Kinnitatud dir a kk nr 1-1/12 Õppekavarühm Õppekava nimetus RÄPINA AIANDUSKOOLI ÕPPEKAVA AIANDUS Õppekava kood EHISes ESMAÕPPE ÕPPE

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Kinnitatud dir a kk nr 1-1/12 Õppekavarühm Õppekava nimetus RÄPINA AIANDUSKOOLI ÕPPEKAVA AIANDUS Õppekava kood EHISes ESMAÕPPE ÕPPE"

Väljavõte

1 Kinnitatud dir a kk nr 1-1/12 Õppekavarühm Õppekava nimetus RÄPINA AIANDUSKOOLI ÕPPEKAVA AIANDUS Õppekava kood EHISes ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 Õppekava maht (EKAP) 150 MAASTIKUEHITAJA LANDSCAPE GARDENER ЛАНДШАФТНЫЙ СТРОИТЕЛЬ EKR 4 kutsekeskharidus Õppekava koostamise alus Kutsestandard Maastikuehitaja, tase 4 Kutseharidusstandard Õppekava õpiväljundid Õppekava rakendamine Nõuded õpingute alustamiseks JÄTKUÕPPE ÕPPEKAVA EKR 4 EKR 5 EKR 4 EKR 5 X Õpetusega taotletakse, et õpilane omandab teadmised, oskused ja hoiakud, mis on vajalikud tööks maastikuehitajana ning eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks. Õppekava läbimisel õpilane: 1. väärtustab maastikuehitaja kutset, hoiab end kursis rakendumise võimalusega tööturul, täiendab end iseseisvalt ja ennastjuhtivalt; 2. planeerib oma tööd ja kasutab digitaalseid keskkondi ning IT-vahendeid objekti ettevalmistamisel, järgides keskkonna- ja tööohutusnõuete täitmist; 3. rajab müürid ja sillutised, istutab ja hooldab suuri puid, rajab istutusalad ja muru, koostab ja jälgib hoolduskava ning hooldab aedu ja haljasalasid; 4. ehitab erinevaid väikevorme lähtudes projektist efektiivselt ja loodussäästlikult; 5. kasutab erinevat tehnikat, tööriistu ja seadmeid ohutult; 6. rakendab erialaseid oskusi süsteemselt ja loovalt, hinnates võimalusi nende teostamiseks. Põhihariduse ja keskhariduse baasil statsionaarses ja mittestatsionaarses õppevormis Omandatud põhiharidus Nõuded õpingute lõpetamiseks Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on saavutanud õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel. Õpiväljundite saavutatust hinnatakse kutseeksamiga. Omandatav kutse / kvalifikatsioon Osakutsed Maastikuehitaja, EKR tase 4 (1) Moodulite 1, 2, 5, 7 läbimisel täismahus omandatakse haljasalade hooldaja osakutse, tase 4. (2) Moodulite 1, 2, 3, 14 läbimisel täismahus omandatakse piirdeaedade ehitaja osakutse, tase 4. 1

2 Põhiõpingute moodulid, 124 EKAP (nimetus, maht ja õpiväljundid) (3) Moodulite 1, 2, 3, 11 läbimisel täismahus omandatakse sillutise paigaldaja osakutse, tase Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused 6 EKAP Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane tuleb toime enda karjääri planeerimisega kaasaegses majandus-, ettevõtlus- ja töökeskkonnas, lähtudes elukestva õppe põhimõtetest. 1. mõistab oma vastutust teadlike otsuste langetamisel elukestvas karjääriplaneerimise protsessis; 2. mõistab majanduse olemust ja majanduskeskkonna toimimist; 3. mõtestab oma rolli ettevõtluskeskkonnas; 4. mõistab oma õigusi ja kohustusi ning töötervishoiu ja tööohutuse peamisi suundumusi töökeskkonnas toimimisel; 5. käitub vastastikust suhtlemist toetaval viisil. 2. Haljasalade alused 18 EKAP Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane omandab algteadmised mullaõpetusest, eristab maastikuehituses enam kasutustleidvaid looduslikke ja kultuurtaimi, saab algteadmised ladina keele grammatikast ja sõnavarast, teeb vertikaalplaneerimise ja kasvupinnase ettevalmistuse, omandab oskused digivahendite rakendamiseks töökohas, hindab kriitiliselt saadaolevat infot, oskab tegutseda meeskonnas tööõnnetuse korral. 1. määrab taimed eesti ja ladina keeles, kasutab teaduslikke taimenimetusi kutsetöös ning kirjeldab taimede kasvutingimusi; 2. hindab objekti, planeerib tööd, eristab taimekahjustajaid, hindab kriitiliselt saadaolevat infot; 3. määrab mulla happesuse ja mulla lõimise, teeb meeskonnatööd; 4. teeb vertikaalplaneerimise vastavalt pinna kõrgusele ja pinna eripärale; 5. mõistab eriala raames tehtavate tööde mitmekesisust, tööga kaasnevaid peamisi riske ja nende ennetamise võimalusi, kasutab kaasaegseid digivahendeid eesmärgipäraselt tööde esitlemisel ja veebis avaldamisel. 3. Aianduslikud maastikuehitised I 12 EKAP Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane kasutab õigeid töövõtteid lihtsamate tööriistadega töötamisel ja erilubasid mittevajavaid masinaid, tunneb sillutismaterjale, müüride ja ehitiste valmistamiseks mõeldud materjale, hindab oma käitumist ja teadmiste taset, kasutab internetipõhiseid spetsiifilisi infoallikaid. 1. eristab ja kirjeldab sillutismaterjale, müüride ning ehitiste valmistamiseks mõeldud materjale, otsib vajadusel infot IKT vahendite abil; 2. planeerib oma tööd, hindab objekti, arvutab materjalide mahud, koostab tellimuse vajaminevatest materjalidest; 3. meeskonnaliikmena tellib ja ladustab materjalid ohutult, hindab oma käitumist ja teadmiste taset; 4. ehitab erinevaid lihtsamaid väikevorme, arvestades materjalide tootjate ettenähtud tehnoloogiaid, jälgides töö- ja keskkonnaohutusnõudeid; 5. kasutab töövahendeid, -seadmeid ning erilubasid mittevajavaid masinaid ohutult arvestades tööde tehnoloogiat ning järgides tööjuhiseid ja etteantud kvaliteedinõudeid; 6. sorteerib ja ladustab jäätmed, vastutab töö nõuetekohase ja tähtajalise täitmise eest. 4. Aianduslikud maastikuehitised II 20 EKAP Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane märgib maha objekti, ladustab materjalid, valmistab ette pinnase erinevate objektide valmistamiseks, rajab vundamendi, paigaldab erinevaid sillutisi ja rajab 2

3 erinevaid müüre, lähtuvalt ehitusnõuetest ehitab iseseisvalt tööjoonise alusel väikevorme, kasutades selleks vajalikke materjale, tööriistu ja seadmeid, hooldab neid vajadusel, vastutab oma tööülesannete täitmise eest. 1. planeerib oma tööd, hindab objekti, arvutab materjalide mahud, koostab tellimuse vajaminevatest materjalidest; 2. kasutab interneti võimalusi, tellib ja ladustab materjalid ohutult; 3. ehitab iseseisvalt meeskonnaliikmena tööjoonisest lähtuvalt erinevaid väikevorme, arvestades materjalide tootjate ettenähtud tehnoloogiaid, järgides töö- ja keskkonnaohutusnõudeid; 4. teeb lähtudes objektist vundamendi, paigaldab postid, ehitab karkassi, paigaldab laudise, teeb viimistluse, vastutab oma tööülesannete täitmise eest; 5. rajab aluskihid erinevate sillutiste paigaldamiseks, vajadusel juhendab kaastöötajaid; 6. ehitab tugimüürid ja vundamendi erinevate müüride tegemiseks, sorteerib ja ladustab jäätmed; 7. kasutab töövahendeid, -seadmeid ning erilubasid mittevajavaid masinaid ohutult arvestades tööde tehnoloogiat ning järgides tööjuhiseid ja etteantud kvaliteedinõudeid. 5. Istutusala rajamise alused 16 EKAP Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane joonestab käsitsi, rajab lihtsamaid aedu ja haljasalasid vastavalt projektile, kasutab iseseisvalt ohutuid töövõtteid, märgib maha istutusala, valmistab ette pinnase, paigaldab vajadusel istutusala servad ja geosünteedid ning rajab istutusala, hooldab taimi, multšib istutusalad, istutab ja hooldab suuri puid, kasutab probleemide lahendamisel spetsiifilisi infoallikaid, õpib ja täiendab end iseseisvalt, hindab oma käitumist. 1. planeerib oma tööd, joonestab ja rajab aedu ja haljasalasid kasutades erinevaid võimalusi, sh IKT vahendeid, loeb projekti; 2. hindab objekti looduses, tööjoonise järgi koostab kalkulatsiooni materjalide tellimiseks, ladustab materjalid; 3. märgib maha istutusala, valmistab ette pinnased, õpib ja täiendab end iseseisvalt; 4. rajab istutusala objektipõhiselt kasutades erinevaid materjale, sh taimmaterjali, paigaldab vajadusel istutusala servad ja geosünteedid, töötab ohutult ja ennastsäästvalt; 5. hooldab taimi, multšib istutusalasid lähtudes projektist; 6. sorteerib ja ladustab jäätmed, kasutab probleemide lahendamisel spetsiifilisi infoallikaid, hindab oma käitumist. 6. Istutusalade rajamine ja hooldamine 12 EKAP Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane joonestab käsitsi ja mõnes arvutiprogrammis, rajab aedu ja haljasalasid vastavalt projektile, valdab erialaseid ja ohutuid töövõtteid, märgib maha istutusalad kasutades elektroonilisi mõõteriistu, paigaldab vajadusel istutusala servad ja geosünteedid, hooldab taimi, hindab taimekahjustusi, multšib istutusalad, istutab ja hooldab suuri puid, teeb puude ja põõsaste kujundus- ja hoolduslõikust, koostab objekti põhjal hoolduskava, viib läbi erinevaid hooldustöid haljasaladel, kasutab internetipõhiseid spetsiifilisi infoallikaid, täidab uudseid lahendusi eeldavaid tööülesandeid. 1. planeerib, joonestab ja kujundab aia või aiaosa kasutades erinevaid IKT vahendeid; 2. koostab kalkulatsiooni materjalide tellimiseks, ladustab materjalid; 3. hindab objekti looduses, märgib maha istutusala ja valmistab ette pinnase kasutades mehhanisme; 4. rajab istutusala objektipõhiselt kasutades erinevaid materjale, sh taimmaterjali, töötab ohutult ja ennastsäästvalt, paigaldab erinevatest materjalidest istutusala servad, vajadusel geosünteedid kasutades erinevaid seadmeid, tööriistu, tehnikat; 3

4 5. koostab hoolduskava, hooldab taimi, vajadusel teostab taimekaitsetööd, multšib istutusalasid, vajadusel juhendab kaastöötajaid; 6. teeb puude ja põõsaste kujundus- ja hoolduslõikust, viib läbi erinevaid hooldustöid haljasaladel kasutades erinevaid seadmeid, tööriistu, tehnikat; 7. sorteerib ja ladustab jäätmed nõuetekohaselt, kasutab probleemide lahendamisel spetsiifilisi infoallikaid, täidab uudseid lahendusi eeldavaid tööülesandeid. 7. Muru rajamine 6 EKAP Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane määrab enamlevinud murukõrrelisi ja umbrohtusid, valdab murude klassifikatsiooni, rajab projekti alusel muru nii külvi teel kui siirdmuruna, kasutades selleks vajalikke materjale, tööriistu ja seadmeid, hooldab murupindasid vastavalt vajadusele, mõtleb süsteemselt ja loovalt, osaleb tulemuslikult erinevates meeskondades, kasutab erialaste probleemide lahendamisel spetsiifilisi internetipõhiseid infoallikaid. 1. hindab objekti, planeerib oma tööd, koostab tellimuse, ladustab materjalid, osaleb tulemuslikult erinevates meeskondade; 2. teeb vajadusel vertikaalplaneerimise ja valmistab ette kasvupinnase juhtides ära sade- ja pinnasevee kasutades selleks vajalikke materjale ja tööriistu, on võimeline juhendama kaastöötajaid; 3. segab kokku seemnesegu, kasutab erialaste probleemide lahendamisel spetsiifilisi internetipõhiseid infoallikaid; 4. rajab muru külvi teel või istutades ja paigaldab siirdmuru kasutades selleks vajalikke tööriistu; 5. sorteerib ja ladustab jäätmed, hooldab ohutult murupindasid kasutades erinevat tehnikat ja tööriistu. 8. Praktika I 17 EKAP Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane saab ülevaate maastikuehitaja tööst, rakendab oma teadmisi ja oskusi töökeskkonnas, rajab aedu ja haljasalasid, analüüsib oma teadmiste taset, seostab erialase ettevalmistuse nõudeid tööturul rakendumise võimalustega, tegutseb meeskonnas, õpib ja täiendab end. 1. osaleb aktiivselt praktikakoha leidmisel, planeerib praktika eesmärgid, mõistab eriala raames tehtavate tööde mitmekesisust ja tööandja ootusi õpilasele; 2. töötab meeskonnaliikmena mitmetes maastikuehituse ettevõtetes rajades istutusalasid, sillutisi ja puisteteid, järgib hoolduskava; 3. ehitab erinevaid väikevorme lähtudes projektist efektiivselt ja loodussäästlikult, sorteerib ja ladustab jäätmed; 4. kasutab erinevat tehnikat, tööriistu ja seadmeid järgides ohutusjuhendeid ja sisekorrareegleid; 5. täidab praktikaaruande IKT vahendite abil, annab esitlusena tagasisidet praktikal kogetust ja eesmärkide saavutamisest. 9. Praktika II 17 EKAP Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane rakendab oma teadmisi ja oskusi töökeskkonnas, analüüsib oma teadmiste, oskuste ja hoiakute taset, mõtleb süsteemselt ja loovalt, osaleb tulemuslikult erinevates meeskondades, on võimeline osaliselt juhendama kaastöötajaid, teab ja tunneb eriala põhjalikult. 1. osaleb aktiivselt praktikakoha leidmisel, planeerib praktika eesmärgid, mõistab eriala raames tehtavate tööde mitmekesisust ja tööandja ootusi õpilasele; 2. töötab meeskonnaliikmena mitmetes maastikuehitusettevõtetes rajades istutusalasid, sillutisi ja puisteteid; 3. teeb puude ja põõsaste kujundus- ja hoolduslõikust, koostab ja jälgib hoolduskava; 4. ehitab erinevaid väikevorme lähtudes projektist efektiivselt ja loodussäästlikult, on võimeline juhendama kaastöötajaid, sorteerib ja ladustab jäätmeid nõuetekohaselt; 4

5 5. kasutab erinevat tehnikat, mehhanisme, tööriistu ja seadmeid järgides ohutusjuhendeid ja sisekorrareegleid; 6. täidab praktikaaruande IKT vahendite abil, annab esitlusena tagasisidet praktikal kogetust ja eesmärkide saavutamisest. Valikõpingute moodulid 61 EKAP (nimetus, maht ja õpiväljundid) Iga õpilane peab tegema valiku järgnevaist valikõpingute moodulitest 26 EKAP ulatuses 10. Sisehaljastuse rajamine ja hooldamine 3 EKAP Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane kavandab, rajab ja hooldab iseseisvalt sisehaljastust lähtudes taimede kasvunõuetest ning rakendades oma töös kompositsioonireegleid, kasutab vajalikke tööriistu, mõtleb süsteemselt ja loovalt, oskab oma ideid kriitiliselt hinnata. 1.eristab ja kirjeldab sisehaljastuses kasutatavaid materjale, sh taimmaterjali; 2.algatab ja arendab ideid kompositsioonireeglitele vastava sisehaljastuse rajamiseks, mõtleb süsteemselt ja loovalt, oskab oma ideid kriitiliselt hinnata; 3. planeerib oma tööd, hindab objekti, kontrollib töövahendite ja materjalide olemasolu, vajadusel juhendab kaastöötajaid; 4. rajab sisehaljastuse, hoiab korras oma töökoha; 5. hooldab sisehaljastust lähtudes hoolduskavast, sorteerib ja ladustab jäätmed nõuetekohaselt, teeb oma tegevustest kokkuvõtte. 11. Masinatega puistematerjalide teisaldamine ja pinna kujundamine 3 EKAP Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane kasutab ohutult maastikuehituses enamkasutatavaid liikurmasinaid ja erinevaid tööseadmeid, hindab ja analüüsib oma teadmiste taset. 1. järgib liikurmasinatega liikumisele kehtivaid liiklusseaduse nõudeid, teab infotehnoloogia võimalusi; 2. planeerib oma tööd, valib tööks sobiva liikurmasina, kasutab info otsimiseks interneti võimalusi; 3. hindab objekti, teab liikurmasinatega kasutatavaid erinevaid tööseadmeid; 4. meeskonnaliikmena töötab ohutult erinevate masinatega tundes liikurmasina mehhanismide tööpõhimõtteid; 5. väldib töökeskkonna ja tööolmega seonduvaid ohte ja riske, hindab ja analüüsib oma teadmiste taset. 12. Lokaalsed kuivendus- ja kastmissüsteemid 3 EKAP Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane paigaldab töörühma liikmena projekti alusel ehitusnõuetest lähtuvalt lokaalseid kuivendus- ja kastmissüsteeme sade- ja pinnasevee juhtimiseks, hooldab erinevaid süsteeme, põhjendab oma seisukohti üksikasjalikult. 1. eristab ja kirjeldab lokaalsete kuivendus- ja kastmissüsteemide töö- ja hoolduspõhimõtteid; 2. tunneb sade- ja pinnasevete juhtimise ning kogumise seaduspärasusi ja põhimõtteid, juhtides vee soovitud suunas; 3. hindab objekti, planeerib oma tööd, paigaldab töörühma liikmena lokaalse kuivendus- ja kastmissüsteemi, sorteerib ja ladustab jäätmed nõuetekohaselt; 4. hooldab ja seadistab lokaalset kastmissüsteemi, hindab oma teadmiste taset. 13. Aiaveekogude rajamine 3 EKAP Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane rajab ja taimestab aiaveekogu, kasutades selleks vajalikke materjale, vahendeid ja seadmeid, teeb ettepanekuid töötulemuste parandamiseks, täidab uudseid lahendusi eeldavaid tööülesandeid. 5

6 1. kirjeldab aiaveekogude rajamise põhimõtteid, kasutatavaid materjale, täidab uudseid lahendusi eeldavaid tööülesandeid; 2. planeerib töögrupi tavatööd, järgides töögraafikut, rajab veekogu, kaevab süvendi ja paigaldab aluskihid, lähtudes projektist ning töö- ja keskkonnaohutusnõuetest, vajadusel kasutab kaevetehnikat; 3. viimistleb aiaveekogu servad, lähtudes projektist (töökirjeldusest) ja materjali omadustest meeskonnatööna; 4. istutab vee- ja kaldataimed, arvestades taimede liiki, kasvualuseid ja -nõudeid, koostab hoolduskava, hooldab neid kasutades vajalikke tööriistu ja masinaid vastavalt kasutusjuhendile. 14. Piirete ehitamine 3 EKAP Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane ehitab projekti (tööjoonise) alusel ja ehitusnõuetest lähtuvalt eri tüüpi piirdeid, kasutades selleks vajalikke materjale, tööriistu ja seadmeid ohutult, hooldab neid vajadusel, õpib ja täiendab end iseseisvalt. 1. eristab vertikaalseks ja horisontaalseks mahamärkimiseks enamkasutatavate mõõteriistade liigitust, töö- ja hoolduspõhimõtteid; 2. planeerib oma tööd, hindab objekti, tellib ja ladustab materjalid vastavalt nõuetele, teeb meeskonnatööd; 3. märgib maha piirdeaiad, ehitab seguga vundamendi ja aiapostid kasutades paekivi, telliseid ja plokke, paigaldab aiasokli; 4. paigaldab metall-, betoon- ja puitpostid ning võrktarad; 5. ehitab puitpiirdeid ja paigaldab puitmooduleid ohutult, hooldab neid vajadusel, õpib ja täiendab end. 15. Taimeseade 3 EKAP Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane omab esmaseid teadmisi taimeseadetest, valmistab erinevaid taimeseadeid, täidab tööülesandeid iseseisvalt, algatab, arendab ja rakendab ideid, teeb ettepanekuid töötulemuste parendamiseks. 1. mõistab taimeseade olemust, traditsioone ning seost tänapäeva taimeseade erinevate vormidega, leiab infot erinevaid internetipõhiseid otsingusüsteeme kasutades; 2. planeerib oma töö, valib erinevaid materjale, kasutab eesti- ja ladinakeelseid taimenimetusi nende määramisel, kasutab materjali oskuslikult ja eesmärgipäraselt; 3. algatab ideid, valib õige tehnika ja töövõtted ning valmistab iseseisvalt erinevaid taimeseadeid lähtudes traditsioonidest ja kompositsioonireeglitest, hindab oma töid, hoiab korras töökoha, sorteerib ja ladustab jäätmed. 16. Aiakujundus 4 EKAP Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane planeerib aiakujunduse, kasutades erinevaid kujundusteemasid, koostab haljastusplaani IKT vahendite abil, mõtleb süsteemselt ja loovalt, oskab oma ideid kriitiliselt hinnata ja leida iseseisvalt võimalusi nende teostamiseks. : 1. rakendab aia kujundamisel maastikukujunduse aluseid, kujundusteemasid ning kasutab asjakohaseid IKT vahendeid; 2. mõtleb süsteemselt ja loovalt, planeerib ja kujundab aia, kirjeldab aiakujunduses kasutatavaid materjale, sh taimmaterjali; 3. koostab haljastusplaani, oskab oma ideid kriitiliselt hinnata ja leida iseseisvalt võimalusi nende teostamiseks, põhjendab oma seisukohti üksikasjalikult. 17. Soome keel 4 EKAP Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane suhtleb soome keeles argisuhtluses, mõistab ja kasutab erialast sõnavara, analüüsib oma teadmiste taset. 6

7 1. suhtleb soome keeles argisuhtluses nii kõnes kui kirjas, esitab erinevates mõttevahetustes/suhtlussituatsioonides oma seisukohti; 2. kirjeldab soome keeles iseennast, oma võimeid ja huvisid, mõtteid, kavatsusi ja kogemusi seoses valitud erialaga; 3. kasutab soome keele oskuse arendamiseks endale sobivaid võõrkeele õppimise strateegiaid ja teabeallikaid, seostades võõrkeeleõpet elukestva õppega; 4. mõistab eesti ja teiste rahvaste elukeskkonda ja kultuuri ning arvestab nendega võõrkeeles suhtlemisel, oskab kasutada internetipõhiseid otsingusüsteeme info otsimiseks. 18. Vene keel 4 EKAP Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane suhtleb vene keeles argisuhtluses, mõistab ja kasutab erialast sõnavara situatsioonides, analüüsib oma teadmiste taset. 1. suhtleb vene keeles argisuhtluses nii kõnes kui kirjas, esitab erinevates mõttevahetus/suhtlussituatsioonides oma seisukohti; 2. kirjeldab vene keeles iseennast, oma võimeid ja huvisid, mõtteid, kavatsusi ja kogemusi seoses valitud erialaga; 3. kasutab vene keele oskuse arendamiseks endale sobivaid võõrkeele õppimise strateegiaid ja teabeallikaid, seostades võõrkeeleõpet elukestva õppega; 4. mõistab eesti ja teiste rahvaste elukeskkonda ja kultuuri ning arvestab nendega võõrkeeles suhtlemisel, oskab kasutada internetipõhiseid otsingusüsteeme info otsimiseks. 19. Ettevõtlusõpe 6 EKAP Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane on omandanud pädevuse (teadmised, oskused, hoiakud), mis võimaldab tal olla ettevõtlik töötaja ja luua iseendale töökoht. 1. mõistab ärivõimalusi lähtudes iseenda eeldustest ja oskustest ning keskkonna toetavatest ja piiravatest teguritest; 2. kavandab turundustegevused äriidees kirjeldatud tootele, tarbijale ja turutingimustele; 3. mõistab ettevõtte eelarvestamise, finantseerimise ja majandusarvestuse põhimõtteid lähtudes õigusaktidest ja heast tavast; 4. kavandab ettevõtluse õpitavas valdkonnas lähtudes äriideest ja ettevõtluskeskkonnast, hindab oma teadmiste taset. 20. Keskkonnakaitse 3 EKAP Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane käitub keskkonnasäästlikult, kasutab ratsionaalselt loodusressursse, väärtustab ja järgib keskkonna jätkusuutlikkuse põhimõtteid. 1. mõistab ja analüüsib keskkonnaprobleeme iseseisvalt ja kasutades IKT vahendeid; 2. planeerib oma töö, teeb kokkuvõtte Euroopa Liidu keskkonnanõuetest ja Eesti keskkonnakorraldusest meeskonnatööna; 3. kirjeldab loodusvarade kasutamist ja selgitab säästva arengu põhimõtteid 21. Taimekaitse 3 EKAP Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane teab taimekaitsevahendite ja nende kasutamisega seotud õigusakte, eristab ja tunneb ära peamisi taimekahjustajaid ja nende kahjustuspilti, teostab oskuslikult taimekaitsetöid, kasutades ohutult asjakohaseid isikukaitsevahendeid, materjale, tööriistu, seadmeid ja masinaid, on valmis tegema eksami. : Õpilane 7

8 1. teab taimekaitsevahendite ja nende kasutamisega seotud õigusakte, ladustab ja käitleb taimekaitsevahendeid ja nende pakendeid; 2. eristab ja tunneb ära peamisi taimekahjustajaid ja nende kahjustuspilti; 3. arvestab kasutatavate taimekaitsevahendite kasutuskogused teostades taimekaitsetöid meeskonnatööna; 4. kasutab taimekaitsetööde tegemisel asjakohaseid isikukaitsevahendeid, tööriistu, masinaid ja seadmeid, lähtub oma töös tööohutusnõuetest, tunneb taimekaitsevahendite mürgisuse sümptomeid ja annab esmaabi oma pädevuse piires, analüüsib oma käitumist. 22. Väliköökide rajamine 3 EKAP Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane ehitab projekti alusel ning ehitus- ja tuleohutusnõuetest lähtuvalt välikööke, kasutab selleks sobilikke materjale, seadmeid ja tööriistu ning töötab ohutult ja efektiivselt, teab ja tunneb eriala põhjalikult. : 1. planeerib oma tööd, valib väliköögi ehitamiseks õiged materjalid, arvutab materjalide mahud; 2. hindab objekti, vastavalt objektile valib asukoha maastikul; 3. ehitab vastavalt tööjuhendile vundamendi ning müüritised, teeb segu; 4. tunneb ja järgib küttekollete ladumise põhimõtteid, tuleohutusnõudeid, sorteerib ja ladustab jäätmed; 5. valib välikööki sobivad maitse- ja ilutaimed, istutab ning hooldab neid, teab ja tunneb eriala põhjalikult. 23. IT lahendused maastikuehituses 3 EKAP Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane omandab teadmisi tehnoloogiliste lahenduste põhimõtetest, kasutab iseseisvalt erinevaid programmeerimisvõimalusi, vastutab oma tööülesannete täitmise eest, seostab erialase ettevalmistuse nõudeid tööturul rakendumise võimalustega. : 1. teab infotehnoloogia rolli, võimalusi ja potentsiaalseid ohte, lahenduste põhimõtteid; 2. lahendab elementaarseid loogikaülesandeid; 3. rakendab lihtsamat algoritmi vabalt valitud programmeerimiskeeles; 4. kasutab erialaste probleemide lahendamiseks infotehnoloogilisi lahendusi, äppe või tarkavaralahendusi. 24. Kõrgtehnoloogiline aed 3 EKAP Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane omandab teadmised erinevatest kõrgtehnoloogilistest seadmetest ja lahendustest, mida kasutatakse haljasalade hooldusel ja rajamisel, rakendab uusi tehnoloogiaid nii tavapärastes kui uudsetes töösituatsioonides. : 1. planeerib aia, valib sobivad materjalid ja taimed vastavalt kõrgtehnoloogilistele seadmetele; 2. hindab objekti, valib vastavalt maastikule ja haljasalale sobivaid kõrgtehnoloogilisi seadmeid/lahendusi; 3. eristab erinevaid kõrgtehnoloogilisi lahendusi, rakendab uusi tehnoloogiaid nii tavapärastes kui uudsetes töösituatsioonides; 4. kasutab kutse- ja erialaste probleemide lahendamisel spetsiifilisi infoallikaid. 25. Kalmukujundus 2 EKAP Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane omandab teadmised kalmistukultuurist, kalmistu kujundamise põhimõtetest, kalmu kujundamisest ning selle hooldusest, põhjendab oma seisukohti üksikasjalikult, kasutab tööks sobilikke materjale, seadmeid ja tööriistu ning töötab ohutult ja efektiivselt. : 1. mõistab kalmistute kujundamise põhimõtteid; 2. planeerib oma töö, valib sobivad materjalid ja taimed ning kujundab kalmu kasutades sobilikke materjale, seadmeid, tööriistu; 3. rajab kalmu, põhjendab oma seisukohti üksikasjalikult; 8

9 4. hooldab kalmu, teeb kokkuvõtte oma tegevustest kasutades infotehnoloogilisi võimalusi, hoiab korras töökoha, sorteerib ja ladustab jäätmed. 26. Eriotstarbelised istutusalad 3 EKAP Eesmärk: õpetusega taotletakse, et projekti (tööjoonise) alusel õpilane rajab, taimestab ja hooldab eri tüüpi istutusalasid, kasutades selleks vajalikke materjale, tööriistu ja seadmeid ohutult, hindab kasutatava informatsiooni usaldusväärsust ja tõesust. : 1. selgitab eriotstarbeliste istutusalade rajamise põhimõtteid, tunneb taimestamisel kasutatavaid taimi; 2. planeerib tööd, hindab objekti, valmistab ette, rajab ja viimistleb eriotstarbelisi istutusalasid; 3. hooldab eriotstarbelisi istutusalasid, sorteerib ja ladustab jäätmed nõuetekohaselt; 4. kasutab kutse- ja erialaste probleemide lahendamisel spetsiifilisi infoallikaid, hindab kasutatava informatsiooni usaldusväärsust ja tõesust. 27. Eridendroloogia 2 EKAP Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane eristab haljastuses kasutatavaid puittaimede liike ning valib need kasvukoha nõuetest lähtuvalt haljasaladele, määratleb iseseisvalt puittaimede liike ning lähtub sellest hooldamisel, kasutab internetipõhiseid otsingusüsteeme. : 1. eristab puittaimeliike morfoloogiliste tunnuste alusel; 2. valib iseseisvalt puittaimeliigile kasvunõuetest lähtuva kasvukoha kasutades vajadusel internetipõhiseid otsingusüsteeme; 3. hooldab puittaimi (sh väetab, varjutab, katab talveks), sorteerib ja ladustab jäätmed nõuetekohaselt; 4. hindab puittaimede tervislikku seisundit, valib hooldusmeetodid. 28. Puittaimede hoolduslõikus 3 EKAP Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane lõikab taimeliigi iseärasusest lähtuvalt puittaimi, tagades nende dekoratiivsuse ning pikaealisuse, kujundab ning lõikab iseseisvalt viljapuid saagi suurendamise eesmärgil, rakendades lõikamisel ohutuid töövõtteid, vastutab oma tööülesannete täitmise eest. : 1. määratleb puittaimeliigist lähtuvalt lõikamisvajaduse, valib lõikamisviisi, mis tagab puittaimele dekoratiivsuse ja pika eluea; 2. lõikab iseseisvalt eri vanuses viljapuid tagamaks saagikust; 3. lõikab istutusaladel kasvavaid puittaimi, sorteerib ja ladustab jäätmed nõuetekohaselt; 4. lähtub töötamisel ohutusnõuetest, vastutab oma tööülesannete täitmise eest. Spetsialiseerumised (nimetus, maht ja õpiväljundid) puuduvad Õppekava kontaktisik Ees- ja perenimi Ametikoht Telefon e-post Angela Koort Maastikuehituse juhtõpetaja Märkused Moodulite rakenduskavad asuvad kooli kodulehel 9

Kinnitatud Räpina Aianduskooli direktori käskkirjaga nr 1-6/50 Muudetud Räpina Aianduskooli direktori käskkirjaga nr 1-1/45 Õppe

Kinnitatud Räpina Aianduskooli direktori käskkirjaga nr 1-6/50 Muudetud Räpina Aianduskooli direktori käskkirjaga nr 1-1/45 Õppe Kinnitatud Räpina Aianduskooli direktori 22.08.2014 käskkirjaga nr 1-6/50 Muudetud Räpina Aianduskooli direktori 25.10.2016 käskkirjaga nr 1-1/45 Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHISes EKR

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu protokoll nr 10 Õppe

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu protokoll nr 10 Õppe KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 14.03.2017 käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu 13.03.2017 protokoll nr 10 Õppekavarühm Õppekava nimetus Puitmaterjalide töötlus CNC

Rohkem

Luua Metsanduskool Merle Koorts MAASTIKUEHITUSE ERIALA ÕPILASTE PORTFOOLIO KOOSTAMISE JUHEND Luua 2019

Luua Metsanduskool Merle Koorts MAASTIKUEHITUSE ERIALA ÕPILASTE PORTFOOLIO KOOSTAMISE JUHEND Luua 2019 Luua Metsanduskool Merle Koorts MAASTIKUEHITUSE ERIALA ÕPILASTE PORTFOOLIO KOOSTAMISE JUHEND Luua 2019 SISUKORD Sissejuhatus... 3 1. Portfoolio koostamine... 4 1.1. Milline on hea tõendusmaterjal... 4

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Majutusette

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Majutusette Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es 134911 HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Hotel management Менеджер отеля ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3

Rohkem

RAKVERE AMETIKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Logistika Logistiku abi Logistic assistant Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EK

RAKVERE AMETIKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Logistika Logistiku abi Logistic assistant Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EK RAKVERE AMETIKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Logistika Logistiku abi Logistic assistant Õppekava kood EHIS-es 140918 ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR 4 kutsekeskharidus Õppekava maht: 180

Rohkem

Kinnitatud Muudatustega kinnitatud Narva Kutseõppekeskuse Narva Kutseõppekeskuse Direktori a Direktori a käskkirjaga nr 1.1-7/85

Kinnitatud Muudatustega kinnitatud Narva Kutseõppekeskuse Narva Kutseõppekeskuse Direktori a Direktori a käskkirjaga nr 1.1-7/85 Kinnitatud Muudatustega kinnitatud Narva Kutseõppekeskuse Narva Kutseõppekeskuse Direktori 30.10.2014.a Direktori 12.12.2014.a käskkirjaga nr 1.1-7/85 käskkirjaga nr 1.1-7/107 Narva Kutseõppekeskuse KOOLI

Rohkem

Kinnitatud Räpina Aianduskooli direktori käskkirjaga nr 1-6/50 Muudetud Räpina Aianduskooli direktori käskkirjaga nr 1-1/20 RÄPI

Kinnitatud Räpina Aianduskooli direktori käskkirjaga nr 1-6/50 Muudetud Räpina Aianduskooli direktori käskkirjaga nr 1-1/20 RÄPI RÄPINA AIANDUSKOOLI KOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Aiandus Õppekava nimetus Florist Florist Флорист Õppekava kood 135029 EHISes ESMAÕPPE ÕPPEKAVA JÄTKUÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR 4 kutsekeskharidus EKR

Rohkem

LISA 1 KINNITATUD direktori a käskkirjaga nr 1-5/35 TALLINNA KOPLI AMETIKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Energeetika ja energeetika Õppekava nimet

LISA 1 KINNITATUD direktori a käskkirjaga nr 1-5/35 TALLINNA KOPLI AMETIKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Energeetika ja energeetika Õppekava nimet LISA 1 KINNITATUD direktori 02.05.19.a käskkirjaga nr 1-5/35 TALLINNA KOPLI AMETIKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Energeetika ja energeetika Õppekava nimetus (nimetus eesti keeles) Sisetööde elektrik (nimetus

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Toitlustuskorraldus Master Chef шеф-пова

Õppekavarühm Õppekava nimetus HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Toitlustuskorraldus Master Chef шеф-пова Õppekavarühm Õppekava nimetus HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Toitlustuskorraldus Master Chef шеф-повар Õppekava kood EHIS-es 134899 ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR

Rohkem

HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUS ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Puitmaterjalide töötlus CNC töötlemiskeskuse operaator CNC machine operator операто

HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUS ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Puitmaterjalide töötlus CNC töötlemiskeskuse operaator CNC machine operator операто HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUS ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Puitmaterjalide töötlus CNC töötlemiskeskuse operaator CNC machine operator оператор машины CNC Õppekava kood Ehises ESMAÕPPE ÕPPEKAVA

Rohkem

KURESSAARE AMETIKOOL PAGAR KINNITATUD direktori kk nr 1-9/ KOOSKÕLASTATUD koolinõukogu protokoll nr 1-2/

KURESSAARE AMETIKOOL PAGAR KINNITATUD direktori kk nr 1-9/ KOOSKÕLASTATUD koolinõukogu protokoll nr 1-2/ KURESSAARE AMETIKOOL PAGAR KINNITATUD direktori kk nr 1-9/60 09.06.2014 KOOSKÕLASTATUD koolinõukogu protokoll nr 1-2/8 09.06.2014 KOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus PAGAR BAKER, LEVEL 4 ПЕКАРЬ

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus TALLINNA KOPLI AMETIKOOLI ÕPPEKAVA EHITUS (nimetus eesti keeles) Kinnisvarahooldus (nimetus inglise keeles) Facility ser

Õppekavarühm Õppekava nimetus TALLINNA KOPLI AMETIKOOLI ÕPPEKAVA EHITUS (nimetus eesti keeles) Kinnisvarahooldus (nimetus inglise keeles) Facility ser Õppekavarühm Õppekava nimetus TALLINNA KOPLI AMETIKOOLI ÕPPEKAVA EHITUS (nimetus eesti keeles) Kinnisvarahooldus (nimetus inglise keeles) Facility serviceman Lisa 1 KINNITATUD Õppekava kood EHISes ESMAÕPPE

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Mootorliikurid, laevandus ja lennundustehnika Mootorsõi

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Mootorliikurid, laevandus ja lennundustehnika Mootorsõi Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es 180857 KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Mootorliikurid, laevandus ja lennundustehnika Mootorsõidukitehnik Vehicle technician техник по автомобилям

Rohkem

IDA-VIRUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS PAGARI- JA KONDIITRITOODETE TEHNOLOOGIA Esmaõppe 4. taseme õppekava KINNITATUD kooli direktori käskkirjaga n

IDA-VIRUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS PAGARI- JA KONDIITRITOODETE TEHNOLOOGIA Esmaõppe 4. taseme õppekava KINNITATUD kooli direktori käskkirjaga n IDA-VIRUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS PAGARI- JA KONDIITRITOODETE TEHNOLOOGIA Esmaõppe 4. taseme õppekava KINNITATUD kooli direktori 01.12.2014 käskkirjaga nr 1-2/125 KOOSKÕLASTATUD kooli nõukogu 26.11.2014 koosoleku

Rohkem

(Microsoft Word - P4_FOP_karj\344\344riplaneerimine kutsekeskharidus )

(Microsoft Word - P4_FOP_karj\344\344riplaneerimine kutsekeskharidus ) MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: forvarderioperaatori 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr 4 Mooduli vastutaja: Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused Veiko Belials

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Transporditeenused Bussijuht Bus driver Õppekava kood EHIS-es Bодитель автобу

Õppekavarühm Õppekava nimetus KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Transporditeenused Bussijuht Bus driver Õppekava kood EHIS-es Bодитель автобу Õppekavarühm Õppekava nimetus KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Transporditeenused Bussijuht Bus driver Õppekava kood EHIS-es 133477 Bодитель автобуса ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR 4 kutsekeskharidus

Rohkem

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Ehitus Ehitusviimistlus Finishing work in construstion Õppekava kood EHIS-es ESMAÕ

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Ehitus Ehitusviimistlus Finishing work in construstion Õppekava kood EHIS-es ESMAÕ PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Ehitus Ehitusviimistlus Finishing work in construstion Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR 4 kutsekeskharidus Õppekava

Rohkem

MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: maastikuehitaja 4. taseme kutsehariduse taotlejad Õppevorm: Statsionaarne Moodul nr 5 Mooduli vastutaja: Istutusalade r

MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: maastikuehitaja 4. taseme kutsehariduse taotlejad Õppevorm: Statsionaarne Moodul nr 5 Mooduli vastutaja: Istutusalade r MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: maastikuehitaja 4. taseme kutsehariduse taotlejad Õppevorm: Statsionaarne Moodul 5 Mooduli vastutaja: Istutusalade rajamine ja hooldamine Maria Jürisson mooduli maht 16,5

Rohkem

Maastikuehitaja_180EKAP_rakenduskavad

Maastikuehitaja_180EKAP_rakenduskavad Kinnitatud Räpina Aianduskool direktori 22.08.2014 käskkirjaga nr 1-6/50. Sihtrühm Õppevorm MAASTIKUEHITAJA ÕPPEKAVA MOODULITE RAKENDUSKAVAD EKR 4. tase kutsekeskharidus Statsionaarne Mooduli nr Mooduli

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Transpordivahendite juhtimine Veoautojuht Truck driver Õppekava kood EHIS-es

Õppekavarühm Õppekava nimetus KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Transpordivahendite juhtimine Veoautojuht Truck driver Õppekava kood EHIS-es Õppekavarühm Õppekava nimetus KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Transpordivahendite juhtimine Veoautojuht Truck driver Õppekava kood EHIS-es 133517 Водитель грузовика ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR

Rohkem

AG informaatika ainekava PK

AG informaatika ainekava PK INFORMAATIKA AINEKAVA PÕHIKOOLIS Õppe- ja kasvatuseesmärgid Põhikooli informaatikaõpetusega taotletakse, et õpilane: 1) valdab peamisi töövõtteid arvutil igapäevases õppetöös eelkõige infot otsides, töödeldes

Rohkem

Microsoft Word - P6_metsamasinate juhtimine ja seadistamine FOP kutsekeskharidus statsionaarne

Microsoft Word - P6_metsamasinate juhtimine ja seadistamine FOP kutsekeskharidus statsionaarne MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: forvarderioperaatori 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr 6 Mooduli vastutaja: Mooduli õpetajad: Metsamasinate juhtimine ja seadistamine

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Mootorliikurid, laevandus ja lennundustehnika Liikurmas

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Mootorliikurid, laevandus ja lennundustehnika Liikurmas Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es 199780 KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Mootorliikurid, laevandus ja lennundustehnika Liikurmasinadiagnostik Vehicle technician, level 5 техник по

Rohkem

MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: maastikuehitaja IV taseme kutsehariduse taotlejad Õppevorm: Mittestatsionaarne Moodul nr 5 Mooduli vastutaja: Istutusal

MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: maastikuehitaja IV taseme kutsehariduse taotlejad Õppevorm: Mittestatsionaarne Moodul nr 5 Mooduli vastutaja: Istutusal MOODULI RAENDUSAVA Sihtrühm: maastikuehitaja IV taseme kutsehariduse taotlejad Õppevorm: Mittestatsionaarne Moodul 5 Mooduli vastutaja: Istutusalade rajamine ja hooldamine Eva-adri Rossner mooduli maht

Rohkem

Lisa 2 Töökohapõhise õppe rakendamise kord Tallinna Lasnamäe Mehaanikakoolis 1. Üldsätted Õppekorralduseeskiri Kinnitatud dir kk 1-4/11 1.1

Lisa 2 Töökohapõhise õppe rakendamise kord Tallinna Lasnamäe Mehaanikakoolis 1. Üldsätted Õppekorralduseeskiri Kinnitatud dir kk 1-4/11 1.1 Lisa 2 Töökohapõhise õppe rakendamise kord Tallinna Lasnamäe Mehaanikakoolis 1. Üldsätted 1.1. Käesoleva korra aluseks on haridus- ja teadusministri 20.12.2013 määrus nr 39 Töökohapõhise õppe rakendamise

Rohkem

MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: metsuri 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr 28 Mooduli vastutaja: Mooduli õpetajad:

MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: metsuri 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr 28 Mooduli vastutaja: Mooduli õpetajad: MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: metsuri 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr 28 Mooduli vastutaja: Mooduli õpetajad: Erialane võõrkeel Reet Ainsoo Reet Ainsoo, Malle Purje,

Rohkem

VÄIKE-MAARJA ÕPPEKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Transporditehnika Õppekava nimetus Sõiduautotehnik Cartechnician Tехник по обслуживанию автомобилям Õpp

VÄIKE-MAARJA ÕPPEKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Transporditehnika Õppekava nimetus Sõiduautotehnik Cartechnician Tехник по обслуживанию автомобилям Õpp VÄIKE-MAARJA ÕPPEKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Transporditehnika Õppekava nimetus Sõiduautotehnik Cartechnician Tехник по обслуживанию автомобилям Õppekava kood EHISes 130 877 ESMAÕPPE ÕPPEKAVA JÄTKUÕPPE

Rohkem

KUTSESTANDARD Maastikuehitaja II /1 Maastikuehitaja III /2 MAASTIKUEHITAJA II, III TOIDUAINETÖÖSTUSE JA PÕLLUMAJANDUSE KUT

KUTSESTANDARD Maastikuehitaja II /1 Maastikuehitaja III /2 MAASTIKUEHITAJA II, III TOIDUAINETÖÖSTUSE JA PÕLLUMAJANDUSE KUT KUTSESTANDARD Maastikuehitaja II 11-30052007-03/1 Maastikuehitaja III 11-30052007-03/2 MAASTIKUEHITAJA II, III TOIDUAINETÖÖSTUSE JA PÕLLUMAJANDUSE KUTSENÕUKOGU EESSÕNA Eesti kutsekvalifikatsiooni süsteemis

Rohkem

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunikatsiooni korraldamine ning dokumentide korrektne ja

Rohkem

KA kord

KA kord KINNITATUD Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu 13.11.2017 otsusega nr 8 MTÜ EESTI LEIVALIIT KUTSE ANDMISE KORD Pagari ja kondiitri kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1 Kutse andmise kord (edaspidi kord)

Rohkem

MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: metsuri 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr P4 Mooduli vastutaja: Karjääri planeeri

MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: metsuri 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr P4 Mooduli vastutaja: Karjääri planeeri MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: metsuri 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr P4 Mooduli vastutaja: Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused Veiko Belials mooduli maht

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

Abiaedniku õppekava moodulite rakenduskava Statsionaarne (koolipõhine) õppevorm Mooduli nr MOODULI NIMETUS Maht õppenädalates /EKAP 1 Tööalase suhtlem

Abiaedniku õppekava moodulite rakenduskava Statsionaarne (koolipõhine) õppevorm Mooduli nr MOODULI NIMETUS Maht õppenädalates /EKAP 1 Tööalase suhtlem Abiaedniku õppekava moodulite rakenduskava Statsionaarne (koolipõhine) õppevorm Mooduli nr MOODULI NIMETUS Maht õppenädalates /EKAP 1 Tööalase suhtlemise alused 3 EKAP Eesmärk: õpetusega taotletakse, et

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Alameede 1.1.7.6 Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikele õppekavadele vastav üldharidus Projekt Tehnoloogiaõpetuse õpetajate täienduskoolitus, Moodul A1 Ainevaldkond Tehnoloogia Marko Reedik, MSc füüsikas

Rohkem

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja kinnitamine 1. Kinnitan täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste

Rohkem

KINNITATUD Pärnumaa Kutsehariduskeskuse nõukogu protokoll nr 8 otsusega nr 2 ÕPPEKORRALDUSEESKIRI Pärnu

KINNITATUD Pärnumaa Kutsehariduskeskuse nõukogu protokoll nr 8 otsusega nr 2 ÕPPEKORRALDUSEESKIRI Pärnu KINNITATUD Pärnumaa Kutsehariduskeskuse nõukogu 27.09.2018 protokoll nr 8 otsusega nr 2 ÕPPEKORRALDUSEESKIRI Pärnu 1. Õppekorralduseeskirja reguleerimisala 1.1. Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õppekorralduseeskiri

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori käskkirjaga nr 1-2/155 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu otsusega nr 2.1.1,

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori käskkirjaga nr 1-2/155 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu otsusega nr 2.1.1, KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 29.06.2016 käskkirjaga nr 1-2/155 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu otsusega nr 2.1.1, 13.06.2016 Sihtrühm Õppevorm Tallinna Ehituskool 4.taseme kutseõppe

Rohkem

KUTSESTANDARD

KUTSESTANDARD KUTSESTANDARD 11-08062004-01/2 AEDNIK I AEDNIK II AEDNIK III HALJASTAJA II TOIDUAINETÖÖSTUSE JA PÕLLUMAJANDUSE KUTSENÕUKOGU EESSÕNA Eesti kutsekvalifikatsioonisüsteemis määratletakse kutsekvalifikatsiooni

Rohkem

RKP6072 Praktika II: osaluspraktika 5 EAP EKSAM Praktika eesmärgid: - luua eeldused seoste loomiseks teoreetiliste teadmiste ja praktika vahel ning sa

RKP6072 Praktika II: osaluspraktika 5 EAP EKSAM Praktika eesmärgid: - luua eeldused seoste loomiseks teoreetiliste teadmiste ja praktika vahel ning sa RKP6072 Praktika II: osaluspraktika 5 EAP EKSAM Praktika eesmärgid: - luua eeldused seoste loomiseks teoreetiliste teadmiste ja praktika vahel ning saada kogemus teoreetiliste teadmiste rakendamisest töökeskkonnas;

Rohkem

Õppekava vorm 1. Õppekava nimetus Küberturbe tehnoloogiad 2. Õppekava nimetus inglise Cyber Security Engineering keeles 3. Kõrgharidustaseme õpe Raken

Õppekava vorm 1. Õppekava nimetus Küberturbe tehnoloogiad 2. Õppekava nimetus inglise Cyber Security Engineering keeles 3. Kõrgharidustaseme õpe Raken Õppekava vorm 1. Õppekava nimetus Küberturbe tehnoloogiad 2. Õppekava nimetus inglise Cyber Security Engineering keeles 3. Kõrgharidustaseme õpe Rakenduskõrgharidus 4. Õppevorm(id) Statsionaarne õpe 5.

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Ehitus Monteerija Steelworker Mонтажник Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPPEKA

Õppekavarühm Õppekava nimetus KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Ehitus Monteerija Steelworker Mонтажник Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPPEKA Õppekavarühm Õppekava nimetus KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Ehitus Monteerija Steelworker Mонтажник Õppekava kood EHIS-es 134880 ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR 4 kutsekeskharidus Õppekava maht:

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Ehitus ja tsiviilrajatised Palkmajaehitaja Log-house builder плотник Õppekava kood

Õppekavarühm Õppekava nimetus PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Ehitus ja tsiviilrajatised Palkmajaehitaja Log-house builder плотник Õppekava kood Õppekavarühm Õppekava nimetus PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Ehitus ja tsiviilrajatised Palkmajaehitaja Log-house builder плотник Õppekava kood EHIS-es 139198 ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR 4

Rohkem

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Üliõpilase nimi: Kuupäev: Pädevus Hindamiskriteerium Eneseanalüüs koos näidetega (sh vajadusel viited teoreetilistel ainekursustel tehtule) B.2.1 Õpi- ja õpetamistegevuse

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Tiina Saar.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Tiina Saar.ppt [Compatibility Mode] Tööõnn läbi mitmekülgse hariduse Tiina Saar, Äripäeva Tööjõuturg toimetaja ja karjäärinõustaja 15.10.2010 Tiina Saar - Aaretesaar.ee 1 Tähelepanekud kogemusest Ettevõtetes, kus ei keskenduta pehmetele

Rohkem

Õppekava vormi näidis (alus: TÜ Informaatika bakalaureuseõppekava)

Õppekava vormi näidis (alus: TÜ Informaatika bakalaureuseõppekava) EUROAKADEEMIA Keskkonnakaitse teaduskond 1. Õppekava nimetus Keskkonnakaitse spetsialist 2. Õppekava nimetus inglise Environmental specialist keeles 3. Kõrgharidustaseme õpe Rakenduskõrgharidusõpe 4. Õppevorm(id)

Rohkem

Matemaatika ainekava 8.klass 4 tundi nädalas, kokku 140 tundi Kuu Õpitulemus Õppesisu Algebra (65 t.) Geomeetria (60 t.) Ajavaru kordamiseks (15 õppet

Matemaatika ainekava 8.klass 4 tundi nädalas, kokku 140 tundi Kuu Õpitulemus Õppesisu Algebra (65 t.) Geomeetria (60 t.) Ajavaru kordamiseks (15 õppet Matemaatika ainekava 8.klass 4 tundi nädalas, kokku 140 tundi Algebra (65 t.) Geomeetria (60 t.) Ajavaru kordamiseks (15 õppetundi) septembernovember korrastab hulkliikmeid Hulkliige. Tehted liidab, lahutab

Rohkem

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas Tervise Arengu Instituudi tegevused koolitoidu vallas Anneli Sammel Tervise Arengu Instituudi mittenakkushaiguste ennetamise osakonna juhataja Kool - tervislike toitumisharjumuste oluline kujundaja Koolitoit

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Ülevaade vanematekogu sisendist arengukavale ja arengukava tutvustus Karmen Paul sotsiaalselt toimetulev st on lugupidav ehk väärtustab ennast ja teisi saab hakkama erinevate suhetega vastutab on koostöine

Rohkem

Tallinna Transpordikool NOOREM TARKVARAARENDAJA 4. taseme kutseõppe esmaõppe õppekava Kinnitatud: Tallinna Transpordikool direktor Valeri AAVA käskkir

Tallinna Transpordikool NOOREM TARKVARAARENDAJA 4. taseme kutseõppe esmaõppe õppekava Kinnitatud: Tallinna Transpordikool direktor Valeri AAVA käskkir Tallinna Transpordikool NOOREM TARKVARAARENDAJA 4. taseme kutseõppe esmaõppe õppekava Kinnitatud: Tallinna Transpordikool direktor Valeri AAVA käskkiri nr 1-3/99, 14.10.2014 Kooskõlastatud: Kooli nõukogu

Rohkem

ESF programm "Kutsete süsteemi arendamine" KUTSESTANDARD Abipagar, tase 3 Abipagar, tase 3 kutsestandard on aluseks kutsehariduse ja täiendusõppe õppe

ESF programm Kutsete süsteemi arendamine KUTSESTANDARD Abipagar, tase 3 Abipagar, tase 3 kutsestandard on aluseks kutsehariduse ja täiendusõppe õppe KUTSESTANDARD Abipagar, tase 3 Abipagar, tase 3 kutsestandard on aluseks kutsehariduse ja täiendusõppe õppekavade koostamisele ning isikute kompetentsuse hindamisele kutse andmisel. Kutsenimetus Eesti

Rohkem

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui vene keeles): Õppekavarühm: (täienduskoolituse standardi

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist   Erik Puura   Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Tekstiili, rõivaste, jalatsite valmistamine ning naha töötlemine Rätsep-stilist (s

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Tekstiili, rõivaste, jalatsite valmistamine ning naha töötlemine Rätsep-stilist (s PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Tekstiili, rõivaste, jalatsite valmistamine ning naha töötlemine Rätsep-stilist (spetsialiseerumine naiste ülerõivaste valmistamine)

Rohkem

(Microsoft Word - Lisa5_L\344bivad teemad kooliastmeti.docx)

(Microsoft Word - Lisa5_L\344bivad teemad kooliastmeti.docx) Läbivate teemade käsitlemine kooliastmeti Elukestev õpe ja karjääri planeerimine Õppimisse positiivse hoiaku Esmaste õpioskuste omandamine. Iseenda tundma õppimine. Lähiümbruse töömaailma tundma õppimine.

Rohkem

AINEKAVA VORM

AINEKAVA VORM ÕPPEKAVA VORM 1 2 ÕPPEKAVA NIMETUS EESTI ÕPPEKAVA NIMETUS INGLISE Keeleõpetaja mitmekeelses koolis Teacher of Languages in a Multilingual School 3 ÕPPEKAVA KOOD xxxx 4 ÕPPEASUTUS(ED) Tartu Ülikool 5 VALDKON(NA)D

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS es ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR 4 kutsekeskharidus Kinnitatud Narva Kutseõppekeskuse Direktori 2

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS es ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR 4 kutsekeskharidus Kinnitatud Narva Kutseõppekeskuse Direktori 2 Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS es ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR 4 kutsekeskharidus Kinnitatud Narva Kutseõppekeskuse Direktori 27.10.2014.a käskkirjaga nr 1.1-7/65 Narva Kutseõppekeskus

Rohkem

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond : 1) mõistab, kuidas ühiskonnas toimuvad muutused avaldavad mõju perekonna ja peresuhetega seotud

Rohkem

Kompetents Hindamiskriteerium B.2.2 POOLTOODETE JA/VÕI KAUNISTUSMATERJALIDE VALMISTAMINE 2 1 Seadistab vajalikud tootmisseadmed vastavalt kasutusjuhen

Kompetents Hindamiskriteerium B.2.2 POOLTOODETE JA/VÕI KAUNISTUSMATERJALIDE VALMISTAMINE 2 1 Seadistab vajalikud tootmisseadmed vastavalt kasutusjuhen Kompetents Hindamiskriteerium B.2.2 POOLTOODETE JA/VÕI KAUNISTUSMATERJALIDE VALMISTAMINE 2 1 Seadistab vajalikud tootmisseadmed vastavalt kasutusjuhendile, arvestades valmistatavat toodet. Seadme kasutusjuhendi

Rohkem

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui vene keeles): Õppekavarühm: (täienduskoolituse standardi

Rohkem

LISA 2 KINNITATUD direktori a. käskkirjaga nr 1-5/15 KINNITATUD direktori a. käskkirjaga nr 1-5/84 Tallinna Kopli Ametikool Kuts

LISA 2 KINNITATUD direktori a. käskkirjaga nr 1-5/15 KINNITATUD direktori a. käskkirjaga nr 1-5/84 Tallinna Kopli Ametikool Kuts LISA 2 KINNITATUD direktori 07.03.2017.a. käskkirjaga nr 1-5/15 KINNITATUD direktori 05.06.2018.a. käskkirjaga nr 1-5/84 Tallinna Kopli Ametikool Kutseõppe õppekava Abiaednik MOODULITE RAKENDUSKAVA PÕHIÕPINGUD

Rohkem

Vilistlaste esindajate koosolek

Vilistlaste esindajate koosolek 13.04.2012 VILISTLASKOGU ÜLDKOGU ÕPILASTE KÜSITLUSE TULEMUSTEST UURING Uuringus osalesid 8 kooli 8. ja 9.klasside õpilased: Räpina ÜG, Mikitamäe, Mehikoorma, Kauksi, Ruusa, Orava, Viluste, Värska Küsimustiku

Rohkem

NOOR MEISTER Eesti Näituste Messikeskuse B, C, D ja E hallides VASTUVÕTU ADMINISTRAATOR/ HOTEL RECEPTIONIST VÕISTLUSJUHEND Individua

NOOR MEISTER Eesti Näituste Messikeskuse B, C, D ja E hallides VASTUVÕTU ADMINISTRAATOR/ HOTEL RECEPTIONIST VÕISTLUSJUHEND Individua NOOR MEISTER 2018 3.-4.05.2018 Eesti Näituste Messikeskuse B, C, D ja E hallides VASTUVÕTU ADMINISTRAATOR/ HOTEL RECEPTIONIST VÕISTLUSJUHEND Individuaalne võistlus kutseõppeasutuste õpilastele. Ühest koolist

Rohkem

Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool S

Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool S Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool SA) korraldab koolituse "Täiskasvanud õppija õpioskuste

Rohkem

KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori ko

KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori ko KEHTESTATUD õppeprorektori 29.08.2016 korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori 18.09.2017 korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori 08.03.2018 korraldusega nr 54 Õpetajakoolituse erialastipendiumi

Rohkem

TALLINNA KOPLI AMETIKOOL (TKAK) ÕPPEKORRALDUSEESKIRI

TALLINNA KOPLI AMETIKOOL (TKAK) ÕPPEKORRALDUSEESKIRI TALLINNA KOPLI AMETIKOOL (TKAK) ÕPPEKORRALDUSEESKIRI KINNITATUD TKAK direktori 14.02.2006.a käskkirjaga nr 1-5/6 KINNITATUD direktori 05.11.2018 käskkirjaga nr 1-5/132 TALLINNA KOPLI AMETIKOOLI ÕPPEKORRALDUSEESKIRI

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

KUTSESTANDARD Juuksur, tase 4 Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute

KUTSESTANDARD Juuksur, tase 4 Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute KUTSESTANDARD Juuksur, tase 4 Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid

Rohkem

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht 10.11.2016 Eesti elukestva õppe strateegia üldeesmärk kõigile Eesti inimestele on loodud nende vajadustele

Rohkem

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. VILJANDI LINNAVALITSUSE

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

Õppeprogrammid Tartu linna koolide õpilastele Periood Gümnaasium klass Kontakttund Programmi nimetus ide maht (tundid

Õppeprogrammid Tartu linna koolide õpilastele Periood Gümnaasium klass Kontakttund Programmi nimetus ide maht (tundid Õppeprogrammid Tartu linna koolide õpilastele Periood 01.09.2014 31.08.2015 1. Gümnaasium 10. 12. klass Kontakttund Programmi nimetus ide maht (tundides) Energiasäästlik sõiduk 3 Läänemere ökosüsteem 4

Rohkem

Sihtrühm Õppevorm TALLINNA EHITUSKOOL kutsekeskhariduse õppekava Ehitusviimistlus VALIKÕPINGUTE MOODULITE RAKENDUSKAVAD KINNITATUD Tallinna Ehituskool

Sihtrühm Õppevorm TALLINNA EHITUSKOOL kutsekeskhariduse õppekava Ehitusviimistlus VALIKÕPINGUTE MOODULITE RAKENDUSKAVAD KINNITATUD Tallinna Ehituskool Sihtrühm Õppevorm TALLINNA EHITUSKOOL kutsekeskhariduse õppekava Ehitusviimistlus VALIKÕPINGUTE MOODULITE RAKENDUSKAVAD KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 29.09.2014.a. käskkirjaga nr.1-2/ 215 muudetud

Rohkem

HCB_hinnakiri2017_kodukale

HCB_hinnakiri2017_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.04.2016 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 69 83 71 85 C 12/15 73 88 75 90 C 16/20 75 90 77 92 C 20/25 78 94 80 96 C

Rohkem

Microsoft Word - Muud JUHENDID

Microsoft Word - Muud JUHENDID KUTSE ANDMISE KORDA TÄIENDAVAD JUHENDID A. KUTSEKOMISJONI TEGUTSEMISKORD 1.1. Treeneritele kutse andmise õigus on Kutseseaduses sätestatud korra alusel Eesti Olümpiakomiteel (edaspidi EOK). EOK on kutse

Rohkem

Õppekava arendus

Õppekava arendus Õppekava arendus Ülle Liiber Õppekava kui kokkulepe ja ajastu peegeldus Riiklik õppekava on peegeldus sellest ajast, milles see on koostatud ja kirjutatud valitsevast mõtteviisist ja inimkäsitusest, pedagoogilistest

Rohkem

KUTSESTANDARD Raudtee teemehaaniku abi, tase 2 Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, tead

KUTSESTANDARD Raudtee teemehaaniku abi, tase 2 Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, tead KUTSESTANDARD Raudtee teemehaaniku abi, tase 2 Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: Arborist 4. taseme kutsehariduse taotlejad Õppevorm: Mittestatsionaarne Moodul nr P_5 Ronimisköitega töötamine Mooduli

MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: Arborist 4. taseme kutsehariduse taotlejad Õppevorm: Mittestatsionaarne Moodul nr P_5 Ronimisköitega töötamine Mooduli MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: Arborist. taseme kutsehariduse taotlejad Õppevorm: Mittestatsionaarne Moodul nr P_5 Ronimisköitega töötamine Mooduli maht 8 EKAPit Mooduli vastutaja Mooduli õpetajad Mooduli

Rohkem

KINNITATUD Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu otsusega nr 13 SISEKAITSEAKADEEMIA KUTSE ANDMISE KORD pääste valdkonna kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1

KINNITATUD Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu otsusega nr 13 SISEKAITSEAKADEEMIA KUTSE ANDMISE KORD pääste valdkonna kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1 KINNITATUD Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu 15.04.2019 otsusega nr 13 SISEKAITSEAKADEEMIA KUTSE ANDMISE KORD pääste valdkonna kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1 Kutse andmise kord (edaspidi kord) reguleerib järgmiste

Rohkem

ESF programm "Kutsete süsteemi arendamine" KUTSESTANDARD Kahjuritõrjuja, tase 5 Kutsenimetus Eesti kvalifikatsiooniraamistiku (EKR) tase Kahjuritõrjuj

ESF programm Kutsete süsteemi arendamine KUTSESTANDARD Kahjuritõrjuja, tase 5 Kutsenimetus Eesti kvalifikatsiooniraamistiku (EKR) tase Kahjuritõrjuj KUTSESTANDARD Kahjuritõrjuja, tase 5 Kutsenimetus Eesti kvalifikatsiooniraamistiku (EKR) tase Kahjuritõrjuja, tase 5 5 Võimalikud spetsialiseerumised ja nimetused kutsetunnistusel Spetsialiseerumine Nimetus

Rohkem

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 Septiku ja imbväljaku tööprotsessi kirjeldus Üldine info ja asukoha valik: Septik on polüetüleenist (PE) rotovalu süsteemiga valmistatud mahuti, milles

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

Tallinna Kesklinna Täiskasvanute Gümnaasiumi ÕPPEKAVA

Tallinna Kesklinna Täiskasvanute Gümnaasiumi   ÕPPEKAVA TALLINNA TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ÕPPEKAVA 1 ÜLDOSA Tallinna Täiskasvanute Gümnaasium (edaspidi TTG) on üldhariduskool, kus päevakooliõpingud mingitel põhjustel katkestanud õpilastel on võimalik omandada

Rohkem

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Kokk Cook Õppekava kood EHIS-es ESM

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Kokk Cook Õppekava kood EHIS-es ESM KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Kokk Cook Õppekava kood EHIS-es 139050 ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR 4 kutsekeskharidus Õppekava

Rohkem

897FCEA9

897FCEA9 Hr Tõnis Lukas Haridus- ja teadusminister Munga 18 50088 TARTU Teie 13.02.2008 nr 8-4/27 Õiguskantsler 03.2008 nr 6-2/080120/00801824 Seisukoht vastuolu mittetuvastamise kohta Austatud härra minister Tänan

Rohkem

HCB_hinnakiri2018_kodukale

HCB_hinnakiri2018_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.01.2018 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 73 87 75 89 C 12/15 77 92 79 94 C 16/20 79 94 81 96 C 20/25 82 98 84 100

Rohkem

Rakvere Ametikool Krohvija, tase 4 esmane kutse KINNITATUD Direktori käskkirjaga nr 1-1/40, Nõukogu otsus 4/2.1, RAKVERE AMETIKO

Rakvere Ametikool Krohvija, tase 4 esmane kutse KINNITATUD Direktori käskkirjaga nr 1-1/40, Nõukogu otsus 4/2.1, RAKVERE AMETIKO KINNITATUD Direktori käskkirjaga nr 1-1/40, 18.11.2015 Nõukogu otsus 4/2.1, 17.11.2015 RAKVERE AMETIKOOL 4.taseme kutseõppe õppekava Krohvija MOODULITE RAKENDUSKAVA SIHTRÜHM Põhihariduse omandanud õppija

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM 179 ECOFIN 384 SOC 346 COMP 257 ENV 339 EDUC 165 RECH

Rohkem

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Metsandus Metsakasvatus Silviculture Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPPEKAV

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Metsandus Metsakasvatus Silviculture Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPPEKAV PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Metsandus Metsakasvatus Silviculture Õppekava kood EHIS-es 130438 ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR 4 kutsekeskharidus Õppekava maht:

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

6

6 TALLINNA ÕISMÄE GÜMNAASIUMI ÕPPESUUNDADE KIRJELDUSED JA NENDE TUNNIJAOTUSPLAAN GÜMNAASIUMIS Õppesuundade kirjeldused Kool on valikkursustest kujundanud õppesuunad, võimaldades õppe kahes õppesuunas. Gümnaasiumi

Rohkem

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgitus Viide projektikirjeldusele Projekti ettevalmistuse ja elluviimise kvaliteediga seotud kriteeriumid (kokku 0%) 1. Projekti sidusus ja põhjendatus

Rohkem

Ohtlike kemikaalide kasutamine töökohal

Ohtlike kemikaalide kasutamine töökohal Ohtlike kemikaalide kasutamine töökohal Ülevaade REACH- ja CLP-määrusega seonduvast osast Leelo Männik leelo.mannik@sm.ee Uuringu taust Uuringu tellija: Sotsiaalministeerium (töövaldkond) Uuringu teostaja:

Rohkem

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu 12.06.2012. a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strateegia vajalikkuse põhjendus Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

Rohkem

Kuidas coaching aitab juhil tiimiliikmeid aktiivsemalt tööprotsessi kaasata?

Kuidas coaching aitab juhil tiimiliikmeid aktiivsemalt tööprotsessi kaasata? Kuidas coaching aitab juhil tiimiliikmeid aktiivsemalt tööprotsessi kaasata? Tiina Merkuljeva superviisor coach, ISCI juhataja tiina.merkuljeva@isci.ee www.isci.ee Töötajate kaasamispraktika areng Inspireeriv

Rohkem

6

6 TALLINNA ÕISMÄE GÜMNAASIUMI ÕPPESUUNDADE KIRJELDUSED JA NENDE TUNNIJAOTUSPLAAN GÜMNAASIUMIS Õppesuundade kirjeldused Kool on valikkursustest kujundanud õppesuunad, võimaldades õppe kolmes õppesuunas. Gümnaasiumi

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

Welcome to the Nordic Festival 2011

Welcome to the Nordic Festival 2011 Lupjamine eile, täna, homme 2016 Valli Loide vanemteadur Muldade lupjamise ajaloost Eestis on muldade lupjamisega tegeletud Lääne-Euroopa eeskujul juba alates 1814 aastast von Sieversi poolt Morna ja Heimtali

Rohkem