Ristiku Põhikooli arengukava

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Ristiku Põhikooli arengukava"

Väljavõte

1 Ristiku Põhikooli Arengukava

2 Sisukord I Õppeasutuse lühiülevaade... 3 Kooli struktuur ja õpilased... 4 II Visioon, missioon, põhiväärtused... 7 Kooli filosoofia... 7 Missioon... 7 Kooli põhiväärtused... 7 Visioon... 7 III Analüüs... 8 Organisatsiooni eesmärgid... 8 Kooli mõjutavad peamised tegurid... 8 Sisehindamise tulemused Eestvedamine ja juhtimine... 8 Personali juhtimine... 9 Õppe ja kasvatustegevus Avaliku suhtlemise ja partnerluse juhtimine Ressursside juhtimine IV Arenduse valdkonnad ja põhisuunad V RISTIKU PÕHIKOOLI TEGEVUSKAVA VI Arengukava uuendamise kord

3 I Õppeasutuse lühiülevaade Ristiku Põhikool on põhikooli riikliku õppekava alusel põhiharidust andev munitsipaalkool. Kool asub Põhja-Tallinna linnaosas ja teeninduspiirkond on Tallinna linn. Käesolev Ristiku Põhikooli arengukava on dokument, mis on koostatud põhikooli ja gümnaasiumiseaduse 67 alusel ning määrab ära kooliarenduse põhisuunad ja valdkonnad perioodiks , tegevuskava kolmeks õppeaastaks ja arengukava uuendamise korra. Ristiku Põhikooli arengukava lähtub kooli sisehindamise tulemustest, kooli põhimäärusest ja kohaliku omavalitsuse arengukavast arvestades üleriiklikke strateegilisi eesmärke. Kooli arengukava on kooli arendustegevust tagava süsteemi osa, mille eesmärgiks on olla õppiv organisatsioon ning selle kaudu tagada õpilaste arengut toetavad tingimused ja kooli jätkusuutlik areng. 3

4 huvijuht Õpiabi spetsilist - -eripedagoog Õpiabi spetsialistid logopeedid Ristiku PK õpiabikeskus Sotsiaalpedagoogid id Kooli struktuur ja õpilased 4

5 Ristiku Põhikoolis õpivad Tallinna linna ja vabade õpilaskohtade olemasolul Tallinna lähiümbruse lapsed. 2018/2019 õppeaastal töötab koolis kokku 45 klassikomplekti, milles õpib 261 õpilast. Tõhustatud toega klassikomplekte on 14, õpilasi kokku 168. Tõhustatud toega klasside õpilaste arv on vastavalt PGS-ile 12 õpilast. Erituge saavate õpilaste klassikomplekte on 31 ja õpilasi 93. Eritoe klassides õppivate õpilaste arv on keskmiselt 3 õpilast klassis. Koduõppel lapsevanema soovil 4 õpilast. 2015/2016 õppeaastal oli kooli klassikomplektide arv 50 ja õpilaste koguarv 275. Tõhustatud toe klassikomplekte oli 16, neis õppis 187 õpilast. Eritoe klassikomplekte oli 34, neis õppis 88 õpilast. Koduõppel oli lapsevanema soovil 1 õpilane. 2015/2016 ja 2018/2019 õppeaasta võrdluses on õpilaste üldarv vähenenud 14 õpilase võrra. Tõhustatud toe klasside õpilaste arv on langenud 19 õpilase võrra, samas eritoe klasside õpilaste arv on tõusnud 5 võrra. Tõhustatud toe I klasside õpilaste arv Ristiku Põhikoolis on vähenenud seoses kaasava hariduse põhimõtete rakendamisega üldhariduskoolides. Seetõttu on alates 2015/2016 õppeaastast Ristiku Põhikoolis avatud igal aastal 1 tõhustatud toe I klass. Sellele eelnevatel aastatel avati igal õppeaastatel 2 (kaks) paralleeli tõhustatud toe I klassi ja 2 (kaks) eritoe I klassi. Tõhustatud toe klassi saab kool võtta õpilase vastu ainult vastava Rajaleidja nõustamismeeskonna soovituse alusel ja lapsevanema nõusolekul. Tõhustatud toe ja eritoe õppe vajaduse soovitamise nõustamisteenust osutab Rajaleidja kooliväline nõustamis-meeskond. Seoses kaasava hariduse põhimõtete rakendamisega üldhariduskoolides jäävad tõhustatud tuge vajavad õpilased üldjuhul piirkonna kooli ja seega Rajaleidja meeskond soovitab I tõhustatud toe klassi õppima asumist vähemal määral. Eritoe klassi õpilaste vastuvõtmine toimub samuti Rajaleidja koolivälise meeskonna soovituse ja lapsevanema nõusoleku alusel. Eritoe 1.klassi soovijate arv on kasvavas trendis. Arengukava muudatusena on Ristiku Põhikooli hoolekogu, lastevanemate üldkoosolek ja õppenõukogu otsustanud avada 2019/2020 õppeaastal lisaks tõhustatud toe ja eritoe I klassidele Ristiku Põhikoolis 1 I tavaklass õpilastele, kellele sobib õppimine väiksema õpilaste arvuga koolis ja klassis ning kus on kättesaadavad tugiteenused. Õpilaste arvu prognoos /18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 tavaklass tõhustatud toe klass eritugi KÕIK KOKKU Vastuvõtt tõhustatud toe ja eritoe klassidesse jätkub endistel alustel. 5

6 Ristiku Põhikooli lõpetanud õpilased jätkavad haridusteed vastavalt oma õpivõimekusele kutseõppeasutuses või gümnaasiumis. Erinevate õppeasutuste tagasiside Ristiku Põhikooli õpilaste kohta on olnud valdavalt positiivne. Ristiku Põhikool viib õppetööd läbi ka Tallinna Laste Turvakeskuses. 6

7 II Visioon, missioon, põhiväärtused Kooli filosoofia Kooli tunnuslause on: Ristiku Põhikool kool kõigile. Kõige olulisemad põhimõtted kooli töös on: Kool on iga õpilase arendamiseks. Tunne õpilast, keda õpetad, arendad ja kasvatad. Missioon Ristiku Põhikool annab kaasava hariduskorralduse kaudu võimalused toimetulekuks edaspidises elus. Ristiku Põhikool teostab oma missiooni lähtuvalt kooli põhiväärtustest. Kooli põhiväärtused Lapsesõbralikkus - head suhted õpilaste ja lapsevanematega; Turvalisus meeldiv ja kaasaegne õpikeskkond, turvaline õpilasele ja õpetajale; Innovaatilisus arenemisvõimelisus kõigis pedagoogilise töö valdkondades; Säästlikkus keskkonnateadlikkuse tõstmine ja heaperemehelik suhtumine kooli varasse Professionaalsus haritud ja sihipäraselt koolitatav, õpilaste vajadusi arvestav meeskond; Avatus koostöövalmidus kõigi institutsioonidega; Analüüsivõime tegevuste parendamine jätkusuutlikkuse säilitamiseks; Usaldusväärsus kooli hea maine ja tunnustatus. Visioon Ristiku Põhikool kool kõigile. Parim õpikeskkond ning võimekus jõuda kõikide õppijateni kaasava hariduskorralduse kaudu. 7

8 III Analüüs Organisatsiooni eesmärgid Õpetada ja kasvatada õpilasi neile sobivas õpikeskkonnas 1.-9.klassini motiveerides neid jätkama sobivat õpiteed. Kujundada õpilastes õpi- ja sotsiaalsed oskused, mis võimaldavad elukestvat õpet kaasaegsete infotehnoloogiliste vahenditega varustatud õpikeskkonnas. Paindlike õpivõimaluste loomine ja arendamine. Arendada olemasolevaid ja leida võimalusi õpilaste kaasamiseks õppetöösse võrgustikutöös vastavate spetsialistide ja institutsioonide kaasabil. Parendada võimekust jõuda kõikide õppijateni. Kooli mõjutavad peamised tegurid Kooli tegevust mõjutavad: muutused seadusaktides (PGS; Põhikooli õppekava; valdkonna määrused); üldine finants-majanduslik olukord; õpetaja elukutse vähene väärtustamine ühiskonnas; tugisüsteemi spetsialistide üldine puudus ; lõimitud õppeainete õppematerjalide vähesus, mis suurendab oluliselt õpetajate töökoormust; Rajaleidja töökorraldusest tulenevad takistused klasside komplekteerimisel; riikliku õppekava pidev muutumine; muutused ühiskonnas. Sisehindamise tulemused Analüüs on Ristiku Põhikoolis läbi viidud kooli personali poolt, hindamaks organisatsiooni olukorda. Eestvedamine ja juhtimine Kooli tegevuste organiseerimine ja juhtimine toimub arvestades õpilast ja tema vajadusi. Koolis toimivad osalusdemokraatia põhimõtted. Personal on kaasatud juhtimisprotsessi ainekomisjonide, õppenõukogu, erinevate töörühmade ja komisjonide kaudu. Igal õppeaastal arutatakse ainekomisjonides vastavalt õppeaasta prioriteetidele erinevate kooli tegevusvaldkondade toimimist ja antakse tagasisidet. Kooli ainekomisjonid teevad ettepanekud tegevusvaldkondade töö parendamise osas. Ainekomisjonide ettepanekud arutatakse läbi õppenõukogus ja viiakse sisse vajalikud parendusettepanekud. Eestvedamise ja juhtimise analüüs hõlmab eelkõige koostööd. Sisehindamise perioodil 2013/14 ja 2014/15 viidi läbi personali, lastevanemate ja õpilaste küsitlused. Küsitlus hõlmas järgmisi koostöö valdkondi 8

9 koostöö õppealajuhatajatega (õppe- ja kasvatustöö korraldus, õpilaste individuaalne arendamine ja tugisüsteemid) koostöö kolleegidega ja kooli personaliga (spetsialistid, tugikomisjon); koostöö majandusjuhatajaga (füüsiline õpikeskkond) ; koostöö koolijuhiga haridusasutuse juhtimine. Koostööd koolijuhtkonnaga peetakse hindamisperioodi jooksul asjalikuks ja operatiivseks, tuntakse toetavat seljatagust, rõhutatakse, et alati saab abi. Väga rahul ollakse personaalse suhtumisega töötajatesse ja nende probleemidesse. Hinnatakse seda, et koolijuhi nõudmised on konkreetsed ja samas ei sekku juht liialt õpetaja tegemistesse. Lastevanemad ja teised huvigrupid osalevad kooli õppe-ja kasvatustegevust ning juhtimist mõjutavate otsuste tegemisel kooli hoolekogu, lastevanemate üldkoosolekute kaudu. Personali kaasahaaramine on seotud organisatsiooni väärtustega, tegevuse põhimõtetega ja toetub omavahelisele koostööle. Läbiviidud sisehindamise tulemustest ja küsitlustest selgus: juhtimisotsuste vastuvõtmisel arvestatakse töötajate arvamusega; asutuses arvestatakse strateegilises juhtimises kooli missiooni, visiooni ja põhiväärtustega; vajalikuks hinnati ainekomisjonide ja juhtkonna kohtumiste taastamine. Personali juhtimine Personali planeerimine toimub vastavalt vakantsete kohtade olemasolule. Algklasside puhul eelistatakse klassiõpetajana eripedagooge, kesk ja vanemas astmes on aineõpetajad koolitatud eripedagoogilise täiendkoolituse kaudu. Tehnilise personali puhul eelistatakse oma ala spetsialiste, kes aktsepteerivad organisatsioonikultuuris väljakujunenud väärtushinnanguid. Välja on töötatud personalipoliitika dokument. Personali arendamine toimub läbi täiendkoolitussüsteemi, metoodilise töö ning kooliarendustöö. Personali täiendkoolituskava aluseks võetakse ainekomisjonides teostatud arutelu koolitussoovidest. Töötajad osalevad ka koolitajatena Tallinna Ülikooli täiendõppekeskuses ning koolitavad teiste koolide õpetajaid, kes külastavad Ristiku Põhikooli kaasava hariduskorralduse valdkonnaga tutvumiseks. Personali vaimse- ja füüsilise turvalisuse tagamiseks on läbiviidud vastavaid koolitusi (tegutsemine äkkrünnaku korral, vägivaldse isikuga toimetulek, stressimaandamine, toimetulek kriisiolukorras, supervisioone õpetajatega, tuletõrjeõppused jne). Kõigile uutele õpetajatele, kes alustavad tööd Ristiku Põhikoolis, määratakse nende toetamiseks mentorõpetajad vähemalt esimeseks tööaastaks. Läbiviidud sisehindamise tulemustest ja küsitlustest selgus: mentorõpetajate süsteem on väga hästi toimiv; 9

10 kaasava hariduskorralduse valdkonna täiendkoolituse alal on Eesti Vabariigis vähe pädevaid koolitajaid; tagasisidet ja tunnustust tehtud tööle on antud piisavalt. Õppe ja kasvatustegevus Õppe- ja kasvatustegevuse korralduses lähtutakse õigusaktidest, õppeaasta prioriteetidest. Eesmärgiks on kaasava hariduskorralduse kaudu õpilastele parima õpikeskkonna võimaldamine. Õppekava arendus on planeeritud vastavalt seadusandluses ettenähtud tähtaegadele. Seoses muudetud seadusandlusega teostati kooli töörühmade poolt vastavad parandused kooli õppekavas 2014/2015 õppeaastal. 2015/2016 õppeaastal toimub analüüs õppekava rakendumisest. Õpikeskkonna turvalisuse tagamiseks on koostatud kooli tööd korraldavaid dokumente, millega on võimalik tutvuda Ristiku Põhikooli kodulehel Koolis tegutseb tugikomisjon, kuhu kuuluvad meditsiiniõde, psühholoog, huvijuht ning sotsiaalpedagoog. Kord nädalas (vajadusel sagedamini) toimub tugikomisjoni koosolek, mille ülesandeks on õpilaste ja nende vanemate nõustamine ja toetamine, sobivate mõjutusvahendite leidmine ja rakendamine, vajadusel õpilase suunamine erialaspetsialisti konsultatsioonile. Alates 2012a on rakendatud tööle HEV koordinaator. Koolisisene võrgustikutöö õpilase toetamiseks toimib koostöös tugikomisjoniga, õpilastele rakendatakse tugi- ja nõustamissüsteemi. Koolis on väljatöötatud tugiteenuste kava (vt kodulehel). Rakendatud on pikapäevatundide ja tugiõppe tundide töö. Täidetud on tugispetsialistide ametikohad (psühholoog, 2 sotsiaalpedagoogi, 4 logopeedi). 2012/2013 õppeaastal rakendus uus õpilase individuaalse arengu kaart. Kaarti täidavad kõik õpilasega töötavad pedagoogid ja spetsialistid. Kaarti täidetakse igal õppeaastal vastavas interaktiivses keskkonnas. Individuaalse arengu kaart on õpilase ja tema vanemaga läbiviidava arenguvestluse aluseks. Õpilaste arenguvestluste tulemused kaardistatakse õpilase individuaalse arengu kaardil. Läbiviidud sisehindamise tulemustest ja küsitlustest selgus: õpilast ja tema vanemat toetatakse piisavalt läbi tugikomisjoni töö, konsiiliumite ja arenguvestluste; tulemuslikuks hinnatakse õppealajuhatajate tunnivaatlusi ainetundides ja sellele järgnevat analüüsi koos õpetajaga; tugispetsialistide tööd hinnatakse kõrgelt. 10

11 Avaliku suhtlemise ja partnerluse juhtimine Lapsevanemate, hoolekogu ja kooli vaheline koostöö toimub läbi erinevate ühisürituste (heategevuslik jõululaat, kevadine heakorrapäev jne). Hoolekoguga arutatkse läbi kõik olulisemad küsimused koolitööd puudutavates valdkondades. Koostööd tehakse koolidega üle vabariigi. Ristiku Põhikool korraldab õppepäevi õpetajatele ja spetsialistidele ning TLÜ ja TÜ täiendkoolitustest osavõtjatele. Õpetajad annavad lahtisi tunde ja esinevad loengutega. Viimase kolme aasta jooksul on koolituspäevi korraldatud 18. korral. Koostöö toimub Põhja-Tallinna Valitsusega. Omaltpoolt osaleme heakorratöödel linnaosas. Samuti osalevad õpilased kõikidel piirkondlikel kultuuri- ja spordiüritustel. Õpilaste vaimse tervise tagamiseks tehakse koostööd Tallinna Laste Vaimse Tervise Keskusega ja Tallinna Psühhiaatriahaigla. Lapsevanematele soovitatakse vajadusel lapsega pöörduda kas ambulatoorsetele, statsionaarsetele või päevastatsionaari uuringutele. Õpilasi on igal õppeaastal kaasatud Tallinna Kesklinna Lastepolikliiniku projekti Terve Eesti laps. Projekti raames saab igas kalendrikuus 4 5 Ristiku Põhikooli last osaleda päevastatsionaaris somaatiliste haiguste uuringutes, uuringute raames töötab lastega psühholoog. Koostöö toimub erinevate asutuste ja organisatsioonidega, millega on võimalik tutvuda kooli kodulehel. Koostöö kooli toetajatega: AS Tallinna Vesi toetab iga-aastast linnalaagrit, samuti tehakse koostööd keskkonnateemaliste tundide läbiviimisel ning praktilistel õppekäikudel veejaamadesse. Koostöös Tallinna NNKÜ NMKÜ-ga korraldatakse igal aastal suvelaager Rannapungerjal. 25.mail 2013 toimus esmakordselt koostöös Pelgulinna Seltsiga Pelgulinna päevade läbiviimine Ristiku Põhikooli territooriumil ja hoones. Piirkonna elanikele tutvustati koolihoonet ja Ristiku Põhikooli tööd. Üritus sai suure tunnustuse ümberkaudsetelt elanikelt. Traditsiooniline üritus on toimunud kolmel järjestikusel aastal Ristiku Põhikooli hoovis. Meedia väljaannetes avaldatud artiklitega saab tutvuda kooli kodulehel 11

12 Läbiviidud sisehindamise tulemustest ja küsitlustest selgus: väga heaks hinnati ühisprojektide alast tegevust parendada koostööd lasteaedadega. Ressursside juhtimine Ristiku Põhikooli eelarve on olnud hinnatud perioodil tasakaalus. Omatulude teenimiseks on leitud parimad võimalused (ruumide rent koolituste läbiviimiseks teistele haridusasutustele, ruumide rent üritusteks). Hinnatud perioodil on igal õppeaastal raha eraldanud kooli sponsorid ja rahaeraldised on saadud ka läbi projekttegevuse. Kooli vara üle teostatakse kontrolli iga-aastase inventuuri kaudu. Koolis läbiviidud riskianalüüs toetab turvalisuse tagamist. Tööohutusalane järelevalve toimib läbi tervisenõukogu, töökeskkonnanõukogu. Füüsilist õpikeskkonda arendatakse võimaluste piires. Klassiruumid on varustatud vajaliku sisutusega, mida korrastatakse vastavalt vajadusele. Kõikides klassiruumides on projektorid ja arvutid. Õppeprotsessiks vajaliku õppevahendid soetatakse vastavalt aineõpetajate ettepanekutele ja eelarve võimalustele. Ristiku Põhikool on igal aastal osa võtnud keskkonnaprojektidest ja kampaaniatest. Koolis toimub igapäevane kontroll energia, vee jm. säästliku kasutamise üle. Sõlmitud on lepingud tehnosüsteemide haldamiseks ja tulekahju ning valvesüsteemi haldamiseks (elekter, ventilatsioon, küte, ATS). Koolihoone valveteenus on sõlmitud USS AS-iga. Info liikumine sihtgruppideni on korraldatud erinevate veebi keskkondade kaudu. Tehnoloogiliste vahendite uuendamine toimub igal õppeaastal vastavalt võimalustele. Läbiviidud sisehindamise tulemustest ja küsitlustest selgus: ressursside juhtimisega on tagatud asutuse jätkusuutlik areng; riskianalüüs on teostatud ja tööohutusinspektori poolt heaks kiidetud; koostatud on tööohutusjuhendid ja kriisiolukorras toimimise juhend; inforessursside juhtimise kaudu on koordineeritud kogu asutuse infosüsteem; asutuses jälgitakse keskkondlike, majanduslike ja ühiskondlike faktorite mõju. 12

13 IV Arenduse valdkonnad ja põhisuunad Kooliarenduse valdkonnad kajastuvad kooli sisehindamises. Sisehindamise tagasiside analüüsivas osas on välja toodud parendustegevused viies valdkonnas: 1. Eestvedamine ja juhtimine, sealhulgas strateegiline juhtimine: strateegilise juhtimise vahendina infotehnoloogiliste võimaluste kasutamine, innustades töötajaid loodud võimaluste ja keskkondade tõhusamaks kasutamiseks; infotehnoloogiline arendustöö, ratsionaalne IT vahendite kasutamine ja vastavad koolitused õpetajatele; taastada juhtkonna kohtumised ainekomisjonidega. 2. Personalijuhtimine: pedagoogilise personali motiveerimine osalemaks Archimedese, Comeniuse vm rahvusvahelistes projektides; projekttegevuse valdkondade laiendamine ja osalemine lokaalsetes koostööprojektides; pedagoogilise personali innustamine kutsetunnistuse taotlemisel; teadvustada personali personaalse psühhohügieeni rakendamise vajadusest vältimaks läbipõlemist. 3. Õppe- ja kasvatustegevus: kooli õppekava ja ainekavade arendustöö; koostöö parendamine õpilase õpetaja - lapsevanema vahel andes sagedamini positiivset tagasisidet lapse arengu kohta; klassikonsiiliumide töökorralduse parendamine; õpilaste edasiõppimisvõimaluste mitmekesistamine karjäärinõustamise kaudu. 4. Avaliku suhtlemise ja partnerluse juhtimine (koostöö huvigruppidega) koostöö arendamine teiste õppeasutuste ja institutsioonidega; huvigruppide kaasamine kooli tegevustesse koostööprojektide kaudu. 5. Ressursside juhtimine (õpikeskkond; inforessurss, säästlik majandamine ja keskkonnahoid) võimaluste leidmine kehalise kasvatuse tundide läbiviimise ja õpilaste sportimisvõimaluste parendamiseks; jätkuvalt rakendada seni kasutusel olnud säästliku majandamise põhimõtteid ja teostada keskkonna projekte paremaks keskkonnahoiuks. 13

14 V RISTIKU PÕHIKOOLI TEGEVUSKAVA ÕPPE- JA KASVATUSTÖÖ Õppe- ja kasvatustegevuse korralduses lähtutakse õigusaktidest ja õppeaasta prioriteetidest. Eesmärgiks on õpilastele parima õpikeskkonna ja tugisüsteemi võimaldamine. PÕHIPROTSESS TEGEVUSVALDKOND ÜLESANNE VASTUTAJAD TEOSTAJAD Õppe ja kasvatustöö 1. Õppekavade arendamine. Õppekava arendamine muutunud Juhtkond Õppevara koostamine õpikäsituse põhiselt ja sidumine Ainekomisjonid ning kaasajastamine mitteformaalse õppega IT-põhiste õppematerjalide Töörühm koostamine, süstematiseerimine, Haridustehnoloog kasutusse võtmine Õpetajad 2. Õppetöö Individuaalsete õppevormide Õppealajuhataja diferentseerimine arendamine ja rakendamine Tugispetsialistid õpilaste vajadustest HEV koordinaator TÄHTAEG RAHASTUS

15 lähtuvalt 3. Õppemeetodite Digitehnoloogia ja robootika Õppealajuhataja mitmekesistamine ja integreerimine õppeprotsessi Haridustehnoloog lõimimine Aktiivõppe meetodite IT-spetsialist rakendamine Õpetajad 4. Temaatilised Teemapäevad (traditsioonilised Juhtkond õpitegevused üritused, keeleaasta jt) Aktiivõppe ja lõimingu rakendamine Huvijuht Õpetajad 5. Õppimist toetava Hindamise muutmine Õppealajuhataja hindamissüsteemi väljundipõhiseks Ainekomisjonid arendamine kujundava hindamise Klassiõpetajad rakendamine esimeses kooliastmes kujundava hindamise rakendamine loov- ja oskusainetes II kooliastmes 15

16 aineüleste tasemetööde läbiviimine I kooliastmes üks kord poolaastas 6. Ettevalmistus Karjäärinõustamine Töötukassa kutseõppeks Kutsekoolide külastused spetsialistid Huvijuht Klassijuhatajad Turvalisuse ja 7. Käitumisjuhised Praktiline õppus turvalise Juhtkond ohutuse alane õpilastele ja töötajatele koolikeskkonna tagamiseks Huvijuht kasvatustöö Liiklusalane kasvatustöö Instruktorid tõhustamine Põhja prf. noorsoo politseinikud Terviseteadlikkuse 8. Tervislike eluviiside Koolikiusamise ennetustöö Juhtkond alane kasvatustöö toetamine erinevate Võitlus suitsetamisega ja uimasti- Tervisenõukogu tegevuste ja projektide ennetus Sotsiaalpedagoog kaudu Õpilaste nutiseadmetes veedetud Psühholoog aja vähendamise strateegiate Haridustehnoloog välja töötamine Seksuaalkasvatuse parendamine 16

17 Terviseteadlikkuse tõstmine (esmaabi andmine, südamenädal, tervislik toitumine, aktiivsed vahetunnid, liikumine jm) Kooli päevakavas aktiivse liikumise suurendamine 17

18 2. PERSONALITÖÖ Koolis töötab professionaalne ja õpilase arengut toetav õpetajaskond. Õpetajatele motiveeriva, stabiilse ja isiklikku arengut toetava töökeskkonna loomine PÕHIPROTSESS TEGEVUSVALDKOND ÜLESANNE VASTUTAJAD Personalitöö 1. Juhtimise ja personalipoliitika tõhustamine 2. Regulaarne infovahetus ja tagasiside Koolitöötajate ametijuhendite uuendamine Personalipoliitika täiustamine väärtuspõhised üldpõhimõtted, mentorlus, isiklike arenguvajadustega arvestamine Kooli väärtustel põhineva õppijate ja personali tunnustussüsteemi täiustamine Juhtkonna ja ainekomisjonide regulaarsed koosolekud Ümarlauad lõimingu rakendamiseks õppes TEOSTAJAD TÄHTAEG RAHASTUS Koolijuht Juhtkond Ainekomisjonid

19 3. Personali professionaalse arengu programmi ja koolitusplaani rakendamine ja tulemuste mõjususe hindamine HEV-alased koolitused Psühholoogia alased koolitused Erialased koolitused Supervisioon Haridusalastel konverentsidel ja Juhtkond Koolitusspetsialistid Psühholoog Superviisorid messidel osalemine 4. Personali ühiste Töörühmade ümarlauad Juhtkond väärtuste hoidmine ja Personali ühisüritused 2021 aktiivne kaasamine kooli arenguga seotud valdkondade edendamiseks 5. Õpetajate osalemine Kogemuste vahetus, praktikad, Juhtkond 2019 siseriiklikes ja elukestev õpe, reageerimine Õpetajad 2021 rahvusvahelistes koostööpakkumistele taotlus võrgustikes ja koostööprojektides, sh õpiränne 19

20 3. HUVITEGEVUSTE ARENDAMINE ja TEENUSTE PAKKUMINE Õppijatele on loodud mitmekülgsed võimalused individuaalseks huvitegevuseks ja võimetekohase arengu toetamiseks PÕHIPROTSESS TEGEVUSVALDKOND ÜLESANNE VASTUTAJAD TEOSTAJAD Huvitegevused 1. Kooli traditsioonide Kooli traditsioonilised üritused Huvijuht ja ÕOV jätkamine koolipere ühiste väärtuste Muusikaõpetajad hoidmiseks ÕOV Laulukonkursi traditsioonide jätkamine 2. Huvitegevuse projektid Kooli poolt pakutavate huviringide Huvijuht mitmekesistamine Ringijuhid Ühisprojektide väljatöötamine ja osalemine koostöös Põhja-Tallinna haridusasutustega Huviringide rahastuse taotlemine projektide kaudu 3. Kasvatustöö projektid Linnalaagrite korraldamine Huvijuht Suvelaager sotsiaalselt Sotsiaalpedagoogid TÄHTAEG RAHASTUS Projektipõhine Projektipõhine 20

21 Teenused vähekindlustatud õpilastele Tee iseseisvasse ellu Tallinna NMKÜ/NNKÜ Keskkonnatealikkuse projektid Loodusainete õpetajad 4. Koolitused teiste koolide Kaasav hariduskorraldus Koolijuht töötajatele HEV õpilane Õppealajuhatja HEV koordinaator 5. Eelkool Laste kooliks ettevalmistamist Õppealajuhataja toetavad tegevused ja õpe Koolijuht 6. Ruumide rentimine Omatulu teenimine Kooli juht erinevateks Majandusjuht huvitegevusteks ja haridusüritusteks

22 4. KOOSTÖÖ Kaasav ning tulemuslik koostöö toetab õppetööd ja kooli arengut PÕHIPROTSESS TEGEVUSVALDKOND ÜLESANNE VASTUTAJAD TEOSTAJAD Koostöö ja 1. Koostöö lastevanematega Klassijuhatajate ja tugispetsialistide Õppealajuhataja kaasamine koostöö lastevanematega Tugispetsialistid Ühisüritused klassijuhatajad 2. Koostöö hoolekoguga Kooli arendustegevus Koolijuht Hoolekogu ja lastevanemate Huvijuht kaasamine ühisürituste Hoolekogu korraldamisse ja läbiviimisesse 3. Koostöö teiste Eripedagoogika alane nõustamine Õppealajuhataja haridusasutustega tavakooli õpetajatele ja Koolijuht spetsialistidele Koostöö teiste õppeasutustega Õppetöö läbiviimine Tallinna Laste Turvakodus Praktikabaas TLÜ-le ja TÜ-le TÄHTAEG RAHASTUS

23 4. Koostöö teiste organisatsioonide ja Tallinna Linnavalitsuse, Haridusameti ja HTM-ga ettevõtetega Koostöö Sõle Spordikeskusega Koostöö MTÜ-dega (NMKÜ) Tallinne Laste Vaimse Tervise Keskus Linnaosa lastekaitsetöötajad Tallinna Vesi AS Krimelte AS 5. Koostööpartnerite Arenduseks vajalike võrgustiku kaardistamine koostööpartnerite leidmine, koostöö arendamine ja tulemuslikkuse analüüs 6. Vilistlaskonna kaasamine Vilistlaste kaasamine kooli arendusse ja ürituste läbiviimisesse Õppealajuhataja Sotsiaalpedagoogid Koolijuht Juhtkond Juhtkond Huvijuht 23

24 5. MAJANDUSTEGEVUS, IKT ja MAINEKUJUNDUS Kooli ressursside tasakaalustatud, säästlik ja tulemuslik juhtimine Kaasaegse ja hästitoimiva kooli positiivse maine kujundamine PÕHIPROTSESS TEGEVUSVALDKOND ÜLESANNE VASTUTAJAD TEOSTAJAD Üldine 1. Remonditööd ja Hoone üldine korrashoid Majandusjuhataja majandustegevus korrashoid Siseruumide sanitaarremont Koolijuht Koolimööbli uuendamine Territooriumi korrashoid ja ohutus (sh kõrghaljastuse kärpimine) Õuesõppe inventari soetamine territooriumile Treeningvahendite soetamine territooriumile Kontoritehnika uuendmine Õpetajate toa sisustuse uuendamine TÄHTAEG RAHALISED VAHENDID Kooli eelarve 2. Hanked Toitlustaja hanke korraldamine Koolijuht

25 IKT arendamine Mainekujundus ja kommunikatsioon 3. Infotehnoloogia arendamine ja korrashoid 4. Sise- ja väliskommunikatsiooni parendamine Moodulmaja hanke korraldamine Majandusjuhataja Haridusamet Riistvara täiendamine ja uuendamine Juhtkond Tarkvara täiendamine ja uuendamine IT-spetsialist Kooli Digitaristu uuendamine vastavalt Haridustehnoloog eelarve vajadustele Majandusjuhataja Riist- ja tarkvara korrashoiu tagamine IKT vahendite ja süsteemide üldkasutamise tõhustamine (ekool, RIKS, GoogleDrive, Doodle, Moodle, e-õpilaspilet, e-õpikud, nutitahvlid jne) Visuaalse identiteedi arendamine (logo, Juhtkond lipp, bänner) Kooli kodulehe ja infokanalite arendamine Sotsiaalvõrgustike arendamine Infotrükiste koostamine Kooli tegevuste kommunikeerimine ühiskonnale 25

26 6. UUS ALGATUS I tavaklassi avamine. Eesti demograafilise ja haridusmaastiku üldiste trendide arvestamine ning kaasava hariduspoliitika elluviimine. Kooli füüsilise ja intellektuaalse ressursi efektiivne kasutamine. PÕHIPROTSESS TEGEVUSVALDKOND ÜLESANNE VASTUTAJAD TEOSTAJAD TÄHTAEG RAHALISED VAHENDID Ülelinnalise vastuvõtuga I 1. Kooli uueneva mudeli Teavitustöö piirkondlikes ja üleriigilistes väljaannetes Koolijuht Kooli klassi avamine tutvustamine Lapsevanemate huvi tõstmine avatud uste eelarve päeval, Linnaosa teavitusüritused 2. I klassi õpilaste vastuvõtmise korraldamine Vastuvõtu korra uuendamine Koolijuht Õppealajuhataja 2019 Kooli eelarve 3. Õppetöö korraldamine Õppetegevus lähtub riiklikust õppekavast ja õpilaste vajadustest Koolijuht Õppealajuhataja 2019 Kooli Õppekava arendus eelarve 26

27 VI Arengukava uuendamise kord Kooli arengukava uuendatakse seoses: haridusalase seadusandluse muudatustega; muudatustega riiklikus õppekavas; muudatustega õppeasutuse eelarves ja investeeringute kavas; kooli õppenõukogu või hoolekogu ettepanekutega; kooli arengukavas määratud tähtaja möödumisega. Arengukava muudatused kinnitab direktor käskkirjaga. Arengukava, mis on koostatud pikemaks perioodiks kui 3-aastat, tegevuskava koostatakse 3-aastaks. Tegevuskava tähtaja möödudes koostatakse uus tegevuskava, kooskõlastatakse see kooli õppenõukogus ja hoolekogus ning esitatakse elektrooniliselt Tallinna Haridusametile. 27

No Slide Title

No Slide Title Ülevaade vanematekogu sisendist arengukavale ja arengukava tutvustus Karmen Paul sotsiaalselt toimetulev st on lugupidav ehk väärtustab ennast ja teisi saab hakkama erinevate suhetega vastutab on koostöine

Rohkem

Tallinna Muhu Lasteaia arengukava

Tallinna Muhu Lasteaia arengukava Tallinna Muhu Lasteaia arengukava 2014-2016 2 Sisukord 1. Sissejuhatus...3 2. Olukorra kirjeldus...3 3. Visioon, missioon ja väärtused...4 4. Sisehindamise kokkuvõte...5 5. Prioriteetsed arenguvaldkonnad

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Saksa Gümnaasiumi a Direktori käskkirjaga nr 1-2/6 TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUM TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE K

KINNITATUD Tallinna Saksa Gümnaasiumi a Direktori käskkirjaga nr 1-2/6 TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUM TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE K I SISEHINDAMISE KORD Kord kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 78 lõike 3 alusel. 1. Üldsätted 1.1 Koolis sisehindamine on pidev protsess, mille eesmärk on tagada õpilaste arengut toetavad tingimused

Rohkem

Kinnitatud Tallinna Haridusameti käskkirjaga nr. 1-2/144 Arengukava Tallinn 2013

Kinnitatud Tallinna Haridusameti käskkirjaga nr. 1-2/144 Arengukava Tallinn 2013 Kinnitatud Tallinna Haridusameti käskkirjaga 20.02.2014 nr. 1-2/144 Arengukava 2014 2016 Tallinn 2013 Sisukord 1. Lasteaia lühikirjeldus 3 1.1.Üldandmed 3 1.2. Lasteaia lühikirjeldus ja eripära 3 2. Visioon,

Rohkem

Lisa 1_õiend

Lisa 1_õiend Lisa 1 KINNITATUD Haridus- ja teadusministeeriumi kantsleri käskkirjaga Räpina Ühisgümnaasiumi haldusjärelevalve õiendi kinnitamine ÕIEND TEMAATILISE JÄRELEVALVE TEOSTAMISE KOHTA RÄPINA ÜHISGÜMNAASIUMIS

Rohkem

TALLINNA MUINASJUTU LASTEAIA

TALLINNA MUINASJUTU LASTEAIA TALLINNA MUINASJUTU LASTEAIA ARENGUKAVA 2014-2016 Tallinn 2013 Seal, kus on suur armastus, sünnib imesid. Willa Cather (1876 1947) SISUKORD Sissejuhatus... 3 1. Õppeasutuse lühiülevaade... 4 2. Missioon,

Rohkem

AK muudetud

AK muudetud - 1 - TALLINNA KIVIMÄE PÕHIKOOLI ARENGUKAVA 2019 2023 Kivimäe kooltraditsioonidele tuginev, head põhiharidust pakkuv, sõbraliku keskkonnaga kodulähedane kool. - 2 - SISUKORD 1. Lühiülevaade ja arengut

Rohkem

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1. Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk 20.11.2012 nr 32/1.1-6 1.1. Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.1.1. Põhikooli ja gümnaasiumiseadus 18. Vastu võetud

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

Kinnitatud direktori käskkirjaga nr 4-1/35Ü Tabasalu Ühisgümnaasium Üldtööplaan Võtmeteemad kaasav haridus (seadus, arengukava) k

Kinnitatud direktori käskkirjaga nr 4-1/35Ü Tabasalu Ühisgümnaasium Üldtööplaan Võtmeteemad kaasav haridus (seadus, arengukava) k Kinnitatud direktori 31.08.2015 käskkirjaga nr 4-1/35Ü Tabasalu Ühisgümnaasium Üldtööplaan 2015-2016 Võtmeteemad kaasav haridus (seadus, arengukava) kujundav hindamine (seadus, arengukava) õppesuundade

Rohkem

KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse

KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 35 lg 2, põhikooli ja gümnaasiumiseaduse 66 lg 2 alusel.

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Lasteaia Pääsusilm direktori käskkirjaga nr 1-1/ TALLINNA LASTEAED PÄÄSUSILM SISEHINDAMISE ARUANNE TALLINN 2018

KINNITATUD Tallinna Lasteaia Pääsusilm direktori käskkirjaga nr 1-1/ TALLINNA LASTEAED PÄÄSUSILM SISEHINDAMISE ARUANNE TALLINN 2018 KINNITATUD Tallinna Lasteaia Pääsusilm.10.2018 direktori käskkirjaga nr 1-1/ TALLINNA LASTEAED PÄÄSUSILM SISEHINDAMISE ARUANNE 2015-2017 TALLINN 2018 SISUKORD ÜLEVAADE TALLINNA LASTEAIAST PÄÄSUSILM...

Rohkem

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht 10.11.2016 Eesti elukestva õppe strateegia üldeesmärk kõigile Eesti inimestele on loodud nende vajadustele

Rohkem

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 37 lg 5 alusel. Mäetaguse Põhikooli

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

PÕLTSAMAA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS Põltsamaa nr 1-2/2018/28 Lustivere Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korraldus

PÕLTSAMAA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS Põltsamaa nr 1-2/2018/28 Lustivere Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korraldus PÕLTSAMAA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS Põltsamaa 28.06.2018 nr 1-2/2018/28 Lustivere Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lõike 1 punkti 34 ja 35 lõike 2, põhikooli-

Rohkem

VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp Kooso

VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp Kooso VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr. 12 05.12.2016. Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp 18.50 Koosoleku toimumise koht: Vastseliina Gümnaasium Koosoleku

Rohkem

Väljaandja: Põltsamaa Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse

Väljaandja: Põltsamaa Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse Väljaandja: Põltsamaa Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 01.01.2016 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 08.07.2018 Avaldamismärge: RT IV, 29.12.2015,

Rohkem

ARENGUKAVA

ARENGUKAVA TALLINNA PAE GÜMNAASIUM ARENGUKAVA 2015-2017 Tallinn 2014 SISUKORD 1. SISSEJUHATUS...3 1.1 Lühiülevaade ajaloost...4 1.2 Asutuse hetkeseis...5 1.3 Vaadeldava perioodi jooksul on kool pälvinud auhindu Tallinna

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

MAAVANEMA KORRALDUS Pärnu Mai Kooli haldusjärelevalve õiendi kinnitamine 03. jaanuar 2017 nr 1-1/17/2 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 87 lõigete 1 ja

MAAVANEMA KORRALDUS Pärnu Mai Kooli haldusjärelevalve õiendi kinnitamine 03. jaanuar 2017 nr 1-1/17/2 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 87 lõigete 1 ja MAAVANEMA KORRALDUS Pärnu Mai Kooli haldusjärelevalve õiendi kinnitamine 03. jaanuar 2017 nr 1-1/17/2 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 87 lõigete 1 ja 4 alusel : 1. Kinnitan Pärnu Mai Kooli haldusjärelevalve

Rohkem

Kinnitatud 09. märtsil 2018 direktori käskkirjaga nr Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatak

Kinnitatud 09. märtsil 2018 direktori käskkirjaga nr Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatak Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatakse Muraste Kooli õpilaste õpitulemuste, käitumise ja hoolsuse, koostööoskuse ja -valmiduse, iseseisva töö oskuse

Rohkem

Microsoft Word - Narva Paju Kooli sisehindamise 2015.docx

Microsoft Word - Narva Paju Kooli sisehindamise 2015.docx Narva Paju Kooli sisehindamise 2015.-2016.õa aruanne. 1. Üldandmed õppeasutuse kohta 1.1 ÕPPEASUTUSE NIMETUS 1.1. Juht Ljudmila Smirnova 1.2. Õppeasutuse kontaktandmed aadress telefon e-post kodulehekülg

Rohkem

Jõelähtme Vallavalitsus määruse nr 3 Kostivere Kooli arengukava kinnitamine LISA Kostivere Kooli arengukava Kostivere

Jõelähtme Vallavalitsus määruse nr 3 Kostivere Kooli arengukava kinnitamine LISA Kostivere Kooli arengukava Kostivere Jõelähtme Vallavalitsus 25.01.2018 määruse nr 3 Kostivere Kooli arengukava kinnitamine LISA Kostivere Kooli arengukava 2018 2022 Kostivere 2018 1 SISUKORD SISUKORD... 2 SISSEJUHATUS... 3 ÜLDANDMED... 3

Rohkem

VÄIKE-MAARJA GÜMNAASIUMI ARENGUKAVA Lisa 1 Väike-Maarja Vallavolikogu määrusele nr 15

VÄIKE-MAARJA GÜMNAASIUMI ARENGUKAVA Lisa 1 Väike-Maarja Vallavolikogu määrusele nr 15 VÄIKE-MAARJA GÜMNAASIUMI ARENGUKAVA 2019-2021 Lisa 1 Väike-Maarja Vallavolikogu 25.04.2019 määrusele nr 15 SISUKORD 1. Üldandmed... 3 2. Õppeasutuse lühikirjeldus... 3 3. Arengukava koostamise põhimõtted...

Rohkem

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Üliõpilase nimi: Kuupäev: Pädevus Hindamiskriteerium Eneseanalüüs koos näidetega (sh vajadusel viited teoreetilistel ainekursustel tehtule) B.2.1 Õpi- ja õpetamistegevuse

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/121 LISA 4 TALLINNA PAE GÜMNAASIUM ARENGUKAVA Tallinn 2017

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/121 LISA 4 TALLINNA PAE GÜMNAASIUM ARENGUKAVA Tallinn 2017 KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja 28.03.2018 käskkirjaga nr 1.-2/121 LISA 4 TALLINNA PAE GÜMNAASIUM ARENGUKAVA 2018-2020 Tallinn 2017 SISUKORD 1. SISSEJUHATUS... 3 1.1 Lühiülevaade ajaloost...

Rohkem

Lisa kinnitatud Kuusalu Vallavalitsuse määrusega nr 3 Arengukava Kiiu 2015

Lisa kinnitatud Kuusalu Vallavalitsuse määrusega nr 3 Arengukava Kiiu 2015 Lisa kinnitatud Kuusalu Vallavalitsuse 02.07.2015 määrusega nr 3 Arengukava 2015-2020 Kiiu 2015 Sisukord SISSEJUHATUS... 3 1. Hetkeseis... 4 1.1 Eestvedamine ja juhtimine sh strateegiline juhtimine...

Rohkem

(Microsoft Word - Vara LA \325nnetriinu arengukava )

(Microsoft Word - Vara LA \325nnetriinu arengukava ) ARENGUKAVA 2019 2021 Varal 2019 1 SISUKORD 1. Sissejuhatus... 3 2.Üldandmed ja hetkeolukorra kirjeldus... 3 3.Missioon, visioon ja põhiväärtused... 5 3.1 Missioon... 5 3.2 Visioon... 5 3.3 Põhiväärtused...

Rohkem

(Microsoft Word - Lisa5_L\344bivad teemad kooliastmeti.docx)

(Microsoft Word - Lisa5_L\344bivad teemad kooliastmeti.docx) Läbivate teemade käsitlemine kooliastmeti Elukestev õpe ja karjääri planeerimine Õppimisse positiivse hoiaku Esmaste õpioskuste omandamine. Iseenda tundma õppimine. Lähiümbruse töömaailma tundma õppimine.

Rohkem

Kostivere Kooli arengukava Kostivere

Kostivere Kooli arengukava Kostivere Kostivere Kooli arengukava 2018 2022 Kostivere 2018 2 SISUKORD SISSEJUHATUS... 4 ÜLDANDMED... 5 KOSTIVERE KOOLI MISSIOON; VISIOON; VÄÄRTUSED JA SÜMBOOLIKA... 8 II ARENGUKAVA TEGEVUSKAVA VALDKONNAD... 11

Rohkem

Arengukava

Arengukava Heaks kiidetud hoolekogu 29.09.2015 1-6/17 õppenõukogu 21.10.2015 1-4/14 Tallinna Kadaka Põhikool Sisukord Sissejuhatus... 3 Kooli üldiseloomustus... 4 Kooli missioon, visioon ja põhisuunad... 6 Kooli

Rohkem

Microsoft Word - Rakvere Linna Algkooli arengukava aastateks doc

Microsoft Word - Rakvere Linna Algkooli arengukava aastateks doc Rakvere Linna Algkool ARENGUKAVA AASTATEKS 2008-2010 Rakvere 2008 Sisukord Sisukord...2 SISSEJUHATUS...3 1. ÜLDANDMED...4 1.1. Kooli ajaloost...4 1.2. Kool täna...5 2. ARENDUSTEGEVUSE PÕHISUUNAD JA VALDKONNAD...6

Rohkem

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing Lääne-Harju Koostöökogu stateegia 2014-2020 08. veebruar 2018 Kerli Lambing Mis see LEADER lähenemine on? Piirkonnapõhine lähenemine Altpoolt tulev algatus Avaliku ja erasektori partnerlus Uuenduslikkuse

Rohkem

TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOL TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS Tallinn 2015

TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOL TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS Tallinn 2015 TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOL TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS 2016-2022 Tallinn 2015 SISUKORD 1. TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOLI TUTVUSTUS...4 1.1. Lühiajalugu ja hetkeolukord mm...4 2. VISIOON, MISSIOON

Rohkem

TULEVIKU LASTEAIA ARENGUKAVA Laagri

TULEVIKU LASTEAIA ARENGUKAVA Laagri TULEVIKU LASTEAIA ARENGUKAVA 2017 2020 Laagri 2016 1 SAUE VALLA TULEVIKU LASTEAIA ARENGUKAVA 2017 2020 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1 ARENGUKAVA KOOSTAMISE PÕHIMÕTTED JA ARENDUSE PÕHIVALDKONNAD... 4 1.1

Rohkem

Põhimäärus

Põhimäärus aa JÕHVI VALLAVOLIKOGU 3. KOOSSEISU 16. ISTUNGI MÄÄRUS Jõhvis 18. novembril 2014 nr 31 Jõhvi Põhikooli põhimäärus Määrus antakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 66 lõike 2 alusel ning lähtudes kohaliku

Rohkem

Tartu Herbert Masingu Kooli üldtööplaan 2018/2019 õppeaasta September Sündmused Sihtrühm Vastutajad/ meeskond Mihklikuu 2018/2019 kooliaasta 1 alguse

Tartu Herbert Masingu Kooli üldtööplaan 2018/2019 õppeaasta September Sündmused Sihtrühm Vastutajad/ meeskond Mihklikuu 2018/2019 kooliaasta 1 alguse Tartu Herbert Masingu Kooli üldtööplaan 2018/2019 õppeaasta September Sündmused Sihtrühm Vastutajad/ meeskond Mihklikuu 2018/2019 kooliaasta 1 alguse aktus kell 12.00 kooli võimlas 12 Hoolekogu 14 Tervisepäev

Rohkem

Väljaandja: Kohtla-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 76, 940 Kohtla-Järve Ühisgümnaasiumi põhimääru

Väljaandja: Kohtla-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 76, 940 Kohtla-Järve Ühisgümnaasiumi põhimääru Väljaandja: Kohtla-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 76, 940 Vastu võetud 29.03.2006 nr 25 Määrus kehtestatakse põhikooli ja gümnaasiumiseaduse 12 lg

Rohkem

Tallinna Haridusameti info- ja kommunikatsioonitehnoloogia innovatsioonikonkursi Digimõte TAOTLUS Tallinna 32. Keskkool Kiili 10, Tallinn Tel: 6

Tallinna Haridusameti info- ja kommunikatsioonitehnoloogia innovatsioonikonkursi Digimõte TAOTLUS Tallinna 32. Keskkool Kiili 10, Tallinn Tel: 6 Tallinna Haridusameti info- ja kommunikatsioonitehnoloogia innovatsioonikonkursi Digimõte TAOTLUS Tallinna 32. Keskkool Kiili 10, Tallinn 12918 Tel: 6 579 952 E-post: kool@32kk.edu.ee Kontaktisik: õppealajuhataja

Rohkem

(Microsoft Word - Mihkli Kooli p\365hikiri 2015.doc)

(Microsoft Word - Mihkli Kooli p\365hikiri 2015.doc) Läbi arutatud õppenõukogu koosolekul 30.01.2015 nr.3 Läbi arutatud MTÜ Imastu Kooli Seltsi üldkoosolekul 23.03.2015 nr. 15 KEHTESTATUD MTÜ Imastu Kooli Seltsi juhatuse otsusega 23.03.2015 nr.54 Imastu

Rohkem

Õnn ja haridus

Õnn ja haridus Prof. Margit Sutrop Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja Õpetajate Liidu konverents Viimsis, 24. oktoobril 2012 Õnn tähendab elada head elu. Hea elu teooria seab 2 tingimust: Inimene on subjektiivselt

Rohkem

Tartu 2016

Tartu 2016 Tartu 2016 Inspektori käsiraamat. Järelevalve korraldusest õppeasutustes. Käesoleva kogumiku eesmärgiks on koondada abimaterjal järelevalve korraldamiseks ja läbiviimiseks 2016/2017. õppeaastal. Järelevalve

Rohkem

HAAPSALU GÜMNAASIUMI

HAAPSALU GÜMNAASIUMI Õpilaste hindamise, järgmisse klassi üleviimise ning klassikursust kordama jätmise alused, tingimused ja kord Kinnitatud Haapsalu Põhikooli direktori 30.08.2018 käskkirjaga nr 14 Hindamisjuhendi koostamisel

Rohkem

SILLAOTSA KOOLI KODUKORD Kooli kodukord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 68 lg 1 alusel.

SILLAOTSA KOOLI KODUKORD Kooli kodukord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 68 lg 1 alusel. Kooli kodukord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 68 lg 1 alusel. Sisukord 1. Üldsätted... 1 2. Hindamisest teavitamise tingimused ja kord (PGS 29 lg 4)... 1 3. Õppest puudumisest teavitamise

Rohkem

KAIU LASTEAED TRIINUTARE ARENGUKAVA

KAIU LASTEAED TRIINUTARE ARENGUKAVA KAIU LASTEAED TRIINUTARE ARENGUKAVA 2017-2019 Sisukord 1. Sissejuhatus... 2 2. Üldandmed, eripära ja ajalugu... 2 3. Lasteaia missioon, visioon ja põhiväärtused... 3 3.1 Missioon... 3 3.2. Visioon... 3

Rohkem

TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tab

TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tab TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: 21.01.2019 Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tabasalu Ühisgümnaasiumi direktor Martin Öövel ja hoolekogu

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Alameede 1.1.7.6 Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikele õppekavadele vastav üldharidus Projekt Tehnoloogiaõpetuse õpetajate täienduskoolitus, Moodul A1 Ainevaldkond Tehnoloogia Marko Reedik, MSc füüsikas

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu 12.06.2012. a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strateegia vajalikkuse põhjendus Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

Rohkem

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja kinnitamine 1. Kinnitan täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste

Rohkem

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas Tervise Arengu Instituudi tegevused koolitoidu vallas Anneli Sammel Tervise Arengu Instituudi mittenakkushaiguste ennetamise osakonna juhataja Kool - tervislike toitumisharjumuste oluline kujundaja Koolitoit

Rohkem

J. V. Veski nimelise Maarja Põhikooli põhimäärus Õpilasesindus on andnud arvamuse a. Hoolekogu on andnud arvamuse a. Õppenõukogu

J. V. Veski nimelise Maarja Põhikooli põhimäärus Õpilasesindus on andnud arvamuse a. Hoolekogu on andnud arvamuse a. Õppenõukogu J. V. Veski nimelise Maarja Põhikooli põhimäärus Õpilasesindus on andnud arvamuse 06.01.2015.a. Hoolekogu on andnud arvamuse 29.01.2015.a. Õppenõukogus läbiarutatud ja arvamus antud 30.01.2015.a. J.V.

Rohkem

Euroopa Liidu struktuurifondide programmi Meede 2.2 Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused 1.3 Rehabilitatsioonialaste hindamis- ja sekkumisme

Euroopa Liidu struktuurifondide programmi Meede 2.2 Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused 1.3 Rehabilitatsioonialaste hindamis- ja sekkumisme KOGEMUSNÕUSTAJATE KOOLITUS Loov Ruum OÜ võitis hanke kogemusnõustajate koolitamiseks. Pakume koolitust inimestele, kes sooviksid saada tervisekahjustustest taastumise, lähedaste taastumise toetamise või

Rohkem

KALAMAJA PÕHIKOOL ARENGUKAVA TALLINN 2017

KALAMAJA PÕHIKOOL ARENGUKAVA TALLINN 2017 KALAMAJA PÕHIKOOL ARENGUKAVA 2017-2021 TALLINN 2017 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. Lühiülevaade ja hetkeolukorra analüüs... 4 1.2. Hetkeolukorra analüüs... 5 1.2.1. Organisatsiooni ja personali juhtimine....

Rohkem

Lisa 1 KEHTESTATUD Käskkiri: 72, Direktor: /allkiri/ ORISSAARE GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE LÄBIVIIMISE KORD. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Seadusandlik a

Lisa 1 KEHTESTATUD Käskkiri: 72, Direktor: /allkiri/ ORISSAARE GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE LÄBIVIIMISE KORD. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Seadusandlik a Lisa 1 KEHTESTATUD Käskkiri: 72, 09.06.2015 Direktor: /allkiri/ ORISSAARE GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE LÄBIVIIMISE KORD. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Seadusandlik alus Koolis tehakse sisehindamist. Sisehindamine on

Rohkem

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused Õpetajate täienduskoolituse vajadus ja põhimõtted Meedi Neeme Rocca al Mare Seminar 2010 Hariduse eesmärk on õpilase areng Olulised märksõnad: TEADMISED,ARUKUS,ELUTARKUS,ISIKUPÄ- RASUS, ENESEKINDLUS JA

Rohkem

Kinnitatud Tallinna Rahumäe Põhikooli direktori käskkirjaga nr 1-1/7 TALLINNA RAHUMÄE PÕHIKOOL SISEHINDAMISE ARUANNE 2014/ /2016

Kinnitatud Tallinna Rahumäe Põhikooli direktori käskkirjaga nr 1-1/7 TALLINNA RAHUMÄE PÕHIKOOL SISEHINDAMISE ARUANNE 2014/ /2016 Kinnitatud Tallinna Rahumäe Põhikooli direktori 28.09.2016 käskkirjaga nr 1-1/7 TALLINNA RAHUMÄE PÕHIKOOL SISEHINDAMISE ARUANNE 2014/2015-2015/2016 SISUKORD 1.Tallinna Rahumäe Põhikooli andmed... 3 1.1Kooli

Rohkem

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunikatsiooni korraldamine ning dokumentide korrektne ja

Rohkem

Vilistlaste esindajate koosolek

Vilistlaste esindajate koosolek 13.04.2012 VILISTLASKOGU ÜLDKOGU ÕPILASTE KÜSITLUSE TULEMUSTEST UURING Uuringus osalesid 8 kooli 8. ja 9.klasside õpilased: Räpina ÜG, Mikitamäe, Mehikoorma, Kauksi, Ruusa, Orava, Viluste, Värska Küsimustiku

Rohkem

Kinnitatud Kiviõli Linnavalitsuse määrusega nr 6 Tee kõik, mida suudad - ressursiga, mida omad ja seal, kus asud! KIVIÕLI VENE KOOLI ARENGU

Kinnitatud Kiviõli Linnavalitsuse määrusega nr 6 Tee kõik, mida suudad - ressursiga, mida omad ja seal, kus asud! KIVIÕLI VENE KOOLI ARENGU Kinnitatud Kiviõli Linnavalitsuse 26.11.2014 määrusega nr 6 Tee kõik, mida suudad - ressursiga, mida omad ja seal, kus asud! KIVIÕLI VENE KOOLI ARENGUKAVA 2015-2020 SISUKORD I Sissejuhatus....................................................

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kas mehed ja naised juhivad erinevalt? Kuidas kaasata mitmekesiseid meeskondi? Ester Eomois, EBSi õppejõud, doktorand Organisatsioonide juhtimistreener Minu tänased mõtted Kas naised ja mehed on juhtidena

Rohkem

Põlva Vallavalitsuse a määruse nr 2-2/4 "Põlva kooli arengukava aastateks " Lisa PÕLVA KOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS

Põlva Vallavalitsuse a määruse nr 2-2/4 Põlva kooli arengukava aastateks  Lisa PÕLVA KOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS Põlva Vallavalitsuse 07.06.2017. a määruse nr 2-2/4 "Põlva kooli arengukava aastateks 2017 2020" Lisa PÕLVA KOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS 2017 2020 1 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. VISIOON, MISSIOON, PÕHIVÄÄRTUSED...

Rohkem

PAIKUSE PÕHIKOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS KINNITATUD Paikuse Vallavolikogu määrusega nr 3

PAIKUSE PÕHIKOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS KINNITATUD Paikuse Vallavolikogu määrusega nr 3 PAIKUSE PÕHIKOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS 2012-2014 KINNITATUD Paikuse Vallavolikogu 16.01.2012 määrusega nr 3 Sisukord 1.1. ÜLDANDMED... 3 1.2 KOOLI AJALUGU... 4 1.3. TEGEVUSE ÕIGUSLIKUD ALUSED... 4 2.PAIKUSE

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri E-ga edasi! Tiia Ristolainen Tartu Ülikooli elukestva õppe keskuse juhataja 26.09.2013 E-kursuste arv Tartu Ülikoolis BeSt programmi toel TÜ-s loodud e-kursuste arv ja maht BeSt programmi toel TÜ-s loodud

Rohkem

TALLINNA JUUDI KOOLI

TALLINNA JUUDI KOOLI TALLINNA JUUDI KOOLI ARENGUKAVA 2018 2020 SISUKORD: 1. SISSEJUHATUS... 3 2. HARIDUSASUTUSE AJALUGU... 3 3. ÜLDANDMED JA HETKEOLUKORRA KIRJELDUS... 3 4. ÕPPEASUTUSE MATERIAALNE BAAS... 7 5. TALLINNA JUUDI

Rohkem

NOORED JA NOORSOOTÖÖ - KUIDAS SELLE KÕIGEGA TOIME TULLA

NOORED JA NOORSOOTÖÖ - KUIDAS SELLE KÕIGEGA TOIME TULLA NOORED JA NOORSOOTÖÖ KUIDAS SELLE KÕIGEGA TOIME TULLA LINNADE JA VALDADE PÄEVAD 13.02.2019 TALLINN KAVA 12.30-12.40 12.40-13.00 13.00-13.20 13.20-13.40 13.40-14.00 14.00-14.40 14.40-15.00 Sissejuhatus

Rohkem

Haapsalu Põhikooli arengukava Haapsalu Põhikool Haapsalu

Haapsalu Põhikooli arengukava Haapsalu Põhikool Haapsalu Haapsalu Põhikooli arengukava 2018 2021 Haapsalu Põhikool Haapsalu 2018 11 Sisukord 1. Õppeasutuse üldandmed ja lühiülevaade... 3 2. Arengukava koostamise põhimõtted ja kooliarenduse põhivaldkonnad 2.1.

Rohkem

Microsoft Word - Aastaraamat 2013.docx

Microsoft Word - Aastaraamat 2013.docx Saaremaa Ühisgümnaasium 1 Koostaja, toimetaja ning kujundaja: Hedi Larionov Artiklite autorid: Viljar Aro, Marek Schapel, Indrek Peil, Anne Teigamägi, Marika Pärtel, Merle Prii, Kersti Truverk, Paavo Kuuseok,

Rohkem

Õppekava arendus

Õppekava arendus Õppekava arendus Ülle Liiber Õppekava kui kokkulepe ja ajastu peegeldus Riiklik õppekava on peegeldus sellest ajast, milles see on koostatud ja kirjutatud valitsevast mõtteviisist ja inimkäsitusest, pedagoogilistest

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

TALLINNA KANUTIAIA NOORTEMAJA ARENGUKAVA TALLINN 2014

TALLINNA KANUTIAIA NOORTEMAJA ARENGUKAVA TALLINN 2014 TALLINNA KANUTIAIA NOORTEMAJA ARENGUKAVA 2015-2020 TALLINN 2014 Sisukord 1. Sissejuhatus... 3 2. Huvikooli hetkeseis... 4 3. Tallinna Kanutiaia Noortemaja 2009-2014 aasta arengukava analüüs... 6 3.1 Juhtimine...

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

Microsoft Word - arengukava18

Microsoft Word - arengukava18 1 Põltsamaa vald KINNITATUD Põltsamaa Vallavolikogu 15. märtsi otsusega nr 178 Esku-Kamari Kool ARENGUKAVA 2012-2018 2 Sisukord SISSEJUHATUS... 3 Arengukava koostamise lähtekohad... 3 Arengukava koostamise

Rohkem

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond : 1) mõistab, kuidas ühiskonnas toimuvad muutused avaldavad mõju perekonna ja peresuhetega seotud

Rohkem

Narva Soldino Gümnaasium

Narva Soldino Gümnaasium 2018. aasta üldhariduskoolide rahuloluküsitluste tagasiside 1 Sisukord Mis on rahulolu ja miks on vaja seda hinnata? 4 Kuidas ja mida mõõdeti? 4 Tagasiside 4 Tulemuste esitamine raportis.........................................

Rohkem

Simuna Kooli

Simuna Kooli Kinnitatud Väike-Maarja Vallavolikogu 29.12.2011. määrusega nr. 27 Simuna Kool A R E N G U K A V A AASTATEKS 2012-2016 Milliseid väärtusi me noortele edasi anname, sellise tuleviku me saame. (Sari Sarkomaa)

Rohkem

Lisa 1 Kinnitatud Väike-Maarja Vallavolikogu määrusega nr 2 Simuna Kooli arengukava kinnitamine Simuna Kool A R E N G U K A V A AASTATEKS 2

Lisa 1 Kinnitatud Väike-Maarja Vallavolikogu määrusega nr 2 Simuna Kooli arengukava kinnitamine Simuna Kool A R E N G U K A V A AASTATEKS 2 Lisa 1 Kinnitatud Väike-Maarja Vallavolikogu 26.01.2017 määrusega nr 2 Simuna Kooli arengukava kinnitamine Simuna Kool A R E N G U K A V A AASTATEKS 2017 2021 Milliseid väärtusi me noortele edasi anname,

Rohkem

Tallinna Kesklinna Täiskasvanute Gümnaasiumi ÕPPEKAVA

Tallinna Kesklinna Täiskasvanute Gümnaasiumi   ÕPPEKAVA TALLINNA TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ÕPPEKAVA 1 ÜLDOSA Tallinna Täiskasvanute Gümnaasium (edaspidi TTG) on üldhariduskool, kus päevakooliõpingud mingitel põhjustel katkestanud õpilastel on võimalik omandada

Rohkem

Powerpointi kasutamine

Powerpointi kasutamine RMK IDA-VIRUMAA KÜLASTUSALA KÜLASTUSKORRALDUSLIKUD TÖÖD ALUTAGUSE RAHVUSPARGIS TÖÖRÜHMA KOHTUMINE Heinar Juuse 13. veebruar 2019 Iisaku Külastuskorralduse ja loodushariduse tegevusvaldkonna eesmärgiks

Rohkem

SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused ( klass) Lastevanemate koosolek (eelkool) kell kooli aulas Tervisepäev (

SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused ( klass) Lastevanemate koosolek (eelkool) kell kooli aulas Tervisepäev ( SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused (1.-12. klass). 04.09. Lastevanemate koosolek (eelkool) kell 17.00 kooli aulas. 07.09. Tervisepäev (1.-12. klass). 10.-14.09 Lastevanemate üldkoosolekud

Rohkem

ITK - suitsuvaba haigla 2014

ITK  - suitsuvaba haigla 2014 Tubakavaba haigla Sally Maripuu Töökeskkonnateenistuse juhataja Ida- Tallinna Keskhaigla AS Asutatud aastal 2001 6 erineva tervishoiuasutuse ühendamise teel 2011 liideti juurde diagnostikakeskus 1012 Loksa

Rohkem

Heli Ainjärv

Heli Ainjärv Kohaliku omavalitsuse roll rahvusliku liiklusohutusprogrammi elluviimisel Heli Ainjärv Liiklusohutuse lektor Liiklusseadus 3. Liiklejate turvalisuse tagamine Kohalik omavalitsus korraldab liiklusohutusalase

Rohkem

Järveküla Kooli arengukava Arengukava määrab kooli arendustegevused kolmeks aastaks ning sätestab arengukava uuendamise korra. Arengukava ko

Järveküla Kooli arengukava Arengukava määrab kooli arendustegevused kolmeks aastaks ning sätestab arengukava uuendamise korra. Arengukava ko Järveküla Kooli arengukava 2018-2021 Arengukava määrab kooli arendustegevused kolmeks aastaks ning sätestab arengukava uuendamise korra. Arengukava koostamise protsessi kaasati koolipere, lapsevanemad,

Rohkem

Väljaandja: Haridus- ja teadusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivu

Väljaandja: Haridus- ja teadusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivu Väljaandja: Haridus- ja teadusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.06.2016 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv Avaldamismärge: RT I, 25.06.2016,

Rohkem

Hip Green1 Template

Hip Green1 Template Ühistegevus, mis see on? Ühistegevuse võimalused Hiiumaa Metsaseltsis 21.08.2010.a. Kärdlas Viktor Rõbtšenko 56 474 141 vktr422@gmail.com 1 2 3 4 Arengukava 2010...2015 olemas Arengukava on vastu võetud

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TeaMe programm 2009-2015 7. mai 2015 Eesmärgid Suurendada noorte huvi teaduse ja tehnoloogia ning nendega seotud elukutsete vastu Laiendada Eesti teadusmeedia arenguvõimalusi Levitada täppis- ja loodusteaduslikku

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Elanike hinnangud arstiabile 2014, peamised arengud ja edasised tegevused Tanel Ross Haigekassa juhatuse esimees Üldised järeldused elanike hinnangutest Hinnangud Eesti tervishoiusüsteemile on püsinud

Rohkem

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaalministeerium Rahvatervise osakond 15.06.2018 Mis on

Rohkem

Microsoft Word _10_06-38 LA Sipsik arengukava _lisa_.doc

Microsoft Word _10_06-38 LA Sipsik arengukava _lisa_.doc Kinnitatud Jõhvi Vallavalitsuse 6.10.2009 määrusega nr 38 LASTEAED SIPSIK ARENGUKAVA 2010 2012 SISSEJUHATUS Jõhvi lasteaia Sipsik arengukava aastateks 2010 2012 on dokument, mis määrab ära lasteaia põhisuunad

Rohkem

VHK õppekava üldosa

VHK  õppekava üldosa Kinnitatud direktori 20.11.2013 Käskkirjaga nr. 1.2-3/17 VHK õppekava üldosa I Üldsätted (1) Vanalinna Hariduskolleegiumi õppekava (edaspidi VHK õppekava) lähtub põhikooli riiklikust õppekavast, gümnaasiumi

Rohkem

Microsoft Word - TUGIMATERJAL_Karja_a_riteenuste_korraldus_yldhariduskoolis_RL

Microsoft Word - TUGIMATERJAL_Karja_a_riteenuste_korraldus_yldhariduskoolis_RL Karjääriteenuste korraldus üldhariduskoolis Tugimaterjal Tallinn 2014 SA Innove karjääri- ja nõustamisteenuste arenduskeskus Tugimaterjal on koostatud SA Innove poolt riikliku programmi Karjääriteenuste

Rohkem

Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool S

Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool S Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool SA) korraldab koolituse "Täiskasvanud õppija õpioskuste

Rohkem

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

Päevakorrapunkt 1

Päevakorrapunkt 1 MÄRJAMAA VALLAVOLIKOGU Sotsiaalkomisjoni ja hariduskomisjoni ühise koosoleku protokoll Märjamaa 25. juuni 2018 Algus kell 10.00 lõpp kell 12.41. Koosolekut juhatas: sotsiaalkomisjoni liige Ruth Lippus

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

Arengukava TÖÖVERSIOON1

Arengukava TÖÖVERSIOON1 ILMATSALU LASTEAED LEPATRIINU ARENGUKAVA 2019-2024 TARTU 2018 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. ÜLDINE ÜLEVAADE... 3 1.1. LASTEAIA ERIPÄRA... 5 2. MISSIOON, VISIOON, PÕHIVÄÄRTUSED JA MOTO... 6 3. LASTEAIA

Rohkem

E-õppe ajalugu

E-õppe ajalugu Koolituskeskkonnad MTAT.03.142 avaloeng Anne Villems September 2014.a. Põhiterminid Koolituskeskkonnad (Learning environments) IKT hariduses (ICT in education) E-õpe (e-learning) Kaugõpe (distance learning)

Rohkem