TEADE JÄRGMISTE FONDIDE OSAKUOMANIKELE: Nordea 1 Global Value Fund JA Nordea 1 Global Dividend Fund Fondide Nordea 1 Global Value Fund ja Nordea 1 Glo

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "TEADE JÄRGMISTE FONDIDE OSAKUOMANIKELE: Nordea 1 Global Value Fund JA Nordea 1 Global Dividend Fund Fondide Nordea 1 Global Value Fund ja Nordea 1 Glo"

Väljavõte

1 TEADE JÄRGMISTE FONDIDE OSAKUOMANIKELE: JA Fondide ja osakuomanike tähelepanu juhitakse sellele, et fondi Nordea 1, SICAV juhatus (edaspidi juhatus ) on otsustanud ühendada allfondi (edaspidi ühendatav allfond ) varad ja kohustused allfondi (edaspidi ühendav allfond, koos ühendatava allfondiga edaspidi allfondid ) varade ja kohustustega. Mõlemad allfondid on allfondid Luksemburgis tegutsevale vabalt võõrandatavatesse väärtpaberitesse ühiseks investeeringuks loodud ettevõtjale Nordea 1, SICAV, mille tegutsemiseks on andnud loa Luksemburgi järelevalveasutus vastavalt 17. detsembri aasta investeerimisfondide seaduse I osale koos muudatustega (edaspidi aasta seadus ). Ühinemine on tegevus, mille käigus ühendatav allfond, mille tegevus lõpetatakse ilma likvideerimiseta, kannab oma varad ja kohustused üle ühendavale allfondile ühinemise jõustumiskuupäeval vastavalt käesoleva osakuomanike teatise punkti 8.1 määratlusele (edaspidi jõustumiskuupäev ). Juhatuse eesmärk on liita ühendatav allfond ühendava allfondiga jõustumiskuupäeval ühinemise teel vastavalt ühinemise mõiste määratlusele aasta seaduse artikli 1 lõike 20 punktis a, mida on täiendavalt kirjeldatud aasta seaduse artikli 76 lõikes 1 järgmiselt: i. ühendatava allfondi kõik varad ja kohustused kantakse üle ühendavale allfondile või olenevalt olukorrast ettevõttele J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. kui Nordea 1, SICAV depositooriumile (edaspidi depositoorium ); ii. ühendatava allfondi vastava osakuliigi osakute omanikest saavad ühendava allfondi vastava osakuliigi osakute omanikud, nagu on kirjeldatud käesoleva osakuomanike teate punktis 5.2; ja iii. ühendatav allfond lakkab jõustumiskuupäeval eksisteerimast. Ilma et see piiraks teavitamise kohustust ja tasuta tagasivõtmise/vahetamise õigusi, ei ole ühinemise elluviimiseks vajalik osakuomanike eelnev nõusolek. Käesolevas teates antakse vastavatele osakuomanikele asjakohane ja täpne teave kavandatava ühinemise kohta, et neil oleks võimalik langetada informeeritud otsus ühinemise mõju kohta nende investeeringutele. 1. Ühinemise taust ja põhjendus 1.1. Ühendamise põhjused on järgmised: ühendatava allfondi varad on vähenenud allapoole tasemest, mida juhatus peab majanduslikult tõhusa tegutsemise jaoks minimaalseks; ja ühendatava allfondi valitsetavad varad on väikesed ja kahanevad ning müügiväljavaated nõrgad Ühendatava allfondi liitmisel ühendava allfondiga peaks hinnanguline kombineeritud väärtus koos võimalike uute investeeringutega ühendavasse allfondi võimaldama ära kasutada fondi

2 suuremat suurust ja sellest tulenevat mastaabiefekti eeldusega, et see peaks hoidma tulevikus kulud suhteliselt madalad võrreldes varade kogupuhasväärtusega. Juhatus usub, et ühendatava allfondi ühendamine ühendava allfondiga toob kaasa tootevaliku ja kliendile pakutava kaasajastamise. Seetõttu usume, et osakuomanike huvisid teenitakse paremini, kui ühendatav allfond ühendatakse ühendava allfondiga. 2. Ühinemise eeldatav mõju ühendatava allfondi osakuomanikele 2.1. Ühinemisel saavad ühendatava allfondi osakuomanikud uued osakud vastavalt käesoleva osakuomanike teate punktis 5.2 sätestatud tingimustele ning neist saavad ühendava allfondi vastava osakuliigi osakuomanikud Nii ühendataval allfondil kui ka ühendaval allfondil on sama riski ja tootluse profiil, st mõlema allfondi sünteetiline riski ja tootluse näitaja (SRRI) on 5. Ühendatava allfondi ja ühendava allfondi investeerimiseesmärke, -poliitikat ja teisi tunnuseid on täpsemalt kirjeldatud I lisas Mõlemaid allfonde juhitakse aktiivselt. Ühendatava allfondi võrdlusindeks on MSCI World Net Return Index, ühendaval allfondil ametlik võrdlusindeks puudub Mõlemad allfondid investeerivad globaalselt suure turukapitalisatsiooniga kapitaliväärtpaberitesse Mõlemal allfondil on väga sarnased regionaalsed ja riigipõhised jaotused ning seetõttu ka sarnane valuutapositsioon Sektoripõhiselt on ühendataval allfondil investeerimispoliitika tõttu suurem osakaal traditsioonilistel stabiilsetel sektoritel nagu esmatarbekaubad ja tervishoiuteenused, ühendava allfondi jaotus on mõnevõrra paindlikum ja selle eesmärk on investeerida suure tootlusega (dividendid + aktsiate tagasiostmine) aktsiatesse. Selliseid esineb praegu nt finantsteenuste ja tervishoiuteenuste sektoris Ühendataval allfondil on suurem aktsiaspetsiifilise kontsentratsiooni risk (30-50 investeeringut) kui ühendaval allfondil ( investeeringut) Tuletisväärtpabereid kasutavad mõlemad allfondid praktiliselt tühisel määral Kokkuvõttes võib eeldada, et ühendatava allfondi osakuomanike riski muutus on ühinemise tulemusena tühine/pisut langev Ühendatava allfondi baasvaluuta on euro, ühendava allfondi baasvaluuta on USA dollar Ühendatava allfondi ja ühendava allfondi teisi tunnuseid on täpsemalt kirjeldatud I lisas Ühendatavas allfondis ja ühendavas allfondis kehtib sellistes küsimustes nagu osakutega kauplemine, nende märkimine, tagasivõtmine, üleminek ja võõrandamine ning samuti puhasväärtuse arvutamise meetod, ühesugune kord Ühendatava allfondi osakuomanikel soovitatakse konsulteerida oma professionaalsete nõustajatega seoses ühinemise juriidiliste, rahaliste ja maksualaste tagajärgedega kodakondsus- või elukohajärgses, asukoha- või asutamisriigis Ühendatav allfond või ühendatava allfondi osakuomanikud ei kanna mingeid ühinemisest või ühendatava allfondi lõpetamisest tulenevaid või sellega kaasnevaid kulusid Ühendatava allfondi ja ühendava allfondi osakuomanikke teavitatakse ühinemisest kirjalikult kooskõlas aasta seadusega. Ühendatava allfondi ja ühendava allfondi osakuomanikel on õigus nõuda oma osakute tagasivõtmist või vahetamist ilma muu tasuta, kui tasu kapitali vähendamise (olenevalt olukorrast), osakute tagasivõtmise või vahetamisega seotud kulude

3 eest. See õigus kehtib vähemalt kolmkümmend (30) kalendripäeva alates selle teate saatmise kuupäevast ning lõpeb viis (5) tööpäeva enne päeva, mil vastavalt alljärgnevale punktile 6 arvutatakse ühinemise asendussuhe. 3. Ühinemise eeldatav mõju ühendava allfondi osakuomanikele 3.1. Ühinemisel jäävad ühendava allfondi osakuomanikele ühendavas allfondis samad osakud, mis enne, ja selliste osakutega seotud õigused ei muutu. Ühinemine ei mõjuta ühendava allfondi tasude struktuuri ja sellega ei kaasne Nordea 1, SICAV põhikirja, prospekti ega ühendava allfondi investorile esitatava põhiteabe dokumendi (KIID) muutmist Ühinemise kulusid ei kanna ei ühendav allfond ega selle osakuomanikud Ühinemisel suureneb ühendava allfondi varade kogupuhasväärtus ühendatava allfondi varade ja kohustuste ülekandmise tulemusel. 4. Ühendatava allfondi ja ühendava allfondi portfelli tasakaalustamine enne või pärast ühinemist 4.1. Ühinemisele eelneval nädalal investeeritakse ühendatava allfondi portfelli sularahasse, nii et ühendavale allfondile kantakse üle ainult sularahapositsioonid Ühinemisel ei ole olulist mõju ühendava allfondi portfellile ja ühendava allfondi portfelli tasakaalustamist enne või pärast ühinemist ei kavandata. Ühinemise tulemuseks on raha sissevool ühendavasse allfondi. See raha investeeritakse järgnevalt kapitaliväärtpaberitesse vastavalt ühendava allfondi investeerimispoliitikale. 5. Varade ja kohustuste hindamise kriteeriumid asendussuhte arvutamise eesmärgil 5.1. Jõustumiskuupäeval määrab Nordea 1, SICAV haldusagent Nordea Bank S.A. (edaspidi haldusagent ) vastavalt prospektis sätestatud hindamistingimustele kindlaks ühendatava allfondi osakute ja ühendava allfondi osakute puhasväärtuse koos viitlaekumistega ja kinnitab seejärel asendussuhte arvutamiseks Nordea 1, SICAV fondivalitsejale Nordea Investment Funds S.A. (edaspidi fondivalitseja ) ja juhatusele mõlema osaku puhasväärtused Ühendatava allfondi osakuliigid ühendatakse ühendava allfondi osakuliikidega järgmiselt: : : AI-EUR osakuliik ===> AI-EUR osakuliik AP-EUR osakuliik ===> AP-EUR osakuliik BC-EUR osakuliik ===> BC-EUR osakuliik BP-EUR osakuliik ===> BP-EUR osakuliik BP-NOK osakuliik ===> BP-NOK osakuliik BP-SEK osakuliik ===> BP-SEK osakuliik E-EUR osakuliik ===> E-EUR osakuliik 5.3. Depositoorium väljastab vastavalt aasta seaduse artikli 70 nõuetele kinnituse, milles kinnitab, et on kontrollinud ühinemise ja seotud eurofondi liiki, jõustumiskuupäeva ning seda, et

4 varade ja kohustuste ülekandmisele ja osakute asendamisele kohaldatavad eeskirjad vastavad aasta seaduse nõuetele. 6. Asendussuhte arvutamise meetod 6.1. Igale osakuomanikule ühendavas allfondis emiteeritavate uute osakute arv arvutatakse vastavalt asendussuhtele, mis leitakse ühendatava allfondi ja ühendava allfondi osakute puhasväärtuse alusel vastavalt punktidele 5.1 ja 5.2 eespool. Seejärel ühendatava allfondi asjassepuutuvad osakud tühistatakse Asendussuhe arvutatakse järgmiselt: ühendatava allfondi asjakohase osakuliigi osakute puhasväärtus jagatakse ühendava allfondi asjakohase osakuliigi osakute puhasväärtusega; Ühendatava allfondi osaku ja ühendava allfondi osaku kohaldatav puhasväärtus on see, mis on määratud kindlaks jõustumiskuupäeval Ühendava allfondi uute osakute emiteerimise eest ühendatava allfondi osakute vastu ei nõuta tasu Vastavalt eespool toodule ei tarvitse ühendatava allfondi osaku puhasväärtus ja ühendava allfondi osaku puhasväärtus olla sama. Seega ehkki nende osaluse üldine väärtus jääb samaks, võivad ühendatava allfondi osakuomanikud saada ühendavas allfondis uusi osakuid koguses, mis erineb osakute arvust, mis neil enne oli ühendatavas allfondis Osakuomanikele ei tehta osakute eest väljamakseid sularahas. 7. Tulemuste halvenemise oht 7.1. Kuna kavandatav ühinemine on selline ühinemine, mille puhul ühendatav allfond sisaldab 100% raha, siis tehakse jõustumiskuupäeval üks toiming ühendatav allfond kannab oma sularahapositsiooni üle ühendavale allfondile. Seega tulemused ei halvene Ühendatava allfondi osakuomanike osalused kantakse üle ühendava allfondi vastava klassi osakutesse. 8. Ühinemise jõustumiskuupäev 8.1. Ühinemise jõustumiskuupäev on 10. juuni 2016 või muu juhatuse määratud kuupäev. Jõustumiskuupäev teatatakse ühendatava allfondi ja ühendava allfondi osakuomanikele kirjalikult. 9. Varade ülekandmisele ja uute osakute emiteerimisele kohaldatavad eeskirjad 9.1 Haldusagent kehtestab või laseb kehtestada jõustumiskuupäeval vajalikud juhised ühendatava allfondi sularahapositsiooni ülekandmiseks/üleandmiseks või ülekandmise/üleandmise korraldamiseks depositooriumile või selle käsutusse. 9.2 Eelpool punktis 9.1 kirjeldatud varade ja kohustuste ülekandmise järel depositooriumile arvutab haldusagent välja ja määrab ühendatava allfondi osakuomanikele jaotatavate uute osakute arvu ning emiteerib sellised uued osakud kõigile haldusagendi käsutuses olevas osakuomanike registris olevatele ühendatava allfondi osakuomanikele. Uute osakute arv (murdosad nelja kümnendkohani), mis emiteeritakse kõigile ühendatava allfondi osakuomanikele jõustumiskuupäeval, leitakse vastavalt punktile 6 arvutatud asendussuhtele.

5 10. Menetluslikud aspektid Ühendatava allfondi osakuid saab märkida kuni kella Luksemburgi aja järgi 3. Juunil Pärast kella Luksemburgi aja järgi 3. juunil 2016 ühendatava allfondi osakute märkimise võimalus peatatakse Ühendatava allfondi osakuid saab tagasi võtta või vahetada tasuta alates 27. aprillist 2016 kuni kella Luksemburgi aja järgi 3. juunil Ühendava allfondi osakuid saab tagasi võtta või vahetada tasuta alates 27. aprillist 2016 kuni kella Luksemburgi aja järgi 3. juunil Kõik ühinemisega seotud kulud kannab fondivalitseja. 11. Audiitori roll Vastavalt aasta seaduse artikli 71 lõikele 1 volitab ühendatav allfond audiitorit kontrollima kriteeriumeid, mis on kehtestatud varade ja olenevalt olukorrast kohustuste hindamiseks (vastavalt eespool punktides 5.1 ja 5.2 sätestatule) ning asendussuhte ja tegeliku asendussuhte arvutamise meetodit (vastavalt eespool punktides 6.2 ja 6.3 sätestatule) sendussuhte arvutamise kuupäeval, nagu on osutatud aasta seaduse artikli 75 lõikes Audiitori aruande koopia on nii ühendatava allfondi kui ka ühendava allfondi osakuomanikele ja ka CSSF-ile nende vastaval taotlusel tasuta kättesaadav. 12. Investorile esitatava põhiteabe dokumendid Ühendatava allfondi osakuomanikke kutsutakse üles tutvuma ühendava allfondi KIIDiga, mis on kättesaadav fondivalitseja registrijärgses asukohas ja ka veebilehel Juhime teie tähelepanu sellele, et põhjalik tutvumine ühendava fondi KIIDiga on tähtis. 13. Lisateave Osakuomanikud, kellel on ülalkirjeldatud muudatuste suhtes küsimusi, võivad ühendust võtta oma finantsnõustaja või fondivalitsejaga: Nordea Investment Funds S.A., klienditeenindus telefonil Ühendatava allfondi osakuomanikud, kelle osakuid ei ole tagasi võetud ega vahetatud, muutuvad jõustumis kuupäeval ühendava allfondi osakuomanikeks ning nende osakud vahetatakse automaatselt ühendava allfondi osakuteks vastavalt jõustumiskuupäeval kehtiva puhasväärtuse alusel arvutatud asendussuhtele. 14. Maksud Ühendatava allfondi ja ühendava allfondi osakuomanikke kutsutakse üles konsulteerima oma maksunõustajatega kavandatava ühinemise maksualase mõju osas. Lugupidamisega Juhatuse nimel 27. aprill 2016.

6 I lisa Ühendatava allfondi ja ühendava allfondi põhitunnused (ühendatav allfond) Investeerimiseesmärk ja -poliitika Selle allfondi eesmärk on säilitada osakuomanike kapitali ja teenida investeeringult piisavat tulu. See allfond investeerib oma vara väärtusinvesteerimise kontseptsiooni* alusel. * Väärtusinvesteerimise kontseptsioon: investeerimisprotsess, mis keskendub konkreetse ettevõtte äritegevuse tulu saamise võimele. Nordea 1, SICAV defineerib tulu saamise võimet kui ettevõtte suutlikkust luua oma omanike jaoks piisavat suvakohast rahavoogu. See allfond investeerib üle maailma ning paigutab vähemalt kaks kolmandikku oma koguvarast üleilmselt aktsiatesse ja aktsiatega seotud väärtpaberitesse. See allfond võib investeerida kuni 10% oma koguvarast programmi Stock Connect kaudu Hiina A-aktsiatesse. Lisaks ülalnimetatule võib see allfond investeerida teistesse vabalt võõrandatavatesse väärtpaberitesse. See allfond võib investeerida kuni 10% fondi koguvarast eurofondidesse (UCITS) ja/või muudesse avatud investeerimisfondidesse (UCI), kaasa arvatud börsil kaubeldavad avatud investeerimisfondid (ETF). Allfond on investeeringute ja/või sularaha kaudu avatud muudele valuutariskidele kui baasvaluutaga seotud riskid. See allfond võib hoida likviidseid varasid kõikides investeeringute valuutades ning vastavate osakuliikide valuutas. Selle allfondi puhul on tuletisväärtpaberite kasutamine piiratud riskide maandamisega ja tõhusa portfellijuhtimisega. Allfond võib osaleda väärtpaberite (ühendav allfond) Investeerimiseesmärk ja -poliitika Selle allfondi eesmärgiks on pakkuda osakuomanikele pikaajalist kapitali kasvu. Allfond valib väärtpaberid välja eesmärgiga leida ettevõtted ja aktsiad, millel on tugev bilanss ja hea dividendide maksmise võime. See allfond investeerib üle maailma ning paigutab vähemalt kaks kolmandikku oma koguvarast aktsiatesse ja aktsiatega seotud väärtpaberitesse. Allfond võib investeerida kuni 10% oma koguvarast programmi Stock Connect kaudu Hiina A-aktsiatesse. Lisaks ülalnimetatule võib see allfond investeerida teistesse vabalt võõrandatavatesse väärtpaberitesse. See allfond võib investeerida kuni 10% fondi koguvarast eurofondidesse (UCITS) ja/või muudesse avatud investeerimisfondidesse (UCI), kaasa arvatud börsil kaubeldavad avatud investeerimisfondid (ETF). Allfond on investeeringute ja/või sularaha kaudu avatud muudele valuutariskidele kui baasvaluutaga seotud riskid. See allfond võib hoida likviidseid varasid kõikides investeeringute valuutades ning vastava osakuliigi (vastavate osakuliikide) valuutas ning võib omada positsioone muudes valuutades peale baasvaluuta. See allfond võib kasutada tuletisväärtpabereid investeerimisstrateegia osana, riskide maandamiseks või tõhusate portfellijuhtimise tehnikate rakendamiseks.

7 laenuprogrammides. Selle allfondi tootlikkust võrreldakse indeksiga MSCI World Net Return Index. Tüüpinvestori profiil See allfond sobib investorile, kes vajab oma portfellis hästi hajutatud võlakirjapositsiooni. Investor peaks tegutsema vähemalt 5-aastase investeerimisperspektiiviga ning olema võimeline taluma mõõdukaid lühiajalisi kaotusi. Investorid peaksid lisaks olema teadlikud, et seoses selle allfondi rakendatava investeerimisstrateegiaga võivad esineda olulised erinevused allfondi arengu ja turu arengu vahel (nagu määratakse kindlaks võrdlusindeksiga) ning need võivad esineda pikema aja jooksul. Riskid Selles allfondis tehtavate investeeringute väärtus võib kõikuda ja ei ole garanteeritud, et osakute väärtus ei lange allapoole nende ostuhetke taset. Tegurid, mis võivad põhjustada selliseid kõikumisi või mõjutada kõikumise suurust, on muu hulgas järgmised: intressimäärade muutumine vahetuskursside muutumine selliste majandustegurite muutumine nagu tööhõive, avaliku sektori kulutused ja võlakoormus, inflatsioon õiguskeskkonna muutumine investorite usalduse muutumine erinevate investeerimisliikide (nt võlakirjad vs aktsiad või raha) suhtes. Investeeringute hajutamisega seab investeeringute haldur eesmärgiks osaliselt vähendada selliste riskide negatiivset mõju konkreetsete allfondide väärtusele. Juhatus teeb kõik endast oleneva, et täita Allfond võib osaleda väärtpaberite laenuprogrammides. Tüüpinvestori profiil See allfond sobib investorile, kes on valmis võtma kõrgemaid riske seoses investeerimisega aktsiaturule eesmärgiga maksimeerida tootlikkust. Seega peaks investoril olema kogemust volatiilsete toodetega ja ta peaks olema võimeline kandma märkimisväärseid ajutisi kahjumeid. Võimalike negatiivsete turutrendide ületamiseks on nõutav pika-ajaline, vähemalt 5-aastane investeerimisperspektiiv. Investorid peaksid lisaks olema teadlikud, et seoses selle allfondi rakendatava investeerimisstrateegiaga võivad esineda olulised erinevused allfondi arengu ja turu arengu vahel ning need võivad esineda pikema aja jooksul. Riskid Selles allfondis tehtavate investeeringute väärtus võib olulisel määral kõikuda ja ei ole garanteeritud, et osakute väärtus ei lange allapoole nende ostuhetke taset. Tegurid, mis võivad põhjustada selliseid kõikumisi või mõjutada kõikumise suurust, on muu hulgas järgmised: ettevõttes toimuvad muudatused intressimäärade muutumine vahetuskursside muutumine selliste majandustegurite muutumine nagu tööhõive, avaliku sektori kulutused ja võlakoormus, inflatsiooni õiguskeskkonna muutumine investorite usalduse muutumine erinevate investeerimisliikide (nt aktsiad vs võlakirjad või raha), turgude, riikide, tööstusharude ja sektorite suhtes. Investeeringute hajutamisega seab investeeringute haldur eesmärgiks osaliselt vähendada selliste riskide negatiivset mõju

8 Nordea 1, SICAV ja tema allfondide investeerimiseesmärgid, kuid nende investeerimiseesmärkide täitmine ei ole garanteeritud. Täiendavad riskid Järgmised riskid on olulised, kuid sünteetiline näitaja neid adekvaatselt ei kajasta ning need võivad põhjustada täiendavaid kahjumeid. Vastaspoole risk: vastaspool võib jätta allfondi väärtpaberite müügiga seotud summa maksmata või allfondi ostetud väärtpaberid üle andmata. Sündmusrisk: ettenägematud sündmused nagu devalveerimine, poliitilised sündmused jne. Likviidsusrisk: tulenevalt turu ebapiisavast likviidsusest võib tekkida vajadus müüa allfondi väärtpabereid alla nende tegeliku väärtuse. Tegevusrisk: tegevusprotsesside nurjumine või viivitus võib mõjuda allfondile negatiivselt. Hiinaga seotud risk: investeeringutega Mandri- Hiinas võib kaasneda suurem rahalise kaotuse risk, muu hulgas tulenevalt sellega seotud tegevus- ja regulatiivsetest riskidest, võrreldes riikidega, mida peetakse üldiselt arenenumaks. Baasvaluuta EUR Riski- ja tuluprofiil SRRI: 5 Allfondi tasutavad kulud Allfond kannab järgmised tasud: 1. Investeeringute haldustasu Allfondi poolt fondivalitsejale makstav investeeringute haldustasu: allfondi väärtusele. Juhatus teeb kõik endast oleneva, et täita Nordea 1, SICAV ja tema allfondide investeerimiseesmärgid, kuid nende investeerimiseesmärkide täitmine ei ole garanteeritud. Täiendavad riskid Järgmised riskid on olulised, kuid sünteetiline näitaja neid adekvaatselt ei kajasta ning need võivad põhjustada täiendavaid kahjumeid. Vastaspoole risk: vastaspool võib jätta allfondi väärtpaberite müügiga seotud summa maksmata või allfondi ostetud väärtpaberid üle andmata. Sündmusrisk: ettenägematud sündmused nagu devalveerimine, poliitilised sündmused jne. Likviidsusrisk: tulenevalt turu ebapiisavast likviidsusest võib tekkida vajadus müüa allfondi väärtpabereid alla nende tegeliku väärtuse. Tegevusrisk: tegevusprotsesside nurjumine või viivitus võib mõjuda allfondile negatiivselt. Hiinaga seotud risk: investeeringutega Mandri- Hiinas võib kaasneda suurem rahalise kaotuse risk, muu hulgas tulenevalt sellega seotud tegevus- ja regulatiivsetest riskidest, võrreldes riikidega, mida peetakse üldiselt arenenumaks. Baasvaluuta USD Riski- ja tuluprofiil SRRI: 5 Allfondi tasutavad kulud Allfond kannab järgmised tasud: 1. Investeeringute haldustasu Allfondi poolt fondivalitsejale makstav investeeringute haldustasu: P- & E- osakud C-osakud I-osakud P- & E- osakud C-osakud I-osakud

9 1. 50% 0,95% 0,85% 1. 50% 0,95% 0,85% 2. Edukustasu Null 3. Depositooriumitasu Depositooriumile igal aastal makstav maksimaalne tasu ei ületa 0,125% allfondi puhasväärtusest, millele lisandub käibemaks, kui see on kohaldatav. Põhjendatud kulud, mida kannavad depositoorium või teised pangad ja finantsasutused, millele on usaldatud Nordea 1, SICAV varade hoidmine, lisatakse depositooriumitasule. 4. Haldustasu Allfond maksab haldusagendile haldustasu kuni 0,4000% aastas, millele võib lisanduda käibemaks. 2. Edukustasu Null 3. Depositooriumitasu Depositooriumile igal aastal makstav maksimaalne tasu ei ületa 0,125% allfondi puhasväärtusest, millele lisandub käibemaks, kui see on kohaldatav. Põhjendatud kulud, mida kannavad depositoorium või teised pangad ja finantsasutused, millele on usaldatud Nordea 1, SICAV varade hoidmine, lisatakse depositooriumitasule. 4. Haldustasu Allfond maksab haldusagendile haldustasu kuni 0,4000% aastas, millele võib lisanduda käibemaks. 5. Jooksvad tasud 5. Jooksvad tasud AI-EUR 1,18% AI-EUR 1,05% AP-EUR 1,97% AP-EUR 1,83% BC-EUR 1,32% BC-EUR 1,28% BP-EUR 1,97% BP-EUR 1,73% BP-NOK 1,97% BP-NOK 1,83% BP-SEK 1,97% BP-SEK 1,83% E-EUR 2,72% E-EUR 2,40%

European Small & Mid Cap Investeerimisportfelli tingimused, kehtivad alates 2014 Investeerimisportfelli üldinfo Investeerimisportfelli nimi: Mandatum

European Small & Mid Cap Investeerimisportfelli tingimused, kehtivad alates 2014 Investeerimisportfelli üldinfo Investeerimisportfelli nimi: Mandatum European Small & Mid Cap tingimused, kehtivad alates 2014 üldinfo nimi: Mandatum Life European Small & Mid Cap sihtturg: Euroopa väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete aktsiad ja aktsiatega seotud väärtpaberid

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

AS ALFA

AS ALFA PROSPEKT Kehtiv alates 2. juunist 2016. a. Danske Invest Uus Euroopa Fond 1 DANSKE CAPITAL AS TARTU MNT 2, 10145 TALLINN 6 800 400 INFO@LHV.EE Danske Invest Uus Euroopa Fondi tingimused on käesoleva prospekti

Rohkem

Swedbank Pensionifond K1 (Konservatiivne strateegia) Swedbank Pensionifond K2 (Tasakaalustatud strateegia) Swedbank Pensionifond K3 (Kasvustrateegia)

Swedbank Pensionifond K1 (Konservatiivne strateegia) Swedbank Pensionifond K2 (Tasakaalustatud strateegia) Swedbank Pensionifond K3 (Kasvustrateegia) Swedbank Pensionifond K1 (Konservatiivne strateegia) Swedbank Pensionifond K2 (Tasakaalustatud strateegia) Swedbank Pensionifond K3 (Kasvustrateegia) Swedbank Pensionifond K4 (Aktsiastrateegia) Prospekt

Rohkem

PROSPEKT Kehtiv alates 13. septembrist a. LHV Maailma Aktsiad Fond 1 AS LHV VARAHALDUS TARTU MNT 2, TALLINN

PROSPEKT Kehtiv alates 13. septembrist a. LHV Maailma Aktsiad Fond 1 AS LHV VARAHALDUS TARTU MNT 2, TALLINN PROSPEKT Kehtiv alates 13. septembrist 2017. a. LHV Maailma Aktsiad Fond 1 AS LHV VARAHALDUS TARTU MNT 2, 10145 TALLINN 6 800 400 INFO@LHV.EE OLULINE INFO Käesolev dokument on LHV Maailma Aktsiad Fondi

Rohkem

(Microsoft Word - LHV Varahalduse fondide vara puhasv\344\344rtuse m\344\344ramise sisereeglid_010111)

(Microsoft Word - LHV Varahalduse fondide vara puhasv\344\344rtuse m\344\344ramise sisereeglid_010111) Kehtib alates 1. jaanuari 2011. a. AS-I LHV VARAHALDUS INVESTEERIMISFONDIDE VARA PUHASVÄÄRTUSE MÄÄRAMISE SISEMISED PROTSEDUURIREEGLID Käesolevad sisemised protseduurireeglid (edaspidi sisereeglid ) on

Rohkem

Swedbank Pensionifond K90-99 (Elutsükli strateegia) PROSPEKT Kehtib alates

Swedbank Pensionifond K90-99 (Elutsükli strateegia) PROSPEKT Kehtib alates Swedbank Pensionifond K90-99 (Elutsükli strateegia) PROSPEKT Kehtib alates 25.01.2019 Swedbanki kohustusliku pensionifondi K90-99 prospekt 2 Oluline info Käesolev dokument on Swedbank Pensionifond K90-99

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Investeerimishoius_Uus_Maailm_alusvara_\374levaadeToim.ppt)

(Microsoft PowerPoint - Investeerimishoius_Uus_Maailm_alusvara_\374levaadeToim.ppt) 02 6 Investeerimishoius Uus Maailm Aktsiainvesteeringu tootlus, hoiuse turvalisus 1 Investeerimishoius UUS MAAILM Müügiperiood 07.05.2008 02.06.2008 Hoiuperiood 03.06.2008 14.06.2011 Hoiuvaluuta Eesti

Rohkem

LHV Pensionifond Indeks Majandusaasta aruanne

LHV Pensionifond Indeks Majandusaasta aruanne LHV Pensionifond Indeks Majandusaasta aruanne 10.11.2016-31.12.2017 LHV Pensionifond Indeks Majandusaasta aruanne 10.11.2016 31.12.2017 Fondi nimi Fondi liik Fondijuht LHV Pensionifond Indeks Lepinguline

Rohkem

LHV Pensionifond XS Majandusaasta aruanne 2016

LHV Pensionifond XS Majandusaasta aruanne 2016 LHV Pensionifond XS Majandusaasta aruanne 2016 LHV Pensionifond XS Majandusaasta aruanne 01.01.2016 31.12.2016 Fondi nimi Fondi liik Fondijuht LHV Pensionifond XS Lepinguline fond Andres Viisemann Põhitegevusala

Rohkem

ERGO PENSIONIFOND 2P1 TINGIMUSED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev dokument (edaspidi "Tingimused") sätestab ERGO Pensionifond 2P1 tegevuse alused ning osaku

ERGO PENSIONIFOND 2P1 TINGIMUSED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev dokument (edaspidi Tingimused) sätestab ERGO Pensionifond 2P1 tegevuse alused ning osaku ERGO PENSIONIFOND 2P1 TINGIMUSED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev dokument (edaspidi "Tingimused") sätestab ERGO Pensionifond 2P1 tegevuse alused ning osakuomanike (edaspidi "Osakuomanik") suhted fondivalitsejaga.

Rohkem

Fondi_vara_väärtuse_arvestuse_kord_uuendatud_2017

Fondi_vara_väärtuse_arvestuse_kord_uuendatud_2017 KINNITATUD Juhatuse otsus 02.10.2017 EfTEN Capital AS FONDI NING FONDI VARA VÄÄRTUSE ARVESTAMISE KORD 1. MÕISTED Käesolevas korras kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses: 1.1 Fondivalitseja on EfTEN

Rohkem

Kohustuslik Pensionifond Sampo Pension 50

Kohustuslik Pensionifond Sampo Pension 50 Kohustuslik Pensionifond Danske Pension 50 TINGIMUSED I. Üldsätted Käesolevad tingimused (edaspidi Tingimused ) sätestavad Kohustusliku Pensionifondi Danske Pension 50 tegevuse alused ning osakuomanike

Rohkem

LHV Maailma Aktsiad Fond Majandusaasta aruanne 2018

LHV Maailma Aktsiad Fond Majandusaasta aruanne 2018 LHV Maailma Aktsiad Fond Majandusaasta aruanne 2018 LHV Maailma Aktsiad Fond Majandusaasta aruanne 01.01.2018 31.12.2018 Fondi nimi Fondi liik Fondijuht LHV Maailma Aktsiad Fond Lepinguline fond Mikk Taras

Rohkem

ERGO PENSIONIFOND 2P2 TINGIMUSED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev dokument (edaspidi "Tingimused") sätestab ERGO Pensionifond 2P2 tegevuse alused ning osaku

ERGO PENSIONIFOND 2P2 TINGIMUSED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev dokument (edaspidi Tingimused) sätestab ERGO Pensionifond 2P2 tegevuse alused ning osaku ERGO PENSIONIFOND 2P2 TINGIMUSED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev dokument (edaspidi "Tingimused") sätestab ERGO Pensionifond 2P2 tegevuse alused ning osakuomanike (edaspidi "Osakuomanik") suhted fondivalitsejaga.

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

Microsoft Word - LHV Maailma Aktsiad Fond est.doc

Microsoft Word - LHV Maailma Aktsiad Fond est.doc LHV Maailma Aktsiad Fond Majandusaasta aruanne 2008 LHV Maailma Aktsiad Fond Majandusaasta aruanne 01.01.2008 31.12.2008 Fondi nimi Fondi liik Fondijuht LHV Maailma Aktsiad Fond Lepinguline fond Andres

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood Aadress Liivalaia 45, Tallinn Telefon E-posti aadress

Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood Aadress Liivalaia 45, Tallinn Telefon E-posti aadress Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood 11315936 Aadress Liivalaia 45, 10145 Tallinn Telefon +372 628 3300 E-posti aadress info@luminor.ee Veebilehe aadress http://www.luminor.ee/ Kande tegemise

Rohkem

INVESTEERIMISFONDI MAJANDUSAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: Fondi nimetus: FB Opportunity Fund Fondiva

INVESTEERIMISFONDI MAJANDUSAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: Fondi nimetus: FB Opportunity Fund Fondiva INVESTEERIMISFONDI MAJANDUSAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: 01.01.2016 Aruandeperioodi lõpp: 31.12.2016 Fondi nimetus: Fondivalitseja nimetus: Registrikood: 12493634 FB Asset Management AS Tänava/talu

Rohkem

INVESTEERIMISFONDI POOLAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: Fondi nimetus: FB Opportunity Fund Fondivalits

INVESTEERIMISFONDI POOLAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: Fondi nimetus: FB Opportunity Fund Fondivalits INVESTEERIMISFONDI POOLAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: 01.01.2017 Aruandeperioodi lõpp: 30.06.2017 Fondi nimetus: Fondivalitseja nimetus: Registrikood: 12493634 FB Asset Management AS Tänava/talu

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

Template_Sampo_YksinkertaistettuRahastoesite_2008

Template_Sampo_YksinkertaistettuRahastoesite_2008 V a b a t a h t l i k P e n s i o n i f o n d D a n s k e P e n s i o n I n t r e s s P l u s s Tingimused Vabatahtliku Pensionifondi Danske Pension Intress Pluss tingimused (edaspidi Tingimused) kehtivad

Rohkem

PENSIONIFOND LHV MAAILMA AKTSIAD TINGIMUSED I Üldsätted Käesolev dokument (edaspidi "Tingimused") sätestab Pensionifondi LHV Maailma Aktsiad tegevuse

PENSIONIFOND LHV MAAILMA AKTSIAD TINGIMUSED I Üldsätted Käesolev dokument (edaspidi Tingimused) sätestab Pensionifondi LHV Maailma Aktsiad tegevuse PENSIONIFOND LHV MAAILMA AKTSIAD TINGIMUSED I Üldsätted Käesolev dokument (edaspidi "Tingimused") sätestab Pensionifondi LHV Maailma Aktsiad tegevuse alused ning osakuomanike suhted fondivalitsejaga. Pensionifond

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Investeerimishoius PP.ppt [Kirjutuskaitstud]

Microsoft PowerPoint - Investeerimishoius PP.ppt [Kirjutuskaitstud] Investeerimishoius Põhjala Pangad Aktsiainvesteeringu tootlus, hoiuse turvalisus 1 1 Investeerimishoius PÕHJALA PANGAD Müügiperiood 05.03.2008-31.03.2008 Hoiuperiood 01.04.2008-21.03.2011 Hoiuvaluuta Eesti

Rohkem

Eesti Pank - blankett

Eesti Pank - blankett Eesti Panga presidendi 17. jaanuari 2017. a määruse nr 2 Riikliku programmi Eesti Panga tööde loetelu lisa Riikliku programmi EESTI PANGA STATISTIKATÖÖDE LOETELU 2017 2021 1/7 Eesti Panga seadus, 2 lg

Rohkem

Microsoft Word - vistremid.yhi.doc

Microsoft Word - vistremid.yhi.doc TARTU NOTAR TIINA TOMBERG BÜROO ASUKOHT TARTU SOOLA 8 Notariaalakt ametitoimingute raamatus 2003.a. nr Täna, üheteistkümnendal augustil kahetuhande kolmandal aastal (11.08.2003.a.) pöördus Ellen Tohvri,

Rohkem

Microsoft Word LHV Varahaldus I poolaasta aruanne autogrammidega.doc

Microsoft Word LHV Varahaldus I poolaasta aruanne autogrammidega.doc AS LHV Varahaldus I poolaasta aruanne 2009 I poolaasta aruanne 01.01.2009-30.06.2009 Ärinimi AS LHV Varahaldus Äriregistri number 10572453 Juriidiline aadress Tartu mnt. 2, Tallinn 10145 Telefon (372)

Rohkem

Krediidireiting

Krediidireiting Aastaaruande põhiaruanded 2015 Reg. kood: 00000000 Pärnu mnt 5 10148 Tallinn, Harjumaa Tel: 6000000 naidis@naidis.ee, www.naidis.ee > Põhinäitajad 2015 Müügitulu: sh eksport: Ärikasum: Puhaskasum /(-kahjum):

Rohkem

Noteerimisnõuded

Noteerimisnõuded SISUKORD Üldsätted 2 Noteerimismenetlus 3 Noteerimistaotlus 9 Noteerimisprospekt 12 Üldnõuded väärtpaberite noteerimiseks 15 Erinõuded aktsiate noteerimiseks 18 Erinõuded võlakirjade noteerimiseks 22 Erinõuded

Rohkem

Euroopa Liidu C 2 Teataja 62. aastakäik Eestikeelne väljaanne Teave ja teatised 4. jaanuar 2019 Sisukord IV Teave TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE

Euroopa Liidu C 2 Teataja 62. aastakäik Eestikeelne väljaanne Teave ja teatised 4. jaanuar 2019 Sisukord IV Teave TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE Euroopa Liidu C 2 Teataja 62. aastakäik Eestikeelne väljaanne Teave ja teatised 4. jaanuar 2019 Sisukord IV Teave TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT Euroopa Komisjon 2019/C

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

Presentatsiooni pealkiri

Presentatsiooni pealkiri Võlakirjainvesteering kui alternatiiv aktsiatele Maarja Pärs analüütik, LHV Varahaldus Mõtteharjutus Oletame, et Sul on kaks valikuvõimalust raha teenida: A: Sulle antakse fikseeritud summa 500 000 EUR;

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx Maaeluministri 0.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. novembri 08 määruse nr 6 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete ja valgurikaste

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta L 62/4 5.3.2018 EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/318, 22. veebruar 2018, millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/2012 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2018/7) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes

Rohkem

Microsoft Word - LHV Equity Funds_EE.doc

Microsoft Word - LHV Equity Funds_EE.doc LHV aktsiafondid August 2009 Kuuülevaade Börsiralli aeglustub Möödunud kuud iseloomustasid finantsturgudel jätkuvalt tõusvad aktsiahinnad tööstusriikides, võlakirjade riskipreemiate alanemine ning odavnev

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 27.rtf

Microsoft Word - Lisa 27.rtf Maksu ja Tolliamet Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80012632 tänava/talu nimi, Rahu tn 8 maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET ESMA35-43-1397 ESMA teade Teade hinnavahelepingute seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. oktoober 2018 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr 600/2014

Rohkem

Microsoft Word a. I kvartali täiendavad aruanded.doc

Microsoft Word a. I kvartali täiendavad aruanded.doc AS SEB Pank Grupp 2009. a. I kvartali täiendavad aruanded (vastavalt Eesti Panga Presidendi 21.12.2007.a. määrusele nr. 20) Bilanss 31.03.09 1501 1. Raha ja nõuded keskpankadele 5809.7 5810.3 1503 2. Kauplemiseks

Rohkem

Microsoft Word a. II kvartali täiendavad aruanded.doc

Microsoft Word a. II kvartali täiendavad aruanded.doc AS SEB Pank Grupp 2008. a. II kvartali täiendavad aruanded (vastavalt Eesti Panga Presidendi 21.12.2007.a. määrusele nr. 20) SEB Pank, bilanss 30.06.08 1501 1. Raha ja nõuded keskpankadele 5242.0 5242.0

Rohkem

Sularahateenuse hinnastamise põhimõtted SRK 3 12_

Sularahateenuse hinnastamise põhimõtted SRK 3 12_ Koostas: E. Vinni (sularahateenuste müügijuht) Kinnitas: P. Sarapuu (juhatuse esimees) Vers.: 2 Lk: 1/7 Sularahateenuse hinnastamise põhimõtted Koostas: E. Vinni (sularahateenuste müügijuht) Kinnitas:

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 12548743 tänava/talu nimi, Kooli tn 6 maja ja korteri number: alevik: Puka alevik vald: Puka vald

Rohkem

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid )

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid ) 1(6) 1. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna kujundamise põhimõtted Aktsiaselts tegevuskulude arvestuse aluseks on auditeeritud ja kinnitatud aastaaruanne. Hinnakujunduse analüüsis kasutatakse Aktsiaseltsi

Rohkem

Microsoft Word - SEB_Progressiivne_Pensionifond_investeeringute_aruanne_jaanuar_2012.doc

Microsoft Word - SEB_Progressiivne_Pensionifond_investeeringute_aruanne_jaanuar_2012.doc SEB PROGRESSIIVNE PENSIONIFOND Investeeringute aruanne seisuga 3.0.202 SEB Progressiivse Pensionifondi Investeeringute aruanne seisuga 3.0.202 on kinnitatud AS SEB Varahalduse juhatuse poolt. Nimi Kuupäev

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Skandinaavia TOP10 alusvara \374levaade)

(Microsoft PowerPoint - Skandinaavia TOP10 alusvara \374levaade) Pakkumine kehtib 29.10.2007 InvesteerimisHoius SKANDINAAVIA TOP10 Aktsiainvesteeringu tootlus, hoiuse turvalisus 1 Skandinaavia maade majandus Rootsi SKP kasvu oodatakse 3,6% 2007.aastal ja 3% 2008. aastal.

Rohkem

EKP/2007/4

EKP/2007/4 C 136/6 SOOVITUSED EUROOPA KESKPANK EUROOPA KESKPANGA SOOVITUS, 31. mai 2007, millega muudetakse soovitust EKP/2004/16 Euroopa Keskpanga statistikaaruandluse nõuete kohta maksebilansi ja rahvusvahelise

Rohkem

Kohuslustik Pensionifond Sampo Pension Üldsätted TINGIMUSED Käesolevad tingimused {edaspidi "Tingimused") sätestavad Kohuslusliku Pensionifondi

Kohuslustik Pensionifond Sampo Pension Üldsätted TINGIMUSED Käesolevad tingimused {edaspidi Tingimused) sätestavad Kohuslusliku Pensionifondi Kohuslustik Pensionifond Sampo Pension 50 1. Üldsätted TINGIMUSED Käesolevad tingimused {edaspidi "Tingimused") sätestavad Kohuslusliku Pensionifondi Sampo Pension 50 tegevuse alused ning osakuomanike

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

Microsoft Word - LHV Equity Funds_EE.doc

Microsoft Word - LHV Equity Funds_EE.doc I LHV aktsiafondid Jaanuar 2010 Kuuülevaade Jaanuar tõi kaasa korrektsiooni Jaanuaris tegid suuremad aktsiaturud korrektsiooni allapoole. Suurimad langejad olid Ladina-Ameerika, Aasia ja Lääne-Euroopa

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET ESMA35-43-1562 ESMA teade Teade hinnavahelepingutega seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. jaanuaril 2019 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr

Rohkem

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 21.2.2018 A8-0016/47 47 Caldentey, Martin Schirdewan, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Rina Ronja Kari, Miguel Viegas, Javier Couso Permuy Artikkel 8aaa lõige 1 1. Iga

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 ärinimi: registrikood: 12833490 tänava/talu nimi, Haraka tn 35 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun 30.06.2011 lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juuni 2011 Äriregistri kood 11058103 Aadress: Roosikrantsi 11, Tallinn 10119

Rohkem

Microsoft Word - AS Kawe Kapital 2007 aruanne.doc

Microsoft Word - AS Kawe Kapital 2007 aruanne.doc MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2007 aruandeaasta lõpp: 31.12.2007 ärinimi: AS KAWE KAPITAL registrikood: 10179365 tänava nimi/maja number: Pärnu mnt. 15 linn: Tallinn postisihtnumber:

Rohkem

Juhatuse otsus

Juhatuse otsus JUHATUSE OTSUS Tallinn 17. oktoober 2014 nr. 4.1-1/55 ÜLDKORRALDUS Finantsinspektsiooni valikud lähtuvalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 575/2013 1. Õiguslik alus 1.1. Finantsinspektsiooni

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

Microsoft Word - tmp237F6E47-F6E D-5BAFD doc

Microsoft Word - tmp237F6E47-F6E D-5BAFD doc Käesolevad tingimused on algselt koostatud rootsi keeles. Juhul, kui esinevad erinevused rootsi- ja eestikeelsete tingimuste vahel, loetakse õigeks rootsikeelsed tingimused. VÕLAKIRJA TINGIMUSED Võlakiri

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80341695 tänava nimi Telliskivi tn 60 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10412

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2017_teravili (1).docx

Microsoft Word - L_5_2017_teravili (1).docx Maaeluministri.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. oktoobri 07 määruse nr 70 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete valgurikaste taimede

Rohkem

AS Tuleva Fondid Majandusaasta aruanne Juriidiline aadress: Telliskivi 60 Tallinn, Eesti Vabariik Äriregistri nr:

AS Tuleva Fondid Majandusaasta aruanne Juriidiline aadress: Telliskivi 60 Tallinn, Eesti Vabariik Äriregistri nr: AS Tuleva Fondid Majandusaasta aruanne 01.01.2018-31.12.2018 Juriidiline aadress: Telliskivi 60 Tallinn, 10412 Eesti Vabariik Äriregistri nr: 14118923 Telefon: +372 644 5100 E-mail: tuleva@tuleva.ee Audiitor:

Rohkem

Hinnakiri kehtiv alates Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, k

Hinnakiri kehtiv alates Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, k Hinnakiri kehtiv alates 03.07.2019 Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, kui kuus tehakse vähem kui 10 väljaminevaid makseid

Rohkem

EREFIII_prospekt_lisadega_130519_0.pdf

EREFIII_prospekt_lisadega_130519_0.pdf EfTEN REAL ESTATE FUND III AS AKTSIATE AVALIKU PAKKUMISE, KAUPLEMISELE VÕTMISE JA NOTEERIMISPROSPEKT 1 000 000 LIHTAKTSIAT NOMINAALVÄÄRTUSEGA 10 EUROT AKTSIA KOHTA AKTSIATE PAKKUMISHIND 16 EUROT PAKKUMISE

Rohkem

EN

EN ET ET ET EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Ettepanek: Brüssel 23.9.2009 KOM(2009) 491 lõplik 2009/0132 (COD) EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2003/71/EÜ väärtpaberite üldsusele

Rohkem

Hinnakiri kehtiv alates Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus C2 C3 Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekont

Hinnakiri kehtiv alates Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus C2 C3 Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekont Hinnakiri kehtiv alates 03.07.2019 Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekonto avamiseks esitatud dokumentide analüüs/ Maksekonto avamine

Rohkem

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi Vorm KMD INF A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 0. kuupäevaks Kinnitan, et deklareeritavad arved puuduvad Esitan arvete andmed

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

Microsoft Word _Toorainesektor_Tingimused_Eesti.doc

Microsoft Word _Toorainesektor_Tingimused_Eesti.doc Käesolevad tingimused on algselt koostatud soome keeles. Juhul, kui esinevad erinevused soome- ja eestikeelsete tingimuste vahel, loetakse õigeks soomekeelsed tingimused. VÕLAKIRJA TINGIMUSED Võlakiri

Rohkem

Tootmine_ja_tootlikkus

Tootmine_ja_tootlikkus TOOTMINE JA TOOTLIKKUS Juhan Lehepuu Leiame vastused küsimustele: Mis on sisemajanduse koguprodukt ja kuidas seda mõõdetakse? Kuidas mõjutavad sisemajanduse koguprodukti muutused elatustaset? Miks sõltub

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TEUK ettekanne pptx

Microsoft PowerPoint - TEUK ettekanne pptx Hinnanguliselt on võimalik rajada kaugkütte baasil koostootmisjaamu võimsusega 2...3 MW Viljandis, Kuressaares, Võrus, Haapsalus, Paides, Rakveres, Valgas, Jõgeval, Tartuskokku ca 20 MW Tööstusettevõtete

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

Monitooring 2010f

Monitooring 2010f Lõimumiskava monitooring 2010 Raivo Vetik, TLÜ võrdleva poliitika professor Kohtumine Rahvuste Ümarlauas 24. september, 2010 Uuringu taust TLÜ uurimisgrupp: Raivo Vetik, Jüri Kruusvall, Maaris Raudsepp,

Rohkem

Microsoft Word - LHV Equity Funds_EE.doc

Microsoft Word - LHV Equity Funds_EE.doc LHV aktsiafondid Oktoober 2008 Kuuülevaade Pime sügis Niigi mustades toonides börsisügisele lisas lõppenud oktoober veelgi tumedaid toone. Nii lõpetasid kuu sügavas miinuses pea kõik maailma aktsiaturud

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Microsoft Word - LHV Varahaldus _templitega_ est.docx

Microsoft Word - LHV Varahaldus _templitega_ est.docx AS LHV Varahaldus Majandusaasta aruanne 2010 Majandusaasta aruanne 01.01.2010-31.12.2010 Ärinimi AS LHV Varahaldus Äriregistri number 10572453 Juriidiline aadress Tartu mnt. 2, Tallinn 10145 Telefon (372)

Rohkem

VÕLAKIRJADE KOKKUVÕTE, SEERIA 2 Käesolev kokkuvõte on lühiülevaade informatsioonist, mis on avaldatud AS LHV Group (edaspidi Selts) põhiprospektis (ed

VÕLAKIRJADE KOKKUVÕTE, SEERIA 2 Käesolev kokkuvõte on lühiülevaade informatsioonist, mis on avaldatud AS LHV Group (edaspidi Selts) põhiprospektis (ed VÕLAKIRJADE KOKKUVÕTE, SEERIA 2 Käesolev kokkuvõte on lühiülevaade informatsioonist, mis on avaldatud AS LHV Group (edaspidi Selts) põhiprospektis (edaspidi Prospekt) seoses kavandatava võlakirjade avaliku

Rohkem

„Minu konto“

„Minu konto“ PENSIONIKESKUS AS Iseteenindusportaal Minu Konto funktsionaalsus ja kasutusjuhend Aprill 2019 Sisukord 1. Sissejuhatus... 2 2. Mõisted... 2 3. Identifitseerimine... 2 4. Isiku andmed, andmete kontrollimine

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015 TSD lisa 1 täitmise juhend Olulisemad muudatused deklareerimisel alates 01.01.2015 vorm TSD lisal 1. Alates 01.01.2015 muutus vorm TSD ja tema lisad. Deklaratsioonivorme muutmise peamine eesmärk oli tagada

Rohkem

TSD lisa 7 täitmise kord alates Sisukord I. osa Maksustatavad dividendid ja muud kasumieraldised, väljamaksed omakapitalist, varjatud kasum

TSD lisa 7 täitmise kord alates Sisukord I. osa Maksustatavad dividendid ja muud kasumieraldised, väljamaksed omakapitalist, varjatud kasum TSD lisa 7 täitmise kord alates 01.01.2019 Sisukord I. osa Maksustatavad dividendid ja muud kasumieraldised, väljamaksed omakapitalist, varjatud kasumieraldised, välismaiste kontrollitavate äriühingute

Rohkem

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun 30.06.2010 lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juuni 2010 Äriregistri kood 11058103 Aadress: Roosikrantsi 11, Tallinn 10119

Rohkem

Microsoft Word - LHV Equity Funds_EE.doc

Microsoft Word - LHV Equity Funds_EE.doc LHV aktsiafondid Märts 2010 Kuuülevaade Märtsis toimus aktsiaturgudel tugev tõus Märtsi iseloomustasid Kreeka võlaprobleemi ümber keerlevad jutud ning euro odavnemise jätkumine. Majandusstatistika oli

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80326129 tänava/talu nimi, Trummi tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Optsioonid(dets08) [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - Optsioonid(dets08) [Read-Only] Alustame algusest: Optsioonid Ragnar Plees Tallinn, 02.12.2008 Optsioonid Optsioonide kauplemine reguleeritud turul nagu me seda täna tunneme algas 1973 aastal. Alates sellest ajast on optsioonide kauplemise

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

Tootmise digitaliseerimine

Tootmise digitaliseerimine Pildi autor: Meelis Lokk Tootmise digitaliseerimise toetus Raimond Tamm, Tartu abilinnapea 20.03.2019 Tootmise digitaliseerimise toetus Eesti on avalike teenuste digitaliseerimise osas Euroopa liider Töötlevas

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2016/ 948, juuni 2016, - ettevõtlussektori varaostukava rakendamise kohta (EKP/ 2016/ 16)

EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2016/ 948, juuni 2016, - ettevõtlussektori varaostukava rakendamise kohta (EKP/ 2016/ 16) L 157/28 EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2016/948, 1. juuni 2016, ettevõtlussektori varaostukava rakendamise kohta (EKP/2016/16) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

Rohkem

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine Märjamaa Vallavalitsus Lea Laurits 17.02. Eelarve ülesehitus ja esitlusviis Märjamaa valla eelarve koostamise aluseks on: Märjamaa valla arengukava 2010-2025 Märjamaa valla eelarvestrateegia -2018 Märjamaa

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode] Olavi-Jüri Luik Vandeadvokaat Advokaadibüroo LEXTAL 21.veebruar 2014 i iseloomustab Robin Hood ilik käitumine kindlustus on rikas ja temalt raha võtmine ei ole kuritegu. Näiteks näitavad Saksamaal ja USA-s

Rohkem