Tööturu Ülevaade 2/2018

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Tööturu Ülevaade 2/2018"

Väljavõte

1 EESTI TÖÖTURU ÜLEVAADE

2 TÖÖTURU ÜLEVAADE Panga ekspertide koostatud Tööturu Ülevaade käsitleb tööjõupakkumise ja -nõudluse ning hinna arengut. Keskpank jälgib tööturu arengut kahel põhjusel. Esiteks on tööjõud oluline tootmissisend, mistõttu tööjõupakkumise või aktiivsuse muutus mõjutab otseselt potentsiaalset majanduskasvu. Teiseks võib tööturul toimuv avaldada suurt mõju inflatsioonile. Kuna euroala rahapoliitika on orienteeritud hinnastabiilsusele ja majandus on avatud, saab majandus kohanduda muutustega eelkõige tootmissisendite hindade ja koguste kaudu. Seetõttu on oluline tööturu paindlikkus ja see, et palgatõus vastaks tootlikkuse kasvule ega põhjustaks tootmiskulude suurenemise tõttu liiga kiiret inflatsiooni. Selles ülevaates on arengut võrreldud teiste Euroopa riikide omaga. Rahvusvahelise võrdluse puhul on kahte liiki graafikuid: pikema vaate korral riigid on grupeeritud piirkonna järgi ja võetud on kaalumata keskmine. Erandiks on EL 15, mis on kaalutud keskmine, nii nagu seda avaldab Eurostat. Lõuna-Euroopa riikide hulka kuuluvad uued liikmesriigid: Horvaatia, Rumeenia, Bulgaaria, Malta, Küpros ja Sloveenia. Sellised Lõuna-Euroopa riigid nagu Itaalia, Kreeka, Hispaania ja Portugal kuuluvad EL 15 alla. KIE 4 alla kuuluvad Ungari, Tšehhi, Poola ja Slovakkia. Ühte aastat kirjeldavatel graafikutel on riigid värvitud grupi järgi, kuhu nad kuuluvad. Võrguväljaanne ISSN Koostanud Katri Urke, Orsolya Soosaar, Kaspar Oja Toimetanud Ragne Rambi Küljendus Triinu Talve

3 SISUKORD EESTI TÖÖTURG AASTA ESIMESEL POOLEL...4 TÖÖJÕU HIND JA TOOTLIKKUS...5 Tööjõu ühikukulu...5 Keskmine palk...9 Taustinfo 1. Miinimumpalka teenivad töötajad...9 Taustinfo 2. töötleva tööstuse palgatase Kesk- ja Ida-Euroopa riikide võrdluses...13 TÖÖJÕUNÕUDLUS JA -PAKKUMINE...16 Hõive...16 Vabad töökohad...19 Tööpuudus...21 Tööjõus osalemine ja tööealine elanikkond...22 Taustinfo 3. Tööjõus osalemise mõjurid vanemas eas...25

4 4 EESTI TÖÖTURG AASTA ESIMESEL POOLEL Kuigi muutused majandusaktiivsuses jõuavad tööturule tavaliselt teatava hilinemisega, näitasid mõned tööturu näitajad aasta esimesel poolel juba majanduse jahtumise märke. Vabade töökohtade arv püsis küll suur, kuid kahanes aastaga veidi; samuti ei suurenenud tööandjate hõiveootused. Ka hõivatute arvu kasv pidurdus võrreldes eelmise aastaga ja teises kvartalis aeglustus palgakasv. Need märgid pole veel siiski ühemõttelised, sest leidub ka vastupidiseid näitajaid: tööjõuvood jätkasid kasvu ja süvenes tööandjate tunnetus, et tööjõudu napib. Lisaks võib mitut justkui jahtumisele viitavat märki selgitada reformide mõjuga. Näiteks tulumaksureform võib mõjutada palgakasvu ja töötuse kahanemist ei näe me tõenäoliselt töövõimereformi mõjul. Täpsustatud SKP andmete järgi hakkas majanduskasv kiirenema juba aasta teisel poolel, palgafondi kasv aga aasta alguses. Tööjõu tootlikkuse ja palgakasvu kooskõla küll paranes koos majandusaktiivsuse suurenemisega, kuid tööjõukulu osakaal lisandväärtuses aastal ei kahanenud. Samal ajal on palgakasv hakanud tootlikkuse kasvu nüüdseks ületama paljudes uutes Euroopa Liidu liikmesriikides, seega ei halvene konkurentsivõime tootmise asukohariigina varem nähtud tempos. Palgataseme mõttes on aga seljatanud suure enamiku uutest liikmesriikidest ja keskmine palk töötlevas tööstuses jõuab järele Tšehhi ja Portugali palkadele samal tegevusalal. Tööjõu tootlikkuse kasv aastal paraku aeglustus, kuid teistes riikides selle kasv üldjoontes kiirenes. Nagu mainitud, aeglustus aasta teises kvartalis palgakasv. Aeglustumisse panustas tõenäoliselt tulumaksureform, kuid veel on vara öelda, kas selle mõju saab olema pikaajaline, või möödub see kiiresti. Suur maksukoormuse vähenemine ligikaudu kuni keskmist palka teenivate töötajate puhul võis aeglustada tööjõukulu kasvu, kui tööandjad said aasta jooksul maksumäära langust põhjuseks tuues vähem palku tõsta. Siiski võib aeglustumisse panustada hoopis tulumaksureformi mõju palga hooajalisusele, mis on ajutine. Peale tulumaksureformi panustas palgakasvu aeglustumisse eelmiste aastate omast väiksem miinimumpalga tõus. Koos majanduskasvuga aeglustus aasta esimesel poolaastal ka hõive kasv. See oli endiselt keskmisest kiirem tööstussektoris, peamiselt tänu ehitussektorile, ning aeglasem teenindussektoris. Viimase poolaasta jooksul andis märkimisväärse panuse hõive suurenemisse osalise tööajaga hõive kasv, mis on loogiline, arvestades seda, et kerkis noorte ja üle 50aastaste hõive määr. Tööandjate hõiveootused järgmiste aastate kohta ei jätkanud eelmise aasta tõusutrendil, välja arvatud ehitussektoris. Tööturupinget vähendas suurem tööjõupakkumine: aastal kasvas tööealiste inimeste arv esimest korda tänu sellele, et ränne enam kui tasakaalustas rahvastiku loomulikku kahanemist. Tõenäoliselt ei sisaldu rändestatistikas lühiajaline tööränne, mis aastal hoogustus. Lisaks sellele suurenes tööjõus osalemine.

5 5 TÖÖJÕU HIND JA TOOTLIKKUS Tööjõu ühikukulu aasta esimesel poolel aeglustus majanduskasv aasta teise poole 4,lt 3,5%ni ja oli lähedal kasvumäärale, mis on Panga hinnangul majandusele pikema aja jooksul jõukohane. Aeglustus nii tööjõu tootlikkuse kasv kui ka tööjõukulu kasv, kuid et tööjõukulu kasvas siiski kiiremini kui tootlikkus, suurenes tööjõu ühikukulu. Alates aastast on tööjõukulu ja tootlikkuse kasvu kooskõla siiski olnud märksa parem kui varem. Paranemise taga on majanduskasvu ja hinnakasvu kiirenemine alates aastast tänu välisnõudluse taastumisele, mis küll lasi end pikalt oodata (vt joonis 1). See võimaldas ettevõtetel suurema võimsusega toota ja oma toodangut välismaal kallimalt müüa. Väikese hilinemisega järgnes hoogsamale majanduskasvule ka kiirem tööjõukulu kasv, sest võimalus sama töötajaskonnaga rohkem toota ammendas end. Tööandjad pidid toodangumahu suurendamiseks töötajaid juurde värbama ning vaba tööjõu vähesuse tingimustes hoogustas suurem tööjõunõudlus palgakasvu. Tööjõukulude kasv kiirenes aga kokkuvõttes mõõdukamalt kui tootlikkuse kasv. Joonis 1. Palgafondi ja majanduse nominaalkasv 16% nominaalne SKP hüvitised töötajatele 1 12% 1 8% 6% 2% Allikas: statistikaamet Igal aastal avaldab statistikaamet koos teise kvartali SKP andmetega täpsustatud hinnangu varasemate aastate SKP kohta. Kõige rohkem mõjutab täpsustusi aasta ettevõtlusstatistika laekumine, mis asendab valimvaatluse põhjal saadud kvartalihinnanguid, ning pakkumisekasutamise 1 tabelite valmimine. Statistikatäpsustused mõjutavad ka tööjõu ühikukulu kasvu hinnangut. Alates aasta teisest poolest on SKPd ning seega ka tootlikkuse kasvu korrigeeritud enamjaolt ülespoole. SKP sissetulekukomponentidest on ülespoole korrigeeritud nii kasumit kui ka tööjõukulu aasta puhul korrigeeriti tööjõukulu rohkem ülespoole kui SKPd, mistõttu täpsustatud hinnangu järgi tööjõu ühikukulu aastal ei kahanenud, vaid kasvas 0,8% (vt joonis 2). Eri tegevusalade palga ja tootlikkuse suhte muutused ei ole olnud ühesugused. Kõige rohkem kahanes tööjõukulu toodanguühiku kohta aasta esimesel poolel ehitussektoris. Alates 1 Pakkumise ja kasutamise tabelid kirjeldavad üksikasjalikult tootmisprotsesse ning kaupade ja teenuste vooge. Neid tabeleid kasutatakse SKP statistika tegemisel.

6 6 Joonis 2. Reaalse tööjõu ühikukulu muutus 31. augustil 2018 avaldatud andmed 31. mail 2018 avaldatud andmed 6% 2,7% 3,2% 2, 2% -2% 1,8% 0,6% 0,5% 1,3% 3,2% 1,5% 0,8% - 0,5% - - 5,2% -6% -8% -1 Allikas: statistikaamet aastast on ehitussektoris loodav lisandväärtus jooksevhindades kasvanud aasta võrdluses ligikaudu 2, tööjõukulu kasv on aga kiirenenud 1 piirimaile. Tööjõukulu kasvu tempot on tõstnud nii hõive kui ka palgakasvu kiirenemine. Kiire lisandväärtuse kasv ja suurenev mure tööjõupuuduse pärast annaks alust oodata, et palgakasv hoogustub veelgi. Palgasurvet ehituses on tõenäoliselt aidanud leevendada kolmandatest riikidest pärit lühiajalise tööloaga ehitajad, kelle hulk kasvas aastal märgatavalt. Samal ajal ei saa välistada, et tööjõukulu revideeritakse tagantjärele ülespoole, sest suure elavnemise käigus võib tekkida rohkem uusi ettevõtteid, mille kohta esialgu andmeid napib. Nii teenindussektoris kui ka vähemal määral töötlevas tööstuses on aga tööjõukulu osakaal lisandväärtuses viimaste aastate jooksul järjepanu kasvanud. Teenindussektori palgakasvu on hoogustanud nii miinimumpalga jõuline suurenemine kui ka tööjõupuuduse probleemi teravnemine. Kuigi see tegevusala konkureerib vähem importtoodanguga, pole ettevõtetel viimaste aastate jooksul tööjõukulu kasvu õnnestunud täiel määral toodangu hinda üle kanda, ning andmed viitavad, et kasumimarginaal kahaneb (vt joonis 3). Kui tööjõu tootlikkus kasvab aeglasemalt kui tööjõukulu ühe toodanguühiku kohta, siis see tähendab, et tööjõukulu osakaal SKPs suureneb. Kuna SKP võib jagada tööjõu- ja kapitalituluks, siis tähendab see ühtaegu ka seda, et kasumi osakaal SKPs kahaneb. Kui reaalne tööjõu ühikukulu kasvab ja seega kapitalitulu osakaal kahaneb rohkem kui konkureerivates tootmise asukohariikides, siis võib see ohustada riigi atraktiivsust tootmise asukohana ja suurendada tõenäosust, et välisinvesteeringud ja ettevõtted liiguvad väiksema tööjõu ühikukuluga riikidesse. Võib eeldada, et Euroopa piires konkureerib kui tootmise asupaik teiste Kesk- ja Ida-Euroopa riikidega aastal kasvasid tööjõukulud Lätis ja Leedus kiiremini kui tootlikkus, kuid teistes Kesk- ja Ida-Euroopa riikides oli olukord vastupidine aasta lõpust alates kiirenes kõigis kolmes Balti riigis tööjõu tootlikkuse kasv rohkem kui tööjõukulu oma, enamikus teistes KIE riikides kerkis aga tööjõupuuduse mõjul palgakasv tootlikkuse edenemisest suuremaks (vt joonis 4). Konkurentsivõime seisukohast on kogu majanduse näitajatest olulisem eksportiva sektori tööjõu ühikukulu suhteline muutus ajas. Eksportiva sektori lähendina kasutatakse tihti töötlevat tööstust kui suurima ekspordi osakaaluga tegevusala. Viimase aasta jooksul on

7 7 Joonis 3. Reaalse tööjõu ühikukulu muutus tegevusala järgi 8% töötlev tööstus ehitus teenindus, erasektor kokku - -8% -12% I kv 2018 II kv Allikad: Eurostat, Panga arvutused. Joonis 4. Reaalne tööjõu ühikukulu, nelja kvartali libisev keskmine aastakasv 7% Läti ja Leedu Lõuna-Euroopa KIE 4 EL 15 6% 5% 3% 2% 1% -1% -2% -3% Allikad: Eurostat, Panga arvutused. tööjõu ühikukulu varasem kiire kasv Lätis ja Leedus asendunud kahanemisega; Euroopa piirkondadest on palga ja tootlikkuse kasvu erinevus suurim suurtes Kesk- ja Ida-Euroopa riikides. Nii kogu majanduse kui ka töötleva tööstuse reaalne tööjõu ühikukulu on Kesk- ja Ida-Euroopas kasvanud kiiremini kui Lääne-Euroopas., Läti ja Leedu on aga ka Keskja Ida-Euroopa riikide hulgas esirinnas (vt joonis 5). Tööjõu ühikukulu kasvu komponente vaadates on näha, et peamiselt on Balti riikide kiirema tööjõu ühikukulu kasvu põhjustanud kesine tootlikkuse kasv aastal, millele järgnes teiste piirkondadega võrreldes hoogsam taastumine (vt joonis 6) aasta teisel poolel ja aasta alguses tööjõu tootlikkuse kasv aeglustus, Läti ja Leedu oma aga mitte.

8 8 Joonis 5. Reaalne tööjõu ühikukulu tööstuses, nelja kvartali libisev keskmine aastakasv 12% Läti ja Leedu Lõuna-Euroopa KIE 4 EL % 6% 2% -2% - -6% -8% Allikad: Eurostat, Panga arvutused. Joonis 6. Reaalne tööjõu tootlikkus, nelja kvartali libisev keskmine aastakasv 5% Läti ja Leedu Lõuna-Euroopa KIE 4 EL 15 3% 2% 1% -1% -2% I kv 2014 I kv 2015 I kv 2016 I kv 2017 I kv 2018 Allikad: Eurostat, Panga arvutused. Nominaalne tööjõu ühikukulu mõõdab selliste tööjõule tehtud kulutuste kasvu, mida on tarvis ühe ühiku lisandväärtuse loomiseks majanduses. Kui tööjõukulu suureneb, siis varem või hiljem on ettevõte sunnitud tõstma ka toodangu hinda, mis omakorda paneb löögi alla ettevõtte võime konkurentidega hinna alusel võistelda. Täpsustatud SKP andmete põhjal nominaalse tööjõu ühikukulu kasv aastal ei aeglustunud, vaid hoopis kiirenes aasta esimeses kvartalis 5,9%ni, millele teises kvartalis järgnes aeglustumine. Koos kiirema hinnakasvuga on nominaalse tööjõu ühikukulu kasv hoogustunud enamikus Euroopa piirkondades (vt joonis 7). Kuna konkurentsivõime seisukohast on oluline pigem suhteline hinnakasv, siis väiksem kasvumäära erinevus võrreldes teiste Euroopa Liidu piirkondadega on eksportiva sektori jaoks hea muutus.

9 9 Joonis 7. Nominaalne tööjõu ühikukulu, nelja kvartali libisev keskmine aastakasv eurodes 8% Läti ja Leedu Lõuna-Euroopa KIE 4 EL 15 7% 6% 5% 3% 2% 1% -1% -2% -3% I kv 2014 I kv 2015 I kv 2016 I kv 2017 I kv 2018 Allikad: Eurostat, Panga arvutused. Keskmine palk aasta esimesel poolel aeglustus palgakasvu tempo eelneva aasta teise poole 7,lt 7%ni. Sealjuures aasta esimeses kvartalis kiirenes palgakasv edasi ja jõudis 7,7%ni, teises kvartalis aga pidurdus 6,3%ni. Majandustsükli seisul oli palgakasvule ikka veel hoogustav mõju: endiselt oli tööturul vaba tööjõudu vähe ja tööandjate hinnangul tööjõupuudus pigem suurenes. Samal ajal viitab vabade töökohtade arvu kahanemine ja tööandjate hõiveootuste mõningane vähenemine sellele, et olukord tööturul ei muutunud varasemaga võrreldes pingelisemaks. Palgakasvu pidurdumisse panustas miinimumpalga tõus, mis oli 6, juures aeglasem kui varasemate aastate 1 lähedane näitaja. Mida kõrgem on miinimumpalk suhtena keskmisesse palka, seda suurem on nende töötajate osakaal, kes miinimumpalka teenivad, ning seda olulisemat rolli mängib miinimumpalga tõus tööjõukulude kujunemises üldisemalt. Taustinfo 1 annab ülevaate sellest, kuidas on miinimumpalga teenijate osakaal ajas muutunud ja kui suur on tõenäosus teenida miinimumpalka eri tunnuste puhul. Taustinfo 1. Miinimumpalka teenivad töötajad 2 Koos keskmise palga kiire kasvuga on edasi tõusnud ka miinimumpalk. See on töötasu, millest väiksemat summat ei tohi töölepingu seaduse järgi täistööajaga töötavale palgatöötajale maksta aastal tõusis miinimumpalk keskmiselt 1 aastas. Kuna keskmine palk on suurenenud aeglasemalt, on miinimumpalga suhe keskmisesse palka alates aastast jõudsalt kerkinud (vt joonis T1.1) aastal tõusis miinimumpalk varasemate aastatega võrreldes mõnevõrra aeglasemalt; üks selle põhjus on tulumaksuvaba miinimumi järsk tõus. Miinimumpalga suhe keskmisse palka jääb Panga prognoosi järgi sel aastal samaks nagu aastal. Mida kõrgem on miinimumpalk suhtena keskmisse palka, seda suuremat rolli mängib see palkade kujunemises majanduses üldisemalt. Lisaks võib miinimumpalga kiire tõus põhjustada miinimumpalka ja selle lähedast töötasu saavate töötajate osakaalu kasvu kõigi hõivatute seas. Miinimumpalka teenivate täistööajaga töötajate osakaalu kohta hõives ei ole paraku täpseid andmeid. Maksu- ja tolliameti 2 Taustinfos on kasutatud statistikaameti tööjõu-uuringu mikroandmeid.

10 10 Joonis T1.1. Miinimumpalka teenivate palgatöötajate osakaal täistööajaga palgatöötajate seas 8% miinimumpalga suhe keskmisesse palka (parem telg) miinimumpalka teenivate töötajate osakaal (vasak telg) 95% usalduspiirid (vasak telg) 4 7% 6% 5% 38% 36% 3 3% 2% 1% 32% 3 28% Allikad: statistikaamet, Panga arvutused. Märkus aasta näitaja on prognoos. palgaväljamaksete statistika kohaselt moodustasid täpselt miinimumpalga suurused väljamaksed aastal igal kuul keskmiselt 2 kõigist väljamaksetest. Kuni miinimumpalga (k.a) suuruste väljamaksete osakaal kõikus aga 15% ja 18% vahel. Maksu- ja tolliameti palgaväljamaksete andmete puhul ei ole teada, kas miinimumpalga suurust töötasu saadi täistööaja või sellest väiksema koormusega töötamise eest. Lisaks mõjutavad väljamaksete suurust tööaja kõikumised ning puhkuse- ja lisatasud, mistõttu ei ole miinimumpalga suurust väljamakset saavaid töötajaid sama palju kui töölepingu järgi miinimumpalka teenivaid töötajaid. Täistööaja eest miinimumpalka teenivate palgatöötajate arvu kohta saab teavet ka tööjõu-uuringust. Tööjõu-uuringu andmetel vähenes pärast majanduskriisi miinimumpalka või selle lähedast töötasu 3 teeninud täistööajaga töötajate osakaal kõigi täistööajaga töötajate hulgas (vt joonis T1.1). Koos miinimumpalga kiire kasvuga hakkas aga taas suurenema ka miinimumpalka teenivate töötajate osakaal aastal oli täistööajaga töötajaid, kes teenisid miinimumpalka või selle lähedast töötasu, pooleteist protsendipunkti rohkem kui aastal. 4 Miinimumpalka teenivaid palgatöötajaid oli aastal vanuse järgi kõige rohkem 50 74aastaste hulgas ning miinimumpalga saajate osakaal suurenes selles vanuserühmas aastaga võrreldes ligi kolmandiku võrra (vt joonis T1.2). Miinimumpalga saajaid on endiselt rohkem naiste ja mitte-eestlastest elanike seas. Mida kõrgem on inimese haridustase, seda väiksema tõenäosusega teenib ta miinimumpalka. Võrreldes aastaga on märkimisväärselt kasvanud miinimumpalga teenimise tõenäosus töötlevas tööstuses, kaubanduses ning haldus- ja abitegevusaladel. Ametialade võrdluses on miinimumpalga saajate osakaal suurim lihttööliste ning teenindus- ja müügitöötajate hulgas. 3 Tööjõu-uuringus küsitakse vastaja eelmise kuu töötasu, mis võib aga olla mõjutatud haigusepäevadest ning puhkuse- ja lisatasudest. Seetõttu on miinimumpalka teenivate täistööajaga töötajate hulka arvatud ka töötajad, kes teenivad kuni 5% miinimumpalgast rohkem või kuni 1 miinimumpalgast vähem. 4 Kuna tööjõu-uuring on valikuuring, mille käigus küsitletakse igas kvartalis ligikaudu 4500 inimest, on selle põhjal leitud miinimumpalga saajate osakaalu punkthinnangu usaldusvahemik küllaltki lai. 95% usalduspiirid tähendavad, et 95% tõenäosusega langeb miinimumpalga saajate tegelik osakaal sellesse vahemikku.

11 11 Joonis T1.2. Miinimumpalka teenivate täistööajaga palgatöötajate osakaal residendist tootmisüksustes ja 95% usalduspiirid tegevusala haridustase vanus sugu rahvus eestlane muu rahvus naine mees esimese taseme haridus või madalam üldkeskharidus, kutse(keskharidus)õpe põhihariduse baasil kutsekeskharidus keskhariduse baasil kõrgharidus põllu- ja metsamajandus, kalapüük mäetööstus, energeetika, veevarustus töötlev tööstus ehitus hulgi- ja jaekaubandus veondus ja laondus majutus ja toitlustus info ja side; finants- ja kindlustustegevus kinnisvaraalane tegevus kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus haldus- ja abitegevused avalik haldus, riigikaitse, haridus, tervishoid kunst, meelelahutus ja muud teenindavad tegevusalad Allikad: statistikaamet, Panga arvutused. 8% 12% 16% 2 Tööjõukulude kasvu mõjutab aastal märkimisväärselt tulumaksureform. Esiteks vähenes reformi mõjul kuni ligikaudu keskmist palka teenivate töötajate maksukoormus ning seega suurenes nende netopalk. Palgatõusu üle läbi rääkides võib see anda tööandjatele võimaluse brutopalka vähem tõsta, ning aegamööda kandub osa maksulangusest edasi tööjõukulu aeglustumisse. Teiseks näitavad maksu- ja tolliameti andmed, et maksureformi mõjul on muutunud palkade suvine kõikumine. Kui varem maksti suvepuhkuse tasu välja enne puhkusele minekut ja keskmised palgaväljamaksed olid suvekuudel hüplikud, siis maksureform motiveerib töötasu välja võtma võrdsemate summadena. Kuigi keskmise palga statistika on tekkepõhine, viitab keskmise palga sesoonsus näiteks hariduses sellele, et näitajat võib siiski mõjutada ka väljamaksete tegemine.

12 12 Tööandja omaniku liigi järgi vedas aastal ja ka aasta alguses palgakasvu hoogustumist riigisektor, kus palgakasvu mõjutasid ajutised tegurid, nagu haldusreformi raames välja makstud hüvitised ja Euroopa Liidu nõukogu eesistumise lõppemisega seotud väljamaksed (vt joonis 8). Ajutiste tegurite väljataandumise, kuid ka tulumaksureformi kaudsete mõjude tõttu aeglustus aasta teises kvartalis kasv kõige järsemalt riigisektoris. Joonis 8. Keskmise brutokuupalga muutus tööandja omaniku järgi 1 riik kohalik omavalitsus eraõiguslik isik välismaine eraõiguslik isik 12% 1 8% 6% 2% -2% Allikas: statistikaamet. Tegevusaladest on palgakasv märkimisväärselt kiirenenud ehituses (vt joonis 9), sest ehitusaktiivsuse järsk elavnemine suurendas sektori ettevõtete vajadust tööjõu järele aasta jooksul ja veel aasta esimesel poolel kasvas tunnetatud tööjõupuudus ehitussektoris märgatavalt ja kerkis ka vakantsi määr. Samal ajal on ehitussektori tööjõupuudust leevendanud võõrtööjõu suurem sissevool. Politsei- ja piirivalveameti (PPA) andmetel anti aasta esimese kümne kuuga välja ajutist tööluba, 5 nendest pea 5000 ehitussektoris töötamiseks. Tegelik keskmine lühiajalise tööloaga töötajate arv on välja antud lubade arvust väiksem, sest s töötatakse tõenäoliselt vähem kui täisaasta. Ilma selleta oleks tööjõupuudus ehituses olnud siiski veelgi teravam ja palgakasv kiirem. Joonis 9. Keskmise brutokuupalga muutus tegevusala järgi, nelja kvartali libisev keskmine aastakasv 12% tööstussektor, v.a ehitus teenindus, erasektor teenindus, avalik sektor ehitus 1 8% 6% 2% -2% Allikas: Panga arvutused. 5 Vt ERRi uudis töölubade ja võõrtööjõu kohta.

13 13 Töötlevas tööstuses kasvas tugevama välisnõudluse mõjul aasta teisel poolel nõudlus tööjõu järele. Suure hüppe tegid vakantside arv ja tööandjate hõiveootused ning mõningase viitajaga kiirenes hõive kasv. Hoolimata sellest, et tööandjad tunnetasid tööjõupuuduse kasvu (vt joonis 10), palgakasv töötlevas tööstuses ei kiirenenud ja aasta esimesel poolel jäi see majanduse keskmisele alla. Nagu ehitussektoriski võib ka töötlevas tööstuses palgasurvet leevendada välistööjõu värbamine. Töötleva tööstuse tegevusalal võib palgakasvu tagasi hoida see, et palk on võrreldes enamiku teiste Kesk- ja Ida- Euroopa riikidega jõudnud üsna kõrgele tasemele. Seda analüüsitakse üksikasjalikumalt taustinfos 2. Joonis 10. Tööjõupuudus kui peamine tootmist takistav tegur 60 tööstus teenindus ehitus ettevõtete osakaal %, hooajaliselt tasandatud Allikas: Euroopa Komisjon. Taustinfo 2. töötleva tööstuse palgatase Kesk- ja Ida-Euroopa riikide võrdluses Ehkki palgad jäävad Põhja- ja Lääne-Euroopa riikide tasemele tunduvalt alla, on palgatase võrreldes Kesk- ja Ida-Euroopa riikidega üsna kõrge ning läheneb Lõuna-Euroopa omale. Ühest küljest tähendab kõrgem palk töötegijale suuremat sissetulekut ja mitmekülgsemaid tarbimisvõimalusi; Euroopa kõrgema elatustasemega riikidele järele jõudmiseks peavadki siin palgad kasvama. Teisest küljest sunnib tööjõu kallinemine kolima madala tootlikkusega tootmist odavama tööjõuga riikidesse ja see suurendab ebakindlust tuleviku ees. Kui lühikese aja jooksul peaks lahkuma mitu ettevõtet järjest, võib kannatajaks jääda hõive. Selles taustinfos analüüsitakse palgataseme erinevusi ja nende muutust mitme andmeallika põhjal. Vaatluse all on töötlev tööstus, sest selle sektori kohta on rohkem rahvusvaheliselt võrreldavaid andmeid ja tegemist on rahvusvahelisele konkurentsile avatud sektoriga. tööstussektoris maksab töö ligikaudu 5 rohkem kui Lätis ja Leedus. Bulgaariast ja Rumeeniast on juba mitu korda kallim. Teiste Kesk- ja Ida-Euroopa riikidega võrreldes on aga palgataseme erinevused väiksemad. Palgataseme erinevuste puhul mängib rolli ka see, kas vaadelda kogu tööstussektori aritmeetilist keskmist või võrrelda palka üksikasjalikuma info alusel. Joonisel T2.1 on toodud nii palgaerinevused tööstussektoris kokku kui ka tööstussektori struktuuriga kaalutud palgataseme erinevused. Jooniselt selgub, et kui võrrelda üksikasjalikumalt samu tegevusalasid, on palgatase teiste Ida-Euroopa riikide omast veelgi kõrgem. Sama tegevusala palgad on tööstussektoris ligikaudu 5 kõrgemad kui Poolas, Ungaris, Lätis ja Leedus ning 20 25% kõrgemad kui Tšehhis ja Slovakkias. Seega on vähemalt tööjõu mõttes s kallim toota kui ülejäänud Ida-Euroopas.

14 14 Joonis T2.1. Tööjõukulu töötaja kohta töötleva tööstuse tegevusalal võrreldes Lõuna- ja Ida-Euroopa riikidega aastal 25 tulbad kogu töötlev tööstus alamharude struktuuriga kohandatud Bulgaaria Rumeenia Läti Allikad: Eurostat, Panga arvutused. Leedu Poola Horvaatia Ungari Slovakkia Tšehhi Portugal Sloveenia Hispaania Itaalia See, et meie palgatase Läti ja Leedu omast erineb, ei ole iseenesest midagi uut. Sajandivahetuse paiku oli töötleva tööstuse palgatase pea sama mis Leedus (vt joonis T2.2), kuid aja jooksul on palgad kiiremini kasvanud ning oleme järele jõudnud Tšehhile ja Slovakkiale. See, et riigis on olnud kord kõrgem palgatase kui teistes riikides, ei tähenda aga seda, et nii ka jääb aastatel sarnanes Poola ja Ungari tööstussektori palgatase Tšehhi omaga, aja jooksul on aga teistes riikides palgad kiiremini kasvanud. Joonis T2.2. Tunni tööjõukulu töötlevas tööstuses eurodes 12 Läti Leedu Ungari Poola Slovakkia Tšehhi Allikad: Eurostat, Panga arvutused. Märkus aasta kohta on tööjõukulu väärtused imputeeritud tööjõukulu indeksite põhjal. Kuigi enamikus Ida-Euroopa riikides on tööjõud odavam kui s, ei pruugi tootmise sinna kolimisest ettevõttele palju abi olla, sest oodatavalt kallineb tööjõud madalama palgatasemega riikides kiiremini. Kui Lätis jätkub samasugune palgakasv nagu viimasel kuuel aastal, jõuab Läti tööstussektori palgatase kuue-seitsme aastaga sama kõrgele, nagu see oli möödunud aastal s. See ei ole ilmselt piisav perspektiiv, et suurt osa tootmisest st Lätti kolida, kuna ka tootmist kolida ei ole odav. Pigem võib karta seda, et kui majandusolukord halveneb, suletakse tootmisüksuseid eeskätt riikides, kus tööjõud on kallim.

15 15 Analüüsis on vaadeldud palgana kõige üldisemat võimalikku tööjõukulu näitajat ehk palka koos kõigi tööjõumaksudega. Kuna tööjõudu maksustatakse igas riigis erinevalt, võib nn bruto- ja netopalkade võrdlus olla eksitav. Tuleb siiski silmas pidada, et andmed palgataseme kohta ei ole kõigis andmeallikates ühesugused ja võivad üksteisest märkimisväärselt erineda. Näiteks SKP põhjal on Balti riikide töötleva tööstuse palgataseme erinevused palju väiksemad kui teiste uuringute alusel (vt joonis T2.3). On omapärane, et ja Lääne-Euroopa riikide palgataseme erinevused ei sõltu eriti valitud andmeallikast, küll aga on erinevusi võrdluses Ida-Euroopa riikidega. SKP andmed kipuvad palgataseme erinevust väiksemana näitama. Siiski osutavad nii tööjõukulu-uuring kui ka ettevõtete finantsstatistika Läti ja Leedu puhul suuremale palgataseme erinevusele võrreldes ga kui SKP andmed. Ka iga nelja aasta tagant korraldatav üksikasjalik töötasu-uuring osutab, et töötasu erinevused Balti riikides on üsna suured. Joonis T2.3. Tööjõukulu töötaja kohta töötleva tööstuse tegevusalal võrreldes teiste Euroopa Liidu riikidega aastal 20 tulbad - tööjõukulu tunni kohta (SKP) tööjõukulu töötunni kohta (tööjõukulu uuring) tööjõukulu töötaja kohta (ettevõtete statistika) Taani Belgia Saksamaa Prantsusmaa Luksemburg Soome Madalmaad Allikad: Eurostat, Panga arvutused. Austria Ühendkuningriik Rootsi Iirimaa Itaalia Hispaania Sloveenia Küpros Malta Kreeka Slovakkia Portugal Tšehhi Leedu Horvaatia Ungari Läti Poola Rumeenia Bulgaaria

16 16 TÖÖJÕUNÕUDLUS JA -PAKKUMINE Hõive aasta esimesel poolel kasvas majandus veidi aeglasemalt kui eelmisel aastal. Majanduskasvu aeglustumisega koos vähenes mõnevõrra ka ettevõtete vajadus värvata uusi töötajaid. Tööjõu-uuringu andmetel suurenes hõivatute arv s asuvates ettevõtetes aasta esimesel poolel aasta võrdluses 1,8% ehk ligi töötaja võrra (vt joonis 11). Nagu ka aastal kasvas koguhõive ehk elanike hõive veidi aeglasemalt, 1,3% ehk 8200 töötaja võrra. Välismaal, eelkõige Soomes asuvates ettevõtetes töötavate residentide arv on vähenenud, ning kui nad s tööle asuvad, ei muuda see elanike hõivet, ent kasvatab hõivatute arvu s asuvates ettevõtetes. Joonis 11. Hõive aastane muutus eri andmeallikate põhjal 8% ettevõtlusstatistika maksu- ja tolliamet palgauuring tööjõu-uuring: hõive s tööjõu-uuring: residentide hõive 6% 2% -2% I pa Allikad: statistikaamet, maksu- ja tolliamet. Hõivatute arv kasvas kõige kiiremini finants- ja kindlustustegevuse ning ehituse tegevusalal. Eelmise aasta esimese poolega võrreldes vähenes hõivatute arv info ja side ning kinnisvara tegevusalal ja põllumajanduses. Hõivatute osakaal ehk hõive määr tööealiste (15 74aastaste) elanike hulgas kerkis aasta esimesel poolel aasta varasemaga võrreldes ligi ühe protsendipunkti, 67,ni. Kõige suurem hüpe toimus 15 24aastaste noorte hõive määras: see kerkis viis protsendipunkti, 42,8%ni. hõive määr on juba mitu aastat olnud üks Euroopa Liidu kõrgemaid (vt joonis 12), mis näitab, et vaba tööjõudu pole s keskmiselt kuigi palju. Kui s keskmiselt on hõive määr väga kõrge, siis piirkonniti on siiski erinevusi (vt joonis 13). Põhja-s on tööga hõivatud kolmveerand tööealistest elanikest ning selles piirkonnas hõive määr aastaga peaaegu et ei muutunudki. Küll aga kerkis hõive määr aasta esimese poolega võrreldes Kirde-s, kus tööga on praegu hõivatud vaid veidi üle poole tööealisest rahvastikust. Hõive määr Kirde-s on senini jäänud madalamaks kui aasta kiire majanduskasvu perioodil, kuid mujal s on hõive määr olnud juba kolmel viimasel aastal kõrgem kui kümnenditaguse majandusbuumi ajal.

17 17 Joonis 12. Keskmine hõivemäär ajavahemikul III kv 2017 II kv Rootsi Madalmaad Saksamaa Ühendkuningriik Taani Austria Tšehhi Leedu Läti Iirimaa Sloveenia Portugal Soome Luksemburg Küpros EL 28 Ungari Slovakkia Poola Malta Bulgaaria Rumeenia Prantsusmaa Belgia Hispaania Horvaatia Itaalia Kreeka Allikad: Eurostat, Panga arvutused. Joonis 13. Tööhõive määr Põhja- Kirde- muu kogu 75% 7 65% 6 55% 5 45% I pa Allikas: Panga arvutused. Kuna tööjõu-uuring on valikuuring ning selle põhjal leitud hõivehinnang põhineb kvartalis ligikaudu 4500 inimese suurusel valimil, on hõive kasvumäära punkthinnangu usaldusvahemik küllaltki lai. Seetõttu on oluline jälgida ka teisi andmeallikaid, kust töötajate arvu kohta teavet saab. Peale tööjõu-uuringu aeglustus hõive kasv ka palgauuringu ja ettevõtlusstatistika andmetel. Palgauuringus taandatakse töötajate arv täistööajale 6 ning selle järgi suurenes töötajate arv aastaga vaid 0,5% ehk 2900 töötaja võrra. See, et täistööajale taandatult kasvas hõivatute arv vähem, on kooskõlas tööjõu-uuringu andmetega täis- ja osaajaga töötamise 6 See tähendab, et näiteks kümne uue osaajaga töötaja palkamine, kes töötavad 40 tunni asemel 20 tundi nädalas, võetakse palgauuringus arvesse kui viie täistööajaga töötaja palkamine.

18 18 Joonis 14. Hõivatute arvu aastane muutus tööaja järgi 7 täisajaga töötajad pp osaajaga töötajad pp täis- ja osaajaga töötajad kokku % I pa Allikad: statistikaamet, Panga arvutused. kohta, mis osutavad, et aasta esimesel poolaastal aitas hõivet kasvatada just osaajaga töötajate arvu suurenemine (vt joonis 14). Hõive suurenemine tänu osaajaga töötajate arvu kasvule võib tähendada, et kõrge hõive määra ja vähese vaba tööjõu tingimustes on suudetud tööturul rakendada ka inimesi, kes mingil põhjusel ei suuda või soovi täiskoormusega töötada (nt tudengid või pensionärid). s on osaajaga töötajate osakaal märksa väiksem kui Lääne-Euroopa riikides (vt ka Tööturu Ülevaade 1/2018). Väga kõrge hõive määra tingimustes võib osaajaga töötamise soodustamine olla üks võimalus, kuidas kaasata tööturule inimesi, kes täistööajaga töötada ei saa või soovi. Maksu- ja tolliameti andmed on registriandmed ja nende järgi suurenes hõive ligi 2%, nagu ka tööjõu-uuringu järgi. Ent erinevalt teistest andmeallikatest näitavad registriandmed, et hõivatute arvu kasv kiirenes (vt joonis 11). Üheks põhjuseks, miks maksu- ja tolliameti andmetel hõive kasv kiirenes, võis olla töötajate valmisolek oma töötasu ametlikult deklareerida, kuna tulumaksuvaba miinimumi tõsteti märgatavalt. Teiseks kajastuvad maksuja tolliameti andmetes ka ajutiselt riigis töötavad võõrtöölised, juhul kui neile makstakse ametlikku palka. Tööjõu-uuringu valimisse nemad tavaliselt ei jõua. Kolmandaks on tööjõuuuringu hõive kasvumäära punkthinnangu usaldusvahemik küllaltki lai, mis tähendab, et hõive tegelik kasv võib jääda üpris laia vahemikku. Piirkonniti kasvas hõive aasta esimesel poolel endiselt kõige kiiremini Lõuna-Euroopa riikides. s rauges hõivatute arvu kasv veidi koos majanduskasvu aeglustumisega, mis tõi kaasa selle, et hõive kasvutempo s sarnaneb nüüd teiste Ida- ja Kesk-Euroopa ning EL 15 riikide omaga (vt joonis 15).

19 19 Joonis 15. Hõive ja SKP keskmine muutus piirkonna järgi 6% Läti ja Leedu KIE 4 EL 15 Lõuna-Euroopa 5% 3% 2% 1% -1% SKP kasv hõive kasv SKP kasv hõive kasv I pa Allikad: Eurostat, Panga arvutused. Vabad töökohad Möödunud aastaga võrreldes veidi väiksem vajadus lisatööjõu järele paistab silma ka vabade töökohtade statistikast. Vabu töökohti oli esimesel poolaastal tööjõu liikumise uuringu järgi keskmiselt , mida on 600 töökoha ehk ligi 5% võrra vähem kui aasta esimesel poolel (vt joonis 16). Kõige rohkem jäi vabu töökohti aastaga vähemaks töötlevas tööstuses ning haldus- ja abitegevusaladel. Vabu töökohti oli möödunud aasta esimese poolega võrreldes aga rohkem tervishoius ning finants- ja kindlustustegevuses. Joonis 16. Vabade töökohtade arvu aastane muutus 5 Läti ja Leedu KIE Allikas: Eurostat, Panga arvutused. Vabade töökohtade arvu suurenemine näitlikustab hästi ka ja teiste Kesk- ja Ida-Euroopa riikide hõive kasvu tsükli erinevusi: s suurenes tööjõunõudlus hüppeliselt juba aasta teisel poolel ja see peegeldus ka hõivatute arvu kiires kasvus aastal. Kesk- ja Ida- Euroopa riikides kiirenes tööjõunõudluse kasv alles aasta hiljem ehk aasta teisel poolel.

20 20 Ehkki vabu töökohti oli esimesel poolaastal veidi vähem kui aasta varem, jätkus tööjõu liikumise uuringu andmetel nii tööle võetud töötajate kui ka omal algatusel töölt lahkunute arvu kiire kasv (vt joonis 17). See viitab kaudselt sellele, et töökohavahetused on muutunud väga sagedaseks ajal, kui vaba tööjõudu on vähe, on see tavapärane. Joonis 17. Töötajate liikumine, hooajaliselt tasandatud omal algatusel töölt lahkunud töötajate arv tööandja algatusel töölt lahkunud töötajate arv tööle võetud töötajate arv töölt lahkunud töötajate arv kokku Allikad: statistikaamet, Panga arvutused. Ettevõtete plaane tööjõudu värvata ehk tööjõunõudluse edasist arengut aitavad hinnata hõiveootuste indeksid konjunktuuriinstituudi korraldatavas majanduskonjunktuuri uuringus. tööandjate hõiveplaanid ja -ootused aasta suve lõpus ei erinenud märkimisväärselt aasta varasemast olukorrast (vt joonis 18). Joonis 18. Hõiveootuste saldo*, kolme kuu libisev keskmine 30 teenused kaubandus ehitus töötlev tööstus * Indeks näitab hõive kasvu/kahanemist ootavate ettevõtete osakaalu saldot. Allikad: Euroopa Komisjon, Panga arvutused.

21 21 Veidi väiksemaks on jäänud nende ehitus- ja teenindusettevõtjate osakaal, kes näevad ette, et nende ettevõttes hõive kasv jätkub. Kuigi vabade töökohtade arv vähenes töötlevas tööstuses tublisti, viitavad hõiveootused siiski, et ettevõtetel on tarvis sellelgi tegevusalal hõivet suurendada. Kaubanduse tegevusalal hõivatute arvus erilisi muudatusi oodata ei ole. Ehkki ehitusettevõtjad näevad aasta algusega võrreldes ette veidi väiksemat vajadust lisatööjõu järele, on tööjõuvajadus siiski suurim just ehitusvaldkonnas. Kui s on ehitusettevõtete vajadus lisatööjõu järele püsinud suur juba peaaegu viimased kolm aastat, siis teistes Baltimaades ning Kesk- ja Ida-Euroopa riikides hakkasid ehitusettevõtjad ootama selle tegevusala hõive kasvu alles aasta lõpus. Tööpuudus Hõivatute arv kasvas aasta esimesel poolel kiiremini kui tööjõus osalevate elanike arv ja see tõi loomuliku jätkuna kaasa tööpuuduse vähenemise aasta esimesel poolaastal oli keskmiselt tööta inimest, 2100 võrra vähem kui aasta varem. Töötuse määr langes tööjõu-uuringu andmetel aasta esimese poole 6,3%lt aasta esimeseks pooleks 5,9%ni. Piirkonniti vähenes töötus kõige kiiremini Harjumaal, kus töötuse määr alanes 4,6%ni. Töötute arv vähenes veidi ka kõige suurema töötute arvuga piirkonnas Kirde-s, kus töötuse määr püsib endiselt 13% lähedal. Töötus suurenes Lääne-s. Tööpuudus kahanes aasta esimesel poolel kõige kiiremini 15 24aastaste noorte hulgas ja vähenes edasi ka 25 49aastaste vanuserühmas. Töötute arv kasvas 50 74aastaste naiste ja meeste seas. Kuna selles vanuserühmas jätkus ka tööturul osalemise kasv (vt ptk Tööjõus osalemine ja tööealine elanikkond ), võib see viidata töövõimereformi mõjule. Töövõimereform nõuab, et toetuse saamiseks peavad osalise töövõimega inimesed aktiivselt tööturul osalema, mistõttu on tööturul aktiivsete sekka liikunud hulk varem mitteaktiivseid vanemaealisi elanikke, kes ei ole veel tööd leidnud. Töötuse taseme järgi üksi ei saa järeldada, kas riigi tööturul on seis pingeline ehk kas vaba tööjõudu on tööturul palju või kas tööjõupuudus tekitab palgasurvet. Selleks tuleb vaadata tööpuuduse lõhet ehk jooksva töötuse määra ja tasakaalulise töötuse määra erinevust. Viimane on hinnanguline töötuse tase, mille puhul ei tekita tööjõupuudus majanduses lisapalgasurvet ja palgakasv ei kiirene. Tasakaaluline töötuse määr on kõrge siis, kui töötute hulgas on palju struktuurselt töötuid, kes ei konkureeri majanduses pakutavatele töökohtadele seetõttu, et neil pole nõutavaid oskusi või nad pole näiteks nõus töö leidmise nimel elukohta vahetama. s on Panga hinnangu kohaselt olnud tööpuuduse määr madalam kui tasakaaluline töötuse määr juba alates aastast (vt joonis 19); aastal pidurdus tasakaalulise töötuse määra alanemine töövõimereformi mõjul. Erinevalt tööjõu-uuringu hinnangust on töötukassas arvel olevate registreeritud töötute arv kasvanud viis kvartalit järjest. Registreeritud töötute arvu on viimase pooleteise aasta vältel suurendanud töövõimereform, mis nõuab, et toetuse saamiseks peavad osalise töövõimega inimesed aktiivselt tööturul osalema. Nende registreeritud töötute arv, kellel vähenenud töövõimet leitud ei ole, kahanes edasi. Teises kvartalis oli töötukassas keskmiselt arvel vähenenud töövõimega inimest ja nende arvu kasv suvekuudel peatus. Euroopa riikide võrdluses kahanes tööpuudus pärast aasta finantskriisi suurt hüpet väga kiires tempos. Kriisijärgsele kiirele taastumisele aitas kaasa tööturu paindlikkus: s kahanesid nominaalpalgad, mis on üsnagi haruldane nähtus. Viimasel paaril aastal on s tööpuuduse vähenemine osaliselt töövõimereformist tingituna peatunud ja töötuse määr on lähenenud teiste Euroopa riikide omale (vt joonis 20).

22 22 Joonis 19. Tööpuudus 1 registreeritud töötuse määr, hooajaliselt tasandatud töötuse määr, hooajaliselt tasandatud tasakaalulise tööpuuduse määr 8% 6% 2% Allikad: statistikaamet, töötukassa, Pank. Joonis 20. Töötuse määr 15 74aastaste seas 2 Läti ja Leedu Lõuna-Euroopa KIE 4 EL 15 18% 16% 1 12% 1 8% 6% 2% I pa Allikad: Eurostat, Panga arvutused. Tööjõus osalemine ja tööealine elanikkond Tasakaalulisest töötuse määrast madalama tööpuuduse tingimustes on tööjõupuudust aidanud veidi leevendada tööjõupakkumise kasv. Tööjõudu ehk tööealisi (15 74aastaseid) elanikke, kes kas töötasid või otsisid tööd, oli tööjõu-uuringu andmetel aasta esimesel poolel majanduses 6300 inimese ehk ligi 1% võrra rohkem kui aasta varem (vt joonis 21). Kui viimasel kolmel aastal järjest on tööjõud suurenenud tänu sellele, et varem tööturul mitteaktiivsed tööealised elanikud on muutunud tööturul aktiivseks ehk leidnud kas töö või hakanud tööd otsima, siis esimest korda alates aastast kasvas tööjõud aasta esimesel poolel ka tänu sellele, et tööealisi elanikke elas s umbes 550 inimese võrra rohkem kui aasta varem.

23 23 Joonis 21. Tööjõu aastane muutus tööealise elanikkonna muutus pp mitteaktiivsuse vähenemine pp tööjõu muutus % 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0-1,5-2, I pa Allikad: statistikaamet, Panga arvutused. Tööealiste elanike arv suurenes aastal tänu kasvanud sisserändele (vt joonis 22) aasta jooksul asus sse elama ligikaudu 4900 tööealist inimest rohkem kui siit välja rändas. Ehkki rändesaldo oli positiivne juba mitmendat aastat järjest, suutis migratsioon alles aastal tasakaalustada rahvastikuprotsessidest tingitud tööealiste arvu vähenemist. Joonis 22. Panus tööjõus osalemise määra aastasesse muutusse vanuse ja soo järgi loomulik muutus rändesaldo kogumuutus Allikad: statistikaamet, Panga arvutused. Kokku rändas sse sisse aastal inimest ning st lahkus inimest. Rändesaldo ülejääki suurendas võrreldes aastaga olulisemal määral sisserände suurenemine, kuid ka väljarände vähenemine. Registreeritud ränne moodustas rändevoogudest ligikaudu 37%, ülejäänu moodustas residentsuse indeksil põhinev registreerimata rände hinnang. Riikide lõikes on suurimad rändevood endiselt ja Soome vahel. Märkimisväärne on see, et aastal ületas Soomest sse rännanud inimeste arv st Soome elama asujate oma. Positiivne püsis rändesaldo ka Ukraina ja Venemaaga. Suure osa rändevoogudest moodustab tagasiränne. Sisserändajatest moodustasid kodanikud 48% ja väljarändajatest

24 24 65%, esmakordselt oli aastal ligikaudu 500 inimesega positiivne ka kodanike rändesaldo. Ülalkirjeldatud rändevood sisaldavad pikaajalist töörännet sse. Kui Euroopa Liidu riikidest võib sse vabalt tööle asuda, siis töörännet sse väljastpoolt Euroopa Liitu piirab sisserände kvoot, mis aastal oli 1315 inimest. Viimaste aastate jooksul on aga töörände reegleid lõdvendatud: aastast ei kuulu kvoodi alla suurinvestorid, iduettevõtjad ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonna töötajad, ja 15. juulist 2018 kõik välismaalased, kes asuvad sse töötama tippspetsialistidena aastal oli selliseid sisserändajaid politsei- ja piirivalveameti andmetel 284 ja aasta esimeses kolmes kvartalis 426. Rahvastikustatistika ei hõlma lühiajalist rännet, juhul kui lühiajaliselt s viibijad ei muutu residentideks. sse saab tulla kolmandatest riikidest kuni üheks aastaks tööle ilma tööloata, kui tööandja registreerib välismaalase töötamise PPAs aastal pikendati lühiajalise töötamise maksimaalset pikkust 9 kuult ühele aastale aastal esitasid tööandjad lühiajalise töötamise registreerimiseks 7584 taotlust, ning aasta esimese üheksa ja poole kuuga Siseministeeriumi prognoosi kohaselt võib taotluste arv ulatuda aasta lõpuks ni. Arvestades kvoodi alt vabastatud rände suurenemist ja lühiajalise töötamise hüppelist kasvu, suurendas ränne s tööjõupakkumist aastal palju enam kui aastal. Tööturul mitteaktiivseid tööealisi elanikke oli aasta esimesel poolel s 5800 inimese ehk 2,1% võrra vähem kui aasta varem. Seejuures on tööturul mitteaktiivsete elanike arvu vähenemine aeglustunud. Tööjõus osalemise määr, mis oli aasta esimesel poolaastal 71,7%, on s juba üks Euroopa Liidu kõrgemaid (vt joonis 23) ja seepärast võib oodata, et mitteaktiivsest aktiivsesse seisu liikuvate tööealiste elanike arvu kasv jääb edaspidigi aeglasemaks kui aastal. Joonis 23. Tööjõus osalemise määr 15 74aastaste seas 75% Läti ja Leedu Lõuna-Euroopa KIE 4 EL % 6 55% I pa Allikad: Eurostat, Panga arvutused. Tööjõu-uuringu andmetel kahandas mitteaktiivsete elanike arvu esimesel poolaastal peamiselt see, et vähenes õpingute ja pensioniea saabumise tõttu tööturult eemalolek (vt joonis 24). Tänu sellele suurenes 15 24aastaste noorte ning 50 74aastaste naiste tööturul osalemine (vt joonis 25). Nii õpingute kõrvalt kui ka pensionil olles töötamise kasv võib olla üks põhjustest, miks osakoormusega töötatakse nüüd rohkem kui varem.

25 25 Joonis 24. Panus mitteaktiivsete elanike arvu aastasesse muutusse põhjuste järgi 4 pensioniiga pp heitunud pp pereliikmete eest hoolitsemine pp tervis pp rasedus-, sünnitus- või lapsehoolduspuhkus pp muu pp õpingud pp kokku % I pa Allikad: statistikaamet, Panga arvutused. Joonis 25. Panus tööjõus osalemise määra aastasesse muutusse vanuse ja soo järgi 1, a naised pp a naised pp a naised pp a mehed pp a mehed pp a mehed pp vanusestruktuuri mõju pp kokku % 1,2 0,8 0,4 0,0-0,4-0, I pa Allikad: statistikaamet, töötukassa, Panga arvutused. Taustinfo 3. Tööjõus osalemise mõjurid vanemas eas paistab teiste Euroopa Liidu riikide seas silma kõrge tööjõus osalemise määraga. Üle 50aastaste vanuserühmas ületab nii naiste kui ka meeste tööjõus osalemise määr Euroopa Liidu keskmist (vt joonis T3.1). Tööjõus osalemise määra languse vanemas eas põhjustavad isiklikud eelistused ja mured, näiteks sagedasemad terviseprobleemid, kuid märkimisväärne mõju on ka institutsioonidel, näiteks pensionisüsteemil ja muudel sotsiaalkindlustusprogrammidel. Selles taustinfos antakse ülevaade teguritest, mis aitavad selgitada tööjõus osalemise määra erinevusi Euroopa riikides vanemaealiste inimeste seas. 7 Nendes riikides, kus pensioniiga on madalam, lahkuvad inimesed tööturult keskmiselt nooremas eas. Sealjuures mängib tihti suuremat rolli kõige varasem iga, kui tekib õigus pensionile. Inimese seisukohalt on oodatav tulu, mis tal kogu elu jooksul riiklikust 7 Taustinfo tugineb Jonathan Gruberi ja David A. Wise i analüüsile kogumiku Social Security and Retirement around the World (1999) sissejuhatuses.

26 26 Joonis T3.1. Tööjõus osalemise määr vanuserühmade kaupa 10 EL mehed naised Allikas: Eurostat. pensionikindlustusest saada on, vara. Oluline erinevus pensionikindlustuse vara ja erasäästude vahel on aga likviidsus kui näiteks hoiusele kogutud sääste saab igal ajal vabalt kasutada, siis oma riikliku pensionikindlustuse vara saab hakata välja võtma alles pensioniea saabudes. Tavaliselt ei saa inimene ka selle tagatisel laenu võtta. Kui selliseid reegleid poleks, siis lahkuksid mõned inimesed tööturult enne pensioniea saabumist ja võtaksid oma kogunenud pensionivara välja varem, kuigi väiksemates osades. Teiste sissetulekuallikate puudumise tõttu tuleb neil aga töötada vähemalt kuni eelpensioni eani. Kuna eelpensionisüsteemide kohta on raske võrreldavaid andmeid saada, näitab joonis T3.2 seost tegeliku keskmise tööturult lahkumise vanuse ja tavalise vanaduspensioniea vahel. See seos pole küll täielikult põhjuslik, kuna nii pensioniiga kui ka tööturult lahkumise vanust võib mõjutada oodatav eluiga ja rahvatervis. Joonis T3.2. Pensioniiga ja tööturult väljumise iga Euroopa riikides aastal 72 mehed 68 naised tööturult lahkumise vanus R² = 35,1% R² = 44,9% Allikas: OECD. pensioniiga

27 27 Tööjõus osalemise otsust mõjutavad ka pensioni suuruse arvutamise reeglid, mis olenevad pensioni võtmise ajastusest. Kui inimene lükkab pensioni võtmist näiteks aasta võrra edasi, siis tema pensionivara väheneb saamata jääva pensioni võrra. Selle hüvitamiseks suurendatakse enamikus riikides pensioni siis, kui inimene lükkab pensionivõttu edasi, või vähendatakse seda, kui pensioni võetakse enne tavalist pensioniiga. Näiteks s on võimalik võtta ennetähtaegset vanaduspensioni kuni kolm aastat enne vanaduspensioniiga, kuid pensioni vähendatakse sel juhul 0, iga kuu kohta, mis jääb pensionivõtust vanaduspensioni saamise eani. Paljudes riikides ei korva suurem pension edasilükkamise tõttu kaotatud pensioni täielikult, ning kokkuvõttes kogu elu jooksul saada olev pensionivara kahaneb. Gruberi ja Wise i järgi võib seda käsitleda lisamaksuna, mis kahandab motivatsiooni töötada. Tööjõus osalemise otsust mõjutab ka see, kuidas käsitletakse töise tulu teenimist pensioni võtmise ajal. Enamikus riikides võib pärast tavapärast pensioniiga vabalt töist tulu teenida, kuid eelpensioni võttes kehtivad piirangud. Näiteks s lõpetatakse ennetähtaegse pensioni maksmine, kui inimene saab palka. Enamikus riikides vähendatakse pensioni, kui palk ületab lubatud miinimumi; sellised on ka vanemahüvitise reeglid. Sellel reeglil on kahesuunaline mõju: ühest küljest vähendab see motivatsiooni töötada, teisest küljest aga teeb eelpensioni võtmise inimesele kulukamaks ja soodustab nõnda tööturul osalemist. Viimaks mõjutab tööjõus osalemist pensionisüsteemi heldus: kui pensioni asendusmäär on väga kõrge, siis vähendab see motivatsiooni töötada. Kuigi pensioniindeks sõltub 8 ulatuses sotsiaalmaksu laekumisest, ehk ligikaudu keskmise palga ja hõive kasvu summast, on viimaste aastate palgajaotuse muutuste mõjul kukkunud keskmise pensioni suhe mediaanpalka. Sellega on kasvanud mittetöötava pensionäri oht langeda suhtelisse vaesusesse eriti, kui ta elab üksi. Ka rahvusvahelises võrdluses on olemas nõrk seos 50. eluaastates inimeste tööjõus osalemise määra ja pensioni asendusmäära vahel keskmise palga juures (vt joonis T3.3). Joonis T3.3. Tööjõus osalemine ja pensioni asendusmäär Euroopa riikides aastal 80 mehed 100 naised ttööjõus osalemise määr vanuses R² = 15, R² = 23, Allikad: OECD, Eurostat. riikliku pensioni netoasendusmäär keskmise palga korral Kokkuvõttes töötavad praegusel ajal mitu tegurit selle poolt, et tööjõus osalemise määr oleks s kõrge. Meil on küll võimalus ennetähtaegselt pensionile minna, kuid sel juhul pensioni suurust vähendatakse ja töötada ei saa. Samal ajal on kiire palgakasvu mõjul keskmise pensioni suurus võrreldes mediaanpalgaga kahanenud, ning valitseb suurem risk, et ilma töist tulu teenimata satub pensionär suhtelisse vaesusesse. Lisaks selles taustinfos kirjeldatule soodustab käesoleval ajal s vanemas eas tööturul osalemist ka tööturu tsükliliselt pingeline seis. Ettevaates toetavad osalemist paranev rahvatervis ja sotsiaalkindlustusreformid, kuid samas võib pensioni asendusmäära suurendamisel ja tööturu tingimuste halvenemisel olla osalemist kahandav mõju.

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Majandusarengud maailmas lähiaastatel Ülo Kaasik Eesti Panga asepresident Maailma majandusaktiivsus on vähenenud Probleemid on tööstuses, kus eksporditellimused on jätkuvalt vähenemas Majanduskasv püsib

Rohkem

Tööturu Ülevaade 1/2019

Tööturu Ülevaade 1/2019 TÖÖTURU ÜLEVAADE 1 2019 TÖÖTURU ÜLEVAADE Eesti Panga ekspertide koostatud käsitleb Eesti tööjõupakkumise ja -nõudluse ning hinna arengut. Keskpank jälgib tööturu arengut kahel põhjusel. Esiteks on tööjõud

Rohkem

Eesti Tööturu Ülevaade

Eesti Tööturu Ülevaade EESTI TÖÖTURU ÜLEVAADE APRILL 2017 TÖÖTURU ÜLEVAADE Panga ekspertide koostatud Tööturu Ülevaade käsitleb tööjõupakkumise ja -nõudluse ning hinna arengut. Keskpank jälgib tööturu arengut kahel põhjusel.

Rohkem

Majandustsükkel ja tööturu perspektiivid Eestis Meelis Kitsing Majandusanalüüsi talituse juhataja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Majandustsükkel ja tööturu perspektiivid Eestis Meelis Kitsing Majandusanalüüsi talituse juhataja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Majandustsükkel ja tööturu perspektiivid Eestis Meelis Kitsing Majandusanalüüsi talituse juhataja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Majandustsükkel ja tööturg Eesti on väike, avatud ja globaliseerunud

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Balti riikide majanduse ülevaade Mõõdukas kasv ja suuremad välised riskid Martins Abolins Ökonomist 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016

Rohkem

Swedbanki suvine majandusprognoos

Swedbanki suvine majandusprognoos Eesti majanduse hetkeseis ja väljavaade 9. oktoober 215 Tõnu Mertsina Peaökonomist Halvenenud ekspordivõimalused on vähendanud töötleva tööstuse tootmismahtu - kiire reaalpalgakasv jaekaubandus tugev kasv

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Konjunktuur nr 3 (194) pressile marje .ppt

Microsoft PowerPoint - Konjunktuur nr 3 (194) pressile marje .ppt Konjunktuur 3 (194) 1. Majanduse üldolukord 2015. a septembris ja 6 kuu pärast (L. Kuum) 2. Konjunktuuribaromeetrid: september 2015 2.1. Tööstusbaromeeter (K. Martens) 2.2. Ehitusbaromeeter (A. Vanamölder)

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Eesti kinnisvaraturg Mihkel Eliste Arco Vara kinnisvaraanalüütik 26.04.2019 Tartu Tänased teemad Eesti kui tervik Tallinn, Tartu, Pärnu ja ülejäänud Eesti Elukondliku kinnisvara turg Mõningal määral muud

Rohkem

Tööturu Ülevaade Natalja Viilmann Orsolya Soosaar 1/2012

Tööturu Ülevaade Natalja Viilmann Orsolya Soosaar 1/2012 Tööturu Ülevaade Natalja Viilmann Orsolya Soosaar 1/2012 OLULISEMAD ARENGUSUUNAD 2011. AASTAL 3 TÖÖJÕU NÕUDLUS JA PAKKUMINE 4 Tööjõus osalemine ja mitteaktiivsus 4 Tööealise elanikkonna vanusestruktuur

Rohkem

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc Töömaterjal. Rivo Noorkõiv. Käesolev töö on koostatud Siseministeeriumi poolt osutatava kohalikeomavalitsuste ühinemist toetava konsultatsioonitöö raames. Järvamaa omavalitsuste rahvastiku arengu üldtrendid

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Eesti pensionisüsteem võrdluses teiste Euroopa riikidega: olukord, väljakutsed ja kesksed valikud Lauri Leppik 7.06.2019 Pension kui vanadusea sissetulek Pension on ühiskondliku tööjaotuse kaasanne tekkis

Rohkem

Pagaritööstuse aasta 9 kuu ülevaade

Pagaritööstuse aasta 9 kuu ülevaade 13.01.2016 turu arendamise büroo Marje Mäger Lühikokkuvõte Konkurentsivõime ja kasumlikkuse säilitamiseks otsustas Fazer konsolideerida oma tegevuse Baltikumis. Sellest tulenevalt lõpetas ettevõte aprillis

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 0 Liis Grünberg Pärnu mnt, Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Sotsiaalministeerium, 2019 PIAAC Eesti andmestiku analüüsi lühiülevaade hariduslikust ülejäägist kõrgharitute hulgas 1. Taust Probleem: erinevate andm

Sotsiaalministeerium, 2019 PIAAC Eesti andmestiku analüüsi lühiülevaade hariduslikust ülejäägist kõrgharitute hulgas 1. Taust Probleem: erinevate andm Sotsiaalministeerium, 2019 PIAAC Eesti andmestiku analüüsi lühiülevaade hariduslikust ülejäägist kõrgharitute hulgas 1. Taust Probleem: erinevate andmete alusel on Eestis võrreldes teiste OECD riikidega

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Esialgsed tulemused

Esialgsed tulemused Eesti toiduainetööstuse plaanid konkurentsivõime tõstmiseks Toiduainetööstus Käive 1,7 miljardit - üks olulisemaid sektoreid Eesti tööstuses! Eksport 660 miljonit eurot ~14 500 töötajat 1 Kõrged tööjõukulud

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet II kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 55 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Alates 2011. a. kevadest on alustanud koostööd Ühinenud Kinnisvarakonsultandid OÜ ja Adaur Grupp OÜ. Ühinenud Kinnisvarakonsultandid

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Juhtr\374hma kohtumine detsember 2015.pptx [Read-Only])

(Microsoft PowerPoint - Juhtr\374hma kohtumine detsember 2015.pptx [Read-Only]) Riikliku pensionikindlustuse jätkusuutlikkuse edendamine RaM ja SoM 02.12.2015 Senine protsess Pensionisüsteemi eesmärkide ülevaatamine Suures osas analüüsitud, kuid osad sihttasemed vajavad veel täpsustamist.

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM 179 ECOFIN 384 SOC 346 COMP 257 ENV 339 EDUC 165 RECH

Rohkem

ÕPETAJATE OSKUSED PIAAC ANDMETE BAASIL Aune Valk PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) uuringu raames va

ÕPETAJATE OSKUSED PIAAC ANDMETE BAASIL Aune Valk PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) uuringu raames va ÕPETAJATE OSKUSED PIAAC ANDMETE BAASIL 10.12.2013 Aune Valk PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) uuringu raames valmis väga rikas andmebaas, mis annab võimaluse uurida

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 4_Kohtususteemide vordlus

Microsoft Word - Lisa 4_Kohtususteemide vordlus RIIGIKOHTU ESIMEHE 2011. A ETTEKANNE RIIGIKOGULE LISA 4 Eesti kohtusüsteem Euroopas Euroopa Nõukogu Ministrite Komitee on ellu kutsunud Tõhusa õigusemõistmise Euroopa komisjoni (CEPEJ), mis koosneb 47

Rohkem

Pealkiri / Headline

Pealkiri / Headline Eesti pensionisüsteemi reformide põlvkondadevaheliste efektide analüüs simulatsioonimeetodi abil Magnus Piirits Tartu Ülikool/PRAXIS magnuspiirits@gmail.com Juhendaja Andres Võrk Ettekande kava Aktuaalsus

Rohkem

Lisa 2. Ettevõtlus ja turism Lisa 2. Ettevõtlus ja turism Ettevõtlus Elva vallas on kujunenud atraktiivne ettevõtluskeskkond, mis pakub töökohti mitte

Lisa 2. Ettevõtlus ja turism Lisa 2. Ettevõtlus ja turism Ettevõtlus Elva vallas on kujunenud atraktiivne ettevõtluskeskkond, mis pakub töökohti mitte Ettevõtlus Elva vallas on kujunenud atraktiivne ettevõtluskeskkond, mis pakub töökohti mitte ainult Elva valla elanikele, vaid ka laiemas ümbruskonnas elavatele inimestele. Enim arenenud ja töökohti pakkuvateks

Rohkem

Ppt [Read-Only]

Ppt [Read-Only] EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab varajast koolist väljalangemist ja selle vähendamist EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab madala haridustasemega noorte osakaalu vähendamist Madal

Rohkem

Investment Agency

Investment Agency Taristuprojektide mõju Eesti majandusele ja ettevõtete väärtustele Illar Kaasik Investment Agency OÜ Sisukord Majanduskeskkonna stimulaatorid Valik suurematest Eesti taristuprojektidest Kokkuvõte Majanduskeskkonna

Rohkem

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx Toimetulekutoetuse maksmine 2014. 2018. aastal Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakond Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast

Rohkem

Microsoft Word - ET_ _final

Microsoft Word - ET_ _final JUHTKIRI nõukogu tegi 2011. aasta 6. oktoobri istungil korraliste majandus- ja monetaaranalüüside põhjal otsuse jätta baasintressimäärad muutmata. Inflatsioon on jätkuvalt kõrge ja saadud teave on kinnitanud,

Rohkem

Rahapoliitika ja Majandus 4/2018

Rahapoliitika ja Majandus 4/2018 RAHAPOLIITIKA JA MAJANDUS 4 2018 Rahapoliitika ja Majandus on Eesti Panga neli korda aastas ilmuv ülevaade, mis võtab kokku viimase aja olulisemad sündmused maailma ja Eesti majanduses. Kahel korral, juunis

Rohkem

Microsoft Word - Eesti-turism2015

Microsoft Word - Eesti-turism2015 EESTI JA EUROOPA TURISM 215 EUROOPA TURISM Maailma Turismiorganisatsiooni (UNWTO) esialgsetel andmetel kasvas 215.a. kokkuvõttes välisturism kogu maailmas 4,4% (allikas: UNWTO World Tourism Barometer,

Rohkem

Tootmine_ja_tootlikkus

Tootmine_ja_tootlikkus TOOTMINE JA TOOTLIKKUS Juhan Lehepuu Leiame vastused küsimustele: Mis on sisemajanduse koguprodukt ja kuidas seda mõõdetakse? Kuidas mõjutavad sisemajanduse koguprodukti muutused elatustaset? Miks sõltub

Rohkem

Pagaritööstuse aasta 9 kuu ülevaade

Pagaritööstuse aasta 9 kuu ülevaade Pagaritööstuse 2016. aasta 9 kuu ülevaade Lühikokkuvõte Tugeva konkurentsi tingimustes jätkub tööstuste konsolideerumine. Oktoobris allkirjastasid OÜ Eesti Leivatööstus ja AS Hagar omanikud lepingu, mille

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Investeerimishoius_Uus_Maailm_alusvara_\374levaadeToim.ppt)

(Microsoft PowerPoint - Investeerimishoius_Uus_Maailm_alusvara_\374levaadeToim.ppt) 02 6 Investeerimishoius Uus Maailm Aktsiainvesteeringu tootlus, hoiuse turvalisus 1 Investeerimishoius UUS MAAILM Müügiperiood 07.05.2008 02.06.2008 Hoiuperiood 03.06.2008 14.06.2011 Hoiuvaluuta Eesti

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015 TSD lisa 1 täitmise juhend Olulisemad muudatused deklareerimisel alates 01.01.2015 vorm TSD lisal 1. Alates 01.01.2015 muutus vorm TSD ja tema lisad. Deklaratsioonivorme muutmise peamine eesmärk oli tagada

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Paindlikud töövormid töötaja ja tööandja vaatenurgast Marre Karu Poliitikauuringute Keskus Praxis Kas töö teeb õnnelikuks? See sõltub... - inimese (ja tema pere) soovidest - inimese (ja tema pere) vajadustest

Rohkem

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx 25.06.2014 Esitluse või esitleja nimi Ida-Virumaa rahvastikust Mihkel Servinski peaanalüütik Statistikaamet Sultsi küla, Mulgimaa Edise, 17. juuni 2014 Rahvaarvu suhteline muutus, 31.03.2000-31.12.2011

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Lühiülevaade Eesti teadus- ja arendustegevuse statistikast Haridus- ja Teadusministeerium Detsember 2014 Kulutused teadus- ja arendustegevusele mln eurot Eesti teadus- ja arendustegevuse investeeringute

Rohkem

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis ajab inimesed segadusse. Järgnevalt on ülevaade mõningatest

Rohkem

Monitooring 2010f

Monitooring 2010f Lõimumiskava monitooring 2010 Raivo Vetik, TLÜ võrdleva poliitika professor Kohtumine Rahvuste Ümarlauas 24. september, 2010 Uuringu taust TLÜ uurimisgrupp: Raivo Vetik, Jüri Kruusvall, Maaris Raudsepp,

Rohkem

Bild 1

Bild 1 Makro Eesti majandusest Renoveerimislaenu kogemused Rakvere 05.02.2019 Janis Pugri Swedbank Korteriühistute valdkonnajuht Swedbank Laenud ja hoiused 2002-2018 hoiused kollane, laenud oranš, hall joon laenude

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Maksukäitumine, mille tulemusel saavad petta tarbija, ettevõtja ja riik Marek Helm maksu- ja tolliameti peadirektor Levinumad petuskeemid» Levinumad pettused kasutatud sõidukite turul on:» fiktiivsed komisjonimüügid»

Rohkem

Markina

Markina EUROOPA NOORTE ALKOHOLITARBIMISE PREVENTSIOONI PRAKTIKAD JA SEKKUMISED Anna Markina Tartu Ülikool Meie ülesanne on: Tuvastada ja välja valida erinevaid programme ja sekkumist, mida on hinnatud ja mille

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 12. veebruar 2015 (OR. en) 6142/15 SOC 68 EMPL 29 ECOFIN 95 EDUC 26 JEUN 11 SAATEMÄRKUSED Saatja: Saaja: Teema: Tööhõiv

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 12. veebruar 2015 (OR. en) 6142/15 SOC 68 EMPL 29 ECOFIN 95 EDUC 26 JEUN 11 SAATEMÄRKUSED Saatja: Saaja: Teema: Tööhõiv Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 12. veebruar 2015 (OR. en) 6142/15 SOC 68 EMPL 29 ECOFIN 95 EDUC 26 JEUN 11 SAATEMÄRKUSED Saatja: Saaja: Teema: Tööhõivekomitee Alaliste esindajate komitee (COREPER I) /

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TallinnLV ppt4.ppt

Microsoft PowerPoint - TallinnLV ppt4.ppt Pneumokokknakkuse esinemine ja immuunprofülaktika Eestis Tervisekaitseinspektsioon Streptococcus pneumoniae avastatud 1881. aastal (dr.george Miller Sternberg ning keemik ja mikrobioloog Louis Pasteur)

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uue eakuse rahvakogu Hetkeseis 19. septembril uuseakus.rahvaalgatus.ee Aastal 2050 võiks: Uue eakuse visioon elukvaliteet eakana sõltuda pigem inimese valikutest, mitte riigist; 70aastastest täis- või

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 17.2.26 KOM(25) 539 lõplik 25/215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses hinnateabe

Rohkem

VaadePõllult_16.02

VaadePõllult_16.02 OLARI TAAL KES JULGEB EESTIT REFORMIDA? VAADE PÕLLULT Illustratsioonid: Ebba Parviste SKP (miljard USD) RAHVAARV (miljon inimest) SOOME 267 5,5 LÄTI 31 2 majandusvõimsuse vahe 8,6 korda rahvaarvu vahe

Rohkem

Eesti_Energia_avatud_turg_elektrimüük_2013_Omanike keskliit

Eesti_Energia_avatud_turg_elektrimüük_2013_Omanike keskliit Elektri ostmine avatud elektriturult Sten Argos müügi- ja teenindusdirektor Eesti Energia AS 25.09.12 Eesti Energia elektritooted (1) Pakett Kindel = täielik hinnakindlus Hind, mis sõltub kliendi tarbimisest*

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

Pagaritööstuse aasta I kvartali ülevaade

Pagaritööstuse aasta I kvartali ülevaade Pagaritööstuse 2017. aasta I kvartali ülevaade Marje Mäger kaubanduse ja põllumajandussaadusi töötleva tööstuse osakond / peaspetsialist 05.07.2017 Lühikokkuvõte Pagaritööstustes toodeti 2017. aasta esimese

Rohkem

(Microsoft Word aasta kutsehaigestumiste ja t\366\366st p\365hjustatud haigestumiste anal%FC%FCs.doc)

(Microsoft Word aasta kutsehaigestumiste ja  t\366\366st p\365hjustatud haigestumiste anal%FC%FCs.doc) KUTSEHAIGUSED JA TÖÖST PÕHJUSTATUD HAIGUSED. AASTAL. aastal diagnoositi uut kutsehaiguse ja tööst põhjustatud haiguse esmasjuhtu. Nii kutsehaiguste kui tööst põhjustatud haiguste diagnoosimine on võrreldes.

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, SWD(2019) 1005 final KOMISJONI TALITUSTE TÖÖDOKUMENT aasta aruanne Eesti kohta Lisatud dokumendile: KOMISJON

EUROOPA KOMISJON Brüssel, SWD(2019) 1005 final KOMISJONI TALITUSTE TÖÖDOKUMENT aasta aruanne Eesti kohta Lisatud dokumendile: KOMISJON EUROOPA KOMISJON Brüssel, 27.2.2019 SWD(2019) 1005 final KOMISJONI TALITUSTE TÖÖDOKUMENT 2019. aasta aruanne Eesti kohta Lisatud dokumendile: KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, ÜLEMKOGULE, NÕUKOGULE,

Rohkem

5_Aune_Past

5_Aune_Past Kuidas kohaturundus suurendab ettevõtte kasumit? Aune Past Past ja Partnerid Kommunikatsioonibüroo aune@suhtekorraldus.ee 1 Miks inimesed teevad seda, mida nad teevad? Kuidas panna inimesed tegema seda,

Rohkem

SAF 6.0

SAF 6.0 SAF 6.9 SEMINAR veebruar, 2015 AS Sysdec sysdec@sysdec.ee Peeter Maipuu Madis Lukk 1 PÄEVAKAVA 09:30 kogunemine, kohvi 10:00 loeng 11:30 kohvipaus 11:45 loeng 12:30 küsimused vastused 13:00 lõpp 2 1. Maksumäärade

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 27.rtf

Microsoft Word - Lisa 27.rtf Maksu ja Tolliamet Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tul

Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tul 10.4.1 Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk 195 197 Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tuleb sõna pank?... 2. Miks hoiustati kulda kullassepa

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uued generatsioonid organisatsioonis: Omniva kogemus Kadi Tamkõrv / Personali- ja tugiteenuste valdkonnajuht Omniva on rahvusvaheline logistikaettevõte, kes liigutab kaupu ja informatsiooni Meie haare

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

untitled

untitled IDA-VIRUMAA PÕLEVKIVI TÖÖSTUSSE SUHTUMISE UURINGU ARUANNE IDA-VIRUMAA ELANIKKONNA TELEFONIKÜSITLUS Oktoober 2006 www.saarpoll.ee SISUKORD 1. Sissejuhatus ja metoodika........... 3 2. Põhijäreldused....

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

ARUANDE

ARUANDE ELANIKKONNA SUHTUMINE E-VALIMISTESSE Ülevaade üle-eestilise arvamusküsitluse tulemustest Tallinn märts 2005 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1 METOODIKA KIRJELDUS... 4 Valim... 4 Küsitlus... 7 Andmetöötlus ja

Rohkem

SÜSTEEMSE RISKI PUHVER Süsteemse riski puhvri nõude kehtestamise vajaduse ja mõju analüüs Mai 2014

SÜSTEEMSE RISKI PUHVER Süsteemse riski puhvri nõude kehtestamise vajaduse ja mõju analüüs Mai 2014 SÜSTEEMSE RISKI PUHVER Süsteemse riski puhvri nõude kehtestamise vajaduse ja mõju analüüs Mai 2014 KOKKUVÕTE 1. jaanuaril 2014 jõustusid Euroopa Liidus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega nr 575/2013

Rohkem

raamat5_2013.pdf

raamat5_2013.pdf Peatükk 5 Prognoosiintervall ja Usaldusintervall 5.1 Prognoosiintervall Unustame hetkeks populatsiooni parameetrite hindamise ja pöördume tagasi üksikvaatluste juurde. On raske ennustada, milline on huvipakkuva

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode] Olavi-Jüri Luik Vandeadvokaat Advokaadibüroo LEXTAL 21.veebruar 2014 i iseloomustab Robin Hood ilik käitumine kindlustus on rikas ja temalt raha võtmine ei ole kuritegu. Näiteks näitavad Saksamaal ja USA-s

Rohkem

Finantssektori areng

Finantssektori areng 33 V Välisturgude soodsas likviidsuskeskkonnas viis kodumaiste pankade ja liisinguettevõtete finantsvarade suur kasv 23. a artalis kodumaise võlakoormuse suurenemiseni, mis keskendub üha enam majapidamiste

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Elektrituru avanemine 2013 Priit Värk Koduomanike Liit Ajalugu Euroopa Liidu elektriturg avanes täielikult 2007 juuli Ühtse siseturu põhimõte kaupade vaba liikumine; Turu avanemine tuleneb liitumislepingust

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

Konjunktuur nr 1 (208) 2019 märts

Konjunktuur nr 1 (208) 2019 märts 1 (28)219 EESTI KONJUNKTUURIINSTITUUT ESTONIAN INSTITUTE OF ECONOMIC RESEARCH KONJUNKTUUR NR 1 (28) Tallinn Märts 219 EKI KONJUNKTUURIINDEKSID: MÄRTS 219 Majanduse hetkeolukord ja ootused* 1 5-5 -1 28

Rohkem

Krediidireiting

Krediidireiting Aastaaruande põhiaruanded 2015 Reg. kood: 00000000 Pärnu mnt 5 10148 Tallinn, Harjumaa Tel: 6000000 naidis@naidis.ee, www.naidis.ee > Põhinäitajad 2015 Müügitulu: sh eksport: Ärikasum: Puhaskasum /(-kahjum):

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc Ettevõtte tegevusaruanne 2017 1. Sissejuhatus AS Sillamäe-Veevärk tegeleb veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja puhastuse, maagaasi müügi ja jaotamise teenuste osutamisega Sillamäe linna elanikele, ettevõtetele

Rohkem

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx)

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx) Ülevaade erakondade finantsmajanduslikust olukorrast seisuga 31.12.2010 Ülevaate eesmärgiks on kirjeldada erakondade rahalist seisu, mis annab informatsiooni nende tugevusest või nõrkusest, mis omakorda

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Elanike hinnangud arstiabile 2014, peamised arengud ja edasised tegevused Tanel Ross Haigekassa juhatuse esimees Üldised järeldused elanike hinnangutest Hinnangud Eesti tervishoiusüsteemile on püsinud

Rohkem

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 16. AASTA MAJANDUSÜLEVAADE Tallinn 17 Sisukord Makromajanduslik olukord... 3 Väliskaubandus... 8 Töötlev tööstus... 14 Toiduainete ja jookide tootmine... 17 Tekstiilitootmine... 21 Rõivatootmine... 23

Rohkem

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusinsener OÜ Tallinnas 14.04.2014 Uuring Energiamajanduse

Rohkem

Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 20

Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 20 Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 2018 clafougere@girafood.com Tel: +(33) 4 50 40 24 00

Rohkem

Faktileht-1.indd

Faktileht-1.indd eesti keelest erineva emakeelega täiskasvanute eesti keele õpe Uuringu terviktekst: www.sm.ee/et/uuringud-ja-analuusid Eesti keelest erineva emakeelega täiskasvanutest umbes pooled oskavad eesti keelt

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSDlisa_2_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSDlisa_2_juhend_2015 TSD lisa 2 täitmise juhend I osa Mitteresidendile tehtud väljamaksete ja maksukohustuste deklareerimine täitmine 1. Vormi TSD lisa 2 I osas deklareeritakse mitteresidendist juriidilistele isikutele kalendrikuul

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

KV.EE kinnisvaraturu ülevaade IV kvartal 2011 Koostaja: Tõnu Toompark, Adaur Grupp OÜ,

KV.EE kinnisvaraturu ülevaade IV kvartal 2011 Koostaja: Tõnu Toompark, Adaur Grupp OÜ, KV.EE kinnisvaraturu ülevaade IV kvartal 11 Koostaja: Tõnu Toompark, Adaur Grupp OÜ, www.adaur.ee Sisukord Haabersti (LK 1) Kesklinn (LK 11) Kristiine (LK ) Lasnamäe (LK 1) Mustamäe (LK 1) Nõmme (LK 1)

Rohkem

Töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK indd

Töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK indd TÖÖKOHA KAOTUS Ifi töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK-20161 Helista meile numbril 777 1211 IFI TÖÖKOHA KAOTUSE KINDLUSTUSE TINGIMUSED TTK - 20161 1 Ifi töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation KINNISVARATURU ÜLEVAADE JUUNI 217 Allikad: Maa-amet, city24, Eesti Pank, Statistikaamet Indeksi muutused võrreldes : -kaalutud keskmise m² muutus hinnatipuga (detsember 216): -1% -kaalutud keskmise m²

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80341695 tänava nimi Telliskivi tn 60 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10412

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80266953 tänava/talu nimi, Tähtvere 11-7 maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu maakond

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Swedbank Eestis Swedbank avatud ja hooliv pank Meil on lihtsasti kasutatavad ja konkurentsivõimeliste hindadega finantsteenused: hoiukontod, hüpoteegid, kindlustus, krediitkaardid, laenud, pensionid ja

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80139404 tänava/talu nimi, Kesk 6 maja ja korteri number: alevik: Laatre alevik vald: Tõlliste vald

Rohkem

Eesti lihatöötlemise sektori aasta 3 kuu kokkuvõte Lühikokkuvõte Lihatöötlemise sektori majandusnäitajad on 3 kuu arvestuses püsinud varasemaga

Eesti lihatöötlemise sektori aasta 3 kuu kokkuvõte Lühikokkuvõte Lihatöötlemise sektori majandusnäitajad on 3 kuu arvestuses püsinud varasemaga Eesti lihatöötlemise sektori 2016. aasta 3 kuu kokkuvõte Lühikokkuvõte Lihatöötlemise sektori majandusnäitajad on 3 kuu arvestuses püsinud varasemaga võrreldes üpris stabiilsel tasemel, vaatamata asjaolule,

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme,

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, 2016 märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, et märtsis laekus tulumaksu eelmise märtsist vähem ka 2009

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

Microsoft Word - eelarve_strateegia_2016_2019.odt

Microsoft Word - eelarve_strateegia_2016_2019.odt HELME VALLA EELARVESTRATEEGIA AASTATEKS 2016-2019 1 Sisukord 1. Eelarvestrateegia koostamine... 3 2. Majanduslik olukord... 3 2.1.Majanduslik olukord riigis... 3 2.2.Sotsiaalmajanduslik olukord Helme vallas...

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem