Imbi Traat, Natalja Lepik (Tartu Ülikool), 2013 E-kursuse Bayesi statistika Markovi ahelatega materjalid Aine maht 6 EAP Imbi Traat, Natalja Lepik (Ta

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Imbi Traat, Natalja Lepik (Tartu Ülikool), 2013 E-kursuse Bayesi statistika Markovi ahelatega materjalid Aine maht 6 EAP Imbi Traat, Natalja Lepik (Ta"

Väljavõte

1 Imbi Traat, Natalja Lepik (Tartu Ülikool), 2013 E-kursuse Bayesi statistika Markovi ahelatega materjalid Aine maht 6 EAP Imbi Traat, Natalja Lepik (Tartu Ülikool), 2013

2 Bayesi statistika Markovi ahelatega, Imbi Traat; Sisukord 1 Bayesi statistika Bayesi teoreem Vaatluste prognoosimine Mitmemõõtmeline parameeter Bayesi analüüsis Karakteristikute leidmine järeljaotusest Kaasjaotus (Conjugate distribution) Eksponentsiaalpere kaasjaotused (ühemõõtmeline juht) Tihedusfunktsiooni teisenemine juhusliku suuruse teisendamisel Eksponentsiaalpere kanooniline kuju Näiteid eksponentsiaalpere kaasjaotuste kohta Mitmemõõtmelise eksponentsiaalpere kaasjaotused Veel kasulikke jaotusi Gamma-, pöördgamma- ja normaalgamma jaotused Normaaljaotuse marginaaljaotused ja tinglikud jaotused Kaasjaotused regressioonmudeli korral Tinglikud kaasjaotused (conditional conjugacy) Hierarhilised mudelid Mudeli sobivus Mudeli sobivus prognoosiva jaotuse abil Bayesi teststatistik Hälbimus Mitteinformatiivne eeljaotus Korrektsed ja mittekorrektsed eeljaotused Jeffrey invariantsuse omadus Markovi ahelad Markovi ahela üleminekutõenäosused Markovi ahela marginaaljaotus Seisundite klassifikatsioon Piirteoreemid Ergoodilise keskmise dispersioon ja tsentraalne piirteoreem Pööratavad ahelad (reversible chains) Pidevad seisundite ruumid MCMC ja Bayesi statistika Gibbsi valik Definitsioon ja omadused Praktilise rakendamise probleeme Täistingliku tiheduse leidmine Simuleerimine täistinglikust tihedusest Valimi moodustamine Uuendamise strateegiad Valimi kasutamine

3 Bayesi statistika Markovi ahelatega, Imbi Traat; Praktilise rakendamise probleeme (jätkub) Ümberparametriseerimine Plokkimine Koondumisdiagnostika Metropolis-Hastingsi algoritmid Definitsioon ja omadused Ahelate erijuhud Hübriidalgoritmid Komponendiviisiline üleminek Metropolis-Hastingsi algoritmis Metropolis + Gibbs Veel andmeanalüüsi näiteid Kirjandus 93

4 Bayesi statistika Markovi ahelatega, Imbi Traat; Sissejuhatus Antud konspekti koostamisel on kasutatud kirjanduse loetelus toodud algallikaid. Statistikas on kaks suunda: Sagedusstatistikud (Frequentists) klassikaline statistika, statistilisteks otsustuseks kasutatakse ainult vaatlusandmete infot (sagedustabel, empiiriline jaotus jms.) Bayesi statistikud (Bayesians) statistiliste otsustuste tegemiseks kasutatakse vaatlusandmete kõrval ka aprioorset ehk eelinfot. Näide: Iganädalase arvamusküsitluse abil hinnatakse inimeste teadlikkuse sõltuvust reklaamikuludest: y inimeste osakaal (%), kes panid tähele reklaami TV-s x kulutused toote reklaamile π teadlikkus, st tõenäosus, et inimene paneb tähele reklaami TV-s Lihtsaimaks mudeliks on lineaarne seos: π = α + βx. Kuna π [0, 1], siis see pole alati sobiv mudel. Sageli kasutakse logit teisendust, ( ) logit(π) = ln π 1 π = α + βx. Parameeter β on see, mis uurijat eriti huvitab. Mida suurem on β väärtus, seda kiiremini kasvab inimeste teadlikkus reklaamikulude kasvades. Klassikaline statistika ei kasuta eelinfot, eeldatakse, et α ja β on konstandid (tundmatud), valimhinnangud ˆα ja ˆβ on juhuslikud. Bayesi statistikas saab mudelisse lisada eelteadmisi α ja β kohta. Need antakse jaotusega (st. parameetreid α ja β käsitletakse juhuslike suurustena). Ka tulemus α ja β kohta saadakse jaotusena. Bayesi hindamisülesande komponendid on: α ja β eeljaotus (aprioorne jaotus) + mudel (andmete ja parameetrite vaheline seos) + valimi andmed α ja β järeljaotus (aposterioorne jaotus) Järeljaotuse tuletamine on tähtis samm, aga mitte lõplik. Järeljaotus annab meile kogu info parameetri(te) kohta. Interpreteerimiseks kasutame aga järeljaotuse karakteristikuid, mis meie tundmatut parameetrit lihtsamalt kirjeldavad: Keskväärtus Dispersioon Mediaan, mood Tõenäosusintervall

5 Bayesi statistika Markovi ahelatega, Imbi Traat; Näide (järg): Kuidas Bayesi statistik teeb oma järeldused? Reklaamiülesandes on põhiline huviobjekt β. Kui β jaotus paikneb 0 ümbruses, siis ei saa järeldada, et kultustel oleks teadlikkusele mõju, kui aga jaotus kontsenreerub mingite positiivsete väärtuste ümber, siis võib suure tõenäosusega öelda, et kulutused reklaamile tõstavad inimeste teadlikkkust antud toote suhtes. Misa suuremate väärtuste ümber β jaotus kontsentreerub, seda tugevam on kulutuste mõju teadlikkusele. Ülesanne. Tehkem mõned joonised võimalike järeljaotuste kohta parameetri β korral. Interpreteerigem. Järeljaotuse teadmine võimaldab palju mitmekülgsemat infot parameetri kohta anda, kui seda saame klassikalises statistikas. Näiteks kui jaotuse määramispiirkond sisaldab 0, ei pea leppima järeldusega, et mõju teadlikkusele puudub, vaid saame leida arvuliselt P (β > 0), ja näiteks veenduda, et β > 0 = Seega tõenäosusega 0.92 on kulutustel siiski positiivne mõju teadlikkusele. Järeljaotuse suur dispersioon viitab sellele, et meie teadmine parameetri kohta ei ole eriti täpne, on ebamäärane. Probleemiks võib olla eeljaotuse andmine parameetritele, kui eelnev teadmine puudub. Ka siin on Bayesi statistikas lahendus olemas. Antakse lihtsalt üks hästi suure dispersiooniga jaotus, nn mitteinformatiivne eeljaotus. Varsti näeme, et sellisel juhul määravad järeljaotuse ainult andmed ja Bayesi tulemused langevad kokku klassikalise statistika tulemustega. Ülesane. Määrakem oma ettekujutust kasutades naiste keskmisele pikkusele eeljaotus. Olgu see normaaljaotuste perest. Millised valiksite jaotuse parameetrid? Enamusel juhtudel on järeljaotuse leidmine keeruline ja analüütiliselt seda leida ei õnnestu: mudel on keeruline (palju parameetreid, keerulised funktsioonid); eelinfo esitatakse keeruliste jaotustega. Näide (järg). Dünaamiline mudel: logit(π t ) = α t + β t x, kus t on nädal. Mudel muutub ajas: reklaaminäites mõjutab teadlikkust keskkond, so teiste suhtumine, konkurentide reklaamid jne. Loomulik on eeldada, et kõrvutiolevate ajamomentide mudelid on sarnasemed: α t = α t 1 + ω 1t β t = β t 1 + ω 2t Mudeli parameetrite arv on 2n, kus n on vaadeldavate nädalate arv. Antud juhul on nii mudeli struktuur kui ka tundmatute parameetrite jaotus märksa keerulisem. Bayesi statistikas ülesannete lahendamiseks kaks ligikaudsete meetodite klassi:

6 Bayesi statistika Markovi ahelatega, Imbi Traat; determineeritud meetodid analüütilised (piirjaotuste valemid), numbrilised (keskväärtuste st integraalide leidmiseks), stohhastilised meetodid keerulisest parameetrite ühisjaotusest on võimalik simuleerida väärtusi, simuleeritud väärtuste abil saadakse valimijaotus, mis lähendab tundmatute parameetrite ühisjaotust, valimikarakteristikud iseloomustavad parameetrite jaotuskarakteristikuid. Stohhastilise simuleerimise meetodid on toetatud tõenäosusteooria tulemustega. Suurte arvude seadus järeljaotuse ja/või selle karakteristikute lähendamine muutub järjest paremaks, kui simuleeritud väärtuste arv kasvab. Tsentraalne piirteoreem võimaldab lähendamise viga mõõta. Bayesi statistika rakendusvaldkond on kasvanud tohutult viimase paarikümne aasta jooksul seoses spetsiaalsete simuleerimismeetodite kasutuselevõtuga need on MCMC (Markov Chain Monte Carlo) meetodid. Kursuse põhieesmärk: õppida tundma metoodikat Bayesi statistika tegemiseks stohhastilise simuleerimise abil, st MCMC meetodil: MCMC võimaldab simuleerida realisatsioone juhuslike suuruste ühisjaotusest, Bayesi rakenduses keeruliste mudelite tundmatute parameetrite ühisjaotusest. Realisatsioonid simuleeritakse Markovi ahelana, st järgmine väärtus sõltub ainult ahela eelmisest väärtusest. Markovi ahel koondub teatud tasakaaluolekusse, kus iga järgnev väärtus simuleeritakse juba ühest ja samast jaotusest. See jaotus on Markovi ahela piirjaotus. Tuleb konstrueerida selline Markovi ahel, et meid huvitav järeljaotus oleks Markovi ahela piirjaotus. Simuleerimine meie jaotusest tähendab siis Markovi ahela simuleerimist, kuni see on jõudnud tasakaaluolekusse. Statistiliste otsustused tehakse simuleeritud väärtustelt pärast tasakaaluolekusse jõudmist. Tuleb arvestada vaatluste korreleeritusega. MCMC meetodeid on palju. Tähtsamad MCMC meetodid simuleerimiseks:

7 Bayesi statistika Markovi ahelatega, Imbi Traat; Gibbsi valik (Gibbs sampling) ühisjaotuse mitmemõõtmeline punkt simuleeritakse koordinaathaaval kasutades tinglikke jaotusi. Sõltuvus eelmisest elemendist Markovi ahelas on määratud tinglike jaotustega. Paljudel juhtudel on tinglikud jaotused suhteliselt lihtsad võrreldes ühisjaotusega. Metropolis-Hastingsi algoritm kahesammuline algoritm (ettepanek, vastuvõtmine): ettepanek soovitab mingit järgmist väärtust trajektooris vastuvõtmine kindlustab liikumise soovitud piirjaotuse suunas; ebasobiva liikumissuuna ettepanek lükatakse kõrvale. Otsustamine käib tõenäosuslikult. Sõltuvus eelmisest elemendist Markovi ahelas tuleneb vastuvõtmistõenäosusest. Metropolis-Hastingsi algoritm töötab ka siis, kui tinglikud jaotused on keerulised.

8 Bayesi statistika Markovi ahelatega, Imbi Traat; Bayesi statistika Thomas Bayes ( ) oli vaimuliku poeg Inglismaal. Ta õppis teoloogiat Edingurgh Ülikoolis. Töötas kirikuõpetajana (Presbyterian minister) Lõuna-Inglismaal. Ei abiellunud. Huvitus matemaatikast, kuid oma tulemusi ta ise ei publitseerinud. Ta pärandas 100 naela Richard Price le, kes oli ka matemaatikahuviline kirikuõpetaja, kellelt Bayesi sugulased palusid, et ta Bayesi märkmed läbi uuriks. Tänu Price le ilmusid publikatsioonid, mille läbi Bayesi tööd said tuntuks: Bayesi versioon tõenäosusteooriast. Binoomjaotuse parameetrite hindamisest - parameetrite võimalikke väärtusi võib kujutada pideva jaotuse abil (eel-, järeljaotus, tinglik tõenäosus). Beta jaotuse integraali leidmisest. Üldkogumi ehk mudeli parameetrid ei ole konstandid. Neid ei saagi täpselt määrata. Parameetrite kohta saab anda üksnes tõenäosuslikke otsustusi. Parameetrid antakse jaotusega (selles mõttes juhuslikud). Info vaatlusandmetest kombineeritakse eelinfoga parameetrite kohta (eeljaotus) läbi Bayesi teoreemi. Saadakse parameetrite järeljaotus. Interpretatsioonid parameetrite kohta (keskmine, vahemikud...) Uute vaatluste tegemisel võib leitud järeljaotuse võtta parameetrite teadaolevaks eeljaotuseks. 1.1 Bayesi teoreem Olgu x = (x 1,..., x n ) juhuslik valim, vaatluste vektor. Tähistame vektori x tihedusfunktsiooni (pideval juhul) ja tõenäosusfunktsiooni (diskreetsel juhul) f(x θ), kus θ on parameeter (võib olla ka vektor). Vektori x komponendid x i on sõltumatud. Näide 1 Kaks lähenemist θ hindamisel. θ - füüsikaline konstant ε i - mõõtmisviga ε i N(0, σ 2 ), kus σ 2 on teadaolev mõõtmistäpsus x i = θ + ε i on mõõdetud väärtus, kus i = 1,..., n. valimi tihedusfunktsioon on n f(x θ) = f N (x i θ, σ 2 ) = = i=1 n i=1 { 1 exp (x i θ) 2 } 2πσ 2 2σ 2 θ - ühelt poolt jaotuse parameeter, teiselt poolt meid huvitav füüsikaline konstant.

9 Bayesi statistika Markovi ahelatega, Imbi Traat; Eesmärgiks saada infot θ kohta Sagedusstatistikud Vaatlusandmed x i on ainus allikas, mida kasutada statistiliste otsuste tegemisel θ kohta. θ suurima tõepära hinnangu saame maksimeerides valimi tihedusfunktsiooni θ suhtes. Selle tegevuse juures ei võta arvesse oma teadmist θ kohta. Bayesi statistikud Tuleb kasutada nii vaatlusandmeid x i kui ka eelinfot θ kohta. On vaja mehhanismi, mis lubab eelinfo matemaatilisse avaldisse võtta. Selleks on Bayesi valem. Ajalooliselt on olnud palju vaidlusi kahe lähenemisviisi pooldajate vahel. Taheti leida ainuõiget meetodit. Nüüd on leitud, et mõlemad lähenemisviisid on õigustatud ja kummalgi on oma koht probleemide lahendamisel. Lõplik valik teooriate vahel sõltub nende rakendatavusest, Bayesi suund seni maha jäänud. MCMC tehnika lubab rakendada Bayesi statistikat küllalt keerulistele probleemidele. Bayesi statistika plussid: Parameetrite hinnangud jaotusena võimaldab rohkem teada parameetrite kohta, ka täpsemalt teada (eelinfo); Võimaldab loomulikult prognoosida puuduvaid ja ka tulevikuväärtusi; Matemaatiliselt ilus ja ühtne lähenemisviis mudelite hindamiseks, valimiseks ja sobivuse kontrolliks; Paljude keeruliste statistika ülesannete puhul on Bayesi meetod ainuvõimalik ülesande matemaatilise esituse viis; Samuti paljude lihtsate, kuid eriliste statistika ülesannete puhul, näiteks harva esineva sündmuse tõenäosuse hindamine väikeselt valimilt (kõik 0-d); Kui eelinfot pole, siis ka selle saab Bayesi lähenemisel arvesse võtta ja saame sama tulemuse, mis klassikalises statistikas. Selles mõttes on klassikaline statistika Bayesi statistika erijuhuks. Eelinfot θ kohta väljendame eeljaotuse abil: p(θ) θ eeljaotus, uurija subjektiivne eeldus parameetri kohta. Eeljaotus kirjeldab, millised θ väärtused on tõenäosemad ja millised vähem tõenäosed. Jaotus p(θ) võib omakorda sõltuda mingitest parameetritest, mida nimetatakse hüperparameetriteks. Kodune ülesanne nr. 1.1 Pane kirja eeljaotus keskmisele peaümbermõõdule θ N(µ, σ 2 ), st määra hüperparameetrid µ ja σ 2 oma subjektiivse arvamuse kohaselt. Mõtle, missugustes piirides Sinu arvates võiks keskmine olla suure tõenäosusega (näiteks 0.95), seejärel kasuta piiride jaoks teadmist P (µ 2σ < θ < µ + 2σ) 0.95.

10 Bayesi statistika Markovi ahelatega, Imbi Traat; Hüperparameetrid on parameetrite jaotuse parameetrid. Hüperparameetrid on teadaolevad konstandid. Bayesi statistikas on olemas kaks komponenti: f(x θ) vaatlusandmete jaotus, p(θ) parameetri eeljaotus. Vaatluste vektor x on fikseeritud konstant, θ on tundmatu. Teame, et f(x θ) kui θ funktsioon on tõepärafunktsioon, l(θ) = f(x θ). Parameetri θ järeljaotuse leiame Bayesi teoreemi abil: p(θ x) = f(x θ)p(θ) f(x) (1) kus f(x) on vektori x marginaalne tihedusfunktsioon: f(x) = f(x θ)p(θ) dθ }{{} (2) x ja θ ühistihedusfunktsioon f(x) valemis (1) on normeeriv konstant, mis ei sõltu θ-st. Tänu valemile (2) p(θ x) = 1. Järeljaotus p(θ x) väljendab θ jaotust realiseerunud vaatluste x korral. Tähistame π(θ) p(θ x) Bayesi teoreemi alternatiivne kuju: π(θ) l(θ) p(θ) (3) kus võrdeteguriks on normeeriv konstant 1/f(x). NB! Simuleerimaks π(θ)-st ei ole vaja teada normeerivat konstanti, mis on suur pluss. Bayesi teoreemi järjestikune rakendamine Oletame, et x on vaadeldud ja saadud järeljaotus π 1 (θ). Oletame, et on saadud uued vaatlused y, mis on ka seotud parameetriga θ. Seost kirjeldab oma tõepärafunktsioon l 2 (θ). Võtame π 1 (θ) eeljaotuseks ja rakendades Bayesi teoreemi, saame uue täpsustatud järeljaotuse: π 2 (θ) = p(θ y) = f(y θ)π 1(θ) f(y) = f(y θ)f(x θ)p 1(θ) f(x)f(y) = l 2(θ)l 1 (θ)p 1 (θ). f(x)f(y) π 2 (θ) l 2 (θ)l 1 (θ)p 1 (θ), π 2 (θ) l 2 (θ)π 1 (θ). Näide 2

11 Bayesi statistika Markovi ahelatega, Imbi Traat; Järg Olgu parameetri θ (füüsikaline konstant) eeljaotus kujul: p(θ) = N(µ, τ 2 ), kus µ ja τ 2 on eeljaotuse hüperparameetrid. Eeljaotuse interpretatsioon - 95%-lisetõenäosusega θ (µ 2τ, µ + 2τ). Tõepärafunktsioon: n 1 l(θ) = exp{ (x i θ) 2 i=1 2πσ 2 2σ 2 } n exp { (x i θ) 2 } 2σ 2 = i=1 { } n (x i θ) 2 = exp 2σ 2 = i=1 ] n i=1[(x i x) 2 2(x i x)( x θ) + ( x θ) 2 = exp 2σ 2 = { n i=1 = exp (x i x) 2 } n( x θ)2 2σ 2 2σ 2 Kuna eksponentide korrutis e a b = e a e b, siis viies θ-st mittesõltuv osa võrdetegurisse saame } n( x θ)2 l(θ) exp { 2σ 2. Seega θ järeljaotus võtab kuju: π(θ) exp { millest edasi teisendades, } n( x θ)2 2σ 2 exp { } (θ µ)2 2τ 2, (4) { π(θ) exp 1 2 } (θ µ 1 ) 2 τ 2 1 (5) kus Järelikult θ järeljaotus on normaaljaotus [ n τ1 2 = σ + 1 ] 1 (6) 2 τ [ 2 n x µ 1 = τ1 2 σ + µ ]. (7) 2 τ 2 π(θ) = N(µ 1, τ 2 1 ). (8) Järeljaotuse parameetrid µ 1 ja τ 2 1 sõltuvad vaatlustest ja eeljaotuse hüperperemeetritest. Juhul kui eeljaotuse dispersioon τ 2, siis eeljaotus lameneb, p(θ) k (konstant).

12 Bayesi statistika Markovi ahelatega, Imbi Traat; Eelinformatsioon θ kohta väheneb st. kõik θ sama tõenäosed. Valemist (6) järeldub, et kui τ 2 siis τ1 2 σ2 n µ 1 x. Piiril on järeljaotus π(θ) = N( x, σ 2 /n). Võrdle klassikalise statistika tulemustega θ hindamisel! Seal on hinnanguks valimikeskmine x ja selle dispersioon on σ 2 /n. Kodune ülesanne nr. 1.2 Tuleta (5)-(7). Alusta valemist (4), eralda θ-st mittesõltuv osa. See läheb võrdeteguriks. Bayesi analüüsi esimesel sammul tuleb sageli eeldada mitteinformatiivset eeljaotust. Aga miks me ei tee siis klassikalist statistilist analüüsi? Keeruliste ülesannete korral pole meetodeid; Bayesi formuleerimine koos MCMC-simuleerimisega võimaldab seda ülesannet lahendada. Näide 3 Järeljaotus Bernoulli/binoom mudelis. Olgu vaatlus x i B(1, θ), i = 1,..., n. Siis x = n i=1 x i B(n, θ). Näiteks, x i = 1 (sünnib poiss), x i = 0 (sünnib tüdruk), θ - poisi sündimise tõenäosus. Andmete tõepärafunktsioon: l(θ) θ x (1 θ) n x. Eeljaotus parameetrile (peab olema 0 ja 1 vahel): p(θ) θ α 1 (1 θ) β 1 - beeta(α, β). Kirjuta tabelit kasutades välja beetajaotuse tihedusfunktsioon, keskväärtus ja dispersioon. Lihtne on tuletada järeljaotust π(θ) θ x+α 1 (1 θ) n x+β 1 - beeta(x + α, n x + β) järeljaotus. Mis on järeljaotuse keskmine ja dispersioon? Mis on mitteinformatiivne eeljaotus siin ja mis tuleb sel korral järeljaotuseks, keskmiseks ja dispersiooniks? Võrdle klassikalise statistika hinnanguga binoomjaotuse parameetrile.

13 Bayesi statistika Markovi ahelatega, Imbi Traat; Vaatluste prognoosimine Lisaks järeljaotuse π(θ) leidmisele on Bayesi analüüsis teiseks huviobjektiks vaatluste marginaaltihedus f(x). Selle abil kontrollitakse Bayesi mudeli kooskõla reaalsusega. Seose (2) tõttu [ ] f(x) = f(x θ)p(θ)dθ = E f(x θ), mis on vaatluste oodatav jaotus, kus keskmine on võetud parameetrite eeljaotuse p(θ) suhtes. Sellisel viisil leitud f(x) prognoosib vaatlusi arvestades meie eelteadmist parameetri kohta. Ta ei arvesta olemasolevaid vaatlusi. Vaatame, milline tihedusfunktsioon prognoosib uusi vaatlusi y, kui x on vaadeldud: f(y x) = f(y, θ x)dθ = = f(y θ, x)f(θ x)dθ = = y x θ f(y θ)π(θ)dθ. Arvestasime, et y ja x on fikseeritud θ korral tinglikult sõltumatud. Valimid samast jaotusest: x = (x 1,..., x n ) ja y = (x n+1,..., x n+m ) jaotusest f(x θ on tinglikult sõltumatud valimi eelduse tõttu. Prognoosiv tihedusfunktsioon on aluseks statistilisele prognoositeooriale (predictive inference), mis väidab: lõplik teooria õigsuse test on kooskõla reaalsusega; otsustused parameetrite kohta on kontrollimatud, sest parameetrid on ikkagi vaadeldamatud; aluseks peab olema vaatluste jaotus. Näide 4 Järg. Prognoosiv jaotus normaalse mudeli korral. Olgu x i θ N(θ, σ 2 ), i = 1,..., n, sõltumatud, θ tundmatu, σ 2 teada. p(θ) = N(µ, τ 2 ) - eeljaotus π(θ) = N(µ 1, τ1 2) - järeljaotus, kus parameetrid µ 1 ja τ1 2 on (7)ja (6). Siis järgmise vaatluse prognoosiv jaotus on: y x f(y x) = f(y θ)π(θ)dθ, x = (x 1,..., x n ). Kasutades siin N(θ, σ 2 ) ja N(µ 1, τ1 2) tihedusi, saame 1 /2σ f(y x) = 2 1 2πσ 2 e (y θ)2 e (θ µ 1) 2 /2τ1 2 2πτ 2 dθ. 1 Paneme tähele, et integreeritav on 2-mõõtmeline tihedus f(y, θ) ja e-astmes on meil (y, θ) suhtes ruutfuntksioon, järelikult on integreeritav 2-mõõtmelise normaaljaotuse tihedus ning integreerides ühe argumendi välja, saame ühemõõtmelise normaaljaotuse tiheduse, järelikult y x N(, ). Parameetrite leidmiseks kasutame seoseid: E(u) = E [ E(u v) ], V ar(u) = V ar [ E(u v) ] + E [ V ar(u v) ].

14 Bayesi statistika Markovi ahelatega, Imbi Traat; Väline operaator on v jaotuse suhtes. Meie juhul u = y x, v = θ. Tuletame: Lõpuks saame, et on tulevikuvaatlusi prognoosiv jaotus: y x N(µ 1, σ 2 + τ 2 1 ) keskmine on sama, mis parameetri järeljaotusel π(θ) = N(µ 1, τ 2 1 ); dispersioon on esialgsete vaatluste omast suurem, sest θ on juhuslik, rohkem määramatust. Mitteinformatiivse eeljaotuse korral τ 2 1 = σ2 /n ja siis y x N(µ 1, n + 1 n σ2 ) Märkus: Prognoosiva jaotuse analüütilise kuju tuletamine on üldjuhul küllalt raske. Analüütilist kuju pole aga üldse vaja teada, et simuleerida prognoosivast jaotusest. 1. vaatenurk simuleerimaks tihedusest f(y x) Paneme tähele, et tegemist on jaotuste pideva seguga, mida väljendab integraal y x f(y x) = f(y θ)π(θ)dθ (diskreetsel juhul, kus θ omandab lõpliku või loenduva arvu väärtusi, avaldub jaotuste segu summana, i f(y θ i)α i, i α i = 1, α i = π(θ i )). Esiteks simuleerime väärtuse θ jaotusest N(µ 1, τ 2 1 ) ja siis y jaotusest N(θ, σ 2 ). Kordame vajalik arv kordi. 2. Vaatenurk f(y x) = f(y, θ)dθ = f(y θ)π(θ)dθ { Punkti (y, θ) simuleerimiseks ühisjaotusest θ π(θ) y f(y θ) integreerime üle θ annab ( y marginaaljaotuse. ) Simulatsioonid y marginaaljaotusest saame θ kui korjame kokku p-de simulatsioonidest y koordinaadid. y Näide 5 Järg Prognoosiv jaotus binoom-mudeli korral Olgu x = (x 1,..., x n ), x i θ B(1, θ), i = 1,..., n. Parameetri tähendus on tõenäosus saada väärtust 1. Olgu tulevikuvaatlus y. Kui θ on teada, siis y θ B(1, θ). Kui θ ei ole teada, mis on siis y x prognoosiv jaotus? Eeljaotus parameetrile p(θ) = beeta(α, β). Järeljaotus π(θ) = beeta( x i + α, n x i + β).

15 Bayesi statistika Markovi ahelatega, Imbi Traat; Prognoosiv jaotus y x f(y x) = f(y θ)π(θ)dθ. Siin y {0, 1} ja f(y x) = P (saada väärtus y x). Leidkemf(1 x) ja interpreteerige. 1.3 Mitmemõõtmeline parameeter Bayesi analüüsis Mitmemõõtmelise parameetri θ = (θ 1,..., θ d ) korral saame rääkida ühisjäreljaotusest π(θ) = π(θ 1,..., θ d ) parameetri marginaalsest jaotusest π(θ i ) = π(θ 1,..., θ d )dθ i, kus θ i = (θ 1,..., θ i 1, θ i+i,..., θ d ) parameetri tinglikust jaotusest parameetri täistinglikust jaotusest π(θ i θ i ) π i (θ i ) π(θ i θ j, j C) = π(θ i, θ j, j C) π(θ j, j C), C {1,..., i 1, i + 1,..., d} Antud kursuse jaoks on olulisim parameetri θ i täistinglik jaotus, mida tähistame π i (θ i ). 1.4 Karakteristikute leidmine järeljaotusest Parameetri θ järeljaotus π(θ) annab kogu info parameetri kohta. Sellest on võimalik tuletada mistahes karakteristikuid, mis kirjeldavad parameetri jaotust ja aitavad tulemust interpreteerida: Paiknemiskarakteristikud keskväärtus (aposterioorne keskväärtus), π(θ) keskväärtus mood (aposterioorne mood) mediaan (aposterioorne mediaan) Hajuvuskarakteristikud dispersioon, θ aposterioorne dispersioon ehk jaotuse π(θ) dispersioon standardhälve täpsus (precision), dispersiooni pöördväärtus kvartiilvahemik Mitmemõõtmelisel juhul iseloomustab parameetervektorit θ = (θ 1,..., θ d ) mitmemõõtmeline jaotus. Olulist informatsiooni saadakse θ kovariatsioonimaatriksist

16 Bayesi statistika Markovi ahelatega, Imbi Traat; maatriksi diagonaalelemendid on θ i dispersioonid; diagonaalelementide ruutjuured on θ i standardhälbed; kovariatsioonimaatriksi pöördmaatriks on täpsusemaatriks (precision matrix). Paiknemis- ja hajuvuskarakteristikuid saab anda θ ühisjaotuse, marginaaljaotuste ja tinglike jaotuste kohta. Komponendi θ i jaotus on θ marginaaljaotus, mis leitakse integreerimise abil, π(θ i ) = π(θ 1,..., θ d )dθ i. Marginaaljaotusest saadakse otsustused θ i kohta, näiteks tõenäosusintervall: C on 100(1 α)% tõenäosusintervall θ i -le, kui π(θ i )dθ i = 1 α (9) C Antud definitsioon ei määra intervalli üheselt. Seetõttu leitakse lühima pikkusega intervall C 0 so. intervall, mille punktid on suurema aposterioorse tihedusfunktsiooni väärtusega kui intervalli mittekuuluvad punktid. Mitmemõõtmelise parameetri korral konstrueeritakse tõenäosusintervallid analoogiliselt valemile (9). Enamus kirjeldavaid karakteristikuid saadakse π(θ) integreerimisel. Lihtsamatel juhtudel on see võimalik analüütiliselt. Praktilist huvi pakkuvatel keerukate mudelite korral on vaja ligikaudseid meetodeid. Siin aitavad simuleerimismeetodid, eriti MCMC. NB! Mitmemõõtmelisejaotuse simulatsioonidest saadakse marginaaljaotuste simulatsioonid korjates kokku õiged koordinaadid. Seega integreerimist polegi vaja marginaaljaotuse leidmisel. Märkus terminoloogia kohta. Klassikalises statistikas räägime usaldusintervallist (confidence interval) parameetrile, kusjuures parameeter on fikseeritud. Bayesi statistikas on meil parameetri jaotus ja räägime selle jaotuse intervallidest. Inglise keeles kasutatakse credibility interval (CI) või probability interval. Meie kasutame terminit tõenäosusintervall. Näide 6 Järg. Järeljaotuse karakteristikud, mis on kasulikud tulemuse interpreteerimisel. Leidsime, et järeljaotus π(θ) = N(µ 1, τ1 2 ). Siit saame leida karakteristikud: θ keskväärtus, mood, mediaan = µ 1 (Bayesi punkthinnang), θ standardhälve = τ 1 θ täpsus = 1/τ 2 1 qnorm(0.025, µ 1, τ 1 ) ja qnorm(0.975, µ 1, τ 1 ) annavad 95% tõenäosusintervalli.

17 Bayesi statistika Markovi ahelatega, Imbi Traat; Näide 7 Olgu andmed x i N(θ, σ 2 ), i = 1,..., n. Olgu nüüd eeljaotuseks Cauchy jaotus samade hüperparameetritega, mis varasem normaaljaotus, µ ja τ 2. Siis Järejaotus avaldub kujul: Saadud järeljaotust iseloomustab: p(θ) { π(θ) l(θ)p(θ) exp 1 2 Rohkem lihtsustada pole võimalik. 1 τ 2 + (θ µ) 2. ( x θ) 2 } σ 2 /n Ühegi jaotuse analüütilist kuju pole võimalik ära tunda. Ühtki karakteristikut ei saa analüütiliselt leida. 1 τ 2 + (θ µ) 2 Küllaltki irregulaarne funktsioon, mis nõuab erilist hoolt numbriliste meetodite rakendamisel. Üldiselt kasutatakse raskete sabadega eel-jaotust siis, kui eelinfo parameetrite kohta on ebakindel. Sel juhul saab suurema kaalu järeljaotuse määramisel andmete tõepära-funktsioon (vaatlusandmetel on suurem kaasarääkimisõigus).

18 Bayesi statistika Markovi ahelatega, Imbi Traat; Kaasjaotus (Conjugate distribution) Eeljaotuse valik on Bayesi analüüsi tähtis komponent. Oma subjektiivset või varasemast teadaolevat infot parameetri kohta saab väljendada mitmesuguste jaotustega. Tuleb vaid hüperparameetrid määrata nii, et jaotuse põhimass asuks nende θ väärtuste kohal, mis meie arvates on kõige tõenäosemad. Osutub siiski, et mõned eeljaotused lihtsustavad oluliselt järeljaotuse tuletamist. Siit jõuame kaasjaotuse mõisteni. Näites 2.1 oli parameetri eeljaotus p(θ) = N(µ, τ 2 ). Vaatluste x = (x 1,..., x n ) jaotus x i N(θ, σ 2 ). Parameetri järeljaotus π(θ) = N(µ 1, τ1 2 ), kus [ n τ1 2 = σ + 1 ] 1 [ n x µ 2 τ 2 1 = τ1 2 σ + µ ] 2 τ 2 Järelikult eeljaotus ja järeljaotus kuuluvad samasse klassi, normaaljaotuste peresse. Sel juhul statistiliste otsustuste tegemine lihtsustub tunduvalt. Üleminek eeljaotuselt järeljaotusele toob kaasa ainult hüperparameetrite muutuse ja mingeid täiendavaid ümberarvutusi pole vaja teha. Järeljaotust saab lihtsalt korrigeerida uute vaatluste lisandumisel. Olgu saadud uued vaatlused y = (y 1,..., y m ) samast üldkogumist. Esimesel sammul saadud järeljaotuse võtame eeljaotuseks: p 1 (θ) = N(µ 1, τ1 2 ). Uus järeljaotus on samuti normaaljaotus kujul: π 1 (θ) = N(µ 2, τ2 2 ), kus τ 2 2 = [ m σ τ 2 1 ] 1, µ 2 = τ 2 2 [ mȳ σ 2 + µ 1 τ 2 1 DEFINITSIOON: Jaotuste pere P on kaasjaotuste pere vaatluste jaotusele F, kui iga eeljaotuse p P ja iga vaatluste jaotuse f F korral, järeljaotus π P. Näiteks, normaaljaotuste pere on kaasjaotuste pere normaaljaotusega vaatlustele, aga beetajaotuste pere on kaasjaotuseks Bernoulli/binoomjaotusega vaatlustele Eksponentsiaalpere kaasjaotused (ühemõõtmeline juht) Eksponentsiaaljaotuste pere tihedusfunktsiooni saab avaldada kujul: f(x θ) = a(x) exp{ϕ(θ)t(x) + b(θ)} (10) Paljud enamkasutatavad jaotused kuuluvad eksponentsiaaljaotuste peresse: a) Normaaljaotus N(θ, σ 2 ), kus σ 2 on teada ϕ(θ) = θ { } θ2, t(x) = x, b(θ) = σ2 2σ, a(x) = 1 exp x2 2 2πσ 2 2σ 2 b) Binoomjaotus B(n, θ); f(x θ) = ( ) n θ x (1 θ) n x, x ( ) θ ϕ(θ) = ln, t(x) = x, b(θ) = n ln(1 θ), a(x) = 1 θ ] ( ) n x

19 Bayesi statistika Markovi ahelatega, Imbi Traat; c) Eksponentjaotus Exp(θ), f(x θ) = θe xθ d) Poissoni jaotus P o(θ), f(x θ) = exp(θ) θ x ϕ(θ) = θ, t(x) = x, b(θ) = ln(θ), a(x) = 1 x! ϕ(θ) = ln(θ), t(x) = x, b(θ) = θ, a(x) = 1/x! Tähtsad jaotuste pered, mis ei kuulu eksponentsiaaljaotuste peresse: ühtlane jaotus U(0, θ) t-jaotus tiheduste segud Juhusliku suuruse t(x) keskväärtus ja dispersioon, kus X on jaotusega (10) avalduvad üldkujul järgmiselt: E(t(X)) = b (θ)/ϕ (θ), (11) D(t(X)) = ϕ (θ)b (θ) ϕ (θ)b (θ). (ϕ (θ)) 3 (12) Kodune ülesanne nr. 1.3 Tuleta valemid (11)-(12) kasutades rekurrentset seost E (t(x)) n jaoks. Eksponentsiaalpere korral on diferentseerimine parameetri järgi ja integreerimine vahetatavad operatsioonid. Kodune ülesanne nr. 1.4 Leida (11)-(12) abil normaaljaotuse E (X) ja D(X). Eksponentsiaalpere tihedusfunktsiooni (10) võib esitada erinevatel kujudel. Sageli antakse see kujul f(x θ) = exp{ϕ(θ)t(x) + a(x) + b(θ)}. Ka liikme ϕ(θ)t(x) esitamiseks on palju võimalusi. Näiteks ϕ(θ)t(x) = [cϕ(θ)][(1/c)t(x)]. Ühte esitust nimetatakse kanoonioliseks. Selle saamiseks tuleb teisendada nii parameetrit (ümberparametriseerimine) kui ka jaotuse väärtuspiirkonda (juhuslikku suurust ennast).

20 Bayesi statistika Markovi ahelatega, Imbi Traat; Tihedusfunktsiooni teisenemine juhusliku suuruse teisendamisel Olgu vektori x = (x 1,..., x d ) tihedusfunktsioon f x (x 1,..., x d ). Olgu g(x 1,..., x d ) = (y 1,..., y d ) üksühene diferentseeruv teisendus, st leidub pöördteisendus g 1 (y 1,..., y d ) = (x 1,..., x d ), siis vektori y = (y 1,..., y d ), tihedusfunktsioon on f y (y 1,..., y d ) = f x (g 1 (y 1,..., y d ))J, (13) kus jakobiaan J on osatuletiste maatriksi determinandi absoluutväärtus: x 1 x d y 1 y 1 J = abs..... x 1 x d y d y d Sageli tuleb teisendusi teha ühemõõtmeliste juhuslike suuruste tihedusfunktsioonidega. Olgu vaatlus x jaotusega f x (x). ( Olgu ) teisendus y = g(x), millel eksisteerib pöördteisendus g 1 (y) = dx x. Jakobiaan J = abs. Ühemõõtmelisel juhul saame valemi (13) erijuhu: dy f y (y) = f x (g 1 (y)) dx dy. (14) Eksponentsiaalpere kanooniline kuju Olgu η = ϕ(θ) uus parameeter. Olgu y = t(x) 1 : 1 teisendus, siis x = t 1 (y). Tihedus (10) teiseneb nüüd (14) abil kujule: { } f(y η) = a(t 1 (y)) exp ηy + b(ϕ 1 (η)) dx dy Jakobiaan on y-funktsioon ja läheb esimesse tegurisse. Saime eksponentsiaalpere kanoonilise kuju: { } f(y η) = a (y) exp ηy + b (η)), mis esialgsetes tähistes on: { } f(x θ) = a(x) exp θx + b(θ)). (15) Kodune ülesanne nr. 1.5 Leida kanoonilise eksponentsiaalpere esindaja jaoks E (X) ja D(X). Kaasjaotus. Olgu vaatluste jaotus f(x θ) eksponentsiaalse pere jaotus kujul (15). Olgu parameetri θ eeljaotus kujul: { } p(θ) = k(α, β) exp αθ + βb(θ)). (16)

21 Bayesi statistika Markovi ahelatega, Imbi Traat; Leiame järeljaotuse pärast ühte vaatlust: { } { } π(θ) f(x θ)p(θ) exp θx + b(θ)) exp αθ + βb(θ)) = { } { } = exp (α + x)θ + (β + 1)b(θ)) = exp α 1 θ + β 1 b(θ)), kus α 1 = α + x β 1 = β + 1 Seega vaatluste jaotuse (15) korral on eeljaotus p(θ) ja järeljaotus π(θ) sama kujuga. Jaotus (16) on kaasjaotus eksponentsiaaljaotuste perele. Tähistame eeljaotuste klassi kujul (16) CP (α, β) (conjugate prior) Näiteid eksponentsiaalpere kaasjaotuste kohta Oleme juba näinud normaalsete vaatluste korral on keskväärtusparameetri hindamisel kaasjaotuste pereks normaaljaotuste pere; Bernoulli/binoom vaatluste korral on tõenäosusparameetri hindamisel kaasjaotuste pereks beeta-jaotuste pere. Näide 8 Näide 9 Olgu vaatlus x Poissoni jaotusega, jaotuse parameeter λ aga gammajaotusega. x P o(λ), λ λx f(x λ) = e x!, λ G(α, β), p(λ) λ α 1 e βλ (= e βλ+(α 1) ln λ ) Järejaotuse leiame Bayesi teoreemist: π(λ) e λ λ x λ α 1 e βλ = = λ α+x 1 e (β+1)λ π(λ) = G(α + x, β + 1) Järeldus: Gamma-jaotuste pere on kaasjaotuseks Poissoni-jaotusega vaatlustele. Kui ühe vaatluse korral õnnestub näidata, et eeljaotus p(θ) ja järeljaotus π(θ) on samast klassist, siis Bayesi teoreemi rekursiivsel rakendamisel saab veenduda, et ka pärast n vaatlust on p(θ) ja π(θ) samast klassist. 1) x 1 vaatlemise järel π(λ) = G(α 1, β 1 ) α 1 = α + x 1, β 1 = β + 1

22 Bayesi statistika Markovi ahelatega, Imbi Traat; ) x 2 vaatlemise järel π(λ) = G(α 2, β 2 ) α 2 = α 1 + x 2 = α + x 1 + x 2, β 2 = β = β n) x n vaatlemise järel π(λ) = G(α n, β n ) n α n = α + x i, β n = β 1 + n i= Mitmemõõtmelise eksponentsiaalpere kaasjaotused Kui parameeter θ on vektor θ = (θ 1,..., θ k ) ja vaatlused moodustavad samuti vektori x = (x 1,..., x k ), siis mitmemõõtmelise eksponentsiaalpere tihedusfunktsioon avaldub kujul: { k } f(x θ) = a(x) exp θ i x i + b(θ). (17) Analoogiliselt ühemõõtmelisele juhule, otsime mitmemõõtmelisel juhul kaasjaotuste peret sarnasel kujul vaatluste jaotusega: i=1 { k } p(θ) = k(α, β) exp α i θ i + βb(θ), (18) kus normeeriv konstant k sõltub hüperparameetritest α = (α 1,..., α k ) ja β. Eeldame, et meil on mitmemõõtmeline vaatlus eksponentsiaalperest (17). Rakendades Bayesi teoreemi, saame: i=1 i=1 { k } π(θ) f(x θ)p(θ) exp θ i x i + b(θ) exp i=1 { k i=1 } α i θ i + βb(θ) = { k } { k } = exp (x i + α i )θ i + (β + 1)b(θ) = exp α 1i θ i + β 1 b(θ) Järeldus: Jaotused (18) on kaasjaotuste pere mitmemõõtmelisele eksponentsiaaljaotusele (17). Näide 10 Multinomiaaljaotus on mitmemõõtmelise eksponentsiaalpere esindaja ja tema kaasjaotus on Dirichlet jaotus. Olgu i=1 x = (x 1,..., x k ) M(n, θ 1,..., θ k ), k θ i = 1, i=1 k x i = n. i=1

23 Bayesi statistika Markovi ahelatega, Imbi Traat; Ühistihedusfunktsioon avaldub kujul: f(x θ 1,..., θ k ) = n! k i=1 x i! k i=1 Tihedusfunktsiooni saab esitada kujul (17). Tee seda! Dirichlet jaotus: θ x i i, 0 x i n. f D (θ) = Γ( k i=1 α i) k i=1 Γ(α i) k i=1 θ α i 1 i, 0 < θ i < 1, k = 1. i=1 Bayesi teoreemist saame: π(θ 1,..., θ k ) k i=1 θ x i i k i=1 θ α i 1 i = k i=1 θ α i+x i 1 i. Seega ka järeljaotuseks tõenäosuste vektorile on Dirichlet jaotus. Kodune ülesanne nr. 1.6 Veendu, et k = 2 korral taandub Dirilecht jaotus beeta jaotuseks. Leida marginaaljaotused k = 3 korral. Näide 11 Eelnevalt näitasime, et normaaljaotuste pere on kaasjaotuseks normaaljaotusega vaatlustele. Vaatleme mitmemõõtmelist normaaljaotust. Olgu parameeter θ N(µ, B) ja vaatluste vektor x θ N(θ, Σ). Saab näidata, et parameetri järeljaotus on kujul: π(θ) = N ( µ + B(Σ + B) 1 (x µ), B B(Σ + B) 1 B ) Seega on ka mitmemõõtmelisel juhul normaaljaotuste pere kaasjaotuseks normaaljaotusega vaatlustele. Kodune ülesanne nr. 1.7 Näidata, et ühemõõtmelisel juhul langeb kokku tulemusega (6)- (8).

24 Bayesi statistika Markovi ahelatega, Imbi Traat; Veel kasulikke jaotusi Gamma-, pöördgamma- ja normaalgamma jaotused Gammajaotus Juhuslik suurus x on gammajaotusega x G(α, β), kui tema tihedusfunktsioon avaldub kujul f(x α, β) = βα Γ(α) xα 1 e βx, x 0, (19) kus Γ(α) on gammafunktsioon. Tingimusest β α 0 Γ(α) xα 1 e βx dx = 1 saab tuletada gammafunktsiooni kuju: Γ(α) = Teeme muutuja vahetuse βx = z x = z β Gammajaotuse omadused: Γ(α) = 0 0, dx = dz β z α 1 z dz βe β = β α x α 1 e βx. 0 z α 1 e z dz 1. Kui α = n 2 ja β = 1 2, siis gammajaotus on χ2 -jaotus vabadusastmete arvuga n ( n G 2, 1 ) = χ 2 n 2 2. Kui x G(α, β), siis bx G ( ) α, β b Kodune ülesanne nr. 1.8 Tõestada omadused 1. ja 2. Kasuta jakobiaanteisendust (14). Pöördgammajaotus Kui x G(α, β), siis x 1 jaotust nimetatakse pöörgammajaotuseks: Tuletame tihedusfunktsiooni 1 x IG(α, β). y = 1 x = 1 x y, dx dy = 1 y 2 f(y α, β) = f(x(y) α, β) dx dy = βα 1 β 1 e y Γ(α) yα 1 y = βα 1 2 Γ(α) y β e y α+1 Normaalgamma jaotus Läheb vaja Bayesi regressioonanalüüsis. Juhuslike suuruste (x 1, x 2 ) ühisjaotust nimetatakse normaalgamma jaotuseks parameetritega µ, σ 2, α, β, ja tähistatakse (x 1, x 2 ) NG(µ, σ 2, α, β), kui ) x 1 x 2 N (µ, σ2 x 2 (20) x 2 G(α, β) Normaalgammajaotuse tihedusfunktsioon tuleb üldtuntud seosest: f(x 1, x 2 ) = f(x 1 x 2 )f(x 2 ).

25 Bayesi statistika Markovi ahelatega, Imbi Traat; Kodune ülesanne nr. 1.9 Kirjuta välja NG(µ, σ 2, α, β) tihedusfunktsioon. Normaalgamma marginaaljaotused Olgu (x 1, x 2 ) NG(µ, σ 2, α, β), kus ) x 1 x 2 N (µ, σ2. x 2 x 2 G(α, β). Siin on x 2 marginaaljaotus teada aga x 1 oma mitte. Teame, et selliselt esitatud 2-mõõtmelist jaotust on lihtne simuleerida ja simulatsioonidelt saaksime aimu ka x 1 marginaaljaotusest (praktikumis). Teoreetiliselt on suhteliselt lihtsalt leitavad x 1 marginaalne keskväärtus ja dispersioon: E(x 1 ) = E x2 (E(x 1 x 2 )) = const µ (sama, mis tinglikel) V ar(x 1 ) = V ar x2 ( E(x 1 x 2 ) ) +E x2 (V ar(x 1 x 2 )) = σ 2 E( 1 ) = σ 2 β }{{} x 2 α 1, α > 1 µ } {{ } 0 x 2 G(α, β) 1 x 2 IG(α, β) Seega x 1 jaotust lähendav normaaljaotus võiks olla ( ) σ 2 β N µ, α 1 Kasutame praktikumis regressiooni juures Normaaljaotuse marginaaljaotused ja tinglikud jaotused Olgu vektor x mitmemõõtmelise normaaljaotusega: x = (x 1,..., x d ) N(µ, Σ) { f(x µ, Σ) = (2π) d/2 Σ 1/2 exp 1 } 2 (x µ) Σ 1 (x µ) standardnormaaljaotuse saame, kui µ = 0 ja Σ = I d, sel juhul komponendid x i on sõltumatud standardse normaaljaotusega juhuslikud suurused; ühemõõtmelise normaaljaotuse saame, kui d = 1.

26 Bayesi statistika Markovi ahelatega, Imbi Traat; Lineaarteisendus Olgu x N d (µ, Σ). Siis r d maatriksi A ja r-mõõtmelise vekroti b korral, y = Ax + b N r (Aµ + b, AΣA ) Ey = Aµ + b, Dy = E(y Ey)(y Ey) = AΣA Kasutatakse sõltuvustega normaaljaotuse genereerimiseks. Olgu x N d (0, I). Oskame genereerida. Tahame saada y N(m, B). Teame Bx + m N(m, BB ). Tingimusest BB = Σ määrame B: B = UΛ 1/2, kus U ja Λ on vastavalt B omavektorid ja omaväärtused (diagonaalil); B on Cholseky lahutuse kolmnurk maatriks. Marginaaljaotus Normaaljaotuse marginaaljaotused on normaaljaotused. Olgu vektor x = (x 1,..., x d ) N(µ, Σ) jagatud kahte blokki x 1 ja x 2 vastavalt suurusega d 1 ja d 2 = d d 1. Samuti jaotame parameetrid µ ja Σ ( ) ( ) µ1 Σ11 Σ µ = ja Σ = 12 Σ 21 Σ 22 Siit marginaaljaotused: x i N di (µ i, Σ ii ), i = 1, 2. µ 2 Tinglik jaotus - Eeldades samasugust x, µ ja Σ lahutust kaheks osaks, saame tingliku jaotuse kujul: x 1 x 2 N d1 (µ 1 2, Σ 11 2 ) µ 1 2 = µ 1 + Σ 12 Σ 1 22 (x 2 µ 2 ) Σ 11 2 = Σ 11 Σ 12 Σ 1 22 Σ 21 Kodune ülesanne nr Kirjutada siit kahemõõtmelise normaaljaotuse tinglik jaotus. Analoogilise tulemuse saab välja kirjutada x 2 x 1 jaoks, vahetades kõigis indeksites väärtused 1 ja 2. Siin peavad maatriksid Σ 11 ja Σ 22 olema täisastakuga, muidu nad ei oleks pööratavad. Ühisjaotuse konstrueerimine tinglike jaotuste abil - Ühisjaotus avaldub tingliku ja marginaaljaotuse kaudu: f(x 1, x 2 ) = f(x 1 x 2 )f(x 2 ). Kui x 2 x 1 x 2 N d1 (µ 1 + B 1 (x 2 µ 2 ), B 2 ), x 2 N d2 (µ 2, Σ 22 ), siis x ühisjaotus avaldub: ( ) [( ) ( )] x1 µ1 Σ11 Σ x = N d, 12, µ 2 Σ 21 Σ 22 Σ 11 = B 2 + B 1 Σ 22 B 1, Σ 21 = Σ 12 = B 1 Σ 22

27 Bayesi statistika Markovi ahelatega, Imbi Traat; Kaasjaotused regressioonmudeli korral Olgu y = (y 1,..., y n ) vaatluste vektor, kus y i on sõltumatud ja normaaljaotusega. Regressioonmudel on y i β, σ 2 N(x i1 β x id β d, σ 2 ), i = 1,..., n, kus x i1,..., x id on i-nda vaatluse seletavate tunnuste väärtused ja β 1,..., β d on regressioonkordajad. Mudeli saab kirjutada maatrikskujul: kus y β, σ 2 N(Xβ, σ 2 I n ), (21) x 11 x 1d β 1 X =..... ja β =.. x n1 x nd β d Üldisemal juhul y i dispersioonid erinevad D(y) = diag(σ 2 1,..., σ 2 n). Meie vaatleme juhtu, kus σ 2 on konstantne. Eesmärgiks on otsustused (β, σ 2 ) kohta. Dispersiooniparameetri σ 2 asemel vaadeldakse Bayesi analüüsis sageli tema pöördväärtust, mida nimetatakse täpsuse parameetriks, ϕ = 1/σ 2. Täpsuse parameetri abil näeb regressioonimudel välja nii y β, ϕ N(Xβ, ϕ 1 I n ), (22) Eeljaotuse p(β, ϕ) ja vaatluste jaotuse (22) abil tuleb leida järeljaotus π(β, ϕ). Regressioonmudeli (22) korral eksisteerib kaasjaotuste pere (β, ϕ) jaotuse kirjeldamiseks, see on normaalgamma jaotuste pere: ( β ϕ N(b 0, ϕ 1 n0 B 0 ) ja ϕ G 2, n ) 0S 0. 2 Sellisel kujul antud gammajaotuse parameetrid lihtsustavad hilisemat tuletamist. Interpreteerimiseks pangem tähele, et S 0 aitab ϕ jaotuse keskpunkti määratleda Eϕ = 1 S 0. Suurus n 0 aitab reguleerida dispersiooni. Mida suurem on n 0, seda väiksem ϕ dispersioon: Dϕ = n 0/2 = 2 (Eϕ) 2 (n 0 /2) 2 S0 2 n 0 Eeljaotuseks parameetrite vektorile on tihedusfunktsioonide korrutis: p(β, ϕ) = p(β ϕ)p(ϕ) { ϕb0 1 1/2 exp 1 } { 2 (β b 0) ϕb0 1 (β b 0 ) ϕ (n0/2) 1 exp { ϕ d/2 exp ϕ } { 2 (β b 0) B0 1 (β b 0 ) ϕ (n0/2) 1 exp Tõepärafunktsioon andmete jaotusele tuleneb eeldusest (22): l(β, ϕ)) = f(y β, ϕ) { ϕi n 1/2 exp 1 } 2 (y Xβ) ϕi n (y Xβ) { = ϕ n/2 exp ϕ } 2 [Q(β) + S e] n 0S 0 2 ϕ } n 0S 0 2 ϕ } (23) { = ϕ n/2 exp ϕ } 2 (y Xβ) (y Xβ) (24)

28 Bayesi statistika Markovi ahelatega, Imbi Traat; kus Q(β) = (β ˆβ) X X(β ˆβ) ˆβ = (X X) 1 X y S e = (y X ˆβ) (y X ˆβ) = n i=1 e i = y i (x i1 ˆβ x id ˆβd ) ˆβ on suurima tõepära hinnang β-le, maksimiseerib tõepärafunktsiooni. Kodune ülesanne nr Tee läbi teisendused (24) ja (25) saamiseks (vihje valemi (24) saamiseks lisa X ˆβ). Tulemuste (23) ja (24) abil saame leida järeljaotuse: kus π(β, ϕ) l(β, ϕ)p(β, ϕ) { ϕ d/2 exp ϕ } 2 (β b 1) B1 1 (β b 1 ) ϕ (n1/2) 1 exp { ϕ } 2 n 1S 1 n 1 = n 0 + n n 1 S 1 = n 0 S 0 + (y Xb 1 ) y + (b 0 b 1 ) B0 1 b 0 b 1 = B 1 (B0 1 b 0 + X y) B1 1 = B0 1 + X X Järeljaotus (25) ja eeljaotus (23) on sama kujuga, tegemist on normaalgamma jaotusega. See jaotuste pere on kaasjaotusteks regressioonmudelile (21) ehk andmete y i jaotusele. Seos (25) teisiti: ( β ϕ N(b 1, ϕ 1 n1 B 1 ) ja ϕ G 2, n ) 1S 1, (26) 2 ehk σ 2 kaudu: ( β σ 2 N(b 1, σ 2 B 1 ) ja σ 2 n1 IG 2, n ) 1S 1, 2 Seos (25) annab meile parameetrite ühisjaotuse. Teame ϕ marginaaljaotust, kuid mitte vektori β oma. Eespool tuletasime marginaalse keskväärtuse ja dispersiooni 1-dimensionaalsete suuruste korral. Tulemus üldistub lihtsalt mitmemõõtmelise β jaoks. e 2 i (25) Eβ = E[E(β ϕ)] = b 1 Dβ = E[D(β ϕ)] = E[ϕ 1 B 1 ] = E(ϕ 1 )B 1 = n 1S 1 n 1 2 B 1. Keskväärtuse E(ϕ 1 ) leidmisel kasutasime teadmist, et ϕ 1 on pöördgamma jaotusega. Ka vektori β tinglikest jaotustest saab kasulikke statistilisi otsustusi teha vektori β kohta, näiteks fikseerides ϕ kõige tõepärasema väärtuse. Ei tea aga näiteks β-vektori ühe komponendi jaotust. Selleks oleks meil vaja seost (25) integreerida üle kõigi ülejäänud muutujate. Siin tuleb appi simuleerimistehnika:

29 Bayesi statistika Markovi ahelatega, Imbi Traat; simuleerime ϕ gammajaotusest; 2. simuleerime β ϕ mitmemõõtmelisest normaaljaotusest; 3. kordame palju kordi, järeldused teeme simuleeritud arvude pealt (iga komponendi jaoks on oma simuleeritud jada) Üldisematel juhtudel, kus klassikalise regressioonimudeli eeldused ei ole täidetud, ei leidu kaasjaotuste peret ja ainsaks võimaluseks jääb simuleerimine seosest π(β, ϕ) l(β, ϕ)p(β, ϕ). Ka üldistatud lineaarsete mudelite korral ei leidu kaasjaotuste peret. Andmemudel sel korral: f(y i θ i ) = a(y i ) exp { y i θ i + b(θ i ) }, eksponentsiaalne pere Näide 12 E(y i θ i ) = b (θ i ) = µ i g(µ i ) = x i1 β 1,..., x id β d, g on seose- ehk linkfunktsioon. Olgu vaatlused binoomjaotusega y i n i, π i B(n i, π i ), E(y i n i, π i ) = n i π i. Siis kasutatavad seosefunktsioonid on: π i = Φ(α + βx i ), Φ 1 (π i ) = α + βx i, probit; logit(π i ) = ln ( πi 1 π i ) = α + βx i, logit; ln( ln(1 π i )) = α + βx i, log-log. Mitme seletava tunnuse korral asendub α + βx i summaga d k=1 β kx ik. Olgu vaatlused Poissoni jaotusega y i λ i P o(λ i ), E(y i λ i ) = λ i, siis kasutatakse seosefunktsiooni: d ln(λ i ) = β k x ik Bayesi statistika jaoks on probleem β = (β 1,..., β d ) jaotus. Puudub kaasjaotuste klass, nii et p(β) ja π(β) oleksid samast jaotuste klassist. Pole võimalik saada analüütilisi tulemusi järeljaotuse π(β) jaoks ja teha statistilisi otsustusi. 1.8 Tinglikud kaasjaotused (conditional conjugacy) Keeruliste mudelite korral on raske leida kaasjaotust. Vahel õnnestub parameetervektor jagada osadeks: θ = (θ 1,..., θ }{{} d ) }{{} θ I θ II nii et leidub kaasjaotuste pere tinglikele jaotustele θ I θ II ja θ II θ I. Vaatame regressioonmudelit y N(Xβ, σ 2 I n ) k=1

30 Bayesi statistika Markovi ahelatega, Imbi Traat; Parameetrite vektor on (β, ϕ), kus ϕ = 1/σ 2. Nägime, et tinglik jaotus β ϕ N(.,.) on kaasjaotus. Vektori β tinglik eeljaotus ja tinglik järeljaotus on samas klassis. Normaaljaotuste klass on tinglikus mõttes kaasjaotuste klassiks regressioonimudelis. DEFINITSIOON: Parameetervektori θ = (θ 1,..., θ d ) komponendil θ i (skalaar või vektor) on tingliku kaassuse omadus, kui täistinglik eeljaotus p i (θ i ) = p(θ i θ i ) ja täistinglik järeljaotus π i (θ i ) = π(θ i θ i ) kuuluvad samasse jaotuste peresse. Tinglik kaassus on olemas paljude keeruliste mudelite korral. Samas on ka parameetrite tinglikke jaotusi uurijal lihtsam eeljaotustena ette anda kui kõigi parameetrite ühisjaotust. Tinglikku kaassust kasutatakse simuleerimisel (Gibbsi valik). 1.9 Hierarhilised mudelid Olgu üldkogumis d gruppi. Grupi i keskmine olgu β i. Igas grupis on n i vaatlust: y ij N(β i, σ 2 ), j = 1,..., n i ; i = 1,..., d. Selline mudel on regressioonmudeli erijuht vaatluste vektoriga y = (y 11,..., y 1n1,..., y d1,..., y dnd ) ja plaanimaatriksiga X = diag(1 n1,..., 1 nd ), kus 1 m on m-dimensionaalne 1-de vektror. Regressioonkordajate vektor on β = (β 1,..., β d ). Mudeli y N(Xβ, σ 2 I n ) Bayesi analüüsiks on vaja määrata β eeljaotus. Üks võimalus on eeldada, et β 1,..., β d on sõltumatud ja anname ette β i jaotused. Puuduseks see, et liiga palju eeljaotusi ja sõltumatus ei pruugi ka kehtida. Teine võimalus on defineerida eeljaotus hierarhiliselt: I tase eeldatakse, et β 1,..., β d on normaaljaotusega β i N(µ, τ 2 ); II tase fikseeritakse eeljaotus parameetritele (µ, τ 2 ), kus µ on üldkeskmine ja τ iseloomustab varieeruvust üldkeskmise ümber. Nüüd on ainult kahele parameetrile vaja anda eeljaotus ja pealegi on olemas interpretatsioon. I tasemel β µ, τ 2 N(1 d µ, τ 2 I d ) II tasemel (eeljaotuste fix.) µ N(b 0, B 0 ) Parameetrite eeljaotus läbi kahe taseme: σ 2 F σ, τ 2 F τ, µ, σ 2, τ 2 on sõltumatud. p(β, µ, σ 2, τ 2 ) = p(β µ, σ 2, τ 2 )p(µ)p(σ 2 )p(τ 2 ) = = p(β µ, τ 2 )p(µ)p(σ 2 )p(τ 2 ).

31 Bayesi statistika Markovi ahelatega, Imbi Traat; Teise taseme võib omakorda jagada kaheks tasemeks, et anda ka eeljaotused hierarhiliselt. Näiteks üks võimalus on anda regressioonmudel y N(Xβ, σ 2 I n ) hierarhiliselt kolmel tasemel: y β 1, ϕ N(X 1 β 1, ϕ 1 I n ) β 1 β 2 N(X 2 β 2, C) β 2 N(b ( 0, B 0 ) n0 ϕ G 2, n ) 0σ0 2 2 Siin X 1 on plaanimaatriks ja β 1 regressioonkordajate vektor, β 2 on regressioonkordajate vektor β 1 kirjeldamiseks ja X 2 vastav plaanimaatriks. Kõigi mudelis olevate juhuslike suuruste ühisjaotus: p(y, β 1, β 2, ϕ) = p(y β 1, ϕ)p(β 1 β 2 )p(β 2 )p(ϕ) β 1 ja ϕ järeljaotust pole analüütiliselt võimalik leida. Mudel (27) taandub regressioonmudeli Bayesi analüüsile, kui vaatame mudelit tinglikult fikseeritud β 2 korral. Siis kaob rida β 2 N(b 0, B 0 ) mudelist. Tulemused on samuti tõlgendatavad vaid tinglikult fikseeritud β 2 korral. Tähistades X 2 β 2 = b 0 saame analoogilise mudeli sellega, mis on (21). Saab näidata, et parameetrite täistinglikud järeljaotused on samas klassis eeljaotustega π(β 1 β 2, ϕ) = N π(β 2 β 1, ϕ) = N π(ϕ β 1, β 2 ) = G Need on analüütiliselt leitavad ja neile saab rajada statistilise otsustamise. Otsused on tinglikud. Marginaalsed jaotused saab leida MCMC-ga. Üldistatud lineaarse mudeli saab ka anda hierarhiliselt: y i µ i EF (µ i ), µ i = E(y i µ i ), η = X 1 β 1, η = (η 1,..., η n ), i = 1,..., n, η i = g(µ i ) β 1 β 2 N(X 2 β 2, C) β 2 N(b, B) EF eksponentsiaaljaotuste pere (exponential family). Näide 13 Uuriti spetsiaalsete õppeprogrammide (coaching programmes) mõju testi tulemustele 8 koolis. Testiks oli õppesobivustest SAT-V (Scholastic Aptitude Test-Verbal), mida kasutavad kolledzid tudengite vastuvõtmisel. Saadavad punktid saavad varieeruda vahel, keskmisega 500 ja st-hälbega umbes 100. Igas koolis osales umbes 30 õpilast. µ õppeprogrammi üldkeskmine mõju; β i keskmine mõju i-ndas koolis (kooli mõju) β N(µ, τ 2 ); τ 2 kooli mõjude vaheline dispersioon. (27)

32 Bayesi statistika Markovi ahelatega, Imbi Traat; Mudeli sobivus Bayesi mudel on Bayesi mudeli komponendid: Siit saadakse f(y, θ) andmete ja parameetrite ühisjaotus. f(y θ) andmete jaotus; p(θ) parameetrite eeljaotus. π(θ) f(y θ) p(θ) parameetrite järeljaotus; }{{} l(θ) f(y) = E π [f(y θ)] prognoosiv jaotus. Kui hästi kirjeldab mudel andmeid ja meie eelteadmist parameetrite kohta? Need otsustused on rajatud põhiliselt prognoosivale jaotusele. Kui otsuseks on, et ei kirjelda hästi, siis ei sobi kas andmete mudel või eeljaotus vms Mudeli sobivus prognoosiva jaotuse abil Eeldame mitteinformatiivset eeljaotust, st üksnes andmed määravad parameetrite järeljaotuse. Tahame kontrollida, kas prognoosiv jaotus prgnoosib olemasolevatega sarnaseid andmeid. Olgu y = (y 1,..., y n ) andmestik ja tähistame y rep = (y rep 1,..., y rep n ) replikaat e. prognoositud andmestikku. Uut andmestikku kirjeldab prognoosiv tihedus: f(y rep y) = f(y rep θ)π(θ) dθ = E π [f(y rep θ)], }{{} (28) f(y rep,θ) kus fikseeritud θ korral on tihedus f(y rep, θ) sama, mis tihedus f(y, θ). Tihedusest (28) simuleerime andmestiku y rep ja teeme neid mitu komplekti. Bayesi mudel sobib, kui andmestikud y ja y rep on sarnased. Andmestike võrdlemisel uuritakse erinevaid aspekte: vastavate empiiriliste jaotuste paiknemist; empiiriliste jaotuste hajuvust; sümmeetria omadusi; min, max elemente;...

raamat5_2013.pdf

raamat5_2013.pdf Peatükk 5 Prognoosiintervall ja Usaldusintervall 5.1 Prognoosiintervall Unustame hetkeks populatsiooni parameetrite hindamise ja pöördume tagasi üksikvaatluste juurde. On raske ennustada, milline on huvipakkuva

Rohkem

Matemaatiline analüüs IV 1 3. Mitme muutuja funktsioonide diferentseerimine 1. Mitme muutuja funktsiooni osatuletised Üleminekul ühe muutuja funktsioo

Matemaatiline analüüs IV 1 3. Mitme muutuja funktsioonide diferentseerimine 1. Mitme muutuja funktsiooni osatuletised Üleminekul ühe muutuja funktsioo Matemaatiline analüüs IV 1 3. Mitme muutuja funktsioonide diferentseerimine 1. Mitme muutuja funktsiooni osatuletised Üleminekul üe muutuja funktsioonidelt m muutuja funktsioonidele, kus m, 3,..., kerkib

Rohkem

Ruutvormid Denitsioon 1. P n Ütleme, et avaldis i;j=1 a ijx i x j ; kus a ij = a ji ; a ij 2 K ja K on korpus, on ruutvorm üle korpuse K muutujate x 1

Ruutvormid Denitsioon 1. P n Ütleme, et avaldis i;j=1 a ijx i x j ; kus a ij = a ji ; a ij 2 K ja K on korpus, on ruutvorm üle korpuse K muutujate x 1 Ruutvormid Denitsioon. P n Ütleme, et avaldis i;j= a ijx i x j ; kus a ij = a ji ; a ij K ja K on korus, on ruutvorm üle koruse K muutujate x ;;x n suhtes. Maatriksit =(a ij ) nimetame selle ruutvormi

Rohkem

Polünoomi juured Juure definitsioon ja Bézout teoreem Vaadelgem polünoomi kus K on mingi korpus. f = a 0 x n + a 1 x n a n 1 x

Polünoomi juured Juure definitsioon ja Bézout teoreem Vaadelgem polünoomi kus K on mingi korpus. f = a 0 x n + a 1 x n a n 1 x 1 5.5. Polünoomi juured 5.5.1. Juure definitsioon ja Bézout teoreem Vaadelgem polünoomi kus K on mingi korpus. f = a 0 x n + a 1 x n 1 +... + a n 1 x + a n K[x], (1) Definitsioon 1. Olgu c K. Polünoomi

Rohkem

Microsoft Word - Praks1.doc

Microsoft Word - Praks1.doc Segamudelid 1. praktikum Mida vähem andmeid, seda parem? (Üldistatud vähimruutude meetod ja heteroskedastilised andmed) Segamudelite praktikumides kasutame R-tarkvara. Kahel aastal on teostatud ühe füüsikalise

Rohkem

vv05lah.dvi

vv05lah.dvi IMO 05 Eesti võistkonna valikvõistlus 3. 4. aprill 005 Lahendused ja vastused Esimene päev 1. Vastus: π. Vaatleme esiteks juhtu, kus ringjooned c 1 ja c asuvad sirgest l samal pool (joonis 1). Olgu O 1

Rohkem

TARTU ÜLIKOOL Arvutiteaduse instituut Informaatika õppekava Karl Riis Bayesi isotoonilise kalibreerimise algoritm ja selle optimeerimine Bakalaureuset

TARTU ÜLIKOOL Arvutiteaduse instituut Informaatika õppekava Karl Riis Bayesi isotoonilise kalibreerimise algoritm ja selle optimeerimine Bakalaureuset TARTU ÜLIKOOL Arvutiteaduse instituut Informaatika õppekava Karl Riis Bayesi isotoonilise kalibreerimise algoritm ja selle optimeerimine Bakalaureusetöö (9 EAP) Juhendaja: Meelis Kull, PhD Tartu 219 Bayesi

Rohkem

Osakogumite kitsendustega hinnang Kaja Sõstra 1 Eesti Statistikaamet Sissejuhatus Valikuuringute üheks oluliseks ülesandeks on osakogumite hindamine.

Osakogumite kitsendustega hinnang Kaja Sõstra 1 Eesti Statistikaamet Sissejuhatus Valikuuringute üheks oluliseks ülesandeks on osakogumite hindamine. Osakogumite kitsendustega hinnang Kaja Sõstra 1 Eesti Statistikaamet Sissejuhatus Valikuuringute üheks oluliseks ülesandeks on osakogumite hindamine. Kasvanud on nõudmine usaldusväärsete ja kooskõlaliste

Rohkem

TARTU ÜLIKOOL MATEMAATIKA-INFORMAATIKATEADUSKOND MATEMAATILISE STATISTIKA INSTITUUT Astrid Haas Üldistatud lineaarne segamudel ESM-uuringu andmetele M

TARTU ÜLIKOOL MATEMAATIKA-INFORMAATIKATEADUSKOND MATEMAATILISE STATISTIKA INSTITUUT Astrid Haas Üldistatud lineaarne segamudel ESM-uuringu andmetele M TARTU ÜLIKOOL MATEMAATIKA-INFORMAATIKATEADUSKOND MATEMAATILISE STATISTIKA INSTITUUT Astrid Haas Üldistatud lineaarne segamudel ESM-uuringu andmetele Magistritöö (30 EAP) Finants- ja kindlustusmatemaatika

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 3 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, 3. nimetage see ümber leheküljeks Praks3 ja

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Loeng2www.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Loeng2www.ppt [Compatibility Mode] Biomeetria 2. loeng Lihtne lineaarne regressioon mudeli hindamisest; usaldusintervall; prognoosiintervall; determinatsioonikordaja; Märt Möls martm@ut.ee Y X=x~ N(μ=10+x; σ=2) y 10 15 20 2 3 4 5 6 7 8

Rohkem

IMO 2000 Eesti võistkonna valikvõistlus Tartus, aprillil a. Ülesannete lahendused Esimene päev 1. Olgu vaadeldavad arvud a 1, a 2, a 3,

IMO 2000 Eesti võistkonna valikvõistlus Tartus, aprillil a. Ülesannete lahendused Esimene päev 1. Olgu vaadeldavad arvud a 1, a 2, a 3, IMO 000 Eesti võistkonna valikvõistlus Tartus, 19. 0. aprillil 000. a. Ülesannete lahendused Esimene päev 1. Olgu vaadeldavad arvud a 1, a, a 3, a 4, a 5. Paneme tähele, et (a 1 + a + a 3 a 4 a 5 ) (a

Rohkem

12. Marek Kolk, Kõrgem matemaatika, Tartu Ülikool, Algfunktsioon ja määramata integraal Sisukord 12 Algfunktsioon ja määramata integraal 1

12. Marek Kolk, Kõrgem matemaatika, Tartu Ülikool, Algfunktsioon ja määramata integraal Sisukord 12 Algfunktsioon ja määramata integraal 1 2. Marek Kolk, Kõrgem matemaatika, Tartu Ülikool, 203-. 2 Algfunktsioon ja määramata integraal Sisukord 2 Algfunktsioon ja määramata integraal 9 2. Sissejuhatus................................... 50 2.2

Rohkem

Neurovõrgud. Praktikum aprill a. 1 Stohhastilised võrgud Selles praktikumis vaatleme põhilisi stohhastilisi võrke ning nende rakendust k

Neurovõrgud. Praktikum aprill a. 1 Stohhastilised võrgud Selles praktikumis vaatleme põhilisi stohhastilisi võrke ning nende rakendust k Neurovõrgud. Praktikum 11. 29. aprill 2005. a. 1 Stohhastilised võrgud Selles praktikumis vaatleme põhilisi stohhastilisi võrke ning nende rakendust kombinatoorsete optimiseerimisülesannete lahendamiseks.

Rohkem

Microsoft PowerPoint - loeng2.pptx

Microsoft PowerPoint - loeng2.pptx Kirjeldavad statistikud ja graafikud pidevatele tunnustele Krista Fischer Pidevad tunnused ja nende kirjeldamine Pidevaid (tihti ka diskreetseid) tunnuseid iseloomustatakse tavaliselt kirjeldavate statistikute

Rohkem

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 5. Loeng Anne Villems ATI Loengu plaan Sõltuvuste pere Relatsiooni dekompositsioon Kadudeta ühendi omadus Sõltuvuste pere säilitamine Kui jõuame, siis ka normaalkujud

Rohkem

Matemaatiline analüüs III 1 4. Diferentseeruvad funktsioonid 1. Diferentseeruvus antud punktis. Olgu funktsiooni f : D R määramispiirkond D R selles p

Matemaatiline analüüs III 1 4. Diferentseeruvad funktsioonid 1. Diferentseeruvus antud punktis. Olgu funktsiooni f : D R määramispiirkond D R selles p Matemaatiline analüüs III 4. Diferentseeruvad funktsioonid. Diferentseeruvus antud punktis. Olgu funktsiooni f : D R määramispiirkond D R selles paragravis mingi (lõplik või lõpmatu) intervall ning olgu

Rohkem

VL1_praks6_2010k

VL1_praks6_2010k Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht (Insert / Lisa -> Worksheet / Tööleht), nimetage

Rohkem

Matemaatilised meetodid loodusteadustes. I Kontrolltöö I järeltöö I variant 1. On antud neli vektorit: a = (2; 1; 0), b = ( 2; 1; 2), c = (1; 0; 2), d

Matemaatilised meetodid loodusteadustes. I Kontrolltöö I järeltöö I variant 1. On antud neli vektorit: a = (2; 1; 0), b = ( 2; 1; 2), c = (1; 0; 2), d Matemaatilised meetodid loodusteadustes I Kontrolltöö I järeltöö I variant On antud neli vektorit: a (; ; ), b ( ; ; ), c (; ; ), d (; ; ) Leida vektorite a ja b vaheline nurk α ning vekoritele a, b ja

Rohkem

lvk04lah.dvi

lvk04lah.dvi Lahtine matemaatikaülesannete lahendamise võistlus. veebruaril 004. a. Lahendused ja vastused Noorem rühm 1. Vastus: a) jah; b) ei. Lahendus 1. a) Kuna (3m+k) 3 7m 3 +7m k+9mk +k 3 3M +k 3 ning 0 3 0,

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, nimetage see ümber leheküljeks Praks6 ja 3.

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, nimetage see ümber leheküljeks Praks6 ja 3. kopeerige

Rohkem

ITI Loogika arvutiteaduses

ITI Loogika arvutiteaduses Predikaatloogika Predikaatloogika on lauseloogika tugev laiendus. Predikaatloogikas saab nimetada asju ning rääkida nende omadustest. Väljendusvõimsuselt on predikaatloogika seega oluliselt peenekoelisem

Rohkem

Mida me teame? Margus Niitsoo

Mida me teame? Margus Niitsoo Mida me teame? Margus Niitsoo Tänased teemad Tagasisidest Õppimisest TÜ informaatika esmakursuslased Väljalangevusest Üle kogu Ülikooli TÜ informaatika + IT Kokkuvõte Tagasisidest NB! Tagasiside Tagasiside

Rohkem

Segamudelid2010.pdf

Segamudelid2010.pdf Peatükk 5 Dispersiooimaatriksi V hidamisest Üldistatud vähimruutude meetodit saame kasutada siis, kui teame vaatluste kovariatsiooimaatriksit V. Paraku eamasti pole uural sellist iformatsiooi. Seega tekib

Rohkem

Word Pro - digiTUNDkaug.lwp

Word Pro - digiTUNDkaug.lwp / näide: \ neeldumisseadusest x w x y = x tuleneb, et neeldumine toimub ka näiteks avaldises x 2 w x 2 x 5 : x 2 w x 2 x 5 = ( x 2 ) w ( x 2 ) [ x 5 ] = x 2 Digitaalskeemide optimeerimine (lihtsustamine)

Rohkem

19. Marek Kolk, Kõrgem matemaatika, Tartu Ülikool, Arvridade koonduvustunnused Sisukord 19 Arvridade koonduvustunnused Vahelduvat

19. Marek Kolk, Kõrgem matemaatika, Tartu Ülikool, Arvridade koonduvustunnused Sisukord 19 Arvridade koonduvustunnused Vahelduvat 9. Marek Kolk, Kõrgem matemaatika, Tartu Ülikool, 203-4. 9 Arvridade koonduvustunnused Sisukord 9 Arvridade koonduvustunnused 23 9. Vahelduvate märkidega read.......................... 24 9.2 Leibniz i

Rohkem

prakt8.dvi

prakt8.dvi Diskreetne matemaatika 2012 8. praktikum Reimo Palm Praktikumiülesanded 1. Kas järgmised graafid on tasandilised? a) b) Lahendus. a) Jah. Vahetades kahe parempoolse tipu asukohad, saame graafi joonistada

Rohkem

MATEMAATILINE ANALÜÜS I. ESIMESE KONTROLLTÖÖ NÄITEÜLESANDED (1) Leida funktsiooni y = sin x + ln(16 x 2 ) määramispiirkond. (2) Leida funktsiooni y =

MATEMAATILINE ANALÜÜS I. ESIMESE KONTROLLTÖÖ NÄITEÜLESANDED (1) Leida funktsiooni y = sin x + ln(16 x 2 ) määramispiirkond. (2) Leida funktsiooni y = MATEMAATILINE ANALÜÜS I. ESIMESE KONTROLLTÖÖ NÄITEÜLESANDED () Leida funktsiooni y = sin + ln(6 ) määramispiirkond. () Leida funktsiooni y = arcsin( 5 + 5) + 9 määramispiirkond. () Leida funktsiooni määramispiirkond

Rohkem

Regressioonanalüüsi kodutöö Indrek Zolk 30. mai a. 1 Andmestiku kirjeldus Käesoleva kodutöö jaoks vajalik andmestik on saadud veebiaadressilt ht

Regressioonanalüüsi kodutöö Indrek Zolk 30. mai a. 1 Andmestiku kirjeldus Käesoleva kodutöö jaoks vajalik andmestik on saadud veebiaadressilt ht Regressioonanalüüsi kodutöö Indrek Zolk 30. mai 2004. a. 1 Andmestiku kirjeldus Käesoleva kodutöö jaoks vajalik andmestik on saadud veebiaadressilt http://www-unix.oit.umass.edu/~statdata/statdata/stat-anova.html.

Rohkem

Antennide vastastikune takistus

Antennide vastastikune takistus Antennide vastastikune takistus Eelmises peatükis leidsime antenni kiirgustakistuse arvestamata antenni lähedal teisi objekte. Teised objektid, näiteks teised antennielemendid, võivad aga mõjutada antenni

Rohkem

DVD_8_Klasteranalüüs

DVD_8_Klasteranalüüs Kursus: Mitmemõõtmeline statistika Seminar IX: Objektide grupeerimine hierarhiline klasteranalüüs Õppejõud: Katrin Niglas PhD, dotsent informaatika instituut Objektide grupeerimine Eesmärk (ehk miks objekte

Rohkem

AMB_Loeng1_andmed_a

AMB_Loeng1_andmed_a Andmeanalüüs molekulaarbioloogias LOMR.10.007 1. nädal Loeng: Töökorraldus ja materjalid Teaduslik mõtteviis Andmete tüübid Andmete varieeruvuse kirjeldamine Praktikum: Sagedusjaotuste joonistamine Maido

Rohkem

Statistiline andmetöötlus 1997

Statistiline andmetöötlus 1997 STAT97FK STATISTILINE ANDMETÖÖTLUS MÕÕTMISTULEMUSTE TÖÖTLEMINE LOENGUD 997 TEHNILISED MÄRKUSED: Tekst peab olema hõlpsalt.5 või 2 korda vähendatav. Selleks reeglid:. Reavahe defineeritud ainult kui multiple.

Rohkem

Word Pro - diskmatTUND.lwp

Word Pro - diskmatTUND.lwp Loogikaalgebra ( Boole'i algebra ) George Boole (85 864) Sündinud Inglismaal Lincolnis. 6-aastasena tegutses kooliõpetaja assistendina. Õppis 5 aastat iseseisvalt omal käel matemaatikat, keskendudes hiljem

Rohkem

Image segmentation

Image segmentation Image segmentation Mihkel Heidelberg Karl Tarbe Image segmentation Image segmentation Thresholding Watershed Region splitting and merging Motion segmentation Muud meetodid Thresholding Lihtne Intuitiivne

Rohkem

Programmeerimiskeel APL Raivo Laanemets 17. mai a.

Programmeerimiskeel APL Raivo Laanemets 17. mai a. Programmeerimiskeel APL Raivo Laanemets 17. mai 2009. a. Sissejuhatus I APL - A Programming Language I Kenneth E. Iverson (1920-2004) I Elukutselt matemaatik I Uuris matemaatilist notatsiooni I 1960 -

Rohkem

Andmed arvuti mälus Bitid ja baidid

Andmed arvuti mälus Bitid ja baidid Andmed arvuti mälus Bitid ja baidid A bit about bit Bitt, (ingl k bit) on info mõõtmise ühik, tuleb mõistest binary digit nö kahendarv kahe võimaliku väärtusega 0 ja 1. Saab näidata kahte võimalikku olekut

Rohkem

10/12/2018 Riigieksamite statistika 2017 Riigieksamite statistika 2017 Selgitused N - eksaminandide arv; Keskmine - tulemuste aritmeetiline keskmine (

10/12/2018 Riigieksamite statistika 2017 Riigieksamite statistika 2017 Selgitused N - eksaminandide arv; Keskmine - tulemuste aritmeetiline keskmine ( Riigieksamite statistika 2017 Selgitused N - eksaminandide arv; Keskmine - tulemuste aritmeetiline keskmine (punktide kogusumma jagatud sooritajate koguarvuga); Mediaan - statistiline keskmine, mis jaotab

Rohkem

Sügis 2018 Kõrgema matemaatika 2. kontrolltöö tagasiside Üle 20 punkti kogus tervelt viis üliõpilast: Robert Johannes Sarap, Enely Ernits, August Luur

Sügis 2018 Kõrgema matemaatika 2. kontrolltöö tagasiside Üle 20 punkti kogus tervelt viis üliõpilast: Robert Johannes Sarap, Enely Ernits, August Luur Sügis 2018 Kõrgema matemaatika 2. kontrolltöö tagasiside Üle 20 punkti kogus tervelt viis üliõpilast: Robert Johannes Sarap, Enely Ernits, August Luure, Urmi Tari ja Miriam Nurm. Ka teistel oli edasiminek

Rohkem

ANOVA Ühefaktoriline dispersioonanalüüs Treeningu sagedus nädalas Kaal FAKTOR UURITAV TUNNUS Mitmemõõtmeline statistika Kairi Osula 2017/kevad

ANOVA Ühefaktoriline dispersioonanalüüs Treeningu sagedus nädalas Kaal FAKTOR UURITAV TUNNUS Mitmemõõtmeline statistika Kairi Osula 2017/kevad ANOVA Ühefaktoriline dispersioonanalüüs Treeningu sagedus nädalas Kaal FAKTOR UURITAV TUNNUS Factorial ANOVA Mitmefaktoriline dispersioonanalüüs FAKTOR FAKTOR Treeningu sagedus nädalas Kalorite kogus Kaal

Rohkem

7 KODEERIMISTEOORIA 7.1 Sissejuhatus Me vaatleme teadete edastamist läbi kanali, mis sisaldab müra ja võib seetõttu moonutada lähteteadet. Lähteteade

7 KODEERIMISTEOORIA 7.1 Sissejuhatus Me vaatleme teadete edastamist läbi kanali, mis sisaldab müra ja võib seetõttu moonutada lähteteadet. Lähteteade 7 KODEERIMISTEOORIA 7.1 Sissejuhatus Me vaatleme teadete edastamist läbi kanali, mis sisaldab müra ja võib seetõttu moonutada lähteteadet. Lähteteade kodeeritakse, st esitatakse sümbolite kujul, edastatakse

Rohkem

Statistiline andmetöötlus

Statistiline andmetöötlus Biomeetria Kahe arvtuuse ühie käitumie, regressiooaalüüs Lieaare regressiooaalüüs Millal kasutada ja mida äitab? Kasutatakse progoosimaks ühe arvtuuse väärtusi teis(t)e järgi. Rümba hid, EEK/kg ( y ) Regressiooivõrrad:

Rohkem

3D mänguarenduse kursus (MTAT ) Loeng 3 Jaanus Uri 2013

3D mänguarenduse kursus (MTAT ) Loeng 3 Jaanus Uri 2013 3D mänguarenduse kursus (MTAT.03.283) Loeng 3 Jaanus Uri 2013 Teemad Tee leidmine ja navigatsioon Andmete protseduuriline genereerimine Projektijuhtimine Tee leidmine Navigatsiooni võrgustik (navigation

Rohkem

Tartu Ülikool Matemaatika-informaatikateaduskond Matemaatilise statistika instituut Ann-Mari Koppel Determinatsioonikordaja ja prognoosikordaja Bakala

Tartu Ülikool Matemaatika-informaatikateaduskond Matemaatilise statistika instituut Ann-Mari Koppel Determinatsioonikordaja ja prognoosikordaja Bakala Tartu Ülikool Matemaatika-informaatikateaduskond Matemaatilise statistika instituut Ann-Mari Koppel Determinatsioonikordaja ja prognoosikordaja Bakalaureusetöö (6 EAP) Juhendaja: Ene Käärik, PhD Tartu

Rohkem

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs 2014 1. Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigieksam on alates 2014. a asendatud Goethe-Zertifikat

Rohkem

Microsoft Word - Errata_Andmebaaside_projekteerimine_2013_06

Microsoft Word - Errata_Andmebaaside_projekteerimine_2013_06 Andmebaaside projekteerimine Erki Eessaar Esimene trükk Teadaolevate vigade nimekiri seisuga 24. juuni 2013 Lehekülg 37 (viimane lõik, teine lause). Korrektne lause on järgnev. Üheks tänapäeva infosüsteemide

Rohkem

TARTU ÜLIKOOL MATEMAATIKA-INFORMAATIKATEADUSKOND MATEMAATILISE STATISTIKA INSTITUUT Kristi Läll Mitmemõõtmeline analüüs peptiidide käitumise uurimisek

TARTU ÜLIKOOL MATEMAATIKA-INFORMAATIKATEADUSKOND MATEMAATILISE STATISTIKA INSTITUUT Kristi Läll Mitmemõõtmeline analüüs peptiidide käitumise uurimisek TARTU ÜLIKOOL MATEMAATIKA-INFORMAATIKATEADUSKOND MATEMAATILISE STATISTIKA INSTITUUT Kristi Läll Mitmemõõtmeline analüüs peptiidide käitumise uurimiseks Magistritöö Juhendajad: Mare Vähi, Anne Selart TARTU

Rohkem

Süsteemide modelleerimine: praktikum Klassiskeemid Oleg Mürk

Süsteemide modelleerimine: praktikum Klassiskeemid Oleg Mürk Süsteemide modelleerimine: praktikum Klassiskeemid Oleg Mürk Klassiskeem (class diagram) Klass (class) atribuut (attribute) meetod (method) Liides (interface) meetod (method) Viidatavus (visibility) avalik

Rohkem

Word Pro - digiTUNDkaug.lwp

Word Pro - digiTUNDkaug.lwp ARVUSÜSTEEMID Kõik olulised arvusüsteemid on positsioonilised ehk arvu numbrid asuvad neile ettenähtud kindlatel asukohtadel arvujärkudes a i : a a a a a a a - a - a - a - a i Ainus üldtuntud mittepositsiooniline

Rohkem

Automaatjuhtimise alused Automaatjuhtimissüsteemi kirjeldamine Loeng 2

Automaatjuhtimise alused Automaatjuhtimissüsteemi kirjeldamine Loeng 2 Automaatjuhtimise alused Automaatjuhtimissüsteemi kirjeldamine Loeng 2 Laplace'i teisendus Diferentsiaalvõrrandite lahendamine ilma tarkvara toeta on keeruline Üheks lahendamisvõtteks on Laplace'i teisendus

Rohkem

Microsoft PowerPoint - IRZ0020_praktikum4.pptx

Microsoft PowerPoint - IRZ0020_praktikum4.pptx IRZ0020 Kodeerimine i ja krüpteerimine praktikum 4 Julia Berdnikova, julia.berdnikova@ttu.ee www.lr.ttu.ee/~juliad l 1 Infoedastussüsteemi struktuurskeem Saatja Vastuvõtja Infoallikas Kooder Modulaator

Rohkem

Tartu Ülikool Matemaatika-informaatikateaduskond Matemaatilise statistika instituut Võrgupeo külastaja uurimine Andmeanalüüs I projekt Koostajad: Urma

Tartu Ülikool Matemaatika-informaatikateaduskond Matemaatilise statistika instituut Võrgupeo külastaja uurimine Andmeanalüüs I projekt Koostajad: Urma Tartu Ülikool Matemaatika-informaatikateaduskond Matemaatilise statistika instituut Võrgupeo külastaja uurimine Andmeanalüüs I projekt Koostajad: Urmas Kvell Riivo Talviste Gert Palok Juhendaja: Mare Vähi

Rohkem

Mittekorrektsed ülesanded 2008

Mittekorrektsed ülesanded 2008 Mittekorrektsed ülesanded 008 Sisukord 1 Näiteid mittekorrektsetest ül.-test ja iseregulariseerimisest 5 1.1 Sissejuhatus............................. 5 1.1.1 Lineaarne võrrand ruumis R...............

Rohkem

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid )

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid ) 1(6) 1. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna kujundamise põhimõtted Aktsiaselts tegevuskulude arvestuse aluseks on auditeeritud ja kinnitatud aastaaruanne. Hinnakujunduse analüüsis kasutatakse Aktsiaseltsi

Rohkem

Infix Operaatorid I Infix operaatorid (näiteks +) ja tüübid (näiteks ->) kirjutatakse argumentide vahele, mitte argumentide ette. Näiteks: 5 + 2, 2*pi

Infix Operaatorid I Infix operaatorid (näiteks +) ja tüübid (näiteks ->) kirjutatakse argumentide vahele, mitte argumentide ette. Näiteks: 5 + 2, 2*pi Infix Operaatorid I Infix operaatorid (näiteks +) ja tüübid (näiteks ->) kirjutatakse argumentide vahele, mitte argumentide ette. Näiteks: 5 + 2, 2*pi*r^2, Float -> Int Infixoperaatori kasutamiseks prefix-vormis

Rohkem

KM 1 Ülesannete kogu, 2018, s

KM 1 Ülesannete kogu, 2018, s MTMM.00.340 Kõrgem matemaatika 1 2018 sügis Ülesannete kogu 1. osa Põhiliste elementaarfunktsioonide tuletised (Const) = 0 (sinx) = cosx (arcsinx) = 1 1 x 2 (x α ) = α x α 1, α 0 (cosx) = sinx (arccosx)

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

pkm_2010_ptk6_ko_ja_kontravariantsus.dvi

pkm_2010_ptk6_ko_ja_kontravariantsus.dvi Peatükk 6 Kovariantsus ja kontravariantsus ehk mis saab siis kui koordinaatideks pole Descartes i ristkoordinaadid 1 6.1. Sissejuhatus 6-2 6.1 Sissejuhatus Seni oleme kasutanud DRK, kuid üldjuhul ei pruugi

Rohkem

Sissejuhatus mehhatroonikasse MHK0120

Sissejuhatus mehhatroonikasse  MHK0120 Sissejuhatus mehhatroonikasse MHK0120 5. nädala loeng Raavo Josepson raavo.josepson@ttu.ee Pöördliikumine Kulgliikumine Kohavektor Ԧr Kiirus Ԧv = d Ԧr dt Kiirendus Ԧa = dv dt Pöördliikumine Pöördenurk

Rohkem

DIGITAALTEHNIKA DIGITAALTEHNIKA Arvusüsteemid Kümnendsüsteem Kahendsüsteem Kaheksandsüsteem Kuueteistkü

DIGITAALTEHNIKA DIGITAALTEHNIKA Arvusüsteemid Kümnendsüsteem Kahendsüsteem Kaheksandsüsteem Kuueteistkü DIGITAALTEHNIKA DIGITAALTEHNIKA... 1 1. Arvusüsteemid.... 2 1.1.Kümnendsüsteem....2 1.2.Kahendsüsteem.... 2 1.3.Kaheksandsüsteem.... 2 1.4.Kuueteistkümnendsüsteem....2 1.5.Kahendkodeeritud kümnendsüsteem

Rohkem

loeng7.key

loeng7.key Grammatikate elustamine JFLAPiga Vesal Vojdani (TÜ Arvutiteaduse Instituut) Otse Elust: Java Spec https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se8/html/ jls-14.html#jls-14.9 Kodutöö (2. nädalat) 1. Avaldise

Rohkem

TARTU ÜLIKOOL Arvutiteaduse instituut Informaatika õppekava Laura Ruusmann Gaussi protsesside usaldusvahemik Bakalaureusetöö (9 EAP) Juhendaja: Meelis

TARTU ÜLIKOOL Arvutiteaduse instituut Informaatika õppekava Laura Ruusmann Gaussi protsesside usaldusvahemik Bakalaureusetöö (9 EAP) Juhendaja: Meelis TARTU ÜLIKOOL Arvutiteaduse instituut Informaatika õppekava Laura Ruusmann Gaussi protsesside usaldusvahemik Bakalaureusetöö (9 EAP) Juhendaja: Meelis Kull, PhD Tartu 2018 Gaussi protsesside usaldusvahemik

Rohkem

Microsoft Word - Sobitusahelate_projekteerimine.doc

Microsoft Word - Sobitusahelate_projekteerimine.doc Sobitusahelate projekteerimine Vaatleme 3 erinevat meetodit: koondparameetitega elementidel sobitamine häälestusribaga sobitamine veerandlainelõiguga sobitamine Sobitust võib vaadelda koormustakistuse

Rohkem

Microsoft Word - QOS_2008_Tallinn_OK.doc

Microsoft Word - QOS_2008_Tallinn_OK.doc GSM mobiiltelefoniteenuse kvaliteet Tallinnas, juuni 2008 Sideteenuste osakond 2008 Kvaliteedist üldiselt GSM mobiiltelefonivõrgus saab mõõta kümneid erinevaid tehnilisi parameetreid ja nende kaudu võrku

Rohkem

VL1_praks2_2009s

VL1_praks2_2009s Biomeetria praks 2 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik (see, mida 1. praktikumiski analüüsisite), 2. nimetage Sheet3 ümber

Rohkem

Eesti kõrgusmudel

Eesti kõrgusmudel Meie: 04.06.2002 nr 4-3/3740 Küsimustik Eesti maapinna kõrgusmudeli spetsifikatsioonide selgitamiseks Eestis on juba aastaid tõstatatud küsimus täpse maapinna kõrgusmudeli (edaspidi mudel) koostamisest

Rohkem

6

6 TALLINNA ÕISMÄE GÜMNAASIUMI ÕPPESUUNDADE KIRJELDUSED JA NENDE TUNNIJAOTUSPLAAN GÜMNAASIUMIS Õppesuundade kirjeldused Kool on valikkursustest kujundanud õppesuunad, võimaldades õppe kolmes õppesuunas. Gümnaasiumi

Rohkem

6. KLASSI MATEMAATIKA E-TASEMETÖÖ ERISTUSKIRI Alus: haridus- ja teadusministri määrus nr 54, vastu võetud 15. detsembril E-TASEMETÖÖ EESMÄRK Tas

6. KLASSI MATEMAATIKA E-TASEMETÖÖ ERISTUSKIRI Alus: haridus- ja teadusministri määrus nr 54, vastu võetud 15. detsembril E-TASEMETÖÖ EESMÄRK Tas 6. KLASSI MATEMAATIKA E-TASEMETÖÖ ERISTUSKIRI Alus: haridus- ja teadusministri määrus nr 54, vastu võetud 15. detsembril 2015. E-TASEMETÖÖ EESMÄRK Tasemetööga läbiviimise eesmärk on hinnata riiklike õppekavade

Rohkem

efo03v2pkl.dvi

efo03v2pkl.dvi Eesti koolinoorte 50. füüsikaolümpiaad 1. veebruar 2003. a. Piirkondlik voor Põhikooli ülesannete lahendused NB! Käesoleval lahendustelehel on toodud iga ülesande üks õige lahenduskäik. Kõik alternatiivsed

Rohkem

Tartu Ülikool

Tartu Ülikool Tartu Ülikool Code coverage Referaat Koostaja: Rando Mihkelsaar Tartu 2005 Sissejuhatus Inglise keelne väljend Code coverage tähendab eesti keeles otse tõlgituna koodi kaetust. Lahti seletatuna näitab

Rohkem

Microsoft PowerPoint - KESTA seminar 2013

Microsoft PowerPoint - KESTA seminar 2013 Preventiivsed meetodid rannikukeskkonna kaitseks Bert Viikmäe KESTA TERIKVANT seminar, 7.märts 2013 1 Merereostus oht rannikule Läänemeri - üks tihedamini laevatatav (15% maailma meretranspordist) mereala

Rohkem

Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad ko

Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad ko Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad koos AMV(E) 335, AMV(E) 435 ja AMV(E) 438 SU täiturmootoritega.

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

Sideteooria-loeng 01 - kanalimudelid, statistika

Sideteooria-loeng 01 - kanalimudelid, statistika IRT0120 Sideteooria IRT0120 Sideteooria kursuse koduleht: www.lr.ttu.ee/~eriklos/sideteooria põhiõpik: J. Proakis Digital Communications (4th ( 2008 - ed. ed. - 2001; 5th semestri lõpunädalatel teiepoolsete

Rohkem

Mining Meaningful Patterns

Mining Meaningful Patterns Konstantin Tretjakov (kt@ut.ee) EIO õppesessioon 19. märts, 2011 Nimetuse saladus Vanasti kandis sõna programmeerimine natuke teistsugust tähendust: Linear program (~linear plan) X ülesannet * 10 punkti

Rohkem

(Tõrked ja töökindlus \(2\))

(Tõrked ja töökindlus \(2\)) Elektriseadmete tõrked ja töökindlus Click to edit Master title style 2016 sügis 2 Prof. Tõnu Lehtla VII-403, tel.6203 700 http://www.ttu.ee/energeetikateaduskond/elektrotehnika-instituut/ Kursuse sisu

Rohkem

Diskreetne matemaatika I Kevad 2019 Loengukonspekt Lektor: Valdis Laan 20. juuni a.

Diskreetne matemaatika I Kevad 2019 Loengukonspekt Lektor: Valdis Laan 20. juuni a. Diskreetne matemaatika I Kevad 2019 Loengukonspekt Lektor: Valdis Laan 20. juuni 2019. a. 2 Sisukord 1 Matemaatiline loogika 7 1.1 Lausearvutus.................................. 7 1.1.1 Põhimõistete meeldetuletamine....................

Rohkem

Microsoft Word - essee_CVE ___KASVANDIK_MARKKO.docx

Microsoft Word - essee_CVE ___KASVANDIK_MARKKO.docx Tartu Ülikool CVE-2013-7040 Referaat aines Andmeturve Autor: Markko Kasvandik Juhendaja : Meelis Roos Tartu 2015 1.CVE 2013 7040 olemus. CVE 2013 7040 sisu seisneb krüptograafilises nõrkuses. Turvaaugu

Rohkem

Tartu Ülikool Matemaatika-informaatikateaduskond Puhta Matemaatika Instituut Algebra õppetool Riivo Must Mõned katsed üldistada inversseid poolrühmi M

Tartu Ülikool Matemaatika-informaatikateaduskond Puhta Matemaatika Instituut Algebra õppetool Riivo Must Mõned katsed üldistada inversseid poolrühmi M Tartu Ülikool Matemaatika-informaatikateaduskond Puhta Matemaatika Instituut Algebra õppetool Riivo Must Mõned katsed üldistada inversseid poolrühmi Magistritöö Juhendaja: prof. Mati Kilp Tartu 2004 Sisukord

Rohkem

I Generaatori mõiste (Java) 1. Variantide läbivaatamine Generaator (ehk generaator-klass) on klass, milles leidub (vähemalt) isendimeetod next(). Kons

I Generaatori mõiste (Java) 1. Variantide läbivaatamine Generaator (ehk generaator-klass) on klass, milles leidub (vähemalt) isendimeetod next(). Kons I Generaatori mõiste (Java) 1. Variantide läbivaatamine Generaator (ehk generaator-klass) on klass, milles leidub (vähemalt) isendimeetod next(). Konstruktorile antakse andmed, mis iseloomustavad mingit

Rohkem

Statistikatarkvara

Statistikatarkvara Sissejuhatus statistika erialasse, sissejuhatus matemaatika erialasse, 20. september 2018 Statistikatarkvara põgus ülevaade Krista Fischer Statistikatarkvara kategooriad Võib jagada mitut moodi: Tarkvara,

Rohkem

VRG 2, VRG 3

VRG 2, VRG 3 Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) 2-tee ventiil, väliskeermega 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Omadused Mullikindel konstruktsioon Mehhaaniline snepperühendus täiturmootoriga MV(E) 335,

Rohkem

Eesti koolinoorte LIII matemaatikaolümpiaad 28. jaanuar 2006 Piirkonnavoor Hindamisjuhised Lp hindaja! 1. Juhime Teie tähelepanu sellele, et alljärgne

Eesti koolinoorte LIII matemaatikaolümpiaad 28. jaanuar 2006 Piirkonnavoor Hindamisjuhised Lp hindaja! 1. Juhime Teie tähelepanu sellele, et alljärgne Eesti koolinoorte LIII matemaatikaolümpiaad 28. jaanuar 2006 Piirkonnavoor Hindamisjuhised Lp hindaja! 1. Juhime Teie tähelepanu sellele, et alljärgnevas on 7. 9. klasside olümpiaadi I osa (testi) ning

Rohkem

VRB 2, VRB 3

VRB 2, VRB 3 Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 6) VR - tee ventiil, sise- ja väliskeere 3-tee ventiil, sise- ja väliskeere Kirjeldus Omadused Mullikindel konstruktsioon Mehaaniline snepperühendus täiturmootoriga

Rohkem

Andmeturve

Andmeturve CORBA Sissejuhatus IDL CORBA struktuur Serveri ehitus Objekti adapter Lisateenused MEELIS ROOS 1 CORBA sissejuhatus CORBA Common Object Request Broker Architecture Üldine Objektipäringute Vahendaja Arhitektuur:)

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi ülesehitus Joonis 1 Toetuste veebikaardi vaade Toetuste veebikaardi vaade jaguneb tinglikult kaheks: 1) Statistika valikute osa 2) Kaardiaken Statistika

Rohkem

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Diana Lõvi (SV valdkond) Järgmised e-lõunad: 10. oktoober

Rohkem

6

6 TALLINNA ÕISMÄE GÜMNAASIUMI ÕPPESUUNDADE KIRJELDUSED JA NENDE TUNNIJAOTUSPLAAN GÜMNAASIUMIS Õppesuundade kirjeldused Kool on valikkursustest kujundanud õppesuunad, võimaldades õppe kahes õppesuunas. Gümnaasiumi

Rohkem

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx Toimetulekutoetuse maksmine 2014. 2018. aastal Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakond Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast

Rohkem

HWU_AccountingAdvanced_October2006_EST

HWU_AccountingAdvanced_October2006_EST 10. Kulude periodiseerimine Simulatsioone (vt pt 5) kasutatakse ka juhul, kui soovitakse mõnd saadud ostuarvet pikemas perioodis kulusse kanda (nt rendiarve terve aasta kohta). Selleks tuleb koostada erinevad

Rohkem

(10. kl. I kursus, Teisendamine, kiirusega, kesk.kiirusega \374lesanded)

(10. kl. I kursus, Teisendamine, kiirusega, kesk.kiirusega  \374lesanded) TEISENDAMINE Koostanud: Janno Puks 1. Massiühikute teisendamine Eesmärk: vajalik osata teisendada tonne, kilogramme, gramme ja milligramme. Teisenda antud massiühikud etteantud ühikusse: a) 0,25 t = kg

Rohkem

Makett 209

Makett 209 Veerežiimi muutuste modelleerimine füüsilise ja arvutimudeli abil Karin Robam, Veiko Karu, Ingo Valgma, Helena Lind. TTÜ mäeinstituut Abstrakt Tänapäeval on mitmete keskkonnaprobleemide lahendamiseks ja

Rohkem

Microsoft Word - P6_metsamasinate juhtimine ja seadistamine FOP kutsekeskharidus statsionaarne

Microsoft Word - P6_metsamasinate juhtimine ja seadistamine FOP kutsekeskharidus statsionaarne MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: forvarderioperaatori 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr 6 Mooduli vastutaja: Mooduli õpetajad: Metsamasinate juhtimine ja seadistamine

Rohkem

PISA 2015 tagasiside koolile Tallinna Rahumäe Põhikool

PISA 2015 tagasiside koolile Tallinna Rahumäe Põhikool PISA 215 tagasiside ile Tallinna Rahumäe Põhi PISA 215 põhiuuringus osales ist 37 õpilast. Allpool on esitatud ülevaade i õpilaste testisoorituse tulemustest. Võrdluseks on ära toodud vastavad näitajad

Rohkem

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor 1. 1) Iga tärnike tuleb asendada ühe numbriga nii, et tehe oleks õige. (Kolmekohaline arv on korrutatud ühekohalise arvuga ja tulemuseks on neljakohaline arv.) * * 3 * = 2 * 1 5 Kas on õige, et nii on

Rohkem

Andmebaasid, MTAT loeng Normaalkujud

Andmebaasid, MTAT loeng Normaalkujud Andmebaasid, MTAT.03.264 6. loeng Normaalkujud E-R teisendus relatsiooniliseks Anne Villems Meil on: Relatsiooni mõiste Relatsioonalgebra Kus me oleme? Funktsionaalsete sõltuvuse pere F ja tema sulund

Rohkem

Tala dimensioonimine vildakpaindel

Tala dimensioonimine vildakpaindel Tala dimensioonimine vildakpaindel Ülesanne Joonisel 9 kujutatud okaspuidust konsool on koormatud vertikaaltasandis ühtlase lauskoormusega p ning varda teljega risti mõjuva kaldjõuga (-jõududega) F =pl.

Rohkem