-*» * Pf а І 1 Taskutu«ig-, hommiku ja õhtu, sööma ja tõigi suuttc pühade laulud ja palwed on ülesse paudud. Hind5 lop. Lriitinib raamatul, P. lätte t

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "-*» * Pf а І 1 Taskutu«ig-, hommiku ja õhtu, sööma ja tõigi suuttc pühade laulud ja palwed on ülesse paudud. Hind5 lop. Lriitinib raamatul, P. lätte t"

Väljavõte

1 -*» * Pf а І 1 Taskutu«ig-, hommiku ja õhtu, sööma ja tõigi suuttc pühade laulud ja palwed on ülesse paudud. Hind5 lop. Lriitinib raamatul, P. lätte tuluga, i:.v.i..1 «i ' "''».""

2 VasKu lus iga hommiku ja õhtu, sööma ja lõigi suurte pühade laulud ja palwed on ülesse pandud. 'ZßMtz i< /STONOMJMvC Trülitub raamatuiaüple^ll"p, Ж&М*?ці*да 1891.

3 дозвол. цензурою. ДКРПТЪ, 3 НОЯБРЯ Kirj Ar! EN seumi jkogu Trülitud K A. Hermann', kirjadega.

4 I. Mali palwed ja laulud. Pühapäewa hommikul. Viisil: Nüüd laulgem suust ja südamest. Mu nime pane ülesse Su taewa elulirjasse, Ja minu otsa ette ta, Su Isa nimi kirjuta. Ning las' mul Isa armastus Ja Poja arm sees olla uus, Koil täiest' Püha Vaimu wäes. Ja nemad laulsiwad wastastikku Iehowat kiites ja tänades, et tema on hää, et Tema heldus igawesti kestab Israeli üle; ja kõik rahwas karjusiwad suure hõiskamisega Iehowat kiites." Esra 3, 11. Jah, selle pärast kiida Issandat ka 1*

5 1 minu süda ja täna teda, et ta sind jälle armust seda kallist pühapäewa ja eluhommikut lasknud näha saada. Kii«da Issandat, et ta sulle weel elu on jaganud, et sa seda püha ja kallist hin» gamise-päewa wõid kiituse- ja tänulauluga pühitseda, kus kõik meie ihu» lik töö ja talitus puhkab ja meie Tema igawese hingamise - päewa pääle mõtleme, mis ta meile on walmistanud maailma algamisest, kui meie oma maapäälist tööd oleme Tema rahus lõpetanud ja nõnda tema igawese hingamise sisse saame, üteldes: Koik on lõpetatud." Sina, oh Issand ja igawene Jumal, oled ise hingamise-päewa seadnud oma kuue päewa loomise töö järele. Sina ütlesid: Kuus Päewa pead sa tööd tegema, aga seitsmes päew olgu Issandale sinu Jumalale pühitsetud, kus sina, su pere, ega su

6 5 loom ühtegi tegemist ei pea tegema argipäewa tööst, sest et see püha on Issandale sinu Jumalale." Oh õpeta meid seda päewa Sinu auuks õieti pühitsema ja ärata meie sees oma palwe waimu, et süda ja meel Siuu juures oleks, kui meie Sinu püha sõna kuuleme ja tähele paneme. Riku kõik saatana kurjad nõuud ja tahtmised, et ta mind ei wõiks eksitada seda armast hingamise» päewa õieti pühitsemast. Lase mind oma Pühast sõnast troosti leida, et ma selle wiisiga Sinu taewaliku hingamise - päewa wastu tttt walmistatud saaksin, kus ma Talle auujärje ees igawest hingamise-päewa saan pühitsema. Aamen. Wiis.: Küll wagadc elu siin seestpidi hiilgab. Oh walgustud rahwas, kes Jumala riigis Ja Jumala lapsed, kel taewa sees õnn, Kes Jesuse usu sees pärijad kõigis:

7 6 Mis häädusi maas, taewas ka iganes on l Oh tulgu teil' meele, Kui suur õnn ka teile Sääl taewas on walmis, lus hingamist loota, Me' ise Ta walguses saame kord maitsta. Pühapäewa õhtul. Wiisil.' Mu elu Kristus ise. Küll?ee on ime wägi, Kuis arm kõik ühendab. Kes jõuab armu ligi, See imet näha saab. Kel paistab armuwalge Siin patust pöörmisel, Sel hiilgab hingepalge Ju siin tui Moosesel. Arm wiib meid wiimaks ilmast Jeesuse sülesse, Kus Jumala auu silmast Ei ial ära lä'e. Nende waim, kes Issandat kart«wad, jääb elama, sest nende lootus

8 7 seisab selle Pääl, kes neid ära päästab. Kes Issandat kardab, see ei karda muud midagi, ja ei lähe mitte araks, sest Issand on tema loutus. Ta ülendab hinge ja walgustab silun; annab parandamist, elu ja õnnistust. Nende annid, kes Jumala kartmata, ei ole Kõigekõrgema Issanda meele pärast, ei ta wõta pattude eest äralepitamist wastu paljude ohwrite pärast." Sir. Tark. r. 34, Jumal olgu kiidetud ja tänatud, et ma seda Püha hingamise-päewa olen wõinud rahulisti lõpetada, oma patuse ihu puhkamiseks ja hinge kosutuseks. Mina kiidan ja tänan Sind, et Sa mind jälle uuesti oma püha sõnaga oled kosutanud ja mu närtsinud hinge jahutanud, sest et Sinu püha sõna on see eluleib ja taewamanna, millega sa

9 usklikka taewalik«leiwaga söödad ja eluweega joodad, sest et sinu sõna on tõde ja eluleib ja et üksgi ilma selleta Sinu igawese hingamise sisse ei saa. Ehk meie waim küll walmis, on selle wastu kuri ja patune liha nii nõrk ja wäeti, et ta omast wäest mitte silmapilkugi wasta ei suuda panna saatana ja maailma kurjadele kiusatustele ning wõitlemistele. Selle pärast hakkame meie usu wäes ja julguses Sinust kinni, ning ütleme: Kui sa meid ei aita, siis oleme meie igawesti kadunud." Oh Isfand, ära tõuka meid siis mitte enesest ära, waid wõta meid armuga oma hõlma sellel tulewal öötunnil ja kaitse mind ja minu armsaid omakseid, et meie Sinu rahus wõiks magada ja homme rõõmsasti Sind kiites ja tanades üles tõusta. Anna ka kõiki

10 и meie pattusid meile armust andeks, mis meie sellel tänasel päewal küll meelega ja ilma tahtmata oleme teinud, sest et meie seda kõigest südamest kahetseme ja andeks Palume. Jah, seda tee oma põhjatu armu ja helduse pärast ja kuule meie alandlikku palwet. Aamen. Wiisil: Mu elu Kristus ise. Oh weunad, õed süütke, Nüüd armastuse tuld, Ja usu'öli püüdke Siin koguda, mis kuld, Et patust pöördud meeles Koik lohken'd südamed Teels palwet usu keeles, Ja tunneks usu teed. Sest ristirahwas ärka! Waat' Jeesus kutsub teid. Ja igaüks sest märka. Mis õnn siis ootab meid.

11 К) Gsmaspäewa hommikul. Viisil: Mu elu Kristus ise. Küll mitu annast päewa Ja mõnda hommikul, Ma näinud elu wacwa, Kus hingel libe nutt. Sa aga, armas Jeesus, Mu maigus ja mu õun, Su püha elu paistus Mu»ara üktnei on. Mind tõmba, kui mu elu Siin närtsib ilma fee?, Su juurde, kus mu walu Dii oifal Siuu ees. Oh Jeesus, Sinu ligi Küll ma saan hiilgama, Kui toero:: auu ja riigi Ma sääl saan pärima. Õndsad on need sulased, keda Issand tulles leiab walwamast: Tõesti mina ütlen teile, et tema omad riided wööga kinni seob, ja neid paneb laua

12 11 juurde istma, ja tuleb ja teenib ueid."" Ja kui tema tuleb teisel ööwahi korral ja tuleb kolnmndal ööwahi korral, jn nõnda leiab, õndsad on need sul"sed." Luuk. 12, Sulle, armas Jumal, olgu selle eest kiitus ja tänu, et ma seda ööd Sinu suure armu ja helduse pärast olen üle elanud ja Sinu armast päewawalget jälle näha saanud. Armas taewane Isa! Sinu arm, mis igapäew ikka jälle uus on, olgu ka minu jtttt* res täna uus, nii et ma Sinu armuwäge jälle uuesti wõiks maitsta ja selles kosutatud saada. Oh juhata mind sellel päewal jälle nuesti oma tõesõna tee pääl käima, nii et ma ei komistaks ega maailma karja kiusatüse wõrkudesse ei langeks, waid et ma Sinust kinni hakkaks ja Sinust

13 12 enne lahti ei lase, kui Sa mind õnnistad. Kui nädal uus, siis tee ka meie südamed uueks, et see hääks wiljakaudjaks maaks saaks, mis sajakordset wilja kannab ja meie hinge igawesesse elusse wiib. Oh Kolmaiuus! jaga meile jõudu ja oma püha troosti, et meie kogu elu selle nädali hakatuses ka uueks saaks, uii kui fee nädal ja päew jälle uus ou meie maasiäälses armuaja elus. Õnnista ka kogu meie tööd ja ettewõtmist ja et meie kõik sinu nimel algame ja lõpetame, kes Sa ise Algmine ja Ots oled. Seda aita, Oh Jeesus! Aameu. Wiisil: Oh et mul tuhat keelt siin oleks. See tee on ränk ja igaw käia, Mis ustlikuil siin astuda. Siin eksituse sisse sattun. Sest wõta, Issand, juhata': Nüüd uuest' jälle otsida Kui olen sattun'd tõrwale.

14 13 Küll eluaeg ma olen teinud Su wastu patw etsinud, Sest kahetsen ja tunnen seda, Mis sisse olen langemas. Su ette tulen palwega, Mind ära lükka eemale. (Esmaspäewa õhtul. Wiisil: Mu elu Kristus ise. Nüüd õhtu jõudnud kätte, Sest Issand halasta l Mu pääle armust waata Kui oma lapse pääl'1 Su jalge ees ma palun, Oh anna andeks mull', Mis oleu sellel päewal Su wastu eksin'd küll. Ära karda mitte, sina pisukene karjuke, sest teie Isa hää meel on, teile kuningriiki anda. Müüge ära, mis

15 14 teil on, ja andke waestele andeid; tehke enestele kukrud, mis ei lähe wanaks; saatke enestele warandust taewas, mis ei wähene, kuhu waras ligi ei saa, ega miß koi ei riku. Sest kus teie warandus on, sääl on ka teie süda. Õndsad on need sulased, keda Issand tulles leiab walwamast." Luuk. 12, Mina kiidan ja tänan Sind, minu armas Jumal ja taewane Isa, et Sa jälle armust seda päewa oled lasknud üle elada. Jälle on üks elupäew õh«tule jõudnud ja ma sellega surmaõhtule suure sammu lähemale saanud. Tule selle pärast ka täna õhtul minu kaitsjaks ja tuliseks müüriks saatana kurjade kiusatuste pärast, sest et päew weereb ja õhtu jõuab. Kosuta mind ise oma taewarahuga, kui ma oma

16 15 piiewa tööst ja talitustest hingan ja oma ihu unerahuga kosutan. Wajuta ise minu silmad kinni ja kosuta mind rahu mõtetega ja aita mulle meelde tuletada, et see õhtu ja öö ka siin maa pääl minu wiimaue eluõhtu ja öö wõib olla, sest et meie surma alati omas põues kanname ja teada ei wõi, millal Sa, oh hinge peigmees, meie järele tuled ja meid ära kutsud aru andma omast maapäälsest majapidamisest. Selle pärast, oh Issand, anna kõik minu tänased ja ka kogu eluaja patud armust andeks ja ära maata nende pääle, maid kustuta oma wõlaraamatust. Sinu nimel, oh Ieesus, heidan ma oma unewoodi ja Sinu nimel tahan ma ka homme jälle üles tõusta, kui see Sinu püha ja armuline tahtmine on! Aamen.

17 16 Wiisil: Kes Jumalat nii laseb teha. Su päralt jäägu, kallis Jeesus, Mu hing ja ihu surmani! Mul olgu rikkus, olgu waesus, Ma armastan sind otsani l Sa patuwõla tasuja, End Sulle omaks annan ma. Teisipäewa hommikul. Wiisil: Mu elu Kristus ise. Nüüd kiitust, tänu Sulle, Oh Issand, anuame, Et oled öösel jälle Meid kaitsnud heldeste. Oh ole saatjaks täna, Meil' abiks eluteel, Et Sinu Waim ja sõna, Meid walgustaks siin weel. Sest mina tean need mõtted, mis mina mõtlen teie pärast, ütleb Iehowa, need on rahumõtted, ja ei mitte

18 17 õnnetuseks, et ma teile annan hääd õtsa, ja mis teie oodate. Ja teie hüüate mind appi, et teie saaksite säält ära minna ja palute mind, ja mina wõtan teid kuulda. Ja teie wõtate mind otsida, ja leiate mind, tui teie mind nõuate kõigest omast südamest." Ierem. 20, Jälle on, oh Issand sinu armust üts uus päew minu elus kätte jõud» nud, kus ma sind jälle uuesti wõin kiita ja tänada ja sinu armust ja hei» ousest kiidelda, et ma weel elus olen ja seda päewa jälle näha olen saa» nud, sest et Sinu heldus iga päew uus on. Minu kohus on Sind sü«damest kiita ja tänada kõigi Sinu armuandide eest, mis sa minule ihu ja hinge kasuks oled teinud, iseäranis möödaläinud pimedal öötunnil, kui

19 18 ma Sinu armu kaitsmise kui kana tiiwa all warjul olin, nii et mulle ühtegi kahju ega kurja ei wõinud sün dida. Sinu arm, mis igapäew uus, see kinnitagu meid nõtru, et sinu sees wägewaks saaksime, nii et meie kõigi saatana, maailma ja oma kurja pa> tüse liha kiusatusi wõiksime üsna ära wõita ja wõimust saada. Ole ka sellel tänasel päewal minu hoidja, et ma ei komista ega lange. Seda tee, oh Issand Jeesus, oma kibeda kannatamise ja surma pärast! Aamen. Wiisil: Siion kaebab suures hädas. Issand! minu palwet luule Kui ma palun Sinu ees; Armust mulle appi tule, Sa, mu ainus abimees. Jeesus, aita usluda, Paluda ja walwaba, Risti läbi rõõmu leida Ja sind igawesti liita.

20 Teisipäewa õhtul. Wiisil: Kes tahab tõest' armastada. Nüüd pime öö on jõudnud lätte, Kus lõil ju läh'wad puhkama, Ma waene tulen la su ette Weel oma patuloormaga Ja palun: Issand halasta Mu pääle nma armuga. Aga mina, mu palwe käib Sinu poole, Jehowa! sel ajal, mis su meele pärast, Jumal! su suure helduse pä» rast, wasta mulle oma tõsist abi möö» da. Kisu mind sest rojaft wälja, et ma sisse ei waju: saada, et ma pää«sen oma^ wihkajate käest ja sügawast weest. Ärgu uputagu wesi mind mitte ära, ja ärgu pangu kaew oma suud mitte kinni. Wasta mulle, Jehowa! sest su heldus on hää; waata mu pääle oma rohket halastust mööda." Taw. l. 69,

21 20 Jälle on, oh Issand I üks armuaja päew mööda ja mina furmatunnile ühe suure sammu omast lühikesest eluajast lähemale jõudnud, sest: Kes teab ehk surma ingel ju, sel ööl wõib ära kutsu' mu." Selle pärast on meie kohus igal ajal walmis olla, sest et meie hinge peigmees kesk süda öötunnil meid wõib tulla taewa pulma kutsuma. Oh häda siis, kui ta meid ilma usuõlita pimedas leiab olemast, siis on hilja, weel õli minna ostma; siis peame meie pulmatoja ukse taha jääma, kui teised Talle pulma rõõmu maitsewad. Siis on hilja taewa wara koguda, mis koi ega rooste ei riku. Taewas saab siis elukuningas ütlema: Sõber, sul ei ole pulmakuube, kuda oled sa siia saanud?" Kohe ütleb ta aga oma usklikkudele taewalikkudele sulastele: Wifake teda

22 21 sinna, kus on igawene hulumine ja hammaste kiristamine!" Selle pärast, oh Issand! anna ja aita, et meie alati walmis oleksime oma Issanda wastu minnes, olgu, et äkiline surm meile ka unewoodi pääl kätte tuleks. Siisgi palun ma sind alandlikult, et sa mind wõtaksid armust hoida ja kaitsta, et ma homme jälle rõõmsalt Sind kiites ja tänades wõiksin üles tõusta. Seda tee oh Issand Jesus! Aamen. Wiisil: Oh, wäga Jumal! kes. Oh wõta, Ieesukene, Mu ustu kinnitada, Ja lootust Sinu pääl' Weel ikka kaswatada. Siis ma su warju all Nüüd hingan julgesti, Ja lahkun mina siit, Saan õndsaks tõesti.

23 22 Kestnädali hommikul. Wiisil: Oh Jeesus Kristus tule Sa. Sest palun ma, oh Jeesus, Sind, Kes oled armust aitnud mind: Oh jää nüüd õna armuga Sel päewal ja ka lõpmata. Oh wõtq oma hoolele Koit, mis sa andnud minule, Mu ihu ja mu hinge la, Mis lunastasid werega. Jehowa kartus on puhas, mis ikka seisab; Jehowa kohtuseadused on tõde ise, õiged on nemad hoopis. Neid tuleb enam ihaldada kui kulda, ja kui palju selgemat kulda, ja nemad on magusamad kui mesi ja kui mesi, mis kärjede seest jookseb." Taw. l. 19,

24 38 Issand Jumal! Sa oled mind jälle terwisega selle nädali keskmist päewa lasknud näha saada. Sinu arm hoi» dis mind minewal ööl, et mulle üh> tegi kahju ega kurja ei sündinud hinge waenlase ega muu maailma kurja rai«mese poolt. Sinu õiguse kilp warjas mind ja kõik minu omakseid, kui ma uinusin. Sinu nimel algan ma seda päewa; oh aita siis ise, et see ka sinu nimel ja sinu püha nime auuks ja kiituseks saaks lõpetatud, nii minu kui kõige ristikoguduse poolt. Ole ka sellel tänasel päewal kõiki wiletsäte ja õnnetute truu abimees ja Ärapäästja, uii et kõik sind kiites ja tänades wõiksiwad õhtu omad käed kokku panna ja taewa poole üles tõstetud silmadega öelda: Koik oled sa hästi teinud, oh Jeesus!" Aamen.

25 24 WM: Oh wõitlejab, et läige pääle. Oh anna, et ka seda päewa Su nime anuks elame. Ja ikka meelde tuletame, Et üks päew ees meil oodata, Mil suure auu ja wäega Saab Issand kohut pidama. Kestnädali õhtul. Viisil: Nüüd ristira h was lau lage. Mis arm ja heldus küll on fee, Mis Jumal teeb meil' waestel', Et inglid hoidjaks antakse Ja kaitsjaks meie lastel', Kes puhtast meelest usuwud; Need wot'wad kiita Jumalat Küll inglitega taewas. Wäga õnnis on see inimene, kes mind wõtab kunlda, et ta minu uste pääl walwaks ignsiäew, et ta uste sammaste juures wahiks seisaks. Sest

26 25 kes mind leiab, see leiab elu, ja saab Jehowa käest katte, kust temal hää meel on." j, sõn. 8, Kiidetud olgu sinu püha nimi, nii maa pääl kui ka taewas. Sina, oh Issand, oled seda nädali päewa lõ» pule aidanud ja meid kõigest kurjast hoidnud ja kaitsnud, nii et meie jälle sinu püha pale ees wõime sind kiita ja tänada, üteldes: Koik on Issand hästi teinud." Oh et meie ka kord oma elu wiimsel õhtul ütelda wõiks, et Issand kõik hästi on teinud. Issand teeb küll alati hästi, aga kas saame meie iga kord ka seda kõik õieti ära mõistma ja sellest selgesti aru. Kui Issand meile risti ja wiletsust saadab, see ei ole sugugi rängem, et meie seda ei peaks suutma kanda, sest et Issand ühelegi rängemat risti pääle ei pane,

27 2G kui ta kanda suudab. Meie rist näi» tab mõnikord just selle pärast nii ränk olema, et meie sugugi kannatada ei suuda, mis meie ise oma kõlwatu, patuse ja kurja eluga iseeneste kaela meelega oleme tõmmanud ja siis Issanda oma Jumala ja tema püha õndsaks tegewa sõna üle nuriseme ja kaebame. Anna, oh Issand! selle pärast kõik meie patud meile armust andeks ja lepita meid oma Isaga ja ole meie eestkostja, kui saatan meie pääle kaebab. Saada ka oma püha inglid minu unewoodi äärde walwama, nii et ma ilma kahjuta sind kiites ja tä«nades wõin homme üles tõusta. Seda tee, oh Issand Jeesus! Aamen. WUsil: Ärka üles, minu füda. Lase mind nüüd magusasti Sinu hõlmas uinuda,

28 27 Saada oma pühad inglid Et nad kaitseks ihu, hinge. Elu, wara ja lõik hääd, Wanemaid ja mis sa näed, Sõpru, waenlast, Juuda rahwast, Hoia Sina, Issand, wahwast'. Neljapäewa hommikul. Wiisil: Ieesukest ei jäta ma. Wõta meid sel päewal nüüd Ise oma käe kõrwa, Anna andeks meie süüb, Kustuta lõik patuwõlga. Issand wõta armuga Meid su lapsi õnnista'. Ma hüüan su poole, päästa mind, et ma su tunnistused hoian. Ma jõuan enne puhte, ja kisendan; sinu sõna ootan mina. Ma kiidan sind seitse korda päewas su õiguse kohtuseaduste pärast. Suur rahu on neil,

29 28 kes su käsuõpetusi armastawad, ja nemad ei komista mitte." Taw. l. 119, Ärka üles hing l ja kiida oma kallift Lunastajat, kes sind jälle oma põhjatust suurest armust seda kal» lift nädali päewa laskis näha saada oma ihu silmadega, kus sa, meie Õn» nistegija, oma kibedat kannatamist inimese soo ärapäästmiseks pääle hakkasid. Oh peaksiwad ometigi täna kõik sinu põlgajad oma kurjast patusest elust ümber pöörma ja oma patu unest üles ärkama, sest et meie patud sind uuesti risti lööwad. Oh tee meie hinge oma werehigiga puhtaks, mida sa meie pattude pärast õlimäel surmaga wõidel» des higistasid ja kustuta ka minu suurt patuwõlga, mis ma meelega ehk kogemata eksides sinu wastu olen tei»

30 29 nud, küll sõna ja teoga. Seda tee, oh Issand; oma kibeda kannatamise ja surma pärast. Aamen. Wiisil: Oh wõtkem Jumalat. Mis toon ma ohwriks Sull', Mu lõige kallim päästja? Sa tead ise küll, Mis on mul waese! anda? Mu ihu hingega Ja mis mul ial on, Koik sulle annan ma, Mu kõige kallim õnn. Neljapäewa õhtul. Wiisil: Kes Jumalat nii laseb teha. Sind palume, oh wõta sina Sel öösel la meid kaitseda, Su walgust lase meile paista, Su rahu meile anna ka, Su armuga meid kinnita Et rahul saame hingada.

31 30 Ma tuletan, Jehowa! öösel su nime meelde, ja hoian su käsuõpetusi. See on mulle olnud rõõmuks, et ma olen sinu käskmised pidanud. Jehowa on mu osa; seda olen ma ütelnud, et ma sõna hoian. Ma palun su Pale ees alandlikult kõigest südamest, ole mulle armuline oma sõna järele." Taw. l. 119, Tanu ja kiitus olgu sulle, oh Issand ja Jumal! Jälle on see armas ja kallis päew lõppemas, kus sa kõik oma kibedat kannatamise wõitlemist oma pääle wõtsid ja oma Isa wihakarikat otsani tähendada ette wõtsid. Oh et ka mina sinu eesmärgi järele wõiksin teha, kui rist ja wiletsus meid rõhub ja ma kannatliku meelega wõitsin ütelda: ^Jeesus I mitte minu, waid sinu püha tahtmine sündigu." Jaga

32 81 to minule oma troosti ja kinnita mind, maailma hädas ja wiletsuses, tui ust kipub wähenema. Oh Israeli karjane, kes sa ei uinu ega maga, waid kelle silmad kõik näewad, mis meie ilmsi ehk salaja teeme! Lase oma armupalet meie pääle paista ja anna meile oma püha rahu hingates ja homme rõõmsasti üles'tõustes, et meie sind uuesti wõiks kiita ja tä nädal Aamen. Omal wiisil. Kiida nüüd Issandat minu süda! Ma liidan teda surmani: Kuni mul elu weel ilmas näh», Ma laulan temal' otsani. Kes ihu, hinge andnud mull' Sell' olgu liitus itta tääl Halleluja l Halleluja!

33 32 Reede hommikul. Wiisil: Mu elu KriStu«ise. Auu liiwst tänu Sulle, Nüüd lauldes anname. Et olid öösel jälle Meil kaitsjaks heldeste. Nüüd tänan Sind ja palun, Mu hingekarjane, Et tui kord ilmast lahkun, Siis wii mind taewasse. Hõiskamise ja wõidu laul on õigete majade sees: Jehowa parem käsi teeb kõik wahwasti. Jehowa parem käsi on ennast suureks tõstnud, Jehowa parem käsi teeb wahwasti. Sina oled mu Jumal, ja mina tahan Sind tänada, mu Jumal! sind tahan ma suureks tõsta." Taw. l. 118, Jälle on, oh Issand, öö möödas ja päewawalgus lätte jõudnud, kus

34 33 meie ото argipiiewast päewatööd pea«me ette wõtma, mis sa ise meile oled seadnud. Oh aita, et meie selle juu» res oma hinge õnnistust ära ei unusta, mis meie kartuse- ja wärisemisega peame püüdma. Sa oled meid kõige kahju ja kurja eest hoidnud ja kaitsnud, nii et hingewaenlasel mingit meelewalda meie üle ei olnud. Ole, oh Issand, ka sellel oma kibeda waluja surmapäewal meie juures ja tuleta mulle alati meelde, et seda tegid Sina minu eest, mis wõin mina Sinule teha. Oh mul waesel ei ole Sulle mingit meelehääd anda, kuid oma kurja patust südant, mis ma Sulle eluase^ meks tahan anda. Puhasta minu südant, et ta puhtaks saaks ja sinule eluasemeks kõlbuline oleks, kus üksnes Sina elad ja walitsed. Anna ja jaga mulle üht osagi oma pühast kannatu- 2

35 34 sest, kes weel oma piinajate ja tapjäte eest palus: Isa, anna neile an«deks, sest et nad ei tea, mis nad teewad." Oh Jeesus, anna ka mulle an«deks, kui ma eksin, sest et ma ei tea, mis ma teen, kui ma sind uuesti oma pattudega risti löön. Seda tee, oh Jeesus! Aamen. Wiisil: Mu elu Kristus ise. Oh aita, et nüüd jääme Su omaks alati, Ja sinu juurde saame, Kui ilmast lahkume. Reede õhtul. Wiisil: Kes Jumalat nii laseb teha. Sind valume, oh wõta sina Sel öösel la meid kaitseda, Su walgust lase meile paista, Su rahu meile anna ka, Su armuga meid kinnita Et rahul saame hingada.

36 85 Walmis on mu süda, Jumal! ma tahan lauloa, ja kiites laulda, ja minu hing ka. Sest suur on su heldus taewast saadik, ja su tõde ülemist pilwist saadik." Й(ШІ 108/ t 5 Mina kiidan ja tänan sind südamest, et sa jälle selgest armust ja heb dusest mind seda päewa oled lasknud üle elada. Sinu arm hoidis miud kõige kahju ja kurja eest, nii et ma rahulikult oma unewoodisse wõin heita päewatöö wäsimusest puhkama, nii et ma homme, kui see Sinu armuline ja hää tahtmine on, uue jöuuga wõin ülesse tõusta. Kui ma täna Sinu wastu olen eksinud, siis anna seda armust andeks ja kustuta minu patuwõlga oma wõlaraamatust, et see üks kord wiimsel päewal minu pääle ei saaks kaebama. Aita ja anna, et ma 2»

37 3ß sinu kibedat kannatamist ja surma alati wõiks meeles pidada ja südames kanda, nii et ma ilmasgi ei unustaks selle pääle mõtlemast. Waata armu«ga minu lihaliku nõtruse pääle ja anna seda andeks, fest et minu patud mind wäga kurwastawad ja waewawad ja ma neid südamest kahetsen. Saada oma inglid minu juurde roal«wama, nii et mulle ühtegi kahju ega kurja ei wõi sündida. Oh Israeli karjane, kaitse ja kogu oma püha ris» tikogudust ja õnnista kõiki, kes wäesuses ehk mõne muu ristikoorma all ägades kurdawad. Tröösti ka kõiki surijaid ja jaga neile onnist surmatunnikest. Aamen. Wiisil: Nüüd hing'wad inimesed. Mu woodi ma nüüd heidan, Sa tead, mis ma palun: Las' mind ta une sees

38 37 Su ristikuju näha, Ning magades ta tunda Et oled minu jüdames l Laupäewa hommikul. Wiisil: Päew lõpeb nüüd. Oh anna Sa, Koit patud andels meile Sel nädalal, Mis meie teinud jälle Ja wõta ka Meid uuest' kaitseda, Et rahuga Kord saame hingada. Õpeta meid meie päewad üles ar n wama, et meie tarkust südamesse saame. Täida meid waratselt oma helduseqa, siis tahame meie rõõmsasti laulda, ja rõõmustada kõige oma eluaja. Issandal meie Jumalal olgu

39 38 lahke meel meie wastu; ta kinnitagu meie käte tööd meie juures; seda meie kätetööd kinnitagu tema." Taw. l. 90, Oh Issand! jälle üks öö ja sellega ka kogu nädal meie elus mööda läinud, ja niiwiisi kui see nädal, nii saab ka meie lühikene eluaeg enne mööda jõudma, kui meie seda märkamc ehk sellest oleme aru saanudgi, sest n:is ou kogu inimese elu siin maa pääl? Ei muud, kui silmapilk ja suits ning aur. Püha tiri ütleb, et ini mesel, kes naesest süudiuud, on lühike eluiga ja et seegi täis häda ja wiletsust on. Iniuiene, kui ta peaks kaua elama, siis on tema eluiga umbes sada aastat, aga neid on wäga wähe, kes nii manaks saamad. Selle pärast nõudku igaüks seda, mis tema hinge

40 39 õnnistuseks tarwis läheb, sest et armu aeg ruttu kui wahikord öösel mööda läheb ja meid ei ole teps enam. Oh Issand anna ja aita, et meie oma eluajal kui mõistlikud ja targad neitsid wõiksime olla, kellel alati usuöli oma lampides on. Seda aita oh Jeesus! Aamen. Wiisil: Kes tahab tõest' armastada. Kui rutusti on mööda läinud Üks nädal ja ka elu tääl. Kas olen hääd ehk kurja teinud, Kord aru andma vean sääl, Kui seisau kohtumõistja ees, Kes ilmub taewa pilwedes. laupäewa õhtul. Wiisil: Siion kaebab suures hädas. Sinu auu jääb üle kõige, Ifa, Poeg ja Püha Waim!

41 40 Toeta mu närtsin'd hinge, Olen ju su nõder taim. Pea on ehk surm mu käes, Siisgi Sinu were wäes. Anua wõimust patu pääle, Jeesus, tuule minu hääle! Aga mulle on fee hää Jumala ligi olles; Iehowat Issandat panen ma omaks warjupaigaks, et ma jutustan kõik Sinu tegemised. Kui mu liha ära lõpeb ja süda ka, siis oled sa, Jumal! mu südame kalju ja mu osa igawesti. Kes on mulle taewas armsam kui sina? Kui ma sinu juures olen, ei himusta ma ühtegi siin maa pääl-" Taw. l. 73, Armas Jumal ja Isa! Mina tänan sind kõige sinu häätegemiste eest, mis sa sellel mööda läinud päewal ja nädalil mu wastu oled üles näidanud.

42 41 Oh ole ka sellet tulewal ööl ja nädalil minu truu seltsimees ja kaitsja. Juhata ja taluta mind ise kättpidi, et ma ei komista ja ei lange maailma kurja kiusatuse wõrkudesse; sest hingewaenlane kurat käib ümber kui möiraja lõukoer ja otsib, keda ta wõiks ära neelda ning nõnda igawesti hukka saata, aga kes Jumala pääle loodawad, ei nendest ole weel üksgi häbisse saanud. Aita, et um uues nädalis ka uueks inimeseks saan waimu poolest, mis kõlbuline on kõigele hääle tööle, et kui meie eluõhtu kätte jõuab, et siis wõiksin ütelda: Jah Issand, tule nobesti!" Sest: Kui argipäewa töö on möödas, siis hingamise-päew on käes." Täna on ka selle nädali argipäewa töö möödas ja meie tööst wäsinud liikmed saawad sinu kuue päewase töö mälestuseks puhata, kus

43 42 meie oma suremata hinge sinu elu«sõnaga wõime kosutada ja selle igawese hingamise-päewa wastu ette wal» mistada, mis kõikidele oma usklikkudele walmistanud oled, maailma algamifest juba. Seda aita, oh Jeesus! Aamen. Wiifil: Õnnista ja hoia. Aamen, Aamen, Aamen, Iecfu nime kiitkem, Meie Issand oled sa, Elus nii kui surmas ta! ll. Ш\и lljal. Gnne sööma. Tule Issand Jeesus meile ise wõõraks, ja õnnista seda rooga, mis sa meile oled armust jaganud! Aamen.

44 43 ' Issand Jumal ja taewane Isa! Õnnista oma rohkeid andeid, mis Sa meile ihu ja hinge kosutamiseks armust jagad, seks õnnista seda Jeesuse Kristuse meie Õnnistegija pärast! Aamen. Wiisil: Oh Jeesus, Kristus, tule sa. Oh Jeesus, jaga heldeste Siin oma roona matele; Siis õnnistuseks tuleb fee Ш sina annad ihule. Pärast sööma. Meie täname sind, oh taewane Isa! Sa oled meile ihuruoga andnud, oh auna ka meile edespidi meie ihutoidust ja tarwitust oma rohkest ja heldest käest ja ära lase meie hinge nälga jääda, waid toida seda oma püha elumannaga l Aamen.

45 и Jehowa kiitust peab mu suu üles tunnistama, ja kõik liha peab tema püha nime kiitma ikka ja igawesti! Aamen. Minn hing, kiida Issandat ja ära unusta mitte, mis tema sulle hääd on teinud! Aamen. Wiisil: Oh Jumal! sinu pääl. Meil oled andnud sa, Su andi wõtta wasta, Et ihu ci saaks waewa, Mis keelaks nõudma taewa. Sa Isa muret kannad Ja toidust meile annad. Wiisil: Oh Jeesus, Kristus tule sa. Oh toida taewa mannaga Mu hinge, nii tui söötsid sa, Siin ihu, mis sai kosutud, Ja unest' jälle kinnitud.

46 III. Teele minnes. 45 Wiisil: Su hing, oh Jeesus tehku mind. Su vale ette astun ma, Ja südamest sind palun ta: Et sina seda õnnistaks, Ja teel' mind ette walmistaks! Armas Jeesus I saada ja juhata mind ise selle teekäigu Pääl, nii kui sa Israeli lapsi imelikul wiisil saatsid ja juhatasid, sest et sinu ingel neile pilwe ja tule sambaks oli, nii et oma teekottda kõrbes korda wõistwad saata, ilma et tige ja õel Warao neile ühtegi kurja ei saanud teha. Sina oled weel seesama imetegija Issand, kes ka mind imelikul kombel saad päästma, kui mind misgi hüdaoht ähwardab. Sinu nimel lähen ma teele, mida ka sinu uimel tahan lõpetada l Aamen.

47 46 Wõõral maal. Wiisil; Ma Ieesu lambule. Mis on ilma elu sim?^ Selge kurwastus ja piin Aga taewas rõõmu elu, Kus ei ole kurbtust, ftwlu;" Sääl koil inglid elawad. Jeesust lauldes kiidawad. Weereta ^fehowa pääle oma teed, kütt ta toimetab kõik hästi." Israel kui ta wõõra rahwa hulgas ilma temp» lita ja ohwrita siidi olema, siis pöö«ras ta ennast Iehowa poole ja ta kuulis tema kisendamise Palwe häält ja saatis teda jälle omale maale tagast. Oh Jumal! kuule ka minu ärdat palwet ja saada mind oma kodupaika tagasi, et ma sind wõiks kiita ja tänada, sest et sa kõik hästi oled teinud. Kuule sellepärast minu

48 47 palwet ja tee minuga mis sa ise hääks arwad ja mis minule ihu ja hinge ponlt kasuks tuleb! Aamen. Wiisil: Oh Jeesus ülem abimees. Oh aita taewa kuningas, Et sinu ingli wäed Wõiks olla abiks tulemas, Kui hüda sees meid näed, Ja et siis meie rõõmuga Wõiks iga ühel jutusta Et imet teed, mu Jumal 1 Riigi ehk kroonu-pühadel. Wiisil: Õnnista ja hoia. Meie Keisrit hoia, Õnnista ja kaitse I Püha Waimu wäge sa, Tema pääle walu ka. Sefyotoal Sinu іщет\е$ rõõmustab ta Su abi pärast! Sa oled

49 48 temale tema südame igatsemise järele andnud, ja niis ta oma huuledega püüab, ei ole Sa keelnud. Sa jõuad lõigesuguse hää õnnega tema ette; Sa paned krooni selgemast kullast ta pähä. Elu on ta sinu käest palunud, Sa oled seda temale andnud, pikka iga ikka ja igawesti. Suur on tema auu Sinu abi pärast, suurt auu ja auustust oled Sa pääle pannud ja teed teda rõõmsaks oma pale rõõmuga. Sest kuningas loodab Jehowa pääle, ja kõigekõrgema helduse läbi ei kõigu ta mitte." Taw. l. 21, 1 8. Õnnistegija on Kõigeülem kuningate kuningas, kes Sa istud taewa auujärje pääl ja walitseb sääl igawesest ajast igawesti, kaitse ka meie armast Wene riigi Keisrit ja tema Abi-

50 49 tzasllt ja Auujärje pärijat ja kogu tema kõrget suguwõsa ning kingi neile paa eluiga. Õnnista ka lõiti ülemeid ja alamaid, kes tema poole aga hoiawad. Wata oma Püha Waimu rohkesti tema pääle, et meie kaua wagusat elu tema Walitsuse all wõitsime maitseda, nii kui Salomoni ajal, kus iga Israeli mees magusasti oma wiina- ja wiigipuu all wõis puhata. Seda aita, oh Issand Jumal l Aamen. Wiisil: Oh wõtkem Jumalat. Nüüd Issand hoia sa Ja õnnista su rahwast! Su palet lase la, Meid walgustada taewast Su rahu hingagu Su laste hulga pääl, Mis tahad, sündigu Nüüd siin ja pärast sääl.

51 Iöulu ajal. Wiisil: Ärlage I nii wahid hüüdwat. Sina, Jumala Poeg, taewast Meid oled tulnud päästma тсіешаі Ja wõtnud aset föime sees. Armastus sind ajas maha, Muud hoonet maa paal fa ei tala, Kui rusuls pekstud südameid. Nüüd tallis Ieesule, Su ees siin oleme. Su pääl' lootwad Hing, waim ja meel, Et enesel' Meid wõtad hoida eluteel. Maailma Lunastaja ja ammu oodetud Mesias on neitsist Mariast Pet«lemma laudas sündinud l See ajas ka pühasid taewa inglid maa pääle seda suurt rõõmusõnumit inimestele kuulutama, kelle kasuks ta just oligi sündinud. Ilmasgi ei ole inglid enne

52 tga Pärast maa pääl laulnud inimeste knuldes, ehk nad endid küll tihtigi mitmele inimesele enne ja pärast on näidanud ja nendega rääkinud. Mis inglid aga laulma sundis, oli see põhjatu suur ja sügaw saladus, et kolmainus Jumal inimeseks sündis ja meid patust, surmast ja kurati meele» walla alt lahti päästis. Sellepärast kummarda hing tema ees auukartusega ja anna tema pühadele jalgadele waimus suud ja jutusta tema suurest äralunastamise tööst kõigite inimestele, nii kui waesed karjased seda tegiwad, sest nüüd wõid sa armust õndsaks saada, kui aga Jeesuse sisse usud, teda kardad ja kõigest südamest ar» mastad. Jeesus ei taha ega nõuagi meie waeste patuste käest muud, kui et meie oma südant temale eluasemeks anname ja tema wastu pattu ei tee.

53 62 Puhasta sellepärast meie südamed puhtaks, et need sinu templid ja elu» asemed oleksiwad, kus sina elad ja walitsed, küll nüüd ja sääl igawesti l Aamen. Wiisil: Ma tulen taewast ülewelt. Nüüd sündinud on Jeesuke, Kes teie kallis sõbrale; Sest laulwad inglid taewa all: Auu olgu kõrges Jumalal'!" Nüüd on see täiest' täide läiu'd Mis prohwetid kõik kuulutan'd, Et Ialopi soost tuleb see, Kes lunastust toob ilmale. Uuel aastal. Wiisil: Kes Jumalat nii laseb teha. Mind aita ennast parandada, Oh Jumal l kuni elan weel; Mind aita õnnistust siin nõuda,

54 53 Et taewa pool' läits minu meel, Ja lui siit pean lahkuma. Siis sinu juurde saaksin ma. Jälle on üts aasta meie elust igawese aja poole edasi saadetud, mis lühikene on. Oh Issand! meie kü> sime järele mõteldes: Toob fee aasta meile õnne wõi õnnetust ja kas meist saawad kõik teist uut jälle näha wõi ei?" Selle pääle peame küll kostma, et seda.üksgi muu ei tea kui meie Looja ja Õnnistegija. Oh Issand! meie anname ennast sellel uuel aastal täiesti sinu omaks ja hooleks; tee meiega ise, mis su hää ja armuline tahtmine meie hääks on ettewõtnud teha, sest mis sina, oh Issand teed, see on kõik hästi tehtud. Jah Issand, sinu omad oleme meie elus kui furnias l Aamen.

55 54 Wiisil: Kes Jumalat nii laseb teha. Küll see saab pääst'tud hulatusest, Küll see saab armu armu pääl, Kes Jeesust nõuab kõigest hingest, Sell' гост ja rahu siin ning sääl. Sest, Jeesus, mina palun sind, Oh ära jäta maha mind. Kolmekuninga päewal. Wiisil: Koik kallis hinge õnnistus. Küll suur on tema halastus, Ms ilmunud on taewast. Ta arm, ta heldus, tõsidus Nüüd rahwast päästab waewast. Arm neile igawesti jääb, Maailm sest kallist rõõmu näeb, Sest laulgem: Halleluja! Koik mis pühad prohwetid ja usu«isad oliwad juba kaua wana seaduse ajal ette kuulutanud, see oli nüüd täide läinud, sest: Täht käib wälja

56 Jakobist, ja kuninga kepp tõuseb üleb Israelist." Sellepärast tõuse üte«, ja saa walgustatud, et sa ka пеиог kolme targaga wõiksid maimus Pet lemma lauta ja Jeesuse sõime juurde minna teda kummardama. Kui ftfi küll neid kallid anded Jeesusele ei ole kingituseks wiia, kui neil tarkade^ oli, Jeesus ka seda ei tahagi, waid ta tahab sinu südant, mis tema kõige suurem meelehää on. Jeesus maa ilma wara ei tahagi, maid et agn meid wõiks ärapäästa ja igawesti õndsaks teha, mispärast ta maailmel tuligi, sest Paganad peawad su \ml guse järele käima, ja kuningad paistüse järele, mis sulle tõuseb. Wiisil: Jumal maa ja taewa Looja. Rutta omast kambrist wälja, Peigmees, wõidu»saagile,

57 56 Paganate hinge nälga Täida, ja neid wabals tee: Kogu üle ilmamaa Kõ:ti pulmalotta ka. Kristuse Olestõusmisel. Wiisil: Mll wagade elu siin seestp. hiilg. Maa laula, ja hõisake saared ja wesi, Et Jumal on Poja fees meiega tääl! Sest tunnulf' Jehowa suur pitser ja käsi, Mis läbi meil õnnistust walmistan'd sääl. Sest Jeesus meil' tõttis, Ja omaks meid wõttis. Et temaga usus nüüd ühendud jääme, Ja wiimaks ta juurde ka taewasse saame. HallelujaI Jeesus surma ärawõitja on surnutest üles tõusnud ja seda wiisi hukkaminemata põlwe walge ette too» nud. Nüüd on surm ja põrguhaud igawesti ära heidetud uskjatele, kuna

58 57 see aga Jeesuse Põlgajatele palju suu«remaks koleduseks saab olema, kus nad alati selle Pääle saawad mõtlema, et ka nemad oleksiwad wõinud õndsaks saada ja seda wiisi igawese hukatuse surmast päästa. Issand on nüüd oma waenlased pannud enese jalge aluseks järjeks, kuna meie nüüd rahuga omas Issanda pühitsetud hau» dades wõime puhata, kuni ta meid tuleb ülesäratama. Oh aita, et meie ka siis wõiks sinu paremal käel olla ja nõnda wiisi igaweft elu ja õnnis, tust pärida. Seda tee, oh Jeesus I Aamen. Viisil: Jerusalem, sa püha taewa«linn. Ei meie ihud maha mulda jää. Halle>halleluja l Kui pasun hüüab, ülestõuseme Ka hauast auuga.

59 ->8 Oh рща rõõmupölwe, Kui silmast silmani Sääl teda näha saame, Kes tõusnud tõesti. Kristuse taewaminemisel. Wiisil: Ma tulen taewast ülewalt. Nüüd südamest Sind täname, Et oled läinud taewasse! Sa meile aset walmistab. Kus saawad köit su uskujad. Kui Jeesus pääle oma auulikku üles I õusmist weel nelikümmend päewa oma armsate juures maa pääl oli wiibi» md ja ennast neile näidanud, tunnis» tuseks ja märgiks, et ta tõesti surnust üles oli tõusnud, siis kogus ta omad jüngrid ja läks Petaniast wälja õli«mäele, ja kui ta nendega oli lõppe«;шо rääkimast ja õnnistamist, siis lah«

60 59 kus tema nendest ära ja teda wõeti üles taewa, pilwe pääl. Kiri ütleb: Jumal läheb üles hõismisega ja Jehowa pasuna häälega. Kiites laulge Jumalale; kiites laulge meie Kuningale." Kui teda aga oli pilwe pääl üles taewa wõetud, siis feisiwad kaks hiilgawate walgete riietega meest sääl, kes ütlefiwad: Kalilea maa mehed l mis teie seisate ja waatate üles taewa? Seesinane 'Jesus, kes teilt on ülesse wõetud taewa, see peab tulema selsamal kombel, kui teie teda olete näinud taewa ära minewat." Need kaks inglit, kes Jesuse jälle«tulemisest kõnelesiwad, ei tähenda muud, kui Issanda teist ja w ilmast maailma pääle tulemist, kus ta kohut tuleb mõistma, nii hästi elawate kui surnute pääle. Oh Issand! anna ja aita, et meie siis ka wäärt wõiks

61 eo saada arwatud, sinu paremal kael seista. Aamen. Wiisil: Jeesus, päästnud oled Sina. Igal' pool', oh elupäile, Müd Su walgus ulatab, Kõili, olgu suur ehl wäile, Sinu paistus walgustab; Sind nad kiites wastu wot'wad Ja Sind lumardama tött'wad; Nende seltsis laulan ma. Nelipühil. Wiisil: Ärka üles minu süda. Püha Waim,'nüüd mulle tule, Jää mu sisse elama; Oma südant annan Sulle, Tee mind omaks templiks la. Wõta wälja kasida Hinge hoonest armuga, Mis mind keelab taewa saamast, Inglitega rõõmustamast.

62 61 Nelipühi aeg on jälle katte jõudnud, kus sa oma jüngrite ja usklikkude pääle Püha Waimu wälja wa«lasid. Sest taewas sündis häkitselt kohisemine otsego kange tuul oleks puhunud, ja täitis kõik selle koja, kus nemad oliwad. Ja neist nähti kui lõhutud tulekeeled, ja see seisis igaühe pääl nende seast. Ja nemad saiwad kõik täis Püha Waimu, ja hakkasiwad rääkima teisi keelesid, nõnda kui Waim neile andis selgesti ülesrääkida." Meie palume Sind, oh Issand Jeesus, et sa ka meid oma Püha Waimu ja tulega wõtaksid ristida, nii et meie ta uueks inimeseks saaksime, kes ülewelt on sündinud,sinu Püha Waimu wäe läbi. Sureta oh Jeesus, meie sees seda wana Aada» mat, kes patuses lihameeles elab ja tee meid täiesti uueks inimeseks.

63 Puhasta meid oma kalli were läbi puhtaks kõigest patu roojusest ja wii meie hinge, kui meie siit maailma hädaorust lahkume, oma õndsasse tae«wa«riiki I Aamen. Wiisil: Ärka üles minu süda. Sulle ohwriks ennast annan, Sulle auuks tahan ma Elada, sest südant kannan Taewa poole, kuni ka Sinna saan, kus liidan ma Sind ja Isa, Pojaga. Inglitega ma siis laulan Sinu armust, ja sind kiidan. Jaanipäewal. Wiisil: Kes Jumalat nii laseb teha. Oh aita mind nüüd armastada, Mu armas Issand, üksnes sind; Küll Sa siis wõtad rõõmustada,

64 Nii haiguses, lui surmas mind. Et wäga helde oled sa, Sest Sinu Pääle loodan ma. 63 Prohwet ja Kristuse tee walmistaja Issanda jünger, kes Elia wai«mus ja wäes rahwale jutlust ütles, oli tõesti selleaegse uskmata rahwa Hüüdja hääl kõrbes." Ta käskis Issanda teerajad tasaseks teha. Ta noomis kõiki, olgu ülem ehk alam, selle pärast saigi ta kurja Herodese liianaese pärast esiti wangitorni heidetud ja Herodia wihkamise pärast ära tapetud. Ta oli wiimane prohwet ja kui wana ja uue seaduse wahemees. Ta ristis rahwast ja ka meie Issaadat Jeesust Kristust. Tema toit ja riided oliwad halwad; sest ei tema armastanud auu ega rikkust, waid Jumala riiki ja tema õigust. Oh nõudkem siis ka Jumala riiki ja tema

65 64 õigust, nii kui Johannes, küll meile siis õiguse kroon tallele on pandud l Aamen. Wiisil: Kes Jumalat nii laseb teha. Su päralt jäägu kallis Jeesus Mu hing ja ihu surmani! Mul olgu rikkus, olgu waesus, Ma armastan sind otsani! Sa patu wõla tasuja, End sulle omaks annan ma. Къ напечатанію сего со стороны С.-Пе тербургской Евангелическо-Лютеранской Консисторіи препятствій не им ется. С.-Петербургь, 13 Августа 1890 г. Виде-Президентъ Н. Лаландъ

66

David the King Part 1 Estonian CB

David the King Part 1 Estonian CB Piibel Lastele Esindab Kuningas Taavet (1. osa) Kirjutatud: Edward Hughes Joonistused: Lazarus Muudatud: Ruth Klassen Tõlkitud: Jaan Ranne Tekitatud: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Rohkem

EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse

EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse pakutavast päästest rääkimine ongi see, mida nimetatakse evangeeliumi

Rohkem

my_lauluema

my_lauluema Lauluema Lehiste toomisel A. Annisti tekst rahvaluule õhjal Ester Mägi (1983) Soran Alt q = 144 Oh se da ke na ke va de ta, ae ga i lust üü ri kes ta! üü ri kes ta! 3 Ju ba on leh tis lei na kas ke, hal

Rohkem

ABO-mamaL WeliKll wttnuiisf ja ptatüülzide selelnslega. :..; fscnsiiri :h:oib\ 1912, f ff Dcljas trükk. H-^ I«rje»i5. trukitud p. Kangru kuluga.

ABO-mamaL WeliKll wttnuiisf ja ptatüülzide selelnslega. :..; fscnsiiri :h:oib\ 1912, f ff Dcljas trükk. H-^ I«rje»i5. trukitud p. Kangru kuluga. ABO-mamaL WeliKll wttnuiisf ja ptatüülzide selelnslega. :..; fscnsiiri :h:oib\ 1912, f ff Dcljas trükk. H-^ I«rje»i5. trukitud p. Kangru kuluga. t9ctähh^ckaa EBaHreinneeKO - JIxwepaHCKaa KoBCHcropia cmch

Rohkem

o X üks karjapoiss ^ron tema saatja, reisiwad Etcrimaale. Salia t,elest Eestilecle kirjutatud. Tnittud J, Tohlueimamri kuluga.

o X üks karjapoiss ^ron tema saatja, reisiwad Etcrimaale. Salia t,elest Eestilecle kirjutatud. Tnittud J, Tohlueimamri kuluga. o X üks karjapoiss ^ron tema saatja, reisiwad Etcrimaale. Salia t,elest Eestilecle kirjutatud. Tnittud J, Tohlueimamri kuluga. Aboni üks karjapoiss ja Iron tema saatja, reisiwad Eterimaale. Salsa leelest

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation MUUD KIRJAD Veljo Kaptein HEEBREA KIRI JAAKOBUSE KIRI 1PEETRUSE KIRI 2PEETRUSE KIRI 1 JOHANNESE KIRI 2 JOHANNESE KIRI 3 JOHANNESE KIRI JUUDA KIRI MUUD KIRJAD HEEBREA KIRI OLUKORD: SUUNATUD HEEBREALASTELE

Rohkem

^ /fin. wl^i^gmsiti^ea^^^r^^asggg» MD-taamat I I IM 11 li 1 I Täjelitu weerimizte ja peatükive seletustega.^ Ä 'ft Tartus, 18H P. Kangur'! kulu! ^3>Ä!

^ /fin. wl^i^gmsiti^ea^^^r^^asggg» MD-taamat I I IM 11 li 1 I Täjelitu weerimizte ja peatükive seletustega.^ Ä 'ft Tartus, 18H P. Kangur'! kulu! ^3>Ä! ^ /fin. wl^i^gmsiti^ea^^^r^^asggg» MD-taamat I I IM 11 li 1 I Täjelitu weerimizte ja peatükive seletustega.^ Ä 'ft Tartus, 18H P. Kangur'! kulu! ^3>Ä!itu> K. Mi>ttiefm'i jvih NfeöSsfiÄi^žšisKSii?"?» «S»?.

Rohkem

MÄND.

MÄND. MÄND. Kuke AVD-raamat Piltidega. Kirju wlt, sa kodulind, Ärata sa wara mind; Meelde mulle tuleta, Et pean wirgast õppima. Iurjewis. Trükiwd J. Mäesepp'a kuluga. 1902. Къ напечатано) этой книги со стороны

Rohkem

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, 2015. a. Töökirjeldus. Rühma vanus: 5-6 aastased lapsed. Peo teema: Vastlapäev.

Rohkem

Hommikune kordus / Taevas TV7 33 nädala kordus - Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede

Hommikune kordus / Taevas TV7 33 nädala kordus -   Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede Hommikune kordus / Taevas TV7 33 nädala kordus - www.tv7.ee 08:00 Derek Prince: Kas mõistad, kui väärtuslik sa oled? 3/3 08:30 Vabaduseks kutsutud: Kuidas valmistuda lahinguks? 09:00 Vabastav uuestisünd:

Rohkem

Wäi&e «s ышшй МАл Hind 5 top. Rakweres. Trükittld"-U. Hansoni kuluga 1910.

Wäi&e «s ышшй МАл Hind 5 top. Rakweres. Trükittld-U. Hansoni kuluga 1910. Wäi&e «s ышшй МАл Hind 5 top. Rakweres. Trükittld"-U. Hansoni kuluga 1910. IHM. Д II- nmnm t Suured ja weikesed träft tähed. AVDGGHIK8 M N O PR S T U W Ä Õ Ö Ü abdeghisklmn oprsstuwäõöü Juured ja weitcfcd

Rohkem

APOCRYPHA KUNINGAS JAMESI PIIBEL 1611 BARUCH Baruch raamat Baruch {1:1} ja need on raamat, mis Baruch sõnad Nerias, son Maasi

APOCRYPHA KUNINGAS JAMESI PIIBEL 1611 BARUCH   Baruch raamat Baruch {1:1} ja need on raamat, mis Baruch sõnad Nerias, son Maasi APOCRYPHA KUNINGAS JAMESI PIIBEL 1611 BARUCH www.scriptural-truth.com Baruch raamat Baruch {1:1} ja need on raamat, mis Baruch sõnad Nerias, son Maasias, son Sedecias, son Asadias, Chelcias, mõisavalitseja

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Koolist väljalangenute endi vaatenurk (...) see et ma ei viitsind õppida. (...) oli raskusi midagi tunnis teha ka, kui keegi seal seljataga midagi möliseb Sul seal. Helen Toming Et jah kui klassiga nagu

Rohkem

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“ ÕPPEPROGRAMM VESI-HOIAME JA AUSTAME SEDA, MIS MEIL ON PROGRAMMI LÄBIVIIJA AS TALLINNA VESI SPETSIALIST LIISI LIIVLAID; ESITUS JA FOTOD: ÕPPEALAJUHATAJA REELI SIMANSON 19.05.2016 ÕPPEPROGRAMMI RAHASTAS:

Rohkem

1

1 1 ENO RAUD PILDID JOONISTANUD EDGAR VALTER 3 Kujundanud Dan Mikkin Illustreerinud Edgar Valter Küljendanud Villu Koskaru Eno Raud Illustratsioonid Edgar Valter Autoriõiguste pärija Külli Leppik Tänapäev,

Rohkem

Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirju

Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirju Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirjuta sõna vastandsõna ehk antonüüm, nii et sõna tüvi

Rohkem

A 19?9

A 19?9 A 19?9 / f M M ^ Il tj O A Pulma jutt Teine armuke. Alssintt. Kirjutanud J. F. N Ji;o3BOJieHO II,eH3ypo». Äepnn., 22. AßrycTa 1887 r. 341/6 Aombi Rein rüipas wähä õlut. Aega mööda õppis ta ka sõprade seltsis

Rohkem

Hommikune kordus / Taevas TV7 26 nädala kordus - Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede

Hommikune kordus / Taevas TV7 26 nädala kordus -   Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede Hommikune kordus / Taevas TV7 26 nädala kordus - www.tv7.ee 08:00 Derek Prince: Ülistus 1/3 08:30 Kohtumine Messiaga: Marion Wells 08:40 Ärka!: Võrratu Jumala armastus 09:00 Danny Silk - Austuse kultuur:

Rohkem

Personalijuht keskastme juhi kingades3 [Compatibility Mode]

Personalijuht keskastme juhi kingades3 [Compatibility Mode] Vähemalt kaks paari kingi ja lisamõtteid Personalijuht keskastme juhi kingades PARE Akadeemia klubi Karl Laas Keskjuhi arusaam oma tööst inimeste juhina - mis on minu vastutus ja roll? Valida, arendada,

Rohkem

A diso

A diso A diso JtW* J V F "Ч Raamat 6 tunniga lugema õppimiseks. ( irnc õpetust sõnad: Õpetajale" läbilugeda. -щщр- Tallinnas, 1910. &. Gebert'i trükk. L ^ ^ J ENSV ТА Kirjandusmuuseum«Arhiivraamatukogu / 1 al

Rohkem

teabeleht nr.2

teabeleht nr.2 Aprill 2000 Läänemaa Õigeusklike Teabeleht nr.2 Metropoliit Stefanuse visitatsioon Uue-Virtsu kogudusse toimub 29.aprillil: Saabumine Kõmsi 13.00 Liturgia Kõmsi kogudusemajas 13.30 Järgneb kohtumine koguduse

Rohkem

This page was exported from - Nõmme Rahu Kogudus Export date: Mon Aug 12 18:50: / GMT PÄEVA SÕNUM nr. 118 I/IV aastakäik II"Issand pööras

This page was exported from - Nõmme Rahu Kogudus Export date: Mon Aug 12 18:50: / GMT PÄEVA SÕNUM nr. 118 I/IV aastakäik IIIssand pööras PÄEVA SÕNUM nr. 118 I/IV aastakäik II"Issand pööras Iiobi saatuse, kui too palvetas oma sõprade eest." Ii 42:10 PÜHA PEREKOND ] Jõuluaja 1. pühapäev 52/1 nädal: 30. detsember 2018? 5. jaanuar 2019 Jõuluaja

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc) 4-6 KLASS 1 Minu nimi on Ma olen praegu Täna on 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED Kirjuta või joonista siia kolm kärneri tööriista Kirjuta siia selle taime nimi, 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST 3. TÖÖRIIST mida istutasid

Rohkem

Keeleruum, sõnaenergia ja kasvataja hääl

Keeleruum, sõnaenergia ja kasvataja hääl Sõnaenergia ja ümbritsev keskkond Maria Tilk Tallinna Ülikool Keeleruum Tants Rütm Laul Loodus - Energia - Heli - Inimene - Loits - Sakraalsus Sõna Energia ei hävi ega kao, vaid ainult muudab oma kuju

Rohkem

EESTI EVANGEELIUMI LUTERIUSU KIRIKU LOS ANGELESE KOGUDUS 1306 West 24 th Street, Los Angeles, CA KOGUDUSE TEATED DETSEMBER 2011 NR. 6 Kirik: Lat

EESTI EVANGEELIUMI LUTERIUSU KIRIKU LOS ANGELESE KOGUDUS 1306 West 24 th Street, Los Angeles, CA KOGUDUSE TEATED DETSEMBER 2011 NR. 6 Kirik: Lat EESTI EVANGEELIUMI LUTERIUSU KIRIKU LOS ANGELESE KOGUDUS 1306 West 24 th Street, Los Angeles, CA 90007 KOGUDUSE TEATED DETSEMBER 2011 NR. 6 Kirik: Latvian Ev. Lutheran Church, 1927 Riverside Dr., Los Angeles,

Rohkem

N O V E E N Püha Josemaria eestkostel TÖÖ

N O V E E N Püha Josemaria eestkostel TÖÖ N O V E E N Püha Josemaria eestkostel TÖÖ PALVE Püha Josemaria Escrivá Opus Dei asutaja Jumal, kes sa Pühima Neitsi Maarja kaudu lasksid pühale preestrile Josemariale osaks saada lugematuid armuande, valides

Rohkem

Ч -

Ч - Ч - UBD eht lugema opmise raamat..3 3 -Я Neljas trükk. Jurjewi lima«1904. Trükitu Ed. Mäesepp'a raanmtukaupluse kuluga. Къ папечатанію этой кнпгп со стороны Лифл. Ев. Лютер, консисторіи препятствій не

Rohkem

tsalumae_ametisseseadmine_haapsalus.indd

tsalumae_ametisseseadmine_haapsalus.indd PIISKOP TIIT SALUMÄE AMETISSE SEADMINE HAAPSALUS apostlite Filippuse ja Jaakobus Noorema päeval, 1. mail 2015 kell 12 Haapsalu Toom-Niguliste kirikus PROTSESSIOON kirikusse Diakonid Preestrid Abipraostid

Rohkem

JfŠMU- ABD-mamllt t z «e z t\vm.+ taüinnas, IWO

JfŠMU- ABD-mamllt t z «e z t\vm.+ taüinnas, IWO JfŠMU- ABD-mamllt t z «e z t\vm.+ taüinnas, IWO Vt. Tõnissoni ABD-manmt. bdeghiklmno prsftuwäoöü ABDEGH IKLMNO PRSTU ~?? A O OU Trükitud M. 3Vnisfon'i luluga. üeiatatt Ä03BOJieHo n,eh3ypoio. Pnra, 16-ro

Rohkem

Ijfof; i, /s», v~«-t- -, ^» Õnnesoowi salmid. J. Dreimann'i raamatukaupluse kirjastus. Pärnus 'šr* 1 - ^ ^2 '#

Ijfof; i, /s», v~«-t- -, ^» Õnnesoowi salmid. J. Dreimann'i raamatukaupluse kirjastus. Pärnus 'šr* 1 - ^ ^2 '# Ijfof; i, /s», v~«-t- -, ^» Õnnesoowi salmid. J. Dreimann'i raamatukaupluse kirjastus. Pärnus. 18 96. 'šr* 1 - ^ ^2 '# Õnnesoolvi salmid. 4-f* I. Drei»«mn'i raamatukaupluse kirjastus. Pärnus. 1896. /JO3BOJICIIO

Rohkem

Valgus pimeduses Tunni kava: Tegevus: Pimepildi joonistamine Laul: Valgus võidab Palve Piiblitund: Pime Bartimeus Kuldsalm: Mt 11:28 Laul: Julge särad

Valgus pimeduses Tunni kava: Tegevus: Pimepildi joonistamine Laul: Valgus võidab Palve Piiblitund: Pime Bartimeus Kuldsalm: Mt 11:28 Laul: Julge särad Tunni kava: Tegevus: Pimepildi joonistamine Laul: Valgus võidab Palve Piiblitund: Pime Bartimeus Kuldsalm: Mt 11:28 Laul: Julge särada Mäng: Pimestatud Mäng: Arva ära kes? Misjoniteema: Paapua Uus-Guinea,

Rohkem

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS GS1 Järgnevalt on kirjeldatud lühidalt mõningaid inimesi. Palun lugege iga kirjeldust ja märkige igale reale, kuivõrd Teie see inimene on. Väga Minu Mõnevõrra

Rohkem

Microsoft Word - 03_ausus lisaylesanded.doc

Microsoft Word - 03_ausus lisaylesanded.doc ÕPL LS 3 LSÜLSNDD USUS ML eemat usus (sh teisi teemasid) saab sisse juhatada ka HHK- (H HLB KSULK) meetodil. Näiteks: Miks on ausus hea? Miks on ausus halb? Miks on ausus kasulik? H: Hoiab ära segadused

Rohkem

Õppetükk

Õppetükk Täiskasvanute hingamispäevakooli õppetükid Täiskasvanute hingamispäevakooli õppetükid Aprill Mai Juuni 2016 Matteuse Matteuse evangeelium evangeelium Andy Nash Nimi Aadress Telefon Aprill, mai, juuni 2016

Rohkem

Eesti-Haginski asundusest (1909–1910)

Eesti-Haginski asundusest (1909–1910) Peterburi Teatajas 1909 ja Pealinna Teatajas 1910 avaldatud kirjad Eesti- Haginskist. Kirjasaatjad o., ne. ja J.L. (oletan, et J.L. võis olla Eesti-Haginski kooliõpetaja Jüri Lossmann). Põhja-Kaukaasia:

Rohkem

Kus on Jumal algus.indd

Kus on Jumal algus.indd Kus on Jumal? Kirjutanud ja joonistanud Leia A. Stinne Originaaltiitel: Where Is God? Avaldatud lepingu alusel kirjastusega Light Technology Publishing Eesti keelde tõlkinud Lembe Rohuväli Toimetanud Riina

Rohkem

Hind 40 senti 0/ Luuletaja Anna Haawa. r~ RaaffurHfcg m, n»,, *&tf>j*»* 7&93 ICi.lJAJTÜ -OiA.UUIJüf.AtEM-Gr TA LLINN, 1928.A. VII.AASTAKÄI IC

Hind 40 senti 0/ Luuletaja Anna Haawa. r~ RaaffurHfcg m, n»,, *&tf>j*»* 7&93 ICi.lJAJTÜ -OiA.UUIJüf.AtEM-Gr TA LLINN, 1928.A. VII.AASTAKÄI IC Hind 40 senti 0/ Luuletaja Anna Haawa. r~ RaaffurHfcg m, n»,, *&tf>j*»* 7&93 ICi.lJAJTÜ -OiA.UUIJüf.AtEM-Gr TA LLINN, 1928.A. VII.AASTAKÄI IC 3 indmõisianis (fl eadnud Em. Gutmann. Sõnade tähendus; Pahemalt

Rohkem

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapoolsete tervitus- ja hüvastijätufraasidega. Saab arutleda,

Rohkem

Untitled-1

Untitled-1 SALEMI KUUKIRI jaanuar 2019 ÕNNISTATUD 2019. AASTAT! A l u st a m e a a st a t h e a d e soovidega. Olgu Jumala arm ja heldus ka sellel aastal värsked meile! Me oleme tänulikud eelmise a a s t a e e s

Rohkem

sander.indd

sander.indd Simmaniduo ja Kandlemees Sander LAULIK 43 laulu sünnipäevadeks, pulmadeks ja muudeks pidudeks 2016 ISMN 979-0-54002-301-0 Kirjastaja: RAFIKO Kirjastus OÜ, 2016 Postiaadress: Staadioni 38, 51008 Tartu www.rafiko.ee;

Rohkem

tatwa tee peäl, ehti Pllraiili LilleKessei. kolmas jaggo. 40 uut urnüuofiftfto laulo, Issanda kiwsseks, süddame arratauiisseks ja usso rõmuks.? Л Л І

tatwa tee peäl, ehti Pllraiili LilleKessei. kolmas jaggo. 40 uut urnüuofiftfto laulo, Issanda kiwsseks, süddame arratauiisseks ja usso rõmuks.? Л Л І tatwa tee peäl, ehti Pllraiili LilleKessei. kolmas jaggo. 40 uut urnüuofiftfto laulo, Issanda kiwsseks, süddame arratauiisseks ja usso rõmuks.? Л Л І 1. Л Л С Tallinnas, 1871. Triittitnt» J. H. Gresseli

Rohkem

Tfijf"j Jt ia 6$<*;

Tfijfj Jt ia 6$<*; Tfijf"j Jt ia 6$

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc) ALGKLASSILAPSED 1 MINU NIMI ON MINA OLEN PRAEGU TÄNA ON 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED KIRJUTA VÕI JOONISTA SIIA KAKS KÄRNERI TÖÖRIISTA KIRJUTA SIIA SELLE TAIME 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST NIMI MIDA ISTUTASID MÕISTA,

Rohkem

1. klassi eesti keele tasemetöö Nimi: Kuupäev:. 1. Leia lause lõppu harjutuse alt veel üks sõna! Lõpeta lause! Lapsed mängivad... Polla närib... Õde r

1. klassi eesti keele tasemetöö Nimi: Kuupäev:. 1. Leia lause lõppu harjutuse alt veel üks sõna! Lõpeta lause! Lapsed mängivad... Polla närib... Õde r 1 klassi eesti keele tasemetöö Nimi: Kuupäev: 1 Leia lause lõppu harjutuse alt veel üks sõna! Lõpeta lause! Lapsed mängivad Polla närib Õde riputab Lilled lõhnavad Päike rõõmustab ( pesu, õues, peenral,

Rohkem

Hiina traditsiooni järgi on väärtuslik teekingitus parim viis oluliste sündmuste puhul õnnitlemiseks. On sul vahel olnud rasle leida õiget komplimenti

Hiina traditsiooni järgi on väärtuslik teekingitus parim viis oluliste sündmuste puhul õnnitlemiseks. On sul vahel olnud rasle leida õiget komplimenti Hiina traditsiooni järgi on väärtuslik teekingitus parim viis oluliste sündmuste puhul õnnitlemiseks. On sul vahel olnud rasle leida õiget komplimenti? Enam ei pea otsima, Espechal on neid valikus mitmeid!

Rohkem

Oevre Rlcnler^rfcfi: \tulsiferi shm..:, 3akob.. Mändmets*: "..Kingsepa naine. Hafis: '-''Armastus. :.' '" /,'.,..:. Rudolf Blatimann: Lahkamine. ' R G

Oevre Rlcnler^rfcfi: \tulsiferi shm..:, 3akob.. Mändmets*: ..Kingsepa naine. Hafis: '-''Armastus. :.' ' /,'.,..:. Rudolf Blatimann: Lahkamine. ' R G Oevre Rlcnler^rfcfi: \tulsiferi shm..:, 3akob.. Mändmets*: "..Kingsepa naine. Hafis: '-''Armastus. :.' '" /,'.,..:. Rudolf Blatimann: Lahkamine. ' R Grünfeldt: 'Sügis. Hanns Heinz Eweirs: Rahwas sõjariistus.

Rohkem

Oevre Uichier*Ftich: Luisifcri silm. Uu&Qtt Blattmaotfr. Siirma warjus. Sandor Peiõflu Rahwüslaui. p. Grünfeldt: Kodumaale. Michel Corda^; Nociürna p

Oevre Uichier*Ftich: Luisifcri silm. Uu&Qtt Blattmaotfr. Siirma warjus. Sandor Peiõflu Rahwüslaui. p. Grünfeldt: Kodumaale. Michel Corda^; Nociürna p Oevre Uichier*Ftich: Luisifcri silm. Uu&Qtt Blattmaotfr. Siirma warjus. Sandor Peiõflu Rahwüslaui. p. Grünfeldt: Kodumaale. Michel Corda^; Nociürna p QrcknMdt. Häda. Wilhelm Lobslcn: Saar* ÕpclajQ. Lconardo

Rohkem

katus_kaantega.pdf

katus_kaantega.pdf Heiki Vilep KATUS SÕIDAB Tartu 2007 Kunstnik: Moritz Küljendaja kujundaja: Margus Nõmm Kirjastaja: Vilep & Vallik (A Disain OÜ) Heiki Vilep ISBN-13: 978-9985-9718-2-6 EESTIMAA PEIPSI ÄÄREST SAAREMAANI

Rohkem

Maur-Ferrmani kirjad Estonia asundusest Peterburi Teatajas (1911–1913)

Maur-Ferrmani kirjad Estonia asundusest Peterburi Teatajas (1911–1913) Peterburi Teatajas aastatel 1911 1913 ilmunud kirjasaatja Maur-Ferrman i teated Abhaasiast Estonia asundusest. Teadete sageduse põhjal võib seda pidada ka omalaadseks Estonia küla kroonikaks nendel aastatel.

Rohkem

14413_124_Notice-25-Oct-2016.indd

14413_124_Notice-25-Oct-2016.indd Teatis Kuupäev: 25. oktoober 2016 Kellele: Üldjuhtidele, piirkonna seitsmekümnetele, vaia-, misjoni- ja ringkonna juhatajatele, piiskoppidele ja koguduse juhatajatele, vaia ja koguduse nõukogu liikmetele

Rohkem

Mida me teame? Margus Niitsoo

Mida me teame? Margus Niitsoo Mida me teame? Margus Niitsoo Tänased teemad Tagasisidest Õppimisest TÜ informaatika esmakursuslased Väljalangevusest Üle kogu Ülikooli TÜ informaatika + IT Kokkuvõte Tagasisidest NB! Tagasiside Tagasiside

Rohkem

KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1

KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1 KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1 KUULA JA KORDA Inglise keel 1 Koostanud Kaidi Peets Teksti lugenud Sheila Süda (eesti keel) Michael Haagensen (inglise keel) Kujundanud Kertu Peet OÜ Adelante Koolitus, 2018

Rohkem

Tallinna patsient valikute ristmikul

Tallinna patsient valikute ristmikul Tallinna patsient valikute ristmikul Dr. Vassili Novak Konverents õpitud abitus 27 märts 2013 kiirabi 20613 80787 muul viisil saabunud 60174 25,52% 74,48% LV1 LV2 LV3 LV4 EMO saal + isolaatorid IR saal

Rohkem

Aktiivtöö. Kuri Muri Teema: viha ja agressiivsus. Toimetulek vihaga. Alateema: eneseanalüüs, vihapäevik. Õpitulemused. Õpilane: oskab ära tunda olukor

Aktiivtöö. Kuri Muri Teema: viha ja agressiivsus. Toimetulek vihaga. Alateema: eneseanalüüs, vihapäevik. Õpitulemused. Õpilane: oskab ära tunda olukor Aktiivtöö. Kuri Muri Teema: viha ja agressiivsus. Toimetulek vihaga. Alateema: eneseanalüüs, vihapäevik. Õpitulemused. Õpilane: oskab ära tunda olukorrad, mis tekitavad viha; oskab ära tunda kehalisi reaktsioone,

Rohkem

Suhhumi eestlaste laulupeo ringvaade ajalehes Virmalised (1914)

Suhhumi eestlaste laulupeo ringvaade ajalehes Virmalised (1914) Nr. 18. WIRMALISED 139 Uue-Athos'e klooster (Новый Аѳонъ) Suhumi lähedal Kaukasuses. Eesti asunduste juubeli-laulupidu puhul. Suhum, üleüldine waade. Eesti asunduste laulupidu koht. Kaukasia ja tema

Rohkem

Narva Õigeusu Humanitaarkooli õppekava kinnitan erakooli pidaja MTÜ Õigeusu Hariduse Ühing Ülestõusmine. Protokoll 27, a. VALIKAINE LITURGI

Narva Õigeusu Humanitaarkooli õppekava kinnitan erakooli pidaja MTÜ Õigeusu Hariduse Ühing Ülestõusmine. Protokoll 27, a. VALIKAINE LITURGI VALIKAINE LITURGIKA gümnaasiumis 1 LITURGIKA ÜLDOSA Liturgika gümnaasiumis Leitoyrgia «avalik teenistus» kõige tähtsam jumalateenistus, mille suhtes kõik teised ööpäevaringi jumalateenistused (vt. Jumalateenistuste

Rohkem

George i Imeline Arstirohi Illustreerinud Quentin Blake Tõlkinud Elise ja Viktor Nikonov Värsid tõlkinud Leelo Märjamaa DRAAKON & KUU

George i Imeline Arstirohi Illustreerinud Quentin Blake Tõlkinud Elise ja Viktor Nikonov Värsid tõlkinud Leelo Märjamaa DRAAKON & KUU George i Imeline Arstirohi Illustreerinud Quentin Blake Tõlkinud Elise ja Viktor Nikonov Värsid tõlkinud Leelo Märjamaa DRAAKON & KUU George s Marvellous Medicine Text Copyright Roald Dahl Nominee Ltd,

Rohkem

FÖv *** *uf«vt* i Ued Paradisi Littekessed^ ehk 25 uut waimolikka * laulo. Issanda kitusseks, süddame ärratamisseks ja usso rõmuks. IV<9 I/ö Kurresare

FÖv *** *uf«vt* i Ued Paradisi Littekessed^ ehk 25 uut waimolikka * laulo. Issanda kitusseks, süddame ärratamisseks ja usso rõmuks. IV<9 I/ö Kurresare FÖv *** *uf«vt* i Ued Paradisi Littekessed^ ehk 25 uut waimolikka * laulo. Issanda kitusseks, süddame ärratamisseks ja usso rõmuks. IV

Rohkem

N O V E E N GUADALUPE ORTIZ Autor Francisco Faus TÖÖTAMISE, SÕPRUSE JA ELURÕÕMU EESKUJU

N O V E E N GUADALUPE ORTIZ Autor Francisco Faus TÖÖTAMISE, SÕPRUSE JA ELURÕÕMU EESKUJU N O V E E N GUADALUPE ORTIZ Autor Francisco Faus TÖÖTAMISE, SÕPRUSE JA ELURÕÕMU EESKUJU Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu Sinu nimi, Sinu riik tulgu, Sinu tahtmine sündigu nagu Taevas, nõnda

Rohkem

Politsei Hädaabi 112, infotelefon E-R Keila, Keskväljak 8a E-R : 09:00-17:00, Lääne-Harju politsei korrapidaja 24/7, Turvat

Politsei Hädaabi 112, infotelefon E-R Keila, Keskväljak 8a E-R : 09:00-17:00, Lääne-Harju politsei korrapidaja 24/7, Turvat Politsei Hädaabi 112, infotelefon E-R 612 3000 Keila, Keskväljak 8a E-R : 09:00-17:00, 612 4510 Lääne-Harju politsei korrapidaja 24/7, 612 5710 Turvatunne algab meist enestest ;.politsei.ee Mart Meriküll

Rohkem

August Pulsti Õpistu PÄRIMUSMUUSIKA TUTVUSTAMINE LASTEAIAS 5-7a KURSUSETÖÖ ANNIKA LOODUS Lasteaed Mängupesa õpetaja Viljandi 2010 Õpetajate eri: Sisse

August Pulsti Õpistu PÄRIMUSMUUSIKA TUTVUSTAMINE LASTEAIAS 5-7a KURSUSETÖÖ ANNIKA LOODUS Lasteaed Mängupesa õpetaja Viljandi 2010 Õpetajate eri: Sisse August Pulsti Õpistu PÄRIMUSMUUSIKA TUTVUSTAMINE LASTEAIAS 5-7a KURSUSETÖÖ ANNIKA LOODUS Lasteaed Mängupesa õpetaja Viljandi 2010 Õpetajate eri: Sissejuhatus pärimusmuusikasse Sissejuhatus Rahvamängud

Rohkem

Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 P

Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 P Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 Projekti eesmärk 1. Laps saab teadmisi tervislikest

Rohkem

Õppetükk

Õppetükk Originaali tiitel: Clinton Wahlen The Book of James Clinton Wahlen Jaakobuse kiri Tõlge: AKEL 2014 Tõlkija: Mall Kaaver Toimetajad: Toivo Kaasik, Ly Kaasik Kujundaja: Indrek Ploompuu Trükkis: Vali Press

Rohkem

el~ Eesti Kirjameeste Seltsi toimetused. 9fo. 15. > ~ 3 Nllllli < Kulnü!e raamat. Kuues jaos kirja pannud m seminari koolm, Tartus, W V. jagu. -~3^f%e

el~ Eesti Kirjameeste Seltsi toimetused. 9fo. 15. > ~ 3 Nllllli < Kulnü!e raamat. Kuues jaos kirja pannud m seminari koolm, Tartus, W V. jagu. -~3^f%e el~ Eesti Kirjameeste Seltsi toimetused. 9fo. 15. > ~ 3 Nllllli < Kulnü!e raamat. Kuues jaos kirja pannud m seminari koolm, Tartus, W V. jagu. -~3^f%epJfe& Fr.i. Kreutzwaldi r,ir«. I Eesti NSV Riiklik

Rohkem

RIIGIKOGU i. istungjärk. Protokoll nr a. Sisu: 1. Teadaanne Skandinaawia riikide esitajate terwituse kohta. 2. Juhatuse ettepaneku seaduste

RIIGIKOGU i. istungjärk. Protokoll nr a. Sisu: 1. Teadaanne Skandinaawia riikide esitajate terwituse kohta. 2. Juhatuse ettepaneku seaduste RIIGIKOGU i. istungjärk. Protokoll nr. 12. 1921. a. Sisu: 1. Teadaanne Skandinaawia riikide esitajate terwituse kohta. 2. Juhatuse ettepaneku seaduste ajutise wäljakuulutamise korra kohta tagasiwõtmine.

Rohkem

A5_tegevus

A5_tegevus AVATUD MÄNGUVÄLJAD 2017 TEGELUSKAARDID VÄIKELASTELE Kaardid on mõeldud kohapeal kasutamiseks. Kaardi võib lasta lapsel pakist loosiga tõmmata ja mängida nii mitu kaarti nagu parasjagu aega ja jaksu on.

Rohkem

Rahulolu_uuring_2010.pdf

Rahulolu_uuring_2010.pdf Rahulolu raport Kuressaare Haigla SA Käesolev uuring viidi läbi 2010. aastal. Uuriti ambulatoorse ravi patsientide rahulolu raviteenusega. Ankeetide arv ja tagastusprotsent Struktuuriüksus Väljastatud

Rohkem

01_loomade tundmaõppimine

01_loomade tundmaõppimine Tunnikava vorm Õppeaine ja -valdkond: Mina ja keskkond Klass, vanuse- või haridusaste: alusharidus Tunni kestvus: 30+15minutit Tunni teema (sh alateemad): Loomade tundmaõppimine, maal elavad loomad Tase:

Rohkem

Täiskasvanute hingamispäevakooli õppetükid Täiskasvanute hingamispäevakooli õppetükid jaanuar veebruar märts 2018 John H. H. Mathews MAJAPIDAMINE: SÜD

Täiskasvanute hingamispäevakooli õppetükid Täiskasvanute hingamispäevakooli õppetükid jaanuar veebruar märts 2018 John H. H. Mathews MAJAPIDAMINE: SÜD Täiskasvanute hingamispäevakooli õppetükid Täiskasvanute hingamispäevakooli õppetükid jaanuar veebruar märts 2018 John H. H. Mathews MAJAPIDAMINE: SÜDAMEMOTIIVID MAJAPIDAMINE: SÜDAMEMOTIIVID Nimi Aadress

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Kava Kuulame Annet Essed ja Felder Õppimise teooriad 5 Eduka õppe reeglit 5 Olulisemat oskust Anne Loeng Mida uut saite teada andmebaasidest?

Rohkem

A I5~l$ «Ct2> -«CöK <i>. -«СіЗ»-. «> l-4cs>- ^CO>- «С&> -< &>^;<Е>;'чС>> -«a>; <3>i[! G ^7 Hiillse^ ktiiji Ш üiefuie Spträatitat mtffeppai ni Kirjutan

A I5~l$ «Ct2> -«CöK <i>. -«СіЗ»-. «> l-4cs>- ^CO>- «С&> -< &>^;<Е>;'чС>> -«a>; <3>i[! G ^7 Hiillse^ ktiiji Ш üiefuie Spträatitat mtffeppai ni Kirjutan A I5~l$ «Ct2> -«CöK . -«СіЗ»-. «> l-4cs>- ^CO>- «С&> -< &>^;;'чС>> -«a>; i[! G ^7 Hiillse^ ktiiji Ш üiefuie Spträatitat mtffeppai ni Kirjutanud Z. Fcpili. Т kartus 188'). Trülitud K. A. Hermann'!

Rohkem

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööaknas leia Windows Update 4.Lase arvutil kontrollida

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS detsember 2017 nr. 11 (199) Tai vi Ve sik, abi val la va nem Mi da põ ne vat tõi lõp pev Kih nu kul tuu ri ka lend ri kohta ar mas tan öel da, et see on kir ju na gu Kih

Rohkem

J? If, v# c

J? If, v# c J? If, v# c i V ENSV TA Kirjandusmuuseumi Arhiivraamatukogu A V D mjk! 1 " 1 "äikenne Luggemisse ramat. Tarto marahwa tullus. (Tartun, trükkitu nink müwwa H. Laakmanni man.) Ramato-tähhe. Waikesse kirja-tähhe:

Rohkem

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme,

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, 2016 märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, et märtsis laekus tulumaksu eelmise märtsist vähem ka 2009

Rohkem

untitled

untitled detsember 2018 / nr. 11 (210) 2 Kih nu pi dut ses ma ja PUAEK KÕR GÕ, VAL GÕ NA GU JUÕES, NÄÜ TÄB KÄ DE, KUS OND KUÕES. LAE VAD, ET KÕIK JÕ VAKS RAN DA PAE LU NÄIN, KÕIK TULN TAL KAN DA! Män ni El me Vee

Rohkem

Nelikaare_10_2010.indd

Nelikaare_10_2010.indd EKNK Kuressaare Koguduse kuukiri nr. 10 (28) Oktoober 2010 LEHES Mõõda neid, kes kummardavad Francis Frangipane... lk 2 Taevaline mees Paul Hattaway... lk 2 10 nõuannet kuidas võidelda hirmu vastu Jentezen

Rohkem

Kiekim mees kirjeldus.docx

Kiekim mees kirjeldus.docx KULLAKERA KANDJAD XII noorte tantsupeo ühitants Tantsu on loonud Margus Toomla ja Karmen Ong 2016. aasta detsembris 2017. aasta noorte tantsupeoks MINA JÄÄN, kirjeldanud Margus Toomla. Muusika ja sõnad

Rohkem

Present enesejuhtimine lühi

Present enesejuhtimine lühi ENESEJUHTIMINE 11. osa ELUKVALITEET SELF-MANAGEMENT 2009, Mare Teichmann, Tallinna Tehnikaülikool ELUKVALITEET NB! Elukvaliteet Kas raha teeb õnnelikuks? Kuidas olla eluga rahul? Elukvaliteet Maailma Terviseorganisatsioon

Rohkem

Kuldõpetus: Õpetuse ja Lepingute ning Kiriku ajaloo õpetaja materjal

Kuldõpetus: Õpetuse ja Lepingute ning Kiriku ajaloo õpetaja materjal Kuldõpetus: Õpetuse ja Lepingute ning Kiriku ajaloo õpetaja materjal Välja andnud Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik Salt Lake City, Utah' osariik, Ameerika Ühendriigid Ootame teie kommentaare ja

Rohkem

Akoolipaev.indd

Akoolipaev.indd Hilli Rand ESIMENE A KLASS JA TARKUSEPÄEV Toimetaja Helle Tiisväli Pildid joonistanud Epp Marguste Hilli Rand ja kirjastus Argo, 2013 www.argokirjastus.ee ISBN 978-9949-527-07-6 Trükitud trükikojas Print

Rohkem

untitled

untitled NR 3 2019 (305) Nr 3/4 (116) 2019 Ajakiri Meremees on Eesti Mereakadeemia, merendusettevõtete ja -organisatsioonide toel ilmuv ajakiri. Sisukord Meremees on Eesti merendusajakiri, mida antakse välja 1989.

Rohkem

Haanja Kool 8. klass Janete Talo TÄNAPÄEVA KÄSITÖÖ LAAGER Loovtöö Juhendaja: Kadri Parts Haanja 2019

Haanja Kool 8. klass Janete Talo TÄNAPÄEVA KÄSITÖÖ LAAGER Loovtöö Juhendaja: Kadri Parts Haanja 2019 Haanja Kool 8. klass Janete Talo TÄNAPÄEVA KÄSITÖÖ LAAGER Loovtöö Juhendaja: Kadri Parts Haanja 2019 Sisukord Sissejuhatus 3 1. Õpitoad 4 2. Laagri korraldus 5 2.1 Laagri kava 5 2.2 Korraldajad 5 2.3 Laagri

Rohkem

2006 aastal ilmus vene keeles kaks raamatut: KUNSTITERAAPIA ALBUM LASTELE ja KUNSTITERAAPIA ALBUM TÄISKASVANUTELE. Raamatu autorid on E. Vasina. Psühh

2006 aastal ilmus vene keeles kaks raamatut: KUNSTITERAAPIA ALBUM LASTELE ja KUNSTITERAAPIA ALBUM TÄISKASVANUTELE. Raamatu autorid on E. Vasina. Psühh 2006 aastal ilmus vene keeles kaks raamatut: KUNSTITERAAPIA ALBUM LASTELE ja KUNSTITERAAPIA ALBUM TÄISKASVANUTELE. Raamatu autorid on E. Vasina. Psühholoog - nõustaja, kunstiteraapia ühenduse liige Moskvas

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS september 2015 nr. 8 (172) Oh kooliaeg, oh kooliaeg... Kihnu Kooli 1. klassis alustab tänavu kuus koolilast: Rasmus Reier, Mattias Laos, Marten Vesik, Mia Vesik, Anna- Liidia

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Hiiumaa Mesinike Seltsing Mesilasperede talvitumine, soojusrežiim ja ainevahetus talvel Uku Pihlak Tänast üritust toetab Euroopa Liit Eesti Mesindusprogrammi raames Täna räägime: Natuke füüsikast ja keemiast

Rohkem

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus PILVI TAUER Tallinna Tehnikagümnaasium ArcGIS Online 1.Konto loomine 2.Veebikaardi loomine 3.Rakenduste tegemine - esitlus Avaliku konto loomine Ava ArcGIS Online keskkond http://www.arcgis.com/ ning logi

Rohkem

10. peatükk Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vä

10. peatükk Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vä Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vägivalla aktid, mis leiavad aset perekonnas. Tunni eesmärgid Teada

Rohkem

Pärnakad tõid aastanäitusele ligemale 100 teost - Paberleht - Pärnu Postimees

Pärnakad tõid aastanäitusele ligemale 100 teost - Paberleht - Pärnu Postimees Pärnu 1 C Toimetus Klienditugi Kolmapäev, 6. detsember 2017 POSTIMEES PÄRNU POSTIMEES UUDISED ARVAMUS KULTUUR VABA AEG TARBIJA PAB Pärnumaa Video Galerii Sport Krimi Elu Kool Ajalugu Ettevõtluslood Maa

Rohkem

ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tule

ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tule ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tulelaps Süstemaatiline kuuluvus Puittaimede perekond,

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS detsember 2012 nr. 10 (143) TÄNA LEHES Lõp pev aas ta val la ma ja poolt vaa da tes Kih nu uus pe rearst Kat rin Sih ver teeks mee lel di väi ke lae va - kap te ni pa be

Rohkem

Kool _________________________

Kool _________________________ 1 Emakeeleolümpiaadi piirkonnavoor 7.-8. klass ÜLESANNE 1. Loe tekstikatkend läbi. Isegi puud pole enam endised või siis ei tunne ma neid lihtsalt ära, nad on jäänud mulle võõraks. Ma ei räägi sellest,

Rohkem

Welcome to the Nordic Festival 2011

Welcome to the Nordic Festival 2011 Lupjamine eile, täna, homme 2016 Valli Loide vanemteadur Muldade lupjamise ajaloost Eestis on muldade lupjamisega tegeletud Lääne-Euroopa eeskujul juba alates 1814 aastast von Sieversi poolt Morna ja Heimtali

Rohkem

untitled

untitled TÄNA LEHES Kih nu tu letorn saab ka su tus loa Viiu li fes ti va li raa mes toi mub gur mee nä dal Va na Rand ma ajal oli nii! Mee leo lu kas reis folk loo rifes ti va li le Kree kas se Eve lin Il ves

Rohkem

Suira käitlemine

Suira käitlemine Teabepäeva korraldamist toetab Euroopa Liit Eesti mesindusprogrammi 2017-2019 kaudu Suira käitlemine Tarmo Teetlok Tallinn 14.11.2017 Mis on suir? Suir on mesilaste poolt ümbertöötatud õietolm. Suira valmistamiseks

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS mai 2019 nr. 5 (215) TÄNA LEHES Meenesaak oli muljetavaldav Eakate kodu eskiisprojekt sai kaante vahele Kihnu Keretäüs kostitab külalisi Tuuleroos näitas head taset Silvia

Rohkem

Eesti Kirjameeste Seltsi toimetused. Nr & Kuuli 4fcfr*GüSL ^x Kwlmise raamat Kuues jaos kirja pannud n- E ^ 5 ^ X Grenzstein, seminari toolm- T

Eesti Kirjameeste Seltsi toimetused. Nr & Kuuli 4fcfr*GüSL ^x Kwlmise raamat Kuues jaos kirja pannud n- E ^ 5 ^ X Grenzstein, seminari toolm- T Eesti Kirjameeste Seltsi toimetused. Nr. 15. - & Kuuli 4fcfr*GüSL ^x Kwlmise raamat Kuues jaos kirja pannud n- E ^ 5 ^ X Grenzstein, seminari toolm- Tartus- m < VI. iagu. Tartus.. a t Schnakenburg'! truk

Rohkem