2019.aasta Lääne-Nigula valla eelarve Seletuskiri

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "2019.aasta Lääne-Nigula valla eelarve Seletuskiri"

Väljavõte

1 2019.AASTA LÄÄNE-NIGULA VALLA EELARVE SELETUSKIRI Piret Zahkna LÄÄNE-NIGULA VALLAVALITSUS 2018 Lk 0

2 SISUKORD Üldosa... 2 Lääne-Nigula vallavalitsuse lähteseisukohad eelarve koostamisel... 2 Eelarve ülesehitus... 4 Eelarve seosed arengukava ja eelarvestrateegiaga... 4 Põhitegevuse tulud... 6 Maksutulud... 6 Tulud kaupade ja teenuste müügist... 8 Saadud toetused tegevustuludest Muud tegevustulud Põhitegevuse kulud ja investeeringud Üldised valitsemissektori teenused Avalik kord ja julgeolek Majandus Keskkonnakaitse Elamu- ja kommunaalmajandus Tervishoid Vaba aeg, kultuur ja religioon Haridus Sotsiaalne kaitse Investeerimistegevus Finantseerimistegevus Raha muutus Osavalla eelarved Kullamaa Osavalla eelarve Martna Osavalla eelarve Noarootsi Osavalla eelarve Nõva Osavalla eelarve Muu oluline informatsioon Lk 1

3 ÜLDOSA Kohaliku omavalitsuse üksuse eelarve koostamine, vastuvõtmine, muutmine, täitmine ja avalikustamise ning aruandluse nõuded sätestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduses (KOFS) 1. Eelarve eelnõu koostab vallavalitsus vastavalt KOFS -des 5 ja 21 sätestatule. Eelarve eelnõule lisatakse seletuskiri. Seletuskirjas tuleb esitada vähemalt järgmine informatsioon: 1) selgitused ja põhjendused KOFS 5 lõike 3 kirjeldatud detailsus eelmise aasta, jooksva aasta ning eelseisva eelarvesaasta kohta; 2) selgitused eelarve eelnõus ja eelarvestrateegias esinevate andmete oluliste erinevuste kohta; 3) ülevaade arengukavas ja muudes arengudokumentides kajastatud eesmärkide kavandavast täitmise plaanist eelseisval eelarveaastal ning nende täitmiseks kavandavatest tegevustest; 4) kohaliku omavalitsuse üksuse ja tema arvestusüksuse oodatav põhitegevuse tulemi väärtus ja netovõlakoormus eelseisva eelarveaasta lõpuks; 5) ülevaade finantsdistsipliini tagamise meetme rakendamise menetluse ajal eelarvestrateegias või raske finantsolukorra ohu kõrvaldamise menetluse ajal saneerimiskavas eelseisva eelarveaastaks kavandatud tegevuste või meetmete kohta; 6) muu oluline informatsioon eelseisva eelarveaasta kohta aasta eelarve on koostatud tekkepõhiselt ning üleminekuaastal ei pea eelmise ja jooksva aasta näitajaid teisendama tekkepõhisteks, kuid tuleb välja tuua selgitused kassa- ja tekkepõhiste näitajate olulisemate erinevuste kohta) 2. Eelarve eelnõu ja seletuskiri esitab vallavalitsus volikogule hiljemalt üks kuu enne eelseisva eelarveaasta algust ning see avaldatakse seitsme tööpäeva jooksul pärast volikole esitamist kohaliku omavalitsuse üksuse veebilehel. 3 LÄÄNE-NIGULA VALLAVALITSUSE LÄHTESEISUKOHAD EELARVE KOOSTAMISEL Lääne-Nigula valla aasta eelarve lähteseisukohad põhinevad konservatiivsuse printsiibil, Lääne-Nigula valla arengukaval ja Lääne-Nigula valla eelarvestrateegial , Kullamaa valla, Lääne-Nigula valla, Martna valla, Noarootsi valla ja Nõva valla ühinemislepingu sätetel ja Vabariigi Valitsuse ning Rahandusministeeriumi poolt eelarve koostamise ajaks teada olevatel andmetel 1 Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus Allikas: KOFS käsiraamat, Kalle Kukk, ERKAS Finants OÜ Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus 22. Lk 2

4 Prognoosimisel on kasutatud järgnevaid põhimõtteid: 1) konservatiivne tulumaksu prognoos +3,5% aasta eeldatavast täitmisest. 2) tasandusfondi suurenemine euro võrra 4, kuhu lisanduvad toetusfondist jäätmekäitluse ja sotsiaaltoetuste teenindamise toetused. 3) toetusfondi suurenemine euro võrra lasteaia õpetajate palgatoetuse ühe komponendi osas. 4) lasteaia õpetajate töötasu muutus lähtudes lasteaiaõpetajate palgatoetuse tingimustest 5, sellega seonduv lasteaedade direktorite töötasu tõus. 5) teiste töötajate töötasu tõus tulenevalt Vabariigi Valitsuse muudatus ettepanekutest (õpetajad, töötajate töötasu alammäär, sellega seotud isikud ja tugispetsialistid). 6) Linnamäe Lasteaia lisarühma ja muusikaõpetaja (0,5) kuludega arvestamine. 7) Reservfondi suurus eurot, sh üldine reservfond eurot ja osavaldade reservfond eurot võrdsetes osades. 8) Majandamiskulude prognoosimisel võetakse arvesse tegelikke kütte-, elektri-, vee- ja muid kinnituskulusid. 9) Palgafondi arvestuse aluseks on kinnitatud struktuurid. Õpetajate ja lasteaiaõpetajate palgafondi on arvestatud 2% õpetajate töötasust asendustasudeks. 10) Õppevahendeid on arvestatud haridusasutustele 100 eurot lapse kohta. Ujumisraha koolidele on arvestatud 8000 eurot. 11) Koolitusraha arvestuse aluseks on ametiasutustes 150 eurot ametikoha kohta ning haridusasutustes 150 eurot õpetajate kohta. 12) Eelarves on arvestatud vahendid õpilaste ja õpetajate tunnustamise ühtlustamiseks. 13) Eelarves on kavandatud vahendid SOTEE projekti lõppemisel 0,5 Nõva koduhooldusega tegeleva töötaja ja 1,0 Kullamaa koduhooldusega tegeleva töötaja palkamiseks. 14) Eelarves on kavandatud vahendid uute autode hankimiseks sotsiaaltöötajatele Kullamaa-Martna ja Nõva-Noarootsi piirkonnas. 15) tuleb hakata koostama valla uut üldplaneeringut. Käesolevas seletuskirjas tuuakse välja osavaldade eelarvemahud ja osad. 4 ( ) 5 Lasteaiaõpetaja töötasu alammäär on aasta 1. jaanuarist vähemalt 85% üldhariduskooli õpetaja töötasu alammäärast ning aasta 1. jaanuarist vähemalt 90% üldhariduskooli õpetajate töötasu alamäärast ning magistrikraadiga või sellega võrdsustatud tasemega lasteaiaõpetajal vähemalt 100% üldhariduskooli õpetaja töötasu alammäärast. Siinkohal tuleb arvestada, et aastal enam lasteaiaõpetajate palgatoetus võrreldes aastaga ei muutu ning lisaraha tuleb leida KOV l endal. Lk 3

5 EELARVE ÜLESEHITUS Vastavalt KOFS ile ja Lääne-Nigula Vallavolikogu määrusega nr 9 (Lääne-Nigula valla eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kord) koosneb eelarve 5 osast ja on alates 2019.aastast tekkepõhine. Tabel 1. Kohaliku omavalitsuse eelarve struktuur EELARVETULEM (ÜLEJÄÄK / PUUDUJÄÄK) PUUDUJÄÄK / ÜLEJÄÄK PÕHITEGEVUS- TULEM OSA 1. PÕHITEGEVUSE TULUDE EELARVE Maksutulud (+) Tulud kaupade ja teenuste müügist (+) Saadavad toetused (+) Muud tegevustulud (+) OSA 2. PÕHITEGEVUSE KULUDE EELARVE Antavad toetused (-) Muud tegevuskulud (-) OSA 3. INVESTEERIMISTEGEVUSE EELARVE Põhivara soetus (-) Põhivara müük (+) Saadav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks (+) Antav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks (-) Osaluste soetus (-) Osaluste müük (+) Muude aktsiate ja osaluste soetus (-) Muude aktsiate ja osaluste müük (+) Antavad laenud (-) Tagasilaekuvad laenud (+) Finantstulud ja kulud (+/-) OSA 4. FINANTSEERIMISTEGEVUSE EELARVE Võetud laenud (+) Makstud laenud (-) OSA 5. KASSA JA HOIUSED Raha ja pangakontosaldode muutused (+/-) Osaluste saldo muutus rahaturu- ja intressifondide aktsiates või osakutes (+/-) Võlakirjade saldo muutus (+/-) EELARVE SEOSED ARENGUKAVA JA EELARVESTRATEEGIAGA KOFS 22 lg 1 1 ja lg 2 kohaselt peab eelarves olema toodud ülevaade arengukavas ja muudes arengudokumentides (eelarvestrateegias) kajastatud eesmärkide kavandatavast täitmise plaanist eelseisval eelarveaastal ning nende kavandavatest tegevustest. Arengukava määrab kohaliku omavalitsus üksuse prioriteetsed suunad, eelarvestrateegiaga sätestatakse eesmärkide saavutamiseks tegevuste finantseerimine. Eelarve koostamisel lähtutakse mõlema arengudokumendi aasta plaanitud eesmärkidest, mida võimalikult sarnases mahul ja viisil viiakse eelarvesse. Lk 4

6 VISIOON: Lääne-Nigula vald on head elu- ja töökeskkonda pakkuv ettevõtjasõbralik kohalik omavalitsus, kus on ühtehoidvad ja väärtustatud kogukonnad, rikkalik kultuuri- ja looduspärand ning paiknevad kogu Läänemaa elanikele tööhõivet pakkuvad puhke- ja tootmisalad ning ettevõtted. Lääne-Nigula valla visiooni elluviimiseks on strateegias püstitatud neli valdkonnaülest eesmärki, mida toetavad valdkondlikud eesmärgid ja tegevussuunad. Lääne-Nigula vald atraktiivne elu- ja töökeskkond luues eeldusi elanike arvu suurendamiseks. Ettevõtjasõbralik, kõrge tööhõive ja tasuvate töökohtadega omavalitsus. Hästi toimivad ning vajadustele vastavad taristud. Avatud, innovaatiline ja kogukonda kaasav juhtimine. Tabel 2. Eelarvestrateegia versus eelarve, 2019.a Nimetus Strateegia Eelarve projekt Põhitegevuse tulud , ,00 Maksutulud , ,00 Tulud kaupade ja teenuste müügist , ,00 Saadavad toetused tegevuskuludeks , ,00 Muud tegevustulud , ,00 Põhitegevuse kulud , ,00 Antavad toetused tegevuskuludeks , ,00 Muud tegevuskulud , ,00 Põhitegevuse tulem , ,00 Investeerimistegevus , ,00 Põhivara müük , ,00 Põhivara soetus , ,00 Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine , ,00 Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine , ,00 Osaluste ja muude aktsiate ja osade müük , ,00 Finantskulud , ,00 Eelarve tulem , ,00 Finantseerimistegevus , ,00 Kohustuste võtmine , ,00 Kohustuste tasumine , ,00 Likviidsete varade muutus , ,00 Lk 5

7 Eelarvestrateegia on võrreldes aasta eelarve projektiga veidi optimistlikum, kuid üldjoontes on nad kattuvad. Põhitegevusetulude maht aasta jooksul kasvab, kuna jooksvad sihtotstarbelised tulud laekuvad aasta jooksul, seevastu strateegias on nad sisse prognoositud. Põhitegevuse kuludesse sai prognoositud kõik palgatõusud ning lisakulud (Linnamäe Lasteaed), mis strateegias ning mõni valdkonda täpsustati ja ühtlustati lisaks. Investeeringute osakaal on veidi kõrgem kui strateegias, kuna lisandunud on aasta suuremate investeeringute jäägid. PÕHITEGEVUSE TULUD Põhitegevuse tuludena käsitletakse eelarvestrateegias tulenevalt KOFS-i regulatsioonist järgmisi tulusid: 1) maksutulud; 2) tulud kaupade ja teenuste müügist; 3) saadavad toetused tegevuskuludeks; 4) muud tegevustulud. Tabel 3. Põhitegevuse tulud eelarve, aasta täitmine (oktoobri seisuga), aasta projekt Nimetus okt % Eelarve Eelarve Täitmine Eelarve kassapõhine kassapõhine kassapõhine tekkepõhine Osakaal Maksutulud % Tulud kaupade ja teenuste müügist % Saadavad toetused tegevuskuludeks % Muud tegevustulud % PÕHITEGEVUSE TULUD % Põhitegevuse tulude maht aastal on eurot, millest 48,57% moodustab maksutulud, 40% riigilt saadud toetused ning 10% tulud kaupade ja teenuste müügist. Maksutulud Maksutulud koosnevad füüsilise isiku tulumaksu, maamaksu ja parimistasu laekumistest. Lääne-Nigula valla põhitegevuse tuludest moodustab alla poole füüsilise isiku tulumaks. Tulumaksu laekumist mõjutavad muutused maksumaksjate arvus, sissetulekute muutus ja riigi poolt määratud eraldiste suurus aastal kehtima hakkama tulumaksu seaduse 5 lg 1 p 1 kohaselt laekub maksumaksja elukohajärgsele omavalitsusele 11,93% residendist füüsilise isiku maksutavast tulust. Alates aastast ei ole maksumaksjate arv võrreldav eelmiste perioodidega, kuna Rahandusministeeriumi toodud andmetes lisandusid alates aastast maksumaksjate sekka ka pangahoiuselt tulumaksu maksvad isikud aastal augusti kuu andmetega on Lääne- Nigula vallas maksumaksjat. Lk 6

8 Tabel 4. Tulumaksu laekumine ja prognoos Maksumaksjate arv Maksumaksjate arvu muutus 0,42% 0,29% 0,16% 0,48% 0,67% 0,00% Füüsiliste isikute väljamaksed Sissetulek inimese kohta kuus Sissetuleku kasv 6,66% 6,09% 5,33% 6,62% 5,21% 3,62% Tulumaksu laekumine Tulumaksu laekumise kasv 7,71% 6,07% 6,44% 5,75% 6,53% 4,50% Tulumaksu laekumise ja sissetulekute suhe 11,78% 11,84% 11,75% 11,84% 11,76% 11,83% 11,93% Kui palju on aga neid, kus arvesse ei lähe pangahoiuse intress, siis see arv on arvutuslik. Jooksva ja järgneva aasta andmed on arvutuslikud ehk prognoositud tulumaksu laekumise ja keskmise töötasu kasvu arvestades aasta tegelikud andmed selguvad aasta I kvartali jooksul.. Maamaksu summa saadakse Keskkonnaministri a määruse nr 50 Maa korralise hindamise tulemused kehtestamine põhjal arvutatud maa maksustamishinna ja maamaksuseaduse 5 lõige 1 ettenähtud maamaksumäära 0,1 2,5 protsenti maa maksustamishinnast aastas korrutamise tulemusel. Lääne-Nigula vald on määranud maamaksumääraks põllumajandussaaduste tootmiseks oleval haritaval ja looduslikul rohumaal 1,7-2,0% maa maksustamishinnast aastas ning ülejäänud maad, olenemata kõlvikust ja sihtotstarbest 2,0-2,5% maa maksustamishinnast aastas. Maamaksu prognoos jääb aastaga võrreldes samale tasemele ehk eurot. Kohalike maksude seaduse 5 kohaselt on omavalitsusüksusel õigus kehtestada oma territooriumil 1) reklaamimaks, 2) teede ja tänavate sulgemise maks, 3) mootorsõidukimaks, 4) loomapidamismaks, 5) lõbustusmaks ja 6) parkimistasu. Lääne-Nigula vallas kehtib kaks Noarootsi Vallavolikogu poolt kehtestatud maksu: 1) parkimistasu ja 2) teede sulgemise maks. Parkimistasu tuleb tasuda Österby sadama parkimisalal ning parkimistasu määr mootorsõidukil (v.a buss) on 5 eurot päev ning bussil 10 eurot päev. Teede ja tänavate sulgemise maksu maksuobjektiks on endise Noarootsi valla territooriumil üldkasutatava tee, tänava, väljaku, parkla, pargi, puhkeala või selle osa sulgemine demonstratsioonide, rongkäikude ja muude Lk 7

9 Ürituste korraldamiseks, samuti ehitus- või remonditöödeks. Maksumäärad on järgnevad: 1) asfaldkattega teed 65 eurot ööpäev, 2) kruusakattega teed 45 eurot ööpäev, 3) parkimisalas asuva platsi puhul 65 eurot ööpäev. Tulud kaupade ja teenuste müügist Tulud kaupade ja teenuste eest moodustavad tasud (lasteaiad, koolid, hooldekodud, rendid, üürid jms) ja riigilõivud. Nende tulude osatähtsus aasta eelarves moodustab 10,12% ehk eurot. Tabel 5. Tulud kaupade ja teenuste müügist 2018 versus 2019 Nimetus Tulud kaupade ja teenuste müügist , , Haridustulud , , Rahva- ja kultuurimajade tasulised teenused 3 628, , Spordibaaside tulud 6 650, , Sotisaaltulud , , Üüritulud , , Tulu keskkonnaalasest tegevusest 1 000, , Tulud üldvalitsemisest 610,00 500, Tulud sideteenustelt 2 330, , Tulu muudelt majandusaladelt 5 154,00 0, Renditulud , , Õiguste müük 2 250, , Muude toodete ja teenuste müük , , riigilõivud , , Riigilõivud , ,00 Kokku , ,00 Riigilõivude laekumist kavandatakse aastal eurot. Riigilõivude tuludena kajastatakse eelkõige ehitus- ja kasutuslubade riigilõive. Tulu haridusasutuste majandustegevusest kajastatakse laekumisi lastevanematelt lasteaedade kohatasu, toiduraha ning Lääne-Nigula valla munitsipaal haridusasutustes teiste KOV-de poolt makstud koolitustulusid. All toodud tabelis on toodud välja haridustulude aasta prognoosid asutuste lõikes. Tabel 6. Haridustulude jaotus asutuste lõikes, 2018 versus 2019 Nimetus Kullamaa Keskkool 6 100, , Haridustulud 6 100, ,00 Kullamaa Lasteaed 3 500, , Haridustulud 3 500, ,00 Kullamaa Osavallavalitsus ,00 500,00 Lk 8

10 Haridustulud ,00 500,00 Linnamäe Lasteaed , , Haridustulud , ,00 Lääne-Nigula Vallavalitsus , , Haridustulud , ,00 Martna Lasteaed 3 807, , Haridustulud 3 807, ,00 Martna Põhikool 7 308, , Haridustulud 7 308, ,00 Noarootsi Kool , , Haridustulud , ,00 Nõva Kool ,00 594, Haridustulud ,00 594,00 Oru Kool 9 427, , Haridustulud 9 427, ,00 Palivere Lasteaed , , Haridustulud , ,00 Palivere Põhikool 4 008, , Haridustulud 4 008, ,00 Risti Lasteaed , , Haridustulud , ,00 Risti Põhikool 6 047, , Haridustulud 6 047, ,00 Taebla Kool , , Haridustulud , ,00 Taebla Lasteaed , , Haridustulud , ,00 Kokku , ,00 Tulu kultuuriasutuste majandustegevusest kajastatakse reklaamitulu Lääne-Nigula infolehe avaldatud reklaamist ning kultuurimajade tulu tasulistest teenustelt. Tabel 7. Rahva- ja kultuurimajade tasulised teenused 2018 versus 2019 Nimetus Kullamaa kultuurimaja 1 200,00 300, Rahva- ja kultuurimajade tasulised teenused 1 200,00 300,00 Lääne-Nigula Vallavalitsus 428,00 600, Kuulutuste müük ajalehes 428,00 600,00 Noarootsi Osavallavalitsus 2 000, , Rahva- ja kultuurimajade tasulised teenused 2 000, ,00 Kokku 3 628, ,00 Sotsiaalasutuste majandustegevuse tulu all kajastatakse hooldekodude hooldustasusid ja muid sotsiaalteenuste tasusid. Lk 9

11 Tabel 8. Sotsiaaltulude jaotus 2018 versus 2019 Nimetus Lääne-Nigula Vallavalitsus , ,00 Beebikool 0,00 200,00 Häirenupp 240,00 240,00 Koduteenus 4 896, ,00 SOTEE ,00 0,00 Sotsiaaltransport 3 144, ,00 Oru Hooldekodu , , Sotisaaltulud , ,00 Risti Hooldekodu , , Sotisaaltulud , ,00 Kokku , , aasta hooldekodude tulubaasi on arvestatud põhimõttel, et Risti Hooldekodus on 30 hoolduskohta ning Oru Hooldekodus (riigi rahastamisel) hoolduskohta. Hooldekodud toimivad isemajandamise põhimõttel. Tulu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevusest käsitletakse Lääne-Nigula valla omandis olevate vara üüri füüsilistele isikutele. Siia kuuluvad tulud eluruumide, sotsiaalpindade üüri- ja kommunaaltulud. Tabel 9. Üüritulude jaotus 2018 versus 2019 Nimetus Kullamaa Osavallavalitsus , , Üüritulud , ,00 Lääne-Nigula Vallavalitsus , , Üüritulud , ,00 Martna Osavallavalitsus , , Üüritulud , ,00 Noarootsi Osavallavalitsus , , Üüritulud , ,00 Nõva Osavallavalitsus 6 000, , Üüritulud 6 000, ,00 Oru Hooldekodu 955,00 955, Üüritulud 955,00 955,00 Taebla Kool 3 639, , Üüritulud 3 639, ,00 Kokku , ,00 Tulu keskkonnalasest tegevusest on Noarootsi jäätmekäitluse tulu. Laekumised üldvalitsemise majandustegevusest kajastatakse eelkõige printimis- ja paljundamistulusid. Lk 10

12 Üüri- ja renditulude all on kajastatud juriidiliste isikute renditulud ja kommunaalmaksed. Tabel 10. Renditulude jaotus 2018 versus 2019 Nimetus Kullamaa Osavallavalitsus 0, , Renditulud 0, ,00 Lääne-Nigula valla Noortekeskus 460, Renditulud 460,00 Lääne-Nigula Vallavalitsus 9 230, , Renditulud 9 230, ,00 Martna Osavallavalitsus 7 430, , Renditulud 7 430, ,00 Noarootsi Kool 1 971,00 0, Renditulud 1 971,00 0,00 Noarootsi Osavallavalitsus 3 530, , Renditulud 3 530, ,00 Nõva Osavallavalitsus 0, , Renditulud 0, ,00 Kokku , ,00 Õiguste müügi all on arvestatud Österby sadama kairendi tulu. Muu kaupade ja teenuste müügi all on kajatatud Oru söökla toidu müük. Saadud toetused tegevustuludest Toetused moodustavad eelarve põhitegevuse tulude mahust 40,60 % ehk kokku eurot. Tabel 11. Saadud tegevustoetused 2018 versus 2019 Nimetus Tegevustoetus , ,00 Kullamaa Keskkool 1 920,00 0,00 Kullamaa kultuurimaja 300,00 0,00 Kullamaa Osavallavalitsus ,00 0,00 Kullamaa Raamatukogu 2 050, ,00 Linnamäe Lasteaed 1 158,00 0,00 Lääne-Nigula valla Noortekeskus 3 592,00 0,00 Lääne-Nigula valla Raamatukogu 7 400, ,00 Lääne-Nigula Vallavalitsus , ,00 Martna Lasteaed 908,00 0,00 Martna Osavallavalitsus 9 975, ,00 Martna Põhikool 8 781,00 0,00 Noarootsi Kool , ,00 Lk 11

13 Noarootsi Osavallavalitsus 1 448, ,00 Nõva Kool ,00 0,00 Nõva Osavallavalitsus 349,00 698,00 Oru Kool ,00 0,00 Palivere Lasteaed 940,00 0,00 Palivere Põhikool 2 422,00 0,00 Risti Hooldekodu 214,00 0,00 Risti Lasteaed 752,00 0,00 Risti Põhikool 974,00 0,00 Taebla Kool 1 858,00 0,00 Taebla Lasteaed 2 032,00 0, Toetus- ja tasandusfond , ,00 Kullamaa Osavallavalitsus , ,00 Lääne-Nigula Vallavalitsus , ,00 Martna Osavallavalitsus , ,00 Noarootsi Osavallavalitsus , ,00 Nõva Osavallavalitsus , ,00 Kokku , ,00 Põhiline osa saadavatest toetustest tegevuskuludeks on toetusfondi eraldised, mis jagunevad õpetajate tööjõukuludeks, koolide täiendkoolituskuludeks ja juhtimiskuludeks, õppevahenditeks, koolilõunaks. Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludena on kajastatud Rahandusministeeriumi makstavate õppelaenude kulud, raamatkogude rahad ja ¼ ühinemistoetust aasta eelarvetulude prognoosis ei ole arvestatud mitmesuguseid ühekordseid sihtotstarbelisi toetusi jooksvate kulude katteks, kuna need on raskesti prognoositavad ja reeglina kaasneb nendega eelarves täiendav sihtotstarbeline kulu. Muud tegevustulud Muud tegevustulud on aasta eelarves ette nähtud summas eurot. Kaevandamistasude laekumine on arvestatud konservatiivselt ja positiivse laekumise korral on võimalik vastavad lisakulud teha lisaeelarvega. Tabel 12. Muud tegevustulud 2018 versus 2019 Nimetus Keskkonnatasud , , Saastetasud 3 225,00 0, Muud ebatavalised tulud ,00 0,00 Kokku , ,00 Lk 12

14 PÕHITEGEVUSE KULUD JA INVESTEERINGUD Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 6 on kohaliku omavalitsuse ülesanne korraldada vallas elamu- ja kommunaalmajandust, veevarustust, heakorda, valla teede ja tänavate korrashoidu, koolieelsete lasteasutuste, põhikoolide, raamatukogude, kultuurikeskuste ja hooldekodu ning teiste kohalike asutuste ülalpidamist ning korraldama vallas sotsiaalabi ja sotsiaalteenuseid. Lääne-Nigula valla aasta eelarve põhitegevuse kulud jagunevad järgmisteks valdkondadeks: Üldvalitsemine (vallavolikogu, vallavalitsus, reservfond, muud üldised teenused ja valitsussektori võla teenindamine, ülalnimetamata üldised valitsussektori kulud); Avalik kord; Majandus (ettevõtlus, põllumajandus, maanteetransport, transpordikorraldus, turism, veetransport, üldmajanduslikud projektid); Keskkonnakaitse (heakord, veevarustus, jäätme- ja heitveekäitlus); Elamu-ja kommunaalmajandus (tänavavalgustus, kalmistud, veevarustus ja kommunaalmajandus); Tervishoid (tervisekeskus, perearstipunktid, hambaravi); Vabaaeg (noortekeskused, sporditegevus, raamatukogud, kohalikud kultuuriüritused, klubide-seltside toetamine); Haridus (lasteaiad, põhikoolid, lasteaia- ja kooliteenuse ostmine teistelt kohalikelt omavalitsustelt, huvialategevus); Sotsiaalne kaitse (teenused puuetega inimestele, eakatele, lastega peredele, töötutele, hooldekodu ning päevakeskuse teenused). Tabel 13. Põhitegevuse kulud 2018 eelarve, aasta täitmine (oktoobri seisuga), aasta projekt Nimetus okt % Eelarve Eelarve Täitmine Eelarve kassapõhine kassapõhine kassapõhine tekkepõhine Osakaal Antud toetused tegevuskuludeks % Muud tegevuskulud % PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU Võrreldes aastaga vähenevad toetuste osakaal euro võrra aastal oli toetusena LEADR i projektitoetus teeviitadele ( euro), lisaks OÜ Nõva Kilkile vähesetähtsusega toetust eurot, samuti oli kajastatud toetusena Taebla Kultuurimaja haldamine ja SA PLTSH toetus ( eurot) aastal on suurem osa asendus- ja järelhoolduseks saadud toetust klassifitseeritud peamiselt majandamiskuludeks ning 2018.aasta II kvartalist ei laekunud enam vajaduspõhist peretoetust. Sellest tulenevalt on vähenenud oluliselt toetuste osakaal. Tabel 14. Antud toetused tegevuskuludeks 2018 versus 2019 Nimetus Muud üldised valitsussektori teenused , , liikmemaks , ,00 Lk 13

15 Liikmemaksud , , Päästeteenused 2 030, , tegevustoetus 2 030, , Mittesihtotstarbelised toetused 2 030, , Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika , , tegevustoetus , , Tegevustoetused , , Maanteetransport ,00 0, tegevustoetus ,00 0, Tegevustoetused ,00 0, Veetransport 0, , tegevustoetus 0, , Mittesihtotstarbelised toetused 0, , Turism , , tegevustoetus , , Tegevustoetused , , Üldmajanduslikud arendusprojektid 980,00 980, tegevustoetus 980,00 980, Tegevustoetused 980,00 980, Üldmeditsiiniteenused 1 150, , tegevustoetus 1 150, , Tegevustoetused 1 150, , Sport , , tegevustoetus , , Mittesihtotstarbelised toetused , , Noorsootöö ja noortekeskused 1 624,00 0, tegevustoetus 1 624,00 0, Tegevustoetused 1 624,00 0, Vaba aja üritused , , tegevustoetus , , Mittesihtotstarbelised toetused , , Raamatukogud 564,00 0, tegevustoetus 564,00 0, Tegevustoetused 564,00 0, Muuseumid 1 000,00 0, tegevustoetus 1 000,00 0, Tegevustoetused 1 000,00 0, Religiooni- ja muud ühiskonnateenused , , tegevustoetus , , Mittesihtotstarbelised toetused , , Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus 5 500, tegevustoetus 5 500, Mittesihtotstarbelised toetused 5 500, Alusharidus 3 300,00 0, sotsiaaltoetused 3 300,00 0, Õppetoetus 3 300,00 0,00 Lk 14

16 Põhihariduse otsekulud 960,00 10, sotsiaaltoetused 950,00 0, Õppetoetus 950,00 0, liikmemaks 10,00 10, Liikmemaksud 10,00 10, Koolitransport 6 500, , sotsiaaltoetused 1 500, , Õppetoetus 1 500, , tegevustoetus 5 000,00 0, Tegevustoetused 5 000,00 0, Koolitoit 2 025, , sotsiaaltoetused 2 025, , Õppetoetus 2 025, , Muud hariduse abiteenused , , sotsiaaltoetused , , Peretoetused , , Õppetoetus , , tegevustoetus 1 387, , Tegevustoetused 1 387, , Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse , , sotsiaaltoetused , , Erisoodustuse sotsiaalmaks , , Toetused puudega inimestele , , Muu eakate sotsiaalne kaitse , , sotsiaaltoetused , , Muud toetused , , tegevustoetus 2 155, Tegevustoetused 2 155, Asendus- ja järelhooldus , , sotsiaaltoetused , , Peretoetused , , Muud toetused 1 491, Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse , , sotsiaaltoetused , , Peretoetused , , Riiklik toimetulekutoetus , , sotsiaaltoetused , , Toimetulekutoetus , , Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse , , sotsiaaltoetused , , Muud toetused , ,00 Kokku , , aastal suureneb personalikulud euro võrra ning majandamiskulud euro võrra, muud kuluv vähenevad euro võrra võrreldes aasta eelarvega. Viimase Lk 15

17 kontogrupi vähenemine on loomulik, kuna muude kuludena kajastati kassapõhiselt tagatistasusid, mida tekkepõhiselt enam kajastama ei pea. Järgnevalt antakse ülevaade majandamiskulude ja investeeringute jaotusest valdkondade ja tegevusalade lõikes. Üldised valitsemissektori teenused Üldised valitsemissektori kulude maht on eurot, mis moodustab kogu eelarve tegevuskuludest 6,43 %. Tabel 15. Üldised valitsemissektori teenuste kulud ja investeeringud 2018 versus 2019 Nimetus Valla- ja linnavolikogu , , personalikulud , , majandamiskulud 4 107, , Valla- ja linnavalitsus , , investeerimistegevus , , ostetud osalused 1 301,00 0, personalikulud , , majandamiskulud , , muud tegevuskulud 1 536, , Kohaliku omavalitsuse üksuse reservfond , , muud tegevuskulud , , Muud üldised valitsussektori teenused , , liikmemaks , , Valitsussektori võla teenindamine , , finantskulud , ,00 Vallavolikogu (01111) personalikuludena on arvestatud volikogu esimehe ja aseesimehe hüvitised ning muud tasud määruse Vallavolikogu tööst osavõtu eest tasu ja volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvituse maksmise kord kohaselt. Volikogu liikmed, kes ei saa mingit palgatulu (sh juhatuse liikme tasu), makstakse sotsiaalmaksuseaduse 2 lg 3 p 1 kohaselt sotsiaalmaksu (volikogu liige on sotsiaalmaksuseaduse mõistes ametnik) kuu eest maksud tasult, kuid mitte vähem kui käesoleva seaduse -s 2 1 nimetatud kuumääralt. Majanduskulusesse on planeeritud lähetuskulud. Vallavalitsuse (01112) teenistujate koosseisu ja personalikulude planeerimisel on aluseks võetud Lääne-Nigula Vallavolikogu otsus nr 17 Lääne-Nigula Vallavalitsuse ja osavallavalitsuste struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kinnitamine ja samal kuupäeval vastu võetud määrus nr 2 Lääne-Nigula Vallavalitsuse palgajuhendi ja Lääne-Nigula Vallavalitsuse ametnike haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele esitatavate nõuete kehtestamine. Personalikuludesse on planeeritud teenistujate ja ametnike palgakulud ja lisaks vallavalitsuse liikmete tasud. Reservfondi (01114) mahuks jääb EUR. Lk 16

18 Muude üldiste valitsussektorite teenuste (01600) on kajastatud liikmemaksud järgmistes organisatsioonides: Eesti Linnade ja Valdade Liit, Kodukant Läänemaa, Läänemaa Rannakalandusselts, MTÜ Terra Maritima, MTÜ Läänemaa Turism, MTÜ Põhja-eesti Ühistranspordikeskus jt Valitsussektori võla teenindamine (01700) on kajastatud laenuintresside tagasimaksed. Avalik kord ja julgeolek Avaliku korra ja julgeoleku kulude maht on eurot. Tabel 16. Avaliku kord ja julgeoleku kulud 2018 versus 2019 Nimetus Päästeteenused 9 535, , tegevustoetus 2 030, , personalikulud 1 205, , majandamiskulud 6 300, , Muu avalik kord ja julgeolek, sh haldus 4 150, , majandamiskulud 4 150, , Päästeteenused kajastatakse toetusi vabatahtlikele päästjatele ning vabatahtliku pääste tegevus- ja personalikulud Muu avalik kord- kajastatakse Noarootsi valvekaameraid (Riguldi, Hosby, Österby) ja nende hooldustasud. Majandus Majanduse kulude maht on eurot, mis moodustab kogu eelarve kuludest 11,0 %. Tabel 17. Majanduse kulud ja investeeringud 2018 versus 2019 Nimetus Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika , , investeerimistegevus 0, , tegevustoetus , , Põllumajandus , , personalikulud 286,00 0, majandamiskulud , , muud tegevuskulud 150,00 40, Kalandus ja jahindus , personalikulud 2 007, majandamiskulud 8 140,00 Lk 17

19 Muu energia- ja soojamajandus , , investeerimistegevus , , personalikulud , , majandamiskulud , , Maanteetransport , , investeerimistegevus , , tegevustoetus ,00 0, majandamiskulud , , muud tegevuskulud ,00 0, Ühistranspordi korraldus 0, , personalikulud 2 184, majandamiskulud 0, , Veetransport , , investeerimistegevus , , tegevustoetus 0, , personalikulud 9 955, , majandamiskulud , , Turism , , investeerimistegevus ,00 0, tegevustoetus , , antud toetused PV soetuseks ,00 0, majandamiskulud 3 410, , Üldmajanduslikud arendusprojektid , , tegevustoetus 980,00 980, majandamiskulud , , Muu majandus (sh majanduse haldus) , majandamiskulud ,00 Üldise majanduspoliitika (04110) all on kavandatud valla ettevõtlustoetuse rakendatavad ettevõtluse toetusmeetmed (nendeks on näiteks: koolitused, messidel ja laatadel osalemine, väikeinvesteeringud juurdepääsuteede korrastamiseks ja ruumide kohandamiseks). Investeeringuna on kajastatud Taebla tööstusala PKT projekt. Maakorralduse (04210) all kajastatakse selle eelarve tegevusala all teede, tänavate ning muude munitsipaalomandisse taotletavate maade katastriüksuste moodustamise ja kinnistamise kulud, samuti valla omandisse taotletavate teiste kinnistute ära lõigetega tekkivate uute kinnistute moodustamisega kaasnevad kulud, notari- ja kinnistamiskulud ning kaasnevad riigilõivud. Muu energia- ja soojamajandus (04360) all kajastatakse Martnas katlamajade ülevalpidamiskulud, so personalikulud ja majandamiskulud. Investeeringuna on kajastatud Martna katlamaja automatiseerimine. Maanteetransport (04510). Avalike teede hoolduse ja remondi eesmärgiks on tagada avalike teede seisunditaseme vastavus ehitusseadustikus ja selle rakendusaktides sätestatud nõuetele. Teede hoolduse ja remondi võib jagada kaheks: kruuskattega teede hoolduseks ja mustkattega teede hoolduseks. Taliteenistuse eesmärgiks on tagada avalike teede, avalikuks kasutamiseks Lk 18

20 tunnistatud erateede vastavus teeseaduses ja selle rakendusaktides sätestatud nõuetele. Viimaste aastate kogemus näitab, et taliteenistuse kulud kõiguvad aastate lõikes väga suures ulatuses ning täpset summat pole võimalik ette näha ja prognoosida. Sellepärast võib sõltudes ilmastikuoludest ja tööde tegelikust mahust esineda vajadus tõsta teede taliteenistuse ja teiste teehooldusega seotud eelarveridade vahel kulusid ringi. Samuti võib tööde elluviimise käigus selguda, et mõni suvine hooldustöö klassifitseerib investeeringuna, vastavad muudatused tehakse lisa või täpsustatud eelarvetega. Ühistranspordi korraldus (04512) all kajastatakse nn eakate poeringe. Veetransport (04520) all kajastatakse Osmussaare ühendusega seotud majandamiskulud, saarevahi tasu, Österby ja Hara sadama korrashoiukulusid ning sadamakapteni tasu. Investeeringu objektiks on Hara sadam. Turismi (04730) alla on kavandatud iga-aastased majandamiskulud SA-le Palivere Turismi ja Spordikeskusele suusaradade ja discolfi radade hooldamiseks. Samuti on arvestatud Noarootsi infopunkti majandamiskuludega ning tegevustoetusega ja projektikuludega MTÜ-le Terra Maritima. Üldmajanduslikud projektid (04740). Eesmärgiks on koostada vajalik dokumentatsioon ja tellida konsultatsioonid- analüüsid valla seisukohalt oluliste projektide elluviimiseks ning rahastada valla seisukohalt vajalike haldus- ja muude uuringute läbiviimist. Selle eelarverea all kavandatakse muuhulgas uue üldplaneeringu koostamise kulud, Palivere spordiplatsi projekteerimise kulud, valla omandis olevate hoonete digitaalne mõõdistamine, haridusasutustes valguse mõõdistamised, ühinenud valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arengukava koostamine jms Muu majandus (04900) alla on planeeritud valla arvutite rendikulud, IT-halduskulud (sh kaugtöökohad, serveriteenus jms), osavallavalitsuse ja vallavalitsuse registrite majandamiskulud ning ühtsed tarkvarakulud (nt Tresoor). Keskkonnakaitse Keskkonnakaitse kulude maht on eurot, mis moodustab kogu eelarve kuludest 0,85 %. Tabel 18. Keskkonnakaitse kulud ja investeeringud 2018 versus 2019 Nimetus Jäätmekäitlus , , majandamiskulud , , Heitveekäitlus 600,00 600, personalikulud 0,00 0, majandamiskulud 570,00 570, muud tegevuskulud 30,00 30, Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse , , investeerimistegevus ,00 0, personalikulud , ,00 Lk 19

21 55 - majandamiskulud , , muud tegevuskulud 0,00 0,00 Jäätmekäitluse (05100) all kavandatakse kulud prügiveole, tänavaprügikastide tühjendamiseks, omavoliliselt maha pandud jäätmete koristamiseks, jäätmeteabe korraldamiseks, ohtlike jäätmete kogumisringi läbiviimiseks, uute prügikastide soetamiseks ja kulud jäätmejaamale. Heitveekäitluse (05200) all on Rõude küla heitveekäitluse korraldamise kulud. Heakorra (05400) alla on koondatud heakorraga tegeleva töötajate töötasu ning majandamiskulud. (nt endise Lääne-Nigula haljastuse ja heakorra riigihanke kulud) Elamu- ja kommunaalmajandus Elamu ja kommunaalmajanduse kulude maht on eurot, mis moodustab kogu eelarve tegevuskuludest 3,63 %. Nimetus Elamumajanduse arendamine , , majandamiskulud , , Veevarustus , , investeerimistegevus , , antud toetused PV soetuseks , , personalikulud 402,00 0, majandamiskulud 1 838, , muud tegevuskulud 300,00 0, Tänavavalgustus , , investeerimistegevus , , majandamiskulud , , Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus , , investeerimistegevus , , personalikulud , , majandamiskulud , , muud tegevuskulud 300,00 0,00 Elamumajanduse haldamise (06100) kulud hõlmavad munitsipaalkorterite kommunaalkulusid. (küte, vesi- ja kanalisatsioon jms). Veevarustuse (06300) all on arvestatud Kullamaa assenisatsiooniauto kulud ning Rõude veevarustuse ülevalpidamise kulud. Investeeringuna on kajastatud Rõude veetrass ja Nõva- Variku ÜVK. Tänavavalgustuse (06400) kulude all on kajastatud elektri kulu tänavavalgustusele, tänavavalgustusrajatiste jooksev remont ja hooldus. Majandamiskulude all on arvestatud elektri Lk 20

22 kulu tänavavalgustusele, tänavavalgustusrajatiste jooksev remont ja hooldus (lampide vahetamine, elavhõbelampidest säästlikumate naatriumlampide või LED lampide kasutuselevõtt, automaatika jne uuendamine, uued postid). Muu elamu ja kommunaalhaldus (06605) all on kajastatud vara halduskorraldusega seotud personalikulud ja majandamiskulud (sh Lääne-Nigula haldurite töötasud, osavallast sõltuvalt ka erineva vara haldamise personali- ja majandamiskulud), samuti kalmistute haldamise kulud (kas sõlmitud lepingute kulu või kalmistuvahtide personali- ja majandamiskulud), kalmistute heakorratööd (nt niitmine, liiva vedu jms), hulkuvate loomadega seotud majandamiskulud. Investeeringuna on kajastatud Umbaia kinnistu detailplaneering ja Martnas lammutamist vajava kortermaja kinnistu maa ost. Tervishoid Tervishoiu kulude maht on kokku eurot. Tabel 19. Tervishoiukuludega seotud kulud 2018 versus 2019 Nimetus Üldmeditsiiniteenused , , tegevustoetus 1 150, , majandamiskulud , , Hambaraviteenused 840,00 799, majandamiskulud 840,00 799, Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine 2 005, personalikulud 1 445, majandamiskulud 560,00 Tervishoiu all on arvestatud toetused perearstide ruumide üleval pidamiseks ning hambaravi teenuse ruumide majandamiskulud. Beebikooli kulud (07600) on viidud vaba aja ürituste (08109) alla. Vaba aeg, kultuur ja religioon Vaba aja kultuuri ja religiooni kulude maht on eurot, mis moodustab kogu eelarve kuludest 13,57 %. Tabel 20. Vaba aeg, kultuur ja religiooni kulud 2018 versus 2019 Nimetus Sport , , tegevustoetus , , personalikulud , , majandamiskulud , ,00 Lk 21

23 Noorsootöö ja noortekeskused , , tegevustoetus 1 624,00 0, personalikulud , , majandamiskulud , , Vaba aja üritused , , tegevustoetus , , antud toetused PV soetuseks , , personalikulud 9 260, , majandamiskulud , , Raamatukogud , , tegevustoetus 564,00 0, personalikulud , , majandamiskulud , , Rahvakultuur , , investeerimistegevus , , personalikulud , , majandamiskulud , , muud tegevuskulud ,00 0, Muuseumid 1 540,00 935, tegevustoetus 1 000,00 0, majandamiskulud 540,00 935, Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused , , majandamiskulud , , Religiooni- ja muud ühiskonnateenused , , tegevustoetus , , majandamiskulud 4 258, , Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus 7 500,00 0, tegevustoetus 5 500, majandamiskulud 2 000,00 0,00 Sporditegevuse (08102) all on kajastatud toetused spordiklubidele, sportlaste tunnustamine ning spordihoonete ülevalpidamiskulud ja administraatori kulud (Risti, Oru, Palivere, Taebla, Nõva spordikompleks, Noarootsi jõusaal). Lisaks on antud eelarverea all osavaldade sporditegevuse kulud - majandamiskulud, toetused klubidele ja ürituste korraldamiseks. Eelarverea all on kavandatud eurot ülevallaliste spordiürituste korraldamiseks. Noorsootöö ja noortekeskuste (08107) all on arvestatud Lääne-Nigula noortekeskuste, Kullamaa, Martna Noortekeskuse kulud kui ka Pürksi ja Sutlepa vabaajakeskuse personali- ja majandamiskulud. Eelarves kavandatakse vaba aja keskuste palkade ühtlustamise kulud. Vaba aja üritused (08109) all on kavandatud toetused vallas tegutsevatele mittetulundusühingutele ning ülevallaliste kultuuriürituste (näiteks vabariigi aastapäeva üritus) korraldamiseks aasta jooksul kavandatakse koostada ja vastu võtta MTÜ-de toetamise ühtne kord, mis hakkab kehtima alates aastast. Lk 22

24 Raamatukogude all (08201) on kavandatud Lääne-Nigula valla raamatukogu (ja haruraamatukogude) ning eraldiseisvate osavaldade rahvaraamatukogude (Pürksi, Sutlepa, Martna, Rõude, Kullamaa, Liivi, Nõva) personali- ja majandamiskulud. Eelarvega on kavandatud raamatukogutöötajate palkade ühtlustamine. Rahvamajade (08202) alla on koondatud kultuurimajade (Pürksi ja Kullamaa) personali- ja majandamiskulud ning seltsi- ja rahvamajade (sh päevakeskuste) majandamiskulud. Noarootsi Kultuurikeskuse kaudu hakatakse korraldama ka Nõva kultuuritööd. Investeeringuna on kajastatud Linnamäe kultuurisaali ehitust. Muuseumi (08203) all on vahendid Koela Talumuuseumi ja Lyckholmi muuseumi kommunaalkuludeks. Ringhäälingu- ja kirjastamiskulud (08300) all kajastatakse valla infolehe kujundamise, trükkimisega ja levitamisega seotud kulud ning AIP-ga seotud kulud. Religioon ja muud ühiskonna teenused (08400) kajastatakse toetused kogudustele (nt EELK Lääne-Nigula kogudus korraldab erivajadustega inimeste tegevusi ja noortetööd, korrastab Lääne-Nigula Vabadussõja ausamba ümbrust, Teeliste Kiriku raames on kirik suveperioodil avatud jm). Samuti on kajastatud toetus EELK Kullamaa, EELK Martna Püha Martini Kogudusele, Nõva kogudusele ning Rooslepa kabeli (Noarootsi vald) elektrikulud ja pisiremondi kulud. Muu vaba aeg, kultuur ja religioon, sh haldus (08600) on viidud tegevusaladele vaba aja üritused (08109) ja rahvamajad) (08202). Haridus Hariduse kulude maht on eurot, mis moodustab kogu eelarve tegevuskuludest 55,30 %. Tabel 21. Hariduse kulud 2018 versus 2019 Nimetus Alusharidus , , investeerimistegevus , , sotsiaaltoetused 3 300,00 0, personalikulud , , majandamiskulud , , Põhihariduse otsekulud , , investeerimistegevus , , sotsiaaltoetused 950,00 0, liikmemaks 10,00 10, personalikulud , , majandamiskulud , , muud tegevuskulud 110,00 0, Üldkeskhariduse otsekulud , ,00 Lk 23

25 50 - personalikulud , , majandamiskulud 9 791, , Noorte huviharidus ja huvitegevus , , personalikulud , majandamiskulud , , Koolitransport , , sotsiaaltoetused 1 500, , tegevustoetus 5 000,00 0, personalikulud , , majandamiskulud , , Koolitoit , , sotsiaaltoetused 2 025, , personalikulud , , majandamiskulud , , muud tegevuskulud 930,00 0, Öömaja , , investeerimistegevus 6 000, personalikulud , , majandamiskulud , , Muud hariduse abiteenused , , sotsiaaltoetused , , tegevustoetus 1 387, , personalikulud , , majandamiskulud , , Muu haridus, sh hariduse haldus , , investeerimistegevus , , majandamiskulud ,00 0,00 Lasteaedade (09110) all on kavandatud kulutused 8 Lääne-Nigula valla koolieelse lasteasutuse (sh Noarootsi Põhikool ja Nõva Kool) palgakuludeks ja ülevalpidamiseks ning samuti teistele KOV-dele makstavad lasteaia kohatasud. Tabel 22. Lasteaia kulud 2018 versus 2019 Nimetus Alusharidus , ,00 Kullamaa Lasteaed , , investeerimistegevus 0, , personalikulud , , majandamiskulud , ,00 Linnamäe Lasteaed , , investeerimistegevus 0, , sotsiaaltoetused 300,00 0, personalikulud , , majandamiskulud , ,00 Lääne-Nigula Vallavalitsus , ,00 Lk 24

26 55 - majandamiskulud , ,00 Martna Lasteaed , , investeerimistegevus 8 400, , sotsiaaltoetused 400,00 0, personalikulud , , majandamiskulud , ,00 Noarootsi Kool , , investeerimistegevus , personalikulud , , majandamiskulud 4 000, ,00 Nõva Kool , , personalikulud , , majandamiskulud 6 320,00 Palivere Lasteaed , , investeerimistegevus 5 118,00 0, sotsiaaltoetused 500,00 0, personalikulud , , majandamiskulud , ,00 Risti Lasteaed , , sotsiaaltoetused 800,00 0, personalikulud , , majandamiskulud , ,00 Taebla Lasteaed , , investeerimistegevus , , sotsiaaltoetused 1 300,00 0, personalikulud , , majandamiskulud , ,00 Lasteaia investeeringutena on kajastatud Kullamaa Lasteaia soojussõlme rekonstrueerimist, Martna Lasteaia multifunktsionaalse keskuse loomist, Linnamäe Lasteaia mooduli paigutamiseks vajalikud investeeringud (vundament jms) ning seisuga Taebla Lasteaia investeeringu aasta jääki. Põhikoolide (09212) all on arvestatud kulud Lääne Nigula üldharidusasutuste (Risti Põhikooli, Oru Kooli, Palivere Põhikooli, Taebla Kooli, Nõva Kooli, Martna Põhikooli, Noarootsi Põhikooli ja Kullamaa Keskkooli) õpetajate ja muu personali palgakuludeks ja ülevalpidamiseks, samuti vahendid teiste KOV üksuste koolide pearahade tasumiseks ning majandamiskulusid. Alates aastast ei ole kasutuses tegevusalasid (algkoollasteaed) ja (gümnaasium), antud kulud koonduvad (põhikoolid) alla. Antud tegevusala alt on välja viidud ringijuhtide tasud tegevusalale (huviharidus) ning tugispetsialistide tasud tegevusalale (muu hariduse abiteenused). Tabel 23. Põhihariduse otsekulud 2018 versus 2019 Nimetus Põhihariduse otsekulud , ,00 Lk 25

Microsoft Word - Määrus nr 7 Puhja valla aasta lisaeelarve.doc

Microsoft Word - Määrus nr 7 Puhja valla aasta lisaeelarve.doc PUHJA VALLA 2015.a LISAEELARVE Lisa 1 Puhja Vallavolikogu 1. juuli 2015 määruse nr 7 juurde KOONDEELARVE 27.02.2015 LISA- EELARVE 01.07.2015 I osa PÕHITEGEVUSE TULUD 2 143 312 49 005 2 192 317 30 Maksutulud

Rohkem

Lisa Viiratsi Vallavolikogu a määrusele nr 66 VIIRATSI VALLA EELARVESTRATEEGIA AASTATEKS Viiratsi 2012

Lisa Viiratsi Vallavolikogu a määrusele nr 66 VIIRATSI VALLA EELARVESTRATEEGIA AASTATEKS Viiratsi 2012 Lisa Viiratsi Vallavolikogu 27.09.2012.a määrusele nr 66 VIIRATSI VALLA EELARVESTRATEEGIA AASTATEKS 2013-2016 Viiratsi 2012 Sisukord 1. Sissejuhatus 3 2. Vallavalitsuse majandusliku olukorra analüüs ja

Rohkem

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II  lugemine Märjamaa Vallavalitsus Lea Laurits 17.02. Eelarve ülesehitus ja esitlusviis Märjamaa valla eelarve koostamise aluseks on: Märjamaa valla arengukava 2010-2025 Märjamaa valla eelarvestrateegia -2018 Märjamaa

Rohkem

m24-Lisa

m24-Lisa Lisa Viimsi Vallavalitsuse 22.12.2015 määrusele nr 24 Viimsi valla 2015.aasta lisaeelarve artiklite jaotus 1. Eelarve põhitegevuse tulude jaotus tululiikide lõikes: Suurendamine Vähendamine TULU NIMETUS

Rohkem

NELJANDA KOOSSEISU

NELJANDA KOOSSEISU SELETUSKIRI Haapsalu linna. aasta esimene lisa ja Haapsalu Linnavalitsuse poolt on koostatud linna. aasta esimese lisa projekt. Eelnõu kohaselt: Põhitegevuse tulud vähenevad summas 65 028 eurot; Põhitegevuse

Rohkem

EELNÕU TÕRVA LINNA EELARVESTRATEEGIA

EELNÕU TÕRVA LINNA EELARVESTRATEEGIA EELNÕU TÕRVA LINNA EELARVESTRATEEGIA 2015 2019 Sisukord 1. SISSEJUHATUS... 3 1.1. Ülevaade strateegia koostamisest...3 1.2. Eesti majandusprgnoosid...3 2. TULUBAASI ÜLEVAADE JA PROGNOOS...4 2.1. Tulumaks...

Rohkem

VME_2016_kolmas_lisaeelarve_seletuskiri

VME_2016_kolmas_lisaeelarve_seletuskiri 1 Seletuskiri Tapa valla 2016 aasta kolmanda lisaeelarve eelnõule Tapa Vallavolikogu määrusega nr 58 26. novembrist 20 kinnitati Tapa valla 2016 aasta eelarve. Pärast riikliku tasandus- ja toetusfondi

Rohkem

Põltsamaa valla arengukava 2040 LISA 1 Põltsamaa valla eelarvestrateegia Põltsamaa valla eelarvestrateegia on omavalitsuse aasta e

Põltsamaa valla arengukava 2040 LISA 1 Põltsamaa valla eelarvestrateegia Põltsamaa valla eelarvestrateegia on omavalitsuse aasta e Põltsamaa valla arengukava 2040 LISA 1 Põltsamaa valla strateegia 2019-2022 Põltsamaa valla strateegia on omavalitsuse 2019-2022 aasta eesmärkidega finantsprognoos, mis esitab tegevustulud, tegevuskulud,

Rohkem

Seletuskiri Viiratsi valla 2011

Seletuskiri Viiratsi valla 2011 Seletuskiri Viljandi valla 2019. aasta eelarve vastuvõtmine juurde Eelarve koostamisel on arvestatud kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse 5 tulenevaid nõudeid eelarve ülesehituse ja liigenduse

Rohkem

2011 kuuaruanne

2011 kuuaruanne Rahandusministri 26. jaanuari 2004. a määruse nr 17 "Kohaliku omavalitsuse üksuse jooksva aruandluse kord" lisa EELARVE TÄITMISE KASSAPÕHINE KUUARUANNE Aruandja nimi: Kiili Vallavalitsus Aruanne seisuga31,12,2011

Rohkem

Seletuskiri_2014_eelarve

Seletuskiri_2014_eelarve SELETUSKIRI Lääne-Nigula valla 2014 aasta eelarve juurde SELETUSKIRI 1 Lääne-Nigula valla 2014 aasta eelarve juurde 1 SISUKORD Error! Bookmark not defined. 1. Makromajanduslikud eeldused 3 Kohaliku omavalitsuse

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri Seletuskiri Viljandi valla 2019. aasta eelarve vastuvõtmine juurde Eelarve koostamisel on arvestatud kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse 5 tulenevaid nõudeid eelarve ülesehituse ja liigenduse

Rohkem

Seletuskiri Keila Linnavolikogu määruse eelnõu Keila linna a I lisaeelarve juurde Keila Linnavalitsus teeb ettepaneku võtta vastu Keila linna 20

Seletuskiri Keila Linnavolikogu määruse eelnõu Keila linna a I lisaeelarve juurde Keila Linnavalitsus teeb ettepaneku võtta vastu Keila linna 20 Seletuskiri Keila Linnavolikogu määruse eelnõu Keila linna 2016. a I lisaeelarve juurde Keila Linnavalitsus teeb ettepaneku võtta vastu Keila linna 2016. aasta I lisaeelarve, mille tulemusel suureneb 2016.

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80275254 tänava/talu nimi, Tähe tn 127e maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80341695 tänava nimi Telliskivi tn 60 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10412

Rohkem

Seletuskiri Keila Linnavolikogu määruse eelnõu Keila linna a I lisaeelarve juurde Keila Linnavalitsus teeb ettepaneku võtta vastu Keila linna 20

Seletuskiri Keila Linnavolikogu määruse eelnõu Keila linna a I lisaeelarve juurde Keila Linnavalitsus teeb ettepaneku võtta vastu Keila linna 20 Seletuskiri Keila Linnavolikogu määruse eelnõu Keila linna 2017. a I lisaeelarve juurde Keila Linnavalitsus teeb ettepaneku võtta vastu Keila linna 2017. aasta I lisaeelarve, mille tulemusel suureneb 2017.

Rohkem

(Microsoft Word LEA määruse seletuskiri doc)

(Microsoft Word LEA määruse seletuskiri doc) Seletuskiri Paide Linnavolikogu 15.11.2018 määrusele nr 65 Paide linna 2018. aasta 2. lisaeelarve vastuvõtmine Paide linna 2018. aasta 2. lisaeelarve on koostatud Paide Linnavalitsuse ja hallatavate asutuste

Rohkem

MÄRJAMAA VALLA AASTA ALAEELARVED Lisa Märjamaa Vallavalitsuse a määrusele nr 5 Kassapõhine (eurodes) I lisaalaeelarve Alaeelarve kokk

MÄRJAMAA VALLA AASTA ALAEELARVED Lisa Märjamaa Vallavalitsuse a määrusele nr 5 Kassapõhine (eurodes) I lisaalaeelarve Alaeelarve kokk MÄRJAMAA VALLA 2017. AASTA ALAEELARVED Lisa Märjamaa Vallavalitsuse 26.04.2017.a määrusele nr 5 Kassapõhine (eurodes) I lisaalaeelarve Alaeelarve kokku Tunnus Kirje nimetus PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU 7 266

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80188897 tänava/talu nimi, Lillgordi maja ja korteri number: küla: Rälby küla vald: Vormsi vald maakond:

Rohkem

Lisa nr 3

Lisa nr 3 Lisa nr 2 Kunda Linnavolikogu 16. veebruari 2015 määrusele nr 03 Seletuskiri Kunda linna 2015. aasta eelarve juurde Sissejuhatus 2014. aastal jätkus majanduse kasv, kasvas nii eksport kui ka sisenõudlus,

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

Aruanne_ _

Aruanne_ _ ANNUAL REPORT beginning of financial year: 01.01.2015 end of the financial year: 31.12.2015 business name: register code: 90010442 street, building, apartment, farm: Telliskivi 60a linn: Tallinn county:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80352842 tänava/talu nimi, Arkna mõis maja ja korteri number: küla: Arkna küla vald: Rakvere vald

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

Krediidireiting

Krediidireiting Aastaaruande põhiaruanded 2015 Reg. kood: 00000000 Pärnu mnt 5 10148 Tallinn, Harjumaa Tel: 6000000 naidis@naidis.ee, www.naidis.ee > Põhinäitajad 2015 Müügitulu: sh eksport: Ärikasum: Puhaskasum /(-kahjum):

Rohkem

Aruanne_ _ pdf

Aruanne_ _ pdf MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80004940 tänava/talu nimi, Paasiku tn 4-75 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Tagasi Kooli registrikood: tänava nimi, maja num

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Tagasi Kooli registrikood: tänava nimi, maja num MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80391523 tänava nimi, maja number: Telliskivi tn 60a linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

Viljandi linna eelarvestrateegia

Viljandi linna eelarvestrateegia Lisa Viljandi Linnavolikogu 30.08.2018 määrusele nr 24 VILJANDI LINNA EELARVESTRATEEGIA 2018-2023 1 - Sisukord 1. Eelarvestrateegia koostamine... 3 2. Majanduslik olukord... 4 2.1. Majanduslik olukord

Rohkem

Lisa Türi valla arengukavale MUUDETUD nr 1 Lühendid: MO - majandusosakond RO rahandusosakond HKO haridus- ja kultuuriosakond SO -

Lisa Türi valla arengukavale MUUDETUD nr 1 Lühendid: MO - majandusosakond RO rahandusosakond HKO haridus- ja kultuuriosakond SO - Lisa Türi valla arengukavale 2013-2018 MUUDETUD 30.01.2013 nr 1 Lühendid: MO - majandusosakond RO rahandusosakond HKO haridus- ja kultuuriosakond SO - sotsiaalosakond TASA Türi Arengu Sihtasutus TSKL -

Rohkem

MÄRJAMAA VALLA AASTA ALAEELARVED Lisa Märjamaa Vallavalitsuse a määrusele nr 7 Kassapõhine (eurodes) I lisaalaeelarve II lisaalaeelar

MÄRJAMAA VALLA AASTA ALAEELARVED Lisa Märjamaa Vallavalitsuse a määrusele nr 7 Kassapõhine (eurodes) I lisaalaeelarve II lisaalaeelar MÄRJAMAA VALLA 2017. AASTA ALAEELARVED Lisa Märjamaa Vallavalitsuse 30.08.2017.a määrusele nr 7 Kassapõhine (eurodes) I lisaalaeelarve II lisaalaeelarve Alaeelarve kokku Tunnus Kirje nimetus PÕHITEGEVUSE

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80326129 tänava/talu nimi, Trummi tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80139404 tänava/talu nimi, Kesk 6 maja ja korteri number: alevik: Laatre alevik vald: Tõlliste vald

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80012632 tänava/talu nimi, Rahu tn 8 maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

Lisa 2 Alutaguse Vallavolikogu a määruse nr... Alutaguse valla aasta eelarve juurde SELETUSKIRI Alutaguse valla aasta eelarve

Lisa 2 Alutaguse Vallavolikogu a määruse nr... Alutaguse valla aasta eelarve juurde SELETUSKIRI Alutaguse valla aasta eelarve Lisa 2 Alutaguse Vallavolikogu 31.01.2019. a määruse nr... Alutaguse valla 2019. aasta eelarve juurde SELETUSKIRI Alutaguse valla 2019. aasta eelarve juurde SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 KOONDEELARVE... 3

Rohkem

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc Ettevõtte tegevusaruanne 2017 1. Sissejuhatus AS Sillamäe-Veevärk tegeleb veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja puhastuse, maagaasi müügi ja jaotamise teenuste osutamisega Sillamäe linna elanikele, ettevõtetele

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx)

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx) Ülevaade erakondade finantsmajanduslikust olukorrast seisuga 31.12.2010 Ülevaate eesmärgiks on kirjeldada erakondade rahalist seisu, mis annab informatsiooni nende tugevusest või nõrkusest, mis omakorda

Rohkem

Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragra

Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragra Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU 18.04.2017 1. Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragrahvi 1 lõikest 2 jäetakse välja sõna rahaliste ; 2)

Rohkem

Microsoft Word - eelarve_strateegia_2016_2019.odt

Microsoft Word - eelarve_strateegia_2016_2019.odt HELME VALLA EELARVESTRATEEGIA AASTATEKS 2016-2019 1 Sisukord 1. Eelarvestrateegia koostamine... 3 2. Majanduslik olukord... 3 2.1.Majanduslik olukord riigis... 3 2.2.Sotsiaalmajanduslik olukord Helme vallas...

Rohkem

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK MTÜ TALLINNA NAISTE KRIISIKODU MAJANDUSAASTA ARUANNE Majandusaasta 01.01.2008 31.12.2008 ETTEVÕTTE NIMI MITTETULUNDUSÜHING TALLINNA NAISTE KRIISIKODU REGISTRI KOOD 80191735 AADRESS Wismari 37 4 Tallinn,

Rohkem

(Microsoft Word - Kareda valla eeln\365u Eelarve strateegia \(2\))

(Microsoft Word - Kareda valla eeln\365u Eelarve strateegia \(2\)) Kareda Vallavolikogu 21.oktoobri 2014 määruse nr 13 LISA KAREDA VALLA EELARVESTRATEEGIA 2015-2018 Peetri 2014 Sisukord 1.Sissejuhatus... 2. Sotsiaalmajandusliku keskkonna analüüs ja prognoos... 2.1.Makromajanduslik

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 12548743 tänava/talu nimi, Kooli tn 6 maja ja korteri number: alevik: Puka alevik vald: Puka vald

Rohkem

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80266953 tänava/talu nimi, Tähtvere 11-7 maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu maakond

Rohkem

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx Toimetulekutoetuse maksmine 2014. 2018. aastal Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakond Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Mustamäe Gümnaasiumi sihtasutus registrikood: 900

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Mustamäe Gümnaasiumi sihtasutus registrikood: 900 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2011 aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: registrikood: 90000096 tänava nimi ja maja number: Keskuse 18 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: TALLINNA INVASPORDIÜHING registrikood: tänava/talu n

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: TALLINNA INVASPORDIÜHING registrikood: tänava/talu n MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80064793 tänava/talu nimi, Endla tn 59 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 27.rtf

Microsoft Word - Lisa 27.rtf Maksu ja Tolliamet Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Herbert Hahni Selts registrikood: tänava/talu nimi,

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Herbert Hahni Selts registrikood: tänava/talu nimi, MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80342051 tänava/talu nimi, Ringi tn 10 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn maakond:

Rohkem

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme,

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, 2016 märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, et märtsis laekus tulumaksu eelmise märtsist vähem ka 2009

Rohkem

6iguskantsleri ettepanek nr 1 kuusalu vallavolikogule_maamaksumäärade kehtestamine

6iguskantsleri ettepanek nr 1 kuusalu vallavolikogule_maamaksumäärade kehtestamine Hr Tõnu Tamm Volikogu esimees Kuusalu Vallavolikogu Kiiu Mõis 74604 Kuusalu vald Teie nr Õiguskantsler.01.2006 nr 6-8/1922 ETTEPANEK Kuusalu Vallavolikogu 09.12.2004 määruse nr 20 Maamaksu kompenseerimise

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 ärinimi: registrikood: 12833490 tänava/talu nimi, Haraka tn 35 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing PIMEDATE TÖÖKESKUS HARINER registrikood: 8

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing PIMEDATE TÖÖKESKUS HARINER registrikood: 8 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80071250 tänava/talu nimi, Laki tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Riigi raamatupidamise üldeeskiri

Riigi raamatupidamise üldeeskiri Avaliku sektori finantsarvestuse ja aruandluse juhend Toetuste kajastamine üksustes, kes lähtuvad raamatupidamisaruannete koostamisel rahvusvahelistest finantsaruandluse standarditest (IFRS) Täiendatud

Rohkem

VME_Tapa_valla_arengukava_eelarvestrateegia_Lisa

VME_Tapa_valla_arengukava_eelarvestrateegia_Lisa TAPA VALLA ARENGUKAVA 2018-2025 TAPA VALLA EELARVESTRATEEGIA 2018-2022 Märts 2018 Tapa vald 1 Sisukord Tabelite loetelu... 3 Sissejuhatus... 4 1. Tapa valla peamised väljakutsed ja arengueeldused... 5

Rohkem

Неофициальный перевод Проект НАРВСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ Нарва 2019 Внесение изменений в бюджет города Нарвы на 2019 год Постановление п

Неофициальный перевод Проект НАРВСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ Нарва 2019 Внесение изменений в бюджет города Нарвы на 2019 год Постановление п Неофициальный перевод Проект НАРВСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ Нарва 2019 Внесение изменений в бюджет города Нарвы на 2019 год Постановление принимается на основании положений Закона о местном

Rohkem

PÕLTSAMAA LINNAVOLIKOGU

PÕLTSAMAA LINNAVOLIKOGU ISTUNGI PROTOKOLL Põltsamaa Kultuurikeskuses 20. september 2011 nr 23 Algus kell 15.00, lõpp kell 17.35 Juhatas linnavolikogu esimees Margi Ein. Protokollis õigusnõunik Marit Seesmaa. Osa võtsid linnavolikogu

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015 TSD lisa 1 täitmise juhend Olulisemad muudatused deklareerimisel alates 01.01.2015 vorm TSD lisal 1. Alates 01.01.2015 muutus vorm TSD ja tema lisad. Deklaratsioonivorme muutmise peamine eesmärk oli tagada

Rohkem

Seletuskiri 2019

Seletuskiri 2019 SISSEJUHATUS Rakvere linna 2019 aasta eelarve eelnõu seletuskri Eelarve on eelarveaasta põhitegevuse tulude, põhitegevuse kulude, investeerimistegevuse, finantseerimistegevuse ja likviidsete varade muutuse

Rohkem

SAF 6.0

SAF 6.0 SAF 6.9 SEMINAR veebruar, 2015 AS Sysdec sysdec@sysdec.ee Peeter Maipuu Madis Lukk 1 PÄEVAKAVA 09:30 kogunemine, kohvi 10:00 loeng 11:30 kohvipaus 11:45 loeng 12:30 küsimused vastused 13:00 lõpp 2 1. Maksumäärade

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ukraina Kaasmaalaskond Sillamäe Vodograi registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ukraina Kaasmaalaskond Sillamäe Vodograi registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2012 aruandeaasta lõpp: 31.12.2012 nimi: registrikood: 80096043 tänava/talu nimi, Majakovski 14-3 maja ja korteri number: linn: Sillamäe linn maakond: Ida-Viru

Rohkem

Microsoft Word - majandusaruanne09

Microsoft Word - majandusaruanne09 MAJANDUSAASTA ARUANNE ÄRINIMI KORTERIÜHISTU KADAKA TEE 161 ÄRIREGISTRI KOOD 80242378 ETTEVÕTLUSE VORM MITTETULUNDUSÜHISTU AADRESS KADAKA TEE 161 12615 TALLINN MAJANDUSAASTA ALGUS 01.01.2009 MAJANDUSAASTA

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Eesti Talendikeskus registrikood: tänava nimi, m

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Eesti Talendikeskus registrikood: tänava nimi, m MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80403108 tänava nimi, maja ja korteri number: Pikk tn 84-64 linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

Mõned mõtted maksudest

Mõned mõtted maksudest Edukas ettevõtja on aus ettevõtja Tallinna Ettevõtluspäev 2012 Jaan Krinal Näide palgast Millest räägime Miks me makse maksame Mida me saame maksude eest Tulumaks ja tuludeklaratsioon. Sotsiaalmaks. Ettevõtlusest,

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Maamaksu infosüsteem (MAKIS) Maksustamishind Talumistasud Andres Juss Maa-ameti kinnisvara hindamise osakonna juhataja 13.11.2018 MAKIS eesmärk Kõik omavalitsused kasutavad veebipõhist maamaksu infosüsteemi

Rohkem

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid )

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid ) 1(6) 1. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna kujundamise põhimõtted Aktsiaselts tegevuskulude arvestuse aluseks on auditeeritud ja kinnitatud aastaaruanne. Hinnakujunduse analüüsis kasutatakse Aktsiaseltsi

Rohkem

Microsoft Word - Saku valla arengukava_I lugemine

Microsoft Word - Saku valla arengukava_I lugemine Kinnitatud Saku Vallavolikogu. määrusega nr. SAKU VALLA ARENGUKAVA 2035+ EELNÕU I LUGEMISELE Sisukord SISUKORD ------------------------------------------------------------------ 1 SISSEJUHATUS -----------------------------------------------------------

Rohkem

SISSETULEKUTE DETAILSEM JAOTUS AMETIASUTUSTE LIKES

SISSETULEKUTE DETAILSEM JAOTUS AMETIASUTUSTE LIKES SISSETULEKUTE DETAILSEM JAOTUS AMETIASUTUSTE LÕIKES I lisa II lisa I Riigi II Riigi tulud, millega ei e Linnavolikogu Kantselei 180,0-43,0 18,9-5,0 150,9 139,4 sh tegevustulud 180,0-43,0 137,0 139,4 riigist

Rohkem

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing Lääne-Harju Koostöökogu stateegia 2014-2020 08. veebruar 2018 Kerli Lambing Mis see LEADER lähenemine on? Piirkonnapõhine lähenemine Altpoolt tulev algatus Avaliku ja erasektori partnerlus Uuenduslikkuse

Rohkem

aruanne AT

aruanne AT Elanike rahulolu avalike teenuste kättesaadavuse ja tasemega kodukohas November Hella Kaldaru Uuringu läbiviimisest Käesolev aruanne on koostatud telefoniküsitluse Avalike teenuste kättesaadavus ja nendega

Rohkem

Tiitel

Tiitel O Ü A A R E N S P R O J E K T Pärnu tn 114, Paide linn reg nr 10731393 Töö nr DP-9/201 /2017 JÄRVA MAAKOND PAIDE LINN AIA TÄNAVA DETAILPLANEERING (eskiis) Planeeringu koostajad: planeerija Andrus Pajula

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Peipsimaa Turism registrikood: tä

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Peipsimaa Turism registrikood: tä MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80330728 tänava/talu nimi, Vaksali tn 17a maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu

Rohkem

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta Keskkonnaministeerium Teie 18.11.2010 nr 1-7/8769-1 Meie 10.12.2010 nr R-10-1/120 Maareformi seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu Eesti Maaomavalitsuste Liit,

Rohkem

Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artikli 9 ja üldist majandushuvi pakkuvate teenuste raamistiku punkti 62 kohane liikmesriikide aruande v

Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artikli 9 ja üldist majandushuvi pakkuvate teenuste raamistiku punkti 62 kohane liikmesriikide aruande v Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artikli 9 ja üldist majandushuvi pakkuvate teenuste raamistiku punkti 62 kohane liikmesriikide aruande vorm Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artiklis

Rohkem

Lisa 2 Tallinna Linnavalitsus Tallinn 25. märts a. TALLINNA LINNA POOLT ANTUD TOETUSTEGA SEOTUD DOKUMENTIDE ANALÜÜS Järgnevalt esitame Tallinna

Lisa 2 Tallinna Linnavalitsus Tallinn 25. märts a. TALLINNA LINNA POOLT ANTUD TOETUSTEGA SEOTUD DOKUMENTIDE ANALÜÜS Järgnevalt esitame Tallinna Lisa 2 Tallinna Linnavalitsus Tallinn 25. märts 2019. a. TALLINNA LINNA POOLT ANTUD TOETUSTEGA SEOTUD DOKUMENTIDE ANALÜÜS Järgnevalt esitame Tallinna linna poolt aastatel 2017-2018 eelarvest ning reservfondist

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ühistranspordi korraldamine alates 01.01.2018 Kirke Williamson Maanteeamet 12.10.2017 Haldusreform ja ühistranspordi korraldamine 17.12.2015 toimus esimene arutelu ühistranspordi korralduse üle Aprill

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: korraldus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: korraldus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: korraldus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 05.02.2004 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 11.07.2004 Avaldamismärge: RTL 2004, 16, 257 Valitsusasutuste

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Eurotoetused esitlus 2010.ppt

Microsoft PowerPoint - Eurotoetused esitlus 2010.ppt AVALIK ARVAMUS EUROOPA LIIDU STRUKTUURITOETUSEST !"!!!!!!! "!" #! "!! $!!% & '! " ## (((! )!!!*! "#!" " $%!&!" $#! + " $ Kas olete kursis, et Eesti saab toetust Euroopa Liidust? jah ei Ei oska öelda 010

Rohkem

JEH Presentation ppt [Read-Only] [Compatibility Mode]

JEH Presentation ppt [Read-Only] [Compatibility Mode] Jõgeva Elamu Halduse AS 1 Üldandmed Ettevõtte asutamisaasta - 1997 Sertifikaadid Tegevusalad - ISO 9001:2015 kvaliteedijuhtimissüsteem ja - ISO 14001:2015 keskkonnajuhtimissüsteem kinnisvara haldamises

Rohkem

2015 aasta veebruari tulumaksu laekumise lühianalüüs aasta veebruari lühianalüüs pole eriti objektiivne, sest veebruari lõpuks polnud tuludeklar

2015 aasta veebruari tulumaksu laekumise lühianalüüs aasta veebruari lühianalüüs pole eriti objektiivne, sest veebruari lõpuks polnud tuludeklar 2015 aasta i tulumaksu laekumise lühianalüüs. 2015 aasta i lühianalüüs pole eriti objektiivne, sest i lõpuks polnud tuludeklaratsioonid laekunud veel üle 2500 ettevõttelt. Rahandusministeerium püüdis küll

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht 10.11.2016 Eesti elukestva õppe strateegia üldeesmärk kõigile Eesti inimestele on loodud nende vajadustele

Rohkem

Raasiku Vallavalitsuse a korralduse nr 44 LISA Riigihange Hankemenetlu se liik Hankelepin gu orienteeruv hind km-ga Hanke läbiviimise aeg H

Raasiku Vallavalitsuse a korralduse nr 44 LISA Riigihange Hankemenetlu se liik Hankelepin gu orienteeruv hind km-ga Hanke läbiviimise aeg H Raasiku Vallavalitsuse 23.02.2016.a korralduse nr 44 LISA Riigi Hankemenetlu se liik Hankelepin gu orienteeruv hind km-ga Hanke läbiviimise aeg Hankeleping u eeldatav täitmise aeg veebruardetsember 1 Toiduainete

Rohkem