Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2003, 22,

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2003, 22,"

Väljavõte

1 Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2003, 22, Riigikohtu halduskolleegiumi 10. juuni a kohtuotsus AS Eesti Talleks kaebuses Kristiine Linnaosa vanema 22. veebruari a korralduse nr 43 punkti 1.11 ja selle alusel välja antud kauplemisloa tühistamiseks ning Tallinna Säästva Arengu ja Planeerimise Ameti toimingu õigusvastasuse tuvastamiseks RIIGIKOHTU HALDUSKOLLEEGIUMI KOHTUOTSUS Eesti Vabariigi nimel Kohtuasja number Otsuse kuupäev 10. juuni a Kohtukoosseis Eesistuja Tõnu Anton, liikmed Jüri Põld ja Harri Salmann Kohtuasi AS Eesti Talleks kaebus Kristiine Linnaosa vanema 22. veebruari a korralduse nr 43 punkti 1.11 ja selle alusel välja antud kauplemisloa tühistamiseks ning Tallinna Säästva Arengu ja Planeerimise Ameti toimingu õigusvastasuse tuvastamiseks Vaidlustatud kohtulahend Tallinna Ringkonnakohtu halduskolleegiumi 31. detsembri a otsus haldusasjas nr 2-3/668/02 Menetluse alus Riigikohtus OÜ Espaada kassatsioonkaebus Asja läbivaatamine 10. aprill a Kohtuistungil osalenud isikud AS Eesti Talleks esindaja vandeadvokaat Terje Eipre Resolutsioon 1.Rahuldada AS Espaada kassatsioonkaebus osaliselt. 2.Tühistada Tallinna Halduskohtu 23. augusti a otsus haldusasjas nr 3-735/2002 ja Tallinna Ringkonnakohtu halduskolleegiumi 31. detsembri a otsus haldusasjas nr 2-3/668/02 toimingu õigusvastaseks tunnistamise ja kohtukulude väljamõistmise osas. Teha tühistatud osas uus otsus, millega jätta rahuldamata AS Eesti Talleks kaebus Tallinna Säästva Arengu ja Planeerimise Ameti toimingu õigusvastasuse tuvastamiseks ning muuta kohtukulude jaotust. Muus osas jätta kohtuotsused muutmata. 3.Mõista Kristiine Linnaosa Valitsuselt AS Eesti Talleks kasuks välja kohtukulud 9180 krooni. 4.Tagastada kautsjon. Asjaolud ja menetluse käik 1.OÜ Espaada rendib Aktsiaseltsile Eesti Talleks kuuluvat jäästaadionit koos olme- ja teenindusruumidega aadressil Tallinn, Pirni 1. Kuni 1. oktoobrini a kehtiv rendileping kohustab rentnikku tagama jäästaadioni sihipärase ja heaperemeheliku kasutamise, kuid võimaldab ka rentniku iseseisvat ja segamatut majandustegevust, mis tuleneb põhikirjaliste ülesannete täitmisest. Osaühingul Espaada oli alates a tegevusluba samal aadressil tegelemiseks mootorsõidukite hoolduse ja remondiga ning aastatel vastav kauplemisluba Riigikohtu halduskolleegiumi 10. juuni a kohtuotsus AS Eest... Leht 1 / 6

2 2.12. veebruaril a esitas OÜ Espaada kauplemisloa taotluse tegelemiseks mootorsõidukite hoolduse ja remondiga ning täiendava teenuse autovalveseadmete paigaldusega. Samal päeval andis Tallinna Säästva Arengu ja Planeerimise Amet (SAPA) kauplemisloa taotlusele kooskõlastuse. 22. veebruaril a väljastati Kristiine Linnaosa vanema korralduse nr 43 punkti 1.11 alusel OÜ-le Espaada aastase kehtivusajaga kauplemisluba nr Kauplemisloas on märgitud tegevusvaldkond «teenindus», tegevusliik «mootorsõidukite hooldus ja remont» ning eritingimus «autovalveseadmete paigaldus». Eraldi kauplemisluba on osaühingule Espaada väljastatud jäästaadioni teenindamiseks. 3.AS Eesti Talleks esitas kaebusehalduskohtule. Kaebuse esitaja taotles, et tühistataks Kristiine Linnaosa vanema korraldus osas, millega OÜ-le Espaada anti kauplemisluba mootorsõidukite hoolduse ja remondiga tegelemiseks ning tunnistataks õigusvastaseks SAPA kooskõlastuse andmine kauplemisloa taotlusele. Tuginedes PES 58 lg-le 5, väidab kaebuse esitaja, et ehitist võib kasutada ainult kasutusloas märgitud otstarbel (hokistaadion koos olme- ja teenindusruumidega). Teenindusruumid on mõeldud jäästaadioni teenindamiseks ning hooldetehnika hoidmiseks, hooldamiseks ja remondiks, mitte autoremonditeenuse osutamiseks. Kauplemisloa andmisel ei ole kontrollitud taotluses märgitud tegevuse vastavust kasutusloas sätestatule. SAPA peaks kooskõlastuse andmisel kontrollima mitte ainult kasutusloa olemasolu, vaid ka seda, kas kasutusloas märgitud ehitise otstarve võimaldab taotletava kauplemisloa väljastamist. AS Eesti Talleks juhtis kohtu tähelepanu ka sellele, et jää valmistamiseks kasutatakse ammoniaaki, mis asub mahutites, on mürgine ja tuleohtlik, kuid autoremonditeenuse osutamine tähendab muuhulgas ka näiteks keevitustööde teostamist. 4.Kristiine LOV asus vastuses kaebusele seisukohale, et rendilepingus on sätestatud rentniku õigus iseseisvale ja segamatule majandustegevusele. OÜ Espaada põhikirjaliste ülesannete hulka kuulub ka mootorsõidukite elektroonikaseadmete remont ja hooldus. SAPA leidis, et kooskõlastuse andmisel kontrolliti kasutusloa olemasolu. Kasutusluba on antud staadionile koos olme- ja teenindusruumidega. Kuna ka autoremont on teenindus, siis on tegemist ehitise sihtotstarbelise kasutamisega. 5.Tallinna Halduskohus23. augusti a otsusega haldusasjas nr 3-735/2002 tunnistas õigusvastaseks SAPA toimingu (kooskõlastuse andmine kauplemisloa taotlusele) ning tühistas vaidlustatud korralduse punkti 1.11, mille alusel väljastati osaühingule Espaada kauplemisluba. Kohus tugines «Kauplemislubade väljaandmise juhend Tallinnas» punktile 2.3.1, mille kohaselt keeldutakse kauplemisloa väljaandmisest, kui esitatud dokumentidest ei nähtu õigus soovitud kohas kauba või teenuse müügiga tegelda. PES 58 lg 5 kohaselt võib ehitist kasutada ainult kasutusloas näidatud otstarbel. Otstarbe muutumisel tuleb taotleda uus kasutusluba. Halduskohus leidis, et õigusaktidest ei tulene, kui täpselt peab kasutusloas kasutusotstarbe määratlema, ning möönis, et käesoleval juhul võimaldab kasutusluba mitmetimõistmist. Kinnistusraamatus on Pirni 1 kinnistu sihtotstarbeks märgitud äri- ja sotsiaalmaa, mis võimaldaks autoremonditeenust osutada. Ehitise kasutusotstarve peab olema kooskõlas kinnistu sihtotstarbega, kuid võib olla ka kitsamalt määratletud. Erinevate tõendite pinnalt järeldas kohus, et olemasolevast kasutusloast ei tulene õigus tegelda neis ruumides autoremonditöödega. Ehitise keskne sihtotstarve on hokistaadion, olme- ja teenindusruumid kuuluvad staadioni juurde. Kui ruumidele oleks soovitud anda hokistaadioniga mitteseotud otstarve, tulnuks see kasutusloas eraldi määratleda, näidates ära, millistes ruumides tegeldakse autoremonditöödega. Viimane eeldab täiendavaid kooskõlastusi tuletõrjeja päästeametilt. Tähtsust ei oma, et varem olid osaühingule Espaada autoremonditeenuse osutamiseks load väljastatud, kuna see toimus enne ehitisele kasutusloa andmist. SAPA kooskõlastuse osas leidis kohus, et sellel ei saa olla üksnes kasutusloa olemasolu konstateeriv tähendus, vaid tuleb ka sisuliselt kontrollida, kas kauplemisloa andmine on kooskõlas kasutusloas sätestatuga. 6.OÜ Espaada apellatsioonkaebusesleiti lisaks halduskohtu otsuse sisuliste väidete vaidlustamisele, et kohus on kohaldanud kehtetut õigusakti. Apellandi arvates puudus delegatsiooninorm Tallinna Linnavalitsuse 29. detsembri a määrusega nr 84 «Kauplemislubade väljaandmise juhend Tallinnas» kehtestamiseks. 7.Tallinna Ringkonnakohtu otsusegajäeti apellatsioonkaebus rahuldamata ja halduskohtu otsus muutmata. Ringkonnakohus leidis: 1) kasutusloas märgitud ehitise sihtotstarbest tulenevalt ei ole autoremonditeenuse osutamine Pirni tn 1 ruumides lubatud, mistõttu on SAPA toiming (kooskõlastuse andmine kauplemisloa taotlusele), Kristiine Linnaosa vanema korraldus vaidlustatud osas ja selle alusel antud kauplemisluba õigusvastased; 2) ehitise kasutusotstarbeks märgitud formuleeringust saab järeldada, et kasutusluba on antud spordirajatisele ning selle mõnede ruumide kasutamist muul otstarbel kui spordiobjekti toimimiseks vajalik, ei saa lugeda ehitise sihipäraseks kasutamiseks. Kõnealune kasutusluba ei näe muud majandustegevust Pirni tn 1 ruumides ette. Autoremonditeenus on muu majandustegevus, millega tegelemiseks tuleks hankida vastav kasutusluba; 3) käesoleva vaidluse lahendamisel ei oma määravat tähtsust varasemate kauplemislubade olemasolu samades ruumides autoremonditeenuse osutamiseks, kuna see toimus enne kasutusloa väljastamist, ega ka asjaolu, et OÜ Espaada tegutses kooskõlas rendilepingus sätestatuga; 4) «Kauplemislubade väljaandmise juhend Tallinnas» on vastu võetud ÄS 521 lg 3, Vabariigi Valitsuse 4. aprilli a määruse nr 165 («Kaupluse töö üldeeskiri»), 4. augusti a määruse nr 174 («Teeninduseeskiri») alusel ning Tallinna Linnavolikogu 10. detsembri a määruse nr 44 «Kauplemislubade väljaandmise korra kehtestamine Tallinnas» täitmiseks. «Kaupluse töö üldeeskiri» ega «Teeninduseeskiri» ei sätesta kauplemisloa andmise ega sellest keeldumise aluseid. Kohalikule omavalitsusele on jäetud diskretsioonivõimalus otsustada kauplemislubade väljaandmisel kasutatavate meetmete üle. Kooskõlas ülalnimetatud määrustega sätestas Tallinna Linnavolikogu, et linnavalitsusel tuleb kehtestada kauplemislubade väljaandmise kord. Selle määruse täitmiseks andiski Tallinna Linnavalitsus 29. detsembri a määruse nr 84, millega kehtestati «Kauplemislubade väljaandmise juhend Tallinnas». Menetlusosaliste põhjendused Riigikohtus Leht 2 / Riigikohtu halduskolleegiumi 10. juuni a kohtuotsus AS Eest...

3 8.OÜ Espaada kassatsioonkaebusespalutakse tühistada ringkonnakohtu otsus ja saata asi uueks läbivaatamiseks samale ringkonnakohtule. Kassaator väidab: 1) kohtuotsusest ei nähtu, kuidas rikkusid vaidlustatud korraldus ja kauplemisluba AS Eesti Talleks õigusi ning milles seisnes tema põhjendatud huvi toimingu õigusvastaseks tunnistamiseks; 2) kaebaja (AS Eesti Talleks) on omanikuna taotlenud ehitisele kasutusloas märgitud sihtotstarbe ja saaks taotleda ka sihtotstarbe muutmist. Samas soostus AS Eesti Talleks varem rentniku iseseisva majandustegevusega, sealhulgas autoremonditeenuse osutamisega. Taotledes kasutusloa, mis teenuse osutamist enam ei võimalda, tekitas kaebuse esitaja olukorra, mis välistab rentniku majandustegevuse. Selline tegevus viitab soovile rendileping lõpetada. Kohtud ei ole OÜ Espaada vastavaid väiteid ega tõendeid analüüsinud; 3) kohtud pole arvestanud OÜ Espaada kui soodustatud isiku usaldusega haldusakti kehtimajäämise suhtes ega asjaoluga, et nimetatud ruumides on autoremonditeenuse osutamise ning valveseadmete paigaldamisega tegeldud üle viie aasta pädevate organite poolt väljastatud lubade alusel. Osaühingule Espaada ei ole selle aja jooksul tehtud ettekirjutusi ega tuvastatud, et teenuse osutamine rikuks tarbijate õigusi, oleks ohtlik keskkonnale, inimeste elule või tervisele; 4) kohtud on asunud seisukohale, et autoremonditeenuse osutamine on võimalik kinnistu sihtotstarbest lähtuvalt, kuid pole põhjendanud, miks selle teenuse osutamine pole võimalik kasutusloas märgitud ehitise sihtotstarbest lähtuvalt. Kohtud on ekslikult PES 58 tõlgendades leidnud, et mõnes ehitise osas autoremonditeenuse osutamiseks tuleb taotleda uus kasutusluba; 5) ringkonnakohus pole põhjendanud, miks ta leidis, et kasutusloas märgitud «teenindusruumide» puhul peetakse silmas hokistaadioni teenindamiseks vajalikke ruume, mitte autoremonditeenuse osutamise võimalust. Leides, et taotletav majandustegevus pole võimalik kasutusloas märgitud sihtotstarbe tõttu, on kohtud asunud haldusorgani rolli; 6) «Kauplemislubade väljaandmise juhend Tallinnas» andmiseks ei olnud volitusnormi. Tarbijakaitseseaduse 11 lg-st 3 tulenevalt on kohalikul omavalitsusel õigus kehtestada turgudel ja tänavatel kauplemise rakenduslik kord vastavalt kohalikele tingimustele, mitte aga kauplemislubade väljaandmise kord. 9.AS Eesti Talleksleiab kirjalikus vastuseskassatsioonkaebusele, et tegemist pole niivõrd õiguslike probleemidega kui formuleeringu «teenindusruum» sisustamisega ja küsimusega, kas olemasolev kasutusluba võimaldab autoremonditeenuse osutamist. Samas mööndakse, et SAPA lähenemine, mille kohaselt ei peeta vajalikuks kasutusloa vastavuse sisulist kontrollimist kauplemisloa taotluse kooskõlastamisel, võib põhjustada samalaadseid vaidlusi ka tulevikus. 10.Tallinna Säästva Arengu ja Planeerimise Amet ning Kristiine Linnaosa Valitsusnõustuvad kirjalikes vastusteskassatsioonkaebuse väidetega. Riigikohtu halduskolleegiumi seisukoht 11.Käesolev vaidlus on ajendatud AS Eesti Talleks kaebusest, millega paluti tühistada talle kuuluva ehitise rentnikuna tegutsevale osaühingule Espaada välja antud kauplemisluba ja selle aluseks olnud Kristiine Linnaosa vanema 22. veebruari a korralduse nr 43 punkt 1.11 ning tuvastada kauplemisloa taotlusele Tallinna Säästva Arengu ja Planeerimise Ameti kooskõlastuse andmise kui toimingu õigusvastasus. Käesolevas otsuses käsitleb Riigikohus AS Eesti Talleks kaebeõiguse olemasolu (I), ehitise kasutusloa tähtsust kauplemisloa andmisel ja kauplemisloa väljastamise õiguspärasust (II), kauplemisloa taotlusele kooskõlastuse andmise tähendust ja vaidlustamise võimalikkust (III) ning kohtukulude väljamõistmise küsimust (IV). I. 12.Kassaator leiab, et ringkonnakohus ei ole vastanud apellatsioonkaebuse väitele, mis puudutab küsimust, kuidas rikuvad vaidlustatud aktid kaebaja õigusi ja milles seisneb tema põhjendatud huvi vaidlustatud toimingu õigusvastaseks tunnistamise suhtes. Ringkonnakohus ei ole oma seisukohta kaebaja õiguste rikkumise kohta küll sõnaselgelt väljendanud, kuid leidis, et halduskohtu otsus on õige ja esimese astme kohus on asjaolud õigesti tuvastanud, tõendeid nende kogumis õigesti hinnanud ega ole rikkunud menetlusnorme. TsMS 330 lg 5 sätestab, et kui ringkonnakohus jätab esimese astme kohtu otsuse muutmata, ei pea kohus otsuses kordama esimese astme kohtu põhjendusi. Halduskohus on AS Eesti Talleks kaebeõiguse osas leidnud, et kuna PES 59 p 5 kuni 1. jaanuarini a kehtinud redaktsiooni kohaselt on ehitise omanik kohustatud tagama ehitise kasutusloakohase kasutamise, siis õigusvastase kauplemisloa tühistamise taotlemine on üks võimalus selle kohustuse täitmiseks. 13.Riigikohtu erikogu leidis 20. detsembri a otsuses haldusasjas nr (RT III 2002, 4, 34): «Kui säte kaitseb avalike huvide kõrval ka isiku huve, tuleneb sättest isiku subjektiivne õigus nõuda sättest kinnipidamist. Seejuures tuleb arvestada nii sätte eesmärki, kui ka huvi kaalukust.» Riigikohtu halduskolleegium leiab, et kauplemislubade andmist reguleerivatest sätetest tuleneb ka ehitise omaniku subjektiivne õigus, et kohalik omavalitsus käituks kauplemislubade väljastamisel õiguspäraselt ega väljastaks omanikule kuuluvas hoones tegutsevale ettevõtjale kauplemisluba teenuse osutamiseks, mis õigusaktides sätestatust tulenevalt pole selles tegevuskohas lubatud või võimalik. Rendilepingu sõlmimisel võib Riigikohtu halduskolleegiumi 10. juuni a kohtuotsus AS Eest... Leht 3 / 6

4 rendileandja loota, et rentnik kasutab rendilepingu objektiks olevat vara kooskõlas seadusega ning rendileping ei pea sisaldama keeldu arendada rendipinnal seadusest tulenevalt keelatud tegevust, kuid rendileandjal peab olema võimalus seaduserikkumisi vaidlustada. Muuhulgas on ehitise omanikul võimalik kasutusloale väidetavalt mittevastava kauplemisloa vaidlustamisega kaitsta oma omandit ettevõtja tegevusest tuleneva võimaliku ohu eest. Käesoleva vaidluse puhul on AS Eesti Talleks oma kaebuses ka väitnud, et jää valmistamiseks kasutatakse mahutites paiknevat ammoniaaki, mis on mürgine ja tuleohtlik, kuid autoremonditeenuse osutamine tähendab ka näiteks keevitustööde teostamist. II märtsil a vastu võetud alkoholiseaduse rakendamisega seonduvate seaduste muutmise seadusega täiendati tarbijakaitseseadust peatükiga III 1 «Kauplemine kauplemisloa alusel». Nimetatud muudatused jõustusid 1. juunil a. Kuna käesolev vaidlus puudutab kauplemisluba, mis anti välja 22. veebruaril a, ei kuulu selle lahendamisel kohaldamisele tarbijakaitseseaduse peatükis III 1 sisalduv kauplemislubade väljaandmist puudutav regulatsioon. 15.Tarbijakaitsekaitseseaduse 11 lg 3 kehtiv redaktsioon sätestab: «Käesoleva seadusega sätestatud tarbija õiguste tagamiseks kehtestab Vabariigi Valitsus kaupluse töö üldeeskirjad, toitlustamise üldeeskirjad, turgudel ja tänavatel kauplemise üldeeskirjad, teeninduseeskirjad ning toodete märgistamise eeskirjad, samuti võib Vabariigi Valitsus kehtestada nõuded teatud kauba või teenuse kohta antavale teabele, hinna avaldamisele ja kauba märgistamisele.» Volitusnormi teeninduseeskirja ja kaupluse töö üldeeskirja kehtestamiseks annavad ka sama sätte varasemad redaktsioonid. Vabariigi Valitsuse 4. aprilli a määrusega nr 165 kinnitatud «Kaupluse töö üldeeskirja» p 7 kohaselt on kaupluse tegevus müüjana lubatud, kui tal on kohaliku omavalitsuse poolt antud kauplemisluba. Vabariigi Valitsuse 4. augusti a määrusega nr 174 kinnitatud «Teeninduseeskirja» punkt 1.3 sätestab, et teenuse müüja tegevus on lubatud, kui tal on kohaliku omavalitsuse poolt väljaantud tegutsemisluba (teenindusluba, kauplemisluba) teatud teenuse või teenuste müügiks. 16.Kaupluse töö üldeeskirjas ja teeninduseeskirjas sätestati küll, et kauba või teenuse müük saab toimuda kauplemisloa või tegutsemisloa alusel, kuid neis aktides ei täpsustatud kauplemis- või tegutsemislubade andmise aluseid ega tingimusi. Ka Riigikohtu halduskolleegium väljendas 17. juuni a otsuses haldusasjas nr (RT III 2002, 20, 232) seisukohta, et «Kaupluse töö üldeeskiri» ei sätesta otseselt kauplemisloa andmise aluseid, samuti ka asjaolusid, mida tuleb loa andmisel kontrollida. Samas otsuses leidis Riigikohus, et järelikult olid need küsimused jäetud lahendada üksnes pädeva haldusorgani kaalutlusõigusest (diskretsioonist) lähtudes. Kaalutlusõigust tuleb teostada kooskõlas diskretsioonivolitust sisaldava õigusakti, antud juhul üldeeskirja ja selle aluseks oleva tarbijakaitseseaduse mõtte ja eesmärgiga. Kauplemisloa andmise otsustaja peab diskretsiooni teostamisel kaaluma nii loa taotleja kui ka avalikke ja kolmandate isikute põhjendatud huve ning arvestama taotlusega seotud olulisi asjaolusid. Kauplemisloa andmise või mitteandmise otsustamisel peab haldusorgan arvestama, et see oleks proportsionaalne tarbijate huvide ja muude avalike huvide (näiteks keskkonnakaitse, piirkonna elanike juurdepääs teenusele jms) kaitsmise eesmärgiga. Samuti tuleb arvestada kauplemisloa võimalikku mõju kolmandatele isikutele nagu näiteks tegevuskoha naabruses elavad isikud või ka tegevuskoha rendileandja huve nagu käesoleva vaidluse puhul. Riigikohtu halduskolleegiumi 17. juuni a otsuses haldusasjas nr leiti: «Arvestades kauplemisloa andmise pädevuse delegeerimist kohalikele omavalitsustele, võib valla- või linnavalitsus kauplemisloa andmisel kaaluda ka kaupluse sobivust kohalike oludega (nõudlus ja pakkumine), planeeringutega ning keskkonna- ja ehitusnõuetega. Kauplemisloa kui diskretsioonilise haldusakti andmisel tuleb kaaluda ka kaupluse tegevuse mõju ümberkaudsete elanike õigustele ja põhjendatud huvidele. Isikute õiguste kaitse kohustusele tuginedes võib kohalik omavalitsus nõuda ettevõtjalt ka kaupluse ruumide omandi- või kasutusõigust tõendava dokumendi esitamist.» 17.Kohtud on käesoleval juhul vaidlustatud korralduse ja selle alusel antud kauplemisloa õiguspärasuse hindamisel tuginenud kauplemislubade väljaandmise juhendi punktile 2.3.1, mille kohaselt kauplemisloa väljaandmisest keeldutakse, kui loa taotlemisel esitatud dokumentidest ei selgu müüja õigus tegelda vastava kauba või teenuse müügiga taotluses näidatud müügikohas. Ka juhtumil, kui niisugust keeldu poleks olnud kõnealuses juhendis sõnaselgelt väljendatud ja kauplemisloa andmise otsustamine toimunuks üksnes selle väljastaja kaalutlusest lähtuvalt, oleks otsustamisel üheks põhiküsimuseks pidanud olema, kas soovitava teenuse osutamine taotluses näidatud müügikohas on, silmas pidades avalikke ja kolmandate isikute ning tarbijate huve, võimalik. Seejuures tuleb arvestada ka teenuse eripärast lähtuvalt erinevatest õigusaktidest tulenevate nõuete ja piirangutega. Juhend sätestas võimaluse, et loa väljastamisest keeldutakse, kui taotletavas müügikohas teenuse osutamise õigus ei nähtu dokumentidest. HMS -s 6 sätestatud uurimispõhimõttest tulenevalt on haldusorgan kohustatud välja selgitama menetletavas asjas olulise tähendusega asjaolud ja vajaduse korral koguma selleks tõendeid omal algatusel. Seega ei saa haldusorgan alati piirduda otsuse langetamisel pelgalt talle esitatud dokumentide hindamisega, vaid vajaduse korral tuleb koguda täiendavaid tõendeid. Leht 4 / Riigikohtu halduskolleegiumi 10. juuni a kohtuotsus AS Eest...

5 18.Käesoleva vaidluse objektiks oleva kauplemisloaga anti osaühingule Espaada õigus autoremonditeenuse osutamiseks aktsiaseltsilt Eesti Talleks renditavas ehitises, mille sihtotstarve vastavalt 22. novembril a väljastatud kasutusloale oli «Hokistaadion koos olme- ja teenindusruumidega». Kuni 1. jaanuarini a kehtinud planeerimis- ja ehitusseaduse 58 lg 5 sätestas, et ehitist võib kasutada ainult kasutusloas näidatud otstarbel. Sama põhimõtet väljendab ka alates 1. jaanuarist a kehtiva ehitusseaduse 32 lg 1. PES 58 lg 6 nägi ette, et ehitise või mõne tema osa kasutamise otstarbe muutmiseks, kui see ei too kaasa ehitustöid, tuleb kohalikult omavalitsuselt hankida uus kasutusluba. 19.Käesoleval juhul on vaidlus käinud selle üle, kas kasutusloas märgitud otstarve «teenindusruumid» võimaldab laiemat tõlgendust või on tegemist ainult hokistaadioni teenindamiseks mõeldud ruumidega. Kauplemisloa väljastaja Kristiine LOV on pidanud võimalikuks ülalnimetatud sihtotstarbega ehitises autoremonditeenuse osutamist, kuna sihtotstarbe kohaselt on ehitises ka teenindusruumid. Kohtud analüüsisid taotletava teenuse autoremont osutamise võimalikkust lähtuvalt kinnistu sihtotstarbest ja ehitise sihtotstarbest. Halduskohus leidis, et kinnistu sihtotstarve äri- ja sotsiaalmaa võimaldaks autoremonditeenuse osutamist, ning möönis, et kasutusloas sätestatud sihtotstarve «hokistaadion koos olme- ja teenindusruumidega» ei ole üheselt mõistetav. Samas jõudsid kohtud erinevate tõendite hindamise tulemusena järeldusele, et ehitise kasutusotstarbe formuleeringust saab järeldada, et kasutusluba on antud spordirajatisele ning selle osade ruumide kasutamist muul otstarbel kui spordiobjekti toimimiseks vajalik, ei saa lugeda ehitise sihipäraseks kasutamiseks. 20.HMS 54 kohaselt on haldusakt õiguspärane, kui ta on antud pädeva haldusorgani poolt andmise hetkel kehtiva õiguse alusel ja sellega kooskõlas, proportsionaalne, kaalutlusvigadeta ning vastab vorminõuetele. Käesoleval juhul pole Kristiine Linnaosa Valitsus kauplemisloa andmise otsustamise menetluses välja selgitanud, kas kauplemisloa andmine on sisuliselt kooskõlas PES 58 lg-ga 5, s.t kas ehitises taotletav tegevus on vastavuses kasutusloas sätestatuga. Haldusorgan on seega oluliselt rikkunud haldusmenetluses kehtivat uurimispõhimõtet. Kauplemisloa taotlusel kasutusloa väljastanud haldusorgani kooskõlastuse olemasolu ei välistanud kauplemisloa andja kohustust kontrollida taotluses nimetatud teenuse osutamise võimalikkust soovitud tegevuskohas ning vastavust kasutusloas sätestatud ehitise sihtotstarbele. Eeltoodud põhjustel nõustub kolleegium kohtute seisukohaga vaidlustatud korralduse ja selle alusel antud kauplemisloa õigusvastasust puudutavas osas. Halduskohtu ja ringkonnakohtu otsused tuleb selles osas jätta muutmata. III. 21.Ringkonnakohus on nõustunud halduskohtu seisukohaga, et õigusvastane on Tallinna Säästva Arengu ja Planeerimise Ameti toiming kooskõlastuse andmine OÜ Espaada kauplemisloa taotlusele. Kooskõlastuse andmine seisnes kauplemisloa taotlusel SAPA ehituskontrolli osakonna juhataja märkuses «Kasutusluba olemas ». Halduskohus leidis, et SAPA kooskõlastus on õigusvastane, kuna kohus on tuvastanud, et Pirni t 1 hoonetele antud kasutusluba ei võimalda seal autoremonditeenust osutada. Ringkonnakohus nõustus halduskohtu seisukohaga ega ole kooskõlastuse õigusvastasuse osas esitanud täiendavaid motiive. 22.Riigikohtu halduskolleegium nõustub kohtute seisukohaga, et kooskõlastuse andmine ei saanud seisneda pelgalt kasutusloa olemasolu konstateerimises. Käesoleval juhul teeninuks kooskõlastuse andmine kui menetlustoiming oma eesmärki vaid juhul, kui selle andja oleks võrrelnud kasutusloas sätestatud ehitise sihtotstarvet ja kauplemisloa taotluses märgitud teenust, mille osutamist soovitakse, ning andnud selle võrdluse tulemusena sisulise seisukoha teenuse osutamise sobivusest selles ehitises. Kohustus kauplemisloa taotluse kooskõlastamiseks SAPA-ga ei tulene aga seadusest ega seaduse alusel antud aktidest. Kauplemislubade väljaandmise juhend sätestas punktis kooskõlastuste osas vaid tervisekaitsetalituse kooskõlastuse nõude toitlustamise ning olmeteenuste osutamisega seotud müügikohtade puhul. Seega on käesoleval juhul vaidlustatud kooskõlastuse puhul tegemist vaid haldusesisese menetlustoiminguga, mis ei oma loa andmise seisukohalt iseseisvat õiguslikku tähendust. Vastutus õiguspärase haldusakti (kauplemisloa) väljaandmise eest lasub lõplikul otsustajal (käesoleval juhul Kristiine Linnaosa Valitsusel), kes oli kohustatud välja selgitama kõik olulised asjaolud, kohaldades sealjuures vajadusel uurimispõhimõtet. Seda, et kooskõlastuse puhul on tegemist menetlustoiminguga, märkis Riigikohtu halduskolleegium ka 21. detsembri a määruses haldusasjas nr (RT III 2002, 4, 37). 23.Riigikohtu halduskolleegiumi 18. veebruari a otsuses haldusasjas nr (RT III 2002, 7, 61) rõhutati, et haldusmenetluse käigus toimunud menetlusnormide rikkumist saab üldjuhul halduskohtus vaidlustada vaid koos lõpliku haldusaktiga. Samas lahendis rõhutas kolleegium, et menetlustoimingute eraldi Riigikohtu halduskolleegiumi 10. juuni a kohtuotsus AS Eest... Leht 5 / 6

6 vaidlustamine saab olla vaid erandlik ja põhjendatud juhul, kui tegemist on sedavõrd olulise menetlusveaga, mis juba menetluse käigus võimaldab jõuda järeldusele, et sellise menetluse tulemusena antav akt ei saagi olla sisuliselt õiguspärane. HMS 58 sätestab, et haldusakti kehtetuks tunnistamist ei saa nõuda üksnes põhjusel, et haldusakti andmisel rikuti menetlusnõudeid või et haldusakt ei vasta vorminõuetele, kui eelnimetatud rikkumised ei võinud mõjutada asja otsustamist. Eeltoodu tõttu leiab kolleegium, et kohtud on ebaõigesti kohtuotsuse resolutiivosas tunnistanud õigusvastaseks Tallinna Säästva Arengu ja Planeerimise Ameti vaidlustatud toimingu. Seetõttu tuleb halduskohtu ja ringkonnakohtu otsus toimingu õigusvastaseks tunnistamist puudutavas osas tühistada ning teha selles osas uus otsus, millega jätta rahuldamata AS Eesti Talleks kaebus toimingu õigusvastasuse tuvastamiseks. IV. 24.Halduskohtu otsusega, millega tunnistati õigusvastaseks vaidlustatud toiming ja tühistati vaidlustatud haldusaktid, mõisteti kaebaja kasuks välja kohtukulud Tallinna Säästva Arengu ja Planeerimise Ametilt ning Kristiine Linnaosa Valitsuselt kummaltki 7680 krooni. Ringkonnakohus, jättes halduskohtu otsuse muutmata, mõistis apellatsioonimenetluses kantud õigusabikuludena kummaltki asutuselt AS Eesti Talleks kasuks välja veel 1500 krooni. HKMS 93 lg 6 näeb ette, et kui kõrgema astme kohus muudab alamalseisva kohtu lahendit või teeb lahendi asja uueks arutamiseks saatmata, muudab ta ka kohtukulude jaotust. Riigikohus tühistab halduskohtu ja ringkonnakohtu otsuse Tallinna Säästva Arengu ja Planeerimise Ameti toimingu õigusvastaseks tunnistamist puudutavas osas, mistõttu on põhjendamatu ka temalt õigusabikulude väljamõistmine. Seega tuleb halduskohtu ja ringkonnakohtu otsus tühistada ka kohtukulude väljamõistmist puudutavas osas. Kolleegium leiab, et Kristiine Linnaosa Valitsuselt kuulub väljamõistmisele AS Eesti Talleks kasuks halduskohtus toimunud menetluses kantud õigusabikulu 7680 krooni ja apellatsioonimenetluses kantud õigusabikulu 1500 krooni, kokku 9180 krooni. Tõnu ANTON Jüri PÕLD Harri SALMANN Leht 6 / Riigikohtu halduskolleegiumi 10. juuni a kohtuotsus AS Eest...

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2007, 1,

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2007, 1, Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 12.12.2006 Avaldamismärge: RT III 2007, 1, 8 3-3-1-82-06 Riigikohtu halduskolleegiumi 12. detsembri 2006.

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2009, 13,

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2009, 13, Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 09.03.2009 Avaldamismärge: RT III 2009, 13, 98 3-3-1-94-08 Riigikohtu halduskolleegiumi 9. märtsi 2009. a kohtuotsus

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

KOHTUOTSUS

KOHTUOTSUS K O H T U O T S U S Eesti Vabariigi nimel Kohus Kohtukoosseis Otsuse tegemise aeg ja koht Tallinna Ringkonnakohus, tsiviilkolleegium Eesistuja Indrek Parrest, liikmed Margo Klaar ja Imbi Sidok- Toomsalu

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2006, 39,

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2006, 39, Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 23.10.2006 Avaldamismärge: RT III 2006, 39, 335 3-3-1-57-06 Riigikohtu halduskolleegiumi 23. oktoobri 2006.

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2003, 33,

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2003, 33, Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 28.10.2003 Avaldamismärge: RT III 2003, 33, 344 3-2-1-116-03 Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 28. oktoobri 2003.

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2009, 8,

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2009, 8, Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 11.02.2009 Avaldamismärge: RT III 2009, 8, 54 3-3-1-81-08 Riigikohtu halduskolleegiumi 11. veebruari 2009.

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2009, 60,

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2009, 60, Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 14.12.2009 Avaldamismärge: RT III 2009, 60, 444 3-2-1-136-09 Riigikohtu tsiviilkolleegium 14. detsembril 2009.

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 22.03.2017 Tallinnas

Rohkem

Vaideotsus VÄLJAVÕTE ÄRISALADUSED VÄLJA JÄETUD Tallinn nr 5.1-5/ Logowest OÜ vaide Konkurentsiameti otsusele nr

Vaideotsus VÄLJAVÕTE ÄRISALADUSED VÄLJA JÄETUD Tallinn nr 5.1-5/ Logowest OÜ vaide Konkurentsiameti otsusele nr Vaideotsus VÄLJAVÕTE ÄRISALADUSED VÄLJA JÄETUD Tallinn 24.09.2014 nr 5.1-5/14-026 Logowest OÜ 15.08.2014 vaide Konkurentsiameti 16.07.2014 otsusele nr 5.1-5/14-020 rahuldamata jätmine 1. Menetluse käik

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2007, 23,

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2007, 23, Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 31.05.2007 Avaldamismärge: RT III 2007, 23, 190 3-2-1-54-07 Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 31. mai 2007. a

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2009, 29,

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2009, 29, Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 20.05.2009 Avaldamismärge: RT III 2009, 29, 213 3-2-1-48-09 Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 20. mai 2009. a

Rohkem

Kirjaplank

Kirjaplank VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/15/1585 Otsuse tegija Andmekaitse Inspektsiooni vaneminspektor Helina- Aleksandra Lettens Otsuse tegemise aeg ja koht 12.10.2015 Tallinnas Vaide esitamise aeg 31.08.2015

Rohkem

156-77

156-77 EUROOPA KOHTU OTSUS 12. oktoober 1978 * [ ] Kohtuasjas 156/77, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja: selle õigusnõunik George L. Close, keda abistas selle õigustalituse ametnik Charles Lux, kohtudokumentide

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

Maanteeamet_ettepanek rikkumise kõrvaldamiseks _juhiloa vahetamine_x

Maanteeamet_ettepanek rikkumise kõrvaldamiseks _juhiloa vahetamine_x Tamur Tsäkko peadirektor Maanteeamet info@mnt.ee Teie 1.02.2011 nr 1-19/11-00004 Õiguskantsler 3.03.2011 nr 7-4/110021/1101118 Ettepanek rikkumise kõrvaldamiseks avaldajale teises Euroopa Liidu liikmesriigis

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2006, 21,

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2006, 21, Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 15.05.2006 Avaldamismärge: RT III 2006, 21, 191 3-3-1-32-06 Riigikohtu halduskolleegiumi 15. mai 2006. a kohtumäärus

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.

Rohkem

Elva Vallavalitsus

Elva Vallavalitsus ELVA VALLAVALITSUS KORRALDUS Elva 12. märts 2019 nr 2-3/268 Elva vallas Elva linnas Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 ehitusloa muutmisega mittenõustumine 1. Asjaolud 1.1. Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 krundid

Rohkem

Juhatuse otsus

Juhatuse otsus JUHATUSE OTSUS Tallinn 17. oktoober 2014 nr. 4.1-1/55 ÜLDKORRALDUS Finantsinspektsiooni valikud lähtuvalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 575/2013 1. Õiguslik alus 1.1. Finantsinspektsiooni

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2008, 29,

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2008, 29, Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 11.06.2008 Avaldamismärge: RT III 2008, 29, 197 3-2-1-44-08 Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 11. juuni 2008.

Rohkem

Untitled

Untitled RIIGIKOHUS HALDUSKOLLEEGIUM KOHTUOTSUS Eesti Vabariigi nimel Kohtuasja number 3-3-1-81-12 Otsuse kuupäev 9. mai 2013 Kohtukoosseis Eesistuja Tõnu Anton, liikmed Indrek Koolmeister ja Ivo Pilving Kohtuasi

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (viies koda) 16. detsember 1993 Kohtuasjas C-334/92, mille esemeks on EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Hispaania) esitatud taotlus,

Rohkem

Tallinna_Ringkonnakohtu otsus Reimo Metsa asjas_

Tallinna_Ringkonnakohtu otsus Reimo Metsa asjas_ Kohus Kohtukoosseis Otsuse tegemise aeg ja koht KOHTUOTSUS EESTI VABARIIGI NIMEL Tallinna Ringkonnakohus Kaire Pikamäe, Monika Laatsit ja Virgo Saarmets 23.11.2017, Tallinn Haldusasja number Haldusasi

Rohkem

Lisa 2 Riigikohtu esimehe ettekanne Riigikogu aasta kevadistungjärgul Esimese ja teise astme kohtute aasta statistilised koondandmed (2014

Lisa 2 Riigikohtu esimehe ettekanne Riigikogu aasta kevadistungjärgul Esimese ja teise astme kohtute aasta statistilised koondandmed (2014 Esimese ja teise astme kohtute 2014. aasta statistilised koondandmed (2014. aasta jooksul saabunud kohtu ja lahendatud kohtumenetluste arv) 1 Allikas: Justiitsministeerium 1. TSIVIILKOHTUMENETLUS 1.1 Tsiviilasjade

Rohkem

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc)

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc) Kinnitatud Eesti Advokatuuri juhatuse 15. detsembri 2009. a otsusega Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord ja tasumäärad ning riigi õigusabi osutamisega kaasnevate

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus (EÜ) nr 1122/2009 Toetus maaelu arendamiseks Nõuetele

Rohkem

Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet_soovitus hea halduse tagamiseks

Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet_soovitus hea halduse tagamiseks Monica Rand Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet munitsipaalpolitsei@tallinnlv.ee Teie kuupäev nr [Seosviit] Õiguskantsler 2.12.2011 nr 7-5/110776/1105937, 7-5/110777/1105937 Soovitus hea halduse tagamiseks

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2006, 3,

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2006, 3, Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 21.12.2005 Avaldamismärge: RT III 2006, 3, 25 3-2-1-95-05 Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 21. detsembri 2005.

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS 12. juuli 1990 * Sotsiaalkindlustus Fonds national de solidarité lisatoetus Sissemaksetest sõltumatute hüvitiste eksporditavus Kohtuasjas C-236/88, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindajad:

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Kriminaalkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT III 2002, 6, 56 Vladimir Mukasei süüdistuses KrK

Väljaandja: Riigikohtu Kriminaalkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT III 2002, 6, 56 Vladimir Mukasei süüdistuses KrK Väljaandja: Riigikohtu Kriminaalkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT III 2002, 6, 56 RIIGIKOHTU KRIMINAALKOLLEEGIUMI KOHTUOTSUS Eesti Vabariigi nimel Tartus 31. jaanuaril

Rohkem

Microsoft Word otsus

Microsoft Word otsus Kohus Kohtunik Otsuse tegemise aeg ja koht KOHTUOTSUS EESTI VABARIIGI NIMEL Tallinna Halduskohus Janek Laidvee 25.11.2016, Tallinn Haldusasja number Haldusasi MTÜ Hiiu Tuul kaebus Hiiu maavanema 20.06.2016

Rohkem

K O H T U O T S U S EESTI VABARIIGI NIMEL Kohus Kohtukoosseis Otsuse tegemise aeg ja koht Haldusasja number Haldusasi Vaidlustatud kohtulahend Menetluse alus ringkonnakohtus Tallinna Ringkonnakohus Eesistuja

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2010, 1,

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2010, 1, Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 16.12.2009 Avaldamismärge: RT III 2010, 1, 1 3-2-1-125-09 Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 16. detsembri 2009.

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

Vaideotsus 5-P AS Estonian Air

Vaideotsus 5-P AS Estonian Air P E A D I R E K T O R ÄRAKIRI Vaideotsus Tallinn 26.01.2007 nr 5-P AS Estonian Air 12.01.2007 vaide Konkurentsiameti peadirektori 20.11.2006 otsusele nr 48-L rahuldamata jätmine 1. Haldusmenetlus Konkurentsiametis

Rohkem

Lahendid RIIGIKOHUS HALDUSKOLLEEGIUM KOHTUOTSUS Eesti Vabariigi nimel Kohtuasja number Otsuse kuupäev 11. veebruar 2013 Kohtukoosseis Eesi

Lahendid RIIGIKOHUS HALDUSKOLLEEGIUM KOHTUOTSUS Eesti Vabariigi nimel Kohtuasja number Otsuse kuupäev 11. veebruar 2013 Kohtukoosseis Eesi Lahendid RIIGIKOHUS HALDUSKOLLEEGIUM KOHTUOTSUS Eesti Vabariigi nimel Kohtuasja number 3-3-1-72-12 Otsuse kuupäev 11. veebruar 2013 Kohtukoosseis Eesistuja Tõnu Anton, liikmed Indrek Koolmeister ja Jüri

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM INSENERITÖÖ ALUSED OMANIKUJÄRELEVALVE Teim Elekter TÜ Jüri Gross ÜLDIST Omanikujärelevalve seaduslikuks aluseks on Ehitusseadus (ES) ja selle alusel MKM poolt kehtestatud Ehituse omanikujärelevalve kord.

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode] Olavi-Jüri Luik Vandeadvokaat Advokaadibüroo LEXTAL 21.veebruar 2014 i iseloomustab Robin Hood ilik käitumine kindlustus on rikas ja temalt raha võtmine ei ole kuritegu. Näiteks näitavad Saksamaal ja USA-s

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

K O H T U O T S U S EESTI VABARIIGI NIMEL Kohus Kohtunik Otsuse avalikult teatavakstegemise aeg ja koht Harju Maakohus, Kentmanni kohtumaja Piret Randmaa Kohtuotsus tehakse avalikult teatavaks 13.03.2012.a.

Rohkem

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 9.1.2019 A8-0475/36 36 Põhjendus BG BG. arvestades, et kahjuks ei leidnud see vastuolu erikomisjonis lahendust; 9.1.2019 A8-0475/37 37 Põhjendus BI BI. arvestades, et niinimetatud Monsanto dokumendid ja

Rohkem

Teie nr Meie nr 6-1/130800/ Vastus avaldusele Austatud Tänan Teid pöördumise eest, milles soovisite minu seisukohta mitmete politsei

Teie nr Meie nr 6-1/130800/ Vastus avaldusele Austatud Tänan Teid pöördumise eest, milles soovisite minu seisukohta mitmete politsei Teie nr Meie 21.06.2013 nr 6-1/130800/1302841 Vastus avaldusele Austatud Tänan Teid pöördumise eest, milles soovisite minu seisukohta mitmete politseiteenistust puudutavate küsimuste osas. Esmalt küsite,

Rohkem

Microsoft Word - Analyys_Jaatmeveoga liitumine_L_Kanger.doc

Microsoft Word - Analyys_Jaatmeveoga liitumine_L_Kanger.doc RIIGIKOHUS ÕIGUSTEABE OSAKOND Korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamine JäätS 69 lg 4 alusel Kohtupraktika lühianalüüs Liina Kanger haldusõiguse analüütik Tartu September 2011 Sisukord Sissejuhatus...

Rohkem

Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus Teie: nr LV-1/1880 Meie: nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala deta

Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus Teie: nr LV-1/1880 Meie: nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala deta Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus lvpost@tallinnlv.ee Teie: 03.07.2017 nr LV-1/1880 Meie: 05.09.2017 nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala detailplaneering Tallinna Linnavalitsus esitas 03.07.2017

Rohkem

Sotsiaalministeerium: kontrollkäigu kokkuvõte

Sotsiaalministeerium: kontrollkäigu kokkuvõte Kokkuvõte kontrollkäigust Sotsiaalministeeriumi Õiguskantsleri nõunikud teostasid õiguskantsleri seaduse 33 ja 34 lõike 1 alusel 04.04.2007 kontrollkäigu Sotsiaalministeeriumi. Kontrollkäigu raames kontrolliti

Rohkem

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc DOMEENIVAIDLUSTE KOMISJON OTSUS Asja number: 11-1a-274 Otsuse kuupäev: 25. november 2011 Komisjoni koosseis: Vaidlustaja: Vaidlustaja esindaja: Registreerija: Registripidaja: Vaidlustatud domeeninimi:

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT III 2001, 32, RAS Ookean (pankroti

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT III 2001, 32, RAS Ookean (pankroti Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT III 2001, 32, 339 3-2-1-134-01 RAS Ookean (pankrotis) hagis Postipankki Oy (uus ärinimi Sampo Pankki Oyj),

Rohkem

897FCEA9

897FCEA9 Hr Tõnis Lukas Haridus- ja teadusminister Munga 18 50088 TARTU Teie 13.02.2008 nr 8-4/27 Õiguskantsler 03.2008 nr 6-2/080120/00801824 Seisukoht vastuolu mittetuvastamise kohta Austatud härra minister Tänan

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

ECHR

ECHR EUROOPA INIMÕIGUSTE KOHUS TEINE OSAKOND KOHTUASI NIKITIN JT vs. EESTI (Kaebused nr 23226/16 ja veel 6) KOHTUOTSUS STRASBOURG 29. jaanuar 2019. a Käesolev kohtuotsus jõustub konventsiooni artikli 44 lõikes

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2005, 9,

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2005, 9, Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 02.03.2005 Avaldamismärge: RT III 2005, 9, 86 3-2-1-167-04 Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 2. märtsi 2005. a

Rohkem

Microsoft PowerPoint EhS [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint EhS [Compatibility Mode] Uus Ehitusseadustik Tuulikki Laesson 12.11.2015 Ehitamine 2 4. Ehitamine (1) Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

Eelnõu 24

Eelnõu 24 EHITUSSEADUSTIK Sisukord EHITUSSEADUSTIK... 6 I. OSA... 6 ÜLDOSA... 6 1. PEATÜKK... 6 ÜLDSÄTTED... 6 1. Seadustiku eesmärk... 6 2. Seadustiku kohaldamisala... 6 3. Ehitis... 6 4. Ehitamine... 7 5. Ehitusprojekt...

Rohkem

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta Keskkonnaministeerium Teie 18.11.2010 nr 1-7/8769-1 Meie 10.12.2010 nr R-10-1/120 Maareformi seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu Eesti Maaomavalitsuste Liit,

Rohkem

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10 Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK 14.03.2019 nr 1-2/10 1 Üldalused 1.1. Käesolev isikuandmete töötlemise kord (edaspidi kord) sätestab isikuandmete töötlemise põhimõtted,

Rohkem

RIIGIKOHUS TSIVIILKOLLEEGIUM KOHTUOTSUS Eesti Vabariigi nimel Kohtuasja number Otsuse kuupäev Kohtukoosseis Kohtuasi Vaidlustatud kohtulah

RIIGIKOHUS TSIVIILKOLLEEGIUM KOHTUOTSUS Eesti Vabariigi nimel Kohtuasja number Otsuse kuupäev Kohtukoosseis Kohtuasi Vaidlustatud kohtulah RIIGIKOHUS TSIVIILKOLLEEGIUM KOHTUOTSUS Eesti Vabariigi nimel Kohtuasja number 3-2-1-71-12 Otsuse kuupäev Kohtukoosseis Kohtuasi Vaidlustatud kohtulahend Kaebuse esitaja ja kaebuse liik Tsiviilasja hind

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

A5 kahjukindlustus

A5 kahjukindlustus Finantsinspektsioon I Kahjukindlustusest Mida peaks teadma enne kahjukindlustuse ostmist? Kindlustuslepingut sõlmides peab kindlustusvõtja (klient) olema: kannatlik ja läbi lugema kõik tingimused olema

Rohkem

Täida dokumendi properties TITLE väli

Täida dokumendi properties TITLE väli R I I G I K O H U S DISTSIPLINAARKOLLEEGIUM O T S U S Distsiplinaarasja number Otsuse kuupäev 27. märts 2019. a Kohtukoosseis Kohtuasi Distsiplinaarmenetluse algatajad Asja läbivaatamise kuupäev Istungil

Rohkem

6iguskantsleri ettepanek nr 1 kuusalu vallavolikogule_maamaksumäärade kehtestamine

6iguskantsleri ettepanek nr 1 kuusalu vallavolikogule_maamaksumäärade kehtestamine Hr Tõnu Tamm Volikogu esimees Kuusalu Vallavolikogu Kiiu Mõis 74604 Kuusalu vald Teie nr Õiguskantsler.01.2006 nr 6-8/1922 ETTEPANEK Kuusalu Vallavolikogu 09.12.2004 määruse nr 20 Maamaksu kompenseerimise

Rohkem

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid )

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid ) 1(6) 1. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna kujundamise põhimõtted Aktsiaselts tegevuskulude arvestuse aluseks on auditeeritud ja kinnitatud aastaaruanne. Hinnakujunduse analüüsis kasutatakse Aktsiaseltsi

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

4-73

4-73 EUROOPA KOHTU OTSUS 14. MAI 1974 * Kohtuasjas 4/73, J. NOLD, KOHLEN- UND BAUSTOFFGROSSHANDLUNG, Saksa õiguse alusel asutatud usaldusühing, asukoht Darmstadt, esindaja: Manfred Lütkehaus, Esseni advokatuur,

Rohkem

OTSUS nr 8-4/ Tegevusloa andmine, tegevusloa kõrvaltingimuste kehtestamine ja tüüptingimuste kooskõlastamine 1. Haldusmenetluse alu

OTSUS nr 8-4/ Tegevusloa andmine, tegevusloa kõrvaltingimuste kehtestamine ja tüüptingimuste kooskõlastamine 1. Haldusmenetluse alu OTSUS 09.09.2019 nr 8-4/2019-005 Tegevusloa andmine, tegevusloa kõrvaltingimuste kehtestamine ja tüüptingimuste kooskõlastamine 1. Haldusmenetluse alustamine AS Eesti Post (edaspidi Eesti Post) omab kehtivat

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

ja 51-86

ja 51-86 Liidetud kohtuasjad 358/85 ja 51/86 [...] Euroopa Parlamendi tegevuskohad Resolutsioon Brüsselis vajaminevate ruumide kohta Õiguspärasus Paralleelmenetluste välistamine [...] EUROOPA KOHTU OTSUS 22. september

Rohkem

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi Vorm KMD INF A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 0. kuupäevaks Kinnitan, et deklareeritavad arved puuduvad Esitan arvete andmed

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.1.2014 COM(2014) 46 final 2014/0021 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS 30. juunil 2005 Haagis sõlmitud kohtualluvuse kokkuleppeid käsitleva konventsiooni Euroopa Liidu nimel heakskiitmise

Rohkem

Tervise- ja tööministri määruse "Töövaidluskomisjoni juhataja nõuetele vastavuse hindamise kord eelnõu seletuskiri 1. Sissejuhatus 1.1. Sisukokkuvõte

Tervise- ja tööministri määruse Töövaidluskomisjoni juhataja nõuetele vastavuse hindamise kord eelnõu seletuskiri 1. Sissejuhatus 1.1. Sisukokkuvõte Tervise- ja tööministri määruse "Töövaidluskomisjoni juhataja nõuetele vastavuse hindamise kord eelnõu seletuskiri 1. Sissejuhatus 1.1. Sisukokkuvõte Määrus kehtestatakse 1. jaanuaril 2018. aastal jõustuva

Rohkem

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf Maksu- ja Tolliamet Maksukohustuslane Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks

Rohkem

Riigi esindamine kohtus 2011

Riigi esindamine kohtus 2011 Riigi esindamine kohtus 212. aastal Alar Must Tallinn 213 Justiitshalduspoliitika osakond järelevalve ja õigusteeninduse talitus Väljaandja: Justiitsministeerium Tõnismägi 5a 15191 Tallinn Telefon: 6 28

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa OTSUS Tallinn 20.06.2007 J.1-45/07/4 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine Elisa Eesti AS- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

TASUTA ÕIGUSABI TAOTLUSE VORM

TASUTA  ÕIGUSABI  TAOTLUSE  VORM 30.11.2018 L 306/61 KODU- JA TÖÖKORRAD ÜLDKOHUS TASUTA ÕIGUSABI TAOTLUSE VORM Igal füüsilisel või juriidilisel isikul olenemata sellest, kas teda esindab advokaat, kes soovib taotleda tasuta õigusabi Üldkohtusse

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 01.06.2002 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 22.06.2002 Avaldamismärge: RT I 2000, 49, 314 Meditsiinilisel

Rohkem

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

KÄSKKIRI nr 1-3/32 Riigieelarvelise toetuse andmise kord Käskkiri kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 31. mai a määruse nr 39 Siseminis

KÄSKKIRI nr 1-3/32 Riigieelarvelise toetuse andmise kord Käskkiri kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 31. mai a määruse nr 39 Siseminis KÄSKKIRI 28.03.2018 nr 1-3/32 Riigieelarvelise toetuse andmise kord Käskkiri kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 31. mai 2012. a määruse nr 39 Siseministeeriumi põhimäärus 23 lõike 2 punktide 2 ja 14 alusel.

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (teine koda) 14. veebruar 2019 * Eelotsusetaotlus Isikuandmete töötlemine Direktiiv 95/46/EÜ Artikkel 3 Koh

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (teine koda) 14. veebruar 2019 * Eelotsusetaotlus Isikuandmete töötlemine Direktiiv 95/46/EÜ Artikkel 3 Koh Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (teine koda) 14. veebruar 2019 * Eelotsusetaotlus Isikuandmete töötlemine Direktiiv 95/46/EÜ Artikkel 3 Kohaldamisala Politseiametnikest politseijaoskonnas menetlustoimingute

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri SELETUSKIRI Perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse seaduse alusel kehtestatud haridus- ja teadusministri määruste muutmise eelnõu juurde I. SISSEJUHATUS Määrust muudetakse perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015 TSD lisa 1 täitmise juhend Olulisemad muudatused deklareerimisel alates 01.01.2015 vorm TSD lisal 1. Alates 01.01.2015 muutus vorm TSD ja tema lisad. Deklaratsioonivorme muutmise peamine eesmärk oli tagada

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS 7. juuli 1992 * Direktiiv 90/366/EMÜ üliõpilaste elukohaõiguse kohta Õiguslik alus Euroopa Parlamendi prerogatiivid [ ] Kohtuasjas C-295/90, Euroopa Parlament, esindajad: Euroopa Parlamendi

Rohkem