteistkümnes raamat Hunt on piiratud

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation MUUD KIRJAD Veljo Kaptein HEEBREA KIRI JAAKOBUSE KIRI 1PEETRUSE KIRI 2PEETRUSE KIRI 1 JOHANNESE KIRI 2 JOHANNESE KIRI 3 JOHANNESE KIRI JUUDA KIRI MUUD KIRJAD HEEBREA KIRI OLUKORD: SUUNATUD HEEBREALASTELE

Rohkem

', *&* 4 V ' # * * * M. v ^a»' &*KJ 7Ö6 1 V *. * * >

', *&* 4 V ' # * * * M. v ^a»' &*KJ 7Ö6 1 V *. * * > ', *&* 4 V ' # * * * M. v ^a»' &*KJ 7Ö6 1 V *. * * > 2;

Rohkem

VÄHEMA EEST ROHKEM...IGA PÄEV SUVEL SEIKLE moekalt kuum! % PUUVILLANE PLUUS naistele, Hispaania stiilis, ühevärviline, saadaval värvides: või

VÄHEMA EEST ROHKEM...IGA PÄEV SUVEL SEIKLE moekalt kuum! % PUUVILLANE PLUUS naistele, Hispaania stiilis, ühevärviline, saadaval värvides: või VÄHEMA EEST ROHKEM...IGA PÄEV SUVEL SEIKLE moekalt kuum! PLUUS naistele, Hispaania stiilis, ühevärviline, või valikus kaks mustrit, Pakkumised kehtivad 6.06 12.06 2019 KAUPA ON PIIRATUD KOGUSES. VÄHEMA

Rohkem

SH_Rogaini_AjaO

SH_Rogaini_AjaO Rogaini A ja O Sissejuhatus Rogaini Mis on rogain? * Rogain on võistkondlik valikorienteerumine * Kontrollpunktid(edaspidi KP-d) paiknevad maastikul laiali * KP-d on märgitud paberkaardile ehk orienteerumiskaardile

Rohkem

Valgus pimeduses Tunni kava: Tegevus: Pimepildi joonistamine Laul: Valgus võidab Palve Piiblitund: Pime Bartimeus Kuldsalm: Mt 11:28 Laul: Julge särad

Valgus pimeduses Tunni kava: Tegevus: Pimepildi joonistamine Laul: Valgus võidab Palve Piiblitund: Pime Bartimeus Kuldsalm: Mt 11:28 Laul: Julge särad Tunni kava: Tegevus: Pimepildi joonistamine Laul: Valgus võidab Palve Piiblitund: Pime Bartimeus Kuldsalm: Mt 11:28 Laul: Julge särada Mäng: Pimestatud Mäng: Arva ära kes? Misjoniteema: Paapua Uus-Guinea,

Rohkem

Maur-Ferrmani kirjad Estonia asundusest Peterburi Teatajas (1911–1913)

Maur-Ferrmani kirjad Estonia asundusest Peterburi Teatajas (1911–1913) Peterburi Teatajas aastatel 1911 1913 ilmunud kirjasaatja Maur-Ferrman i teated Abhaasiast Estonia asundusest. Teadete sageduse põhjal võib seda pidada ka omalaadseks Estonia küla kroonikaks nendel aastatel.

Rohkem

ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tule

ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tule ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tulelaps Süstemaatiline kuuluvus Puittaimede perekond,

Rohkem

VaadePõllult_16.02

VaadePõllult_16.02 OLARI TAAL KES JULGEB EESTIT REFORMIDA? VAADE PÕLLULT Illustratsioonid: Ebba Parviste SKP (miljard USD) RAHVAARV (miljon inimest) SOOME 267 5,5 LÄTI 31 2 majandusvõimsuse vahe 8,6 korda rahvaarvu vahe

Rohkem

Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt: Mari Kooskora Sügis

Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt:   Mari Kooskora Sügis Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt: www.aaii.com Mari Kooskora Sügis 2013 1 Pisut taustast (EPL, H. Mets, nov 2005) Mari Kooskora

Rohkem

Untitled-2

Untitled-2 Tervise Alkeemia Hiina meditsiin on aastatuhandete vanune tarkus sellest, mis on tervis ning kuidas seda luua ja hoida. Tervise Alkeemia keskuse eesmärgiks on aidata taastada harmoonia ja tasakaal inimese

Rohkem

Hr Hais trykki.pdf

Hr Hais trykki.pdf Härra Hais Mr Stink inspgs est.indd 1 06/02/18 15:10 Mr Stink inspgs est.indd 2 06/02/18 15:10 Mr Stink inspgs est.indd 3 06/02/18 15:10 Mr Stink inspgs est.indd 4 06/02/18 15:10 David Walliams Härra Hais

Rohkem

PIKSELOITS Täpsustused 15.oktoobri 2018 seisuga Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- As

PIKSELOITS Täpsustused 15.oktoobri 2018 seisuga Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- As PIKSELOITS Täpsustused 15.oktoobri 2018 seisuga Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja "Sõlesepad" tantsurühma meestega. 2019.aasta

Rohkem

Kivid ja horoskoop.

Kivid ja horoskoop. Milline kivi sobib horoskoobiga JÄÄR Jäära isikupärale ja tugevale tahtejõule vastab teemant. See on number üks nagu jäär, ikka esimesena kohal. Punased kivid rubiin ja granaat iseloomustavad hoogsust

Rohkem

Present enesejuhtimine lühi

Present enesejuhtimine lühi ENESEJUHTIMINE 11. osa ELUKVALITEET SELF-MANAGEMENT 2009, Mare Teichmann, Tallinna Tehnikaülikool ELUKVALITEET NB! Elukvaliteet Kas raha teeb õnnelikuks? Kuidas olla eluga rahul? Elukvaliteet Maailma Terviseorganisatsioon

Rohkem

Kaupmehed ja ehitusmeistrid Selle laiendusega mängimiseks on vajalik Carcassonne põhimäng. Laiendit võib mängus kasutada täielikult või osaliselt ning

Kaupmehed ja ehitusmeistrid Selle laiendusega mängimiseks on vajalik Carcassonne põhimäng. Laiendit võib mängus kasutada täielikult või osaliselt ning Kaupmehed ja ehitusmeistrid Selle laiendusega mängimiseks on vajalik Carcassonne põhimäng. Laiendit võib mängus kasutada täielikult või osaliselt ning seda saab kombineerida teiste Carcassonne laiendustega.

Rohkem

D vanuserühm

D vanuserühm Nimi Raja läbimise aeg Raja läbimise kontrollaeg on 2 tundi 30 min. Iga hilinenud minuti eest kaotab võistleja 0,5 punkti. Mobiiltelefoni ei tohi maastikuvõistlusel kaasas olla! Hea, kui saad rajale kaasa

Rohkem

Lihaveisekasvatus aastal 2011

Lihaveisekasvatus aastal 2011 Lihaveiste käitlemine Targo Pikkmets OÜ Talu ja tulu juhatuse liige 16. - 30. märts 2017 OÜ Talu ja tulu mahetootja, maad kasutuses 125 ha, sellest omandis 97 ha, kõik püsirohumaad heinaküün 300 m 2, kiletunnel

Rohkem

Rahvajutud: muistend Vaimse kultuuripärandi tööleht. Kirjandus Ingrid Mikk Jüri Gümnaasium 2014

Rahvajutud: muistend Vaimse kultuuripärandi tööleht. Kirjandus Ingrid Mikk Jüri Gümnaasium 2014 Rahvajutud: muistend Vaimse kultuuripärandi tööleht. Kirjandus Ingrid Mikk Jüri Gümnaasium 2014 Tunneme nimepidi oma allikasilmi ja suuremaid puid, jõekäärusid ja moreeninõlvu, mida nõudlikult mägedeks

Rohkem

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 Septiku ja imbväljaku tööprotsessi kirjeldus Üldine info ja asukoha valik: Septik on polüetüleenist (PE) rotovalu süsteemiga valmistatud mahuti, milles

Rohkem

Kuidas kehtestada N&M

Kuidas kehtestada N&M Kehtestav suhtlemine Kuidas ennast kehtestada, kui Su alluv on naine/mees? Tauri Tallermaa 15. mai 2019 Suhtlemine Kui inimene suhtleb teise inimesega keele vahendusel, leiab aset miski, mida me mujal

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Roheline_Voti infop\344ev_kriteeriumid )

(Microsoft PowerPoint - Roheline_Voti infop\344ev_kriteeriumid ) Rohelise Võtme infopäev EAS turismiarenduskeskus Liina Värs Rohelise Võtme koordinaator 16.02.2012 6 sammu tunnustuse saamiseks 1. Tutvu põhjalikumalt Rohelise Võtme süsteemiga. 2. Kaardista ettevõtte

Rohkem

(10. kl. I kursus, Teisendamine, kiirusega, kesk.kiirusega \374lesanded)

(10. kl. I kursus, Teisendamine, kiirusega, kesk.kiirusega  \374lesanded) TEISENDAMINE Koostanud: Janno Puks 1. Massiühikute teisendamine Eesmärk: vajalik osata teisendada tonne, kilogramme, gramme ja milligramme. Teisenda antud massiühikud etteantud ühikusse: a) 0,25 t = kg

Rohkem

Haanja Kool 8. klass Janete Talo TÄNAPÄEVA KÄSITÖÖ LAAGER Loovtöö Juhendaja: Kadri Parts Haanja 2019

Haanja Kool 8. klass Janete Talo TÄNAPÄEVA KÄSITÖÖ LAAGER Loovtöö Juhendaja: Kadri Parts Haanja 2019 Haanja Kool 8. klass Janete Talo TÄNAPÄEVA KÄSITÖÖ LAAGER Loovtöö Juhendaja: Kadri Parts Haanja 2019 Sisukord Sissejuhatus 3 1. Õpitoad 4 2. Laagri korraldus 5 2.1 Laagri kava 5 2.2 Korraldajad 5 2.3 Laagri

Rohkem

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus PILVI TAUER Tallinna Tehnikagümnaasium ArcGIS Online 1.Konto loomine 2.Veebikaardi loomine 3.Rakenduste tegemine - esitlus Avaliku konto loomine Ava ArcGIS Online keskkond http://www.arcgis.com/ ning logi

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Nõukogude Liidu pärand Eliisa Mõistlik, Kristine Kivimäe, Nele Plutus, Sandra Laura Luhtein 30.11.2012 Tallinna Nõukogude Liidu pärand Märtsi pommitamine 1944 Märtsi pommitamine 1944 Harju tänav peale

Rohkem

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööaknas leia Windows Update 4.Lase arvutil kontrollida

Rohkem

Personalijuht keskastme juhi kingades3 [Compatibility Mode]

Personalijuht keskastme juhi kingades3 [Compatibility Mode] Vähemalt kaks paari kingi ja lisamõtteid Personalijuht keskastme juhi kingades PARE Akadeemia klubi Karl Laas Keskjuhi arusaam oma tööst inimeste juhina - mis on minu vastutus ja roll? Valida, arendada,

Rohkem

FÖv *** *uf«vt* i Ued Paradisi Littekessed^ ehk 25 uut waimolikka * laulo. Issanda kitusseks, süddame ärratamisseks ja usso rõmuks. IV<9 I/ö Kurresare

FÖv *** *uf«vt* i Ued Paradisi Littekessed^ ehk 25 uut waimolikka * laulo. Issanda kitusseks, süddame ärratamisseks ja usso rõmuks. IV<9 I/ö Kurresare FÖv *** *uf«vt* i Ued Paradisi Littekessed^ ehk 25 uut waimolikka * laulo. Issanda kitusseks, süddame ärratamisseks ja usso rõmuks. IV

Rohkem