Illuka Varjupaigataotlejate Vastuvõtukeskus_soovitus

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Illuka Varjupaigataotlejate Vastuvõtukeskus_soovitus"

Väljavõte

1 Hr Ilor Teeväli juhataja Illuka Varjupaigataotlejate Vastuvõtukeskus Teie nr [Seosviit] Õiguskantsler nr 7-4/111625/ Soovitus õiguspärasuse ja hea halduse tava tagamiseks Juurdepääs tervishoiuteenustele ning tõlke tagamine Austatud härra Teeväli Pöördun Teie poole seoses SA Eesti Inimõiguste Keskuse poolt Illuka Varjupaigataotlejate Vastuvõtukeskuses elava varjupaigataotleja nimel esitatud avaldusega. Avalduses paluti kontrollida Illuka Varjupaigataotlejate Vastuvõtukeskuse tegevust, sest avaldajale väidetavalt ei võimaldatud pöörduda arsti poole ning osade arstivisiitide ajal ei olnud korraldatud tõlkimist. Avalduse menetlemise käigus teatasite, et korraldasite avaldajale visiidi perearsti juurde ning seejärel ja visiidid Ida-Viru Keskhaiglasse ning nende visiitide raames oli korraldatud tõlkimine avaldajale arusaadavasse keelde. Seega asusite menetluse alustamise järel avaldajale tervishoiuteenuste osutamist korraldama ja seejuures organiseerisite ka tõlkimise. Järgnevalt annan hinnangu avaldajale algselt tervishoiuteenuste osutamise korraldamisest keeldumise ning tõlke mittetagamise õiguspärasuse kohta. Kuna menetluse asjaoludest nähtuvad probleemid seoses tervishoiuteenustele juurdepääsu korraldamisega Illuka Varjupaigataotlejate Vastuvõtukeskuses, teen Teile järgmised soovitused õiguspärasuse ja hea halduse tagamiseks. Läbiviidud menetluse tulemusena olen seisukohal, et vastuvõtukeskuse tegevus oli vastuolus välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse (VRKS) 12 lg 2 punktidega 3 ja 4, kui , ja Ida-Viru Keskhaiglasse toimunud visiitide raames ei korraldanud vastuvõtukeskus tõlkimist avaldajale arusaadavasse keelde. Sellest tulenevalt kordan soovitust tagada tervishoiuteenuse osutamisel tõlkimine varjupaigataotlejale arusaadavasse keelde. Teiseks leian, et vastuvõtukeskuse tegevus avaldajale arstivisiidi korraldamisest keeldumisel, kui avaldaja sai varjupaigamenetluse toimingute tulemusena teada HIV-diagnoosist, oli vastuolus VRKS 12 lg 2 punktiga 3. Sellest tulenevalt kordan soovitust tagada varjupaigataotlejatele juurdepääs üld- ja eriarstiabile. Seejuures tuleb vastuvõtukeskusel varjupaigataotlejatele tervishoiuteenuste korraldamisel leida kohane lahendus, nii et oleks

2 2 tagatud varjupaigataotlejale endale konsultatsioonide tulemuste teatavaks tegemine, mitte nende teatamine vastuvõtukeskuse töötajate vahendusel. Arsti konsultatsioonile pääsemiseks esitatavate taotluste dokumenteerimiseks teen soovituse tagada kõigi sellekohaste taotluste registreerimine. Seejuures peaks olema kindlaks tehtav, millal varjupaigataotleja või tugiisik varjupaigataotleja nimel arsti juurde pöördumise soovi esitas ning millal visiit korraldati. Kolmandaks leian, et vastuvõtukeskuse praktika küsida varjupaigataotlejatelt üksikasjalikku terviseprobleemide kirjeldust arsti juurde pääsemise korraldamiseks on vastuolus isikuandmete kaitse põhimõtetega. Sellest tulenevalt kordan soovitust tagada varjupaigataotlejate isikuandmete töötlemisel eesmärgikohasuse ja minimaalsuse põhimõtte järgimine, ning sellest tulenevalt mitte kohustada varjupaigataotlejaid üldjuhul avaldama terviseandmete sisu arsti juurde pääsemise tingimusena enam, kui on vajalik abi korraldamiseks. Järgnevalt selgitan oma seisukohta lähemalt. I Menetluse asjaolud ja käik esitas SA Eesti Inimõiguste Keskus mulle avalduse vastuvõtukeskuses elava varjupaigataotleja nimel. Avalduses paluti kontrollida Illuka Varjupaigataotlejate Vastuvõtukeskuse ning varjupaigataotlejatele tervishoiuteenust osutava perearsti tegevust seoses avaldajale tervishoiuteenusele juurdepääsu tagamise ning tõlkimise korraldusega, kuna arsti juurde toimunud visiitide ajal ei olnud korraldatud tõlget avaldajale arusaadavasse keelde ning avaldaja ei saanud teada, et tal tuvastati HIV-positiivne diagnoos. Pärast diagnoosist teadasaamist soovis avaldaja pöörduda perearsti poole, kuid vastuvõtukeskus ei võimaldanud seda talle edastas SA Eesti Inimõiguste Keskuse esindaja avalduse täienduse. 2. Pöördusin Teie poole teabe nõudmisega, milles palusin selgitada avalduses toodud asjaolusid. Lisaks pöördusin teabe nõudmisega perearst dr Ruže (OÜ Peremed), SA Ida-Viru Keskhaigla ning MTÜ Johannes Mihkelsoni Keskuse tugiisiku poole. 3. Vastustes toodud andmete täpsustamiseks pöördusin täiendava teabe nõudmisega Teie ning SA Ida-Viru Keskhaigla poole ning edastasin vahevastuse andmete täpsustamiseks avaldajale. 4. Avaldusest ja vastustest teabe nõudmistele nähtuvad järgmised andmed. 5. Avaldaja asus vastuvõtukeskusesse elama Märkisite, et avaldaja suhtluskeeleks on prantsuse keel, vähesel määral inglise keel. Igapäevase suhtluse osas püüate vastuvõtukeskuses asju ajada inglise keeles või kaasate tõlkimiseks MTÜ Johannes Mihkelsoni Keskuse tugiisiku, kes valdab prantsuse keelt. 6. Avaldaja palus Politsei- ja Piirivalveametis (PPA) toimunud intervjuu käigus arstlikku läbivaatust. 7. Teatasite, et korraldasite avaldajale visiidi perearsti juurde

3 perearsti visiidi juures viibis MTÜ Johannes Mihkelsoni Keskuse tugiisik, kes tõlkis avaldajale vajaliku informatsiooni. Perearst leidis, et tõlkimine tervishoiuteenuse osutamisel prantsuse keelde oli vajalik, sest avaldaja ei suutnud ilma tõlgita selgitusi anda ega arsti selgitustest aru saada. Perearst andis diagnoosi püstitamiseks avaldajale saatekirja dermatoloogveneroloogi vastuvõtule uuringute ja läbivaatuse teostamiseks. Perearst ei tuvastanud ise avaldaja HIV-positiivset staatust. Perearst sai teada sellest diagnoosist nakkusarsti haigusloo väljavõttest. 9. Samal päeval, läksite Ida-Viru Keskhaiglasse, et leppida registratuuris kokku vastuvõtuaeg. Samal päeval oli vaba aeg ning avaldaja pääses kohe vastuvõtule. Selgitasite, et kahjuks oli MTÜ Johannes Mihkelsoni Keskuse tugiisik juba asunud sõitma tagasi Tallinnasse. Helistasite tugiisikule ja leppisite kokku, et tõlkimise vajaduse esinemisel korraldate selle telefoni teel. Lisasite, et arst tõlkimist ei nõudnud. Ida-Viru Keskhaigla teatel suhtles dermatoloogveneroloog avaldajaga inglise keeles. Arst tõlke vajadust visiidi ajal ei tuvastanud ja avaldaja tõlke korraldamist ei nõudnud. Telefoni teel tõlke korraldamise võimalusest Ida-Viru Keskhaigla töötajaid Te ei teavitanud käis avaldaja täiendaval dermatoloog-veneroloogi vastuvõtul Ida-Viru Keskhaiglas. Ka selle visiidi ajal ei korraldatud tõlkimist prantsuse keelde. 11. Ida-Viru Keskhaigla teatel tuvastati avaldaja diagnoos Ida-Viru Keskhaigla arsti poolt analüüside põhjal Avaldajale teatavaks tegemiseks edastas Ida-Viru Keskhaigla diagnoosi avaldaja vastuvõtule suunanud perearstile. Avaldajale diagnoosi teatavaks tegemise osas Ida-Viru Keskhaigla ja avaldaja vahel kokkulepped puudusid ja avaldaja ei olnud teatavaks tegemise kohta oma tingimusi või palveid esitanud. 12. Oma vastuses nr 1-3/8-1 märkisite, et seda, kas visiidi ajal tõlkimist on vaja, peab ütlema Teile arst. Leidsite, et kuna arst Teile seda ei öelnud, siis järelikult leidis tervishoiuteenuse korraldaja, et tõlkimist ei olnud vaja viisite avaldaja Ida-Viru Keskhaiglasse infektsioonihaiguste osakonna arsti vastuvõtule. Ka nimetatud visiidi ajal tõlkimist ei korraldatud. Raviarsti selgituste kohaselt suhtles tervishoiuteenuse osutaja avaldajaga inglise keeles. Raviarsti hinnangul oli tervishoiuteenuse osutamisel vajalik tõlkimine prantsuse keelde. Kuna tõlki kaasas ei olnud, toimus vestlus inglise keeles, kuid patsient ütles, et saab aru. Konsultatsiooni tulemused tehti patsiendile teatavaks inglise keeles. 14. Vastuses teabe nõudmisele selgitasite, et pärast infektsioonihaiguste osakonna arsti vastuvõttu paluti Teil helistada eriarsti kabinetti Sellel kuupäeval helistas eriarstile keskuse sotsiaaltöötaja, kellele öeldi, et avaldaja tervis on korras ja soovitati poole aasta pärast tervisekontrolli korrata. Sotsiaaltöötaja edastas selle info avaldajale. 15. Ida-Viru Keskhaigla teatas, et nad ei ole nõus Teie väitega selle kohta, et Ida-Viru Keskhaigla teatas sotsiaaltöötajale , et avaldaja tervis on korras. 16. Seoses küsimustega, mis puudutasid avaldajale väidetavalt täiendavate arstivisiitide korraldamisest keeldumist, selgitasite, et kuni ei olnud mingit põhjust taotlejat perearsti juurde viia, sest ta ise ei avaldanud selleks soovi ja ei olnud vaja mingeid andmeid täpsustada. Kuna saite Ida-Viru Keskhaiglast info, et avaldaja tervis on korras, jäi

4 4 Teile samuti arusaamatuks, miks oli vaja veel midagi täpsustada. Lisasite, et Te ei mäleta, millal ja millega seoses MTÜ Johannes Mihkelsoni Keskuse tugiisik Teie poole pöördus, sest olete suhelnud vaid telefoni teel ning Te ei ole antud andmeid protokollinud. Väitsite, et Teile ei ole teada, kas avaldaja soovis perearsti täiendavale vastuvõtule pöörduda. Lisasite, et kui avaldaja oleks avaldanud soovi perearsti juurde minekuks, siis oleksite seda teinud. Kui varjupaigataotleja avaldab soovi arsti juurde minemiseks, siis korraldatakse see keskuse poolt alati. Selgitasite, et arsti juurde pääsemiseks esitatud suulisi taotlusi ei ole vastuvõtukeskuses seni registreeritud, kuid väljendasite valmisolekut seda edaspidi teha. 17. Arsti juurde pääsemise korraldamise osas vastasite, et taotlejad ei pea selgitama, mis põhjusel nad arsti juurde pöörduda soovivad, vaid kui nad ütlevad, et on haiged, korraldate mineku arsti vastuvõtule. Selgitasite, et tõlkimise olete saanud tervishoiuteenuse osutamisel korraldada siis, kui arst on pidanud seda vajalikuks. 18. MTÜ Johannes Mihkelsoni Keskuse tugiisik teavitas mind järgmistest kõnealuse menetlusega seonduvatest asjaoludest (helistamise ajad tõi ta välja tuginedes telefoniarvete kõnede eristusele). 19. Tugiisik helistas vastuvõtukeskuse sotsiaaltöötajale, kes väitis, et avaldaja on saanud HIV-positiivse diagnoosi, kuid ta ei tea, kas tal on õigust seda isikule endale teatada. Tugiisik helistas seejärel samal päeval avaldajale ja veendus vestluse käigus, et avaldaja ei olnud teadlik sellest diagnoosist. 20. Selgitasite, et vastuvõtukeskuse sotsiaaltöötaja sai avaldaja diagnoosist teada aasta septembris PPA rahvusvahelise kaitse talituse peaspetsialisti käest telefoni teel. PPA teavitas vastuvõtukeskust avaldaja varjupaigataotluse suhtes eitava otsuse tegemisest, mistõttu oli avaldajal vaja sõita Tallinnasse. Varjupaigamenetluse otsuse kätteandmise juures oli tõlk ja seal lubati avaldajale diagnoos teatavaks teha. Märkisite, et vastuvõtukeskuse töötajad ei teavitanud avaldajat sellest, sest inimese terviseseisund on arsti ja patsiendi omavaheline asi ja selle vahendamisega ei saa vastuvõtukeskuse töötajad tegeleda. 21. Lisasite, et PPA rahvusvahelise kaitse talituse peaspetsialist rääkis Teile kordustestist. Seejärel küsisite perearstilt, et kui üks test on juba HIV-viirust näidanud, siis kui tihti Te edaspidi peate hakkama diagnoosi kinnitamiseks kordusteste tegema. Teile öeldi, et kordustesti ei ole vaja teha. 22. Ka perearst selgitas, et võtsite temaga ühendust selgituste saamiseks, sest avaldaja oli mures, et teda ei ravita. Arvestades nakkusarsti konsultatsiooni tulemust selgitas perearst Teile, et hetkel avaldaja ravi ei vaja, kuid on vaja pöörduda korduvale konsultatsioonile aasta detsembris. 23. Tugiisik helistas Teile ning uuris kliendi diagnoosi ja võimaluse kohta diagnoosi arsti juures avaldajale selgitada. Vastuseks tõdesite, et saite tegelikust olukorrast samuti alles teada. Tugiisik ei mäletanud, mida Te täiendavalt vastasite sai avaldaja kohtumisel õigusabi osutajatega teada diagnoosist. Seejärel viis tugiisik ta Merimetsa nakkuskeskuse anonüümsesse kabinetti, kus arst jagas teavet diagnoosiga seonduvate küsimuste kohta helistas tugiisik Teile ja palus avaldaja arsti juurde viia, et teha kordustest. Teie seisukoht oli, et kui avaldaja juba teab diagnoosi ja anonüümses kabinetis on käidud, siis mis siis enam teda arsti juurde viia. Tugiisik selgitas, et avaldajal puudub igasugune ametlik tõend

5 5 diagnoosi kohta. Tugiisik märkis, et vastasite, et mida ta ikka selle paberiga teeb. Oma vastuses märkisite, et ei mäleta nimetatud vestluse sisu edastas SA Eesti Inimõiguste Keskus esindaja Õiguskantsleri Kantseleile avalduse täiendusena koopia kirjavahetusest Illuka Varjupaigataotlejate Vastuvõtukeskusega. Sellest nähtub, et avaldaja pöördus oma esindaja poole e-kirjaga, milles märgib, et tema tervis ei ole hea ning palub, et teda abistataks arsti juurde pääsemisel, sest vastuvõtukeskuses ei järgita tema õigusi. SA Eesti Inimõiguste Keskus esindaja edastas selle kirja Teile, osutades, et avaldaja palub end arsti juurde viia. Oma antud vastuses märkisite, et avaldaja ei ole vastuvõtukeskuse töötajatele oma tervise kohta midagi rääkinud. Lisaks vastasite, et kui avaldaja pöördus SA Eesti Inimõiguste Keskuse poole, siis loodab ta nähtavasti, et Teie ta arsti juurde toimetaks. Lisaks juhtisite kirjas tähelepanu võimalusele helistada numbrile , kui avaldaja pöördus Inimõiguste Keskuse esindajate poole, kes edastasid avaldaja pöördumise arstiabi osutamiseks Teile, helistasite tugiisikule ja palusite uurida, mis probleem avaldajal on ja kas on ikka üldse vaja minna. Tugiisik vastas, et kindlasti on arsti juures vaja avaldajale ametlikku tõendit tema haiguse kohta ning selle annab ja sellest räägib arst. Väitsite vastuseks tugiisikule, et kui mingi surmahäda ei ole, siis selle pärast ei hakka arsti juurde sõitma. Tugiisik lisas, et kliendil on teatud tugevad valud ja sügelused, misjärel olite nõus ta viima. 28. Oma vastuses märkisite, et avaldaja ei pöördunud enne keskuse töötajate poole (ei Teie ega sotsiaaltöötaja poole) mingite kaebustega oma tervise kohta, vaid saite arsti poole pöördumise soovist teada SA Inimõiguste Keskuse kirjast. 29. Tugiisik lisas, et praktikas peab ta tõsiselt võitlema iga arstil käigu eest ning põhjendama iga visiidi vajalikkust. Lisaks toimunud perearsti visiidile pidi ta seisma ka võimaluse eest, et avaldaja pääseks pärast aasta detsembris toimunud infektsionisti visiiti ka dermatoloogi juurde. 30. Oma vastuses märkisite, et Te ei ole taotlejalt nõudnud selgitusi arsti poole pöördumise põhjuste kohta ning Te ei saanudki seda teha, sest Teie ega sotsiaaltöötaja ei valda prantsuse keelt. Leidsite siiski, et keskuse töötajatele peab olema teada antud informatsioon tervisehäire iseloomu kohta, et Te teaksite, missuguse arsti juurde pöörduda. Lisasite, et enne dermatoloogi vastuvõttu pöördusite nimetatud arsti poole asjaolude selgitamiseks ja siis ütles arst, et avaldajal ei ole mingit vajadust dermatoloogi vastuvõtule tulla. 31. Vastuvõtukeskuse sotsiaaltöötaja märkis samuti oma seletuses, et kui varjupaigataotlejad tahavad arsti juurde minna, tuleb ju nende käest teada saada, mis neil valutab ja kuidas vastuvõtukeskuse töötajad saavad neile abiks olla vastuses teatasite, et asusite arsti juurde pöördumise taotlusi registreerima. 33. Tõlkimisel tugiisiku kaasamise õigusliku aluse osas märkisite, olete püüdnud kaasata tugiisikut tõlkimisel, sest ta valdab prantsuse keelt. Te ei ole seni arvanud, et tugiisiku tööd tuleb eraldada tõlketeenuse osutaja tööst.

6 6 II Õiguskantsleri seisukoht 34. Käesolevas menetluses on põhiküsimuseks, kas vastuvõtukeskus tagas avaldajale juurdepääsu tervishoiuteenustele ning tõlkimise tervishoiuteenuste osutamisel. 35. Minu pädevusse kuulub kontrollida, kas vastuvõtukeskus toimis kooskõlas seadusega avaldajale tervishoiuteenuse korraldamisel. Õiguskantslerina ei saa ma anda hinnangut avaldajale osutatud tervishoiuteenuse sisule ega kontrollida, kas tervishoiuteenuse osutajad toimisid vajaliku hoolsusega avaldajale teabe edastamisel. 36. Sellest tulenevalt analüüsin järgmisi küsimusi. Esiteks, kas vastuvõtukeskus toimis avaldajale tervishoiuteenustele juurdepääsu korraldamisel kooskõlas seaduse ja hea halduse tavaga, kui ei korraldanud avaldaja jaoks tõlkimist , ja Ida-Viru Keskhaiglasse toimunud visiitide puhul. Teiseks on vaja hinnata asjaolu, et Te ei võimaldanud avaldajale arsti juurde pöörduda tema terviseandmete täpsustamiseks pärast seda, kui avaldaja sai kolmandate osapoolte käest teada HIV-diagnoosist. Kolmandaks käsitlen küsitavusi seoses isikuandmete kaitse põhimõtete järgimisega vastuvõtukeskuses tervishoiuteenustele juurdepääsu korraldamisel Tõlkimine tervishoiuteenuste osutamisel 37. VRKS 12 lg 2 punkti 3 järgi on vastuvõtukeskuse ülesanne korraldada varjupaigataotlejale vastavalt vajadusele toetusena tervisekontroll, ning VRKS 12 lg 2 punkti 4 kohaselt hädavajalikud tõlketeenused. 38. Tervishoiuteenustele juurdepääsu korraldamist puudutavaid küsimusi käsitlesin Illuka varjupaigataotlejate vastuvõtukeskusesse toimunud kontrollkäigu tulemusena tehtud soovitustes, mille edastasin Teile (kiri nr 7-7/091780/100275). Kontrollkäigu kokkuvõttes analüüsisin varjupaigataotlejatele tervishoiuteenuste osutamise aluseid ning tegin soovitused tervishoiuteenuste osutamisel isikute põhiõiguste ja vabaduste järgimiseks. Kontrollkäigu tulemusena tegin Teile muuhulgas järgmised soovitused: a) Tagada varjupaigataotlejatele vajadusel tervisekontrolli raames nii üld- kui eriarstiabi osutamine, kui see on vajalik oluliste haiguste raviks. b) Tagada vajadusel tõlgi kaasamine tervishoiuteenuste osutamise korral. 39. Käesoleva menetluse asjaoludest nähtub, et avaldaja soovis pöörduda tervisekontrolli teostamiseks perearsti juurde. Selle tulemusena suunas perearst avaldaja eriarsti juurde, kes tuvastas avaldajal HIV-positiivse diagnoosi. Antud diagnoosi tuvastas SA Ida-Viru Keskhaigla spetsialist, kes edastas selle perearstile. Kahjuks ei saanud avaldaja seda diagnoosi tervishoiuteenuse osutajate käest teada. Lisaks käis avaldaja Ida-Viru Keskhaiglas infektsionisti juures, kuid ka nimetatud visiidi tulemused jäid avaldaja jaoks ebaselgeks. Avaldajale sai antud informatsioon teatavaks seoses varjupaigataotluse suhtes PPA poolt tehtud otsuse tutvustamisega. 40. Seega nähtub menetluse asjaoludest, et vastuvõtukeskus korraldas , ja avaldajale visiidid Ida-Viru Keskhaigla spetsialistide juurde. Nimetatud visiitide käigus ei olnud korraldatud tõlkimist prantsuse keelde. Samas nähtub menetlusosaliste selgitustest, et avaldaja peamiseks suhtluskeeleks on prantsuse keel ning tema inglise keele oskus on väga piiratud. Nii perearst kui infektsionist nentisid, et tõlkimine oli tervishoiuteenuse osutamise käigus vajalik. Ka Teie selgitustest nähtub, et avaldajaga suhtlemiseks kasutate prantsuse keelt oskava

7 7 tugiisiku abi, seda võimalusel ka igapäevase olmesuhtluse osas. Seega oli Teile teada, et avaldajale tervishoiuteenuste osutamise korral on vajalik prantsuse keelde tõlkimine. 41. Vastuvõtukeskusesse toimunud kontrollkäigu tulemusena selgitasin tervishoiuteenuste osutamise raames tõlkimise korraldamise vajalikkuse osas, et kui varjupaigataotlejal ei ole võimalik selgitada oma tervisehäire iseloomu või tervishoiuteenuse osutaja ei mõista varjupaigataotleja selgitusi, ei ole võimalik eesmärgipäraselt tervishoiuteenust osutada. Samuti, kui varjupaigataotleja ei saa aru tervishoiutöötaja selgitustest diagnoosi ja ravi osas, võib see kujutada ohtu varjupaigataotleja tervisele (nt ravimite manustamise juhised, võimalikud kõrvalmõjud jms). Seetõttu tuleb tagada vajadusel varjupaigataotlejale tervishoiuteenuse osutamisel tõlge talle arusaadavasse keelde. 42. Selgitasite vastuses teabe nõudmistele, et olite tegelikult teinud ettevalmistusi tõlke korraldamiseks toimunud visiidi jaoks. Nimelt märkisite, et olite leppinud kokku tugiisikuga, et vajadusel korraldate tõlkimise telefoni teel, sest tugiisik oli asunud juba sõitma Tallinnasse. Samas nähtub, et Te ei teavitanud tervishoiuteenuse osutajat sellisest võimalusest. Selgitasite, et Teie hinnangul peab arst ise Teile teatama, kui on vajalik tõlke korraldamine. 43. Leian, et tavapäraselt ei saa pidada tõenäoliseks Eestis arsti juurde pöördumise korral, et tervishoiuteenuse osutaja on valmis kõnelema prantsuse keeles. Varjupaigataotlejatele tervishoiuteenustele juurdepääsu korraldamise puhul on igakordselt vaja silmas pidada, kas võib osutuda vajalikuks tõlkimine, sest enamik varjupaigataotlejaid ei valda eesti keelt ega pruugi olla suutelised kõnelema ka muid siin enamkõneldavaid keeli (inglise, vene) või ei pruugi tervishoiuteenuse osutaja olla suuteline võõrkeeles konsultatsiooni korraldama. Ka juhul, kui varjupaigataotleja on olmesuhtluse puhul suuteline end enam-vähem väljendama mõnes enamlevinud keeles, ei pruugi see olla piisav tervishoiuteenuse osutamisega seonduvate küsimuste selgitamiseks. 44. Seega juhul, kui vastuvõtukeskuse töötajad on teadlikud, et varjupaigataotleja vajab tavapäraselt abi tõlkimisel, tuleb tervishoiuteenusele juurdepääsu korraldamisel kindlasti selgitada välja, kas tervishoiuteenuse osutaja kõneleb varjupaigataotleja poolt kõneldavat keelt ning vajadusel korraldada tõlkimine varjupaigataotlejale arusaadavasse keelde. Kuna varjupaigataotlejatele osutab tervishoiuteenuseid üldjuhul sama perearst, on vastuvõtukeskusel üldarstiabi osutamise korraldamiseks lihtne välja selgitada antud perearsti keeleoskust ja tõlkimise vajaduse üle otsustamisel sellest lähtuda. Teiste arstide poole pöördumise korral tuleb aga üldjuhul juba enne visiidi toimumist see küsimus tervishoiuteenuse osutajaga kooskõlastada. Tõlkimise vajaduse väljaselgitamine ning selle korraldamine on esmajoones vastuvõtukeskuse kohustus, sest tõlketeenuse korraldamine on vastuvõtukeskuse ülesanne ning Teil on teave varjupaigataotleja keeleoskuse kohta. See eeldab teatud ettevalmistuste tegemist tõlgi kaasamiseks. Ka telefoni teel tõlkimise puhul on vajalik teha praktilised ettevalmistused selle tervishoiuteenuse osutajaga kooskõlastamiseks ning tehniliseks teostamiseks. Selleks peaks vastuvõtukeskus tervishoiuteenuse osutajat telefoni teel tõlkimise korraldamisest juba eelnevalt teavitama. 45. Seega on ebapiisav oodata, et arst peab ise nõudma tõlkimise korraldamist. Menetluse materjalidest nähtub, et Te ei teavitanud Ida-Viru Keskhaigla arste tõlkimise võimalusest ega astunud ka muid samme selgitamaks välja, kas tõlkimine oli vajalik või oli tervishoiuteenuse osutaja suuteline kõnelema varjupaigataotlejale arusaadavas keeles. Selle tulemusena võib eeldada, et nii varjupaigataotleja kui ka tervishoiuteenuse osutajad olid sundseisus ja pidid toime tulema inglise keele vahendusel.

8 8 46. Nagu märkisin eelpool, ei ole õiguskantsleri pädevuses hinnata tervishoiuteenuse sisu, mistõttu ei ole võimalik üheselt tuvastada, kas avaldajale võis tema diagnoos jääda teadmatuks lisaks tõlke puudumisele ka tervishoiuteenuse osutajate poolse info edastamata jätmise või selgituste ebapiisavuse tõttu. 47. Eeltoodut arvestades olen seisukohal, et vastuvõtukeskuse tegevus oli vastuolus VRKS 12 lg 2 punktidega 3 ja 4, kui , ja Ida-Viru Keskhaiglasse toimunud visiitide raames ei korraldanud vastuvõtukeskus tõlkimist avaldajale arusaadavasse keelde. Sellest tulenevalt kordan soovitust tagada tervishoiuteenuse osutamisel tõlkimine varjupaigataotlejale arusaadavasse keelde Arstivisiidi korraldamisest keeldumine 48. Teiseks toodi avalduses esile, et Te ei võimaldanud avaldajal pöörduda arsti juurde pärast seda, kui ta sai teada HIV-diagnoosist varjupaigataotluse suhtes tehtud otsuse tutvustamise käigus. 49. Tugiisiku selgitustest nähtub, et ta pöördus Teie poole ja palvega korraldada avaldajale visiit arsti juurde, et seal selgitataks talle tema terviseseisundit. Tugiisiku selgitustest nähtub, et Te ei pidanud seda põhjendatuks, kui avaldaja juba oli saanud diagnoosi teada ja külastanud anonüümset kabinetti. Kuigi tugiisik selgitas Teile, et avaldajal puudub igasugune ametlik tõend diagnoosi kohta, leidsite, et ametlik tõend ei ole talle vajalik. 50. Samas nähtub nii Teie kui perearsti selgitustest, et võtsite ise ühendust perearstiga, et küsida avaldaja terviseseisundi ja kordustesti sooritamise vajalikkuse kohta. Arst ei pidanud kordustesti sooritamist vajalikuks. 51. Kõnealusel juhul palus tugiisik avaldaja nimel Teil korraldada arstivisiit põhjusel, et isik sai varjupaigataotluse suhtes tehtud otsuse tutvustamise raames teada, et tal oli tuvastatud HIV-viirus. Nagu eelpool nenditud, ei saanud ta seda teada tervishoiuteenuse osutajatelt, vaid talle oli keskuse sotsiaaltöötaja vahendusel teatatud, et ta tervis on korras. Seega sai ta diagnoosist teada kolmandate isikute käest, kellelt tal ei olnud võimalik saada täiendavat infot oma terviseseisundi kohta. 52. Tervishoiuteenuse osutamise olemuslik osa on arsti poolt patsiendile tagasiside andmine konsultatsiooni tulemuste kohta. See võimaldab inimesel saada teada, mida arst tuvastas ning millised soovitused sellega kaasnevad. Samuti on konsultatsiooni raames inimesel võimalik esitada omalt poolt küsimusi. Seega on teatud fakti diagnoosi tuvastamine vaid üks osa tervishoiuteenuse osutamisest. Kõnealusel juhul sai avaldaja oma diagnoosist teada kolmandate isikute käest. Seetõttu on enesestmõistetav, et ta soovis sellega seonduvaid asjaolusid arsti juures täpsustada. Kuigi tugiisiku abil oli avaldajal võimalik külastada anonüümset kabinetti, kus ta sai üldist infot selle viiruse kohta, oli see teave abstraktne ning seostamata avaldaja terviseseisundiga, mille kindlaks tegemiseks aasta suvel ta erinevate spetsialistide konsultatsioonile pöördus. Eeltoodust tulenevalt leian, et vastuvõtukeskus oleks pidanud avaldajale korraldama arstivisiidi pärast seda, kui avaldaja sai varjupaigamenetluse toimingute tulemusena teada diagnoosist, et tal olnuks võimalik saada meditsiiniline kinnitus selle tuvastamise kohta ning küsida tema enda terviseseisundi kohta. Seega oli vastuvõtukeskuse tegevus avaldajale arstivisiidi korraldamisest keeldumisel vastuolus VRKS 12 lg 2 punktist 3 tulenevate kohustustega.

9 9 53. Sellega seonduvalt pean vajalikuks märkida täiendavalt, et vastuvõtukeskuse poolt varjupaigataotlejatele tervishoiuteenuste korraldamisel tuleb leida kohane lahendus, nii et oleks tagatud varjupaigataotlejale endale konsultatsioonide tulemuste teatavaks tegemine. Nimelt nähtub menetluse asjaoludest, et toimunud Ida-Viru Keskhaigla infektsionisti konsultatsiooni tulemused tehti teatavaks telefoni teel vastuvõtukeskuse sotsiaaltöötajale. Vastuvõtukeskusel tuleb korraldada arstikonsultatsioonid selliselt, et oleks tagatud selle tulemuste teatamine isikule endale, et tal oleks võimalik ise vahetult saada see teave spetsialisti käest ning vajadusel esitada täpsustavaid küsimusi oma terviseseisundi või sellega kaasnevate soovituste kohta. 54. Menetluse asjaolude väljaselgitamisega seoses tõusetus lisaks küsimus, kuidas dokumenteeritakse vastuvõtukeskuses arsti juurde pääsemise sooviavaldused. Oma vastuses teatasite, et olete asunud nüüdseks sellekohaseid taotlusi registreerima. Pean sellist muudatust väga oluliseks ning soovitan seda praktikat jätkata ja tagada kõigi sellekohaste taotluste registreerimine. Seejuures on vajalik need taotlused registreerida viisil, et hiljem oleks võimalik kindlaks teha, millal varjupaigataotleja või tugiisik varjupaigataotleja nimel arsti juurde pöördumise soovi esitas ning millal visiit korraldati Isikuandmete kaitse põhimõtete järgimine tervishoiuteenustele juurdepääsu korraldamisel 55. Kolmandaks nähtub menetluse materjalidest, et arsti juurde pääsemiseks uurite Te, mis kaebused inimesel on ning kas need on piisavalt olulised selleks, et visiiti korraldama asuda. 56. Tugiisik tõi esile, et , kui avaldaja pöördus Inimõiguste Keskuse esindajate poole, kes edastasid avaldaja pöördumise arstiabi osutamiseks Teile, helistasite tugiisikule ja palusite uurida, mis probleem avaldajal on ja kas on ikka üldse vaja minna. Tugiisik nentis, et praktikas peab ta tõsiselt võitlema iga arstil käigu eest ning põhjendama iga visiidi vajalikkust. 57. Oma vastuses märkisite, et varjupaigataotlejad ei pea andma ülevaadet, mis probleemiga nad soovivad arsti poole pöörduda. Oma täiendavas vastuses märkisite, et Te ei ole taotlejalt nõudnud selgitusi arsti poole pöördumise põhjuste kohta ning Te ei saanudki seda teha, sest Teie ega sotsiaaltöötaja ei valda prantsuse keelt. Leidsite siiski, et keskuse töötajatele peab olema teada informatsioon tervisehäire iseloomu kohta, et Te teaksite, missuguse arsti juurde pöörduda. Lisasite, et enne aasta detsembris dermatoloogi vastuvõttu pöördusite nimetatud arsti poole asjaolude selgitamiseks ja siis ütles arst, et avaldajal ei ole mingit vajadust dermatoloogi vastuvõtule tulla. Vastuvõtukeskuse sotsiaaltöötaja märkis samuti oma seletuses, et kui varjupaigataotlejad tahavad arsti juurde minna, tuleb ju nende käest teada saada, mis neil valutab ja kuidas vastuvõtukeskuse töötajad saavad neile abiks olla. 58. Ka antud probleemi, et varjupaigataotlejad peavad vastuvõtukeskuse töötajatele kirjeldama terviseprobleemi iseloomu, käsitlesin vastuvõtukeskusesse toimunud kontrollkäigu tulemusena koostatud soovitustes. 59. Selgitasin Teile tollal isikuandmete töötlemise põhimõtteid. Esitan järgnevalt väljavõtte kontrollkäigu kokkuvõttes antud selgitustest. VRKS 13 1 lg 1 sätestab, et kõnealuses seaduses sätestatud menetlustes võivad Politsei- ja Piirivalveamet, Sotsiaalministeerium ja tema valitsemisala asutused, esmane vastuvõtukeskus ning vastuvõtukeskus töödelda isikuandmeid, sealhulgas delikaatseid isikuandmeid ilma isiku nõusolekuta. Vastava sätte sisustamisel tuleb silmas pidada isikuandmete kaitse seaduse (IKS) üldisi põhimõtteid. Tulenevalt IKS -st 6 on isikuandmete töötleja kohustatud isikuandmete töötlemisel järgima muuhulgas eesmärgikohasuse

10 10 ja minimaalsuse põhimõtet. IKS 6 punkti 2 järgi võib isikuandmeid koguda üksnes määratletud ja õiguspäraste eesmärkide saavutamiseks ning neid ei või töödelda viisil, mis ei ole andmetöötluse eesmärkidega kooskõlas (eesmärgikohasuse põhimõte); ning IKS 6 punkti 3 alusel võib isikuandmeid koguda vaid ulatuses, mis on vajalik määratletud eesmärkide saavutamiseks (minimaalsuse põhimõte). Vastavalt isikuandmete kaitse seaduse (IKS) 4 lõikele 2 on andmed terviseseisundi kohta delikaatsed isikuandmed. Vastavalt VRKS 12 lg 2 punktile 3 peab vastuvõtukeskus korraldama vajadusel vältimatu abi ja tervisekontrolli teostamise. Selleks on vastuvõtukeskusel sõlmitud lepingud erinevate tervishoiuteenuste osutajatega. Vastuvõtukeskuse personali ülesanne on abistada varjupaigataotlejaid arsti juurde minemise korraldamisel, aja registreerimisel, tõlke korraldamisel jms. Lähtuvalt eesmärgikohasuse ja minimaalsuse põhimõttest võib vastuvõtukeskus varjupaigataotlejate isikuandmeid nõusolekuta töödelda seega vaid ulatuses, mis on vajalik vastavate ülesannete täitmiseks. Sellest tulenevalt ei peaks varjupaigataotleja terviseandmete sisu üldjuhul vastuvõtukeskuse (mittemeditsiinilisele) personalile teatavaks saama. Erandiks on olukorrad, kus varjupaigataotleja ise terviseandmete avaldamiseks soovi avaldab või esinevad ülekaalukad asjaolud vastavate andmete edastamiseks. Eeltoodut arvestades on üldjuhul lubamatu kohustada varjupaigataotlejat arsti juurde pääsemise eeltingimusena avaldama oma terviseprobleemide sisu vastuvõtukeskuse personalile. Erandiks sellest võib lugeda nt olukorra, kui isik soovib pöörduda hambaarsti juurde, millisel juhul on vastuvõtukeskuse personalil seda vajalik teada hambaarsti juurde aja kinni panemiseks. 60. Tegin Teile kontrollkäigu tulemusena järgmise soovituse: tagada varjupaigataotlejate isikuandmete töötlemisel eesmärgikohasuse ja minimaalsuse põhimõtte järgimine, ning sellest tulenevalt mitte kohustada varjupaigataotlejaid üldjuhul avaldama terviseandmete sisu arsti juurde pääsemise tingimusena enam, kui on vajalik abi korraldamiseks. 61. Seega olen Teile varasemalt juba selgitanud, et on lubamatu nõuda varjupaigataotlejalt üksikasjalikku kirjeldust tema terviseprobleemide kohta. Vastuses nentisite, et see info on vajalik, et teaksite, missuguse arsti poole pöörduda. Nagu eelpool selgitasin, võib olla põhjendatud sellise info küsimine, mis on vajalik tegemaks kindlaks, kas varjupaigataotlejal on vaja pöörduda mõne eriarsti poole, mille puhul ei ole esmalt vajalik perearsti konsultatsioon (nt hambaarst). Kui aga varjupaigataotlejal on üldist terviseseisundit puudutavad kaebused, tulebki varjupaigataotlejale võimaldada esmalt perearsti konsultatsioonile pöörduda. Perearst hindab, kas on vajalik eriarsti konsultatsioon ja annab selleks vajadusel saatekirja. Perearsti visiidile pöördumiseks ei ole lubatav nõuda varjupaigataotlejalt või tugiisikult varjupaigataotleja esindajana üksikasjalikku kirjeldust tervisehäire iseloomu kohta. Menetluse käigus kogutud selgituste põhjal on alust arvata, et küsite selliseid andmeid selleks, et hinnata, kas Teie arvates on varjupaigataotlejal vajalik arsti poole pöörduda. Nagu juba kontrollkäigu tulemusena selgitasin, ei ole vastuvõtukeskuse töötajatel meditsiinilist haridust ning seetõttu ei ole vastuvõtukeskuse töötajad kompetentsed selliseid küsimusi hindama. 62. Kontrollkäigu tulemusena tõin ühtlasi esile, et on vajalik analüüsida tervishoiuteenuste osutamise korraldust tervikuna ning kaaluda teenuse osutamist vastuvõtukeskuses kohapeal. Sellisel juhul oleks tervishoiuteenuse osutajal (perearst, pereõde) võimalik vahetult välja selgitada, mis põhjusel varjupaigataotlejad soovivad vastuvõtule pöörduda. Seega, kui Teil on kartus, et varjupaigataotlejad väärkasutavad arsti konsultatsioonile pöördumise võimalust, siis tuleb kaaluda tervishoiuteenuse osutajate poolt vahetu konsultatsiooni võimaldamist. Kordan, et lubamatu on vastuvõtukeskuse töötajate poolt üksikasjalike kirjelduste nõudmine arsti juurde pääsemise eeldusena.

11 Eeltoodust tulenevalt kordan soovitust tagada varjupaigataotlejate isikuandmete töötlemisel eesmärgikohasuse ja minimaalsuse põhimõtte järgimine, ning sellest tulenevalt mitte kohustada varjupaigataotlejaid üldjuhul avaldama terviseandmete sisu arsti juurde pääsemise tingimusena enam, kui on vajalik abi korraldamiseks. 64. Teiseks nähtub Teie vastusest, et enne aasta detsembris avaldajale dermatoloogi juurde vastuvõtu korraldamist pöördusite nimetatud arsti poole asjaolude selgitamiseks ning see arst ütles väidetavalt Teile, et avaldajal ei ole mingit vajadust dermatoloogi vastuvõtule tulla. Seega püüdsite eelnevalt teha jällegi kindlaks, kas avaldajal on vajalik dermatoloogi poole pöörduda. Ka sellist toimimisviisi ei saa pidada eelpool kirjeldatud isikuandmete töötlemise põhimõtetega kooskõlas olevaks. Kuigi avaldaja oli käinud dermatoloogi konsultatsioonil poole aasta eest, ei ole võimalik arstil anda enne uue konsultatsiooni toimumist hinnangut sellele, kas isikul on põhjendatud uuesti pöörduda. Nagu juba korduvalt selgitatud, kohalduvad ka varjupaigataotlejate suhtes isikuandmete kaitse põhimõtted ning üldjuhul ei peaks nende terviseandmete sisu vastuvõtukeskuse töötajatele teatatavaks saama. Kokkuvõte 65. Läbiviidud menetluse tulemusena olen seisukohal, et vastuvõtukeskuse tegevus oli vastuolus VRKS 12 lg 2 punktidega 3 ja 4, kui , ja Ida-Viru Keskhaiglasse toimunud visiitide raames ei korraldanud vastuvõtukeskus tõlkimist avaldajale arusaadavasse keelde. Sellest tulenevalt kordan soovitust tagada tervishoiuteenuse osutamisel tõlkimine varjupaigataotlejale arusaadavasse keelde. 66. Teiseks leian, et vastuvõtukeskuse tegevus avaldajale arstivisiidi korraldamisest keeldumisel pärast seda, kui avaldaja sai varjupaigamenetluse toimingute tulemusena teada HIV-diagnoosist, oli vastuolus VRKS 12 lg 2 punktiga 3. Sellest tulenevalt kordan soovitust tagada varjupaigataotlejatele juurdepääs üld- ja eriarstiabile. Seejuures tuleb vastuvõtukeskusel varjupaigataotlejatele tervishoiuteenuste korraldamisel leida kohane lahendus, nii et oleks tagatud varjupaigataotlejale endale konsultatsioonide tulemuste teatavaks tegemine, mitte nende teatamine vastuvõtukeskuse töötajate vahendusel. 67. Konsultatsioonile pääsemiseks esitatavate taotluste dokumenteerimiseks teen soovituse tagada kõigi sellekohaste taotluste registreerimine, nii et hilisemalt on võimalik tuvastada, millal varjupaigataotleja või tugiisik varjupaigataotleja nimel arsti juurde pöördumise soovi esitas ning millal visiit korraldati. 68. Kolmandaks leian, et vastuvõtukeskuse praktika küsida varjupaigataotlejatelt üksikasjalikku terviseprobleemide kirjeldust arsti juurde pääsemise korraldamiseks on vastuolus isikuandmete kaitse põhimõtetega. Sellest tulenevalt kordan soovitust tagada varjupaigataotlejate isikuandmete töötlemisel eesmärgikohasuse ja minimaalsuse põhimõtte järgimine, ning sellest tulenevalt mitte kohustada varjupaigataotlejaid üldjuhul avaldama terviseandmete sisu arsti juurde pääsemise tingimusena enam, kui on vajalik abi korraldamiseks.

12 Teie vastust soovituste järgimise tagamiseks astutavate sammude kohta ootan 30 päeva jooksul käesoleva kirja saamisest. Lugupidamisega /allkirjastatud digitaalselt/ Indrek Teder Koopia: OÜ Peremed SA Ida-Viru Keskhaigla Sotsiaalministeerium MTÜ Johannes Mihkelsoni Keskus Kristiina Albi E-post:

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10 Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK 14.03.2019 nr 1-2/10 1 Üldalused 1.1. Käesolev isikuandmete töötlemise kord (edaspidi kord) sätestab isikuandmete töötlemise põhimõtted,

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Elanike hinnangud arstiabile 2014, peamised arengud ja edasised tegevused Tanel Ross Haigekassa juhatuse esimees Üldised järeldused elanike hinnangutest Hinnangud Eesti tervishoiusüsteemile on püsinud

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE ILVE-TEISI REMMEL JUHATAJA OÜ KODUÕDE KODUÕENDUS (HOME NURSING CARE) - KVALIFITSEERITUD ÕENDUSTEENUS, MIDA OSUTATAKSE ÄGEDA HAIGUSE PARANEMISPERIOODIS OLEVA, KROONILIST HAIGUST

Rohkem

Rahulolu_uuring_2010.pdf

Rahulolu_uuring_2010.pdf Rahulolu raport Kuressaare Haigla SA Käesolev uuring viidi läbi 2010. aastal. Uuriti ambulatoorse ravi patsientide rahulolu raviteenusega. Ankeetide arv ja tagastusprotsent Struktuuriüksus Väljastatud

Rohkem

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc)

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc) Kinnitatud Eesti Advokatuuri juhatuse 15. detsembri 2009. a otsusega Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord ja tasumäärad ning riigi õigusabi osutamisega kaasnevate

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 22.03.2017 Tallinnas

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Kirjaplank

Kirjaplank VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/15/1585 Otsuse tegija Andmekaitse Inspektsiooni vaneminspektor Helina- Aleksandra Lettens Otsuse tegemise aeg ja koht 12.10.2015 Tallinnas Vaide esitamise aeg 31.08.2015

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring

IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 2015 2015 Sisukord: Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 2015... 1 1. Uuringu läbiviimise metoodika... 3 2. Andmete analüüs...

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

Kodusünnitus Eestis miks, kuidas, millal? Siiri Põllumaa RM, MSc Eesti Ämmaemandate Ühing EAL, 3.aprill 2014

Kodusünnitus Eestis miks, kuidas, millal? Siiri Põllumaa RM, MSc Eesti Ämmaemandate Ühing EAL, 3.aprill 2014 Kodusünnitus Eestis miks, kuidas, millal? Siiri Põllumaa RM, MSc Eesti Ämmaemandate Ühing EAL, 3.aprill 2014 Teema on reguleerimata (13-aastane ajalugu) tundlik Propaganda, PR? Lubada või keelata? õigus

Rohkem

struktuuriüksus

struktuuriüksus Haigla Tähis THA/46 Viide KHA/2 Versioon 1 TEAVIK Klienditeeninduse standard lisa 8 SA VILJANDI HAIGLA ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED SISSEJUHATUS Sihtasutus Viljandi Haigla (registrikood 90004585,

Rohkem

Bit AS_seisukoht vastuolu mittetuvastamise kohta_laenutushüvitis

Bit AS_seisukoht vastuolu mittetuvastamise kohta_laenutushüvitis Ilmar Härg Bit AS ilmar@avita.ee Teie 25.03.2010 nr [Seosviit] Õiguskantsler 17.01.2011 nr 6-2/100747/1007632 Seisukoht vastuolu mittetuvastamise kohta Austatud härra Härg Pöördusite minu poole avaldusega,

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

897FCEA9

897FCEA9 Hr Tõnis Lukas Haridus- ja teadusminister Munga 18 50088 TARTU Teie 13.02.2008 nr 8-4/27 Õiguskantsler 03.2008 nr 6-2/080120/00801824 Seisukoht vastuolu mittetuvastamise kohta Austatud härra minister Tänan

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

Sotsiaalministeerium: kontrollkäigu kokkuvõte

Sotsiaalministeerium: kontrollkäigu kokkuvõte Kokkuvõte kontrollkäigust Sotsiaalministeeriumi Õiguskantsleri nõunikud teostasid õiguskantsleri seaduse 33 ja 34 lõike 1 alusel 04.04.2007 kontrollkäigu Sotsiaalministeeriumi. Kontrollkäigu raames kontrolliti

Rohkem

A5 kahjukindlustus

A5 kahjukindlustus Finantsinspektsioon I Kahjukindlustusest Mida peaks teadma enne kahjukindlustuse ostmist? Kindlustuslepingut sõlmides peab kindlustusvõtja (klient) olema: kannatlik ja läbi lugema kõik tingimused olema

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Põhimeede 2 Strateegiline koostöö Toetuse kasutamise leping Ülle Kase 26.08.2016 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve; Projekti teiste toetusesaajate nimekiri;

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

1

1 IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 13 13 Sisukord 1. Uuringu läbiviimise metoodika... 2 2. Andmete analüüs... 2 3. Uuringu valim... 3 3.1. Vastanute iseloomustus: sugu,

Rohkem

Kontrollkaik_Kiili_Vallavalitussex

Kontrollkaik_Kiili_Vallavalitussex Hr Tarmo Vaik vallavanem Kiili Vallavalitsus info@kiilivald.ee Teie 30.09.2009 nr 3.3-4/1953-1 Õiguskantsler 7.12.2009 nr 7-8/091506/0907196 Soovitus õiguspärasuse ja hea halduse tava järgimiseks Lugupeetud

Rohkem

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse 08.03.2018 määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hooldaja/kontaktisiku üldandmed Ees ja perekonnanimi Isikukood

Rohkem

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 punkt b) Vastu võetud 23. jaanuaril 2019 1 Sisukord 1

Rohkem

Iluteenused_A5.indd

Iluteenused_A5.indd Tarbija meelespea KASUTA TARGALT! KOSMEETIKATOODETE kasutamise eesmärk on inimese keha kaitsmine, muutmine, heas seisus hoidmine või lõhnastamine. Enne järjekordse kosmeetikatoote ostmist anname sulle

Rohkem

Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet_soovitus hea halduse tagamiseks

Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet_soovitus hea halduse tagamiseks Monica Rand Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet munitsipaalpolitsei@tallinnlv.ee Teie kuupäev nr [Seosviit] Õiguskantsler 2.12.2011 nr 7-5/110776/1105937, 7-5/110777/1105937 Soovitus hea halduse tagamiseks

Rohkem

Justiitsministeerium_ _Soovitus

Justiitsministeerium_ _Soovitus Hr Rein Lang minister Justiitsministeerium info@just.ee Teie 27.01.2011 nr 10.1-6/614 Õiguskantsler 03.02.2011 nr 7-4/110147/1100510 Soovitus õiguspärasuse ja hea halduse tava järgimiseks Austatud minister

Rohkem

Kontrollkäik SA-sse Hiiu Ravikeskus (1) Õiguskantsleri nõunikud kontrollisid etteteatamata SA-d Hiiu Ravikeskus. SA Hiiu Ravikeskus (edaspi

Kontrollkäik SA-sse Hiiu Ravikeskus (1) Õiguskantsleri nõunikud kontrollisid etteteatamata SA-d Hiiu Ravikeskus. SA Hiiu Ravikeskus (edaspi Kontrollkäik SA-sse Hiiu Ravikeskus (1) Õiguskantsleri nõunikud kontrollisid 31.01.2014 etteteatamata SA-d Hiiu Ravikeskus. SA Hiiu Ravikeskus (edaspidi ka Ravikeskus) osutab õendusabiteenust ja hooldusteenust.

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS I lisa Teaduslikud järeldused ja müügilubade tingimuste muutmise alused 1 Teaduslikud järeldused Võttes arvesse ravimiohutuse riskihindamise komitee hindamisaruannet propofooli perioodiliste ohutusaruannete

Rohkem

156-77

156-77 EUROOPA KOHTU OTSUS 12. oktoober 1978 * [ ] Kohtuasjas 156/77, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja: selle õigusnõunik George L. Close, keda abistas selle õigustalituse ametnik Charles Lux, kohtudokumentide

Rohkem

Jana KÕ auditi ettekanne TEH seminar [Compatibility Mode]

Jana KÕ auditi ettekanne TEH seminar [Compatibility Mode] Koduõendusteenuse kvaliteet 2010 aasta õendusdokumentatsiooni põhjal Jana Trolla Tartu 17.11.2011 Käesolev kliiniline audit järgneb 2005. aastal toimunud koduõendusteenuse auditile ning selles analüüsiti

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

Sotsiaalministri 17. septembri a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja

Sotsiaalministri 17. septembri a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja Sotsiaalministri 17. septembri 2008. a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja kord Lisa 2 Statsionaarse epikriisi andmekoosseis

Rohkem

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc DOMEENIVAIDLUSTE KOMISJON OTSUS Asja number: 11-1a-274 Otsuse kuupäev: 25. november 2011 Komisjoni koosseis: Vaidlustaja: Vaidlustaja esindaja: Registreerija: Registripidaja: Vaidlustatud domeeninimi:

Rohkem

Tallinna patsient valikute ristmikul

Tallinna patsient valikute ristmikul Tallinna patsient valikute ristmikul Dr. Vassili Novak Konverents õpitud abitus 27 märts 2013 kiirabi 20613 80787 muul viisil saabunud 60174 25,52% 74,48% LV1 LV2 LV3 LV4 EMO saal + isolaatorid IR saal

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TOETUSE KASUTAMISE LEPING Katriin Ranniku 11.09.2018 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I, Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve, kirjeldus ning projekti teiste toetusesaajate nimekiri Lisa III, Projekti

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus (EÜ) nr 1122/2009 Toetus maaelu arendamiseks Nõuetele

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

ITK - suitsuvaba haigla 2014

ITK - suitsuvaba haigla 2014 Tubakavaba haigla Sally Maripuu Töökeskkonnateenistuse juhataja Ida- Tallinna Keskhaigla AS Asutatud aastal 2001 6 erineva tervishoiuasutuse ühendamise teel 2011 liideti juurde diagnostikakeskus 1012 Loksa

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

Nele Parrest Teie nr 7-9/131500/ Õiguskantsleri asetäitja-nõunik Kohtu 8 Meie nr 1.2-5/ TALLINN Seisukohad

Nele Parrest Teie nr 7-9/131500/ Õiguskantsleri asetäitja-nõunik Kohtu 8 Meie nr 1.2-5/ TALLINN Seisukohad Nele Parrest Teie 10.03.2014 nr 7-9/131500/1401100 Õiguskantsleri asetäitja-nõunik Kohtu 8 Meie 29.04.2014 nr 1.2-5/769-14-1 15193 TALLINN Seisukohad Ida-Tallinna Keskhaigla hooldusravikliiniku kontrollkäigu

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

Microsoft PowerPoint - BPP_MLHvaade_juuni2012 (2)

Microsoft PowerPoint - BPP_MLHvaade_juuni2012 (2) Balti pakendi protseduur MLH kogemus Iivi Ammon, Ravimitootjate Liit Ravimiameti infopäev 13.06.2012 Eeltöö ja protseduuri algus Päev -30 MLH esindajad kolmes riigis jõuavad arusaamani Balti pakendi protseduuri

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinum

4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinum 4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinumber E-posti aadress Telefoninumber Praktikatsükli läbimine.

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS 12. juuli 1990 * Sotsiaalkindlustus Fonds national de solidarité lisatoetus Sissemaksetest sõltumatute hüvitiste eksporditavus Kohtuasjas C-236/88, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindajad:

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 38500:2009 Avaldatud eesti keeles: oktoober 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Infotehnoloogia valitsemine org

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 38500:2009 Avaldatud eesti keeles: oktoober 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Infotehnoloogia valitsemine org EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: oktoober 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Infotehnoloogia valitsemine organisatsioonis Corporate governance of information technology (ISO/IEC 38500:2008)

Rohkem

Kontrollkäik AS-i Hoolekandeteenused Valkla Kodu (1) Õiguskantsleri nõunikud kontrollisid kahel korral etteteatamata AS-i Hoolekandeteenuse

Kontrollkäik AS-i Hoolekandeteenused Valkla Kodu (1) Õiguskantsleri nõunikud kontrollisid kahel korral etteteatamata AS-i Hoolekandeteenuse Kontrollkäik AS-i Hoolekandeteenused Valkla Kodu (1) Õiguskantsleri nõunikud kontrollisid 27.02.2014 kahel korral etteteatamata AS-i Hoolekandeteenused Valkla Kodu, millest esimene kontrollkäik toimus

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri SELETUSKIRI Perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse seaduse alusel kehtestatud haridus- ja teadusministri määruste muutmise eelnõu juurde I. SISSEJUHATUS Määrust muudetakse perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Sotsiaaltranspordi toetamise erinevad võimalused Kristiina Tuisk Hoolekande osakond Nõunik 12.10.2017 STT sihtgrupp Seaduse järgi Puudega isik, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

Maanteeamet_ettepanek rikkumise kõrvaldamiseks _juhiloa vahetamine_x

Maanteeamet_ettepanek rikkumise kõrvaldamiseks _juhiloa vahetamine_x Tamur Tsäkko peadirektor Maanteeamet info@mnt.ee Teie 1.02.2011 nr 1-19/11-00004 Õiguskantsler 3.03.2011 nr 7-4/110021/1101118 Ettepanek rikkumise kõrvaldamiseks avaldajale teises Euroopa Liidu liikmesriigis

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ühistranspordi korraldamine alates 01.01.2018 Kirke Williamson Maanteeamet 12.10.2017 Haldusreform ja ühistranspordi korraldamine 17.12.2015 toimus esimene arutelu ühistranspordi korralduse üle Aprill

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

Metoodika kirjeldus 2015

Metoodika kirjeldus 2015 Metoodika kirjeldus 2016 Tervishoiutöötajatele ja -organisatsioonidele tasude maksmise avalikustamise aruande lisadokument Takeda Pharma AS Väljaandmise kuupäev: 01.06.2017 Metoodika kirjeldus 2016 1.

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kliiniliste auditite kogemused [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kliiniliste auditite kogemused [Read-Only] [Compatibility Mode] Anneli Rätsep TÜ Peremeditsiini õppetool vanemteadur 25.04.2013 Alates 2002. aastast "Haigete ravi pikkuse põhjendatus sisehaiguste profiiliga osakondades 3-5 auditit aastas Müokardiinfarkti haige käsitlus

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Siseminister härra Hanno Pevkur Siseministeerium Teie nr 2-3/41-3 Meie nr 6-2/141070/ Märgukiri

Siseminister härra Hanno Pevkur Siseministeerium Teie nr 2-3/41-3 Meie nr 6-2/141070/ Märgukiri Siseminister härra Hanno Pevkur Siseministeerium info@siseministeerium.ee Teie 15.10.2014 nr 2-3/41-3 Meie 05.03.2015 nr 6-2/141070/1501002 Märgukiri Isikut tõendavate dokumentide andmekogu põhimääruse

Rohkem

TAI_meta_99x148_EST.indd

TAI_meta_99x148_EST.indd METADOONASENDUSRAVI Narkootikumide süstimine seab Sind ohtu nakatuda HI- või hepatiidiviirusega, haigestuda südamehaigustesse (nt endokardiit) või põdeda muid haigusi. Kuna narkootikumide süstimine on

Rohkem

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) 2. KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRATLETUD PIIRKOND KUULUB: 3. GEOGRAAFILISE TÄHISE TÜÜP:

Rohkem

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. VILJANDI LINNAVALITSUSE

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

Esitlusslaidide kujundusest

Esitlusslaidide kujundusest ADS-iga liidestumine Andre Kaptein Maa-ameti aadressiandmete osakonna vanemspetsialist 22.11.2017 Aadressiandmete süsteemi (ADS) kasutamise kohustus tuleneb seadustest Ruumiandmete seadus 59 lg 1 - ADS-i

Rohkem

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgitus Viide projektikirjeldusele Projekti ettevalmistuse ja elluviimise kvaliteediga seotud kriteeriumid (kokku 0%) 1. Projekti sidusus ja põhjendatus

Rohkem

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg AIDS-i Ennetuskeskus HIV-nakkuse olukorra analüüs. Ohustatud

Rohkem

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx ORCA SWIM CLUB MTÜ ÜLDTINGIMUSED 1. LEPING 1.1. Leping sõlmitakse ORCA SWIM CLUB MTÜ (edaspidi Ujumisklubi) ja täisealise Ujuja või alaealise Ujuja (edaspidi ühiselt nimetatud Ujuja) lapsevanema või muu

Rohkem

Tulemas

Tulemas Eesti Arstide Päevad 2010 25.03.2010-26.03.2010 Konverentsi teemad 25. märtsil Sarnased kaebused, erinevad haigused Sellel sessioonil püüame lahti harutada kaks teemaderingi. Krooniline obstruktiivne kopsuhaigus

Rohkem

Microsoft Word - Muud JUHENDID

Microsoft Word - Muud JUHENDID KUTSE ANDMISE KORDA TÄIENDAVAD JUHENDID A. KUTSEKOMISJONI TEGUTSEMISKORD 1.1. Treeneritele kutse andmise õigus on Kutseseaduses sätestatud korra alusel Eesti Olümpiakomiteel (edaspidi EOK). EOK on kutse

Rohkem

Microsoft Word - RVLi juhend.doc

Microsoft Word - RVLi juhend.doc KINNITATUD peadirektori 23. mai 2008.a käskkirjaga nr 32 I. ÜLDSÄTTED EESTI RAHVUSRAAMATUKOGU RAAMATUKOGUDEVAHELISE LAENUTUSE JUHEND 1. Käesolev juhend sätestab raamatukogudevahelise laenutuse (edaspidi

Rohkem

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks lähtub järgmistest põhimõtetest. a. Hinnastamismaatriks

Rohkem

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 9.1.2019 A8-0475/36 36 Põhjendus BG BG. arvestades, et kahjuks ei leidnud see vastuolu erikomisjonis lahendust; 9.1.2019 A8-0475/37 37 Põhjendus BI BI. arvestades, et niinimetatud Monsanto dokumendid ja

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 932010780004 KALAKOELMUTE SEISUND NING KOELMUALADE MELIOREERIMISE LÄHTEÜLESANNETE KOOSTAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: TARTU ÜLIKOOL LÕPPARUANNE: 6.7-4/2016-006

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.

Rohkem

TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse In

TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse In TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus, registrikood 90005872 (edaspidi

Rohkem

TAI programm „Tervem ja kainem Eesti“ SA PERH Psühhiaatriakliinikus

TAI programm „Tervem ja kainem Eesti“ SA PERH Psühhiaatriakliinikus Kainem ja tervem Eesti (KTE) programm SA PERH psühhiaatriakliinikus Eerik Kesküla Teenusele pöördumine Saatekirjata Registreerumine tel 6172545 ja e-mail KTE@regionaalhaigla.ee Esmane hindamine 3 tööpäeva

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta L 62/4 5.3.2018 EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/318, 22. veebruar 2018, millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/2012 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2018/7) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM INSENERITÖÖ ALUSED OMANIKUJÄRELEVALVE Teim Elekter TÜ Jüri Gross ÜLDIST Omanikujärelevalve seaduslikuks aluseks on Ehitusseadus (ES) ja selle alusel MKM poolt kehtestatud Ehituse omanikujärelevalve kord.

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.7.2017 C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, 11.7.2017, milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohtade ning töökohataotluste ja CVde omavahelist sobitamist

Rohkem