EUROOPA KOMISJON LIIDU VÄLISASJADE JA JULGEOLEKUPOLIITIKA KÕRGE ESINDAJA Strasbourg, JOIN(2019) 5 final ÜHISTEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, EUR

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "EUROOPA KOMISJON LIIDU VÄLISASJADE JA JULGEOLEKUPOLIITIKA KÕRGE ESINDAJA Strasbourg, JOIN(2019) 5 final ÜHISTEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, EUR"

Väljavõte

1 EUROOPA KOMISJON LIIDU VÄLISASJADE JA JULGEOLEKUPOLIITIKA KÕRGE ESINDAJA Strasbourg, JOIN(2019) 5 final ÜHISTEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, EUROOPA ÜLEMKOGULE JA NÕUKOGULE ELi ja Hiina suhete strateegilised väljavaated ET ET

2 I. Sissejuhatus Euroopa Liitu (EL) ja Hiinat seovad püsivad suhted. Nad on kaks kolmest suurimast majandusjõust ja kaubanduspartnerist maailmas. Hiina on nüüd ELi suuruselt teine kaubanduspartner pärast Ameerika Ühendriike ja EL on Hiina suurim kaubanduspartner 1. Mõlema poole eesmärgiks on ulatuslik strateegiline partnerlus, nagu väljendati ELi ja Hiina strateegilises koostöökavas Ent Euroopas tugevneb seisukoht, et Hiina esitatud väljakutsete ja loodud võimaluste tasakaal on muutunud. Viimasel kümnendil on Hiina majanduslik võim ja poliitiline mõju enneolematu ulatuse ja kiirusega suurenenud, peegeldades Hiina püüdlusi saada juhtivaks üleilmseks jõuks. Hiinat ei ole enam võimalik pidada arengumaaks. Tal on kogu maailmas keskne roll ja ta on juhtiv tehnoloogiline jõud. Tema üha suureneva mõjuvõimuga kogu maailmas, sealhulgas Euroopas, peaks kaasnema suurem vastutus reeglitel põhineva rahvusvahelise korra säilitamise eest ning tugevad vastastikused suhted, diskrimineerimiskeeld ja tema süsteemi avatus. Hiina avalikult välja kuulutatud reformikavatsustest lähtuvalt tuleks muuta poliitikat või võtta meetmeid, mis vastavad tema rollile ja kohustustele aastal vastuvõetud Hiinat käsitlev ELi strateegia 3 on ka edaspidi ELi koostöö nurgakivi, luues aluse ELi poliitika muutmisele realistlikumaks, ennast kehtestavamaks ja mitmetahulisemaks 4. Sellega tagatakse, et suhted selle strateegilise partneriga on õiglasel, tasakaalustatud ja vastastikku kasulikul alusel. Samal ajal on Hiina eri poliitikavaldkondades koostööpartner, kellega ELil on paljuski kattuvad eesmärgid, läbirääkimispartner, kellega EL peab leidma huvide tasakaalu, majanduslik konkurent tehnoloogia valdkonna liidrikohale ning alternatiivseid valitsemismudeleid propageeriv süsteemne rivaal. See nõuab paindlikku ja pragmaatilist kogu ELi hõlmavat lähenemisviisi, mis võimaldab huve ja väärtusi põhimõttekindlalt kaitsta. Vahendid ja meetodid, mida EL kasutab koostööks Hiinaga, peaksid sõltuma teemadest ja poliitikavaldkondadest. EL peaks kasutama eri poliitikavaldkondade ja - sektorite vahelisi seoseid, et avaldada suuremat mõjuvõimu oma eesmärkide saavutamisel. ELi vastus peaks põhinema kolmel eesmärgil. Selgelt kindlaks määratud huvidest ja põhimõtetest lähtudes peaks EL süvendama oma koostööd Hiinaga, et edendada ühiseid huve üleilmsel tasandil. EL peaks jõuliselt püüdma luua majandussuhete jaoks tasakaalustatumaid ja vastastikuseid tingimusi. Selleks et pikaajaliselt säilitada oma heaolu, väärtused ja sotsiaalne mudel, peaks ka EL teatavates valdkondades kohandama ennast muutuvate majandustingimustega ning tugevdama oma sisepoliitikat ja tööstuslikku baasi aastal oli EL Hiina suurim kaubanduspartner, Hiinasse imporditud kaupade osakaal oli 13 % (217 miljardit eurot) ning Hiinast eksporditud kaupade osakaal 16 % (332 miljardit eurot). Samal aastal oli Hiina kaupade osakaal ELi-välises ekspordis 11 % (198 miljardit eurot) ja ELi-välises impordis oli Hiina suurim kaubanduspartner: Hiinasse imporditud kaupade osakaal oli 20 % (375 miljardit eurot). 2 ELi ja Hiina strateegiline koostöökava 2020 (2013). 3 Ühisteatis Euroopa Parlamendile ja nõukogule ELi uue Hiinat käsitleva strateegia elemendid, JOIN(2016) 30, , ja nõukogu 18. juuli aasta järeldused ELi Hiinat käsitleva strateegia kohta. 4 EL jätkab ühe Hiina poliitikat. Samuti kinnitab EL, et on valmis jätkama suhete arendamist Taiwaniga, toetades sealse valitsemissüsteemi aluseks olevaid ühiseid väärtusi, nagu nähtud ette Hiinat käsitlevas ELi strateegias, mis võeti vastu aastal. 1

3 Poliitiliste lähenemisviiside õige tasakaalu leidmine on poliitiline otsus, millele peab tähelepanu pöörama Euroopa Ülemkogu. Ei EL ega ükski tema liikmesriik üksi ei suuda tulemuslikult saavutada koos Hiinaga seatud eesmärke, kui ei tegutseta täielikus üksmeeles. Koostöös Hiinaga peavad kõik liikmesriigid nii üksinda kui ka allpiirkondliku koostöö raamistikus, nagu 16+1 formaat, 5 tagama kooskõla ELi õiguse, eeskirjade ja poliitikaga. Käesolevas ühisteatises hinnatakse meie suhete erinevaid mõõtmeid, nende võimalusi ja väljakutseid, samuti nähakse ette kümme konkreetset meedet, mida Euroopa Ülemkogu peaks arutama ja mille ta peaks kinnitama. II. Koostöö Hiinaga, et toetada tõhusat mitmepoolsust ja võidelda kliimamuutustega ELi eesmärk on teha Hiinaga koostööd, et säilitada reeglitepõhine rahvusvaheline kord. Hiina on väljendanud pühendumust õiglasele ja võrdsele üleilmsele valitsemistavale. Samal ajal on Hiina toetus mitmepoolsusele mõnikord valikuline ja põhineb teistsugusel arusaamal reeglitepõhisest rahvusvahelisest korrast. Kuigi Hiina on sageli korranud oma õigustatud soovi reformida ülemaailmset juhtimist, et anda tärkava turumajandusega riikidele suurem osalemisvõimalus ja otsustusõigus, ei ole ta alati tahtnud heaks kiita uusi norme, mis sisaldavad tema suurema rolliga kaasnevat vastutust ja aruandekohustus. Kui valikuliselt säilitatakse teatavaid norme, eelistades neid muudele normidele, siis nõrgestab see eeskirjadepõhise rahvusvahelise korra jätkusuutlikkust. EL on võtnud endale kohustuse toetada tõhusat mitmepoolsust, mille keskmes on Ühinenud Rahvaste Organisatsioon. Hiina on ÜRO Julgeolekunõukogu alaline liige ja saab kasu mitmepoolsest süsteemist. Seega on Hiinal kohustus toetada Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kõiki kolme sammast: inimõigusi, rahu ja julgeolekut ning arengut. ELi ja Hiina suutlikkus teha tulemuslikku koostööd inimõiguste valdkonnas on nende kahepoolsete suhete kvaliteedi oluline mõõdupuu. EL tunnistab Hiina edusamme majanduslike ja sotsiaalsete õiguste valdkonnas. Seevastu inimõiguste olukord Hiinas on halvenemas, eelkõige Xinjiangi Uiguuri autonoomses piirkonnas ning kodaniku- ja poliitiliste õiguste valdkonnas, mida tõendab pidev inimõigusküsimustega tegelevate juristide ja inimõiguslaste tegevuse mahasurumine. ELi kodanike ja muude riikide kodanike inimõigusi Hiinas tuleb kaitsta. Hongkongi erihalduspiirkonna põhiseaduses sätestatud ulatuslikku autonoomiat tuleb austada. ELi ja Hiina ühised kohustused ja huvid üleilmse jätkusuutliku arengu valdkonnas ja kestliku arengu tegevuskava (aastani 2030) raames pakuvad võimalusi tihedamaks koostööks, muu hulgas kolmandates riikides. Hädasti on vaja teha koostööd ja leida kestliku arengu eesmärkide saavutamiseks vajalikud vahendid. Arvestades Hiina märkimisväärseid investeeringuid partnerriikides, peaks ta suurendama oma panust ametliku arenguabi andjana ja koostööpartnerina mitmepoolsetel foorumitel. Sel eesmärgil tuleks algatada dialoog, otsida sünergiaid ja jätkata tööd kestliku arengu eesmärkide rakendamisel kolmandates riikides. 5 Tuntud ka kui Hiina ning Kesk- ja Ida-Euroopa riikide koostöö. 2

4 Kuna ELi liikmesriigid ühiselt on ÜRO rahuvalve eelarve suurimad rahastajad 6 ja Hiina on pärast Ameerika Ühendriike kolmandal kohal, tuleks välja selgitada võimalused jagada töökogemusi selles valdkonnas. 1. meede. EL tugevdab koostööd Hiinaga, et täita ühised kohustused Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kõigi kolme samba inimõigused, rahu ja julgeolek ning areng raames. Kliimamuutuste valdkonnas on Hiina korraga nii maailma suurim CO 2 -reostuse tekitaja kui ka suurim taastuvenergiasse investeerija. EL tervitab Hiina rolli Pariisi kokkuleppe ühe peamise vahendajana. Samal ajal ehitab Hiina mitmes riigis söeküttel töötavaid elektrijaamu. See takistab Pariisi kokkuleppe üleilmsete eesmärkide saavutamist. Hiina on kliimamuutuste valdkonnas ja puhtale energiale üleminekul strateegiline partner, kellega tuleb jätkata tugevate sidemete arendamist juba ainuüksi tema heitkoguste hulga tõttu (umbes 27 % üleilmsetest heitkogustest), mis endiselt suureneb. Meie partnerlus on oluline, et saavutada edu üleilmsete kliimameetmete, puhtale energiale ülemineku ja ookeanide majandamise valdkonnas. Kui Hiina võtaks siduva kohustuse saavutada heitkoguste tipptase enne aastat, annaks see uut hoogu võitlusele kliimamuutustega kooskõlas Pariisi kokkuleppega ja innustaks tegutsema kogu maailmas. Lisaks sellele peaksid EL ja Hiina tugevdama oma koostööd jätkusuutliku rahastamise valdkonnas, et suunata erakapitali jätkusuutlikumasse ja kliimaneutraalsemasse majandusse. 2. meede. Selleks et tulemuslikumalt võidelda kliimamuutustega, kutsub EL Hiinat üles saavutama kooskõlas Pariisi kokkuleppega heitkoguste tipptaseme enne aastat. III. Pühendumus rahvusvahelisele rahule, julgeolekule ja jätkusuutlikule majandusarengule Hiina on ELi strateegiline partner üleilmsete ja rahvusvaheliste ülesannete lahendamisel. Samal ajal ei ole kadunud julgeolekuprobleemid ja erinevused rahvusvahelise õiguse kohaldamisel, hea valitsemistava austamise ja jätkusuutliku majandusarengu valdkonnas. Hiina suudab mängida piirkondlike julgeolekuprobleemide lahendamisel olulist rolli ja tal on kohustus seda teha. Näiteks oli Hiina osalus ja toetus oluline tegur Iraani tuumaenergiat käsitleva ühise laiaulatusliku tegevuskava üle kokkuleppele jõudmisel ning samuti selle täieliku ja tulemusliku rakendamise tagamisel 7. ELi ja Hiina kooskõlastatud lähenemisviisid piraatlusevastastele operatsioonidele Adeni lahes ja Aafrika Sarve piirkonnas on suurendanud meresõidu turvalisust nendes piirkondades. Poliitilise usalduse suurendamiseks on vaja koostööd jätkata. Hiinal on oluline roll Korea Rahvademokraatliku Vabariigi tuumarelvavabaks piirkonnaks muutmise tagamisel. EL tahab teha Hiinaga koostööd ka Afganistani tulevase rahuprotsessi toetamisel ja rohingjade kriisi lahendamisel Myanmaris. Hiina merinõuded Lõuna-Hiina meres ja keeldumine Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni mereõiguse konventsiooni kohaselt tehtud siduvate vahekohtu otsustega nõustumisest mõjutavad rahvusvahelist õiguskorda ja muudavad keerulisemaks nende pingete 6 Ajavahemikul moodustas ELi 28 liikmesriigi ühine osakaal 31,96 % rahuvalve eelarvest. Hiina osakaal oli 10,24 %. 7 Muu hulgas Araki reaktori moderniseerimise projekti töörühma ühise juhtimise teel ja jõupingutuste kaudu tagada sanktsioonide kaotamisest saadava kasu säilitamine. 3

5 lahendamise, mis mõjutavad ELi majandushuvide seisukohast olulisi mereteesid 8. Need on ka vastuolus Hiina nõuetega esindatusele Arktika-küsimustes. Hiina suurenev sõjaline võime koos tema tervikliku visiooniga ja püüdlustega omada aastaks tehnoloogiliselt kõige moodsamaid relvajõude kujutavad endast ELile julgeolekuprobleeme juba lühikese kuni keskmise ajavahemiku jooksul. Nii sektoriülesed hübriidohud, sealhulgas teabetegevus, kui ka suured sõjalised õppused kahjustavad usaldust ja on väljakutseks ELi julgeolekule ning nendega tuleb tegeleda meie vastastikuste suhete raames. 3. meede. EL süvendab koostööd Hiinaga rahu ja julgeoleku valdkonnas, lähtudes positiivsest koostööst seoses Iraani tuumaenergiat käsitleva ühise laiaulatusliku tegevuskavaga. Hiina äri- ja investeerimistegevus kolmandates riikides, sealhulgas Lääne-Balkani riikides, ELi naabruses asuvates riikides ja Aafrikas on laienenud. Hiina investeeringud on toetanud majanduskasvu paljudes sihtriikides. Samal ajal tehakse neid investeeringuid sotsiaal-majandusliku ja rahalise jätkusuutlikkuse sisukohalt sageli hooletult ning need võivad põhjustada suure võlakoormuse ning strateegiliste varade ja vahendite kontrolli ülemineku. Nii kahjustatakse jõupingutusi edendada head sotsiaalset ja majandusjuhtimist ning eelkõige õigusriigi põhimõtet ja inimõigusi. Samuti ei ole Euroopa äriühingutel võrdseid võimalusi, kui nad konkureerivad kolmandate riikide turgudel Hiina äriühingutega, millel on juurdepääs riikliku tagatisega laenudele ja ekspordikrediidile eelistingimustel ning mis rakendavad erinevaid äriühingu- ja tööstandardeid. Sellega seoses peaks EL jätkama koostöös kolmandate riikidega ja veelgi jõulisemalt stabiilsuse, jätkusuutliku majandusarengu ja hea valitsemistava austamise edendamist. Hiina suurem osalus rahvusvahelisel tasandil võib luua ELi jaoks esmatähtsates piirkondades, näiteks Aafrikas, suurepäraseid võimalusi kolmepoolseks koostööks ja positiivseks kaasatuseks, kui see järgib nõudlust ja põhineb vastastikustel huvidel ja mõistmisel. EL kutsub Hiinat üles suurendama võla läbipaistvust ja jätkusuutlikkust G20 jätkusuutliku rahastamise tegevussuuniste rakendamise kaudu ja toetama Pariisi klubi püsivaid jõupingutusi arenevatel turgudel tegutsevate võlausaldajate kaasamiseks. Lääne-Balkani riikides ja ELi naabruses asuvates riikides on EL eelkõige huvitatud oma laienemis- ja naabruspoliitika tulemuslikumast elluviimisest, sest nii on võimalik tugevdada partnerite vastupidavust ja tagada ELi väärtuste, normide ja standardite täielik järgimine eelkõige põhivaldkondades, nagu õigusriigi põhimõte, riigihanked, keskkond, energeetika, taristu ja konkurents. Selleks tuleb täielikult rakendada õiguslikult siduvad rahvusvahelised lepingud 9 ja seada esikohale laienemisprotsessi asjaomased läbirääkimispeatükid, et suunata reforme kindlakäelisemalt. Selleks et rahaliselt toetada ELi eesmärke ja edendada erasektori investeeringuid, tuleb jõuda kiiresti kokkuleppele järgmise mitmeaastase finantsraamistiku 8 Vt kõrge esindaja poolt 15. juulil aastal ELi nimel tehtud avaldus seoses vahekohtu otsusega Filipiini Vabariigi ja Hiina Rahvavabariigi vahelises vaidluses. 9 Nagu stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingud ning põhjalikud ja laiaulatuslikud vabakaubanduspiirkonnad. 4

6 välisrahastamisvahendites. See hõlmab ühinemiseelse abi rahastamisvahendit 10 ning naabruspoliitika, arengu- ja rahvusvahelise koostöö rahastamisvahendit koos Euroopa Kestliku Arengu Fond+-ga, eelkõige aga kavandatud investeeringugarantiid (60 miljardit eurot) 11. ELi Euroopa ja Aasia ühendamise strateegia 12 loob selge raamistiku usaldusväärseks koostööks meie partneritega, võimaldades liidul saavutada rahvusvaheliste normide ja standardite alusel koostoime liidu ja kolmandate riikide vahel, sealhulgas Hiinaga, transpordi, energeetika ja digitaalse ühenduvuse valdkondades. ELi koostöö peamised põhimõtted ühenduvuse valdkonnas on rahaline ja sotsiaalne jätkusuutlikkus, keskkonnasäästlikkus, läbipaistvus, avatud riigihanked ja võrdsed võimalused. ELi ja Hiina ühenduvusplatvorm kujutab endast esimest võimalust tugevdada koostööd ning töötada üksteist toetades ja läbipaistvalt. Platvormi tegevust tuleks laiendada. Selle eesmärk on edendada jätkusuutlikke transpordikoridore, mis põhinevad üleeuroopalise transpordivõrgu tegevuspõhimõtetel. Asjaolu, et viivitamata algatati uuring ELi ja Hiina vaheliste raudteekoridoride kohta, on heaks näiteks üleeuroopalise transpordivõrgu tegevuspõhimõtetega koostoime loomise võimalusest meede. Selleks et kaitsta oma huve stabiilsuse, jätkusuutliku majandusarengu ja hea valitsemistava valdkonnas partnerriikides, kavatseb EL otsustavamalt kohaldada olemasolevaid kahepoolseid lepinguid ja rahastamisvahendeid ning teha Hiinaga koostööd selleks, et järgida samu põhimõtteid ELi Euroopa ja Aasia ühendamise strateegia rakendamise kaudu. IV. Tasakaalustatumate ja vastastikuste kaubandus- ja investeerimissuhte kujundamine EL ja Hiina on teineteisele strateegilise tähtsusega turud, nendevahelise kaubanduse maht on päevas keskmiselt üle 1 miljardi euro. Hiina kasvav siseturg ja majanduslik osatähtsus loovad olulisi võimalusi. Hiina on ELi jaoks muutunud ka järjest suuremaks strateegiliseks konkurendiks, kuid ei ole taganud ELile pääsu oma turule võrdsetel tingimustel ega võrdseid võimalusi. Hiina suurenev majanduslik osatähtsus suurendab Hiina majandussüsteemi moonutuste ja võimaliku äkilise majanduslanguse negatiivse mõju ülekandumise ohtu maailmamajanduse jaoks. ELi lähenemisviis suhetes Hiinaga peaks seetõttu arvestama Hiina majanduse muutuva iseloomuga. Hiina ennetavad ja riigi juhitavad tööstus- ja majandusstrateegiad, nagu Made in China on seadnud eesmärgiks arendada välja kohalikud tippettevõtted ja aidata neil 10 Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse ühinemiseelse abi rahastamisvahend (IPA III), COM (2018) 465 final, Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse naabruspoliitika, arengu- ja rahvusvahelise koostöö rahastamisvahend, COM (2018) 460 final, Ühisteatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele, Regioonide Komiteele ning Euroopa Investeerimispangale Euroopa ja Aasia ühendamine ELi strateegia põhielemendid, JOIN(2018) 31, Määrus (EL) 1315/2013 üleeuroopalise transpordivõrgu arendamist käsitlevate liidu suuniste kohta, ELT L 348, , lk Edendades järgmisi sektoreid: arenenud infotehnoloogia tööstus, masinaehitus ja robootika, kosmose- ja lennundusvarustus, laevamehaanika varustus ja kõrgtehnoloogilised laevad, arenenud raudteetranspordi varustus, energiasäästlikud sõidukid ja taastuvenergia, põllutöömasinad ja -varustus, uued materjalid, 5

7 saada üleilmseteks liidriteks strateegilistes kõrgtehnoloogilistes sektorites. Hiina hoiab siseturgu oma parimate ettevõtete jaoks, kaitstes neid konkurentsi eest turu valikulise avamise, litsentsimise ja muude investeerimispiirangutega; suurte toetustega nii riigi omandis olevatele kui ka erasektori ettevõtetele; oma hanketuru sulgemisega; lokaliseerimisnõuetega, sealhulgas andmete jaoks; kodumaiste ettevõtjate eelistamisega intellektuaalomandi ja muude siseriiklike õigusnormide kaitsel ja nende õiguskaitse tagamisel ning välismaiste ettevõtete juurdepääsu piiramisega riigi rahastatud programmidele. ELi operaatorid peavad vastama Hiina turule sisenemiseks rangetele nõuetele, näiteks looma kohaliku ettevõttega ühisettevõtte või siirdama esmatähtsa tehnoloogia Hiina partnerile. Üks sektoritest, kus vastastikuse turulepääsu puudumine on eriti ilmne, on finantsteenuste sektor. Hiina finantstehnoloogia ja internetimaksetega tegelevad ettevõtted, krediitkaarte väljastavad ettevõtted, pangad ja kindlustusandjad suurendavad oma kohalolu ELis, kuid Euroopa ettevõtjatel keelatakse Hiina turule siseneda. Arvestades meie kaubavahetuse ja investeerimissidemete ulatust, on oluline luua tasakaalustatumad ja vastastikused majandussuhted. Selleks saab kasutada erinevaid vahendeid, nagu teha Hiinaga koostööd rahvusvahelistel foorumitel, et eeskirju ajakohastada, ning saavutada otsustavat edu kahepoolsetel läbirääkimistel, kuid ka kasutades selliseid vahendeid nagu hiljuti ajakohastatud ja tugevdatud kaubanduse kaitsemeetmed. Maailma Kaubandusorganisatsioon on mitmepoolse kaubandussüsteemi nurgakivi, kuid selle eeskirju tuleb ajakohastada ja täita mõned lüngad, et tagada võrdsed võimalused ja kaotada ebaõiglased tavad, mida Hiina kasutab. Hiina peaks nende jõupingutustega konstruktiivselt tegelema, sealhulgas Maailma Kaubandusorganisatsiooni reformimise ühise töörühma kaudu, mis loodi aastal toimunud ELi-Hiina tippkohtumise raames. Selles valdkonnas on tähtsaim prioriteet ja Hiina pühendumuse indikaator läbirääkimiste alustamine tööstussubsiidiumide üle rangema kontrolli kehtestamiseks. Väga tähtis on ka liikumine sunniviisilise tehnosiirde kaotamise suunas. Alates aastast on peetud läbirääkimisi ulatusliku investeerimislepingu sõlmimiseks. See leping oleks peamine vahend investeerimissuhete tasakaalustamisel ning Hiinas tegutsevate ELi äriühingute õiglase ja võrdse kohtlemise tagamisel, samuti aitaks see tagada Hiina äriühingutele õiguskindluse ühtsel turul. Pooled peaksid tegema aasta jooksul läbirääkimistel olulisi edusamme, et sõlmida ulatuslik leping aastal ELi ja Hiina kahepoolse lennundusohutuslepingu allakirjutamine lähinädalatel edendab kauplemist lennukite ja seotud toodetega ning tagab lennuohutuse kõrgeima taseme. Geograafilisi tähiseid käsitleva lepingu kiire sõlmimine on oluline, et tagada geograafiliste tähiste vastastikune tunnustamine teineteise turul. ELi põllumajandustoodete ja toiduainete ekspordi suhtes Hiinasse kohaldatakse diskrimineerivaid, ettearvamatuid ja koormavaid menetlusi, esineb ülemääraseid viivitusi ja tehakse teadusliku põhjenduseta otsuseid. Lisaks käimasolevatele läbirääkimistele kavatseb komisjon arutada liikmesriikidega praegusi menetlusi, mille eesmärk on pidada läbirääkimisi üksmeelselt. Hiina peaks kohtlema ELi põllumajandustoodete ja toiduainete ekspordi valdkonnas kui tervikut, kohaldades piirkondadeks jaotamise põhimõtet. bioloogilised ravimid ja kõrgefektiivsed ravimid. Vt: 中国制造 2025 ( Made in China 2025 ), riiginõukogu, 8. mai

8 Eespool kirjeldatu demonstreerib Hiina pühendumust luua vastastikku kasu toovad majandussuhted. 7

9 5. meede. Selleks et luua tasakaalustatumad ja vastastikused majandussuhted, kutsub EL Hiinat üles järgima ELi ja Hiina ühiseid kohustusi. See hõlmab Maailma Kaubandusorganisatsiooni reformimist, eelkõige subsiidiumide ja sunniviisilise tehnosiirde valdkonnas, ning aastaks kahepoolse investeerimislepingu sõlmimist, võimalikult kiiresti geograafilisi tähiseid käsitleva lepingu sõlmimist ja lähinädalatel lennundusohutuslepingu sõlmimist. ELil on avatud hanketurg, mis on suurim kogu maailmas. Samas puutuvad ELi äriühingud sageli kokku raskustega, kui nad püüavad siseneda kas Hiina või mõne muu kolmanda riigi hanketurule, eelkõige sektorites, kus ELi äriühingud on väga konkurentsivõimelised (nt transpordivarustus, telekommunikatsioon, elektrienergia tootmine, meditsiiniseadmed ja ehitusteenused). Niisugune protektsionism levib üha enam. Muudetud komisjoni ettepanek rahvusvaheliste hangete instrumendi (IPI) kohta 15 esitati Euroopa Parlamendile ja nõukogule aasta jaanuaris. Selle määrusega suurendataks ELi mõjuvõimu läbirääkimistel vastastikkuse ja turgude avamise üle, luues ELi ettevõtetele uusi võimalusi. 6. meede. Selleks et edendada vastastikkust ja luua hankevõimalusi Hiinas, peaksid Euroopa Parlament ja nõukogu rahvusvaheliste hangete instrumendi vastu võtma enne aasta lõppu. V. Liidu konkurentsivõime parandamine ja võrdsete võimaluste tagamine EL vajab ennetavat lähenemisviisi, et tugevdada oma majanduslikku konkurentsivõimet ja tagada võrdsed võimalused. Ta jätkab konkreetsete meetmete võtmist, et tugevdada ühtset turgu, sealhulgas selle suutlikkust suunata investeeringud sinna, kus on kaalul ELi strateegilised huvid. Üks ühtse turu peamisi saavutusi on ühtne riigihanketurg. Kogu ELi hõlmav pakkumiskutsete avaldamine tagab läbipaistvuse ja loob võimalused ettevõtetele kogu ELis. Eeskirjade parem rakendamine tagab kvaliteedi ja turvalisuse protsessi kõikidel etappidel, kulutõhususe ja projektide jätkusuutlikkuse. Kuna oluline osa ELi majandusse tehtud avaliku sektori investeeringutest tehakse riigihangete kaudu (igal aastal 2 triljonit eurot, mis moodustab 14 % ELi SKPst), võib strateegilisemal lähenemisviisil olla suur mõju. Riigihanketurud muutuvad üha üleilmsemaks. Seda silmas pidades võiks olla kasu strateegilisemast ELi lähenemisviisist ELi riigihankeraamistikule, et aidata kindlaks teha ja kõrvaldada takistused ja kitsaskohad, mis ei luba võrdseid võimalusi praktikas rakendada. Näiteks võiks eeskirjad uuesti läbi vaadata või nende kohaldamist karmistada selleks, et ELis rahvusvaheliste lepingute 16 alusel korraldatud riigihankemenetlused vastaksid aluslepingus sätestatud läbipaistvust ja võrdset kohtlemist käsitlevatele 15 Muudetud ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus kolmandate riikide kaupade ja teenuste juurdepääsu kohta liidu riigihangete siseturule ning selliste menetluste kohta, millega toetatakse läbirääkimisi liidu kaupade ja teenuste juurdepääsu üle kolmandate riikide riigihanketurgudel, COM (2016) 034 final, Praeguste eeskirjade kohaselt viiakse koostöös kolmandate riikidega toimuvad projektid ellu rahvusvaheliste lepingute kaudu. Selliste lepingute kohaselt võivad pooled kokku leppida riigihangete erieeskirjad. Sellisel juhul ei kohaldata ELi riigihankeinstrumente, kuid riigihangete erieeskirjad peavad olema kooskõlas aluslepingus sätestatud läbipaistvust ja võrdset kohtlemist käsitlevate põhimõtetega. 8

10 põhimõtetele. ELi vahenditest rahastatavate projektide riigihangete korral tuleks tagada kõrge kvaliteeditase, turvalisus, jätkusuutlikkus ja sotsiaalne vastutus. Lisaks sellele avaldab komisjon suunised välismaiste pakkujate ja kaupade osalemist ELi hanketurul käsitleva õigusraamistiku kohta, võttes arvesse ELi ja rahvusvahelisi norme riigihangete valdkonnas (sealhulgas põhjendamatult madala maksumusega pakkumuste kohta) ning turvalisuse, töö- ja keskkonnaõiguse norme ja riigiabi eeskirju. 7. meede. Selleks et tagada, et arvestatakse nii hinna kui ka kõrgetasemeliste töö- ja keskkonnaõiguse normidega, avaldab komisjon aasta keskpaigaks suunised välismaiste pakkujate ja kaupade osalemise kohta ELi hanketurul. Komisjon ja liikmesriigid koostavad enne aasta lõppu ülevaate praeguse raamistiku rakendamise kohta, et selgitada välja kitsaskohad. ELi poliitikavahendid ei võimalda täielikult kõrvaldada välisriikide valitsuste antud subsiidiumide mõju ELi siseturul. ELi konkurentsipoliitika vahendeid kohaldatakse ilma kedagi diskrimineerimata kõikide majandustegevuses osalejate suhtes nende päritoluriigist olenemata. ELi riigiabi eeskirju kohaldatakse ainult liikmesriikide antud abi suhtes. Samuti ei luba ELi ühinemiskontrolli eeskirjad komisjonil sekkuda Euroopa äriühingu omandamise korral ainuüksi põhjusel, et ostja on saanud välisriigi subsiidiume. Kaubanduse kaitsemeetmeid on võimalik kohaldada subsiidiumide korral, mis mõjutavad ELi imporditud toodete hinda. Need kaitsemeetmed ei hõlma siiski kolmandate riikide antud ebaõiglaste subsiidiumide või toetuste kõiki mõjusid. Selleks et need puudujäägid kõrvaldada, on vaja kindlaks teha, kuidas EL saaks nõuetekohaselt tegeleda välisriikide omandi ja välismaiste äriühingute rahastuse moonutava mõjuga ELi siseturul. 8. meede. Selleks et täielikult kõrvaldada välisriikide omandi ja rahastamise moonutav mõju siseturul, teeb komisjon enne aasta lõppu kindlaks, kuidas kõrvaldada olemasolevad lüngad ELi õiguses. Uue tööstuspoliitika strateegia 17 kontekstis peaks EL edendama piiriülest tööstuskoostööd, kuhu on kaasatud tugevad Euroopa osalejad ja mis koondub strateegiliste väärtusahelate ümber, mis on ELi tööstusalase konkurentsivõime ja strateegilise sõltumatuse jaoks kesksel kohal. Üleeuroopalist huvi pakkuvate tähtsate projektide strateegilise foorumi tegevusel on oluline roll, samuti tuleb ühiselt ellu viia sellised algatused nagu hiljuti kokku lepitud ELi kooskõlastatud kava, mis käsitleb tehisintellekti, 18 ja Euroopa akuliidu projekt Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, Euroopa Ülemkogule, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele, Regioonide Komiteele ning Euroopa Investeerimispangale Investeerimine aruka, innovatiivse ja jätkusuutliku tööstuse nimel Uus ELi tööstuspoliitika strateegia, COM (2017) 0479 final, Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, Euroopa Ülemkogule, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele Tehisintellekti käsitlev kooskõlastatud kava, COM (2018) 795 final, Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele Liikuvus Euroopas Säästev liikuvus Euroopas ohutu, ühendatud ja keskkonnahoidlik, 2. lisa: Strateegiline tegevuskava akude kohta, COM (2018) 293 final,

11 Võttes aluseks tehisintellekti käsitleva Euroopa strateegia 20, nähakse kooskõlastatud kavas ette rida operatiivmeetmeid, mille eesmärk on maksimeerida investeeringute mõju ja aidata Euroopal saada maailmas juhtivaks piirkonnaks tipptasemel, eetilise ja turvalise tehisintellekti arendamisel ja kasutuselevõtul. Need ühismeetmed keskenduvad eelkõige investeeringute suurendamisele, tehes kättesaadavaks rohkem andmeid, toetades talente ja tagades usalduse. Tihedam ja tulemuslikum koostöö on oluline, et viia ellu ELi väärtuspõhine lähenemisviis, mis käsitleb inimkeskset ja usaldusväärset tehisintellekti, sest see on üldise heakskiidu põhitingimus aasta mais vastu võetud strateegiline tegevuskava akude kohta seab eesmärgiks luua Euroopas konkurentsivõimeline, jätkusuutlik ja uuenduslik akude ökosüsteem, mis hõlmab kogu väärtusahelat. Akud on energia salvestamise ja keskkonnahoidliku liikuvuse jaoks kesksel kohal ning need on strateegilise tähtsusega ELi tööstuse moderniseerimisel. Erilist tähelepanu pööratakse usaldusväärsele toorainega varustamisele ja haruldastele muldmetallidele juurdepääsule. Selleks et tagada ELi ettevõtete pikaajaline konkurentsivõime, sealhulgas valdkondades, kus ELi ettevõtetel puudub vastastikune turulepääs, vajab EL ambitsioonikat programmi Euroopa horisont, 21 milles võivad osaleda kolmandad riigid ja rahvusvahelised organisatsioonid ning mis võimaldab ELil olla üleilmsete teadusuuringute ja innovatsiooni esirinnas. See peaks sisaldama ka tulemuste kasutamise selgeid eeskirju ja võimaldama tulemusliku vastastikuse juurdepääsu teadus- ja arendustegevuse rahastamisele. Komisjon kutsub Euroopa Parlamenti ja nõukogu üles programmi Euroopa horisont suhtes kiiresti kokku leppima. VI. Elutähtsa infrastruktuuri ja tehnoloogiabaasi julgeoleku tugevdamine Välisinvesteeringud strateegilistes sektorites, elutähtsate varade, tehnoloogia ja taristu omandamine ELis, osalemine ELi standardite kehtestamises ja elutähtsate seadmete tarnimises võivad ohustada ELi julgeolekut. See puudutab eelkõige elutähtsat infrastruktuuri, nagu 5G võrke, mis on olulised meie tuleviku jaoks ja peavad olema täiesti turvalised. 5G võrgud on tulevikus meie ühiskonna ja majanduse selgrooks, ühendades miljardeid objekte ja süsteeme, sealhulgas tundlikke info- ja kommunikatsioonitehnoloogia süsteeme elutähtsates sektorites. Kui 5G võrk on haavatav, saab seda ära kasutada, et süsteemi ja digitaalset taristut kahjustada ja tekitada väga suurt kahju. Mitu ELi vahendit, sealhulgas võrgu- ja infoturbe direktiiv, 22 hiljuti heaks kiidetud küberturvalisust käsitlev õigusakt 23 ja 20 Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, Euroopa Ülemkogule, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele Tehisintellekt Euroopa huvides, COM (2018) 237 final, Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm Euroopa horisont ning kehtestatakse selle osalemis- ja levitamiseeskirjad, COM (2018) 435 final, Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. juuli aasta direktiiv (EL) 2016/1148 meetmete kohta, millega tagada võrgu- ja infosüsteemide turvalisuse ühtlaselt kõrge tase kogu liidus, ELT L 194, , lk Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb ENISAt ehk ELi küberturvalisuse ametit, millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 526/2013 ja mis käsitleb info- ja kommunikatsioonitehnoloogia küberturvalisuse sertifitseerimist ( küberturvalisust käsitlev õigusakt ), COM (2017) 0477 final,

12 Euroopa elektroonilise side seadustik 24 loovad võimaluse süvendada koostööd, et võidelda küberrünnetega ja võimaldada ELil majanduse ja ühiskonna kaitseks ühiselt tegutseda. Pärast Euroopa Ülemkogu kohtumist võtab komisjon vastu soovituse ELi ühise lähenemisviisi kohta 5G võrkude turvariskidele. Selle aluseks on kooskõlastatud ELi riskihindamine ja riskijuhtimismeetmed, tulemuslik koostöö- ja teabevahetusraamistik ning ühine ELi olukorrateadlikkus, mis hõlmab elutähtsaid suhtlusvõrgustikke. 8. märtsil 2019 tegid komisjon ja kõrge esindaja ettepaneku kehtestada küberrünnetega võitlemiseks horisontaalne karistuste kohaldamise kord. Kavandatav kord on üleilmse ulatusega ja võimaldab ELil paindlikult reageerida, olenemata sellest, millisest asukohast küberründed tehti ning kas teo toimepanija on riigivõimuga seotud või mitte. See karistuste kohaldamise kord võimaldaks pärast vastuvõtmist liidul väga mõjusalt reageerida küberrünnetele, mis ohustavad ELi, selle liikmesriikide ja nende kodanike puutumatust ja turvalisust. EL toetab mitmepoolseid jõupingutusi, eelkõige G20 raames, et edendada vaba ja turvalist andmevoogude liikumist, mille aluseks on range eraelu puutumatuse kaitse seoses isikuandmetega. 9. meede. Selleks et kaitsta elutähtsat digitaalset taristut võimalike tõsiste julgeolekumõjude eest, on vaja ELi ühist lähenemisviisi 5G võrkude turvalisusele. Esimese sammuna esitab Euroopa Komisjon pärast Euroopa Ülemkogu kohtumist selle kohta soovituse. Uus määrus, millega luuakse liitu tehtavate välismaiste otseinvesteeringute taustauuringute raamistik, jõustub aasta aprillis ja seda hakatakse täielikult kohaldama aasta novembris 25. Tegemist on mõjuva vahendiga, et avastada elutähtsatesse varadesse, tehnoloogiatesse ja taristusse tehtud välisinvesteeringuid ja parandada teadlikkust neist. See võimaldab kindlaks teha ja kõrvaldada julgeolekuohud ning avaliku korra ohustamise, mida põhjustab varade omandamine tundlikes sektorites. Liikmesriigid peaksid kasutama määruse jõustumise ja kohaldamise alguse vahelist ajavahemikku selleks, et teha oma siseriiklikes menetlustes ja õigusnormides vajalikud muudatused ning näha ette haldusstruktuur, mis on vajalik ELi tasandil tulemusliku koostöö tagamiseks komisjoniga vastavalt kehtestatud korrale. 10. meede. Selleks et avastada julgeolekuriske, mis tulenevad välisinvesteeringutest, mida tehakse elutähtsatesse varadesse, tehnoloogiasse ja taristusse, ja suurendada teadlikkust nendest riskidest, peaksid liikmesriigid tagama välismaiste otseinvesteeringute taustauuringute määruse kiire, täieliku ja tulemusliku rakendamise. ELi õigusnormid, mis käsitlevad kahesuguse kasutusega kaupade ekspordikontrolli, võimaldavad liidul jälgida esmatähtsate tehnoloogiate eksporti ja seda julgeoleku kaalutlustel kontrollida. Komisjoni ettepanek ekspordikontrolli määruse 26 ajakohastamise kohta sisaldab sätteid, mis käsitlevad küberturvalisust ja jälgimistehnoloogiat. Määrusega 24 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri aasta direktiiv (EL) 2018/1972, millega kehtestatakse Euroopa elektroonilise side seadustik, ELT L 321, , lk Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse liitu tehtavate välismaiste otseinvesteeringute taustauuringute raamistik (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata). 26 Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse liidu kord kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi, edasitoimetamise, vahendamise, tehnilise abi ja transiidi kontrollimiseks (uuesti sõnastatud), COM(2016) 616 final,

13 suurendataks ELi suutlikkust kohaneda esilekerkivate turvariskide ja tehnoloogia kiire arenguga ning kõnealuseid riske vähendada. Komisjon kutsub Euroopa Parlamenti ja nõukogu üles ajakohastatud ELi õigusnorme ekspordikontrolli kohta võimalikult kiiresti vastu võtma. VII. Järeldused Komisjon ja kõrge esindaja kutsuvad Euroopa Ülemkogu kinnitama järgmisi meetmeid. 1. meede. EL tugevdab koostööd Hiinaga, et täita ühised kohustused Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kõigi kolme samba inimõigused, rahu ja julgeolek ning areng raames. 2. meede. Selleks et tulemuslikumalt võidelda kliimamuutustega, kutsub EL Hiinat üles saavutama kooskõlas Pariisi kokkuleppega heitkoguste tipptaseme enne aastat. 3. meede. EL süvendab koostööd Hiinaga rahu ja julgeoleku valdkonnas, lähtudes positiivsest koostööst seoses Iraani tuumaenergiat käsitleva ühise laiaulatusliku tegevuskavaga. 4. meede. Selleks et kaitsta oma huve stabiilsuse, jätkusuutliku majandusarengu ja hea valitsemistava valdkonnas partnerriikides, kavatseb EL otsustavamalt kohaldada olemasolevaid kahepoolseid lepinguid ja rahastamisvahendeid ning teha Hiinaga koostööd selleks, et järgida samu põhimõtteid ELi Euroopa ja Aasia ühendamise strateegia rakendamise kaudu. 5. meede. Selleks et luua tasakaalustatumad ja vastastikused majandussuhted, kutsub EL Hiinat üles järgima ELi ja Hiina ühiseid kohustusi. See hõlmab Maailma Kaubandusorganisatsiooni reformimist, eelkõige subsiidiumide ja sunniviisilise tehnosiirde valdkonnas, ning aastaks kahepoolse investeerimislepingu sõlmimist, võimalikult kiiresti geograafilisi tähiseid käsitleva lepingu sõlmimist ja lähinädalatel lennundusohutuslepingu sõlmimist. 6. meede. Selleks et edendada vastastikkust ja luua hankevõimalusi Hiinas, peaksid Euroopa Parlament ja nõukogu rahvusvaheliste hangete instrumendi vastu võtma enne aasta lõppu. 7. meede. Selleks et tagada, et arvestatakse nii hinna kui ka kõrgetasemeliste töö- ja keskkonnaõiguse normidega, avaldab komisjon aasta keskpaigaks suunised välismaiste pakkujate ja kaupade osalemise kohta ELi hanketurul. Komisjon ja liikmesriigid koostavad enne aasta lõppu ülevaate praeguse raamistiku rakendamise kohta, et selgitada välja kitsaskohad. 8. meede. Selleks et täielikult kõrvaldada välisriikide omandi ja rahastamise moonutav mõju siseturul, teeb komisjon enne aasta lõppu kindlaks, kuidas kõrvaldada olemasolevad lüngad ELi õiguses. 9. meede. Selleks et kaitsta elutähtsat digitaalset taristut võimalike tõsiste julgeolekumõjude eest, on vaja ELi ühist lähenemisviisi 5G võrkude turvalisusele. Esimese sammuna esitab Euroopa Komisjon pärast Euroopa Ülemkogu kohtumist selle kohta soovituse. 10. meede. Selleks et avastada julgeolekuriske, mis tulenevad välisinvesteeringutest, mida tehakse elutähtsatesse varadesse, tehnoloogiasse ja taristusse, ja suurendada teadlikkust 12

14 nendest riskidest, peaksid liikmesriigid tagama välismaiste otseinvesteeringute taustauuringute määruse kiire, täieliku ja tulemusliku rakendamise. 13

Euroopa Ülemkogu Brüssel, 22. märts 2019 (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 MÄRKUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Saaja: Delegatsioonid Teema: Euroo

Euroopa Ülemkogu Brüssel, 22. märts 2019 (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 MÄRKUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Saaja: Delegatsioonid Teema: Euroo Euroopa Ülemkogu Brüssel, 22. märts 2019 (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 MÄRKUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Saaja: Delegatsioonid Teema: Euroopa Ülemkogu kohtumine (21. ja 22. märts 2019) Järeldused

Rohkem

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM 179 ECOFIN 384 SOC 346 COMP 257 ENV 339 EDUC 165 RECH

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 13. juuni 2019 (OR. en) 10258/19 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Nõukogu Eelmise dok nr: 9921/19 Teema: L

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 13. juuni 2019 (OR. en) 10258/19 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Nõukogu Eelmise dok nr: 9921/19 Teema: L Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 13. juuni 2019 (OR. en) 10258/19 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Nõukogu Eelmise dok nr: 9921/19 Teema: LIMITE CONUN 68 ONU 63 DEVGEN 124 SUSTDEV 94 COJUR 5

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone,

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november 2017 13939/17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 8. ja 10. november 2017 (10.00, 11.30) KOLMAPÄEV,

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

COM(2017)472/F1 - ET

COM(2017)472/F1 - ET EUROOPA KOMISJON Brüssel, 13.9.2017 COM(2017) 472 final Soovitus: NÕUKOGU OTSUS, millega antakse luba alustada läbirääkimisi Austraaliaga vabakaubanduslepingu sõlmimise üle {SWD(2017) 292} {SWD(2017) 293}

Rohkem

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 9.2.2015 B8-0098/7 7 Punkt 4 4. kutsub Ameerika Ühendriike üles uurima LKA üleviimise ja salajase kinnipidamise programmide käigus korda saadetud mitmeid inimõiguste rikkumisi ja esitama nende kohta süüdistusi

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.1.2014 COM(2014) 46 final 2014/0021 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS 30. juunil 2005 Haagis sõlmitud kohtualluvuse kokkuleppeid käsitleva konventsiooni Euroopa Liidu nimel heakskiitmise

Rohkem

TA

TA 8.3.2019 A8-0009/ 001-024 MUUDATUSTEPANEKUD 001-024 Transpordi- ja turismikomisjon Raport Karima Delli A8-0009/2019 Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaa

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaa Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisjoni dok nr: Teema: Euroopa

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Luxembourg, 25. juuni 2019 (OR. en) 10621/19 CONOP 66 CODUN 14 CFSP/PESC 514 MENETLUSE TULEMUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat K

Euroopa Liidu Nõukogu Luxembourg, 25. juuni 2019 (OR. en) 10621/19 CONOP 66 CODUN 14 CFSP/PESC 514 MENETLUSE TULEMUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat K Euroopa Liidu Nõukogu Luxembourg, 25. juuni 2019 (OR. en) 10621/19 CONOP 66 CODUN 14 CFSP/PESC 514 MENETLUSE TULEMUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Kuupäev: 25. juuni 2019 Saaja: Teema: Delegatsioonid

Rohkem

AM_Com_LegReport

AM_Com_LegReport Euroopa Parlament 2014-2019 Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon 2018/0254(COD) 11.10.2018 MUUDATUSTEPANEKUD 36 200 Raporti projekt Antonio López-Istúriz White (PE627.566v01-00) Ettepanek võtta vastu Euroopa

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu 3399. istung (MAJANDUS- JA RAHANDUSKÜSIMUSED) 19. juunil 2015

Rohkem

PA_Legam

PA_Legam EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Rahvusvahelise kaubanduse komisjon 7.10.2013 2013/0089(COD) ARVAMUS Esitaja: rahvusvahelise kaubanduse komisjon Saaja: õiguskomisjon Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 19. juuni 2019 (12.30) 1. Päevakorra

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald 8.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 155/11 EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU SOOVITUS, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECV) loomise kohta (EMPs kohaldatav tekst)

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS

ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS tsükkel on Euroopa Liidu

Rohkem

CDT

CDT Turukuritarvituse suunised määruse Kaubatuletisinstrumentide turgude või seotud hetketurgudega seonduvaid kaubatuletisinstrumente käsitleva siseteabe määratlemise teave 17/01/2017 ESMA/2016/1480 ET Sisukord

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (

EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ ( EUROOPA KOMISJON Strasbourg, 10.1.2017 COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (teenuste kohta siseturul) jõustamise kohta, millega

Rohkem

Selgitavad märkused, mis on lisatud üldise grupierandi määruse sihtotstarbelist läbivaatamist puudutavale ettepanekule Käesoleva dokumendi eesmärk on

Selgitavad märkused, mis on lisatud üldise grupierandi määruse sihtotstarbelist läbivaatamist puudutavale ettepanekule Käesoleva dokumendi eesmärk on Selgitavad märkused, mis on lisatud üldise grupierandi määruse sihtotstarbelist läbivaatamist puudutavale ettepanekule Käesoleva dokumendi eesmärk on selgitada üldise grupierandi määruse läbivaatamist

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaalministeerium Rahvatervise osakond 15.06.2018 Mis on

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.11.2015 COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides 2013. aastal püügivõimsuse ja kalapüügivõimaluste vahel püsiva tasakaalu saavutamiseks

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Erasmus+ õpirände projektide avaseminar Projekti elukaar 30.06.14 Tallinn Raja Lõssenko raja.lossenko@archimedes.ee Õpirände projekti elukaar PROJEKTI ELUKAAR: LEPING Enne lepingu sõlmimist: 1. Osalejaportaali

Rohkem

Food Supply Chain:

Food Supply Chain: Vertikaalsed suhted toiduainete tarneahelas: heade tavade põhimõtted Esitanud B2B platvormi järgmised põhiliikmed AIM CEJA CELCAA CLITRAVI Copa Cogeca ERRT EuroCommerce Euro Coop FoodDrinkEurope UEAPME

Rohkem

RE_art103

RE_art103 EUROOPA LADINA-AMEERIKA PARLAMENTAARNE ASSAMBLEE RESOLUTSIOON Kaubandus ja kliimamuutus majandus-, rahandus- ja kaubanduskomisjoni raporti alusel Euroopa Parlamendi kaasraportöörid: Susta (ALDE) Ladina-Ameerika

Rohkem

Jenny Papettas

Jenny Papettas SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND C: KODANIKE ÕIGUSED JA PÕHISEADUSKÜSIMUSED ÕIGUSKÜSIMUSED Kohaldatav õigus piiriüleste liiklusõnnetuste puhul: Rooma II, Haagi konventsioon ja liikluskindlustuse

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

Euroopa Ülemkogu Brüssel, 23. oktoober 2014 (OR. en) SN 79/14 MÄRKUS Teema: Euroopa Ülemkogu ( oktoober 2014) Kliima- ja energiapoliitika raami

Euroopa Ülemkogu Brüssel, 23. oktoober 2014 (OR. en) SN 79/14 MÄRKUS Teema: Euroopa Ülemkogu ( oktoober 2014) Kliima- ja energiapoliitika raami Euroopa Ülemkogu Brüssel, 23. oktoober 2014 (OR. en) SN 79/14 MÄRKUS Teema: Euroopa Ülemkogu (23. 24. oktoober 2014) Kliima- ja energiapoliitika raamistik 2030 I. KLIIMA- JA EERGIAPOLIITIKA RAAMISTIK 2030

Rohkem

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 punkt b) Vastu võetud 23. jaanuaril 2019 1 Sisukord 1

Rohkem

Linnade roll ühtekuuluvuspoliitikas 2014–2020

Linnade roll ühtekuuluvuspoliitikas 2014–2020 LIIDU SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND B: STRUKTUURI- JA ÜHTEKUULUVUSPOLIITIKA REGIONAALARENG Linnade roll ühtekuuluvuspoliitikas 2014 2020 KOKKUVÕTE Lühikokkuvõte Linnapiirkonnad on piirkondlikus

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

T&A tegevus Keskkonnaministeeriumis Liina Eek, Jüri Truusa Keskkonnaministeerium 27. veebruar 2014

T&A tegevus Keskkonnaministeeriumis Liina Eek, Jüri Truusa Keskkonnaministeerium 27. veebruar 2014 T&A tegevus Keskkonnaministeeriumis Liina Eek, Jüri Truusa Keskkonnaministeerium 27. veebruar 2014 Taustast Euroopa Liit on seadnud eesmärgiks saavutada kõrge konkurentsivõime, hea majanduskav ja luua

Rohkem

Tootmise digitaliseerimine

Tootmise digitaliseerimine Pildi autor: Meelis Lokk Tootmise digitaliseerimise toetus Raimond Tamm, Tartu abilinnapea 20.03.2019 Tootmise digitaliseerimise toetus Eesti on avalike teenuste digitaliseerimise osas Euroopa liider Töötlevas

Rohkem

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS I lisa Teaduslikud järeldused ja müügilubade tingimuste muutmise alused 1 Teaduslikud järeldused Võttes arvesse ravimiohutuse riskihindamise komitee hindamisaruannet propofooli perioodiliste ohutusaruannete

Rohkem

c_ et pdf

c_ et pdf 7.1.2009 C 2/7 Euroopa Andmekaitseinspektori arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse ettepaneku kohta, mis käsitleb üldsuse juurdepääsu Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele (2009/C

Rohkem

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 21.2.2018 A8-0016/47 47 Caldentey, Martin Schirdewan, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Rina Ronja Kari, Miguel Viegas, Javier Couso Permuy Artikkel 8aaa lõige 1 1. Iga

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/•95/•EL, oktoober 2014, - millega muudetakse direktiivi 2013/•34/•EL seoses mitmeke

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/•95/•EL, oktoober 2014, - millega muudetakse direktiivi 2013/•34/•EL seoses mitmeke 15.11.2014 L 330/1 I (Seadusandlikud aktid) DIREKTIIVID EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/95/EL, 22. oktoober 2014, millega muudetakse direktiivi 2013/34/EL seoses mitmekesisust käsitleva teabe

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

Title H1

Title H1 Programm LIFE 2014-2020 Üldine tutvustus 6. juuli 2015 Tiina Pedak Keskkonnaministeerium LIFE LIFE 1992-2013: enam kui 3100 projekti loodus ja bioloogiline mitmekesisus teised keskkonnavaldkonnad ja haldus

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 9. märts 2018 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2017/0354 (COD) 15965/1/17 REV 1 (bg,cs,da,de,el,es,et,fi,fr,

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 9. märts 2018 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2017/0354 (COD) 15965/1/17 REV 1 (bg,cs,da,de,el,es,et,fi,fr, Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 9. märts 2018 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2017/0354 (COD) 15965/1/17 REV 1 (bg,cs,da,de,el,es,et,fi,fr,ga,hr,hu,it,lt, lv,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv) COMPET

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. märts 2017 (OR. en) 6846/17 MENETLUSTE TULEMUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Kuupäev: 6. märts 2017 Saaja: Delegat

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. märts 2017 (OR. en) 6846/17 MENETLUSTE TULEMUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Kuupäev: 6. märts 2017 Saaja: Delegat Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. märts 2017 (OR. en) 6846/17 MENETLUSTE TULEMUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Kuupäev: 6. märts 2017 Saaja: Delegatsioonid COHOM 28 COPS 74 CFSP/PESC 200 FREMP 20 DEVGEN

Rohkem

Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE

Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE LÖÖGE KAASA > kui olete õpetaja või sotsiaaltöötaja ja sooviksite korraldada oma kogukonnas üritust, kus osaleb mõni eeskujuks olev inimene > kui soovite osaleda

Rohkem

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas?

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kasutamise eelised ja võimalused Biomass on peamine Euroopa Liidus kasutatav taastuva energia allikas, moodustades ligikaudu 70% taastuvenergia

Rohkem

VASTUSED EUROOPA PARLAMENDILE KÜSIMUSTIK VOLINIKUKANDIDAADILE Julian KING Julgeolekuliit 1. Üldine pädevus, keskendatus Euroopale ja isiklik sõltumatu

VASTUSED EUROOPA PARLAMENDILE KÜSIMUSTIK VOLINIKUKANDIDAADILE Julian KING Julgeolekuliit 1. Üldine pädevus, keskendatus Euroopale ja isiklik sõltumatu VASTUSED EUROOPA PARLAMENDILE KÜSIMUSTIK VOLINIKUKANDIDAADILE Julian KING Julgeolekuliit 1. Üldine pädevus, keskendatus Euroopale ja isiklik sõltumatus Millised Teie oskused ja kogemused on eriti olulised

Rohkem

GEN

GEN EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 16. oktoober 2012 (23.10) (OR. en) 14790/12 Institutsioonidevaheline dokume nt: 2012/0065 (COD) MAR 123 TRANS 327 SOC 816 CODEC 2348 ARUANNE Saatja: Peasekretariaat Saaja:

Rohkem

Venemaa

Venemaa VENEMAA Euroopa Liidu ja Venemaa suhteid on 2014. aastast alates pingestanud Krimmi ebaseaduslik annekteerimine ja Ida-Ukraina mässuliste toetamine Venemaa poolt, Venemaa poliitika oma naaberriikide suhtes,

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus INNOVATSIOONI TOETAVAD AVALIKU SEKTORI HANKED 16.03.2016 Sigrid Rajalo majandusarengu osakond MIKS? Edukas hangib nutikalt Riigi ostujõud: ca 8 12% SKPst ehk ca 2 miljardit eurot. Euroopa Liidus keskmiselt

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

Nõukogu otsus, 3. detsember 2013, millega kehtestatakse teadusuuringute ja innovatsiooni 2014.–2020. aasta raamprogrammi Horisont 2020 rakendamise eri

Nõukogu otsus, 3. detsember 2013, millega kehtestatakse teadusuuringute ja innovatsiooni 2014.–2020. aasta raamprogrammi Horisont 2020 rakendamise eri 20.12.2013 Euroopa Liidu Teataja L 347/965 OTSUSED NÕUKOGU OTSUS, 3. detsember 2013, millega kehtestatakse teadusuuringute ja innovatsiooni 2014. 2020. aasta raamprogrammi Horisont 2020 rakendamise eriprogramm

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/716, 10. aprill 2017, millega

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 16. oktoober 2017 (OR. en) 13245/17 OJ CRP1 35 ESIALGNE PÄEVAKORD Teema: ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I)

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 16. oktoober 2017 (OR. en) 13245/17 OJ CRP1 35 ESIALGNE PÄEVAKORD Teema: ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 16. oktoober 2017 (OR. en) 13245/17 OJ CRP1 35 ESIALGNE PÄEVAKORD Teema: ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) 2645. koosolek Kuupäev: 18. ja 20. oktoober 2017 Kellaaeg:

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Allan Hani RKAS korrashoiuhanked - EKKL

Microsoft PowerPoint - Allan Hani RKAS korrashoiuhanked - EKKL RKAS korrashoiu hanked Keskkonna- ja tehnilise toe osakond Osakonna juhataja Allan Hani 2019 Riigi Kinnisvara AS Kinnisvarahalduse ja arenduse ettevõte Asutatud 2001. a riigi kinnisvara senisest tõhusamaks

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD KINNISVARA KORRASHOIU HANKE DOKUMENDID JA NENDE KOOSTAMISE JUHEND Procurement documents for property maintenance and their preparing guide EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on standardi

Rohkem

Microsoft Word - n doc

Microsoft Word - n doc EUROOPA KOMISJON Brüssel, 10.6.2010 K(2010) 3604 Teema: Riigiabi - Eesti - Abi nr N 115/2010 - Eesti maaelu arengukava 2007 2013 meetme 1.1 Koolitus ja teavitustegevus metsanduslikud tegevused Lugupeetud

Rohkem

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD EUROOPA PARLAMENT 2014 2019 Istungidokument 4.2.2015 B8-0133/2015 RESOLUTSIOONI TEPANEK nõukogu ja komisjoni avalduste alusel vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2 Luure Keskagentuuri (LKA) piinamisvõtteid

Rohkem

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 9.1.2019 A8-0475/36 36 Põhjendus BG BG. arvestades, et kahjuks ei leidnud see vastuolu erikomisjonis lahendust; 9.1.2019 A8-0475/37 37 Põhjendus BI BI. arvestades, et niinimetatud Monsanto dokumendid ja

Rohkem

Conseil UE Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 30. november 2016 (OR. en) 14723/16 PROTOKOLLI KAVAND 1 Teema: LIMITE PUBLIC PV/CONS 61 EDUC 391 JEUN 103 CU

Conseil UE Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 30. november 2016 (OR. en) 14723/16 PROTOKOLLI KAVAND 1 Teema: LIMITE PUBLIC PV/CONS 61 EDUC 391 JEUN 103 CU Conseil UE Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 30. november 2016 (OR. en) 14723/16 PROTOKOLLI KAVAND 1 Teema: LIMITE PUBLIC PV/CONS 61 EDUC 391 JEUN 103 CULT 115 AUDIO 129 SPORT 84 Euroopa Liidu Nõukogu 3502.

Rohkem

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses L 323/10 19.12.2018 KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/2019, 18. detsember 2018, millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/2031 artikli 42 tähenduses kõrge riskiga taimede, taimsete saaduste ja muude objektide

Rohkem

Communication from the Commission

Communication from the Commission EUROOPA KOMISJON Brüssel, 24.8.2016 COM(2016) 544 final 2013/0141 (COD) KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, mis on esitatud Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõike 6 alusel ning milles käsitletakse

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Majandusarengud maailmas lähiaastatel Ülo Kaasik Eesti Panga asepresident Maailma majandusaktiivsus on vähenenud Probleemid on tööstuses, kus eksporditellimused on jätkuvalt vähenemas Majanduskasv püsib

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode] Olavi-Jüri Luik Vandeadvokaat Advokaadibüroo LEXTAL 21.veebruar 2014 i iseloomustab Robin Hood ilik käitumine kindlustus on rikas ja temalt raha võtmine ei ole kuritegu. Näiteks näitavad Saksamaal ja USA-s

Rohkem

PA_NonLeg_Interim

PA_NonLeg_Interim EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 4.9.2012 ARVAMUS Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

GEN

GEN Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 16. november 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0299 (NLE) 12966/16 COASI 204 ASIE 82 RELEX 819 CFSP/PESC 792 COHOM 125 CONOP 83 COTER 101 COARM 178 DEVGEN

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. detsember 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0394 (COD) 15716/16 ENV 815 CLIMA 186 CODEC 1924 ET

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. detsember 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0394 (COD) 15716/16 ENV 815 CLIMA 186 CODEC 1924 ET Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. detsember 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0394 (COD) 15716/16 ENV 815 CLIMA 186 CODEC 1924 ETTEPANEK Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisjoni

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgitus Viide projektikirjeldusele Projekti ettevalmistuse ja elluviimise kvaliteediga seotud kriteeriumid (kokku 0%) 1. Projekti sidusus ja põhjendatus

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta L 62/4 5.3.2018 EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/318, 22. veebruar 2018, millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/2012 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2018/7) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Kronoloogia Omavalitsuspäeva otsus Arenduskeskuse asutamise kohta 14.10.2002 Järvamaa Omavalitsuste Liidu Volikogu otsus Järvamaa Arenduskeskuse asutamise kohta 14.02.2003 Järvamaa Arenduskeskusega ühineb

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 603 final 2015/0250 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega nähakse ette meetmed euroala ühtse esindatu

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 603 final 2015/0250 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega nähakse ette meetmed euroala ühtse esindatu EUROOPA KOMISJON Brüssel, 21.10.2015 COM(2015) 603 final 2015/0250 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega nähakse ette meetmed euroala ühtse esindatuse järkjärguliseks loomiseks Rahvusvahelises Valuutafondis

Rohkem

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused Õpetajate täienduskoolituse vajadus ja põhimõtted Meedi Neeme Rocca al Mare Seminar 2010 Hariduse eesmärk on õpilase areng Olulised märksõnad: TEADMISED,ARUKUS,ELUTARKUS,ISIKUPÄ- RASUS, ENESEKINDLUS JA

Rohkem

Tootmine_ja_tootlikkus

Tootmine_ja_tootlikkus TOOTMINE JA TOOTLIKKUS Juhan Lehepuu Leiame vastused küsimustele: Mis on sisemajanduse koguprodukt ja kuidas seda mõõdetakse? Kuidas mõjutavad sisemajanduse koguprodukti muutused elatustaset? Miks sõltub

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 2. oktoober 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0010 (COD) 12555/15 DATAPROTECT 154 JAI 707 DAPIX 163

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 2. oktoober 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0010 (COD) 12555/15 DATAPROTECT 154 JAI 707 DAPIX 163 Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 2. oktoober 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0010 (COD) 12555/15 DATAPROTECT 154 JAI 707 DAPIX 163 FREMP 202 COMIX 456 CODEC 1279 MÄRKUS Saatja: Saaja:

Rohkem

Säästva linnaliikuvuse toetusmeetmed EL struktuurivahenditest

Säästva linnaliikuvuse toetusmeetmed EL struktuurivahenditest Välisvahendite teabepäev Kultuuriministeeriumi haldusala asutustele Tallinn, 26.05.2014 Kavandatavad regionaalarengu meetmed EL struktuurivahendite perioodil 2014-2020 Regionaalpoliitika büroo Siseministeerium

Rohkem

EUROOPA PARLAMENT Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon EMPL(2012)0326_1 26. märts 2012 kell Päevakorra kinnitamine 2. Juhataja teada

EUROOPA PARLAMENT Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon EMPL(2012)0326_1 26. märts 2012 kell Päevakorra kinnitamine 2. Juhataja teada EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon EMPL(2012)0326_1 26. märts 2012 kell 15.00 17.00 1. Päevakorra kinnitamine 2. Juhataja teadaanded PÄEVAKORRA PROJEKT Koosolek Esmaspäev, 26. märts

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist  Erik Puura  Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis ajab inimesed segadusse. Järgnevalt on ülevaade mõningatest

Rohkem

Euroopa Andmekaitseinspektor — Teade Euroopa andmekaitseinspektori asetäitja vaba ametikoha kohta — COM/2014/10353

Euroopa Andmekaitseinspektor — Teade Euroopa andmekaitseinspektori asetäitja vaba ametikoha kohta — COM/2014/10353 28.5.2014 ET Euroopa Liidu Teataja C 163 A/1 V (Teated) HALDUSMENETLUSED EUROOPA KOMISJON Euroopa Andmekaitseinspektor Teade Euroopa andmekaitseinspektori asetäitja vaba ametikoha kohta COM/2014/10353

Rohkem