Lisa 2 Jõhvi Vallavolikogu määrusele nr 000 Ida-Viru maakonna arengustrateegia ja arengustrateegia tegevuskava heakski

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Lisa 2 Jõhvi Vallavolikogu määrusele nr 000 Ida-Viru maakonna arengustrateegia ja arengustrateegia tegevuskava heakski"

Väljavõte

1 Lisa 2 Jõhvi Vallavolikogu määrusele nr Ida-Viru maakonna arengustrateegia ja arengustrateegia tegevuskava heakskiitmine Ida-Viru maakonna arengustrateegia tegevuskava aastateks Sissejuhatus Ida-Viru maakonna arengustrateegia tegevuskava on maakonna arengustrateegia lisa, mis kirjeldab nelja-aastases perspektiivis maakonna arengustrateegia elluviimiseks kavandatud konkreetseid tegevusi, nende ajalist mõõdet, rahalist kulu ning rahastamisallikaid. Tegevuskava koosneb kolmest osast: Maakonna omavalitsuste ja partnerite ühiste tegevuste kava Omavalitsuste ja sotsiaalsete partnerite maakondliku tähtsusega tegevuste kava, mida viivad põhiliselt ellu omavalitsused või partnerid ise Ida-Viru maakonna üldplaneeringu tegevuskavast tulenevad tegevused Tegevuskavas toodud tegevused põhinevad Ida-Viru maakonna arengustrateegias kirjeldatud eesmärkidel ning tegevussuundadel. I. Maakonna ühistegevuste kava Haridus Eesmärk H1 - Aastaks 23+ pakutakse Ida-Virumaa kompleksset haridust, mis tagab õppuritele minimaalselt kolme keele oskuse, tugevad digipädevused ning ettevõtliku eluhoiaku Tegevussuund - Ühtse eri tasandeid hõlmava haridussüsteemi väljaarendamine ning ühtne koordineerimine. Tegevus: Ida-Viru haridusklastri käivitamine. 1 Ida-Viru haridusklaster koondab endas kõiki haridustasandeid ning püüab saavutada järgmisi tulemusi: Maakonnaväliste õppurite sissetoomine Hariduse kvaliteedi parandamine (kõigil astmetel) Erinevate haridusvaldkondade koondamine ja sidumine Hariduselu koordineerimine ja arendamine maakonnas 1 Sh. alategevused PATEE programmist vaata alapeatükki

2 Haridusklastri raames teostatakse järgmisi alategevusi: Klastri valdkondliku toimimise kokku leppimine ja tegevuskava koostamine Haridusvaldkonna turunduskava koostamine ja rakendamine Hariduse kvaliteedi juhtimine sh. lasteaedades ning üldhariduses ettevõtliku kooli raames Ettevõtliku õppe kvaliteeditunnused standard kvaliteediprogramm Klastri juhtimise korraldamine (koordinaator, tegevused ja programmid) koostamiseks; selle raames täpsustuvad rakendamisele vajalikud ressursid Maakondlikud arengurahad; PATEE; osalus; taotletav IVEK; IVOL; kolledžid; kutseõppekeskus; riigigümnaasiumid; d; TÜ Haridusinnovatsiooni Keskus; TalTech Inseneriteaduskonna Eesti inseneripedagoogika keskus Kultuur ja sport Eesmärk K1 - Aastaks 23+ toimib Ida-Virumaal rahvusvaheline ja mitmekesine kultuurielu, maakonnas toimivad maakondliku kokkuleppe alusel ühiselt hallatavad olulised kultuuriobjektid. Tegevussuunad - Narva toetamine 224 Euroopa kultuuripeaana; Kultuuriklastri loomine Tegevus: Ida-Viru kultuuriklastri käivitamine Ida-Virumaa kultuuriklaster koondab endas maakonna kultuurivaldkonna aktiviste ning püüab saavutada järgmisi tulemusi: Narva 224 strateegia elluviimise toetamine Kultuurivaldkonna ja ettevõtluse parem lõimimine Kultuurivaldkonna ressursside tõhusam koordineerimine ja valdkonna arendamine Kultuuriklastri raames teostatakse järgmisi alategevusi Klastri valdkondliku toimimise kokku leppimine ja tegevuskava koostamine Valdkonna tõhusam planeerimine läbi ühiste kultuurikalendrite Valdkonna spetsialistide koolitamine eurot koostamiseks 1 aastas Maakondlikud arengurahad, omaosalus, taotletavad ed, IVOL, IVEK, Kontserdimaja, MTÜ-d Tegevusuund - Filmifondi arendamine Tegevus: Viru Filmifondi võimendamine Viru Filmifond koondab endas riigi ja omavalitsuste ning ettevõtjate rahalisi vahendeid, millega toetatakse filmide tootmist maakonnas. Filmifond püüab saavutada maakonnas järgmisi tulemusi: Loomemajandusvaldkonna mahu kasv maakonnas Filmiga seotud turu laienemine maakonnas Maakonna ettevõtjate kaasamine teenuste osutamisesse filmide tootmisel Filmifondi raames teostatakse järgmisi alategevusi: 2

3 Toimimisskeemi kaasajastamine, partnerluse laiendamine Toetust väärivate filmiprojektide valik ja nende realiseerimise rahaline toetamine Turismi ja väikeettevõtlusvaldkondade lõimimine fondi tegevustega eurot aastas I-V programm, omaosalus IVEK Eesmärk K2 - Aastaks 23+ toimib maakonnas suurel spordiharrastajate arvul, mitmekesistel sportimisvõimalustel põhinev aktiivne spordielu Tegevusuund - Spordielu sidustamine teiste valdkondaega (nt. turism, haridus) Tegevus: Spordiklastri käivitamine Ida-Virumaal Spordiklaster käivitatakse koostöös Ida-Viru Spordiliidu ja omavalitsustega, klaster püüab saavutada järgmisi tulemusi: Spordielu tõhusam koordineerimine Erinevate spordiharrastuste parem kättesaadavus Parem tugi maakonna saavutussportlastele Laiem rahvaspordi levik Spordiklastri raames teostatakse järgmisi alategevusi Klastri valdkondliku toimimise kokku leppimine ja tegevuskava koostamine Spordielu koordineerimine maakondlikul tasandil Sisendi pakkumine omavalitsutele paremaks saavutussportlaste toetamiseks Spordiürituste läbiviimine eurot koostamiseks Omaosalus, maakondlikud arengurahad; taotletavad ed IVOL Tegevusuund - Sporditaristu arendamine ja kaasajastamine Tegevus: Maakonna sporditaristu väljaarendamise kava koostamine Sporditaristu kava kirjeldab maakonna vajadused erinvate sporditaristu objektide lõikes, erinevatel tasanditel. Kava saab aluseks investeeringute kaasamisel ühekordne Omaosalus; taotletavad ed IVOL 3

4 Sotsiaal Eesmärk S1 - Aastaks 23+ toimib maakonnas kvaliteetne, mitmekesine ning vajadustele vastav sotsiaal- ning tervishoiuteenuste võrgustik, mis tagab kõrged rahvatervise näitajad, elanikele väärika elukvaliteedi igal eluetapil ning maksimaalse võimekuse iseseisvaks toimetulemiseks. Tegevusuund - Ühiste rahvatervist ja turvalisust edendavate tegevuste rakendamine Tegevus: Turvalisuse ja rahvatervise võrgustiku arendamine Turvalisuse ja rahvatervise võrgustik arendatakse välja toimivate struktuuride baasil ning see püüab saavutada järgmisi tulemusi: Rahvatervise ja turvalisuse valdkond on maakonnas tõhusalt koordineeritud Maakonnas toimuvad koordineeritud ning tulemuslikud rahvatervist ja turvalisust edendavad üritused ja programmid Turvalisuse ja rahvatervise võrgustiku arendamise raames viiakse läbi järgmisi alategevusi Partnerite vahelise kommunikatsiooni parandamine, teadlikkuse kasvatamine Asjakohastele spetsialistidele suunatud info- ja koolitustegevused aastas Maakondlikud arengurahad, omaosalus, taotletavad ed IVOL Tegevussuund - Sotsiaal- ja tervishoiuteenuste sidustamine ja kättesaadavuse parandamine Tegevus Sotsiaalvaldkonna ühishangete läbiviimine 1. Rakenduskava koostamine lähtuvalt olemasolevast analüüsist 2. Sotsiaaltranspordi arendamine nii uue SHS seaduse mõistes kui ka laiemate vajaduste katmiseks (eakad, toimetulekuraskustega inimesed, töövõimereformi osalised) Tugiisiku ja isikliku abistaja teenuse väljaarendamine 4. Üldhooldusteenus koos oma erivormidega 5. Koduhooldusteenuse arendamine aastas Omaosalus, arengurahad IVOL Majandus ja ettevõtlus Eesmärk E1 - Aastaks 23+ toimib Ida-Virumaal mitmekesine, tugevatel ettevõtlikkushoiakutel tuginev ning suure lisandväärtuse loomist soodustav ettevõtluskeskkond Tegevussuund - Maakonna ettevõtluse mitmekesistamine Tegevus Agropargi rajamine kaevandatud aladele Auvere elektrijaama läheduses 4

5 Agropark rajatakse Auvere elektrijaama lähistele põlevkivikarjääri kaevandatud paneelidele 55 ha). Asukoht võimaldab teostada köögiviljakasvatust, kanakasvatust, vesiviljelust jms. Piirkonnas saab kasutada elektri otseühendust (ilma ülekandetasudeta), jääksoojust, elektri tootmise käigus tekkivat süsihappegaasi. Eesmärk on kasutuseta maa ja energiatootmise jääkressursside tõhus ärakasutamine. Agropargi rajamise käigus viiakse läbi järgmisi alategevusi: o Detailplaneeringu koostamine o Maaküsimuste lahendamine o TTA koostamine o Finantseerimise korraldamine o Turundus o Taristu väljaehitamine Käivitamiseks 5 ; realiseerimiseks - Infrastruktuur ca 4,5 mln (1. 5 ha) Omaosalus, arengurahad, taotletavad ed IVIA Tegevussuund - Maakonna ettevõtluse mitmekesistamine Tegevus Investorturundus 2 Investorite leidmine ning nende kaasamine Ida-Virumaa tööstusaladele PATEE IVIA Tegevussuund - Maakonna ettevõtluse mitmekesistamine Tegevus Tööstus- ja tehnoloogiainkubatsiooniteenuse pakkumine 3 Inkubatsiooniteenuste pakkumine tööstus- ja tehnoloogiaettevõtetele PATEE TalTech Virumaa Kolledži PKK Tegevussuund - Maakonna ettevõtluse mitmekesistamine Tegevus ettevõtluse propageerimine ja ettevõtjate ja MTÜ-de nõustamine Alustavate ettevõtjate nõustamine Tegutsevate ettevõtjate nõustamine Ettevõtlikkuse ja ettevõtluse propageerimine Ürituste korraldamine Ca 3 läbi LEADER süsteemi; ca 2 5 läbi MKM tugimeetmed; PATEE; Ida-Viru programm; IVEK; EKTK; LEADER grupid 2 PATEE programmi rahastus vt. alapeatükki PATEE programmi rahastus vt. alapeatükki

6 ettevõtluse ja MTÜ toetamise süsteemi taotletavad ed; omaosalus Turism Eesmärk T1 - Aastaks 23+ on Ida-Virumaa Tala järel esimene turismisihtkoht Eestis. Tegevussuund - Turismiklastri arendamine ja laiendamine Tegevus - Turismiklastri arendamine 4 Turismiklaster koondab maakonna omavalitsusi ning turismivaldkonna ettevõtjaid. Klastri tegutsemine püüab järgmisi tulemusi Maakonna maine paranemine Suurem turismisektori müügikäive Uute turismiteenuste tekkimine ja olemasolevate kvaliteedi paranemine Turismiklaster viib ellu järgmisi alategevusi Maakonna turismielu koordineerimine ja arendamine Turismitoodete ja teenuste arendamine Maakonna kui turismisihtkoha turundamine Piirkondlikes turismiorganisatsioonides osalemine (MTÜ Peipsimaa Turism; Põhja-Eesti Turism SA) aastas Omaosalus, PATEE, IVEK arengurahad Tegevussuund - Teenuste ja toodete arendamine Tegevus: Narva piiriületuspunkti külastajasõbralikkust tõstmine Narva piiriületuspunkti ootesaalide hubaseks, ilusaks ja interaktiivseks külastajasõbralikuks keskkonnaks muutmine koostöös Politsei- ja Piirivalveameti ning Maksu ja Tolliametiga. Piiripunkti uuendamine püüab järgmisi tulemusi: Maakonna maine paranemine Turistidevoo kasv Venemaa suunalt Piiripunkti uuendamise raames viiakse läbi järgmisi tegevusi: Lähteülesande koostamine Kujunduspartneri leidmine Teostaja leidmine (paigaldus jms.) Ekspluatatsioon koostöös tolli ja prefektuuriga EAS-ga kokkulepped KÜK töötajate võimalikust panusest Omaosalus, IVEK (klaster); MTA; PPA arengurahad Tegevussuund - Teenuste ja toodete arendamine Tegevus: Ida-Viru Geopargi väljaarendamine 4 Sh. PATEE programmi alategevused vt. alapeatükki

7 Ida-Virumaa geopark loob maakonna elanikele võimaluse väärtustada Ida-Virumaa geoloogilisi loodusmälestisi, elusloodust, maastikke ja pärandkultuuri objekte edendades keskkonnateadlikkust ning arendades geoturismi. Geoparkidel on kolm põhilist eesmärki: 1) loodus- ja kultuuripärandi kaitse ja uurimine; 2) keskkonnateadlikkuse edendamine; 3) geoturismi ja aktiivpuhkuse arendamine. Ida-Virumaa geopargi loomisel ja arendamisel tuleks võtta sihiks liitumine UNESCO võrgustikuga. Geopargi kontseptsiooni koostamine Omaosalus, IVOL arengurahad Tegevussuund - sihtkoha turundustegevuste pidev rakendamine, maakonna maine parandamine Tegevus: Ida-Virumaa päevade läbiviimine St. Peterburis Maakonda tutvustavate päevade läbiviimine St. Peterburis, mille raames toimuvad seminarid, valdkondlikud ja mainet parandavad sündmused aastas Omaosalus IVOL Elukeskkond ja taristu Eesmärk ET1 - Aastaks 23+ on Ida-Virumaal kaasaegne ja kvaliteetne elu- ja ettevõtluskeskkond, mis tugineb puhtale looduskeskkonnale, moodsale ja mitmekesisele taristule ning kaasaegsetele energialahendustele Tegevussuund - Elukeskkonna oluline parandamine sh. ühistransport Tegevus: Ühistranspordi arengukava koostamine Maakonna ühistranspordi arendamise täpsete valdkondlike eesmärkide ning põhimõtete kirjeldamine. Maakonna ühistranspordisüsteemi ülesehituse ning selle toimimise tagamise mudelite ja maksumuse väljatöötamine. Maakonna erineva tasandi ühistranspordikeskuste kirjelduse täpsustamine (sh. Jõhvi bussi- ja rongiterminali väljaarendamine) arengurahad IVOL ja Ühistranspordi Keskus Tegevus: Maakonna ja omavalitsuspõhise rändeuuringu tegemine Maakonna sisse- ja väljarännet põhjustavate tegurite tuvastamine ning sellest tuleneva väljarände vähendamisele ning sisserände kasvatamisele suunatud tegevusettepanekute väljatöötamine koostöös ülikoolidega taotlusvoor IVEK; IVOL Tegevus: Rahvusvaheliste koostöölepingute uuendamine 7

8 Soome, Läti, Rootsi, Vene, Poola partneritega Omaosalus, arengurahad, taotlusvoorud IVOL Tegevussuund - Kiire ja mugava kauba ja inimeste liikumise tagamine (sealhulgas ka laevaühendus Soomega, lennujaam, kergliiklusteede võrgustik) Tegevus: Tal Narva maantee neljarealiseks ehitamine Lobbytöö maantee neljarealiseks rekonstrueerimise kiirendamiseks lähtuvalt sellest, et maantee on osa Talsingi St. Peterburi ühendusest IVOL + + muud partnerid Tegevus: Tal Narva St. Peterburi rongiliikluse arendamine Lobbytöö raudteetaristu arendamiseks perspektiivis elektrifitseerimiseks, rongiliikluse tihendamiseks ja kiiruste tõstmiseks IVOL + + muud partnerid Tegevus: Kergliiklusteede maakondliku võrgustiku väljaarendamise kava tegemine Maakonna erinevate omavalitsuste kergliiklusvõrgustike omavaheliste ühenduste kirjeldamine. Erinevate kergliiklusteede tähtsuskategooriate kirjeldamine ning maakondliku kergliiklusvõrgustiku väljaarendamise etapilisuse väljatöötamine Vajaduspõhisuse uuring arengurahad IVOL ja -d Tegevus: Lennujaama rajamise teostatavuse ja asukohavaliku analüüsi tegemine 5 Tunnustatud valdkonnaeksperdi kaasamine Ida-Virumaa lennuühenduse loomise tasuvusteostatavuse eelanalüüsi (sh. asukoha analüüs) tegemiseks. o Viiakse ellu järgmised alategevused: o Õppereiside läbiviimine (Lappeenranta, Palanga; Pärnu) o Eksperdi leidmine o Eeltasuvus- teostatavusanalüüsi tegemine Omaosalus, arengurahad IVOL 5 Toetab ka Eesmärki T1 - Aastaks 23+ on Ida-Virumaa Tala järel esimene turismisihtkoht Eestis, Tegevussuunda - Transpordiühenduste tugevdamine laeva- ja lennuühenduse loomine, rongi ja bussiliikluse tihendamine sh. maakonnasisene bussitransport objektidele ja tagasi 8

9 Tegevus: Reisiliikluse avamine läbi Sillamäe sadama 6 Reisiliikluse avamine Sillamäe sadamas, eelkõige Sillamäe-Kotka liinil. Selleks toetavad omavalitsused ühiselt projekti elluviimist läbi lobbytöö. Sotsiaalmajandusliku mõju uuringu tegemine Omaosalus, taotlusvoorud IVOL + + muud partnerid Tegevus: Väikesadamate võrgustiku arendamine Väikesamate teenuste pakettide ühtlustamine ning vastavusse viimine kokkulepitud standardile, ühise kvaliteedipõhise kaubamärgi väljatöötamine ja turundamine. Väikesadamate ühine haldamine aastas Omaosalus, arengurahad MTÜ Virumaa Väikesadamad; IVOL Tegevus: Peipsilt Narva veehoidlani ja kaevandatud aladeni ligipääsu tagamine (laevatatavus) ettevalmistavad tegevused (uuringud) Vajalike eeluuringute läbiviimine Taotletavad ed; omaosalus Alutaguse vald; Narva- Jõesuu 1.1. PATEE tegevused Tegevus Partnerid Märkused "Ettevõtliku kooli" Ida-Viru võrgustiku koordineerimine ja arendamine, ettevõtlikkuse ja tehnikahariduse sidumise programmide elluviimine Juhtpartner: IVEK Ettevõtlik Kool IVEK Noorte tehnikategevused Taltech VK Ida-Virumaa turismipotentsiaali Juhtpartner: IVEK Praegune rakendamisformaat kehtib kuni 219 aasta lõpuni, siis vajab uuendamist Praegune rakendamisformaat kehtib kuni 219 aasta lõpuni, siis vajab uuendamist 6 Toetab ka Eesmärki T1 - Aastaks 23+ on Ida-Virumaa Tala järel esimene turismisihtkoht Eestis, Tegevussuunda - Transpordiühenduste tugevdamine laeva- ja lennuühenduse loomine, rongi ja bussiliikluse tihendamine sh. maakonnasisene bussitransport objektidele ja tagasi 9

10 realiseerimine läbi turismiklastri tegevuse uute ettevõtete ja uute töökohtade loomine Ida- Virumaal; teadmussiire TTÜ VK PKK abil uute ettevõtete ja töökohtade loomiseks Juhtpartner: IVEK Investorturundus IVIA Inkubatsioon Taltech VK PKK Praegune rakendamisformaat kehtib kuni 219 aasta lõpuni, siis vajab uuendamist 1

11 II. Omavalitsuste maakondliku tähtsusega tegevused Maakondliku tähtsusega tegevused, mille realiseerimine ei toimu põhiliselt omavalitsuste koostöös. Ida-Viru maakonna arengustrateegia tegevuskava aastateks Tegevus Teostamise aeg ja eelarve Ressursid Teostaja KOKKU Allikas Vastutav organisatsioon Kaasatavad partnerid Eesmärk H1: Aastaks 23+ pakutakse Ida-Virumaa kompleksset haridust, mis tagab õppuritele minimaalselt kolme keele oskuse, tugevad digipädevused ning ettevõtliku eluhoiaku Arengusuund H1.1 Ühtse eri tasandeid hõlmava haridussüsteemi väljaarendamine ning ühtne koordineerimine Tegevus H1.1.1 Narvas õppeaastal 222/223 õppetööd alustanud riigigümnaasium võimaldab gümnaasiumihariduse omandamist a ja Ida-Virumaa õpilastele Tegevus H1.1.2 Kiviõli Vene Kooli rekonstrueerimisprojekti koostamine ja realiseerimine 5 15 Tegevus H1.1.3 Lüganuse Kooli võimla 45 renoveerimine Tegevus H1.1.4 Järve küla lasteaia rajamine 8 Tegevus H1.1.5 Toila Gümnaasiumi loodusainete labori väljaarendamine Tegevus H1.1.6 Kohtla-Nõmme Kooli loodusainete labori väljaarendamine 15 Riigieelarve Haridus- ja Teadusministeer ium Lüganuse vald ja 45 Lüganuse vald ja 8 Struktuurfon did, Toila valla eelarve 15 INNOVE, Toila valla eelarve 15 INNOVE, Toila valla eelarve Lüganuse VV Lüganuse VV Toila vald Toila vald Toila vald Narva LV 11

12 Ida-Viru maakonna arengustrateegia tegevuskava aastateks Tegevus Teostamise aeg ja eelarve Ressursid Teostaja KOKKU Allikas Vastutav organisatsioon Kaasatavad partnerid Tegevus H1.1.7 Tammiku põhikooli rekonstrueerimisprojekti koostamine ja realiseerimine Tegevus H1.1.8 Järve gümnaasiumi rekonstrueerimisprojekti koostamine ja realiseerimine Tegevus H1.1.9 lasteaia Punamütsike rekonstrueerimisprojekti koostamine ja realiseerimine Tegevus H1.1.1 lasteaia Tareke rekonstrueerimisprojekti koostamine ja realiseerimine Tegevus H lasteaia Aljonuška rekonstrueerimisprojekti koostamine ja realiseerimine Tegevus H lasteaia Tuhkatriinu rekonstrueerimisprojekti koostamine ja realiseerimine Tegevus H Sillamäe Vanaa Kooli hoone rekonstrueerimine Tegevus H Sillamäe Kannuka Kooli ümberehitamine INNOVE, a eelarve 51 INNOVE, a eelarve 15 Struktuurfon did, a eelarve 15 Struktuurfon did, a eelarve 15 Struktuurfon did, a eelarve 15 Struktuurfon did, a eelarve INNOVE,Sil lamäe a eelarve 1 9 INNOVE,Sil lamäe a eelarve Sillamäe Sillamäe 12

13 Ida-Viru maakonna arengustrateegia tegevuskava aastateks Tegevus Teostamise aeg ja eelarve Ressursid Teostaja KOKKU Allikas Vastutav organisatsioon Kaasatavad partnerid Tegevus H Iisaku lasteaia renoveerimine Tegevus H Iisaku Gümnaasiumi ruumide remont Tegevus H Illuka kooli spordihoone/õppehoone renoveerimine Tegevus H Tudua Põhikooli hoone renoveerimine multifunktsionaalseks keskuseks Tegevus H kooli remont , struktuurifon did 2, Struktuurifon did Fondid, avalitsus Tegevus H1.1.2 lasteaia remont Fondid, avalitsus Tegevus H Olgina lasteaia remont Fondid, valitsus Arengusuund H1.4 Õppemetoodikate mitmekesistamine (sh. ettevõtlusõppe juurutamine, ettevõtliku õppe juurutamine), kaasaegse õppe kvaliteedisüsteemi arendamine Tegevus H1.4.1 Toila Gümnaasiumi ja Kohtla- Nõmme Kooli hoonete nõukogudeaegse ruumiplaani kaasajastamise kontseptsiooni väljatöötamine 3 3 Toila valla eelarve Toila vald Arengusuund H1.7 Haridusvaldkonna tihedam lõimimine teiste eluvaldkondadega ettevõtlus, turism, kultuur, sport jm. Tegevus H1.7.1 Slaavi põhikooli staadioni projekteerimine ja rajamine Arengusuund H1.9 Huvitegevuste kättesaadavuse parandamine 15 a eelarve ja võimalik Haridusminis teerium 13

14 Ida-Viru maakonna arengustrateegia tegevuskava aastateks Tegevus Teostamise aeg ja eelarve Ressursid Teostaja KOKKU Allikas Vastutav organisatsioon Kaasatavad partnerid Tegevus H1.9.1 Kiviõli Kunstide Kooli rekonstrueerimisprojekti koostamine ja realiseerimine Tegevus H1.9.2 Tehnikapargi rajamine ja renoveerimine (Püssi motoklubi, Kiviõli Seikluskeskus) ja nende baasil huviringide välja arendamine Lüganuse VV ja võimalik Lüganuse VV ja võimalik Lüganuse VV Lüganuse VV Tegevus H1.9.3 Ahtme huvitegevuse ja huvihariduse keskuse projekteerimine ja rajamine Tegevus H1.9.4 Sillamäe huvitegevuse ja huvikooli hoone rekonstrueerimine kaasaja nõuetele vastavaks ja uute huvitegevuse suundadega arvestavaks keskuseks a eelarve ja võimalik Struktuurifon did, Sillamäe a eelarve Sillamäe LV Tegevus H Tudua rahvamaja/teenustemaja rekonstrueerimine H Iisaku Kunstide Kooli ruumide remont H1.9.7 raamatukogu renoveerimine või üleviimine teistesse ruumidesse , struktuurifon did Fondid, avalitsus MTÜ Tudua Laulu- Mängu Selts 14

15 Ida-Viru maakonna arengustrateegia tegevuskava aastateks Tegevus Teostamise aeg ja eelarve Ressursid Teostaja KOKKU Allikas Vastutav organisatsioon Kaasatavad partnerid Eesmärk H2: Aastaks 23+ on Ida-Viru maakond atraktiivne koht kõrghariduse omandamiseks maakonnavälistele noortele. Arengusuund H2.3 Huvitegevuste kättesaadavuse parandamine Tegevus H2.3.1 Loodus- ja tehnikavaldkonna huvihariduse keskuse rajamine Narva mnt 16 hoones ENPI Est- Rus programm, Jõhvi valla eelarve Jõhvi Vallavalitsus Kingissepa rajoonivalits us (Vene Föderatsioon ) Ida-Viru maakonna arengustrateegia tegevuskava aastateks Tegevus Teostamise aeg ja eelarve Ressursid Teostaja KOKKU Allikas Vastutav organisatsioon Kaasatavad partnerid Eesmärk K1: Aastaks 23+ toimib Ida-Virumaal rahvusvaheline ja mitmekesine kultuurielu, maakonnas toimivad maakondliku kokkuleppe alusel ühiselt hallatavad olulised kultuuriobjektid. Arengusuund K1.1 Narva toetamine 224 Euroopa kultuuripeaana Tegevus K1.1.1 Narva Euroopa Kultuuripeaa 224 tegevuste elluviimine Narva a eelarve, riigieelarve, EU, Ida-Virumaa ide eelarved, kolmanda ja ärisektori, rahvusvahelist Narva Creativity Lab OÜ, Shiftworks OÜ, Lääne- Virumaa jaida-virumaa regioonid, kolmanda ja ärisektori organisatsioon 15

16 Ida-Viru maakonna arengustrateegia tegevuskava aastateks Tegevus Teostamise aeg ja eelarve Ressursid Teostaja KOKKU Allikas Vastutav organisatsioon Kaasatavad partnerid Arengusuund K1.4 Filmifondi arendamine Tegevus K1.4.1 näiteks: Viivikonna butafooria- teemapargi väljaarendamine e institutsioonid e ed id, rahvusvahelise d institutsioonid Virumaa Filmifond Arengusuund K1.6 Kultuuritaristu arendamine ja kaasajastamine Tegevus K1.6.1 suvelava ehitus 2 5 Toetused, Tegevus K1.6.2 kuursaali renoveerimine (võimalik partnerlus ettevõtja(te)ga: glamuurne restoran, tantsusaal, kammerkontserdid, turismiinfokeskus, Narva- Jõesuu muuseum, majutus) Erakapital, AS Silmet Grupp Narva- Jõesuu Tegevus K1.6.3 Sinimäe muuseumi laiendamine sõjatehnika eksponeerimiseks Tegevus K1.6.4 muuseumi üleviimine uuele pinnale (näiteks kuursaali) Tegevus K1.6.5 Sonda koolimaja hoone rekonstrueerimine multifunktsionaalseks teenus- ja vaba aja keskuseks s.h rahvamaja osa juurdeehitusena Fond, Kaitseminist eerium Fond, Lüganuse VV, erasektor ja ed Vaivara Sinimägede SA Vaivara Sinimägede SA Lüganuse VV Narva- Jõesuu Narva- Jõesuu Erasektor 16

17 Tegevus K Püssi Kultuurimaja renoveerimine Lüganuse VV ja võimalik Lüganuse VV Tegevus K1.6.7 Oru pargi lossiplatsi klaaspaviljoni rajamine Tegevus K1.6.8 Toila lauluväljaku renoveerimine Tegevus K1.6.9 Kohtla-Nõmme multifunktsionaalse kogukonnahoone rajamine (noortekeskus, seltsimaja, kino, jm) Tegevus K1.6.1 Jõhvi Kontserdimaja toetamine Tegevus K Sillamäe keskväljaku ja Kultuurikeskust (Kesk 24) ümbritseva territooriumi heakorrastus Tegevus K Olemasolevate külaplatside ja laululavade korrastamine Tegevus K Uue keskraamatukogu rajamine Jõhvi Tegevus K Jõhvi piirkonnamuuseumi rajamine Tegevus K Tammiku hiiekoha heakorrastamis- ja taastamistööd Toila vald RMK Struktuurfon Toila vald did, Toila valla eelarve Struktuurfon Toila vald did, Toila valla eelarve x x x x x Jõhvi vallaeelarve Sillamäe a eelarve 2 Struktuurifon did, eelarved, Vabariigi Valitsus, fondid eelarved, fondid, riik 2 eelarved, fondid, riik Jõhvi vald Sillamäe LV Jõhvi Vallavalitsus Jõhvi Vallavalitsus Jõhvi Vallavalitsus SA Eesti Kontsert, Kultuurimini steerium Külaseltsid, seltsingud ja MTÜ d Maakonna omavalitsused, Kultuuriministeerium Keskregiooni omavalitsused Maakonna omavalitsused, Muinsus- 17

18 Tegevus K Tammiku rahvamaja rekonstrueerimine Tegevus K Jõhvi kihelkonnakalmistu kultuuri- ning ajaloopärandi korrastamine ja väärtustamine eelarved, fondid, riik 575 eelarved, fondid, riik Arengusuund K1.7 Kultuurielu sidustamine teiste valdkondaega (nt. turism, haridus) Tegevus K Tudua vana kiriku ja Linnamäe arendus 25 7 Struktuurifon did, K Struktuurifon Vasknarva orduuse taristu arendamine did, Jõhvi Vallavalitsus Jõhvi Vallavalitsus MTÜ Tudua Kultuurikants kaitseamet, Keskkonnaamet Keskregiooni omavalitsused Keskregiooni omavalitsused, Muinsuskaitseamet, Seltsid ja Seltsingud Vasknarva külaselts Ida-Viru maakonna arengustrateegia tegevuskava aastateks Tegevus Teostamise aeg ja eelarve Ressursid Teostaja KOKKU Allikas Vastutav organisatsioon Kaasatavad partnerid Eesmärk K2: Aastaks 23+ toimib maakonnas suurel spordiharrastajate arvul, mitmekesistel sportimisvõimalustel põhinev aktiivne spordielu Arengusuund K2.2 Sporditaristu arendamine ja kaasajastamine Tegevus K Narva Multifunktsionaalse spordikeskuse ehitamine Tegevus K2.2.2 Narva Joaorus ja Kulgu sadamas sportimis- ja vaba aja veetmise võimaluste arendamine 6 Narva 18

19 Ida-Viru maakonna arengustrateegia tegevuskava aastateks Tegevus Teostamise aeg ja eelarve Ressursid Teostaja KOKKU Allikas Vastutav organisatsioon Kaasatavad partnerid Tegevus K2.2.3 Kreenholmi staadioni rekonstrueerimine Tegevus K2.2.4 Äkkekula terviseradade, suusa-ja laskesuusatamise kompleksi arendamine Tegevus K2.2.5 Staadionid ja universaalspordimänguväljakud, Olginasse ja Sinimäele Tegevus K2.2.6 a kergliiklusteede ja terviseradade rajamine Tegevus K2.2.7 Multifunktsionaalse staadioni rajamine Kiviõli a Tegevus K2.2.8 Voka staadioni jooksuradade katte taastamine Tegevus K2.2.9 Toila tenniseväljakute katte rajamine Tegevus K2.2.1 Keemiku Maakonna staadioni rekonstrueerimine Narva 567 EAS SA Narva Linna Arendus , fondid, Kultuurimini steerium, fondid Lüganuse VV, erasektor ja võimalik 45 Struktuufond id, Toila valla eelarve 7 7 Struktuurfon did, valla eelarve 69 8 EAS, Kohtla- Järve a eelarve ja võimalik Lüganuse VV Toila vald Toila vald Narva, SA Eesti Terviserajad, Eesti Kulturiminist eerium Jalgpalliliit 19

20 Tegevus K Jäähalli rekonstrueerimine Tegevus K pallimängude halli rajamine Tegevus K Metsapargi terviseradade arendamine Tegevus K Sillamäe Kunstmurustaadioni rekonstrueerimine Tegevus K Sillamäe kergejõustiku- ja jalgpallistaadioni ehitamine Tegevus K Rannapungerja Kauksi - Alajõe kergliiklustee rajamine, sh parklad K Kurtna Kuremäe kergliiklustee K Kergliiklusteede rajamine asulate vahelise liiklemise tagamiseks ja Jõhvi-Tartu maanteel K Iisaku staadioni rekonstrueerimine K Pannjärve Tervisespordikeskuse arendamine EAS, Kohtla- Järve a eelarve ja võimalik 6 EAS, Kohtla- Järve a eelarve ja võimalik 12 a eelarve ja võimalik , fondid ja ed Sillamäe LV 2 5 8, fondid Sillamäe LV ja ed , fondid Alutaguse vald , fondid Alutaguse vald 1 5, MNT, fondid 3, Struktuurifon did Struktuurifon did, MNT SA Alutaguse Puhke- ja Spordikeskus 2

21 Tegevus K Jõhvi jalgpallikeskuse arendamine Eesti Jalgpalli Liit, riik, Tegevus K Jõhvi spordihalli arendamine eelarved, fondid, riik Tegevus K Tammiku spordihalli rekonstrueerimine Arengusuund K2.3 Spordielu sidustamine teiste valdkondaega (nt. turism, haridus) Tegevus K2.3.1 a Spordikooli (Järveküla 44) rekonstrueerimine eelarved, Vabariigi Valitsus, fondid 25 EAS, Kohtla- Järve a eelarve ja võimalik Eesti Jalgpalli Liit Jõhvi Vallavalitsus Jõhvi Vallavalitsus Maakonna -d Maakonna -d Keskregiooni omavalitsused Ida-Viru maakonna arengustrateegia tegevuskava aastateks Tegevus Teostamise aeg ja eelarve Ressursid Teostaja KOKKU Allikas Vastutav organisatsioon Kaasatavad partnerid Eesmärk S1: Aastaks 23+ toimib maakonnas kvaliteetne, mitmekesine ning vajadustele vastav sotsiaal- ning tervishoiuteenuste võrgustik, mis tagab kõrged rahvatervise näitajad, elanikele väärika elukvaliteedi igal eluetapil ning maksimaalse võimekuse iseseisvaks toimetulemiseks. Arengusuund S1.1 Vanemluse ja lastega perede toetamine Tegevus S1.1.1 Ida-Virumaa Perede ja Laste Tugikeskuse arendamine x x x x x Jõhvi vallalvalitsus Ida-Virumaa keskregiooni 21

22 Ida-Viru maakonna arengustrateegia tegevuskava aastateks Tegevus Teostamise aeg ja eelarve Ressursid Teostaja KOKKU Allikas Vastutav organisatsioon Kaasatavad partnerid Tegevus S1.1.2 Puuetega laste tugikeskuse Päiksekiir arendamine, sh ööpäevase hoiu võimalus 1 Arengusuund S1.2 Eakatele kompleksteenuste juurutamine Tegevus S1.2.1 Ööpäevaringse hooldusteenuse arendamine Narvas Tegevus S Alutaguse Hoolekeskuse väikemajade ehitus Tegevus S1.2.3 Tudua hooldekodu ehitamine a Arengusuund S1.3 Sotsiaal- ja tervishoiuteenuste sidustamine ja kättesaadavuse parandamine Tegevus S1.3.1 sotsiaalpindade uuendamine ja juurde ehitamine Tegevus S1.3.2 hooldekodu arendamine Tegevus S1.3.3 Erihoolekande kohtade vajaduse ja järjekordade prognoosi koostamine Tegevus S Sotsiaalmaja väljaarendamine Lüganuse vallas 1 1 Vabariigi Valitsus MTÜ Sunbeam 4 Riigieelarve Narva Struktuurifon did, Struktuurifon did (Sotsiaalmin, EAS, PRIA) Kredex, muud fondid Fondid 1 Lüganuse VV ja võimalik Aluatguse VV ESTE OÜ Sa Hooldekodu IVOL Lüganuse VV omavalitsuse d Jõhvi Vallavalitsus (hoone omanikuna) Koduhooldus OÜ MTÜ Elujõgi Erasektor Narva- Jõesuu -id 22

23 Tegevus S1.3.5 Sotsiaalmaja rekonstrueerimine Tegevus S Sillamäe Hoolekandeasutuste arendamine Tegevus S Alajõe olmehoone (perearst, sotsiaal, raamatukogu) arendamine Tegevus S1.3.7 a vanurite päevakeskuste loomine Tegevus S1.3.8 Virumaa Nõustamis-ja Aktiviseerimiskeskuse (Kaare tn 7, Jõhvi) edasiarendamine (kaitstud töö teenus psüühilise erivajadusega inimestele Tegevus S1.3.9 Ida-Virumaa Puuetega Inimeste Koja tegevuse arendamine (teenused, toidupanga tegevus) Arengusuund S1.7 Kvaliteetsete tervishoiuteenuste tagamine Tegevus S1.7.1 Narva haigla tervisekeskuse rajamine Tegevus S1.7.2 Narva perearstikeskuse rajamine Tegevus S1.7.3 SA Narva Haigla erakorralise meditsiini osakonna renoveerimine Tegevus S1.7.4 Jõhvi esmatasandi tervishoiukeskuse rajamine, kaasfinantseeringu teine osamakse a eelarve ja võimalik Linnaeelarve ja võimalik Fondid, eelarved, riik, fondid eelarved, riik, fondid x Sillamäe 25 Perearsti keskus Riigi eelarve SA Narva Haigla eelarve Riigi eelarve OÜ Narva Perearstikesk us eelarve avalitsus Virumaa Nõustamis-ja Aktiviseerimiskeskus Ida-Virumaa Puuetega Inimeste Koda SA Narva Haigla OÜ Narva Perearstikeskus 1 Riigi eelarve SA Narva Haigla Jõhvi OÜ Corrigo vallaeelarve Keskregiooni omavalitsused Keskregiooni omavalitsused Rahandusmi nisteerium Rahandusmi nisteerium Rahandusmi nisteerium 23

24 Tegevus S1.7.5 Sillamäe esmatasandi tervisekeskuse rajamine Tegevus S1.7.6 SA Ida-Viru Keskhaigla Ahtme esmatasandi tervisekeskuse loomine Tegevus S1.7.7 SA Ida-Viru Keskhaigla Järve esmatasandi tervisekeskuse loomine Tegevus S1.7.8 SA Ida-Viru Keskhaigla Ahtme aktiivravikorpuse II ehitusjärk Tegevus S1.7.9 SA Ida-Viru Keskhaigla olemasoleva Ahtme üksuse hoone renoveerimine Tegevus S1.7.1 Tudua Hoolekeskuse ehitamine - erivajadustega inimestele kogukonnas elamise võimalus koos erihoolekande teenuse pakkumisega. x x SM, Sillamäe, Sillamäe haigla ERDF, SA Ida-Viru Keskhaigla eelarve, ERDF, SA Ida-Viru Keskhaigla eelarve ERDF, SA Ida-Viru Keskhaigla eelarve ERDF, SA Ida-Viru Keskhaigla eelarve Struktuurifon did (Sotsiaalmin, EAS, PRIA) Sillamäe Haigla SA SA Ida-Viru Keskhaigla SA Ida-Viru Keskhaigla SA Ida-Viru Keskhaigla SA Ida-Viru Keskhaigla ESTE OÜ Koduhooldus OÜ MTÜ Elujõgi 24

25 Ida-Viru maakonna arengustrateegia tegevuskava aastateks Tegevus Teostamise aeg ja eelarve Ressursid Teostaja KOKKU Allikas Vastutav organisatsioon Kaasatavad partnerid Eesmärk N1: Noorsootöö osapoolte koordineeritud jõupingutused loovad olukorra, kus noored osalevad aktiivselt ning tulemuslikult kogukonna ja omavalitsuse elus. Arengusuund N1.1 Noortevolikogude loomine Tegevus N1.1.1 noortevolikogu loomine Tegevus N1.1.2 Toila valla noortevolikogu tegevuse sisustamine ja arendamine Tegevus N1.1.3 Jõhvi noortevolikogu tegevuse sisustamine ja arendamine Tegevus N1.1.4 Sillamäe Noortenõukogu tegevuse sisustamine ja arendamine Arengusuund N1.4 Noorsootöö teenuste arendamine Tegevus N1.4.1 Raskemates oludes noorte (NEET noorte) jaoks tugimeetmete käivitamine ja rakendamine Arengusuund 1.5 Noorsootöö materiaalse baasi arendamine Tegevus N1.5.1 Ühise pere- ja noortekeskuse 22 arendamine Kiviõlis Viru tn 9 ruumides Tegevus N1.5.2 Noortekeskuse arendamine Tegevus N1.5.3 Noortelaagri arendamine Toila valla eelarve Eesti Noorsootöö Keskus 9 6 Noortekeskus Toila vald Jõhvi vald Sillamäe LV Narva e Kultuuriosakond 22 VV ja Lüganuse VV 9 a eelarve ja võimalik 6 a eelarve ja võimalik Narva Noortekeskus, Noortekeskus, Sillamäe Noortekeskus 25

26 Ida-Viru maakonna arengustrateegia tegevuskava aastateks Tegevus Teostamise aeg ja eelarve Ressursid Teostaja KOKKU Allikas Vastutav organisatsioon Kaasatavad partnerid Eesmärk E1: Aastaks 23+ toimib Ida-Virumaal mitmekesine, tugevatel ettevõtlikkushoiakutel tuginev ning suure lisandväärtuse loomist soodustav ettevõtluskeskkond Arengusuund E1.1 Maakonna ettevõtluse mitmekesistamine Tegevus E1.1.1 Kreenholmi endise tööstusala rajooni 5 OÜ Narva Gate Narva elavdamine Tegevus E1.1.2 Narva tööstusalade arendamine (Nakro, IVIA, Eesti Energia - Auvere) Tegevus E1.1.3 Sillamäe Vabatsooni ja sadama-ala arendamine Tegevus E1.1.4 Keemiatööstuspargi arendamine Tegevus E1.1.5 Jõhvi Äripargi arendamine (sh ettevõtlusinkubaatori rajamine) Tegevus E1.1.6 Kiviõli Äripargi arendamine Arengusuund E1.5 Tehnilise ja loodusteadusliku huvihariduse laiendamine Tegevus E Sillamäe huvi- ja noortekeskuses loodus- ja merevaldkonna õppesuuna arendamine 4 Sihtasutused, ettevõtjad AS Sillamäe Sadam IVIA IVIA IVIA Sillamäe Narva Sillamäe Jõhvi vald Lüganuse vald 26

27 Ida-Viru maakonna arengustrateegia tegevuskava aastateks Tegevus Teostamise aeg ja eelarve Ressursid Teostaja KOKKU Allikas Vastutav organisatsioon Kaasatavad partnerid Eesmärk T1: Aastaks 23+ on Ida-Virumaa Tala järel esimene turismisihtkoht Eestis. Arengusuund T1.1 Turismiklastri arendamine ja laiendamine Tegevus T Peipsimaa kui turismiklastri arendamine ja laiendamine Arengusuund T1.2 Hooajalisuse leevendamine Tegevus T Pagari mõisapargi ja seltsimaja arendus ja tõllakuur T Kuremäe turismitaristu ja parkla arendamine T Mäetaguse mõisakompleksi arendus (suplusmaja) Peipsiäärsed d, maa LEADER id, PKAK, IVOL, struktuurifon did Struktuurifon did, Struktuurifon did, 2 T Illuka mõisa arendamine turismiobjektina Arengusuund T1.3. sihtkoha turundustegevuste pidev rakendamine, maakonna maine parandamine Tegevus T1.3.1 Viitade ja kaartide uuendamine ja paigaldus, sh interaktiivsed kaardid ja viidad teatud kohtades Tegevus T1.3.2 Narva piiriületuspunkti külastajasõbralikkust tõstmine Struktuurifon did, MTÜ Peipsimaa Turism id, LEADER id, PKAK Seltsid, seltsingud ja MTÜ d Ettevõtjad, klooster NLAÕA Turismiklaste r Turismiklaster NLAÖA, EAS, Politsei- ja Piirivalveame t 27

28 Tegevus T1.3.3 Ristturunduse arendamine kasutades nt. travel card süsteemi, teenuse rakendamine ja turundus Tegevus T Atsalama puhkeala arendus Jõhvi Tartu maantee ääres Tegevus T1.3.5 Uue turismiinfokeskuse väljaarendamine Jõhvis 1 1 Turismiklaster NLAÖA 1 Arengusuund T1.4 turismiettevõtjate maksimaalne kaasamine koostöösse Tegevus T Peipsimaa kui brändi/sihtkoha ühisturundamine ja turismi- ja toiduettevõtjate ühistegevuste arendamine 1 Struktuurifon did, LEADER id, PKAK, struktuurifon did, d, MTÜ Peipsimaa Turism Arengusuund T1.6 Veeteede aktiivne kasutuselevõtt, väikesadamate arendamine ning nende ligipääsetavuse parandamine Tegevus T1.6.1 Narva sadama bokside rekonstrueerimine promenaadiala laiendamisega. Narva jõesadamaala osaline ümberkujundamine meelelahutuse (sh. vabaõhukohvikute) piirkonnaks 1 Narva Tegevus T1.6.2 Laevaliikluse arendamine Narva jõel Tegevus T1.6.3 väikesadama arendus Tegevus T1.6.4 jõeäärse ala väljaarendamine ja jõele ligipääsetavuse parandamine Tegevus T1.6.5 muuli ehitus 1, LEADER d ja PKAK 5 Narva Ettevõtjad 1 1 Fondid, Fondid, 3 Riigieelarve, fondid Riik Fondid, Turismiklaster Maakonna omavalitsused Narva- Jõesuu 28

29 Tegevus T1.6.6 Toila jahisadama väljaarendamine ja ajaloolise sadamahoone taastamine Tegevus T1.6.7 Sillamäe Väikesadama projekteerimine ja ehitus Tegevus T1.6.8 Sillamäe Jõesadama arendamine (kalasadam) Tegevus T1.6.9 a slippide ehitamine Tegevus T1.6.1 viilhalli edasiarendamine (territooriumi korrastamine, juurdepääs jõe juurde) Tegevus T Vasknarva erasadama väljaarendamine (Muuli tee 8, Vasknarva) Sadama taristu+majutus+vaba aeg+avalik teenus+toitlustus+konverentsid. Arengusuund T1.7 Veega seotud atraktsioonide ja veespordi arendamine Tegevus T1.7.1 Lustilaevaühenduse tagamine Narva--Toila vahel EAS Toila vald 7 EAS Sillamäe 5 Sillamäe Fondid, Fondid, 2 1 Struktuurifon +Era +partnerid -id, fondid, erakapital SA Sillamäe Jõesadam (loodav) s avalitsus avalitsus OÜ Kolmas Muul Narva, Narva- Jõesuu ja Toila -id Arengusuund T1.8 Transpordiühenduste tugevdamine laeva- ja lennuühenduse loomine, rongi ja bussiliikluse tihendamine sh. maakonnasisene bussitransport objektidele ja tagasi Tegevus T1.8.1 Narva jalgrattateede võrgustiku edasiarendamine 4 Narva Tegevus T1.8.2 Hooajaliste tšarterlaevareiside (Purtse Toila Narva) arendamine ja pakkumine Tegevus T1.8.3 jalgrattateede võrgustiku edasiarendamine Tegevus T Bussipeatuste, viitade ja sellega kaasneva taristu väljaehitamine riigi maanteedel Alutaguse valla territooriumil 2 Virumaa Väikesadamate Ühendus Ettevõtted Heino Tours OÜ 3 3 MNT, MNT, MNT, 1 29

30 Arengusuund T1.9 Peipsi põhjaranniku väärtustamine ja ettevõtluseks vajaliku taristu rajamine Tegevus T Kauksi rannahoone ja puhketaristu ehitamine, sh promenaad Rannapungerja kai ja muuli ehitus Vasknarva sadama ehituse I etapp Alajõe jõe äärse randumisala väljaarendamine Alajõe, Karjamaa ja Katase avaliku ranna arendamine Narva jõe äärsete randumisalade väljaarendamine (Kuningaküla slipp) Rannapungerja avaliku ranna ja puhkeja virgestusala väljaarendamine Jõhvi Tartu maantee ääres Vasknarva sadama ehituse II etapp Rannapugerja sadamahoone ehitus Arengusuund T1.1 Teenuste ja toodete arendamine Tegevus T1.1.1 Päite panga vaateplatvormi rajamine Struktuurifon did EAS (PKT), Struktuurifon did, 7 Struktuuri, 6 Struktuurifon did, 2 Struktuurifon did, Struktuurifon did, 4 Struktuurifon did, Struktuurifon did, 4 Struktuurifon did, 5 5 Leader, PRIA Tegevus T1.1.2 Oru lossi laserprojektsioon INTERREG, EAS Tegevus T1.1.3 Skulptuuripargi rajamine Oru parki (K. Päts, G. Jelissejev, I. Severjanin) Toila valla eelarve, Leader, erasektori Toila vald Toila vald Toila vald Ettevõtjad RMK RMK 3

31 Tegevus T1.1.4 Sillamäe sotsialismimuuseumi ekspositsioon ning muuseumi väliekspositsioon Tegevus T1.1.5 Jõhvi Mihkli kiriku kompleksis täiendav ajalooväärtuste eksponeerimine ja renoveerimistööd Tegevus T1.1.6 Edise use ja mõisakompleksi tutvustava ekspositsiooni väljaarendamine Arengusuund T1.12 Kultuuripärandi taastamine ja arendamine Tegevus T Narva bastionide rekonstrueerimine (Honor, Gloria bastion) Tegevus T Narva vanaa taastamine (raamatukogu, Stokholmi plats, ajaloopark) Tegevus T Narva Aleksandrikiriku taastamine Tegevus T Koolihoone (Spordi 2) rekonstrueerimine Tegevus T aastate stalinistliku ehitusperioodi hoonestuse säilitamine Tegevus T Tšaikovski lehtla rekonstrueerimine x x Linnaeelarve, võimalikud ed, riik, fondid, riik, fondid Sillamäe Jõhvi Vallavalitsus SA Edise Linnus Maakonna omavalitsused, Muinsuskaitseamet Keskregiooni omavalitsused, Muinsuskaitseamet 5 Narva SA Narva muuseum 3 Narva Riik 7 Kogudus Riik a eelarve ja võimalik 5 a eelarve ja võimalik Fondid, s avalitsus Riik Riik 31

32 Ida-Viru maakonna arengustrateegia tegevuskava aastateks Tegevus Teostamise aeg ja eelarve Ressursid Teostaja KOKKU Allikas Vastutav organisatsioon Kaasatavad partnerid Eesmärk ET1: Aastaks 23+ on Ida-Virumaal kaasaegne ja kvaliteetne elu- ja ettevõtluskeskkond, mis tugineb puhtale looduskeskkonnale, moodsale ja mitmekesisele taristule ning kaasaegsetele energialahendustele Arengusuund ET1.1 Elukeskkonna oluline parandamine sh. ühistransport Tegevus ET1.1.1 Ühistranspordi taristu kaasajastamine 1 5 Narva Tegevus ET1.1.2 rannaala väljaarendamine Tegevus ET1.1.3 Sõtke jõe puhkeala väljaarendamine Tegevus ET1.1.4 Sinimäe uue vaatetorni ja infokeskuse ehitamine Tegevus ET.1.4 kuursaali pargi (Hele ja Pime park) korrastamine Tegevus ET 1.5 sauna remont Tegevus ET 1.6 Olgina sauna remont Tegevus ET1.1.5 Väliürituste ala rajamine Kiviõli as õunapuuparki ja seda toetav taristu Tegevus ET1.1.6 Kiviõli keskväljaku kui uue Lüganuse valla keskuse rekonstrueerimine , erakapital, fondid KIK, Leader 13 Fondid, KIK, 25 Fondid, Leader, KIK, Fondid, Fondid, 35 Lüganuse VV ja võimalik 35 Lüganuse VV ja võimalik avalitsus avalitsus Lüganuse VV Lüganuse VV Ettevõtjad MTÜ Hungerburg 32

33 Tegevus ET.1.7 Kiviõli raudteepeatuse juurde taristu rajamine parkla, busside ühispeatus, jalgrattaparkla jt Tegevus ET1.1.8 Ahtme keskväljaku ja keskuse rekonstrueerimine Tegevus ET1.1.9 Sillamäe Rannapromenaadi rajamine Lüganuse VV ja võimalik 71 EAS, Kohtla- Järve a eelarve ja võimalik RTK, Sillamäe a eelarve Lüganuse VV Sillamäe LV Tegevus ET.1.1 Sillamäe kalasadama ja x x Sillamäe LV kalaturu loomine Tegevus ET PPA Turvakaamerate süsteemi väljaarendamine Tegevus ET , MNT MNT Keskasulate tänavavalgustuse kaasajastamine Tegevus ET külaplatside korrastamine Fondid, avalitsus Tegevus ET Jõhvi keska promenaadi pikendamise II etapi ning haridusaku etenduste- ja spordiväljaku rajamine Jõhvi vallaeelarve, fondid Jõhvi Vallavalitsus Arengusuund ET1.3 Kiire ja mugava kauba ja inimeste liikumise tagamine (sealhulgas neljarealine maantee Tal Narva, kiire rongiühendus ja rongiühenduse elektrifitseerimine, laevaühendus Soomega, lennujaam, kergliiklusteede võrgustik) Tegevus ET1.3.1 Vaivara viadukti ehitamine Riik Kaitseminist eerium Tegevus ET1.3.2 E2 7 km/h kiiruse piirangu taotlemine Olginas ja Sinimäe Tegevus ET1.3.3 Olgina lennujaama ehitus Fondid Narva Lennujaam MTÜ Tegevus ET1.3.4 Lüganuse valla kergliiklusteede rajamine vastavalt kavale Lüganuse VV ja Lüganuse VV 33

34 Tegevus ET1.3.5 Toila Jõhvi vahelise kergliiklustee rajamine Tegevus ET1.3.6 Kohtla-Nõmme ja Kohtla- Järve ühendamine kergliiklusteega Tegevus ET1.3.7 Valaste Toila ühendamine kergliiklusteega (turismiobjektide sidumine ja ligipääsetavuse parandamine) Tegevus ET1.3.8 Jõhvi lennuvälja rekonstrueerimine I etapp Tegevus ET1.3.9 Sillamäe Sadama reisiterminali ehitamine Tegevus ET1.3.1 Sillamäe Sinimäe, Sillamäe-, Sillamäe-Vaivara (sh Vaivara raudteejaam) kergliiklusteede ühenduste loomine võimalik 6 Struktuurfon did, Toila ja Jõhvi valla eelarve 45 Struktuurfon did, Toila valla eelarve 1 5 Struktuurfon did, Toila valla eelarve 1 52 Toetusfondid, sihtasutuse asutajaliikme d, teised maakondliku d partnerid 16 Riigieelarve, ed, AS Sillamäe Sadam Struktuurfon did, Sillamäe ja Narva- Jõesuu eelarved Toila vald Toila vald Toila vald SA Jõhvi Lennuväli AS Sillamäe Sadam Sillamäe Arengusuund ET1.4 Looduskeskkonna seisundi kaitse ja parandamine sh. veekogud, jäätmekäitlus Tegevus ET Narva Narva munitsipaalhoonete energiasäästu suurendamine Tegevus ET1.4.2 a munitsipaalhoonete energiasäästu suurendamine 3 3 a eelarve MNT MNT MNT Jõhvi vald,, Toila vald,... omavalitsuse d MNT 34

35 ja võimalik Tegevus ET Toetusfondid Sillamäe LV Sillamäe Jäätmejaama ehitamine, Sillamäe a eelarve Tegevus ET Sillamäe Sillamäe LV Sõtke jõe tammi rekonstrueerimine ning Sõtke jõe põhja ja kallaste puhastamine a eelarve, ed Tegevus ET , KIK, Jäätmejaamade ja kogumispunktide rajamine/ 1 struktuurifon väljaarendamine kogu valla territooriumil did Tegevus ET1.4.6 jäätmete kogumispunkti-jaama rajamine Fondid, avalitsus Arengusuund ET1.5 Tööstusalade ja kaevandusalade väljaarendamine uues funktsionaalsuses sh. kaevandusalade sulgemise järgse veerežiimi muutustest tulenevate tagajärgede vältimine ja leevendamine Tegevus ET1.5.1 Sirgala ja Viivikonna riikliku restruktueerimiskava koostamine Riik Riik Tegevus ET1.5.2 Aidu Veemaa arendamine Tegevus ET1.5.2 Kiviõli Seiklusturismikeskuse atraktsioonide täiendamine ja arendamine Arengusuund ET1.6 Kinnisvaraturu korrastamine (elukondlik, tööstus jm.) Tegevus ET1.6.1 tondilosside kordategemine EAS, SA Aidu Veespordi keskus ja Lüganuse VV 1 73 SA Kiviõli Seiklusturis mikeskus, Lüganuse VV ja võimalik Erakapital, Kredex Vastavalt koostöölepingul e SA Kiviõli Seiklusturismike skus menetlusteenistu s SA Aidu Veespordikeskus Narva- Jõesuu 35

36 Tegevus ET1.6.2 Tühjaltseisvate hoonete korrastamine/lammutamine Tegevus ET Elamuprogrammi jätkumine Lüganuse valla ehitised korda Tegevus ET Keskasulate kujundusprojektide koostamine ja elluviimine (Iisaku, Tudua, Alajõe jm) ET Iisaku keskuse väljaarendamine, s.h. vallamaja Lüganuse VV ja võimalik ehitus Arengsuund ET1.7 Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamine Tegevus Narva sademeveekanalisatsiooni süsteemi arendamine Tegevus Perspektiivse joogivee torujuhtmete ja kanalisatsiooni süsteemi edasiarendamine Tegevus Sonda ja Erra alevike kanalisatsiooni rekonstrueerimine ja rajamine Tegevus Püssi aleviku kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine ja rajamine Tegevus Lahkvoolse sajuveekanalisatsiooni arendamine Lüganuse VV ja võimalik 1, struktuurifon did 53 1 Lüganuse VV Lüganuse VV Narva 1 Narva Lüganuse VV, veeettevõtja ja võimalik 95 Lüganuse VV, veeettevõtja ja võimalik 1 Jõhvi vallaeelarve Lüganuse VV või vee-ettevõtja Lüganuse VV või vee-ettevõtja Jõhvi Vallavalitsus, OÜ Järve Biopuhastus 36

37 Tegevus sademeveekanalisatsiooni süsteemi arendamine Tegevus Sillamäe vanaa sadeveekanalisatsiooni rajamine Tegevus Kuremäe aleviku kanalisatsiooni ehitamine Tegevus Vee- ja kanalisatsioonivõrgu renoveerimine Tuduas Tegevuss Olemasoleva vee- ja kanalisatsioonivõrgustiku rekonstrueerimine (Mäetaguse, Iisaku) Tegevus Uue vee- ja kanalisatsioonivõrgu rajamine (sh Peipsi äärne piirkond Kauksi, Alajõe, Vasknarva, Jaamaküla) Tegevus vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitus, soojatrasside remont 8 8 a eelarve ja võimalik x x x Sillamäe aeelarve Sillamäe veeettevõtja 2 2, KIK 1 1, KIK, KIK, KIK Fondid, s avalitsus 37

38 III. Maakonna planeeringu tegevuskava tegevused Ida-Viru maakonnaplaneeringu raames võeti vastu maakonnaplaneeringu tegevuskava. Maavanema otsus 28. detsember 216, täiendatud 8. veebruar ASUSTUSE SUUNAMINE Üldine 1.1 Keskuste võrgustik PEAMINE TEGEVUS VASTUTAJA TÄHTAEG Regionaalpoliitiliste meetmete ettenägemine riigieelarves Maakonna keskuste hierarhia järgimine ametkondlike ruumikasutust puudutavate otsuste langetamisel Maakonna keskuste hierarhia järgimine kohalike ruumikasutust puudutavate otsuste langetamisel Teenuste tagamisel paindlike lahenduste väljatöötamine Maakondlikud ja piirkondlikud keskused: siduda tõhusalt oma tagamaaga ja omavahel erinevate transpordiliikidega ja mugavate ühendustega (vt ka teed ja transport): - Kergliiklusühenduste loomine vastavalt prioriteetidele - Pargi ja reisi taristu väljaarendamine raudteejaamades ja bussijaamades, ka sadamates - Ühistranspordi korraldamine Riik Riiklikud ametkonnad Riiklikud ametkonnad, kohalikud teenuste pakkujad Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriu m, Jooksvalt Jooksvalt Jooksvalt Jooksvalt, vastavalt vajadusele Jooksvalt, vastavalt prioriteetidele (vt ka ptk 2.2) 38

39 1.2 Asustusstruktuur ja planeerimine Lähi- ja kohalikud keskused: - Kaugtöökontorite rajamine - Andme- ja mobiilsidevõimaluste parandamine - Paindlike ja automatiseeritud teenuslahenduste kasutusele võtmise soodustamine (nt ka koondamine külakeskusesse, kohalikku kauplusesse). Kohalike teenuste kava (nt üldplaneeringu koostamise käigus) koostoimivates keskustes teenuste jagamiseks: Püssi- Lüganuse ja Toila- Voka Kohalike teenuste kava (nt üldplaneeringu koostamise käigus) vähem asustatud Ida- Virumaa keskuste Avinurme ja Iisaku tugevdamiseks teenuste ja töökohtade koondumise kohana Koostatavate üldplaneeringute ja detailplaneeringute asjakohasuse hindamine, et tagada kestlik areng ja kõrge elukeskkonna kvaliteet. Linnalise asustuse alade terviklik arendamine, sh piiride täpsustamine koostöös, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriu m, Rahandusministeerium, Ettevõtted Jooksvalt, Rahandusministeerium 22, Maavalitsus 22 Jooksvalt 22 39

Ida-Viru maakonna arengustrateegia strateegiakontseptsioon Strateegia lähteanalüüs valmib lõplikult juuli alguseks Senise analüüsi ni

Ida-Viru maakonna arengustrateegia strateegiakontseptsioon Strateegia lähteanalüüs valmib lõplikult juuli alguseks Senise analüüsi ni Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2030+ strateegiakontseptsioon 20.06.2018 Strateegia lähteanalüüs valmib lõplikult juuli alguseks Senise analüüsi ning kogutud sisendi (fookusgrupid, intervjuud, statistilised

Rohkem

Ida-Viru maakonna arengustrateegia ning ettevõtluse arenguvõimalused Ettevõtjate infopäev 03. Oktoober 2018 Jõhvi Kontserdimaja

Ida-Viru maakonna arengustrateegia ning ettevõtluse arenguvõimalused Ettevõtjate infopäev 03. Oktoober 2018 Jõhvi Kontserdimaja Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2019 2030+ ning ettevõtluse arenguvõimalused Ettevõtjate infopäev 03. Oktoober 2018 Jõhvi Kontserdimaja Eelmine maakonna strateegia vs. uus strateegia Vana Omanik maavalitsus

Rohkem

VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor

VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU 2030+ Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor 22.11.2018 ÜLEVAADE HARIDUSASUTUSTEST* Haridusvaldkond Haridusasutus Arv Märkused Alusharidus

Rohkem

Säästva linnaliikuvuse toetusmeetmed EL struktuurivahenditest

Säästva linnaliikuvuse toetusmeetmed EL struktuurivahenditest Välisvahendite teabepäev Kultuuriministeeriumi haldusala asutustele Tallinn, 26.05.2014 Kavandatavad regionaalarengu meetmed EL struktuurivahendite perioodil 2014-2020 Regionaalpoliitika büroo Siseministeerium

Rohkem

Lisa Türi valla arengukavale MUUDETUD nr 1 Lühendid: MO - majandusosakond RO rahandusosakond HKO haridus- ja kultuuriosakond SO -

Lisa Türi valla arengukavale MUUDETUD nr 1 Lühendid: MO - majandusosakond RO rahandusosakond HKO haridus- ja kultuuriosakond SO - Lisa Türi valla arengukavale 2013-2018 MUUDETUD 30.01.2013 nr 1 Lühendid: MO - majandusosakond RO rahandusosakond HKO haridus- ja kultuuriosakond SO - sotsiaalosakond TASA Türi Arengu Sihtasutus TSKL -

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing Lääne-Harju Koostöökogu stateegia 2014-2020 08. veebruar 2018 Kerli Lambing Mis see LEADER lähenemine on? Piirkonnapõhine lähenemine Altpoolt tulev algatus Avaliku ja erasektori partnerlus Uuenduslikkuse

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Eurotoetused esitlus 2010.ppt

Microsoft PowerPoint - Eurotoetused esitlus 2010.ppt AVALIK ARVAMUS EUROOPA LIIDU STRUKTUURITOETUSEST !"!!!!!!! "!" #! "!! $!!% & '! " ## (((! )!!!*! "#!" " $%!&!" $#! + " $ Kas olete kursis, et Eesti saab toetust Euroopa Liidust? jah ei Ei oska öelda 010

Rohkem

Programme rules for the 2nd call

Programme rules for the 2nd call Programmi reeglid 5. taotlusvoor 7. märts 2019, Tartu 2. prioriteedi jaoks kokku 2,5 MEUR Toetatavad teemad Turism Veemajandus Keskkonnateadlikkus Turism Loodus- või kultuuripärandil põhineva turismitoote

Rohkem

Narva Linnavolikogu määruse nr 10 Lisa 3 Narva linna 2018.aasta finantseerimistegevuse eelarve eurodes Kohustiste (laenude) võtmine kokku 2

Narva Linnavolikogu määruse nr 10 Lisa 3 Narva linna 2018.aasta finantseerimistegevuse eelarve eurodes Kohustiste (laenude) võtmine kokku 2 Narva Linnavolikogu 14.06.2018 määruse nr 10 Lisa 3 Narva linna 2018.aasta finantseerimistegevuse eelarve eurodes Kohustiste (laenude) võtmine kokku 2018.a eelarve 15 043 600 4 628 987 19 672 587 1 Narva

Rohkem

Powerpointi kasutamine

Powerpointi kasutamine RMK IDA-VIRUMAA KÜLASTUSALA KÜLASTUSKORRALDUSLIKUD TÖÖD ALUTAGUSE RAHVUSPARGIS TÖÖRÜHMA KOHTUMINE Heinar Juuse 13. veebruar 2019 Iisaku Külastuskorralduse ja loodushariduse tegevusvaldkonna eesmärgiks

Rohkem

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II  lugemine Märjamaa Vallavalitsus Lea Laurits 17.02. Eelarve ülesehitus ja esitlusviis Märjamaa valla eelarve koostamise aluseks on: Märjamaa valla arengukava 2010-2025 Märjamaa valla eelarvestrateegia -2018 Märjamaa

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Kronoloogia Omavalitsuspäeva otsus Arenduskeskuse asutamise kohta 14.10.2002 Järvamaa Omavalitsuste Liidu Volikogu otsus Järvamaa Arenduskeskuse asutamise kohta 14.02.2003 Järvamaa Arenduskeskusega ühineb

Rohkem

1 Vabariigi Valitsuse korraldus Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme 2.5 Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadu

1 Vabariigi Valitsuse korraldus Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme 2.5 Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadu 1 Vabariigi Valitsuse korraldus Fondi meetme 2.5 Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadustele vastavaks tegevuse 2.5.1 Erihoolekandeasutuste investeeringute kava kinnitamine

Rohkem

Raasiku Vallavalitsuse a korralduse nr 44 LISA Riigihange Hankemenetlu se liik Hankelepin gu orienteeruv hind km-ga Hanke läbiviimise aeg H

Raasiku Vallavalitsuse a korralduse nr 44 LISA Riigihange Hankemenetlu se liik Hankelepin gu orienteeruv hind km-ga Hanke läbiviimise aeg H Raasiku Vallavalitsuse 23.02.2016.a korralduse nr 44 LISA Riigi Hankemenetlu se liik Hankelepin gu orienteeruv hind km-ga Hanke läbiviimise aeg Hankeleping u eeldatav täitmise aeg veebruardetsember 1 Toiduainete

Rohkem

Microsoft Word - Määrus nr 7 Puhja valla aasta lisaeelarve.doc

Microsoft Word - Määrus nr 7 Puhja valla aasta lisaeelarve.doc PUHJA VALLA 2015.a LISAEELARVE Lisa 1 Puhja Vallavolikogu 1. juuli 2015 määruse nr 7 juurde KOONDEELARVE 27.02.2015 LISA- EELARVE 01.07.2015 I osa PÕHITEGEVUSE TULUD 2 143 312 49 005 2 192 317 30 Maksutulud

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ühistranspordi korraldamine alates 01.01.2018 Kirke Williamson Maanteeamet 12.10.2017 Haldusreform ja ühistranspordi korraldamine 17.12.2015 toimus esimene arutelu ühistranspordi korralduse üle Aprill

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist   Erik Puura   Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

Tallinn

Tallinn Tallinna linna tegevused Läänemere väljakutse võrgustikus initsiatiivi toetamisel Gennadi Gramberg Tallinna Keskkonnaamet Keskkonnaprojektide ja hariduse osakonna juhataja Tallinna osalemine Läänemere

Rohkem

Slide 1

Slide 1 SA Põhja-Eesti Turism nõukogu koosolek 08. september 2016 Purtse kindluses Karmen Paju juhatuse liige Päevakord: EASi ja SA Põhja-Eesti Turism koostööst, EASi ootused regionaalsetele turismiorganisatsioonidele.

Rohkem

Eesti elanike arv KOV-de lõikes seisuga KOV Kokku 112 Aegviidu vald Anija vald Harku vald Jõelähtme vald

Eesti elanike arv KOV-de lõikes seisuga KOV Kokku 112 Aegviidu vald Anija vald Harku vald Jõelähtme vald Eesti elanike arv KOV-de lõikes seisuga 01.01.2017 KOV Kokku 112 Aegviidu vald 716 140 Anija vald 5624 198 Harku vald 13966 245 Jõelähtme vald 6341 295 Keila vald 4906 296 Keila linn 9861 297 Kernu vald

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, 80088 Pärnu Tel 4479733 www.parnu.maavalitsus.ee Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi Tel 4330 400 www.viljandi.maavalitsus.ee Konsultant Ramboll Eesti AS

Rohkem

Rehabilitatsiooniteenuste järjekord ja esimene vaba aeg seisuga (Lg 1), päringu aeg :36:14 Lg3 - Sihtgrupp 1: Puuetega inime

Rehabilitatsiooniteenuste järjekord ja esimene vaba aeg seisuga (Lg 1), päringu aeg :36:14 Lg3 - Sihtgrupp 1: Puuetega inime Rehabilitatsiooniteenuste järjekord ja esimene vaba aeg seisuga 01.02.2017 2 (Lg 1), päringu aeg 01.02.2017 13:36:14 Lg3 - Sihtgrupp 1: Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse 2-1 lg 2 p 1 tähenduses

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Sotsiaaltranspordi toetamise erinevad võimalused Kristiina Tuisk Hoolekande osakond Nõunik 12.10.2017 STT sihtgrupp Seaduse järgi Puudega isik, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

Vilistlaste esindajate koosolek

Vilistlaste esindajate koosolek 13.04.2012 VILISTLASKOGU ÜLDKOGU ÕPILASTE KÜSITLUSE TULEMUSTEST UURING Uuringus osalesid 8 kooli 8. ja 9.klasside õpilased: Räpina ÜG, Mikitamäe, Mehikoorma, Kauksi, Ruusa, Orava, Viluste, Värska Küsimustiku

Rohkem

Vabariigi Valitsuse 8. septembri a korraldus nr 301 Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme 2.4 tegevuse Investeeringute toetamine esmatasand

Vabariigi Valitsuse 8. septembri a korraldus nr 301 Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme 2.4 tegevuse Investeeringute toetamine esmatasand Vabariigi Valitsuse 8. septembri 2016. a korraldus nr 301 Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme 2.4 tegevuse 2.4.2 Investeeringute toetamine te infrastruktuuri tõmbekeskustes, tagades kättesaadavad ja mitmekülgsed

Rohkem

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx 25.06.2014 Esitluse või esitleja nimi Ida-Virumaa rahvastikust Mihkel Servinski peaanalüütik Statistikaamet Sultsi küla, Mulgimaa Edise, 17. juuni 2014 Rahvaarvu suhteline muutus, 31.03.2000-31.12.2011

Rohkem

Lugu sellest, kuidas me „Murdepunktini“ jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht

Lugu sellest, kuidas me „Murdepunktini“  jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht Lugu sellest, kuidas me Murdepunktini jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht Elu enne Murdepunkti Mõjutusvahendid vähetulemuslikud (Riigikontroll 2010) Programmide nappus alaealiste

Rohkem

Microsoft Word KLASTRI STRATEEGIA JA TEGEVUSKAVA

Microsoft Word KLASTRI STRATEEGIA JA TEGEVUSKAVA Projekt nr EU29201 TARNEAHELATE JUHTIMISE KLASTRI ARENDAMISE STRATEEGIA JA TEGEVUSKAVA Projektijuht: Illimar Paul Tallinn 2009 SISUKORD TARNEAHELATE JUHTIMISE KLASTRI VISIOON, MISSIOON JA TEGEVUSSUUNAD

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Eesti Vabariik 100 EV 100 korraldustoimkond, Riigikantselei Eesti Vabariik 100 programmi ülesehitus ja korraldus Eesti Vabariik 100 2018 mõõdetakse välja 100 aastat Eesti riigi loomisest. EV 100 tähistamiseks:

Rohkem

untitled

untitled IDA-VIRUMAA PÕLEVKIVI TÖÖSTUSSE SUHTUMISE UURINGU ARUANNE IDA-VIRUMAA ELANIKKONNA TELEFONIKÜSITLUS Oktoober 2006 www.saarpoll.ee SISUKORD 1. Sissejuhatus ja metoodika........... 3 2. Põhijäreldused....

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

Lisa 2 Alutaguse Vallavolikogu a määruse nr... Alutaguse valla aasta eelarve juurde SELETUSKIRI Alutaguse valla aasta eelarve

Lisa 2 Alutaguse Vallavolikogu a määruse nr... Alutaguse valla aasta eelarve juurde SELETUSKIRI Alutaguse valla aasta eelarve Lisa 2 Alutaguse Vallavolikogu 31.01.2019. a määruse nr... Alutaguse valla 2019. aasta eelarve juurde SELETUSKIRI Alutaguse valla 2019. aasta eelarve juurde SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 KOONDEELARVE... 3

Rohkem

Tootmise digitaliseerimine

Tootmise digitaliseerimine Pildi autor: Meelis Lokk Tootmise digitaliseerimise toetus Raimond Tamm, Tartu abilinnapea 20.03.2019 Tootmise digitaliseerimise toetus Eesti on avalike teenuste digitaliseerimise osas Euroopa liider Töötlevas

Rohkem

Tiitel

Tiitel O Ü A A R E N S P R O J E K T Pärnu tn 114, Paide linn reg nr 10731393 Töö nr DP-9/201 /2017 JÄRVA MAAKOND PAIDE LINN AIA TÄNAVA DETAILPLANEERING (eskiis) Planeeringu koostajad: planeerija Andrus Pajula

Rohkem

Lisa nr 1 KINNITATUD Kose Vallavolikogu otsusega nr 184 SELETUSKIRI KOSE JA KÕUE VALLA HALDUSTERRITORIAALSE KORRALDUSE MUUTMISE VAJADUSE PÕ

Lisa nr 1 KINNITATUD Kose Vallavolikogu otsusega nr 184 SELETUSKIRI KOSE JA KÕUE VALLA HALDUSTERRITORIAALSE KORRALDUSE MUUTMISE VAJADUSE PÕ Lisa nr 1 KINNITATUD Kose Vallavolikogu 28.03.2013 otsusega nr 184 SELETUSKIRI KOSE JA KÕUE VALLA HALDUSTERRITORIAALSE KORRALDUSE MUUTMISE VAJADUSE PÕHJENDUSE, TERRITOORIUMI SUURUSE JA ALALISTE ELANIKE

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Elanike hinnangud arstiabile 2014, peamised arengud ja edasised tegevused Tanel Ross Haigekassa juhatuse esimees Üldised järeldused elanike hinnangutest Hinnangud Eesti tervishoiusüsteemile on püsinud

Rohkem

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht 10.11.2016 Eesti elukestva õppe strateegia üldeesmärk kõigile Eesti inimestele on loodud nende vajadustele

Rohkem

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas?

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kasutamise eelised ja võimalused Biomass on peamine Euroopa Liidus kasutatav taastuva energia allikas, moodustades ligikaudu 70% taastuvenergia

Rohkem

NELJANDA KOOSSEISU

NELJANDA KOOSSEISU SELETUSKIRI Haapsalu linna. aasta esimene lisa ja Haapsalu Linnavalitsuse poolt on koostatud linna. aasta esimese lisa projekt. Eelnõu kohaselt: Põhitegevuse tulud vähenevad summas 65 028 eurot; Põhitegevuse

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

KOOSOLEKU PROTOKOLL Valitsuskomisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni kultuuri- ja spordivaldkonna töörühma koosolek nr 1-5

KOOSOLEKU PROTOKOLL Valitsuskomisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni kultuuri- ja spordivaldkonna töörühma koosolek nr 1-5 KOOSOLEKU PROTOKOLL Valitsuskomisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni kultuuri- ja spordivaldkonna töörühma koosolek 10.09.2018 nr 1-5/207 Algus kell 13:00, lõpp kell 14:30 Juhatas: Protokollis:

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 12548743 tänava/talu nimi, Kooli tn 6 maja ja korteri number: alevik: Puka alevik vald: Puka vald

Rohkem

KARU

KARU Keskkonnakorraldus ja järelevalvej Valgamaa kohalike omavalitsuste koostöö öös MTÜ Valgamaa Omavalitsuste Liit keskkonnaosakonna juhataja Riho Karu 5156955, valgamaaovl@valgamv.ee 15. veebruar 2012 Tallinn

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ülevaade arengutest ruumiandmete valdkonnas Maa-ametis Tambet Tiits Maa-ameti peadirektor 08.05.2019 ESRI PÄEVAD 2019 Aeropildistamise ja aerolaserskaneerimise alad 2019-2022 Ruumiandmete ristkasutus

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

(Microsoft Word - ida-virumaa sotst\366\366tajate intervjuu kokkuv\365te ja anl\374\374s )

(Microsoft Word - ida-virumaa sotst\366\366tajate intervjuu kokkuv\365te ja anl\374\374s ) UURINGU VORM Maakondade kaardistus sotsiaalteenuste olemasoleva olukorra osas aastal 2015 Meede "Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused" Ida-Viru MAAKOND Koostaja Lauri Jalonen, Vanemkonsultant,

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Ülevaade vanematekogu sisendist arengukavale ja arengukava tutvustus Karmen Paul sotsiaalselt toimetulev st on lugupidav ehk väärtustab ennast ja teisi saab hakkama erinevate suhetega vastutab on koostöine

Rohkem

NOORED JA NOORSOOTÖÖ - KUIDAS SELLE KÕIGEGA TOIME TULLA

NOORED JA NOORSOOTÖÖ - KUIDAS SELLE KÕIGEGA TOIME TULLA NOORED JA NOORSOOTÖÖ KUIDAS SELLE KÕIGEGA TOIME TULLA LINNADE JA VALDADE PÄEVAD 13.02.2019 TALLINN KAVA 12.30-12.40 12.40-13.00 13.00-13.20 13.20-13.40 13.40-14.00 14.00-14.40 14.40-15.00 Sissejuhatus

Rohkem

Vabariigi Valitsuse määrus Hädaolukorra lahendamise juhtimise, lahendamisel osalevate asutuste ja isikute koostöö, avalikkuse teavitamise ja asutustev

Vabariigi Valitsuse määrus Hädaolukorra lahendamise juhtimise, lahendamisel osalevate asutuste ja isikute koostöö, avalikkuse teavitamise ja asutustev Vabariigi Valitsuse määrus Hädaolukorra lahendamise juhtimise, lahendamisel osalevate asutuste ja isikute koostöö, avalikkuse teavitamise ja asutustevahelise teabevahetuse ning ulatusliku evakuatsiooni

Rohkem

Lisa Viiratsi Vallavolikogu a määrusele nr 66 VIIRATSI VALLA EELARVESTRATEEGIA AASTATEKS Viiratsi 2012

Lisa Viiratsi Vallavolikogu a määrusele nr 66 VIIRATSI VALLA EELARVESTRATEEGIA AASTATEKS Viiratsi 2012 Lisa Viiratsi Vallavolikogu 27.09.2012.a määrusele nr 66 VIIRATSI VALLA EELARVESTRATEEGIA AASTATEKS 2013-2016 Viiratsi 2012 Sisukord 1. Sissejuhatus 3 2. Vallavalitsuse majandusliku olukorra analüüs ja

Rohkem

Title H1

Title H1 Programm LIFE 2014-2020 Üldine tutvustus 6. juuli 2015 Tiina Pedak Keskkonnaministeerium LIFE LIFE 1992-2013: enam kui 3100 projekti loodus ja bioloogiline mitmekesisus teised keskkonnavaldkonnad ja haldus

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem

K Kell AKK saal N Kell Kab. 14 N Kell AKK saal N Kell AKK saal N Kell AKK saal R.04.

K Kell AKK saal N Kell Kab. 14 N Kell AKK saal N Kell AKK saal N Kell AKK saal R.04. K.02.05 17.10 Kab. 14 Kell 16.05 Kell 16.30 Kab. 14 Kab. 7 L.05.05 AHTME KUNSTIDE KOOLI MUUSIKAOSAKONNA ÕPPEPLAAN 2017-2018 õ.a MAI II poolaasta IV klassi eksamikava läbikuulamine (kitarr, flööt, tšello,

Rohkem

m24-Lisa

m24-Lisa Lisa Viimsi Vallavalitsuse 22.12.2015 määrusele nr 24 Viimsi valla 2015.aasta lisaeelarve artiklite jaotus 1. Eelarve põhitegevuse tulude jaotus tululiikide lõikes: Suurendamine Vähendamine TULU NIMETUS

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.

Rohkem

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemiseks Tellija: Maksu- ja Tolliamet Teostaja: Alarmtec AS

Rohkem

Heli Ainjärv

Heli Ainjärv Kohaliku omavalitsuse roll rahvusliku liiklusohutusprogrammi elluviimisel Heli Ainjärv Liiklusohutuse lektor Liiklusseadus 3. Liiklejate turvalisuse tagamine Kohalik omavalitsus korraldab liiklusohutusalase

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus TAL-BIM TAL-BIM 2022 (Tallinn ehitusinfo mudelis) Eesmärk: tellijana: ehitusinfo mudeli (BIM) kasutaja ehitiste elukaare ulatuses teenusepakkujana: ehitusinfo mudeli (BIM) kasutamise võimalus ehitise elukaare

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Erasmus+ õpirände projektide avaseminar Projekti elukaar 30.06.14 Tallinn Raja Lõssenko raja.lossenko@archimedes.ee Õpirände projekti elukaar PROJEKTI ELUKAAR: LEPING Enne lepingu sõlmimist: 1. Osalejaportaali

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone,

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november 2017 13939/17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 8. ja 10. november 2017 (10.00, 11.30) KOLMAPÄEV,

Rohkem

Elva Vallavalitsus

Elva Vallavalitsus ELVA VALLAVALITSUS KORRALDUS Elva 12. märts 2019 nr 2-3/268 Elva vallas Elva linnas Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 ehitusloa muutmisega mittenõustumine 1. Asjaolud 1.1. Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 krundid

Rohkem

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012 HINDAMISKRITEERIUMID 01 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud.okt.01 üldkoosoleku otsuega nr (Lisa ) Hindamiskriteeriumid on avalikud

Rohkem

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu 12.06.2012. a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strateegia vajalikkuse põhjendus Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Eesti kui reisisiht 2011-2013 Eesti kui reisisihi tuntuse suurendamise tegevuste eesmärk: Programmi üldeesmärgiks on suurendada teadlikkust Eesti turismivõimalustest prioriteetsetel välisturgudel ning

Rohkem

Põlva Vallavolikogu a otsuse nr 1-3/ "Põlvamaa arengustrateegia tegevuskava aastateks heakskiitmine" Lisa Põlva maakonna aren

Põlva Vallavolikogu a otsuse nr 1-3/ Põlvamaa arengustrateegia tegevuskava aastateks heakskiitmine Lisa Põlva maakonna aren Põlva Vallavolikogu.04.2019. a otsuse nr 1-3/ "Põlvamaa arengustrateegia 2035+ tegevuskava aastateks 2019-2023 heakskiitmine" Lisa Põlva maakonna arengustrateegia tegevuskava aastateks 2019-2023 Tegevus

Rohkem

VÄLJAVÕTE Pärnu Linnavalitsuse a hankeplaan riigihankekomisjoni koosoleku protokoll nr 3-6.5/11 lisa 1 Hanke nimetus (üldine kirjeldu

VÄLJAVÕTE Pärnu Linnavalitsuse a hankeplaan riigihankekomisjoni koosoleku protokoll nr 3-6.5/11 lisa 1 Hanke nimetus (üldine kirjeldu VÄLJVÕTE Pärnu Linnavalitsuse 2019. a hankeplaan 14.02.2019 riigihankekomisjoni koosoleku protokoll nr 3-6.5/11 lisa 1 Hanke nimetus (üldine kirjeldus) Hanke korraldamise eeldatav aeg Periood lepingust

Rohkem

Elva valla arengukava Eelarvestrateegia

Elva valla arengukava Eelarvestrateegia Elva valla arengukava 2019-2025 Eelarvestrateegia 2019-2022 2018 Sisukord: SISUKORD:... 2 1. SISSEJUHATUS JA PROTSESSI KIRJELDUS... 3 2. ELVA VALLA HETKEOLUKORD... 5 3. ELVA VALLA TUGEVUSED... 14 4. ELVA

Rohkem

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

ITK - suitsuvaba haigla 2014

ITK  - suitsuvaba haigla 2014 Tubakavaba haigla Sally Maripuu Töökeskkonnateenistuse juhataja Ida- Tallinna Keskhaigla AS Asutatud aastal 2001 6 erineva tervishoiuasutuse ühendamise teel 2011 liideti juurde diagnostikakeskus 1012 Loksa

Rohkem

Määruse kavand

Määruse kavand Riigihalduse ministri käskkirja Piirkondlike algatuste tugiprogrammide elluviimiseks toetuse andmise tingimused Harju, Ida-Viru, Jõgeva, Lääne-Viru, Põlva, Tartu, Valga, Viljandi maakondade osas eelnõu

Rohkem

Eesti mereala planeering Lähteseisukohtade (LS) ja mõjude hindamise väljatöötamise kavatsuse (VTK) piirkondlik avalik arutelu. Merekultuuri ja selle v

Eesti mereala planeering Lähteseisukohtade (LS) ja mõjude hindamise väljatöötamise kavatsuse (VTK) piirkondlik avalik arutelu. Merekultuuri ja selle v Eesti mereala planeering Lähteseisukohtade (LS) ja mõjude hindamise väljatöötamise kavatsuse (VTK) piirkondlik avalik arutelu. Merekultuuri ja selle väärtuste kaardistamine Toimumise aeg: 05.06.2018 Toimumise

Rohkem

LISA 1 Tegevuskava VÄLJA Haridus Loo Lasteaed Pääsupesa laiendamine Spordiinfrastruktuuri edendamine Neeme külas Neeme Lasteaed algkooli rajamise II e

LISA 1 Tegevuskava VÄLJA Haridus Loo Lasteaed Pääsupesa laiendamine Spordiinfrastruktuuri edendamine Neeme külas Neeme Lasteaed algkooli rajamise II e LISA 1 Tegevuskava VÄLJA Haridus Loo Lasteaed Pääsupesa laiendamine Spordiinfrastruktuuri edendamine Neeme külas Neeme Lasteaed algkooli rajamise II etapp Neeme Lasteaed algkooli rajamise III etapp Jõelähtme

Rohkem

Project meeting Brussels, February 2013

Project meeting Brussels, February 2013 Jõgeva linna CO2 heitkoguste lähteinventuur ja SEAP 29.01.2014 Jaanus Uiga Tartu Regiooni Energiaagentuur Millest täna räägime? Linnapeade Paktist CO2-st Jõgeva linna energiakasutusest 2010 Võimalustest

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Peipsimaa Turism registrikood: tä

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Peipsimaa Turism registrikood: tä MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80330728 tänava/talu nimi, Vaksali tn 17a maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu

Rohkem

Regionaalsete investeeringutoetuste programmi komisjoni koosoleku päevakorrapunkt 10 Protokoll nr 84 Lisa 2 OTSUS: Teha 2018.a taotlusvooru projektide

Regionaalsete investeeringutoetuste programmi komisjoni koosoleku päevakorrapunkt 10 Protokoll nr 84 Lisa 2 OTSUS: Teha 2018.a taotlusvooru projektide Regionaalsete investeeringutoetuste programmi komisjoni koosoleku päevakorrapunkt 10 Protokoll nr 84 Lisa 2 OTSUS: Teha 2018.a taotlusvooru projektide kohta järgmised otsused ÜLERIIGLISED PROJEKTID Määruse

Rohkem

Microsoft Word - KÜ Väljundid _90913.docx

Microsoft Word - KÜ Väljundid _90913.docx Eesti Kooriühingu väljundid hooajaks 2013/2014 I ansamblite võistulaulmise TULJAK Eestikeelse, Eesti autorite ansamblimuusika ja vokaalansamblite tegevuse edendamine ning uue traditsiooni loomine. Sihtgrupp:

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Raigo Iling, MKM

Microsoft PowerPoint - Raigo Iling, MKM Kiire interneti ühenduste ( viimase miili ) rajamise analüüs ja ettepanekud Raigo Iling Sideosakond / nõunik 1.04.2016 Eesti infoühiskonna arengukava 2020 eesmärgid 30 Mbit/s kiirusega interneti kättesaadavus

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Strateegilise koostöö projekti eelarve Katriin Ranniku 17.02.2016 Millest tuleb juttu? Mis reguleerib Erasmus+ programmist rahastatavaid projekte? Millised on Erasmus+ strateegilise koostöö projekti eelarveread?

Rohkem

Seletuskiri eelnõu juurde

Seletuskiri eelnõu juurde SELETUSKIRI Haridus- ja teadusministri käskkirja Noorsootöötajate koolituste arendamine eelnõu juurde I. Sissejuhatus Eelnõu kehtestatakse Perioodi 2014 2020 struktuuritoetuste seaduse 7 lõike 2 punkti

Rohkem

ERASMUS+ PROJECT, KA219 Autistic child in a mainstream class: resources for school staff to promote fully inclusive learning process ACIMC:RFSSTEFLPAI

ERASMUS+ PROJECT, KA219 Autistic child in a mainstream class: resources for school staff to promote fully inclusive learning process ACIMC:RFSSTEFLPAI TPM MEETING IN ESTONIA 2017-1LV01-KA219-035479_5 TUESDAY 29 th January 2019 28/01/2019-01/02/2019 9.50 Projekti partnerid: Leikskolinn Solborg (Island), Tallinn-Paide liinibuss Vaivaru pamatskola (Läti),

Rohkem

5_Aune_Past

5_Aune_Past Kuidas kohaturundus suurendab ettevõtte kasumit? Aune Past Past ja Partnerid Kommunikatsioonibüroo aune@suhtekorraldus.ee 1 Miks inimesed teevad seda, mida nad teevad? Kuidas panna inimesed tegema seda,

Rohkem

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

KESKKONNAAMETI ÜMARLAUA PROTOKOLL

KESKKONNAAMETI ÜMARLAUA PROTOKOLL KESKKONNAAMETI ÜMARLAUA PROTOKOLL 30.11.2010 Osalejad: (15 inimest): Ingrid Kuligina (Keskkonnaamet), Heldi Aia (Keskkonnaamet), Leila Lehtla ( RMK Kauksi looduskeskus); Anneli Oone (Iisaku vald, TTÜ Virumaa

Rohkem

SP Tartu Inspiratsioonipäev.key

SP Tartu Inspiratsioonipäev.key Kellele ja miks on strateegiat vaja? Ragnar Siil Milleks strateegiline planeerimine? Miks me teeme asju, mida me teeme? Miks me teeme seda, mitte hoopis midagi muud? Mida me soovime saavutada järgmiseks

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation KINNISVARATURU ÜLEVAADE JUUNI 217 Allikad: Maa-amet, city24, Eesti Pank, Statistikaamet Indeksi muutused võrreldes : -kaalutud keskmise m² muutus hinnatipuga (detsember 216): -1% -kaalutud keskmise m²

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Eesti kinnisvaraturg Mihkel Eliste Arco Vara kinnisvaraanalüütik 26.04.2019 Tartu Tänased teemad Eesti kui tervik Tallinn, Tartu, Pärnu ja ülejäänud Eesti Elukondliku kinnisvara turg Mõningal määral muud

Rohkem

Microsoft Word - MKM74_lisa1.doc

Microsoft Word - MKM74_lisa1.doc Majandus- ja kommunikatsiooniministri 6. oktoobri 2010. a määruse nr 74 Avaliku konkursi läbiviimise kord sageduslubade andmiseks televisiooni ringhäälingusaadete ja -programmide digitaalse edastamise

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80139404 tänava/talu nimi, Kesk 6 maja ja korteri number: alevik: Laatre alevik vald: Tõlliste vald

Rohkem

D vanuserühm

D vanuserühm Nimi Raja läbimise aeg Raja läbimise kontrollaeg on 2 tundi 30 min. Iga hilinenud minuti eest kaotab võistleja 0,5 punkti. Mobiiltelefoni ei tohi maastikuvõistlusel kaasas olla! Hea, kui saad rajale kaasa

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80326129 tänava/talu nimi, Trummi tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem