PR_INI

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "PR_INI"

Väljavõte

1 Euroopa Parlament Istungidokument A8-0180/ RAPORT tehnilise abi tulevikuväljavaadete kohta ühtekuuluvuspoliitikas (2016/2303(INI)) Regionaalarengukomisjon Raportöör: Ruža Tomašić RR\ docx PE v02-00 Ühinenud mitmekesisuses

2 PR_INI SISUKORD lk EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI TEPANEK... 3 SELUSKIRI EELARVEKOMISJONI KIRI TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA VASTUTAVAS KOMISJONIS NIMELINE LÕPPHÄÄLUS VASTUTAVAS KOMISJONIS PE v /16 RR\ docx

3 EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI TEPANEK tehnilise abi tulevikuväljavaadete kohta ühtekuuluvuspoliitikas (2016/2303(INI)) Euroopa Parlament, võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle XVIII jaotist, võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri aasta määrust (EL) nr 1303/2013, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendusja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006 (edaspidi ühissätete määrus ) 1, võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri aasta määrust (EL) nr 1299/2013 erisätete kohta, mis käsitlevad Euroopa Regionaalarengu Fondist toetuse andmist Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgil 2, võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri aasta määrust (EL) nr 1300/2013, mis käsitleb Ühtekuuluvusfondi ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1084/2006 3, võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri aasta määrust (EL) nr 1301/2013, mis käsitleb Euroopa Regionaalarengu Fondi ja majanduskasvu ja tööhõivesse investeerimise eesmärgiga seonduvaid erisätteid ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1080/2006 4, võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri aasta määrust (EL) nr 1304/2013, mis käsitleb Euroopa Sotsiaalfondi ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1081/2006 5, võttes arvesse komisjoni 7. jaanuari aasta delegeeritud määrust (EL) nr 240/2014, millega sätestatakse Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidega seotud Euroopa partnerluse käitumisjuhend 6, võttes arvesse ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus struktuurireformi tugiprogrammi kehtestamise kohta ajavahemikuks ning määruste (EL) nr 1303/2013 ja (EL) nr 1305/2013 muutmise kohta (COM(2015)0701), võttes arvesse oma 16. veebruari aasta resolutsiooni töökohtade loomisse ja majanduskasvu elavdamisse investeerimise ning Euroopa struktuuri- ja 1 ELT L 347, , lk ELT L 347, , lk ELT L 347, , lk ELT L 347, , lk ELT L 347, , lk ELT L 74, , lk 1. RR\ docx 3/16 PE v02-00

4 investeerimisfondide panuse maksimeerimise kohta: hinnang ühissätete määruse artikli 16 lõike 3 kohasele aruandele 1, võttes arvesse oma 9. septembri aasta resolutsiooni töökohtadesse ja majanduskasvu investeerimise ning majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse edendamise kohta liidus 2, võttes arvesse oma 10. mai aasta resolutsiooni uute territoriaalsete arengu vahendite kohta ühtekuuluvuspoliitikas : integreeritud territoriaalsed investeeringud ning kogukonna juhitud kohalik areng 3, võttes arvesse kontrollikoja 16. veebruari aasta eriaruannet Kreekale tehnilise abi andmise parandamiseks tuleb tulemustele rohkem tähelepanu pöörata, võttes arvesse põhjalikku analüüsi Tehniline abi komisjoni algatusel, mille sisepoliitika peadirektoraat (poliitikaosakond B: struktuuri- ja ühtekuuluvuspoliitika) avaldas septembris 2016, võttes arvesse eelarvekomisjoni kirja, võttes arvesse kodukorra artiklit 52, võttes arvesse regionaalarengukomisjoni raportit (A8-0180/2017), A. arvestades, et tehnilisel abil, kas komisjoni või liikmesriikide algatusel, on oluline koht kõigis ühtekuuluvuspoliitika rakendamise etappides ning see on oluline vahend, mille abil saada ja hoida tööl pädevaid haldustöötajaid, luues Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide haldamiseks ja kasutamiseks stabiilse süsteemi ning kõrvaldades kitsaskohad rakendamisel ja kasutajate abistamisel kvaliteetsete projektide väljatöötamisel; arvestades, et tuleks uurida tehnilise abi kasutamise võimalusi programmide ettevalmistusetapis; B. arvestades, et kohalikel, piirkondlikel ja riiklikel ametiasutustel puudub sageli vajalik suutlikkus Euroopa struktuuri- ja investeerimisfonde tõhusalt ja tulemuslikult rakendada ning organiseerida partnerlust muude avaliku sektori asutustega, kaasa arvatud linnade avaliku sektori asutused, majandus- ja sotsiaalpartnerid ning kodanikuühiskonna esindajad, kooskõlas ühissätete määruse artikliga 5; arvestades, et haldussuutlikkus on liikmesriigiti ja piirkonniti väga erinev; C. arvestades, et ühtekuuluvuspoliitika ettevalmistamisel ja rakendamisel osalevatele partneritele tuleks suunata ka tehnilise abi meetmeid, eelkõige suutlikkuse suurendamise, võrkude loomise ja ühtekuuluvuspoliitikat puudutava teabevahetuse valdkonnas; D. arvestades, et kohalikel, piirkondlikel ja riiklikel ametiasutustel on raske hoida kvalifitseeritud töötajaid, kes lahkuvad sageli paremini tasustatud töökohtadele erasektoris või riigiasutustes; arvestades, et see kahandab olulisel määral ametiasutuste suutlikkust Euroopa struktuuri- ja investeerimisfonde edukalt rakendada ja ühtekuuluvuse eesmärke 1 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2017) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2015) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0211. PE v /16 RR\ docx

5 saavutada; E. arvestades, et tehnilise abi järelevalvet ja hindamist saab veelgi paremaks muuta, hoolimata sellest, et programmitöö periood on rohkem tulemustele suunatud ja et peaaegu pool sellest ajast on juba möödas; F. arvestades, et on vaja optimeerida seost komisjoni algatusel antava tehnilise abi ning riigi ja piirkonna tasemel võetavate tehnilise abi meetmete vahel; Tehniline abi komisjoni algatusel (ühissätete määruse artikkel 58) 1. märgib, et komisjoni algatusel antava tehnilise abi olemasolevad vahendid on eelmise programmitöö perioodiga võrreldes suurenenud 0,35 %-ni Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi iga-aastasest toetusest pärast mahaarvamisi Euroopa ühendamise rahastule ja Euroopa abifondile enim puudust kannatavate isikute jaoks; 2. väljendab heameelt komisjoni tegevuse üle, mida rahastatakse tehnilisest abist, eriti seoses TAIEX REGIO PEER 2 PEER vahendi, oskuste raamistiku ja enesehindamisvahendi ning ausameelsuse kokkulepetega, samuti seoses praktilise käsiraamatuga avaliku hanke valdkonna 25 levinuima vea vältimise kohta ning kõigi liikmesriikide avaliku hanke valdkonna haldussuutlikkust käsitleva uuringuga; palub liikmesriikidel kasutada selliseid algatusi; rõhutab, et sellised vahendid peaksid olema aasta järgses ühtekuuluvuspoliitikas tähtsamal kohal, ja kutsub seepärast komisjoni suurendama kohalikul ja piirkondlikul tasandil, sealhulgas saartel, teadlikkust nende kasutamisest; soovitab, et TAIEX REGIO PEER 2 PEER vahendi kohaldamisala laiendataks kõigile partneritele kooskõlas ühissätete määruse artikliga 5, et tagada ulatuslik kogemuste vahetamine, aidata kaasa suutlikkuse suurendamisele ja hõlbustada heade tavade ülevõtmist; 3. peab vajalikuks, et komisjon algataks katseprojekti "Ausameelsuse kokkulepped - tsiviilkontrolli mehhanism ELi fondide kaitsmiseks" tulemuslikkuse ja lisaväärtuse hindamise; 4. võtab teadmiseks Kreeka töörühma ja Küprose toetusrühma tegevuse positiivse mõju Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide rakendamisele neis kahes riigis, eriti vastuvõtmismääradele, pidades meeles, et see on vaid üks näitajatest, mille põhjal anda ühtekuuluvuspoliitikale soodne hinnang; märgib aga, et Euroopa Kontrollikoja eriaruande Kreekale tehnilise abi andmise parandamiseks tuleb tulemustele rohkem tähelepanu pöörata kohaselt on tõhusa ja kestliku reformi eesmärkide täitmine olnud ebaühtlane; palub seetõttu komisjonil aru anda struktuurireformi tugiteenistuse tegevuse tulemustest Kreekas; rõhutab vajadust jätkata ja parandada parema rakendamise rakkerühma tööd aasta programmitöö perioodi kogemuste põhjal, et toetada teisi liikmesriike, kellel on raskusi ühtekuuluvuspoliitika rakendamisel; 5. võtab teadmiseks struktuurireformi tugiprogrammi loomise ning tunnistab selle võimalikku kasu ühtekuuluvuspoliitikale ja muudele valdkondadele; nõuab, et see oleks sidus ja kooskõlas riigipõhiste soovitustega ühtekuuluvuspoliitika valdkonnas; on siiski RR\ docx 5/16 PE v02-00

6 seisukohal, et programmi võimalik pikendamine ei tohiks mõjutada ühtekuuluvuspoliitika valdkondlikke eesmärke ega tohiks Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide tehnilise abi vahendeid vähendada; palub komisjonil koostöös liikmesriikidega tagada võimalikult suur kooskõla ja vastastikune täiendavus struktuurireformi tugiprogrammist rahastatavate meetmete ja Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide raames antava tehnilise abi vahel, et koondada jõupingutused ühtekuuluvuspoliitika eesmärkide saavutamisele; 6. võtab teadmiseks komisjoni regionaal- ja linnapoliitika peadirektoraadi koostatud tehnilise abi strateegia; soovitab välja töötada laiaulatuslikuma tehnilise abi strateegia, millega tagatakse parem koordineerimine ja mis hõlmab kõiki peadirektoraate, mis tegelevad Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidega, samuti ühtekuuluvuspoliitikaga seotud struktuurireformi tugiteenistuse tegevust, et ühtlustada toetusi, vältida kordamist ning suurendada koostoimet ja täiendavust; 7. rõhutab, kui tähtis on tehniline abi finantsinstrumentide puhul, mille kasutamine on hüppeliselt kasvanud, vaatamata sellele, et need on oma olemuselt üsna keerulised; väljendab sellega seoses heameelt komisjoni ja Euroopa Investeerimispanga vahelise partnerluse üle ühiste finantsinstrumentide tehnilise nõustamisplatvormi (Fi-compass) koostamisel; kutsub komisjoni üles tehnilist abi paremini suunama, et hõlmata valdkondi, kus haldusasutustel ja abisaajatel on kõige rohkem raskusi; kiidab heaks Euroopa investeerimisnõustamise keskuse tehnilise täiustamise Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide ning Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi ühendamiseks; rõhutab siiski, et suurema võimekuse ja lihtsustamise ilmnemisel selles konkreetses valdkonnas peaks lõppkokkuvõttes tehniline abi finantsinstrumentide puhul vähenema; rõhutab ühtlasi, et on vaja, et see täiendaks tehnilise abi meetmeid, mida võetakse madalamal, st riigi ja piirkonna tasandil; 8. tunneb heameelt abi üle, mida pakutakse liikmesriikidele JASPERSi (ühisabi Euroopa piirkondade projektide toetamiseks) tehnilise abi rahastu raames, mis pakub liikmesriikidele teadmisi, et aidata neil valmistada ette suuri projekte, mida kaasrahastavad ERF ja ühtekuuluvusfond; ootab huviga kontrollikoja aastaks kavandatud eriaruannet, mille eesmärk on kontrollida, kas JASPERS on parandanud abisaavate suurte projektide arengut, mida EL kaasrahastab, ning seeläbi aidanud kaasa projektide kvaliteedi parandamisele ning liikmesriikide haldussuutlikkuse suurendamisele; rõhutab sellega seoses, et vaja on tähelepanelikult analüüsida seda, kuidas JASPERSi tegevus perioodil on sõltumatu kvaliteedikontrolli abil parandanud projekti kvaliteeti ja vähendanud suuremate projektide kinnitamisele kuluvat aega komisjonis; 9. märgib, et kuna tehnilist abi kasutati esmakordselt ühtekuuluvuspoliitika vallas, ei ole üldisemalt analüüsitud selle tegelikku panust; samuti on seepärast raske anda põhjalikku hinnangut selle tähtsusele ja panusele haldussuutlikkuse suurendamisesse ja institutsioonide tugevdamisesse eesmärgiga tagada Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide tõhus haldamine; nõuab seepärast rohkem teavet tehnilise abi meetmete kohta ja nende suuremat läbipaistvust, Euroopa Parlamendile olulisemat rolli järelevalve ja kontrolli vallas ning põhjaliku uuringu läbiviimist tehnilise abi panuse kohta ühtekuuluvuspoliitika valdkonnas; 10. tuletab meelde, kui tähtsad on asjakohased ja sihipärased näitajad, mis võimaldavad mõõta Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide kulutuste tulemusi ja mõju, ning kui tähtis on PE v /16 RR\ docx

7 tehnilise abi kättesaadavus vastavaks järelevalveks; leiab, et ühiste näitajate kasutuselevõtmine oli esimene samm selles suunas, kuid sellega kaasnes rida puudusi, nagu liigne keskendumine tulemustele, kaugema perspektiivi puudumine ja kohandatud teabevajaduste kokkusobimatus; nõuab tungivalt, et komisjon teeks jõupingutusi aruandlus- ja hindamissüsteemi parandamiseks, töötades järgmiseks programmiperioodiks välja asjakohasemad näitajad; 11. palub komisjonil valmistada ette meetmed ja vahendid, et anda tehnilist abi ELi makropiirkondlike strateegiate elluviimiseks, võttes arvesse selliste strateegiate rakendamisel saadud mitmesuguseid kogemusi ja nende edukuse määra, samuti asjaolu, et strateegia hõlmab osalejaid, kes ei ole liikmesriigid, ning väheste rahaliste vahendite ja ebapiisava inimressursiga riike; on seisukohal, et tulemuslikum oleks aidata välja töötada olulisemaid projekte makropiirkondlikul tasandil, mida saaks rahastada ühtekuuluvuspoliitikast; 12. rõhutab, et oluline on võtta konkreetseid tehnilise abi meetmeid mahajäänud piirkondade reindustrialiseerimise edendamiseks, et meelitada sinna tööstusinvesteeringuid kõrgtehnoloogia ja innovatsiooni sektoritesse, millel on vähene keskkonnamõju; 13. palub komisjonil näha ette tehnilist abi, täpsemalt liikmesriikide töörühmad, et hoida ära viivitusi selliste organite moodustamisel ja rakenduskavade koostamisel, mida on liikmesriikidel vaja ühtekuuluvuspoliitika raames pärast aastat; Tehniline abi liikmesriikide algatusel (ühissätete määruse artikkel 59) 14. rõhutab, et EL kaasrahastab liikmesriikidele antavat tehnilist abi viie Euroopa struktuurija investeerimisfondi raames programmitöö perioodil ligikaudu 13,4 miljardi euro väärtuses; 15. rõhutab, et tehniline abi erineb sisuliselt teistest meetmetest, mida rahastatakse Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidest, ning et seetõttu on selle tulemusi eriti raske ja keeruline mõõta; on siiski arvamusel, et arvestades selle vajalikkust, sellest eraldatavate vahendite hulka ja selle potentsiaali, on strateegiline, läbipaistev ja koordineeritud lähenemisviis eri juhtimistasanditel ja paindlikkus väga vajalik selleks, et võtta arvesse liikmesriikides haldusasutuste tuvastatud vajadusi; 16. rõhutab, et aasta tulemuslikkuse hindamine annab teavet tehnilise abi kasutamise tulemuste kohta programmitöö perioodil ja tagab, et need ei saabu aasta järgse perioodi arutelu jaoks liiga hilja; nõuab seetõttu laiemat arutelu tehnilise abi tõhususe ja tulemuste kohta ning vaheanalüüsi tegemist; 17. väljendab muret selle pärast, et teatavates liikmesriikides ei jõua tehniline abi tõhusalt ja tulemuslikult kohalike ja piirkondlike omavalitsusteni, kelle haldussuutlikkus on tavaliselt kõige väiksem; rõhutab, et väga oluline on luua usaldusväärsed ja läbipaistvad teabevahetuskanalid valitsuse eri tasandite vahel Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide edukaks rakendamiseks ja ühtekuuluvuspoliitika eesmärkide saavutamiseks, taastades usalduse ELi ja tema tegevuse tõhusa toimimise suhtes; on seisukohal, et kõigil ühtekuuluvuspoliitika partneritel on selles tähtis osa ning teeb RR\ docx 7/16 PE v02-00

8 ettepaneku, et komisjon osaleks järgmisel programmitöö perioodil otseselt partnerite mõjuvõimu suurendamises; kutsub liikmesriike üles märkimisväärselt suurendama jõupingutusi, et lihtsustada ühtekuuluvuspoliitika eeskirjade, sealhulgas eelkõige tehnilist abi käsitlevate sätete rakendamist; peab seetõttu näitena kiiduväärseks Poolas ühtekuuluvuspoliitika rakendamisel kasutusele võetud mitmeastmelist süsteemi (tehnilise abi kolm sammast), mis võimaldab toimida rohkem tulemuspõhiselt, koordineeritult, strateegiliselt ja läbipaistvalt ning loob suuremat lisaväärtust; palub avaliku sektori asutustele tehnilist abi andvate erafirmade tegevuse tulemusi rangemalt kontrollida, et vältida võimalikke huvikonflikte; 18. rõhutab, et inimressursside arengule suunatud tehnilist abi tuleb kasutada selleks, et täita vajadusi, mis on töötajate arengukavades ja erikoolituste käigus eelnevalt kindlaks tehtud; 19. rõhutab, et valitsuse madalamate tasandite võimekus on samuti oluline, et uued territoriaalse arengu vahendid, nagu kogukonna juhitud kohalik areng ja integreeritud territoriaalsed investeeringud, oleksid edukad; nõuab kogukonna juhitud kohaliku arengu edasist detsentraliseerimist; märgib, et kuigi tehnilise abi tulemusi võib olla raske mõõta, ei ole see sugugi võimatu, eriti selle kulutasuvuse osas; rõhutab, et mõnedes liikmesriikides ei ole kulutasuv tehniline abi, mida antakse Euroopa Regionaalarengu Fondi rakendamise täieliku süsteemi loomiseks ja integreeritud territoriaalsete investeeringute rakendamise süsteemi loomiseks; märgib siiski, et suuremaid kulusid võivad osaliselt selgitada konkreetsed asjaolud, mis nõuavad suuremaid jõupingutusi, nt uue süsteemi loomine; nõuab seepärast selgete kontrollimehhanismide kehtestamist, eelkõige tehnilise abi läbirääkimiste vähese läbipaistvuse osas; tuletab meelde kohalike algatusrühmade tähtsat rolli, eelkõige kogukonna juhitud kohalikus arengus, ja on seisukohal, et liikmesriigid peaksid andma tehnilist abi, et toetada algatusrühmade väärtuslikku panust liidu kestlikku kohalikku arengusse; 20. juhib tähelepanu vajadusele hõlmata tehnilise abi meetmetega tehniliselt ja majanduslikult teostatavate projektide rahastamist, mis võimaldab liikmesriikidel esildada ühtekuuluvuspoliitika raames rahastamiskõlblikke strateegilisi projekte; 21. märgib murega, et kestliku linnaarengu integreeritud meetmete rakendamisel, kui ülesanded delegeeritakse linnavõimudele, kes tegutsevad vahendusasutustena, ei saada sageli vajalikku tehnilist abi suutlikkuse tagamiseks; on sellega seoses seisukohal, et tehnilist abi tuleks linnapiirkondade tasandil tugevdada, võttes arvesse linnavõimude rolli ühtekuuluvuspoliitikas ja vajadust luua tugev suutlikkus Euroopa linnade tegevuskava ja Amsterdami pakti edasiseks rakendamiseks; 22. märgib, et aasta programmitöö perioodil nähakse ette kohalike omavalitsuste suurem kaasamine; rõhutab, et see eeldab paremaid tehnilisi ja haldusoskusi; palub komisjonil uurida algatusi ja mehhanisme, mis võimaldavad kohalikel osalejatel kasutada täiel määral ära Euroopa investeerimis- ja struktuurifondide määrustega ette nähtud programmitöö võimalusi; 23. juhib tähelepanu Euroopa partnerluse käitumisjuhendile, kus määratakse kindlaks vajadus aidata asjaomastel partneritel tugevdada institutsioonilist suutlikkust, et ette valmistada ja rakendada programme; rõhutab, et paljud liikmesriigid ei kohalda Euroopa partnerluse käitumisjuhendit; on ühtlasi seisukohal, et eespool nimetatud käitumisjuhendi artiklis 5 kindlaks määratud peamisi põhimõtteid ja häid tavasid seoses asjaomaste partnerite PE v /16 RR\ docx

9 kaasamisega partnerluslepingu ja programmide ettevalmistamisse tuleks ka tegelikult rakendada, pöörates eelkõige tähelepanu asjaomase teabe õigeaegsele avaldamisele ja lihtsale ligipääsetavusele; rõhutab, et järjepidevuse parandamiseks ja õigusliku ebakindluse kaotamiseks on vaja selgeid ELi suuniseid; 24. rõhutab, et tehnilise abi andmine ja rahastamine tuleb teha ülesandeks pädevatele isikutele, kes on võimelised andma pidevat abi; rõhutab, et selline rahastamine ei tohiks mingil juhul asendada riiklikku rahastamist selles valdkonnas ja et tuleks järk-järgult strateegiliselt üle minna meetmetele, nagu suutlikkuse suurendamine, teabevahetus või kogemuste vahetamine, mis loovad suuremat lisaväärtust ühtekuuluvuspoliitikas üldiselt; 25. rõhutab, et oluline on kaasata institutsioone, kes ei kuulu juhtimissüsteemi, kuid millel on otsene mõju ühtekuuluvuspoliitika elluviimisele; tuletab meelde, et neil institutsioonidel tuleb aidata suurendada oma haldussuutlikkust ja standardeid koolituse, teadmiste vahetamise, suutlikkuse suurendamise, võrgustikutöö ja projektide juhtimiseks vajalike IT-süsteemide loomise kaudu; rõhutab, et parem teavitamine Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide toel saavutatud tulemustest ja edust ning nende parem nähtavus võib aidata taastada kodanike usaldust Euroopa eesmärkide vastu; nõuab seetõttu eraldi teabevahetuse eelarvepunkti loomist liikmesriigi algatusel antava tehnilise abi raames; kutsub komisjoni edendama tehnilise abi meetmete asendatavust, et võimaldada mastaabisäästu ja mitmesuguste Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide ühiste meetmete rahastamist; 26. rõhutab, et liigsete menetluslike probleemide vähendamiseks peaks tulevikus antav tehniline abi olema üha rohkem suunatud abisaajale/projektile, sõltumata sellest, kas see on seotud avalik-õigusliku, era- või kodanikuühiskonna sektoriga, et tagada uuenduslike ja hästi kavandatud projektide esitamine, mis sobivad juba kasutusel olevate strateegiatega ja mille puhul välditakse tüüplahenduste kasutamist; palub liikmesriikidel välja töötada mehhanismid Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidest abisaajate kaasamiseks tehnilise abi rakendamisse ja järelevalvesse; soovitab, et liikmesriigid looksid infopunktide võrgustiku, mille vahendusel saaksid võimalikud abisaajad teavet olemasolevate rahastamisallikate, rakenduskavade ja projektikonkursside, samuti taotlusvormide täitmise ja projektide elluviimise kohta; 27. juhib tähelepanu tõsiasjale, et tehnilist abi võib pidada lihtsaks ja paindlikuks vahendiks, mida on võimalik kohandada muutuvatele oludele; on seisukohal, et tehniline abi peab aitama kaasa projektide jätkusuutlikkusele, st nende kestmisele, keskendudes ühtekuuluvuspoliitika peamistele valdkondadele ja soodustades pikaajaliste tulemuste saavutamist, näiteks projektid, millega luuakse püsivaid töökohti; rõhutab sellega seoses, et tehnilist abi võib kasutada uuenduslike lahenduste katseprojektideks; 28. nõuab liikmesriikidelt paremat aruandlust nende meetmete kohta, mida rahastatakse tehnilisest abist aasta järgsel programmitöö perioodil, ning samuti saadud tulemuste kohta; rõhutab, et parem läbipaistvus on vajalik selleks, et suurendada tehnilise abi nähtavust ja jälgida, kuidas ja kus seda kulutatakse, eesmärgiga saavutada suurem vastutus, kaasa arvatud selge kontrolljälg; leiab, et sel puhul tuleks kaaluda korrapäraselt uuendatavate ja avalikkusele kättesaadavate andmebaaside loomist liikmesriikide kavandatavate ja võetud meetmete kohta, kasutades komisjonis Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide jaoks loodud avatud andmete portaali kaudu saadud kogemusi; RR\ docx 9/16 PE v02-00

10 29. märgib, et praeguse programmitöö perioodi puhul tuli liikmesriikidel valida, kas lisada tehniline abi rakenduskavasse peamise suunana või kasutada konkreetset tehnilise abi rakenduskava; palub komisjonil analüüsida, millise valikuga on saavutatud paremaid tulemusi ning mis võimaldab paremat järelevalvet ja hindamist, arvestades liikmesriikide erinevat institutsioonilist tausta; 30. nõuab tehnilise abi suuremat kasutamist Euroopa territoriaalse koostöö vallas ja sellega seotud programmides ning eriti piiriüleses koostöös, sest neil valdkondadel on oma eripära ja need vajavad tuge rakendamise kõikides etappides, et sel viisil soodustada koostööd ja asjaomaste programmide sidusust; 31. palub komisjonil kaaluda kõiki neid elemente seadusandliku ettepaneku ettevalmistamisel aasta järgse ühtekuuluvuspoliitika kohta, võttes arvesse praegusel ja eelmisel programmitöö perioodil saadud kogemusi; 32. palub komisjonil korraldada nii keskselt kui ka koostöös liikmesriikidega hallatava tehnilise abi järelhindamine; 33. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile. PE v /16 RR\ docx

11 SELUSKIRI Kuigi tehnilist abi on rakendatud ühtekuuluvuspoliitika kontekstis alates aastast, ei ole Euroopa Parlamendis kunagi koostatud üldist analüüsi selle panuse ja osa kohta. Tehniline abi on oluline kuluvaldkond, sellel ei ole selget määratlust ning on raske üksikasjalikult hinnata selle tähtsust ja panust institutsioonide tugevdamisse ja haldussuutlikkuse parandamisse, et saavutada Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide tõhus haldamine. Programmitöö perioodi puhul on tehniline abi määratletud ühissätete määruses ning seda võib anda komisjoni (artikkel 58) või liikmesriikide (artikkel 59) algatusel. Uute tehnilise abi sätetega on tehtud teatud uuendused, eelkõige: institutsiooniline tugevdamine ja haldussuutlikuse suurendamine ning meetmed, et tuvastada, tähtsustada ja rakendada struktuuri- ja haldusreforme majandus- ja sotsiaalprobleemide lahendamiseks teatavates liikmesriikides. Ühissätete määruse artikli 118 kohaselt moodustavad komisjoni algatusel tehnilisele abile eraldatud vahendid praeguses programmitöö perioodis 0,35 % fondide iga-aastastest eraldistest. See tähendab kasvu 0,1 % võrra, võrreldes perioodiga Tehnilist abi võib rahastada erinevatest eelarveridadest ning kasutada paindlikult, seega on keeruline saavutada lõplikku summat või selget arusaama selle eelarvemehhanismist ja rahastatavatest meetmetest. ELi tasandil toetatakse tehnilisest abist teiste meetmete seas institutsioonide tugevdamist ja haldussuutlikkuse parandamist fondide tõhusaks haldamiseks. Raportöör soovib kasutada võimalust, et väljendada heameelt meetmete üle, mille komisjon töötas hiljuti välja koos tehnilise abi ressurssidega: oskuste raamistik, sellega seotud enesehindamisvahend ja ausameelsuse kokkulepped tsiviilkontrolli mehhanism ELi fondide kaitsmiseks. Oskuste raamistik ja enesehindamisvahend on tööalased abivahendid, mis aitavad fonde haldavatel asutustel tugevdada oma inimressurssidega seotud suutlikkust. Oskuste raamistik ja enesehindamisvahend on paindlikud ja kohandatavad nii, et neid saab kohaldada liikmesriikide eri organisatsiooniliste struktuuride suhtes. Lisaks on katseprojekti Ausameelsuse kokkulepped tsiviilkontrolli mehhanism ELi fondide kaitsmiseks eesmärk uurida ja edendada ausameelsuse kokkulepete kasutamist ELi fondide pettuse ja korruptsiooni vastase järelevalve elluviimisel ning see on vahend, mille abil suurendada läbipaistvust ja vastutust, suurendada usaldust lepinguosaliste ametiasutuste ja valitsuste vastu, parandada avaliku sektori hankijate mainet, hoida kulusid kokku ja parandada konkurentsi paremate hangete abil. Liikmesriikidele viiest Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondist antav tehniline abi ulatub ligikaudu 13,4 miljardi euroni. Tehnilist abi võib pidada muutuste võimaldajaks ning sellest saadav täielik kasu ilmneb üksnes tulevikus pärast meetmete ja reformide täielikku rakendamist. Sel põhjusel tuleks igas etapis tagada tehnilise abi meetmete kavandamine, RR\ docx 11/16 PE v02-00

12 koordineerimine ja läbipaistvus. Laiemalt tuleks tehnilise abi osa institutsiooniliste, haldus- ja struktuurireformide edendamisel liikmesriikides hoolikamalt jälgida, et tagada läbipaistvus ja õiguspärasus. Mitmetes liikmesriikides ei ole piirkondlikele ja kohalikele ametiasutustele institutsioonilise ja tehnilise suutlikkuse parandamiseks tehnilise abi vahendeid kunagi pakutud. See tähendab, et tehnilist abi kasutati riiklikul tasandil piirkondlike ja kohalike ametivõimude koolitamiseks, mille käigus ei olnud kohalikel ja piirkondlikel esindajatel võimalust väljendada oma vajadusi ning koolitused ei olnud suunatud kohalikele vajadustele või ei olnud kohandatud osalevale sihtrühmale. Raportöör loodab, et õpime varasematest vigadest ning parandame tehnilise abi kasutamist tulevikus. Tehnilise abi eesmärk ei ole mitte lihtsalt raha kulutamine, vaid selle kasutamine sihtrühma tarbeks, et teavitada kohalikke ja piirkondlikke osalejaid õigeaegselt kõigist pakutavatest võimalustest nii, et liikmesriikide korraldatud koolitused tagavad tõepoolest vajaliku lisaväärtuse ning et paraneb osalejate poolt koolitustele antav hinnang. Lisaks on integreeritud kestliku linnaarengu puhul väga oluline rõhutada, et linnadel on õigus kasutada tehnilist abi kõigis tegevustes, mis on seotud süsteemi loomise ning projektide ettevalmistamise ja rakendamisega integreeritud territoriaalsete investeeringute kaudu, kuna linnad on muutunud vahendajateks Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide kasutamise haldamisel ja kontrollimisel integreeritud territoriaalsete investeeringute mehhanismi kaudu. Konkreetseid tehnilise abi vahendeid (TAIEX-REGIO Peer 2 Peer, JESSICA ja JASPERS) on mitmetes liikmesriikides edukalt rakendatud, kuid tungivalt on vaja rohkem teavet nende võimaluste kohta nii riiklikul kui ka kohalikul tasandil. Iga kava või programmi oluline edutegur on teadlikkus. Võimalikud taotlejad vajavad põhjalikke selgitusi ning teavet tehnilise abi võimaluste kohta. Kriisi tõttu Euroopas on Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide vahendite eraldamisel vaja teatavat paindlikkust: see kajastub tehnilise abi haldamist käsitlevates sätetes. Praegu saab ühissätete määruse artiklit 25 kohaldada üksnes ajutistes rahalistes raskustes olevate liikmesriikide suhtes. Kuid kõnealuse artikli geograafilise ulatuse võimalikku laiendamist kõigile liikmesriikidele arutatakse praegu seoses uue seadusandliku ettepanekuga struktuurireformi tugiprogrammi kohta. Struktuurireformi tugiprogrammi eesmärk on täiendada olemasolevat tehnilist abi Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide raames, kuid küsimus on selles, kuidas seda koordineerimist tagada. Seetõttu on vaja üksikasjalikumat aruannet liikmesriikide käsutuses oleva tehnilise abi ressursside kasutamise kohta. Tehnilise abi meetmete panust tuleks hinnata ning eelarve läbipaistvust suurendada. PE v /16 RR\ docx

13 EELARVEKOMISJONI KIRI Iskra Mihaylova esimees regionaalarengukomisjon Euroopa Parlament Teema: Raport tehnilise abi tulevikuväljavaadete kohta ühtekuuluvuspoliitikas (2016/2303(INI)) Austatud esimees Regionaalarengukomisjon koostab raportit tehnilise abi tulevikuväljavaadete kohta ühtekuuluvuspoliitikas (2016/2303(INI)). Eelarvekomisjoni koordinaatorid otsustasid esitada eelarvekomisjoni seisukoha kirja vormis. Eelarvekomisjon väljendab muret ühtekuuluvuspoliitika programmide aeglase ja ebapiisava rakendamise pärast käesoleval programmitöö perioodil. Ta hoiatab veel kord maksmata arvete võimaliku kuhjumise eest mitmeaastase finantsraamistiku ( ) teises pooles, millel võivad olla tõsised tagajärjed ühtekuuluvuspoliitikale ja teistele ELi poliitikavaldkondadele. Eelarvekomisjon on seisukohal, et tehnilist abi tuleks uuendada ja kasutada eelkõige selleks, et tagada ühtekuuluvuspoliitika vahendite õigeaegne, tõhus ja tulemuslik kasutuselevõtt. Ta näeb ettepanekut võtta vastu määrus struktuuritoetuse struktuurireformi tugiprogrammi kehtestamise kohta tõendina sellest, et tehnilist abi ei ole kasutatud tõhusalt ja täiel määral. Eelarvekomisjon märgib, et seni pole teostatud üldist hinnangut tehnilise abi kohta ühtekuuluvuspoliitikas, ei perioodi programmide jaoks ega eelmisel perioodil, ja märgib, et puudub süstemaatiline aruandlus tehnilise abi rahastamise kohta. Ta on seisukohal, et see vähendab eelarve läbipaistvust ja takistab rahastamise kontrolli. Eelarvekomisjon palub komisjonil anda eelarvepädevale institutsioonile aru nii komisjoni kui ka liikmesriikide algatusel antava tehnilise abi rakendamisest. Selles aruandes tuleks nimelt esitada andmed fondide tehnilise abi rakendamismäärade kohta aastatel ja , hinnata komisjoni ja liikmesriikide poolt kasutatud tulemusnäitajaid ja teha vajaduse korral ettepanek kehtestada ühtlustatud näitajad. Eelarvekomisjon on arvamusel, et selline hindamine oleks seni antud tehnilise abi põhjaliku ja läbipaistva hindamise esimene samm ning faktidel põhinev alus selle väljavaadetele tulevases mitmeaastase finantsraamistikus. Eelarvekomisjon palub vastutaval regionaalarengukomisjonil lisada need ettepanekud oma resolutsiooni ettepanekusse. RR\ docx 13/16 PE v02-00

14 Lugupidamisega Jean Arthuis Koopia: raportöör Ruža Tomašić PE v /16 RR\ docx

15 TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA VASTUTAVAS KOMISJONIS Vastuvõtmise kuupäev Lõpphääletuse tulemus +: : 0: Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2) Pascal Arimont, Franc Bogovič, Mercedes Bresso, James Carver, Andrea Cozzolino, Rosa D Amato, Iratxe García Pérez, Michela Giuffrida, Krzysztof Hetman, Ivan Jakovčić, Marc Joulaud, Constanze Krehl, Sławomir Kłosowski, Louis-Joseph Manscour, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Jens Nilsson, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Monika Smolková, Maria Spyraki, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Kerstin Westphal Daniel Buda, Viorica Dăncilă, Josu Juaristi Abaunz, Ivana Maletić, James Nicholson, Davor Škrlec Vladimir Urutchev RR\ docx 15/16 PE v02-00

16 NIMELINE LÕPPHÄÄLUS VASTUTAVAS KOMISJONIS 36 + ALDE ECR EFDD GUE/NGL PPE S&D Verts/ALE Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg Sławomir Kłosowski, James Nicholson, Mirosław Piotrowski, Ruža Tomašić, Rosa D Amato Josu Juaristi Abaunz, Martina Michels Pascal Arimont, Franc Bogovič, Daniel Buda, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Ivana Maletić, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Maria Spyraki, Vladimir Urutchev, Ramón Luis Valcárcel Siso, Lambert van Nistelrooij Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Viorica Dăncilă, Iratxe García Pérez, Michela Giuffrida, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Jens Nilsson, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Derek Vaughan, Kerstin Westphal Davor Škrlec, Monika Vana 1 EFDD James Carver 0 0 Kasutatud tähised: + : poolt : vastu 0 : erapooletu PE v /16 RR\ docx

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

PR_NLE-CN_LegAct_app

PR_NLE-CN_LegAct_app Euroopa Parlament 2014-2019 Istungidokument A8-0054/2016 16.3.2016 * RAPORT soovituse kohta võtta vastu nõukogu otsus, mis käsitleb Horvaatia Vabariigi ühinemist Euroopa Liidu lepingu artiklil K.3 põhineva

Rohkem

Linnade roll ühtekuuluvuspoliitikas 2014–2020

Linnade roll ühtekuuluvuspoliitikas 2014–2020 LIIDU SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND B: STRUKTUURI- JA ÜHTEKUULUVUSPOLIITIKA REGIONAALARENG Linnade roll ühtekuuluvuspoliitikas 2014 2020 KOKKUVÕTE Lühikokkuvõte Linnapiirkonnad on piirkondlikus

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM 179 ECOFIN 384 SOC 346 COMP 257 ENV 339 EDUC 165 RECH

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.11.2015 COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides 2013. aastal püügivõimsuse ja kalapüügivõimaluste vahel püsiva tasakaalu saavutamiseks

Rohkem

EUROOPA PARLAMENT Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon EMPL(2012)0326_1 26. märts 2012 kell Päevakorra kinnitamine 2. Juhataja teada

EUROOPA PARLAMENT Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon EMPL(2012)0326_1 26. märts 2012 kell Päevakorra kinnitamine 2. Juhataja teada EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon EMPL(2012)0326_1 26. märts 2012 kell 15.00 17.00 1. Päevakorra kinnitamine 2. Juhataja teadaanded PÄEVAKORRA PROJEKT Koosolek Esmaspäev, 26. märts

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

Määruse kavand

Määruse kavand Riigihalduse ministri käskkirja Piirkondlike algatuste tugiprogrammide elluviimiseks toetuse andmise tingimused Harju, Ida-Viru, Jõgeva, Lääne-Viru, Põlva, Tartu, Valga, Viljandi maakondade osas eelnõu

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 punkt b) Vastu võetud 23. jaanuaril 2019 1 Sisukord 1

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 19. juuni 2019 (12.30) 1. Päevakorra

Rohkem

Selgitavad märkused, mis on lisatud üldise grupierandi määruse sihtotstarbelist läbivaatamist puudutavale ettepanekule Käesoleva dokumendi eesmärk on

Selgitavad märkused, mis on lisatud üldise grupierandi määruse sihtotstarbelist läbivaatamist puudutavale ettepanekule Käesoleva dokumendi eesmärk on Selgitavad märkused, mis on lisatud üldise grupierandi määruse sihtotstarbelist läbivaatamist puudutavale ettepanekule Käesoleva dokumendi eesmärk on selgitada üldise grupierandi määruse läbivaatamist

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Erasmus+ õpirände projektide avaseminar Projekti elukaar 30.06.14 Tallinn Raja Lõssenko raja.lossenko@archimedes.ee Õpirände projekti elukaar PROJEKTI ELUKAAR: LEPING Enne lepingu sõlmimist: 1. Osalejaportaali

Rohkem

Title H1

Title H1 Programm LIFE 2014-2020 Üldine tutvustus 6. juuli 2015 Tiina Pedak Keskkonnaministeerium LIFE LIFE 1992-2013: enam kui 3100 projekti loodus ja bioloogiline mitmekesisus teised keskkonnavaldkonnad ja haldus

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS

ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS tsükkel on Euroopa Liidu

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald 8.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 155/11 EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU SOOVITUS, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECV) loomise kohta (EMPs kohaldatav tekst)

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu 3399. istung (MAJANDUS- JA RAHANDUSKÜSIMUSED) 19. juunil 2015

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 30. mai 2018 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2018/0199 (COD) 9536/18 FSTR 24 REGIO 32 FC 25 CADREFIN 51 REL

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 30. mai 2018 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2018/0199 (COD) 9536/18 FSTR 24 REGIO 32 FC 25 CADREFIN 51 REL Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 30. mai 2018 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2018/0199 (COD) 9536/18 FSTR 24 REGIO 32 FC 25 CADREFIN 51 RELEX 482 IA 152 CODEC 901 ETTEPANEK Saatja: Kättesaamise

Rohkem

PA_Legam

PA_Legam EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Rahvusvahelise kaubanduse komisjon 7.10.2013 2013/0089(COD) ARVAMUS Esitaja: rahvusvahelise kaubanduse komisjon Saaja: õiguskomisjon Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone,

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november 2017 13939/17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 8. ja 10. november 2017 (10.00, 11.30) KOLMAPÄEV,

Rohkem

Allocation of Cohesion policy funding to Member States for

Allocation of Cohesion policy funding to Member States for ET Teema kiirülevaade Ühtekuuluvuspoliitika vahendite eraldamine liikmesriikidele aastatel 2021 2027 Märts 2019 2 Sisukord Punkt Mõisted Kokkuvõte I VII Sissejuhatus 01 02 Eraldamispõhimõtted ja ülevaade

Rohkem

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 9.2.2015 B8-0098/7 7 Punkt 4 4. kutsub Ameerika Ühendriike üles uurima LKA üleviimise ja salajase kinnipidamise programmide käigus korda saadetud mitmeid inimõiguste rikkumisi ja esitama nende kohta süüdistusi

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

TA

TA 8.3.2019 A8-0009/ 001-024 MUUDATUSTEPANEKUD 001-024 Transpordi- ja turismikomisjon Raport Karima Delli A8-0009/2019 Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

Delivering performance in Cohesion

Delivering performance in Cohesion ET 2019 Ühtekuuluvuspoliitika tulemuslikkuse saavutamine Infodokument Juuni 2019 2 Sisukord Punkt Kokkuvõte I XVIII Sissejuhatus 01 07 Tulemuslikkus ELis 01 02 Ühtekuuluvus 03 Käesoleva infodokumendi eesmärk

Rohkem

PA_NonLeg_Interim

PA_NonLeg_Interim EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 4.9.2012 ARVAMUS Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

PR_BUD_Funds

PR_BUD_Funds Euroopa Parlament 2014-2019 Istungidokument A8-0363/2015 10.12.2015 RAPORT mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

CDT

CDT Turukuritarvituse suunised määruse Kaubatuletisinstrumentide turgude või seotud hetketurgudega seonduvaid kaubatuletisinstrumente käsitleva siseteabe määratlemise teave 17/01/2017 ESMA/2016/1480 ET Sisukord

Rohkem

GEN

GEN EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 16. oktoober 2012 (23.10) (OR. en) 14790/12 Institutsioonidevaheline dokume nt: 2012/0065 (COD) MAR 123 TRANS 327 SOC 816 CODEC 2348 ARUANNE Saatja: Peasekretariaat Saaja:

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (

EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ ( EUROOPA KOMISJON Strasbourg, 10.1.2017 COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (teenuste kohta siseturul) jõustamise kohta, millega

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

Euroopa Ülemkogu Brüssel, 22. märts 2019 (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 MÄRKUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Saaja: Delegatsioonid Teema: Euroo

Euroopa Ülemkogu Brüssel, 22. märts 2019 (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 MÄRKUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Saaja: Delegatsioonid Teema: Euroo Euroopa Ülemkogu Brüssel, 22. märts 2019 (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 MÄRKUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Saaja: Delegatsioonid Teema: Euroopa Ülemkogu kohtumine (21. ja 22. märts 2019) Järeldused

Rohkem

Ref. Ares(2018) /06/2018 EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2018) 375 final 2018/0196 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU

Ref. Ares(2018) /06/2018 EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2018) 375 final 2018/0196 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU Ref. Ares(2018)2939989-05/06/2018 EUROOPA KOMISJON Strasbourg, 29.5.2018 COM(2018) 375 final 2018/0196 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Eurotoetused esitlus 2010.ppt

Microsoft PowerPoint - Eurotoetused esitlus 2010.ppt AVALIK ARVAMUS EUROOPA LIIDU STRUKTUURITOETUSEST !"!!!!!!! "!" #! "!! $!!% & '! " ## (((! )!!!*! "#!" " $%!&!" $#! + " $ Kas olete kursis, et Eesti saab toetust Euroopa Liidust? jah ei Ei oska öelda 010

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaa

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaa Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisjoni dok nr: Teema: Euroopa

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise põllumajanduspoliitika kohta pärast aastat

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise põllumajanduspoliitika kohta pärast aastat 9.2.2012 Euroopa Liidu Teataja C 35/1 I (Resolutsioonid, soovitused ja arvamused) ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise

Rohkem

Sotsiaalkaitseministri määruse Sotsiaalkaitseministri 7. juuni a määruse nr 44 Meetme Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused elluviimise

Sotsiaalkaitseministri määruse Sotsiaalkaitseministri 7. juuni a määruse nr 44 Meetme Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused elluviimise Sotsiaalkaitseministri määruse Sotsiaalkaitseministri 7. juuni 2016. a määruse nr 44 Meetme Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused elluviimiseks struktuuritoetuse andmise tingimused ja kord muutmine

Rohkem

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas?

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kasutamise eelised ja võimalused Biomass on peamine Euroopa Liidus kasutatav taastuva energia allikas, moodustades ligikaudu 70% taastuvenergia

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.7.2017 C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, 11.7.2017, milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohtade ning töökohataotluste ja CVde omavahelist sobitamist

Rohkem

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012 HINDAMISKRITEERIUMID 01 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud.okt.01 üldkoosoleku otsuega nr (Lisa ) Hindamiskriteeriumid on avalikud

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist  Erik Puura  Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

Jenny Papettas

Jenny Papettas SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND C: KODANIKE ÕIGUSED JA PÕHISEADUSKÜSIMUSED ÕIGUSKÜSIMUSED Kohaldatav õigus piiriüleste liiklusõnnetuste puhul: Rooma II, Haagi konventsioon ja liikluskindlustuse

Rohkem

Säästva linnaliikuvuse toetusmeetmed EL struktuurivahenditest

Säästva linnaliikuvuse toetusmeetmed EL struktuurivahenditest Välisvahendite teabepäev Kultuuriministeeriumi haldusala asutustele Tallinn, 26.05.2014 Kavandatavad regionaalarengu meetmed EL struktuurivahendite perioodil 2014-2020 Regionaalpoliitika büroo Siseministeerium

Rohkem

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 9.1.2019 A8-0475/36 36 Põhjendus BG BG. arvestades, et kahjuks ei leidnud see vastuolu erikomisjonis lahendust; 9.1.2019 A8-0475/37 37 Põhjendus BI BI. arvestades, et niinimetatud Monsanto dokumendid ja

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

PR_INI_AnnPETI

PR_INI_AnnPETI Euroopa Parlament 2014-2019 Istungidokument A8-0366/2016 2.12.2016 RAPORT petitsioonikomisjoni 2015. aasta tegevuse kohta (2016/2146(INI)) Petitsioonikomisjon Raportöör: Ángela Vallina RR\1111644.docx

Rohkem

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lisa 1 Schengen Facility projekti lõpparuanne Projekti nimi:..

Rohkem

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD EUROOPA PARLAMENT 2014 2019 Istungidokument 4.2.2015 B8-0133/2015 RESOLUTSIOONI TEPANEK nõukogu ja komisjoni avalduste alusel vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2 Luure Keskagentuuri (LKA) piinamisvõtteid

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 932010780004 KALAKOELMUTE SEISUND NING KOELMUALADE MELIOREERIMISE LÄHTEÜLESANNETE KOOSTAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: TARTU ÜLIKOOL LÕPPARUANNE: 6.7-4/2016-006

Rohkem

Bild 1

Bild 1 Archives Portal Europe APEnet ja APEx Mäluasutuste talveseminar Otepää, 06.03.2012 Kuldar Aas, Rahvusarhiiv APEnet (I) Projekti rahastus econtentplus raames Projekti kestvus: 15.01.2009 15.01.2012 Partnerid

Rohkem

EGESIF_15_ final 09/02/2016 EUROOPA KOMISJON Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid Suunised liikmesriikidele raamatupidamisarvestuse ettev

EGESIF_15_ final 09/02/2016 EUROOPA KOMISJON Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid Suunised liikmesriikidele raamatupidamisarvestuse ettev EGESIF_15_0018-02 final 09/02/2016 EUROOPA KOMISJON Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid Suunised liikmesriikidele raamatupidamisarvestuse ettevalmistamise, kontrolli ja heakskiitmise kohta VASTUTUSE

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

Siseministri määruse Toetuse andmise tingimused kohaliku ja regionaalse arendusvõimekuse tõstmiseks eelnõu seletuskiri 1. Sissejuhatus Määrus kehtesta

Siseministri määruse Toetuse andmise tingimused kohaliku ja regionaalse arendusvõimekuse tõstmiseks eelnõu seletuskiri 1. Sissejuhatus Määrus kehtesta Siseministri määruse Toetuse andmise tingimused kohaliku ja regionaalse arendusvõimekuse tõstmiseks eelnõu seletuskiri 1. Sissejuhatus Määrus kehtestatakse perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse seaduse

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri SELETUSKIRI Perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse seaduse alusel kehtestatud haridus- ja teadusministri määruste muutmise eelnõu juurde I. SISSEJUHATUS Määrust muudetakse perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse

Rohkem

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) 2. KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRATLETUD PIIRKOND KUULUB: 3. GEOGRAAFILISE TÄHISE TÜÜP:

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Tiina Saar.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Tiina Saar.ppt [Compatibility Mode] Tööõnn läbi mitmekülgse hariduse Tiina Saar, Äripäeva Tööjõuturg toimetaja ja karjäärinõustaja 15.10.2010 Tiina Saar - Aaretesaar.ee 1 Tähelepanekud kogemusest Ettevõtetes, kus ei keskenduta pehmetele

Rohkem

Sihtasutuse Kodanikuühiskonna Sihtkapital nõukogu koosolek nr IV-14 Koht: Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital Toimumise aeg: Algus kel

Sihtasutuse Kodanikuühiskonna Sihtkapital nõukogu koosolek nr IV-14 Koht: Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital Toimumise aeg: Algus kel Sihtasutuse Kodanikuühiskonna Sihtkapital nõukogu koosolek nr IV-14 Koht: Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital Toimumise aeg: 10.10.2018 Algus kell 13:00, lõpp kell 16:40 Juhatas: Maiu Lauring, nõukogu

Rohkem

Aruanne Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega

Aruanne Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega 14.12.2010 Euroopa Liidu Teataja C 338/119 ARUANNE Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega (2010/C 338/21) SISUKORD Punktid Lk SISSEJUHATUS...........................................................

Rohkem

SP Tartu Inspiratsioonipäev.key

SP Tartu Inspiratsioonipäev.key Kellele ja miks on strateegiat vaja? Ragnar Siil Milleks strateegiline planeerimine? Miks me teeme asju, mida me teeme? Miks me teeme seda, mitte hoopis midagi muud? Mida me soovime saavutada järgmiseks

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus INNOVATSIOONI TOETAVAD AVALIKU SEKTORI HANKED 16.03.2016 Sigrid Rajalo majandusarengu osakond MIKS? Edukas hangib nutikalt Riigi ostujõud: ca 8 12% SKPst ehk ca 2 miljardit eurot. Euroopa Liidus keskmiselt

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.1.2014 COM(2014) 46 final 2014/0021 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS 30. juunil 2005 Haagis sõlmitud kohtualluvuse kokkuleppeid käsitleva konventsiooni Euroopa Liidu nimel heakskiitmise

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. oktoober 2016 (OR. en) 12749/16 EMPL 386 SOC 583 ECOFIN 860 EDUC 312 JEUN 68 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuup

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. oktoober 2016 (OR. en) 12749/16 EMPL 386 SOC 583 ECOFIN 860 EDUC 312 JEUN 68 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuup Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. oktoober 2016 (OR. en) 12749/16 EMPL 386 SOC 583 ECOFIN 860 EDUC 312 JEUN 68 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisjoni dok nr: Teema: Euroopa Komisjoni

Rohkem

Eesti Pank - blankett

Eesti Pank - blankett Eesti Panga presidendi 17. jaanuari 2017. a määruse nr 2 Riikliku programmi Eesti Panga tööde loetelu lisa Riikliku programmi EESTI PANGA STATISTIKATÖÖDE LOETELU 2017 2021 1/7 Eesti Panga seadus, 2 lg

Rohkem

Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE

Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE LÖÖGE KAASA > kui olete õpetaja või sotsiaaltöötaja ja sooviksite korraldada oma kogukonnas üritust, kus osaleb mõni eeskujuks olev inimene > kui soovite osaleda

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 603 final 2015/0250 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega nähakse ette meetmed euroala ühtse esindatu

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 603 final 2015/0250 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega nähakse ette meetmed euroala ühtse esindatu EUROOPA KOMISJON Brüssel, 21.10.2015 COM(2015) 603 final 2015/0250 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega nähakse ette meetmed euroala ühtse esindatuse järkjärguliseks loomiseks Rahvusvahelises Valuutafondis

Rohkem

COM(2017)472/F1 - ET

COM(2017)472/F1 - ET EUROOPA KOMISJON Brüssel, 13.9.2017 COM(2017) 472 final Soovitus: NÕUKOGU OTSUS, millega antakse luba alustada läbirääkimisi Austraaliaga vabakaubanduslepingu sõlmimise üle {SWD(2017) 292} {SWD(2017) 293}

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta L 62/4 5.3.2018 EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/318, 22. veebruar 2018, millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/2012 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2018/7) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes

Rohkem

AM_Com_LegReport

AM_Com_LegReport Euroopa Parlament 2014-2019 Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon 2018/0254(COD) 11.10.2018 MUUDATUSTEPANEKUD 36 200 Raporti projekt Antonio López-Istúriz White (PE627.566v01-00) Ettepanek võtta vastu Euroopa

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1)

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) L 95/56 Euroopa Liidu Teataja 29.3.2014 EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) (2014/179/EL) EUROOPA

Rohkem

NOORED JA NOORSOOTÖÖ - KUIDAS SELLE KÕIGEGA TOIME TULLA

NOORED JA NOORSOOTÖÖ - KUIDAS SELLE KÕIGEGA TOIME TULLA NOORED JA NOORSOOTÖÖ KUIDAS SELLE KÕIGEGA TOIME TULLA LINNADE JA VALDADE PÄEVAD 13.02.2019 TALLINN KAVA 12.30-12.40 12.40-13.00 13.00-13.20 13.20-13.40 13.40-14.00 14.00-14.40 14.40-15.00 Sissejuhatus

Rohkem

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgitus Viide projektikirjeldusele Projekti ettevalmistuse ja elluviimise kvaliteediga seotud kriteeriumid (kokku 0%) 1. Projekti sidusus ja põhjendatus

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaalministeerium Rahvatervise osakond 15.06.2018 Mis on

Rohkem

HÄÄLETUSTE TULEMUSED LISA Lühendite ja sümbolite selgitus + vastu võetud tagasi lükatud kehtetuks muutunud tagasi tagasi võetud NH (...,,...) nimeline

HÄÄLETUSTE TULEMUSED LISA Lühendite ja sümbolite selgitus + vastu võetud tagasi lükatud kehtetuks muutunud tagasi tagasi võetud NH (...,,...) nimeline HÄÄLETUSTE TULEMUSED LISA Lühendite ja sümbolite selgitus + vastu võetud tagasi lükatud kehtetuks muutunud tagasi tagasi võetud NH (...,,...) nimeline hääletus (poolt, vastu, erapooletuid) EH (...,,...)

Rohkem

Euroopa Ülemkogu Brüssel, 23. oktoober 2014 (OR. en) SN 79/14 MÄRKUS Teema: Euroopa Ülemkogu ( oktoober 2014) Kliima- ja energiapoliitika raami

Euroopa Ülemkogu Brüssel, 23. oktoober 2014 (OR. en) SN 79/14 MÄRKUS Teema: Euroopa Ülemkogu ( oktoober 2014) Kliima- ja energiapoliitika raami Euroopa Ülemkogu Brüssel, 23. oktoober 2014 (OR. en) SN 79/14 MÄRKUS Teema: Euroopa Ülemkogu (23. 24. oktoober 2014) Kliima- ja energiapoliitika raamistik 2030 I. KLIIMA- JA EERGIAPOLIITIKA RAAMISTIK 2030

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

KARU

KARU Keskkonnakorraldus ja järelevalvej Valgamaa kohalike omavalitsuste koostöö öös MTÜ Valgamaa Omavalitsuste Liit keskkonnaosakonna juhataja Riho Karu 5156955, valgamaaovl@valgamv.ee 15. veebruar 2012 Tallinn

Rohkem

Microsoft Word - n doc

Microsoft Word - n doc EUROOPA KOMISJON Brüssel, 10.6.2010 K(2010) 3604 Teema: Riigiabi - Eesti - Abi nr N 115/2010 - Eesti maaelu arengukava 2007 2013 meetme 1.1 Koolitus ja teavitustegevus metsanduslikud tegevused Lugupeetud

Rohkem

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 21.2.2018 A8-0016/47 47 Caldentey, Martin Schirdewan, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Rina Ronja Kari, Miguel Viegas, Javier Couso Permuy Artikkel 8aaa lõige 1 1. Iga

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht

Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht 2 Keskkonnanõuete muutumine ajas Eesti saab EL liikmeks koos regulatsiooniga + leevendused LCPD nõuded peamistele suurtele käitistele NECD

Rohkem

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/716, 10. aprill 2017, millega

Rohkem

Guidelines for the elaboration of a national anti-fraud strategy (NAFS)

Guidelines for the elaboration of a national anti-fraud strategy (NAFS) EUROOPA KOMISJON EUROOPA PETTUSTEVASTANE AMET (OLAF) Direktoraat D Poliitika Üksus D.2 Pettuste ennetamine Suunised Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidega seotud riiklike pettusevastaste strateegiate

Rohkem