Justiitsministeerium ja Justiitsministeeriumi valitsemisala riigihangete läbiviimise toimemudel Tegevused 1. Hankeplaan HÜ Tellija Riigihangete läbivi

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Justiitsministeerium ja Justiitsministeeriumi valitsemisala riigihangete läbiviimise toimemudel Tegevused 1. Hankeplaan HÜ Tellija Riigihangete läbivi"

Väljavõte

1 Tegevused 1. Hankeplaan HÜ Tellija Riigihangete läbiviimise toimemudel Tegevuse kirjeldus (sh kuidas, kes tegevust teeb) (kirjeldamisel abistavad märksõnad, lühikirjeldused, Tähtaeg Lühendid: RHS - riigihangete seadus RHR - riigihangete register RTK - Riigi Tugiteenuste Kesksus HÜ - RTK riigihangete osakond Tellija - Justiitsministeerium või/ja Justiitsministeeriumi valitsemisalas olevad asutused Märkused Hankeplaani sisendi päring esitatakse tellija määratud kontaktisikule või tellija otsustusõiguslikule isikule. Otsustusõiguslikuks loetakse isik, kellel on asutuses õigus otsustada rahaliste vahendite kasutamine Hankeplaani sisendi küsimine HÜ esitab tellijale järgmise kalendriaasta hankeplaani sisendi saamiseks päringu. Sisendi päring esitatakse kirjalikku Eelneva aasta oktoober taasesitamist võimaldavas vormis tellija kontaktisikule. Hiljemalt augustikuu lõpus küsib HÜ täiendavat sisendit järgmise aasta esimese kvartali teadaolevate hangete kohta. Kontaktisiku muutumisel edastatakse vastav teade HÜ aadressile Hankeplaani sisend peab kajastama kõiki tellija planeeritavast eelarvest või muudest alustest tulenevaid vajadusi hangeteks, mille eeldatav maksumus käibemaksuta on võrdne RHSis sätestatud lihthanke piirmääraga või ületab seda. HÜ ülesandeks on korraldada kõik hanked, mis nõuavad RHSi kohaselt RHRis toimingute tegemist. Hankeplaani sisendis kajastatakse mh ka RTK sõlmitud ja hallatavate raamlepingute, millega ei võeta rahalisi kohustusi, alusel RHRis korraldatavad tellija minikonkursid. Hanked, mille eeldatava maksumuse kohaselt ei ole nõutav RHRis toimingute tegemine (edaspidi väikeost) ja milles ei ole HÜ juhiga kokku lepitud teisti, teeb tellija, v.a juhul, kui hanke RHRis korraldamise nõue sõltumata hankelepingu eeldatavast maksumusest tuleneb rahastaja tingimustest Hankeplaani sisendi esitamine HÜle Tellija esitab sisendi vastavalt HÜ küsitud andmestikule. Hankeplaani sisendis kajastatakse pigem rohkem kui vähem, st ka need hanked, mille vajalikkuses ei olda täiesti kindlad. Hankeplaani sisend hõlmab minimaalselt järgmist infot: Tellija esitab kõik hankevajadused, mille eeldatav maksumus Eelneva aasta detsember 1) hanke objekti kirjeldus; käibemaksuta on RHSis sätestatud lihthanke piirmääraga või 2) hankelepingu eeldatav maksumus (nt planeeritava eelarve olemasolul või eelneva ületab seda. Sisend esitatakse kirjalikku taasesitamist lepingu alusel); 3) lepingu sõlmimise soovitav kuupäev ja lepingu täitmise soovitav alguskuupäev; 4) sõlmitava hankelepingu kestus; 5) rahastamisallikas; 6) tellija hanke eest vastutav isik jm. JUM eri- ja sotsiaalteenuste, ehitustööde ning ideekonkursside korral, mille hankelepingu eeldatav käibemaksuta maksumus on alates eurost, peab lepingu sõlmimise korraldamise eest vastutav JUM teenistuja kooskõlastama hankeüksusega enne pakkumuste küsimist väikeostu dokumentatsiooni, sh väikeostu pakkumuskutse projekti, ostetava asja või tellitava teenuse kirjelduse ning eduka pakkuja valiku kriteeriumid (hindamiskriteeriumid). Väikeostude, mida rahastatakse välisvahenditest ja kus eduka pakkuja välja selgitamiseks kasutatakse erinevaid hindamiskriteeriume, korral tuleb hankeüksusega kooskõlastada ka väikeostu tulemused, sh ettepanek eduka pakkujaga

2 lepingu sõlmimiseks. Väikeostu dokumendid edastatakse kooskõlastamiseks aadressile Hankeplaani koostamisel teeb HÜ JUMiga tihedalt koostööd Hankeplaani koostamine HÜ koostab hankeplaani vastavalt tellijalt saadud sisendile ja muule olemasolevale infole. HÜ hindab, millised tellija vajadused on võimalik teostada ühiselt ning millised vajavad eraldiseisvat riigihanget. Ühishangete või kesksete hangete planeerimiseks teeb HÜ tellijatele hankeplaani projektis vastava ettepaneku ja/või peab vajadusel tellijatega ühishanke või keskse hanke korraldamise otsustamiseks ühiseid läbirääkimisi. Jaanuar HÜ hindamiskriteeriumid ühishanke või keskse hanke korraldamise otsustamisel on eelkõige järgmised: 1) kokkuhoid (kas ühishanke 1 või keskse hankega 2 on võimalik saavutada ressursi kokkuhoid, nt hanke esemega seotud hinnalt/töömahult või hanke läbiviimisega seotud halduskoormuselt); 2) standardiseeritus (kas hankevajadusi on võimalik standardiseerida); 3) konkurents (kas tagatud on piisav konkurents, sh väike ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) hanketurule juurdepääs); 4) ajaline sobivus (ühishanke või keskse hanke korraldamisel ei tohi kannatada tellija hankevajaduse õigeaegne realiseerimine). Tähtaegade planeerimisel arvestab HÜ mh hanke alusdokumentide koostamisele ja kooskõlastamisele, hanke läbiviimisele ja lepingu sõlmimisele kuluva eeldatava ajaga. Hangete korraldamisel on hanke menetlemisele kuluv eeldatav ajakava järgmine: 1) lihthanked HÜ-le korrektse lähteülesande esitamisest kuni raam- või hankelepingu sõlmimiseni, sh raam- või hankelepingu sõlmimise ooteaeg 5 tööpäeva ja kui ei esitata vaidlustust, kulub üldjuhul hinnanguliselt 2-3 kuud. Juhul, kui tellija soovib lihthankes pidada pakkujatega läbirääkimisi või tavapärasest pikemat pakkumuste esitamise tähtaega või kui hanke alusdokumentide (sh tehniline kirjeldus) muutmine toob kaasa pakkumuste esitamise tähtaja pikendamise kohustuse, pikeneb ka lihthanke menetlemise aeg; 2) siseriiklikud hankemenetlused (nt avatud hankemenetlus) HÜ-le korrektse lähteülesande esitamisest kuni raam- või hankelepingu sõlmimiseni, sh raam- või hankelepingu sõlmimise ooteaeg 10 päeva ja kui ei esitata vaidlustust, kulub üldjuhul hinnanguliselt 3-4 kuud. Läbirääkimistega hankemenetlustele (nt konkurentsipõhine läbirääkimisega hankemenetlus, võistlev dialoog) võib kuluda oluliselt rohkem aega, kuivõrd läbirääkimistega menetlused on mitmeetapilised (nt taotluste esitamise etapp, esialgse pakkumuse esitamise etapp, läbirääkimiste pidamise etapp, lõpliku pakkumuse esitamise etapp). Hankemenetlusele kuluvat aega võib pikendada ka tehnilise kirjelduse või muude oluliste hanketingimuste muutmise vajadus, mis toob kaasa pakkumuste esitamise tähtaja pikendamise kohustuse; 3) rahvusvahelised hankemenetlused HÜ-le korrektse lähteülesande esitamisest kuni raam- või hankelepingu sõlmimiseni, sh raam- või hankelepingu sõlmimise ooteaeg 14 päeva ja kui ei esitata vaidlustust, kulub üldjuhul hinnanguliselt 4-5 kuud. Läbirääkimistega hankemenetlustele võib kuluda kauem aega, kuivõrd läbirääkimistega hankemenetlused on mitmeetapilised. Hankemenetlusele kuluvat aega võib pikendada ka tehnilise kirjelduse või muude oluliste hanketingimuste muutmise vajadus, mis toob kaasa pakkumuste esitamise tähtaja pikendamise kohustuse; 4) sotsiaal- ja eriteenused HÜ-le korrektse lähteülesande esitamisest kuni raam- või hankelepingu sõlmimiseni, sh raam- või hankelepingu sõlmimise ooteaeg 10 või 14 päeva sõltuvalt raam- või hankelepingu eeldatavast maksumusest ja kui ei esitata 1 RTK ettevalmistatav ja läbiviidav riigihange, mis hõlmab rohkem kui ühe asutuse hankevajadusi ja kus üheks tellijaks või ostjaks on ka RTK. 2 RTK ettevalmistatav ja läbiviidav riigihange, mis hõlmab rohkem kui ühe asutuse hankevajadusi ning mille tulemusena sõlmib raamlepingu, mis ei sisalda rahalist kohustust, RTK.

3 vaidlustust, kulub üldjuhul hinnanguliselt 2-5 kuud. Juhul, kui tellija soovib sotsiaal-ja eriteenuste hankes pidada pakkujatega läbirääkimisi või tavapärasest pikemat pakkumuste esitamise tähtaega, võib sotsiaal- ja eriteenuse hanke menetlemisele kuluv aeg pikeneda. Hanke menetlemisele kuluvat aega võib pikendada ka tehnilise kirjelduse või muude oluliste hanketingimuste muutmise vajadus, mis toob kaasa pakkumuste esitamise tähtaja pikendamise kohustuse; HÜ esitab tellija sisendi alusel koostatud hankeplaani tellijale ülevaatamiseks ja kooskõlastamiseks. Põhjendatud juhul ja tingimusel, et riigihangete seadus seda võimaldab, võib kokkuleppel HÜ juhiga ette näha lühemad tähtajad. Sellisel juhul on HÜ-l õigus jätta töös olev tellija hange ootele ning asendada kiireloomulise hankega Hankeplaani kooskõlastamine tellijaga ja JUMiga Tellijal on võimalus tutvuda tervikliku hankeplaaniga, mis sisaldab ka teiste tellijate hankevajadusi ning avaldada soovi terviklikus hankeplaanis kajastatud teiste tellijate hangetega ühinemiseks. HÜ esitab tellijatega kooskõlastatud hankeplaani kooskõlastamiseks JUMile. Hankeplaani kooskõlastamine toimub kirjalikku taasesitamist Jaanuar HÜ saadab hankeplaani tellijale ülevaatamiseks ja kooskõlastamiseks hiljemalt jooksva aasta jaanuaris. Kooskõlastamise tähtajaks on vähemalt 8 tööpäeva. Kui tellija nimetatud tähtaja jooksul oma kooskõlastust ei anna, loetakse hankeplaan vaikimisi tellija poolt kooskõlastatuks. Hankeplaan saadetakse JUMi kantslerile kooskõlastamiseks hiljemalt jooksva aasta jaanuaris. Kooskõlastamise tähtajaks on vähemalt 8 tööpäeva. Kui nimetatud tähtaja jooksul hankeplaani ei kooskõlastata, loetakse hankeplaan kooskõlastatuks Hankeplaani kinnitamine Hankeplaani kinnitab RTK peadirektor. Veebruar RTK peadirektor kinnitab hankeplaani veebruaris hiljemalt RTK hankekorras sätestatud kuupäevaks. Hankeplaan sisaldab RTK ja kõikide tellijate, kellele HÜ osutab riigihangete korraldamise teenust, hankeid. Hankeplaan avaldatakse RTK kodulehel ning edastatakse tellija kontaktisikule kas DHS kaudu või kirjalikku taasesitamist 1.6. Täiendava hanke taotlemine Täiendava hanke korraldamiseks esitab tellija JMile taotluse. Taotlus peab sisaldama soovitava hanke kirjeldust sarnaselt punktis 1.2 nimetatule ning hanke vajalikkuse ja hankeplaani Vajaduse järgi lisamata jätmise põhjendust. Taotluse esitamine ei ole vajalik, kui hange ebaõnnestus ning korraldatakse kordushange. Täiendava hanke taotluse menetlemisel teevad HÜ ja JUM tihedat koostööd. Taotlus täiendava hanke korraldamiseks esitatakse mõistliku aja jooksul enne hanke soovitavat algust arvestades punktis 1.3 ettenähtud hanke läbiviimisele kuluvat eeldatavat aega. Täiendava hanke taotluse juurde lisatakse lähteülesanne. Täiendava hanke taotlemisel peab tellija arvestama, et tema hangete ajakava võib hankeplaanis muutuda.

4 1.7. Täiendava hanke korraldamise otsustamine ja kooskõlastamine Täiendava hanke korraldamise otsustab JUMi kantsler, kaasates otsutusprotsessi HÜ juhi. HÜ juht hindab hanke ajalist sobivust HÜ hankeplaaniga ning teeb vajadusel JUMile ettepaneku hankeplaanis sisalduvate hangete ajakava muutmiseks. täiendava hanke hankeplaani lisamise või lisamata jätmise kohta. JUM edastab HÜle JUMi kantsleri otsuse Vajaduse järgi Otsus edastatakse HÜ aadressile Teavitamine muutumisest hankevajaduse Hankeplaani täitmise aruande esitamine Tellija teavitab HÜ-d kinnitatud hankeplaanis kajastatud tellija hankevajaduse muutumisest esimesel võimalusel e-posti teel Vajaduse järgi Hankeplaani täitmise aruanne sisaldab mh infot läbiviidud (lõpetatud), pooleliolevate ja edasilükkunud hangete kohta. Kui planeeritud hanke läbiviimise eelduslik aeg lükkub edasi, st lähteülesanne esitatakse hankeplaanis fikseeritust muul ajal, HÜ esitab tellijale hankeplaani täitmise kohta aruande üks kord 5 tööpäeva jooksul pärast märgitakse aruandesse lähteülesande esitamise edasilükkumise põhjused. kvartalis. Aruanne esitatakse kirjalikku taasesitamist kvartali lõppu Aruanne esitatakse tellija otsustusõiguslikule isikule või tellija määratud kontaktisikule Hankeplaani täitmise analüüs HÜ hindab enne järgneva kalendriaasta hankeplaani kinnitamist eelmise hankeplaani täitmise edukust ning analüüsib protsessi võimalikke kitsaskohti (sh hankeplaani sisendite andmata jätmise põhjuseid). Lisaks hinnatakse ühishangetelt ja keskse hankimise raames saadud võimalikku kokkuhoidu. HÜ esitab Jaanuar tellijale vastavasisulise memo kirjalikku taasesitamist JUMis esitatakse aruanne punktis 1.1 nimetatud kontaktisikule. Memo hankeplaani täitmise analüüsi kohta esitatakse tellija otsustusõiguslikule isikule või tellija määratud kontaktisikule. JUMis esitatakse memo punktis 1.1 nimetatud kontaktisikule. 2. Hanke läbiviimine 2.1. Lähteülesande meeldetuletus HÜ edastab hankeplaanis nimetatud tellija hanke eest vastutavale isikule meeldetuletuse lähteülesande esitamise kohta. Meeldetuletus esitatakse kirjalikku taasesitamist Tellija soovil ja olemasolul edastab HÜ tellija hanke eest vastutavale isikule varasemalt läbi viidud sarnase hanke info. Kui tegemist on hankega (nt keskne hange või ühishange), kus on mõistlikum HÜ poolt pakkuda välja lähteülesanne, valmistab esialgse lähteülesande ette HÜ ja saadab selle tellija hanke eest vastutavale isikule korrigeerimiseks. 1 kuu enne hankeplaanis sätestatud lähteülesande esitamise kuud Lähteülesande esitamise kuu lepitakse kokku hankeplaanis. HÜ edastab lähteülesande meeldetuletuse (lähteülesande malli) hankeplaanis märgitud tellija hanke eest vastutava isiku e-posti aadressile. HÜ-le esitatav lähteülesanne sisaldab mh planeeritava hanke eeldatavat maksumust, lepinguperioodi pikkust, rahastamisallikat, hankelepingu eseme tehnilist kirjeldust. Lähteülesandes esitatud andmed on mh korrektse hankemenetluse liigi valiku ja riigihanke alusdokumentide koostamise aluseks. Kui hankeplaanis on minikonkurss, siis tellijalt 1 kuu ette lähteülesannet ei küsita. Sellisel juhul küsitakse tellijalt minikonkursiks vajalikke andmeid (vabas vormis). Minikonkursiks vajalikud andmed võib esitada ka lähteülesande vormil.

5 2.2. Lähteülesande esitamine Tellija hanke eest vastutav isik esitab HÜle hankeplaanis märgitud hanke alustamise kalendrikuule eelneva kalendrikuu 1. tööpäevaks lähteülesande. Lähteülesanne esitatakse kirjalikku taasesitamist Hankeplaanis määratud lähteülesande Ühishangete või kesksete hangete korral, mille algatajaks on esitamise kuu 1. tööpäev RTK ning mille tulemusena sõlmitakse rahaliste kohustusteta raamleping, koostab otstarbekuse kaalutlusel lähteülesande HÜ ning esitab selle tellijale kooskõlastamiseks. Lähteülesanne esitatakse lähteülesande mallil hiljemalt hankeplaanis märgitud lähteülesande esitamise kuu 1.tööpäevaks, et oleks võimalik hanke tähtaegne läbiviimine. Lähteülesanne esitatakse HÜ üldisele aadressile: e-kiri pealkirjastatakse: LÜ_Asutuse nimi (lühend)_riigihanke nimetus. Lähteülesande saamise järel korraldab HÜ kohtumise tellija hanke eest vastutava isikuga (v.a kui tellija hanke eest vastutav isik ei soovi), et tagada parem hankedokumentide kvaliteet ja vastavus tellija soovile. Lähteülesande sisu õigsuse tagab tellija hanke eest vastutav isik, sh et kirjeldatud /asi teenus turul eksisteerib, et tehniline kirjeldus võimaldab tagada piisava konkurentsi, et kirjeldatud asja/teenuse tellimiseks on rahalised vahendid olemas. Hankelepingu eseme tehnilise kirjelduse kvaliteedi tõstmiseks või keskmisele turuhinnale vastava hinnataseme määramiseks viib turu-uuringu läbi tellija hanke eest vastutav isik, HÜ-l on tellijat nõustav roll, sh annab HÜ vajadusel nõu kuidas turu-uuringut läbi viia. Info läbi viidud turu-uuringu kohta esitatakse HÜle lähteülesandes. Juhul, kui tellija soovib enne hanke välja kuulutamist korraldada potentsiaalsetele pakkujatele infopäeva või korraldada valdkonna spetsialistide ja potentsiaalsete pakkujatega ümarlaua, kaasab ta infopäeva või ümarlaua ettevalmistamisse ja potentsiaalsete pakkujate ning valdkonna spetsialistidega kohtumisele ka HÜ poolse vastutava isiku, kes on määratud tellija nõustajaks Hanke menetlemise eest vastutava isiku määramine HÜ juht määrab hanke alusdokumentide koostamise ja hanke menetlemise eest HÜ poolse vastutava isiku (edaspidi hankespetsialist) ning edastab tellija hanke eest vastutavale isikule hankespetsialisti nime kirjalikku taasesitamist 2.4. Lähteülesande täpsustamine Hankespetsialist täpsustab tellija hanke eest vastutava isiku kaudu tellija soove ning esitab tellija hanke eest vastutavale isikule hanke läbiviimise kohta eeldatava ajakava. Juhul, kui HÜ-l tekib kahtlus tehnilise kirjelduse kvaliteedi (nt suunatud hange) või eeldatava maksumuse osas teostab hankespetsialist lähteülesande kvaliteedi tõstmiseks turu-uuringu või korraldab koostöös tellijaga valdkonna spetsialistide ja võimalike pakkujatega ümarlaua. Turu-uuringu või valdkonna spetsialistide ja võimalike pakkujatega kohtumise tulemusel täpsustatakse hankelepingu tehnilist kirjeldust või eeldatavat maksumust. Kui tegemist on hankega, mida rahastatakse välisvahenditest, tuleb HÜ-l hinnata enda pädevusest lähtuvalt kõrgendatud tähelepanuga tehnilise kirjelduse kvaliteeti ning vähimagi Esmane tagasiside ja kahtluse korral tuleb välja selgitada, kas tehniline kirjeldus võib piirata konkurentsi, sh olla esialgne hanke läbiviimise vastuolus auditeeriva asutuse juhistega. ajakava 5 tööpäeva jooksul hankespetsialisti Täpsustatud andmed kooskõlastatakse tellija hanke eest vastutava isikuga kirjalikku määramisest taasesitamist Tellija peab arvestama, et lähteülesande kvaliteedi tõstmiseks HÜ poolt läbiviidava turu-uuringu tegemine või võimalike pakkujatega kohtumine pikendab ka hanke menetlemisele kuluvat aega. Hankespetsialisti edastatud esialgne hanke läbiviimise ajakava kehtib eeldusel, et täidetakse ajakavas ettenähtud tähtaegasid. Juhul, kui tellija hanke eest vastutav isik ei anna hankespetsialistile küsitud infot kokkulepitud aja jooksul ning see seab ohtu hanke tähtaegse läbiviimise, teavitab hankespetsialist sellest lisaks tellija hanke eest vastutavale isikule ka punktis 1.1 nimetatud JUMi kontaktisikut või tellija otsustusõiguslikku isikut.

6 2.5. Hanke koostamine alusdokumentide Hanke alusdokumendid koostab hankespetsialist. HÜ otsustab vastavalt hanke lähteülesandele ja koostöös tellijaga hanke menetlusreeglite kohaldamise üle (valib sobiva hankemenetluse liigi) ning koostab RHRis hanke alusdokumendid. Hanke alusdokumentide koostamise aluseks on lähteülesanne. Otsustusõiguslikuks loetakse isik, kellel on asutuses õigus otsustada rahaliste vahendite kasutamine Hanke alusdokumentide kooskõlastamine Hankespetsialist saadab lõplikud hanke alusdokumendid tellija hanke eest vastutavale Hankespetsialist kooskõlastab lõplikud hanke alusdokumendid isikule, kes edastab need otsustusõiguslikule isikule kooskõlastamiseks kas e-kirja teel või enne hanke välja kuulutamist tellija otsustusõigusliku isikuga. Tellija otsustusõiguslik dokumendihaldussüsteemi (edaspidi DHS) kaudu. isik kooskõlastab hanke Tellija otsustusõiguslik isik kinnitab mh, et tellijal on rahalised alusdokumendid 10 Juhul, kui tellija, kes soovib osaleda ühishankes või keskses hankes, ei kooskõlasta hanke vahendid ostu sooritamiseks. Hanke alusdokumendid tööpäeva jooksul alusdokumente 10 tööpäeva jooksul hankespetsialisti poolt hanke alusdokumentide kooskõlastatakse kirjalikku taasesitamist kooskõlastamiseks edastamisest arvates, võib HÜ tellijat ühishankest välja arvata, teavitades sellest eelnevalt tellija hanke eest vastutavat isikut ja vajadusel tellija kontaktisikut. Sellisel juhul korraldatakse tellija hange eraldi, kohaldades hankelepingu eeldatavast maksumusest tulenevat regulatsiooni Hanke välja kuulutamine Hankespetsialist kuulutab hanke välja üksnes tellija otsustusõigusliku isiku eelneval kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis antud nõusolekul. Nõusolek antakse otsustusõigusliku isiku poolt lõplike hanke alusdokumentide kooskõlastamisega. Kooskõlastuse andmisega tellija kinnitab rahaliste vahendite olemasolu ja hanke tehnilise kirjelduse sobivust. Hanke alusdokumentide korrektsuse eest vastutab HÜ Hanke välja kuulutamisest teavitamine Hankespetsialist teavitab hanke välja kuulutamisest tellija hanke eest vastutavat isikut kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, lisades tellija vastutava isiku RHRis välja kuulutatud hanke juurde meeskonna liikmeks. Vajadusel teavitab hankespetsialist hanke välja kuulutamisest tellijalt saadud sisendi alusel ka turul tegutsevaid potentsiaalseid pakkujaid Hanke tingimuste selgitamine Hankest huvitatud isikute esitatud küsimustele vastab hankespetsialist RHRi vahendusel, küsides vajadusel infot tellija hanke eest vastutavalt isikult. 3 tööpäeva jooksul Kui küsimusele vastuse andmiseks on vaja sisendit tellijalt, siis koostatakse vastus koostöös tellija hanke eest vastutava isikuga. Kui küsimus puudutab üksnes RHS-ist tulenevat, koostab vastuse hankespetsialist Hankeküsimusele vastamiseks sisendi andmine Kui küsimusele vastuse andmiseks on vaja sisendit tellijalt, koostatakse vastus koostöös tellija hanke eest vastutava isikuga. Tellija annab sisendi, kas kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis või telefoni teel vastavalt sellele, millises vormis temalt sisendit küsiti. 2 tööpäeva jooksul Tuleb arvestada, et tegemist on kiireloomuliste tegevustega. Kui tellija ei esita oma seisukohti kahe tööpäeva jooksul, siis vastab hankespetsialist esitatud küsimusele oma parimate teadmiste piires ise Hanke alusdokumentide muutmine Hanke alusdokumentide muutmise vajaduse korral teeb muudatused hankespetsialist. Kui ilmneb vajadus muuta hanketingimust, mis puudutab tellijaga kooskõlastatut, kooskõlastab hankespetsialist muudatuse tellijaga enne hanke alusdokumentide muutmist. Tellija kooskõlastab muudatuse, kas kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis või telefoni teel vastavalt sellele, millises vormis temalt kooskõlastust küsiti. Tuleb arvestada, et tegemist on kiireloomuliste tegevustega. Hanke alusdokumentide muutmine kooskõlastatakse tellija otsustusõigusliku isikuga sellisel juhul, kui muudatus mõjutab rahalist maksumust, ülejäänud juhtudel kooskõlastatakse muudatused tellija hanke eest vastutava isikuga.

7 2.12. Hanke läbiviimine Otsuste tegemine Otsustest teavitamine Hankespetsialist teeb kõik hanke läbiviimiseks vajalikud toimingud, sh kontrollib pakkujate/taotlejate kvalifikatsiooni vastavust ja pakkumuste vormilist vastavust ning kui hanke tingimustes on sätestatud läbirääkimiste pidamise võimalus, siis korraldab (lepib kokku läbirääkimiste aja ja koha) ning protokollib läbirääkimised. Läbirääkimiste pidamine ja/või pakkumuste sisulise vastavuse kontrollimine ning vajadusel pakkuja/taotleja sisulise kvalifikatsiooni kontrollimine toimub koostöös tellija hanke eest vastutava isikuga. Tellija hanke eest vastutav isik edastab hankespetsialistile pakkumuste sisulise vastavuse või vajadusel taotleja/pakkuja kvalifikatsiooni sisulise vastavuse kohta hinnangu koos põhjendusega kirjalikku taasesitamist Põhjendatud kirjalikud otsused (koos või eraldi) teeb hankespetsialist. Kui pakkumuste hindamiseks on moodustatud hindamiskomisjon, teeb hankespetsialist pakkumuste edukaks tunnistamise otsuse(d) hindamiskomisjoni liikmete antud hinnangute ja hindamispunktide alusel. Hankespetsialist teavitab tehtud otsustest kõiki asjaomaseid taotlejaid/pakkujaid RHRi vahendusel ja tellija hanke eest vastutavat isikut kirjalikku taasesitamist HÜ pädevuses on kõikide RHRi toimingute tegemine. See tähendab, et HÜ vastutab kõikide RHSis nõutud hanke teadete (sh hankelepingu sõlmimise, muutmise ja lõpetamise teadete ning raamlepingu alusel sõlmitud hankelepingute info) õigeaegse esitamise eest. Tellija hanke eest vastutav isik vastutab hanke teadete esitamiseks vajaliku sisendi õigeaegse esitamise eest HÜ-le. HÜ saadab enne andmete esitamise tähtaega tellija hanke eest vastutavale isikule meeldetuletuse. HÜ-le tuleb esitada järgmine sisend: 1) andmed (raam- või hankelepingu sõlmimise teate vorm) raam- või hankelepingu sõlmimise kohta 5 tööpäeva jooksul raam-või hankelepingu sõlmimisest arvates; 2) andmed (raam- või hankelepingu lõppemise teate vorm) raam- või hankelepingu lõppemise kohta 5 tööpäeva jooksul raam- või hankelepingu lõppemisest arvates; 3) andmed raamlepingu alusel sõlmitud hankelepingute sõlmimise aja ja maksumuse kohta 20 päeva jooksul pärast RHSis sätestatud perioodi möödumist raamlepingu sõlmimisest arvates. Kui hanke tingimustes on ette nähtud läbirääkimiste pidamise võimalus ja/või pakkumuste hindamiskriteeriumiks on peale hinna ka mõned muud näitajad, siis moodustab tellija eduka pakkumuse välja selgitamiseks eraldiseisva hindamiskomisjoni. Tellija määrab pakkumuste hindajad ja nende arvu ning tagab pakkumuste hindajate sõltumatuse. Hankespetsialist vormistab riigihanke menetluses tehtavad otsused, mis üldjuhul koostatakse RHR-is. Hindamiskomisjoni liikmete poolt pakkumustele antud hindamispunktid esitatakse hankespetsialistile kas hindamiskomisjoni iga liikme digitaalselt allkirjastatud hindamislehel (kui komisjoni liikmed annavad hindamispunkte eraldi) või hindamiskomisjoni protokollis (kui komisjoni liikmed annavad hindamispunkte koos), mis on digitaalselt allkirjastatud kõikide hindamiskomisjoni liikmete poolt. Digitaalselt allkirjastatud hindamislehed või protokoll esitatakse hankespetsialistile kirjalikku taasesitamist Hankespetsialist pakkumuste sisulises hindamises ei osale (väärtuspunkte ei anna). Tellija hanke eest vastutava isiku arvamust (pakkumuste sisulise vastavuse kohta) küsitakse vajadusel enne pakkumuste vastavaks tunnistamise või tagasilükkamise otsuse tegemist. Tellija hanke eest vastutava isiku arvamust küsitakse alati enne, kui vastavaks on tunnistatud ainult üks pakkumus või kui edukaks osutuks pakkumus, mille maksumus ületab riigihanke eeldatavat maksumust või kui hindamiskriteeriumide kohaselt osutub edukaks kõige kallima maksumusega pakkumus. Tellija seisukoht ei tohi tugineda subjektiivsetele hinnangutele, seisukoha aluseks võib olla pakutu mittevastavus hanketingimustele või oodatust oluliselt kõrgem hind. Juhul, kui edukaks osutunud pakkumus ning ka muud vastavaks tunnistatud pakkumused ei rahulda tellija vajadusi või riigihanke käigus on ilmnenud hankega mittejätkamise asjaolud, võib tellija teha HÜle motiveeritud ettepaneku hanke kehtetuks tunnistamiseks põhjendatud vajadusel omal algatusel.

8 2.15. Hankememo koostamine Peale kõikide otsuste jõustumist koostab hankespetsialist hanke menetluse kohta memo. Memo esitatakse tellija hanke eest vastutavale isikule kirjalikku taasesitamist Memos antakse lühiülevaade riigihanke menetluse ja tulemuste kohta, sh märgitakse kuupäev, millest alates võib tellija lepingut sõlmida. Memoga koos esitatakse tellijale lepingu projekt ja muud olulised andmed, mis on tellijale vajalikud hankelepingu sõlmimisel Hanke vaidluste lahendamine 3. Hankeleping 3.1. Hankelepingu ettevalmistamine Olenemata vaidlusorganist tegeleb hanke vaidlustega HÜ. Vajadusel kaasab HÜ hanke vaidlustuse või kohtuasja lahendamisse tellija esindaja. Hankelepingu projekti, mis on hanke alusdokumentide osa, koostab HÜ. Otsuse vaidlemise otstarbekuse ja edasiste tegevuste osas teeb HÜ koostöös tellijaga. Juhul, kui tellijale kaasnevad vaidlusega kulud, kooskõlastatakse see HÜ poolt eelnevalt tellija otsustusõigusliku isikuga. JUMis kooskõlastatakse kantsleriga. JUM hangetes võib kasutada tellija hanke eest vastutava isiku põhjendatud soovi korral JUMi välja töötatud lepingu põhja. Sellisel juhul edastab tellija hanke eest vastutav isik hankespetsialistile JUMi välja töötatud lepingu põhja Hankelepingu sõlmimine Ostu sooritajaks on tellija. Tellija sõlmib hanketingimuste kohase lepingu hankele lisatud hankelepingu projekti kohaselt. JUMi hangetes kooskõlastab HÜ jurist enne hankelepingu sõlmimist JUMi poolt täidetud hankelepingu projekti JUMi dokumendihaldussüsteemi (DHS) kaudu. Tellija hanke eest vastutav isik peab tagama hankelepingu sõlmimise talle HÜ poolt esitatud kujul ja ei tohi hankelepingut (mh tehnilist kirjeldust, pakkumust) HÜga kooskõlastamata muuta. HÜ juristile DHSis juurdepääsu tagamiseks peab HÜ edastama HÜ juristi andmed, sh isikukoodi, Rahandusministeeriumi dokumendihaldustalitusele. HÜ juristi töösuhte lõppemise korral tuleb juurdepääsu eemaldamiseks teavitada Rahandusministeeriumi dokumendihaldustalitust viivitamata, kuid hiljemalt üks päev enne töösuhte lõppemist. Tellija hanke eest vastutav isik peab hankespetsialisti teavitama viivitamatult hankelepingu sõlmimisest ja esitama hankespetsialistile kogu vajaliku info hankelepingu sõlmimise teate esitamiseks RHR-i (vt p 2.12). Hankelepingu sõlmimise info edastatakse aadressile või DHSi kaudu Hankelepingu kooskõlastamine muutmise Hankelepingu muutmine tuleb eelnevalt kooskõlastada HÜga, va juhul, kui muutmise tingimused on hankelepingus selgesõnaliselt ja piisava detailsusega ette nähtud. Hankelepingu muutmine on lubatud RHSis sätestatud korras. Hankelepingu muutmise lubatavus kooskõlastatakse tellija vastutava isiku poolt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Hankelepingu muutmise lubatavuse kohta esitatakse päring aadressile 3.4. Hankelepingu muutmine 3.5. Hankelepingu täitmise jälgimine 4. Raamleping Kui HÜ on hankelepingu muutmise kooskõlastanud sõlmib muutmise kokkuleppe tellija. Lepingu täitmist jälgib tellija lepingu täitmise eest vastutav isik, kes vajadusel võtab tarvitusele õiguskaitsevahendid. Hankelepingu lõppemisel esitab tellija lepingu täitmise eest vastutav isik HÜ-le andmed lepingu lõppemise kohta (vt p 2.12) Raamlepingu ettevalmistamine Raamlepingud valmistab ette HÜ. HÜ kooskõlastab hankelepingu muutmise kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis või DHSi kaudu. HÜ-l nõustav roll. Raamlepingud toimemudeli punkti 4 mõistes on lepingud, millega ei võeta rahalisi kohustusi, kuid mille raames korraldatakse lepingu kehtivuse ajal minikonkursse või tehakse tellimusi Raamlepingu sõlmimine Raamlepingud, millega ei võeta rahalisi kohustusi, sõlmib üldjuhul RTK peadirektor. Muudel juhtudel sõlmib lepingu tellija. Raamlepingu, millega ei võeta rahalisi kohustusi, võib sõlmida ka tellija. Sellisel juhul jälgib raamlepingu täitmist ning korraldab ka vastavad minikonkursid tellija.

9 4.3. Raamlepingu täitmise jälgimine Raamlepingu, millega ei võeta rahalisi kohustusi, täitmist jälgib HÜ ning korraldab ka vastavad minikonkursid. Hankelepingud sõlmib tellija. 5. Riigihanke erandid Riigihanke erandi kohaldamise kooskõlastamiseks esitamine Riigihanke erandi kohaldamise lubatavuse otsustamine Kui tellija soovib lepingut sõlmida RHSis sätestatud erandi alusel, siis tuleb see eelnevalt kooskõlastada HÜga. Erandi kohaldamise lubatavuse kohta esitatakse päring aadressile Otsuse erandi kohaldamise lubatavuse kohta teeb HÜ ning teavitab sellest kooskõlastust küsinud isikut ja vajadusel tellija kontaktisikut kirjalikku taasesitamist 5 tööpäeva jooksul Vajadusel korraldab HÜ tellijaga kohtumise erandiga seotud küsimuste täpsustamiseks. HÜ juhib nõustamisel tähelepanu, et erandi kohaldamisel peab tellija analüüsima riigiabi küsimust. Riigiabi küsimuste analüüsimine ei ole HÜ pädevuses Lepingu sõlmimine riigihanke erandi kohaldamise korral 6. Nõustamine riigihangete valdkonnas 6.1. Nõustamisteenuse osutamine 6.2. Hangetealase info kogumine ja tellijatele vahendamine Kui HÜ on andnud loa erandi alusel lepingu sõlmimiseks, siis lepingu koostab ja sõlmib tellija. Hangetega seotud küsimustes nõustab tellijaid HÜ. Tellija võib 3 tööpäeva jooksul. esitada küsimused kas telefoni teel või e-posti aadressile Kui tegemist on kiireloomulise küsimusega ja sellele HÜ juhi poolt tellija nõustajaks määratud hankespetsialist vastab vastamata jätmine HÜ nõustab tellijat ka nende ostude tegemise osas, mis jäävad alla RHS-is sätestatud tellija esitatud küsimustele üldjuhul kirjalikku taasesitamist põhjustab tellijale lihthanke piirmäära. võimaldavas vormis 3 tööpäeva jooksul küsimuse esitamisest negatiivseid tagajärgi, arvates. vastatakse kokkuleppel HÜ juhiga esimesel võimalusel. HÜ ülesanne on jälgida hangete alaseid seadusemuudatusi ja koguda muud olulist teavet. Kui info puudutab tellijat, edastab HÜ selle ka tellijale. Vastavalt vajadusele korraldab HÜ tellija teenistujatele riigihangete alaseid infopäevi Hangetealase teabe veebilehe pidamine Hangete valdkonna mallid ja tellijaid puudutavad juhendid koondatakse võimalusel RTK veebilehele. Tellija veebilehel avaldatav info koostatakse vajadusel koostöös HÜga Hankekordade muutmise algatamine ja hanketegevusega seotud eelnõude algatamine 7. Väikeostude tegemine 7.1. Väikeostude tegemine Kui tellija soovib HÜ kaudu osta ka neid asju või teenuseid, mille eeldatava maksumuse kohaselt ei ole nõutav RHRis toimingute tegemine, siis on see võimalik üksnes HÜ juhi nõusolekul. HÜ pakub tellijale väikeostude tegemisel alati nõustamisteenust. Väikeostu korraldamine eeldab vaba ressursi olemasolu.

Rahandusministeerium ja Rahandusministeeriumi valitsemisala RHRi kandmisele kuuluvate riigihangete toimemudel Tegevused 1. Hankeplaan RHRi kandmisele

Rahandusministeerium ja Rahandusministeeriumi valitsemisala RHRi kandmisele kuuluvate riigihangete toimemudel Tegevused 1. Hankeplaan RHRi kandmisele Tegevused 1. Hankeplaan RHRi kandmisele kuuluvate riigihangete valitsemisala Tegevuse kirjeldus (sh kuidas, kes tegevust teeb) (kirjeldamisel abistavad märksõnad, lühikirjeldused, Tähtaeg Lühendid: RHS

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

Lisa_hankekord

Lisa_hankekord Lisa KINNITATUD haridus- ja teadusministri käskkirjaga Haridus- ja Teadusministeeriumi ning tema valitsemisala hankekorra kinnitamine Haridus- ja Teadusministeeriumi ning tema valitsemisala hankekord 1.

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

Tähis KHA/28 Viide nr 109 SA Viljandi Haigla Versioon 2 KORD Kinnitas: allkiri ees- ja perekonnanimi ametikoht kuupäev allkirjastatud digit

Tähis KHA/28 Viide nr 109 SA Viljandi Haigla Versioon 2 KORD Kinnitas: allkiri ees- ja perekonnanimi ametikoht kuupäev allkirjastatud digit Tähis KHA/28 Viide 29.05.2019 nr 109 SA Viljandi Haigla Versioon 2 KORD Kinnitas: allkiri ees- ja perekonnanimi ametikoht kuupäev allkirjastatud digitaalselt Priit Tampere juhatuse esimees allkiri digitaalallkirjas

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE

PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE Riigihanke projekti AS Rakvere Haigla õendus- ja hooldusteenuste infrastruktuuri arendamine

Rohkem

Microsoft Word - st_juhis_hanke_labiviimiseks_uldpohimotete_kohaselt_2019

Microsoft Word - st_juhis_hanke_labiviimiseks_uldpohimotete_kohaselt_2019 Juhis toetuse saajale hanke läbiviimiseks üldpõhimõtete kohaselt Riigihanke korraldamise üldpõhimõtteid on: 1. Läbipaistvalt ja tagantjärgi kontrollitavalt hankimine. 2. Kõikide pakkujate, sh potentsiaalsete,

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

Riigihangete registri uued võimalused

Riigihangete registri uued võimalused Riigihangete registri uued võimalused Maarika Tork, Rahandusministeerium Külli Raidma, Nortal AS Aprill 2019 1. Soovitused registris e-hanke läbiviijale ehk registri KKK Olen sisestanud hanke alusandmed.

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri SELETUSKIRI Perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse seaduse alusel kehtestatud haridus- ja teadusministri määruste muutmise eelnõu juurde I. SISSEJUHATUS Määrust muudetakse perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus INNOVATSIOONI TOETAVAD AVALIKU SEKTORI HANKED 16.03.2016 Sigrid Rajalo majandusarengu osakond MIKS? Edukas hangib nutikalt Riigi ostujõud: ca 8 12% SKPst ehk ca 2 miljardit eurot. Euroopa Liidus keskmiselt

Rohkem

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt Muraste veemajandusprojekt Infopäev Meelis Härms, Strantum OÜ juhataja 16.04.19 Taust Projekti eesmärk- Muraste küla põhjaosa ja Eeriku tee kanaliseerimine ja veevarustuse väljaehitamine, Aida ja Sauna

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD KINNISVARA KORRASHOIU HANKE DOKUMENDID JA NENDE KOOSTAMISE JUHEND Procurement documents for property maintenance and their preparing guide EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on standardi

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

MITTETULUNDUSÜHING EESTI ANDMESIDEVÕRK HANKEDOKUMENT HANKES EST-SIDE_ Eesti Andmesidevõrk MTÜ Tel: Pikk tn 15a 1 E-post:

MITTETULUNDUSÜHING EESTI ANDMESIDEVÕRK HANKEDOKUMENT HANKES EST-SIDE_ Eesti Andmesidevõrk MTÜ Tel: Pikk tn 15a 1 E-post: MITTETULUNDUSÜHING EESTI ANDMESIDEVÕRK HANKEDOKUMENT HANKES EST-SIDE_04.14 2014 1 Sisukord Sisukord... 2 1. Üldandmed... 3 2. Hanke kirjeldus... 3 3. Hankedokumentide väljastamine... 4 4. Muudatuste tegemine

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem

KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE

KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr 7 22.03.2018.a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE KORD 1. Toetusmeetmete taotlemise ja hindamise korra

Rohkem

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lisa 1 Schengen Facility projekti lõpparuanne Projekti nimi:..

Rohkem

Väljaandja: Riigikogu Akti liik: seadus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT I 2000, 84, 534 Riigihangete seadus 1. peatükk ÜLDSÄTTED 1. Seaduse r

Väljaandja: Riigikogu Akti liik: seadus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT I 2000, 84, 534 Riigihangete seadus 1. peatükk ÜLDSÄTTED 1. Seaduse r Väljaandja: Riigikogu Akti liik: seadus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT I 2000, 84, 534 1. peatükk ÜLDSÄTTED 1. Seaduse reguleerimisala Vastu võetud 19.10.2000 Välja kuulutatud Vabariigi Presidendi

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

(Microsoft Word - RIIGIHANKE \360\345\354\356\355\362 \357\356\346\344\342\345\360\345\351,18.doc)

(Microsoft Word - RIIGIHANKE \360\345\354\356\355\362 \357\356\346\344\342\345\360\345\351,18.doc) Kinnitan:.. J.Nikitin Kooli direktor 06.02.2018.a HANKIJA: SILLAMÄE KANNUKA KOOL Ремонт противопожарных дверей в здании школы Sillamäe Kannuka Kool,Geologia tn 13. HANKEDOKUMENDID EHITUSTÖÖD 1 SISUKORD

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Allan Hani RKAS korrashoiuhanked - EKKL

Microsoft PowerPoint - Allan Hani RKAS korrashoiuhanked - EKKL RKAS korrashoiu hanked Keskkonna- ja tehnilise toe osakond Osakonna juhataja Allan Hani 2019 Riigi Kinnisvara AS Kinnisvarahalduse ja arenduse ettevõte Asutatud 2001. a riigi kinnisvara senisest tõhusamaks

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

PROJEKTI TÄIELIKU E-RIIGIHANGETE VÕIMEKUSE LOOMINE TEEKAART Täiendatud märts 2019 Projekti seos asutuse eesmärkidega ja projekti eesmärgid Rahandusmin

PROJEKTI TÄIELIKU E-RIIGIHANGETE VÕIMEKUSE LOOMINE TEEKAART Täiendatud märts 2019 Projekti seos asutuse eesmärkidega ja projekti eesmärgid Rahandusmin PROJEKTI TÄIELIKU E-RIIGIHANGETE VÕIMEKUSE LOOMINE TEEKAART Täiendatud märts 2019 Projekti seos asutuse eesmärkidega ja projekti eesmärgid Rahandusministeeriumi (RM) arengukava 2018-2021 strateegiline

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

Mootorikütuse ost

Mootorikütuse ost 1 Tellija: TS Laevad OÜ Parvlaevade mootori- ja määrdeõlide ostmine Konkurss KONKURSIDOKUMENDID 2019 2 SISUKORD 1. ÜLDOSA 2. PAKKUJATE KVALIFITSEERIMISE TINGIMUSED 3. PAKKUJA POOLT ESITATAVAD DOKUMENDID

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

Microsoft Word hankeplaan veebi.rtf

Microsoft Word hankeplaan veebi.rtf TALLINNA LINNAKANTSELEI 2016. AASTA HANKEPLAAN Jrk nr Riigihanke eseme nimetus Hankemenetluse liik Hankelepingu liik Elektrooniline riigihange (jah/ei) Riigihanke korraldamise eeldatav aeg (kuu või kvartal)

Rohkem

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM INSENERITÖÖ ALUSED OMANIKUJÄRELEVALVE Teim Elekter TÜ Jüri Gross ÜLDIST Omanikujärelevalve seaduslikuks aluseks on Ehitusseadus (ES) ja selle alusel MKM poolt kehtestatud Ehituse omanikujärelevalve kord.

Rohkem

KÄSKKIRI nr 1-3/32 Riigieelarvelise toetuse andmise kord Käskkiri kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 31. mai a määruse nr 39 Siseminis

KÄSKKIRI nr 1-3/32 Riigieelarvelise toetuse andmise kord Käskkiri kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 31. mai a määruse nr 39 Siseminis KÄSKKIRI 28.03.2018 nr 1-3/32 Riigieelarvelise toetuse andmise kord Käskkiri kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 31. mai 2012. a määruse nr 39 Siseministeeriumi põhimäärus 23 lõike 2 punktide 2 ja 14 alusel.

Rohkem

Microsoft Word - RVLi juhend.doc

Microsoft Word - RVLi juhend.doc KINNITATUD peadirektori 23. mai 2008.a käskkirjaga nr 32 I. ÜLDSÄTTED EESTI RAHVUSRAAMATUKOGU RAAMATUKOGUDEVAHELISE LAENUTUSE JUHEND 1. Käesolev juhend sätestab raamatukogudevahelise laenutuse (edaspidi

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

II Osa Lepingu Tingimused ME

II Osa Lepingu Tingimused ME AS Lahevesi PROJEKTEERIMISE JA NÕUSTAMISE TEENUSE HANGE Türisalu reoveepuhasti ehitust ettevalmistavad tegevused elluviimiseks Hankemenetlus HANKEDOKUMENTIDE II OSA. LEPINGU TINGIMUSED Projektijuhi leping

Rohkem

Microsoft Word - A1-1_Auditi lopparuanne.docx

Microsoft Word - A1-1_Auditi lopparuanne.docx Euroopa Regionaalarengu Fond fondi projekti 2014-2020.11.01.16-0011 ELA 099 PROJEKTIAUDIT toetuse saaja: Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus rakendusüksus: Riigi Infosüsteemi Amet Lõpparuanne ERF-274/2018

Rohkem

Hoolekandeasutuse Sügis direktori 14. märtsi 2019.a käskkirjale nr 1-1.3/11 Hankija: Hoolekandeasutus Sügis HANKE NIMETUS KONTORITEHTIKA OST Sillamäe

Hoolekandeasutuse Sügis direktori 14. märtsi 2019.a käskkirjale nr 1-1.3/11 Hankija: Hoolekandeasutus Sügis HANKE NIMETUS KONTORITEHTIKA OST Sillamäe Hoolekandeasutuse Sügis direktori 14. märtsi 2019.a käskkirjale nr 1-1.3/11 Hankija: Hoolekandeasutus Sügis HANKE NIMETUS KONTORITEHTIKA OST Sillamäe 2019 1 Hankedokumendid Käesolevaga Hoolekandeasutus

Rohkem

Microsoft Word - eelnõud_

Microsoft Word - eelnõud_ Kadrina Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 25. märtsil 2015 algusega kell 16:00 vallamaja saalis. Päevakorra eelnõu: 1. Päevakorra kinnitamine 2. Sihtasutuse Kadrina Spordikeskus asutamine, osaühingu

Rohkem

Microsoft Word - Hankedokument hankes EstWin 012.docx

Microsoft Word - Hankedokument hankes EstWin 012.docx EESTI LAIRIBA ARENDUSE SIHTASUTUS AADRESS HARJU 6, TALLINN, 10130 REGISTRIKOOD 90010094 HANKEDOKUMENDID HANKES EstWin 012 2018 SISUKORD 1. ÜLDTEAVE... 3 2. PAKKUMUSE ETTEVALMISTAMISE JUHIS... 4 3. PAKKUJATE

Rohkem

HANKETEADE Korduvhange välja kuulutatud kell impregneeritud aktiivsöe sisseostmiseks 2019 a-ks 1/8 AS Narva Vesi (edaspidi hankija) k

HANKETEADE Korduvhange välja kuulutatud kell impregneeritud aktiivsöe sisseostmiseks 2019 a-ks 1/8 AS Narva Vesi (edaspidi hankija) k HANKETEADE Korduvhange välja kuulutatud 05.08.2019 kell 11.00 impregneeritud aktiivsöe sisseostmiseks 2019 a-ks 1/8 AS Narva Vesi (edaspidi hankija) kuulutab välja veebilehehanke Impregneeritud aktiivsöe

Rohkem

Microsoft Word - MKM74_lisa2.doc

Microsoft Word - MKM74_lisa2.doc Majandus- ja kommunikatsiooniministri 6. oktoobri 2010. a määruse nr 74 Avaliku konkursi läbiviimise kord sageduslubade andmiseks televisiooni ringhäälingusaadete ja -programmide digitaalse edastamise

Rohkem

A5 kahjukindlustus

A5 kahjukindlustus Finantsinspektsioon I Kahjukindlustusest Mida peaks teadma enne kahjukindlustuse ostmist? Kindlustuslepingut sõlmides peab kindlustusvõtja (klient) olema: kannatlik ja läbi lugema kõik tingimused olema

Rohkem

TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse In

TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse In TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus, registrikood 90005872 (edaspidi

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 932010780004 KALAKOELMUTE SEISUND NING KOELMUALADE MELIOREERIMISE LÄHTEÜLESANNETE KOOSTAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: TARTU ÜLIKOOL LÕPPARUANNE: 6.7-4/2016-006

Rohkem

HD_Naissaare_ujuvkaid_hankedoc _2_

HD_Naissaare_ujuvkaid_hankedoc _2_ HANKIJA HANKE NIMETUS "Naissaare sadama ujuvkai soetamine ja paigaldamine HANKEDOKUMENDID I JUHISED PAKKUJALE ASJADE OSTMINE Viimsi 2010 Projekti FIR toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi Central Baltic

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

156-77

156-77 EUROOPA KOHTU OTSUS 12. oktoober 1978 * [ ] Kohtuasjas 156/77, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja: selle õigusnõunik George L. Close, keda abistas selle õigustalituse ametnik Charles Lux, kohtudokumentide

Rohkem

Dokumendihaldusnõukogu koosoleku protokoll ( ) Tallinn nr 26-3/ /3712 Algus: Lõpp: Juhatas: Liivi Karpištšenko P

Dokumendihaldusnõukogu koosoleku protokoll ( ) Tallinn nr 26-3/ /3712 Algus: Lõpp: Juhatas: Liivi Karpištšenko P Dokumendihaldusnõukogu koosoleku protokoll (07.05.2019) Tallinn 14.05.2019 nr 26-3/19-0106/3712 Algus: 13.00 Lõpp: 16.40 Juhatas: Liivi Karpištšenko Protokollis: Svea Žurba (Tallinna Majanduskool) Võtsid

Rohkem

KONKURSI TINGIMUSED JA KORD Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses Sotsiaalkindlustusamet teeb kohalikele omavalit

KONKURSI TINGIMUSED JA KORD Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses Sotsiaalkindlustusamet teeb kohalikele omavalit KONKURSI TINGIMUSED JA KORD Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses Sotsiaalkindlustusamet teeb kohalikele omavalitsustele ettepaneku esitada taotlus konkursile Isikukeskse

Rohkem

PRESENTATION HEADER IN GREY CAPITALS Subheader in orange Presented by Date Columbus is a part of the registered trademark Columbus IT

PRESENTATION HEADER IN GREY CAPITALS Subheader in orange Presented by Date Columbus is a part of the registered trademark Columbus IT PRESENTATION HEADER IN GREY CAPITALS Subheader in orange Presented by Date Columbus is a part of the registered trademark Columbus IT Täisautomatiseeritud ostujuhtimise lahenduse loomine Selveri näitel

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks lähtub järgmistest põhimõtetest. a. Hinnastamismaatriks

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

TARTU ÜLIKOOL ÕIGUSTEADUSKOND Eraõiguse instituut Kristel Kongi EHITUSE HANKELEPINGU TÄHTAJA MUUTMINE UUTE RIIGIHANKEDIREKTIIVIDE VALGUSES Magistritöö

TARTU ÜLIKOOL ÕIGUSTEADUSKOND Eraõiguse instituut Kristel Kongi EHITUSE HANKELEPINGU TÄHTAJA MUUTMINE UUTE RIIGIHANKEDIREKTIIVIDE VALGUSES Magistritöö TARTU ÜLIKOOL ÕIGUSTEADUSKOND Eraõiguse instituut Kristel Kongi EHITUSE HANKELEPINGU TÄHTAJA MUUTMINE UUTE RIIGIHANKEDIREKTIIVIDE VALGUSES Magistritöö Juhendaja dr iur Mari Ann Simovart Tallinn 2015 SISUKORD

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

Microsoft Word - Peep Pukk.doc

Microsoft Word - Peep Pukk.doc Sisekaitseakadeemia Peep Pukk PAKKUJATE JA TAOTLEJATE KVALIFITSEERIMINE RIIGIHANGETE MENETLUSES Lõputöö Juhendaja: Kadri Teder Rahandusministeeriumi riigihangete ja riigiabi osakonna juhtivspetsialist

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine (VÕTA ) dokumentide menetlemise protsess ÕISis Koostanud: Ele Hansen Ele Mägi Tartu 2012 1. Aine ülekandmine-õppekavajärgne aine Varasemalt sooritatud aine

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TOETUSE KASUTAMISE LEPING Katriin Ranniku 11.09.2018 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I, Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve, kirjeldus ning projekti teiste toetusesaajate nimekiri Lisa III, Projekti

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunikatsiooni korraldamine ning dokumentide korrektne ja

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

Kodusünnitus Eestis miks, kuidas, millal? Siiri Põllumaa RM, MSc Eesti Ämmaemandate Ühing EAL, 3.aprill 2014

Kodusünnitus Eestis miks, kuidas, millal? Siiri Põllumaa RM, MSc Eesti Ämmaemandate Ühing EAL, 3.aprill 2014 Kodusünnitus Eestis miks, kuidas, millal? Siiri Põllumaa RM, MSc Eesti Ämmaemandate Ühing EAL, 3.aprill 2014 Teema on reguleerimata (13-aastane ajalugu) tundlik Propaganda, PR? Lubada või keelata? õigus

Rohkem

Microsoft Word - HD_Aut_Rob_I_ostmine

Microsoft Word - HD_Aut_Rob_I_ostmine TALLINNA TÖÖSTUSHARIDUSKESKUS ROBOTI KOOSTEJAAM HANKEDOKUMENDID ASJAD LIHTMENETLUS TALLINN 2012 2 Sisukord 1. ÜLDOSA... 3 2. RIIGIHANKE OBJEKT JA EESMÄRK... 3 3. RIIGIHANKE TÄHTPÄEVAD... 3 4. PAKKUMUSE

Rohkem

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc)

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc) Kinnitatud Eesti Advokatuuri juhatuse 15. detsembri 2009. a otsusega Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord ja tasumäärad ning riigi õigusabi osutamisega kaasnevate

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta L 62/4 5.3.2018 EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/318, 22. veebruar 2018, millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/2012 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2018/7) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes

Rohkem

Kasutajajuhend hankija esindajale Riigihangete register (RHR) Tellija: Rahandusministeerium Loodud: Kehtib kuni: Tähtajatult

Kasutajajuhend hankija esindajale Riigihangete register (RHR) Tellija: Rahandusministeerium Loodud: Kehtib kuni: Tähtajatult Kasutajajuhend hankija esindajale Riigihangete register (RHR) Tellija: Rahandusministeerium Loodud: 22.10.2018 Kehtib kuni: Tähtajatult Sisukord 1 Muudatuste ajalugu... 6 2 Mõisted ja lühendid... 7 3 Kasutajaks

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc DOMEENIVAIDLUSTE KOMISJON OTSUS Asja number: 11-1a-274 Otsuse kuupäev: 25. november 2011 Komisjoni koosseis: Vaidlustaja: Vaidlustaja esindaja: Registreerija: Registripidaja: Vaidlustatud domeeninimi:

Rohkem

Nõuanded kohalikele omavalitsustele keskkonnahoidlike ja vastutustundlike riigihangete tegemiseks mondo.org.ee Foto: Silja Mall

Nõuanded kohalikele omavalitsustele keskkonnahoidlike ja vastutustundlike riigihangete tegemiseks mondo.org.ee Foto: Silja Mall Nõuanded kohalikele omavalitsustele keskkonnahoidlike ja vastutustundlike riigihangete tegemiseks mondo.org.ee Foto: Silja Mall Hea riigihangete korraldaja, valla- või linnavolikogu liige või ametnik!

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET ESMA35-43-1397 ESMA teade Teade hinnavahelepingute seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. oktoober 2018 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr 600/2014

Rohkem

Microsoft Word - Kliendiandmete töötlemise põhimõtted

Microsoft Word - Kliendiandmete töötlemise põhimõtted Kliendiandmete töötlemise kord Kehtiv alates 25.05.2018. a 1. Mõisted Klient on füüsiline isik, kes kasutab, on kasutanud või plaanib kasutada Panga poolt osutatavaid teenuseid. Kliendiandmed on kõik Pangale

Rohkem

Voodiagrammid.dft

Voodiagrammid.dft Avatud riigihange riigihangete keskkond Ostja väljastab hankelepingu Täpse paigaldusaja Hankeleping allkirjastatakse Transport, paigaldus, kasutajakoolitus Tagasisde tarnijale Books sissekanne Kas valikus

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 05.09.2014 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv Avaldamismärge: RT I, 02.09.2014, 11

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET ESMA35-43-1562 ESMA teade Teade hinnavahelepingutega seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. jaanuaril 2019 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

Raasiku Vallavalitsuse a korralduse nr 44 LISA Riigihange Hankemenetlu se liik Hankelepin gu orienteeruv hind km-ga Hanke läbiviimise aeg H

Raasiku Vallavalitsuse a korralduse nr 44 LISA Riigihange Hankemenetlu se liik Hankelepin gu orienteeruv hind km-ga Hanke läbiviimise aeg H Raasiku Vallavalitsuse 23.02.2016.a korralduse nr 44 LISA Riigi Hankemenetlu se liik Hankelepin gu orienteeruv hind km-ga Hanke läbiviimise aeg Hankeleping u eeldatav täitmise aeg veebruardetsember 1 Toiduainete

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Põhimeede 2 Strateegiline koostöö Toetuse kasutamise leping Ülle Kase 26.08.2016 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve; Projekti teiste toetusesaajate nimekiri;

Rohkem

Ohtlike ainete sisaldus kalades

Ohtlike ainete sisaldus kalades Eesti Keskkonnauuringute Keskus Ohtlike ainete sisaldus kalades Marek Nurmik Keskkonna- ja analüütilise keemia osakond peaspetsialist 4. veebruar 2019 Tallinn Projekti üldinformatsioon Rahastusallikas:

Rohkem

Kasutajajuhend pakkuja esindajale Riigihangete register (RHR) Tellija: Rahandusministeerium Loodud: Kehtib kuni: Tähtajatult 1

Kasutajajuhend pakkuja esindajale Riigihangete register (RHR) Tellija: Rahandusministeerium Loodud: Kehtib kuni: Tähtajatult 1 Kasutajajuhend pakkuja esindajale Riigihangete register (RHR) Tellija: Rahandusministeerium Loodud: 22.10.2018 Kehtib kuni: Tähtajatult 1 Sisukord 1 Muudatuste ajalugu... 4 2 Sisselogimine... 5 3 Minu

Rohkem

RKP6072 Praktika II: osaluspraktika 5 EAP EKSAM Praktika eesmärgid: - luua eeldused seoste loomiseks teoreetiliste teadmiste ja praktika vahel ning sa

RKP6072 Praktika II: osaluspraktika 5 EAP EKSAM Praktika eesmärgid: - luua eeldused seoste loomiseks teoreetiliste teadmiste ja praktika vahel ning sa RKP6072 Praktika II: osaluspraktika 5 EAP EKSAM Praktika eesmärgid: - luua eeldused seoste loomiseks teoreetiliste teadmiste ja praktika vahel ning saada kogemus teoreetiliste teadmiste rakendamisest töökeskkonnas;

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 931109740005 AUDRU KÜLM- JA LAOHOONE EHITAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: EESTI KALAPÜÜGIÜHISTU ARUANDE NR: 2012-029 07.12.2012 Auditi lõpparuanne saadetakse: Korraldusasutus

Rohkem

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta Keskkonnaministeerium Teie 18.11.2010 nr 1-7/8769-1 Meie 10.12.2010 nr R-10-1/120 Maareformi seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu Eesti Maaomavalitsuste Liit,

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem