Lääne-Harjumaa jäätmekava Vastu võetud Nissi Vallavolikogu määrusega nr 11 LÄÄNE-HARJUMAA JÄÄTMEKAVA (Harku, Keila, Ker

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Lääne-Harjumaa jäätmekava Vastu võetud Nissi Vallavolikogu määrusega nr 11 LÄÄNE-HARJUMAA JÄÄTMEKAVA (Harku, Keila, Ker"

Väljavõte

1 Lääne-Harjumaa jäätmekava Vastu võetud Nissi Vallavolikogu määrusega nr 11 LÄÄNE-HARJUMAA JÄÄTMEKAVA (Harku, Keila, Kernu, Nissi, Padise, Saue valla ning Saue linna ühine jäätmekava) MTÜ Harjumaa Ühisteenuste Keskus 2015

2 SISUKORD 1. SISSEJUHATUS ÕIGUSAKTID, PÕHIMÕTTED, EESMÄRGID Jäätmekavaga seonduv õiguslik regulatsioon Jäätmekava koostamise põhimõtted Üldine jäätmekäitluspoliitika OLEMASOELVA JÄÄTMEKÄITLUSE OLUKORRA KIRJELDUS Sissejuhatus Ülevaade eelmiste jäätmekavade eesmärkide täitmisest Rahvastik, ettevõtlus, jäätmeteke ja prognoos Rahvastik Ettevõtlus Jäätmete kogused, käitlemine ja taaskasutus JÄÄTMEHOOLDUSE KORRALDUS Üldine ülevaade Olemasolevad jäätmejaamad Tegevuste ja taristu integreerimine Jäätmenõustamine ja -teavitus Jäätmehoolduse rahastamine JÄÄTMEKÄITLUSE KESKKONNAMÕJU JÄÄTMEHOOLDUSE EESMÄRGID JA ARENGUSUUNAD JÄÄTMEHOOLDUSE MEETMED Meede I: Jäätmetekke vältimine ja korduskasutuse edendamine Meetmed jäätmetekke vältimiseks või piiramiseks Elanike keskkonnateadlikkuse tõstmine Jäätmenõustamisteenuse edendamine Meede II: Jäätmehoolduse korraldamine ja pikaajaline planeerimine Lääne-Harjumaa ühise jäätmekava ajakohastamine Omavalitsuse keskkonnaspetsialistide pidev täiendkoolitus Omavalitsuse enda poolt korraldatud jäätmeveo teenuste korraldamine Meede III: Jäätmehoolduse infrastruktuuri optimeerimine ja arendamine Jäätmejaamade võrgustiku optimeerimine... 34

3 Biolagunevate jäätmete käitlemissüsteemi arendamine Ehitus-lammutusjäätmete kogumisvõrgustiku laiendamine Korduskasutusvõimaluste loomine ja toetamine Pakendijäätmete kogumisvõrgustiku arendamine Paberi- ja kartongijäätmete kogumisvõrgustiku täiendamine Meede IV : Seire- ja järelevalvesüsteemi tõhustamine Korraldatud jäätmeveosüsteemist väljas olevate jäätmevaldajate liitmine kogumissüsteemiga Jäätmestatistika kogumine kõigi kogutud jäätmeliikide kohta Jäätmevaldajate registri korrastamine Keskkonnariski vähendamine ulaladestuse osas Jäätmevaldkonna järelevalve tõhustamine Lagunenud ja kasutuseta militaar-, tööstus- ja põllumajandusehitiste lammutamine KASUTATUD MÕISTED KASUTATUD ALLIKMATERJALID LISA 1: 10. TEGEVUSKAVA

4 1. SISSEJUHATUS Põhiseaduse 154 lg 1 sätestab, et kõiki kohaliku elu küsimusi otsustavad ja korraldavad kohalikud omavalitsused, kes tegutsevad seaduste alusel iseseisvalt. Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 6 lg 1 nimetab KOV territooriumil jäätmehoolduse korraldamist KOVi kohustusliku ülesandena. Kohaliku omavalitsuse täpsemad ülesanded jäätmehoolduse korraldamisel määrab kindlaks jäätmeseadus. Jäätmeseadus sätestab jäätmehoolduse kavandamise ning korraldamise kohaliku omavalitsuse ülesandena. Oma küsimuste iseseisev otsustamine tähendab kohaliku omavalitsuse autonoomiat, seega on jäätmehooldus osa kohaliku omavalitsuse autonoomiast. Jäätmeseadus lubab koostada mitme kohaliku omavalitsuse üksuse kohta ühise jäätmekava. Harku, Keila, Kernu, Nissi, Padise ja Saue vald ja Saue linn on tellinud ühise jäätmekava koostamise jäätmehooldust korraldavalt organisatsioonilt MTÜ Harjumaa Ühisteenuste Keskus (edaspidi HÜK). Ühise jäätmekava üldnimetuseks on tulenevalt sellega hõlmatud valdade asukohast Lääne- Harjumaa jäätmekava Jäätmekava on koostatud viieks aastaks, arvestades Riigi Jäätmekava kehtivusaega. Uue jäätmekava koostamise vajaduse tingis eelkõige mitme omavalitsuse jäätmekavade kehtivuse lõppemine, samuti vajadus kaasajastada olemasolevad jäätmekavad Riigi jäätmekava nõuetega. Jäätmekava üldine eesmärk on Lääne-Harjumaa valdade jäätmehoolduse korrastamine ja arengusuundade määratlemine. Käesolev jäätmekava hõlmab Harku, Keila, Kernu, Nissi, Padise, Saue valla ja Saue linna haldusterritooriumit. Jäätmekava on koostatud kehtivatest jäätmemajandust reguleerivatest õigusaktidest lähtudes, arvestades Riigi jäätmekava nõudeid ja eesmärke ning Keskkonnaministeeriumi soovitusi. Jäätmekava täiendab kohalike omavalitsuste arengukavasid valdkondliku jäätmekavaga. Jäätmekavas käsitletakse kõiki jäätmeseadusega hõlmatud jäätmete liike. Jäätmekavas on püütud vältida liigsete statistiliste andmete kajastamist ja valdade arengukavades esitatud andmete kordamist (nagu valdade geograafiliste ja sotsiaal-majanduslike näitajate kirjeldamine). Jäätmekavas on arengusuundade lähtealusena esitatud jäätmekäitluse senise olukorra ülevaade koos probleemide kirjeldusega, lisaks on kokkuvõtvalt analüüsitud ühise jäätmekavaga hõlmatud Lääne-Harjumaa valdade senistes jäätmekavades püstitatud jäätmehoolduse eesmärkide täitmist. Jäätmekava püstitab jäätmehoolduse arengueesmärgid aastani 2020 ning sisaldab meetmeid ja tegevuskava nende eesmärkide saavutamiseks. Jäätmekava koostati MTÜ Harjumaa Ühisteenuste Keskuse poolt koostöös jäätmekavaga hõlmatud omavalitsustega. Jäätmekavas sätestatud meetmete ja eesmärkide realiseerumine sõltub suures osas üldisest majandussituatsioonist, rahastamismudelist ning õigusliku regulatsiooni muudatustest ning seetõttu on vajalik selle perioodiline ajakohastamine.

5 2. ÕIGUSAKTID, PÕHIMÕTTED, EESMÄRGID 2.1. Jäätmekavaga seonduv õiguslik regulatsioon Jäätmehooldust reguleerib üldaktina jäätmeseadus, mis jõustus aastal. Jäätmeseadus tugineb järgmistele Euroopa Liidu jäätmealastele raamdirektiividele Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2008/98/EÜ jäätmete kohta, ohtlike jäätmete direktiiv 91/689/EMÜ ning jäätmeveo direktiiv 1013/2006/EÜ. Lisaks jäätmeseadusele käsitleb jäätmehooldust pakendiseadus, millega on üle võetud EL pakendi ja pakendijäätmete direktiivi 94/62/EÜ nõuded. Jäätmehoolduse arendamiseks koostatakse riigi ja kohaliku omavalitsuse üksuse jäätmekava. Vabariigi Valitsus kiitis heaks Riigi jäätmekava ja selle rakendusplaani aastateks (Vabariigi Valitsuse a korraldus nr 256). Riigi jäätmekava on Eesti jäätmehooldust korraldav ja suunav valdkonna strateegiline arengukava. Selle peamine eesmärk on korrastada ning korraldada jäätmehooldust süsteemselt kõigil valdkonna tasanditel. Arengukava ühtlustab eesmärgid riigi kui terviku jaoks, seab sihid ja ülesanded kohalikele omavalitsustele, ettevõtjatele, tootjatele ja elanikkonnale. Jäätmekava strateegiline eesmärk on jäätmehierarhia põhimõtte rakendamine, eelkõige jäätmetekke vähendamine. Jäätmeseadus kohustab kohalikku omavalitsust korraldama jäätmehoolduse arendamist oma haldusterritooriumil. Kohaliku omavalitsuse üksus korraldab jäätmete sortimist, sealhulgas liigiti kogumist, et võimaldada nende taaskasutamist võimalikult suures ulatuses. Kohaliku omavalitsuse pädevus jäätmehoolduse korraldamiseks tuleneb kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest. Pakendiseaduse kohaselt määrab kohaliku omavalitsuse organ kindlaks oma haldusterritooriumil pakendi ja pakendijäätmete kogumisviisid. Kohaliku omavalitsuse üksuse jäätmekavas käsitletakse eraldi pakendi ja pakendijäätmete kogumise ja taaskasutuse korraldust ning väljaarendamist ja seatud eesmärkide saavutamise meetmeid. Keskkonnajärelvalve seaduse kohaselt on kohalik omavalitsusorgan või asutus üks keskkonnajärelvalve teostajatest. Tasumäärad saasteainete ja jäätmete keskkonda viimisel ning tasu arvutamise ja maksmise kord on sätestatud keskkonnatasude seadusega. Ravimiseaduse kohaselt tuleb kõlbmatud ravimid kui ohtlikud jäätmed hävitada (kõrvaldada või taaskasutada) ohtlike jäätmete käitluslitsentsi omavas ettevõttes. Lisaks seadustele reguleerivad kohaliku omavalitsuse jäätmehooldust ka Vabariigi Valitsuse ja keskkonnaministri poolt volitusnormi alusel antud alamaktid. Jäätmekava koostamisel on arvestatud valdkonnaga seotud riiklikke arengukavasid ning strateegiaid nagu Eesti keskkonnastrateegia aastani 2030; Põllumajandusministeeriumi poolt välja töötatud biomassi- ja bioenergia kasutamise edendamise arengukava ja selle rakendusplaan aastateks ; Eesti säästva arengu riiklik strateegia Säästev Eesti 21 ja a aruanne selle rakendamise tulemustest; Transpordi arengukava ; Energiamajanduse riiklik arengukava aastani 2020; Looduskaitse arengukava aastani Lääne-Harjumaa jäätmekava koostamisel lähtuti Harju maakonna arengustrateegiast 2025 ning jäätmekavaga hõlmatud valdade arengukavadest, senistest valdade jäätmekavadest, kehtivatest jäätmehoolduseeskirjadest, heakorraeeskirjadest ning jäätmevaldajate registri pidamise põhimäärustest. Kava koostamisel kasutati Keskkonnaagentuuri jäätmearuandluse infosüsteemi (JATS) ja muid jäätmealaseid ülevaateid, teiste maade jäätmekavasid ning seal kasutatud metoodikaid. Kasutatud materjalide nimistu on toodud jäätmekava lõpus.

6 2.2. Jäätmekava koostamise põhimõtted Jäätmekava koostamise (ajakohastamise) üldised põhimõtted lähtuvad Riigi jäätmekavast ja need on järgmised: jäätmekäitluse hierarhia (jäätmetekke vältimine; korduskasutuseks ettevalmistamine; ringlussevõtt; muu taaskasutamine nagu energiakasutus; kõrvaldamine) järgimine; saastaja maksab printsiibi rakendamine jäätmete keskkonda viimisega ja jäätmetest põhjustatud saastusega seonduva kahju, sealhulgas jäätmete käitlemisega ja jäätmetest põhjustatud saastuse likvideerimisega seotud kulud hüvitab jäätmed keskkonda viinud isik; laiendatud tootjavastutuse printsiip tootja on kohustatud tagama tema turule lastud tootest tekkivate jäätmete kogumise ja nende taaskasutamise või nende kõrvaldamise ning omama selle kohustuse täitmiseks piisavat tagatist; iseseisvus ja lähedus jäätmehoolduse kavandamisel ja muus jäätmehooldust suunavas tegevuses juhinduvad haldusorganid põhimõttest, et jäätmekäitluskohtade võrgustik peab olema lõimitud nii, et oleks tagatud segaolmejäätmete käitlemine tekkekohale võimalikult lähedal. Ühise jäätmekava oluline põhimõte on valdade jäätmekäitluskohtade (taristu) integreerimine naaberomavalitsusüksustega. Omavalitsusüksuste jäätmehooldus (-käitlus) toimub vastavalt valla/linna jäätmehoolduseeskirjale. Jäätmevaldaja, kas füüsiline või juriidiline isik, on kohustatud käitlema jäätmeid nõuetekohaselt. Kohaliku omavalitsuse üksus korraldab oma haldusterritooriumil olmejäätmete, eelkõige segaolmejäätmete, nende sortimisjääkide ja olmejäätmete tekkekohas liigiti kogumisel tekkinud jäätmeliikide käitlemist. Korraldatud jäätmevedu võib hõlmata ka teisi olmejäätmete liike või muid jäätmeid, kui see on vajalik kehtivate nõuete täitmiseks või seda tingib oluline avalik huvi Üldine jäätmekäitluspoliitika Jäätmekava eesmärkide püstitamisel on aluseks Riigi jäätmekavas toodud üldpoliitilised suunised. Riigi jäätmekava peaeesmärgiks on jäätmekäitluse hierarhiat järgiv säästev jäätmehooldus. Strateegilised eesmärgid ja meetmed tulenevad peaeesmärgist. Need on järgmised: I Strateegiline eesmärk: vältida ja vähendada jäätmeteket, sh vähendada jäätmete ohtlikkust. strateegiline eesmärk on otseselt seotud jäätmetekke vältimise programmiga, mis tugevdab Euroopa Liidu ja Eesti säästliku ressursikasutuse eesmärgi saavutamiseks vajalike meetmete koordineeritud rakendamist jäätmetekke vältimise ja esemete korduskasutuse kaudu. On oluline, et jäätmetekke vältimise meetmete rakendamisega oleks võimalik katkestada jäätmetekke ja majanduskasvu vaheline seos; riik saab jäätmetekke vältimist toetada eelkõige informatsiooni levitamise, mitmesuguste algatuste, keskkonnajuhtimisvahendite rakendamise, uuringute ja investeeringute toetamisega ning vajaliku õigusliku regulatsiooni kujundamisega.

7 Meede 1. Jäätmetekke vältimise edendamine ja jäätmete ohtlikkuse vähendamine ressursijuhtimisalase teadlikkuse tõstmine; ettevõtete ja KOVide investeeringute (nt korduskasutuskeskuste) toetamine, kes soovivad edendada jäätmete korduskasutuseks ettevalmistamist; järjepidev jäätmetekke vältimisele suunav teadlikkuse tõstmine. olmes tekkivate jäätmete vältimisele aitab kaasa ka see, kuivõrd mugavaks on elanikele tehtud võimalus anda asjad ära n.ö teisele ringile (second hand). Korduskasutuskeskuste ja muude jäätmetekke vältimise algatuste (nt toidupankade, kasutatud rõivaste keskuste, elektroonika pisiparandamise jms) ühtlane territoriaalne jaotus. II Strateegiline eesmärk: võtta jäätmed ringlusse või neid muul viisil taaskasutada maksimaalsel tasemel aastaks. olmejäätmete ringlussevõtu osakaal olmejäätmete kogumassist 50%; pakendijäätmete ringlussevõtu osakaal pakendijäätmete kogumassis 60%; biolagunevate jäätmete ringlussevõtu osakaal olmejäätmete kogumassist 13%; biolagunevate jäätmete osakaal ladestatavates olmejäätmete kogumassis 20%; ehitus-lammutusjäätmete taaskasutuse osakaal nende jäätmete kogumassist 75%; elektroonikaromude kogumise osakaal kolmel eelneval aastal turule lastud elektrija elektroonikaseadmete kogumassist 65%; kantavate patarei ja akujäätmete kogumise osakaal jäätmete kogumassist 45% (2016). Jäätmete taaskasutuse suurendamine peab toimuma ringlussevõttu eelistades. Taaskasutuse suurendamisele aitab kaasa optimaalne jäätmete kogumis- ja käitlusvõrgustiku arendamine ning teatud jäätmeliikidele jäätmetena eksisteerimise lakkamise kriteeriumite väljatöötamine. Eelseisva perioodi (kuni aastani) üheks keerukamaks ülesandeks on olmejäätmete ringlussevõtu sihtarvu täitmine. Selleks on vaja oluliselt suurendada olmejäätmetes sisalduvate biolagunevate jäätmete (eelkõige olmejäätmetes sisalduvate paberjäätmete ja biojäätmete) liigiti kogumist ja ringlusse suunamist. Meede 2. Jäätmete kogumise ja taaskasutamise edendamine ning jäätmearuandluse tõhustamine. üleriigilise biolagunevate jäätmete kogumis- ja käitlusvõrgustiku loomine. Lokaalselt on see kohalike omavalitsuste eesmärgiks; liigiti kogutud jäätmete kogumis- ja käitlusvõrgustiku optimeerimine; järjepidev jäätmete ringlussevõtule ja taaskasutusele suunav teadlikkuse tõstmine. Elanikkonnalt kogutavate tagatisrahata pakendijäätmete kogumissüsteem vajab edaspidi olulist täiendamist ja ühtlustamist, et saavutada avalike kogumiskonteinerite piisav arv vastavalt elanikkonna tihedusele.

8 III Strateegiline eesmärk: vähendada jäätmetest tulenevat keskkonnariski, tõhustades muuhulgas seiret ning järelevalvet. Oluliseks ülesandeks on hüljatud jäätmete (eriti ohtlike jäätmete) kokkukogumine ja saastunud alade ohutustamine. Korrastatud prügilad vajavad regulaarset järelevalvet. Meede 3. Jäätmetest tuleneva keskkonnariski vähendamine ning seire ja järelevalve tõhustamine. hüljatud ohtlike jäätmete käitlemise toetamine keskkonnaprogrammist; järelevalve tõhustamine jäätmekäitluse keskkonnanõuetest kinnipidamise osas, seda ka illegaalse jäätmekäitluse osas. Kõigi meetmete juures on läbivalt olulisteks teemadeks jäätmehooldusalane koostöö, koolitus ja keskkonnateadlikkuse arendamine.

9 3. OLEMASOELVA JÄÄTMEKÄITLUSE OLUKORRA KIRJELDUS 3.1. Sissejuhatus Vastavalt jäätmeseadusele on jäätmehoolduse arendamine kohaliku omavalitsuse korraldada (st jäätmealase teabe levitamine, jäätmealane nõustamine ja jäätmehoolduse kavandamine või muu tegevus, mille eesmärk on vältida või vähendada jäätmeteket ning tõsta jäätmehoolduse taset). Omavalitsuste jäätmehoolduse arengusuundade väljatöötamisel on oluline adekvaatselt määratleda lähtekoht, st kirjeldada jäätmehoolduse senised arengud ja selgitada hetkeolukord. Käesoleva jäätmekava koostamisel kasutati piirkonnas tegutsevate jäätmekäitlejate ja tootjavastutusorganisatsioonide poolt esitatud andmeid ja riiklikku jäätmekäitluse statistikat (Keskkonnateabekeskus). Saadud andmeid täiendati kohalike omavalitsuste esitatud informatsiooniga Ülevaade eelmiste jäätmekavade eesmärkide täitmisest Lääne Harjumaa ühise jäätmekavaga hõlmatud omavalitsustes (Harku, Keila, Nissi, Padise, Kernu, Saue vald ja Saue linn) on vastu võetud järgmised jäätmekavad: Harku valla jäätmekava Keila valla jäätmekava Kernu ja Nissi valla ühine jäätmekava Padise valla jäätmekava Saue valla jäätmekava Saue linna jäätmekava Seniste omavalitsuste jäätmekavade põhieesmärkideks oli seatud korraldatud jäätmeveo rakendamine, jäätmete tekkekoguse vähendamine, olmes tekkivate tavajäätmete, pakendijäätmete ja probleemtoodete taaskasutamine, olmes tekkivate ohtlike jäätmete kogumise korraldamine, ehitus- ja lammutusjäätmete taaskasutamine ja jäätmete keskkonnaohutu kõrvaldamine. Omavalitsuste enda hinnangul on seniste jäätmekavade täitmisel suuremas osas seatud eesmärgid saavutatud. Praeguseks on kõigis jäätmekavaga hõlmatud omavalitsustes sisse seatud jäätmevaldajate register. Prügilatesse ladestatavate jäätmete koguseid on vähendatud olmejäätmete energiakasutusse suunamise ja korduskasutatavate materjalide kogumissüsteemi arendamisega. Samuti hoitakse kohalikke elanikke kursis jäätmehoolduse korraldusega. Jäätmekavaga hõlmatud omavalitsustes on loodud võimalus saada jäätmehoolduse alast teavet kohaliku omavalitsuse veebilehe kaudu. Samuti levitatakse elanikkonnale jäätmete liigiti kogumise ja ära andmisega seotud infot kohaliku lehe kaudu.

10 Kõigis omavalitsustes on rakendatud või rakendamisel korraldatud jäätmevedu. Korraldatud jäätmeveo lepingute kehtivuse aeg on 3 5 aastat. Korraldatud jäätmeveoga on hõlmatud segaolmejäätmed, suurjäätmed, biojäätmed ja paber/kartong. Korraldatud jäätmeveo toimimise ajal on oluliselt vähenenud ulaladestatud (teede ääres, metsades jm) prügi hulk. Ehitus- ja lammutusjäätmete kohapealse käitlemisvõimaluse puudumise tõttu on jätkuvalt probleemiks nende ebaseaduslik ladestamine looduses. Omavalitsuste väljastatavatel ehituslubadel ei ole alati määratletud kindlat käitluskohta, kuhu lammutusjäätmed tuleb viia. Omavalitsustel puuduvad täpsemad andmed ettevõtjate poolt tekitatud jäätmete koguste ja liigi kohta, samuti teave selle kohta, kus neid jäätmeid käideldakse. Liigiti kogutud jäätmete paremaks üleandmiseks on valminud jäätmejaamad Keila vallas, Harku vallas ja Nissi vallas, kus eraisikutelt võetakse vastu erinevaid jäätmeliike tasuta või tasu eest. Tasuta saab üle anda ohtlikud ja tootjavastutussüsteemidega hõlmatud jäätmed. Probleemiks on jäätmejaamades olnud asjaolu, et jäätmete üleandjaid ei identifitseerita ning seetõttu on ka ettevõtjad saanud oma jäätmeid üle anda tasuta jäätmejaama. Mõne omavalitsuse puhul on praktikas levinud jäätmete viimine teise omavalitsuse jäätmejaama. Nii on Saue vallal ja Saue linnal kokkulepe Tallinna linnaga Pääsküla jäätmejaama kasutamiseks. Omavalitsustes, kus ei ole seni jäätmejaama loodud, kogutakse eri liiki jäätmeid (eelkõige ohtlikke jäätmeid) kogumispunktide, keskkonnapunktide või kogumisringide kaudu. Näiteks Haiba ja Kaasiku kogumispunktid Kernu vallas. Korraldatud jäätmeveoga hõlmamata jäätmete (kalmistud, haljasalad, rannad, tänavad) ning ulaladestatud peremeheta jäätmete käitlemine on seni toimunud omavalitsuste eelarvest. Mitmes omavalitsuses (Nissi, Kernu, Keila, Saue, Harku) on soetatud jäätmekäitlusega seotud rajatisi ja tehnikat nagu jäätmejaam, jäätmemajad, konteinerpark, sh paberi ja kartongi konteinerid jne. Sulgemist vajavaid prügilaid Lääne-Harjumaa jäätmekavaga hõlmatud omavalitsustes ei ole, juba suletud prügilates on järelhooldus lõppenud või lõppemas. Kauplustesse on paigaldatud tootjavastutusorganisatsioonide poolt patareide kogumiskaste. Biolagunevate jäätmete kogumisel on olnud probleemiks kompostimisväljakute puudumine. Seni on toimunud biolagunevate jäätmete käitlemine hajaasustuses peamiselt kodumajapidamistes kohtkompostimisena, samuti on kalmistu haldaja kompostinud kalmistujäätmeid. Probleemiks on olnud ehitus- ja lammutusjäätmete, samuti tervishoiu- ja veterinaarjäätmete käitlemine, millele ei ole leitud optimaalset lahendust. Kalmistutel puuduvad senini kohapealsed kompostimislahendused. Pakendijäätmete taaskasutamiseks on kõigis jäätmekavaga hõlmatud Lääne-Harjumaa omavalitsustes koostöös taaskasutusorganisatsioonidega rajatud pakendijäätmete kogumise võrgustik. Jäätmealast nõustamistegevust ja jäätmehoolduse laiemat korraldamist on takistanud omavalitsuste rahaliste vahendite nappus. Siiski on juurutatud harjumuste kujundamist erinevate ürituste, keskkonnaalaste väljasõitude, loengutega, kohaliku lehe ja valla/linna veebilehe vahendusel. Mitmes omavalitsuses jagatakse elanikele infovoldikuid. Näiteks Saue linnas on levitatud infovoldikuid järgmistel teemadel: Korraldatud jäätmevedu; Kuidas toimida ohtlike jäätmetega?; Kuidas talitada pakendite ja pakendijäätmetega? Kõigis jäätmekavaga hõlmatud omavalitsustes lõppes aastal praktiliselt saastetasu laekumine. Omavalitsustes on probleemiks olnud ka nõrk järelevalve jäätmealaste rikkumiste üle, seda eelkõige järelevalvet teostava personali puudumise tõttu. Elanikkonna teadlikkus jäätmehoolduse põhimõtetest on siiani suhteliselt madal, mida näitab selgelt ebaseadusliku prügistamise jätkumine, mittelubatud jäätmete põletamine koduses majapidamises, liigiti kogumise jäätmekonteinerite risustamine sobimatute jäätmetega jne.

11 3.3. Rahvastik, ettevõtlus, jäätmeteke ja prognoos Rahvastik Jäätmekavaga kaetud omavalitsused asuvad tinglikult Lääne-Harjumaal, nende pindala ja asustustihedus varieeruvad suuresti (joonis 1). Joonis 1. Lääne-Harjumaa antud jäätmekavaga kaetud omavalitsuste pindala ja asustustihedus 2015.a. Jäätmekavaga käsitletavates valdades elas seisuga a (Statistikaamet) inimest Suuremad asulad Harku vallas on Tabasalu, Muraste, Suurupi, Vääna-Jõesuu ja Tiskre. Suuremad suvilate asumid asuvad Vääna-Jõesuus ja Türisalus. Keila valla suuremad asulad on Keila-Joa, Klooga ja Karjaküla. Kernu valla suuremad asulad on Haiba, Kaasiku ja Laitse. Suuremad Nissi valla asulad on Riisipere, Turba ja Ellamaa. Padise valla suuremad asulad on Padise, Harju-Risti ja Kasepere. Saue valla suuremad asulad on Laagri alevik, Ääsmäe ja Hüüru. Saue linn on tiheasustusala tervikuna. Lisaks alalistele elanikele on KOV-ide territooriumil hulgaliselt suvitajaid, kes suurendavad jäätmeteket ja avaldavad täiendavat survet keskkonnale. Rahvastikuandmete järgi kasvab jäätmevaldajate hulk Tallinnale lähemates valdades (Keila, Saue ja Harku vald), Tallinnast kaugemates valdades (Kernu, Padise, Nissi) on prognoositav jäätmevaldajate hulga langus. Rahvastiku muutused on toodud joonisel 2.

12 Joonis 2. Valitud piirkonna omavalitsuste rahvaarvu muutused. Lisaks alalistele elanikele on omavalitsuste territooriumitel ka hulgaliselt suvitajaid, kes suurendavad jäätmeteket ja avaldavad täiendavat survet keskkonnale. Prognoositav on elanike arvu võimalik kasv Harku, Keila ja Saue vallas. Seda mõjutab valdade paiknemine Tallinna kui suure tõmbekeskuse naabruses. Näiteks Harku Vallavalitsus on prognoosinud, et aastal 2020 elab rahvastikuregistri järgi vallas inimest. Tegelik elanike arv võib ulatuda ni (Harku valla arengukava aastani 2037, 2011). Omavalitsuses elavate inimeste tegelikku arvu mõjutavad mitmed asjaolud, seejuures ka suvilates aastaringselt elavad inimesed, kes rahvastikuregistri järgi elavad kusagil mujal, näiteks Tallinnas Ettevõtlus Kõigis käsitletavates omavalitsustes on suhteliselt palju erineva profiiliga ettevõtteid, eriti Tallinnale lähimates valdades. Antud juhul käsitletakse ettevõtteid, kus tekib peale segaolmejäätmete muid spetsiifilisi jäätmeid. Harku vald tegeldakse puidu- ja metallitoodete, ehitus- ja remonditööde, kinnisvarahalduse, veonduse, aiakujunduse, toitlustamise ja muude teenindusaladega. Tabasalus asub Talleggi tapamaja ja töötluskompleks. Laabi külla on rajatud alkoholitööstus (Altia Eesti AS). Harkujärvel tegutseb istikukasvatus AS Plantex (Juhani Puukool), Väänas on aiandusettevõte (Nurmiko). Suuremas osas on ettevõtlus koondunud Tabasalu aleviku ümbrusesse, kus on välja ehitatud vastav infrastruktuur ja olemas hea ühendus Tallinnaga. Väiksem ettevõtluspiirkond on Keila lähedal Kumna ja Tutermaa külades, mis asuvad samuti logistiliselt heas kohas. Jäätmetekke seisukohalt on oluline vallas tegutsev Aktsiaselts Harku Karjäär Laabi külas. Keila vald suurimad ettevõtted vallas on Laulasmaa Resort OÜ, haagiste tootja AS Bestnet Lehola külas, karusnahkade töötlemisega tegelev Eurotann OÜ Karjakülas. Kernu vald AS Ferax Haiba, tegevusaladeks karjakasvatus ja taimekasvatus põllumajandus; Palkehitus OÜ, tegevusalaks palgist ehitiste ja konstruktsioonide tootmine ning paigaldamine, AS Rake, ehitiste fassaadikatete valmistamine; AS Balti Karusnahk karusloomakasvatus.

13 Nissi vald Saidafarm OÜ, tegevusaladeks mahepõllumajandus, veise- ja piimakarjakasvatus, teraviljakasvatus, piimatöötlemine; Ellamaa Tera OÜ tegevusalaks taimeja loomakasvatus; OÜ Turba Puukoda puidust mänguasjade ja suveniiride valmistamine, tisleritööd; Nissi Saeveski OÜ saeveskiteenused; Nissi Puit OÜ puittaara tootmine; AS Küteks tööstuslike seadmete ja ehituslike keevituskonstruktsioonide tootmine; Industri Textil Job OÜ tehnilise ja tööstusliku otstarbega tekstiilide tootmine; AS Balteco vannide, aurusaunade, minibasseinide tootmine. Padise vald Laheotsa talu, köögivilja tootmine, töötlemine ja turustamine; AS M.V.Wool, kala töötlemine ja turustamine. Saue vald AS Neiser Grupp, AS E-Betoonelement, Revala OÜ, AS Sagro, OÜ Kadarbiku Köögivilli, AS Alliku OS. Saue linn Saue Production OÜ, maitseainete ja kastmete valmistamine; Sami AS, põllumajandus-, metsatöö- ja teehooldusmasinaid; Toode AS, katusekattematerjalide tootmine Jäätmete kogused, käitlemine ja taaskasutus Üldised andmed kogutud jäätmete kohta Tabelis 1 on antud käsitletavate omavalitsuste kogu jäätmetekke dünaamika aastatel Tabel 1. Kogu jäätmeteke (tonni) AASTA HARKU KEILA KERNU NISSI PADISE SAUE SAUE LINN Harku vallas moodustavad suure osa jäätmetekkest ÜVK trasside rajamise käigus tekkinud kivid ja pinnas (kood ) tonni, süvenduspinnas (kood ) 1200 tonni ning Harku Karjäär AS (kood kivilõikamisel ja -saagimisel tekkinud jäätmed) tonni a. Üldiseks tendentsiks on olnud vaadeldud ajavahemikus jäätmetekke suurenemine, mida võib seostada eelkõige elatustaseme tõusuga ja rahvastiku arvu kasvuga.

14 Joonis 3. Jäätmeteke (tonnides) omavalitsustes aastatel Graafikult puudub Harku vald, kuna jäätmeteke ületab keskmist jäätmeteket mitmekordselt. Joonis 4. Jäätmete osakaalud Lääne-Harju piirkonnas a Segaolmejäätmed Segaolmejäätmete teke Olmejäätmed on kodumajapidamisjäätmed ning kaubanduses, teeninduses või mujal ettevõtluses tekkinud oma koostise ja omaduste poolest samalaadsed jäätmed. Olmejäätmetes võib sisalduda nii tava- kui ka ohtlikke jäätmeid. Segaolmejäätmetes on materjalid liikide kaupa eraldamata.

15 Käsitletavates valdades tekkivatest segaolmejäätmetest (kood 20 03) annab ülevaate tabel 2 (Keskkonnaagentuuri jäätmearuandluse infosüsteemi JATS andmed). Eestis tekkis segaolmejäätmeid (kood 20 03) a keskmiselt 285 kg inimese kohta Tabel 2. Segaolmejäätmete (kood 20 03) teke a. VALD/LINN 2013a Segaolmejäätmed, (tonni) Segaolmejäätmed elaniku kohta (kg) Harku Keila Kernu Nissi Padise Saue Saue linn Keskkonnaministeeriumi andmetel tekib Eestis keskmiselt segaolmejäätmeid elaniku kohta 400 kg/el/a (Keskkonnaministeerium, 2008). Tabelis 2 toodud andmetest nähtub, et Lääne- Harjumaa jäätmekavaga hõlmatud valdades/linnas tekib riikliku statistika alusel tunduvalt vähem jäätmeid, kui Eestis keskmiselt. Siin tuleb arvestada, et riiklik statistika ei peegelda alati täpselt tegelikkust, elanikel on võimalus jäätmeid viia ka otse jäätmejaama. Näiteks aastatel kogus elanikkond liigiti keskmiselt 54 kg olmejäätmeid aastas liigiti, mis vähendas jäätmete üleandmist segaolmejäätmetena. Tallinnale lähedastes ning paljude tööstusettevõtetega Harku, Keila ja Saue vallas/linnas elanike arv ilmselt kasvab ja seetõttu võib eeldada, et tulevikus nende valdade/linna territooriumil tekkivate segaolmejäätmete ja eraldi kogutavate pakendijäätmete, vanapaberi ja kartongi ning biolagunevate jäätmete kogus suureneb. Segaolmejäätmed tekivad kõikidel elualadel, nii kodumajapidamises kui ka ettevõtetes, nende seas ka puhkemajanduses ja toitlustusettevõtetes. Jäätmete sortimise ja taaskasutamisele suunamisega väheneb segaolmejäätmete energiakasutus ja kõrvaldamine (ladestamine) Segaolmejäätmete koostis Segaolmejäätmete koostise analüüs aitab välja selgitada segaolmejäätmete liigilist koostist, sh hinnata nendes jäätmetes sisalduvat biolagunevate jäätmete ja pakendite osakaalu. Segaolmejäätmete liigiline koosseis võib erineda vastavalt sellele, kas proov on võetud linnast või maapiirkonnast. Lääne-Harjumaa jäätmekavaga hõlmatud valdades elab suur osa elanikkonnast maapiirkonnas. Kõige uuem segaolmejäätmete liigilist koostist analüüsiv uuring on teostatud SEI-Tallinn poolt a Eestis tekkinud segaolmejäätmete, eraldi kogutud paberi- ja pakendijäätmete ning elektroonikaromu koostise uuring. Nimetatud uurimuses võeti jäätmeproove Tallinnast, Pärnust ja Jõhvist ning Järvamaa valdadest. Kuna Lääne-Harjumaal vastavaid uurimusi teostatud ei ole, on järgnevalt analüüsitud uuringu tulemusi hajaasustusega valdade osas maapiirkonna (Järvamaa) analoogiast lähtudes. Uuringu andmetest nähtub, et, kõige suurema osakaalu segaolmejäätmetest moodustavad biolagunevad jäätmed 31,1% (köögijäätmed, aiajäätmed ja muud biolagunevad jäätmed). Järgneb plast 17,8%, paber ja kartong 12,6%, tekstiil ja rõivad 7,4%, klaas 5,3%, metall 4,0%, ohtlikud jäätmed 1,5% ja elektroonikaromu 1,5%. Saue linna puhul võib tiheasustusest tulenevalt rakendada väikelinna piirkonna (Pärnu linn) analoogiat. Hajaasustatud valdade puhul maapiirkonna analoogiat (Järvamaa maapiirkond). Uuringu andmetest nähtub, et kõige suurema osakaalu segaolmejäätmetest moodustavad

16 biolagunevad jäätmed 31,7% linn / 31,1% maa (köögijäätmed, aiajäätmed ja muud biolagunevad jäätmed). Järgneb plast 17,4%, paber ja kartong 14,7%, klaas 6,0%, metall 5,1%, tekstiil ja rõivad 3,5%, elektroonikaromu 1,4% ja ohtlikud jäätmed 0,7%. Andmeid kõrvutades nähtub, et maapiirkondades ja väikelinnas erineb segaolmejäätmete koosseis väga marginaalses ulatuses. Uuringute tulemustest lähtudes vajab suuremat tähelepanu biojäätmete ja pakendijäätmete liigiti kogumise edendamine, täitmaks ringlussevõtu nõudeid Biolagunevad jäätmed Biojäätmeteks on aia- ja haljastusjäätmed, kodumajapidamises, jaemüügikohas ja toitlustusasutuses tekkinud toidu- ja köögijäätmed ning toiduainetööstuses tekkinud jäätmed, mis on oma koostise ja olemuse poolest samalaadsed eelmainitud jäätmetega. Biolagunevad jäätmed on mikroorganismide toimel aeroobselt või anaeroobselt lagunevad jäätmed. Siia hulka kuuluvad ka reoveesetted, puit ja vanapaber. Aia- ja haljastusjäätmeid võib kompostida. Alates aasta 16. juulist ei või prügilasse ladestatavate olmejäätmete hulgas olla biolagunevaid jäätmeid üle 20 massiprotsendi (JäätS 134). Köögijäätmete kompostimine peaks toimuma kahjurite eest kaitstud kompostimisnõudes. Aiaja haljastusjäätmeid võib kompostida majade juures lahtiselt aunas. Omavalitsuste jäätmehoolduseeskirjad sätestavad biolagunevate jäätmete eraldi kogumise kohustuse 5, 10 või enama korterite arvuga elamu korral. Üksikelamu kinnistul ei pea olema biolagunevate jäätmete mahutit juhul, kui biolagunevad aia- ja haljastujäätmed kogutakse liigiti ning kompostitakse kinnistul. Biolagunevaid aia- ja haljastusjäätmeid saab samuti üle anda jäätmejaamades. Liigiti kogutud biojäätmete hulka satub endiselt olulisel hulgal segaolmejäätmeid. Kogutud biojäätmed sisaldavad kilekotte ja muid jäätmeid, mis takistavad kompostimisprotsessi. Biolagunevatest jäätmetest põhiosa tuleb ettevõtetelt, elanike poolt üleantavad kogused on tagasihoidlikud. SEI-Tallinn poolt a läbi viidud Eestis tekkinud segaolmejäätmete, eraldi kogutud paberi- ja pakendijäätmete ning elektroonikaromu koostise uuringu kohaselt sisaldasid a kodumajapidamistest pärit ladestatavad segaolmejäätmed biolagunevaid jäätmeid keskmiselt 31 massiprotsenti. Kuna prügilasse ladestatavate olmejäätmete hulgas ei või alates aasta 16. juulist olla biolagunevaid jäätmeid üle 20 massiprotsendi, tuleb elanikkonna hulgas teha teavitustööd ja järelevalvet biolagunevate jäätmete eraldi sortimiseks. Kalmistute külastajatele on jäätmete liigiti kogumiseks paigutatud eraldi kogumismahuteid, kuid paljudel juhtudel pannakse biolagunevate jäätmete konteineritesse sinna mittesobivaid jäätmeid Vanapaber ja kartong Suur osa vanapaberist ja kartongist on taaskasutatav, juhul kui see puhas. Jäätmehoolduseeskirjad kohustavad paberit ja kartongi koguma eraldi mahutisse korterelamutes. Omavalitsustes, kus on olemas jäätmejaam, saab paberit ja kartongi tasuta üle anda jäätmejaamades. Taaskasutusorganisatsioonide andmetel on probleemiks asjaolu, et paberpakendi kogumiskonteineritesse on pandud märkimisväärses kogused vanu ajalehti ja ajakirju, mille kogumine pole taaskasutusorganisatsioonide ülesanne. Praegu puuduvad paberi ja kartongi mugavad üleandmisvõimalused piirkondades, kus jäätmejaama ei ole.

17 Tabel 3. Olmejäätmete hulgast väljanopitud või liiguti kogutud paber ja kartong, a. VALD/LINN KOGUTUD VANAPABER JA KARTONG (tonni) Harku vald 133 Keila vald 39 Kernu vald 3 Nissi vald 14 Padise vald 0 Saue vald 182 Saue linn Ohtlikud jäätmed Ohtlikke jäätmeid tekib nii kodumajapidamistes kui ka tootmisettevõtetes. Ohtlikud jäätmed (elavhõbedalambid, vanad akud, vanaõli, värvid, ravimid jms) kuuluvad üleandmisele vastavat käitluslitsentsi omavatele ettevõtetele. Valdades ja Saue linnas asuvad ohtlike jäätmete vastuvõtupunktid. Mitmed omavalitsused (Harku vald, Nissi vald, Kernu vald, Saue linn) on kord aastas korraldanud ka ohtlike jäätmete kogumisringe. Tabel 4. Kogutud ohtlikud jäätmed a. VALD/LINN KOGUTUD OHTLIKUD JÄÄTMED, (tonni) Harku 167 Keila 86 Kernu 3,6 Nissi 23 Padise 10,8 Saue 43 Saue linn 137 Harku vallas Tabasalus võetakse elanikelt vastu ohtlikke jäätmeid jäätmejaamas. Saue vallas on ohtlikke jäätmeid võimalik ära anda Pääsküla jäätmejaama (Raba tänav 20, Tallinn) või mõnda teise ohtlike jäätmete kogumispunkti, näiteks kogumispunkti Laagri alevikus. Saue linnas on ohtlike jäätmete kogumispunkt Sooja tn 2a. Keila vallas on ohtlikke jäätmeid võimalik ära anda jäätmejaamas (Tõmmiku külas Karjaküla kalmistu ja AS Keila Betoon vahelisel alal). Kernu vallas on Haiba ja Kaasiku kogumispunkt Laitse Seltsimaja kõrval. Tulevikus peaks ohtlike jäätmete kogumisringid toimuma süstemaatiliselt. Ohtlike jäätmete kulutuste kandmise peaks edaspidi toimuma saastaja maksab põhimõttel Pakendijäätmed Pakendijäätmed kuuluvad tootjavastutusega hõlmatud jäätmete hulka, mille kokkukogumise kohustus lasub pakendiseadusest tulenevalt tootjavastutusorganisatsioonidel.

18 Pakend on mis tahes materjalist valmistatud toode, mida kasutatakse kauba, toormest kuni valmiskaubani, hoidmiseks, kaitsmiseks, käsitsemiseks, kättetoimetamiseks ja esitlemiseks kogu tsükli vältel tootjast tarbijani. Pakendiks loetakse ka samal eesmärgil kasutatavaid ühekorratooteid. Pakendiseaduse kohaselt on pakendimaterjalid klaas, plastik, paber ja kartong, kaasa arvatud kihiline kartong, metall, puit ja muu materjal. Pakendeid saab tasuta üle anda kõigis jäätmejaamades ja kogumispunktides. Lisaks avalikele pakendipunktidele kogutakse pakendijäätmeid korterelamute juurde paigutatud konteineritesse. Pakendikonteinereid pakuvad taaskasutusorganisatsioonid. Eramaja omanikele pakuvad taaskasutusorganisatsioonid koostöös jäätmevedajatega pakendikoti teenust. Pandipakendite tagasivõtmist korraldab OÜ Eesti Pandipakend. Pakendite tagasivõtmist korraldavad MTÜ-d Eesti Pakendiringlus (edaspidi EPR) ja Eesti Taaskasutusorganisatsioon (edaspidi ETO) ning Tootjavastutusorganisatsioon OÜ (edaspidi TVO) a lahus kogutud pakendijäätmete kogus on antud tabelis 5. Tabel 5. Pakendijäätmete (jäätmekood 15 01) teke a. VALD/LINN PAKENDIJÄÄTMED (tonni) Harku 1826 Keila 163 Kernu 31 Nissi 40 Padise 26 Saue 1116 Saue linn 1459 Pakendijäätmetest moodustab kõige suurema osa plastpakend (keskmiselt 46%). Paber- ja kartongpakend moodustas keskmiselt 20%, klaaspakend ning metallpakend moodustasid ligikaudu võrdse osa pakendijäätmetest (vastavalt 16,1% ja 14,7%). Pakendijäätmete kogumise korraldus ning kogumisvõrgustiku väljaarendamine toimub kohaliku omavalitsuse ja tootjavastutusorganisatsioonide vahelise lepingu alusel. Omavalitsus määrab kindlaks oma haldusterritooriumil pakendi ja pakendijäätmete kogumisviisid, mis on kehtestatud valla jäätmehoolduseeskirjaga. Pakendijäätmete taaskasutamist korraldab riik läbi tootjavastutusorganisatsioonide üle teostatava järelevalve. OÜ Eesti Pandipakend andmetel on tagatisrahaga koormatud pakendite tagastuspunktid kaupluste juures, Harjumaal on neid kokku 245 (koos Tallinnaga) aastal koguti Eesti Pandipakendi poolt hallatava kogumissüsteemi kaudu kokku ja suunati taaskasutusse 89% plastpudelite, 86% klaaspudelite ja 62% plekkpurkide turule paisatud massist. Vastavalt pakendiseadusele peab konteinerid paigutama piisava tihedusega. Selle korraldamine on taaskasutusorganisatsioonide (TKO) ülesanne koostöös omavalitsustega Probleemtoodete jäätmed Probleemtoode (elektri- ja elektroonikaseadmed, patareid ja akud, mootorsõidukid ja nende osad ning romusõidukid ja kasutatud osad, rehvid ja põllumajandusplast) on toode, mille jäätmed põhjustavad või võivad põhjustada tervise- või keskkonnaohtu, keskkonnahäiringuid või keskkonna ülemäärast risustamist (jäätmeseadus).

19 Probleemtoodete jäätmete kokkukogumise ja käitlemise kohustus lasub tootjavastutusorganisatsioonidel. Tootjavastutuse põhimõtte kohaselt peab tootja tagama tema poolt turule lastud probleemtoodetest (patareid ja akud, mootorsõidukid ja nende osad, elektri- ja elektroonikaseadmed, rehvid, põllumajandusplastid) tekkivate jäätmete kogumise ja nende taaskasutamise, korduskasutamise või nende kõrvaldamise. Nende tegevustega seotud kulud kannab tootja. Tootjal on kohustus koguda ja edasisele käitlemisele suunata ka sellisest probleemtootest tekkinud jäätmed, mis on turule lastud enne tootjavastutuse rakendumist (nn endisaegsed ehk ajaloolised jäätmed). Põllumajandusplasti osas peab igas maakonnas olema üks kogumispunkt või tootja kogub neid jäätmeid ettevõtete juures (Põllumajandusplastist tekkinud jäätmete kogumise, tootjale tagastamise ning taaskasutamise või kõrvaldamise nõuded ja kord ning sihtarvud ja sihtarvude saavutamise tähtajad, RT I ,13). Harju maakonnas paikneb põllumajandusplasti kogumispunkt aadressil Pärnu mnt 388a, Tallinn. Vajadusel võib kogumispunkte rajada ka mujale. Patareid ja akud Alates 26. septembrist 2008 peavad kõik akude ja patareide tootjad koostöös tootjavastutusorganisatsioonidega varustama oma tooteid turustavad kauplused ja muud müügikohad kogumismahuti(te)ga, kuhu tarbijad saavad kasutatud patareisid ja akusid üle anda. Patareide ja akujäätmete tagastamine on tasuta, ka ei pea samasugust uut kaupa asemele ostma. Patareisid ja akusid saab üle anda lisaks koos teiste ohtlike jäätmetega Harku valla jäätmejaamas, Keila valla jäätmejaamas ja vallavalitsuste poolt korraldatud ohtlike jäätmete kogumisringidel. Mitmeid patareide kogumiskaste on ka ühiskondlikes hoonetes. Keila valla Karjaküla jäätmejaamas koguti a 50 kg, Harku valla jäätmejaamas a 301 kg akusid/patareisid. Kantavate patarei ja akujäätmete kogumise osakaal jäätmete kogumassist peab aastaks 2016 moodustama 45%. KOV saab eesmärgi täitmisele kaasa aidata teavitustöö teostamisega elanikkonna hulgas ja koostöös tootjavastutusorganisatsioonidega kogumispunktide võrgustiku täiendamisega. Elektroonikaseadmed võivad sisaldada ohtlikke jäätmeid nagu raskemetall, halogeenitud ühendid ja asbest. Vanad kodumasinad nagu külmikud võivad sisaldada osoonikihti lagundavaid freoone. Vabariigi Valitsuse määruse nr 65 Elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete kogumise, tootjale tagastamise ning taaskasutamise või kõrvaldamise nõuded ja kord ning sihtarvud ja sihtarvude saavutamise tähtajad kohaselt on tootja kohustatud turustaja müügikohtade kaudu tarbijalt tasuta arvulise vastavuse alusel tagasi võtma turustatava seadmega sama liiki ja sama otstarvet täitvast seadmest tekkinud elektroonikaromu. Siit tulenevalt on elektroonikaseadmeid müüvad kauplused kohustatud vana seadme tagasi võtma kui see vastab oma liigilt kaupluses müüdavatele seadmetele. Elektroonikaseadmete jäätmeid saab ära anda elektroonikajäätmete müüjate juures või valdade jäätmejaamades. Elektroonikajäätmeid on vastu võetud ka ohtlike jäätmete kogumisringide raames. Elektri- ja elektroonikajäätmete kogumist korraldavad tootjavastusorganisatsioonid MTÜ Eesti Elektri- ja Elektroonikaseadmete Ringlus ja MTÜ Eesti Elektroonikaromu. Elektroonikaromude kogumise osakaal kolmel eelneval aastal turule lastud elektri- ja elektroonikaseadmete kogumassist peab aastaks 2020 ulatuma 65%-ni. Eesmärgi saavutamiseks teeb KOV tihedat koostööd tootjavastutusorganisatsioonidega elektroonikaromude vastuvõtupaikade võrgustiku laiendamiseks ning elanikkonna teavitamiseks elektroonikaromude üleandmise võimaluste kohta.

20 Romusõidukid ja vanarehvid Mootorsõidukite ja nende osade, sh rehvide, tagasivõtmise peavad tootjavastutuse põhimõttel ellu rakendama ja finantseerima tootjad ja turustajad, kes võivad selle ülesande delegeerida jäätmekäitlejatele. Mootorsõidukite või nende osade turustaja on kohustatud kasutajalt turustatava osaga sama liiki osast tekkinud osa (kasutatud osa) tasuta tagasi võtma sõltumata sellest, kas kasutaja kavatseb osta uue osa või mitte. Vanarehvide kogumist reguleerib Vabariigi Valitsuse a määrus nr 80 Rehvidest tekkinud jäätmete kogumise, tootjale tagastamise ning taaskasutamise või kõrvaldamise nõuded ja kord. Määruse 5 kohaselt on tootjad kohustatud vanarehvid tasuta tagasi võtma piiramatus koguses rehvide kasutajalt, mootorsõidukite ja rehvide hooldustöökojalt (välja arvatud hooldustöökojalt, kes tegeleb ka romusõidukite töötlemisega), kohalikult omavalitsuselt ning kohaliku omavalitsuse jäätmejaama lepingu alusel haldavalt jäätmekäitlejalt. Vanu rehve võtab vastu suur osa rehvide müügiga tegelevaid ettevõtteid, kui samast ettevõttest ostetakse uued rehvid. Jäätmejaamades asuvad kogumispunktid on suunataud ainult eraisikutele ja seetõttu võib olla kehtestatud vastu võetavatele vanadele rehvidele arvuline piirang Ehitus- ja lammutusjäätmed Ehitus- ja lammutusjäätmed koosnevad mitmesugustest materjalidest mineraalsed materjalid (pinnas, kivid, kipsil põhinevad materjalid, klaas), puit, metall, ohtlikud ained (näiteks värvi- ja lahustijäägid, asbest). Tabelis 6 on antud ehitus- ja lammutusjäätmete teke omavalitsuste lõikes aastal. Tabel 6. Ehitus- ja lammutusjäätmete (kood 17) teke 2013.a. VALD/LINN EHITUS-JA LAMMUTUSJÄÄTMED, (tonni) Harku Keila 1567 Kernu 330 Nissi 2331 Padise 525 Saue 2956 Saue linn 3251 Ehitus- ja lammutusjäätmeid võetakse vastu jäätmejaamades. Asbesti sisaldavate jäätmete vastuvõtt toimub ka OÜ Slops ehitusjäätmete ladestuspaigas ning AS Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskuses. Suurte lammutusobjektide puhul peab koostöös omavalitsusega asukohapõhiselt leidma võimaluse jäätmete käitlemiseks. Ehitus- ja lammutusjäätmetest annavad suurema koguse metallijäätmed ja pinnas ning kivid. Metallijäätmed valdavalt taaskasutatakse. Suurte lammutusobjektide puhul tuleks leida käitlemisvõimalus asukohapõhiselt Tervishoiu- ja veterinaarjäätmed Jäätmehoolduseeskirja järgi on vaja tervishoiu- ja veterinaarteenuse osutajal ohtlikud jäätmed (riskijäätmed) koguda eraldi, pakendada tulenevalt jäätmeliigi eripärast, käidelda ja anda üle vastavat jäätmeluba omavale jäätmekäitlusettevõttele.

21 Harju maakonnas kompleksne tervishoiujäätmete käitlussüsteem senini puudub. Käitlusvõimaluse puudumise tõttu satub ilmselt osa eelnimetatud jäätmeid segaolmejäätmete hulka. Tabel 7. Tervishoiu- ja veterinaarjäätmete (kood 18) teke a. VALD TERVISHOIU- JA VETERINAARJÄÄTMED, (kg) Harku 8 Keila 0 Kernu 159 Nissi 0 Padise 69 Saue 3011 Saue linn 350 Lähtudes tabeli 7 andmetest ei tekkinud aastal jäätmekavaga hõlmatud omavalitsustes praktiliselt tervishoiu- ja veterinaarjäätmeid, v.a Saue ja Kernu vallas ning Saue linnas. Saadud andmeid ei saa pidada siiski täpseteks, kuivõrd kõigis omavalitsustes on tervishoiu- ja veterinaarteenuste osutajaid. Lisaks tekib ohtlikke jäätmeid ka perearstikeskustes ja hambaraviteenuste osutamise käigus. Kõlbmatud ravimijäätmed tuleb käidelda vastavalt ravimiseaduse nõuetele. Elanike hulgas tuleks laiemalt levitada teavet selle kohta, kus ravimijäätmeid saab üle anda Kasutuskõlblikud esemed ja riided Lääne-Harjumaa jäätmekavaga hõlmatud valdades/linnades on võimalik kasutuskõlblikke ja puhtaid riideid ära anda kasutatud riiete müügiga tegelevatele ettevõtetele ja abiorganisatsioonidele. Laiemad võimalused kasutatud riiete ringlussevõtuks on loodud Tallinna linnas (Uuskasutuskeskus (Tatari 64, Telliskivi 61), heategevusühing Emma (Mulla 8), Päästearmee (Kopli 8) ja Humana kauplused, samuti võetakse riideid vastu Harku valla jäätmejaamas ning on võimalik viia Muraste Konsumi juures asuvasse kasutatud rõivaste konteinerisse. Kuna kasutatud riiete ja esemete müüjad/jagajad jäätmearuandeid esitama ei pea, puudub ülevaade kokku kogutud ja ringlusse võetud esemetest ja riietest. Kodumajapidamistest kokku kogutud rõivaste kogused jäätmekavaga hõlmatud omavalitsustes on olnud pea olematud, kuna puuduvad kasutatud rõivaste püsivad kogumissüsteemid. SEI-Tallinna (2008) hinnangul võiks tekstiili ja rõivaste hinnanguline kogus segaolmejäätmetes olla kuni 4,5% Metallijäätmed Metallijäätmeteks võivad olla värvilistest metallidest, mustmetallidest või nende sulamitest pakendid ja muud jäätmed. Metallpakendid saab tasuta panna pakendikonteinerisse. Teiste metallijäätmete kogumine toimub jäätmete kokkuostu teel. Lisaks saab metallijäätmeid viia tasuta jäätmejaama ja vastavat käitlusluba omavasse ettevõttesse.

22 Suurjäätmed Suurjäätmed on jäätmed, mida kaalu või mahu tõttu ei ole võimalik paigutada jäätmemahutisse, nagu mööbel, vaibad, madratsid, kardinapuud, aknaraamid, kraanikausid jms. Suurjäätmete kogumine on hõlmatud reeglina korraldatud jäätmeveoga, lisaks saab neid üle anda jäätmejaamades. Tabel 8. Suurjäätmete teke a. VALD/LINN SUURJÄÄTMED (tonni) Harku 31 Keila 0,5 Kernu 0 Nissi 1,9 Padise 0 Saue 5,4 Saue linn 6,6

23 4. JÄÄTMEHOOLDUSE KORRALDUS 4.1. Üldine ülevaade Jäätmehoolduse üldeesmärgid on fikseeritud riigi jäätmekavas Neid üldeesmärke rakendatakse ka omavalitsuste jäätmehoolduse suhtes. Käsitletavatest omavalitsustest kogutud tavajäätmed on veetud ettevõttesse AS Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus ja AS Ragn-Sells, kus osa jäätmeid on läinud jäätmekütuse tootmiseks ja osa ladestati prügilasse. Nüüdseks on käiku antud Iru jäätmeenergiaplokk ja olmejäätmete ladestamist massiliselt ei toimu. Lääne-Harjumaa jäätmekavaga hõlmatud omavalitsustes puuduvad suuremad jäätmete kõrvaldamis- ja taaskasutamisrajatised. Sulgemist vajavaid prügilaid omavalitsustes ei ole. Suletud on järgmised prügilad: Tuula (Saue vald), Sõrve prügila (Harku vald), Tuudinõmme (Padise vald), Haiba-Mõnuste (Kernu vald). Täiendavaid meetmeid suletud prügilate korrastamiseks rakendada vajalik ei ole. Lääne- Harjumaa jäätmekavaga hõlmatud omavalitsustes asuvad jääkreostusobjektid on Ääsmäe põhjaveereostus, Keila-Joa raketibaas, Riisipere ABT. Korraldatud jäätmeveoga on erinevates valdades haaratud järgmised jäätmeliigid: segaolmejäätmed, vanapaber ja kartong, ajutiselt mahutite vahetusse lähedusse paigutatud suurjäätmeid ning kompostitavad biolagunevaid jäätmeid (v.a aia- ja haljastusjäätmed) Korraldatud jäätmeveo piirkonnaks on tavaliselt omavalitsuse haldusterritoorium. Harku valla jäätmehoolduseeskirja järgi moodustab valla haldusterritoorium ühe veopiirkonna. Keila valla jäätmehoolduseeskirja kohaselt Keila valla haldusterritoorium moodustab ühe jäätmeveo piirkonna. Padise valla jäätmehoolduseeskirja kohaselt Padise valla territoorium moodustab ühe jäätmeveopiirkonna. Saue valla jäätmehoolduseeskirja kohaselt Saue valla haldusterritoorium tervikuna on hõlmatud on korraldatud jäätmeveoga. Saue linna jäätmehoolduseeskirja kohaselt Saue linna haldusterritoorium moodustab tervikuna ühe veopiirkonna. Kernu ja Nissi vald on moodustanud ühise jäätmeveopiirkonna, mis hõlmab mõlema valla haldusterritooriumi. Segaolmejäätmetele rakendub korraldatud jäätmevedu nii elamumaa kui mitteelamumaa sihtotstarbega kinnistutel. Korraldatud jäätmeveoga on kaasnenud jäätmevaldajate sundliitmine, mis võimaldab paremat järelevalvet. Enne korraldatud jäätmeveo algust oli suur osa eramuid ja suvilaid jäätmete kogumissüsteemist väljas ning jäätmeid viidi kas võõrasse prügikasti, ladestati ebaseaduslikult või põletati. Omavalitsustes tegelevad jäätmehoolduse alaste küsimustega keskkonnaspetsialist ja heakorraspetsialist või teised spetsialistid. Ametiisikute töö eesmärgiks on valla pädevusse kuuluvate kohaliku tähtsusega keskkonnalaste (jäätmealaste) ülesannete täitmine. Järelevalvet jäätmekäitluse üle teostavad Keskkonnainspektsioon ja valla/linnavalitsused. Keskkonnajärelevalve seaduse järgi on ka kohalik omavalitsus järelevalveasutus, millel on oma territooriumil Keskkonnainspektsiooniga samasugused õigused ja kohustused. Keskkonnajärelevalve seaduse kohaselt Keskkonnainspektsioonil on õigus kontrollida seadusega kohalikule omavalitsusüksusele pandud või kohaliku omavalitsusüksuse poolt halduslepinguga võetud keskkonnakaitse- ja -kasutusalaste ülesannete täitmist ning kohaliku omavalitsusüksuse volikogu ja valitsuse keskkonnakaitse- ja -kasutusalaste üksikaktide seaduslikkust.

Slaid 1

Slaid 1 Jäätmete liigiti kogumine KOVides. aastal Keskkonnaamet Reet Siilaberg.9. Tartu Sissejuhatus Käimas on Riigi jäätmekava rakendamine Riigi jäätmekava eesmärkideks on jäätmetekke vähendamine, ringlussevõtu

Rohkem

Microsoft PowerPoint - NarvaJaatmepaev130310

Microsoft PowerPoint - NarvaJaatmepaev130310 Jäätmemajanduse arendamise võimalused Narva linnas Arina Koroljova Narva Linnavalitsuse keskkonnateenistuse peaspetsialist Otsustaja ülesanded otsuste tegemisel jäätmemajanduse korraldamise kohta Otsused

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Pakendi taaskasutus jäätmekäitleja pilgu läbi Agu Remmelg Ragn-Sells AS ärijuht 30. november 2005 Teemad Ragn-Sells pakenditeenused 3 viisi pakendi liigitamiseks Kes vastutab? Veo- ja rühmapakend vs müügipakend

Rohkem

H.Moora ettekanne

H.Moora ettekanne Segaolmejäätmete koostis sortimisuuringu tulemused Jäätmepäev 7. oktoober 2008 Harri Moora Säästva Eesti Instituut Segaolmejäätmete sortimisuuring Eesmärgiks analüüsida Eesti erinevates piirkondades ja

Rohkem

Saastetasud

Saastetasud Jäätmete prügilasse ladestamise saastetasud Harri Moora Säästva Eesti Instituut, SEI-Tallinn EL jäätmekäitluse põhineb JÄÄTMEHIERARHIAL 1. Jäätmetekke vältimine 2. Korduskasutus 3. Jäätmete ringlussevõtt

Rohkem

Luunja valla jäätmekava Luunja 2018

Luunja valla jäätmekava Luunja 2018 Luunja valla jäätmekava 2018-2024 Luunja 2018 Sisukord SISSEJUHATUS... 3 1 ÜLDOSA... 5 1.1 LUUNJA VALLA ÜLDISELOOMUSTUS... 5 1.1.1 Asukoht... 5 1.1.2 Rahvastik... 5 1.1.3 Elamumajandus ja infrastruktuur...

Rohkem

Riigikogu keskkonnakomisjon Lossi plats 1a Tallinn Meie nr 4/271 Pöördumine seoses jäätmeseaduse eelnõuga 495 SE Lugupeetud Rainer Va

Riigikogu keskkonnakomisjon Lossi plats 1a Tallinn Meie nr 4/271 Pöördumine seoses jäätmeseaduse eelnõuga 495 SE Lugupeetud Rainer Va Riigikogu keskkonnakomisjon Lossi plats 1a 15165 Tallinn Meie 13.09.2018 nr 4/271 Pöördumine seoses jäätmeseaduse eelnõuga 495 SE Lugupeetud Rainer Vakra! Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, Eesti Keemiatööstuse

Rohkem

KARU

KARU Keskkonnakorraldus ja järelevalvej Valgamaa kohalike omavalitsuste koostöö öös MTÜ Valgamaa Omavalitsuste Liit keskkonnaosakonna juhataja Riho Karu 5156955, valgamaaovl@valgamv.ee 15. veebruar 2012 Tallinn

Rohkem

Kinnitatud Alajõe Vallavolikogu a. määrusega nr. 12 ALAJÕE VALLA JÄÄTMEKAVA

Kinnitatud Alajõe Vallavolikogu a. määrusega nr. 12 ALAJÕE VALLA JÄÄTMEKAVA Kinnitatud Alajõe Vallavolikogu 05.10.2017.a. määrusega nr. 12 ALAJÕE VALLA JÄÄTMEKAVA 2017-2018 2017 SISUKORD SISSEJUHATUS... 4 1. JÄÄTMEMAJANDUSE ÕIGUSLIKUD ALUSED JA ARENGU-DOKUMENDID... 6 1.1. Eesti

Rohkem

Väljaandja: Kolga-Jaani Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: H

Väljaandja: Kolga-Jaani Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: H Väljaandja: Kolga-Jaani Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 10.06.2018 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv Avaldamismärge: RT IV, 07.06.2018, 50

Rohkem

WAMPS uuring

WAMPS uuring NARVA JÄÄTMEUURING Lepingulise töö lõpparuanne Lepinguline töö nr 2 (8.01.2009) Tallinn 2009 SISUKORD 1 Sissejuhatus... 3 2 Sortimisuuring... 4 2.1 Kasutatud metodoloogia... 4 2.2 Proovivõtmine ja analüüsimine...

Rohkem

Microsoft Word - M8_jäätmekava aastateks lisa

Microsoft Word - M8_jäätmekava aastateks lisa KEHTESTATUD Kadrina Vallavolikogu 30. aprilli 2014 määrusega nr 8 KADRINA VALLA JÄÄTMEKAVA 2014-2020 2008-2013 jäätmekava uuendamine 2014 SISUKORD SISSEJUHATUS 3 1. JÄÄTMEHOOLDUSE ARENGUSUUNAD RIIKLIKUL

Rohkem

Olmejäätmete uuring 2008.doc

Olmejäätmete uuring 2008.doc EESTIS TEKKINUD OLMEJÄÄTMETE (SH ERALDI PAKENDIJÄÄTMETE JA BIOLAGUNEVATE JÄÄTMETE) KOOSTISE JA KOGUSTE ANALÜÜS SEGAOLMEJÄÄTMETE SORTIMISUURING Lepingulise töö aruanne Keskkonnaministeeriumi lepinguline

Rohkem

RIIGI JÄÄTMEKAVA

RIIGI JÄÄTMEKAVA AS Marja 4d, 10617 Tallinn, tel: 6567300, e-post: maves@online.ee Tellija: Keskkonnaministeerium Töö nr: 12111 Vastutav täitja Madis Metsur Juhatuse liige Karl Kupits Tallinn juuni 2014 SISUKORD KESKKONNAMÕJU

Rohkem

Jäätmetest saavad tooted läbi sertifitseerimisprotsessi. SERTIFITSEERIMISPROTSESSI tutvustus ja praktilised nõuanded.

Jäätmetest saavad tooted läbi sertifitseerimisprotsessi.   SERTIFITSEERIMISPROTSESSI tutvustus ja praktilised nõuanded. Sertifitseerimisest ja SA Taaskasutatavate Materjalide Sertifitseerimiskeskus loomisest Marit Liivik Eesti Jäätmekäitlejate Liit 05.04.2016 Jäätmete Taaskasutusklaster Koostöö - ettevõtete ja teadus-ja

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist   Erik Puura   Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing Lääne-Harju Koostöökogu stateegia 2014-2020 08. veebruar 2018 Kerli Lambing Mis see LEADER lähenemine on? Piirkonnapõhine lähenemine Altpoolt tulev algatus Avaliku ja erasektori partnerlus Uuenduslikkuse

Rohkem

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 0.02.2009 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 3.0.206 Avaldamismärge: Kiirgustegevuses tekkinud radioaktiivsete

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

Microsoft Word - Analyys_Jaatmeveoga liitumine_L_Kanger.doc

Microsoft Word - Analyys_Jaatmeveoga liitumine_L_Kanger.doc RIIGIKOHUS ÕIGUSTEABE OSAKOND Korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamine JäätS 69 lg 4 alusel Kohtupraktika lühianalüüs Liina Kanger haldusõiguse analüütik Tartu September 2011 Sisukord Sissejuhatus...

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas?

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kasutamise eelised ja võimalused Biomass on peamine Euroopa Liidus kasutatav taastuva energia allikas, moodustades ligikaudu 70% taastuvenergia

Rohkem

Elva Vallavalitsus

Elva Vallavalitsus ELVA VALLAVALITSUS KORRALDUS Elva 12. märts 2019 nr 2-3/268 Elva vallas Elva linnas Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 ehitusloa muutmisega mittenõustumine 1. Asjaolud 1.1. Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 krundid

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Reovee kohtkäitluse korraldamine kohalikus omavalitsuses Marit Ristal Keskkonnaministeerium / peaspetsialist 16.08.2017 Raili Kärmas Keskkonnaministeerium / nõunik 15.08.2017 Veemajanduskavad ja reovee

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Raigo Iling, MKM

Microsoft PowerPoint - Raigo Iling, MKM Kiire interneti ühenduste ( viimase miili ) rajamise analüüs ja ettepanekud Raigo Iling Sideosakond / nõunik 1.04.2016 Eesti infoühiskonna arengukava 2020 eesmärgid 30 Mbit/s kiirusega interneti kättesaadavus

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Ohtlike kemikaalide kasutamine töökohal

Ohtlike kemikaalide kasutamine töökohal Ohtlike kemikaalide kasutamine töökohal Ülevaade REACH- ja CLP-määrusega seonduvast osast Leelo Männik leelo.mannik@sm.ee Uuringu taust Uuringu tellija: Sotsiaalministeerium (töövaldkond) Uuringu teostaja:

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc Töömaterjal. Rivo Noorkõiv. Käesolev töö on koostatud Siseministeeriumi poolt osutatava kohalikeomavalitsuste ühinemist toetava konsultatsioonitöö raames. Järvamaa omavalitsuste rahvastiku arengu üldtrendid

Rohkem

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Alates 2011. a. kevadest on alustanud koostööd Ühinenud Kinnisvarakonsultandid OÜ ja Adaur Grupp OÜ. Ühinenud Kinnisvarakonsultandid

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation KINNISVARATURU ÜLEVAADE JUUNI 217 Allikad: Maa-amet, city24, Eesti Pank, Statistikaamet Indeksi muutused võrreldes : -kaalutud keskmise m² muutus hinnatipuga (detsember 216): -1% -kaalutud keskmise m²

Rohkem

Kirjaplank

Kirjaplank VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/15/1585 Otsuse tegija Andmekaitse Inspektsiooni vaneminspektor Helina- Aleksandra Lettens Otsuse tegemise aeg ja koht 12.10.2015 Tallinnas Vaide esitamise aeg 31.08.2015

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM INSENERITÖÖ ALUSED OMANIKUJÄRELEVALVE Teim Elekter TÜ Jüri Gross ÜLDIST Omanikujärelevalve seaduslikuks aluseks on Ehitusseadus (ES) ja selle alusel MKM poolt kehtestatud Ehituse omanikujärelevalve kord.

Rohkem

tallinn arvudes 2003.indd

tallinn arvudes 2003.indd 15 16 Ilmastik ja keskkond 1. Õhutemperatuur, 2003... 18 2. Päikesepaiste, 2003.... 19 3. Sademed, 2003... 20 4. Keskmine tuule kiirus, 2003.. 21 5. Looduskaitse load, 2003..... 22 6. Õhusaaste paiksetest

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

Microsoft Word - Määrus nr 7 Puhja valla aasta lisaeelarve.doc

Microsoft Word - Määrus nr 7 Puhja valla aasta lisaeelarve.doc PUHJA VALLA 2015.a LISAEELARVE Lisa 1 Puhja Vallavolikogu 1. juuli 2015 määruse nr 7 juurde KOONDEELARVE 27.02.2015 LISA- EELARVE 01.07.2015 I osa PÕHITEGEVUSE TULUD 2 143 312 49 005 2 192 317 30 Maksutulud

Rohkem

COM(2010)88/F1 - ET

COM(2010)88/F1 - ET ET ET ET EUROOPA KOMISJON Brüssel 12.3.2010 KOM(2010)88 lõplik EUROOPA KOMISJONI TEATIS NÕUKOGULE IMO Hongkongi konventsiooni (laevade ohutu ja keskkonnahoidliku ringlussevõtu kohta), Baseli konventsiooni

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

Säästva linnaliikuvuse toetusmeetmed EL struktuurivahenditest

Säästva linnaliikuvuse toetusmeetmed EL struktuurivahenditest Välisvahendite teabepäev Kultuuriministeeriumi haldusala asutustele Tallinn, 26.05.2014 Kavandatavad regionaalarengu meetmed EL struktuurivahendite perioodil 2014-2020 Regionaalpoliitika büroo Siseministeerium

Rohkem

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks lähtub järgmistest põhimõtetest. a. Hinnastamismaatriks

Rohkem

Ressursitõhusus – mida see ettevõttele annab

Ressursitõhusus – mida see ettevõttele annab RINGMAJANDUS JA EESTI RESSURSSIDE KASUTUS Kaupo Heinma Keskkonnakorralduse ja välissuhete üksuse asekantsler Keskkonnakorralduse ja välissuhete üksus Keskkonnatehnoloogia Maavarade kaitse ja kasutamine

Rohkem

Welcome to the Nordic Festival 2011

Welcome to the Nordic Festival 2011 Lupjamine eile, täna, homme 2016 Valli Loide vanemteadur Muldade lupjamise ajaloost Eestis on muldade lupjamisega tegeletud Lääne-Euroopa eeskujul juba alates 1814 aastast von Sieversi poolt Morna ja Heimtali

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Roheline_Voti infop\344ev_kriteeriumid )

(Microsoft PowerPoint - Roheline_Voti infop\344ev_kriteeriumid ) Rohelise Võtme infopäev EAS turismiarenduskeskus Liina Värs Rohelise Võtme koordinaator 16.02.2012 6 sammu tunnustuse saamiseks 1. Tutvu põhjalikumalt Rohelise Võtme süsteemiga. 2. Kaardista ettevõtte

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Eesti kinnisvaraturg Mihkel Eliste Arco Vara kinnisvaraanalüütik 26.04.2019 Tartu Tänased teemad Eesti kui tervik Tallinn, Tartu, Pärnu ja ülejäänud Eesti Elukondliku kinnisvara turg Mõningal määral muud

Rohkem

Tallinn

Tallinn Tallinna linna tegevused Läänemere väljakutse võrgustikus initsiatiivi toetamisel Gennadi Gramberg Tallinna Keskkonnaamet Keskkonnaprojektide ja hariduse osakonna juhataja Tallinna osalemine Läänemere

Rohkem

Tiitel

Tiitel O Ü A A R E N S P R O J E K T Pärnu tn 114, Paide linn reg nr 10731393 Töö nr DP-9/201 /2017 JÄRVA MAAKOND PAIDE LINN AIA TÄNAVA DETAILPLANEERING (eskiis) Planeeringu koostajad: planeerija Andrus Pajula

Rohkem

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc MEEPROOVIDE KESTVUSKATSED Tallinn 2017 Töö nimetus: Meeproovide kestvuskatsed. Töö autorid: Anna Aunap Töö tellija: Eesti Mesinike Liit Töö teostaja: Marja 4D Tallinn, 10617 Tel. 6112 900 Fax. 6112 901

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht

Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht 2 Keskkonnanõuete muutumine ajas Eesti saab EL liikmeks koos regulatsiooniga + leevendused LCPD nõuded peamistele suurtele käitistele NECD

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TEUK ettekanne pptx

Microsoft PowerPoint - TEUK ettekanne pptx Hinnanguliselt on võimalik rajada kaugkütte baasil koostootmisjaamu võimsusega 2...3 MW Viljandis, Kuressaares, Võrus, Haapsalus, Paides, Rakveres, Valgas, Jõgeval, Tartuskokku ca 20 MW Tööstusettevõtete

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Majandusarengud maailmas lähiaastatel Ülo Kaasik Eesti Panga asepresident Maailma majandusaktiivsus on vähenenud Probleemid on tööstuses, kus eksporditellimused on jätkuvalt vähenemas Majanduskasv püsib

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Mis on EstWin.pptx

Microsoft PowerPoint - Mis on EstWin.pptx Mis on EstWin? Mis on EstWin Lairiba baasvõrgu ehitus asulatesse ja mobiili mastidesse, eesmärgiga luua sideettevõtetele võimalus tarbijatele kiire interneti pakkumiseks EstWin projekti käigus juurdepääsuvõrku

Rohkem

Microsoft Word - Juhend

Microsoft Word - Juhend PRÜGILASSE JÄÄTMETE VASTUVÕTMISE KRITEERIUMID JA KORD Juhised jäätmete prügilakõlblikkuse hindamiseks SISUKORD 1 Eessõna... 4 2 Õiguslik taust... 5 3 Jäätmete liigitamine... 6 3.1 Ohtlike jäätmete määratlemise

Rohkem

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx 25.06.2014 Esitluse või esitleja nimi Ida-Virumaa rahvastikust Mihkel Servinski peaanalüütik Statistikaamet Sultsi küla, Mulgimaa Edise, 17. juuni 2014 Rahvaarvu suhteline muutus, 31.03.2000-31.12.2011

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Omavalitsuse valmidus turvalisteks ITlahendusteks ja infrastruktuuri kaitseks Jaan Oruaas Anu Tanila Linnade-valdade päevad 17. märts 2016 1 Räägime infoturbest Mis see on? Rahulik uni võib-olla on see

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM 179 ECOFIN 384 SOC 346 COMP 257 ENV 339 EDUC 165 RECH

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta Keskkonnaministeerium Teie 18.11.2010 nr 1-7/8769-1 Meie 10.12.2010 nr R-10-1/120 Maareformi seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu Eesti Maaomavalitsuste Liit,

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 04.04.2016 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 08.12.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

HCB_hinnakiri2017_kodukale

HCB_hinnakiri2017_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.04.2016 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 69 83 71 85 C 12/15 73 88 75 90 C 16/20 75 90 77 92 C 20/25 78 94 80 96 C

Rohkem

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusinsener OÜ Tallinnas 14.04.2014 Uuring Energiamajanduse

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

(Microsoft Word - Purgatsi j\344rve supluskoha suplusvee profiil l\374hike)

(Microsoft Word - Purgatsi j\344rve supluskoha suplusvee profiil l\374hike) PURGATSI JÄRVE SUPLUSKOHA SUPLUSVEE PROFIIL Harjumaa, Aegviidu vald Koostatud: 01.03.2011 Täiendatud 19.09.2014 Järgmine ülevaatamine: vastavalt vajadusele või veekvaliteedi halvenemisel 1 Purgatsi järve

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Powerpointi kasutamine

Powerpointi kasutamine RMK IDA-VIRUMAA KÜLASTUSALA KÜLASTUSKORRALDUSLIKUD TÖÖD ALUTAGUSE RAHVUSPARGIS TÖÖRÜHMA KOHTUMINE Heinar Juuse 13. veebruar 2019 Iisaku Külastuskorralduse ja loodushariduse tegevusvaldkonna eesmärgiks

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx Toimetulekutoetuse maksmine 2014. 2018. aastal Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakond Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 03.2.206 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 28.2.207 Tabel. Objekti üldandmed Jõgevamaa metskond Nr Maaprandussüsteemi

Rohkem

Ohtlike ainete sisaldus kalades

Ohtlike ainete sisaldus kalades Eesti Keskkonnauuringute Keskus Ohtlike ainete sisaldus kalades Marek Nurmik Keskkonna- ja analüütilise keemia osakond peaspetsialist 4. veebruar 2019 Tallinn Projekti üldinformatsioon Rahastusallikas:

Rohkem

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc Ettevõtte tegevusaruanne 2017 1. Sissejuhatus AS Sillamäe-Veevärk tegeleb veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja puhastuse, maagaasi müügi ja jaotamise teenuste osutamisega Sillamäe linna elanikele, ettevõtetele

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80275254 tänava/talu nimi, Tähe tn 127e maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

Ülevaade_MTÜ_Eesti_Taaskasutusorganisatsioon_tegevusest_2016

Ülevaade_MTÜ_Eesti_Taaskasutusorganisatsioon_tegevusest_2016 Keskkonnaministeerium Narva maantee 7a Tallinn e-post: keskkonnaministeerium@enviree 31072017 nr 17-12-16 Ülevaade MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsiooni tegevusest aastal 2016 Käesolevaga esitame ülevaate

Rohkem

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgitus Viide projektikirjeldusele Projekti ettevalmistuse ja elluviimise kvaliteediga seotud kriteeriumid (kokku 0%) 1. Projekti sidusus ja põhjendatus

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

01b-Schedule for line, version

01b-Schedule for line, version Ä1 Ääsmäe Põhikool - Tuula - Keila - Valingu - Tagametsa - Ääsmäe Põhikool alates.09.26 Ä1-1 Ääsmäe kool 0,864 23382-1 0: 07:20 2 Harutee 0,864 2,414 23308-1 0:04 07:21 3 Pällu 3,278 1,745 23321-1 0:02

Rohkem

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, 80088 Pärnu Tel 4479733 www.parnu.maavalitsus.ee Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi Tel 4330 400 www.viljandi.maavalitsus.ee Konsultant Ramboll Eesti AS

Rohkem

Lisa Türi valla arengukavale MUUDETUD nr 1 Lühendid: MO - majandusosakond RO rahandusosakond HKO haridus- ja kultuuriosakond SO -

Lisa Türi valla arengukavale MUUDETUD nr 1 Lühendid: MO - majandusosakond RO rahandusosakond HKO haridus- ja kultuuriosakond SO - Lisa Türi valla arengukavale 2013-2018 MUUDETUD 30.01.2013 nr 1 Lühendid: MO - majandusosakond RO rahandusosakond HKO haridus- ja kultuuriosakond SO - sotsiaalosakond TASA Türi Arengu Sihtasutus TSKL -

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80326129 tänava/talu nimi, Trummi tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Lisa I_Müra modelleerimine

Lisa I_Müra modelleerimine LISA I MÜRA MODELLEERIMINE Lähteandmed ja metoodika Lähteandmetena kasutatakse AS K-Projekt poolt koostatud võimalikke eskiislahendusi (trassivariandid A ja B) ning liiklusprognoosi aastaks 2025. Kuna

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Arvestuse pidamine ettevõttes kasutatavate ohtlike kemikaalide kohta Heli Nõmmsalu, Balti Keskkonnafoorum 14.02.2019 Kemikaaliseadus ohtlike kemikaalide arvestus 9. Ohtliku kemikaali üle arvestuse pidamise

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Jätkusuutliku tootmise edulood, programmid ja takistused Lauri Betlem 2017 SALVEST Salvest Alustas tegevust 1946. aastal riigi omandis oleva ettevõttena Ainuomanikuks hr Veljo Ipits Põhitoodanguks valmistoit

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kommunaalteenustega seotud veokite keskkonnamõju vähendamine Tallinnas Mari Jüssi SEI-Tallinn september 2011 Uuringu eesmärk Saada ülevaade: Tallinna transpordi CO 2 heite suundumustest ja jaotusest sõidukite

Rohkem

Maakogu ja maavalitsuse moodustamise alused,

Maakogu ja maavalitsuse moodustamise alused, REGIONAALHALDUSE REFORMI KONTSEPTSIOON Projekt Sissejuhatus Regionaalhalduse reformi eesmärk on kvaliteetsema avaliku teenuse pakkumine, regionaalse arengu tõhustamine maakonnas ja demokraatia suurenemine,

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80266953 tänava/talu nimi, Tähtvere 11-7 maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu maakond

Rohkem

Microsoft PowerPoint EhS [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint EhS [Compatibility Mode] Uus Ehitusseadustik Tuulikki Laesson 12.11.2015 Ehitamine 2 4. Ehitamine (1) Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis

Rohkem