EGESIF_15_ final 09/02/2016 EUROOPA KOMISJON Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid Suunised liikmesriikidele raamatupidamisarvestuse ettev

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "EGESIF_15_ final 09/02/2016 EUROOPA KOMISJON Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid Suunised liikmesriikidele raamatupidamisarvestuse ettev"

Väljavõte

1 EGESIF_15_ final 09/02/2016 EUROOPA KOMISJON Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid Suunised liikmesriikidele raamatupidamisarvestuse ettevalmistamise, kontrolli ja heakskiitmise kohta VASTUTUSE VÄLISTAMISE MÄRKUS. Käesoleva dokumendi on koostanud komisjoni talitused. Selles sätestatakse kohaldatava ELi õiguse alusel Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide (v.a Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD)) seire, kontrolli või rakendamisega seotud isikutele ja asutustele tehnilised suunised ELi eeskirjade tõlgendamiseks ja kohaldamiseks kõnealuses valdkonnas. Dokumendi eesmärk on pakkuda nimetatud eeskirjade kohta komisjoni talituste selgitusi ja tõlgendusi, et hõlbustada programmide elluviimist ja edendada häid tavasid. Need suunised ei piira Euroopa Kohtu, Üldkohtu ega komisjoni otsuste tõlgendamist.

2 Sisukord 1. TAUST Viited õigusaktidele Suuniste eesmärk aasta uued nõuded raamatupidamisarvestuse kontrolli ja heakskiidu kohta ÜLDISED KÜSIMUSED SERTIFITSEERIMISASUTUSE RAAMATUPIDAMISSÜSTEEMI SISESTATUD SUMMAD liite A-, B- ja C-veeru selgitused A-veerg B-veerg C-veerg RAHASTAMISVAHENDITESSE TEHTUD PROGRAMMI MAKSETE SUMMA RIIGIABI RAAMES TEHTAVAD ETTEMAKSED (ÜHISSÄTETE MÄÄRUSE ARTIKLI 131 LÕIKED 4 JA 5) A-veerg B-veerg C-veerg KULUDE VASTAVUSSE VIIMINE A- ja B-veerg C- ja D-veerg E-, F- ja G-veerg RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNETE ESITAMINE Esitamine Dokumentide kooskõla kontroll Üleminekusätted programmide hilise vastuvõtmise või ametiasutuste hilise määramise puhul Tähtaja pikendamise taotlusega seotud praktiline kord Raamatupidamise aastaaruannete või ühe liite esitamata jätmise tagajärjed AASTABILANSI ARVUTAMINE Aastabilansi arvutamine Finantstagajärjed Bilansi arvutamise lihtsustatud näide RAAMATUPIDAMISARVESTUSE KONTROLL JA HEAKSKIITMINE Lk 2/19 2

3 LÜHENDITE JA LÜHINIMETUSTE LOETELU AA SA KDM ÜSM KRM EMKF ESIF ETK FM Fondid KA JKS NTA auditeerimisasutus sertifitseerimisasutus komisjoni [kuupäev] aasta delegeeritud määrus (EL) nr xxx/2016 (koostamisel) erisätetega tingimuste ja menetluste kohta, mida kohaldatakse, et määrata kindlaks, kas summad, mida ei ole võimalik tagasi saada, tasutakse Euroopa Liidu eelarvest või liikmesriikide poolt (kinnitamisel) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri aasta ühissätete määrus (EL) nr 1303/ komisjoni 22. septembri aasta rakendusmäärus (EL) nr 1011/ Euroopa Merendus- ja Kalandusfond ESIF tähistab kõiki Euroopa struktuuri- ja investeerimisfonde. Käesolevaid suuniseid kohaldatakse kõikidele Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidele peale Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) Euroopa territoriaalse koostöö määrus (Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri aasta määrus (EL) nr 1299/2013) 3 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri aasta määrus (EL, Euratom) nr 966/2012, mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju 4 struktuurifondid (ERF ja ESF) ning Ühtekuuluvusfond korraldusasutus juhtimis- ja kontrollisüsteem noorte tööhõive algatus Lk 3/19 3

4 1. TAUST 1.1. Viited õigusaktidele Määrus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL, Euratom) nr 966/2012 (finantsmäärus) Ühissätete määrus Artiklid Artikkel 59 eelarve täitmine koostöös liikmesriikidega Artikkel 84 raamatupidamisarvestuse komisjonipoolse kontrollimise ja heakskiitmise tähtajad Artikkel 137 raamatupidamisarvestuse ettevalmistamine Artikkel 138 teabe esitamine Artikkel 139 raamatupidamisarvestuse kontroll ja heakskiitmine Komisjoni rakendusmäärus Artikkel 7 raamatupidamise aastaaruande vorm 1.2. Suuniste eesmärk Käesoleva dokumendi eesmärk on anda liikmesriikidele juhiseid komisjonile raamatupidamisarvestuse esitamise kohta, kasutades rakendusmääruse VII lisa 1., 6., 7. ja 8. liites esitatud vorme; suuniseid raamatupidamisarvestuse ettevalmistamise, esitamise, kontrolli ja heakskiidu kohta ning järelmeetmete kohta ühissätete määruse artiklite 137, 138 ja 139 alusel. Käesolevaid suuniseid kohaldatakse kõikidele Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidele peale Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD). Lihtsuse mõttes osutab sõna liide edaspidi alati rakendusmääruse VII lisa raamatupidamise aastaruande vormi liidetele, kui ei ole teisiti määratletud aasta uued nõuded raamatupidamisarvestuse kontrolli ja heakskiidu kohta Ühissätete määruse nõuetes finantsjuhtimise, auditeerimise ja finantskorrektsioonide kohta kehtestatakse programmitöö perioodiga võrreldes programmitöö perioodiks kindluse tagamise vormi muudatused. Ühissätete määrusesse lisatud finantsjuhtimise uued põhielemendid on järgmised: Lk 4/19 4

5 12-kuuline aruandeaasta 1. juulist 30 juunini (v.a esimene aasta); liikmesriikide maksetaotluste alusel arvutatud ELi vahemakse 10 % säilitamine; iga programmi raames komisjonile aruandeaastal teatatud kulude kohta kinnitatud raamatupidamisarvestuse esitamine; komisjonile saatedokumentide esitamine, et tagada raamatupidamisarvestuse täpsus, süsteemi tõhus toimimine ning arvestuse aluseks olevate tehingute seaduslikkus ja korrektsus (vahendite haldaja kinnitus, kontrollide ja auditeerimiste aastaaruanne, auditiarvamus ja kontrolliaruanne, s.o kindluse tagamise dokumendid); aastabilansi hüvitamine või tagasinõudmine, kui komisjon on raamatupidamisarvestuse kinnitanud. Nagu eespool märgitud, kasutatakse programmitöö perioodil täiendavat kaitsemeedet, et kaitsta ELi eelarvet 10 % vahemaksete süstemaatilise kinnipidamise teel. Veebruariks pärast aruandeaasta (1. juulist 30 juunini) lõppu on kontrollitsükkel lõpetatud nii korraldusasutuste juhtimise kontrollitoimingute kui ka auditeerimisasutuste auditeerimiste kaudu. Raamatupidamisarvestusega hõlmatud kuludebloki vea jääkrisk peaks olema väike, kuna sertifitseerimisasutus peab arvama maha aruandeaastal tuvastatud kõik eeskirjade eiramised, kuni sertifitseerimisasutus edastab raamatupidamise aastaaruande projekti auditeerimisasutusele. Sertifitseerimisasutus peaks võtma auditeerimisasutuse poolt raamatupidamise aastaaruande projekti auditeerimise tulemusi arvesse enne kinnitatud raamatupidamisarvestuse edastamist komisjonile. Komisjon vaatab läbi liikmesriikide asjaomaste asutuste esitatud kindluse tagamise dokumendid ja raamatupidamisarvestuse. Lõpliku bilansi väljamaksmine või sissenõudmine toimub alles pärast selle hindamise lõppu ja raamatupidamisarvestuse heakskiitmist. 2. ÜLDISED KÜSIMUSED Kuigi liikmesriigid saavad kehtestada erinevaid sisetähtaegu lõpliku vahemaksetaotluse koostamiseks, esitab sertifitseerimisasutus lõpliku vahemaksetaotluse ajavahemikus 1. juulist 31. juulini kooskõlas ühissätete määruse artikli 135 lõikega 2 ning artikli 2 punktiga 29. Samas võidakse ette näha, et lõplikku vahemaksetaotlusesse ei lisata eelneva vahemaksetaotlusega võrreldes uusi täiendavaid kulusid. Teisisõnu võib lõplik vahemaksetaotlus olla täiendava nullsumma taotlus. Negatiivseid vahemaksetaotlusi ei lubata, kuna need võivad põhjustada tagasinõudmiskorralduse esitamise. Lisaks sellele võib lõplik vahemaksetaotlus olla komisjonile aruandeaasta kohta edastatud ainus vahemaksetaotlus. Ühissätete määruse artikli 126 punkti b kohaselt vastutab raamatupidamise aastaaruannete koostamise eest sertifitseerimisasutus. Sertifitseerimisasutus vastutab samuti raamatupidamise aastaaruannete terviklikkuse, täpsuse ja õigsuse kinnitamise eest ning selle eest, et arvestuskannetesse kantud kulud vastavad kohaldatavale õigusele ning et need on tehtud seoses tegevustega, mis on rahastamiseks välja valitud vastavalt programmi suhtes kohaldatavatele kriteeriumidele ning on vastavuses kohaldatava õigusega. Lk 5/19 5

6 Alates aastast kuni aastani (kaasa arvatud) esitatakse raamatupidamise aastaaruanded 15. veebruariks aastal N + 1 igal aruandeaastal iga fondi, EMKFi ja programmi kohta. Aruandeaasta tähendab perioodi alates 1. juulist aastal N 1 kuni 30. juunini aastal N, välja arvatud esimesel aruandeaastal, mille puhul tähendab see perioodi alates kulude rahastamiskõlblikkuse alguskuupäevast kuni 30. juunini Viimane aruandeaasta kestab alates 1. juulist 2023 kuni 30. juunini See aruandeaasta on raamatupidamisarvestuse, vahendite haldaja kinnituse, aastaaruande, auditiarvamuse ja iga-aastase kontrolliaruande võrdlusperiood. See erineb komisjoni raamatupidamisarvestuse eelarveaastast, mis vältab 1. jaanuarist 31. detsembrini. Aruandeaastad Iga-aastaste eelmaksete tasumise tähtpäev (enne) Lõpliku vahemakse tasumise tähtaeg (vahemikus) * Raamatupidamisarvestuse esitamise tähtpäev** Eelmakse väljakandmine aasta igaaastane eelmakse kantakse välja 31. maiks aasta igaaastane eelmakse kantakse välja 31. maiks aasta igaaastane eelmakse kantakse välja 31. maiks aasta igaaastane eelmakse kantakse välja 31. maiks aasta igaaastane eelmakse kantakse välja 31. maiks aasta igaaastane eelmakse kantakse välja 31. maiks aasta igaaastane eelmakse Lk 6/19 6

7 kantakse välja 31. maiks aasta igaaastane eelmakse kantakse välja 31. maiks * Sh noorte tööhõive algatuse raames tehtavad kulutused, mis on rahastamiskõlblikud alates 1. septembrist 2013 ** Või liikmesriigi taotluse korral 1. märts 20xx Pärast raamatupidamise aastaaruannete esitamist kontrollib komisjon raamatupidamise aastaaruandeid ja esitab oma järelduse nende heakskiitmise kohta hiljemalt 31. maiks aastal N + 1 kooskõlas ühissätete määruse artikliga 84. Komisjon võib erandkorras pikendada raamatupidamise aastaaruannete esitamise tähtaega 1. märtsini aastal N + 1, kui asjaomane liikmesriik esitab selleks põhjendatud taotluse kooskõlas finantsmääruse artikli 59 lõikega 5. Raamatupidamise aastaaruandes tuleks täpselt kindlaks määrata aruandeaasta, fond (või EMKF) ja programm kooskõlas rakendusmääruses kindlaks määratud raamatupidamise aastaaruande vormiga. Mitmest fondist rahastatavate programmide puhul tuleks raamatupidamise aastaaruanded saata eraldi iga fondi kohta, nagu on märgitud rakendusmääruses (v.a noorte tööhõive algatuse sihtotstarbeline eraldis ja ESF). 3. SERTIFITSEERIMISASUTUSE RAAMATUPIDAMISSÜSTEEMI SISESTATUD SUMMAD Üldreeglina tuleb märkida, et raamatupidamise aastaaruande vorm peegeldab asjakohase aruandeaasta lõpliku vahemaksetaotluse vormi. Sertifitseerimisasutuse raamatupidamissüsteemi sisestatud teave summade kohta prioriteedi tasandil (ja piirkonna kategooria kohta) tuleb esitada komisjonile 1. liites esitatud vormi abil. Prioriteet Prioriteet (piirkonna kategooria / sekkumise liik (noorte tööhõive algatus), kui see on asjakohane) Sertifitseerimisasutuse raamatupidamissüsteemis kirjendatud rahastamiskõlblike kulude kogusumma, mis on lisatud komisjonile esitatud maksetaotlustesse (A) Tegevuste rakendamisel kantud vastavate avaliku sektori kulude kogusumma (B) Määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 132 lõike 1 kohaselt toetusesaajatele tehtud vastavate maksete kogusumma <type="cu" input="m"> <type="cu" input="m"> <type="cu" input="m"> (C) liite A-, B- ja C-veeru selgitused A-veerg Sertifitseerimisasutus peaks tuletama raamatupidamise aastaaruandest aruandeaasta vahemaksesse varem lisatud kulud, kui kõnealuste kulude seaduslikkuse ja korrektsuse hindamine on toimumas. Ühissätete määruse artikli 137 lõike 2 kohaselt võib Lk 7/19 7

8 sertifitseerimisasutus lisada kogu kõnealuse kulu, mis hinnatakse seejärel seaduslikuks ja korrektseks, või selle osa järgmiste aruandeaastate vahemaksetaotlusesse. Aruandeaasta kohta sertifitseerimisasutuse raamatupidamissüsteemi sisestatud summad võivad olla suuremad selle eelarveaasta raamatupidamise aastaaruannetes tegelikult teatatud summadest kooskõlas ühissätete määruse artikli 135 lõikega 1. Auditeerimisel (mille on teinud auditeerimisasutused, komisjon või Euroopa Kontrollikoda või mis on tehtud nende järelevalve all) ning aruandeaastal teatatud kulude korraldusasutuse ja sertifitseerimisasutuse poolsel korrigeerimisel (täiendavad juhtimise kontrollitoimingud või kontroll) selgunud eeskirju eiravad kulud tuleks samuti raamatupidamisarvestusest maha arvata. Kõik summad, mille puhul tuvastati eeskirjade eiramine kas aruandeaastal või aruandeaasta lõpu ja raamatupidamise aastaaruannete esitamise vahel, tuleb raamatupidamisarvestusest maha arvata, kui neid ei ole juba tühistatud aruandeaastal esitatud vahemaksetaotluses või kui summa oli lisatud lõplikku vahemaksetaotlusesse. Kui pärast aruandeaasta N raamatupidamisarvestuse esitamist tuvastatakse varasematesse raamatupidamise aastaaruannetesse lisatud kulude puhul eeskirjade eiramine (sh aruandeaasta N raamatupidamisarvestuse puhul), võib liikmesriik eeskirjade eiramisega seotud kulud programmist tühistada, arvates need maha järgmisest vahemaksetaotlusest, või jätta kulud kinnitatuks varasemas raamatupidamise aastaaruandes, oodates tagasinõudmismenetluse tulemust (vt komisjoni tühistatud, tagasinõutud ja tagasinõutavaid summasid ning summasid, mida ei ole võimalik tagasi saada, käsitlevate suuniste (EGESIF , 25. jaanuar 2016) punkti 2). A-veerg sisaldab sertifitseerimisasutuse raamatupidamissüsteemis kirjendatud rahastamiskõlblike kulude kogusummat, mis on lisatud komisjonile esitatud maksetaotlustesse. Tegemist on aruandeaasta koondsummaga. See vastab selle aruandeaasta lõplikus vahemaksetaotluses teatatud summale ja sisaldab mis tahes auditeerimisest või kontrollimisest põhjustatud mahaarvamisi. Seetõttu peaksid selles veerus teatatud summad olema võrdväärsed lõplikus vahemakses (1. liite B-veerg) teatatud vastava summaga või sellest väiksemad B-veerg B-veerg sisaldab tegevuse rakendamisel kantud vastavate avaliku sektori kulude kogusummat. Avaliku sektori kulud (mis on määratletud ühissätete määruse artikli 2 punktis 15) tulenevad A-veerus teatatud summadest ja on A-veerus nõutud summaga võrdsed või sellest väiksemad. Eespool selgitatud põhjustel peaksid selles veerus teatatud summad olema võrdväärsed lõplikus vahemakses (1. liite C-veerg) teatatud vastava summaga või sellest väiksemad C-veerg C-veerg sisaldab ühissätete määruse artikli 132 lõike 1 kohaselt toetusesaajatele tehtud maksete kogusummat. See on vastav avaliku sektori kulude kogusumma (nii ELi kui ka riiklik kaasrahastamine), mis on tasutud toetusesaajatele kooskõlas ühissätete määruse artikli 132 lõikes 1 kehtestatud 90 päeva nõudega. Lk 8/19 8

9 Ühissätete määruse artikli 132 lõike 2 kohaselt võib korraldusasutus selle maksetähtaja arvestamise põhjendatud juhtudel katkestada, kui maksetaotluse summa ei kuulu tasumisele või ei ole esitatud asjakohaseid tõendavaid dokumente, sh neid, mis on vajalikud juhtimise kontrollitoimingute jaoks, või on algatatud uurimine seoses eeskirjade võimaliku eiramisega, mis mõjutab asjaomaseid kulusid. Seda veergu ei kasutata raamatupidamisarvestuse bilansi arvutamiseks. 4. RAHASTAMISVAHENDITESSE TEHTUD PROGRAMMI MAKSETE SUMMA Rahastamisvahenditesse tehtud programmi maksed ja rahastamisvahenditest tehtud maksed tuleb teatada 6. liites. Kui raamatupidamisarvestusest maha arvatud summad sisaldavad rahastamisvahenditega seotud kulu, tuleks need summad vastavalt esitada kõnealuses liites. Komisjon kasutab teavet, mille liikmesriigid selles liites esitavad, oma raamatupidamise aastaaruannete koostamiseks. Täpsemad andmed väljade sisu kohta leiate komisjoni ühissätete määruse maksetaotlusi käsitleva artikli 41 suunistest liikmesriikidele (EGESIF , 8. juuni 2015). Rahastamisvahendite summade korrigeerimine võrreldes lõpliku vahemaksetaotlusega tuleks esitada 6. liites. 5. RIIGIABI RAAMES TEHTAVAD ETTEMAKSED (ÜHISSÄTETE MÄÄRUSE ARTIKLI 131 LÕIKED 4 JA 5) Prioriteet Rakenduskavast ettemaksetena väljamakstud kogusumma Summa, mille toetusesaajad kasutasid kulude tegemiseks kolme aasta jooksul pärast ettemakse tegemist Summa, mida toetusesaajad ei ole kasutanud kulude tegemiseks ja mille puhul kolmeaastane tähtaeg ei ole veel möödas (A) (B) (C) Prioriteet (piirkonna kategooria / sekkumise liik (noorte tööhõive algatus), kui see on asjakohane) <type="cu" input="m"> <type="cu" input="m"> <type="cu" input="m"> Ühissätete määruse artikli 131 lõike 4 kohaselt võib maksetaotlus riigiabi puhul sisaldada abi andva organi tehtud ettemakseid toetusesaajale kuni 40 % kõnealuseks tegevuseks toetusesaajale antava abi kogusummast. Ühissätete määruse artikli 131 lõike 5 kohaselt peavad liikmesriigid avaldama komisjonile iga maksetaotluse 2. liite A-, B- ja C-veerus käsitletud teabe. Kõnealuste summade korrigeerimine lõpliku vahemaksetaotlusega võrreldes tuleks esitada 7. liites. Komisjon kasutab teavet, mille liikmesriigid selles liites esitavad, oma raamatupidamise aastaaruannete koostamiseks. See võimaldab komisjonil määrata kindlaks maksetaotlustes teatatud kulude selle osa, mis on ettemaksed, ettemaksest kuludena komisjoni raamatupidamisarvestuses. Lk 9/19 9

10 Kui raamatupidamisarvestusest maha arvatud summad sisaldavad riigiabi raames tehtavate ettemaksetega seotud kulusid, tuleb need summad vastavalt esitada kõnealuses liites. Rakendusmääruse kohaselt teatatakse selle liite andmed programmi algusest alates koondandmetena A-veerg A-veerg sisaldab riigiabi raames programmist ettemaksetena makstavat kogusummat. Tegemist on ELi osamakse ja riikliku osamakse summaga, mille korraldusasutus tasub ettemaksena toetusesaajatele. Selles veerus esitatud summa tuleneb lõpliku vahemakse raames teatatud koondandmetest (VI lisa 2. liite A-veerg) B-veerg B-veerg sisaldab summat, mis on hõlmatud toetusesaajate makstud kuludega, et kanda välja neile riigiabi andva organi tehtud ettemaksed, millest on juba komisjonile teatatud. Kulud, mida tõendavad maksekviitungid või samaväärse tõendusjõuga raamatupidamisdokumendid, tuleb tasuda hiljemalt kolm aastat pärast ettemakse tasumise aastat või 31. detsembril 2023 (olenevalt sellest, kumb kuupäev on varasem). See summa vastab juba tehtud kulutustele, mille toetusesaajad on tasunud ja mis on hõlmatud juba komisjonile teatatud ettemaksetega. Selles veerus esitatud summa tuleneb lõpliku vahemakse raames teatatud koondandmetest (rakendusmääruse VI lisa 2. liite B-veerg) C-veerg C-veergu on märgitud summa, mida toetusesaajad ei ole kasutanud kulutuste tegemiseks ja mille puhul kolmeaastane tähtaeg ei ole veel möödas. See summa vastab toetusesaajate poolt veel tasumata kuludele, mis ei ületa kolmeaastast ajavahemikku pärast ettemakse tasumise aastat või 31. detsembrit 2023 (olenevalt sellest, kumb kuupäev on varasem). Selles veerus esitatud summa tuleneb lõpliku vahemakse raames teatatud koondandmetest (rakendusmääruse VI lisa 2. liite C-veerg). Lk 10/19 10

11 6. KULUDE VASTAVUSSE VIIMINE Komisjonile esitatud maksetaotlustesse lisatud rahastamiskõlblike kulude kogusumma Määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 137 lõike 1 punkti a kohaselt deklareeritud kulud Vahe Märkused (vahe esinemise korral kohustuslik) Prioriteet Tegevuste rakendamisel toetusesaajate kantud ning toetusesaajate makstud rahastamiskõlb like kulude kogusumma Tegevuste rakendamisel kantud avaliku sektori kulude kogusumma Sertifitseerimisasu tuse raamatupidamissü steemis kirjendatud rahastamiskõlblike kulude kogusumma, mis on lisatud komisjonile esitatud maksetaotlustesse Tegevuste rakendamisel kantud vastavate avaliku sektori kulude kogusumma (E = A C) (F = B D) (A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) Prioriteet (piirkonna kategooria / sekkumise liik (noorte tööhõive algatus), kui see on asjakohane) <type="cu" input="g"> <type="cu" input="g"> <type="cu" input="g"> <type="cu" input="g"> <type=" Cu" input="g "> <type="cu" input="g"> <type="s" maxlength="500" input="m"> Sellest määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 127 lõike 1 kohaste tegevusauditite tulemusel jooksvas arvestuses korrigeeritud summad <type=" Cu" input="m "> <type="cu" input="m"> Lk 11/19 11

12 Nagu on seletatud käesolevate juhiste punktis 3.1.1, võib sertifitseerimisasutus arvata kõnealused summad raamatupidamisarvestusest maha. Seetõttu võivad lõplikus vahemaksetaotluses komisjonile 31. juuliks aruandeaasta kohta esitatud summad olla suuremad kui vastava aruandeaasta kohta raamatupidamisarvestuses märgitud summad ning erinevusi tuleks selgitada selles vastavusse viimise tabelis A- ja B-veerg SFC2014-süsteem koostab nende veergude andmed automaatselt lõpliku vahemakse alusel. Esimesse kahte veergu (A ja B) lisatakse asjakohase aruandeaasta kohta komisjonile esitatud vahemaksetaotluste rahastamiskõlblike kulude kogusumma. Kuna vahemaksetaotlused on aruandeaastal kumulatiivsed, peaksid need andmed olema vastavuses lõplikus vahemaksetaotluses märgitud summadega (B- ja C-veerg). A-veerg sisaldab toetusesaajatele tekkinud ja tegevuste rakendamisel tasutud rahastamiskõlblike kulude kogusummat; see vastab lõpliku vahemakse raames märgitud summadele (rakendusmääruse VI lisa B-veerg). B-veerg sisaldab tegevuste rakendamisel tekkinud vastavate avaliku sektori kulude kogusummat; see vastab lõpliku vahemakse raames märgitud summadele (rakendusmääruse VI lisa C-veerg) C- ja D-veerg SFC2014-süsteem koostab nende veergude andmed automaatselt 1. liites märgitud summade alusel. Need kaks veergu (C ja D) sisaldavad ühissätete määruse artikli 137 lõike 1 punkti a kohaselt raamatupidamisarvestuses märgitud kulusid. C-veerg sisaldab sertifitseerimisasutuse raamatupidamissüsteemis kirjendatud rahastamiskõlblike kulude kogusummat, mis on lisatud komisjonile esitatud maksetaotlustesse; see vastab raamatupidamisarvestuse raames märgitud summadele (1. liite A-veerg). D-veerg sisaldab tegevuste rakendamisel tekkinud vastavate avaliku sektori kulude kogusummat; see vastab raamatupidamisarvestuse raames märgitud summadele (1. liite B- veerg) E-, F- ja G-veerg Aruandeaasta lõplikus vahemaksetaotluses teatatud kulude (kaks esimest veergu A ja B) ning raamatupidamisarvestuses kinnitatud kulude (kaks järgmist veergu C ja D) erinevused võivad tuleneda peamiselt pärast aruandeaasta lõppu tehtud juhtimise kontrollitoimingutest ja auditeerimisest põhjustatud mahaarvamistest 5. Need on näidatud E-veerus (A-veeru kuni C- veeru erinevus) ja F-veerus (B-veeru kuni D-veeru erinevus). SFC2014-süsteem koostab E- ja F-veeru andmed automaatselt. 5 Vt komisjoni tühistatud, tagasinõutud ja tagasinõutavaid summasid ning summasid, mida ei ole võimalik tagasi saada, käsitlevate suuniste (EGESIF , 25. jaanuar 2016) punkt 1.4. Lk 12/19 12

13 Korrigeerimine peaks olema negatiivne, et vähendada lõpliku vahemakse raames teatatud kulusid. Positiivne korrigeerimine peaks toimuma edasises vahemaksetaotluses ja mitte raamatupidamisarvestuses (näiteks ametniku vea tõttu). Selgitused, põhjendused ja märkused tuleb esitada viimase G-veeru märkuste all. E- või F- veerus märgitud erinevuste puhul on kohustuslik täita G-veerg. Selle veeru tekst peaks vastama mis tahes vastastikustele viidetele aastaaruande või igaaastase kontrolliaruande kohta (kui see on asjakohane). Sertifitseerimisasutus peaks selles veerus esitama asjakohase, sisutiheda, täieliku ja tervikliku teabe ning selgitama konteksti ja osutama vajaduse korral riiklikele sidusdokumentidele (iga-aastased kontrolliaruanded, kohtuotsused jne). Liikmesriik võib vajaduse korral lisada eraldi selgitava märkuse; samas ei tohiks korrata nn kindluse tagamise paketis sisalduvate teiste dokumentide (aastaaruanne, vahendite haldaja kinnitus, iga-aastane kontrolliaruanne ja auditiarvamus) sisu. Ühissätete määruse artikli 127 lõike 1 kohaselt märgitakse tegevuse auditeerimise tulemuste korrigeerimise osa eraldi tabeli viimasel real, nagu on märgitud rakendusmääruses. 7. RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNETE ESITAMINE 7.1. Esitamine Dokumentide kooskõla kontroll Ülesannete lahususe põhimõtte kohaselt määratakse õigusraamistikus raamatupidamisarvestuse paketi erinevate osade koostamine erinevatele ametiasutustele (sertifitseerimisasutus koostab raamatupidamisarvestuse, korraldusasutus koostab vahendite haldaja kinnituse ja aastaaruande ning auditeerimisasutus koostab auditiarvamuse ja igaaastase kontrolliaruande). Kõigi nende dokumentide vaheliste seoste tõttu on vaja koordineerimiskokkuleppeid programmiasutuste vahel riiklikul ja piirkondlikul tasandil (kui see on asjakohane), et kontrollida dokumentide kooskõla enne nende esitamist. Selle koordineerimise tagamiseks tuleb võtta kasutusele riiklikud menetlused. Seetõttu soovitatakse võtta liikmesriikides meetmed, mis võimaldaksid ühel ametiasutustest (mis määratakse riiklikul või piirkondlikul tasandil) teha kõik vajalikud kooskõla kontrollid, pöörates erilist tähelepanu tabelite omavahelisele vastavusele. Sisemine koordineerimine on veelgi olulisem ETK programmide puhul ja see tuleks nende programmide raames kasutusele võtta. Selles kontekstis soovitatakse, et riiklikud ametiasutused määraksid ajavahemiku algusest sisetähtajad raamatupidamisarvestuse projektide edastamiseks auditeerimisasutusele. Auditeerimisasutusel peaks olema läbivaatamiseks piisavalt aega, et ta saaks esitada põhjendatud auditiarvamuse 15. veebruariks aastal N + 1. Lk 13/19 13

14 Üleminekusätted programmide hilise vastuvõtmise või ametiasutuste hilise määramise puhul Ühissätete määruse artikli 135 lõike 2 kohaselt tuleks aruandeaasta (mis lõpeb 30. juunil 2015) lõplik vahemaksetaotlus esitada enne järgmise aruandeaasta (1. juulist 2015 kuni 30. juunini 2016) esimest vahemaksetaotlust. Kui komisjonile ei teatata kulusid esimesel aruandeaastal, on võimalikud järgmised stsenaariumid. 1. JUHTUM Kõigi programmide puhul, mis võeti vastu ning mille puhul teavitati korraldusasutust ja sertifitseerimisasutust enne 31. juulit 2015, esitas sertifitseerimisasutus nullsummaga lõpliku vahemaksetaotluse vahemikus 1. juulist 31. juulini Nende programmide puhul ei ole vaja esitada raamatupidamisarvestust esimese aruandeaasta kohta. Liikmesriik peab esitama nn kindluse tagamise paketiga seotud kõik muud dokumendid (aastaaruanne, vahendite haldaja kinnitus, iga-aastane kontrolliaruanne ja auditiarvamus). 2. JUHTUM Kui programm võeti vastu ning korraldusasutuse ja sertifitseerimisasutuse määramisest teatati enne 15. veebruari 2016, ei pea sertifitseerimisasutus esitama lõplikku vahemaksetaotlust esimese aruandeaasta kohta. Kuna maksetaotlust ei esitatud, ei pea sertifitseerimisasutus esitama raamatupidamisarvestust esimese aruandeaasta kohta. Liikmesriik peab esitama kõik muud nn kindluse tagamise paketiga seotud dokumendid. 3. JUHTUM Kui programm võetakse vastu varem või pärast 30. juunit 2015 ning korraldusasutust ja sertifitseerimisasutust ei teavitatud 15. veebruariks 2016, kuna korraldusasutus ja sertifitseerimisasutus võidi määrata või mitte ja teatist ei saadetud, ei nõuta esimesel aruandeaastal lõpliku vahemaksetaotluse ega raamatupidamisarvestuse esitamist. Samal moel ei nõuta vahendite haldaja kinnituse ega aastaaruande esitamist. Mis tahes tehtud tööde kohta nõutakse siiski iga-aastase kontrolliaruande ja esialgsel auditeerimisel põhineva auditiarvamuse esitamist. Vahendite haldaja kinnituse puhul selgitatakse vahendite haldaja kinnituse ja aastaaruande koostamist käsitlevate komisjoni juhiste (EGESIF_ , 19 august 2015) punktis 4 programmide hilise vastuvõtmise või korraldusasutuse hilise määramise korral kohaldatavaid üleminekusätteid. Eespool märgitud 2. juhtumi puhul peaks korraldusasutus koostama vahendite haldaja kinnituse ja aastaaruande kogu teabe alusel, mis on talle kättesaadav määramise kuupäeva seisuga kuni komisjonile raamatupidamise aastaaruannete esitamise kuupäevani. Esimese aruandeaasta puhul võib iga-aastane kontrolliaruanne olla koostatud lihtsustatud vormis, s.o see peaks sisaldama teavet, mida nõutakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 2015/207 IX lisas kohaldatavate osade kohta, mille puhul võib olla tegemist ainult süsteemiaudititega, kui neid tehti seoses esimese aruandeaastaga. Komisjoni iga-aastast kontrolliaruannet ja auditiarvamust käsitlevate juhiste (EGESIF 15_ , Lk 14/19 14

15 9. oktoober2015) 3. lisas on esitatud täpsem teave auditiarvamuse kohta. Kõnealuste juhiste III osa lõpus on esitatud arvamuse avaldamisest loobumise soovituslik tekst. Auditeerimisasutus võib seda arvamuse avaldamisest loobumist kohandada konkreetsete piirangutega, mis võivad esineda esimesel aruandeaastal seoses eespool nimetatud kolme juhtumiga Tähtaja pikendamise taotlusega seotud praktiline kord Finantsmääruse artikli 59 lõike 5 punkti b kohaselt võib komisjon 15. veebruariks seatud tähtaega erakorraliselt pikendada 1. märtsini, kui asjaomane liikmesriik seda taotleb. Taotlus tuleb saata enne 15. veebruari kirjana, milles kirjeldatakse tähtaja pikendamist põhjendavat eriolukorda Raamatupidamise aastaaruannete või ühe liite esitamata jätmise tagajärjed Hilinenud esitamise korral pikeneb automaatselt kontrollimise ja heakskiitmise protsess ning seda võib käsitada ühissätete määruse artikli 139 lõike 4 kohaselt liikmesriigist tingitud põhjusena, mille alusel võib pikendada kontrollimise protsessi tähtaega hilisemaks kui 31. mai. See võib omakorda põhjustada kõnealuse aruandeaasta lõppmaksete hilisema arveldamise. Lisaks sellele võib eelarvevahendite käsutaja ühissätete määruse artikli 83 lõike 1 punkti c kohaselt edasi lükata vahemaksetaotluse maksetähtaja, kui jäetakse esitamata üks finantsmääruse artikli 59 lõikes 5 nõutavatest dokumentidest. 8. AASTABILANSI ARVUTAMINE 8.1. Aastabilansi arvutamine Erinevalt perioodist , kui kaasrahastamise määra kohaldati tagasiulatuvalt alates programmitöö perioodi algusest tehtud kulutustele, kohaldatakse perioodil kaasrahastamise määra konkreetsel aruandeaastal teatatud kuludele. Heakskiidetud raamatupidamisarvestuse alusel arvutatakse fondidest ja EMKFist aruandeaastal tasumisele kuuluv summa lõpliku vahemaksetaotluse esitamise kuupäeval kehtinud kaasrahastamise määra alusel. Lisaks sellele, kui liikmesriik sai ühissätete määruse artikli 24 kohaselt komisjonile lõpliku vahemaksetaotluse esitamise ajal lisatoetust, võetakse lisatoetust arvesse ka raamatupidamisarvestuse bilansi arvutamisel. Selle arvutuse jaoks kasutatavad summad võetakse raamatupidamisarvestuse 1. liite A- ja B- veerust. Seejärel arvutatakse raamatupidamisarvestuse bilanss, arvates maha makstud ELi toetuse (mille komisjon maksis aruandeaasta vahemaksetaotluste alusel) ning fondide või EMKFi summadest tasutud iga-aastased eelmaksed. Lk 15/19 15

16 Ühissätete määruse artikli 130 lõike 2 punktis a kehtestatud piirmäära järgimist kontrollitakse programmi lõpetamisel. Ühissätete määruse artikli 130 lõike 2 punktis b kehtestatud piirmäära järgimiseks võtab komisjon arvesse kõiki vahemakseid (sh ühissätete määruse artikli 139 lõike 7 kohaselt tasutud mis tahes summasid), mis on programmi tehtud alates selle algusest Finantstagajärjed Pärast raamatupidamisarvestuse kontrollimist ja heakskiitmist maksab komisjon mis tahes nõutava summa või nõuab summa sisse kooskõlas bilansi arvutuse tulemusega. Tasumisele kuuluvad summad tasutakse 30 päeva jooksul raamatupidamisarvestuse heakskiitmisest. Tagasinõutavaid summasid käsitatakse sihtotstarbelise tuluna kooskõlas finantsmääruse artikli 177 lõikega 3. Nimetatud tagasinõudmine ei tähenda finantskorrektsiooni ning sellega ei kaasne fondide või EMKFi toetuste vähenemine programmile. Kui raamatupidamisarvestuse arvutuse tulemuseks on tagasinõutavad summad, siis võimaluse korral tasaarvestatakse need liikmesriigile sama programmi raames tasutavate edasiste maksetega. Praktikas tähendab see seda, et kui raamatupidamisarvestuse heakskiitmisest 30 kalendripäeva jooksul on tasutavaid maksetaotlusi, toimub tasaarvestus nende maksetega. Kui maksetaotlusi ei ole ja tasaarvestus ei ole seetõttu võimalik, siis väljastatakse tagasinõudmiskorraldus. Kõnealust tasaarvestust ei kasutata iga-aastaste eelmaksete puhul. Tasumisele kuuluvad summad tasutakse ja tagasinõudmiskorraldused väljastatakse, ilma et piirataks ühissätete määruse artiklite 83 ja 142 kohaldamist. Kõigil juhtudel jäetakse iga-aastased eelmaksed välja komisjoni raamatupidamisarvestusest kas kulude või tagasinõudmiste alusel Bilansi arvutamise lihtsustatud näide Selles lihtsustatud näites on esitatud aruandeaastal 1. juuli 2015 kuni 30. juuni 2016 bilansi arvutamine järgmiste eelduste kohaselt: kogukuludel põhinev programm ühe prioriteetse suuna ja 85 % kaasrahastamise määraga. Fondide (või EMKFi) toetuse osamaksed prioriteedile, mis on sätestatud komisjoni otsuses, millega programm heaks kiidetakse, on 850 eurot. Teisel aruandeaastal on iga-aastane eelmakse tasutud enne 1. juulit 2016: 20 eurot (a1). 1. Lõplik vahemakse Sertifitseerimisasutus esitab selle programmi jaoks ajavahemikus 1. juulist 2016 kuni 31. juulini 2016 lõpliku vahemaksetaotluse järgmiste summade kohta. Lk 16/19 16

17 Lõplik vahemaksetaotlus Prioriteetne suund Rakenduskava-1 Kokku (B) 260 eu rot Avalik sektor (C) 200 eurot Selle lõpliku vahemaksetaotluse alusel arvutatakse liikmesriigile makstav ELi toetus järgmiselt. Prioriteetse suuna kaasrahastamise määra kohaldatakse lõplikus vahemaksetaotluses teatatud kogukuludele: 260 eurot (B) x 85 % = 221 eurot. Kui liikmesriik saab lõpliku vahemaksetaotluse esitamise ajal ühissätete määruse artikli 24 kohaselt lisatoetust, suurendatakse kaasrahastamise määra 10 % võrra (see ei tohi ületada 100 %). Seega kohaldatakse sel juhul kaasrahastamise määrana 85 % asemel 95 %. Kontrollitakse ühissätete määruse artikli 130 lõike 2 punktis b kehtestatud piirmäära, võttes arvesse kõiki vahemakseid, sh mis tahes summasid kooskõlas ühissätete määruse artikli 139 lõikega 7. Komisjon hüvitab vahemaksena 90 % arvutatud summast: 221 eurot x 90 % = 198,9 eurot (b1). 2. Raamatupidamise aastaaruanded Stsenaarium 1 Liikmesriigi ametiasutused ei tuvastanud ebaseaduslikke ega eeskirjade eiramisega seotud kulusid. Lõplikus vahemaksetaotluses teatatud summad kinnitatakse täielikult ja raamatupidamisarvestusest ei arvata maha ühtegi summat, mis on alles hindamisel (vt ühissätete määruse artikli 137 lõiget 2) või mis tuleneb auditeerimisest. Sertifitseerimisasutus esitab komisjonile 15. veebruariks 2017 aruandeaastat 1. juuli 2015 kuni 30. juuni 2016 käsitleva raamatupidamisarvestuse. Raamatupidamisarvestuse 1. liide sisaldab järgimisi summasid: Raamatupidamise aastaaruanded Prioriteetne suund Kokku Avalik sektor (A) (B) Rakenduskava eurot 200 eurot Fondidelt (või EMKFilt) nõutav summa arvutatakse järgmiselt. Prioriteetse suuna kaasrahastamise määra (mis kehtib lõpliku vahemaksetaotluse esitamise ajal) kohaldatakse raamatupidamisarvestuses kinnitatud kogusummale: 260 eurot (A) x 85 % = 221 eurot (c1). Kui liikmesriik saab lõpliku vahemaksetaotluse esitamise ajal ühissätete määruse artikli 24 kohaselt lisatoetust, suurendatakse Lk 17/19 17

18 kaasrahastamise määra 10 % võrra (see ei tohi ületada 100 %). Seega kohaldatakse sel juhul kaasrahastamise määrana 85 % asemel 95 %. Kontrollitakse ühissätete määruse artikli 130 lõike 2 punktis b kehtestatud piirmäära, võttes arvesse kõiki vahemakseid, sh mis tahes summasid kooskõlas ühissätete määruse artikli 139 lõikega 7. Seejärel arvutatakse bilanss, arvates maha makstud ELi toetuse (nagu see on arvutatud lõplikus vahemaksetaotluses) ning fondide (või EMKFi) summadest tasutud iga-aastased eelmaksed. 221 eurot (c1) 198,9 eurot (b1) 20 eurot (a1) = 2,1 eurot. Kuna bilansi arvutuste tulemus on positiivne summa, tasub komisjon selle summa 30 päeva jooksul pärast raamatupidamisarvestuse heakskiitmist. Stsenaarium 2 Liikmesriigi ametiasutused arvasid maha mõned hindamisel olevad (ühissätete määruse artikli 137 lõige 2) või auditeerimisest tulenevad summad. p.m. Raamatupidamisarvestusest enne esitamist mahaarvatavad summad Prioriteetne suund Kokku (A) Avalik sektor (B) Rakenduskava-1 60 eurot 40 eurot Sertifitseerimisasutus esitab komisjonile 15. veebruariks 2017 aruandeaastat 1. juuli 2015 kuni 30. juuni 2016 käsitleva raamatupidamisarvestuse. Raamatupidamisarvestuse 1. liide sisaldab järgimisi summasid: Raamatupidamise aastaaruanded Prioriteetne suund Kokku Avalik sektor (A) (B) Rakenduskava eurot 160 eurot Fondidelt (või EMKFilt) nõutav summa arvutatakse järgmiselt. Prioriteetse suuna kaasrahastamise määra (mis kehtib lõpliku vahemaksetaotluse esitamise ajal) kohaldatakse raamatupidamisarvestuses kinnitatud kogusummale: 200 eurot (A) x 85 % = 170 eurot (c1). Kui liikmesriik saab lõpliku vahemaksetaotluse esitamise ajal ühissätete määruse artikli 24 kohaselt lisatoetust, suurendatakse kaasrahastamise määra 10 % võrra (see ei tohi ületada 100 %). Seega kohaldatakse sel juhul kaasrahastamise määrana 85 % asemel 95 %. Kontrollitakse ühissätete määruse artikli 130 lõike 2 punktis b kehtestatud piirmäära, võttes arvesse kõiki vahemakseid, sh mis tahes summasid kooskõlas ühissätete määruse artikli 139 lõikega 7. Lk 18/19 18

19 Seejärel arvutatakse bilanss, arvates maha makstud ELi toetuse (nagu see on arvutatud lõplikus vahemaksetaotluses) ning fondide (või EMKFi) summadest tasutud iga-aastased eelmaksed. 170 eurot (c1) 198,9 eurot (b1) 20 eurot (a1) = - 48,9 eurot. Kuna bilansi arvutamise tulemus on negatiivne summa, esitab komisjon selle kohta tagasinõudmiskorralduse, mis rakendatakse võimaluse korral liikmesriikidele sama programmi edasiste maksete raames tasumisele kuuluvate summadega tasaarvestamise teel. 9. RAAMATUPIDAMISARVESTUSE KONTROLL JA HEAKSKIITMINE Aruandeaasta lõpule järgneva aasta 31. maiks viib komisjon finantsmääruse artikli 59 lõike 6 ja ühissätete määruse artikli 84 kohaselt läbi raamatupidamisarvestuse kontrolli ja heakskiitmise menetluse. Komisjon teavitab liikmesriiki iga peadirektoraadi eelarvevahendite käsutaja kirja teel sellest, kas ta saab raamatupidamisarvestuse heaks kiita või mitte. Kui komisjon ei saa liikmesriigist olenevatel põhjustel selleks tähtajaks raamatupidamise aastaaruannet heaks kiita, teavitab komisjon kooskõlas ühissätete määruse artikli 139 lõikega 4 liikmesriiki, täpsustades põhjused ja meetmed, mis tuleb võtta, ning nende täitmise tähtaja. Nimetatud meetmete täitmise tähtaja lõpus teavitab komisjon liikmesriiki sellest, kas ta saab raamatupidamise aastaaruanded heaks kiita. Kui komisjon ei saa sel hetkel ikka raamatupidamise aastaaruandeid heaks kiita, peab ta saadavaloleva teabe alusel määrama kindlaks fondidest või EMKFist aruandeaastal tasumisele kuuluva summa ja teavitab sellest liikmesriiki (ühissätete määruse artikli 139 lõige 8). Kui liikmesriik annab komisjonile oma nõusolekust teada kahe kuu jooksul pärast komisjonipoolset teabe edastamist, arvutab komisjon raamatupidamise aastaaruannete bilansi eespool punktis 8 kirjeldatud viisil. Kui see nõusolek puudub, võtab komisjon vastu otsuse, milles määratakse kindlaks fondidest (või EMKFist) aruandeaastal tasumisele kuuluv summa. Nimetatud otsus ei tähenda finantskorrektsiooni ning sellega ei kaasne fondide (või EMKFi) toetuste vähenemine programmile. Komisjon arvutab otsuse alusel raamatupidamise aastaaruannete bilansi, nagu on kirjeldatud eespool punktis 8. Kontrollimise käigus võib toimuda komisjoni talituste ja programmide eest vastutavate ametiasutuste mitteametlik või ametlik teabevahetus, olenevalt asjakohastest küsimustest. Pärast kontrollimist tehakse komisjoni soovitud paranduste kohta alati ametlik taotlus. Komisjoni rakendusmääruses kehtestatu kohaselt määratakse liikmesriigi esitatud igale raamatupidamise aastaaruannete komplektile alati aruandeversioon. Eespool kirjeldatud menetluste raames võidakse sertifitseerimisasutuselt nõuda raamatupidamise aastaaruannete läbivaadatud versiooni esitamist. Seetõttu on oluline säilitada komisjonile esitatud versioonide kontrolljälge. Lk 19/19 19

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

Aruanne Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega

Aruanne Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega 14.12.2010 Euroopa Liidu Teataja C 338/119 ARUANNE Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega (2010/C 338/21) SISUKORD Punktid Lk SISSEJUHATUS...........................................................

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015 TSD lisa 1 täitmise juhend Olulisemad muudatused deklareerimisel alates 01.01.2015 vorm TSD lisal 1. Alates 01.01.2015 muutus vorm TSD ja tema lisad. Deklaratsioonivorme muutmise peamine eesmärk oli tagada

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 932010780004 KALAKOELMUTE SEISUND NING KOELMUALADE MELIOREERIMISE LÄHTEÜLESANNETE KOOSTAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: TARTU ÜLIKOOL LÕPPARUANNE: 6.7-4/2016-006

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 931109740005 AUDRU KÜLM- JA LAOHOONE EHITAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: EESTI KALAPÜÜGIÜHISTU ARUANDE NR: 2012-029 07.12.2012 Auditi lõpparuanne saadetakse: Korraldusasutus

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.11.2015 COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides 2013. aastal püügivõimsuse ja kalapüügivõimaluste vahel püsiva tasakaalu saavutamiseks

Rohkem

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi Vorm KMD INF A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 0. kuupäevaks Kinnitan, et deklareeritavad arved puuduvad Esitan arvete andmed

Rohkem

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) 2. KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRATLETUD PIIRKOND KUULUB: 3. GEOGRAAFILISE TÄHISE TÜÜP:

Rohkem

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf Maksu- ja Tolliamet Maksukohustuslane Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks

Rohkem

CDT

CDT Turukuritarvituse suunised määruse Kaubatuletisinstrumentide turgude või seotud hetketurgudega seonduvaid kaubatuletisinstrumente käsitleva siseteabe määratlemise teave 17/01/2017 ESMA/2016/1480 ET Sisukord

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM 179 ECOFIN 384 SOC 346 COMP 257 ENV 339 EDUC 165 RECH

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

Programm Horisont 2020 Ühe toetusesaajaga toetuslepingu näidis VKE-dele ettenähtud vahendi 1. etapp (SME instrument phase 1) (H2020 VKE-dele ettenähtu

Programm Horisont 2020 Ühe toetusesaajaga toetuslepingu näidis VKE-dele ettenähtud vahendi 1. etapp (SME instrument phase 1) (H2020 VKE-dele ettenähtu Programm Horisont 2020 Ühe toetusesaajaga toetuslepingu näidis VKE-dele ettenähtud vahendi 1. etapp (SME instrument phase 1) (H2020 VKE-dele ettenähtud vahendi 1. etapi (SME instrument phase 1) ühe toetusesaajaga

Rohkem

Linnade roll ühtekuuluvuspoliitikas 2014–2020

Linnade roll ühtekuuluvuspoliitikas 2014–2020 LIIDU SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND B: STRUKTUURI- JA ÜHTEKUULUVUSPOLIITIKA REGIONAALARENG Linnade roll ühtekuuluvuspoliitikas 2014 2020 KOKKUVÕTE Lühikokkuvõte Linnapiirkonnad on piirkondlikus

Rohkem

Selgitavad märkused, mis on lisatud üldise grupierandi määruse sihtotstarbelist läbivaatamist puudutavale ettepanekule Käesoleva dokumendi eesmärk on

Selgitavad märkused, mis on lisatud üldise grupierandi määruse sihtotstarbelist läbivaatamist puudutavale ettepanekule Käesoleva dokumendi eesmärk on Selgitavad märkused, mis on lisatud üldise grupierandi määruse sihtotstarbelist läbivaatamist puudutavale ettepanekule Käesoleva dokumendi eesmärk on selgitada üldise grupierandi määruse läbivaatamist

Rohkem

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 punkt b) Vastu võetud 23. jaanuaril 2019 1 Sisukord 1

Rohkem

Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artikli 9 ja üldist majandushuvi pakkuvate teenuste raamistiku punkti 62 kohane liikmesriikide aruande v

Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artikli 9 ja üldist majandushuvi pakkuvate teenuste raamistiku punkti 62 kohane liikmesriikide aruande v Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artikli 9 ja üldist majandushuvi pakkuvate teenuste raamistiku punkti 62 kohane liikmesriikide aruande vorm Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artiklis

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 05.09.2014 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv Avaldamismärge: RT I, 02.09.2014, 11

Rohkem

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise põllumajanduspoliitika kohta pärast aastat

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise põllumajanduspoliitika kohta pärast aastat 9.2.2012 Euroopa Liidu Teataja C 35/1 I (Resolutsioonid, soovitused ja arvamused) ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise

Rohkem

Määruse kavand

Määruse kavand Riigihalduse ministri käskkirja Piirkondlike algatuste tugiprogrammide elluviimiseks toetuse andmise tingimused Harju, Ida-Viru, Jõgeva, Lääne-Viru, Põlva, Tartu, Valga, Viljandi maakondade osas eelnõu

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

CL2014R0907ET _cp 1..1

CL2014R0907ET _cp 1..1 02014R0907 ET 13.01.2017 002.001 1 Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/716, 10. aprill 2017, millega

Rohkem

Aruanne ühisettevõtte Shift2Rail eelarveaasta 2016 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ühisettevõtte vastusega

Aruanne ühisettevõtte Shift2Rail eelarveaasta 2016 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ühisettevõtte vastusega C 426/64 ET Euroopa Liidu Teataja 12.12.2017 ARUANNE ühisettevõtte Shift2Rail eelarveaasta 2016 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ühisettevõtte vastusega (2017/C 426/09) SISUKORD Punkt Lk Lehekülg

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET ESMA35-43-1397 ESMA teade Teade hinnavahelepingute seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. oktoober 2018 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr 600/2014

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone,

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november 2017 13939/17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 8. ja 10. november 2017 (10.00, 11.30) KOLMAPÄEV,

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määru

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määru EUROOPA KOMISJON Brüssel, 17.5.2018 COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse uute raskeveokite CO2-heite

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta L 62/4 5.3.2018 EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/318, 22. veebruar 2018, millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/2012 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2018/7) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes

Rohkem

Guidelines for the elaboration of a national anti-fraud strategy (NAFS)

Guidelines for the elaboration of a national anti-fraud strategy (NAFS) EUROOPA KOMISJON EUROOPA PETTUSTEVASTANE AMET (OLAF) Direktoraat D Poliitika Üksus D.2 Pettuste ennetamine Suunised Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidega seotud riiklike pettusevastaste strateegiate

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET ESMA35-43-1562 ESMA teade Teade hinnavahelepingutega seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. jaanuaril 2019 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus (EÜ) nr 1122/2009 Toetus maaelu arendamiseks Nõuetele

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (viies koda) 16. detsember 1993 Kohtuasjas C-334/92, mille esemeks on EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Hispaania) esitatud taotlus,

Rohkem

Ref. Ares(2018) /06/2018 EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2018) 375 final 2018/0196 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU

Ref. Ares(2018) /06/2018 EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2018) 375 final 2018/0196 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU Ref. Ares(2018)2939989-05/06/2018 EUROOPA KOMISJON Strasbourg, 29.5.2018 COM(2018) 375 final 2018/0196 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu

Rohkem

Programm Horisont 2020 Ühe toetusesaajaga toetuslepingu näidis Marie Skłodowska-Curie kaasrahastamismeetmed (H2020 MGA MSCA COFUND ühe toetusesaajaga)

Programm Horisont 2020 Ühe toetusesaajaga toetuslepingu näidis Marie Skłodowska-Curie kaasrahastamismeetmed (H2020 MGA MSCA COFUND ühe toetusesaajaga) Programm Horisont 2020 Ühe toetusesaajaga toetuslepingu näidis Marie Skłodowska-Curie kaasrahastamismeetmed (H2020 MGA MSCA COFUND ühe toetusesaajaga) Versioon 4.0 27. veebruar 2017 Vastutuse välistamine

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 9.1.2019 A8-0475/36 36 Põhjendus BG BG. arvestades, et kahjuks ei leidnud see vastuolu erikomisjonis lahendust; 9.1.2019 A8-0475/37 37 Põhjendus BI BI. arvestades, et niinimetatud Monsanto dokumendid ja

Rohkem

156-77

156-77 EUROOPA KOHTU OTSUS 12. oktoober 1978 * [ ] Kohtuasjas 156/77, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja: selle õigusnõunik George L. Close, keda abistas selle õigustalituse ametnik Charles Lux, kohtudokumentide

Rohkem

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc)

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc) Kinnitatud Eesti Advokatuuri juhatuse 15. detsembri 2009. a otsusega Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord ja tasumäärad ning riigi õigusabi osutamisega kaasnevate

Rohkem

Suunised Reitinguagentuuride meetodite valideerimise ja läbivaatamise suunised 23/03/2017 ESMA/2016/1575 ET

Suunised Reitinguagentuuride meetodite valideerimise ja läbivaatamise suunised 23/03/2017 ESMA/2016/1575 ET Suunised Reitinguagentuuride meetodite valideerimise ja läbivaatamise suunised 23/03/2017 ESMA/2016/1575 ET Sisukord 1 Kohaldamisala... 3 2 Mõisted, õiguslikud viited ja lühendid... 4 3 Eesmärk... 5 4

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu 3399. istung (MAJANDUS- JA RAHANDUSKÜSIMUSED) 19. juunil 2015

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 19. juuni 2019 (12.30) 1. Päevakorra

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

Eesti Pank - blankett

Eesti Pank - blankett Eesti Panga presidendi 17. jaanuari 2017. a määruse nr 2 Riikliku programmi Eesti Panga tööde loetelu lisa Riikliku programmi EESTI PANGA STATISTIKATÖÖDE LOETELU 2017 2021 1/7 Eesti Panga seadus, 2 lg

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 17.2.26 KOM(25) 539 lõplik 25/215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses hinnateabe

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri SELETUSKIRI Perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse seaduse alusel kehtestatud haridus- ja teadusministri määruste muutmise eelnõu juurde I. SISSEJUHATUS Määrust muudetakse perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TOETUSE KASUTAMISE LEPING Katriin Ranniku 11.09.2018 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I, Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve, kirjeldus ning projekti teiste toetusesaajate nimekiri Lisa III, Projekti

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 30. mai 2018 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2018/0199 (COD) 9536/18 FSTR 24 REGIO 32 FC 25 CADREFIN 51 REL

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 30. mai 2018 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2018/0199 (COD) 9536/18 FSTR 24 REGIO 32 FC 25 CADREFIN 51 REL Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 30. mai 2018 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2018/0199 (COD) 9536/18 FSTR 24 REGIO 32 FC 25 CADREFIN 51 RELEX 482 IA 152 CODEC 901 ETTEPANEK Saatja: Kättesaamise

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Põhimeede 2 Strateegiline koostöö Toetuse kasutamise leping Ülle Kase 26.08.2016 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve; Projekti teiste toetusesaajate nimekiri;

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

Jenny Papettas

Jenny Papettas SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND C: KODANIKE ÕIGUSED JA PÕHISEADUSKÜSIMUSED ÕIGUSKÜSIMUSED Kohaldatav õigus piiriüleste liiklusõnnetuste puhul: Rooma II, Haagi konventsioon ja liikluskindlustuse

Rohkem

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1)

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) L 95/56 Euroopa Liidu Teataja 29.3.2014 EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) (2014/179/EL) EUROOPA

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 27.rtf

Microsoft Word - Lisa 27.rtf Maksu ja Tolliamet Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide

Rohkem

265-78

265-78 EUROOPA KOHTU OTSUS 5. märts 1980 [...] Kohtuasjas 265/78, mille esemeks on Euroopa Kohtule EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel College van Beroep voor het Bedrijfsleven Haagi (Madalmaad) esitatud taotlus,

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.7.2017 C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, 11.7.2017, milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohtade ning töökohataotluste ja CVde omavahelist sobitamist

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Erasmus+ õpirände projektide avaseminar Projekti elukaar 30.06.14 Tallinn Raja Lõssenko raja.lossenko@archimedes.ee Õpirände projekti elukaar PROJEKTI ELUKAAR: LEPING Enne lepingu sõlmimist: 1. Osalejaportaali

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 12548743 tänava/talu nimi, Kooli tn 6 maja ja korteri number: alevik: Puka alevik vald: Puka vald

Rohkem

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS I lisa Teaduslikud järeldused ja müügilubade tingimuste muutmise alused 1 Teaduslikud järeldused Võttes arvesse ravimiohutuse riskihindamise komitee hindamisaruannet propofooli perioodiliste ohutusaruannete

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80341695 tänava nimi Telliskivi tn 60 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10412

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald 8.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 155/11 EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU SOOVITUS, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECV) loomise kohta (EMPs kohaldatav tekst)

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lisa 1 Schengen Facility projekti lõpparuanne Projekti nimi:..

Rohkem

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses L 323/10 19.12.2018 KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/2019, 18. detsember 2018, millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/2031 artikli 42 tähenduses kõrge riskiga taimede, taimsete saaduste ja muude objektide

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.1.2014 COM(2014) 46 final 2014/0021 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS 30. juunil 2005 Haagis sõlmitud kohtualluvuse kokkuleppeid käsitleva konventsiooni Euroopa Liidu nimel heakskiitmise

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

EUROOPA PARLAMENT Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon EMPL(2012)0326_1 26. märts 2012 kell Päevakorra kinnitamine 2. Juhataja teada

EUROOPA PARLAMENT Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon EMPL(2012)0326_1 26. märts 2012 kell Päevakorra kinnitamine 2. Juhataja teada EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon EMPL(2012)0326_1 26. märts 2012 kell 15.00 17.00 1. Päevakorra kinnitamine 2. Juhataja teadaanded PÄEVAKORRA PROJEKT Koosolek Esmaspäev, 26. märts

Rohkem

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK MTÜ TALLINNA NAISTE KRIISIKODU MAJANDUSAASTA ARUANNE Majandusaasta 01.01.2008 31.12.2008 ETTEVÕTTE NIMI MITTETULUNDUSÜHING TALLINNA NAISTE KRIISIKODU REGISTRI KOOD 80191735 AADRESS Wismari 37 4 Tallinn,

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80188897 tänava/talu nimi, Lillgordi maja ja korteri number: küla: Rälby küla vald: Vormsi vald maakond:

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx ORCA SWIM CLUB MTÜ ÜLDTINGIMUSED 1. LEPING 1.1. Leping sõlmitakse ORCA SWIM CLUB MTÜ (edaspidi Ujumisklubi) ja täisealise Ujuja või alaealise Ujuja (edaspidi ühiselt nimetatud Ujuja) lapsevanema või muu

Rohkem

Juhatuse otsus

Juhatuse otsus JUHATUSE OTSUS Tallinn 17. oktoober 2014 nr. 4.1-1/55 ÜLDKORRALDUS Finantsinspektsiooni valikud lähtuvalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 575/2013 1. Õiguslik alus 1.1. Finantsinspektsiooni

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80139404 tänava/talu nimi, Kesk 6 maja ja korteri number: alevik: Laatre alevik vald: Tõlliste vald

Rohkem

Microsoft Word - MKM74_lisa2.doc

Microsoft Word - MKM74_lisa2.doc Majandus- ja kommunikatsiooniministri 6. oktoobri 2010. a määruse nr 74 Avaliku konkursi läbiviimise kord sageduslubade andmiseks televisiooni ringhäälingusaadete ja -programmide digitaalse edastamise

Rohkem

Excel Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et

Excel Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et Excel2016 - Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et programm suudaks anda tulemusi. Mõisted VALEM - s.o

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/

EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/ EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/EÜ (põllumajandus- ja metsatraktorite mootoritest paisatavate

Rohkem