Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc"

Väljavõte

1 Töömaterjal. Rivo Noorkõiv. Käesolev töö on koostatud Siseministeeriumi poolt osutatava kohalikeomavalitsuste ühinemist toetava konsultatsioonitöö raames. Järvamaa omavalitsuste rahvastiku arengu üldtrendid Järva maakond asub Eesti keskosas ning maakonnas on 12 omavalitsusüksust, nendest üks linn linn - ja üksteist a: Albu, Ambla, Imavere, Järva-Jaani, Kareda, Koeru, Koigi,, Roosna-Alliku, Türi ja Väätsa. Maakonnas toimus omavalitsuste ühinemine 25. aastal, mil Türi linn, Türi, Kabala ja Oisu ühinesid Türi vallaks. Samal aastal eraldus Järvamaast Lehtse ja liitus Lääne-Virumaa Tapa vallaga. Kaart 1. Järvamaa omavalitsused 215. aastal Rahvastikuregistri andmetel elas seisuga Järva maakonnas inimest aastal ühinemisläbirääkimistel osaleva 1 omavalitsuse (Albu, Ambla, Imavere, Järva-Jaani, Kareda, Koeru, linn,, Roosna-Alliku ja Väätsa ) elanike arv oli 2111 inimest, mis on maakonna elanikkonnast 66,6%. Statistikaameti andmetel oli elanike arv 215. aasta alguse seisuga kõikides Järvamaa omavalitsustes 2-1% võrra väiksem (väikseim erinevus Koeru vallas, mis on - 2%, suurim erinevus Roosna-Alliku vallas, mis on -1%). Tõenäoliselt on rahvastikuandmete erinevus kahes erinevas andmebaasis põhjustatud asjaolust, et omavalitsustes on elanikeks registreerunud inimesed, kes tegelikkuses elavad ja töötavad mujal (rahvastikuregistrisse registreeritakse 1

2 inimesed nende poolt nimetatud elukoha aadressi alusel, Statistikaameti andmebaas põhineb 211. aasta rahvaloenduse andmetel, millele on lisatud ränne). Elanike arv ja põhilised demograafilised näitajad Järvamaa omavalitsustes on ära toodud tabelis 1. Tabel 1. Elanike arv Järvamaa omavalitsustes ja demograafilised põhinäitajad seisuga Elanike arv Ülal- Tööturusurve Taas- KOV Rahvastikuregistris Statistikaameti andmebaasis peetava- te määr indeks tootmis- potentsiaal Albu ,7%,6 18,9% Ambla ,9%,53 18,6% Imavere ,2% 1,9 21,1% Järva-Jaani ,8%,94 18,4% Kareda ,7%,46 18,1% Koeru ,8%,94 18,7% linn ,9%,78 21,% ,8%,58 19,% Roosna-Alliku ,%,56 18,9% Väätsa ,7%,72 2,% 1 omavalitsust kokku ,%,73 19,8% Koigi ,3%,66 16,9% Türi ,5%,61 2,1% Järva maakond kokku ,5%,6 19,8% Vanusstruktuuri muutumist kajastav ülalpeetavate määr iseloomustab mittetööealiste elanike arvu (vanuses -14 ja 65+) suhet tööealiste (vanus 15-64) arvukusse. Ülalpeetavate määr näitab mitu mittetööealist inimest on 1 tööealise elaniku kohta: mida väiksem on see suhe, seda väiksem koormus on töötajatel. Järvamaal on 215. aastal ülalpeetavate määr kõige suurem Koeru vallas, see on 58,8% ehk 59 ülalpeetavat 1 tööealise kohta, väikseim ülalpeetavate määr on Albu vallas (45,7%). Maakonnas on viis omavalitsust, kus ülalpeetavate määr on üle 5%: Türi, Koigi, linn, Järva-Jaani ja Koeru. Ühinemisläbirääkimistel osalevate omavalitsuste summaarne ülalpeetavate määr on 53,%. Demograafiline tööturusurve indeks iseloomustab lähitulevikus tööturule sisenevate (vanuses 5-14) ja sealt väljuvate põlvkondade (vanuses 55-64) arvukuse vahekorda. Indeksi väärtuse langemine alla 1, viitab tööjõupuuduse ohule. Tingituna laste arvu vähenemisest on väga madal tööturusurve indeks Kareda vallas (,46), mille kohaselt on vallas lähiaastatel ühe tööturult lahkuja kohta,46 tööturule sisenejat. Ainuke omavalitsus, kus lähiaastatel tööturult lahkujate ja tööturule sisenejate arv on tasakaalus, on Imavere (tööturusurve indeks 1,9). Suhteliselt hea on tööturusurve indeksi näitaja ka Järva-Jaani vallas ja Koeru vallas (,94). Ühinemisläbirääkimistel osalevate omavalitsuste summaarne tööturusurve indeks on,73, mis on maakonna näitajast suurem. Rahvastiku taastootmispotentsiaali väljendab aastaste naiste arv jagatuna elanike arvuga ja see on üks sündide arvu kujundav tegur aastal on Järvamaal rahvastiku taastootmispotentsiaal madalaim Koigi vallas (16,9%), kõikides teistes Järvamaa omavalitsustes on see näitaja üle 18%. Suurima taastootmispotentsiaaliga on linn (21,%) ja Imavere 2

3 (21,1%). Ühinemisläbirääkimistel osalevate omavalitsuste summaarne taastootmispotentsiaal on 19,8%. vanus -19 vanus 2-64 vanus 65+ 1% 8% 6% 4% 2% % 17,7% 19,2% 14,9% 21,1% 2,2% 2,2% 22,% 2,8% 19,9% 2,% 22,2% 16,8% 63,7% 62,8% 62,% 57,8% 64,3% 57,1% 59,4% 58,6% 62,4% 62,3% 59,7% 62,3% 18,6% 18,% 23,2% 21,1% 15,5% 22,7% 18,6% 2,6% 17,7% 17,7% 18,1% 2,8% Albu Ambla Imavere Järva- Jaani Kareda Koeru Koigi linn Roosna Alliku Türi Väätsa Joonis 1. Elanikkonna vanusstruktuur Järvamaa omavalitsustes seisuga (allikas rahvastikuregister) Kõige noorem rahvastik Järvamaal on Imavere vallas, kus 85% elanikkonnast on alla 65-aastased ja -19 vanusegrupi osakaal rahvastikust 23,2%, mis on kõrgeim näitaja maakonnas. Laste ja noorte osakaal rahvastikust (vanus - 19) on üle 2% Koeru vallas (22,7%), Järva-Jaani vallas (21,1%), Väätsa vallas (2,8%) ja linnas (2,6%). Suurim pensioniealiste elanike (vanus 65+) osakaal on Türi vallas (22,2%) ja Koigi vallas (22,%). Järva maakonna omavalitsuste rahvastik kokku jaguneb vanusegruppidesse järgmiselt: -19 osakaal 19,4%, 2-64 osakaal 6,% ja 65+ osakaal 2,6%. Ühinemisläbirääkimistel osalevate omavalitsute elanikkonna vanusstruktuur on järgmine: -19 osakaal 2,1%, 2-64 osakaal 6,2%, 65+ osakaal 19,8% Elanike arvu muutust Järvamaa omavalitsustes aastate 25 ja 215 võrdlusena iseloomustab joonis 2. Elanike arv 25 Elanike arv 215 Muutus ,% Elanike arv ,1% -12,7% -12,3% -12,7%-13,% -14,2%-14,5% -16,3% -16,6% -17,3% -19,9% -24,7% -5,% -1,% -15,% -2,% -25,% Elanike arvu muutus % Imavere Järva-Jaani linn Väätsa Koeru Ambla Albu Koigi Türi Roosna- Alliku Kareda -3,% Joonis 2. Elanike arvu muutus Järvamaa omavalitsustes (allikas: rahvastikuregister) 3

4 Rahvastikuregistri andmetel on elanike arv maakonnas 1 aasta jooksul vähenenud 5633 elaniku võrra, mis on 15,1%. Ühinemisläbirääkimisel osaleva kümne Järvamaa omavalitsuse elanikkond vähenes perioodil inimese võrra ehk 14,%. Maakonna väikseima elanike arvuga Kareda vallas vähenes rahvastik kõige enam, see on 24,7% (25 inimese võrra). Maakonna keskmisest näitajast enam vähenes rahvastik ka maakonna suurima elanike arvuga Türi vallas vähenemine 17,3% ehk 214 inimese võrra. Kõige vähem kaotas elanikke Imavere vähenemine 11,1% (116 inimest). Inimeste arv Loomulik iive maakonnas Rändesaldo maakonnas Joonis 3. Loomulik iive ja ränne Järva maakonnas (allikas: Statistikaamet) Elanikkonna vähenemise põhjusteks on negatiivne loomulik iive ja väljaränne nii teistesse Eesti piirkondadesse (siseränne) kui ka välisriikidesse (välisränne). Aastatel oli Järva maakonnas võrreldes negatiivse loomuliku iibega väljarände mõju rahvastiku vähenemisele märgatavalt suurem (joonis 3). Sellel perioodil rändas maakonnast välja keskmiselt 4 inimest aastas, samal ajal kui negatiivse loomuliku iibe tõttu vähenes elanike arv aastas keskmiselt 1 elaniku võrra. Aastatel 213 ja 214 väljaränne maakonnast vähenes, loomuliku iibe näitajad samal ajal langesid. Seetõttu väljarände mõju elanikkonna vähenemisele kahanes ning madala iibe mõju elanikkonna vähenemisele suurenes. Loomulik iive 1 KOV Rändesaldo 1 KOV Inimeste arv Joonis 4. Loomulik iive ja rändesaldo 1 Järvamaa omavalitsuses (andmed ilma Koigi ja Türi adeta, allikas: Statistikaamet) Kümne Järvamaa omavalitsuse arvestuses (ilma Koigi vallata ja Türi vallata) on samuti jälgitav väljarände suurem mõju rahvastiku vähenemisele aastatel võrreldes negatiivse loomuliku iibega ning väljarände vähenemine aastatel 213 ja 214 koos negatiivse loomuliku iibe süvenemisega. 4

5 Loomuliku iibe näitajad on Järva maakonnas aastatel 213 ja 214 langenud seoses sündide arvu vähenemisega. Kui perioodil sündis maakonnas 358 last aastas, siis 213. aastal sündis maakonnas 227 last ja 214. aastal 279 last. Perioodide ja võrdluses vähenes sündide av maakonnas 16,4%. Suurim sündide arvu langus oli Kareda vallas (46%) ja Järva-Jaani vallas (29,%). Sündide arv kahe perioodi võrdluses suurenes vaid Imavare vallas (11,5%), suhteliselt vähe langes sündide arv vallas. Madalaim sündimus oli Türi vallas, kus sündis 94 last 1 elaniku kohta. Tabel 2. Sündide arv Järvamaa omavalitsustes (allikas: Statistikaamet) KOV Sündide arv aastas Sündide arv 1 elaniku kohta Albu Ambla Imavere Järva-Jaani Kareda Koeru linn Roosna-Alliku Väätsa omavalitsust kokku Koigi Türi Järva maakond kokku Seoses sündide arvu langusega oli Türi Järva maakonnas kõige madalama loomuliku iibega omavalitsus. Kõige kõrgemad olid loomuliku iibe näitajad Imavere vallas ja vallas. Aastatel surmade arv Järva maakonnas vähenes: 2375 surmajuhtumit ja 2121 surmajuhtumit , kahe perioodi võrdluses vähenes surmade arv 1,7%. Kuid kuna sündide arv maakonnas vähenes viimastel aastatel kiiremini, siis loomuliku iibe näitajad langesid. Inimeste arv Sünnid maakonnas Surmad maakonnas Joonis 5. Sündide ja surmade arv Järva maakonnas (allikas: Statistikaamet) 5

6 Inimeste arv Sünnid 1 KOV Surmad 1 KOV Joonis 6. Sündide ja surmade arv 1 Järvamaa omavalitsustes (andmed ilma Koigi ja Türi adeta, allikas: Statistikaamet) Perioodi lõikes oli kõikides Järvamaa omavalitsustes rändesaldo negatiivne, ehkki üksikute aastate lõikes oli ka positiivse rändesaldoga omavalitsusi. Järva maakonnas kokku vähenes aastatel elanike arv väljarändest tulenevalt 372 inimese võrra. Järvamaa ühinemisläbirääkimistel osaleva 1 omavalitsuse arvestuses oli sisseränne 6888 inimest ja väljaränne 9332 inimest, rändesaldo kokku Tabel 3. Rändesaldo Järvamaa omavalitsuste rändesaldod (allikas: Statistikaamet) KOV Rändesaldo Rändesaldo 1 elaniku kohta Albu Ambla Imavere Järva-Jaani Kareda Koeru linn Roosna-Alliku Väätsa omavalitsust kokku Koigi Türi Järva maakond kokku Aastatel toimus Järvamaal suurim väljaränne Kareda vallast: rändesaldo 1 elaniku kohta 2 inimest, mis on maakonna keskmisest näitajast ligi kaks korda suurem. Keskmisest tunduvalt suurem oli väljaränne ka Roosna-Alliku vallast (rändesaldo 1 elaniku kohta 163), järgnevad Albu ja linn. Perioodide ja võrdluses vähenes kõigis omavalitsustes nii sisseränne kui väljaränne. Nendes omavalitsustes, kus sisseränne langes vähem, oli perioodi rändesaldo vähem negatiivne: Järva-Jaani,, Väätsa. 6

7 inimeste arv Sisseränne maakonnas Väljaränne maakonnas Joonis 7. Sisseränne ja väljaränne Järva maakonnas (allikas: Statistikaamet) Inimeste arv Sisseränne 1 KOV Väljaränne 1 KOV Joonis 8. Sisseränne ja väljaränne 1 Järvamaa omavalitsuses (allikas: Statistikaamet) Rahvastiku soo- ja vanuselise struktuuri muutusi Järvamaa omavalitsuses 25 ja 215 aasta võrdluses iseloomustab tabel 4. Kõige olulisemaks muutuseks on 7-19-aastaste laste arvu vähenemine kõikides omavalitsuses: suurim vähenemine Kareda vallas (-6,%), väikseim vähenemine Järva-Jaani vallas (-28,6%). Samuti vähenes kõikides omavalitsustes 2-64-aastaste elanike arv: suurim vähenemine Kareda vallas (-17,6%), väikseim vähenemine Imavere vallas (-3,7%). Tabel 4.. Rahvastiku vanuselise struktuuri muutumine Järvamaa omavalitsustes 25 ja 215 võrdluses (allikas: rahvastikuregister Albu Ambla Arvu Arvu arv osakaal arv osakaal muutus arv osakaal arv osakaal muutus ,2% ,7% 12,3% ,1% 4 19,2% 1,8% ,2% ,7% -11,4% ,8% ,8% -1,1% ,3% ,3% -46,5% ,5% ,2% -43,8% ,3% 77 6,2% -28,7% 136 5,6% 122 5,8% -1,3% Kokku ,% ,% -16,3% ,% 288 1,% -14,5% 7

8 Imavere Järva-Jaani Arvu Arvu arv osakaal arv osakaal muutus arv osakaal arv osakaal muutus ,5% ,9% 6,2% ,2% 34 21,1% 4,3% ,2% ,% -3,7% ,6% ,8% -16,% ,5% 13 14,% -46,9% ,4% ,6% -28,6% ,9% 85 9,2% 18,1% 129 6,8% 16 6,6% -17,8% Kokku 144 1,% 928 1,% -11,1% ,% ,% -14,8% Kareda Koeru Arvu Arvu arv osakaal arv osakaal muutus arv osakaal arv osakaal muutus ,1% 126 2,2% -11,3% ,1% 437 2,2% 1,4% ,8% 42 64,3% -17,6% ,9% ,1% -13,9% ,9% 66 1,6% -6,% ,8% ,7% -36,1% ,2% 31 5,% -11,4% 157 6,2% 172 7,9% 9,6% Kokku 83 1,% 625 1,% -24,7% ,% ,% -14,2% linn Arvu Arvu arv osakaal arv osakaal muutus arv osakaal arv osakaal muutus ,2% ,8% 19,4% ,4% ,9% 21,% ,% ,6% -14,7% ,3% ,4% -9,8% ,6% ,5% -33,2% ,1% 177 1,7% -51,1% ,2% 59 7,% -14,1% 116 6,1% 115 7,% -,9% Kokku ,% 837 1,% -12,7% ,% 165 1,% -12,7% Roosna-Alliku Väätsa Arvu Arvu arv osakaal arv osakaal muutus arv osakaal arv osakaal muutus ,2% 217 2,% 13,% 154 1,% ,8% 46,8% ,% ,3% -16,9% ,6% ,3% -13,4% ,5% 12 11,1% -56,7% ,7% ,7% -45,1% ,3% 72 6,6%,% 89 5,8% 96 7,1% 7,9% Kokku ,% 185 1,% -19,9% ,% ,% -13,% 1 omavalitsust kokku arv osakaal arv osakaal Arvu muutus ,% ,8% 13,% ,6% ,2% -13,3% ,9% ,1% -4,3% ,5% ,9% -8,4% Kokku ,% ,% -14,2% Koigi Türi Arvu Arvu arv osakaal arv osakaal muutus osakaa muutus arv osakaal arv l ,8% ,% 9,3% 22 17,2% ,2% 6,5% ,4% ,4% -16,7% ,4% ,7% -15,5% ,2% ,% -45,% ,4% ,3% -44,7% ,6% 63 6,6% -1,6% 693 6,% 56 5,8% -19,2% Kokku ,% 958 1,% -16,6% ,% ,% -17,3% 8

9 Järva maakond kokku arv osakaal arv osakaal Arvu muutus ,8% ,6% 1,7% ,2% ,% -14,1% ,7% ,8% -41,8% ,3% 289 6,6% -11,4% Kokku ,% ,% -15,2% 4,% 2,%,% 18,1% 9,6% 7,9%,% -,9% -2,% -4,% Imavere Koeru Väätsa Roosna- Alliku Ambla -1,3% -11,4% -14,1% -17,8% -28,7% Kareda linn Järva- Jaani Albu Joonis aastaste elanike arvu muutus Järvamaa omavalitsustes (1 KOVi) 25 ja 215 aasta võrdluses (allikas: rahvastikuregister) -6-aastaste laste arv vähenes kuues omavalitsuses enam kui 1%: Ambla vallas (-1,3%), Kareda vallas (-11,4%), linnas (-14,1%), Järva- Jaani vallas (-17,8%), Türi vallas (-19,2%) ja Albu vallas (-28,7%). -6- aastaste elanike arv suurenes Imavere vallas (18,1%), Koeru vallas (9,6%) ja Väätsa vallas (7,9%). Roosna-Alliku vallas, vallas ja Koigi vallas on -6- aastaste arv jäänud püsima 25. aasta tasemele.,% -2,% -4,% -6,% -8,% -28,6% -33,2% -36,1% -43,8% -45,1% -46,5% -46,9% Järva- Jaani linn Koeru Ambla Väätsa Albu Imavere -51,1% -56,7% -6,% Roosna- Alliku Kareda Joonis aastaste elanike arvu muutus Järvamaa omavalitsustes (1 KOVi) 25 ja 215 aasta võrdluses (allikas: rahvastikuregister),% -1,% -2,% -3,7% -9,8% -1,1% -11,4% -13,4% -13,9% -14,7% -16,% -16,9% -17,6% -3,% Imavere Ambla Albu Väätsa Koeru linn Järva- Jaani Roosna- Alliku Kareda Joonis aastaste elanike arvu muutus Järvamaa omavalitsustes (1 KOVi) 25 ja 215 aasta võrdluses (allikas: rahvastikuregister) 9

10 65+ vanusegrupp omavalitsustes suurenes, välja arvatud Kareda vallas, kus eakate vanusegrupp vähenes 11,9%. Selle põhjuseks on asjaolu, et 25. aastal olid Kareda vallas vanuses väikesearvulised põlvkonnad. Väätsa vallas suurenes 65+ vanusegrupp võrreldes 25. aastaga 46,8%, kuna selles omavalitsuses oli olukord vastupidine: 25. aastal elas vallas vanuses suur põlvkond elanikke - kokku 192 inimest; vanuses 65+ elas vallas 154 inimest. Seetõttu, vaatamata väga suurele näitajale eakata arvu suurenemise osas ( +46,8%), eakate vanusegrupi osakaal (65+) Väätsa valla elanikkonnast 215. aastal väga suur ei ole (16,8%). 8,% 4,% 46,8% 21,% 19,4% 13,% 12,3% 6,2% 4,3% 1,8% 1,4%,% -4,% Väätsa linn Roosna- Alliku Albu Imavere Järva- Jaani Ambla Koeru -11,3% Kareda Joonis vanuses elanike arvu muutus Järvamaa omavalitsustes (1 KOVi) 25 ja 215 aasta võrdluses (allikas: rahvastikuregister) Rahvastiku soolist ja vanuselist struktuuri Järvamaa omavalitsustes seisuga iseloomustab joonis 1. Joonis 13. Rahvastiku soolis-vanuseline struktuur Järvamaa omavalitsustes seisuga (allikas: rahvastkiuregster) 1

11 11

12 1 KOV rahvastik Mehed 215 Naised 215 Järvamaa ühinemisläbirääkimistel osalevate omavalitsuste rahvastikupüramiidi iseloomustab püramiidi kitsenemine alumises osas seoses laste arvu vähenemisega, suurearvuline põlvkond noori vanuses 25-29, see on aastate suur sünnipõlvkond, lünk rahvastikupüramiidis vanusegrupis 35-44, ilmselt seotud asjaoluga, et sellest vanusegrupist on väljarändajaid kõige enam, ning suurearvulised põlvkonnad vanuses Kui vanuses 3-44 on mehi rohkem kui naisti (erinevus kuni 45%), siis alates vanusegrupist on arvulises ülekaalus naised ning vanuse suurenedes naiste arvuline ülekaal kasvab. Vanusegrupis 85+ on naisi 8% enam kui mehi. 12

13 Järva maakonna rahvastik Mehed 215 Naised

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastik.doc

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastik.doc Töömaterja. Rivo Noorkõiv. Käesoev töö on koostatud Siseministeeriumi poot osutatava kohaike omavaitsuste ühinemist toetava konsutatsioonitöö raames. Kohaike omavaitsuste ühinemisäbirääkimised Järvamaa

Rohkem

Eesti elanike arv KOV-de lõikes seisuga KOV Kokku 112 Aegviidu vald Anija vald Harku vald Jõelähtme vald

Eesti elanike arv KOV-de lõikes seisuga KOV Kokku 112 Aegviidu vald Anija vald Harku vald Jõelähtme vald Eesti elanike arv KOV-de lõikes seisuga 01.01.2017 KOV Kokku 112 Aegviidu vald 716 140 Anija vald 5624 198 Harku vald 13966 245 Jõelähtme vald 6341 295 Keila vald 4906 296 Keila linn 9861 297 Kernu vald

Rohkem

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx 25.06.2014 Esitluse või esitleja nimi Ida-Virumaa rahvastikust Mihkel Servinski peaanalüütik Statistikaamet Sultsi küla, Mulgimaa Edise, 17. juuni 2014 Rahvaarvu suhteline muutus, 31.03.2000-31.12.2011

Rohkem

Microsoft Word - Järva valla halduspiiri muutmise mõjude analüüs_LÕPLIK.docx

Microsoft Word - Järva valla halduspiiri muutmise mõjude analüüs_LÕPLIK.docx Järva valla halduspiiri muutmise sotsiaalmajanduslike mõjude analüüs Detsember 2018 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. ANALÜÜSI KOOSTAMISE TAUST JA METOODIKA... 4 1.1 ANALÜÜSI KOOSTAMISE PÕHJUSED... 4 1.2 ANALÜÜSI

Rohkem

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx Toimetulekutoetuse maksmine 2014. 2018. aastal Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakond Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 0 Liis Grünberg Pärnu mnt, Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

ARUANDE

ARUANDE ELANIKKONNA SUHTUMINE E-VALIMISTESSE Ülevaade üle-eestilise arvamusküsitluse tulemustest Tallinn märts 2005 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1 METOODIKA KIRJELDUS... 4 Valim... 4 Küsitlus... 7 Andmetöötlus ja

Rohkem

Microsoft Word - 08.doc

Microsoft Word - 08.doc EESTI VÕIMALIK RAHVAARV JA VANUSKOOSSEIS AASTANI 2050 Aasa Maamägi Rahvastikustatistika talituse juhtivstatistik 2000. aasta rahva- ja eluruumide loenduse alusel Statistikaametis koostatud vaadeldava ajaperioodi

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Majandusarengud maailmas lähiaastatel Ülo Kaasik Eesti Panga asepresident Maailma majandusaktiivsus on vähenenud Probleemid on tööstuses, kus eksporditellimused on jätkuvalt vähenemas Majanduskasv püsib

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Eesti kinnisvaraturg Mihkel Eliste Arco Vara kinnisvaraanalüütik 26.04.2019 Tartu Tänased teemad Eesti kui tervik Tallinn, Tartu, Pärnu ja ülejäänud Eesti Elukondliku kinnisvara turg Mõningal määral muud

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet II kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 55 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Microsoft Word - PÕLVA VALLA TERVISEPROFIIL_lisa määrus 33_.doc

Microsoft Word - PÕLVA VALLA TERVISEPROFIIL_lisa määrus 33_.doc Lisa 1 Põlva Vallavolikogu 25.11.2010 määruse nr 33 juurde PÕLVA VALLA TERVISEPROFIIL TERVISEDENDUSE TEGEVUSKAVA 2016 Põlva 2010 SISUKORD Joonised ja tabelid 3 Sissejuhatus 4 1. Terviseprofiili eesmärk

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Eesti pensionisüsteem võrdluses teiste Euroopa riikidega: olukord, väljakutsed ja kesksed valikud Lauri Leppik 7.06.2019 Pension kui vanadusea sissetulek Pension on ühiskondliku tööjaotuse kaasanne tekkis

Rohkem

Lisa nr 1 KINNITATUD Kose Vallavolikogu otsusega nr 184 SELETUSKIRI KOSE JA KÕUE VALLA HALDUSTERRITORIAALSE KORRALDUSE MUUTMISE VAJADUSE PÕ

Lisa nr 1 KINNITATUD Kose Vallavolikogu otsusega nr 184 SELETUSKIRI KOSE JA KÕUE VALLA HALDUSTERRITORIAALSE KORRALDUSE MUUTMISE VAJADUSE PÕ Lisa nr 1 KINNITATUD Kose Vallavolikogu 28.03.2013 otsusega nr 184 SELETUSKIRI KOSE JA KÕUE VALLA HALDUSTERRITORIAALSE KORRALDUSE MUUTMISE VAJADUSE PÕHJENDUSE, TERRITOORIUMI SUURUSE JA ALALISTE ELANIKE

Rohkem

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme,

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, 2016 märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, et märtsis laekus tulumaksu eelmise märtsist vähem ka 2009

Rohkem

Lisa Vändra Vallavolikogu määrusele nr 16 VÄNDRA VALLA LASTE JA PEREDE HEAOLU ARENGUKAVA AASTANI

Lisa Vändra Vallavolikogu määrusele nr 16 VÄNDRA VALLA LASTE JA PEREDE HEAOLU ARENGUKAVA AASTANI Lisa Vändra Vallavolikogu 20.12.2016 määrusele nr 16 VÄNDRA VALLA LASTE JA PEREDE HEAOLU ARENGUKAVA AASTANI 2020 1 Lisa Vändra Vallavolikogu 20.12.2016 määrusele nr 16 SISUKORD SISUKORD... 2 1. SISSEJUHATUS...

Rohkem

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Alates 2011. a. kevadest on alustanud koostööd Ühinenud Kinnisvarakonsultandid OÜ ja Adaur Grupp OÜ. Ühinenud Kinnisvarakonsultandid

Rohkem

Jarvamaa

Jarvamaa Südamenädala üritused aprill 2014 Järvamaa Albu vald Liikumiskilomeeter SINU terviseks ehk terves kehas terve vaim Valgehobusemäe suusa-ja puhkekeskus 20. aprill Alguse kellaaeg: 12.00 8 km jalgsimatk

Rohkem

Monitooring 2010f

Monitooring 2010f Lõimumiskava monitooring 2010 Raivo Vetik, TLÜ võrdleva poliitika professor Kohtumine Rahvuste Ümarlauas 24. september, 2010 Uuringu taust TLÜ uurimisgrupp: Raivo Vetik, Jüri Kruusvall, Maaris Raudsepp,

Rohkem

Sihtuuring Joogivee kvaliteedi ja terviseohutuse hindamine salvkaevudes ja isiklikes veevärkides (Järvamaa ja Jõgevamaa) Sotsiaalministri

Sihtuuring Joogivee kvaliteedi ja terviseohutuse hindamine salvkaevudes ja isiklikes veevärkides (Järvamaa ja Jõgevamaa) Sotsiaalministri Sihtuuring Joogivee kvaliteedi ja terviseohutuse hindamine salvkaevudes ja isiklikes veevärkides (Järvamaa ja Jõgevamaa) Sotsiaalministri 06.02.2015. käskkirjaga nr 18 Sotsiaalministeeriumi osakondade

Rohkem

Planeeringu koostaja Järva Maavalitsus Rüütli 25, Paide Tel Konsultant Skepast&Puhkim OÜ (endine ärinimi Rambo

Planeeringu koostaja Järva Maavalitsus Rüütli 25, Paide Tel Konsultant Skepast&Puhkim OÜ (endine ärinimi Rambo Planeeringu koostaja Järva Maavalitsus Rüütli 25, 72713 Paide Tel 385 9601 www.jarva.maavalitsus.ee Konsultant Skepast&Puhkim OÜ (endine ärinimi Ramboll Eesti AS) Laki 34, 12915 Tallinn Tel 698 8362 JÄRVAMAA

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Lühiülevaade Eesti teadus- ja arendustegevuse statistikast Haridus- ja Teadusministeerium Detsember 2014 Kulutused teadus- ja arendustegevusele mln eurot Eesti teadus- ja arendustegevuse investeeringute

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation KINNISVARATURU ÜLEVAADE JUUNI 217 Allikad: Maa-amet, city24, Eesti Pank, Statistikaamet Indeksi muutused võrreldes : -kaalutud keskmise m² muutus hinnatipuga (detsember 216): -1% -kaalutud keskmise m²

Rohkem

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg AIDS-i Ennetuskeskus HIV-nakkuse olukorra analüüs. Ohustatud

Rohkem

TARTU ÜLIKOOL Pärnu kolledž Sotsiaaltöökorralduse osakond Anu Eisenschmidt TÖÖALANE VÄLJARÄNNE VÄLISRIIKI JA KOHANEMINE UUES ÜHISKONNAS ARE VALLA NÄIT

TARTU ÜLIKOOL Pärnu kolledž Sotsiaaltöökorralduse osakond Anu Eisenschmidt TÖÖALANE VÄLJARÄNNE VÄLISRIIKI JA KOHANEMINE UUES ÜHISKONNAS ARE VALLA NÄIT TARTU ÜLIKOOL Pärnu kolledž Sotsiaaltöökorralduse osakond Anu Eisenschmidt TÖÖALANE VÄLJARÄNNE VÄLISRIIKI JA KOHANEMINE UUES ÜHISKONNAS ARE VALLA NÄITEL Lõputöö Juhendaja: PhD Tiiu Kamdron Kaasjuhendaja:

Rohkem

Microsoft Word - Koordinatsioonikogu materjal printimiseks

Microsoft Word - Koordinatsioonikogu materjal  printimiseks Alaealiste komisjonide tegevuse analüüs Eesti Noorsootöö Keskus 1.02.2010 Helen Kereme 1 Sisukord 1 ALAEALISTE KOMISJONIDE TEGEVUSE ANALÜÜS LÄBI AASTATE... 3 1.1 Alaealiste komisjonid Eestis... 3 1.2 Alaealiste

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM 179 ECOFIN 384 SOC 346 COMP 257 ENV 339 EDUC 165 RECH

Rohkem

(Microsoft Word aasta kutsehaigestumiste ja t\366\366st p\365hjustatud haigestumiste anal%FC%FCs.doc)

(Microsoft Word aasta kutsehaigestumiste ja   t\366\366st p\365hjustatud haigestumiste anal%FC%FCs.doc) KUTSEHAIGUSED JA TÖÖST PÕHJUSTATUD HAIGUSED. AASTAL. aastal diagnoositi uut kutsehaiguse ja tööst põhjustatud haiguse esmasjuhtu. Nii kutsehaiguste kui tööst põhjustatud haiguste diagnoosimine on võrreldes.

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

VaadePõllult_16.02

VaadePõllult_16.02 OLARI TAAL KES JULGEB EESTIT REFORMIDA? VAADE PÕLLULT Illustratsioonid: Ebba Parviste SKP (miljard USD) RAHVAARV (miljon inimest) SOOME 267 5,5 LÄTI 31 2 majandusvõimsuse vahe 8,6 korda rahvaarvu vahe

Rohkem

Lääne- Virumaa terviseprofiili indikaatorid

Lääne- Virumaa terviseprofiili indikaatorid LÄÄNE- VIRU MAAKONNA TERVISEPROFIIL JA TEGEVUSKAVA 2010-2012 Lääne- Virumaa 2010 Eessõna Head lääne-virulased, On igaühe vabadus ennetada terviseprobleeme, tegeleda aktiivselt spordiga ning järgida tervislikke

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Investeerimishoius_Uus_Maailm_alusvara_\374levaadeToim.ppt)

(Microsoft PowerPoint - Investeerimishoius_Uus_Maailm_alusvara_\374levaadeToim.ppt) 02 6 Investeerimishoius Uus Maailm Aktsiainvesteeringu tootlus, hoiuse turvalisus 1 Investeerimishoius UUS MAAILM Müügiperiood 07.05.2008 02.06.2008 Hoiuperiood 03.06.2008 14.06.2011 Hoiuvaluuta Eesti

Rohkem

2015 aasta veebruari tulumaksu laekumise lühianalüüs aasta veebruari lühianalüüs pole eriti objektiivne, sest veebruari lõpuks polnud tuludeklar

2015 aasta veebruari tulumaksu laekumise lühianalüüs aasta veebruari lühianalüüs pole eriti objektiivne, sest veebruari lõpuks polnud tuludeklar 2015 aasta i tulumaksu laekumise lühianalüüs. 2015 aasta i lühianalüüs pole eriti objektiivne, sest i lõpuks polnud tuludeklaratsioonid laekunud veel üle 2500 ettevõttelt. Rahandusministeerium püüdis küll

Rohkem

Majandustsükkel ja tööturu perspektiivid Eestis Meelis Kitsing Majandusanalüüsi talituse juhataja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Majandustsükkel ja tööturu perspektiivid Eestis Meelis Kitsing Majandusanalüüsi talituse juhataja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Majandustsükkel ja tööturu perspektiivid Eestis Meelis Kitsing Majandusanalüüsi talituse juhataja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Majandustsükkel ja tööturg Eesti on väike, avatud ja globaliseerunud

Rohkem

(Microsoft Word - ida-virumaa sotst\366\366tajate intervjuu kokkuv\365te ja anl\374\374s )

(Microsoft Word - ida-virumaa sotst\366\366tajate intervjuu kokkuv\365te ja anl\374\374s ) UURINGU VORM Maakondade kaardistus sotsiaalteenuste olemasoleva olukorra osas aastal 2015 Meede "Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused" Ida-Viru MAAKOND Koostaja Lauri Jalonen, Vanemkonsultant,

Rohkem

Tervishoiu ressursside kasutamine haiglavõrgu arengukava haiglates

Tervishoiu ressursside kasutamine haiglavõrgu arengukava haiglates Tervishoiu ressursside kasutamine haiglavõrgu arengukava haiglates Tervise Arengu Instituut Tervisestatistika osakond Tervishoiu ressursside kasutamine haiglavõrgu arengukava haiglates Tallinn 2016 Tervisestatistika

Rohkem

untitled

untitled IDA-VIRUMAA PÕLEVKIVI TÖÖSTUSSE SUHTUMISE UURINGU ARUANNE IDA-VIRUMAA ELANIKKONNA TELEFONIKÜSITLUS Oktoober 2006 www.saarpoll.ee SISUKORD 1. Sissejuhatus ja metoodika........... 3 2. Põhijäreldused....

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Balti riikide majanduse ülevaade Mõõdukas kasv ja suuremad välised riskid Martins Abolins Ökonomist 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Paindlikud töövormid töötaja ja tööandja vaatenurgast Marre Karu Poliitikauuringute Keskus Praxis Kas töö teeb õnnelikuks? See sõltub... - inimese (ja tema pere) soovidest - inimese (ja tema pere) vajadustest

Rohkem

Microsoft Word - Saku valla arengukava_I lugemine

Microsoft Word - Saku valla arengukava_I lugemine Kinnitatud Saku Vallavolikogu. määrusega nr. SAKU VALLA ARENGUKAVA 2035+ EELNÕU I LUGEMISELE Sisukord SISUKORD ------------------------------------------------------------------ 1 SISSEJUHATUS -----------------------------------------------------------

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ühistranspordi korraldamine alates 01.01.2018 Kirke Williamson Maanteeamet 12.10.2017 Haldusreform ja ühistranspordi korraldamine 17.12.2015 toimus esimene arutelu ühistranspordi korralduse üle Aprill

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Sotsiaaltranspordi toetamise erinevad võimalused Kristiina Tuisk Hoolekande osakond Nõunik 12.10.2017 STT sihtgrupp Seaduse järgi Puudega isik, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist

Rohkem

Lisa 2. Ettevõtlus ja turism Lisa 2. Ettevõtlus ja turism Ettevõtlus Elva vallas on kujunenud atraktiivne ettevõtluskeskkond, mis pakub töökohti mitte

Lisa 2. Ettevõtlus ja turism Lisa 2. Ettevõtlus ja turism Ettevõtlus Elva vallas on kujunenud atraktiivne ettevõtluskeskkond, mis pakub töökohti mitte Ettevõtlus Elva vallas on kujunenud atraktiivne ettevõtluskeskkond, mis pakub töökohti mitte ainult Elva valla elanikele, vaid ka laiemas ümbruskonnas elavatele inimestele. Enim arenenud ja töökohti pakkuvateks

Rohkem

EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja EDL Liiga tulemuste põhj

EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja EDL Liiga tulemuste põhj EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja 2017-2018 EDL Liiga tulemuste põhjal nelja liigasse. a. Premium Liiga (9 osalejat) b.

Rohkem

Matemaatilised meetodid loodusteadustes. I Kontrolltöö I järeltöö I variant 1. On antud neli vektorit: a = (2; 1; 0), b = ( 2; 1; 2), c = (1; 0; 2), d

Matemaatilised meetodid loodusteadustes. I Kontrolltöö I järeltöö I variant 1. On antud neli vektorit: a = (2; 1; 0), b = ( 2; 1; 2), c = (1; 0; 2), d Matemaatilised meetodid loodusteadustes I Kontrolltöö I järeltöö I variant On antud neli vektorit: a (; ; ), b ( ; ; ), c (; ; ), d (; ; ) Leida vektorite a ja b vaheline nurk α ning vekoritele a, b ja

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

Rahulolu_uuring_2010.pdf

Rahulolu_uuring_2010.pdf Rahulolu raport Kuressaare Haigla SA Käesolev uuring viidi läbi 2010. aastal. Uuriti ambulatoorse ravi patsientide rahulolu raviteenusega. Ankeetide arv ja tagastusprotsent Struktuuriüksus Väljastatud

Rohkem

Swedbanki suvine majandusprognoos

Swedbanki suvine majandusprognoos Eesti majanduse hetkeseis ja väljavaade 9. oktoober 215 Tõnu Mertsina Peaökonomist Halvenenud ekspordivõimalused on vähendanud töötleva tööstuse tootmismahtu - kiire reaalpalgakasv jaekaubandus tugev kasv

Rohkem

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis ajab inimesed segadusse. Järgnevalt on ülevaade mõningatest

Rohkem

Vabariigi Valitsuse määrus Hädaolukorra lahendamise juhtimise, lahendamisel osalevate asutuste ja isikute koostöö, avalikkuse teavitamise ja asutustev

Vabariigi Valitsuse määrus Hädaolukorra lahendamise juhtimise, lahendamisel osalevate asutuste ja isikute koostöö, avalikkuse teavitamise ja asutustev Vabariigi Valitsuse määrus Hädaolukorra lahendamise juhtimise, lahendamisel osalevate asutuste ja isikute koostöö, avalikkuse teavitamise ja asutustevahelise teabevahetuse ning ulatusliku evakuatsiooni

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: korraldus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Avald

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: korraldus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Avald Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: korraldus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 18.02.2003 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Avaldamismärge: Eesti Energia Aktsiaseltsi aktsiakapitali

Rohkem

Järvamaa arengustrateegia aastani 2020 LISA Järva maavanema a korraldusele nr 611 Muudetud Järva maavanema a korraldusega nr 1

Järvamaa arengustrateegia aastani 2020 LISA Järva maavanema a korraldusele nr 611 Muudetud Järva maavanema a korraldusega nr 1 LISA Järva maavanema 16.11.2011. a korraldusele nr 611 Muudetud Järva maavanema 17.03.2015. a korraldusega nr 112 Järva Maavalitsus Järvamaa arengustrateegia aastani 2020 Paide 2015 1 Sisukord Sissejuhatus...3

Rohkem

Esialgsed tulemused

Esialgsed tulemused Eesti toiduainetööstuse plaanid konkurentsivõime tõstmiseks Toiduainetööstus Käive 1,7 miljardit - üks olulisemaid sektoreid Eesti tööstuses! Eksport 660 miljonit eurot ~14 500 töötajat 1 Kõrged tööjõukulud

Rohkem

Microsoft Word - Eesti-turism2015

Microsoft Word - Eesti-turism2015 EESTI JA EUROOPA TURISM 215 EUROOPA TURISM Maailma Turismiorganisatsiooni (UNWTO) esialgsetel andmetel kasvas 215.a. kokkuvõttes välisturism kogu maailmas 4,4% (allikas: UNWTO World Tourism Barometer,

Rohkem

Kokku Nimi jrk Võistkond Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkt

Kokku Nimi jrk Võistkond Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku Nimi jrk Võistkond Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK 1 Ägedad 13 186.6 7 172.60 188.93

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Statistikaameti teabepäev REGREL teemal Tallinn 22.09.2015 Statistikaamet Diana Beltadze Registripõhine loendus Registripõhise loenduse (REGREL) puhul saadakse kogu teave loendatavate kohta registritest

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

sygiskross2006.xls

sygiskross2006.xls Järvamaa koolinoorte murdmajooksu karikavõistlus 28. september 2006.a Paide ÜG Jrk.nr. Nimi Sünniaasta Kool Tulemus Punktid TC 500m 1 Andra Viidikas 1993 TG 1.28,3 35 2 Grete Šadeiko 29.05.1994 TMG 1.29,2

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Elukohajärgse koolikoha määramisest 2017 Viivi Lokk Tallinna Haridusamet Olulised tähtajad 2017. aastal 1.-15. märtsil toimub taotluse esitamine ekoolis või Tallinna Haridusametis; hiljemalt 20. mail teavitab

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

TARTU ÜLIKOOL Majandusteaduskond Rahvamajanduse instituut Majandusteooria õppetool Dissertatsioon magister artium kraadi taotlemiseks majandusteaduses

TARTU ÜLIKOOL Majandusteaduskond Rahvamajanduse instituut Majandusteooria õppetool Dissertatsioon magister artium kraadi taotlemiseks majandusteaduses TARTU ÜLIKOOL Majandusteaduskond Rahvamajanduse instituut Majandusteooria õppetool Dissertatsioon magister artium kraadi taotlemiseks majandusteaduses Nr. 54 Ott Toomet EESTI-SISESE MIGRATSIOONIGA KAASNEV

Rohkem

VÕRU VALLA TERVISEPROFIIL

VÕRU VALLA TERVISEPROFIIL Kinnitatud Võru Vallavolikogu määrusega nr 18 12.11.2014.a. VÕRU VALLA TERVISEPROFIIL JA TEGEVUSKAVA VÕRU 2014 1 Joonised ja tabelid Joonis 1: Võru valla aastakeskmine rahvaarv. Joonis 2: Elussündide arv

Rohkem

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht 10.11.2016 Eesti elukestva õppe strateegia üldeesmärk kõigile Eesti inimestele on loodud nende vajadustele

Rohkem

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx)

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx) Ülevaade erakondade finantsmajanduslikust olukorrast seisuga 31.12.2010 Ülevaate eesmärgiks on kirjeldada erakondade rahalist seisu, mis annab informatsiooni nende tugevusest või nõrkusest, mis omakorda

Rohkem

„Me teame niigi kõike“- koolitus ja kogemus

„Me teame niigi kõike“- koolitus ja kogemus Me teame niigi kõike - koolitus ja kogemus TERJE TEDER, SIRLE LIIDRES SIHTASUTUS KOERU HOOLDEKESKUS Tutvustus Sihtasutus Koeru Hooldekeskus asub Järvamaal, Koeru alevikus 01.10.1950. aastal avati endises

Rohkem

ÕPETAJATE OSKUSED PIAAC ANDMETE BAASIL Aune Valk PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) uuringu raames va

ÕPETAJATE OSKUSED PIAAC ANDMETE BAASIL Aune Valk PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) uuringu raames va ÕPETAJATE OSKUSED PIAAC ANDMETE BAASIL 10.12.2013 Aune Valk PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) uuringu raames valmis väga rikas andmebaas, mis annab võimaluse uurida

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

A Peet Üldiseid fakte diabeedi tekkemehhanismide kohta \(sealhulgas lühiülevaade

A Peet Üldiseid fakte diabeedi tekkemehhanismide kohta \(sealhulgas lühiülevaade Suhkurtõve esinemissagedus lastel Diabeedi tekkepõhjused Aleksandr Peet SA TÜK Lastekliinik Suhkruhaiguse tüübid 1. tüüpi suhkruhaigus (T1D) Eestis 99,9% juhtudest kõhunääre ei tooda insuliini 2. tüüpi

Rohkem

IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring

IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 2015 2015 Sisukord: Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 2015... 1 1. Uuringu läbiviimise metoodika... 3 2. Andmete analüüs...

Rohkem

Microsoft Word - MKM74_lisa2.doc

Microsoft Word - MKM74_lisa2.doc Majandus- ja kommunikatsiooniministri 6. oktoobri 2010. a määruse nr 74 Avaliku konkursi läbiviimise kord sageduslubade andmiseks televisiooni ringhäälingusaadete ja -programmide digitaalse edastamise

Rohkem

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid )

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid ) 1(6) 1. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna kujundamise põhimõtted Aktsiaselts tegevuskulude arvestuse aluseks on auditeeritud ja kinnitatud aastaaruanne. Hinnakujunduse analüüsis kasutatakse Aktsiaseltsi

Rohkem

1

1 IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 13 13 Sisukord 1. Uuringu läbiviimise metoodika... 2 2. Andmete analüüs... 2 3. Uuringu valim... 3 3.1. Vastanute iseloomustus: sugu,

Rohkem

Kaupmehed ja ehitusmeistrid Selle laiendusega mängimiseks on vajalik Carcassonne põhimäng. Laiendit võib mängus kasutada täielikult või osaliselt ning

Kaupmehed ja ehitusmeistrid Selle laiendusega mängimiseks on vajalik Carcassonne põhimäng. Laiendit võib mängus kasutada täielikult või osaliselt ning Kaupmehed ja ehitusmeistrid Selle laiendusega mängimiseks on vajalik Carcassonne põhimäng. Laiendit võib mängus kasutada täielikult või osaliselt ning seda saab kombineerida teiste Carcassonne laiendustega.

Rohkem

Faktileht-1.indd

Faktileht-1.indd eesti keelest erineva emakeelega täiskasvanute eesti keele õpe Uuringu terviktekst: www.sm.ee/et/uuringud-ja-analuusid Eesti keelest erineva emakeelega täiskasvanutest umbes pooled oskavad eesti keelt

Rohkem

Ida-Tallinna Keskhaigla arengukava

Ida-Tallinna Keskhaigla arengukava KINNITATUD Tervise- ja tööministri...09.2017 käskkirjaga nr... Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla funktsionaalse arengukava I etapi ambulatoorse eriarstiabi kinnitamine AS Ida-Tallinna Keskhaigla ambulatoorse

Rohkem

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusinsener OÜ Tallinnas 14.04.2014 Uuring Energiamajanduse

Rohkem

Rehabilitatsiooniteenuste järjekord ja esimene vaba aeg seisuga (Lg 1), päringu aeg :36:14 Lg3 - Sihtgrupp 1: Puuetega inime

Rehabilitatsiooniteenuste järjekord ja esimene vaba aeg seisuga (Lg 1), päringu aeg :36:14 Lg3 - Sihtgrupp 1: Puuetega inime Rehabilitatsiooniteenuste järjekord ja esimene vaba aeg seisuga 01.02.2017 2 (Lg 1), päringu aeg 01.02.2017 13:36:14 Lg3 - Sihtgrupp 1: Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse 2-1 lg 2 p 1 tähenduses

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

(Microsoft Word LEA määruse seletuskiri doc)

(Microsoft Word LEA määruse seletuskiri doc) Seletuskiri Paide Linnavolikogu 15.11.2018 määrusele nr 65 Paide linna 2018. aasta 2. lisaeelarve vastuvõtmine Paide linna 2018. aasta 2. lisaeelarve on koostatud Paide Linnavalitsuse ja hallatavate asutuste

Rohkem

Siseministri määruse nr 1-1/24 Lennundusseaduse alusel tehtava taustakontrolli isikuandmete ankeedi vorm LISA Isikuandmete ankeet Vastama p

Siseministri määruse nr 1-1/24 Lennundusseaduse alusel tehtava taustakontrolli isikuandmete ankeedi vorm LISA Isikuandmete ankeet Vastama p Siseministri 30.10.2018 määruse nr 1-1/24 Lennundusseaduse alusel tehtava taustakontrolli isikuandmete ankeedi vorm LISA Isikuandmete ankeet Vastama peab kõigile küsimustele. Järgige vastamisel etteantud

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

KASVUALADE EDENEMISE UURING Tehniline lisa: kasvuniššide ettevõtluse majanduslik areng

KASVUALADE EDENEMISE UURING Tehniline lisa: kasvuniššide ettevõtluse majanduslik areng KASVUALADE EDENEMISE UURING Tehniline lisa: kasvuniššide ettevõtluse majanduslik areng Uuringu tellis Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, uuringu eest tasumiseks kasutati perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse

Rohkem

m

m Teraviljafoorum 2017 Riskijuhtimine teraviljakasvatuses Raul Rosenberg Maaelu Edendamise Sihtasutus 21. märts 2017 Riskijuhtimine teraviljakasvatuses Riskijuhtimine on mitmetahuline Riskid ettevõtte välised

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tul

Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tul 10.4.1 Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk 195 197 Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tuleb sõna pank?... 2. Miks hoiustati kulda kullassepa

Rohkem

Tartu Ülikool Matemaatika-informaatikateaduskond Matemaatilise statistika instituut Võrgupeo külastaja uurimine Andmeanalüüs I projekt Koostajad: Urma

Tartu Ülikool Matemaatika-informaatikateaduskond Matemaatilise statistika instituut Võrgupeo külastaja uurimine Andmeanalüüs I projekt Koostajad: Urma Tartu Ülikool Matemaatika-informaatikateaduskond Matemaatilise statistika instituut Võrgupeo külastaja uurimine Andmeanalüüs I projekt Koostajad: Urmas Kvell Riivo Talviste Gert Palok Juhendaja: Mare Vähi

Rohkem

Ppt [Read-Only]

Ppt [Read-Only] EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab varajast koolist väljalangemist ja selle vähendamist EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab madala haridustasemega noorte osakaalu vähendamist Madal

Rohkem

VME_Tapa_valla_arengukava_eelarvestrateegia_Lisa

VME_Tapa_valla_arengukava_eelarvestrateegia_Lisa TAPA VALLA ARENGUKAVA 2018-2025 TAPA VALLA EELARVESTRATEEGIA 2018-2022 Märts 2018 Tapa vald 1 Sisukord Tabelite loetelu... 3 Sissejuhatus... 4 1. Tapa valla peamised väljakutsed ja arengueeldused... 5

Rohkem

RAPLA MAAKONNA MEISTRIVÕISTLUSED MK JUHAN LAHTISED MEISTRIVÕISTLUSED Kivi-Vigala, 14. märts a sündinud ja nooremad 2004a sündinud ja nooremad

RAPLA MAAKONNA MEISTRIVÕISTLUSED MK JUHAN LAHTISED MEISTRIVÕISTLUSED Kivi-Vigala, 14. märts a sündinud ja nooremad 2004a sündinud ja nooremad RAPLA MAAKONNA MEISTRIVÕISTLUSED MK JUHAN LAHTISED MEISTRIVÕISTLUSED Kivi-Vigala, 1. märts 215 199a sündinud ja nooremad 2a sündinud ja nooremad 27a sündinud ja nooremad 3kg 3kg 22kg 1 Kaarel Tamm (SK

Rohkem

Pagaritööstuse aasta 9 kuu ülevaade

Pagaritööstuse aasta 9 kuu ülevaade 13.01.2016 turu arendamise büroo Marje Mäger Lühikokkuvõte Konkurentsivõime ja kasumlikkuse säilitamiseks otsustas Fazer konsolideerida oma tegevuse Baltikumis. Sellest tulenevalt lõpetas ettevõte aprillis

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Jalgrattamuuseum registrikood: 80321

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Jalgrattamuuseum registrikood: 80321 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 04.01.2011 aruandeaasta lõpp: 31.12.2011 nimi: registrikood: 80321126 tänava/talu nimi, Rõõmulamäe, maja ja korteri number: küla: Aasuvälja küla vald: Väätsa vald

Rohkem

Tööturu Ülevaade 2/2018

Tööturu Ülevaade 2/2018 EESTI TÖÖTURU ÜLEVAADE 2 2018 TÖÖTURU ÜLEVAADE Panga ekspertide koostatud Tööturu Ülevaade käsitleb tööjõupakkumise ja -nõudluse ning hinna arengut. Keskpank jälgib tööturu arengut kahel põhjusel. Esiteks

Rohkem

Solaariumisalongides UVseadmete kiiritustiheduse mõõtmine. Tallinn 2017

Solaariumisalongides UVseadmete kiiritustiheduse mõõtmine. Tallinn 2017 Solaariumisalongides UVseadmete kiiritustiheduse mõõtmine. Tallinn 2017 1. Sissejuhatus Solaariumides antakse päevitusseansse kunstliku ultraviolettkiirgusseadme (UV-seadme) abil. Ultraviolettkiirgus on

Rohkem

Eesti Tööturu Ülevaade

Eesti Tööturu Ülevaade EESTI TÖÖTURU ÜLEVAADE APRILL 2017 TÖÖTURU ÜLEVAADE Panga ekspertide koostatud Tööturu Ülevaade käsitleb tööjõupakkumise ja -nõudluse ning hinna arengut. Keskpank jälgib tööturu arengut kahel põhjusel.

Rohkem

Krediidireiting

Krediidireiting Aastaaruande põhiaruanded 2015 Reg. kood: 00000000 Pärnu mnt 5 10148 Tallinn, Harjumaa Tel: 6000000 naidis@naidis.ee, www.naidis.ee > Põhinäitajad 2015 Müügitulu: sh eksport: Ärikasum: Puhaskasum /(-kahjum):

Rohkem

Microsoft Word - MKM74_lisa1.doc

Microsoft Word - MKM74_lisa1.doc Majandus- ja kommunikatsiooniministri 6. oktoobri 2010. a määruse nr 74 Avaliku konkursi läbiviimise kord sageduslubade andmiseks televisiooni ringhäälingusaadete ja -programmide digitaalse edastamise

Rohkem

FIE Jaanus Elts Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus Töövõtulepingu nr 2-24/Trt-17, 7. aprill 2008 aruanne Metskurvitsa mängulennu seire aastal Ja

FIE Jaanus Elts Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus Töövõtulepingu nr 2-24/Trt-17, 7. aprill 2008 aruanne Metskurvitsa mängulennu seire aastal Ja FIE Jaanus Elts Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus Töövõtulepingu nr 2-24/Trt-17, 7. aprill 2008 aruanne Metskurvitsa mängulennu seire 2008. aastal Jaanus Elts Tartu, 2008 Metskurvits on erakordselt raskesti

Rohkem

JÄRVAMAA SPORDILIIDU ÜLDKOOSOLEKU

JÄRVAMAA SPORDILIIDU ÜLDKOOSOLEKU P R O T O K O L L Algus kell 18.00 Lõpp kell 19.30 Koosolekust võttis osa 17 klubi esindajat (nimekiri lisatud) Koosoleku juhataja: Jüri Ellram Protokollija: Piret Maaring Hääli luges Kristi Rohtla. PÄEVAKORD:

Rohkem

Labisoit 2004 aruanne.doc

Labisoit 2004 aruanne.doc INSENERIBÜROO STRATUM Mootorsõidukite 2003.a. läbisõidu ankeetküsitluse läbiviimine TALLINN 2004 Seletuskiri Mootorsõidukite 2003.a. läbisõidu ankeetküsitluse läbiviimine Sissejuhatus Eestis on rea aastate

Rohkem