TALLINNA ÄRIPANGA AS AVALIK 2001.AASTA 12 KUU VAHEARUANNE (vastavalt Eesti Panga presidendi 19.oktoobri 1999.a. määrusele nr.25, Eesti Panga presidend

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "TALLINNA ÄRIPANGA AS AVALIK 2001.AASTA 12 KUU VAHEARUANNE (vastavalt Eesti Panga presidendi 19.oktoobri 1999.a. määrusele nr.25, Eesti Panga presidend"

Väljavõte

1 TALLINNA ÄRIPANGA AS AVALIK 2001.AASTA 12 KUU VAHEARUANNE (vastavalt Eesti Panga presidendi 19.oktoobri 1999.a. määrusele nr.25, Eesti Panga presidendi 09.veebruari 2000.a. määrusele nr.1 ja Eesti Panga presidendi a. määrusele nr 1)

2 SISUKORD AVALIK 2001.AASTA 12 KUU VAHEARUANNE 1 KOONDINFORMATSIOON SISSEJUHATUS KREDIIDIASUTUSE ÜLDANDMED AUDIITOR JUHATUSE AVALDUS SELETUSKIRI KREDIIDIASUTUSE KONTSERNI KIRJELDUS RISKID Krediidirisk Tururisk Likviidsusrisk Maarisk Operatsioonirisk Sisekontrollisüsteem NORMATIIVID SUHTARVUD REITINGUD KOHTUVAIDLUSED RAAMATUPIDAMISE ARUANDED

3 AVALIK 2001.AASTA 12 KUU VAHEARUANNE 1 Koondinformatsioon Aruandekuupäev : a. TALLINNA ÄRIPANGA AS Tallinna Äripanga AS, Estonia pst 3/5 Tallinn Seisuga 31.detsember 2001 puudub Tallinna Äripangal rahvusvaheline reiting. Tallinna Äripanga AS majandustegevuse pôhinäitajad Pôhinäitajad Pank Grupp 1. Vara kokku (bilansimaht) Puhaskasum Omakapitali tulukus (ROE) 2.14% 2.31% 4. Vara tootlikkus (AU) 2.15% 2.09% 5. Laenude kogusumma % varadest 26.1% 28.4% 6. Tähtajaks tasumata nõuete summa % varadest 2.2% 2.4% 7. Laenukahjumite eraldiste summa Omavahendite summa (neto) Kapitali adekvaatsus 35.8% 33.9% mlj.eek Avaliku vahearuande avalikustamise päev: a. 3

4 AVALIK 2001.AASTA 12 KUU VAHEARUANNE 2 SISSEJUHATUS 2.1 Krediidiasutuse üldandmed Ärinimi: TALLINNA ÄRIPANGA AS Asukoht ja aadress: Estonia pst 3/5, Tallinn Registreerinud riik: Eesti Vabariik Registreerimise kuupäev: Registrikood: Register: Eesti Vabariigi Äriregister 2.2 Audiitor Audiitori nimi: Veiko Hintsov Audiitori kutse andmise aeg: , litsents nr 328 Audiitoriühingu ärinimi: Deloitte & Touche Eesti AS Audiitoriühingu registrikood: Audiitori asukoht ja aadress: Suur-Karja 21, Tallinn Tallinna Äripanga AS-i 2001.a. 12 kuu avalik vahearuanne on koostatud seisuga a. ning hõlmab aruandeperioodi a. kuni a. Nimetatud perioodi kohta oli audiitori poolt teostatud vaheaudit. Aruanne on koostatud Eesti kroonides ning esitatud miljonites kroonides. 4

5 AVALIK 2001.AASTA 12 KUU VAHEARUANNE 2.3 Juhatuse avaldus Tutvununa Avalikus 12 kuu vahearuandes esitatud informatsiooniga on juhatus seisukohal, et: Avalik 12 kuu vahearuanne koosneb järgmistest osadest ja aruannetest: Sissejuhatus Seletuskiri Raamatupidamise aruanne ning sisaldab kogu Eesti Panga presidendi 19.oktoobri 1999.a. määrusega nr 25. ja 09.veebruari 2000.a. määrusega nr.1 ja Eesti Panga presidendi a. määrusega nr 1 Avaliku 12 kuu vahearuande kohta sätestatud nõuetele vastavat informatsiooni Avalikus 12 kuu vahearuandes esitatud andmed ja lisainformatsioon on tõene ning terviklik. Esitatud aruannetest ei ole välja jäetud midagi, mis oleks mõjutanud nende sisu ja tähendust. Raamatupidamisaruannete koostamisel on järgitud Raamatupidamise seaduse sätestatud rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtteid. Käesolev Avalik 12 kuu vahearuanne vastab Rahvusvaheliste Raamatupidamise Standardite nõuetele. Valeri Haritonov Juhatuse esimees 5

6 3 SELETUSKIRI AVALIK 2001.AASTA 12 KUU VAHEARUANNE 3.1 Krediidiasutuse kontserni kirjeldus Järgnevalt on toodud Tallinna Äripanga AS konsolideerimisgruppi kuuluvate äriühingute üldandmed: Emaettevõte Tallinna Äripanga AS, asukoht Estonia pst.3/5, Tallinn 15097, pangandus, registreeritud , registrikood , register: EV Äriregister Tütarettevõte: TBB Liisingu AS, Estonia pst.3/5, Tallinn, liising, registreeritud , registrikood , register: EV Äriregister, aktsiakapital EEK, Tallinna Äripanga osaluse suurus 100% Tallinna Äripanga AS kontserni ja konsolideerimisgrupi vahel erinevusi ei ole. Tallinna Äripanga AS 2001.a. IV kvartali olulised majandussündmused: Tallinna Äripanga AS tähistas 2001.a. detsembris panga asutamise 10-ndat aastapäeva. 3.2 Riskid RISKIDE JUHTIMISE ÜLDPÕHIMÕTTED Pangandus on seotud riskide võtmisega. Riskide juhtimisel on lähtutud EV seadustest ja Eesti Panga poolt kehtestatud piirangutest, samuti heast pangandustavast ning Tallinna Äripanga poolt kinnitatud riskide juhtimise metoodikast. Riskide juhtimise metoodika põhjal teostatakse dekaadselt (10, 20, 30 kuupäevade seisuga) monitooringut, jälgimaks pangasiseste normatiivide täitmist. Samuti esitatakse panga juhatusele ja aktivate-passivate komiteele iga kuu teisel teisipäeval analüütiline raport riskijuhtimise metoodikas ettenähtud finantsriskide normatiividest kinnipidamise kohta. Efektiivsuse koondnäitajad esitatakse samaks tähtajaks kvartaalselt. Finantsriskide haldamisega tegelevad pangas Aktivate-passivate juhtimise komitee (edaspidi APJK) ja krediidikomitee. APJK ülesandeks on saavutada selline varade ja kohustuste struktuur, mis tagaks pangale maksimaalse kasumi ning maksevõimelisuse. Krediidikomitee tegeleb kliendi krediidiriski hindamisega ning panga laenuportfelliga seotud riskide juhtimisega. Laenuportfelli optimaalset mahtu arvestatakse igakuiselt ja võrreldakse seda panga faktilise laenuportfelli mahuga. Riskide juhtimise süsteemi tähtsaks komponendiks on panga tegevuse juhtimise organisatsiooniline struktuur, mille kohaselt panga juhatuse liikmed kannavad isiklikku varalist vastutust riskide kontrollimise eest enda vastutusalas. Panga igapäevase finantstegevusega kaasnevaid riske juhitakse limiitide ja normatiivide süsteemi abil. Limiidid ja normatiivid vaadatakse üle igakuuliselt ning vajadusel korrigeeritakse neid. Panga poolt võetavate riskide katteks hoitakse piisav kogus omavahendeid. 6

7 AVALIK 2001.AASTA 12 KUU VAHEARUANNE Valuutariski kontrolli põhialuseks on juhatuse poolt kinnitatud maksimaalsed avatud valuutapositsioonid, mis on kooskõlas Eesti Panga poolt kehtestatud avatud netovälisvaluutapositsiooni piirmääradega Krediidirisk Krediidirisk tuleneb tõenäolisest kahjust, mis võib tekkida võlaõiguslikest lepingutest (nt. laenulepingutest) tulenevate kliendipoolsete kohustuste ebakorrektsel täitmisel või mittetäitmisel või muude tegurite tõttu (sh. tagatise ebapiisavus). Oma laenutegevuses juhindub Tallinna Äripank Eesti Vabariigi seadusandlusest ning Tallinna Äripanga normatiivaktidest, sealhulgas juhatuse poolt kinnitatud krediidipoliitikast. Krediidiriski võtmise otsustab kollegiaalselt panga krediidikomitee. Krediidiriski, mis ületab 10% panga omavahenditest võtmise peab aktsepteerima ka panga nõukogu. Panga riskivõtmise põhimõtted on alljärgnevad: 1) risk peab olema hinnatav; 2) risk peab olema nõuetekohaselt tagatud; 3) tagatis peab olema nõuetekohaselt kindlustatud; 4) riskid peavad olema hajutatud erinevate majandusharude ja piirkondade vahel ning tähtaegade ja tagatiste abil; 5) tugeva järelevalvesüsteemiga peab olema tagatud võimalike probleemide avastamine võimalikult varases staadiumis, et vältida ja vähendada laenukahjumeid. Krediidiriski hindamine toimub nii enne laenu väljastamist kui ka hiljem igakuiselt teostatava monitooringu alusel. Krediidiriski mõõtmine hõlmab endas tegevusi nagu: krediidiklientide senise tegevuse hindamine; juhtkonna ja omanike riskitaseme hindamine; tagatiste hindamine; tagatiste kindlustatus; äriplaani ning esitatud kassavoogude prognooside analüüs ja hindamine; potentsiaalse kliendi usaldusväärsus ja tuntus pangale; positiivne krediidiajalugu; laenutaotleja maariski hindamine, milleks kasutatakse Baseli komitee metoodikat. Väljaantud ja väljaantavad laenud kaetakse täielikult Panga omavahendite ja kaasatud vahendite poolt (s.h. sihtotstarbelised laenud ja nõudmiseni hoiused). Laenuportfell võib moodustada kuni 45% i panga bilansi mahust. Ühe laenusaaja kohustused panga ees ei tohi ületada 10% i panga omavahenditest, v.a panga nõukogu otsuse alusel. Ühele majandusharule või tööstusalaharule väljaantud laenude maht ei tohi ületada 25% i laenuportfellist. 7

8 AVALIK 2001.AASTA 12 KUU VAHEARUANNE Igakuiselt teostatakse laenuportfelli monitooringut, mille käigus vaadeldakse iga üksikut laenu ja klienti eraldi. Hindamisel pöörab pank tähelepanu laenulepingu tingimuste täitmisele, sh. lepingujärgsete maksete õigeaegsusele, kliendi finantsseisundile, tagatise seisundile, pangale vajaliku informatsiooni ja dokumentatsiooni esitamisele. Monitooringu käigus toimub panga laenuportfelli hindamine, mida kajastav raport esitatakse panga juhtkonnale. Panga juhtkond hindab kvartaalselt ebatõenäoliste laenude ja nõuete laekumise tõenäolisust vastavalt eelpoolt toodud põhimõtetele. Iga laenukliendi jaoks koostatakse laenuprovisjon eraldi, panga terve laenuportfelli provisjoni moodustub eraldi laenuprovisjonide summa. Kliendi laenuprovisjon koosneb kahest osast: 1) Laenu üldprovisjon, mis sõltub laenukliendi krediidireitingust; 2) Avatud riskipositsioon ehk laenutagatisega katmata summade provisjon, mis sõltub tagatise väärtuse võimalikest muutustest. Esmaselt hindavad laenuportfelli laenuosakonna töötajad, kelle poolt koostatud provisjoni ülevaate ja ettepanekute alusel otsustab panga juhatus laenuprovisjonide ulatuse. Laenude jälgimist ning provisjoneerimist kontrollitakse panga sissekontrolli, EV Finantsinspektsiooni ning rahvusvahelise audiitori poolt Tururisk Tururisk on potentsiaalne kahjum, mis võib tekkida muutustest valuutakurssides, intressimäärades ning väärtpaberite, samuti ka kinnis- ja/või vallasvara väärtuses. Tururiskist on mõjutatavad enamus pangateenustest: laenud, hoiused, tuletisinstrumendid, pikaajalised arvelduslaenud. Kuna korporatiivsete väärtpaberite portfell ja tuletisinstrumentide maht pangas ei oma olulist suurust, siis ei tekita need ka olulist riski pangale. Tallinna Äripank hindab riske igapäevaselt kasutades selleks erinevaid riskimõõtmise tehnikaid ja juhtimise vahendeid olenevalt tururiskitüübist. Tururiskide juhtimise instrumendid on välja toodud riskide juhtimise metoodikate erinevates osades. Riskide juhtimises kasutab pank järgmiseid meetodeid: Olemasolevate valuutaressursside aktivad nomineeritakse ühtedes ja samades valuutades. Eesti kroonides väljaantavate pikaajaliste laenude lepingutes on eesti kroon tagastamisel seotud euroga (EUR). Tagatiste turuhinna muutuste risk on maandatud selle kaudu, et pank laenab raha summas 60% laenutagatise hindamisväärtusest. On kehtestatud personaalsed avalikud välisvaluuta positsiooni limiidid valuuta ja instrumentide osas. Valuutariskide maandamiseks kasutatakse tuletisinstrumente (forward- ja swaptehinguid). Panga ressursibaasi stabiilsus tagatakse konkurentsivõimeliste ja atraktiivsete intressimäärade pakkumistega tähtajalistele deposiitidele. 8

9 AVALIK 2001.AASTA 12 KUU VAHEARUANNE Tururiskide juhtimisega pangas tegelevad APJK, juhatus, samuti laenuosakonna ja välisarvelduste osakonna töötajad Likviidsusrisk Likviidsus iseloomustab panga võimet täita endale võetud kohustusi igal ajahetkel. Likviidsusrisk tekib tähtaegade erinevusest (aktivate tähtajad ületavad passivate tähtaegu) ja ühtlasi ka passivate intressitundlikkusest. Likviidsusriski juhtimiseks kasutab pank järgmisi meetodeid: Panga likviidsusriski reguleerimise aluseks on Eesti Panga kohustusliku reservi nõue. Jälgitakse Eesti Panga poolt kehtestatud Krediidiasutuse usaldusnormatiive. Kasutatakse pangasisest integraalset likviidsusnäitajat, mis arvestatakse iga 10 päeva järel kolme erineva faktori alusel. Jälgitakse mitmeid koefitsiente ja limiite riskide juhtimise metoodikas. Nende limiitide alusel kehtestatakse likviidsusportfelli minimaalne ja maksimaalne maht. Jälgitakse, et panga kassas oleks piisav varu sularaha. Pank kasutab likviidsusriski juhtimiseks põhiliselt bilansilisi instrumente. Lühiajaliste instrumentidena võiks mainida arvelduskrediite, pankadevahelisi laene, müügi- ja tagasiostutehinguid, klientide hoiuseid. Pikaajalisteks instrumentideks on laenud teistelt finantsinstitutsioonidelt ning omakapital. Jälgitakse, et laenuportfelli osakaal varades ei ületaks 45%. Lühiajalisi kohustusi ei kasutata pikemateks investeeringuteks, kui 1 kuu. Investeerimise summa eraldamiseks rahaturu instrumentidesse tähtajaga kuni 10 päeva kasutatakse lühiajaliste kohustuste arvestuslikku koefitsienti (mitte rohkem kui 20% lühiajaliste kohustuste mahust). Tähtajalised deposiidilepingud on koostatud selliselt, et deponeerija on kohustatud panka deposiidilepingu ennetähtaegsest lõpetamisest teavitama kirjalikult vähemalt 30 päeva ette. Pank omab ligipääsu rahvusvahelistele rahaturgudele. Likviidsuse juhtimise ja sellest tuleneva riski igapäevase haldamisega tegeleb töörühm, kuhu kuuluvad töötajad raamatupidamise- ja välisarveldusosakonnast ning laenuosakonnast. Likviidsusriskide juhtimisega tegelevad APJK ja Krediidikomitee. APJK teostab aktivate monitooringut, kontrolli ja ümberpaigutamist, eesmärgiga saavutada võimalikult optimaalne bilansi struktuur. Likviidsusriskide juhtimise strateegilisi küsimusi arutab APJK regulaarselt mitte vähem kui üks kord kuus. Töörühm kontrollib panga likviidsustaset pidevalt (igapäevaselt) ning kord nädalas esitab panga juhatusele oma tegevuse aruande Maarisk Rahvusvahelistes mastaapides tegutsevate krediidiasutuste, sh Tallinna Äripanga jaoks on oluline hinnata adekvaatselt maariski. Maarisk koosneb kahest komponendist: majanduslikust ja poliitilisest riskist. 9

10 AVALIK 2001.AASTA 12 KUU VAHEARUANNE Majanduslik risk hõlmab üldist majandus- ja finantsjuhtimise taset riigis (nii makromajanduses kui ettevõtetes), riigi konkurentsivõimet maailmaturul, maksebilansi olukorda, rahvusvaluuta stabiilsust jms. Poliitilise riski suuruse määrab poliitilise süsteemi stabiilsus, suhted naaberriikidega ja julgeolekugarantiid. Poliitilise riski hindamisel on mõeldud sellele, kuidas nimetatud tegurid võivad mõjutada omandiõigust. Reaalsed majanduslikud ja poliitilised riskid on omavahel läbipõimunud ja neid tuleb hinnata ühtse tervikuna. Maariski võib defineerida järgmisel viisil: Konverteerimise risk (rahvusvaluuta devalveerimine); Rahaliste vahendite ülekande riskid; Riigi maksevõimetuse risk (default). Maariski maandamiseks kasutab pank järgmisi meetmeid: Konverteerimise risk - Pank ei teosta operatsioone nende riikide valuutadega, mille konverteerimine on piiratud. - Pank ei teosta operatsioone nende riikidega, mille rahvusvaheline maine on ebaselge või ebastabiilne. - Pank ei paiguta oma aktivaid nendesse riikidesse, millede rahvusvaluuta konverteerimine on piiratud. Rahaliste vahendite ülekande riskid - Kõik valuuta ostu-müügi operatsioonid teostatakse läbi diilingusüsteemi REUTERS Pank ei ava korrespondentkontosid riikides, millede poliitilised ja/või majanduslikud riskid on kõrged. Riigi maksevõimetuse risk - Vastavat riski reguleeritakse läbi range korrespondentpankade valiku, eelistades SRÜ riikide pankasid. Peale Venemaa 1998.a. majanduskriisi teostab panga juhatus regulaarset monitooringut Venemaa finantssüsteemi hetkeseisu kohta. Kasutusel olev limiidisüsteem Maariskide juhtimiseks on võetud kasutusele maa limiitide süsteem. Limiidid on jagatud vastavalt A ja B tsooni riikideks. Limiitide arvestuseks on pangas kasutusele võetud kiirlikviidsete aktivate maht. B-tsooni riikide suhtes omab Venemaa eraldi limiiti. Maariski limiidid kinnitab APJK ja panga juhatus. Maariski limiite korrigeeritakse vajadusel korraliselt mitte harvemini, kui 1 kord aastas. Vajadusel toimub limiitide korrigeerimine tihedamini. Kõiki ülalnimetatud riske analüüsib, haldab ja kontrollib APJK ja panga juhatus. Vajadusel kaasatakse eelpool nimetatud töösse ka vastavaid kogemusi omavad panga nõukogu liikmed. 10

11 AVALIK 2001.AASTA 12 KUU VAHEARUANNE Operatsioonirisk Operatsioonirisk tähendab riski, mis pangasiseste või -väliste tegurite mõjul võib negatiivselt mõjutada panga tegevust ning viia kahjumi tekkimiseni. Nimetatud risk koosneb alljärgnevatest riskidest: infotehnoloogiline risk; protseduuririsk; personalirisk; juriidiline risk. Operatsiooniriski maandamiseks on Tallinna Äripangas tehingute administreerimiseks loodud kontrollisüsteem, mis tagab teostatud tehingutele mitmekordse järelvalve. Minimaliseerimaks infotehnoloogilise riski faktoreid on loodud sisemine infokaitsesüsteem ja protseduurireeglid, mis kõrvaldavad pangasisese põhiinformatsiooni mittesanktsioneeritud juurdepääsu. Infotehnoloogia riskide jälgimise efektiivsus leidis kinnitust näiteks aastatuhande vahetumise probleemi lahendamise käigus. Infotehnoloogilise riski maandamiseks täiustati 2001.a. 1 kvartalis oluliselt panga infotehnoloogilist riistvara. Võimaliku protseduuririski maandamiseks kasutab pank standardseid protseduurireegleid, mis peavad tagama toodete igakülgse kaetuse lepingute, kontrolltoimingute ja tõese raamatupidamisliku kajastamisega. Nimetatud süsteemi toimimist ning efektiivsust kontrollivad panga sisekontrolli osakond ning jurist, kes viivad protseduurireeglitest kinnipidamise tagamiseks regulaarselt läbi kontrollimisi sõlmitud või sõlmimisel olevatele lepingutele ning teevad analüüse võimalike riskide väljaselgitamiseks. Personaliriski reguleeritakse töötajate valiku ning paigutusprintsiipide abil. Kaadri valiku printsiibiks on eelnevalt hinnata töötaja professionaalset sobivust, kvalifikatsiooni ning lojaalsust. Töötajaile on kehtestatud pädevuse piirid, millede ületamisel ning pangale sellega kahju tekitamisel kannab töötaja isiklikku varalist vastutust tekitatud kahju ulatuses. Juriidiline risk. Pank kasutab tehingute teostamisel standardseid lepinguid. Kõik lepingute tingimused kooskõlastatakse panga juristiga ja vajaduse korral tellitakse juriidiline ekspertiis. Märkimisväärset osa krediitide tagamisega seotud lepingutest kontrollitakse EV notaribüroodes. Kõiki operatsiooniriske kontrollivad ja haldavad panga juhatus, sisekontrolliteenistus, panga jurist ning spetsialist IT-osakonnast. 11

12 AVALIK 2001.AASTA 12 KUU VAHEARUANNE Sisekontrollisüsteem Sisekontrollisüsteem hõlmab Tallinna Äripanga grupi tegevust tervikuna. Sisekontrollisüsteem on nõukogu, juhatuse ja personali kooskõlastatud tegevus, mille ülesandeks on tagada üldiste püstitatud eesmärkide võimalikult efektiivne saavutamine, aruandluse vastamine tegelikkusele ning kehtivate õigusnormide täitmine. Sisekontrollisüsteemi olemasolu ja funktsioneerimise eest vastutab panga juhtkond. Efektiivse sisekontrollisüsteemi tagamine seisneb panga nõukogu, juhatuse ja sisekontrolliteenistuse kooskõlastatud tegevuses. Iga juhtimistasand täidab sisekontrollisüsteemis oma kindlaid ülesandeid. Nõukogu teostab järelvalvet panga ja tütarettevõtte tegevuse üle, jälgides vastavate juhatuste tööd, kehtestades konsolideerimisgrupi strateegia ning üldised riskijuhtimise põhimõtted. Juhatuse ülesanne on igapäevase äritegevuse korraldamine, sealhulgas iga juhtimistasandi pädevuse määratlemine, ametijuhendite ja sisemiste eeskirjade kehtestamine. Juhatuse liikmed kannavad samuti vastutust kehtivate tegevuskavade ja protseduuride täitmise eest. Sisekontrolliteenistuse eesmärgiks on varade säilimise jälgimine, panga aktsionäride, hoiustajate ja kreeditoride huvide kaitsmine ning panga tegevust reguleerivatest õigusaktidest ja heast pangandustavast kinnipidamise jälgimine. Oma eesmärgi saavutamiseks täidab sisekontrolliteenistus ülesandeid, milleks on muuhulgas sisedokumentide kontroll, panga töös esinevate puuduste otsimine, sisekorraeeskirjade rikkumise, ülesannete täitmata jätmiste ja volituste ületamise juhtumite uurimine ning neile tähelepanu juhtimine ja ettepanekute tegemine nimetatud puuduste kõrvaldamiseks. Sisekontrolli teenistus tegutseb vastavalt Tallinna Äripanga nõukogu poolt kinnitatud tööplaanile. Tallinna Äripanga sisekontrolli tegevust on koos finantstegevuse auditeerimisega hinnanud ka sõltumatud audiitorid, hinnates sisekontrolli toimingud piisavateks. 3.3 Normatiivid Kapitali adekvaatsus Vt. lisa 1.1 Kapitali Adekvaatsus. Valuutade netopositsioon Vt. lisa 1.2 Valuutade Netopositsioonid Likviidsus Vt. lisa 1.3 Nõuded ja kohustused tähtaegade lõikes. Riskide kontsentreerumine Vt. lisa 1.4 Riskide kontsentreerumine. 3.4 Suhtarvud Vt. lisa 1.5 Suhtarvud. 12

13 AVALIK 2001.AASTA 12 KUU VAHEARUANNE 3.5 Reitingud Seisuga 31. detsember 2001 puudub Tallinna Äripangal rahvusvaheline reiting. 3.6 Kohtuvaidlused Praegusel momendil Tallinna Äripangal ning temaga ühise konsolideerimisgruppi kuuluval TBB Liisingu AS-l ei ole ühtegi kohtu- ja/või arbitraaži menetluses oleva asja, millest võiks tulevikus tekkida olulist kahju. 13

14 4 RAAMATUPIDAMISE ARUANDED AVALIK 2001.AASTA 12 KUU VAHEARUANNE Raamatupidamise aruanded on toodud käesoleva aruande lisades. Bilanss Vt. lisa 2.1 Krediidiasutuse bilanss 2.2 Kontserni bilanss Bilansivälised tehingud Vt. lisa 2.3 Bilansivälised tehingud. Kasumiaruanne Vt. lisa 2.4 Krediidiasutuse kasumiaruanne 2.5 Kontserni kasumiaruaane Rahavoogude aruanne Vt. lisa 2.6 Rahavoogude aruanne. Omakapitali liikumise aruanne Vt. lisa 2.7 Omakapitali liikumise aruanne. Lisad Suuremad aktsionärid Klientide vôlakohustuste kontsentreerumine geograafiliste piirkondade lôikes Tähtajaks tasumata nôuded ja laenud Ebatõenäoliselt laekuvad nõued ja laenud Laenuportfelli jaotus tegevusharude lõikes 14

15 Lisa 1.1 (miljonites EEK) 2001 a a. KAPITALI ADEKVAATSUS Grupp Krediidiasutus asutus Grupp Krediidi- I. OMAVAHENDID (5-6+7) ESMASED OMAVAHENDID (Tier 1) Sissemakstud aktsiakapital Üldine pangandusreserv Muud reservid Eelmiste aastate jaotamata kasum / kahjum Jooksva aruandeperioodi kasum / kahjum Vähemusosalus (ainult konsolideeritud aruandes) Realiseerimata kursivahed (ainult konsolideeritud aruandes) Oma aktsiad (miinusega) Immateriaalne põhivara (miinusega) TÄIENDAVAD OMAVAHENDID (Tier 2) KOKKU BRUTOOMAVAHENDID MAHAARVAMISED BRUTOOMAVAHENDITEST NETOOMAVAHENDID MAHAARVAMISED NETO-OMAVAHENDITEST Investeerimispiirangute ületamised Riskikontsentratsiooni piirmäärade ületamised Omavahedid kauplemisportfelli tururiskide katmiseks (Tier 3) II. KAPITALINÕUE RISKIDE KATMISEKS ( ) Kapitalinõue krediidiriski katmiseks (( )/10) Krediidiriskiga kaalutud varad I kategooria ((krediidirisk 0%) II kategooria (krediidirisk 20%) III kategooria (krediidirisk 50%) IV kategooria (krediidirisk 100%) Krediidiriskiga kaalutud bilansivälised kohustused Kapitalinõue kauplemisportfelli riskide katmiseks Intressipositsiooni riski katmiseks Aktsiapositsiooni riski katmiseks Ülekanderiski katmiseks Kapitalinõue valuutariski katmiseks (3.1/10) %-list omavahendite taset ületav kogu ANVP Kapitalinõue muude riskide katmiseks III. KAPITALI ADEKVAATSUS (%-des) (I/IIx10)

16 VALUUTADE NETOPOSITSIOONID Lisa 1.2 GRUPP Valuuta (miljonites EEK) Bilansiline Positsioon Bilansiväline positsioon Netopositsioon pikk lühike pikk lühike RUB KREDIIDIASUTUS (miljonites EEK) Valuuta Bilansiline Positsioon Bilansiväline positsioon Netopositsioon pikk lühike pikk lühike RUB

17 Lisa 1.3 Nõuded ja kohustused tähtaegade lõikes (miljonites EEK) nõuded; kohustused\tähtaeg nõudmiseni tasumata 1 kuu 3 kuud 12 kuud 2 aastat 5 aastat aasta tähtajaks kuni 1 kuni 3 kuni 1 kuni 2 kuni üle 5 1. Krediidiasutuse nõuded Grupi nõuded s.h. sularaha ja nõuded pankadele nõuded klientidele väärtpaberid muud nõuded Krediidiasutuse kohustused Grupi kohustused s.h. võlgnevus pankadele võlgnevus klientidele emiteeritud võlakirjad muud kohustused

18 Lisa 1.4 (miljonites EEK) Grupp Krediidiasutus Riskide kontsentreerumine % netoomavahenditesomavahenditest % neto- arv/summa arv/summa 1.Suure riskikontsentratsiooniga klientide arv Klientide suure riskikontsentratsiooniga võlakohustused % % 3. Krediidiasutusega seotud isikute võlakohustused

19 Lisa 1.5 Suhtarvud* a a. Grupp Pank Grupp Pank 1. ROE 2.31% 2.14% 4.87% 4.87% 2. EM PM 16.14% 14.88% 22.31% 21.56% 4. AU 2.09% 2.15% 3.39% 3.55% 5. NIM 0.00% 0.82% 0.00% 1.61% 6. EPS Hinnavahe 0.00% 0.77% 0.00% 1.53% * 12 kuu näitajate alusel teisendatud kolme kuu baasile 1. Omakapitali tulukus (ROE) Omakapitali tulukus on puhaskasumi suhe omakapitali 2. Omakapitali kordaja (EM) Omakapitali kordaja on koguvara suhe omakapitali 3. Puhastulukus (PM) Puhastulukus on kasumi suhe kogutuludesse 4. Vara tootlikkus (AU) Vara tootlikkus on kogutulude suhe koguvarasse 5. Puhas intressimarginaal (NIM) Puhas intressimarginaal on neto intressitulu suhe intressi tootvatesse varadesse 6. Aktsiakapitali tulukus (EPS), kroonides Tulu aktsia kohta 7. Hinnavahe ( spread) Intressitootvate varade tootlus - intressikandvate kohustuste hind

20 Lisa 2.1 KREDIIDIASUTUSE BILANSS mlj.eek VARAD a a. 1. Sularaha Nõuded keskpangale Nõudmiseni hoiused Muud hoiused Keskpanga poolt tagatud ja välja lastud väärtpaberid Nõuded ja krediidiasutustele Nõudmiseni hoiused Tähtajalised hoiused Arvelduslaenud Muud nõuded Nõuded klientidele A. s.h. arvelduslaenud B. s.h. hüpoteegiga tagatud laenud Laenud valitsusele Laenud keskvalitsusele Laenud riiklikele sotsiaalkindlustusfondidele Laenud eelarvevälistele fondidele Laenud kohalikele omavalitsustele Nõuded finantseerimisasustele Hoiused finantseerimisautustes Laenud kindlustusasutustele ja pensionfondidele Laenud muudele finantseerimisasutustele Laenud riigi- ja kohaliku omavalitususe äriühingutele Laenud muudele ariühingutele Laenud mittetulundusühingutele Laenud eraisikutele Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded (6.7) (7.7) 5.1. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded krediidiasutustelt Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded klientidelt (6.7) (7.7) 5.3. Muud ebatõenäoliselt laekuvad nõuded Väärtpaberid A. sh repo Võlakirjad ja fikseeritud tulumääraga väärtpaberid Aktsiad ja osad Tütarettevõtjate aktsiad ja osad Sidusettevõtjate aktsiad ja osad Muud aktsiad ja osad Immateriaalne põhivara Materiaalne põhivara Muu vara A. sh maksed teel Viitlaekumised ja ettemakstud tulevaste perioodide kulud A. sh intressinõuded Varad (aktiva) kokku

21 Lisa 2.2 KONTSERNI BILANSS mlj.eek VARAD a a. 1. Kassa Nõuded Nõuded keskpangale Nõuded krediidiasutustele Nõuded krediidiasutuste klientidele Nõuded liisingettevõtjate klientidele Nõuded otsesest ja edasikindlustustegevusest Muud nõuded Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded ja laenud Võlakirjad ja fikseeritud tulumääraga väärtpaberid Aktsiad ja muud väärtpaberid Sidusettevõtjate aktsiad ja osad Tütarettevõtjate aktsiad ja osad Immateriaalne põhivara Konsolideeritud firmaväärtus Muu immateriaalne põhivara Materiaalne põhivara Arveldused aktsionäridega Muu vara Viitlaekumised ja ettemakstud kulud VARAD (AKTIVA) KOKKU KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL a a. 1. Võlgnevus Võlgnevus keskpangale Võlgnevused krediidiasutustele Võlgnevused krediidiasutustele klientidele Võlgnevused otsesest ja edasikindlustustegevusest Muud võlad Emiteeritud võlakirjad Muud kohustused Viitvõlad ja ettemakstud tulud Eraldised Kindlustustegevuse tehnilised eraldised Potensiaalne tulumaksukohustus Muud eraldised Allutatud kohustused Vähemusosalus Kohustused kokku Aktsiakapital või osakapital Aazio Üldine pangadusreserv Reservkapital Muud reservid Realiseerimata kursivahed Jaotamata kasum(kahjum) s.h jooksva aruandeperioodi kasum(kahjum) Oma aktsiad või osad(miinus) Omakapital kokku KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU

22 Lisa 2.3 BILANSIVÄLISED TEHINGUD Grupp Krediidiasutus Nõuded Kohustused Nõuded Kohustused 1. Tühistamatud tehingud Garantiid ja muud sarnased tühistamatud tehingud s.h. finantsgarantiid 1.2 Tühistamatud tehingud, mis on seotud varahaldus- ja investeerimisteenuste osutamisega 1.3 Krediidiliinid ja arvelduskrediidid 1.4 Muud tühistamatud tehingud Tuletistehingud s.h. optsioonid 2.1 Valuutaga seotud tuletistehingud 2.2 Intressimääraga seotud tuletistehingud 2.3 Aktsiatega seotud tuletistehingud 2.4 Muu alusvaraga seotud tuletistehingud 3. Tühistatavad tehingud Krediidiliinid ja arvelduskrediidid Muud tühistatavad tehingud 4. Kohustuste katteks panditud ja kasutusvaldusega koormatud vara

23 Lisa a a. KREDIIDIASUTUSE KASUMIARUANNE IV 12 IV 12 kv. kuu kv. kuu 1. Intressitulu Laenudelt Hoiustelt Võlakirjadelt ja fikseeritud tulumääraga väärtpaberitelt Tulevikutehingutelt Muud Intressikulu Laenudelt Nõudmiseni hoiustelt Tähtajalistelt ja säästuhoiustelt Võlakirjadelt ja fikseeritud tulumääraga väärtpaberitelt Kapitali iseloomuga kirjetelt Tulevikutehingutelt Muud Neto intressi kasum/kahjum (+/ ) Tulu finantsinvesteeringutelt Tutarettevõtjate aktsiatelt ja osadelt Dividenditulu Kapitaliosalusel arvestatud tulu Muud (+/ ) Sidusettevõtjate aktsiatelt ja osadelt Dividenditulu Kapitaliosalusel arvestatud tulu Muud (+/ ) Muudelt aktsiatelt ja osadelt Dividenditulu Muud (+/ ) Teenustasu tulu Teenustasu kulu Neto kasum/kahjum finantstehingutelt (+/ ) Kasum/tulu Kahjum/kulu Administratiivkulud Palgakulu Sotsiaalmaks, ravikindlustusmaks Pensionikulu (mitteriiklik) Muud halduskulud Materiaalse ja immateriaalse põhivara väärtuse muutus (+/ ) Tulu Kulu Nõuete ja bilansiväliste kohustuste väärtuse muutus (+/ ) Kasum/tulu Kahjum/kulu Pikaajaliste finantsinvesteeringute väärtuse muutus (+/ ) Tulu Kulu Muud tegevustulud Muud tegevuskulud Erakorralised tulud Erakorralised kulud Kasum/kahjum enne maksustamist (+/ ) Tulumaks Aruandeperioodi kasum/kahjum (+/ )

24 Lisa 2.5 mlj.eek a a. KONTSERNI KASUMIARUANNE IV 12 IV 12 kv. kuu kv. kuu 1. Intressitulu Intressitulu krediidiasutuste tegevusest Intressitulu liisingtegevusest Muu intressitulu Intressikulu Intressikulu krediidiasutuste tegevusest Intressikulu liisingtegevusest Muu intressikulu Neto intressi kasum/kahjum (+/ ) Tulud ja kulud kindlustustegevusest Kindlustuspreemiad Kindlustushüvitised ja reservide muutus Tulu väärtpaberitest (v.a. kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum(kahjum) Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum/kahjum (+/-) Neto teenustasud Teenustasu tulu Teenustasu kulu Neto kasum/kahjum finantstehingutelt (+/ ) Administratiivkulud Palgakulu Sotsiaalkindlustuse kulu Pensionikulu (mitteriiklik) Muud halduskulud Materiaalse ja immateriaalse pohivara vaartuse muutus (+/ ) Nouete ja bilansivaliste kohustuste vaartuse muutus (+/ ) Pikaajaliste finantsinvesteeringute vaartuse muutus (+/ ) Muud tegevustulud ja -kulud Muud tegevustulud Muud tegevuskulud Erakorralised tulud/kulud (+/-) KASUM/KAHJUM ENNE MAKSUSTAMIST (+/ Tulumaksukulu Aruandeperioodi tulumaks Potentsiaalse tulumaksukohustuse muutus Vähemosaluse kasumi osa Kontserni puhaskasum/kahjum (+/ )

25 Lisa 2.6 Grupp mlj.eek Pank RAHAVOOGUDE ARUANNE 2001.a a a a. A. RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST Puhaskasum mitterahalised kulud ja kahjumid, mis on seotud pikaajaliste finantsinvesteeringute, materiaalse ja immateriaalse põhivara või finantseerimistegevusega mitterahalised tulud ja kasumid, mis on seotud pikaajaliste finantsinvesteeringute, materiaalse ja immateriaalse põhivara või finantseerimistegevusega äritegevusega seotud varade muutus äritegevusega seotud kohustuste muutus Neto rahavood äritegevusest B. RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST + sissemaksed väljamaksed Neto rahavood investeerimistegevusest C. RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST + sissemaksed - väljamaksed Neto rahavood finantseerimistegevusest D.VÄLISVALUUTA KURSIMUUTUSTE MÕJU KASSALE JA RAHA EKVIVALENTIDELE E. KASSA JA RAHA EKVIVALENTIDE* NETO MUUTU F. KASSA JA RAHA EKVIVALENDID AASATA ALGUS G. KASSA JA RAHA EKVIVALENDID AASATA LÕPUS * Raha ekvivalendina käsitletakse käesolevas aruandes korrespondentkontot Eesti Pangas ja teistes eesti pankades **Rahavoogude aruande lisad puuduvad, kuna toiminguid 9 kuu 2001.a jooksul ei ole toimunud.

26 Omakapitali liikumise aruanne Krediidiasutus Aktsiakapital Aazio Üldine pangandusreserv Ümberhindluse reserv Reservkapital Muud reservid Jaotamata kasum Oma aktsiad Lisa 2.7 mlj.eek Potensiaalne tulumaks Algsaldo (2000.a.) Majandusaasta kasum/ kahjum (2001.a.) Väljastatud aktsiad (2001.a.) Üldise pangandusreservi muutus Ümberhindluse reservi muutus (alla) (müüdud) Reservkapital Muude reservide muutus Eelmise perioodide kogunenud kahjumi katmine reservi arvelt Fondemissioon Dividendid Lôpp bilanss a Grupp Aktsiakapital Aazio Üldine pangandusreserv Ümberhindluse reserv Reservkapital Muud reservid Jaotamata kasum Oma aktsiad mlj.eek Potensiaalne tulumaks Algsaldo (2000.a.) Majandusaasta kasum/ kahjum (2001.a.) Väljastatud aktsiad (2001.a.) Üldise pangandusreservi muutus Ümberhindluse reservi muutus (alla) (müüdud) Reservkapital Muude reservide muutus Eelmise perioodide kogunenud kahjumi katmine reservi arvelt Fondemissioon Dividendid Lôpp bilanss a

27 Suuremad aktsionärid seisuga a. Lisa Aktsionärid ALMAZ Trading USA Inc Aktsiate arv Osalus 762, % 752, % Modern Energy ltd. DANASANO AS 682, % AS Grand Markeeting 750, % AS BEM-Mark 749, % AS Exact Consalting 731, % AS BB-Invest 695, % ASPARAGOS OÜ 601, % Leonarda Invest AS 661, % Lingard OÜ 444, % Muud 844, % Kokku 7,675, % Äripanga aktsiate omanikud residentsuse lõikes Mitteresidendid Residendid Kokku 2001.a a a a a a. Kogus tuh.tk 1,584 1,251 6,091 5,087 7,675 6,338

28 Kõikide võlakohustuste kontsentreermime geograafilises lõikes Lisa Pank Piirkond\ võlakohustuse liik Bilansilised võlakohustused laenud väärtpaberid muud nõuded s.h. tähtajaks tasumata ebatõenäoliselt laekuvad võlakohustused (miljonites kroonides) bilansivälised võlakohustused piirkonna osakaal (%) Eesti % Venemaa % Läti % Šveits % Saksamaa % Leedu % Ukraina % USA % Antiqua ja Barbuda % Inglismaa % Holland % Rootsi % Kokku % Grupp Piirkond\ võlakohustuse liik Bilansilised võlakohustused laenud väärtpaberid muud nõuded s.h. tähtajaks tasumata ebatõenäoliselt laekuvad võlakohustused (miljonites kroonides) bilansivälised võlakohustused piirkonna osakaal (%) Eesti % Venemaa % Läti % Šveits % Saksamaa % Leedu % Ukraina % USA % Antiqua ja Barbuda % Inglismaa % Holland % Rootsi % Kokku %

29 Tähtajaks tasumata nôuded ja laenud Maksmise Nõue \ tähtajast möödunud kuni 30 kalendripäeva Grupp 30 kuni 60 kalendripäeva üle 60 kalendripäeva kuni 30 kalendripäeva Lisa (miljonites kroonides) Krediidiasutus 30 kuni 60 üle 60 kalendri- kalendripäeva päeva 1. Laenud Võlakirjad 3. Muud nõuded Kokku

30 Ebatõenäoliselt laekuvad nõued ja laenud Lisa IV kvartal 2001.a. Pank aruandeperioodil kuludesse kantud aruande perioodil laekunud (miljonites kroonides) bilansist mahakantud Laenud Muud nõuded Kokku Grupp aruandeperioodil kuludesse kantud aruande perioodil laekunud (miljonites kroonides) bilansist mahakantud Laenud Muud nõuded Kokku aasta algusest Pank aruandeperioodil kuludesse kantud aruande perioodil laekunud (miljonites kroonides) bilansist mahakantud Laenud Muud nõuded Kokku Grupp aruandeperioodil kuludesse kantud aruande perioodil laekunud (miljonites kroonides) bilansist mahakantud Laenud Muud nõuded Kokku

31 Laenuportfelli jaotus tegevusharude lõikes Lisa Pank laenud Bilansilised võlakohustused väärtpaberid muud nõuded s.h. tähtajaks Ebatõenäoliselt Bilansivälised võlakohustused (miljonites kroonides) Tegevusharu osakaal tasumata laekuvad Põllumajandus, jahindus, metsandus % Kalandus % Tööstus % Energeetika, gaasi - ja veevarustus % Ehitus % Hulgi- ja jaekaubandus, motorsõidukite, mootorrataste ja isiklike tarbeesemete ning kodumasinate remont % Hotellid ja restoranid % Veondus, laondus ja side % Rahandus % Kinnisvara-, üürimis- ja äriteenindus % Teised riigi-, sotsiaal- ja isikuteeninduse liigid % Eraisikud % Kokku % Gruup laenud Bilansilised võlakohustused väärtpaberid muud nõuded s.h. tähtajaks Ebatõenäoliselt Bilansivälised võlakohustused Tegevusharu osakaal tasumata laekuvad Põllumajandus, jahindus, metsandus % Kalandus % Tööstus % Energeetika, gaasi - ja veevarustus % Ehitus % Hulgi- ja jaekaubandus, motorsõidukite, mootorrataste ja isiklike tarbeesemete ning kodumasinate remont % Hotellid ja restoranid % Veondus, laondus ja side % Rahandus % Kinnisvara-, üürimis- ja äriteenindus % Teised riigi-, sotsiaal- ja isikuteeninduse liigid % Eraisikud % Kokku %

32 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL a a. 1. Võlgnevus keskpangale Võlgnevused krediidiasutustele Nõudmiseni hoiused Tähtajalised hoiusd Arvelduslaenud - - Muud võlgnevused Võlgnevused klientidele Võlgnevused valitsusele Keskvalitsus Nõudmiseni hoiused Tähtajalised ja säästuhoiused Muud võlgnevused Riiklikud sotsiaalkindlutusfondid Nõudmiseni hoiused Tähtajalised ja säästuhoiused Muud võlgnevused Eelarvevälised fondid Nõudmiseni hoiused Tähtajalised ja säästuhoiused Muud võlgnevused Kohalikud omavalitsused Nõudmiseni hoiused Tähtajalised ja säästuhoiused Muud võlgnevused Võlgnevused finantseerimisasutustele Kindlustusasutused ja pensionifonid Nõudmiseni hoiused Tähtajalised hoiused Säästuhoiused Muud võlgnevused Muud finantseerimisasutused Nõudmiseni hoiused Tähtajalised hoiused Säästuhoiused Muud võlgnevused Võlgnevused riigi- ja kohaliku omavalitsuse äriühindtele Nõudmiseni hoiused Tähtajalised hoiused Säästuhoiused Muud võlgnevused Võlgnevused muudele äriühingutele Nõudmiseni hoiused Tähtajalised hoiused Säästuhoiused 1.1 -

33 Muud võlgnevused Võlgnevused mittetulundusühindutele Nõudmiseni hoiused Tähtajalised hoiused Säästuhoiused Muud võlgnevused Võlgnevused eraisikutele Nõudmiseni hoiused Tähtajalised hoiused Säästuhoiused Muud võlgnevused Valitsuse laenu- ja välisabifondid Väljaantud võlakirjad Muud kohustused A. sh. maksed teel Viitvõlad ja ettemakstud tulevaste perioodide tulud A. sh. intressivõlad Eraldised Lühiajalised eraldised Pikaajalised eraldised Allutatud kohustused Aktsiakapital Aazio Üldine pangadusreserv Ümberhindluse reserv Muud reservid Eelmiste aastate jaotamata kasum/kahjum Majandusaasta kasum/kahjum Oma aktsiad - - KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU

TALLINNA ÄRIPANGA AS AVALIK 2002.AASTA 6 KUU VAHEARUANNE (vastavalt Eesti Panga presidendi 19.oktoobri 1999.a. määrusele nr.25, Eesti Panga presidendi

TALLINNA ÄRIPANGA AS AVALIK 2002.AASTA 6 KUU VAHEARUANNE (vastavalt Eesti Panga presidendi 19.oktoobri 1999.a. määrusele nr.25, Eesti Panga presidendi TALLINNA ÄRIPANGA AS AVALIK 2002.AASTA 6 KUU VAHEARUANNE (vastavalt Eesti Panga presidendi 19.oktoobri 1999.a. määrusele nr.25, Eesti Panga presidendi 09.veebruari 2000.a. määrusele nr.1 ja Eesti Panga

Rohkem

Microsoft Word a. II kvartali täiendavad aruanded.doc

Microsoft Word a. II kvartali täiendavad aruanded.doc AS SEB Pank Grupp 2008. a. II kvartali täiendavad aruanded (vastavalt Eesti Panga Presidendi 21.12.2007.a. määrusele nr. 20) SEB Pank, bilanss 30.06.08 1501 1. Raha ja nõuded keskpankadele 5242.0 5242.0

Rohkem

Microsoft Word a. I kvartali täiendavad aruanded.doc

Microsoft Word a. I kvartali täiendavad aruanded.doc AS SEB Pank Grupp 2009. a. I kvartali täiendavad aruanded (vastavalt Eesti Panga Presidendi 21.12.2007.a. määrusele nr. 20) Bilanss 31.03.09 1501 1. Raha ja nõuded keskpankadele 5809.7 5810.3 1503 2. Kauplemiseks

Rohkem

TALLINNA ÄRIPANGA AS AASTA AVALIK KONTSERNI MAJANDUSAASTA ARUANNE

TALLINNA ÄRIPANGA AS AASTA AVALIK KONTSERNI MAJANDUSAASTA ARUANNE TALLINNA ÄRIPANGA AS 2003. AASTA AVALIK KONTSERNI MAJANDUSAASTA ARUANNE SISUKORD 1. SISSEJUHATUS...3 1.1 KREDIIDIASUTUSE ÜLDANDMED... 3 1.2 AUDIITOR... 3 1.3 JUHATUSE DEKLARATSIOON... 4 2. TEGEVUSARUANNE...

Rohkem

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun 30.06.2010 lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juuni 2010 Äriregistri kood 11058103 Aadress: Roosikrantsi 11, Tallinn 10119

Rohkem

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun 30.06.2011 lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juuni 2011 Äriregistri kood 11058103 Aadress: Roosikrantsi 11, Tallinn 10119

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne 6 kuud 2017.docx

Microsoft Word - Vahearuanne 6 kuud 2017.docx Vahearuanne 6 kuud 2017 Sisukord TEGEVUSARUANNE... 3 Finantstulemuste kokkuvõte... 4 Kapitaliseeritus... 5 KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANNE... 6 Konsolideeritud koondkasumi aruanne... 6 Konsolideeritud

Rohkem

Krediidireiting

Krediidireiting Aastaaruande põhiaruanded 2015 Reg. kood: 00000000 Pärnu mnt 5 10148 Tallinn, Harjumaa Tel: 6000000 naidis@naidis.ee, www.naidis.ee > Põhinäitajad 2015 Müügitulu: sh eksport: Ärikasum: Puhaskasum /(-kahjum):

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne 12 kuud 2017.docx

Microsoft Word - Vahearuanne 12 kuud 2017.docx Vahearuanne 12 kuud 2017 1 Sisukord Sisukord... 2 Tegevusaruanne... 3 Finantstulemuste kokkuvõte... 4 Kapitaliseeritus... 5 Konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne... 6 Konsolideeritud koondkasumi

Rohkem

INBANK AS VAHEARUANNE 3 KUUD 2016

INBANK AS VAHEARUANNE 3 KUUD 2016 INBANK AS VAHEARUANNE 3 KUUD 2016 Inbank AS Üldine teave Ärinimi Inbank AS Aadress Niine 11, 10414 Tallinn Registreerimise kuupäev 5.10.2010 Registrikood 12001988 (EV äriregister) Juriidilise isiku identifikaator

Rohkem

TALLINNA ДRIPANGA AS

TALLINNA ДRIPANGA AS TALLINNA ÄRIPANGA AS SISUKORD 1. SISSEJUHATUS... 3 1.1 KREDIIDIASUTUSE ÜLDANDMED... 3 1.2 AUDIITOR... 3 1.3 JUHATUSE DEKLARATSIOON... 4 2. TEGEVUSARUANNE... 5 2.1 KREDIIDIASUTUSE GRUPI KIRJELDUS... 5 2.2

Rohkem

TALLINNA ДRIPANGA AS

TALLINNA ДRIPANGA AS TALLINNA ÄRIPANGA AS SISUKORD 1. SISSEJUHATUS... 3 1.1 KREDIIDIASUTUSE ÜLDANDMED... 3 1.2 AUDIITOR... 3 1.3 JUHATUSE DEKLARATSIOON... 4 2. TEGEVUSARUANNE... 5 2.1 KREDIIDIASUTUSE GRUPI KIRJELDUS... 5 2.2

Rohkem

Microsoft Word - AS Kawe Kapital 2007 aruanne.doc

Microsoft Word - AS Kawe Kapital 2007 aruanne.doc MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2007 aruandeaasta lõpp: 31.12.2007 ärinimi: AS KAWE KAPITAL registrikood: 10179365 tänava nimi/maja number: Pärnu mnt. 15 linn: Tallinn postisihtnumber:

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne3kvartal2006.doc

Microsoft Word - Vahearuanne3kvartal2006.doc AS SEB ÜHISPANGA ELUKINDLUSTUS 2006. aasta III kvartali vahearuanne SISUKORD Sissejuhatus...3 Kindlustusseltsi üldandmed...3 Tegevusaruanne...4 Juhatuse deklaratsioon...5 Bilanss...6 Kasumiaruanne 3. kvartal

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 ärinimi: registrikood: 12833490 tänava/talu nimi, Haraka tn 35 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

Aruanne_ _ pdf

Aruanne_ _ pdf MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80004940 tänava/talu nimi, Paasiku tn 4-75 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne3kvartal2007.doc

Microsoft Word - Vahearuanne3kvartal2007.doc AS SEB ÜHISPANGA ELUKINDLUSTUS 2007. aasta 3. kvartali vahearuanne SISUKORD Sissejuhatus...3 Tegevusaruanne...4 Juhatuse deklaratsioon...5 Bilanss...6 Kasumiaruanne...7 Kasumiaruanne 3. kvartal...8 Rahavoogude

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80012632 tänava/talu nimi, Rahu tn 8 maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne1kvartal2008.doc

Microsoft Word - Vahearuanne1kvartal2008.doc AS SEB ELU- JA PENSIONIKINDLUSTUS 2008. aasta 1. kvartali vahearuanne SISUKORD Sissejuhatus...3 Tegevusaruanne...4 Juhatuse deklaratsioon...5 Bilanss...6 Kasumiaruanne...7 Rahavoogude aruanne...8 Omakapitali

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80275254 tänava/talu nimi, Tähe tn 127e maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 12548743 tänava/talu nimi, Kooli tn 6 maja ja korteri number: alevik: Puka alevik vald: Puka vald

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80341695 tänava nimi Telliskivi tn 60 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10412

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: OÜ Kindlustusmaakler Tiina Naur registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: OÜ Kindlustusmaakler Tiina Naur registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 11529005 tänava/talu nimi, Juhkentali tn 52 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80266953 tänava/talu nimi, Tähtvere 11-7 maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

Väljaandja: Raamatupidamise Toimkond Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2000, 112, 1788 Juhendi «Segmendiaruandlus - raamatupi

Väljaandja: Raamatupidamise Toimkond Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2000, 112, 1788 Juhendi «Segmendiaruandlus - raamatupi Väljaandja: Raamatupidamise Toimkond Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2000, 112, 1788 Juhendi «Segmendiaruandlus - raamatupidamise aruandes kajastatud andmete esitamine äri- ja

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

Microsoft Word LHV Varahaldus I poolaasta aruanne autogrammidega.doc

Microsoft Word LHV Varahaldus I poolaasta aruanne autogrammidega.doc AS LHV Varahaldus I poolaasta aruanne 2009 I poolaasta aruanne 01.01.2009-30.06.2009 Ärinimi AS LHV Varahaldus Äriregistri number 10572453 Juriidiline aadress Tartu mnt. 2, Tallinn 10145 Telefon (372)

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Tallinna Hoiu-Laenuühistu registrikood: tänava/ta

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Tallinna Hoiu-Laenuühistu registrikood: tänava/ta MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 11961369 tänava/talu nimi, Narva mnt 2 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Allier Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava/

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Allier Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava/ MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 12043500 tänava/talu nimi, Udeselja tn 4-1 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju

Rohkem

AS Eesti Post aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp:

AS Eesti Post aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: 2018. aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: 01.01.2018 30.09.2018 Kontserni lühiiseloomustus ja kontaktandmed on rahvusvaheline

Rohkem

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK MTÜ TALLINNA NAISTE KRIISIKODU MAJANDUSAASTA ARUANNE Majandusaasta 01.01.2008 31.12.2008 ETTEVÕTTE NIMI MITTETULUNDUSÜHING TALLINNA NAISTE KRIISIKODU REGISTRI KOOD 80191735 AADRESS Wismari 37 4 Tallinn,

Rohkem

INVESTEERIMISFONDI POOLAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: Fondi nimetus: FB Opportunity Fund Fondivalits

INVESTEERIMISFONDI POOLAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: Fondi nimetus: FB Opportunity Fund Fondivalits INVESTEERIMISFONDI POOLAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: 01.01.2017 Aruandeperioodi lõpp: 30.06.2017 Fondi nimetus: Fondivalitseja nimetus: Registrikood: 12493634 FB Asset Management AS Tänava/talu

Rohkem

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing ABC Kindlustusmaaklerid registrik

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing ABC Kindlustusmaaklerid registrik KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 10590020 tänava nimi, Keemia tn 4 maja number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

INVESTEERIMISFONDI MAJANDUSAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: Fondi nimetus: FB Opportunity Fund Fondiva

INVESTEERIMISFONDI MAJANDUSAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: Fondi nimetus: FB Opportunity Fund Fondiva INVESTEERIMISFONDI MAJANDUSAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: 01.01.2016 Aruandeperioodi lõpp: 31.12.2016 Fondi nimetus: Fondivalitseja nimetus: Registrikood: 12493634 FB Asset Management AS Tänava/talu

Rohkem

Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tul

Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tul 10.4.1 Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk 195 197 Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tuleb sõna pank?... 2. Miks hoiustati kulda kullassepa

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80139404 tänava/talu nimi, Kesk 6 maja ja korteri number: alevik: Laatre alevik vald: Tõlliste vald

Rohkem

Report

Report Krediidireiting Reg. kood: 11727171 Kadaka tee 63 12915 Tallinn, Harjumaa Tel: 6064350 info@bestair.eu, www.bestair.ee > Üldinfo Staatus: Registrisse kantud Registreeritud Äriregistris: 30.09.2009 Registreeritud

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Kinnisvarakeskkonna Ekspert OÜ registrikood: täna

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Kinnisvarakeskkonna Ekspert OÜ registrikood: täna MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 12304194 tänava/talu nimi, Pärnu mnt 141 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Väljaandja: Eesti Panga President Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Eesti Panga President Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Eesti Panga President Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 01.01.2007 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 31.12.2007 Avaldamismärge: RTL 2006, 89, 1665 Kohustusliku

Rohkem

Finantssektori areng

Finantssektori areng 33 V Välisturgude soodsas likviidsuskeskkonnas viis kodumaiste pankade ja liisinguettevõtete finantsvarade suur kasv 23. a artalis kodumaise võlakoormuse suurenemiseni, mis keskendub üha enam majapidamiste

Rohkem

LHV Pensionifond XS Majandusaasta aruanne 2016

LHV Pensionifond XS Majandusaasta aruanne 2016 LHV Pensionifond XS Majandusaasta aruanne 2016 LHV Pensionifond XS Majandusaasta aruanne 01.01.2016 31.12.2016 Fondi nimi Fondi liik Fondijuht LHV Pensionifond XS Lepinguline fond Andres Viisemann Põhitegevusala

Rohkem

Juhatuse otsus

Juhatuse otsus JUHATUSE OTSUS Tallinn 17. oktoober 2014 nr. 4.1-1/55 ÜLDKORRALDUS Finantsinspektsiooni valikud lähtuvalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 575/2013 1. Õiguslik alus 1.1. Finantsinspektsiooni

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80352842 tänava/talu nimi, Arkna mõis maja ja korteri number: küla: Arkna küla vald: Rakvere vald

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80188897 tänava/talu nimi, Lillgordi maja ja korteri number: küla: Rälby küla vald: Vormsi vald maakond:

Rohkem

Microsoft Word - majandusaruanne09

Microsoft Word - majandusaruanne09 MAJANDUSAASTA ARUANNE ÄRINIMI KORTERIÜHISTU KADAKA TEE 161 ÄRIREGISTRI KOOD 80242378 ETTEVÕTLUSE VORM MITTETULUNDUSÜHISTU AADRESS KADAKA TEE 161 12615 TALLINN MAJANDUSAASTA ALGUS 01.01.2009 MAJANDUSAASTA

Rohkem

Lisa 2 - RTJ

Lisa 2 - RTJ Rahandusministri 22. detsembri 2017. a määruse nr 105 Raamatupidamise Toimkonna juhendite kehtestamine muutmine Lisa 2 (muudetud sõnastuses) RTJ 2 NÕUDED INFORMATSIOONI ESITUSVIISILE RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDES

Rohkem

1/34 Vahearuanne jaanuar juuni 2019 Tulemuste kokkuvõte II kvartal 2019 võrdluses I kvartaliga 2019 Puhaskasum 7,7 mln eurot (5,0 mln eurot), millest

1/34 Vahearuanne jaanuar juuni 2019 Tulemuste kokkuvõte II kvartal 2019 võrdluses I kvartaliga 2019 Puhaskasum 7,7 mln eurot (5,0 mln eurot), millest 1/34 Vahearuanne jaanuar juuni 2019 Tulemuste kokkuvõte II kvartal 2019 võrdluses I kvartaliga 2019 Puhaskasum 7,7 mln eurot (5,0 mln eurot), millest emaettevõtte omanike osa 7,1 mln eurot (4,7 mln eurot)

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 27.rtf

Microsoft Word - Lisa 27.rtf Maksu ja Tolliamet Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide

Rohkem

LHV Maailma Aktsiad Fond Majandusaasta aruanne 2018

LHV Maailma Aktsiad Fond Majandusaasta aruanne 2018 LHV Maailma Aktsiad Fond Majandusaasta aruanne 2018 LHV Maailma Aktsiad Fond Majandusaasta aruanne 01.01.2018 31.12.2018 Fondi nimi Fondi liik Fondijuht LHV Maailma Aktsiad Fond Lepinguline fond Mikk Taras

Rohkem

m

m Teraviljafoorum 2017 Riskijuhtimine teraviljakasvatuses Raul Rosenberg Maaelu Edendamise Sihtasutus 21. märts 2017 Riskijuhtimine teraviljakasvatuses Riskijuhtimine on mitmetahuline Riskid ettevõtte välised

Rohkem

Microsoft Word - LHV Varahaldus _templitega_ est.docx

Microsoft Word - LHV Varahaldus _templitega_ est.docx AS LHV Varahaldus Majandusaasta aruanne 2010 Majandusaasta aruanne 01.01.2010-31.12.2010 Ärinimi AS LHV Varahaldus Äriregistri number 10572453 Juriidiline aadress Tartu mnt. 2, Tallinn 10145 Telefon (372)

Rohkem

AS Tuleva Fondid Majandusaasta aruanne Juriidiline aadress: Telliskivi 60 Tallinn, Eesti Vabariik Äriregistri nr:

AS Tuleva Fondid Majandusaasta aruanne Juriidiline aadress: Telliskivi 60 Tallinn, Eesti Vabariik Äriregistri nr: AS Tuleva Fondid Majandusaasta aruanne 01.01.2018-31.12.2018 Juriidiline aadress: Telliskivi 60 Tallinn, 10412 Eesti Vabariik Äriregistri nr: 14118923 Telefon: +372 644 5100 E-mail: tuleva@tuleva.ee Audiitor:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ukraina Kaasmaalaskond Sillamäe Vodograi registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ukraina Kaasmaalaskond Sillamäe Vodograi registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2012 aruandeaasta lõpp: 31.12.2012 nimi: registrikood: 80096043 tänava/talu nimi, Majakovski 14-3 maja ja korteri number: linn: Sillamäe linn maakond: Ida-Viru

Rohkem

1/39 Vahearuanne jaanuar juuni 2019 Tulemuste kokkuvõte II kvartal 2019 võrdluses I kvartaliga 2019 Puhaskasum 7,7 mln eurot (5,0 mln eurot), millest

1/39 Vahearuanne jaanuar juuni 2019 Tulemuste kokkuvõte II kvartal 2019 võrdluses I kvartaliga 2019 Puhaskasum 7,7 mln eurot (5,0 mln eurot), millest 1/39 Vahearuanne jaanuar juuni 2019 Tulemuste kokkuvõte II kvartal 2019 võrdluses I kvartaliga 2019 Puhaskasum 7,7 mln eurot (5,0 mln eurot), millest emaettevõtte omanike osa 7,1 mln eurot (4,7 mln eurot)

Rohkem

Notarite Koda KINNITATUD Tatari 25, Tallinn Notarite Koja Avalik-õiguslik juriidiline isik aastakoosolekul Registrikood märtsil 201

Notarite Koda KINNITATUD Tatari 25, Tallinn Notarite Koja Avalik-õiguslik juriidiline isik aastakoosolekul Registrikood märtsil 201 Notarite Koda KINNITATUD Tatari 25, 10116 Tallinn Notarite Koja Avalik-õiguslik juriidiline isik aastakoosolekul Registrikood 74000240 30. märtsil 2012 MAJANDUSAASTA ARUANNE 2011 Majandusaasta algus Majandusaasta

Rohkem

Report

Report Krediidireiting NÄIDIS OÜ Reg. kood: 10000000 Pärnu mnt 5 10148 Tallinn Tel: 6000000 naidis@naidis.ee, www.naidis.ee > Krediidihinnang > Üldinfo AAA 1.3% C 1.2% Staatus: Registrisse kantud Registreeritud

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Mustamäe Gümnaasiumi sihtasutus registrikood: 900

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Mustamäe Gümnaasiumi sihtasutus registrikood: 900 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2011 aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: registrikood: 90000096 tänava nimi ja maja number: Keskuse 18 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Tagasi Kooli registrikood: tänava nimi, maja num

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Tagasi Kooli registrikood: tänava nimi, maja num MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80391523 tänava nimi, maja number: Telliskivi tn 60a linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80326129 tänava/talu nimi, Trummi tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Lisa 15 - RTJ

Lisa 15 - RTJ Rahandusministri 22. detsembri 2017. a määruse nr 105 Raamatupidamise Toimkonna juhendite kehtestamine muutmine Lisa 15 (muudetud sõnastuses) RTJ 15 LISADES AVALIKUSTATAV INFORMATSIOON SISUKORD punktid

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Swedbank Eestis Swedbank avatud ja hooliv pank Meil on lihtsasti kasutatavad ja konkurentsivõimeliste hindadega finantsteenused: hoiukontod, hüpoteegid, kindlustus, krediitkaardid, laenud, pensionid ja

Rohkem

Microsoft Word - GFC aastaaruanne 2014 VD IS lyplik.doc

Microsoft Word - GFC aastaaruanne 2014 VD IS lyplik.doc 2014. A MAJANDUSAASTA ARUANNE Juriidiline aadress: Juhkentali tn 15-14 Tallinna linn, Harju maakond, 10132 Eesti Vabariik Registrikood: 12423254 Telefon: +372 6290050 E-mail: info@gfc.ee Põhitegevusala:

Rohkem

Microsoft Word - RTJ 3 Finantsinstrumendid _2011_ docx

Microsoft Word - RTJ 3 Finantsinstrumendid _2011_ docx RTJ 3 FINANTSINSTRUMENDID (muudetud 2011) SISUKORD paragrahvid EESMÄRK JA KOOSTAMISE ALUSED 1-3 RAKENDUSALA 4-5 MÕISTED 6 ESMANE ARVELE VÕTMINE 7-10 EDASINE KAJASTAMINE ÜLDREEGLID 11-27 Finantsvarade kajastamine

Rohkem

Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood Aadress Liivalaia 45, Tallinn Telefon E-posti aadress

Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood Aadress Liivalaia 45, Tallinn Telefon E-posti aadress Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood 11315936 Aadress Liivalaia 45, 10145 Tallinn Telefon +372 628 3300 E-posti aadress info@luminor.ee Veebilehe aadress http://www.luminor.ee/ Kande tegemise

Rohkem

LÕPPARUANNE VIIVISNÕUETE JA MAKSERASKUSTE TÕTTU RESTRUKTUREERITUD NÕUETE AVALIKUSTAMISE LÕPLIKE SUUNISTE KAVAND EBA/GL/2018/ Suunised vii

LÕPPARUANNE VIIVISNÕUETE JA MAKSERASKUSTE TÕTTU RESTRUKTUREERITUD NÕUETE AVALIKUSTAMISE LÕPLIKE SUUNISTE KAVAND EBA/GL/2018/ Suunised vii LÕPPARUANNE VIIVISNÕUETE JA MAKSERASKUSTE TÕTTU RESTRUKTUREERITUD NÕUETE AVALIKUSTAMISE LÕPLIKE SUUNISTE KAVAND EBA/GL/2018/10 17.12.2018 Suunised viivisnõuete ja makseraskuste tõttu restruktureeritud

Rohkem

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid )

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid ) 1(6) 1. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna kujundamise põhimõtted Aktsiaselts tegevuskulude arvestuse aluseks on auditeeritud ja kinnitatud aastaaruanne. Hinnakujunduse analüüsis kasutatakse Aktsiaseltsi

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing PIMEDATE TÖÖKESKUS HARINER registrikood: 8

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing PIMEDATE TÖÖKESKUS HARINER registrikood: 8 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80071250 tänava/talu nimi, Laki tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

EKP/2007/4

EKP/2007/4 C 136/6 SOOVITUSED EUROOPA KESKPANK EUROOPA KESKPANGA SOOVITUS, 31. mai 2007, millega muudetakse soovitust EKP/2004/16 Euroopa Keskpanga statistikaaruandluse nõuete kohta maksebilansi ja rahvusvahelise

Rohkem

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Bondora AS registrikood: tänava n

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Bondora AS registrikood: tänava n KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 11483929 tänava nimi, maja number: A. H. Tammsaare tee 47 linn: Tallinn maakond:

Rohkem

Aruanne_ _

Aruanne_ _ ANNUAL REPORT beginning of financial year: 01.01.2015 end of the financial year: 31.12.2015 business name: register code: 90010442 street, building, apartment, farm: Telliskivi 60a linn: Tallinn county:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: DPD Eesti AS registrikood: tänava/talu nimi, Taev

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: DPD Eesti AS registrikood: tänava/talu nimi, Taev MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 10092256 tänava/talu nimi, Taevavärava tee 1 maja ja korteri number: küla: Lehmja küla vald: Rae

Rohkem

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx)

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx) Ülevaade erakondade finantsmajanduslikust olukorrast seisuga 31.12.2010 Ülevaate eesmärgiks on kirjeldada erakondade rahalist seisu, mis annab informatsiooni nende tugevusest või nõrkusest, mis omakorda

Rohkem

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc Ettevõtte tegevusaruanne 2017 1. Sissejuhatus AS Sillamäe-Veevärk tegeleb veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja puhastuse, maagaasi müügi ja jaotamise teenuste osutamisega Sillamäe linna elanikele, ettevõtetele

Rohkem

Microsoft Word - SEB_Pank_Aastaaruanne2016.doc

Microsoft Word - SEB_Pank_Aastaaruanne2016.doc AS SEB Pank Aastaaruanne 2016 Sisukord Lk Lk Juhatuse deklaratsioon 2 2. Riskipoliitika ja -juhtimine 43 I. Sissejuhatus - üldinformatsioon 3 2.1. Riskipoliitika ja -struktuur 43 1. Krediidiasutuse üldandmed

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Investeerimishoius PP.ppt [Kirjutuskaitstud]

Microsoft PowerPoint - Investeerimishoius PP.ppt [Kirjutuskaitstud] Investeerimishoius Põhjala Pangad Aktsiainvesteeringu tootlus, hoiuse turvalisus 1 1 Investeerimishoius PÕHJALA PANGAD Müügiperiood 05.03.2008-31.03.2008 Hoiuperiood 01.04.2008-21.03.2011 Hoiuvaluuta Eesti

Rohkem

LHV Pensionifond Indeks Majandusaasta aruanne

LHV Pensionifond Indeks Majandusaasta aruanne LHV Pensionifond Indeks Majandusaasta aruanne 10.11.2016-31.12.2017 LHV Pensionifond Indeks Majandusaasta aruanne 10.11.2016 31.12.2017 Fondi nimi Fondi liik Fondijuht LHV Pensionifond Indeks Lepinguline

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Konsolideeritud poolaasta aruanne EfTEN Kinnisvarafond AS Registrikood: Aruandeaasta algus: Aruandeaasta lõpp: Aadress:

Konsolideeritud poolaasta aruanne EfTEN Kinnisvarafond AS Registrikood: Aruandeaasta algus: Aruandeaasta lõpp: Aadress: Konsolideeritud poolaasta aruanne AS Registrikood: 11505393 Aruandeaasta algus: 01.01.2014 Aruandeaasta lõpp: 30.06.2014 Aadress: A. Lauteri 5, 10114 Tallinn E-posti aadress: info@eften.ee Veebilehe aadress:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Peipsimaa Turism registrikood: tä

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Peipsimaa Turism registrikood: tä MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80330728 tänava/talu nimi, Vaksali tn 17a maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu

Rohkem

Microsoft Word _4_vahearuanne.docx

Microsoft Word _4_vahearuanne.docx 2018. AASTA NELJANDA KVARTALI VAHEARUANNE Nimi MTÜ Eesti Liikluskindlustuse Fond Registrikood 80206477 Aadress Mustamäe tee 46, 10621 Tallinn Telefon 667 1800 Elektronpost Veebileht Majandusaasta Juhatuse

Rohkem

Microsoft Word - vistremid.yhi.doc

Microsoft Word - vistremid.yhi.doc TARTU NOTAR TIINA TOMBERG BÜROO ASUKOHT TARTU SOOLA 8 Notariaalakt ametitoimingute raamatus 2003.a. nr Täna, üheteistkümnendal augustil kahetuhande kolmandal aastal (11.08.2003.a.) pöördus Ellen Tohvri,

Rohkem

EKP suunised pankadele viivislaenude kohta – lisa: usaldatavusnõuetekohaste eraldiste miinimumtase viivislaenude puhul

EKP suunised pankadele viivislaenude kohta – lisa: usaldatavusnõuetekohaste eraldiste miinimumtase viivislaenude puhul EKP suunised pankadele viivislaenude kohta lisa: Usaldatavusnõuetekohaste eraldiste miinimumtase viivislaenude puhul Oktoober 2017 Sisukord 1 Taustteave 2 2 Üldkäsitus 3 2.1 Ulatus ja kohaldamine 3 2.2

Rohkem

Microsoft PowerPoint - LHV Trader 1

Microsoft PowerPoint - LHV Trader 1 LHV Trader I osa Ragnar Plees 1 www.lhv.ee Millest räägime LHV Traderi üldine tutvustus Allalaadimine ja sisselogimine Seadistamine Turuinfo lisamine Orderid (tüübid, kehtivus, tekitamine) Lisavõimalused

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 931109740005 AUDRU KÜLM- JA LAOHOONE EHITAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: EESTI KALAPÜÜGIÜHISTU ARUANDE NR: 2012-029 07.12.2012 Auditi lõpparuanne saadetakse: Korraldusasutus

Rohkem

SEB_Pank_Aastaaruanne2018-3_110319

SEB_Pank_Aastaaruanne2018-3_110319 AS SEB Pank Aastaaruanne 2018 Sisukord Sissejuhatus - üldinformatsioon 2 Tegevusaruanne 3 Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne 18 Konsolideeritud kasumiaruanne 18 Konsolideeritud koondkasumiaruanne

Rohkem

SUUNISED GLOBAALSE SÜSTEEMSE OLULISUSE NÄITAJATE AVALIKUSTAMISE KOHTA EBA/GL/2014/02 5. juuni 2014 Suunised globaalse süsteemse olulisuse näitajate av

SUUNISED GLOBAALSE SÜSTEEMSE OLULISUSE NÄITAJATE AVALIKUSTAMISE KOHTA EBA/GL/2014/02 5. juuni 2014 Suunised globaalse süsteemse olulisuse näitajate av EBA/GL/2014/02 5. juuni 2014 Suunised globaalse süsteemse olulisuse näitajate avalikustamise kohta EBA suunised globaalse süsteemse olulisuse näitajate avalikustamise kohta Käesolevate suuniste staatus

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: DPD Eesti AS registrikood: tänava/talu nimi, Taev

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: DPD Eesti AS registrikood: tänava/talu nimi, Taev MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2013 aruandeaasta lõpp: 31.12.2013 ärinimi: registrikood: 10092256 tänava/talu nimi, Taevavärava 1 maja ja korteri number: küla: Lehmja küla vald: Rae vald

Rohkem

VÕLAKIRJADE KOKKUVÕTE, SEERIA 2 Käesolev kokkuvõte on lühiülevaade informatsioonist, mis on avaldatud AS LHV Group (edaspidi Selts) põhiprospektis (ed

VÕLAKIRJADE KOKKUVÕTE, SEERIA 2 Käesolev kokkuvõte on lühiülevaade informatsioonist, mis on avaldatud AS LHV Group (edaspidi Selts) põhiprospektis (ed VÕLAKIRJADE KOKKUVÕTE, SEERIA 2 Käesolev kokkuvõte on lühiülevaade informatsioonist, mis on avaldatud AS LHV Group (edaspidi Selts) põhiprospektis (edaspidi Prospekt) seoses kavandatava võlakirjade avaliku

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

AKTSIASELTS SILVANO FASHION GROUP PÕHIKIRI 1. AKSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on Aktsiaselts Silvano Fashion Group, lühendatu

AKTSIASELTS SILVANO FASHION GROUP PÕHIKIRI 1. AKSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on Aktsiaselts Silvano Fashion Group, lühendatu AKTSIASELTS SILVANO FASHION GROUP PÕHIKIRI 1. AKSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on Aktsiaselts Silvano Fashion Group, lühendatult AS Silvano Fashion Group (edaspidi Aktsiaselts).

Rohkem

Olympic Entertainment Group AS aasta II kvartali ja I poolaasta konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algu

Olympic Entertainment Group AS aasta II kvartali ja I poolaasta konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algu 2012. aasta II kvartali ja I poolaasta konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus 1. jaanuar 2012 Aruandeperioodi lõpp 30. juuni 2012 Ärinimi Äriregistri kood 10592898

Rohkem

Microsoft Word - arco vara vahearuanne EST II kvartal 2007 ver doc

Microsoft Word - arco vara vahearuanne EST II kvartal 2007 ver doc 1 Arco Vara AS Registrikood: 10261718 Aadress: Jõe 2b, 10151 Tallinn, Eesti Vabariik Telefon: +372 6 144 630 Fax: +372 6 144 631 E-mail: Korporatiivne interneti kodulehekülg: info@arcovara.ee www.arcorealestate.com

Rohkem

(Microsoft Word - LHV Varahalduse fondide vara puhasv\344\344rtuse m\344\344ramise sisereeglid_010111)

(Microsoft Word - LHV Varahalduse fondide vara puhasv\344\344rtuse m\344\344ramise sisereeglid_010111) Kehtib alates 1. jaanuari 2011. a. AS-I LHV VARAHALDUS INVESTEERIMISFONDIDE VARA PUHASVÄÄRTUSE MÄÄRAMISE SISEMISED PROTSEDUURIREEGLID Käesolevad sisemised protseduurireeglid (edaspidi sisereeglid ) on

Rohkem

AS LHV Pank Konsolideeritud aastaaruanne 2018

AS LHV Pank Konsolideeritud aastaaruanne 2018 AS LHV Pank Konsolideeritud aastaaruanne 2018 2/112 Konsolideeritud aastaaruanne 01.01.2018 31.12.2018 Ärinimi AS LHV Pank Äriregistri number 10539549 Juriidiline aadress Tartu mnt. 2, 10145 Tallinn Telefon

Rohkem

Microsoft Word - show_viide.p

Microsoft Word - show_viide.p RTJ 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamise üldpõhimõtted (muudetud 2011) SISUKORD paragrahvid EESMÄRK JA KOOSTAMISE ALUSED 1-3 RAKENDUSALA 4 RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE EESMÄRK 5-8 PÕHILISED MÕISTED

Rohkem