Concerns about additionality are essentially concerns about double counting

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Concerns about additionality are essentially concerns about double counting"

Väljavõte

1 EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI TALITUSTE TÖÖDOKUMENT Märgukiri direktiivi 2012/27/EÜ (milles käsitletakse energiatõhusust, muudetakse direktiive 2009/125/EÜ ja 2010/30/EL ning tunnistatakse kehtetuks direktiivid 2004/8/EÜ ja 2006/32/EÜ) artikli 14 (kütte ja jahutuse tõhususe edendamine) kohta COURTESY TRANSLATION OF SWD(2013) 449 FINAL ET ET

2 SISUKORD A. SISSEJUHATUS... 3 B. PÕHJALIK HINDAMINE... 5 C. RIIGI TASANDIL KULUDE-TULUDE ANALÜÜS... 9 D. KÄITISE TASANDIL KULUDE-TULUDE ANALÜÜS E. KÄITISTELE LUBADE VÄLJASTAMISE JA SAMAVÄÄRSED LUBADEGA SEOTUD MENETLUSED. 16 F. KÄITISTE KULUDE-TULUDE ANALÜÜSI ERANDID G. PÕHJALIKU HINDAMISE JA KÄITISE TASANDIL KOHUSTUSTE OMAVAHELINE SUHE

3 ARTIKKEL 14: KÜTTE JA JAHUTUSE TÕHUSUSE EDENDAMINE A. SISSEJUHATUS 1. Energiatõhusust käsitleva direktiivi 1 (edaspidi energiatõhususe direktiiv või direktiiv ) artikliga 14 laiendatakse koostootmise stimuleerimist käsitleva direktiivi 2004/8/EÜ 2 (edaspidi koostootmise direktiiv ) sisuliste sätete ulatust ja asendatakse need. Käesolevas dokumendis käsitletakse seega uusi sätteid ja see kajastab koostootmise direktiivi sätteid ainult juhul, kui see on vajalik uue direktiivi paremaks mõistmiseks. 2. Artikli 14 üldeesmärk on julgustada energiatõhususe tagamise kulutasuvate võimaluste kindlaksmääramist, eelkõige koostootmise kasutamise, tõhusa kaugkütte ja -jahutuse ning tööstusliku heitsoojuse taaskasutamise või kui nimetatu ei ole kulutasuv, siis muude tõhusate kütte ja jahutuse tarnimise võimaluste kaudu ning kõnealuste võimaluste rakendamine. Liikmesriigid peavad määrama kindlaks tõhusa koostootmise ning tõhusa kaugkütte ja - jahutuse võimalused ning analüüsima võimalike võimaluste kulusid ja tulusid. Artikli 14 lõikes 4 nõutakse, et liikmesriigid võtaksid piisavaid meetmeid kõnealuste võimaluste arendamiseks, kui see on kulutasuv. 3. Direktiivis määratakse kindlaks tõhus koostootmine, tõhus kaugküte ja -jahutus ning tõhusa individuaalse kütte ja jahutuse tarnimise võimalused. Need mõisted on esitatud vastavalt artikli 2 punktides 34, 41 ja 43. Need kõik kokku moodustavad tõhusa kütte ja jahutuse liigid, mida artikliga 14 on kavas edendada. Tõhusa kütte ja jahutuse mõiste on esitatud artikli 2 punktis Tõhus küte ja jahutus hõlmab peamiselt koostootmisest ja taastuvatest energiaallikatest saadud soojuse kasutamist, 3 tööstuse heitsoojuse taaskasutamist kütte- ja jahutusvajaduse täitmiseks 4 ning üldiselt kõiki neid kütte ja jahutuse võimalusi, millega on võimalik saavutada lähtestsenaariumiga võrreldes primaarenergia sääst 5. Seega on tegemist tervikliku kontseptsiooniga, mis hõlmab kõiki kütte- ja jahutusvõimalusi 6 kooskõlas direktiivis esitatud energiatõhususe ülddefinitsiooniga 7. 1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2012/27/EL, 25. oktoober 2012, milles käsitletakse energiatõhusust, muudetakse direktiive 2009/125/EÜ ja 2010/30/EL ning tunnistatakse kehtetuks direktiivid 2010/8/EÜ ja 2006/32/EÜ, ELT L 315, , lk 1. 2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2004/8/EÜ, 11. veebruar 2004, soojus- ja elektrienergia koostootmise stimuleerimiseks siseturu kasuliku soojuse vajaduse alusel, millega muudetakse direktiivi 92/42/EMÜ, ELT L 52, , lk Vt punktid 41, 42 ja 43, artikli 14 lõike 4 esimene lõik ning IX lisa 1. osa punkt b. 4 Tööstusprotsesside heitsoojuse taaskasutamist saab rakendada koostootmise või soojuse kaugkütte- ja - jahutusvõrku suunamise või heitsoojuse kohapeal kasutamise kaudu majanduslikult põhjendatud kütte- ja jahutusvajadusele vastamiseks. 5 Artikli 2 punktis 42 esitatud tõhusa kütte ja jahutuse definitsioonis on määratud tõhususe peamiseks kriteeriumiks primaarenergiasääst, s.o tarnitud energia ühe ühiku tarnimiseks vajaliku primaarenergia vähendamine. 6 Artikli 2 punkt 42: tõhus küte ja jahutus kütte- ja jahutusvõimalus, mis võrreldes praeguste suundumuste jätkumise stsenaariumit kajastava lähtestsenaariumiga vähendab mõõdetavalt primaarenergia sisendit, mida on vaja selleks, et tarnida üks saadud energiaühik asjaomase süsteemi piires kulutõhusal viisil [ ]. 7 Artikli 2 punktis 4 esitatud energiatõhususe mõiste on järgmine: energiatõhusus töö, teenuse, kauba või energiaväljundi ja energiasisendi vaheline suhe. 3

4 5. Artiklis 14 nõutakse, et liikmesriigid täidaksid järgmised peamised kohustused. Viia 31. detsembriks 2015 ellu tõhusa koostootmise ja tõhusa kaugkütte ja -jahutuse rakendamise võimaluste põhjalik hindamine, lähtudes riigiülesest kulude-tulude analüüsist, mis põhineb IX lisa 1. osas sätestatud metoodikal ja sisaldab VIII lisas sätestatud teavet, ja teavitada komisjoni selle tulemustest. Hindamist tuleks iga viie aasta tagant ajakohastada, kui komisjon esitab vastava taotluse vähemalt aasta aega enne tähtpäeva. Võtta piisavaid meetmeid tõhusa kaugkütte ja -jahutuse infrastruktuuri väljaarendamiseks ja/või selleks, et hõlmata tõhusa koostootmise arendamist ning heitsoojusest ja taastuvatest energiaallikatest saadava soojus- ja jahutusenergia kasutamist, kui põhjaliku hindamise käigus määratakse kindlaks võimalus sellise tõhusa koostootmise ning tõhusa kaugkütte ja -jahutuse rakendamiseks, mille tulud ületavad kulusid. Võtta kohalikul ja piirkondlikul tasandil vastu poliitika, mis soodustab tõhusate kütteja jahutussüsteemide kasutamise võimaluste nõuetekohast arvessevõtmist, sh põhjaliku hindamise käigus kindlaks määratud võimalusi. Võtta vastu loakriteeriumid ja menetlused elektrijaamade, tööstuskäitiste ning kaugkütte ja -jahutuse käitiste käitajatele, millega tagatakse, et kui neil on kavas ehitada või remontida üle 20 MW nimisoojusvõimsusega käitisi või kui neil on kavas rajada uus kaugkütte- ja -jahutusvõrk, siis nad viivad ellu käitise tasandil kulude-tulude analüüsi tõhusa koostootmise kasutamise ja/või heitsoojuse kasutamise ja/või kaugkütte ja - jahutusvõrguga ühendamise kohta. Menetluses ja kriteeriumides tuleb samuti kehtestada tingimused kulude-tulude analüüsi koostamise kohustusest vabastamise kohta, kui liikmesriik otsustab kasutada lõikes 6 lubatud erandeid (vt jaotise F punktid 70 74). Vastu võetud menetluses võidakse kindlaks määrata põhjalikul hindamisel (ja riigiülesel kulude-tulude analüüsil) põhinevad erandid, kui see on kohaldatav (vt jaotise F punkt 76). Menetluses tuleks igal juhul sätestada, kuidas kehtestatakse artikli 14 lõike 8 alusel kulude-tulude analüüside tulemuse rakendamise sihtotstarbelised erandid, kui liikmesriik otsustab kõnealuseid erandeid lubada. Selle kohaselt peaksid menetlus ja kriteeriumid hõlmama vähemalt järgmist: i. nõue koostada kulude-tulude analüüs, kui kavandatakse uut 20 MW summaarse nimisoojusvõimsusega käitist või seda oluliselt remonditakse või kui kavandatakse uut kaugkütte ja -jahutusvõrku (märkides ära lõigete 4 ja 6 erandi tingimused, kui see on kohaldatav); ii. käitiste puhul kasutatav metoodika, sh prognoosid ja kestus ning kulude-tulude analüüsi menetlus, tuginedes IX lisa 2. osas sätestatud metoodikale; iii. kirjeldus selle kohta, kuidas põhjaliku hindamise ja riigi tasandil kulude-tulude analüüsi tulemusi tuleks loakriteeriumides arvesse võtta. 6. Kronoloogilise järjestuse puhul tuleks õigusliku ülevõtmise meetmed võtta järgmisteks tähtpäevadeks: 4

5 a. artikli 14 lõikes 6 viidatud käitiste kulude-tulude analüüsi eranditest tuleb teavitada 31. detsembriks 2013; b. tuleb nõuda, et alates 5. juunist 2014 tehtaks artikli 14 lõikes 5 viidatud käitistes kulude-tulude analüüs iga kord, kui kavandatakse uut käitist või kui olemasolevat käitist remonditakse; c. artikli 14 lõikes 1 viidatud põhjalikust hindamisest tuleb teatada 31. detsembriks 2015; d. põhjaliku hindamise ajakohastamisest tuleb teatada iga viie aasta tagant, kui komisjon esitab vastava taotluse vähemalt aasta aega enne tähtpäeva. 7. Liikmesriigid peaksid teavitama oma õigusaktidest, millega direktiiv riiklikusse õigusesse üle võetakse, ühtse rikkumiste andmebaasi NIF abil. Teabe tõhusa edastamise tagamiseks julgustatakse liikmesriike ka kasutama eespool nimetatud teatiste jaoks andmebaasi NIF. 8. Märgukirjas on esitatud komisjoni talituste arusaam sellest, kuidas energiatõhususe direktiivi asjakohaseid sätteid tuleks tõlgendada. Selle eesmärk on parandada õiguskindlust, kuid sellega ei kehtestata uusi eeskirju. Igal juhul on Euroopa Liidu õiguse siduva tõlgendamise esitamine kokkuvõttes Euroopa Kohtu ülesanne. Käesolev märgukiri ei ole õiguslikult siduv. 9. Käesoleva märgukirja eesmärk on anda liikmesriikidele suuniseid energiatõhususe direktiivi artikli 14 kohaldamiseks. Märgukirjas esitatakse komisjoni seisukohad, sellega ei muudeta direktiivi õiguslikku mõju ja see ei piira Euroopa Kohtu esitatud artikli 14 siduvat tõlgendamist. B. PÕHJALIK HINDAMINE 10. Artikli 14 lõike 1 kohaselt kehtib järgmine: [t]õhusa koostootmise ja tõhusa kaugkütte ja - jahutuse kohaldamise võimaluste kohta viivad liikmesriigid 31. detsembriks 2015 läbi põhjaliku hindamise, mis sisaldab VIII lisas sätestatud teavet, ja teatavad sellest komisjonile. 11. Põhjalik hindamine peab põhinema liikmesriigi territooriumi hõlmaval kulude-tulude analüüsil ja võtma arvesse kliimatingimusi, majanduslikku teostatavust ja tehnilist sobivust kooskõlas IX lisa 1. osaga Käesolevas jaotises käsitletakse põhjaliku hindamise eesmärki ja teavet, mida see peab sisaldama. Siin on samuti sätestatud juhised selle kohta, kuidas hindamist ellu viia. 13. Põhjaliku hindamise eesmärk on saada selged tulemused kütte ja jahutuse valdkonnas energiatõhususe tagamiseks. Need tulemused peaksid kajastuma komisjonile esitatud teabes. Neid võib jaotada kohustuslikeks ja valikulisteks elementideks. 14. Esitatav kohustuslik teave on seotud tõhusa koostootmise ning tõhusa kaugkütte ja -jahutuse võimalustega, mis määratakse kindlaks riigi tasandil tehtava kulude-tulude analüüsi alusel, ja meetmetega, mida liikmesriigid kavatsevad kõnealuste võimaluste kasutamiseks võtta 8 Artikli 14 lõige 3: Lõikes 1 osutatud hindamise eesmärgil teevad liikmesriigid oma territooriumi hõlmava kulude-tulude analüüsi vastavalt IX lisa 1. osale, võttes aluseks kliimatingimused, majandusliku teostatavuse ja tehnilise sobivuse. 5

6 (artikli 14 lõiked 2 ja 4) 9. Lisaks sellele võivad liikmesriigid lisada valikuliste elementidena teabe muude tõhusate kütte- ja jahutussüsteemide võimaluste kohta, näiteks individuaalse tõhusa kütte ja jahutuse tarnimise võimalused, mis on riigi tasandil kulude-tulude analüüsi tegemise käigus positiivsete alternatiivsete stsenaariumidena kindlaks määratud Liikmesriigid saavad vabalt otsustada, millisel kujul nad oma võimalusi väljendavad. Loogiline viis selle esitamiseks oleks märkida ära vähemalt järgmine: sektorite eeldatav täiendav kütte- ja jahutusvajadus; täiendavate uute ja remonditud tootmisvõimsuste võimalused (MW); täiendav soojuse ja elektri tootmine (MWh). Kaugkütte ja -jahutuse puhul tuleks need võimsus- ja tootmisandmed mutatis mutandis esitada ja neid täiendada järgmiste näitajatega: torujuhtmete täiendav pikkus; uus hõlmatud ala; uute ühendatud tarbijate arv ning koostootmisest, taastuvenergiast, heitsoojusest ja muudest energiatarne allikate kategooriatest tarnitav kütte või jahutuse kogus (MWh) 11. Võimaluste suuruse hindamise võimaldamiseks tuleks eespool nimetatud näitajad samuti loogiliselt esitada suhtarvudena, s.o protsentidena võrreldes täiendava võimsuse, tootmise ja tarbimise, torujuhtmete pikkuse ja hõlmatud alaga võrdlusaastal, märkides ära suurenemise või vähenemise. 16. Liikmesriigid peavad võtma vastu poliitika, mis soodustab tõhusate kütte- ja jahutussüsteemide kasutamise võimaluste nõuetekohast arvessevõtmist kohalikul ja piirkondlikul tasandil ning kohalike ja piirkondlike soojusturgude arendamise võimaluste arvessevõtmist (artikli 14 lõige 2) 12. Nad võivad kasutada põhjalikku hindamist, et määrata kõnealused võimalused kindlaks ka muudes valdkondades kui tõhus koostootmine ning tõhus kaugküte ja -jahutus. 17. Põhjalik hindamine peab hõlmama VIII lisa punktides a j loetletud teavet. Selles tuleb kirjeldada liikmesriigi kütte- ja jahutusnõudlust 13. Selles tuleb esitada prognoos selle kohta, kuidas see nõudlus järgmise kümne aasta jooksul muutub 14. See peab sisaldama nn soojuskaarti, kus on märgitud olulised kütte ja jahutuse nõudlus- ja tarnepunktid 15 ning olemasolevad ja kavandatud kaugkütte ja -jahutuse infrastruktuurid 16. Hindamise raames tuleb kindlaks määrata kütte- ja jahutusnõudlus, mida oleks võimalik rahuldada tõhusa koostootmise, elamutes mikrokoostootmise ning kaugkütte ja -jahutuse kaudu 17. Võttes lähtepunktiks kütte- ja jahutusnõudluse, tuleks seejärel määrata kindlaks täiendava tõhusa koostootmise võimalused, 9 Artikli 14 lõige 1: Tõhusa koostootmise ja tõhusa kaugkütte ja -jahutuse kohaldamise võimaluste kohta viivad liikmesriigid [ ] läbi põhjaliku hindamise, mis sisaldab VIII lisas sätestatud teavet [ ] Artikli 14 lõige 4: Kui lõikes 1 osutatud hindamiste ja lõikes 3 osutatud analüüside käigus tehakse kindlaks, et on võimalik kohaldada tõhusat koostootmist ja/või tõhusat kaugkütet ja -jahutust, mille tulud ületavad kulusid, võtavad liikmesriigid piisavad meetmed tõhusa kaugkütte ja -jahutuse infrastruktuuri väljaarendamiseks ja/või selleks, et hõlmata tõhusa koostootmise arendamist ning heitsoojusest ja taastuvatest energiaallikatest saadava soojus- ja jahutusenergia kasutamist [ ]. 10 Riigi tasandil kulude-tulude analüüs peaks [võimaldama] teha kindlaks kõige ressursi- ja kulutõhusamad lahendused kütte- ja jahutusvajaduste täitmiseks [ning üldiselt aitama edendada tõhusat kütet ja jahutust, sh tõhusat individuaalset kütet ja jahutust] (artikli 14 lõike 3 esimene ja teine lõik ning IX lisa 1. osa punkt d). 11 Võimsust tuleks elektri puhul väljendada MW e -des ja soojuse puhul MW th -des. Soojuse ja elektri tootmist ning tarnitud kütte ja jahutuse kogust tuleks elektri puhul väljendada MWh e -des ning kütte ja jahutuse puhul MWh th -des. Liikmesriigid võivad samuti esitada soojuse tootmise ja tarne kogused GJ-des. 12 Artikli 14 lõige 2: Liikmesriigid võtavad vastu poliitika, mis soodustab tõhusate kütte- ja jahutussüsteemide, eelkõige tõhusat koostootmist kasutavate süsteemide kasutamise võimaluste nõuetekohast arvessevõtmist kohalikul ja piirkondlikul tasandil. Arvesse võetakse võimalusi arendada kohalikke ja piirkondlikke soojusturge. 13 Vt VIII lisa punkti 1 alapunkt a. 14 Vt VIII lisa punkti 1 alapunkt b. 15 Vt VIII lisa punkti 1 alapunkti c alampunktid i ja ii. 16 Vt VIII lisa punkti 1 alapunkti c alampunkt ii. 17 Vt VIII lisa punkti 1 alapunkt d. 6

7 s.o võimalused uue võimsuse loomisest; olemasolevate elektrijaamade ja tööstuskäitiste remontimisest ning heitsoojust tootvatest muudest rajatistest 18 ; samuti tõhusate kaugkütte ja - jahutuse infrastruktuuride väljaarendamise võimalused, mis hõlmavad tõhusa koostootmise arendamist ning heitsoojusest ja taastuvatest energiaallikatest saadava soojus- ja jahutusenergia kasutamist 19. Kindlaks määratud võimaluste alusel peaks hindamine andma teavet meetmete, strateegiate ja poliitika kohta, mida on võimalik ja aastaks võimaluste täitmiseks rakendada 20. Meetmete võtmine on kohustuslik ainult juhul, kui hindamise käigus tuvastatakse võimalus, mille tulu on selle kuludest suurem. Hindamise raames tuleks hinnata kütte- ja jahutusvaldkonna riiklike toetusmeetmete väärtust, esitades vastava jaotuse sihtotstarbelises aastaeelarves, kui kõnealuse toetuse andmist kavandatakse, ning hinnata kõnealuste meetmetega säästetava primaarenergia kogust 21. Lõpuks peab hindamine sisaldama selgitust ja võrdlust selle kohta, kuidas põhjaliku hindamise raames kindlaks määratud võimalused ja meetmed on seotud koostootmise direktiivi raames kindlaks määratud võimaluste ja saavutatud eduga. 18. Liikmesriigid võivad otsustada, kuidas põhjalik hindamine koostada, ja kasutada juba muu Euroopa või riikliku algatuse raames tehtud hindamisi või kulude-tulude analüüse. Loogiline lähenemisviis oleks järgmine: esiteks, määrata kindlaks riigi kütte- ja jahutusvajadus 22. Küttevajaduse kirjeldus peaks põhinema tegelikul, s.o mõõdetud ja kontrollitud tarbimisteabel, mis on saadud riiklikust ja Euroopa energiastatistikast ning riiklikest energiabilanssidest. Tuleks esitada üksikasjalik sektoripõhine ja geograafiline jaotus, mis on vähemalt sama üksikasjalik kui asjakohases Euroopa energiastatistikas. Tuleks esitada teave tööstus-, teenindus-, põllumajandus- ja elamusektori tarbimise kohta. Küttevajaduse kirjeldus peaks põhinema uusimatel saada olevatel andmetel. Kuna teatise esitamise tähtpäeval, 31. detsembril 2015 nõutav ametlik statistiline teave on tõenäoliselt kättesaadav ainult aasta kohta, siis võib seda kasutada vaikimisi võrdlusaastana põhjaliku hindamise jaoks tehtavateks prognoosideks; teiseks tuleb esitada prognoos selle kohta, kuidas see vajadus järgmise kümne aasta jooksul muutub. Selles prognoosis tuleks võtta arvesse suundumusi peamistes majandussektorites. Selles tuleks analüüsida küttevajaduse tõenäolist arengut tööstussektorites, võttes arvesse pikemaajalisi struktuurseid suundumusi (näiteks deindustrialiseerimine või reindustrialiseerimine või tõhususe parandamine ja uute tootmistehnoloogiate mõju) ning samuti lühemaajalisi tsüklilisi muutusi. Eraldi tuleks arvesse võtta hoonete küttevajaduse arengut, sh analüüsida hoonete energiatõhususe parandamise mõju, näiteks hoonete energiatõhusust käsitleva direktiivi (2010/31/EL) 23 ja energiatõhususe direktiivi alusel nõutud parandused; 18 Vt VIII lisa punkti 1 alapunkt e. 19 Vt VIII lisa punkti 1 alapunkt f. 20 Vt VIII lisa punkti 1 alapunkt g ja artikli 14 lõige Vt VIII lisa punkti 1 alapunktid i ja j. 22 Viidet soojusele ja küttele tuleks üldjuhul mõista kui viidet küttele ja jahutusele. 23 Direktiiv 2010/31/EL hoonete energiatõhususe kohta, ELT L 153, , lk 13. 7

8 kolmandaks koostada riigi territooriumi kaart, kus on kindlaks määratud vähemalt peamised tarne- ja nõudluspunktid, mis ületavad teatavaid tarbimis- või tootmispiirmäärasid, ning olemasolevad ja kavandatud kaugkütte ja -jahutuse infrastruktuurid. Piirmäärad on loetletud VIII lisa punkti 1 alapunkti c alampunktides i ja iii. Küttevajaduse puhul tuleks kaardil ära märkida linnad ja linnastud, kus krundi hoonestustihedus on vähemalt 0,3, 24 ja tööstuspiirkonnad, mille kütte ja jahutuse kogutarbimine aastas on üle 20 GWh. Tootmise puhul tuleks ära märkida elektrijaamad, mille elektri kogutoodang aastas on üle 20 GWh, jäätmepõletustehased ning mis tahes tehnoloogia tüüpe kasutavad koostootmisjaamad. Kaardil tuleks ära märkida nii olemasolevad kui ka kavandatud nõudlus- ja tarnepunktid; neljandaks peavad liikmesriigid kindlaks tehtud küttevajaduse ja küttevajaduse prognoosi alusel määrama kindlaks need küttevajaduse elemendid, mida oluks võimalik tehniliselt rahuldada tõhusa koostootmise, mikrokoostootmise ning tõhusa kaugküte ja -jahutuse kaudu. See tähendab maksimaalsete või tehniliste võimaluste kindlaksmääramist; viiendaks peavad liikmesriigid määrama kindlaks tehniliste võimaluste need osad, millele tõhus koostootmine, sh mikrokoostootmine elamutes, saab olemasolevate tootmis- ja tööstuskäitiste remontimise ning uute tootmis- ja tööstuskäitiste ehitamise teel majanduslikult vastata, kasutades heitsoojust ning remontides ja ehitades kaugkütte ja - jahutuse infrastruktuure, mis vastavad direktiivis esitatud tõhusa kaugkütte definitsioonile 25. Sel puhul on tegemist võimalusega, mille tulu ületab selle kulusid. See on ainus võimalus, mille rakendamist nõutakse (vt eelkõige artikli 14 lõige 3 ja IX lisa). Seda võimalust võib nimetada ökonoomseks võimaluseks. Ökonoomse võimaluse kindlaksmääramine ei ole ilma kulude-tulude analüüsita võimalik. Artikli 14 lõikes 3 nõutakse seega, et liikmesriigid teeksid põhjaliku hindamise otstarbel kulude-tulude analüüsi. Kulude-tulude analüüsi on käsitletud allpool jaotises C. Infrastruktuuri võimaluste kindlaksmääramise nõudes, mis on sätestatud VIII lisa punkti 1 alapunktis f, sätestatakse samuti, et [liikmesriikide poolt artikli 14 lõike 1 alusel kindlaks määratud võimalused hõlmavad samuti] kaugkütte ja -jahutuse infrastruktuuri energiatõhususe suurendamise [võimalusi] ; kuuendaks peavad liikmesriigid määrama ökonoomsete võimaluste alusel kindlaks strateegiad, poliitikad ja meetmed, mis võidakse võtta enne ja aastat. Selle käigus peavad liikmesriigid pidama meeles oma kohustust võtta artikli 14 lõikes 4 kehtestatud nõuete kohaselt piisavaid meetmeid tõhusa kaugkütte ja -jahutuse infrastruktuuri väljaarendamiseks ja/või selleks, et hõlmata tõhusa koostootmise arendamist ning heitsoojusest ja taastuvatest energiaallikatest saadava soojus- ja jahutusenergia kasutamist, kui põhjaliku hindamise käigus määratakse kindlaks kulutasuvad võimalused. Kui põhjaliku hindamise käigus kulude-tulude ülejääki kindlaks ei määrata, siis ei ole liikmesriikidel kohustust artikli 14 lõike 4 alusel meetmeid võtta. 24 Ala, mille krundi hoonestustihedus on 0,3 vastab praegu lineaarsele soojustihedusele 2,5 MWh/m, kuna praegune erisoojusvajadus on ligikaudu 130 kwh/m 2. Tegemist on piirmääraga, mis näitab valdkondi, kus erialases kirjanduses peetakse kaugkütet otseselt teostatavaks. Prantsusmaal oli aastal 31 linnas ligikaudu 176 linnarajooni, mille krundi hoonestustihedus oli suurem kui 0,3. Samal ajal oli 82 linnarajoonil Pariisis krundi hoonestustihedus suurem kui 0,3. (Lineaarne soojustihedus on igal aastal müüdud soojuse ja kaugkütte torusüsteemi kraavide kogupikkuse kvoot.) 25 Vt artikli 2 punkt 41. 8

9 Kui kulude-tulude ülejääk ei ole piisav artikli 14 lõikes 5 viidatud käitise kulude-tulude analüüsi tegemise halduskulude katmiseks, siis ei pea liikmesriigid kõnealuse käitise puhul meetmeid võtma; neilt võidakse siiski nõuda muud liiki meetmete võtmist, mis on piisavad kindlaks määratud võimaluste rakendamise tagamiseks. Liikmesriigid peaksid samuti võtma vastu poliitika, mis soodustab tõhusate kütte- ja jahutussüsteemide, eelkõige tõhusat koostootmist kasutavate süsteemide kasutamise võimaluste nõuetekohast arvessevõtmist kohalikul ja piirkondlikul tasandil ning kohalike ja piirkondlike soojusturgude arendamise võimaluste arvessevõtmist, nagu on nõutud artikli 14 lõikes Lisaks sellele ja kooskõlas artikli 14 lõike 4 teise lõiguga: kui liikmesriigid leiavad ja annavad komisjonile teada, et põhjaliku hindamise käigus ei ole leitud riigi territooriumi mõnes või kõigis piirkondades kulutasuvaid võimalusi, siis võidakse kõnealustes piirkondades asuvatele käitistele kohaldada erandeid artikli 14 lõikes 5 sätestatud nõuetest. 20. Artikli 14 lõike 3 viimase lause kohaselt võivad liikmesriigid kasutada direktiivi 2001/42/EÜ alusel tehtud kulude-tulude analüüsi. Seda lubatakse halduskoormuse vähendamiseks. Kui direktiivi 2001/42/EÜ alusel tehtud keskkonnamõju hindamise raames tehakse VIII ja IX lisas nõutavatega samaväärsed analüüsid, siis võib seda põhjaliku hindamise jaoks kasutada. C. RIIGI TASANDIL KULUDE-TULUDE ANALÜÜS 21. Põhjalikku hindamist ei ole võimalik teha ilma kulude-tulude analüüsita. See on vajalik, et määrata kindlaks ökonoomsed võimalused, s.o kulutasuvad lahendused kütte- ja jahutusvajaduse täitmiseks. 22. Artikli 14 lõike 3 ja IX lisa 1. osa esimese lõigu kohaselt peab põhjaliku hindamise raames riigi tasandil tehtud kulude-tulude analüüs võimaldama kütte- ja jahutusvajaduste rahuldamiseks kõige ressursi- ja kulutasuvamate lahenduste kindlaksmääramist 26 ning üldisemalt aitama edendada kütte ja jahutuse tõhusust 27. See peab aitama langetada otsuseid ja pakkuma tuge otsuste tegemisel, kus teadlikult valitakse piiratud ressursside kasutamise prioriteedid 28. See peab tagama vahendi, et küttekavade jaoks kindlaks määrata kõige kulutasuvam ja kasulikum kütte- või jahutusvõimalus antud geograafilises piirkonnas Artikli 14 lõikes 4 ja IX lisa 1. osas määratakse kindlaks kulude-tulude analüüsi eesmärk ja ulatus. Seal määratakse kindlaks kütte- ja jahutusvõimaluste ulatus, mida tuleb uurida, ning kehtestatakse metodoloogilised põhimõtted analüüsi kvaliteedi tagamiseks. 26 Artikli 14 lõige 3: Kulude-tulude analüüs võimaldab teha kindlaks kõige ressursi- ja kulutõhusamad lahendused kütte- ja jahutusvajaduste täitmiseks. 27 Kõnealune üldisem volitus seisneb selle kulude-tulude analüüsi otstarbes, mis peaks põhjalikku hindamist toetama. IX lisa 1. osa esimeses lõigus on sätestatud järgmist: Kulude-tulude analüüside koostamise eesmärk artikli 14 lõike 3 kohaste kütte ja jahutuse energiatõhusust edendavate meetmete puhul on pakkuda tuge otsuste tegemisel, kus teadlikult valitakse piiratud ressursside kasutamise prioriteedid ühiskonna tasandil. 28 IX lisa 1. osa esimene lause. 29 IX lisa 1. osa teine lõik. 9

10 24. Riigi tasandil kulude-tulude analüüs on majandusanalüüs, mis peab hõlmama kõiki asjakohaseid sotsiaalseid, majanduslikke ja keskkonnategureid 30. See peaks põhinema põhjaliku mõjude ülevaate analüüsil Põhjalikkuse põhimõte seisneb nõudes, et tuleks hinnata kütte- ja jahutusvõimaluse pikaajalisi kogukulusid ja -tulusid 32. Seega tuleb projektide või projektide rühmade geograafilised ja süsteemi piirid 33 ning kestus 34 määrata selliselt, et analüüsi on kaasatud kõik asjakohased kulud ja tulud. 26. Kulude-tulude analüüs peaks hõlmama liikmesriikide kogu territooriumi 35. Praktiliselt võidakse see ellu viia kohalike/piirkondlike hindamiste raames projektide või projektide rühmade kulude-tulude analüüsidena 36. Selles tuleks arvesse võtta kliimatingimusi, majanduslikku teostatavust ja tehnilist sobivust Kulude-tulude analüüsi tuleks kasutada, et määrata kindlaks tõhusa koostootmise ning tõhusa kaugkütte ja -jahutuse võimalused. Kindlate tulemusteni jõudmiseks aga tuleks analüüsis arvesse võtta ja võrrelda alternatiivseid stsenaariume, mis hõlmavad tõhusa kütte ja jahutuse tarnimise kõiki võimalusi. See tuleneb nõudest, et lähteolukorra alternatiivina tuleks hinnata ainult tõhusa koostootmise, tõhusa kaugkütte ja -jahutuse ning tõhusa individuaalse kütte ja jahutuse tarnimise võimalusi, 38 ning üldisemast nõudest, et analüüs peab võimaldama teha kindlaks kõige ressursi- ja kulutasuvamad lahendused kütte- ja jahutusvajaduste täitmiseks IX lisa 1. osas nõutakse, et liikmesriigid kehtestaksid ja avaldaksid kulude-tulude analüüsi koostamise korra. See tähendab, et nad peavad määrama kindlaks kes, kuidas ja milliste prognooside alusel kulude-tulude analüüsi teeb. Liikmesriigid peavad määrama kulude-tulude analüüside elluviimise eest vastutavad pädevad asutused. Nad peavad tagama, et analüüs hõlmab nii majandus- kui ka finantsanalüüsi. Nad võivad määrata need ülesanded kohalikele, piirkondlikele ja riiklikele asutustele ning samuti üksikute käitiste käitajatele või jaotada ülesanded erinevate osaliste vahel. Nad peavad tagama üksikasjalikud metoodikad ning 30 Artikli 14 lõike 3 kohaselt tehtav kulude-tulude analüüs sisaldab sotsiaal-majanduslikke ja keskkonnategureid hõlmavat majandusanalüüsi. (IX lisa 1. osa kolmas lõik). 31 Majandusanalüüside tegemisel võetakse arvesse kogu asjakohane majanduslik mõju. (IX lisa 1. osa punkt g). 32 Hinnata ja võrrelda tuleb kütte ja jahutuse tarne võimaluste pikaajalist kogukulu ja -tulu. (IX lisa 1. osa punkti e alapunkt i). 33 Kulude-tulude analüüsis tuleb arvesse võtta kõiki asjakohaseid süsteemi ja geograafilise piirkonna piires olemas olevaid tarneallikaid, kasutades olemasolevat teavet, sealhulgas elektrijaamades ja tööstuskäitistes tekkivat heitsoojust ja taastuvenergiat, ning soojus- ja jahutusenergia nõudluse omadusi ja suundumusi. (IX lisa 1. osa punkt b). Vt ka IX lisa 1. osa punkti a teine lause: Geograafilised piirid hõlmavad sobivat täpselt määratletud geograafilist ala, st piirkonda või suurlinna, et vältida üksikute projektide alusel ebasoodsate lahenduste valimist. 34 Kestus valitakse selliselt, et hõlmatud oleksid kõik stsenaariumide asjakohased kulud ja tulud. Näiteks gaasielektrijaama puhul oleks asjakohane kestus 25 aastat, kaugküttesüsteemi puhul 30 aastat ja kütteseadmete, nt katelde puhul 20 aastat. (IX lisa 1. osa punkti e alapunkt iii). 35 Artikli 14 lõige 3: [Põhjaliku] hindamise eesmärgil teevad liikmesriigid oma territooriumi hõlmava kuludetulude analüüsi [ ], võttes aluseks kliimatingimused, majandusliku teostatavuse ja tehnilise sobivuse [ ]. 36 Kulude-tulude analüüs võib hõlmata kas ühele projektile või projektide rühmale antavat projektihinnangut või laiemat kohalikku, piirkondlikku või riiklikku hinnangut, et küttekavade jaoks kindlaks määrata kõige kulutõhusam ja kasulikum kütte- või jahutusvõimalus antud geograafilises piirkonnas. (IX lisa 1. osa teine lõik). 37 Artikli 14 lõige 3, vt eespool. 38 IX lisa 1. osa punkt d. 39 Artikli 14 lõike 3 teine lause. 10

11 peamiste sisend- ja väljundtegurite hindade prognoosid ning diskontomäära, mida kasutatakse lähteolukorra (s.o võrdlusaluse) ja alternatiivsete stsenaariumide kindlaksmääramiseks Need nõuded on IX lisa 1. osas kindlaks määratud järgmiselt: Liikmesriigid määravad pädevad asutused, kes vastutavad artikli 14 kohaste kulude-tulude analüüside tegemise eest. Liikmesriigid võivad nõuda, et majandus- ja finantsanalüüsi teeksid pädevad kohalikud, piirkondlikud ja riiklikud asutused või üksikute käitiste käitajad. Nad edastavad kooskõlas käesoleva lisaga üksikasjaliku metoodika ja prognoosid ning määravad kindlaks majandusanalüüsi koostamise korra ja avaldavad selle. 30. Kulude-tulude analüüsi koostamise metoodika raames tehtavaid toiminguid on kirjeldatud IX lisa 1. osas. 31. Esimene samm on määrata kindlaks konkreetse projekti või projektide rühma süsteemi ja geograafiline piir, millega kehtestatakse analüüsi ulatus. 32. Konkreetse geograafilise piirkonna piires tuleb arvesse võtta kütte- ja jahutusvajaduse kõiki asjakohaseid tarneallikaid ja omadusi ning suundumusi, sh praegust olukorda ja tulevikusuundumusi valitud ajavahemiku jooksul. See tähendab, et ei tule vaadata ainult olemasolevat kütte ja jahutustarnet, vaid ka muid energiavoogusid geograafilise piirkonna piires, s.o elektri tootmise ja jaotamise rajatised, gaasivõrgud ja muud primaarenergia tarneallikad, sh taastuvenergia, tööstuslik energiatootmine ja heitsoojus (ülejääk) tööstusprotsessidest. Alles siis, kui kõik tarne- ning kütte- ja jahutusvajaduse allikad on kindlaks määratud ja nende arengu prognoos on esitatud, on võimalik hinnata seda, kuidas neid energiavoogusid on võimalik optimeerida ja tõhusamaks muuta, kontrollides kõigepealt (täiendava) tõhusa koostootmise ning tõhusa kaugkütte ja -jahutuse kasutamise võimalust; seejärel, kui need ei anna sotsiaalmajandusliku analüüsi alusel kulude-tulude ülejääki, kontrollitakse muid tõhusaid kütte ja jahutuse tarnevõimalusi, nagu tõhus individuaalne küte ja jahutus. See tuleneb asjaolust, et kulude-tulude analüüsi peamine eesmärk on määrata kindlaks küttekavade jaoks [ ] kõige kulutõhusam ja kasulikum kütte- või jahutusvõimalus antud geograafilises piirkonnas 41. Kulude-tulude analüüsi tuleks seega mõista kui põhjalikku energiasüsteemi planeerimist, mis hõlmab kõiki asjakohaseid tehnilisi ja majanduslikke võimalusi. Seda on kirjeldatud IX lisa 1. osa punktis b. 33. Teine samm on koostada lähtestsenaarium. Lähtestsenaarium peaks kirjeldama hetkeolukorda ja selle tõenäolist muutumist valitud ajavahemiku jooksul, kui hetkeolukorra parameetreid ei muudeta, s.o praeguste suundumuste jätkumine või võrdlusstsenaarium. Lähtestsenaariumi ülioluline element ja eduka kulude-tulude analüüsi tegemise alus on kirjeldada kütte- ja jahutusvajadust geograafilise piirkonna piires nii täpselt kui võimalik. Täpsete, usaldusväärsete ja põhjalike kütte- ning jahutusandmete kogumine võib olla keeruline, aga see on vajalik, kui liikmesriik soovib tagada kvaliteetsed kulude-tulude analüüsid ja kindla aluse põhjaliku hindamise raames otsuste langetamiseks. Kui kulude-tulude analüüsi jaoks kogutud andmeid kasutatakse samuti VIII lisa punktides a c nõutud teabe jaoks, siis ei ole vajalik avaldamine, mis ületab nn soojuskaardi jaoks vajaliku üksikasjalikkuse taseme, ning tuleb arvesse võtta tundliku äriteabe mitteavaldamise vajadust IX lisa 1. osa viimane lõik. 41 IX lisa 1. osa teine lõik. 42 VIII lisa punkt c. 11

12 34. Kolmas samm on määrata kindlaks alternatiivsed stsenaariumid. Selle käigus peavad liikmesriigid kaaluma asjakohaseid võimalusi kütte ja jahutuse tõhusamaks muutmiseks 43. Direktiivis on esitatud suunised selle kohta, mida tuleks asjakohasteks võimalusteks lugeda, s.o lähtealuse [asjakohased alternatiivid]. Liikmesriigid peavad kõigepealt uurima koostootmist ning kaugkütet ja -jahutust. Ainult juhul kui need ei ole tehniliselt või majanduslikult teostatavad ja sellele vastavas ulatuses, peaksid liikmesriigid konkreetse geograafilise piirkonna piires pikaajalisi kulusid ja tulusid arvesse võttes jätkama muude tõhusate kütte ja jahutuse lahenduste, näiteks individuaalse kütte ja jahutuse uurimist 44. Põhjaliku hindamise kulude-tulude analüüsi jaoks võivad liikmesriigid arvesse võtta ainult neid alternatiivseid stsenaariume, mis vastavad täpsemalt tõhusa koostootmise, tõhusa kaugkütte ja -jahutuse ning tõhusa individuaalse kütte definitsioonidele ning üldisemalt tõhusa kütte ja jahutuse kontseptsioonile Tõhusa koostootmise definitsioon on sama mis koostootmise direktiivis. Tõhusa koostootmise puhul tuleb saavutada vähemalt 10 % primaarenergia säästu võrreldes soojuse ja elektri eraldi tootmisega 46. Tõhusaks peetava koostootmise kindlaksmääramiseks vajalikud arvutusmeetodid, sh asjakohane arvutus selle kohta, millal saab elektrit pidada koostootmise käigus toodetuks, on sätestatud energiatõhususe direktiivi I ja II lisas, mis hõlmavad täies mahus koostootmise direktiivi II ja III lisa. Komisjoni otsus 2008/952/EÜ (millega kehtestatakse üksikasjalikud suunised koostootmise direktiivi II lisas sätestatud koostootmisest saadud elektri koguse arvutusmeetodi kohta) jääb samuti direktiivi alusel kehtima ja kohaldatavaks 47. Soojuse ja elektri eraldi tootmisega võrdlemiseks tuleb kasutada komisjoni rakendusotsuses 2011/877/EL kehtestatud võrdlusnäitajaid Nõutakse ainult realistlike stsenaariumide uurimist. Stsenaariume ei ole vaja uurida, kui need ei ole tehnilistel või rahalistel kaalutlustel või ajaliste piirangute tõttu teostatavad või kui need on vastuolus siseriikliku õigusega 49. Rahaliste ja ajaliste piirangutega seotud põhjused peaksid olema kooskõlas IX lisa 1. osas sätestatud riigisisese kulude-tulude analüüsi üldpõhimõtetega. Seda arvesse võttes ei tohiks rahalistel või ajalise piiranguga seotud põhjustel välja arvata stsenaariume, mis võiksid tõenäoliselt võimaldada kulude-tulude ülejääki laialdase sotsiaalmajandusliku ja keskkonnaanalüüsi raames (majandusanalüüs), isegi kui need annaksid finantsanalüüsi raames tõenäoliselt negatiivse kulude-tulude bilansi. 43 IX lisa 1. osa punkti d esimene lause: Kaaluda tuleb kõiki lähtealuse asjakohaseid alternatiive. 44 See põhineb artikli 14 lõikes 1 sätestatud põhjaliku hindamise kohustuslikel andmetel. 45 IX lisa 1. osa punkti d teine lõik: Kulude-tulude analüüsi tegemisel tuleks lähtealusega võrreldavate alternatiivsete stsenaariumidena arvesse võtta ainult tarnevõimalusi, tõhusat koostootmist, tõhusat kaugkütet ja/või -jahutust ning tõhusat individuaalset kütet ja jahutust. Vt ka direktiivi 2012/27/EL artikli 2 punktides 31, 41, 42 ja 43 esitatud mõisted. 46 Direktiivi 2004/8/EÜ III lisa punkti a teine taane ja direktiivi 2012/27/EL II lisa punkti a teine taane. 47 Komisjoni otsus 2008/952/EÜ, 19. november 2008, millega kehtestatakse üksikasjalikud suunised Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2004/8/EÜ II lisa rakendamiseks ja kohaldamiseks, ELT L 338, , lk Komisjoni rakendusotsus 2011/877/EL, 19. detsember 2011, millega kehtestatakse elektri- ja soojusenergia eraldi tootmise tõhususe ühtlustatud kontrollväärtused Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2004/8/EÜ kohaldamisel ja millega tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2007/74/EÜ, ELT L 343, , lk IX lisa 1. osa punkt d: Kaaluda tuleb kõiki lähtealuse asjakohaseid alternatiive. Stsenaariumid, mis ei ole teostatavad tehnilistel või majanduslikel põhjustel, riiklike õigusaktide või ajapiirangute tõttu, võib välja jätta kulude-tulude analüüsi varases etapis, kui see on hoolikate, otseste ja hästi dokumenteeritud kaalutluste alusel põhjendatud. 12

13 37. Kui lähtestsenaarium ja alternatiivsed stsenaariumid on koostatud, peavad liikmesriigid määrama kindlaks asjakohase kestuse, tagamaks selle, et kulude ja tulude tasakaalustamise käigus ei jäetaks välja ühtegi ühiskonna jaoks asjakohast kulu. See põhineb põhjalikkuse nõudel, s.o et majandusanalüüsides tuleb arvesse võtta kõiki asjakohaseid majanduslikke mõjusid, 50 ja nõudest, et kütte ja jahutuse tarnevõimaluste pikaajalisi kogukulusid ja -tulusid tuleb kulude-tulude ülejäägi arvutamise käigus hinnata ja analüüsida 51. Seda on võimalik saavutada ainult juhul, kui valitakse piisavalt pikk kestus, mis on üldjuhul infrastruktuuri või seadme osa kasutusaeg. Kestus on iga projekti või projektide rühma puhul erinev, aga liikmesriigid saavad määrata lihtsuse huvides samalaadsetele projektidele tüüpilised või standardsed eluead. 38. Direktiivis on esitatud mõni näide, nagu tõenäoline asjakohane kestus gaasielektrijaama, kaugküttesüsteemi ja kütteseadmete puhul 52. Liikmesriigid võivad määrata muid, pikemaid või lühemaid eluigasid, kui see on tehnilistel ja majanduslikel kaalutlustel põhjendatud või vajalik ühiskonna kõigi asjakohaste kulude ja tulude hõlmamiseks. IX lisa 1. osa punkti e alapunktis iii esitatud näidetest nähtub, et asjakohast kestust ei tohiks tasuvusajaga segi ajada. Tõhusa kütte ja jahutuse, sh tõhusa individuaalse kütte ja jahutuse stsenaariumide uurimisel tuleks kulude-tulude arvutuses arvesse võtta kaevandamiseks, muundamiseks, transpordiks ja jaotamiseks vajaliku energia kulusid, nagu on nõutud artikli 2 punktide 42 ja 43 mõistetes Hindamiskriteeriumina tuleb kasutada nüüdispuhasväärtust (NPV) 54. See ei tähenda, et liikmesriigid ei tohi muid hindamismeetodeid kasutada. Kõiki hinnatud projekte ja stsenaariume tuleb siiski vähemalt NPV-kriteeriumi alusel hinnata ja võrrelda. 40. Nüüdispuhasväärtuse analüüsi sisendid peavad olema rahaliste ühikutena väljendatud kulud ja tulud. Kõnealuseid kulusid ja tulusid tuleb asjakohase diskontomääraga diskonteerida. NPV üle nulli näitab kulude-tulude analüüsi positiivset tulemust või kulusid ületavat ülejääki ja projekt negatiivse NPVga tekitaks tulusid ületavaid kulusid. 41. Majandusanalüüsi jaoks peavad liikmesriigid koostama sisend- ja väljundtegurite ning arvutustes arvesse võetavate kulude ja tulude põhjaliku loetelu. IX lisa 1. osa punktis g on esitatud mitteammendav ülevaade. Liikmesriigid peavad arvutustes kasutama teavet tegelike hindade kohta. Nad peavad prognoosima, kuidas hinnad valitud ajavahemikus muutuks, ja 50 IX lisa 1. osa punkt g. 51 IX lisa 1. osa punktid e ja i. 52 IX lisa 1. osa punkti e alapunkt iii. 53 Artikli 2 punktis 42 esitatud tõhusa kütte ja jahutuse definitsioon on järgmine: tõhus küte ja jahutus kütteja jahutusvõimalus, mis võrreldes praeguste suundumuste jätkumise stsenaariumit kajastava lähtestsenaariumiga vähendab mõõdetavalt primaarenergia sisendit, mida on vaja selleks, et tarnida üks saadud energiaühik asjaomase süsteemi piires kulutõhusal viisil, nagu on hinnatud käesolevas direktiivis viidatud kulude-tulude analüüsis, võttes arvesse kaevandamiseks, muundamiseks, transpordiks ja jaotamiseks vajalikku energiat. Artikli 2 punktis 43 esitatud tõhusa individuaalse kütte ja jahutuse definitsioon on järgmine: tõhus individuaalne küte ja jahutus individuaalse kütte ja jahutuse tarnimise võimalus, mis võrreldes tõhusa kaugkütte ja -jahutusega vähendab mõõdetavalt taastumatu primaarenergia sisendit, mida on vaja selleks, et tarnida üks saadud energiaühik asjaomase süsteemi piires, või milleks on vaja sama, ent väiksemate kuludega taastumatu primaarenergia sisendit, võttes arvesse kaevandamiseks, muundamiseks, transpordiks ja jaotamiseks nõutavat energiat. 54 IX lisa 1. osa punkti e alapunkt ii. 13

14 esitama hinnaprognoose 55. Kuna kulude-tulude analüüs on majandusanalüüs, tuleks võimaluste piires kaasata kõik projekti pikaajalised mõjud, sh välismõjud. Seda on väljendatud IX lisa 1. osa punkti f alapunktis iv, mille sõnastus on järgmine: Majandusanalüüsis kasutatavad hinnad peaksid kajastama tegelikke sotsiaal-majanduslikke kulusid ja tulusid ning peaksid sisaldama väliseid kulusid, näiteks keskkonna- ja tervisemõjusid niivõrd, kui see on võimalik, st kui turuhind on olemas või kui see on juba arvesse võetud Euroopa tasandi või riigi õigusaktides. On kulusid ja tulusid, millel puudub turg või mille turg ei ole terviklik, ja seega ei väljenda hind tegelikku sotsiaalset väärtust 56. Kui turuhind ei ole kättesaadav ja Euroopa või riiklikud õigusaktid ei anna selle välise kulu kohta suuniseid, siis peaksid liikmesriigid võimaluste piires, aga mitte kohustuslikult, esitama hinnangud, määrates kindlaks ühiskonnale tekkivate kulude või tulude väärtuse. Kõnealused hinnangud võivad põhineda asjakohastel ja tunnustatud majandusteooriatel, milles on otseselt väljendatud ühiskonna tasandil majanduslike ressursside ja loodusvarade erineva kasutamisega seotud kompromissid. Näitena võib ühiskondlikku tulu hinnata tuvastatud või kinnitatud eelistuste üldtunnustatud meetodite alusel ning kulusid võib kindlaks määrata kui alternatiivkulusid, s.o väärtus, mis kasutatud ressurssidel oleks parima alternatiivse kasutuse puhul olnud. Kui turuhind on olemas, aga see ei kajasta tegelikke ühiskondlikke kulusid, siis võivad liikmesriigid kasutada paranduskoefitsiente, näiteks maksustamist, selles ulatuses, milles see mõjutab turuosaliste langetatud otsuseid, mitte ainult turusiseseid ülekandeid. 42. Direktiivis on eraldi nimetatud võrgule avalduvat mõju kui ühte tegurit, mille võib kuludetulude analüüsi kaasata 57. Näiteks kaugkütte otstarbel koostootmisjaamaks ümber ehitatud elektrijaam, mis tarnib nii kütet kui ka elektrit lähipiirkonnas olevatele tarbijatele, tagades samal ajal võrguettevõtjatele tasakaalustavaid teenused, võib vähendada elektrivõrkudesse ja - tootmisesse investeerimise kulusid ja võrgu käitamiskulu väiksema võrgu ülekoormuse, väiksema võrgu laiendamise vajaduse ning väiksema tipptunni- ja tagavaratootmisvõimsuse jne kaudu; tavalisse elektrijaama tehtaval alternatiivsel uue ettevõtte loomise investeeringul võib olla elektrivõrkude ehitamise või tugevdamise lisakulusid, pikemate transpordikauguste põhjustatud suurematest võrgukadudest põhjustatud lisakulusid ning samas koguses soojuse eraldi tootmise kõrgemaid kulusid, mis oleks vastasel juhul elektritootmise kõrvalsaadusena kättesaadav. Teatavate individuaalsete küttelahenduste (näiteks suurem elektrikütte või õhksoojuspumpade kasutamine) suuremast võrgukoormusest põhjustatud suurema võrgukao võimalusi tuleks samuti arvesse võtta, isegi kui need on hooajalise iseloomuga. Elektri- ja muudele võrkudele avalduvaid mõjusid tuleb seega lähte- ja alternatiivsete stsenaariumide puhul kooskõlas võrgutõhusust käsitleva artikli 15 nõuetega arvesse võtta. 43. Liikmesriigid peavad samuti määrama kindlaks arvutuses kasutatava diskontomäära 58. Arvutuses kasutatava diskontomäära valimisel peavad nad kasutama Euroopa ja riiklikke suuniseid ning võtma arvesse Euroopa Keskpanga esitatud andmeid Liikmesriigid esitavad kulude-tulude analüüside tegemiseks peamiste sisend- ja väljundtegurite hinna ja diskontomäära prognoosid. (IX lisa 1. osa punkti f alapunkt i). 56 Majandusanalüüsis kasutatavad hinnad peaksid kajastama tegelikke sotsiaal-majanduslikke kulusid ja tulusid ning peaksid sisaldama väliseid kulusid, näiteks keskkonna- ja tervisemõjusid niivõrd, kui see on võimalik, st kui turuhind on olemas või kui see on juba arvesse võetud Euroopa tasandi või riigi õigusaktides. (IX lisa 1. osa punkti e alapunkt iv). 57 Liikmesriigid võivad hinnata ja otsuste tegemisel arvesse võtta analüüsitud stsenaariumide kohaseid energiatarnimise suuremast paindlikkusest ning elektrivõrgu optimaalsemast toimimisest tulenevaid kulusid ja energiasäästu, sealhulgas vähendatud infrastruktuuri investeeringutest tulenevat kulude kokkuhoidu ja säästu. (IX lisa 1. osa punkti g teine lõik). 58 Liikmesriigid esitavad kulude-tulude analüüside tegemiseks peamiste sisend- ja väljundtegurite hinna ja diskontomäära prognoosid. (IX lisa 1. osa punkti f alapunkt i). 14

15 44. Analüüs peaks samuti hõlmama tundlikkuse analüüsi, et mõõta peamiste tegurite võimaliku muutumise mõju, näiteks erinevaid stsenaariume kütte- ja jahutusvajaduse arendamiseks, erinevaid diskontomäärasid, erinevaid energiahindu ning muutusi muudes peamistes sisend- ja väljundhindades 60. D. KÄITISE TASANDIL KULUDE-TULUDE ANALÜÜS 45. Üks peamisi artiklis 14 esitatud nõudeid on, et liikmesriigid tagaksid, et lõike 5 punktides a d loetletud elektrijaamade, tööstuskäitiste, kaugkütte ja -jahutuse käitiste käitajad teeksid kuludetulude analüüsi, kui nad planeerivad üle 20 MW soojuse tootmisvõimsusega uute käitiste ehitamist või selliste käitiste olulist remontimist, et hinnata tõhusa koostootmise kasutamise, heitsoojuse taaskasutamise ning kaugkütte- ja -jahutusvõrguga ühendamise kulutasuvust. Kulude-tulude analüüsi tulemusi tuleb võtta arvesse kõnealustele käitistele kehtestatud artikli 14 lõike 7 kohastes loakriteeriumides. IX lisa 2. osas on sätestatud käitise tasandil kuludetulude analüüside põhimõtted, mis selgitavad artikli 14 lõigetes 5 ja 7 nõutud meetmeid. 46. Artikli 14 lõikes 5 sätestatud käitiste kulude-tulude analüüs sisaldab majandusanalüüsi, mis hõlmab [ ] rahavoo tehinguid kajastavat finantsanalüüsi 61. Vastupidiselt IX lisa 1. osas kirjeldatud riigi tasandil kulude-tulude analüüsile, kus keskendutakse täpselt kindlaks määratud metoodikaga majandusanalüüsile, rõhutades sotsiaal-majanduslikke ja keskkonnategureid, keskendutakse IX lisa 2. osas kirjeldatud käitise tasandil analüüsis rohkem finantsanalüüsile. Kõnealune analüüs peab väljendama investeerimisest ja üksikute käitiste käitamisest tulenevaid tegelikke rahavoogusid. See on põhjustatud asjaolust, et kõnealuse analüüsi tulemus peaks väljenduma käitiste majandustegevust mõjutavates loa andmise otsustes. 47. Käitise tasandil analüüs tuleb siiski kaasata laiema majandusanalüüsi konteksti. Majandusanalüüsi võib teha kas põhjaliku hindamise raames tehtud kulude-tulude analüüsi alusel või selle võivad teha käitiste käitajad. IX lisa 2. osas nõutakse, et liikmesriigid määraksid juhtpõhimõtted majandusanalüüsi metoodika, prognooside ja kestuse kohta. 48. IX lisa 2. osas on sätestatud, et kulude-tulude analüüsis tuleks arvesse võtta olemasolevaid või potentsiaalseid küttevajadustega piirkondi, millele saaks käitisest energiat tarnida. On selge, et potentsiaalsed küttevajadusega piirkonnad ei pruugi käitise kasutusele võtmise ajal veel olemas olla. Kulude-tulude hindamine ja lubade väljastamine peab seega mõnikord tuginema sellele, et käitis on varustatud koostootmise / heitsoojuse taaskasutamise rakendamiseks (mitte kasutusele võtmise ajal tegelikult sellisena kasutamisele) ning on suuteline tarnima võimalikku soojuskoormust, kui see on olemas. See olukord tekib juhul, kui põhjaliku hindamise alusel on selged perspektiivid, s.o meetmed, poliitika või strateegiad, et soojuskoormus tekib, näiteks rajatakse kaugkütte- või -jahutusvõrk või saadakse puuduvad seadmed ning soojuse tarbija(d) ühendatakse projekti või projektide rühma raames, mille tulud ületasid IX lisa 1. osa kohaselt riigi tasandil tehtud kulude-tulude analüüsi alusel kulusid. 49. Soovitatakse, et liikmesriigid võtaksid kasutusele üksikasjalikud suunised kulude-tulude hindamise kohta, et tagada kõnealuse nõude järjepidev rakendamine erinevatel objektidel. Lisaks artikli 14 lõikes 6 nimetatud kriteeriumidele soovitatakse suunistes kindlaks määrata 59 IX lisa 1. osa punkti f alapunkt ii. 60 IX lisa 1. osa punkt h. 61 IX lisa 2. osa kaheksas lõik. 15

16 tasuvusperioodide, nõutud investeerimistulu, hinnanguliste kütuse ja elektri hindade, poliitika kulude ja toetustasemete ühised prognoosid. Kõnealuseid prognoose tuleks kasutada majandusanalüüsis, v.a juhul, kui taotleja saab esitada tõendusmaterjali, mille kohaselt on nende käitise puhul asjakohased alternatiivsed eeldused. IX lisa 2. osa nõuete kohaselt peaksid need prognoosid väljendama realistlikult projektide tegelikke investeerimistingimusi. 50. Direktiivis ei ole täpsustatud, kes peaks kulude-tulude analüüsi tegemise eest vastutama ja selle üle järelevalvet teostama. Mõistlik lahendus oleks määrata analüüsi tegemise ülesanne käitiste käitajatele ning liikmesriigid saaksid määrata pädevad asutused, kes vastutavad vähemalt majandusanalüüsi jaoks ühise metoodika, ühiste prognooside ja kestuse esitamise eest ning tagaksid samuti hinnangute põhjendatuse. 51. Kulude-tulude analüüsis osalejate kohta on artikli 14 lõike 5 kolmandas lõigus sätestatud, et liikmesriigid võivad nõuda artikli 14 lõike 5 punktide c ja d alusel tehtava kulude-tulude analüüsi tegemist koostöös kaugkütte- ja -jahutusvõrkude toimimise eest vastutavate ettevõtjatega. Kõnealuse sätte eesmärk on tagada koostootmise ja heitsoojuse taaskasutamise võimaluste hindamisel kaugkütte ettevõtete ja tööstuskäitiste vaheline kooskõlastamine. 52. Liikmesriigid võivad samuti otsustada suuremal määral osaleda, näiteks aidates huvitatud pooltega, nagu tarbijad ja kaugkütte ettevõtted, kooskõlastada või andmeid koguda 62. See aitaks tekitada IX lisa 1. osa ja 2.osa kulude-tulude analüüside vahel sünergiate loomise võimalusi. E. KÄITISTELE LUBADE VÄLJASTAMISE JA SAMAVÄÄRSED LUBADEGA SEOTUD MENETLUSED 53. Artikli 14 lõikes 7 nõutakse, et liikmesriigid võtaksid vastu lubade väljastamise kriteeriumid või samaväärsed loakriteeriumid, millega tagatakse, et artikli 14 lõike 5 punktides a c viidatud käitised teevad kulude-tulude analüüsi ja et kõnealuse kulude-tulude analüüsi tulemust koos põhjaliku hindamise tulemusega võetakse loakriteeriumide puhul arvesse. 54. Lubade väljastamise ja samaväärsed loakriteeriumid tähendavad kriteeriume, millega kehtestatakse energiatootmise või tööstuskäitiste ehitamise ja/või käitamise tingimused. Loakriteeriumid on seega tingimused, mille pädevad asutused peaksid kindlaks määrama õiguslikult siduvas otsuses (s.o loa väljastamise või litsentsi andmise otsus), mis käsitleb tingimusi, mille alusel lubatakse ehitada uus käitis, seda või olemasolevat käitist käitada ja/või muuta (remontida). Liikmesriigid saavad vabalt otsustada, millisesse lubade väljastamise menetlusse nad artikli 14 lõike 7 punktides a c loetletud kriteeriumid kaasavad. Tegemist võib olla direktiivi 2009/72/EÜ alusel kehtiva lubade väljastamise menetlusega või direktiivi 2010/75/EL 63 alusel lubade väljastamise menetlusega või mis tahes muu samaväärse menetlusega, sh uus kehtestatud menetlus, kui artikli 14 lõikes 5 sätestatud elektri tootmise või 62 IX lisa 2. osa viimane lõik. 63 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2010/75/EL, 24. november 2010, tööstusheidete kohta (saastuse kompleksne vältimine ja kontroll), ELT L 334, , lk

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaa

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaa Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisjoni dok nr: Teema: Euroopa

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

CDT

CDT Turukuritarvituse suunised määruse Kaubatuletisinstrumentide turgude või seotud hetketurgudega seonduvaid kaubatuletisinstrumente käsitleva siseteabe määratlemise teave 17/01/2017 ESMA/2016/1480 ET Sisukord

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta L 62/4 5.3.2018 EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/318, 22. veebruar 2018, millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/2012 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2018/7) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes

Rohkem

Project meeting Brussels, February 2013

Project meeting Brussels, February 2013 Jõgeva linna CO2 heitkoguste lähteinventuur ja SEAP 29.01.2014 Jaanus Uiga Tartu Regiooni Energiaagentuur Millest täna räägime? Linnapeade Paktist CO2-st Jõgeva linna energiakasutusest 2010 Võimalustest

Rohkem

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 punkt b) Vastu võetud 23. jaanuaril 2019 1 Sisukord 1

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TEUK ettekanne pptx

Microsoft PowerPoint - TEUK ettekanne pptx Hinnanguliselt on võimalik rajada kaugkütte baasil koostootmisjaamu võimsusega 2...3 MW Viljandis, Kuressaares, Võrus, Haapsalus, Paides, Rakveres, Valgas, Jõgeval, Tartuskokku ca 20 MW Tööstusettevõtete

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus (EÜ) nr 1122/2009 Toetus maaelu arendamiseks Nõuetele

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 17.2.26 KOM(25) 539 lõplik 25/215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses hinnateabe

Rohkem

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/716, 10. aprill 2017, millega

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artikli 9 ja üldist majandushuvi pakkuvate teenuste raamistiku punkti 62 kohane liikmesriikide aruande v

Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artikli 9 ja üldist majandushuvi pakkuvate teenuste raamistiku punkti 62 kohane liikmesriikide aruande v Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artikli 9 ja üldist majandushuvi pakkuvate teenuste raamistiku punkti 62 kohane liikmesriikide aruande vorm Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artiklis

Rohkem

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgitus Viide projektikirjeldusele Projekti ettevalmistuse ja elluviimise kvaliteediga seotud kriteeriumid (kokku 0%) 1. Projekti sidusus ja põhjendatus

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusinsener OÜ Tallinnas 14.04.2014 Uuring Energiamajanduse

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

Juhatuse otsus

Juhatuse otsus JUHATUSE OTSUS Tallinn 17. oktoober 2014 nr. 4.1-1/55 ÜLDKORRALDUS Finantsinspektsiooni valikud lähtuvalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 575/2013 1. Õiguslik alus 1.1. Finantsinspektsiooni

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM 179 ECOFIN 384 SOC 346 COMP 257 ENV 339 EDUC 165 RECH

Rohkem

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas?

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kasutamise eelised ja võimalused Biomass on peamine Euroopa Liidus kasutatav taastuva energia allikas, moodustades ligikaudu 70% taastuvenergia

Rohkem

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses L 323/10 19.12.2018 KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/2019, 18. detsember 2018, millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/2031 artikli 42 tähenduses kõrge riskiga taimede, taimsete saaduste ja muude objektide

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2016/ 948, juuni 2016, - ettevõtlussektori varaostukava rakendamise kohta (EKP/ 2016/ 16)

EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2016/ 948, juuni 2016, - ettevõtlussektori varaostukava rakendamise kohta (EKP/ 2016/ 16) L 157/28 EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2016/948, 1. juuni 2016, ettevõtlussektori varaostukava rakendamise kohta (EKP/2016/16) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

Rohkem

156-77

156-77 EUROOPA KOHTU OTSUS 12. oktoober 1978 * [ ] Kohtuasjas 156/77, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja: selle õigusnõunik George L. Close, keda abistas selle õigustalituse ametnik Charles Lux, kohtudokumentide

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.11.2015 COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides 2013. aastal püügivõimsuse ja kalapüügivõimaluste vahel püsiva tasakaalu saavutamiseks

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.7.2017 C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, 11.7.2017, milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohtade ning töökohataotluste ja CVde omavahelist sobitamist

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (viies koda) 16. detsember 1993 Kohtuasjas C-334/92, mille esemeks on EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Hispaania) esitatud taotlus,

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald 8.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 155/11 EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU SOOVITUS, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECV) loomise kohta (EMPs kohaldatav tekst)

Rohkem

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid )

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid ) 1(6) 1. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna kujundamise põhimõtted Aktsiaselts tegevuskulude arvestuse aluseks on auditeeritud ja kinnitatud aastaaruanne. Hinnakujunduse analüüsis kasutatakse Aktsiaseltsi

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.1.2014 COM(2014) 46 final 2014/0021 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS 30. juunil 2005 Haagis sõlmitud kohtualluvuse kokkuleppeid käsitleva konventsiooni Euroopa Liidu nimel heakskiitmise

Rohkem

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) 2. KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRATLETUD PIIRKOND KUULUB: 3. GEOGRAAFILISE TÄHISE TÜÜP:

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 932010780004 KALAKOELMUTE SEISUND NING KOELMUALADE MELIOREERIMISE LÄHTEÜLESANNETE KOOSTAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: TARTU ÜLIKOOL LÕPPARUANNE: 6.7-4/2016-006

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

Microsoft Word - n doc

Microsoft Word - n doc EUROOPA KOMISJON Brüssel, 10.6.2010 K(2010) 3604 Teema: Riigiabi - Eesti - Abi nr N 115/2010 - Eesti maaelu arengukava 2007 2013 meetme 1.1 Koolitus ja teavitustegevus metsanduslikud tegevused Lugupeetud

Rohkem

TA

TA 8.3.2019 A8-0009/ 001-024 MUUDATUSTEPANEKUD 001-024 Transpordi- ja turismikomisjon Raport Karima Delli A8-0009/2019 Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri SELETUSKIRI Perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse seaduse alusel kehtestatud haridus- ja teadusministri määruste muutmise eelnõu juurde I. SISSEJUHATUS Määrust muudetakse perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 9.1.2019 A8-0475/36 36 Põhjendus BG BG. arvestades, et kahjuks ei leidnud see vastuolu erikomisjonis lahendust; 9.1.2019 A8-0475/37 37 Põhjendus BI BI. arvestades, et niinimetatud Monsanto dokumendid ja

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. detsember 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0394 (COD) 15716/16 ENV 815 CLIMA 186 CODEC 1924 ET

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. detsember 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0394 (COD) 15716/16 ENV 815 CLIMA 186 CODEC 1924 ET Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. detsember 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0394 (COD) 15716/16 ENV 815 CLIMA 186 CODEC 1924 ETTEPANEK Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisjoni

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/

EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/ EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/EÜ (põllumajandus- ja metsatraktorite mootoritest paisatavate

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (

EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ ( EUROOPA KOMISJON Strasbourg, 10.1.2017 COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (teenuste kohta siseturul) jõustamise kohta, millega

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx Maaeluministri 0.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. novembri 08 määruse nr 6 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete ja valgurikaste

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määru

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määru EUROOPA KOMISJON Brüssel, 17.5.2018 COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse uute raskeveokite CO2-heite

Rohkem

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/•95/•EL, oktoober 2014, - millega muudetakse direktiivi 2013/•34/•EL seoses mitmeke

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/•95/•EL, oktoober 2014, - millega muudetakse direktiivi 2013/•34/•EL seoses mitmeke 15.11.2014 L 330/1 I (Seadusandlikud aktid) DIREKTIIVID EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/95/EL, 22. oktoober 2014, millega muudetakse direktiivi 2013/34/EL seoses mitmekesisust käsitleva teabe

Rohkem

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012 HINDAMISKRITEERIUMID 01 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud.okt.01 üldkoosoleku otsuega nr (Lisa ) Hindamiskriteeriumid on avalikud

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 443/2009, 23. aprill 2009, millega kehtestatakse uute sõiduautode heitenormid väikesõidukite süsinikdioks

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 443/2009, 23. aprill 2009, millega kehtestatakse uute sõiduautode heitenormid väikesõidukite süsinikdioks 5.6.2009 ET Euroopa Liidu Teataja L 140/1 I (EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik) MÄÄRUSED EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ)

Rohkem

Linnade roll ühtekuuluvuspoliitikas 2014–2020

Linnade roll ühtekuuluvuspoliitikas 2014–2020 LIIDU SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND B: STRUKTUURI- JA ÜHTEKUULUVUSPOLIITIKA REGIONAALARENG Linnade roll ühtekuuluvuspoliitikas 2014 2020 KOKKUVÕTE Lühikokkuvõte Linnapiirkonnad on piirkondlikus

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa OTSUS Tallinn 20.06.2007 J.1-45/07/4 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine Elisa Eesti AS- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

Suunised Reitinguagentuuride meetodite valideerimise ja läbivaatamise suunised 23/03/2017 ESMA/2016/1575 ET

Suunised Reitinguagentuuride meetodite valideerimise ja läbivaatamise suunised 23/03/2017 ESMA/2016/1575 ET Suunised Reitinguagentuuride meetodite valideerimise ja läbivaatamise suunised 23/03/2017 ESMA/2016/1575 ET Sisukord 1 Kohaldamisala... 3 2 Mõisted, õiguslikud viited ja lühendid... 4 3 Eesmärk... 5 4

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, 80088 Pärnu Tel 4479733 www.parnu.maavalitsus.ee Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi Tel 4330 400 www.viljandi.maavalitsus.ee Konsultant Ramboll Eesti AS

Rohkem

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3 ET ET ET EUROOPA KOMISJON Brüssel 4.6.2010 KOM(2010)298 lõplik 2010/0156 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, geneetiliselt muundatud maisi Bt11 (SYN-BTØ11-1) sisaldavate, sellest koosnevate või sellest valmistatud

Rohkem

c_ et pdf

c_ et pdf 7.1.2009 C 2/7 Euroopa Andmekaitseinspektori arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse ettepaneku kohta, mis käsitleb üldsuse juurdepääsu Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele (2009/C

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu 3399. istung (MAJANDUS- JA RAHANDUSKÜSIMUSED) 19. juunil 2015

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

OÜ PILVERO Pilvero OÜ Nõo valla soojusmajanduse arengukava aastateks täiendus Nõo - Tallinn 2018

OÜ PILVERO Pilvero OÜ Nõo valla soojusmajanduse arengukava aastateks täiendus Nõo - Tallinn 2018 OÜ PILVERO Pilvero OÜ Nõo valla soojusmajanduse arengukava aastateks 2016-2026 täiendus Nõo - Tallinn 2018 Sissejuhatus Seoses Nõo alevikus asuvate kaugküttevõrkude arendamistingimuste muutumisega, võrreldes

Rohkem

Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht

Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht 2 Keskkonnanõuete muutumine ajas Eesti saab EL liikmeks koos regulatsiooniga + leevendused LCPD nõuded peamistele suurtele käitistele NECD

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 13. november 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2015/0149 (COD) 13917/15 ENER 381 ENV 683 CONSOM 187 IA 1

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 13. november 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2015/0149 (COD) 13917/15 ENER 381 ENV 683 CONSOM 187 IA 1 Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 13. november 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2015/0149 (COD) 13917/15 ENER 381 ENV 683 CONSOM 187 IA 16 CODEC 1494 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat

Rohkem

Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragra

Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragra Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU 18.04.2017 1. Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragrahvi 1 lõikest 2 jäetakse välja sõna rahaliste ; 2)

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2013) 4035 final KOMISJONI ARUANNE Aruanne, milles käsitletakse direktiivi 96/82/EÜ (ohtlike ainetega seotud suu

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2013) 4035 final KOMISJONI ARUANNE Aruanne, milles käsitletakse direktiivi 96/82/EÜ (ohtlike ainetega seotud suu EUROOPA KOMISJON Brüssel, 28.6.213 C(213) 435 final KOMISJONI ARUANNE Aruanne, milles käsitletakse direktiivi 96/82/EÜ (ohtlike ainetega seotud suurõnnetuste ohu ohjeldamise kohta) kohaldamist liikmesriikides

Rohkem

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS I lisa Teaduslikud järeldused ja müügilubade tingimuste muutmise alused 1 Teaduslikud järeldused Võttes arvesse ravimiohutuse riskihindamise komitee hindamisaruannet propofooli perioodiliste ohutusaruannete

Rohkem

Microsoft PowerPoint - EK TEUK ppt

Microsoft PowerPoint - EK TEUK ppt Eesti energiamajanduse riikliku arengukava aastani 2020 eelnõu Einari Kisel Energeetika asekantsler Jutupunktid Veidi statistikat Energiamajanduse arengu indikaatorid ja meetmed eesmärkide saavutamiseks

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS 12. juuli 1990 * Sotsiaalkindlustus Fonds national de solidarité lisatoetus Sissemaksetest sõltumatute hüvitiste eksporditavus Kohtuasjas C-236/88, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindajad:

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2017_teravili (1).docx

Microsoft Word - L_5_2017_teravili (1).docx Maaeluministri.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. oktoobri 07 määruse nr 70 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete valgurikaste taimede

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

OÜ PILVERO Pilvero OÜ Nõo valla soojusmajanduse arengukava aastateks täiendus Nõo - Tallinn 2018

OÜ PILVERO Pilvero OÜ Nõo valla soojusmajanduse arengukava aastateks täiendus Nõo - Tallinn 2018 OÜ PILVERO Pilvero OÜ Nõo valla soojusmajanduse arengukava aastateks 2016-2026 täiendus Nõo - Tallinn 2018 Sissejuhatus Seoses Nõo alevikus asuvate kaugküttevõrkude arendamistingimuste muutumisega, võrreldes

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 23.11.2007 KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kohandatakse

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, KOM(2011) 522 lõplik 2011/0226 (COD) C7-0225/11 ET Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS siseturu infosü

EUROOPA KOMISJON Brüssel, KOM(2011) 522 lõplik 2011/0226 (COD) C7-0225/11 ET Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS siseturu infosü EUROOPA KOMISJON Brüssel, 29.8.2011 KOM(2011) 522 lõplik 2011/0226 (COD) C7-0225/11 ET Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS siseturu infosüsteemi kaudu tehtava halduskoostöö kohta (IMI määrus)

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

Lisa I_Müra modelleerimine

Lisa I_Müra modelleerimine LISA I MÜRA MODELLEERIMINE Lähteandmed ja metoodika Lähteandmetena kasutatakse AS K-Projekt poolt koostatud võimalikke eskiislahendusi (trassivariandid A ja B) ning liiklusprognoosi aastaks 2025. Kuna

Rohkem

GEN

GEN EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 16. oktoober 2012 (23.10) (OR. en) 14790/12 Institutsioonidevaheline dokume nt: 2012/0065 (COD) MAR 123 TRANS 327 SOC 816 CODEC 2348 ARUANNE Saatja: Peasekretariaat Saaja:

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone,

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november 2017 13939/17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 8. ja 10. november 2017 (10.00, 11.30) KOLMAPÄEV,

Rohkem

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaalministeerium Rahvatervise osakond 15.06.2018 Mis on

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET ESMA35-43-1562 ESMA teade Teade hinnavahelepingutega seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. jaanuaril 2019 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr

Rohkem

Aruanne Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega

Aruanne Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega 14.12.2010 Euroopa Liidu Teataja C 338/119 ARUANNE Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega (2010/C 338/21) SISUKORD Punktid Lk SISSEJUHATUS...........................................................

Rohkem

Keskkonnaministri määruse lisa 1

Keskkonnaministri määruse lisa 1 Keskkonnaministri 27.12.2016 määrus nr 74 Õhusaasteloa taotlusele ja lubatud heitkoguste projektile esitatavad täpsustatud nõuded, loa taotluse ja loa vormid Lisa 1 ÕHUSAASTELOA TAOTLUS Loa taotluse esitamise

Rohkem

Euroopa Ülemkogu Brüssel, 23. oktoober 2014 (OR. en) SN 79/14 MÄRKUS Teema: Euroopa Ülemkogu ( oktoober 2014) Kliima- ja energiapoliitika raami

Euroopa Ülemkogu Brüssel, 23. oktoober 2014 (OR. en) SN 79/14 MÄRKUS Teema: Euroopa Ülemkogu ( oktoober 2014) Kliima- ja energiapoliitika raami Euroopa Ülemkogu Brüssel, 23. oktoober 2014 (OR. en) SN 79/14 MÄRKUS Teema: Euroopa Ülemkogu (23. 24. oktoober 2014) Kliima- ja energiapoliitika raamistik 2030 I. KLIIMA- JA EERGIAPOLIITIKA RAAMISTIK 2030

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation MILLISES KESKKONNAS TAHAME VEETA 90% OMA AJAST EHK ÜLEVAADE MADALA ENERGIATARBEGA HOONETE NIMETUSTEST NING TRENDIDEST MADALA ENERGIATARBEGA EHITUSE OSAS Lauri Tammiste Eesti Arengufondi energia ja rohemajanduse

Rohkem

ART. 6 INTERPRETATION GUIDE

ART. 6 INTERPRETATION GUIDE EUROOPA KOMISJON Brüssel, 21.11.2018 C(2018) 7621 final Komisjoni teatis Natura 2000 alade kaitsekorraldus Elupaikade direktiivi 92/43/EMÜ artikli 6 sätted ET ET Euroopa Komisjon Natura 2000 alade kaitsekorraldus

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist  Erik Puura  Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Erasmus+ õpirände projektide avaseminar Projekti elukaar 30.06.14 Tallinn Raja Lõssenko raja.lossenko@archimedes.ee Õpirände projekti elukaar PROJEKTI ELUKAAR: LEPING Enne lepingu sõlmimist: 1. Osalejaportaali

Rohkem