Komisjoni rakendusotsus, 8. august 2012, millega muudetakse otsust 2002/253/EÜ, millega nähakse ette haigusjuhtude määratlused ühenduse võrgustiku tea

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Komisjoni rakendusotsus, 8. august 2012, millega muudetakse otsust 2002/253/EÜ, millega nähakse ette haigusjuhtude määratlused ühenduse võrgustiku tea"

Väljavõte

1 Euroopa Liidu Teataja L 262/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) OTSUSED KOMISJONI RAKENDUSOTSUS, 8. august 2012, millega muudetakse otsust 2002/253/EÜ, millega nähakse ette haigusjuhtude määratlused ühenduse võrgustiku teavitamiseks nakkushaigustest vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsusele 2119/98/EÜ (teatavaks tehtud numbri C(2012) 5538 all) (EMPs kohaldatav tekst) (2012/506/EL) EUROOPA KOMISJON, võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, legionelloosi, kaasasündinud punetiste sündroomi, Shigatoksiini/verotoksiini tootva Escherichia coli nakkuse (STEC/ VTEC), salmonelloosi ja leptospiroosi kohta otsuse 2002/253/EÜ lisas esitatud definitsioone tuleks Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse (edaspidi ECDC ) kõnealuse teadusliku arvamuse põhjal ajakohastada. võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. septembri aasta otsust 2119/98/EÜ, millega moodustatakse ühenduses epidemioloogilise seire ja nakkushaiguste tõrje võrgustik, ( 1 ) eriti selle artikli 3 punkti c, ning arvestades järgmist: (4) Antimikroobse resistentsuse üldine haigusjuhu definitsioon, haiglanakkuste üldine definitsioon, teatavad haiglanakkuste konkreetsed haigusjuhtude definitsioonid ja puukentsefaliidi haigusjuhu definitsioon tuleks samuti lisada ECDC esitatud kõnealuse teadusliku arvamuse põhjal otsuse 2002/253/EÜ lisasse. (1) Komisjoni otsuse 2002/253/EÜ ( 2 ) artikli 2 kohaselt tuleks kõnealuse otsuse lisas sätestatud haigusjuhtude definitsioone vajalikul määral ajakohastada uusimate teaduslike andmete arvessevõtmiseks. (2) Kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli aasta määruse (EÜ) nr 851/2004 (millega asutatakse haiguste ennetuse ja tõrje Euroopa keskus) ( 3 ) artikliga 9 esitas nimetatud keskus komisjoni nõudmisel haigusjuhtude definitsioone käsitleva teadusliku arvamuse, et aidata komisjonil ja liikmesriikidel välja töötada sekkumisstrateegiad nakkushaiguste järelevalveks ja neile reageerimiseks. (5) Selguse huvides on asjakohane otsuse 2002/253/EÜ lisa struktuuri muuta, et nakkushaiguste haigusjuhtude definitsioonid oleksid tervishoiu eriküsimustest eraldi nimekirjas ning et igas nimekirjas seisaksid haigusjuhtude definitsioonid numbrilises järjekorras. (6) Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas direktiivi 2119/98/EÜ alusel loodud komitee arvamusega, ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE: (3) HIVi/AIDSi, difteeria, Haemophilus influenzae (invasiivne vorm), B- ja C-hepatiidi, meningokokknakkuse, mumpsi, ( 1 ) EÜT L 268, , lk 1. ( 2 ) EÜT L 86, , lk 44. ( 3 ) ELT L 142, , lk 1. Artikkel 1 Otsuse 2002/253/EÜ lisa asendatakse käesoleva otsuse lisaga.

2 L 262/2 Euroopa Liidu Teataja Artikkel 2 Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele. Brüssel, 8. august 2012 Komisjoni nimel komisjoni liige John DALLI

3 Euroopa Liidu Teataja L 262/3 LISA 1. Selgitus haigusjuhtude definitsioonide ja klassifitseerimise jaotiste kohta hõlmavad haiguse üldisi ja asjakohaseid tunnuseid ning sümptomeid, mis kas eraldi või üheskoos annavad haiguse kohta selge või haigusele viitava kliinilise pildi. Need annavad haiguse üldiseloomustuse ega näita tingimata kõiki konkreetseks kliiniliseks diagnoosiks vajalikke tunnuseid. on nende laboratoorsete meetodite loetelu, mida kasutatakse haigusjuhu kinnitamiseks. Tavaliselt piisab haigusjuhu kinnitamiseks ainult ühest loetletud testist. Kui laboratoorse kinnituse saamiseks on vaja kasutada mitme meetodi kombinatsiooni, on see ära märgitud. Laboratoorseteks testideks vajalike proovide liik on märgitud üksnes siis, kui diagnoosi kinnitamiseks sobivad ainult konkreetsed prooviliigid. Teatavate kokkulepitud erandjuhtude korral on lisatud tõenäolise haigusjuhu laboratoorsed kriteeriumid. Kõnealused laboratoorsed kriteeriumid koosnevad nende laboratoorsete meetodite loetelust, mida haigusjuhu diagnoosi toetamiseks võib kasutada, kuid mis seda ei kinnita. ja epidemioloogiline seos on täidetud, kui saab määrata epidemioloogilise seose. Inkubatsiooniperioodi jooksul tähendab epidemioloogiline seos üht järgmisest kuuest: ülekandumine inimeselt inimesele: isikul on olnud kontakt laboratoorselt kinnitatud haigusjuhuga inimesega viisil, mis võimaldas isikul nakkuse saada; ülekandumine loomalt inimesele: isikul on olnud kontakt laboratoorselt kinnitatud nakkusega/kolonisatsiooniga loomaga viisil, mis võimaldas isikul nakkuse saada; kokkupuude ühise nakkusallikaga: isikul on olnud kokkupuude sama ühise nakkusallika või -kandjaga, kui on kinnitatud haigusjuhuga isikul; kokkupuude saastunud toidu või joogiveega: isik on tarbinud laboratoorselt kinnitatud saastatusega toitu või joogivett või on tarbinud potentsiaalselt saastunud tooteid, mis pärinevad loomalt, kellel on laboratoorselt kinnitatud nakkus/kolonisatsioon; kokkupuude keskkonnaga: isik on supelnud saastunud vees või isikul on olnud kontakt laboratoorselt kinnitatud saastunud keskkonnaallikaga; kokkupuude laboris: isik on töötanud laboris, kus on võimaliku kokkupuute oht. Isikut võib pidada kinnitatud haigusjuhuga epidemioloogiliselt seotuks, kui vähemalt üks haigusjuht levikuahelas on laboratoorselt kinnitatud. Fekaal-oraalsel teel ja õhu kaudu levivate nakkuste puhangu korral ei ole haigusjuhu epideemilise seose üle otsustamisel tingimata vaja levikuahelat kindlaks teha. Haiguse ülekandumine võib toimuda ühel või mitmel järgmisel viisil: õhu kaudu: nakatunud inimeselt, kes köhib, sülitab, laulab või räägib, piisknakkusena limaskestadele või õhku paiskunud mikroobide sissehingamisel teiste inimeste poolt; kontakti kaudu: otsese kontakti kaudu nakatunud inimesega (fekaal-oraalne kontakt, respiratoorsed eritised, naha- või seksuaalkontakt) või loomaga (nt hammustamine, puudutamine) või kaudse kontakti kaudu nakatunud materjalidelt või esemetelt (nakkuselevitajad, kehavedelikud, veri); vertikaalselt: emalt lapsele, sageli emaüsas või kehavedelike juhusliku vahetamise kaudu, tavaliselt sünnituseelsel perioodil; vektorülekande teel: kaudsel ülekandel nakatunud sääskede, lestade, kärbeste või muude putukate kaudu, kes oma hammustustega kannavad inimesele haigusi edasi; toidu või veega: potentsiaalselt saastunud toidu või joogivee tarbimisel. Haigusjuhud liigitatakse järgmiselt: võimalik, tõenäoline ja kinnitatud. Lisateabena esitatakse haiguste inkubatsiooniperiood, et hõlbustada epidemioloogilise seose hindamist.

4 L 262/4 Euroopa Liidu Teataja Võimalik haigusjuht Võimalik haigusjuht tähendab, et see registreeritakse kui võimalik haigusjuht. Tavaliselt on tegemist haigusjuhu definitsioonis kirjeldatud kliinilistele kriteeriumidele vastava haigusjuhuga ilma asjaomase haiguse epidemioloogiliste tunnuste või laboratoorsete tõenditeta. Haigusjuhu liigitamine võimalikuks on väga tundlik ja madala spetsiifilisusega. See võimaldab kindlaks määrata enamiku haigusjuhte, kuid sellesse kategooriasse võivad sattuda ka mõned valepositiivsed juhud. Tõenäoline haigusjuht Tõenäoline haigusjuht tähendab, et see on aruandluses liigitatud tõenäoliseks haigusjuhuks. Tavaliselt on tegemist haigusjuhu definitsioonis kirjeldatud kliiniliste kriteeriumidega ja epidemioloogilise seosega haigusjuhuga. Tõenäolise haigusjuhu korral on laboratoorsed testid märgitud ainult mõne haiguse puhul. Kinnitatud haigusjuht Kinnitatud haigusjuht tähendab, et see on aruandluses liigitatud kinnitatud haigusjuhuks. Kinnitatud haigusjuhud on laboratoorselt kinnitatud ning võivad haigusjuhu definitsioonis esitatud kliinilistele kriteeriumidele vastata või mitte. Haigusjuhu liigitamine kinnitatuks on kõrge spetsiifilisusega ja vähem tundlik, seega on enamik kogutud haigusjuhte õiged positiivsed juhud, ehkki mõni juht võib olla kahe silma vahele jäänud. Mõne haiguse kliinilised kriteeriumid ei osuta asjaolule, et paljud ägedad haigusjuhud on asümptomaatilised (nt A-, B- ja C-hepatiit, kampülobakterioos, salmonelloos), ehkki tervishoiu seisukohalt võivad need haigusjuhud olla siiski riikliku tähtsusega. Kinnitatud haigusjuhud liigitatakse järgmisse kolme alamkategooriasse. Need liigitatakse ühte kõnealustest alamkategooriatest andmete analüüsimise käigus, kusjuures kasutatakse kogutud juhtumipõhiseid muutujaid. Laboratoorselt kinnitatud haigusjuht kliiniliste kriteeriumidega Haigusjuht vastab haigusjuhu kinnitamise laboratoorsetele kriteeriumidele ja haigusjuhu definitsioonis esitatud kliinilistele kriteeriumidele. Laboratoorselt kinnitatud haigusjuht teadmata kliiniliste kriteeriumidega Haigusjuht vastab haigusjuhu kinnitamise laboratoorsetele kriteeriumidele, kuid puuduvad andmed kliiniliste kriteeriumide kohta (nt on ainult laboriaruanne). Laboratoorselt kinnitatud haigusjuht ilma kliiniliste kriteeriumideta Haigusjuht vastab haigusjuhu kinnitamise laboratoorsetele kriteeriumidele, kuid ei vasta haigusjuhu definitsioonis esitatud kliinilistele kriteeriumidele või on asümptomaatiline. 2. NAKKUSHAIGUSTE HAIGUSJUHTUDE DEFINITSIOONID 2.1. OMANDATUD IMMUUNPUUDULIKKUSE SÜNDROOM (AIDS) INIMESE IMMUUNPUUDULIKKUSE VIIRUSE (HIV) NAKKUS (AIDS) Iga isik, kellel esineb mõni AIDSi Euroopa haigusjuhu definitsioonile vastavatest kliinilistest seisunditest: täiskasvanud ja 15aastased või vanemad noorukid; alla 15aastased lapsed. (HIV) Täiskasvanud, noorukid ja 18kuused või vanemad lapsed. Vähemalt üks järgmisest kolmest kriteeriumist: positiivne tulemus HIV-antikehade testimisel või kombineeritud sõelkatsetes (HIV-antikeha ja HIV-p24- antigeeni test), mida kinnitab spetsiifilisem antikehade test (nt western-blot-analüüs); positiivne tulemus kahes antikehade EIA-testis, mida kinnitab veel ühe EIA-testi positiivne tulemus; kahe eraldi prooviga saadud positiivsed tulemused vähemalt ühe puhul järgmisest kolmest: HIV-nukleiinhappe (HIV-RNA või HIV-DNA) määramine; HIV määramine HIV-p24-antigeeni testi, sealhulgas neutralisatsioonianalüüsi abil;

5 Euroopa Liidu Teataja L 262/5 HIV eraldamine. Alla 18kuused lapsed. Kahe eraldi prooviga saadud positiivsed tulemused (v.a nabaväädi verest) vähemalt ühe puhul kolmest järgmisest kriteeriumist: HIV eraldamine; HIV-nukleiinhappe (HIV-RNA või HIV-DNA) määramine; HIV tuvastamine HIV-p24-antigeeni testi, sealhulgas neutralisatsioonianalüüsi abil ühekuusel või vanemal lapsel. : ei kohaldata. : ei kohaldata. HIV-nakkus. Iga isik, kes vastab HIV-nakkuse laboratoorsetele kriteeriumidele. AIDS. Iga isik, kes vastab AIDSi kliinilistele kriteeriumidele ja HIV-nakkuse laboratoorsetele kriteeriumidele Siberi katk (Bacillus anthracis) Iga isik, kellel esineb vähemalt üks järgmistest kliinilistest vormidest. Siberi katku nahavorm Vähemalt üks järgmisest kahest haigustunnusest: papuloosne või vesikulaarne lesioon; tursest ümbritsetud must lohk. Siberi katku soolevorm palavik või kerge palavikuline seisund vähemalt üks järgmisest kahest haigustunnusest: tugev kõhuvalu; kõhulahtisus; Siberi katku kopsuvorm palavik või kerge palavikuline seisund vähemalt üks järgmisest kahest haigustunnusest: äge hingamispuudulikkus; keskseinandi laienemise radioloogilised ilmingud. Siberi katkust põhjustatud meningiit/meningoentsefaliit palavik vähemalt üks järgmisest kolmest haigustunnusest: krambid; teadvusekaotus; meningiidi ilmingud. Siberi katkust põhjustatud septitseemia Bacillus anthracis e eraldamine kliinilisest proovist; Bacillus anthracis e nukleiinhappe määramine kliinilises proovis.

6 L 262/6 Euroopa Liidu Teataja Positiivse tulemusega ninakaabe ilma kliiniliste sümptomiteta haigusjuhu diagnoosi ei kinnita. Vähemalt üks järgmisest kolmest epidemioloogilisest seosest: ülekandumine loomalt inimesele; kokkupuude ühise nakkusallikaga; kokkupuude saastunud toidu või joogiveega. Iga isik, kes vastab kliinilistele ja laboratoorsetele kriteeriumidele LINNUGRIPP A/H5 VÕI A/H5N1 INIMESTEL Iga isik, kellel esineb üks kahest järgmisest kriteeriumist: palavik ägeda respiratoorse nakkuse tunnused ja sümptomid; surm ebaselge ägeda respiratoorse haiguse tõttu. Vähemalt üks järgmisest kolmest kriteeriumist: gripiviiruse A/H5N1 eraldamine kliinilisest proovist; gripiviiruse A/H5 nukleiinhappe määramine kliinilises proovis; gripiviiruse A/H5 spetsiifilise antikehareaktsiooni esinemine (neljakordne või suurem tiitri tõusmine või ühekordne kõrge tiiter). Vähemalt üks järgmisest neljast kriteeriumist: inimeselt inimesele ülekandumine lähikokkupuutest (ühe meetri ulatuses) inimesega, kellel on tõenäoline või kinnitatud haigusjuht; kokkupuude laboris, kus võib kokku puutuda linnugripiviirusega A/H5N1; lähikokkupuude (ühe meetri ulatuses) kodu- või metslindude hulka mittekuuluva loomaga (nt kass või siga), kellel on linnugripi A/H5N1 kinnitatud nakkus; alaline elamine või ajutine viibimine piirkonnas, kus parajasti kahtlustatakse linnugripi A/H5N1 esinemist või on kinnitust leidnud selle esinemine, ( 1 ) vähemalt üks järgmisest kahest kriteeriumist: lähikokkupuude (ühe meetri ulatuses) haigete või surnud kodu- või metslindudega ( 2 ) ohustatud piirkonnas; ohustatud piirkonnas asuva kodu või põllumajandusettevõtte külastamine, kus eelmise kuu jooksul on teatatud haigete või surnud kodulindude esinemisest. A. Võimalik haigusjuht Iga isik, kes vastab kliinilistele ja epidemioloogilistele kriteeriumidele. Iga isik, kelle A/H5 või A/H5N1 gripiviiruse proov on positiivne, kui selle analüüsi on teinud laboratoorium, mis ei ole inimestel esinevat grippi uurivate ELi referentlaboratooriumide võrgustikku (CNRL) kuuluv riiklik referentlaboratoorium. ( 1 ) Vt maailma loomatervishoiu organisatsiooni ja Euroopa Komisjoni (SANCO) loomahaigustest teatamise süsteem (ADNS): oie.int/eng/en_index.htm ja ( 2 ) Ei hõlma pealtnäha terveid linde, kes on tapetud näiteks jahi käigus.

7 Euroopa Liidu Teataja L 262/7 C. Riiklikult kinnitatud haigusjuht Iga isik, kelle A/H5 või A/H5N1 gripiviiruse proov on positiivne, kui selle analüüsi on teinud riiklik referentlaboratoorium, mis kuulub inimestel esinevat grippi uurivate ELi referentlaboratooriumide võrgustikku (CNRL). D. WHO kinnitatud haigusjuht Iga isik, kelle H5 viiruse on laboratoorselt kinnitanud WHO juurde kuuluv H5 viirusega tegelev koostöökeskus BOTULISM (Clostridium botulinum) Iga isik, kellel esineb vähemalt üks järgmistest kliinilistest vormidest. Toidust põhjustatud ja haavabotulism Vähemalt üks järgmisest kahest haigustunnusest: bilateraalne kraniaalnärvi kahjustus (nt kahelinägemine, ähmane nägemine, neelamishäired, bulbaarparalüüs); perifeerne sümmeetriline paralüüs. Imikute botulism Iga imik, kellel esineb vähemalt üks järgmisest kuuest haigustunnusest: kõhukinnisus; letargia; isutus; ptoos; neelamishäired; üldine lihasnõrkus. Kõnealust liiki botulism, mis esineb tavaliselt imikutel (alla 12 kuu vanused lapsed), võib esineda ka üle 12 kuu vanustel lastel ja mõnikord täiskasvanutel, kelle soolestiku anatoomia ja mikrofloora on muutunud. Vähemalt üks järgmisest kahest kriteeriumist: Clostridium botulinum i eraldamine imikute botulismi (väljaheitest) või haavabotulismi (haavast) korral (täiskasvanute puhul ei ole Clostridium botulinum i eraldamine väljaheitest toidust põhjustatud botulismi diagnoosimiseks vajalik); botulismitoksiini määramine kliinilises proovis. Vähemalt üks järgmisest kahest epidemioloogilisest seosest: kokkupuude ühise nakkusallikaga (nt toit, süstlanõelte või muude vahendite jagamine); kokkupuude saastunud toidu või joogiveega. Iga isik, kes vastab kliinilistele ja laboratoorsetele kriteeriumidele Brutselloos (Brucella spp.) Iga isik, kellel on palavik vähemalt üks järgmisest seitsmest haigustunnusest: higistamine (tugev, halvalõhnaline, eriti öösel);

8 L 262/8 Euroopa Liidu Teataja külmavärinad; liigesevalu; nõrkustunne; depressioon; peavalu; anoreksia. Vähemalt üks järgmisest kahest haigustunnusest: Brucella spp. eraldamine kliinilisest proovist; Brucella-vastane spetsiifiline antikehareaktsioon (standardne seerumi aglutinatsiooni test, komplemendi sidumise test, ELISA). Vähemalt üks järgmisest neljast epidemioloogilisest seosest: kokkupuude saastunud toidu või joogiveega; kokkupuude saastunud loomast pärinevate toodetega (piim või piimatooted); loomalt inimesele ülekandumine (saastunud eritised või elundid, nt tupeeritis, platsenta); kokkupuude ühise nakkusallikaga. A. Võimalik haigusjuht: ei kohaldata Iga isik, kes vastab kliinilistele ja laboratoorsetele kriteeriumidele Kampülobakterioos (Campylobacter spp.) Iga isik, kellel esineb vähemalt üks järgmisest kolmest haigustunnusest: kõhulahtisus; kõhuvalu; palavik. Campylobacter spp. eraldamine väljaheitest või verest. Võimaluse korral tuleb teha Campylobacter spp. eristamine. Vähemalt üks järgmisest viiest epidemioloogilisest seosest: ülekandumine loomalt inimesele; ülekandumine inimeselt inimesele; kokkupuude ühise nakkusallikaga; kokkupuude saastunud toidu või joogiveega; kokkupuude keskkonnas. A. Võimalik haigusjuht: ei kohaldata

9 Euroopa Liidu Teataja L 262/9 Iga isik, kes vastab kliinilistele ja laboratoorsetele kriteeriumidele KLAMÜDIOOS (Chlamydia trachomatis), kaasa arvatud VENEERILINE LÜMFOGRANULOOM Iga isik, kellel esineb vähemalt üks järgmistest kliinilistest vormidest. Klamüdioos (muu kui veneeriline lümfogranuloom) Vähemalt üks järgmisest kuuest haigusseisundist: kusitipõletik; munandimanusepõletik; äge munajuhapõletik; äge emaka sisekesta põletik; emakakaelapõletik; pärasoolepõletik. Vastsündinutel vähemalt üks järgmisest kahest haigusseisundist: konjunktiviit; kopsupõletik. Veneeriline lümfogranuloom Vähemalt üks järgmisest viiest haigusseisundist: kusitipõletik; genitaalide piirkonna haavand; kubeme lümfisõlmede suurenemine; emakakaelapõletik; pärasoolepõletik. Klamüdioos (muu kui veneeriline lümfogranuloom) Vähemalt üks järgmisest kolmest kriteeriumist: Chlamydia trachomatis e eraldamine ano-genitaaltraktist või konjunktiivilt võetud proovist; Chlamydia trachomatis e määramine kliinilises proovis fluorestseeruva antikeha (DFA) testi abil; Chlamydia trachomatis e nukleiinhappe määramine kliinilises proovis. Veneeriline lümfogranuloom Vähemalt üks järgmisest kahest kriteeriumist: Chlamydia trachomatis e eraldamine ano-genitaaltraktist või konjunktiivilt võetud proovist; Chlamydia trachomatis e nukleiinhappe määramine kliinilises proovis NING L1, L2 või L3 serotüübi (genotüübi) kindlakstegemine. Epidemioloogiline seos inimeselt inimesele ülekandumise teel (seksuaalkontakt või vertikaalne ülekandumine). Iga isik, kes vastab laboratoorsetele kriteeriumidele.

10 L 262/10 Euroopa Liidu Teataja KOOLERA (Vibrio cholerae) Iga isik, kellel esineb vähemalt üks järgmisest kahest haigustunnusest: kõhulahtisus; oksendamine; Vibrio cholerae eraldamine kliinilisest proovist NING O1 või O139 antigeeni tõendamine isolaadis NING koolera enterotoksiini või koolera enterotoksiini geeni tuvastamine isolaadis. Vähemalt üks järgmisest neljast epidemioloogilisest seosest: kokkupuude ühise nakkusallikaga; ülekandumine inimeselt inimesele; kokkupuude saastunud toidu või joogiveega; kokkupuude keskkonnas. Iga isik, kes vastab kliinilistele ja laboratoorsetele kriteeriumidele CREUTZFELDTI-KOBI TÕVE variant (vcjd) Eeltingimused iga isik, kellel esineb progresseeruv neuropsühhiaatriline häire ja kelle haigusseisund on kestnud vähemalt kuus kuud; rutiinne uurimine ei anna põhjust kahtlustada alternatiivset diagnoosi; haiguslugu ei osuta inimese ajuripatsi hormoonide häiretele või kõvakelme siirdamisele; puuduvad tõendid transmissiivse spongioosse entsefalopaatia geneetilise vormi kohta. Iga isik, kellel esineb vähemalt neli järgmisest viiest kriteeriumist: varajased psühhiaatrilised sümptomid ( 3 ); püsivad valuaistingud ( 4 ); ataksia; müokloonus või tantstõbi või düstoonia; dementsus. Diagnostilised kriteeriumid Haigusjuhu kinnitamise diagnostilised kriteeriumid: neuropatoloogiline kinnitus: spongiformne muutus ja ulatuslikud prioonvalgu ladestused koos naastudega kogu suurajus ja väikeajus. ( 3 ) Depressioon, ärevus, apaatia, enesessetõmbumine, meelepetted. ( 4 ) Siia kuulub nii otsene valu kui ka düsesteesia.

11 Euroopa Liidu Teataja L 262/11 Tõenäolise või võimaliku haigusjuhu diagnostilised kriteeriumid: elektroentsefalogramm (EEG) ei näita haiguse varajastes staadiumides sporaadilise CJD vormi ( 5 ) tüüpilisi ilminguid ( 6 ); magnetresonatstomograafia (MRI) ajuskaneering näitab bilateraalselt talamuse tagaosas (pulvinaris) tugevat signaali; positiivne tulemus mandlite koeproovi põhjal ( 7 ). Epidemioloogiline seos inimeselt inimesele ülekandumise teel (nt vereülekanne). A. Võimalik haigusjuht Iga isik, kes vastab eeltingimustele kes vastab kliinilistele kriteeriumidele sporaadilise CJD vormi negatiivne EEG ( 8 ). Iga isik, kes vastab eeltingimustele kes vastab kliinilistele kriteeriumidele CJD vormi negatiivne EEG ( 9 ) MRI ajuskaneering on positiivne VÕI iga isik, kes vastab eeltingimustele kelle mandlite koeproov on positiivne. Iga isik, kes vastab eeltingimustele kes vastab haigusjuhu kinnitamise diagnostilistele kriteeriumidele KRÜPTOSPORIDIOOS (Cryptosporidium spp.) Iga isik, kellel esineb vähemalt üks järgmisest kahest haigustunnusest: kõhulahtisus; kõhuvalu. Vähemalt üks järgmisest neljast kriteeriumist: Cryptosporidium i ootsüsti olemasolu tõendamine väljaheites; Cryptosporidium i olemasolu tõendamine seedemahlas või peensoole koeproovides; Cryptosporidium i nukleiinhappe määramine väljaheites; ( 5 ) Sporaadilise CJD vormi tüüpiline EEG pilt koosneb üldistest perioodilistest kompleksidest ligikaudse sagedusega üks sekundis. Neid võib mõnikord näha ka CJD variandi hilisemates staadiumides. ( 6 ) Vt joonealune märkus 5. ( 7 ) Mandlite koeproovi ei soovitata rutiinse uuringuna ega juhtudel, kui esineb sporaadilise CJD vormi tüüpiline EEG pilt, kuid see võib osutuda kasulikuks kahtlusjuhtude puhul, kui kliinilised kriteeriumid vastavad CJD variandile, aga MRI ei anna talamuse tagaosas (pulvinaris) tugevat signaali. ( 8 ) Vt joonealune märkus 5. ( 9 ) Vt joonealune märkus 5.

12 L 262/12 Euroopa Liidu Teataja Cryptosporidium i antigeeni määramine väljaheites. Üks järgmisest viiest epidemioloogilisest seosest: ülekandumine inimeselt inimesele; kokkupuude ühise nakkusallikaga; ülekandumine loomalt inimesele; kokkupuude saastunud toidu või joogiveega; kokkupuude keskkonnas. Iga isik, kes vastab kliinilistele ja laboratoorsetele kriteeriumidele DIFTEERIA (Corynebacterium diphtheriae, Corynebacterium ulcerans ja Corynebacterium pseudotuberculosis) Iga isik, kellel esineb vähemalt üks järgmistest kliinilistest vormidest. Klassikaline respiratoorne difteeria: ülemiste hingamisteede haigus larüngiidi või nasofarüngiidi või tonsilliidiga kleepuva katuga/pseudomembraaniga. Kerge respiratoorne difteeria: ülemiste hingamisteede haigus larüngiidi või nasofarüngiidi või tonsilliidiga ILMA kleepuva katuta/pseudomembraanita. Difteeria nahavorm: nahahaavand. Muud difteeria vormid: silma sidekesta või limaskesta haavand. toksiine tootva Corynebacterium diphtheriae, Corynebacterium ulcerans i või Corynebacterium pseudotuberculosis e eraldamine kliinilisest proovist. Vähemalt üks järgmistest epidemioloogilistest seostest: ülekandumine inimeselt inimesele; ülekandumine loomalt inimesele. A. Võimalik haigusjuht Iga isik, kes vastab klassikalise respiratoorse difteeria kliinilistele kriteeriumidele. Iga difteeria (klassikaline respiratoorne difteeria, kerge respiratoorne difteeria, difteeria nahavorm, muud difteeria vormid) kliinilistele kriteeriumidele vastav isik, kellel on epidemioloogiline seos kinnitust leidnud haigusjuhuga inimesel või epidemioloogiline seos loomalt inimesele ülekandumise teel.

13 Euroopa Liidu Teataja L 262/13 Iga isik, kes vastab laboratoorsetele kriteeriumidele vähemalt ühele kliinilistest vormidest EHHINOKOKOOS (Echinococcus spp.) Ei ole seire eesmärkidel asjakohased. Diagnoosimise kriteeriumid Vähemalt üks järgmisest viiest kriteeriumist: Echinococcus multilocularis ele või granulosus ele vastav histopatoloogia või parasitoloogia (nt visuaalsel vaatlusel tuvastatavad parasiidivastsed tsüstivedelikus); Echinoccocus granulosus e avastamine tsüsti(de)s patognoomse makroskoopia morfoloogia abil kirurgilisel teel võetud proovis; kuvamisseadmete (nt kompuutertomograafia, sonograafia, magnetresonantstomograafia) abil avastatud tüüpilised elundite kahjustused nende kinnitamine seroloogilise testi abil; Echinococcus spp spetsiifiliste seerumi antikehade määramine tundliku seroloogilise testiga tulemuse kinnitamine kõrge spetsiifilisusega seroloogilise testiga; Echinococcus multilocularis e või granulosus e nukleiinhappe määramine kliinilises proovis. : ei kohaldata. : ei kohaldata. Iga isik, kes vastab diagnoosimise kriteeriumidele GIARDIAAS (Giardia lamblia) Iga isik, kellel esineb vähemalt üks järgmisest neljast haigustunnusest: kõhulahtisus; kõhuvalu; puhitus; malabsorptsiooni ilmingud (nt steatorröa, kaalukaotus). Vähemalt üks järgmisest kahest haigustunnusest: Giardia lamblia tsüstide või trofosoidide määramine väljaheites, kaksteistsõrmiku vedelikus või peensoole koeproovis; Giardia lamblia antigeeni määramine väljaheites. Vähemalt üks järgmisest neljast epidemioloogilisest seosest: kokkupuude saastunud toidu või joogiveega; ülekandumine inimeselt inimesele; kokkupuude ühise nakkusallikaga; kokkupuude keskkonnas. Iga isik, kes vastab kliinilistele ja laboratoorsetele kriteeriumidele.

14 L 262/14 Euroopa Liidu Teataja GONORRÖA (Neisseria gonorrhoeae) Iga isik, kellel esineb vähemalt üks järgmisest kaheksast kriteeriumist: kusitipõletik; äge munajuhapõletik; väikevaagna põletik; emakakaelapõletik; munandimanusepõletik; pärasoolepõletik; farüngiit; artriit VÕI iga vastsündinu, kellel esineb konjunktiviit. Vähemalt üks neljast järgmisest: Neisseria gonorrhoeae eraldamine kliinilisest proovist; Neisseria gonorrhoeae nukleiinhappe määramine kliinilises proovis; Neisseria gonorrhoeae määramine kliinilises proovis kordistamata nukleiinhappe testi teel; mikroskoobi abil gramnegatiivsete diplokokkide avastamine mehe kusejuhast võetud proovis. Epidemioloogiline seos inimeselt inimesele ülekandumise teel (seksuaalkontakt või vertikaalne ülekandumine). Iga isik, kes vastab laboratoorsetele kriteeriumidele HAEMOPHILUS INFLUENZAE-TEKKENE INVASIIVNE HAIGUS (Haemophilus influenzae) Ei ole seire eesmärkidel asjakohased. Vähemalt üks järgmisest kahest kriteeriumist: Haemophilus influenzae eraldamine tavapäraselt steriilsest proovist; Haemophilus influenzae nukleiinhappe määramine tavapäraselt steriilsest proovist. : ei kohaldata. : ei kohaldata. Iga isik, kes vastab laboratoorsetele kriteeriumidele.

15 Euroopa Liidu Teataja L 262/ A-HEPATIIT (A-hepatiidi viirus) Iga isik, kellel esinevad aeglaselt ilmnevad sümptomid (nt väsimus, kõhuvalu, isutus, iiveldushood ja oksendamine) vähemalt üks järgmisest kolmest haigustunnusest: palavik; kollasus; suurenenud aminotransferaasi kontsentratsioon seerumis. Vähemalt üks järgmisest kolmest kriteeriumist: A-hepatiidi viiruse nukleiinhappe määramine seerumis või väljaheites; A-hepatiidi viiruse vastane spetsiifiline antikehareaktsioon; A-hepatiidi viiruse antigeeni määramine väljaheites. Vähemalt üks järgmisest neljast: ülekandumine inimeselt inimesele; kokkupuude ühise nakkusallikaga; kokkupuude saastunud toidu või joogiveega; kokkupuude keskkonnas. Iga isik, kes vastab kliinilistele ja laboratoorsetele kriteeriumidele B-HEPATIIT (B-hepatiidi viirus) Ei ole seire eesmärkidel asjakohased. Vähemalt ühe või enama järgmise testi või testikombinatsiooni positiivne tulemus: B-hepatiidi viiruse tuuma antigeeni vastane IgM (anti-hbc IgM); B-hepatiidi viiruse pinnaantigeen (HBsAg); B-hepatiidi viiruse ümbrise antigeen (HBeAg); B-hepatiidi viiruse DNA (HBV-DNA). Ei ole seire eesmärkidel asjakohased. : ei kohaldata. Iga isik, kes vastab laboratoorsetele kriteeriumidele C-HEPATIIT (C-hepatiidi viirus) Ei ole seire eesmärkidel asjakohased.

16 L 262/16 Euroopa Liidu Teataja Vähemalt üks järgmisest kolmest kriteeriumist: C-hepatiidi viiruse nukleiinhappe määramine; C-hepatiidi viiruse põhilise antigeeni määramine (HCV-core); C-hepatiidi viiruse vastane spetsiifiline antikehareaktsioon (anti-hcv teke), mille olemasolu kinnitamiseks tehakse infektsiooni lahenemise nähtudeta üle 18aastaste isikute puhul kinnitav seroloogiline test (nt immunoblot). : ei kohaldata. : ei kohaldata. Iga isik, kes vastab laboratoorsetele kriteeriumidele GRIPP (gripiviirus) Iga isik, kellel esineb vähemalt üks järgmistest kliinilistest vormidest. Gripisarnane haigus äkki ilmnevad sümptomid vähemalt üks järgmisest neljast süsteemsest sümptomist: palavik või kerge palavikuline seisund; halb enesetunne; peavalu; lihasvalu vähemalt üks järgmisest kolmest respiratoorsest sümptomist: köha; kurguvalu; hingeldus. Äge hingamisteede nakkus äkki ilmnevad sümptomid vähemalt üks järgmisest neljast respiratoorsest sümptomist: NING köha; kurguvalu; hingeldus; vesine nohu; arsti hinnang, et haigus on tingitud nakkusest. Vähemalt üks järgmisest neljast kriteeriumist: gripiviiruse eraldamine kliinilisest proovist; gripiviiruse nukleiinhappe määramine kliinilises proovis; gripiviiruse antigeeni määramine kliinilises proovis fluorestseeruva antikeha testi abil; gripiviiruse spetsiifiline antikehareaktsioon.

17 Euroopa Liidu Teataja L 262/17 Võimaluse korral tuleb määrata gripiviiruse tüüp. Epidemioloogiline seos inimeselt inimesele ülekandumise teel. A. Võimalik haigusjuht Iga isik, kes vastab kliinilistele kriteeriumidele (gripisarnane haigus või äge hingamisteede nakkus). Iga isik, kes vastab kliinilistele kriteeriumidele (gripisarnane haigus või äge hingamisteede nakkus) ja kellel on olemas epidemioloogiline seos. Iga isik, kes vastab kliinilistele (gripisarnane haigus või äge hingamisteede nakkus) ja laboratoorsetele kriteeriumidele GRIPIVIIRUS A(H1N1) Iga isik, kes vastab ühele kolmest järgmisest kriteeriumist: palavik üle 38 C ägeda hingamisteede nakkuse sümptomid; kopsupõletik (raskekujuline hingamisteede haigus); surm ebaselge ägeda hingamisteede nakkuse tõttu. Vähemalt üks järgmistest proovidest: RT-PCR; viiruse kultiveerimine (nõutavad BSL-3 ruumid); A-tüüpi uuele gripiviirusele (H1N1) spetsiifiliste neutraliseerivate antikehade neljakordne tõus (tingib vajaduse paarisseerumite järele, haiguse ägedas faasis ja vähemalt päeva hiljem paranemisfaasis). Vähemalt üks järgmisest kolmest kriteeriumist seitse päeva enne haiguse ilmnemist: isik, kes on olnud lähedases kokkupuutes uue gripiviiruse A (H1N1) kinnitatud haigusjuhuga isikuga ajal, mil too isik oli haige; isik, kes käis reisil piirkonnas, kus on dokumenteeritud uue gripiviiruse A (H1N1) jätkuv inimeselt inimesele ülekandumine; isik, kes töötab laboris, kus uuritakse uue gripiviiruse A (H1N1) proove. A. Uurimisel olev juhtum Iga isik, kes vastab kliinilistele ja epidemioloogilistele kriteeriumidele. Iga isik, kes vastab kliinilistele epidemioloogilistele kriteeriumidele kellel on analüüsitulemustega tõestatud A-tüüpi gripi nakkus, mille alamtüüpi ei osata määrata. Iga isik, kes vastab haigusjuhu kinnitamise laboratoorsetele kriteeriumidele LEGIONELLOOS (Legionella spp.) Iga kopsupõletikku põdev isik. Haigusjuhu kinnitamise laboratoorsed kriteeriumid

18 L 262/18 Euroopa Liidu Teataja Vähemalt üks järgmisest kolmest kriteeriumist: Legionella spp. eraldamine hingamisteede sekreedist või tavapäraselt steriilsest proovist; Legionella pneumophila antigeeni määramine uriinis; märkimisväärne Legionella pneumophila serotüüp 1 spetsiifiliste antikehade taseme tõus paarisseerumite proovides. Tõenäolise haigusjuhu laboratoorsed kriteeriumid Vähemalt üks järgmisest neljast: Legionella pneumophila antigeeni määramine hingamisteede sekreedis või kopsukoes, nt fluorestseeruva antikeha testi abil, kasutades monoklonaalseid antikehadest tuletatud reagente; Legionella spp. nukleiinhappe määramine hingamisteede sekreedis, kopsukoes või tavapäraselt steriilses paikmes; Legionella pneumophila muu kui serotüüp 1 spetsiifiliste antikehade või muu Legionella spp. antikehade taseme märkimisväärne tõus paarisseerumite proovides; Legionella pneumophila serotüübi 1 spetsiifiliste antikehade ühekordne kõrge tase seerumis. : ei kohaldata. Iga isik, kes vastab kliinilisele kriteeriumile vähemalt ühele tõenäolise haigusjuhu laboratoorsele kriteeriumile. Iga isik, kes vastab kliinilisele kriteeriumile vähemalt ühele kinnitatud haigusjuhu laboratoorsele kriteeriumile LEPTOSPIROOS (Leptospira spp.) Iga isik, kellel esineb palavik VÕI vähemalt kaks järgmisest 11 haigustunnusest: külmavärinad; peavalu; lihasvalu; konjunktiviit; naha ja limaskestade hemorraagia; lööve; kollasus; müokardiit; meningiit; neerupuudulikkus; respiratoorsed sümptomid, nagu hemoptüüs. Vähemalt üks järgmisest neljast kriteeriumist: Leptospira interrogans i või muu patogeense Leptospira spp. eraldamine kliinilisest proovist; Leptospira interrogans i või muu patogeense Leptospira spp. nukleiinhappe määramine kliinilises proovis;

19 Euroopa Liidu Teataja L 262/19 Leptospira interrogans i või muu patogeense Leptospira spp. määramine kliinilises proovis immunofluorestsentsmeetodil; Leptospira interrogans i või muu patogeense Leptospira spp. vastane spetsiifiline antikehareaktsioon. Vähemalt üks järgmisest kolmest epidemioloogilisest seosest: ülekandumine loomalt inimesele; kokkupuude keskkonnas; kokkupuude ühise nakkusallikaga. Iga isik, kes vastab kliinilistele ja laboratoorsetele kriteeriumidele LISTERIOOS (Listeria monocytogenes) Iga isik, kellel esineb vähemalt üks järgmisest kolmest: vastsündinute listerioos, st surnult sündimine, VÕI esimesel viiel elukuul vähemalt üks järgmisest viiest: Granulomatosis infantiseptica; meningiit või meningoentsefaliit; septitseemia; düspnoe; naha, limaskestade või sidekesta haavandid; rasedusaegne listerioos, isikul esineb vähemalt üks järgmisest kolmest: raseduse katkemine, nurisünnitus, surnult sündimine või enneaegne sünnitus; palavik; gripilaadsed sümptomid; muud listerioosi vormid, ilmneb vähemalt üks järgmisest neljast: palavik; meningiit või meningoentsefaliit; septitseemia; lokaalsed nakkused, nagu artriit, endokardiit ja abstsess. Esineb vähemalt üks järgmisest kahest kriteeriumist: Listeria monocytogenes i eraldamine tavapäraselt steriilsest proovist; Listeria monocytogenes i eraldamine tavapäraselt mittesteriilsest proovist lootel, surnultsündinul, vastsündinul või emal sünnituse ajal või sünnitusele järgnenud 24 tunni jooksul. Vähemalt üks järgmisest kolmest epidemioloogilisest seosest: kokkupuude ühise nakkusallikaga; ülekandumine inimeselt inimesele (vertikaalne ülekandumine);

20 L 262/20 Euroopa Liidu Teataja kokkupuude saastunud toidu või joogiveega. Lisateave Inkubatsiooniperiood 3 70 päeva, enamasti 21 päeva. Iga isik, kes vastab laboratoorsetele kriteeriumidele VÕI iga ema, kelle lootel, surnultsündinul või vastsündinul esineb laboratoorselt kinnitatud listerioosnakkus MALAARIA (Plasmodium spp.) Iga palavikuga isik VÕI isik, kelle haigusloos on esinenud palavikku. Vähemalt üks järgmisest kolmest kriteeriumist: malaaria parasiitide tuvastamine verepildis valgusmikroskoobiga vaadates; Plasmodium i nukleiinhappe määramine veres; Plasmodium i antigeeni määramine. Võimaluse korral tuleks teha Plasmodium spp. eristamine. : ei kohaldata. : ei kohaldata. Iga isik, kes vastab kliinilistele ja laboratoorsetele kriteeriumidele LERID (leetriviirus) Iga isik, kellel on palavik makulopapuloosne lööve vähemalt üks järgmisest kolmest: köha; vesine nohu; konjunktiviit. Vähemalt üks järgmisest neljast kriteeriumist: leetriviiruse eraldamine kliinilisest proovist; leetriviiruse nukleiinhappe määramine kliinilises proovis; ägedale nakkusele iseloomulik leetriviiruse spetsiifiline antikehareaktsioon seerumis või süljes; kliinilises proovis leetriviiruse antigeeni määramine fluorestseeruva antikeha meetodil, kasutades leetrispetsiifilisi monoklonaalseid antikehi. Laboratoorsete testide tulemusi tuleb tõlgendada vastavalt vaktsineerimisstaatusele. Hiljutise vaktsineerimise korral tuleb teha uuringuid viiruse metsiktüübi tüve leidmiseks.

21 Euroopa Liidu Teataja L 262/21 Epidemioloogiline seos inimeselt inimesele ülekandumise teel. A. Võimalik haigusjuht Iga isik, kes vastab kliinilistele kriteeriumidele. Iga isik, keda pole hiljuti vaktsineeritud ja kelle puhul on tuvastatud vastavus kliinilistele ja laboratoorsetele kriteeriumidele MENINGOKOKK-TEKKENE INVASIIVNE HAIGUS (Neisseria meningitidis) Iga isik, kellel esineb vähemalt üks järgmistest haigustunnustest: meningiidi ilmingud; hemorraagiline lööve; septiline šokk; septiline artriit. Vähemalt üks järgmisest neljast kriteeriumist: Neisseria meningitidis e eraldamine tavapäraselt steriilsest proovist või purpurilt; Neisseria meningitidis e nukleiinhappe määramine tavapäraselt steriilsest proovist või purpurilt; Neisseria meningitidis e antigeeni määramine liikvoris; gramnegatiivse värvusega diplokokkide avastamine liikvoris. Epidemioloogiline seos inimeselt inimesele ülekandumise teel. A. Võimalik haigusjuht Iga isik, kes vastab kliinilistele kriteeriumidele. Iga isik, kes vastab laboratoorsetele kriteeriumidele MUMPS (mumpsiviirus) Iga isik, kellel esineb palavik vähemalt üks järgmisest kolmest haigustunnusest: järsku algav ühe- või kahepoolne kõrva- või mõne muu süljenäärme pehme paistetus, millel ei ole muud ilmset põhjust; orhiit; meningiit.

22 L 262/22 Euroopa Liidu Teataja Vähemalt üks järgmisest kolmest kriteeriumist: mumpsiviiruse eraldamine kliinilisest proovist; mumpsiviiruse nukleiinhappe määramine; ägedale nakkusele iseloomulik mumpsiviiruse antikehareaktsioon seerumis või süljes. Laboratoorsete testide tulemusi tuleb tõlgendada vastavalt vaktsineerimisstaatusele. Epidemioloogiline seos inimeselt inimesele ülekandumise teel. A. Võimalik haigusjuht Iga isik, kes vastab kliinilistele kriteeriumidele. Iga isik, keda pole hiljuti vaktsineeritud ja kes vastab laboratoorsetele kriteeriumidele. Juhul, kui hiljuti on vaktsineeritud: iga isik, kellel määratakse mumpsiviiruse metsiktüübi tüvi LÄKAKÖHA (Bordetella pertussis) Iga isik, kellel esineb vähemalt kaks nädalat kestev köha vähemalt üks järgmisest kolmest haigustunnusest: äkilised köhahood; inspiratoorne striidor; köhajärgne oksendamine VÕI iga isik, kellel arst on diagnoosinud läkaköha, VÕI apnoe esinemine väikelastel. Vähemalt üks järgmisest kolmest kriteeriumist: Bordetella pertussis e eraldamine kliinilisest proovist; Bordetella pertussis e nukleiinhappe määramine kliinilises proovis; Bordetella pertussis e vastane spetsiifiline antikehareaktsioon. Epidemioloogiline seos inimeselt inimesele ülekandumise teel. A. Võimalik haigusjuht Iga isik, kes vastab kliinilistele kriteeriumidele. Iga isik, kes vastab kliinilistele ja laboratoorsetele kriteeriumidele.

23 Euroopa Liidu Teataja L 262/ KATK (Yersinia pestis) Iga isik, kellel esineb vähemalt üks järgmistest kliinilistest vormidest. Muhkkatk: palavik järsku algav valuline lümfadeniit. Septiline katk: palavik; Kopsukatk: palavik vähemalt üks järgmisest kolmest haigustunnusest: köha; valu rindkeres; hemoptüüs. vähemalt üks järgmisest kolmest kriteeriumist: Yersinia pestis e eraldamine kliinilisest proovist; Yersinia pestis e nukleiinhappe määramine kliinilises proovist (F1 antigeen); Yersinia pestis e F1 antigeeni vastane spetsiifiline antikehareaktsioon. Vähemalt üks järgmisest neljast epidemioloogilisest seosest: ülekandumine inimeselt inimesele; ülekandumine loomalt inimesele; haigustekitajaga kokkupuude laboris (kui võib esineda kokkupuude katkutekitajaga); kokkupuude ühise nakkusallikaga. Iga isik, kes vastab laboratoorsetele kriteeriumidele PNEUMOKOKK-TEKKENE(SED) INVASIIVNE(SED) HAIGUS(ED) (Streptococcus pneumoniae) Ei ole seire eesmärkidel asjakohased. Vähemalt üks järgmisest kolmest kriteeriumist: Streptococcus pneumoniae eraldamine tavapäraselt steriilsest proovist; Streptococcus pneumoniae nukleiinhappe määramine tavapäraselt steriilses proovis; Streptococcus pneumoniae antigeeni määramine tavapäraselt steriilses proovis.

24 L 262/24 Euroopa Liidu Teataja : ei kohaldata. : ei kohaldata. Iga isik, kes vastab laboratoorsetele kriteeriumidele POLIOMÜELIIT (Polioviirus) Iga alla 15 aasta vanune isik, kellel esineb äge lõtv halvatus, VÕI iga isik, kelle puhul arst kahtlustab poliomüeliiti. Vähemalt üks järgmisest kolmest kriteeriumist: polioviiruse eraldamine ja viiruse eristamine alatüübi järgi polioviiruse metsiktüübi tüvi; vaktsiinist tulenev polioviirus (vähemalt 85 % sarnasust vaktsiiniviirusega VP1 lõigu nukleotiidijärjestuses); Sabini tüüpi polioviirus: alatüübi järgi eristamise teeb WHO poolt akrediteeritud polioviiruse määramise labor (vaktsiinist tuleneva polioviiruse puhul rohkem kui 1 %, kuid kõige rohkem 15 % erinevusi VP1 nukleotiidijärjestuses võrreldes sama serotüübiga vaktsiiniviirusega). Vähemalt üks järgmisest kahest epidemioloogilisest seosest: ülekandumine inimeselt inimesele; reis piirkonda, kus esineb endeemiliselt poliomüeliiti, või piirkonda, kus polioviiruse levikut kahtlustatakse või see on leidnud kinnitust. A. Võimalik haigusjuht Iga isik, kes vastab kliinilistele kriteeriumidele. Iga isik, kes vastab kliinilistele ja laboratoorsetele kriteeriumidele Q-PALAVIK (Coxiella burnetii) Iga isik, kellel esineb vähemalt üks järgmisest kolmest haigustunnusest: palavik; kopsupõletik; hepatiit. Vähemalt üks järgmisest kolmest kriteeriumist: Coxiella burnetii eraldamine kliinilisest proovist; Coxiella burnetii nukleiinhappe määramine kliinilises proovis; Coxiella burnetii vastane spetsiifiline antikehareaktsioon (IgG või IgM II faasi antikehad). Vähemalt üks järgmisest kahest epidemioloogilisest seosest: kokkupuude ühise nakkusallikaga; ülekandumine loomalt inimesele.

25 Euroopa Liidu Teataja L 262/25 Iga isik, kes vastab kliinilistele ja laboratoorsetele kriteeriumidele MARUTÕBI (Lyssa-viirus) Iga isik, kellel esineb äge entsefalomüeliit vähemalt kaks järgmisest seitsmest haigustunnusest: loomahammustusejärgne tundlikkuse muutus hammustuse piirkonnas; parees või paralüüs; neelamislihaste spasm; hüdrofoobia; deliirium; krambid; ärevus. Vähemalt üks järgmisest neljast kriteeriumist: Lyssa-viiruse eraldamine kliinilisest proovist; Lyssa-viiruse nukleiinhappe määramine kliinilises proovis (nt sülg või ajukude); viiruse antigeenide määramine fluorestseeruva antikeha meetodil kliinilises proovis; Lyssa-viiruse vastane spetsiifiline antikehareaktsioon viiruse neutraliseerimise meetodil seerumis või liikvoris. Laboratoorsete testide tulemusi tuleb tõlgendada vastavalt vaktsineerimis- või immunisatsioonistaatusele. Vähemalt üks järgmisest kolmest epidemioloogilisest seosest: ülekandumine loomalt inimesele (nakkuskahtlusega või kinnitatud nakkusega loom); kokkupuude ühise nakkusallikaga (sama loom); ülekandumine inimeselt inimesele (nt elundite siirdamisel). A. Võimalik haigusjuht Iga isik, kes vastab kliinilistele kriteeriumidele. Iga isik, kes vastab kliinilistele ja laboratoorsetele kriteeriumidele PUNISED (punetiseviirus) Iga isik, kellel esineb järsku algav üldine makulo-papuloosne lööve

26 L 262/26 Euroopa Liidu Teataja vähemalt üks järgmisest viiest haigustunnusest: tservikaalne adenopaatia; suboktsipitaalne adenopaatia; postaurikulaarne adenopaatia; liigesevalu; artriit. Haigusjuhu kinnitamise laboratoorsed kriteeriumid Vähemalt üks järgmisest kolmest kriteeriumist: punetiseviiruse eraldamine kliinilisest proovist; punetiseviiruse nukleiinhappe määramine kliinilises proovis; punetiseviirusevastane spetsiifiline antikehareaktsioon (IgG antikehad) seerumis või süljes. Tõenäolise haigusjuhu laboratoorsed kriteeriumid: punetiseviirusevastane spetsiifiline antikehareaktsioon (IgM) ( 10 ); Laboratoorsete testide tulemusi tuleb tõlgendada vastavalt vaktsineerimisstaatusele. Epidemioloogiline seos inimeselt inimesele ülekandumise teel. A. Võimalik haigusjuht Iga isik, kes vastab kliinilistele kriteeriumidele. Iga isik, kes vastab kliinilistele kriteeriumidele ja vähemalt ühele kahest järgmisest kriteeriumist: tal on epidemioloogiline seos; ta vastab tõenäolise haigusjuhu laboratoorsetele kriteeriumidele. Iga isik, keda pole hiljuti vaktsineeritud ja kes vastab haigusjuhu kinnitamise laboratoorsetele kriteeriumidele. Hiljutise vaktsineerimise korral isik, kellel on avastatud punetiseviiruse metsiktüübi tüvi PUNISED, KAASASÜNDINUD (sealhulgas kaasasündinud punetiste sündroom) Kaasasündinud punetiste nakkus Kaasasündinud punetiste nakkuse kliinilisi kriteeriume ei ole võimalik määratleda. Kaasasündinud punetiste sündroom Iga alla 1 aasta vanune laps või iga surnultsündinu, kellel esineb: vähemalt kaks punktis A esitatud seisundit VÕI üks punktis A ja üks punktis B esitatud seisund. A) katarakt(id); kaasasündinud glaukoom; kaasasündinud südamerike; ( 10 ) Kui kahtlustatakse rasedusaegset punetiste nakkust, tuleb punetiseviirusevastase IgM positiivset tulemust uuesti kinnitada (nt punetistespetsiifilise IgG aviidsustesti abil, mis näitab nõrka aviidsust). Teatud olukorras, näiteks kinnitatud punetiste puhangu ajal, võib punetiseviirusevastase IgM määramist lugeda kinnitavaks asjaoluks ka rasedusvälistel juhtudel.

27 Euroopa Liidu Teataja L 262/27 kuulmise langus; pigmentatsiooniga retinopaatia. B) purpur; splenomegaalia; mikrotsefaalia; arengupeetus; meningoentsefaliit; luuhaigus, mis avaldub luude suurenenud läbipaistvuses; 24 tundi pärast sündi algav kollasus. Vähemalt üks järgmisest neljast kriteeriumist: punetiseviiruse eraldamine kliinilisest proovist; punetiseviiruse nukleiinhappe määramine; punetiseviiruse spetsiifiline antikehareaktsioon (IgM); punetiseviirusevastase IgG säilimine elukuu vahel (vähemalt kaks võetud proovidest on samasuguse punetiseviirusevastase IgG kontsentratsiooniga). Laboratoorsete testide tulemusi tuleb tõlgendada vastavalt vaktsineerimisstaatusele. Iga laps või surnultsündinu, kes sünnib laboratoorselt kinnitatud punetistenakkusega naisele (ülekandumine inimeselt inimesele, vertikaalne ülekandumine). Kaasasündinud punetiste haigusjuhu klassifikatsioon Iga surnultsündinu või laps, kes on testimata VÕI kelle laboratoorsete testide tulemused on negatiivsed ning kellel esineb vähemalt üks järgmisest kahest: epidemioloogiline seos vähemalt üks kaasasündinud punetiste sündroomi kliiniliste kriteeriumide punktis A loetletud seisunditest; vastavus kaasasündinud punetiste sündroomi kliinilistele kriteeriumidele. Iga surnultsündinu, kes vastab laboratoorsetele kriteeriumidele, VÕI iga laps, kes vastab laboratoorsetele kriteeriumidele vähemalt ühele järgmisest kahest kriteeriumist: epidemioloogiline seos; vähemalt üks kaasasündinud punetiste sündroomi kliiniliste kriteeriumide punktis A loetletud seisunditest SALMONELLOOS (Salmonella spp., v.a Salmonella typhi ja Salmonella paratyphi) Iga isik, kellel esineb vähemalt üks järgmisest neljast haigustunnusest: kõhulahtisus; palavik; kõhuvalu; oksendamine. Salmonella (v.a Salmonella typhi ja Salmonella paratyphi) eraldamine väljaheitest, uriinist, kehapiirkonnast (nt nakatunud haav) või muudest tavaliselt steriilsetest kehavedelikest ja kudedest (näiteks veri, liikvor, luu, liigesevõie jms).

28 L 262/28 Euroopa Liidu Teataja Vähemalt üks järgmisest viiest epidemioloogilisest seosest: ülekandumine inimeselt inimesele; kokkupuude ühise nakkusallikaga; ülekandumine loomalt inimesele; kokkupuude saastunud toidu või joogiveega; kokkupuude keskkonnas. Iga isik, kes vastab kliinilistele ja laboratoorsetele kriteeriumidele RASKEKUJULINE ÄGE RESPIRATOORNE SÜNDROOM SARS (SARSi koroonaviirus, SARS-CoV) Iga isik, kellel on palavik või kellel on haiguse jooksul esinenud palavikku vähemalt üks järgmisest kolmest haigustunnusest: köha; hingamisraskused; hingeldus vähemalt üks järgmisest neljast kriteeriumist: radiograafilisel uuringul ilmnenud kopsupõletiku ilmingud; radiograafilisel uuringul ilmnenud ägeda hingamispuudulikkuse sündroomi ilmingud; lahanguleid viitab kopsupõletikule; lahanguleid viitab ägedale hingamispuudulikkuse sündroomile puudub alternatiivne diagnoos, mis haigusnähtusid täielikult selgitaks. Haigusjuhu kinnitamise laboratoorsed kriteeriumid Vähemalt üks järgmisest kolmest kriteeriumist: mis tahes kliinilisest proovist viiruse eraldamine rakukultuuris ja SARS-CoV määramine nt RT-PCR meetodil; SARS-CoV nukleiinhappe määramine vähemalt ühes järgmisest kolmest: vähemalt kahes erinevas kliinilises proovis (nt nina-neelukaabe ja väljaheide); samas kliinilises proovis, mida haiguse jooksul võetakse kaks või enam korda (nt nina-neeluaspiraat); kahes erinevas testis või korduvas RT-PCR testis, kus igas testis kasutatakse kliinilisest algproovist pärit uut RNA lõiku; SARS-CoV spetsiifiline antikehareaktsioon järgmisel kahel meetodil: ELISA või IFA järgi määratud serokonversioon paralleelselt testitud ägeda ja paranemisfaasi seerumis; neljakordne või suurem antikehade tiitri tõusmine paralleelselt testitud ägeda ja paranemisfaasi seerumis.

29 Euroopa Liidu Teataja L 262/29 Tõenäolise haigusjuhu laboratoorsed kriteeriumid Vähemalt üks järgmisest kahest kriteeriumist: ühekordne positiivse tulemusega SARS-CoV antikehatest; positiivne PRC-testi tulemus SARS-CoV kohta ühestainsast kliinilisest proovist ühel katsel. Vähemalt üks järgmisest kolmest kriteeriumist: iga isik, kelle puhul on kindlaks tehtud vähemalt üks järgmisest kolmest tegurist: töötamine ametikohal, millega kaasneb kõrgendatud oht puutuda kokku SARSi koroonaviirusega (nt laboripersonal, kes töötab elusate SARS-CoV/SARS-CoV-tüüpi viirustega või laboris, kus ladustatakse SARS-CoV nakkusega kliinilisi proove; inimesed, kes puutuvad kokku SARS-CoV nakkusallikaks peetavate metsloomade või muude loomadega, nende ekskrementide või sekreetidega); lähikontakt ( 11 ) ühe või mitme isikuga, kellel on kinnitatud SARS või keda SARSi suhtes uuritakse; reisimine või alaline elamine piirkonnas, kus esineb SARSi puhang; kaks või rohkem tervishoiutöötajat ( 12 ) samas tervishoiuasutuses, kellel ilmnevad SARSi kliinilised kriteeriumid ja kelle haigus algab sama kümnepäevase perioodi vältel; kolm või rohkem isikut (tervishoiutöötajad ja/või patsiendid ja/või külastajad), kellel on epidemioloogiline seos sama tervishoiuasutusega ning kellel ilmnevad SARSi kliinilised kriteeriumid ja kelle haigus algab sama kümnepäevase perioodi vältel. epideemiatevaheliseks perioodiks Kohaldatakse ka SARSi puhangu ajal riikides või piirkondades, kus varem pole SARSi esinenud. A. Võimalik haigusjuht Iga isik, kes vastab kliinilistele kriteeriumidele ja kellel on olemas epidemioloogiline seos kes vastab tõenäolise haigusjuhu laboratoorsetele kriteeriumidele. C. Riiklikult kinnitatud haigusjuht Iga isik, kes vastab kliinilistele kriteeriumidele ja haigusjuhu kinnitamise laboratoorsetele kriteeriumidele, kusjuures testid on tehtud riiklikus referentlaboratooriumis. D. Kinnitatud haigusjuht Iga isik, kes vastab kliinilistele kriteeriumidele ja haigusjuhu kinnitamise laboratoorsetele kriteeriumidele, kusjuures testid on tehtud WHO SARSi kontrolli- ja tugilaboris; Haigusjuhu klassifitseerimine haiguspuhangu ajal Kohaldatakse haiguspuhangu ajal riigis/piirkonnas, kui vähemalt ühel inimesel on WHO SARSi kontrolli- ja tugilaboris laboratoorselt kinnitatud SARSi nakkus. A. Võimalik haigusjuht Iga isik, kes vastab kliinilistele kriteeriumidele. Iga isik, kes vastab kliinilistele kriteeriumidele ja kellel on olemas epidemioloogiline seos riiklikult kinnitatud või kinnitatud haigusjuhuga. C. Riiklikult kinnitatud haigusjuht Iga isik, kes vastab kliinilistele kriteeriumidele ja haigusjuhu kinnitamise laboratoorsetele kriteeriumidele, kusjuures testid on tehtud riiklikus referentlaboratooriumis. ( 11 ) Lähikontaktiks on inimene, kes on elanud koos SARSi-haigega või hoolitsenud SARSi-haige eest või kellel on olnud otsene kokkupuude SARSi-haige respiratoorse sekreedi, kehavedelike ja/või ekskrementidega. ( 12 ) Kõnealuses kontekstis tähendab tervishoiutöötaja kogu haiglapersonali. Tervishoiuasutuse määratlus oleneb kohalikust olukorrast. Tervishoiuasutus võib hõlmata kogu väiksemat asutust, selle osakonda või suurema haigla palatit.

Microsoft PowerPoint - TallinnLV ppt4.ppt

Microsoft PowerPoint - TallinnLV ppt4.ppt Pneumokokknakkuse esinemine ja immuunprofülaktika Eestis Tervisekaitseinspektsioon Streptococcus pneumoniae avastatud 1881. aastal (dr.george Miller Sternberg ning keemik ja mikrobioloog Louis Pasteur)

Rohkem

Microsoft Word - RE_LABMB_7_2.docx

Microsoft Word - RE_LABMB_7_2.docx Laboratoorsete uuringute register Kinnitaja: Karel Tomberg Kinnitatud 13.02.2013 Koostaja: Svetlana Rudenko LAB/19-1/1/4 MIKROBIOLOOGILISED UURINGUD Jrk nr Uuringu nimetus Uuringu näidustused Materjal

Rohkem

KEYTRUDA (pembrolizumab) teatmik Teave patsiendile Teave patsiendile Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiire

KEYTRUDA (pembrolizumab) teatmik Teave patsiendile Teave patsiendile Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiire KEYTRUDA (pembrolizumab) teatmik Teave patsiendile Teave patsiendile Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Te saate sellele kaasa

Rohkem

Äge B-viirushepatiit (B16)

Äge B-viirushepatiit (B16) Terviseamet Sisukord Nakkushaiguste esinemine ja immunoprofülaktika Eestis 2018. aastal Soolenakkushaigused... 3 Kõhutüüfus ja paratüüfused (A01.0; A01.1-A01.4)... 6 Salmonelloosid (A02)... 6 Šigelloos

Rohkem

Läkaköha toksiini vastaste IgG tüüpi antikehade tase läkaköhaga patsientide hulgas ning kolme aasta jooksul pärast haiguse põdemist

Läkaköha toksiini vastaste IgG tüüpi antikehade tase läkaköhaga patsientide hulgas ning kolme aasta jooksul pärast haiguse põdemist Läkaköha toksiini vastaste IgG tüüpi antikehade tase läkaköhaga patsientidel ning kolme aasta jooksul pärast haiguse põdemist Piia Jõgi 1,2,3, Marje Oona 4, Tanel Kaart 5, Karolin Toompere 4, Tereza Maskina

Rohkem

Äge B-viirushepatiit (B16)

Äge B-viirushepatiit (B16) Nakkushaiguste esinemine, immunoprofülaktika ja järelevalve tulemused Eestis 2017. aastal Terviseamet Sisukord Soolenakkushaigused... 3 Kõhutüüfus ja paratüüfused (A01.0; A01.1-A01.4)... 6 Salmonelloosid

Rohkem

TAI_meta_99x148_EST.indd

TAI_meta_99x148_EST.indd METADOONASENDUSRAVI Narkootikumide süstimine seab Sind ohtu nakatuda HI- või hepatiidiviirusega, haigestuda südamehaigustesse (nt endokardiit) või põdeda muid haigusi. Kuna narkootikumide süstimine on

Rohkem

Tallinna patsient valikute ristmikul

Tallinna patsient valikute ristmikul Tallinna patsient valikute ristmikul Dr. Vassili Novak Konverents õpitud abitus 27 märts 2013 kiirabi 20613 80787 muul viisil saabunud 60174 25,52% 74,48% LV1 LV2 LV3 LV4 EMO saal + isolaatorid IR saal

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 2 detsember 2014

Microsoft Word - Lisa 2 detsember 2014 Immuniseerimiskava väliselt vaktsineeritavate isikute sihtrühmad ja nendele näidustatud id Sihtrühm Vaktsiini tüüp Immuniseerimise põhjus Immuniseerimise skeem Sobivad id seisuga detsember 2014 Riskikäitumisega

Rohkem

Infektsioonide profülaktika ja ravi siirdatud haigetel

Infektsioonide profülaktika ja ravi siirdatud haigetel Infektsioonide diagnostika ja ravi ning vältimise võimalused Vivika Adamson Infektsioonikontrolli teenistus sügis2017 Sissejuhatus Siirdamisjärgsed infektsioonid Infektsioonide ajajoon Bakteriaalsed infektsioonid

Rohkem

EESTI ZOONOOSIDE ARUANNE 2013

EESTI ZOONOOSIDE ARUANNE 2013 ZOONOOSIDE ARUANNE 2013 Veterinaar- ja Toiduamet Juuni 2014 ASUTUSED JA LABORATOORIUMID 2 SISSEJUHATUS 2 LOOMADE ARV EESTIS 3 SALMONELLOOS 4 KAMPÜLOBAKTERIOOS 7 RAVIMRESISTEENTSUSE SEIRE 9 LISTERIOOS 12

Rohkem

Microsoft Word - Ebola viirushaigusest meedikutele

Microsoft Word - Ebola viirushaigusest meedikutele Ebola viirushaigus Versioon 28.08.2014 Uuendatud 08.09., 07.10., 22.12.2014; 12.05.2015; 13.07.2015; 16.11.2015; 21.01.2016 1. Haigustekitaja Ebola-viirused kuuluvad koos Marburgi- ja Cueva-viirustega

Rohkem

Prevenar 13, INN-Pneumococcal polysaccharide conjugate vaccine (13- valent, adsorbed)

Prevenar 13, INN-Pneumococcal polysaccharide conjugate vaccine (13- valent, adsorbed) I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Prevenar 13 süstesuspensioon Pneumokokkidevastane konjugeeritud polüsahhariidvaktsiin (13-valentne, adsorbeeritud) 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE

Rohkem

EA1010.indd

EA1010.indd A(H1N1)2009 gripipandeemia maailmas ja Eestis Kuulo Kutsar, Tiiu Aro Terviseamet Esimene pandeemia mõõtmetes nakkushaiguse levik maailmas esines tõenäoliselt 412. aastal ekr ja esimene tõenäoline gripiepideemia

Rohkem

HÜPER IGM SÜNDROOM Publikatsioon oli võimalik tänu CSL Behring üldisele koolitusgrantile

HÜPER IGM SÜNDROOM Publikatsioon oli võimalik tänu CSL Behring üldisele koolitusgrantile HÜPER IGM SÜNDROOM Publikatsioon oli võimalik tänu CSL Behring üldisele koolitusgrantile HÜPER IGM SÜNDROOM See brosüür on ette nähtud patsientidele ja nende perekondadele ja ei asenda kliinilise immunoloogi

Rohkem

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg AIDS-i Ennetuskeskus HIV-nakkuse olukorra analüüs. Ohustatud

Rohkem

juuni_EA_2005.indd

juuni_EA_2005.indd Escherichia coli soolenakkus Eestis Eesti Arst 2005; 84 (6): 416-420 Juta Varjas, Ants Jõgiste Tervisekaitseinspektsioon soolenakkushaigused, ešerihhioos, Escherichia coli Artiklis on esitatud ülevaade

Rohkem

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS I lisa Teaduslikud järeldused ja müügilubade tingimuste muutmise alused 1 Teaduslikud järeldused Võttes arvesse ravimiohutuse riskihindamise komitee hindamisaruannet propofooli perioodiliste ohutusaruannete

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

Versioon 2.0 TEAVE ARSTIDELE BOSENTAN NORAMEDA 62,5 MG JA 125 MG ÕHUKESE POLÜMEERIKATTEGA TABLETTIDE KOHTA Enne Bosentan Norameda väljakirjutamist pat

Versioon 2.0 TEAVE ARSTIDELE BOSENTAN NORAMEDA 62,5 MG JA 125 MG ÕHUKESE POLÜMEERIKATTEGA TABLETTIDE KOHTA Enne Bosentan Norameda väljakirjutamist pat TEAVE ARSTIDELE BOSENTAN NORAMEDA 62,5 MG JA 125 MG ÕHUKESE POLÜMEERIKATTEGA TABLETTIDE KOHTA Enne Bosentan Norameda väljakirjutamist patsiendile, lugege palun hoolikalt ravimi omaduste kokkuvõtet. Kui

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

Sotsiaalministri 17. septembri a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja

Sotsiaalministri 17. septembri a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja Sotsiaalministri 17. septembri 2008. a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja kord Lisa 2 Statsionaarse epikriisi andmekoosseis

Rohkem

TÜL-11 1 ÜL vahendavate tabel v43

TÜL-11 1 ÜL vahendavate tabel v43 Ühendlabori poolt vahendatavad analüüsid Analüüsi nimetus Lühend Teostav labor Kontaktid Kood Proovinõu Säilivus Transport 5-HIAA ööpäevases uriinis du-5-hiaa TÜ farmakoloogia osakond, Ravila 19, Tartu

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: informatsioon kasutajale Duphalac 667 mg/ml suukaudne lahus Lactulosum Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. Võtke seda ravimit alati täpselt

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

Tulemas

Tulemas Eesti Arstide Päevad 2010 25.03.2010-26.03.2010 Konverentsi teemad 25. märtsil Sarnased kaebused, erinevad haigused Sellel sessioonil püüame lahti harutada kaks teemaderingi. Krooniline obstruktiivne kopsuhaigus

Rohkem

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses L 323/10 19.12.2018 KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/2019, 18. detsember 2018, millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/2031 artikli 42 tähenduses kõrge riskiga taimede, taimsete saaduste ja muude objektide

Rohkem

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/716, 10. aprill 2017, millega

Rohkem

Microsoft Word - Referentsväärtused seisuga docx

Microsoft Word - Referentsväärtused seisuga docx Lk 1 /15 Synlab Eesti OÜ labori analüüside referentsväärtused seisuga 07.07.2015 Analüüt Lühend Vanus Referentsväärtus Ühik KLIINILISE KEEMIA UURINGUD Alaniini aminotransferaas S ALAT < 1 a < 57 U/l 1

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinum

4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinum 4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinumber E-posti aadress Telefoninumber Praktikatsükli läbimine.

Rohkem

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE ILVE-TEISI REMMEL JUHATAJA OÜ KODUÕDE KODUÕENDUS (HOME NURSING CARE) - KVALIFITSEERITUD ÕENDUSTEENUS, MIDA OSUTATAKSE ÄGEDA HAIGUSE PARANEMISPERIOODIS OLEVA, KROONILIST HAIGUST

Rohkem

_JAN_EMEA_PATIENT CLL GUIDE_AW0_17 EST A5.indd

_JAN_EMEA_PATIENT CLL GUIDE_AW0_17 EST A5.indd KLL Juhend patsiendile Krooniline lümfotsüütleukeemia Janssen Pharmaceutica NV. 2017 PHEE/IBR/0917/0002 Sissejuhatus Mis on KLL? Tõenäoliselt on ehmatav kuulda esmakordselt oma diagnoosi krooniline lümfotsüütleukeemia

Rohkem

II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi in

II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi in II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi infoleht on esildismenetluse tulemus. Vastavalt vajadusele

Rohkem

Hingamisteede_infektsioonid_EST_ pdf

Hingamisteede_infektsioonid_EST_ pdf Hingamisteede ägedad infektsioonid lastel ning nende kodused ravivõtted Sisukord 3 Külmetushaigused 8 Palavik ja selle alandamine 13 Nohu 16 Köha 19 Kurguvalu ja kurgupõletik 21 Kõripõletik ja kõriturse

Rohkem

Lasteendokrinoloogia aktuaalsed küsimused

Lasteendokrinoloogia aktuaalsed küsimused Haigusjuht nooruki androloogiast lasteendokrinoloogi pilgu läbi Aleksandr Peet SA TÜK Lastekliinik aleksandr.peet@kliinikum.ee Neuroloogi jälgimisel vanuseni 13 a. Esmakordselt visiidil vanuses 7a Elu

Rohkem

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3 ET ET ET EUROOPA KOMISJON Brüssel 4.6.2010 KOM(2010)298 lõplik 2010/0156 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, geneetiliselt muundatud maisi Bt11 (SYN-BTØ11-1) sisaldavate, sellest koosnevate või sellest valmistatud

Rohkem

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Biotsiidi omaduste kokkuvõte Biotsiidi nimi: Dismate PE Biotsiidi liik (liigid): Tooteliik 9 - Repellendid ja atraktandid (kahjuritõrje) Loa number: UK-06-08 Biotsiidiregistri (R4BP 3) kande viitenumber:

Rohkem

Kroonilise neeruhaiguse varajane laboratoorne diagnostika

Kroonilise neeruhaiguse varajane laboratoorne diagnostika Optimaalne laboridiagnostika õige uuring, õigel ajal, õigele patsiendile Kaja Vaagen Eesti Arstide Päevad 04.04.2019 Analüüside arv SA TÜ Kliinikumis 2003-2018 Miks analüüside arv suureneb? Tehnoloogia

Rohkem

Microsoft Word - alkohol_K2_SoKo.doc

Microsoft Word - alkohol_K2_SoKo.doc Soovituste koostamise kokkuvõte - SoKo Kliiniline küsimus nr 2 Kas kõigil alkoholi kuritarvitamise ja alkoholisõltuvuse kahtlusega patsientidel tuleb lisaks anamneesile kasutada diagnoosi täpsustamiseks

Rohkem

Uudiseid k-meride abil bakterite leidmisest [Compatibility Mode]

Uudiseid k-meride abil bakterite leidmisest [Compatibility Mode] Uudiseid k-meride abil bakterite leidmisest CLARK: fast and accurate classification of metagenomic and genomic sequences using discriminative k-mers(2015) Rachid Ounit, Steve Wanamaker, Timothy J. Close

Rohkem

SA VILJANDI HAIGLA laboriuuringute nimekiri ( Hinnad 1

SA VILJANDI HAIGLA laboriuuringute nimekiri ( Hinnad 1 Laboriuuringute nimekiri Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu Vaakumkatsutite seletused: P punase korgiga katsuti (hüübimisaktivaatoriga) K kollase korgiga katsuti (hüübimisaktivaatori ja geeliga)

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.7.2017 C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, 11.7.2017, milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohtade ning töökohataotluste ja CVde omavahelist sobitamist

Rohkem

Untitled-2

Untitled-2 Tervise Alkeemia Hiina meditsiin on aastatuhandete vanune tarkus sellest, mis on tervis ning kuidas seda luua ja hoida. Tervise Alkeemia keskuse eesmärgiks on aidata taastada harmoonia ja tasakaal inimese

Rohkem

Microsoft Word - Linnugrippi.htm

Microsoft Word - Linnugrippi.htm Linnugripp A(H5N1) inimesel mis on teada senisest kogemusest Autor: Mari Järvelaid Ilmunud: Moodne Meditsiin, detsember 2005. Väljaandja: Eesti Ekspressi Kirjastuse AS Maailma Terviseorganisatsiooni selle

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE (käsimüügiravim*) IMODIUM, 2 mg kõvakapslid Loperamiidvesinikkloriid Lugege infolehte hoolikalt, sest siin on teile vajalikku teavet. Ehkki seda ravimit on võimalik

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Betaserc 8 mg tabletid Betaserc 16 mg tabletid Betaserc 24 mg tabletid Beetahistiindivesinikkloriid Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS TICOVAC 0,5 ml, süstesuspensioon süstlis Puukentsefaliidi vaktsiin (inaktiveeritud täisviirus). 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Üks annus

Rohkem

3. Eesti riigi veterinaarteenistuse struktuur ja ülesanded

3. Eesti riigi veterinaarteenistuse struktuur ja ülesanded 3. Eesti riigi veterinaarteenistuse struktuur ja ülesanded Arvo Viltrop Arenemislugu Eesti Vabariigi veterinaaria valitsus Praeguse riigiteenistuse eellane: Nõukogude liidu aegne Põllumajandusministeeriumi

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

Microsoft PowerPoint - lnheestis.ppt

Microsoft PowerPoint - lnheestis.ppt Lindude nakkushaigustealane olukord Eestis Arvo Viltrop Kuidas mõõta epizootilist olukorda? Haiguse esinemissageduse näitajad (samuti suremuse ja infitseerituse näitajad) Absoluutarvud, Proportsioonid,

Rohkem

Microsoft Word - Referentsväärtused seisuga docx

Microsoft Word - Referentsväärtused seisuga docx Lk 1 /15 Synlab Eesti OÜ labori analüüside referentsväärtused seisuga 14.12.2015 Analüüt Lühend Vanus Referentsväärtus Ühik KLIINILISE KEEMIA UURINGUD Alaniini aminotransferaas S ALAT < 1 a < 57 U/l 1

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Nizoral, 2% kreem 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Üks gramm kreemi sisaldab 20 mg ketokonasooli. INN. Ketoconazolum Abiainete täielik loetelu

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

Kodusünnitus Eestis miks, kuidas, millal? Siiri Põllumaa RM, MSc Eesti Ämmaemandate Ühing EAL, 3.aprill 2014

Kodusünnitus Eestis miks, kuidas, millal? Siiri Põllumaa RM, MSc Eesti Ämmaemandate Ühing EAL, 3.aprill 2014 Kodusünnitus Eestis miks, kuidas, millal? Siiri Põllumaa RM, MSc Eesti Ämmaemandate Ühing EAL, 3.aprill 2014 Teema on reguleerimata (13-aastane ajalugu) tundlik Propaganda, PR? Lubada või keelata? õigus

Rohkem

Taustateadmisi haiguste kohta Fakte Mali kohta Pealinn: Bamako Iseseisvus: 22. september 1960 (Prantsusmaast) President: Amadou Toumani Toure (alates

Taustateadmisi haiguste kohta Fakte Mali kohta Pealinn: Bamako Iseseisvus: 22. september 1960 (Prantsusmaast) President: Amadou Toumani Toure (alates Taustateadmisi haiguste kohta Fakte Mali kohta Pealinn: Bamako Iseseisvus: 22. september 1960 (Prantsusmaast) President: Amadou Toumani Toure (alates 8. juunist 2002) Naaberriigid: Algeeria, Burkina Faso,

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määru

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määru EUROOPA KOMISJON Brüssel, 17.5.2018 COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse uute raskeveokite CO2-heite

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Carbalex 200 mg tabletid Carbalex 400 mg tabletid Karbamasepiin (Carbamazepinum) Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

Bovela, BVDV-1 and BVDV-2

Bovela, BVDV-1 and BVDV-2 I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS Bovela süstesuspensiooni lüofilisaat ja lahusti veistele 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Iga doos (2 ml) sisaldab: Lüofilisaat:

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Vere bakterioloogilised külvid.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Vere bakterioloogilised   külvid.ppt [Compatibility Mode] Vere bakterioloogilised külvid Epp Sepp 7..8 Sepis ja bakterieemia Sepsis kliiniline diagnoos Bakteireemia on laboratoorne diagnoos Transitoorne Invasiivsed protseduurid Vahelduv Endokardiit, abtsess Püsiv

Rohkem

HUMENZA, INN-pandemic influenza vaccine H1N1 split-virion inactivated adjuvanted

HUMENZA, INN-pandemic influenza vaccine H1N1 split-virion inactivated adjuvanted LISA I RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS HUMENZA suspensioon ja emulsioon süsteemulsiooni valmistamiseks Pandeemilise gripi vaktsiin (H1N1) (purustatud virioon, inaktiveeritud, adjuveeritud)

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/

EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/ EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/EÜ (põllumajandus- ja metsatraktorite mootoritest paisatavate

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Octenisept 1 mg/ 20 mg/ml, nahalahus Oktenidiindivesinikkloriid Fenoksüetanool Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

Traneksaam_ortopeedias

Traneksaam_ortopeedias Traneksaamhape kasutamine Juri Karjagin Tartu Ülikool Tartu Ülikooli Kliinikum Plaan Fibrinolüüsist Traneksaamhape farmakoloogiast Traneksaamhape uuringud Plaaniline kirurgia Erakorraline trauma Toopiline

Rohkem

Microsoft Word Viewer Kogumik kyljend.doc

Microsoft Word Viewer Kogumik kyljend.doc Eesti Tervisekaitse Selts 55. KONVERENTSI ETTEKANNETE KOGUMIK Tartu 04. ja 05. september 2009 Tallinn 2009 Kogumiku toimetaja: Mari Järvelaid ISSN 1736-4450 Autoriõigused autoritel ja Eesti Tervisekaitse

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS Parofor, 140 mg/ml lahus joogivees, piimas või piimaasendajas manustamiseks sigadele ja vatsaseede eelsel perioodil vasikatele 2. KVALITATIIVNE JA

Rohkem

KOOLITUSJUHENDI VALMIMISSE PANUSTASID JÄRGMISED EKSPERDID: Henrikki Brummer-Korvenkontio. Soome. Tervise ja Heaolu Instituut Lella Cosmaro. Itaalia. F

KOOLITUSJUHENDI VALMIMISSE PANUSTASID JÄRGMISED EKSPERDID: Henrikki Brummer-Korvenkontio. Soome. Tervise ja Heaolu Instituut Lella Cosmaro. Itaalia. F KOOLITUSJUHENDI VALMIMISSE PANUSTASID JÄRGMISED EKSPERDID: Henrikki Brummer-Korvenkontio. Soome. Tervise ja Heaolu Instituut Lella Cosmaro. Itaalia. Fondazione LILA Milano Giacomina Chiaradia. Itaalia.

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu 3399. istung (MAJANDUS- JA RAHANDUSKÜSIMUSED) 19. juunil 2015

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald 8.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 155/11 EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU SOOVITUS, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECV) loomise kohta (EMPs kohaldatav tekst)

Rohkem

AFTOVAXPUR DOE -O1 Manisa, O1 BFS, O Taiwan 3/97, A22 Iraq, A24 Cruzeiro, A Turkey 14/98, Asia 1 Shamir

AFTOVAXPUR DOE -O1 Manisa, O1 BFS, O Taiwan 3/97, A22 Iraq, A24 Cruzeiro, A Turkey 14/98, Asia 1 Shamir LISA I RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS AFTOVAXPUR DOE süsteemulsioon veistele, lammastele ja sigadele 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Iga 2 ml doosi emulsiooni sisaldab:

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Arimidex, 1 mg õhukese polümeerikattega tabletid anastrosool Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht

Rohkem

(Microsoft Word - Des. k\344tepuhastusvahu tehniline ohukaart.doc)

(Microsoft Word - Des. k\344tepuhastusvahu tehniline ohukaart.doc) ALKOHOLISISALDUSEGA DESINFITSEERIV KÄTEPUHASTUSVAHT Kiiretoimeline desinfitseeriv kätepuhastusvahend tervishoiutöötajatele Meditsiinisektor, toiduainetööstus ja -ettevõtted KOOSTISAINED (viitenumber AFS6510)

Rohkem

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2016/ 429, märts 2016, - loomataudide kohta, millega muudetakse teatavaid loomatervis

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2016/ 429, märts 2016, - loomataudide kohta, millega muudetakse teatavaid loomatervis 31.3.2016 L 84/1 I (Seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2016/429, 9. märts 2016, loomataudide kohta, millega muudetakse teatavaid loomatervise valdkonna õigusakte või

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

doonorlus.indd

doonorlus.indd DOONORLUS ÕPPEMATERJAL 1 Lugupeetud õpetaja! Peame oma väikeses Eestis paljude asjadega ise hakkama saama. Emakeelse koolihariduse tagamine on üks kõige tähtsamaid ülesandeid. Kuid ka doonoriverega peab

Rohkem

Microsoft Word - Sigade klassikaline katk_ _3

Microsoft Word - Sigade klassikaline katk_ _3 Sigade klassikalise katku riskiprofiil Eestis Tartu 10.12.2011 0 Sisukord Koostajad:... 3 Sissejuhatus... 4 Kokkuvõte... 5 Summary... 7 1. Kirjanduse ülevaade... 9 1.1 Sissejuhatus... 9 1.2 SKK viiruse

Rohkem

Dr Maire Kuddu - Keda ohustab pea ja kaelapiirkonna vähk

Dr Maire Kuddu - Keda ohustab pea ja kaelapiirkonna vähk Keda ohustab pea ja kaela piirkonna vähk? Maire Kuddu Põhja-Eesti Regionaalhaigla Onkoloogia-hematoloogia kliinik kiiritusravi keskus 12.10.2015 Pea ja kaela pahaloomulised kasvajad (PKK) Maailmas > 650,000

Rohkem

Sihtuuring Joogivee kvaliteedi ja terviseohutuse hindamine salvkaevudes ja isiklikes veevärkides (Järvamaa ja Jõgevamaa) Sotsiaalministri

Sihtuuring Joogivee kvaliteedi ja terviseohutuse hindamine salvkaevudes ja isiklikes veevärkides (Järvamaa ja Jõgevamaa) Sotsiaalministri Sihtuuring Joogivee kvaliteedi ja terviseohutuse hindamine salvkaevudes ja isiklikes veevärkides (Järvamaa ja Jõgevamaa) Sotsiaalministri 06.02.2015. käskkirjaga nr 18 Sotsiaalministeeriumi osakondade

Rohkem

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc MEEPROOVIDE KESTVUSKATSED Tallinn 2017 Töö nimetus: Meeproovide kestvuskatsed. Töö autorid: Anna Aunap Töö tellija: Eesti Mesinike Liit Töö teostaja: Marja 4D Tallinn, 10617 Tel. 6112 900 Fax. 6112 901

Rohkem

CDT

CDT Turukuritarvituse suunised määruse Kaubatuletisinstrumentide turgude või seotud hetketurgudega seonduvaid kaubatuletisinstrumente käsitleva siseteabe määratlemise teave 17/01/2017 ESMA/2016/1480 ET Sisukord

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone,

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november 2017 13939/17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 8. ja 10. november 2017 (10.00, 11.30) KOLMAPÄEV,

Rohkem

Tõenduspõhine hindamine kellele ja milleks? KIRSTI AKKERMANN TÜ PSÜHHOLOOGIA INSTITUUT KOGNITIIVSE JA KÄITUMISTERAAPIA KESKUS

Tõenduspõhine hindamine kellele ja milleks? KIRSTI AKKERMANN TÜ PSÜHHOLOOGIA INSTITUUT KOGNITIIVSE JA KÄITUMISTERAAPIA KESKUS Tõenduspõhine hindamine kellele ja milleks? KIRSTI AKKERMANN TÜ PSÜHHOLOOGIA INSTITUUT KOGNITIIVSE JA KÄITUMISTERAAPIA KESKUS Tõenduspõhine praktika 2 Teadlik, läbimõeldud ja mõistlik olemasolevate teaduslikult

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Roferon-A, 3 miljonit rahvusvahelist ühikut (RÜ), süstelahus süstlis 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Iga süstel sisaldab 3 miljonit rahvusvahelist

Rohkem

Trans-generational immune priming in insects: Vitellogenin and honey bees

Trans-generational immune priming in insects: Vitellogenin and honey bees Putukate vaktsineerimisest rõhuga mesilastel Dalial Freitak Bioloogiliste interaktsioonide Tippkeskus Helsingi Ülikool Haigustekitajad on kõikjal Immunoloogiline mälu põlvkondade vaheline pärandumine

Rohkem

GEN

GEN EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 16. oktoober 2012 (23.10) (OR. en) 14790/12 Institutsioonidevaheline dokume nt: 2012/0065 (COD) MAR 123 TRANS 327 SOC 816 CODEC 2348 ARUANNE Saatja: Peasekretariaat Saaja:

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 23.11.2007 KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kohandatakse

Rohkem

Graphic1

Graphic1 NAHALÖÖBEGA LAPSE KÄSITLUS Palaviku ja lööbe sündroomiga haiguste diferentsiaal-diagnostiline spekter lastel on lai. Enamikul juhtudel on palavik ja lööbega kulgeva haiguse korral tegemist iseparaneva

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Eutanaasia. Arsti pilk Katrin Elmet katrin.elmet@kliinikum.ee 24. november 2010 Eutanaasia surma saabumise Aktiivne eutanaasia Passiivne eutanaasia kiirendamine Soovitud (voluntary) Soovimatu (non-voluntary)

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (viies koda) 16. detsember 1993 Kohtuasjas C-334/92, mille esemeks on EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Hispaania) esitatud taotlus,

Rohkem

(Microsoft Word - Magistrit\366\366_Natalia Kerbo_ doc)

(Microsoft Word - Magistrit\366\366_Natalia Kerbo_ doc) Tartu Ülikool Tervishoiu instituut IMMUNOPROFÜLAKTIKA MÕJU PUNETISTE EPIDEEMIAPROTSESSILE EESTIS Magistritöö rahvatervises Natalia Kerbo Juhendaja: Ants Jõgiste, Dr.med.Sci Tartu 2004 1 SISUKORD KOKKUVÕTE...

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta L 62/4 5.3.2018 EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/318, 22. veebruar 2018, millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/2012 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2018/7) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse 08.03.2018 määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hooldaja/kontaktisiku üldandmed Ees ja perekonnanimi Isikukood

Rohkem

Caelyx, INN-doxorubicin

Caelyx, INN-doxorubicin I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Caelyx 2 mg/ml infusioonilahuse kontsentraat 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Üks ml Caelyx it sisaldab 2 mg doksorubitsiinvesinikkloriidi

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kliiniliste auditite kogemused [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kliiniliste auditite kogemused [Read-Only] [Compatibility Mode] Anneli Rätsep TÜ Peremeditsiini õppetool vanemteadur 25.04.2013 Alates 2002. aastast "Haigete ravi pikkuse põhjendatus sisehaiguste profiiliga osakondades 3-5 auditit aastas Müokardiinfarkti haige käsitlus

Rohkem