Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:"

Väljavõte

1 Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Avaldamismärge: Kiirgustegevuses tekkinud radioaktiivsete ainete või radioaktiivsete ainetega saastunud esemete vabastamistasemed ning nende vabastamise, ringlusse võtmise ja taaskasutamise tingimused Muudetud järgmiste aktidega Vastu võetud nr 0 RTL 2005, 24, 33 jõustumine Vastuvõtmine Avaldamine Jõustumine RTL 2009,, Määrus kehtestatakse «Kiirgusseaduse» 7 lõike 7 alusel.. Reguleerimisala Määrus kehtestab kiirgustegevuses tekkinud vähesel määral radioaktiivseid aineid sisaldavate materjalide või radioaktiivsete ainetega saastunud seadmete ja rajatiste ning jäätmete ja heitmete (edaspidi radioaktiivsed ained) vabastamistasemed ja tingimused nende ringlusse võtmiseks, taaskasutamiseks või keskkonda juhtimiseks. 2. Mõisted Määruses ja selle lisades kasutakse mõisteid järgmises tähenduses: ) radioaktiivne saastumine radioaktiivse aine olemasolu materjalide pinnal või sees, inimese kehas või mujal, kus radioaktiivne aine on soovimatu või ohtlik; 2) ringlusse võtmine radioaktiivseid aineid sisaldavate materjalide kasutamine toormena; 3) taaskasutamine toote korduv kasutamine samaks otstarbeks. 3. Vabastamisele esitatavad üldnõuded () Radioaktiivsete ainete või radioaktiivsete ainetega saastunud esemete vabastamiseks esitab kiirgustegevusloa omaja vastava taotluse Keskkonnaametile. [RTL 2009,, 3- jõust ] (2) Lõikes nimetatud taotluse menetlemisele kohaldatakse keskkonnaministri 29. aprilli a määruse nr 4 «Kiirgustegevusloa andmise, muutmise ja kehtetuks tunnistamise menetluse tähtajad ning kiirgustegevusloa taotluse täpsustatud nõuded, vormid ja kiirgustegevusloa vormid» -des 2 ja 4 sätestatut. (3) Vabastamisel peavad olema täidetud järgmised nõuded: ) vabastamisest põhjustatud elaniku efektiivdoos on väiksem kui 0,0 millisiivertit aastas; 2) vabastamisest põhjustatud kollektiivne efektiivdoos ei ületa ühte inimsiivertit aastas; 3) NORM-I (Naturally Occuring Radioactive Material looduslikke radionukliide sisaldavad ained) ja NORM-jäätmetega saastunud maa-alal ei tohi vabastamisest põhjustatud elaniku efektiivdoos olla suurem kui 0,3 millisiivertit aastas. (4) Keskkonnaamet kinnitab kvalifitseeritud kiirguseksperdi hinnangu alusel, et vabastamine on optimaalne teguviis. [RTL 2009,, 3- jõust ] Kiirgustegevuses tekkinud radioaktiivsete ainete või radioaktiivsete ainetega... Leht / 0

2 (5) Selle määruse -des 4 7 sätestamata materjalide korral võetakse radioaktiivseid aineid sisaldavate jäätmete vabastamise aluseks Vabariigi Valitsuse 30. aprilli a määruse nr 63 «Väljaarvamistasemete tuletamise alused ja radionukliidide väljaarvamistasemed» lisas kehtestatud väljaarvamistasemed. (6) Saastumata metalli, ehitusmaterjali või muu materjali tahtlik lisamine vabastatavatele metalli- või ehitusjäätmetele keskmise eriaktiivsuse vähendamiseks on keelatud. 4. Üldised vabastamistasemed Juhul kui radioaktiivse aine kasutamine pärast vabastamist ei ole teada või seda ei ole otstarbekas määrata, lähtutakse sellise aine vabastamisel radionukliidide üldistest vabastamistasemetest, mis on esitatud määruse lisas. 5. Kiirgustegevuse tagajärjel tekkinud radioaktiivsete materjalide vabastamistasemed ja vabastamistingimused () Vabastada võib kiirgustegevuse tagajärjel tekkinud radioaktiivseid materjale, milles sisalduvate radionukliidide eriaktiivsuse väärtused on väiksemad kui selle määruse lisades 2 ja 3 esitatud vabastamistasemed. (2) Rohkem kui ühe radionukliidi esinemisel radioaktiivses materjalis peab vabastamiseks olema: kus c i on kas radionukliidi i eriaktiivsus (kbq/kg), koguaktiivsus pinnaühiku kohta või pind-eriaktiivsus (Bq/ cm 2 ); c Li on sama radionukliidi i eriaktiivsus (kbq/kg), koguaktiivsus pinnaühiku kohta või pind-eriaktiivsuse (Bq/cm 2 ) lisades 2 ja 3 esitatud eriaktiivsuse väärtus. Radionukliidide summeerimisel ei arvestata eraldi lühiealisi tütar-radionukliide, mis on radioaktiivses tasakaalus lisas 4 esitatud emaradionukliidiga. (3) Radionukliide sisaldavad metallijäätmed, mille eriaktiivsus või pind-eriaktiivsus on väiksem kui lisas 2 esitatud vabastamistasemed, võib võtta ringlusse ainult juhul, kui neid kasutatakse metalli tootmiseks ümbersulatamise teel. Seejuures tuleb järgida järgmisi nõudeid: ) käideldavate metallijäätmete mass, mille keskmine eriaktiivsus arvutatakse, ei tohi olla suurem kui 300 kg; 2) pind, mille keskmine pind-eriaktiivsus arvutatakse, ei tohi olla suurem kui 0,3 m 2 ; 3) nii eriaktiivsuse kui pind-eriaktiivsuse väärtused peavad olema väiksemad lisas 2 esitatud vabastamistasemetest; 4) lisas 2 esitatud vabastamistasemeid ei kohaldata mitmest komponendist koosnevatele materjalidele ja ümbersulatatavale metallile. (4) Pärast töötlemist taaskasutatavate radioaktiivselt saastunud metallesemete, seadmete ning tööriistade eriaktiivsuse hindamisel järgitakse järgmisi nõudeid: ) radionukliidide keskmine pind-eriaktiivsus väiksemal pinnal kui 0,03 m 2 on väiksem lisa 2 kolmandas veerus esitatud vabastamistasemetest; 2) pind-eriaktiivsuse hindamisel võetakse arvesse pinnakatte all olevad alfa- ja beetakiirgust kiirgavate ning esemete süvakihtides asuvad gammakiirgust kiirgavate radionukliidide aktiivsust. 6. Kiirgustegevusega seotud ehitiste vabastamistasemed ja vabastamistingimused () Kiirgustegevusega seotud ehitiste kasutamiseks kiirgustegevusvälistel eesmärkidel või nende ehitiste lammutamiseks peab koguaktiivsus pinnaühiku kohta olema väiksem lisa 3 kolmandas ja neljandas veerus esitatud vabastamistasemetest. Seejuures järgitakse järgmisi nõudeid: ) keskmist koguaktiivsust pinnaühiku kohta hinnatakse radionukliididega saastunud pinna aktiivsuse ning esemete süvakihtides sisalduvate radionukliidide aktiivsuste summana kuni 0,3 m 2 suuruse pinna kohta; 2) summeerimisel arvestatakse ainult kiirgustegevuses tekkinud looduslike radionukliidide aktiivsust. (2) Kiirgustegevusega seotud ehitise lammutamisel tekkinud ehitusjäätmete vabastamiseks peab ehitusjäätmetes sisalduvate radionukliidide eriaktiivsus olema väiksem lisa 3 teises veerus esitatud vabastamistasemetest. Seejuures järgitakse järgmisi nõudeid: ) radionukliidide keskmist eriaktiivsust hinnatakse väiksemal jäätmekogusel kui 000 kg; 2) summeerimisel võetakse arvesse ainult kiirgustegevuses tekkinud looduslike radionukliidide aktiivsust. (3) Kui kiirgustegevusega seotud ehitise lammutamisel aasta kestel tekkiv betooni- ja kiviprahi kogumass on väiksem kui kg, võib Keskkonnaamet kiirgustegevusloa omaja taotluse alusel anda loa suurendada lisa 3 teises veerus esitatud vabastamistasemeid kuni kümme korda. [RTL 2009,, 3- jõust ] Leht 2 / 0 Kiirgustegevuses tekkinud radioaktiivsete ainete või radioaktiivsete ainetega...

3 7. Radioaktiivseid aineid sisaldavate heitmete juhtimine keskkonda () Ühest kiirgustegevuskohast aasta jooksul keskkonda juhtida lubatud radioaktiivsete heitmete aktiivsuse väärtused on esitatud lisas 5. Vabastatud gaasid või aerosoolid juhitakse atmosfääri vahetult või läbi filtrite. Vabastatud vedelad radioaktiivseid aineid sisaldavad heitmed juhitakse otse kanalisatsiooni või kogutakse kogumismahutisse või -tiiki ning juhitakse seejärel looduslikku veekogusse. Rohkem kui üht radionukliidi sisaldavate heitmete korral peab olema: kus A i on radionukliidi i aktiivsus (Bq) ja A Li on sama radionukliidi i lisas 5 esitatud aktiivsuse (Bq) tase. (2) Diagnostika või ravi eesmärgil radioaktiivseid aineid manustanud patsientide eritised juhitakse kanalisatsiooni piiranguteta. (3) Prügilasse ladestatavad vabastatud jäätmed ei tohi sisaldada kinniseid kiirgusallikaid, mille aktiivsus ületab väljaarvamistaset. (4) Kiirgustegevusloa omaja vastutab, et keskkonda juhitavate radioaktiivsete heitmete aktiivsuse tase ei ületaks selle määruse lisas 5 esitatud väärtusi. Keskkonnaministri 5. veebruari a määruse nr 0 «Kiirgustegevuses tekkinud radioaktiivsete ainete või radioaktiivsete ainetega saastunud esemete vabastamistasemed ning nende vabastamise, ringlusse võtmise ja taaskasutamise tingimused» lisa KIIRGUSTEGEVUSE TULEMUSEL TEKKINUD RADIONUKLIIDIDE ÜLDISED VABASTAMISTASEMED Radionukliid Eriaktiivsus Bq/g Radionukliid Eriaktiivsus Bq/g Radionukliid Eriaktiivsus Bq/g H-3 00 As-74 Ag- 0 Be-7 0 As-76 Cd C-4 0 As Cd-5 Na-22 0, Se-75 Cd-5m 0 P Br-82 0, In- P Rb-86 0 In-4m S Sr-85 Sn-3 Cl-36 Sr-89 0 Sn-25 K-40 Sr-90+ Sn-22 Ca Y Sb-24 0, Ca-47 Y-9 0 Sb-25+ Sc-46 0, Zr-93 0 Te-23m Sc-47 0 Zr-95+ 0, Te-25m 00 Sc-48 0, Nb-93m 00 Te-27m+ 0 V-48 0, Nb-94 0, Te-29m+ 0 Cr-5 0 Nb-95 Te-3m+ Mn-52 0, Mo-93 0 Te-32+ 0, Mn Mo-99+ Te-34 Mn-54 0, Tc-96 0, I-25 Fe Tc-97 Tc-97m 0 0 I-26 Tc-99 Ru-97 Fe-59 0, Ru-03+ I-29 0, Co-56 0, Ru-06+ I-3+ Kiirgustegevuses tekkinud radioaktiivsete ainete või radioaktiivsete ainetega... Leht 3 / 0

4 Co-57 Rh-05 0 Cs-29 Cs-3 Cs Cs-34 0, Co-58 0, Pd Cs-35 0 Co-60 0, Ag-05 Cs-36 0, Ni-59 Ni Ag-08m+ 0, Cs-37+ Zn-65 Ge As Ag-0m+ 0, Ba-3 Ba-40 0, Au-98 U-236 La-40 0, Au-99 0 U Ce-39 Hg-97 0 U-238+ Ce-4 0 Hg-203 Np , Ce-43 Tl-200 Np Ce Tl-20 0 Pu-236 0, Pr Tl-202 Pu Nd-47 0 Tl Pu-238 0, Pm Pb-203 Pu-239 0, Pm Pb-20+ 0,0 Pu-240 0, Sm-5 00 Bi-206 0, Pu-24 Sm-53 0 Bi-207 0, Pu-242 0, Eu-52 0, Bi-20 0 Pu , Eu-54 0, Po-20 0,0 Am-24 0, Eu-55 0 Ra Am-242m+ 0, Gd-53 0 Ra-224+ Am , Tb-60 0, Ra-225 Cm-242 Dy-66 0 Ra ,0 Cm-243 0, Ho-66 0 Ra ,0 Cm-244 0, Er Ac ,0 Cm-245 0, Tm-70 0 Th-227 Cm-246 0, Tm-7 00 Th , Cm , Yb-75 0 Th , Cm-248 0, Lu-77 0 Th-230 0, Bk Hf-8 Th Cf Ta-82 0, Th ,0 Cf-248 W-8 0 Th Cf-249 0, W Pa-230 Cf-250 0, Re Pa-23 0,0 Cf-25 0, Os-85 Pa-233 Cf-252 Cf , Os-9 0 U-230+ Sf-254 0, Os-93 0 U-23 0 Es-253 Ir-90 0, U-232 0, Es , Ir-92 0, U-233 Es-254m+ Pt-9 U-234 Pt-93m 00 U-235+ Keskkonnaministri 5. veebruari a määruse nr 0 «Kiirgustegevuses tekkinud radioaktiivsete ainete või radioaktiivsete ainetega saastunud esemete vabastamistasemed ning nende vabastamise, ringlusse võtmise ja taaskasutamise tingimused» lisa 2 Leht 4 / 0 Kiirgustegevuses tekkinud radioaktiivsete ainete või radioaktiivsete ainetega...

5 RADIONUKLIIDIDE ERIAKTIIVSUSE PIIRMÄÄRAD METALLIJÄÄTMETE RINGLUSSE VÕTMISEKS JA ESEMETE TAASKASUTAMISEKS Ringlusse võtmine Esemete taaskasutamine Eriaktiivsus (Bq/g) Pind-eriaktiivsus (Bq/cm 2 ) Pind-eriaktiivsus (Bq/cm 2 ) H C Na-22 0 S CI K Ca Sc Mn Mn Fe Co-56 0 Co Co Co-60 0 Ni Ni Zn As Se Sr Sr Y Zr Zr Nb-93m Nb-94 0 Mo Tc Tc-97m Tc Ru Ag-08m 0 Ag-0m 0 Cd Sn Sb Sb Te-23m Te-27m I I Cs-34 0 Cs Cs Ce Ce Pm Kiirgustegevuses tekkinud radioaktiivsete ainete või radioaktiivsete ainetega... Leht 5 / 0

6 Sm Eu-52 0 Eu-54 0 Eu Gd Tb Tm Tm Ta W W Os Ir TI Pb-20 Bi Po Ra Ra-228 Th Th Th Th Pa U U-233 U-234 U-235 U U-238 N Pu Pu Pu Pu Pu Pu Pu Am Am-242m Am Cm Cm Cm Cm Cm Cm Cm Bk Cf Cf Cf Cf Cf Cf Leht 6 / 0 Kiirgustegevuses tekkinud radioaktiivsete ainete või radioaktiivsete ainetega...

7 Es Keskkonnaministri 5. veebruari a määruse nr 0 «Kiirgustegevuses tekkinud radioaktiivsete ainete või radioaktiivsete ainetega saastunud esemete vabastamistasemed ning nende vabastamise, ringlusse võtmise ja taaskasutamise tingimused» lisa 3 RADIONUKLIIDIDE ERIAKTIIVSUSE PIIRMÄÄRAD EHITISE LAMMUTAMISEL TEKKINUD JÄÄTMETELE NING RADIONUKLIIDIDE KOGUAKTIIVSUSE PIIRMÄÄRAD EHITISE TAASKASUTAMISEKS JA LAMMUTAMISEKS Radionukliid Ehitise lammutamisel tekkinud jäätmed Taaskasutamine Lammutamine Eriaktiivsus Koguaktiivsus pinnaühiku Koguaktiivsus pinnaühiku (Bq/g) kohta (Bq/cm 2 ) kohta (Bq/cm 2 ) H C Na S CI K Ca Sc Mn Mn Fe Co Co Co Co Ni Ni Zn-65 0 As Se Sr Sr Y Zr Zr Nb-93m Nb Mo Tc Tc-97m Tc Ru Ag-08m 0. 0 Ag-0m 0. 0 Cd Sn Sb Sb-25 0 Te-23m 0 00 Kiirgustegevuses tekkinud radioaktiivsete ainete või radioaktiivsete ainetega... Leht 7 / 0

8 Te-27m I I Cs Cs Cs-37 0 Ce Ce Pm Sm Eu Eu Eu Gd Tb Tm Tm Ta W W Os Ir TI Pb Bi Po Ra Ra Th Th Th Th Pa U U U U U U N Pu Pu Pu Pu Pu Pu Pu Am Am-242m 0. Am Cm Cm Cm Cm Cm Leht 8 / 0 Kiirgustegevuses tekkinud radioaktiivsete ainete või radioaktiivsete ainetega...

9 Cm Cm Bk Cf Cf Cf Cf Cf Cf Es Keskkonnaministri 5. veebruari a määruse nr 0 «Kiirgustegevuses tekkinud radioaktiivsete ainete või radioaktiivsete ainetega saastunud esemete vabastamistasemed ning nende vabastamise, ringlusse võtmise ja taaskasutamise tingimused» lisa 4 RADIONUKLIIDID, MILLE LÜHIEALISED TÜTAR-RADIONUKLIIDID LOETAKSE RADIOAKTIIVSES TASAKAALUS OLEVAKS KÕIKIDE LISADES JA 2 ESITATUD ERIAKTIIVSUSE PIIRMÄÄRADE KORRAL Emaradionukliid Radioaktiivses tasakaalus olevad tütar-radionukliidid Sr-90 Y-90 Zr-95 Nb-95, Nb-95m Ru-06 Rh-06 Pd-03 Rh-03m Ag-08m Ag-08 Ag-0m Ag-0 Cd-09 Ag-09m Sn-3 In-3m Sb-25 Te-25m Te-27m Te-27 Cs-37 Ba-37m Ce-44 Pr-44, Pr-44m Pb-20 Bi-20 Ra-226 Rn-222, Po-28, Pb-24, Bi-24, Po-24 Ra-228 Ac-228 Th-228 Ra-224, Rn-220, Po-26, Pb-22, Bi-22, Tl-208, Po-22 Th-229 Ra-225, Ac-225, Fr-22, At-27, Bi-23, Tl-209, Po-209, Po-23, Pb-209 U-235 Th-23 U-238 Th-234, Pa-234m, Pa-234 Np-237 Pa-233 Pu-244 U-240, Np-240m, Np-240 Am-242m Np-238, Am-242 Am-243 Np-239 Cm-247 Pu-243 Es-254 Bk-250 Keskkonnaministri 5. veebruari a määruse nr 0 «Kiirgustegevuses tekkinud radioaktiivsete ainete või radioaktiivsete ainetega saastunud esemete vabastamistasemed ning nende vabastamise, ringlusse võtmise ja taaskasutamise tingimused» lisa 5 Kiirgustegevuses tekkinud radioaktiivsete ainete või radioaktiivsete ainetega... Leht 9 / 0

10 ÜHEST KIIRGUSTEGEVUSKOHAST AASTA JOOKSUL KESKKONDA JUHTIDA LUBATUD RADIOAKTIIVSEID AINEID SISALDAVATE HEITMETE AKTIIVSUSE VÄÄRTUSED Radionukliid Aastas keskkonda juhtida lubatud radioaktiivseid aineid sisaldavate heitmete aktiivsus (Bq/aastas) gaasid ja aerosoolid vedelikud H-3 x 0 x 0 2 C-4 x 0 0 x 0 0 Na-22 x 0 6 x 0 5 Na-24 x 0 9 x 0 8 P-32 x 0 8 x 0 6 S-35 x 0 8 x 0 9 Cl-36 x 0 7 x 0 0 K-42 x 0 0 x 0 9 Ca-45 x 0 8 x 0 0 Ca-47 x 0 9 x 0 8 Cr-5 x 0 9 x 0 8 Fe-59 x 0 8 x 0 6 Co-57 x 0 9 x 0 9 Co-58 x 0 9 x 0 8 Ga-67 x 0 0 x 0 8 Se-75 x 0 8 x 0 6 Sr-85 x 0 8 x 0 6 Sr-89 x 0 8 x 0 9 Y-90 x 0 0 x 0 0 Mo-99 x 0 9 x 0 8 Tc-96 x 0 7 x 0 0 Tc-96m x 0 x 0 9 In- x 0 9 x 0 8 I-23 x 0 0 x 0 9 I-25 x 0 8 x 0 8 I-3 x 0 8 x 0 7 Xe-27 x 0 Ei kohaldata Xe-33 x 0 2 Ei kohaldata Pm-47 x 0 0 x 0 0 Er-69 x 0 0 x 0 0 Au-98 x 0 9 x 0 8 Hg-97 x 0 0 x 0 9 Hg-203 x 0 8 x 0 7 Tl-20 x 0 0 x 0 8 Ra-226 x 0 6 x 0 6 Th-232 x 0 5 x 0 6 Leht 0 / 0 Kiirgustegevuses tekkinud radioaktiivsete ainete või radioaktiivsete ainetega...

my_lauluema

my_lauluema Lauluema Lehiste toomisel A. Annisti tekst rahvaluule õhjal Ester Mägi (1983) Soran Alt q = 144 Oh se da ke na ke va de ta, ae ga i lust üü ri kes ta! üü ri kes ta! 3 Ju ba on leh tis lei na kas ke, hal

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Saastetasud

Saastetasud Jäätmete prügilasse ladestamise saastetasud Harri Moora Säästva Eesti Instituut, SEI-Tallinn EL jäätmekäitluse põhineb JÄÄTMEHIERARHIAL 1. Jäätmetekke vältimine 2. Korduskasutus 3. Jäätmete ringlussevõtt

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Keskkonnaministri määruse lisa 1

Keskkonnaministri määruse lisa 1 Keskkonnaministri 27.12.2016 määrus nr 74 Õhusaasteloa taotlusele ja lubatud heitkoguste projektile esitatavad täpsustatud nõuded, loa taotluse ja loa vormid Lisa 1 ÕHUSAASTELOA TAOTLUS Loa taotluse esitamise

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

KINNITATUD kiirgusosakonna juhataja korraldusega nr 1-3/17/1119 KESKKONNA IONISEERIVA KIIRGUSE SEIRE AASTA TULEMUSED EESSÕNA Keskkonn

KINNITATUD kiirgusosakonna juhataja korraldusega nr 1-3/17/1119 KESKKONNA IONISEERIVA KIIRGUSE SEIRE AASTA TULEMUSED EESSÕNA Keskkonn KINNITATUD kiirgusosakonna juhataja 27.04.2017 korraldusega nr 1-3/17/1119 KESKKONNA IONISEERIVA KIIRGUSE SEIRE 2016. AASTA TULEMUSED EESSÕNA Keskkonna ioniseeriva kiirguse seire (edaspidi kiirgusseire)

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 01.06.2002 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 22.06.2002 Avaldamismärge: RT I 2000, 49, 314 Meditsiinilisel

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: korraldus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Avald

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: korraldus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Avald Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: korraldus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 18.02.2003 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Avaldamismärge: Eesti Energia Aktsiaseltsi aktsiakapitali

Rohkem

Keskkonnaministri määruse lisa 3

Keskkonnaministri määruse lisa 3 Keskkonnaministri 27.12.2016 määrus nr 74 Õhusaasteloa taotlusele ja lubatud heitkoguste projektile esitatavad täpsustatud nõuded, loa taotluse ja loa vormid Lisa 3 ÕHUSAASTELUBA Loa kehtivusaeg [ ] tähtajatu,

Rohkem

Matemaatilised meetodid loodusteadustes. I Kontrolltöö I järeltöö I variant 1. On antud neli vektorit: a = (2; 1; 0), b = ( 2; 1; 2), c = (1; 0; 2), d

Matemaatilised meetodid loodusteadustes. I Kontrolltöö I järeltöö I variant 1. On antud neli vektorit: a = (2; 1; 0), b = ( 2; 1; 2), c = (1; 0; 2), d Matemaatilised meetodid loodusteadustes I Kontrolltöö I järeltöö I variant On antud neli vektorit: a (; ; ), b ( ; ; ), c (; ; ), d (; ; ) Leida vektorite a ja b vaheline nurk α ning vekoritele a, b ja

Rohkem

Ohtlike ainete sisaldus kalades

Ohtlike ainete sisaldus kalades Eesti Keskkonnauuringute Keskus Ohtlike ainete sisaldus kalades Marek Nurmik Keskkonna- ja analüütilise keemia osakond peaspetsialist 4. veebruar 2019 Tallinn Projekti üldinformatsioon Rahastusallikas:

Rohkem

Keskkonnaministeerium KIIRGUSOHUTUSE RIIKLIKU ARENGUKAVA RAKENDUSPLAANI ARUANNE Tallinn 2014

Keskkonnaministeerium KIIRGUSOHUTUSE RIIKLIKU ARENGUKAVA RAKENDUSPLAANI ARUANNE Tallinn 2014 Keskkonnaministeerium KIIRGUSOHUTUSE RIIKLIKU ARENGUKAVA 2008-2017 RAKENDUSPLAANI 2012-2013 ARUANNE Tallinn 2014 Sisukord Sisukord... 2 1. Kokkuvõte ja olulisemad järeldused... 3 2. Aruande koostamise

Rohkem

ÕHUSAASTELUBA Keskkonnaministri a määrus nr 74 Õhusaasteloa taotlusele ja lubatud heitkoguste projektile esitatavad täpsustatud nõuded, lo

ÕHUSAASTELUBA Keskkonnaministri a määrus nr 74 Õhusaasteloa taotlusele ja lubatud heitkoguste projektile esitatavad täpsustatud nõuded, lo ÕHUSAASTELUBA Keskkonnaministri 27.12.2016. a määrus nr 74 Õhusaasteloa taotlusele ja lubatud heitkoguste projektile esitatavad täpsustatud nõuded, loa taotluse ja loa vorm" lisa Loa kehtivusaeg Loa number

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Jäätmete liigiti kogumine KOVides. aastal Keskkonnaamet Reet Siilaberg.9. Tartu Sissejuhatus Käimas on Riigi jäätmekava rakendamine Riigi jäätmekava eesmärkideks on jäätmetekke vähendamine, ringlussevõtu

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Pakendi taaskasutus jäätmekäitleja pilgu läbi Agu Remmelg Ragn-Sells AS ärijuht 30. november 2005 Teemad Ragn-Sells pakenditeenused 3 viisi pakendi liigitamiseks Kes vastutab? Veo- ja rühmapakend vs müügipakend

Rohkem

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 (Estonian) DM-RBCS001-02 Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 SISUKORD OLULINE MÄRKUS... 3 OHUTUSE TAGAMINE... 4

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2018) 6 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE NING EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE Te

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2018) 6 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE NING EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE Te EUROOPA KOMISJON Brüssel, 19.1.2018 COM(2018) 6 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE NING EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE Teine aruanne, milles käsitletakse nõukogu direktiivi

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

Sissejuhatus

Sissejuhatus EESTI VABARIIGI KESKKONNAMINISTEERIUM KIIRGUSOHUTUSE RIIKLIK ARENGUKAVA 2008-2017 Tallinn 2008 Sisukord Sissejuhatus...4 1. Seosed teiste valdkondade strateegiate ja arengukavadega ning osalevad institutsioonid...6

Rohkem

Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ Pädevuskatsete programm 2019 Koostas: Urmas Muinasmaa Kinnitas: Margus Kört versioon Pädev

Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ Pädevuskatsete programm 2019 Koostas: Urmas Muinasmaa Kinnitas: Margus Kört versioon Pädev Pädevuskatsete programm 2019 Koostas: Urmas Muinasmaa Kinnitas: Margus Kört versioon 1 25.03.2019 www.klab.ee Pädevuskatsete programm 2019 1 (6) 1. SISSEJUHATUS Katselaborite tehnilise kompetentsi hindamise

Rohkem

tallinn arvudes 2003.indd

tallinn arvudes 2003.indd 15 16 Ilmastik ja keskkond 1. Õhutemperatuur, 2003... 18 2. Päikesepaiste, 2003.... 19 3. Sademed, 2003... 20 4. Keskmine tuule kiirus, 2003.. 21 5. Looduskaitse load, 2003..... 22 6. Õhusaaste paiksetest

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TKM. Vastavusdeklaratsioon2.pptx

Microsoft PowerPoint - TKM. Vastavusdeklaratsioon2.pptx Toiduga kokkupuutuvad materjalid ja esemed. Vastavusdeklaratsioon. Külli Suurvarik Toidu üldnõuete büroo peaspetsialist 625 6570 Ettekandes tuleb juttu Toiduga kokkupuutuvate materjalide nõuete raamistikust

Rohkem

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 9.1.2019 A8-0475/36 36 Põhjendus BG BG. arvestades, et kahjuks ei leidnud see vastuolu erikomisjonis lahendust; 9.1.2019 A8-0475/37 37 Põhjendus BI BI. arvestades, et niinimetatud Monsanto dokumendid ja

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 31.10.2002 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 25.12.2002 Avaldamismärge: Valitsusasutuste ja valitsusasutuste

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 13.07.2002 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 30.10.2002 Avaldamismärge: Valitsusasutuste ja valitsusasutuste

Rohkem

ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU

ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU000003 ACU000005 ACU000006 ACU000012 ACU000014 ACU000016 ACU000017 ACU000019 ACU000020 ACU000024 ACU000025 ACU000026 ACU000028 ACU000029 ACU000035 ACU000037 ACU000038 ACU000040 ACU000041 ACU000043 ACU000046

Rohkem

Microsoft Word - polkaudio 2010 hinnakiri

Microsoft Word - polkaudio 2010 hinnakiri polkaudio 2010 hinnakiri HINNAKIRI 2010 Kirjeldus Viimistlus Hinna Hind EEK Hind ühik 20%km 20%km naturaalne LSi SEEERIA spoon LSi 15 Põrandakõlar või kirss tk. 11344 725 LSi 9 Riiulikõlar või kirss paar

Rohkem

KESKKONNA IONISEERIVA KIIRGUSE SEIRE 1997

KESKKONNA IONISEERIVA KIIRGUSE SEIRE 1997 KESKKONNA IONISEERIVA KIIRGUSE SEIRE 2003. AASTA TULEMUSED EESSÕNA Ioniseeriva kiirguse seire (edaspidi kiirgusseire) käigus kogutakse informatsiooni kõigi keskkonnasfääride radioaktiivsuse tasemete kohta,

Rohkem

EELNÕU

EELNÕU Keskkonnaministri 4. jaanuari 2007. a määruse nr 2 Vääriselupaiga klassifikaator, valiku juhend, vääriselupaiga kaitseks lepingu sõlmimine ja vääriselupaiga kasutusõiguse arvutamise täpsustatud alused

Rohkem

Jäätmetest saavad tooted läbi sertifitseerimisprotsessi. SERTIFITSEERIMISPROTSESSI tutvustus ja praktilised nõuanded.

Jäätmetest saavad tooted läbi sertifitseerimisprotsessi.  SERTIFITSEERIMISPROTSESSI tutvustus ja praktilised nõuanded. Sertifitseerimisest ja SA Taaskasutatavate Materjalide Sertifitseerimiskeskus loomisest Marit Liivik Eesti Jäätmekäitlejate Liit 05.04.2016 Jäätmete Taaskasutusklaster Koostöö - ettevõtete ja teadus-ja

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 30.09.2004 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 31.12.2016 Avaldamismärge: RTL 2004, 108, 1724 Põletusseadmetest

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 Biopuhasti tööprotsessi kirjeldus M-Bos biopuhastit kasutatakse puhastamaks reovett eramajades, koolides, hotellides ja teistes reovee puhastamist

Rohkem

KEEMIA AINEKAVA põhikooli 8.klassile 1. Õpieesmärgid. 8. klassis keemiaõpetusega taotletakse, et õpilane: 1. tunneb huvi keemia ja teiste loodusteadus

KEEMIA AINEKAVA põhikooli 8.klassile 1. Õpieesmärgid. 8. klassis keemiaõpetusega taotletakse, et õpilane: 1. tunneb huvi keemia ja teiste loodusteadus KEEMIA AINEKAVA põhikooli 8.klassile 1. Õpieesmärgid. 8. klassis keemiaõpetusega taotletakse, et õpilane: 1. tunneb huvi keemia ja teiste loodusteaduste vastu ning moistab keemia rolli inimuhiskonna ajaloolises

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Arvestuse pidamine ettevõttes kasutatavate ohtlike kemikaalide kohta Heli Nõmmsalu, Balti Keskkonnafoorum 14.02.2019 Kemikaaliseadus ohtlike kemikaalide arvestus 9. Ohtliku kemikaali üle arvestuse pidamise

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Joogivesi Tartu regioonis nov08

Microsoft PowerPoint - Joogivesi Tartu regioonis nov08 Joogivee kvaliteedist Tartu regioonis Kea Kiidjärv, Tartu TKT juhtivinspektor Ettekande sisu Tartu regioon Tartu TKT ülesanne seoses joogiveega Ühisveevärgid arvudes Joogivee kvaliteet regioonis (2007)

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

lvk04lah.dvi

lvk04lah.dvi Lahtine matemaatikaülesannete lahendamise võistlus. veebruaril 004. a. Lahendused ja vastused Noorem rühm 1. Vastus: a) jah; b) ei. Lahendus 1. a) Kuna (3m+k) 3 7m 3 +7m k+9mk +k 3 3M +k 3 ning 0 3 0,

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.

Rohkem

Vulkan Lokring kliimasüsteemi remondi tarvikud. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik vooliku jätkamiseks. L

Vulkan Lokring kliimasüsteemi remondi tarvikud. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik vooliku jätkamiseks. L Vulkan Lokring kliimasüsteemi remondi tarvikud. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik vooliku jätkamiseks. L13001393 Ø 8 mm 7.- L13001443 Ø 9,53 8 mm 7.- L13004219

Rohkem

HWU_AccountingAdvanced_October2006_EST

HWU_AccountingAdvanced_October2006_EST 10. Kulude periodiseerimine Simulatsioone (vt pt 5) kasutatakse ka juhul, kui soovitakse mõnd saadud ostuarvet pikemas perioodis kulusse kanda (nt rendiarve terve aasta kohta). Selleks tuleb koostada erinevad

Rohkem

KOTKAS AVE kasutajakeskne juhend Loomise Muutmise kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehno

KOTKAS AVE kasutajakeskne juhend Loomise Muutmise kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehno Loomise 22.09.2015 Muutmise 10.10.2018 kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus Projekt: Keskkonnaotsuste terviklik autonoomne süsteem (KOTKAS) Dokument: AVE

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir 1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 10.01.2017 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 24.10.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed Ida-Virumaa

Rohkem

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 5. Loeng Anne Villems ATI Loengu plaan Sõltuvuste pere Relatsiooni dekompositsioon Kadudeta ühendi omadus Sõltuvuste pere säilitamine Kui jõuame, siis ka normaalkujud

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus (EÜ) nr 1122/2009 Toetus maaelu arendamiseks Nõuetele

Rohkem

Keskkonnaministri …

Keskkonnaministri … Keskkonnaministri 11.07.2012 määruse nr 25 Fluoritud kasvuhoonegaase ja osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavate toodete, seadmete, süsteemide ja mahutite ning käitlemistoimingute registri põhimäärus

Rohkem

Alus: Keskkonnaministri 20. jaanuari 2006.a määruse nr 6 Keskkonnakompleksloa sisu täpsustavad nõuded ja keskkonnakompleksloa vormid" Tabel 1. Keskkon

Alus: Keskkonnaministri 20. jaanuari 2006.a määruse nr 6 Keskkonnakompleksloa sisu täpsustavad nõuded ja keskkonnakompleksloa vormid Tabel 1. Keskkon Alus: Keskkonnaministri 20. jaanuari 2006.a määruse nr 6 Keskkonnakompleksloa sisu täpsustavad nõuded ja keskkonnakompleksloa vormid" Tabel 1. Keskkonnakompleksluba Loa registreerimisnumber Loa taotluse

Rohkem

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastavuse teave 1 Sisukord lk Ohutusmärgid ja -sildid... 3 Ohutusteated... 4 Muud sildid... 5 Üldine ohuteave... 6 Edastamine... 6 Sissejuhatus...

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

CDT

CDT Turukuritarvituse suunised määruse Kaubatuletisinstrumentide turgude või seotud hetketurgudega seonduvaid kaubatuletisinstrumente käsitleva siseteabe määratlemise teave 17/01/2017 ESMA/2016/1480 ET Sisukord

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

156-77

156-77 EUROOPA KOHTU OTSUS 12. oktoober 1978 * [ ] Kohtuasjas 156/77, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja: selle õigusnõunik George L. Close, keda abistas selle õigustalituse ametnik Charles Lux, kohtudokumentide

Rohkem

Print\A4\RaceLandscape.pmt

Print\A4\RaceLandscape.pmt Heat laps. start //9 : Race ( ) started at :: th Last Tm rd Last Tm nd Last Tm Last Tm Joker Start Comment Mihhail SIMONOV RUS Peugeot TT Motorsport :.,..9. Arnis ODINS Lada Samara TT Motorsport :..,9

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Galina Kapanen 15.11.18 Centre of Excellence in Health Promotion and Rehabilitation Haapsalu TERE KK ravimuda-mudaravi valdkonna ravimuda fookuse eesmärgid Eestis leiduva ja kaevandatava ravimuda klassifitseerimist

Rohkem

H.Moora ettekanne

H.Moora ettekanne Segaolmejäätmete koostis sortimisuuringu tulemused Jäätmepäev 7. oktoober 2008 Harri Moora Säästva Eesti Instituut Segaolmejäätmete sortimisuuring Eesmärgiks analüüsida Eesti erinevates piirkondades ja

Rohkem

Riigikogu keskkonnakomisjon Lossi plats 1a Tallinn Meie nr 4/271 Pöördumine seoses jäätmeseaduse eelnõuga 495 SE Lugupeetud Rainer Va

Riigikogu keskkonnakomisjon Lossi plats 1a Tallinn Meie nr 4/271 Pöördumine seoses jäätmeseaduse eelnõuga 495 SE Lugupeetud Rainer Va Riigikogu keskkonnakomisjon Lossi plats 1a 15165 Tallinn Meie 13.09.2018 nr 4/271 Pöördumine seoses jäätmeseaduse eelnõuga 495 SE Lugupeetud Rainer Vakra! Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, Eesti Keemiatööstuse

Rohkem

Microsoft PowerPoint - veinikaaritamine

Microsoft PowerPoint - veinikaaritamine Veini kääritamine Martin Sööt Käärimisprotsessi mõjutavad tegurid Temperatuur ja selle mõju veini kvaliteedile: Käärimine on eksotermiline protsess ja seetõttu eraldub käärimisel soojusenergiat punased

Rohkem

Microsoft Word _se-et_ok_korr_C.doc

Microsoft Word _se-et_ok_korr_C.doc 1(2) 26.06.2008 Projekti nr T000242-04 TÜÜBIKINNITUSTUNNISTUS 5141/91 ehitiste tehniliste nõuete seaduse (Byggnadsverklag BVL, 1994:847) paragrahvide 18 20 järgi OTSINGUSÕNA: TULEKAITSE Vahelagi TULEPÜSIVUSKLASSI

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2010/75/EL, 24. november 2010, tööstusheidete kohta (saastuse kompleksne vältimine ja kontroll)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2010/75/EL, 24. november 2010, tööstusheidete kohta (saastuse kompleksne vältimine ja kontroll) Keskkonnaministri 12.11.2013. a määrus nr 66 Välisõhu saasteloa ja erisaasteloa taotluse ja loa vormid, loataotluse sisule esitatavad nõuded" Lisa 3 VÄLISÕHU SAASTELUBA (ERISAASTELUBA) Loa taotluse registreerimisnumber

Rohkem

TOIMIVUSDEKLARATSIOON Disboxid 464 EP-Decksiegel

TOIMIVUSDEKLARATSIOON Disboxid 464 EP-Decksiegel TOIMIVUSDEKLARATSIOON vastavalt EL määruse nr 305/2011 lisale III Disboxid 464 EP-Decksiegel 1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: EN 1504-2: ZA.1d, ZA.1f ja ZA.1g EN 13813: SR-B1,5-AR1-IR4 2.

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

Eelnõu 24

Eelnõu 24 EHITUSSEADUSTIK Sisukord EHITUSSEADUSTIK... 6 I. OSA... 6 ÜLDOSA... 6 1. PEATÜKK... 6 ÜLDSÄTTED... 6 1. Seadustiku eesmärk... 6 2. Seadustiku kohaldamisala... 6 3. Ehitis... 6 4. Ehitamine... 7 5. Ehitusprojekt...

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lisa 1 Schengen Facility projekti lõpparuanne Projekti nimi:..

Rohkem

Microsoft Word - GL Tekst.docx

Microsoft Word - GL Tekst.docx Pärnu-Jaagupi, Vahenurme ja Libatse Halinga vald Pärnumaa Töö nr GL15048 Pärnu-Jaagupi, Vahenurme ja Libatse suletud prügilate seire Tellija: Halinga vald Töövõtja: Reaalprojekt OÜ Osakonna juhataja: P.

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

2018/2019. õa keemiaolümpiaadi lõppvooru ülesanded klass 1. Maasika toit a) 2SO2 + O2 + 2H2O 2H2SO4 (0,5) H2SO4 + 2KCl = 2HCl + K2SO4 (0,5) b)

2018/2019. õa keemiaolümpiaadi lõppvooru ülesanded klass 1. Maasika toit a) 2SO2 + O2 + 2H2O 2H2SO4 (0,5) H2SO4 + 2KCl = 2HCl + K2SO4 (0,5) b) 2018/2019. õa keemiaolümpiaadi lõppvooru ülesanded 9. 10. klass 1. Maasika toit a) 2SO2 + O2 + 2H2O 2H2SO4 (0,5) H2SO4 + 2KCl = 2HCl + K2SO4 (0,5) b) oogivees on kloriidioonide kontsentratsioon 75 mg/dm

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET ESMA35-43-1397 ESMA teade Teade hinnavahelepingute seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. oktoober 2018 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr 600/2014

Rohkem

KESKKONNA IONISEERIVA KIIRGUSE SEIRE 1997

KESKKONNA IONISEERIVA KIIRGUSE SEIRE 1997 KESKKONNA IONISEERIVA KIIRGUSE SEIRE 2004. AASTA TULEMUSED EESSÕNA Ioniseeriva kiirguse seire (edaspidi kiirgusseire) käigus kogutakse informatsiooni kõigi keskkonnasfääride radioaktiivsuse tasemete kohta,

Rohkem

EUROOPA PARLAMENT Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon EMPL(2012)0326_1 26. märts 2012 kell Päevakorra kinnitamine 2. Juhataja teada

EUROOPA PARLAMENT Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon EMPL(2012)0326_1 26. märts 2012 kell Päevakorra kinnitamine 2. Juhataja teada EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon EMPL(2012)0326_1 26. märts 2012 kell 15.00 17.00 1. Päevakorra kinnitamine 2. Juhataja teadaanded PÄEVAKORRA PROJEKT Koosolek Esmaspäev, 26. märts

Rohkem

Elva Vallavalitsus

Elva Vallavalitsus ELVA VALLAVALITSUS KORRALDUS Elva 12. märts 2019 nr 2-3/268 Elva vallas Elva linnas Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 ehitusloa muutmisega mittenõustumine 1. Asjaolud 1.1. Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 krundid

Rohkem

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3 ET ET ET EUROOPA KOMISJON Brüssel 4.6.2010 KOM(2010)298 lõplik 2010/0156 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, geneetiliselt muundatud maisi Bt11 (SYN-BTØ11-1) sisaldavate, sellest koosnevate või sellest valmistatud

Rohkem

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend I-KLASSI ÕLIPÜÜDURITE PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND PÜÜDURI DEFINITSIOON JPR -i õlipüüdurite ülesandeks on sadevee või tööstusliku heitvee puhastamine heljumist ja õlijääkproduktidest. Püüduri ülesehitus

Rohkem

EESTI STANDARD EVS 927:2017 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade EHITUSLIK PÕLETATUD PÕLEVKIVI Spetsifikatsioon, toimivus ja vastavus Burnt sha

EESTI STANDARD EVS 927:2017 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade EHITUSLIK PÕLETATUD PÕLEVKIVI Spetsifikatsioon, toimivus ja vastavus Burnt sha EESTI STANDARD EHITUSLIK PÕLETATUD PÕLEVKIVI Spetsifikatsioon, toimivus ja vastavus Burnt shale for building materials Specification, performance and conformity EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard

Rohkem

radoon_SK.docx

radoon_SK.docx Keskkonnaministri määruse Tööruumide õhu radoonisisalduse viitetase, õhu radoonisisalduse mõõtmise kord ja tööandja kohustused kõrgendatud radooniriskiga töökohtadel eelnõu seletuskiri 1. Sissejuhatus

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.11.2015 COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides 2013. aastal püügivõimsuse ja kalapüügivõimaluste vahel püsiva tasakaalu saavutamiseks

Rohkem

VANASÕIDUKIKS TUNNUSTAMISE AKT Nr 62 Sõiduki olulised andmed Sõiduki mark Husqvarna Vanasõiduki klass Mudel ja modifikatsioon 282E Silverpil Värvus hõ

VANASÕIDUKIKS TUNNUSTAMISE AKT Nr 62 Sõiduki olulised andmed Sõiduki mark Husqvarna Vanasõiduki klass Mudel ja modifikatsioon 282E Silverpil Värvus hõ VANASÕIDUKIKS TUNNUSTAMISE AKT Nr 62 Sõiduki olulised andmed Sõiduki mark Husqvarna Vanasõiduki klass Mudel ja modifikatsioon 282E Silverpil Värvus hõbehall Tehasetähis (VINkood) Valmistajamaa Rootsi Esmane

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

Microsoft Word - EAKJ21e

Microsoft Word - EAKJ21e KASVUHOONEGAASIDE HEITKOGUSTE TÕENDAJA HINDAMISE JUHEND THE CONDUCT OF ASSESSMENT OF A GHG VERIFIER EAK J21-2017 Tallinn 2017 2/10 Autorlus ja põhimõtted Käesolev juhenddokument on koostatud Eesti Akrediteerimiskeskuse

Rohkem

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE ILVE-TEISI REMMEL JUHATAJA OÜ KODUÕDE KODUÕENDUS (HOME NURSING CARE) - KVALIFITSEERITUD ÕENDUSTEENUS, MIDA OSUTATAKSE ÄGEDA HAIGUSE PARANEMISPERIOODIS OLEVA, KROONILIST HAIGUST

Rohkem

PART 5

PART 5 TÕLGE INGLISE KEELEST EESTI KEELDE 5. OSA Kaubasaatmise juhised PEATÜKK 5.1 ÜLDSÄTTED 5.1.1 Rakendamine ja üldsätted Käesolev osa käsitleb ohtliku veose saadetisest teavitamist: ohumärgistega varustamist,

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 31. märts 2017 (OR. en) 7644/17 PTS A 25 A-PUNKTIDE NIMEKIRI Teema: Kuupäev: 3. aprill 2017 Koht: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 31. märts 2017 (OR. en) 7644/17 PTS A 25 A-PUNKTIDE NIMEKIRI Teema: Kuupäev: 3. aprill 2017 Koht: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 31. märts 2017 (OR. en) 7644/17 PTS A 25 A-PUNKTIDE NIMEKIRI Teema: Kuupäev: 3. aprill 2017 Koht: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3529. istung (põllumajandus ja kalandus) Luxembourg

Rohkem

Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht

Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht 2 Keskkonnanõuete muutumine ajas Eesti saab EL liikmeks koos regulatsiooniga + leevendused LCPD nõuded peamistele suurtele käitistele NECD

Rohkem