A Linde Tallinnas, Wiru nulitsal, Sanna uulitsa unega Peäl <endise Rotermanni pse wastas) müib löilsugu maaldreja llnga wärwist, nimelt: kõititllrwll

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "A Linde Tallinnas, Wiru nulitsal, Sanna uulitsa unega Peäl <endise Rotermanni pse wastas) müib löilsugu maaldreja llnga wärwist, nimelt: kõititllrwll"

Väljavõte

1 A Linde Tallinnas, Wiru nulitsal, Sanna uulitsa unega Peäl <endise Rotermanni pse wastas) müib löilsugu maaldreja llnga wärwist, nimelt: kõititllrwll Aniliini wärwisid, ja pakkides: eht musta, eht halli, eht Pruuni, eht punaft, eht rohelist, eht finift, nagu: ftoi kiwi, Vlifi PiirUtuse ja Ш lamft, liimi, p utsleiv, seebi kiwi, ja aaptegi rohtusi odawa. ' к *ъ*$а-

2 WWW«M«*'л^г-і" ^Шл^'Ж?:-'--. t *** f* =:

3 4&{? <? ftlenber mštd ІрёаЬь KstMsO aaite*

4 Tsensuripoolest lubatlg Tallinnas, 21. Oktobril 188j. Märkide fa lühendatud sõnade seletus. Щ noor kuu. ^ esimene weerand. täis kuu. \ wiimne weerand. P.^pHha. p.^phew ja pärast. ^^hymiw. l. lõuna. 3.--öhtu. е.=еше. "^kroonu ehk kiriku Püha..*^mälesAtfe päew, mill kohut ega koski ei peeta. k.--km. t.^tund. W.^mnmt. fr- * * '. ' - : Aasta aegade algused. Kewade algab 9. Paastu-kuu päewal> h. k. 1. Suwi algab 9. Iaani-kuu päewal, p.l. k. 9. Sügise algab 11. Mihkle-kuu Päewal, e. l. k. 11. Tawe algab 10. Iõulu-tuu päewal, h. k. 6* Jõulu ja Wastla Päewa wahet on 9 näd. ja 3 päewa. Щщй я M Harjutamised. Sell aastal on Щ* : pww ja kaks kuu^arjmmu aga nendest ei owükm meie kohas nähtaw/

5 %\a arwamised. Aaswd Maailma loomisest arwatakse 5832 Jeesuse Kristuse sündimisest 1883 Tartu linna ehitamisest Sakslaste Liiwimaale tulemisest 724 ballina linna ehitamisest 664 Püssirohu leidmisest..., ' Trükikunsti leidmisest 443 Waesest waskraha tegemisest '403 Luteruse usu meie maale tulemisest Esimese Eestikeeli raamaw trükkimisest Esimeste höberublade tegemisest Wanast katku ajast , Riia- ja Tallina-kuberm. rahwa suurest näljast ', 1Щ* Peeterburi linna alustamisest Senati kohtu asutamisest Eestlaste Wene Walitsuse alla saamisest.... i71 Siinodi asutamisest 161 %atui ülikooli asutamisest 8.1. Prantslaste Wenemaal käimisest 70 Tallina maa talurahwa priiks laskmisest Liiwimaa talurahwa priiks laskmisest...., 63 Esimese Eestikeele ajalehe wäljaandmifest Rõugete panelnise hakatusest. 51 Ihunuhtluse ära keetmisest..." 20 Üleüldise wäetenistuse hakatusest 10 Wiimasest hingekirjutuseft.. \ 25 Keisri härra Aleksander Ш. Walitsuse hak... 2

6 ! Aääri-Kuu. Kristuse ümberlõikamisest. Luuk.,2 21. ** 1 Laup. Nääri - päew. Paras külm 2 Pühap. 3 Esmasp. 4 Teifip. 5 Kesknäd. **6 Neljasp. 7 Reede 8 aup. 9 Pühap. 10 Esmasp. 11 Teisip. 12 Kesknäd. 13 Neljasp. 14 Reede 15 Laup. Targad hommiku «aalt. Matt. P.pärastNäärip. Sett Eenok Siimeon 3 kuninga p. Rein Erart 2, 1. Jeesuse lapsepõlwest. Luuk, 2, А tl P. p. 3. K. p. Paawli päew. Huugu Reinhold Aatfu Pällu Weeliks Kaana linna ЩІШЪФ Joan. 2, 1/ 11. ap. j 2. P. p. 3K.P. Tõnise Mew. Lund M 2. 27' f. jm Pehmed ilmad Selge. Лк ^8,54' e. l. Tuiskab. Udune.

7 18 Teisip. 19 Kestnud. 20 Neljasp. 21 SRttbt 22 Laup. ttttmmr. Jaak Saara Waabius Seb. Needo Wwtsend 31 pima. Tuulene. Annab lund Pehme ilm. 23 Pühap. 24 Esmasp. 25 Teisip. 26 Keflnäd. 27 Neljasp. 28 Reede 29 Laup Kapernauma pealikust, Matt. 8, Pühap. ESmasp. Jeesus laewas. 3.P.P.3..K. p. Tiimuteos Pauluse ümbr. Ants Neti Kaarel Saamuel 4.P. Ann Matt, p.3. 8, v. P-! Külm. Lund. 7,47m.pl. elge ilm. Niiske Lund. 1. tzuseb paile k. 8,60 mii ^läwloojak. 3,29 m. 11',>-"'-, v \Ъ*Щ:»' */ N k. 3, 52 21«^ ft t. 8,1H ^ ^ д. 4,18 «

8 1 Terfip. *2 Kestnud. 3 Neljasp. 4 Reede 5 Laup. Piret Küinla päew. Anna Mai Agaata Kange külm 11,35' e.l. Selge ilm. 6 Pühap. 7 ' Esmasp. 8 Teisip. 9 Kestnud. 10 Neljasp. 11 Reede 12 Laup. Umbrohust. Matt. 13, P. p. 3. K. p. Rikard Saalumon Polli Eedu Karuliina Paras külm Annab lund Räitsak. Wnnltmae töötegijatest. Matt. 20, Mmasp. 15 Teistp. 16 Afknäd. 17 Mjasp. 9. P. e. K. ü. p. Walentiin Tuulene. Pehme ilm.

9 Meebruar. 28 päewal 18 Reede **19 Laup. Anton Keiser Aleks. II. mälestuse päew. (Т 7,6' e. l. Selge taew. 20 Pühap. 21 EsMsp. 22 Teisip. 23 Kefknäd. 24 Neljasp. 25 Reedi **26 Laup. Külwajast. Luuk. 8, * 8. P. e. K. ü. p. Noora Peetri päew. Miina Madise päew. Ichwim Keisri h. süüd. p. Ilus ilm. Tuulene _^ так ie h. Niisked Kristuse kannatamisest Luuk. 18,,31 43.> 27 Pühap. 28 Esmasp. 7. P. e. Justus ü. j>. 1, іігіеь paike k, 7,46 m., limb looja fc 4/$6 rn. П I. 5, > ~' І6,49 ; : tt"' І;5, 34 *

10 8 Iaastu-Ktm. *1 Teisip. j **2 Kestnäd. 3 Neljasp. 4 Reede 5 Laup. Wastla päew Tuhka päew. Keisri tro. p Kaadi Adrian Priidik Lund. H 10,11'p.l. JV? Pehme tuul 6 Pühap. 7 EsmM 8 Teisip. **9 Kestnud. 10 NeljaSp. 11 Reede 12 Laup. 13 Pühap. 14 Esmasp. 15 Tmsip. Kriswfe kiusatusest. M«tt. 4, 1 1!.. 1. P. paastus. Perpetua Dagmar Palwe p. Pööri Mi«p. Kaupu Krecgor Kanaani naise usust. Matt. 15, P. paastus. Madli 16 KeMad. i KaOriel 17 Neljasp. I Truuta Peenikest wihma. Tuulene. Р 7,43'?. l. Ann. Lund. Peab bõtülma Ilutz ilm.

11 31 päewa. 18 Reede 19 Laup. ( щі'рл. Kurja waimu wälja ajamisest. Luuk. 11, Pyhap. 21 Srnaftp. 22 Teisip. 23 Kestnud. 24 Neljasp. *25 Aeede 26 Laup. 27 Pühap. 28 Esmasp. 29 Teisip. 30 Kesknäd. 31 Neljasp. 3. P. paastus. Pent 3!aawael Tiits Kodrt Paast.Maar.p. Eestl. pri. mäl. p mehe söötmisest. Jaan. 6, 1^-15. Räitsakast. Heitlikud ilmad. Sula. 3,15>.l. 4. P. paastus. Goe päikese Kustaw paiste. Kiideon Adoonis Suur sula Toots 1.tõuM Mike k. % 22 rn, ЩШощІ^Ьдщ. 11. V\,' ff,'^ім:щ- ; Ш-' ^ \[ ft,/ -j; 6,22 ^

12 10 1 ШггЬг 2 Laup. Züri-Kuu. Karjalaskm. p. Ahto Wihma. 10,29'еЛ. 3 Pühap. 4 Esmasp. 5 Teisip. 6 Kestnäd. 7 Neljasp. 8 Rsede 9 Laup«Ärietufe teuwsest. Joan. 8, P. paastus. Amöroosius Maks Kölestiin Aaron Maalken 'Laus Pehmet lume lopsu. ~. ' Aurune. Külmetab. Kristuse ZeVuusalemma sõitmisest. Wait. 21, 1 9. lohühap. 11 Esmasp. 12 Teisip. 13 Kesknäd. **І4 Neljasp. ^15 Reede *16 Aup. Palmipuude p. Hermann Juulius Justus Suue Dteljaji. Künm päew. G«MV Keede Kariifius ^1,6m.p.l. Tuulene. Annab ш т&#

13 Knswft lllestöusmisest. Mail. l( l, 1 8. **17 Pühap. **18 Esmasp *19 Teisip. *20 Kestnud. " 21 Neljasp. *22 Reede *23 Laup. 24 Pühap. 25 Esmasp. 26 Teistp. 27 KeflM. 28 Reljasp. 29 Reede 30 Ülestöusm. 2. Püha 3. pühll. Part Siim Kaajus Jüri, päew P. Uskmata Toomast. Joan. 20, 19 31^ 1. P. p.ül.p. Mark. p$.. Waabu Raiylund Mmst S ; 11 3N päewa. Waikne. ^8,40>. l Ilus ja feige ilm. Iftn, sr o, щ JaWe äike k. 4,54 :c -JU*- n k. 7, 34 Z^ Л. 7,55 ^

14 12 IPühap. 2 Esmasp. 3 Teisip. 4 Kesknäd. 5 Neljasp. **6 Reede 7 Laup. Ürikeftst 8 Pühap. *9 Esmasp. 10 TeW. 11 Kesknäd. 13 Reede 14 Laup. 15 Pühap. 1b MmM. Is Wnäd. j Heast karjatzeft. Joan. 10, 2. P. p. ІІІ. p. Siigismund f leidmise p. %ii\i Kotwrt Tr. pär. s. p. Ieta ^ JO 8 B 00 ajast. Joan. 16, 16-^23. 3.P.P. Ül.,p.! päew.! ^ Wiktor Tüdrik Wiitsu Kristjaan minemisest. Joa» 4-P.p.Ül i. Eerik «% -16. Wolbrip. M 12,34m.h. Wilu ilm. Tuulene. Soojad ilmad, Annab D4, 5ss h. müristamise m wihma«m, S oo Selge. Deab

15 Üt ia- 31 päew. 19 Neljasp. 20 Reede 21 Laup. Wiilip Piila Niina с а Vii-» Ilusad ilmad. 22 PühW. 23 Esmasp. 24 Misip. 25 Kestnäd. **26 Neljasp. 27 Mche 28 Laup. -29 Pühap. 30 Wmasp. 31 Teisip. Ligoft palumisest. Joan. 16, P.P.M.P. Aino Eester Urbani päew. Snttrristip. Peet Willem v-; 1 '1 Z *-> ю Rõõmustajast. Joan. 15, 26 16, 4. 6.P.P.. p. ' J5 Wiigant S +-> <* Palawad -. 7,51' e. ilmad. Wihma. Selge: ja soe. 1. tõuseb päike l. 3,35 m v DOlooja k,h 19 m. 11. #*.-'. tt tt «C. ;o/13 ^,,/ г I* %jt2 ^ tt 21. tl X* df Oi ff tt tt V 9/~~ * tt

16 1 Kesknäd. 2 Neljasp. 3 Reede 4 Laup. Salme Emma Liisa Tõde JO «3 «4-» Annab Müristamise wihma. 5 P ühap. 6 Esmasp.? Teifip. 8 Kefknitd. 9 Neljasp. 10 Reede Ш Laup. Whaft t vaimust. Joan. 14, Nelipühi j 2. püha 3. püha. Sulew Wkem päew. Moonika. Peep- >-*- JO *ft >-3: %CC 7 ; - Selge ja foe. Pilwes. ^6,10'J>X Wihma. Jeesusest ja Nikodeemusest. Joan. 3, Pchap. 18 Esmasp. 14 XeW. 15 Kefknab. IT Neljasp. ': 1? MOe 18 Шт. Zain.Ium.p. Tobias Ntttus Midi päew. Mna tzywrer Kärt w* JJ. ЧЙІ Ilus ilm. Selge С 9Д4 '* Л - ja soe. Pilwes.

17 19 Pühap. 20 Esmasp. 21 Teisip. 22 Kefnäd.' 23 Neljasp. **24 Reede 25 щ>. Juni päewa. Rikkast ja waesest. Luul. 16, P.P.3a.I.p. Wnm Rael Tiit Aksel Jaani päew. Wiiu * t 1 N 3 i4 Annab tubliste _^ А 4Д2' p.c. wihma. Pilwes. Suurest õhtu skömaajast. Luul, 14, Püh«lp. 27 Esmasp. 28 Teisip. ' *29 Kesknäd. 30 NelMp. 2. P.p. 3a. J.p. Minta Joosua Peeter- Pauli р. Liila Kange palaw. SeW. t.mufeb pwe k. 2,46 M, Ähül KWT f; МЙІ 21. iv * 2, 52 ^ ^ w U J/15 ^

18 1s AeinMuu. 1 Reede Teobalo m- r. * 2 Laup. Heina Maarja p. ^ümm - Kadunud lammast. Luuk. 15, Pühap. 4 Ssmasp. 5 Teisip. 6 Kefknäd. 7 Neljasp. 8 Reede 9 Laup. Ш Щ$ар. 11 Esmasp. 12 Teisip. 13 Kesknäd. 14 Neljasp. 15 Reede 16 Laup. 3.P.P. 3a.I.p. Ulrik j Anselm Hektar Temeetrius Kiilian Annikas Nnnulifeft olekust. Luuk. 6, S( P. p. 3a.I.p. Noora Hindrek Marete päew. Ponawent Apoftl lahk.- Annab peenikest wihma/ Selge ^р5,9' e. l. ja soe. Wäga soojad ja ^l,53m.h. Saarne j felg. ilmah.»lchkb lazasoagist. Luul. 5, Pühllp. 5. P.P. 3a.J.P. Pilwitab. 18 Esmaöp. Roosi -

19 19 Teisip. 20 Kesknäd. 21 NeljaSp. **22 ШЬс 23 Laup. Шй ЦгтІ 24 Kühap. 25 Esmasp. 26 Teisip. 27 Kesknäd. 28,Neljasp. 29 Reede 36 Laup. Juuti Weera EeliaG Taamel Keiferiinan.p. Mirtt IT 31 Piiews. müristam. wihma«pilwitab. ^U 3,5 m. hl- Wäga )e bignsest. Matt. 5, P.p.3a.I.p. soojad Jakobi päew tlmad. Anna. Oeltze Marta ja foe. ЩааЫ Peenllest Olewi päew wihma. Enn «3,9m4. HW0 wehe söötmw. Vtark< 3, l V^ 31 Map. - j Mp.3a,I p.s 1. HWbpM k. 3, 7 Üt./Mäb looja k. 3, 3 m. 11'» n * 3, 26 ^ f, J«Of 45 H ctx» W k. з, 48 ff 1.8/23'

20 18 1 Esmasp. Peetrus 2 Teifip. Hambal 3 Kesknäb. " August 4 Neljasp. Mm 5 Reebe Oolu 6 Laup. Aweliinius Kuiwab ja. soojab Umab. ' * ^ ^ $&2,32' p.u 7 Pühflp. 8 EZMsp. 9 Veifip. 10 Kesknäb. 11 NelMp. 12 Reebe 13 Laup. Walo prohwetiteft.' Matt. 7, P.P 3a.Z.p. Kotliib Romaanus Olga Lauritfe päew Saara Maabe -V ajab fagebaste wihma. Tuulene. ( ~7,11'еД. Ül«fohwsest majapidajast. Luuk. 16, Pühap.. *15 Esmasp. 16 Teifip. 17 Kesknäb. 18 Neljasp. 9.P.Z 3a.I.p. Külwi Maarja p. Iifaak Willibalb Leena Wilub öob. Heitlikub ilmab.

21 19 Reede 20 Laup. Seebald Pernart päewa. >ma. ^^3,53' P.l. Jeruusalemma ära ttthumfcft. Luuk. I9, Pühap. 22 Esmasp. 23 Teisip. 24 Kefkkäd. 25 Neljasp. 26 Reede 27 Laup. 10.P.p.3a.I<p. Wllibert Sakaarias Pärtli päew Ludnük ШЫаІк Ieppstrt Selged ja ilusad ilmad. Wariseerist ja Tõlnerift. Luuk. 18, Pühap. 11.P.p.3a F.P.I Д^л 8 *29 EAnasp. Iohamftfurm.p. MMtab **3Ö Teisip. Keisri h. w p. GWMg ' 31 Kestnud Rebeka ff ff - n m ^ Ф/ tvuseb Mke l. 4, 9m., lähäb looja U 7, d9 // jt k. 4, 36 f. ff ff *. *, 27 k ^.Sern * *

22 20 1 Neljasp. 2 Reede 3 Laup. Ggiidius Mall Mangu Selge ja wäga. 4 Pühap. 5 Mnasp. 6 Teisip., 7 Kesknäd. J WMp. 9 Reede 10 Laup. и 12.P.p.3a.I.p. Msofes Magnus Regiina Maarja sünd. p. Pruunu Liina Kuchrft. Mark. 7, Samaaric t mehest. Luuk. 10, 23 H7. ^11^0P.l. Kenadja kuiwad ilmad. Pilwesa 11 Pühap.! 13.P.p.3a.I.p. xt й$ш$.і 12 Mmasp. j 13 Tersip. Amnatus ШШшй. ^ ^ ^^ чг чу * V'W *I4 Keskxöd. f ülendam. p. 15 Neljasp. NitsdeemM Soojad 16 Reede Leena 17 Laup/ Tõns j päewad.

23 21 30päewa. Kümnest pidali tõbisest. Luuk. 17, Pühap. 19 Ssmasp. 20 Teifip. 21 Kefknäd. 22 Neljasp. 23 Reede 24 Laup. 14.P.p.Za.I.p. Warner Jaam Mateuse p. MooriW Hoosea Ioh. saam. päew. Wiludöbd. ^^^7,33' e.l. Selged N ЩьЪ ilmad. 25 Pühap. *26 ШтШр. 27 Teistp. 28 Mftnäd. *29 Neljasp. 30 Reede Mammonast. Matt. 6, P.p.3a.I.p. Iohanese õp. p. Aadu Wmtsel Mihkle päew Wihmm Udme. 1. tõuseb päike k. 5, 24 m., lähäb loom. V, 27m, 11. l.-b,41 I. 5> 16 2i. ; k. 6, 11 k.ö,2ft

24 22 1 Laup. l'sraarjalaitötnp.j Selge^ Naini linna surnust. Luuk. 7, Pühap. 3 EbmaGp. 4 Teifip. 5 Kesknäd. 6 Neljasp. 7 Reede 8 Laup. 9 Pühap. 10 Esnmsp. 11 Teifip. 12 Kefknad. 13 Neljasp. 14 Reede 15 LaM Lõikuse püha Jairus * Lche Amaalie Wiides Alwiilius Kullake Wee tõbisest. Luuk. 14, P.p. 3 a.z. p. Kai Purkart Nalwrit Angelus Willi Hedwig ^Pilwes. Sajab ^^8,42' e. l. rahet ja wihma. Külm. ööd. ^12,58'h Pilwesa Rüste ttm. W««is««nde lawalufeft. Watt. 2l>, Mhstp. и.щ.^т : ш т

25 18 Teisip. 19 Keskttäd. 20 Neljasp. 21 Reede *22 Laup. Luuka päew. Ellu Wendelm Ursel KaasaniMaarj.p päewa. tahawad Щи 1,35 tn. $. külmemaks. Annab 23 Pühap. 24 Gsmasp. 25 Teisip. 26 Kestnäd. 27 Neljasp. 2s Reede 29 Laup. 30 Pühap. 21 Esmasp. Awatud inimesest. Matt. 9, 1 8.' Ufupuhastam. p. Saalome Krispin Amandus Kapitooleni Siimon Elts Pulma riidest. Matt. 22, P.p.3a.I.p.I Watteele pisut lund. Külmetab. RMsakast Hl,44m.h. ja lund. Külmad ilmad. 1.MM päike l. 6, Z4 m^mu looja k. 4, b7m. 11. ^ ^ k.6,d^ ^ %±,p > tr

26 1 Teisip. 2 Kesknäb. 3 Neljasp. 4 Reebe 5 Laup. Halwe-Kuu. Pühabe päew Hingebe päew Atu Ota Lota Kuninga mehe pojast. Joan. 4, Pühap. 7 Esmasp. 8 Teisip. 9 Kesknäb. 10 Neljasp. 11 Reebe 12 Laup. 13 Pühap. ^14 Esmasp. 15 Teisip. 16 Kesknäb. 17 Neljasp. 18 ReM 19 Laup. 21.P.p.3a.I.p. Hennu Prits Teobor Mart. Luttet Mart. Piiskop Joonas Kawalast sulasest, Matt. 18, », Wihma ^6,16' p.l. ja lunb. Paras "'külm. Selgeb <^3,23' P.l. ilmab. Annab 22.P.p.3a.F.p. pehmet Keiserina s. p. lunb Leopolt Wali Mfe Ä. Otomaar Щржрл. Liisbet

27 & lowember. 30häewa. 20 Pühllp. *21 Es«llsp. 22 Teisip. 23 Keslnäd. 24 Neljasp. 25 Reede 26 Laup. j» hwr«hast. Statt. 32, P.p.3a.I.p. Surnute püha Maarja ohw. p. Pastian Kleement Ioosias Kadri päew Konrad -м. Pilwe«ilmad. Annab peenikest ^1,24' p.l. wihma. «Mtus? si sft sõitmisest. Matt. 2 1, Püh«p. 28»Mllsp. 29 Teisip. 30 Kesknäd. 1. Krist. tul. p. Kata Eewart Andrese päew. Külm lähäb kangemal«. 1-. tõuseb päike І7,Ь2т.,Ш$ЬЬ ojaf. 3/ 37». * **' W ßl W И l.», i«* /* X* #/ 1* // f. 9, ІІ 5 ^ у * / * tr

28 26 Iõulu-kuu 1 Neljasp. 2 Reebe 3 Laup. Aarenb Kanbiibus Koola Heitlikub «^^5,7 m. h. ilmab. Wiimse päewa märkidest.^ Luuk. 21, Pühap. 5 Esmasp. **6 Teifip. 7 Kesknäb. 8 Neljasp. 9 Reebe 10 Laup. 2. Krist. tui. p. Sabana Nig.p. Tr.p.s.p. Maanus Maarja saam. p. Iuubit Lühem päew. Külm. Pilwes ilm. (^9,48'еЛ. Külm Iohanese wangistamifest. Matt. 11, Pühap. 12 Esmasp. 13 Teisip. 14 Kesknäb. 15- Neljasp. 16 Reebe 17 Laup. 3. Krist. tul. p. Tiili Luutsia Nikaastus IohaNRa Alwiim Hinno Külm kangemaks. 2,36'P.l.

29 Detsember, 31 #* Iohanefe tunnistusest. %сап. 1, Pühap. 19 Esmasp. 20 Keifa.. 21 Kestnud. 22 Neljasp. 23 Reede 24 Laup.,,,, ~ "25Mhap. ^26 Esmasp. '27 Teisip. 18 Kestnud. 9 Neljasp. 0 Reede 4. Krist. tul. p. Lott Aabram Tooma päew Peaata Tohwer Aadam. Eewa. Kriswfe sündimisest. Luuk. 2, Selge. Annab tunb. Ilus ilm. Kõwa külm. D n,i5'p.l. L Jõulu püha. 2. Jõulu püha. Selge ilm. 3. Jõulu püha. Sajab Suita laste.p. Noa tuiskab. Taawet,/ Silmester I.topfeb päike t. % В ш,, ЩШ looja l % 56tn. 1*' k.9, 1 k. 9, 3 it tf ff t«/ 1 * ff

30 Kroonu Pühad. 1) 19. Küinla-kuu päewal Keiser Aleksander II. mälestuse päew. 2) 26. Kümla-kuu päewal. Keisri härra Alekfandet: HI. Aleksandrowitshi sündimise ' päew. J) 2. Paastu-kuu päewal. Keisri härra Aleksander III. Aleksa«drowitshi walitsuse hakatufe päew. 4) 6. Lehe-!uu päewat Troonipärija Nilolai Aleksanbfowitshi sündimise päew. 5) 22. Heina-kuu päewal Keiferiina Maria Weodorowna nime päew. 6) 30. Lõikuse-luu päewal.keisri härra Alelsander Ш. Aleksänbrowitshi nime päew. 7) 14. Talwe-kuu p. Kri eruna Maria W^odorowna sündimise päew. 8) 6. Ioulu-kuu p. Troonipärija Nikolai Alelsandrowitshi^nime päew.

31 29 Keisri Kärra suguwõsa. Aletsandee Kolmas Aletfaudrowitsh, Weneriigi Keiser ja Ifewaütseja, Poolama" kuningas, Syomemaa suurwürst j. n. е., sündinud 26. Kmnla-kuu päewal 1845, walitseb 1. Paastukuu päewast Tema abikaasa: Maria Weodorowna, Weneriigi Keiserina Daani kuninga tütar, sünd. 14. Talweta päewal 1847 laulatud 28. Wiina-kuu päewal Nende lapsed: 1. Suurwürst ja auujärje pärija Nikolai Alelsanvrowitsh, sünd. 6. Lehe-kuu päewal Suurwürst Oeorg UletfaVwvwitfh, sünd. 27 Iüri-kuu päewal ; 3. Suurwürstnna Kseenia Aleksandrowna, sündinud 25. Paastu-kuu päewal Suurwürst Mihail Aleksandrowitsh, sünd. 22. Talwe-kuu päewal Suurwürstiina Olga Aleksandrowna, sündinud 1. Iaani-kuu päewal Keisri Härra wennad ja õed. 1. Suurwüch Wladiimir Aleksandrowitsh, sünd. 10. Iüri-kuu päewal 1847-Tema abi- /kaasa: Suurwürstnna Maria Pawlowna, Isütck. 2. Lehe-kunpäewal l 54, laulatud 16.

32 30 Lõikuse-kuu p Nende lapsed: &) Suurwürst Kirill Wladiimirowitsh, sünd. 30. Mihklekuu p b) Suurwürst Boris Wladiimirowitsh, sünd. 12. Talwe-luu päewal d) Suurwürst Andrei Wladümirywitsh, sündinud. 2. Lehe-kuu päewal б) SuurwürstuM «^Helena Wladimirownä, sündinud 17. Röärikuu päewal Suurwürst Aleksei Alekfandrowitsh^ sünd. 2. Nääri-kuu päewal Suurwürstnna Maria MeksanvrowM,sünd. 5. Wiina-kuu p. 1353, laulatud 11. Näärikuu p Inglise priust Alfred v. Gdmburgi abikaasaks. 4. Suurwürst Särgei %Щ$тіШЫЩ, sünd. 29. Iüri-tuu päewal Suurwürst Paawel UletfandrHwitfh, sünd. 21. Mihkle-kuu päeroal Keisri Härra onud ja tädid. 1. Suurwürst Konstantiiu Mkolajewitftz, sünd. 9. Mihkle-kuu päewal Tema abikaasa on Saksen-Altenburgi härtsogi õhe Aleksandra. Nende lapsed: а) Suurwürst Nikolai Konstantinowitsh, sünd. 2, Küinla-kuu p b) Suurwürstiina Olga Stonstantiinowna

33 sünd. 32. Lsikuse-luu p. 1851, laulatud Kreeka kuninga GeoWlabikaasaks, 15. Wiinakuu Päewal ä) Suurwürstüna Weera KonstantnnlWna, Md. 4. KAnla-kuu p b) Suurwürst ssontztantiin Konstantiinowitsh. sündinud 10. Hõikuse-kuu p g) Suurwürst Dmitri Konstantiinowitsh, sünd. 1. Iaani-kuu p Suurwürst Mlslai Mit«lajewitfh, sünd. 27. Heina-kuu p. 1831, laulatud»25. Märi-kuu p. 1856, ÖldA>Mgi pmft Peetri tütrega, Aleksandra Petro Mga. Nende lapsed: а) Suurwürst Nikolo. Nikolajewitsh, sünd. 6. Talwe-kuu p b) Suurwürst Peeter Nikolajewitsh, sünd. 10 Nääri-kuu p Suurwürst AiM NitVlajewW- sünd. 13. Wiina - kuu M, 1832< laulatud Haadeni printsessi Olga WodorowtMa, 16. LNkufe - kuu p Nende, lapsed: а) Suurwürst Nikolai Mihailowitsh, sund. 14. Mri-kuu p b) SüurwürstiiM Anastaasia Mihailowna, sündinud 16. Heina-kuu p. 1860, laulatud Msklenburg-Shweriini troõnipäriia abikaasaks, d) Suurwürst Mihail Mhailo. witfh, sündinud 4. Wima-kuu p e) Suurwürst Georg Mihailowitsh, sündinud 11. Lõikuse- kuu päewal g) Suur- ы

34 würst Aleksander MihmlowW, WWW 1 Iüri-kuu päewal L8G. fa) Bärget Whai-. lowrtfh> sümmh M. MWlecktu IMwl i) SmtrMrst. Nleffet MHMMM sündinu* 16. Mulucklu psewal mm 4. Suurwürstina 0lp Mvlaj^na^ Wdinud 30. Mikufe-Wu Mwal ^822, talilatuh WürteWeM kmngct Щфй Wrndrik AWattdrega L. ^ #. KMlfr-kuu p. 187^.)l Mmä lapsed: а) Maria MWlMawNvM, Dnd. 4. Wimkuu p. 1841, lauwub MadM printsi Lickwigi abikaasaks, b) Mlolai AaffimiWnowW, sünd. 2Z HeiM-kuu p. 184Z. d). DüMNia MaGWimMvna. Hnd. 20 Paastw- Hm päe«al 1tz45, tautatuh Ost^nburgl yrm Meksanbri Mtaelfals. MMügeen MMmilianswitsh, fütck. 27. Wwkutt p з) Georg MMmilianowitsh, sünd. 17. Küinla-kuu päewal 1352, laulatud Oldenburgi Suur-härtsogi tütre Tereese Petrownaga. Keisri härra wanaonu tütar: Suurwürstiina KatMina ШЩмІШпй, fündin. # 16. Lõikufe-tuu p. 1827, MellmbuW Stre- ^ liitsi härtfogi GeorA M '

35 33 ЪеаЬаапЪтте, mil ajal raamatuid Postimajas wastuwöetaffe. Wastu wõetakse: - Raha, dokumentid, kindlamaks tehtud raamatud (mis eest 14 kop. hõbe raha^tuw maksta) ja pakib> mis Peeterburgi- ehk Ma-linna, kõige Wenemaale ehk üle riigi raja peawad fadetämä, igapöeiv Mo 9 homao kunni kello 3 pärast lõunat; raamatud ehk kirjad üksi igale hoole oma ja wõera male, igapäew kello 9 homiku kunni kello 2 pärast lõunat ja kello 4 kunni kello 9 õhto. KrasüadetaKfe KmhDgttstd Kirjad TallimM. HeeterbMg^^artu, ЗаІШЩе ja;&#** wenemti ; igapöei^m^ ' _ ' ; ; Paidesse Esmaspäewal, Teisipäewal, Neljapäewal ja Reedel. Pärnu, Kuresaare, Wolmri ja Willandi Esmaspäewal, ja Neljapäewal kellu 6 pärast iõvmat Haapsalu, Lihula ja Wirtsu Teisipäewal, Reedel ja Pühapäewal lõunal kellu 1. Üksi Haapsalu raamatutega Neljapäer/al kellu 6 p> t. i

36 34 Postid tulewad Tallinna: Peeterburgift, Tartust, Baltislist ta kogu Wenerügist igapäew. Paidest Gsmasp., Teisip., Neljap. ja Reedel. Pärnust, Kuresaarest, Wolmarist ja Willandist: Teisipäewal, Kesknädalal, Reedel ja Laupäewal. Haapsalust, LitzWlaft ja Wirtsuft: Esvmspäewals Keflnädalstl, Reedel ja LaupäewÄ. Sui ajal (fee on 15. Mai lunni 15. Augusti kuuni) fmwad kirjad igapäew Haapsalu saadetud. Mhelkonna postid. Hageri, Rapla ja Juuru: Nunne-wärawas Preuhfreundi majas. Iürrisfe: Toompeal BazM Pahlna majas. Kurna: G. FlorM poodnn a turul. Harku ja Hüiru: Jchröppe poodis. Harju ul. Linnas kui ka alewis on uulitsade ääres mitmes kohas Post-ka s tid, kus kirjad ja raamatu kouwert näituseks peale maalitud, kuhu raamatuid, kellel postmarkid peal v on, mih ükmlt sisse laska, tust need igapäew wälja очщг,ja posti peale wiiakfe, ka ülemal nimetud aru järele ärasaadetud saawad., '' -

37 ~ Mltlti-raudtee. 1. Tallinnast Baltiskjsse. \ Jaamad ja Pool-jaamad. il" Sõidu l kl. Tallinnast (Büffet).. ^- Nõmme (Pool-jaama). 8 Saue (Pool-jaama).. 18 Keila (Büffet) Niitwälja (Pool-jaama) Baltiskisse. (Büffet) Tallinnast Peeterburgi. R. K. 2 H. R. Г "^ГСЧ 1 ','ТІі. -.,-i, V ", ', K. hind: 3 kl. R. 35 K Tallinnast (Büffet).. Lagedi (Pool-jaama).. Raasiko... Kehra (Pool-jaama).. Aegn'iidule (Büffet).. Lehtsi (Pool-jaama).. Tappale (Büffet)... Kadrina...., Rakwere (Büffet).. Kabala' Ш] а 4 _ Z ! 41 1] 66

38 36 Jaamad ja Pool-jaamad. Sõidu hind. l и. 2 М. 3 kl. R. K. R. K. R. 5. Sonda (Pool-jaama).. Püssile... Kochtel (Pool-jaama) Jõhwi (Büffet). Korff (Pool-jaama.. Narwa (Büffet)... >afo (Pool-jaama).. Jamburgi..... Weimarn (Pool-jaama). Weimarn (Platform). Moloslowitsi.... Tiesenhausen (Pool-jam.) Wruda (Pool-jaama) Wolosowo (Büffet).. Merino (Pool-jaama). Ielisawetinskaja... Gonvits (Pool-jaama). Gatshina (Büffet).. Pudost (Platform).. Taitz (Platform)... Duderhofi (Platform) Я « j

39 37 ". \ ч Jaamad ja Pool-jaamad. * «8 Söidu hind. 1 N. 2 kl. 3 kl. R. ft. R. Ä. R. K. Soldati-Platform '.... Krasttoje-Selo (Büffet). Ligowo (Büffet)... Peeterburgi (Büffet) Tallinnast (Büffet). Tapale (Büffet)... Tamsale (Pool-jaama) Kilsi..... Ratke (Pool-jaama). Wägewale.... Iögewale (Busset). Kerseli (Pool-jaama) Woldile..... Tartu (Busset).. 3. Tallinnast Tartu Sõidu pilet maksab üfft seks korraks, kui ostetud. Iga reisija wõib 1 puud, lapsed 5 10 aast. l jt puda ilma hinnata kaasa wõtta.

40 3«%аШппй-шаа tähtsamad linnade ja pskti-jaamade wahed. Tallinnast Haapsalu Kuresaare. * Tallinnast Kynamäele... *. Kanamäelt Liiwale Liiwalt Ristile. Ristilt Haapsalu M Wersta */* 201/2 33 Summa 98 */2 Ristilt Turblasfe IN/2 TurplaftLihulasfe 24 3 /* Lihulast Wirtsu. 2li/s Wirtsust üle juure wäina Kuiwaste KuiwastestWahtna Wahwast üle weikse wäina Orisaare... Orisaarest Uue- Löwile... Uue-Lowilt Kuresaare... 7l; 19 / Summa. 2157' Tallinnast Paide Tallinnast Aeg- Wersta. iviitu (raudtee) 53 Aegwiidult Ärawete Arawetelt Paide 33 Summa 106 Ralka raudtee jaama -faubu. TallinnastRakka 107 Rakkalt Weike- Maarja. /.;. 16 Weike-M. Paide 31'*/«Summa Tallinnast Pärnu. Tall.Kanamäele Kanam. Runawere «Runaw.Söttküla 25 Söttk. Iedewere Iedew. Halingu X7 3 /4 HalingustPärnu 25 (õtse teed 19) Summa 135

41 Teadaandmised lada Pidamistest. 7. Orgita-möisas 2 P. 7. Tartu linnas 3 näd. 7. Riia linnas. 7. Wõro linnas 3 > 8. malttö 10. Haapsalu linnas 2 p. Nääri ftuul: Küünla 2. Paldiski linnas H p. 2. Wiliandi linnas 1 näd. 2. Wõru linnas. I.p. 2. Walka linnas 8 p. 4. Tartu linnas 2 P. 6. Paide linnas 2 p..6. Narwa linnas 4 P. 15. Wiliandi^linnas'3 P. 15. Wõnnu linnas Raplas Isel Gsmasp. 2 p. Keila kiriku juures Esmaspäew Pärast 3mät Püha Paastus. Paastu ftuaf: Kolloweres 2 p. j # " & ; / 25. Pärml linnas 3 p. -V 25. Wolmeri linnas 6 P. 25. Wiliandi linnas 3 P. 26* Keblastes 2. p. 27. Rakwere linnas 2 p. } ^Г b hml: 18. Iõhwis 2J>» " Riia linnas.. ^ 22. Wõru linnas 1 nad. V 25. Wolmeris. Audrus Rede enne Wastla p. 26. Kiwilo mõist?z 3 p. 27. Lemsali linnad. 2 p. Lihula linnas. Esmaspäew enne Wastla pääwa. Walgutas Neljappäew enne suurt Neljapäewa. 10 Wask-Narwas 3 P. Jüri ^uul: 10 Wõru. linnas 2 p. Rakwere-linnas nädal pärast Üüestõusm. P. Es- 20. Hanijõemõisas, Paides ja Wiljandis Nelja Maapäew ja Teisipäew. päewal ja Redel pärast Palmses Kesknäd.Reljap. ja Üllestöusmiso Püha, Reede pärast Lihawõie.

42 40 1 Karilatsis 2 p. ISene Jaani 11. Wõnnu linnas 7 P. 16. Rakwere linnas 2 }>. 20. Tallinnas 2 nädalat. " 20. Riia linnas 3 näd. 20. Paide linnas 2 p. 20.^.Palmsis. 3 p. Heina 2. Pärnu linnas 2 p. 2. Karksi mõisas. 10. Kuresaares 10 päewa. leikuse JO. Walka linnas. 10. Mottekatse mõisas. ' 10. Lemsali linnas. 15. Helme mõisas. 20. Riia linnas S p. 24. Ruhjas. 1. Kuresares 3 p. 2. Abja mõisas. 2. Tammiste mõisas. 3. Räpina mõisas. 5. Sindi mõisas. 6. Takeperi mõisas. 8. Põlwa-kirikn. juures. JKttG kuul: 9. Wõõbfus. kuul: 20. Wõru linnas. 22. Wiljandi linna«2 p. 25. Walka linnas. 27. Tallinnas 1 näd. 29. Tarwastu mõisas. 29. Tartu linnas 2 p. nuul: 20. Riia linnas 3 P. 20. Pärnu linnas 3 näd. 25. Wolmeri linnas. nuul: 24. Kofe mõsas. 27. Uue-mõisas,Wiljandim. 28. Wõru?. 28. Lelled 2 p. 29. Killing: mõisas 1 p. nuul: 8. Rõuge k. j. 1 p. 8. Tartu linnas 3 p. 9. Kasina mõisas. 9. Adeli mõisas. 9. Purtniku mõisas. 0. ^atiiiua mõisas.. j. Paide Unnas 2 p.

43 Kõo mõisas. 10. Mõniste mõisas. 10. Oldro mõisas. 10. Sürgaweres. 13. PÜrawere mõisas. 14. Haapsalu linnas 2 p. 15. Sallatst mõisas. 15. Kuresaare linnas 3 p. 15. Põltsamaa mõisas. 17. Kärti mõisas. 17. KireMäl. 18. Audrus. 20. Wändra mõisas. 20. Narwa linnas. Uuemõisas 3mal Teisip. Mihkli kuus 3 p. 21. Wolmeri linnas. Шхт 4 Koluweres. 4. Iõhwiõ. 4. Pühajärwe mõisas. 5. Räpinas. 6. Lutsniki mõisas. 6. Tarwastu mõisas. Ioelehtmes, nädal pärast Mihkli päewa. 6. Wõru linnas 1. Tartu linnas. 10. Paide linnas. ' Talwe 22. Paldiski linnas 22'. Senna mõisasi 24. Lihula linnas 3 p. 24. Willandi linnas. 24. Wõru linnas 26. Tallinnas 3 päewa. Pärnu linnas, Esmaspäew enne Mihkli päewa 28. Rakwere linnas. 29. Keila kiriku juures 3 p. 29. Tartu linnas 3 p. 29. Mihkli kiriku juures. 29. Walga linnas. 29. Rawanurmes. Raplas, 2sel reedel pärast MihNi päewa buncr 9. Lemsali linnas. 10. Kõomõisa. 15. Oriku mõisas. 15. Lustiwere Wolfas.' 15. Weske mõisas 1$. Kulinas. 20. Wändras. 22. Nissi kiriku juures 3 P» «8* Iögewal. kuni: 10 Wõru linnas. 10 Muftwees.

44 Ruhjas. 2 P. 15. Kiwi-Wigalas 15. Woltwetis. 2 p. 20. Walga linnas 2 p. 25. Wolmari linnas 3 p. 25. Willandi linnas 3 p. 5. Pööraweres. 6. Räppinas. 10. Wonnu-linnas. Märjamaa kiriku juures 3mal Krist.wl.P.Z p. Jõulu 5nul: Pernu linnas, Esmasp. ja Teisip. pärast 3 Kr. tul. P. 16. Paide linnas. 19. Keblastes. 27. Walga l. 10 päewa. Igal aastal 25., 26. ehk 27. Iaani-kuu päewal, feda mööda tui kohtu poolest ette teada antakse, on Tallinnas toom pectl lossi hoowis hooste näitus ja pärast seda hooste rammu katsumine. Kellel tuige paremad sim kubermangus kaswatatud hobused on, saawad auupalla. Enne tojuminemist wõiwad kes himustawad hobusid Muia/ osta ehi wahetada. Kubermangu kohtu käfu järele ei ole luba,'ei Laupaewal ega Pühapäewal laata pidada, waid, kui nõnda juh.ub, peab seda teise nädala esimesel argipäewal peetama.

45 ine mutil luul. lfus aasta on müb jälle käes, УШ& Isa arm meil' annud; Ta on meid aitnud armu wäes Ja oma käe peal kannud Meid möüda läinud aasta sees, Kui wahest oli hcida käes, Ta on meid ikka aitnud. Küll mõnda on siit ilmast läind Nii noori kui kaa гости, Kes mulla rüppe kantud said. Kui lõppes nende elu. Meid, aga. Jumal aitnud sa Weel siiamaale" elada. Sull' olgu see eest tänu. Sa oled meile teinud head. Ja loik mis taritus, annud; Sa oled meile riigi Pead Uut Keisrit troonil' pannud; Oh! wõta teda õnnista. Et ja wõiks kaua elada See suure riigi kasm. Oh anna wõitu temale

46 Waenlaste wastu minnes. Kes tüli ots'wad järgeste, Et õelus kurjus nendes; On tigedad ja kadedad. Et p'ole nõnda wägewad Kui meie Keisri Härra! Koit kurjust maast ja linnadest Oh keela armust ära! Ja hoia tobe nälja eest Ja kaa et riid' ja kära Ei iial oleks kuuldagi. Ja rahwas elaks alat: Koik armastuses, rahus. Oh aita rahwast õppida. Et ikka head siin nõuaks,. Ja pettust, wargust, walet kaa Koik. hoopis maha jätaks! Et nõnda elaks igamees Ja õigust teeks siin ilma ftes, Sest kõikil tuleks kasu. Oh Issand! olgu sinu oru Meil' uuel aastal saatjaks. Siis olgu elu tulgu surm,, Kui sa meil' oled aitjaks. Siis wõime rahus elada. Ja ontsaste siit lahkuda, Oh Issand, anna febc!

47 45 Lugemised. KistimHwa рщаье ja tahtpiiewade seletamine. (Mis minewa aasta järele jäi.) 9. Septembri ehk Mihkli kuu. _ 8-mal Maria sündimine. Õnnistegija ema Maria sündimisest ei räägi püha kiri midagi. See päew on aga umbes selle peäle arwatud. 14-mal Risti ülendamine. Kui Persia kuningas Koswes 600 aastat pärast Kr. sündimist Jeruusalemma linna ristirahwa käest oli ärawõiwud, siis oli tema ka seda risti kändu, mis Kristuse ristits arwati, sealt ärawiinud. Aga Keiser Heeraklius hakkas uueste temaga sõdima, wõttis seda puud tema käest jälle ära ja kandis seda vma õlade peäl ja palja jalu jälle Jeruusalemma tagasi. Kui ta seda seal oli lasknud püsti panna, andis ta käsku, et seda päewa tema riikis selle mälestuseks pidi pühitsetud saama.

48 46 21-mal Matteuse päew. Apostel Matteus, keda ka Leewiks nimetatakse, (Mark. 2, 14; Luuk. 5, 27). Alweuse poeg, oli tölner, enne kui tema jungriks sai. Esimene uue-seaduse Ewangeelium on tema kirjutatud. 24-mal Ioannese saamine. See päew tähendab seda, kus Sakaariale ja tema naese Eliisabetile nende wana ea fees weel poeg sai lubatud (Luuk. 1, ja see oli ristija Joannes. 25-mal Ioannese õpetaja päew. Õpetaja nimi antakse Apostli Ioannesele sellepärast, et tema nii wäga selgeste ja sügawaste Õnnistegijast ja tema rjigist on ärafeletamd. Uues testamentis leitakse ju^see õpetaja nimi temal olewat tema Il mutamise raamatu pealkirjas. 29-mal Mihkli päew. Mihkel ehk Mikael tähendab Ebrea keeli nii palju kui: Kes on km Jumal?" ja

49 47 pülja kiri paneb Süüba raam. 9. peatükkis ja Ilm. raam. 12 p. 7 f. ja Taaw. r. 12 p. 1 salmis üht inglit. Pühad inglid on usklikude hoidjad ja kaitsejad. Km Issand meiega on, kes siis wõib meie wastu olla? Tema inglid saawad meid kandma ja taewa wäed meie eest seisma; see on meie rõõmus Mihkli päewa tunnistus. Hebr. 1, Oktoobri ehk Wiina kuu. 1-sel Maria kaitsemise ja eestpalumise päew. 18-mal Luukase päew. Luukas, kelle kae läbi see kallis Ewangeelium ja Anostlide tegude raamat on kirjutatud, oli І. arst ja Apostli Pauluse truu ja armas seltsimees kõiges armuõpetuse kuulutamises ja kannatamises. 19-mal on Luteruse õige usu üleswõtmise pllha, kellest siin aga pitkemalt ei jõua

50 48 rääkida, et sest ruuni kitsaks jäeks ja pealegi Luteruse elust meil juba mitmes raamatutes lugeda on. 28-mal Siimona ja Juuda päew. Siimon Kaauast, ehk Selootes oli Ieefufe jünger (Matt. 10, 4; Luuk. 5, 55; Ap. teg. 1, 13? ), niisamuti ka Juudas Tadäus, ehk Lebäus, kes seda lühikest kirja on kirjutanud, mis Uue Testamentis wiiтеще enne Ioannese Ilmutamise raamatut on. IL Nowembri ehk Talwe kuu. 1-sel ja 2-sel Pühade päew ja hingede päew. Kui Paawsti usk weel meie maal oli, siis pühitseti 1. Nowembri kuu päew kõige Apostlide ja pühade auuks ja 2-sel paluti jälle Ш^е hingede eest, mis ilmast oliwad äralahkunud 10-mal Martin Lutt er. Martin Luterus, see Jumalust walgustatud ristiusu puhastaja ja paawsti ebausu

51 49 pimeduse mahendaja sündis sel päewal, aastal 1483 Saksa maal ilmale. Tema isa nimi oli Hans Lutter ja oli waene põllumees ja mäekaewaja, (kes kuida, hõbedat ja muud mägede, sügawusest wälja kaewawad. Ema uimi oli Margareeta. 11-maI Martin Piiskop. See Martin oli Prantsuse maal Tuuru linnas piiskopiks, oli ka omal ajal kange usumees (aastal 316 p. Kr. s.). Tema wõttis ennast Keisri teenistusest lahti ja hakkas Issanda ja tema riigi eest kõwaste wõitlema, kautas pagana usku nii palju kui wörmalik ja sai ise wiimaks piiskopiks. 21-sel Marja ohwerdamine. Katuliki usu rahwas pühitsewad seda päewa seis, et Jeesuse ema Maria oma wanematest templi teenistuse peale peab pühitsetud ehk ohwerdatud olema mal Kadrina päew. Räägitakse ühest Kadrinast, et tema

52 50 Eekiptuse maal elanud ja aastal 220 p. Kr. sünd. usu pärast ärahukatud. Esmalt tahetud teda ratta all puruks tõugata, aga rattas on katki läinud. Ka muid imeasju räägitakse temast, mis ei wõi uskuda. Pärast on teda mõegaga ärahukatud. y' Gsimefe Kristuse tulemise pühaga pattab uns kiriku aasta. 30-mal Andrese päew. Apostel Andres ehk Andreas oli Siimona Peetruse wend ja temaga kalamees Keneetsareti järwe peäl, kus Jeesus mõlemaid omale jüngriks kutsus. 12. Deetsembm ehk Jõulu kuu. 6-mal Nigula päew. Nigulas oli üks Aasia maa piiskop ju karge usutunnistaja omal ajal. Ka temast räägiwad paawsti usu rahwas palju ime asju, mis iialgi ei wõi uskuda. 8-mal Maria saamine. Jälle üks päew, mis katoliki usu rahwale umbes pühaks on seatud

53 51 2Ь[еі Tooma päew. Apostlit Toomast les esmalt ei tahtnud uskuda Jeesust ülestõusnud olewat, teab igaüks, kes esimest Eroangeeliumi pärast Lihawõte on kuulnud ehk lugenud. 25 ja 26-mal Jõulu pühad. Need kuulutawad ingli healtega maailmale, et Taaweti linuas on sündinud Onnistegija, kes on Kristus see Issand. Luuk. 2, mal Ioannese Ewangeelium. Apostel Joannes, Jeesuse armas jünger, Seeb^deuse poeg, on oma kalli Ewangeliumi raamatuga ja nende kolme kirjaga, mis temast meile jäenud, üht igawest tunnistust fest armust annud, kuidas tema oma Isjandat on armastanud. Eweesuse- linnast saadeti teda wangi wiisil ära Patmuse saare peale, kus tema Ilmutamise raamatu kirjutas. Kui tema sealt tagasi tuli, elas ta weel Eweesuse linnas ja sai nii wanaks, et teda raami peäl koguduse kotta pidi kan-

54 52 tämä, Ыг ta weel sinna tahtis minna. Muud ta ei suutnud wiimaks enam kõnekeda, kui: Lapsukesed, armastage teine teist!" Tema suri wanaduse surma, kui tema 90 aastat wana oli. 29-mal Süüta laste päew. Kuidas kuningas Heroodes oma hirmsa wihaga Petlemma ilmasüüta lapsukesi laskis äratappa, on lugeda Matt. 2, Mlk enne käes. Aastal 1714 oli Keiser Peeter laewaga mere peäl, kus ta mõneks nädalaks wiibis, et seal noori mehi, keda Peeterburisse laewawäe pealikuks laskis koolitada, ise oma silmaga tähele panna ja nende eluwiisist ja kombid tundma õppida. Nende seas oli kaa üks murjani pois, kes Keisrit passis. Kui ilmad head oliwad, heitis Keiser peäle lõunat laewa г аеіе wahest pooleks tunniks puhkama. Ühel päewal, kui jälle magas,

55 53 tegiwad noored inimesed omas wallatnfes suurt kära ja lärmi. Keiser Keelis küll korda kaks: kas jäete wait!" aga ei hoolind wallatumad sest, waid käratsesid ikka peäle, nõnda, et Keiser ei saanud rahuliste magada. Kargas siis järsku üles ja juhtus temale murjani pois ette, kellele kepiga mõne hea togimuse kere peale andis. Kui seda oli teinud, ütles pois: Keiser^ mina olen süüta; ma tulin praegu alt laewast, ja olen asjata peksa saanud.",,noh," ütles Keiser, nüüd ei wõi enam parata; mis oled saand, seda oled saand; aga kui edespidi süüd juhtud tegema, ja peksa pead saama, siis tuleta mulle meele, et täna omad hoobid ette oled saanud." Mo' i nädal pärast seda oli pois suurt süüd штшь ja kastis Keiser teda karistada; aga pois tuletas temal^ meele, mis kästud. Siis ütles Keiser: Oige küll, sina oled tasa!"

56 54 glattem m yooune nys щпш üb. Ükskord leidis üks Prantsuse maa talupoeg oma naire ajast nii suure naire, et kõik ininiesed seda imeks paniwad, et sedasugust weel enne polnud nähtud. Ütles siis wiimaks wana peremees: See naires on minu kuninga maa peäl kaswanud; ma wiin teda oma kuningale, et ta ometige näeb, mis imet tema maa kaswatab." Kuida ööldud, nõnda tehtud: ta mässis nairest rätiku sisse ja wiis Pariisi linna. Kuningas wõttis seda heameelega wastu ja et inimene seda ilma ahnuse nõuta ja heast südamest nähti toowad, käskis kuningas temale tuhat taaldrid meeleheaks anda, ja oliwad kõik tema lähemad teendrid seda nägemas ja kuulmas. Üks neist mõtles õrnas südames: Kui talupoeg oma naire eest nii palju saanud, eks mina siis kümme kord enam oma täku eest ei peaks saama, kui seda kuningale kingituseks wiin." Ta tõi hobuse teisel

57 55! hoinikul oma walitscjale meeleheaks. See mõistis, mis nõuga teender feda tõi; tänas teda lahkeste ja käskis nairest tuua, mis eile talupoja käest oli saanud, andis seda temale ja ütles: Olge terwe crnnx kingitufe eest; hobune on hea ja paar sada taalrid wäert; aga annan teile nairest meeleheaks wastu, mis tuhat taaldrid maksab. Jutu jatrnb* ЩййЫш llins zu taenza Kõrgus. Zielt hiidlast, kes ülemaal kraawi oliwad kaewamas, tahtsiwad kord head liha leent saada ja saatsiwad ühe eneste seltsist natukese maa peäle, kus nende kraam seisis, keetma. Kui lõuna käes oli ja meeste kered heaste tühjad, läksiwad helpima. Keetja oli aga praegu alles paja tulelt maha'r«õtnud, mis alles üsna keew oli ja ütles teistele Leem on juba tük aega walmis ja jahtub üsna ära; hakake ruttu sööma." Esimene tõmbas kohe pajast kulbiga tulist leent lõuad täis, raputas pead ja ütles: Ai ai ai ai! kül on kaa maailm lai!" Sest ei ütelnud ta ühtigi et ta walu pärast raputas. Teine tõmbas kaa oma korra.

58 56 waenas peab, 14 silmad ük& poole ja hüüdis: Ai ai ai ai, küll on kaa taewas kõrges!"- Kolmas tõmbas ka oma korra, puristas tulise leeme suust maha ja ütles mandudes: Miks te' pergu sulased ei ütelnd, et see alles tuline oli?" Mõistlik wastus. Nälgind ja kuiwetand inimesele tuli joobnud mees tuurates tee peäl wastu. Esimene säi seisma ja ütles: Mina arwan, et teie natuke liiga olete joonud!" Teine wastas: Mina jälle arwan, et teie liiga wähe olete söönud!"

59 My 9 г k Tallinnas, wana turul, omas majas Nr. 163, alustatud 1854 aastal müiakfe tingimata hindadega kaupmeestele müimise tarwis, kui ka isepruukijatele: maaldre-^ lõnga-) wm-zajnustuwiiewifid; rohu Kaupasi,»»*» n, 9 ja 9» 9» J

60 nahapood za wabrik soowib oma Fratfnrti wäljanäitusel kiidebld wifs- ja musta wafikka nahka; t'rosleden-,) wits ja jnhtnahla fääri ja peaisid; kamassist ja kamassi pealsid; talla-, pintsli- ja juhtnahka; musta ja walget parknahka ületõmbamise*, lõõtsade- ja kanstanahka; Peeterburi-, inglis- ameerika- ja rootsi tallanahka; ameerika*, prantsuse- ja wene laki ja sqhwiqqn nqhltz; musta secmisli- ja warsawi wnsikwsihlft; Riia klqsee ehk kindftnghkg; walget lamba щі)ц orilameistritele. Kõiki kingsepa tööriistu ja muid liilgsepa tarwitust. SealsainaZ saawad ka kõiksugu toored nqhsid ostetud ja parkimiseks wastuwõetud. Igal ajal saab paiu ja kuuse koori ostetud.

61 RosenKrantfi uulitsal Ur. 12? f? kauplustes wabriku hindade«r ndct: J. Auiberg^ Kullasepa uulitsal. A. Maust, Narwa maanteel Nr. 266 MMKoff, Baltwkl n^nteel.

62 raamatupookiza, Tallinnas, Harju uulitsal Grünbuschi majas wõtab kõiksugu olgu wanad ehk uued ja toimetab tellitud tööd ruttu ja odawaate. Ka on tema juures igal ajal odawamalt ja kallimalt poogitud GeslikeeN

63 puusärgi magasiu. Tal-i mäs, Pitka uulitsal Nr. 116 огоіб omast suurest tagawarast igate seltsi a3te ja mitmest silgusest puust tehtud р teeb neid tellijate soowimise järel, soowitud ljaks ja odawalt walmid

64 innas, Щах\и uulitsas t? \G 9 r* f.чс*- *** + rfbs Tt» tt tä* J tr tr -*r / EESTI --'\ ЙАН ь ^RAAMATUKOGU

my_lauluema

my_lauluema Lauluema Lehiste toomisel A. Annisti tekst rahvaluule õhjal Ester Mägi (1983) Soran Alt q = 144 Oh se da ke na ke va de ta, ae ga i lust üü ri kes ta! üü ri kes ta! 3 Ju ba on leh tis lei na kas ke, hal

Rohkem

-*» * Pf а І 1 Taskutu«ig-, hommiku ja õhtu, sööma ja tõigi suuttc pühade laulud ja palwed on ülesse paudud. Hind5 lop. Lriitinib raamatul, P. lätte t

-*» * Pf а І 1 Taskutu«ig-, hommiku ja õhtu, sööma ja tõigi suuttc pühade laulud ja palwed on ülesse paudud. Hind5 lop. Lriitinib raamatul, P. lätte t -*» * Pf а І 1 Taskutu«ig-, hommiku ja õhtu, sööma ja tõigi suuttc pühade laulud ja palwed on ülesse paudud. Hind5 lop. Lriitinib raamatul, P. lätte tuluga, 1891. i:.v.i..1 «i ' "''»."" VasKu lus iga hommiku

Rohkem

David the King Part 1 Estonian CB

David the King Part 1 Estonian CB Piibel Lastele Esindab Kuningas Taavet (1. osa) Kirjutatud: Edward Hughes Joonistused: Lazarus Muudatud: Ruth Klassen Tõlkitud: Jaan Ranne Tekitatud: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Rohkem

Eesti elanike arv KOV-de lõikes seisuga KOV Kokku 112 Aegviidu vald Anija vald Harku vald Jõelähtme vald

Eesti elanike arv KOV-de lõikes seisuga KOV Kokku 112 Aegviidu vald Anija vald Harku vald Jõelähtme vald Eesti elanike arv KOV-de lõikes seisuga 01.01.2017 KOV Kokku 112 Aegviidu vald 716 140 Anija vald 5624 198 Harku vald 13966 245 Jõelähtme vald 6341 295 Keila vald 4906 296 Keila linn 9861 297 Kernu vald

Rohkem

EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse

EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse pakutavast päästest rääkimine ongi see, mida nimetatakse evangeeliumi

Rohkem

o X üks karjapoiss ^ron tema saatja, reisiwad Etcrimaale. Salia t,elest Eestilecle kirjutatud. Tnittud J, Tohlueimamri kuluga.

o X üks karjapoiss ^ron tema saatja, reisiwad Etcrimaale. Salia t,elest Eestilecle kirjutatud. Tnittud J, Tohlueimamri kuluga. o X üks karjapoiss ^ron tema saatja, reisiwad Etcrimaale. Salia t,elest Eestilecle kirjutatud. Tnittud J, Tohlueimamri kuluga. Aboni üks karjapoiss ja Iron tema saatja, reisiwad Eterimaale. Salsa leelest

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation MUUD KIRJAD Veljo Kaptein HEEBREA KIRI JAAKOBUSE KIRI 1PEETRUSE KIRI 2PEETRUSE KIRI 1 JOHANNESE KIRI 2 JOHANNESE KIRI 3 JOHANNESE KIRI JUUDA KIRI MUUD KIRJAD HEEBREA KIRI OLUKORD: SUUNATUD HEEBREALASTELE

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc) 4-6 KLASS 1 Minu nimi on Ma olen praegu Täna on 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED Kirjuta või joonista siia kolm kärneri tööriista Kirjuta siia selle taime nimi, 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST 3. TÖÖRIIST mida istutasid

Rohkem

Liin nr 31 PÄÄRDU TEENUSE VÄLJUMIS VÄLJUMIS E AEG PEATUSE NIMI E AEG VÄLJUMIS E AEG VÄLJUMISE AEG KIRIKUVÄRAV A 67,8 6:48 16:13 8:

Liin nr 31 PÄÄRDU TEENUSE VÄLJUMIS VÄLJUMIS E AEG PEATUSE NIMI E AEG VÄLJUMIS E AEG VÄLJUMISE AEG KIRIKUVÄRAV A 67,8 6:48 16:13 8: Liin nr 31 PÄÄRDU TEENUSE 3101 3102 3103 3104 PEATUSE NIMI KIRIKUVÄRAV A 67,8 6:48 16:13 8:58 18:13 0,0 0,0 9:00 18:15 0,9 0,9 MÄRJAMAA 66,9 6:47 16:12 9:02 18:17 7 0,8 LEMMIKU 66,1 6:46 16:11 9:05 18:20

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc) ALGKLASSILAPSED 1 MINU NIMI ON MINA OLEN PRAEGU TÄNA ON 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED KIRJUTA VÕI JOONISTA SIIA KAKS KÄRNERI TÖÖRIISTA KIRJUTA SIIA SELLE TAIME 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST NIMI MIDA ISTUTASID MÕISTA,

Rohkem

Sumo EMV Rakvere PU Olavi REILENT, Põltsamaa SK Nipi Competitors: 6 A 5. Aron AUN, MK Juhan 1 AUN AUN B 7. ALEKSEI ALEK

Sumo EMV Rakvere PU Olavi REILENT, Põltsamaa SK Nipi Competitors: 6 A 5. Aron AUN, MK Juhan 1 AUN AUN B 7. ALEKSEI ALEK Sumo EMV.09.8 Rakvere PU+0. Olavi REILENT, Põltsamaa SK Nipi : A. Aron AUN, MK Juhan AUN 00-0 AUN 0-00 B. ALEKSEI ALEKSANDROV, Buffen-do ALEKSANDROV. VERNER PAJULA, SK TAPA LIISMA 00-0 C. Rasmus LIISMA,

Rohkem

2011_koolinoorte_paar

2011_koolinoorte_paar Põhikool POISID Põhikool TÜDRUKUD Oliver Orav - Gustav Saagpakk Katleen Kangur - Hanna-Loore Õunpuu Taavi Arula - Sander Kulp Gertrud Alatare - Karin Lassi Oscar Leemets - Aleksander Eerma Mariliis Karro

Rohkem

Microsoft PowerPoint - nema_linnud_KKM

Microsoft PowerPoint - nema_linnud_KKM NEMA merel peatuvate veelindudega seonduvad tegevused ja ajalooline ülevaade Leho Luigujõe rändepeatus, pesitsusala, rändepeatus ja talvitusala talvitusala,, Ida-Atlandi rändetee, Merealade linnustiku

Rohkem

Hommikune kordus / Taevas TV7 33 nädala kordus - Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede

Hommikune kordus / Taevas TV7 33 nädala kordus -   Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede Hommikune kordus / Taevas TV7 33 nädala kordus - www.tv7.ee 08:00 Derek Prince: Kas mõistad, kui väärtuslik sa oled? 3/3 08:30 Vabaduseks kutsutud: Kuidas valmistuda lahinguks? 09:00 Vabastav uuestisünd:

Rohkem

A 19?9

A 19?9 A 19?9 / f M M ^ Il tj O A Pulma jutt Teine armuke. Alssintt. Kirjutanud J. F. N Ji;o3BOJieHO II,eH3ypo». Äepnn., 22. AßrycTa 1887 r. 341/6 Aombi Rein rüipas wähä õlut. Aega mööda õppis ta ka sõprade seltsis

Rohkem

A5_tegevus

A5_tegevus AVATUD MÄNGUVÄLJAD 2017 TEGELUSKAARDID VÄIKELASTELE Kaardid on mõeldud kohapeal kasutamiseks. Kaardi võib lasta lapsel pakist loosiga tõmmata ja mängida nii mitu kaarti nagu parasjagu aega ja jaksu on.

Rohkem

Lastevõistlus 6. juuni a., Tartu Ülikooli staadion Nimi Sünniaeg Klubi Tulemus TE 60m jooks 1. Elsa Puu 2005 TÜ ASK 10,0 2. Petra Räbin 2005 TÜ

Lastevõistlus 6. juuni a., Tartu Ülikooli staadion Nimi Sünniaeg Klubi Tulemus TE 60m jooks 1. Elsa Puu 2005 TÜ ASK 10,0 2. Petra Räbin 2005 TÜ Lastevõistlus 6. juuni 2014. a., Tartu Ülikooli staadion Nimi Sünniaeg Klubi Tulemus TE 60m jooks 1. Elsa Puu 2005 TÜ ASK 10,0 2. Petra Räbin 2005 TÜ ASK 10,1 3. Karmen Tugedam 2006 TÜ ASK 10,2 4. Maia

Rohkem

2008 EMV start.xlsx

2008 EMV start.xlsx EESTI MEISTRIVÕISTLUSED SÕUDMISES 30.-31.08.2008 PÄRNU FINIŠIPROTOKOLL 30.08.2008 Sünni 1 16:00 M4-1 Allar Raja Jaan Laos Alo Kuslap 2 Andrus Sabiin Martin Absalon Sten Villmann 3 Tanel Kliiman Lauri Pind

Rohkem

Hommikune kordus / Taevas TV7 26 nädala kordus - Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede

Hommikune kordus / Taevas TV7 26 nädala kordus -   Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede Hommikune kordus / Taevas TV7 26 nädala kordus - www.tv7.ee 08:00 Derek Prince: Ülistus 1/3 08:30 Kohtumine Messiaga: Marion Wells 08:40 Ärka!: Võrratu Jumala armastus 09:00 Danny Silk - Austuse kultuur:

Rohkem

DIPLOM Miina Härma Gümnaasiumi 8.b klassi õpilane Oliver Tennisberg saavutas Pranglimise eelvõistluse I etapil 7954 punktiga 8. klassi arvestuses 1. k

DIPLOM Miina Härma Gümnaasiumi 8.b klassi õpilane Oliver Tennisberg saavutas Pranglimise eelvõistluse I etapil 7954 punktiga 8. klassi arvestuses 1. k Miina Härma Gümnaasiumi 8.b klassi õpilane Oliver Tennisberg 7954 punktiga 1. koha Pärnu Mai Kooli 8.b klassi õpilane Krethel Tiits 7443 punktiga 2. koha Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi 8.b klassi õpilane Marie

Rohkem

George i Imeline Arstirohi Illustreerinud Quentin Blake Tõlkinud Elise ja Viktor Nikonov Värsid tõlkinud Leelo Märjamaa DRAAKON & KUU

George i Imeline Arstirohi Illustreerinud Quentin Blake Tõlkinud Elise ja Viktor Nikonov Värsid tõlkinud Leelo Märjamaa DRAAKON & KUU George i Imeline Arstirohi Illustreerinud Quentin Blake Tõlkinud Elise ja Viktor Nikonov Värsid tõlkinud Leelo Märjamaa DRAAKON & KUU George s Marvellous Medicine Text Copyright Roald Dahl Nominee Ltd,

Rohkem

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor 1. 1) Iga tärnike tuleb asendada ühe numbriga nii, et tehe oleks õige. (Kolmekohaline arv on korrutatud ühekohalise arvuga ja tulemuseks on neljakohaline arv.) * * 3 * = 2 * 1 5 Kas on õige, et nii on

Rohkem

Maur-Ferrmani kirjad Estonia asundusest Peterburi Teatajas (1911–1913)

Maur-Ferrmani kirjad Estonia asundusest Peterburi Teatajas (1911–1913) Peterburi Teatajas aastatel 1911 1913 ilmunud kirjasaatja Maur-Ferrman i teated Abhaasiast Estonia asundusest. Teadete sageduse põhjal võib seda pidada ka omalaadseks Estonia küla kroonikaks nendel aastatel.

Rohkem

Pärnu Spordikooli esivõistlused ujumises 2018 Pärnu, Event 1 Women, 100m Freestyle Open Results Points: FINA 2014 Rank YB T

Pärnu Spordikooli esivõistlused ujumises 2018 Pärnu, Event 1 Women, 100m Freestyle Open Results Points: FINA 2014 Rank YB T Event 1 Women, 100m Freestyle 1. ROOS, Aurelia 04 Paernu Spordikool 1:02.93 532 2. PÄRN, Greete Marleen 02 Paernu Spordikool 1:03.90 508 3. TAMMIK, Laura 05 Paernu Spordikool 1:07.56 430 4. KANNUS, Kaisa

Rohkem

5L_ELTL_4et.XLSX

5L_ELTL_4et.XLSX BALTECO EESTI 2018/2019 VÕISTKONDLIKUD MEISTRIVÕISTLUSED L A U A T E N N I S E S 4. mängupäev: Suure-Jaanis, 23. märtsil 2019 4. mängupäeva kohtumiste protokollid - 5. LIIGA mehed Match no 1 LTK KALEV

Rohkem

Sumo EMV Rakvere PU16+95 Competitors Competitors: 3 # Name Grade Club Caspar TURU? MK Juhan 2 EERIK PANK? RJK Leola 10 3 XSANDER SOLB

Sumo EMV Rakvere PU16+95 Competitors Competitors: 3 # Name Grade Club Caspar TURU? MK Juhan 2 EERIK PANK? RJK Leola 10 3 XSANDER SOLB Sumo EMV.09.8 Rakvere PU+9 : # Grade Club Caspar TURU? MK Juhan EERIK PANK? RJK Leola XSANDER SOLBAJA? SK SUMOTORI 0 0 0 Caspar TURU EERIK PANK 00-0:0 Caspar TURU XSANDER SOLBAJA 00-0:0 EERIK PANK XSANDER

Rohkem

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“ ÕPPEPROGRAMM VESI-HOIAME JA AUSTAME SEDA, MIS MEIL ON PROGRAMMI LÄBIVIIJA AS TALLINNA VESI SPETSIALIST LIISI LIIVLAID; ESITUS JA FOTOD: ÕPPEALAJUHATAJA REELI SIMANSON 19.05.2016 ÕPPEPROGRAMMI RAHASTAS:

Rohkem

1. klassi eesti keele tasemetöö Nimi: Kuupäev:. 1. Leia lause lõppu harjutuse alt veel üks sõna! Lõpeta lause! Lapsed mängivad... Polla närib... Õde r

1. klassi eesti keele tasemetöö Nimi: Kuupäev:. 1. Leia lause lõppu harjutuse alt veel üks sõna! Lõpeta lause! Lapsed mängivad... Polla närib... Õde r 1 klassi eesti keele tasemetöö Nimi: Kuupäev: 1 Leia lause lõppu harjutuse alt veel üks sõna! Lõpeta lause! Lapsed mängivad Polla närib Õde riputab Lilled lõhnavad Päike rõõmustab ( pesu, õues, peenral,

Rohkem

EESTI EVANGEELIUMI LUTERIUSU KIRIKU LOS ANGELESE KOGUDUS 1306 West 24 th Street, Los Angeles, CA KOGUDUSE TEATED DETSEMBER 2011 NR. 6 Kirik: Lat

EESTI EVANGEELIUMI LUTERIUSU KIRIKU LOS ANGELESE KOGUDUS 1306 West 24 th Street, Los Angeles, CA KOGUDUSE TEATED DETSEMBER 2011 NR. 6 Kirik: Lat EESTI EVANGEELIUMI LUTERIUSU KIRIKU LOS ANGELESE KOGUDUS 1306 West 24 th Street, Los Angeles, CA 90007 KOGUDUSE TEATED DETSEMBER 2011 NR. 6 Kirik: Latvian Ev. Lutheran Church, 1927 Riverside Dr., Los Angeles,

Rohkem

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapoolsete tervitus- ja hüvastijätufraasidega. Saab arutleda,

Rohkem

Lisa 2 KÕRGE ÕPIMOTIVATSIOONIGA ÕPILASTE VÄIKERÜHMADE GRAAFIK I poolaasta 2018/2019 Rühm Õpetaja Tunni toimu mi-se aeg Ruum Rüh mas osale va õpilas e

Lisa 2 KÕRGE ÕPIMOTIVATSIOONIGA ÕPILASTE VÄIKERÜHMADE GRAAFIK I poolaasta 2018/2019 Rühm Õpetaja Tunni toimu mi-se aeg Ruum Rüh mas osale va õpilas e Lisa 2 KÕRGE ÕPIMOTIVATSIOONIGA ÕPILASTE VÄIKERÜHMADE GRAAFIK I poolaasta 2018/2019 Rühm Õpetaja Tunni toimu mi-se aeg Ruum Rüh mas osale va õpilas e klass Millise tunni arvelt Märkused IV kooliaste Inglise

Rohkem

AS TEEDE TEHNOKESKUS LIIKLUSLOENDUS LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Tallinn 2001

AS TEEDE TEHNOKESKUS LIIKLUSLOENDUS LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Tallinn 2001 AS TEEDE TEHNOKESKUS LIIKLUSLOENDUS LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Tallinn 21 LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Projektijuht: Kristjan Duubas AS Teede Tehnokeskus Leping 29.3.21 SISUKORD 1. Saateks

Rohkem

AJAKAVA Reede, 6. märts :00 Üleriigilise vokaalansamblite konkursi avamine 13:30 Lõunasöök 14:30 I kontsert IV V kl 1 Erahuvialakool Meero Muus

AJAKAVA Reede, 6. märts :00 Üleriigilise vokaalansamblite konkursi avamine 13:30 Lõunasöök 14:30 I kontsert IV V kl 1 Erahuvialakool Meero Muus AJAKAVA Reede, 6. märts 2015 13:00 Üleriigilise vokaalansamblite konkursi avamine 13:30 Lõunasöök 14:30 I kontsert IV V kl 1 Erahuvialakool Meero Muusik NELJAD-VIIED juhendaja Anu Lõhmus 2 Kuressaare Gümnaasiumi

Rohkem

esl-2018.xlsx

esl-2018.xlsx Kuld Hõbe Pronks VÕISTKONDLIK PAREMUSJÄRJESTUS Individuaalsete punktide jaotus Osalejaid Koht Maakonnad Kokku Arvesse läheb 10 paremat Mehi Naisi Kokku Võite Medaleid 1 I-Viru 93 10 10 10 10 9 9 9 9 9

Rohkem

2012 Harku valla meistrivõistlused ujumises. Vabalt 2004 ja nooremad tüdrukud 25 vabalt. 1. Mari Liis Maas ,38 2. Hanna Kübard ,30 3. Cr

2012 Harku valla meistrivõistlused ujumises. Vabalt 2004 ja nooremad tüdrukud 25 vabalt. 1. Mari Liis Maas ,38 2. Hanna Kübard ,30 3. Cr 2012 Harku valla meistrivõistlused ujumises. Vabalt 2004 ja nooremad tüdrukud 25 vabalt. 1. Mari Liis Maas 2004 18,38 2. Hanna Kübard 2004 25,30 3. Cris Jette Piht 2004 30,78 4. Inge Liis Rannapalu 2004

Rohkem

Eesti-Haginski asundusest (1909–1910)

Eesti-Haginski asundusest (1909–1910) Peterburi Teatajas 1909 ja Pealinna Teatajas 1910 avaldatud kirjad Eesti- Haginskist. Kirjasaatjad o., ne. ja J.L. (oletan, et J.L. võis olla Eesti-Haginski kooliõpetaja Jüri Lossmann). Põhja-Kaukaasia:

Rohkem

1

1 1 ENO RAUD PILDID JOONISTANUD EDGAR VALTER 3 Kujundanud Dan Mikkin Illustreerinud Edgar Valter Küljendanud Villu Koskaru Eno Raud Illustratsioonid Edgar Valter Autoriõiguste pärija Külli Leppik Tänapäev,

Rohkem

Akoolipaev.indd

Akoolipaev.indd Hilli Rand ESIMENE A KLASS JA TARKUSEPÄEV Toimetaja Helle Tiisväli Pildid joonistanud Epp Marguste Hilli Rand ja kirjastus Argo, 2013 www.argokirjastus.ee ISBN 978-9949-527-07-6 Trükitud trükikojas Print

Rohkem

Tallinna Saksa Gümnaasiumi teatejooksupäeva tulemused 6. september 2017.a. Pendelteatejooks: 2.klassid: 20 x 60 meetrit 1. koht 2a klass 4.10,5 2. koh

Tallinna Saksa Gümnaasiumi teatejooksupäeva tulemused 6. september 2017.a. Pendelteatejooks: 2.klassid: 20 x 60 meetrit 1. koht 2a klass 4.10,5 2. koh Tallinna Saksa Gümnaasiumi teatejooksupäeva tulemused 6. september 2017.a. Pendelteatejooks: 2.klassid: 20 x 60 meetrit 1. koht 2a klass 4.10,5 2. koht 2c klass 4.24,2 3. koht 2b klass 4.26,8 3.klassid:

Rohkem

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, 2015. a. Töökirjeldus. Rühma vanus: 5-6 aastased lapsed. Peo teema: Vastlapäev.

Rohkem

DIPLOM Kadrina Keskkooli 9.c klassi õpilane Jan Teetlok saavutas Pranglimise Eesti MV 2017 I ja II etapi kokkuvõttes 9551 punktiga Lääne-Virumaa kooli

DIPLOM Kadrina Keskkooli 9.c klassi õpilane Jan Teetlok saavutas Pranglimise Eesti MV 2017 I ja II etapi kokkuvõttes 9551 punktiga Lääne-Virumaa kooli Kadrina Keskkooli 9.c klassi õpilane Jan Teetlok I ja II etapi kokkuvõttes 9551 punktiga 1. koha Kevin Kruusmann I ja II etapi kokkuvõttes 8761 punktiga 2. koha Kadrina Keskkooli 9.c klassi õpilane Tauri

Rohkem

ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tule

ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tule ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tulelaps Süstemaatiline kuuluvus Puittaimede perekond,

Rohkem

Tartu MV mitmevõistluses (U14, U16, U18, U20 ja täiskasvanud) , Tartu I päev P U14 60m 1 Egert Tohvre Tartu SS Kalev 8,69 719

Tartu MV mitmevõistluses (U14, U16, U18, U20 ja täiskasvanud) , Tartu I päev P U14 60m 1 Egert Tohvre Tartu SS Kalev 8,69 719 Tartu MV mitmevõistluses (U14, U16, U18, U20 ja täiskasvanud) 13.-14.03.2019, Tartu I päev P U14 60m 1 Egert Tohvre 02.03.2006 Tartu SS Kalev 8,69 719 2 Kert Alekand 29.06.2007 TÜ ASK 8,90 662 3 Hardi

Rohkem

RIIGIKOGU i. istungjärk. Protokoll nr a. Sisu: 1. Teadaanne Skandinaawia riikide esitajate terwituse kohta. 2. Juhatuse ettepaneku seaduste

RIIGIKOGU i. istungjärk. Protokoll nr a. Sisu: 1. Teadaanne Skandinaawia riikide esitajate terwituse kohta. 2. Juhatuse ettepaneku seaduste RIIGIKOGU i. istungjärk. Protokoll nr. 12. 1921. a. Sisu: 1. Teadaanne Skandinaawia riikide esitajate terwituse kohta. 2. Juhatuse ettepaneku seaduste ajutise wäljakuulutamise korra kohta tagasiwõtmine.

Rohkem

01b-Schedule for line, version

01b-Schedule for line, version Ä1 Ääsmäe Põhikool - Tuula - Keila - Valingu - Tagametsa - Ääsmäe Põhikool alates.09.26 Ä1-1 Ääsmäe kool 0,864 23382-1 0: 07:20 2 Harutee 0,864 2,414 23308-1 0:04 07:21 3 Pällu 3,278 1,745 23321-1 0:02

Rohkem

tul_lviruemv_ xls

tul_lviruemv_ xls Lääne-Virumaa E-klassi MV kergejõustikus 07.03.2013, Rakvere NB! sajandikega käsiaeg 1 Victoria Adonov 22.4.05 V-Maarja G 7,61 2 Anett Liister 2005 RRG 7,67 2 Getrin Raudsepp 4.8.05 V-Maarja G 7,67 4 Helena

Rohkem

ABO-mamaL WeliKll wttnuiisf ja ptatüülzide selelnslega. :..; fscnsiiri :h:oib\ 1912, f ff Dcljas trükk. H-^ I«rje»i5. trukitud p. Kangru kuluga.

ABO-mamaL WeliKll wttnuiisf ja ptatüülzide selelnslega. :..; fscnsiiri :h:oib\ 1912, f ff Dcljas trükk. H-^ I«rje»i5. trukitud p. Kangru kuluga. ABO-mamaL WeliKll wttnuiisf ja ptatüülzide selelnslega. :..; fscnsiiri :h:oib\ 1912, f ff Dcljas trükk. H-^ I«rje»i5. trukitud p. Kangru kuluga. t9ctähh^ckaa EBaHreinneeKO - JIxwepaHCKaa KoBCHcropia cmch

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Koolist väljalangenute endi vaatenurk (...) see et ma ei viitsind õppida. (...) oli raskusi midagi tunnis teha ka, kui keegi seal seljataga midagi möliseb Sul seal. Helen Toming Et jah kui klassiga nagu

Rohkem

DIPLOM Viimsi Keskkooli 3.a klassi õpilane Aaron Siimon saavutas Pranglimise Eesti MV 2017 I ja II etapi kokkuvõttes punktiga Harjumaa koolide 3

DIPLOM Viimsi Keskkooli 3.a klassi õpilane Aaron Siimon saavutas Pranglimise Eesti MV 2017 I ja II etapi kokkuvõttes punktiga Harjumaa koolide 3 Viimsi Keskkooli 3.a klassi õpilane Aaron Siimon I ja II etapi kokkuvõttes 14530 punktiga 1. koha Jüri Gümnaasiumi 3.c klassi õpilane Annika Märtin I ja II etapi kokkuvõttes 8852 punktiga 2. koha Aruküla

Rohkem

', *&* 4 V ' # * * * M. v ^a»' &*KJ 7Ö6 1 V *. * * >

', *&* 4 V ' # * * * M. v ^a»' &*KJ 7Ö6 1 V *. * * > ', *&* 4 V ' # * * * M. v ^a»' &*KJ 7Ö6 1 V *. * * > 2;

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Sotsiaaltranspordi toetamise erinevad võimalused Kristiina Tuisk Hoolekande osakond Nõunik 12.10.2017 STT sihtgrupp Seaduse järgi Puudega isik, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist

Rohkem

Kokku Nimi jrk Võistkond Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkt

Kokku Nimi jrk Võistkond Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku Nimi jrk Võistkond Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK 1 Ägedad 13 186.6 7 172.60 188.93

Rohkem

MÄND.

MÄND. MÄND. Kuke AVD-raamat Piltidega. Kirju wlt, sa kodulind, Ärata sa wara mind; Meelde mulle tuleta, Et pean wirgast õppima. Iurjewis. Trükiwd J. Mäesepp'a kuluga. 1902. Къ напечатано) этой книги со стороны

Rohkem

Lääne-Virumaa noorte kergejõustiku lõppvõistlus Jõuluvõistlus Rakveres Tulemused Tüdrukud m Koht Nimi Sünniaeg Kool Tulemus 1 Laura O

Lääne-Virumaa noorte kergejõustiku lõppvõistlus Jõuluvõistlus Rakveres Tulemused Tüdrukud m Koht Nimi Sünniaeg Kool Tulemus 1 Laura O Lääne-Virumaa noorte kergejõustiku lõppvõistlus Jõuluvõistlus 13.12.13 Rakveres Tulemused Tüdrukud 2000 1 Laura Ong 8.4.00 RRG 8,60 2 Kirke Külmhallik 5.1.00 Kadrina KK 8,66 3 Elisabeth Eiche 22.2.00 RRG

Rohkem

A diso

A diso A diso JtW* J V F "Ч Raamat 6 tunniga lugema õppimiseks. ( irnc õpetust sõnad: Õpetajale" läbilugeda. -щщр- Tallinnas, 1910. &. Gebert'i trükk. L ^ ^ J ENSV ТА Kirjandusmuuseum«Arhiivraamatukogu / 1 al

Rohkem

Print\A4\RaceLandscape.pmt

Print\A4\RaceLandscape.pmt Heat laps. start //9 : Race ( ) started at :: th Last Tm rd Last Tm nd Last Tm Last Tm Joker Start Comment Mihhail SIMONOV RUS Peugeot TT Motorsport :.,..9. Arnis ODINS Lada Samara TT Motorsport :..,9

Rohkem

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme,

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, 2016 märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, et märtsis laekus tulumaksu eelmise märtsist vähem ka 2009

Rohkem

EPOK MV Haapsalu.xls

EPOK MV Haapsalu.xls EPOK MV ujumises 2011 Page 1 of 5 50 vabalt Neiud 1. Anette Remmelg S8-10 Meduus 0.47,55 2. Laura Ubei-Kon S8-10 Meduus 0.50,74 1. Elisabeth Egel S11-13 Meduus 0.51,22 2. Marilin Salström S11-13 Meduus

Rohkem

Untitled-1

Untitled-1 SALEMI KUUKIRI jaanuar 2019 ÕNNISTATUD 2019. AASTAT! A l u st a m e a a st a t h e a d e soovidega. Olgu Jumala arm ja heldus ka sellel aastal värsked meile! Me oleme tänulikud eelmise a a s t a e e s

Rohkem

(Microsoft Word - PK 2009 J\365geva IV etapp.doc)

(Microsoft Word - PK 2009 J\365geva IV etapp.doc) Järgmine karikasarja võistlus toimub 28 augustil Tartumaal, Tõrvandis Tuletõrjespordi karikavõistluste Pritsu karikas 2009 IV etapp peeti Jõgeval 14 augustil 2009.a. Mehed Võistluste tulemused I A. Oviir

Rohkem

sander.indd

sander.indd Simmaniduo ja Kandlemees Sander LAULIK 43 laulu sünnipäevadeks, pulmadeks ja muudeks pidudeks 2016 ISMN 979-0-54002-301-0 Kirjastaja: RAFIKO Kirjastus OÜ, 2016 Postiaadress: Staadioni 38, 51008 Tartu www.rafiko.ee;

Rohkem

Lisa 2 Kõrge õpimotivatsiooniga õpilaste väikerühmade graafik 2017/2018 õppeaastal. Rühm Õpetaja Tunni toimumise aeg IV kooliaste Eesti keel IV koolia

Lisa 2 Kõrge õpimotivatsiooniga õpilaste väikerühmade graafik 2017/2018 õppeaastal. Rühm Õpetaja Tunni toimumise aeg IV kooliaste Eesti keel IV koolia Lisa 2 Kõrge õpimotivatsiooniga õpilaste väikerühmade graafik 2017/2018 õppeaastal. Rühm Õpetaja Tunni toimumise aeg Eesti keel Matemaatika Katri Lehtsalu Anneli Morgenson N 1.t. 2. tund õpilastega K 8.t.

Rohkem

Rehabilitatsiooniteenuste järjekord ja esimene vaba aeg seisuga (Lg 1), päringu aeg :36:14 Lg3 - Sihtgrupp 1: Puuetega inime

Rehabilitatsiooniteenuste järjekord ja esimene vaba aeg seisuga (Lg 1), päringu aeg :36:14 Lg3 - Sihtgrupp 1: Puuetega inime Rehabilitatsiooniteenuste järjekord ja esimene vaba aeg seisuga 01.02.2017 2 (Lg 1), päringu aeg 01.02.2017 13:36:14 Lg3 - Sihtgrupp 1: Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse 2-1 lg 2 p 1 tähenduses

Rohkem

katus_kaantega.pdf

katus_kaantega.pdf Heiki Vilep KATUS SÕIDAB Tartu 2007 Kunstnik: Moritz Küljendaja kujundaja: Margus Nõmm Kirjastaja: Vilep & Vallik (A Disain OÜ) Heiki Vilep ISBN-13: 978-9985-9718-2-6 EESTIMAA PEIPSI ÄÄREST SAAREMAANI

Rohkem

REMAA 8/28/12 KARIKAVÕISTLUSED 2012, EESTI KARIKAS IV ETAPP, RS FEVA JA 29er EESTI MEISTRI SAAREMAA KARIKAVÕISTLUSED 2012, EESTI KARIKAS IV ETAPP, RS

REMAA 8/28/12 KARIKAVÕISTLUSED 2012, EESTI KARIKAS IV ETAPP, RS FEVA JA 29er EESTI MEISTRI SAAREMAA KARIKAVÕISTLUSED 2012, EESTI KARIKAS IV ETAPP, RS SAAREMAA KARIKAVÕISTLUSED 2012, EESTI KARIKAS IV ETAPP, RS FEVA JA 29er EESTI MEISTRIVÕISTLUSED Series Standing - 7 races scored Information is provisional and subject to modification Regatta results saved:

Rohkem

EESTI MEISTRIVÕISTLUSED PONIDE TAKISTUSSÕIDUS 2005

EESTI MEISTRIVÕISTLUSED PONIDE TAKISTUSSÕIDUS 2005 Lagedi Treeningvõistlus ja Ülikerge Derby JUHEND Toimumise aeg ja koht: Harjumaa 30.07.2016 Lagedi Ratsaspordikooli võistlusväljak, Lagedi, Võistlustingimused: Võistlusväljak Parkuur nr. 1-4 - liivaplats;

Rohkem

Pärnu Spordikooli nelja ala mitmevõistlus 2018 Pärnu, Event 1 Women, 50m Butterfly Open Results Points: FINA 2015 Rank YB T

Pärnu Spordikooli nelja ala mitmevõistlus 2018 Pärnu, Event 1 Women, 50m Butterfly Open Results Points: FINA 2015 Rank YB T Event 1 Women, 50m Butterfly Open 12.01.2018 Results 14 years and younger 1. ROOS, Aurelia 04 Paernu Spordikool 31.03 485 2. TIMOFEJEVA, Polina 05 Vim 31.89 446 3. TAMMIK, Laura 05 Paernu Spordikool 35.57

Rohkem

Pärnakad tõid aastanäitusele ligemale 100 teost - Paberleht - Pärnu Postimees

Pärnakad tõid aastanäitusele ligemale 100 teost - Paberleht - Pärnu Postimees Pärnu 1 C Toimetus Klienditugi Kolmapäev, 6. detsember 2017 POSTIMEES PÄRNU POSTIMEES UUDISED ARVAMUS KULTUUR VABA AEG TARBIJA PAB Pärnumaa Video Galerii Sport Krimi Elu Kool Ajalugu Ettevõtluslood Maa

Rohkem

DIPLOM Väike-Maarja Gümnaasiumi 1.b klassi õpilane Reino Kallas saavutas Pranglimise Eesti MV 2017 II etapil 3229 punktiga Lääne-Virumaa koolide 1. KL

DIPLOM Väike-Maarja Gümnaasiumi 1.b klassi õpilane Reino Kallas saavutas Pranglimise Eesti MV 2017 II etapil 3229 punktiga Lääne-Virumaa koolide 1. KL Väike-Maarja Gümnaasiumi 1.b klassi õpilane Reino Kallas 3229 punktiga 1. koha Vinni-Pajusti Gümnaasiumi 1.a klassi õpilane Karlis Kütt 2845 punktiga 2. koha Jäneda Kooli 1. klassi õpilane Harri Saareoks

Rohkem

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, 80088 Pärnu Tel 4479733 www.parnu.maavalitsus.ee Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi Tel 4330 400 www.viljandi.maavalitsus.ee Konsultant Ramboll Eesti AS

Rohkem

01b-Schedule for line, version

01b-Schedule for line, version R1 Jüri Gümnaasium - Lehmja - Rae küla - Kuldala - Assaku 01 02 1 Jüri Gümnaasiumi 12:30 16:00 2 Pildiküla/Jüri 12:34 16:04 3 Kungla 12:36 16:07 4 Lehmja 12:38 16:09 5 Lehmja kool 12:39 16:09 6 *Sinikivi

Rohkem

Väljaandja: Kultuuriminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 1999, 160, 2282 Kultuurimälestiseks tunnistamine Vastu võetud

Väljaandja: Kultuuriminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 1999, 160, 2282 Kultuurimälestiseks tunnistamine Vastu võetud Väljaandja: Kultuuriminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 1999, 160, 2282 Vastu võetud 22.11.1999 nr 24 Muinsuskaitseseaduse (RT I 1994, 24, 391; 1996, 49, 953; 86, 1538;

Rohkem

Wäi&e «s ышшй МАл Hind 5 top. Rakweres. Trükittld"-U. Hansoni kuluga 1910.

Wäi&e «s ышшй МАл Hind 5 top. Rakweres. Trükittld-U. Hansoni kuluga 1910. Wäi&e «s ышшй МАл Hind 5 top. Rakweres. Trükittld"-U. Hansoni kuluga 1910. IHM. Д II- nmnm t Suured ja weikesed träft tähed. AVDGGHIK8 M N O PR S T U W Ä Õ Ö Ü abdeghisklmn oprsstuwäõöü Juured ja weitcfcd

Rohkem

Tfijf"j Jt ia 6$<*;

Tfijfj Jt ia 6$<*; Tfijf"j Jt ia 6$

Rohkem

^ /fin. wl^i^gmsiti^ea^^^r^^asggg» MD-taamat I I IM 11 li 1 I Täjelitu weerimizte ja peatükive seletustega.^ Ä 'ft Tartus, 18H P. Kangur'! kulu! ^3>Ä!

^ /fin. wl^i^gmsiti^ea^^^r^^asggg» MD-taamat I I IM 11 li 1 I Täjelitu weerimizte ja peatükive seletustega.^ Ä 'ft Tartus, 18H P. Kangur'! kulu! ^3>Ä! ^ /fin. wl^i^gmsiti^ea^^^r^^asggg» MD-taamat I I IM 11 li 1 I Täjelitu weerimizte ja peatükive seletustega.^ Ä 'ft Tartus, 18H P. Kangur'! kulu! ^3>Ä!itu> K. Mi>ttiefm'i jvih NfeöSsfiÄi^žšisKSii?"?» «S»?.

Rohkem

DIPLOM Surju Põhikooli 7. klassi õpilane Birthe Lall saavutas Pranglimise eelvõistluse I etapil punktiga Pärnumaa 7. KLASSI arvestuses 1. koha A

DIPLOM Surju Põhikooli 7. klassi õpilane Birthe Lall saavutas Pranglimise eelvõistluse I etapil punktiga Pärnumaa 7. KLASSI arvestuses 1. koha A Surju Põhikooli 7. klassi õpilane Birthe Lall 10438 punktiga 1. koha Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumi 7.b klassi õpilane Arno-Kert Kaas 7313 punktiga 2. koha Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumi 7.b

Rohkem

TB edetabel m 8,50 (+0,5) Helina Kitsing VPK K-Nuia 8,60 (+0,5) Marta Okas VKK K-Nuia 9,18 (+0,5) Elis Teiss

TB edetabel m 8,50 (+0,5) Helina Kitsing VPK K-Nuia 8,60 (+0,5) Marta Okas VKK K-Nuia 9,18 (+0,5) Elis Teiss TB edetabel 2015 60m 8,50 (+0,5) Helina Kitsing 14.08.2001 VPK 22.05 K-Nuia 8,60 (+0,5) Marta Okas 30.07.2001 VKK 22.05 K-Nuia 9,18 (+0,5) Elis Teiss 11.04.2001 AKG 22.05 K-Nuia 9,19 (+0,5) Kirti Pae 03.12.2000

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation KINNISVARATURU ÜLEVAADE JUUNI 217 Allikad: Maa-amet, city24, Eesti Pank, Statistikaamet Indeksi muutused võrreldes : -kaalutud keskmise m² muutus hinnatipuga (detsember 216): -1% -kaalutud keskmise m²

Rohkem

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 0.02.2009 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 3.0.206 Avaldamismärge: Kiirgustegevuses tekkinud radioaktiivsete

Rohkem

Keeleruum, sõnaenergia ja kasvataja hääl

Keeleruum, sõnaenergia ja kasvataja hääl Sõnaenergia ja ümbritsev keskkond Maria Tilk Tallinna Ülikool Keeleruum Tants Rütm Laul Loodus - Energia - Heli - Inimene - Loits - Sakraalsus Sõna Energia ei hävi ega kao, vaid ainult muudab oma kuju

Rohkem

Suusatajate teekond PyeongChang’i

Suusatajate teekond PyeongChang’i Suusatajate keeruline teekond PyeongChang i Ettevalmistus 2017/2018 18 laagrit: 9 laagrit Eestis 9 välislaagrit 152 laagripäeva: 54 p. Eestis 98 p. Välislaagrid 79 päeva mägedes 73 päeva meretasapinnal

Rohkem

01b-Schedule for line, version

01b-Schedule for line, version R1 Jüri Gümnaasium - Lehmja - Rae küla - Kuldala - Assaku 1 Jüri Gümnaasiumi 14:10 16:00 2 Jüri 14:13 16:03 3 Kungla 14:17 16:07 4 Lehmja 14:18 16:09 5 Lehmja kool 14:19 16:09 6 *Sinikivi 14:21 7 Rae mõis

Rohkem

Print\A4\RaceLandscape.pmt

Print\A4\RaceLandscape.pmt Heat laps. start.. : Race ( ) started at :: Start Janno LIGUR Škoda Fabia :....97.97 Arvo KASK Ford Ka :....79..9 Arnis ODINŠ TT Motorsport :7.. 7.99 7..9. Martin JUGA CUEKS Racing :..7 7..9.9 9. Romet

Rohkem

Politsei Hädaabi 112, infotelefon E-R Keila, Keskväljak 8a E-R : 09:00-17:00, Lääne-Harju politsei korrapidaja 24/7, Turvat

Politsei Hädaabi 112, infotelefon E-R Keila, Keskväljak 8a E-R : 09:00-17:00, Lääne-Harju politsei korrapidaja 24/7, Turvat Politsei Hädaabi 112, infotelefon E-R 612 3000 Keila, Keskväljak 8a E-R : 09:00-17:00, 612 4510 Lääne-Harju politsei korrapidaja 24/7, 612 5710 Turvatunne algab meist enestest ;.politsei.ee Mart Meriküll

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: korraldus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Avald

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: korraldus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Avald Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: korraldus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 18.02.2003 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Avaldamismärge: Eesti Energia Aktsiaseltsi aktsiakapitali

Rohkem

jrk Võistkond Matšipunktid Partiipunktid Koht 1 Keila MK II 2 Saue MKK I 3 Kose MKK

jrk Võistkond Matšipunktid Partiipunktid Koht 1 Keila MK II 2 Saue MKK I 3 Kose MKK jrk Võistkond 1 2 3 4 5 6 Matšipunktid Partiipunktid Koht 1 Keila MK 1 2.5 3 2.5 4 8 13 II 2 Saue MKK 3 1 3 3 4 8 14 I 3 Kose MKK 1.5 3 2.5 1.5 4 6 12.5 III 4 Kose vald 1 1 1.5 1 3 2 7.5 V 5 Kernu vald

Rohkem

A I5~l$ «Ct2> -«CöK <i>. -«СіЗ»-. «> l-4cs>- ^CO>- «С&> -< &>^;<Е>;'чС>> -«a>; <3>i[! G ^7 Hiillse^ ktiiji Ш üiefuie Spträatitat mtffeppai ni Kirjutan

A I5~l$ «Ct2> -«CöK <i>. -«СіЗ»-. «> l-4cs>- ^CO>- «С&> -< &>^;<Е>;'чС>> -«a>; <3>i[! G ^7 Hiillse^ ktiiji Ш üiefuie Spträatitat mtffeppai ni Kirjutan A I5~l$ «Ct2> -«CöK . -«СіЗ»-. «> l-4cs>- ^CO>- «С&> -< &>^;;'чС>> -«a>; i[! G ^7 Hiillse^ ktiiji Ш üiefuie Spträatitat mtffeppai ni Kirjutanud Z. Fcpili. Т kartus 188'). Trülitud K. A. Hermann'!

Rohkem

JfŠMU- ABD-mamllt t z «e z t\vm.+ taüinnas, IWO

JfŠMU- ABD-mamllt t z «e z t\vm.+ taüinnas, IWO JfŠMU- ABD-mamllt t z «e z t\vm.+ taüinnas, IWO Vt. Tõnissoni ABD-manmt. bdeghiklmno prsftuwäoöü ABDEGH IKLMNO PRSTU ~?? A O OU Trükitud M. 3Vnisfon'i luluga. üeiatatt Ä03BOJieHo n,eh3ypoio. Pnra, 16-ro

Rohkem

untitled

untitled detsember 2018 / nr. 11 (210) 2 Kih nu pi dut ses ma ja PUAEK KÕR GÕ, VAL GÕ NA GU JUÕES, NÄÜ TÄB KÄ DE, KUS OND KUÕES. LAE VAD, ET KÕIK JÕ VAKS RAN DA PAE LU NÄIN, KÕIK TULN TAL KAN DA! Män ni El me Vee

Rohkem

Kiekim mees kirjeldus.docx

Kiekim mees kirjeldus.docx KULLAKERA KANDJAD XII noorte tantsupeo ühitants Tantsu on loonud Margus Toomla ja Karmen Ong 2016. aasta detsembris 2017. aasta noorte tantsupeoks MINA JÄÄN, kirjeldanud Margus Toomla. Muusika ja sõnad

Rohkem

Rahvajutud: muistend Vaimse kultuuripärandi tööleht. Kirjandus Ingrid Mikk Jüri Gümnaasium 2014

Rahvajutud: muistend Vaimse kultuuripärandi tööleht. Kirjandus Ingrid Mikk Jüri Gümnaasium 2014 Rahvajutud: muistend Vaimse kultuuripärandi tööleht. Kirjandus Ingrid Mikk Jüri Gümnaasium 2014 Tunneme nimepidi oma allikasilmi ja suuremaid puid, jõekäärusid ja moreeninõlvu, mida nõudlikult mägedeks

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS detsember 2012 nr. 10 (143) TÄNA LEHES Lõp pev aas ta val la ma ja poolt vaa da tes Kih nu uus pe rearst Kat rin Sih ver teeks mee lel di väi ke lae va - kap te ni pa be

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS detsember 2017 nr. 11 (199) Tai vi Ve sik, abi val la va nem Mi da põ ne vat tõi lõp pev Kih nu kul tuu ri ka lend ri kohta ar mas tan öel da, et see on kir ju na gu Kih

Rohkem

APOCRYPHA KUNINGAS JAMESI PIIBEL 1611 BARUCH Baruch raamat Baruch {1:1} ja need on raamat, mis Baruch sõnad Nerias, son Maasi

APOCRYPHA KUNINGAS JAMESI PIIBEL 1611 BARUCH   Baruch raamat Baruch {1:1} ja need on raamat, mis Baruch sõnad Nerias, son Maasi APOCRYPHA KUNINGAS JAMESI PIIBEL 1611 BARUCH www.scriptural-truth.com Baruch raamat Baruch {1:1} ja need on raamat, mis Baruch sõnad Nerias, son Maasias, son Sedecias, son Asadias, Chelcias, mõisavalitseja

Rohkem

MEHED

MEHED 2015 hooaja nominendid Eesti kergejõustiku auhindadele MEHED Roman Fosti Klubi: Stamina SK Treener: Jane Salumäe 10000m, poolmaraton, maraton PB:30:22,54/1:04.42/2:17.54 SB:30:22.54/1:04.42/2:20.22 - MM,

Rohkem

Vilistlaste esindajate koosolek

Vilistlaste esindajate koosolek 13.04.2012 VILISTLASKOGU ÜLDKOGU ÕPILASTE KÜSITLUSE TULEMUSTEST UURING Uuringus osalesid 8 kooli 8. ja 9.klasside õpilased: Räpina ÜG, Mikitamäe, Mehikoorma, Kauksi, Ruusa, Orava, Viluste, Värska Küsimustiku

Rohkem

untitled

untitled NR 3 2019 (305) Nr 3/4 (116) 2019 Ajakiri Meremees on Eesti Mereakadeemia, merendusettevõtete ja -organisatsioonide toel ilmuv ajakiri. Sisukord Meremees on Eesti merendusajakiri, mida antakse välja 1989.

Rohkem

Kaupmehed ja ehitusmeistrid Selle laiendusega mängimiseks on vajalik Carcassonne põhimäng. Laiendit võib mängus kasutada täielikult või osaliselt ning

Kaupmehed ja ehitusmeistrid Selle laiendusega mängimiseks on vajalik Carcassonne põhimäng. Laiendit võib mängus kasutada täielikult või osaliselt ning Kaupmehed ja ehitusmeistrid Selle laiendusega mängimiseks on vajalik Carcassonne põhimäng. Laiendit võib mängus kasutada täielikult või osaliselt ning seda saab kombineerida teiste Carcassonne laiendustega.

Rohkem