ELL juhatuse ja volikogu päevakord E 09

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "ELL juhatuse ja volikogu päevakord E 09"

Väljavõte

1 Eesti Linnade ja Valdade Liit Roosikrantsi 12/1, Tallinn Reg.nr Tel: EESTI LINNADE JA VALDADE LIIDU JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL nr 1 Tallinnas a ELVL büroos (Roosikrantsi 12/1) Algus kell 13.00, lõpp kell Koosoleku juhataja: Taavi Aas Protokollija: Inga Köster Juhatuse liikmetest osalesid: Taavi Aas (Tallinna Linnavalitsus), Mihkel Juhkami (Rakvere Linnavolikogu), Siim Suursild (Pärnu Linnavalitsus), Pipi-Liis Siemann (Türi Vallavalitsus), Margus Lepik (Valga Vallavalitsus), Georg Pelisaar (Põlva Vallavalitsus), Tarmo Tammiste (Narva Linnavalitsus), Kurmet Müürsepp (Antsla Vallavalitsus). Puudusid: Anti Allas (Võru Linnavalitsus), Urmas Klaas (Tartu Linnavalitsus), Priit Lomp (Kastre Vallavalitsus), Anneli Ott (Võru Linnavolikogu), Mart Võrklaev (Rae Vallavalitsus). Kutsutud: Angelika Kallakmaa (Tallinna Linnavalitsus). ELVL büroost osalesid: Jüri Võigemast, Hille Ilves, Jan Trei, Toivo Riimaa, Kaimo Käärmann-Liive, Marliis Rettau, Inga Köster, Sirje Ludvig, Mailiis Kaljula, Kalle Toomet, Krista Kupits, Tiina Üksvärav, Ene Millert, Märt Moll ja Ott Kasuri. OTSUSTATI kinnitada järgmine päevakord: 1. Ülevaade riigi poolt kohalikele omavalitsustele ülesannete võimaliku üleandmise protsessi hetkeseisust. Mart Uusjärv, Rahandusministeeriumi regionaalhalduspoliitika osakonna juhataja, Sulev Liivik, Rahandusministeeriumi kohalike omavalitsuste finantsjuhtimise osakonna juhataja 2. Kohalike omavalitsuste tugiteenuste ja nende parendamise analüüsist - ülevaade plaanitavast. Mart Uusjärv, Rahandusministeeriumi regionaalhalduspoliitika osakonna juhataja, Sulev Liivik, Rahandusministeeriumi kohalike omavalitsuste finantsjuhtimise osakonna juhataja 3. Kohalike omavalitsuse tulubaasi ja riigieelarveliste eraldiste muutused 2017, 2018, Jüri Võigemast, ELVL tegevdirektor 4. ELVL tulubaasi tugevdamise ettepanekute kavandamine riigi eelarvestrateegia ettevalmistamiseks. Jüri Võigemast, ELVL tegevdirektor 5. ELVL toetuse taotluse esitamine Rahandusministeeriumile Kohaliku omavalitsuse volikogu liikme käsiraamatu uuendamiseks. Ott Kasuri, ELVL arendusjuht 6. Soome Kuntaliitto (Omavalitsusliit) ja Eesti Linnade ja Valdade Liidu koostöökokkuleppe aastateks uuendamise aastateks ettevalmistamine. Ott Kasuri, ELVL arendusjuht 7. Informatsioon muudatuste kavandamise arutelude hetkeseisust erivajadustega inimeste poliitikas ning jätkusuutliku pikaajalise hoolduse süsteemi loomise ning hoolduskoormuse vähendamise kavast. Jan Trei, ELVL asedirektor 8. ELVL juhatuse järgmise koosoleku toimumise aeg (19. veebruar 2019). Taavi Aas, ELVL juhatuse esimees 9. Muud küsimused ja informatsioonid: 9.1. Maa-ameti taotlus aadressiandmete korrastamise kontaktisiku määramiseks. Jüri Võigemast, ELVL tegevdirektor 9.2. Kutse: Eesti-Soome sõpruslinnade ja valdade kokkutulek Pärnus mail Ott Kasuri, ELVL arendusjuht

2 9.3. Elanike arv ja ja rahvastikuregistri seaduse rakendumise mõju elanike arvu arvestuses. Jüri Võigemast, ELVL tegevdirektor 9.4. Ettepanekute kavandamise järgmised etapid Valitsuskomisjoni ja ELVL aastal toimuvateks eelarveläbirääkimisteks. Jüri Võigemast, ELVL tegevdirektor 9.5. XV Linnade ja Valdade Päevad veebruaril 2019 Hotell Viru konverentsikeskuses. Jüri Võigemast, ELVL tegevdirektor 9.6. Täiskasvanud õppija nädal veebruaris Hille Ilves, ELVL nõunik 9.7. IV Omavalitsuspäev 2019.a Pärnus 9.8. Ruumiloome ekspertrühma aruandest 9.9. Jäätmeseaduse eelnõu 495 SE menetlemisest Päevakorrapunkt 1 Ülevaade riigi poolt kohalikele omavalitsustele ülesannete võimaliku üleandmise protsessi hetkeseisust Kuulati Rahandusministeeriumi regionaalhalduspoliitika osakonna juhataja Mart Uusjärve ja Rahandusministeeriumi kohalike omavalitsuste finantsjuhtimise osakonna juhataja Sulev Liiviku ettekannet riigi poolt kohalikele omavalitsustele ülesannete võimaliku üleandmise protsessist (slaidikava lisatud). Eesmärgiks on suurendada linnade ja valdade otsustusõigust ning vastutust kohaliku elu korraldamisel. Nii saavad omavalitsused terviklikumalt planeerida piirkonna arengut ja pakkuda elanikele paremaid teenuseid. Keskvalitsus analüüsib aasta jooksul veel täiendavate ülesannete kohalikele omavalitsustele üleandmise võimalusi. KOV osakaalu suurendamiseks avaliku sektori kuludes põhjamaadega sarnaseks oleksid enim mõjusad ülesannete üleandmised sotsiaal ja hariduse valdkonnas (näiteks sh praegu riigi ülesandeks olevad sotsiaalteenused, riigigümnaasiumid jm) Riigilt kohalikele omavalitsustele üle antavad ülesanded või ülesannete täpsustused Ülesanded (variant) Ettepanek teostamise aastaks (variant) Summa 2017* mln eurot (indikat.) Puuetega inimeste perioodilised toetused Asendushooldus rahastamine a üleandmine toetusfondi ja 16, a tulubaasi andmine Põhihariduse kättesaadavus hariduslike erivajadustega õpilastele Riigi gümnaasiumide üleandmine 18 Osade riigile kuuluvate kõrvalmaanteede üleandmine Ei ole teada Treenerite toetussüsteem 4,3 VV seisukoht: 1.Tõsta toetusfondis kohalike ülesannete täitmiseks antavad sihtotstarbelised toetused hiljemalt aastaks 2021 ümber kohalike omavalitsuste tulubaasi, jaotades vastavad vahendid tulumaksu ja tasandusfondi (üldotstarbelise toetuse) kaudu ja indekseerides seejuures tasandusfondi lisatavate vahendite kasvu. 2.Vastavatel valdkonna ministeeriumidel teha analüüs puuetega inimeste perioodiliste toetuste, kutsehariduse, gümnaasiumihariduse, erakoolide toetamise, riigile kuuluvate kõrvalmaanteede ja treenerite toetussüsteemi võimaliku üleandmise kohta kohaliku omavalitsuse üksustele.

3 Mart Uusjärv tõdes, et kutsehariduse ja gümnaasiumihariduse osas pole hetkel konkreetseid ettepanekuid. Puuetega inimeste toetuste osas on sotsiaalministeerium leidnud, et tänane süsteem vajaks muudatusi. Loodetavasti tullakse konkreetsete ettepanekutega välja I poolaasta jooksul. Ka kõrvamaanteede üleandmise ning treenerite toetussüsteemi osas arutelud jätkuvad. Sulev Liiviku sõnul on ministeeriumite ametnikud pigem seda meelt, et ülesanded kohalikele omavalitsustele üle anda, poliitikud on aga kahtleval seisukohal või vastu ning väidavad, et KOV-id ei saa oma ülesannetega hakkama. Koosolekul osalejad avaldasid arvamust, et võib nõustuda sellega, et kohtadel võiks rohkem pädevust olla, samas aga, kui täiendavad funktsioonid antakse omavalitsustele üle koos riigipoolse rahastusega, siis paari aasta möödudes rahastamine lõppeb ning omavalitsused on pandud sundseisu, sest ülesandeid peab edasi täitma. OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks. Taotleda jätkuvalt kohalike omavalitsuste osakaalu suurendamist ühiskonnaelu juhtimisel ja korraldamisel ning kohalike omavalitsuste eelarvete ja eelarveautonoomia tugevdamist. Päevakorrapunkt 2 Kohalike omavalitsuste tugiteenuste ja nende parendamise analüüsist - ülevaade plaanitavast Mart Uusjärv ja Sulev Liivik andsid ülevaate plaanitavast analüüsist, mille eesmärgiks on leida vastused järgmistele küsimustele: 1) Milline on KOV-ide huvi ja vajadus finants-, palga- ja personaliarvestuse ning IT haldusteenuse paremaks korraldamiseks? 2) Kuidas on KOV-ide huvi ja riigi pakutavad teenused omavahel vastavuses? 3) Millised on alternatiivid KOV tugiteenuste paremaks korraldamiseks: a) KOV-ide ühised riigihanked; b) KOV-ide ühine tugiteenuste keskus; c) KOV-ide ja riigi ühine tugiteenuste keskus. 4) Mis kasu parimast võimalikust lahendusest saaksid KOV-id ja riik? Rahandusministeeriumis alles arutatakse, kas oleks vajalik selline analüüs läbi viia. Kui KOV-id peavad seda vajalikuks ja mõistlikuks, siis ministeerium tegeleb sellega edasi, kui omavalitsused ei soovi sellist analüüsi, siis loobutakse. Toimus arutelu. Oldi arvamusel, et kokkuhoiukohtade leidmiseks võiks analüüsil mõte olla. Osadel omavalitsustel on probleeme riigi poolt väljatöötatud tarkvaraprogrammidega. Kui soovitakse soetada näiteks personaliarvestuse moodul, siis on see väiksema omavalitsuse jaoks liialt mahukas ja kulukas, seega ei õigusta ennast. Sunniviisil panna aga kõik omavalitsused ja nende allasutused kasutama tsentraalselt ühte programmi ei ole võimalik. IT valdkond ja riigi registrid mida mahukamaks süsteemid muutuvad, seda keerukam on neid hallata. Koosolekul osalejad ei ole põhimõtteliselt RAMi poolt pakutud analüüsi vastu, aga liit soovib osaleda tehtava analüüsi lähteülesande koostamisel, et oleks võimalik sisendit anda. OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks ja jätkata arutelu analüüsiandmetele tuginevalt.

4 Päevakorrapunkt 3 Kohalike omavalitsuse tulubaasi ja riigieelarveliste eraldiste muutused 2017, 2018, Kuulati Jüri Võigemast informatsiooni KOV tulubaasi ja riigieelarveliste eraldiste muutustest. Analüüs on koostatud koostöös Rahandusministeeriumiga (memo lisatud). Lisatud tabelis on välja toodud, mida RAM on mõistnud tulubaasi ja tasandfondi muutuste osas. Tabeli lõpus olev eraldi plokk (read nr 6,8,9,5,11) ei sisaldu riigieelarves ega tasandusfondis. OTSUSTATI: Võtta informatsioon kohalike omavalitsuste 2017, 2018, 2019 tulubaasi ja riigieelarveliste eraldiste kasvu võrdlusandmete kohta teadmiseks. Päevakorrapunkt 4 ELVL tulubaasi tugevdamise ettepanekute kavandamine ettevalmistamiseks Jüri Võigemast tutvustas ettepanekuid RES läbirääkimisteks (memo lisatud). Aastal 2018 toimunud eelarveläbirääkimisteks esitas liit Riigi eelarvestrateegia dokumendi ettevalmistamiseks omapoolsed ettepanekud, lähtudes põhimõttest rõhutada kõige olulisemat kohalike omavalitsuste tulubaasi taastamise, teede hoolde rahastamise ning tulubaasi tugevdamise põhimõtet (sealhulgas dividenditulu kohalikele eelarvetele laekumise küsimuse). Eeltoodule lisasime järgmises etapis ettepaneku riigieelarveliste eraldiste mahtude osas aastateks ning ettepaneku töötada läbi võimalused, kuidas riigieelarvest kavandatud sihtotstarbelised vahendid lülitada omavalitsuste tulubaasi. Kokkuvõttes on tegemist kohalike omavalitsuste autonoomia küsimustega, sh finantsautonoomia küsimustega aastal toimuvate eelarveläbirääkimiste kontekstis on meie ees küsimus, kas kontsentreeruda ettepanekutega, nii nagu eelmisel aastal tegime, tulumaksu, tasandusfondi ja teede hoolde vahendite suurendamise teemale, millele lisada tulubaasi tugevdamise teema (n dividenditulu, kohalikud maksud ja kohalike maksude seaduse uuendamine). Riigikogu valimiste aasta kontekstis on oluline, mida rõhutada uue valitsusliidu lepingu koostamise kontekstis. Toimus arutelu büroo poolt ettevalmistatud ettepanekute osas. Tehti ettepanek siduda kohalike teede korrashoiu rahastus tarbijahinnaindeksi ja ehituse kallidusega. Tasandusfondi osas täpsustatakse a taotlust pärast Rahandusministeeriumi 2019 aasta kevadise majandusprognoosi avaldamist. OTSUSTATI: Esitada riigi eelarvestrateegia kavandamiseks kohalike omavalitsuste tulubaasi tugevdamise ettepanekud Rahandusministeeriumile. Päevakorrapunkt 5 ELVL toetuse taotluse esitamine Rahandusministeeriumile Kohaliku omavalitsuse volikogu liikme käsiraamatu uuendamiseks Kuulati Ott Kasuri informatsiooni KOV volikogu liikme käsiraamatu uuendamisest aastal valmis eelmine käsiraamat. Toimunud on haldusreform ja oleks aeg raamatut uuendada ning täiendada. Käsiraamat võiks olla digitaalne, et veebis oleks võimalik seda jooksvalt uuendada. Rahandusministeeriumiga on arutatud rahalise toetuse küsimist käsiraamatu uuendamiseks. OTSUSTATI: Esitada Rahandusministeeriumile ELVL toetuse taotlus Kohaliku omavalitsuse volikogu liikme käsiraamatu uuendamiseks.

5 Päevakorrapunkt 6 Soome Kuntaliitto (Omavalitsusliit) ning Eesti Linnade ja Valdade Liidu koostöökokkuleppe aastateks uuendamise aastateks ettevalmistamine Kuulati Ott Kasuri informatsiooni uue koostöökokkuleppe sõlmimisest Soome Omavalitsusliiduga. Eelmine koostöölepe oli sõlmitud perioodiks ja osapoolteks olid Soome Omavalitsusliit, Eesti Maaomavalitsuste Liit ning Eesti Linnade Liit. Koostööleppe eesmärgiks on Soome ja Eesti omavalitsuste teadmiste- ja kogemustevahetus. Täna oleme kavandamas järgmise perioodi ( ) koostöökokkulepet Soome Omavalitsusliidu ning Eesti Linnade ja Valdade Liidu vahel. OTSUSTATI: Valmistada ette Eesti Linnade ja Valdade Liidu ning Soome Omavalitsusliidu koostöökokkulepe aastateks , arvestades senise koostöö ja koostöökokkuleppe traditsioonide jätkamisega. Päevakorrapunkt 7 Informatsioon muudatuste kavandamise arutelude hetkeseisust erivajadustega inimeste poliitikas ning jätkusuutliku pikaajalise hoolduse süsteemi loomise ning hoolduskoormuse vähendamise kavast Kuulati Jan Trei informatsiooni (memod lisatud) Valitsuskabineti memorandumist, millega anti Sotsiaalministeeriumile ja Rahandusministeeriumile ülesanne analüüsida, kas puudega inimeste perioodiliste toetuste maksmise saaks üle anda ka kohaliku omavalitsuse üksustele. Valitsuskabinet otsustas: 1. Tõsta toetusfondis kohalike ülesannete täitmiseks antavad sihtotstarbelised toetused hiljemalt aastaks 2021 ümber kohalike omavalitsuste tulubaasi, jaotades vastavad vahendid tulumaksu ja tasandusfondi (üldotstarbelise toetuse) kaudu ja indekseerides seejuures tasandusfondi lisatavate vahendite kasvu. 2. Vastavatel valdkonna ministeeriumidel teha analüüs puudega inimeste perioodiliste toetuste, / /ja maakondlike arenduskeskuste tegevuste võimaliku üleandmise kohta kohaliku omavalitsuse üksustele. Analüüsi tulemused esitada Rahandusministeeriumile hiljemalt aasta IV kvartaliks esitas Sotsiaalministeerium Valitsuskabinetile kontseptsiooni ühtse pikaajalise hoolduse süsteemi loomiseks. Pikaajalise hoolduse süsteemi loomise eesmärk on vähendada perekondade hoolduskoormust nii, et hooldajatel oleks lihtsam käia tööl ja pakkuda oma lähedastele samal ajal kvaliteetsemat tuge. Eesmärk ei ole luua olukord, kus lähedaste hoolekanne on täielikult riigi kanda. Sotsiaalministeerium on välja toodud murekoha tänases süsteemis, et omastehooldajatele langeb ebaproportsionaalselt suur hoolduskoormus. Ühtsesse Eesti pikaajalise hoolduse süsteemi soovitakse integreerida juba täna olemasolevad tervishoiuteenused, isikuhooldust ja inimese igapäevast toimetulekut toetavaid teenused. Sealhulgas nähakse ette KOV-de rahalise osaluse suurendamist. Millises osas ja proportsioonides ei ole täna veel selge. Sotsiaalministeeriumi edasine tegevusplaan pikaajalise süsteemi loomise osas: Pikaajalise hoolduse juhtrühm SOM hakkame arutama! 2019 I pa Väljatöötamise kavatsus 2019 a lõpp seaduste muutmise eelnõud-süsteemi raamistik! Eelnõu menetlemine Riigikogus 2020 I poolaastal 2020 RES lisataotlus jõustuvad esimesed muudatused

6 Erivajadusega inimese poliitika põhimõtete ja abistamise kaasajastamise tegevuskava: Väljatöötamiskavatsus 2019 Eelnõu 2020 Rakenduse ettevalmistamine Jõustumine Toimus arutelu. Hoolekande uutest poliitikatest kujunevad 2019 riigieelarve olulised läbirääkimiste objektid. Sotsiaalhoolekanne on ka praegu KOV ülesanne, kuid kui soovitakse uusi ülesandeid juurde anda, nõuab see lisaks ka rahalist ressurssi. Tehti ettepanek, et SOM kaasaks pikaajalise hoolduse juhtrühma töösse ka Õiguskantsleri esindaja. OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks ja valmistada ette liidu seisukohad protsessi kujundamisel osalemiseks. Päevakorrapunkt 8 ELVL juhatuse järgmise koosoleku toimumise aeg (19. veebruar 2019) OTSUSTATI: Juhatuse koosolek toimub Tallinnas, algusega kell Päevakorrapunkt 9 Muud küsimused ja informatsioonid: 9.1 Maa-ameti taotlus aadressiandmete korrastamise kontaktisiku määramiseks Igal kuul esitab Maa-amet KOV-idele (ja büroole) ülevaate sellest, kuidas edeneb aadressandmete korrastamine KOV-ide lõikes. Oma viimases kirjas palub Maa-amet, et büroo teeks omavalitsustele ettepaneku, kes ei ole veel jõudnud aadressiandmete kontaktisikut määrata, seda teha. ELVL juhatus on seisukohal, et büroo ei peaks seda soovi vahendama vaid Maa-amet pöörduks ise omavalitsuste poole. OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks. 9.2 Kutse: Eesti-Soome sõpruslinnade ja valdade kokkutulek Pärnus mail 2019 Pärnu linn on andnud nõusoleku korraldada VII Eesti - Soome sõpruslinnade ja -valdade kokkutulek Pärnus, mail Eelteade ürituse toimumise kohta on saadetud kõigile Eesti omavalitsustele. Eelläbirääkimised nii Pärnu linna, Soome suursaatkonnaga Tallinnas kui Soome Omavalitsusliiduga on toimunud. Korralduslike üksikasjade täpsustamiseks külastab liidu büroo poolne korraldusmeeskond jaanuari kuus nii Pärnu Linnavalitsust kui Soome Omavalitsusliitu. Kui on selgunud ürituse eelarve ning ajakava, saadetakse omavalitsustele täpsustatud informatsioon. OTSUSTATI: Kutsuda kõiki linnu ja valdu osalema Eesti-Soome sõpruslinnade ja valdade kokkutulekul Pärnus mail 2019 aastal.

7 9.3 Elanike arv ja ja rahvastikuregistri seaduse rakendumise mõju elanike arvu arvestuses Jüri Võigemast tutvustas tabelit (lisatud), milles on omavalitsuste kaupa arvuliselt välja toodud need Euroopa Liidu kodanikud, kelle uus elukoht on ainult Eesti ning need, kellel kehtiv elukoht puudub. Tabelis peegeldub probleem, kuna tulubaasi arvestuses ei võeta arvesse kehtiva elukohata inimesi. OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks. 9.4 Ettepanekute kavandamise järgmised etapid Valitsuskomisjoni ja ELVL aastal toimuvateks eelarveläbirääkimisteks Büroo saatis kõigile omavalitsustele läbirääkimiste teemalehed valdkondade kaupa koos palvega esitada oma ettepanekud. Tagasisidet saime viielt omavalitsuselt. Ettepanekud suunati töörühmadesse arutamiseks. Järgmisel juhatuse koosolekul arutame valdkondlikke ettepanekuid. OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks ning käsitleda ettepanekuid liidu juhatuse järgmisel koosolekul. 9.5 XV Linnade ja Valdade Päevad veebruaril 2019 Hotell Viru konverentsikeskuses Linnade ja Valdade Päevade ettevalmistustöö käib. Jaanuari lõpuks on töötubade programmid koos. Saatsime kutsed osaleda ürituse avamisel Tallinna linnapeale, riigihalduse ministrile ja Vabariigi Presidendile. President ei saa esimesel päeval osaleda, kuna ei viibi Eestis, aga osaleb sõnavõtuga teise päeva hommikul. OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks 9.6 Täiskasvanud õppija nädal veebruaris 2019 Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon Andras korraldab koostöös ELVLiga perioodil veebruar - aprill 2019 igas maakonnas täiskasvanuhariduse koostöö seminari, kus osalevad koolitusasutuste, raamatukogude, Kodukant, Töötukassa, kohalike omavalitsuste jt täiskasvanuhariduse osapoolte esindajad. Kutse saadetakse KOV-idele maakonna täiskasvanuhariduse koordinaatori (endine TÕNi koordinaator) poolt. Osalema on oodatud haridusega ja/või sotsiaalküsimustega tegelevad inimesed. OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks 9.7 IV Omavalitsuspäev 2019.a Pärnus Järgmise Omavalitsuspäeva korraldamisega on tekkinud probleem, kuna Sulev Lääne saadab Pärnu linnale ja liidu büroosse erinevate inimeste kaudu kirju Omavalitsuspäeva korraldamisest ning annab teiste inimeste vahendusel korraldusi, et ürituse korraldamiseks Rahandusministeeriumist rahalist toetust küsitaks ELVL nimele. Sulev Läänel on võimalik esitada taotlusi kas MTÜ Polis või Tallinna Ülikooli nimel, kuid seda ta teinud ei ole. Tekib küsimus, kelle üritus on Omavalitsuspäev, kes on korraldaja ja kes vastutab ürituse eelarve ning aruandluse eest. Toimus arutelu. Koosolekul osalejad nõustusid, et liit ei osale sellises klubilises tegevuses. Kõigil omavalitsustel on võimalik Omavalitsuspäeval osaleda iseenda nimel.

8 OTSUSTATI: ELVL ei osale organisatsioonina IV Omavalitsuspäeva korraldamises. Liidu liikmed osalevad soovi korral enda nimel. 9.8 Ruumiloome ekspertrühma aruandest esitas Kultuuriministeerium Rahandusministeeriumile ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile kooskõlastamiseks valitsuskabineti memorandumi, millega oli kaasas ruumiloome ekspertrühma aruanne. Kuna EISi materjalidel (KUM/ /01 Ruumiloome ekspertrühma aruanne ja ettepanekud) on asutusesisese kasutamise märge ja bürool ei olnud võimalik sisuga tutvuda, siis saatsime ministeeriumitele (RAM, MKM, KUM) ning Riigikantseleile kirja nr 1-7/2 ning koos sellega veelkord ELVL varem esitatud seisukoha ruumiloome ekspertrühma täpsustatud lõpparuande küsimuses (ELVL kiri nr 1-7/215 Ruumiloome ekspertrühma lõpp-aruanne (täpsustatud)). 02. jaanuari kirjas rõhutasime veelkord, et ELVL juhatus ja volikogu ei ole nõus kohalike omavalitsuste autonoomia, sh planeerimisautonoomia piiramise ning ametkondliku administreerimise suurendamise suunas kallutavate taotlustega, mis paraku on kujunenud ruumiloome ekspertrühma lõpparuande ning selle pinnal kavandatavate edasiste tegevuste põhisisuks (vt lõpparuanne lk 19-24: Ruumiloome meeskond; Rakkerühm). OTSUSTATI: Pöörduda peaministri poole ning juhtida tähelepanu Kultuuriministeeriumi ebakorrektsele käitumisele 9.9. Jäätmeseaduse eelnõu 495 SE menetlemisest Liit on korduvalt jäätmeseaduse eelnõu osas arvamust avaldanud ja liidu seisukohti kaitsnud nii Keskkonnaministeeriumile saadetud kirjades kui Riigikogu keskkonnakomisjonis. Viimase kirja saatsime 9. jaanuaril (nr 5-2/12) Riigikogu keskkonnakomisjonile ja Keskkonnaministeeriumile, milles veelkord rõhutasime, et näeme endiselt vajadust taastada kohalikele omavalitsustele õigus korraldatud jäätmeveo alternatiivseteks võimalusteks ehk toimimise erinevate mudelite valikuks ja rakendamiseks. Jõulude eel otsustas Riigikogu, et praegune koosseis võtab enne märtsi valimisi eelnõu vastu. Hetkel puudub informatsioon, millisel kujul seadus rakendub. OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks Taavi Aas Koosoleku juhataja Inga Köster Protokollija

Eesti Linnade ja Valdade Liit Roosikrantsi 12/1, Tallinn Reg.nr Tel: EESTI LINNADE JA VALDADE LIIDU JUHATUSE JA VOLIKOGU KOOS

Eesti Linnade ja Valdade Liit Roosikrantsi 12/1, Tallinn Reg.nr Tel: EESTI LINNADE JA VALDADE LIIDU JUHATUSE JA VOLIKOGU KOOS Eesti Linnade ja Valdade Liit Roosikrantsi 12/1, 10119 Tallinn Reg.nr 80185947 Tel: 60 43 001 EESTI LINNADE JA VALDADE LIIDU JUHATUSE JA VOLIKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL nr 1 Tallinn, 12.03.2019.a, Hestia

Rohkem

Maakogu ja maavalitsuse moodustamise alused,

Maakogu ja maavalitsuse moodustamise alused, REGIONAALHALDUSE REFORMI KONTSEPTSIOON Projekt Sissejuhatus Regionaalhalduse reformi eesmärk on kvaliteetsema avaliku teenuse pakkumine, regionaalse arengu tõhustamine maakonnas ja demokraatia suurenemine,

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ühistranspordi korraldamine alates 01.01.2018 Kirke Williamson Maanteeamet 12.10.2017 Haldusreform ja ühistranspordi korraldamine 17.12.2015 toimus esimene arutelu ühistranspordi korralduse üle Aprill

Rohkem

KOOSOLEKU PROTOKOLL Valitsuskomisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni kultuuri- ja spordivaldkonna töörühma koosolek nr 1-5

KOOSOLEKU PROTOKOLL Valitsuskomisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni kultuuri- ja spordivaldkonna töörühma koosolek nr 1-5 KOOSOLEKU PROTOKOLL Valitsuskomisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni kultuuri- ja spordivaldkonna töörühma koosolek 10.09.2018 nr 1-5/207 Algus kell 13:00, lõpp kell 14:30 Juhatas: Protokollis:

Rohkem

Avalike teenuste nõukogu koosoleku protokoll ( ) Tallinn nr 26-6/ /2283 Algus: Lõpp: Juhatas: Helena Lepp Protok

Avalike teenuste nõukogu koosoleku protokoll ( ) Tallinn nr 26-6/ /2283 Algus: Lõpp: Juhatas: Helena Lepp Protok Avalike teenuste nõukogu koosoleku protokoll (12.03.2019) Tallinn 19.03.2019 nr 26-6/19-0137/2283 Algus: 14.30 Lõpp: 16.10 Juhatas: Helena Lepp Protokollis: Alar Teras ja Helena Kõrge Võtsid osa: Puudusid:

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

PÕLTSAMAA LINNAVOLIKOGU

PÕLTSAMAA LINNAVOLIKOGU ISTUNGI PROTOKOLL Põltsamaa Kultuurikeskuses 20. september 2011 nr 23 Algus kell 15.00, lõpp kell 17.35 Juhatas linnavolikogu esimees Margi Ein. Protokollis õigusnõunik Marit Seesmaa. Osa võtsid linnavolikogu

Rohkem

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande

Rohkem

JÄRVAMAA SPORDILIIDU ÜLDKOOSOLEKU

JÄRVAMAA SPORDILIIDU ÜLDKOOSOLEKU P R O T O K O L L Algus kell 18.00 Lõpp kell 19.30 Koosolekust võttis osa 17 klubi esindajat (nimekiri lisatud) Koosoleku juhataja: Jüri Ellram Protokollija: Piret Maaring Hääli luges Kristi Rohtla. PÄEVAKORD:

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Sotsiaaltranspordi toetamise erinevad võimalused Kristiina Tuisk Hoolekande osakond Nõunik 12.10.2017 STT sihtgrupp Seaduse järgi Puudega isik, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

VALITSUSKOMISJONI JA EESTI LINNADE JA VALDADE LIIDU AASTA RIIGI- EELARVE LÄBIRÄÄKIMISTE LÕPP-PROTOKOLL Läbirääkimiste poolteks on Vabariigi Vali

VALITSUSKOMISJONI JA EESTI LINNADE JA VALDADE LIIDU AASTA RIIGI- EELARVE LÄBIRÄÄKIMISTE LÕPP-PROTOKOLL Läbirääkimiste poolteks on Vabariigi Vali VALITSUSKOMISJONI JA EESTI LINNADE JA VALDADE LIIDU 2019. AASTA RIIGI- EELARVE LÄBIRÄÄKIMISTE LÕPP-PROTOKOLL Läbirääkimiste poolteks on Vabariigi Valitsuse poolt moodustatud valitsuskomisjon 1 ja Eesti

Rohkem

MISSO VALLAVOLIKOGU ISTUNGI P R O T O K O L L

MISSO VALLAVOLIKOGU  ISTUNGI P R O T O K O L L Haanja-Misso-Rõuge-Varstu-Mõniste Haldusreformi juhtivkomisjoni IX töökoosolek Misso 2. märts 2017. a Algus kell 9.00, lõpp kell 12.00 Osa võtsid: Misso Vallavolikogu esimees Aigar Paas, Mõniste vallavanem

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Kronoloogia Omavalitsuspäeva otsus Arenduskeskuse asutamise kohta 14.10.2002 Järvamaa Omavalitsuste Liidu Volikogu otsus Järvamaa Arenduskeskuse asutamise kohta 14.02.2003 Järvamaa Arenduskeskusega ühineb

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

Sihtasutuse Kodanikuühiskonna Sihtkapital nõukogu koosolek nr IV-14 Koht: Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital Toimumise aeg: Algus kel

Sihtasutuse Kodanikuühiskonna Sihtkapital nõukogu koosolek nr IV-14 Koht: Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital Toimumise aeg: Algus kel Sihtasutuse Kodanikuühiskonna Sihtkapital nõukogu koosolek nr IV-14 Koht: Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital Toimumise aeg: 10.10.2018 Algus kell 13:00, lõpp kell 16:40 Juhatas: Maiu Lauring, nõukogu

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx Toimetulekutoetuse maksmine 2014. 2018. aastal Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakond Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht 10.11.2016 Eesti elukestva õppe strateegia üldeesmärk kõigile Eesti inimestele on loodud nende vajadustele

Rohkem

m24-Lisa

m24-Lisa Lisa Viimsi Vallavalitsuse 22.12.2015 määrusele nr 24 Viimsi valla 2015.aasta lisaeelarve artiklite jaotus 1. Eelarve põhitegevuse tulude jaotus tululiikide lõikes: Suurendamine Vähendamine TULU NIMETUS

Rohkem

KARU

KARU Keskkonnakorraldus ja järelevalvej Valgamaa kohalike omavalitsuste koostöö öös MTÜ Valgamaa Omavalitsuste Liit keskkonnaosakonna juhataja Riho Karu 5156955, valgamaaovl@valgamv.ee 15. veebruar 2012 Tallinn

Rohkem

TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tab

TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tab TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: 21.01.2019 Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tabasalu Ühisgümnaasiumi direktor Martin Öövel ja hoolekogu

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Elanike hinnangud arstiabile 2014, peamised arengud ja edasised tegevused Tanel Ross Haigekassa juhatuse esimees Üldised järeldused elanike hinnangutest Hinnangud Eesti tervishoiusüsteemile on püsinud

Rohkem

Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragra

Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragra Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU 18.04.2017 1. Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragrahvi 1 lõikest 2 jäetakse välja sõna rahaliste ; 2)

Rohkem

Euroopa Liidu struktuurifondide programmi Meede 2.2 Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused 1.3 Rehabilitatsioonialaste hindamis- ja sekkumisme

Euroopa Liidu struktuurifondide programmi Meede 2.2 Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused 1.3 Rehabilitatsioonialaste hindamis- ja sekkumisme KOGEMUSNÕUSTAJATE KOOLITUS Loov Ruum OÜ võitis hanke kogemusnõustajate koolitamiseks. Pakume koolitust inimestele, kes sooviksid saada tervisekahjustustest taastumise, lähedaste taastumise toetamise või

Rohkem

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta Keskkonnaministeerium Teie 18.11.2010 nr 1-7/8769-1 Meie 10.12.2010 nr R-10-1/120 Maareformi seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu Eesti Maaomavalitsuste Liit,

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II  lugemine Märjamaa Vallavalitsus Lea Laurits 17.02. Eelarve ülesehitus ja esitlusviis Märjamaa valla eelarve koostamise aluseks on: Märjamaa valla arengukava 2010-2025 Märjamaa valla eelarvestrateegia -2018 Märjamaa

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

Lisa Viiratsi Vallavolikogu a määrusele nr 66 VIIRATSI VALLA EELARVESTRATEEGIA AASTATEKS Viiratsi 2012

Lisa Viiratsi Vallavolikogu a määrusele nr 66 VIIRATSI VALLA EELARVESTRATEEGIA AASTATEKS Viiratsi 2012 Lisa Viiratsi Vallavolikogu 27.09.2012.a määrusele nr 66 VIIRATSI VALLA EELARVESTRATEEGIA AASTATEKS 2013-2016 Viiratsi 2012 Sisukord 1. Sissejuhatus 3 2. Vallavalitsuse majandusliku olukorra analüüs ja

Rohkem

Microsoft Word - Määrus nr 7 Puhja valla aasta lisaeelarve.doc

Microsoft Word - Määrus nr 7 Puhja valla aasta lisaeelarve.doc PUHJA VALLA 2015.a LISAEELARVE Lisa 1 Puhja Vallavolikogu 1. juuli 2015 määruse nr 7 juurde KOONDEELARVE 27.02.2015 LISA- EELARVE 01.07.2015 I osa PÕHITEGEVUSE TULUD 2 143 312 49 005 2 192 317 30 Maksutulud

Rohkem

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaalministeerium Rahvatervise osakond 15.06.2018 Mis on

Rohkem

ELVL delegatsioon ja töörühmade liikmed a riigieelarve läbirääkimistel Läbirääkmiste delegatsioon Põhiliikmed: Taavi Aas, Tallinna linnapea Mihk

ELVL delegatsioon ja töörühmade liikmed a riigieelarve läbirääkimistel Läbirääkmiste delegatsioon Põhiliikmed: Taavi Aas, Tallinna linnapea Mihk ELVL delegatsioon ja töörühmade liikmed 2019. a riigieelarve läbirääkimistel Läbirääkmiste delegatsioon Põhiliikmed: Taavi Aas, Tallinna linnapea Mihkel Juhkami, Rakvere linnavolikogu esimees Urmas Klaas,

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: korraldus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: korraldus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: korraldus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 05.02.2004 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 11.07.2004 Avaldamismärge: RTL 2004, 16, 257 Valitsusasutuste

Rohkem

Eelnõu II lugemine SAUE LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Saue 22. märts 2012 nr Saue Linnavarahalduse põhimäärus Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korral

Eelnõu II lugemine SAUE LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Saue 22. märts 2012 nr Saue Linnavarahalduse põhimäärus Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korral Eelnõu II lugemine SAUE LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Saue 22. märts 2012 nr Saue Linnavarahalduse põhimäärus Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 35 lg 1 ja lg 2 alusel. 1.Üldsätted (1)

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri SELETUSKIRI Perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse seaduse alusel kehtestatud haridus- ja teadusministri määruste muutmise eelnõu juurde I. SISSEJUHATUS Määrust muudetakse perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Allan Hani RKAS korrashoiuhanked - EKKL

Microsoft PowerPoint - Allan Hani RKAS korrashoiuhanked - EKKL RKAS korrashoiu hanked Keskkonna- ja tehnilise toe osakond Osakonna juhataja Allan Hani 2019 Riigi Kinnisvara AS Kinnisvarahalduse ja arenduse ettevõte Asutatud 2001. a riigi kinnisvara senisest tõhusamaks

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

Määruse kavand

Määruse kavand Riigihalduse ministri käskkirja Piirkondlike algatuste tugiprogrammide elluviimiseks toetuse andmise tingimused Harju, Ida-Viru, Jõgeva, Lääne-Viru, Põlva, Tartu, Valga, Viljandi maakondade osas eelnõu

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Raigo Iling, MKM

Microsoft PowerPoint - Raigo Iling, MKM Kiire interneti ühenduste ( viimase miili ) rajamise analüüs ja ettepanekud Raigo Iling Sideosakond / nõunik 1.04.2016 Eesti infoühiskonna arengukava 2020 eesmärgid 30 Mbit/s kiirusega interneti kättesaadavus

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

AMETINIMETUSE JA TÖÖKOHA AADRESSI LISAMINE TÖÖTAMISE REGISTRISSE ANDMETE KOGUMISE EESMÄRK Koguda tõhusamalt palga ja tööjõu andmeid, et teha senisest

AMETINIMETUSE JA TÖÖKOHA AADRESSI LISAMINE TÖÖTAMISE REGISTRISSE ANDMETE KOGUMISE EESMÄRK Koguda tõhusamalt palga ja tööjõu andmeid, et teha senisest AMETINIMETUSE JA TÖÖKOHA AADRESSI LISAMINE TÖÖTAMISE REGISTRISSE ANDMETE KOGUMISE EESMÄRK Koguda tõhusamalt palga ja tööjõu andmeid, et teha senisest täpsemat palga- ja tööturustatistikat. Töötamise andmed

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Mis on EstWin.pptx

Microsoft PowerPoint - Mis on EstWin.pptx Mis on EstWin? Mis on EstWin Lairiba baasvõrgu ehitus asulatesse ja mobiili mastidesse, eesmärgiga luua sideettevõtetele võimalus tarbijatele kiire interneti pakkumiseks EstWin projekti käigus juurdepääsuvõrku

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TEUK ettekanne pptx

Microsoft PowerPoint - TEUK ettekanne pptx Hinnanguliselt on võimalik rajada kaugkütte baasil koostootmisjaamu võimsusega 2...3 MW Viljandis, Kuressaares, Võrus, Haapsalus, Paides, Rakveres, Valgas, Jõgeval, Tartuskokku ca 20 MW Tööstusettevõtete

Rohkem

Monitooring 2010f

Monitooring 2010f Lõimumiskava monitooring 2010 Raivo Vetik, TLÜ võrdleva poliitika professor Kohtumine Rahvuste Ümarlauas 24. september, 2010 Uuringu taust TLÜ uurimisgrupp: Raivo Vetik, Jüri Kruusvall, Maaris Raudsepp,

Rohkem

1 Vabariigi Valitsuse korraldus Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme 2.5 Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadu

1 Vabariigi Valitsuse korraldus Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme 2.5 Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadu 1 Vabariigi Valitsuse korraldus Fondi meetme 2.5 Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadustele vastavaks tegevuse 2.5.1 Erihoolekandeasutuste investeeringute kava kinnitamine

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Säästva linnaliikuvuse toetusmeetmed EL struktuurivahenditest

Säästva linnaliikuvuse toetusmeetmed EL struktuurivahenditest Välisvahendite teabepäev Kultuuriministeeriumi haldusala asutustele Tallinn, 26.05.2014 Kavandatavad regionaalarengu meetmed EL struktuurivahendite perioodil 2014-2020 Regionaalpoliitika büroo Siseministeerium

Rohkem

ESL murdmaasuusatamise alakomitee juhatuse koosoleku protokoll Eesti Maaülikooli spordihoone, algus 9.35, lõpp Osalesid alakomitee j

ESL murdmaasuusatamise alakomitee juhatuse koosoleku protokoll Eesti Maaülikooli spordihoone, algus 9.35, lõpp Osalesid alakomitee j ESL murdmaasuusatamise alakomitee juhatuse koosoleku protokoll 18.09.2018 Eesti Maaülikooli spordihoone, algus 9.35, lõpp 13.30. Osalesid alakomitee juhatuse liikmed Kaupo Tammemäe, Avo Sambla, Margus

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

Microsoft Word hankeplaan veebi.rtf

Microsoft Word hankeplaan veebi.rtf TALLINNA LINNAKANTSELEI 2016. AASTA HANKEPLAAN Jrk nr Riigihanke eseme nimetus Hankemenetluse liik Hankelepingu liik Elektrooniline riigihange (jah/ei) Riigihanke korraldamise eeldatav aeg (kuu või kvartal)

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

SAALID GRANDE 1+2 Neljapäev, 15. märts ME LOOME UUE SAJANDI OMAVALITSUST, II osa Kõnejuhid: Mihkel Juhkami, Rakvere linnavolikogu esi

SAALID GRANDE 1+2 Neljapäev, 15. märts ME LOOME UUE SAJANDI OMAVALITSUST, II osa Kõnejuhid: Mihkel Juhkami, Rakvere linnavolikogu esi SAALID GRANDE 1+2 Neljapäev, 15. märts 2018 10.00-15.00 ME LOOME UUE SAJANDI OMAVALITSUST, II osa Kõnejuhid: Mihkel Juhkami, Rakvere linnavolikogu esimees ja Veikko Luhalaid, Narva-Jõesuu linnavolikogu

Rohkem

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lisa 1 Schengen Facility projekti lõpparuanne Projekti nimi:..

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uue eakuse rahvakogu Hetkeseis 19. septembril uuseakus.rahvaalgatus.ee Aastal 2050 võiks: Uue eakuse visioon elukvaliteet eakana sõltuda pigem inimese valikutest, mitte riigist; 70aastastest täis- või

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone,

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november 2017 13939/17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 8. ja 10. november 2017 (10.00, 11.30) KOLMAPÄEV,

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD KINNISVARA KORRASHOIU HANKE DOKUMENDID JA NENDE KOOSTAMISE JUHEND Procurement documents for property maintenance and their preparing guide EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on standardi

Rohkem

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. VILJANDI LINNAVALITSUSE

Rohkem

Seletuskiri Keila Linnavolikogu määruse eelnõu Keila linna a I lisaeelarve juurde Keila Linnavalitsus teeb ettepaneku võtta vastu Keila linna 20

Seletuskiri Keila Linnavolikogu määruse eelnõu Keila linna a I lisaeelarve juurde Keila Linnavalitsus teeb ettepaneku võtta vastu Keila linna 20 Seletuskiri Keila Linnavolikogu määruse eelnõu Keila linna 2016. a I lisaeelarve juurde Keila Linnavalitsus teeb ettepaneku võtta vastu Keila linna 2016. aasta I lisaeelarve, mille tulemusel suureneb 2016.

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Eesti Vabariik 100 EV 100 korraldustoimkond, Riigikantselei Eesti Vabariik 100 programmi ülesehitus ja korraldus Eesti Vabariik 100 2018 mõõdetakse välja 100 aastat Eesti riigi loomisest. EV 100 tähistamiseks:

Rohkem

Õppekorralduseeskirja lisa nr 9 Õppetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitter

Õppekorralduseeskirja lisa nr 9 Õppetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitter Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitteriiklike toetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord I Õppetoetused 1. Üldsätted 1.1. Kord põhineb õppetoetuste ja õppelaenuseadusel

Rohkem

II Osa Lepingu Tingimused ME

II Osa Lepingu Tingimused ME AS Lahevesi PROJEKTEERIMISE JA NÕUSTAMISE TEENUSE HANGE Türisalu reoveepuhasti ehitust ettevalmistavad tegevused elluviimiseks Hankemenetlus HANKEDOKUMENTIDE II OSA. LEPINGU TINGIMUSED Projektijuhi leping

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus TAL-BIM TAL-BIM 2022 (Tallinn ehitusinfo mudelis) Eesmärk: tellijana: ehitusinfo mudeli (BIM) kasutaja ehitiste elukaare ulatuses teenusepakkujana: ehitusinfo mudeli (BIM) kasutamise võimalus ehitise elukaare

Rohkem

Väljaandja: Haridus- ja teadusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivu

Väljaandja: Haridus- ja teadusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivu Väljaandja: Haridus- ja teadusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.06.2016 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv Avaldamismärge: RT I, 25.06.2016,

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

Sotsiaalkaitseministri määruse Sotsiaalkaitseministri 7. juuni a määruse nr 44 Meetme Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused elluviimise

Sotsiaalkaitseministri määruse Sotsiaalkaitseministri 7. juuni a määruse nr 44 Meetme Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused elluviimise Sotsiaalkaitseministri määruse Sotsiaalkaitseministri 7. juuni 2016. a määruse nr 44 Meetme Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused elluviimiseks struktuuritoetuse andmise tingimused ja kord muutmine

Rohkem

Microsoft Word - Indikaatorid_tabel_

Microsoft Word - Indikaatorid_tabel_ 1 Üldeesmärk Ettevõtlusorganisatsioonide haldussuutlikkuse tõstmine ettevõtjate osaluse suurendamiseks riigi tasandi otsustusprotsessis ja poliitikate kujundamisel, et laiendada poliitiliste otsuste kandepinda

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet II kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 55 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

5L_ELTL_4et.XLSX

5L_ELTL_4et.XLSX BALTECO EESTI 2018/2019 VÕISTKONDLIKUD MEISTRIVÕISTLUSED L A U A T E N N I S E S 4. mängupäev: Suure-Jaanis, 23. märtsil 2019 4. mängupäeva kohtumiste protokollid - 5. LIIGA mehed Match no 1 LTK KALEV

Rohkem

Rahandusministeerium ja Rahandusministeeriumi valitsemisala RHRi kandmisele kuuluvate riigihangete toimemudel Tegevused 1. Hankeplaan RHRi kandmisele

Rahandusministeerium ja Rahandusministeeriumi valitsemisala RHRi kandmisele kuuluvate riigihangete toimemudel Tegevused 1. Hankeplaan RHRi kandmisele Tegevused 1. Hankeplaan RHRi kandmisele kuuluvate riigihangete valitsemisala Tegevuse kirjeldus (sh kuidas, kes tegevust teeb) (kirjeldamisel abistavad märksõnad, lühikirjeldused, Tähtaeg Lühendid: RHS

Rohkem

Tallinn

Tallinn Tallinna linna tegevused Läänemere väljakutse võrgustikus initsiatiivi toetamisel Gennadi Gramberg Tallinna Keskkonnaamet Keskkonnaprojektide ja hariduse osakonna juhataja Tallinna osalemine Läänemere

Rohkem

VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor

VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU 2030+ Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor 22.11.2018 ÜLEVAADE HARIDUSASUTUSTEST* Haridusvaldkond Haridusasutus Arv Märkused Alusharidus

Rohkem

Justiitsministeerium ja Justiitsministeeriumi valitsemisala riigihangete läbiviimise toimemudel Tegevused 1. Hankeplaan HÜ Tellija Riigihangete läbivi

Justiitsministeerium ja Justiitsministeeriumi valitsemisala riigihangete läbiviimise toimemudel Tegevused 1. Hankeplaan HÜ Tellija Riigihangete läbivi Tegevused 1. Hankeplaan HÜ Tellija Riigihangete läbiviimise toimemudel Tegevuse kirjeldus (sh kuidas, kes tegevust teeb) (kirjeldamisel abistavad märksõnad, lühikirjeldused, Tähtaeg Lühendid: RHS - riigihangete

Rohkem

MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste

MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste ja juriidiliste isikute iseseisev kasumit mitte taotlev

Rohkem

EUROOPA PARLAMENT Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon EMPL(2012)0326_1 26. märts 2012 kell Päevakorra kinnitamine 2. Juhataja teada

EUROOPA PARLAMENT Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon EMPL(2012)0326_1 26. märts 2012 kell Päevakorra kinnitamine 2. Juhataja teada EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon EMPL(2012)0326_1 26. märts 2012 kell 15.00 17.00 1. Päevakorra kinnitamine 2. Juhataja teadaanded PÄEVAKORRA PROJEKT Koosolek Esmaspäev, 26. märts

Rohkem

EELNÕU TÕRVA LINNA EELARVESTRATEEGIA

EELNÕU TÕRVA LINNA EELARVESTRATEEGIA EELNÕU TÕRVA LINNA EELARVESTRATEEGIA 2015 2019 Sisukord 1. SISSEJUHATUS... 3 1.1. Ülevaade strateegia koostamisest...3 1.2. Eesti majandusprgnoosid...3 2. TULUBAASI ÜLEVAADE JA PROGNOOS...4 2.1. Tulumaks...

Rohkem

Taotleja Projekti "TEST täiskasvanud II voor" taotlus Euroopa Liidu struktuurivahenditest rahastamiseks Lehel saate sisestada projektile toetust taotl

Taotleja Projekti TEST täiskasvanud II voor taotlus Euroopa Liidu struktuurivahenditest rahastamiseks Lehel saate sisestada projektile toetust taotl Taotleja Projekti "TEST täiskasvanud II voor" taotlus Euroopa Liidu struktuurivahenditest rahastamiseks Lehel saate sisestada projektile toetust taotleva juriidilise isiku andmed ja kontaktisik(ud). Kõiki

Rohkem

Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht

Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht 2 Keskkonnanõuete muutumine ajas Eesti saab EL liikmeks koos regulatsiooniga + leevendused LCPD nõuded peamistele suurtele käitistele NECD

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus INNOVATSIOONI TOETAVAD AVALIKU SEKTORI HANKED 16.03.2016 Sigrid Rajalo majandusarengu osakond MIKS? Edukas hangib nutikalt Riigi ostujõud: ca 8 12% SKPst ehk ca 2 miljardit eurot. Euroopa Liidus keskmiselt

Rohkem

Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artikli 9 ja üldist majandushuvi pakkuvate teenuste raamistiku punkti 62 kohane liikmesriikide aruande v

Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artikli 9 ja üldist majandushuvi pakkuvate teenuste raamistiku punkti 62 kohane liikmesriikide aruande v Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artikli 9 ja üldist majandushuvi pakkuvate teenuste raamistiku punkti 62 kohane liikmesriikide aruande vorm Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artiklis

Rohkem

Microsoft Word - REKK_aruanne_2017.docx

Microsoft Word - REKK_aruanne_2017.docx RIIGIKOGU RIIGIEELARVE KONTROLLI ERIKOMISJONI TEGEVUSE ARUANNE (juuli 2016 juuni 2017) 7. mail 2015. aastal moodustas XIII Riigikogu oma otsusega Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjoni järgmises

Rohkem

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu 12.06.2012. a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strateegia vajalikkuse põhjendus Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

Rohkem

Lisa 1. Töö-, sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna rahastamine Euroopa Liidu toetustest Mis saab töö-, sotsiaal- ja tervisevaldkonna toetamisest järgmisel

Lisa 1. Töö-, sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna rahastamine Euroopa Liidu toetustest Mis saab töö-, sotsiaal- ja tervisevaldkonna toetamisest järgmisel Lisa 1. Töö-, sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna rahastamine Euroopa Liidu toetustest Mis saab töö-, sotsiaal- ja tervisevaldkonna toetamisest järgmisel Euroopa Liidu eelarveperioodil, pärast aastat 2020?

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 12548743 tänava/talu nimi, Kooli tn 6 maja ja korteri number: alevik: Puka alevik vald: Puka vald

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 932010780004 KALAKOELMUTE SEISUND NING KOELMUALADE MELIOREERIMISE LÄHTEÜLESANNETE KOOSTAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: TARTU ÜLIKOOL LÕPPARUANNE: 6.7-4/2016-006

Rohkem

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1. Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk 20.11.2012 nr 32/1.1-6 1.1. Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.1.1. Põhikooli ja gümnaasiumiseadus 18. Vastu võetud

Rohkem

VaadePõllult_16.02

VaadePõllult_16.02 OLARI TAAL KES JULGEB EESTIT REFORMIDA? VAADE PÕLLULT Illustratsioonid: Ebba Parviste SKP (miljard USD) RAHVAARV (miljon inimest) SOOME 267 5,5 LÄTI 31 2 majandusvõimsuse vahe 8,6 korda rahvaarvu vahe

Rohkem

Bit AS_seisukoht vastuolu mittetuvastamise kohta_laenutushüvitis

Bit AS_seisukoht vastuolu mittetuvastamise kohta_laenutushüvitis Ilmar Härg Bit AS ilmar@avita.ee Teie 25.03.2010 nr [Seosviit] Õiguskantsler 17.01.2011 nr 6-2/100747/1007632 Seisukoht vastuolu mittetuvastamise kohta Austatud härra Härg Pöördusite minu poole avaldusega,

Rohkem

EHL_märts 2019_TEHIK

EHL_märts 2019_TEHIK Ülevaade projektist üleriigiline digiregistratuur märts 2019 Millest juttu tuleb 1. Ülevaade üleriigilise digiregistratuuri senistest tulemustest 2. Mis tööd on kesküsteemi poolt veel teha I kvartalis?

Rohkem