Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2003, 33,

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2003, 33,"

Väljavõte

1 Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2003, 33, Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 28. oktoobri a kohtuotsus Rootsi Kuningriigi (Rootsi Riikliku Energia Administratsiooni kaudu) hagis AS JULIANUSE INKASSO AGENTUUR vastu nõude tunnustamiseks AS Jõesuu Soojatootja (pankrotis) pankrotimenetluses RIIGIKOHTU TSIVIILKOLLEEGIUMI KOHTUOTSUS Eesti Vabariigi nimel Kohtuasja number Otsuse kuupäev Tartu, 28. oktoober a Kohtukoosseis Eesistuja J. Odar, liikmed V. Kõve ja T. Tampuu Kohtuasi Rootsi Kuningriigi (Rootsi Riikliku Energia Administratsiooni kaudu) hagi AS JULIANUSE INKASSO AGENTUUR vastu nõude tunnustamiseks AS Jõesuu Soojatootja (pankrotis) pankrotimenetluses Vaidlustatud kohtulahend Tallinna Ringkonnakohtu tsiviilkolleegiumi 3. juuni a otsus tsiviilasjas nr 2-2/782/2003 Kaebuse esitaja ja kaebuse liik Rootsi Kuningriigi kassatsioonkaebus Asja läbivaatamise kuupäev 29. september a Istungil osalenud isikud Istungist võttis osas hageja esindaja vandeadvokaat T. Vaher Resolutsioon Jätta Tallinna Ringkonnakohtu tsiviilkolleegiumi 3. juuni a otsus muutmata ja kassatsioonkaebus rahuldamata. Asjaolud ja menetluse käik 1.Rootsi Kuningriik Rootsi Riikliku Energia Administratsiooni (Energimyndigheten) kaudu esitas 27. mail a Tallinna Linnakohtule hagiavalduse AS JULIANUSE INKASSO AGENTUUR vastu. Hagis palus hageja tunnustada tema nõuet AS Jõesuu Soojatootja (pankrotis) pankrotimenetluses summas krooni ja 60 senti viienda järgu nõudena. 2.Hagiavalduse põhjenduste kohaselt sõlmisid hagejat esindava riigiasutuse Rootsi Riikliku Energia Administratsiooni õiguseellane Rootsi Riiklik Tööstuse ja Tehnilise Arengu Amet (Närings- och teknikutvecklingsverket) ning AS Jõesuu Soojatootja (pankrotis) õiguseellane munitsipaalettevõte Narva- Jõesuu Elamukommunaalmajanduse Koondis (edaspidi ME Narva-Jõesuu EKMK) 17. septembril a laenulepingu (edaspidi laenuleping), mille alusel avas hageja ME Narva-Jõesuu EKMK-le krediidilimiidi maksimumsummas Rootsi krooni. Laenuintressiks oli kokku lepitud Rootsi krooni tegelik kuue kuu STIBOR, mis tuli üle vaadata iga aasta 1. aprillil ja 1. oktoobril. Laen tuli tagastada ajavahemikul 31. märtsist a kuni 30. septembrini a. AS Jõesuu Soojatootja kinnitas 23. novembril a Rootsi krooni suuruse laenu saamist ja oma tagasimaksekohustust. Ida-Viru Maakohtu 10. detsembri a otsusega kuulutati välja AS Jõesuu Soojatootja pankrot, millega muutus laenusumma vastavalt pankrotiseaduse 21 lgle 1 sissenõutavaks. 25. aprillil a toimunud nõuete kaitsmise koosolekul vaidles kostja võlausaldajana hageja nõudele põhjendamatult vastu. 3.Kostja vaidles hagile vastu ning palus jätta selle rahuldamata. Kostja leidis, et laenulepingust tulenev kohustus ei ole laenusaajalt ME-lt Narva-Jõesuu EKMK pankrotivõlgnikule üle läinud. 17. juuli a Narva-Jõesuu Linnavolikogu otsusega nr 59 kujundati ME Narva-Jõesuu EKMK ümber neljaks iseseisvaks aktsiaseltsiks, Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 28. oktoobri a kohtuotsus Ro... Leht 1 / 5

2 s.o AS Jõesuu Kinnisvara, AS Jõesuu Veetilk, AS Jõesuu Soojatootja ja AS Jõesuu Heakord. Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 22. juuli a korraldusega nr 269 läksid AS-le Jõesuu Soojatootja üle ME Narva-Jõesuu EKMK soojavarustuse osakonna vara ning sellest tulenevad õigused ja kohustused raamatupidamisbilansi 31. märtsi a seisuga. Bilansis ei kajastunud kohustusena võlgnevus hageja ees ega varana laenu abil finantseeritud katlamaja parendused. Laenuleping kui reaalne leping loetakse sõlmituks laenusumma üleandmise hetkest. Kuna pankrotivõlgnik 17. septembri a lepingu järgi raha saanud ei ole, ei oma tema poolt allkirjastatud laenusumma kinnitamise õiend õiguslikku tähendust oktoobril a kaasas kohus iseseisva nõudeta kolmanda isikuna kostja poolel Narva-Jõesuu linna. Kolmas isik ei avaldanud oma seisukohta hagi suhtes ega ilmunud kohtusse. 5.Tallinna Linnakohtu 7. aprilli a otsusega hagi rahuldati. Hageja nõuet tunnustati AS Jõesuu Soojatootja (pankrotis) pankrotimenetluses viiendas rahuldamisjärgus summas krooni ja 60 senti. 6.Linnakohus leidis, et pooled ei vaidle laenulepingust tuleneva võla suuruse ega laenaja maksekohustuse üle. ENSV tsiviilkoodeksi (edaspidi TsK) 272 järgi on laenaja kohustatud laenatud raha tagastama. Laenatud raha on nõudeavalduses märgitud summas tagastamata, mistõttu tuleb hageja nõuet AS Jõesuu Soojatootja (pankrotis) pankrotimenetluses tunnustada. 7.Linnakohtu arvates on hageja tõendanud pankrotivõlgniku õigusjärglust ME Narva-Jõesuu EKMK kohustuste suhtes munitsipaalettevõtte ümberkujundamise ajal kehtinud tsiviilseadustiku üldosa seaduse (edaspidi TsÜS) 59 mõttes. Arvestades, et AS-le Jõesuu Soojatootja (pankrotis) anti Narva- Jõesuu Linnavalitsuse 22. juuli a korralduse nr 269 p-ga 4 üle ME Narva- Jõesuu EKMK soojavarustuse osakonna vara ning sellest tulenevad õigused ja kohustused ning laen oli seotud soojatootmisega, on eelduspärane, et haldusorganite tahe seisnes laenulepingust tuleneva kohustuse ja laenu arvel soetatud vara üleandmises AS-le Jõesuu Soojatootja (pankrotis). Ülalmärgitut tõendavad võlgniku esindaja aastal allkirjastatud laenusumma kinnitus ning AS KPMG Estonia audiitorite 11. detsembri a järeldusotsus, milles laenu võlgniku bilansis kajastamata jätmine on esile toodud raamatupidamise puudusena (laenu on käsitatud võlgniku kohustusena). Narva- Jõesuu Linnavolikogu 1. märtsi a otsusega nr 81 on tõendatud, et AS-le Jõesuu Soojatootja (pankrotis) on tasuta üle antud Narva-Jõesuu linna bilansist puiduhakkekatla renoveerimise projekti raames soetatud seadmed ja vahendid koos sinna juurde kuuluvate lõpetamata ehitistega ning laenulepingust tuleneva kreditoorse võlgnevusega. Vara ja laenu tagastamise kohustus on üle antud 12. aprilli a Narva-Jõesuu Linnavalitsuse ja AS Jõesuu Soojatootja (pankrotis) koostatud vara üleandmis-vastuvõtuaktiga. Selle tegevusega asus Narva- Jõesuu linn kõrvaldama audiitorite järeldusotsuses AS Jõesuu Soojatootja (pankrotis) raamatupidamises esile toodud puudusi. 8.Kostja väide laenulepingu rahatuse kohta ei ole õige. Pankrotivõlgnik astus laenulepingusse laenusaaja õigusjärglasena, seega ei pidanud hageja tõendama laenu üleandmist võlgnikule. Seoses võla üleminekuga õigusjärgluse (juriidilise isiku ümberkujundamise) alusel ei ole asjakohased kostja väited võla ülekandmise lepingu puudumise kohta. 9.Tallinna Linnakohtu otsuse peale esitas apellatsioonkaebuse kostja. Ta leidis, et laenukohustus ei läinud AS-le Jõesuu Soojatootja (pankrotis) üle. 10.Hageja ja kolmas isik vaidlesid apellatsioonkaebusele vastu ja palusid jätta see rahuldamata. Ringkonnakohtu lahend ja põhjendused 11.Tallinna Ringkonnakohtu 3. juuni a otsuses leiti, et linnakohtu otsus on lõppjäreldustes õige, kuid muutis osaliselt otsuse põhjendusi. Linnakohus on ebaõigesti hinnanud asjas esitatud tõendeid ning seetõttu kohaldanud vääralt materiaalõiguse norme. 12.Apellatsioonikohtu otsuse kohaselt ei ole vaidlust selle üle, et Narva- Jõesuu Linnavolikogu 17. juuli a otsusega kujundati ME Narva-Jõesuu EKMK ümber neljaks iseseisvaks aktsiaseltsiks. Munitsipaalettevõtte ümberkujundamisel õiguste ja kohustuste jagunemise kohta võttis Narva-Jõesuu Linnavalitsus vastu 22. juuli a korralduse nr 269. Nimetatud korralduse p-st 4 nähtub, et ME Narva-Jõesuu EKMK Soojavarustusosakonna vara ning sellega seotud õigused ja kohustused, sh töölepingud lähevad üle ümberkujundatavale AS-le Jõesuu Soojatootja (pankrotis). Audiitor A. Zaitsev kinnitas oma 7. oktoobri a arvamusega ME Narva-Jõesuu EKMK Soojavarustuse osakonna bilansi suuruseks krooni ja netovaraks krooni. Nimetatud tõenditest nähtub, et katlamaja, mille bilansiline väärtus oli vähemalt krooni 89 senti (Narva-Jõesuu Linnavolikogu 1. märtsi a otsus nr 81), ei kuulunud ME Narva- Jõesuu EKMK soojavarustusosakonna vara hulka ja seetõttu ei kajastunud soojavarustusosakonna pikaajaliste kohustuste hulgas ka laenulepingust tulenev kohustus. 13.Asjas ei ole esitatud ühtegi tõendit, millest nähtuks, et katlamaja kuulus ME-le Narva-Jõesuu EKMK. Laenulepingu sissejuhatavas osas nendivad laenulepingu pooled, et rekonstrueeritav katlamaja kuulub Narva-Jõesuu linnale. Seda tõendab ka Narva-Jõesuu Linnavolikogu 1. märtsi a otsusega, mille p-st 1 nähtub, et vaidlusalune puiduhakkekatlamaja kuulus 1. märtsini a Narva-Jõesuu linnale ja oli linna bilansis. Samas otsustati koos puiduhakkekatlamajaga kanda AS-le Jõesuu Soojatootja (pankrotis) üle ka laenulepingust tulenev kohustus hageja ees summas krooni 89 senti. Apellatsioonikohus leidis, et ülaltoodu alusel on väär linnakohtu järeldus, nagu oleks laenulepingust tulenev kohustus ja katlamaja läinud ASle Jõesuu Soojatootja (pankrotis) üle aastatel Leht 2 / Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 28. oktoobri a kohtuotsus Ro...

3 14.Võla ülekandmine AS-le Jõesuu Soojatootja (pankrotis) toimus Narva- Jõesuu Linnavolikogu 1. märtsi a otsusega nr 81, millega otsustati AS-le Jõesuu Soojatootja võõrandada tasuta Narva-Jõesuu linna bilansis olevad puiduhakkekatla renoveerimise projekti raames soetatud seadmed ja vahendid koos sinna juurde kuuluva lõpetamata ehitisega ning kreditoorse võlgnevusega summas krooni 89 senti, ning 12. aprillil a Narva-Jõesuu linna ja AS Jõesuu Soojatootja (pankrotis) sõlmitud vara üleandmis-vastuvõtuaktiga, mis on oma olemuselt võla ülekandmise leping TsK 220 mõttes. Nimetatud haldusakte ei ole vaidlustatud. Hageja on kogu aeg kinnitanud, et laenulepingu alusel on võlgnik AS Jõesuu Soojatootja (pankrotis). Hageja nõusolekut võla ülekandmisega väljendab ka hageja ja AS Jõesuu Soojatootja (pankrotis) allkirjastatud õiend. Kaudselt lükkab linnakohtu järelduse ümber ka AS Jõesuu Soojatootja (pankrotis) a majandusaruanne ja audiitorite 11. detsembri a järeldusotsus. AS Jõesuu Soojatootja (pankrotis) ei ole laenulepingust tekkinud kohustust kunagi täitma asunud, kuigi laenulepingu p 3.1 kohaselt tulnuks võla tagasimaksmist alustada juba 31. märtsist a. 15.Kohus leidis, et a novembris hageja ja AS Jõesuu Soojatootja (pankrotis) allkirjastatud laenusumma kinnitamise õiend on vastuolus kõigi ülalnimetatud tõenditega ning seetõttu on põhjendatud ka apellandi väide, mille kohaselt ei toonud see õiend AS-le Jõesuu Soojatootja (pankrotis) mingeid kohustusi, kuna viimane ei olnud laenulepingu pool. Sellele väitele ei vaidle vastu ka vastustaja. Asjaosaliste põhjendused 16.Kassatsioonkaebuses vaidlustas hageja Tallinna Ringkonnakohtu otsuse põhjenduste osas ning palus põhjendused asendada Tallinna Linnakohtu otsuse põhjendustega. 17.Väär on apellatsioonikohtu järeldus, et laenuvõtja kohustused läksid AS-le Jõesuu Soojatootja (pankrotis) üle tehingu alusel. AS Jõesuu Soojatootja (pankrotis) on laenulepingu kohustatud subjektiks õigusjärgluse kaudu. Apellatsioonikohtu ebaõige käsitlus laenulepingust tuleneva nõude ülemineku kohta toob hageja jaoks kaasa negatiivse õigusliku tagajärje. Munitsipaalettevõtte põhimääruse p 7 kohaselt vastutab munitsipaalettevõtte maksevõimetuse korral tema kohuste täitmise eest ettevõtte kõrgemalseisev organ, milleks on p 3 kohaselt kohaliku omavalitsuse täitevorgan. Ka hagejal on õiguspärane ootus, et tal on õigus esitada nõue garandi, s.o Narva-Jõesuu linna, vastu. 18.Äriseadustiku 509 lg 9 teise lause (mida kohaldatakse tagasiulatuvalt 1. septembrist a) kohaselt loetakse munitsipaalettevõtte ümberkujundamisel äriühinguks talle riigi poolt õiguslikul alusel üleantud vara, selle vara baasil või muul viisil soetatud ja äriregistrisse kandmise ajal tema seaduslikus valduses olev vara, riigilt äriühingu omandisse üleläinuks äriühingu registrisse kandmise hetkest. Ka Vabariigi Valitsuse 5. juuli a määrusega nr 138 kinnitatud Munitsipaalettevõtte põhimääruse p 19 sätestab, et munitsipaalettevõtte reorganiseerimiseks loetakse tema tegevuse ümberkorraldamist ühendamise, liitmise, jagamise, eraldamise või ümberkujundamise teel koos asjaajamise ja vara üleandmisega ühele või mitmele õigusjärglasele. Kui apellatsioonikohus oleks materiaalõiguse norme õigesti kohaldanud, ei oleks ta tulnud väärale järeldusele, et laenulepingust tulenevad õigused ja kohustused läksid Narva-Jõesuu linnalt AS-le Jõesuu Soojatootja (pankrotis) üle aastal. Linn ei ole kunagi olnud laenulepingu pool ega omandanud laenusaaja õigusi ega kohustusi. 19.Apellatsioonikohus on andnud laenusumma kinnitamise õiendile väära õigusliku hinnangu. Laenusumma kinnitamise õiendi allkirjastamise kohustus järeldus laenulepingu p-st 1.3 ning selle õiendi vorm oli lepingule lisatud. Laenusumma kinnitamise õiendi allkirjastamisega on AS Jõesuu Soojatootja (pankrotis) kinnitanud laenulepingu algse allkirjastaja õigusjärglasena laenu saamist ja tagasimakse kohustust. Vaidlust pole õiendi kehtivuse üle. 20.Ringkonnakohus on Narva-Jõesuu linna ja AS Jõesuu Soojatootja (pankrotis) 12. aprillil a allkirjastatud vara üleandmis-vastuvõtuaktile omistanud vääralt tsiviilõiguslikke tagajärgi loova tehingu tähenduse. Nimetatud akt ei ole tehing ega leping enne 1. juulit a kehtinud TsÜS 60 tähenduses, mis oleks võinud olla tsiviilõiguste ja -kohustuste tekkimise aluseks. Õiguspraktikas on vara üleandmis-vastuvõtuakt aktsepteeritud kui tehingu täitmise käigus tehtavate faktiliste toimingute fikseerimiseks koostatav dokument. 21.Ringkonnakohus ei ole analüüsinud, kes on laenulepingu järgi laenusaaja ning kellel lasuvad laenulepingust tulenevad kohustused käesoleval ajal. Selle asemel on apellatsioonikohus keskendunud katlamaja omandiõiguse kuuluvusele, mille üle asjas vaidlust ei ole. 22.Kohus ei või arvestada võla puudumise tõendina äriühingu raamatupidamisdokumente ega seda, et kostja ei täitnud lepingulisi maksekohustusi hageja ees. Apellatsioonikohus on ka valesti tuvastanud, nagu nõustunuks hageja sellega, et AS Jõesuu Soojatootja (pankrotis) ei ole laenulepingu pool ja seetõttu ei loo laenu kinnitamise õiendi allakirjutamine talle mingeid kohustusi. 23.Linnakohus arvestas laenulepingust tulenevate kohustuste ülemineku tõendina ümberkujundamise käigus audiitorite S. Luiga ja S. Tšistjakovi järeldusotsust 11. detsembrist a. Ringkonnakohus andis audiitorite järeldusotsusele vastupidise hinnangu, põhjendamata, millel tugineb tema arvamus Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 28. oktoobri a kohtuotsus Ro... Leht 3 / 5

4 24.Ringkonnakohus ei ole vastanud hageja apellatsioonimenetluses esitatud põhjendustele, et Narva- Jõesuu Linnavolikogu 1. märtsi a otsusega nr 81 ja 12. aprilli a üleandmis-vastuvõtuaktiga soovisid linn ja kostja kõrvaldada audiitorite esile toodud puudused kostja raamatupidamises ning saavutada laenukohustuse korrektse kajastamise. Need dokumendid ei saa tagantjärele muuta ME Narva-Jõesuu EKMK ümberkujundamisega seonduvaid õiguslikke asjaolusid. 25.Vastuses kassatsioonkaebusele leidis kostja, et kaebus tuleks jätta rahuldamata. 26.Kostja arvates on Narva-Jõesuu linn 12. aprilli a vara üleandmis- vastuvõtuaktis kinnitanud, et vaidlusalune vara ühekorruseline katlamaja, laohoone ja seadmed ning rajatised kuuluvad talle. Kohus jättis tähelepanuta kostja väite, et asjaõigusseaduse rakendamise seaduse 13 lg 6 kohaselt pidi ehitiste võõrandamise tehing olema notariaalselt tõestatud. Seega on üleandmise tehing tühine ja vaidlusaluste ehitiste võõrandamist kostjale ei ole toimunud. 27.Laenulepingu sõlmis ME Narva-Jõesuu EKMK. Munitsipaalettevõtte ümberkorraldamise aluseks olevatest aktidest ei ole võimalik üheselt järeldada, et munitsipaalettevõtte kohustused läksid AS-le Jõesuu Soojatootja (pankrotis) automaatselt üle. Asjas esinevas ainukeses tõendis soojavarustuse osakonna bilansis ei kajastu võlgnevus hageja ees ega varana laenu abil finantseeritud katlamaja parendused. 28.Laenu kinnitamise õiend ei saa olla hagi rahuldamise aluseks aastal kehtinud tsiviilõiguse põhimõtete ja normide kohaselt oli laenuleping reaalne leping ja loeti sõlmituks laenu üleandmise hetkest. Isegi kui isik kinnitab võlga, mida tekkinud ei ole, ei loo selline kinnitus võlakohustusi. ME Narva- Jõesuu EKMK ja AS Jõesuu Soojatootja (pankrotis) vahel ei ole ka sõlmitud võla ülekandmise lepingut. 29.Vastavalt a ja a kehtinud asjaõigusseaduse 6 lg-le 2 ei saa juriidiline isik ega tema vara kuuluda teisele isikule. Seega ei saanud munitsipaalettevõtte kui juriidilise isiku vara kuuluda linnale ning Narva-Jõesuu linn ei saanud ka endale mittekuuluvat vara volikogu a otsusega ja üleandmise aktiga kostjale üle anda. Vara oleks võinud üle minna AS Jõesuu Soojatootja (pankrotis) asutamisel. Seda aga ei toimunud. 30.Riigikohtu istungil jäi hageja oma kassatsioonkaebuses esitatud väidete juurde. Lisaks palus hageja kostjalt välja nõuda seoses kassatsioonkaebusega kantud kohtukulud krooni 60 senti. Tsiviilkolleegiumi seisukoht 31.Kolleegium leiab, et tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) 342 lg 1 p-le 5, 353 lg-tele 1 ja 3 ning - le 362 tuginedes tuleb apellatsioonikohtu otsus jätta muutmata ja kassatsioonkaebus rahuldamata. 32.Hageja on kassatsioonkaebuses vaidlustanud ringkonnakohtu otsuse osaliselt, üksnes põhjenduste osas, paludes Riigikohtult nende muutmist. Ringkonnakohtu resolutsiooni peale ei ole kaebust esitatud. See on iseenesest mõistetav, kuna hagi rahuldati. 33.Riigikohus on kaebuse lahendamisel TsMS 353 lg 1 kohaselt üldjuhul seotud kassatsioonkaebuse piiridega. Riigikohus ei või TsMS 353 lg 3 kohaselt tuvastada hagi aluseks olevaid asjaolusid, vaid tema otsus peab põhinema alama astme kohtu otsusega tuvastatud asjaoludel. Kontrollida saab vaid seda, kas ringkonnakohus on kohtuotsuses õigesti tõlgendanud ja kohaldanud materiaalõiguse norme ning järginud protsessiõiguse norme. Nii ei saa Riigikohus käesoleval juhul tühistada ringkonnakohtu otsust ega saata asja tagasi apellatsioonikohtule uueks arutamiseks, kuna ringkonnakohtu otsuse resolutsiooni peale kaevatud ei ole. Kui Riigikohus saadaks asja uueks arutamiseks, väljuks ta nii kassatsioonkaebuse piiridest kui paneks hageja olukorda, kus viimase hagi võib uuel läbivaatamisel jääda hoopis rahuldamata. Soovides seda riski välistada, ongi hageja eeldatavasti piirdunud kaebusega apellatsioonikohtu otsuse põhjenduste peale. Ringkonnakohtu otsuse põhjendusi saab Riigikohus muuta üksnes osas, mis puudutab materiaalõiguse kohaldamist. Protsessiõiguse normi olulise rikkumise kindlakstegemisel asjaolude tuvastamise või tõendite hindamise käigus ei saa Riigikohus ise asjaolusid tuvastada ega tõendeid ümber hinnata. Asja materjalidest ei nähtu TsMS 333 lg-s 1 nimetatud protsessiõigusenormi rikkumist, mis annaks Riigikohtule vastavalt TsMS 353 lg-le 5 õiguse väljuda kaebuse piiridest. Kuna kaebuses esitatud väidete alusel protsessiõiguse normide rikkumise kohta ei saa Riigikohus ringkonnakohtu otsust tühistada ega asja tagasi saata, jätab kolleegium kassatsioonkaebuses esitatud väited protsessiõiguse normide rikkumise kohta läbi vaatamata. 34.Asjas on tuvastatud asja lahendamiseks olulisena järgmist: 1) 17. septembril a sõlmisid hageja ja ME Narva-Jõesuu EKMK laenulepingu ja selle alusel anti laen üle; 2) laen on jäänud tagastamata; 3) Narva-Jõesuu Linnavolikogu 17. juuli a otsusega nr 59 kujundati ME Narva-Jõesuu EKMK ümber neljaks aktsiaseltsiks: AS Jõesuu Kinnisvara, AS Jõesuu Veetilk, AS Jõesuu Soojatootja ja AS Jõesuu Heakord; 4) Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 22. juuli a korralduse nr 269 p-s 4 nähti ette, et ME Narva-Jõesuu EKMK soojavarustusosakonna vara ning sellega kaasnevad õigused ja kohustused lähevad üle AS-le Jõesuu Soojatootja, kuid soojavarustusosakonna vara hulgas ei olnud katlamaja ega laenulepingust tulenevat laenu tagastamise kohustust; 5) katlamaja ja laenulepingust tulenev võlgnevus otsustati üle anda Narva-Jõesuu linnalt AS-le Jõesuu Soojatootja Narva-Jõesuu Linnavolikogu 1. märtsi a otsusega nr 81 ning katlamaja ja võlg anti üle 12. aprillil a allkirjastatud vara üleandmis-vastuvõtuaktiga. Leht 4 / Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 28. oktoobri a kohtuotsus Ro...

5 35.Tsiviilseadustiku üldosa seaduse (1997. a kehtinud redaktsioonis) 56 lg 1 kohaselt oli juriidiliste isikute ühinemine ja jagunemine lubatud ainult seaduses sätestatud juhtudel. Sama kehtis selle paragrahvi 2. lõike järgi ka juriidilise isiku ümberkujundamise kohta. Alates 1. septembrist 1995 reguleeris munitsipaalettevõtte ühinemist, jagunemist ja ümberkujundamist ÄS 509, mis võimaldas kanda munitsipaalettevõtteid äriühinguna äriregistrisse. Munitsipaalettevõtte ümberkujundamise võimalused sätestas ÄS 509 lg 4. Munitsipaalettevõtte ümberkujundamisel kohaldati ÄS 509 lg 2 kohaselt mitmeid äriseadustikus äriühingute ümberkujundamist reguleerivaid norme. Muuhulgas kohaldati ÄS -e 478, 485 ja 487, millest kõigist ilmneb, et ümberkujundamisena peeti seaduses silmas juhtumit, kui munitsipaalettevõte jätkab tegevust mõne äriühingu vormis, kuid ainult tervikuna ning kõigi seniste õiguste ja kohustuste kandjana. Äriseadustik ei näinud ega näe ka praegu ette võimalust ümberkujundamise menetluses luua ühest juriidilisest isikust mitu juriidilist isikut. Selline võimalus on olemas üksnes äriühingu jagunemise menetluses (ÄS 434 lg 7). Äriseadustiku 509 lg 8 nägi ette ka võimaluse munitsipaalettevõtete ühinemiseks, kuid võimalust munitsipaalettevõtete jagunemiseks seaduses ei olnud. Eelnimetatud TsÜS 56 alusel võib seega asuda seisukohale, et munitsipaalettevõtted ei saanud äriregistrisse kandmise eesmärgil jaguneda, ümberkujundamine oli aga võimalik üksnes tervikuna ja mitte erinevateks ühinguteks. Seega võib pidada Narva Linnavolikogu 17. juuli a otsust nr 59 ME Narva- Jõesuu EKMK ümberkujundamise kohta neljaks aktsiaseltsiks vähemalt juriidiliselt ebakorrektseks. Ometi võib munitsipaalettevõtte baasil äriühingute loomist pidada ka lihtsalt nelja aktsiaseltsi asutamiseks. Siin oleks aga võinud kohaldada ÄS 5 lg-d 2 ja 7, mille kohaselt senised munitsipaalettevõtte kohustused «ära kaduda» ei saanud, vaid läksid üle ettevõtte või selle osa omandajale ning nende eest võis jääda vastutus ÄS 5 lg 3 kohaselt ka Narva-Jõesuu linnale. Apellatsioonikohus ei ole põhjendanud, miks ta ei ole otsuse tegemisel eelnimetatud seaduse sätetest juhindunud. Riigikohus ei saa ise tuvastada, et vaidlusalusest laenulepingust tulenev kohustus läks üle just AS-le Jõesuu Soojatootja, ega hinnata seejuures tõendeid, mh AS Jõesuu Soojatootja laenusumma kinnitamise õiendit. Seda saaks teha alama astme kohtud, kuid Riigikohtul ei ole protsessuaalset võimalust saata asja uueks arutamiseks. 36.Ringkonnakohus on põhjendanud hagi rahuldamist sellega, et laenu tagastamise kohustus läks AS-le Jõesuu Soojatootja (pankrotis) üle Narva- Jõesuu Linnavolikogu 1. märtsi a otsusega nr 81 ning 12. aprillil a Narva- Jõesuu linna ja AS Jõesuu Soojatootja (pankrotis) allkirjastatud vara üleandmis-vastuvõtuaktiga. Kolleegium märgib, et võla ülekandmise eelduseks on TsK 220 lg 1 järgi võlausaldaja nõusolek võla ülekandmiseks, st võlausaldaja peab olema avaldanud tahet, et edaspidi vastutab tema nõude täitmise eest uus võlgnik. Ringkonnakohtu otsuses ei ole selgesõnaliselt tuvastatud, et hageja oleks andnud nõusoleku võla ülekandmiseks Narva-Jõesuu linnalt AS-le Jõesuu Soojatootja (pankrotis) vara üleandmis-vastuvõtuaktiga. Vastupidise tuvastamine eeldab aga tõendite uut hindamist ja asjaolude tuvastamist, mida Riigikohus ise teha ei saa ja milleks ta ka asja uueks arutamiseks ei saa saata. 37.Kuna kassatsioonkaebus jääb rahuldamata, jääb rahuldamata ka hageja taotlus kassatsiooniastmes kantud kohtukulu väljamõistmiseks. J. ODAR V. KÕVE T. TAMPUU Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 28. oktoobri a kohtuotsus Ro... Leht 5 / 5

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2009, 60,

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2009, 60, Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 14.12.2009 Avaldamismärge: RT III 2009, 60, 444 3-2-1-136-09 Riigikohtu tsiviilkolleegium 14. detsembril 2009.

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT III 2001, 32, RAS Ookean (pankroti

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT III 2001, 32, RAS Ookean (pankroti Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT III 2001, 32, 339 3-2-1-134-01 RAS Ookean (pankrotis) hagis Postipankki Oy (uus ärinimi Sampo Pankki Oyj),

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2009, 29,

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2009, 29, Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 20.05.2009 Avaldamismärge: RT III 2009, 29, 213 3-2-1-48-09 Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 20. mai 2009. a

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2010, 1,

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2010, 1, Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 16.12.2009 Avaldamismärge: RT III 2010, 1, 1 3-2-1-125-09 Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 16. detsembri 2009.

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2008, 29,

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2008, 29, Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 11.06.2008 Avaldamismärge: RT III 2008, 29, 197 3-2-1-44-08 Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 11. juuni 2008.

Rohkem

KOHTUOTSUS

KOHTUOTSUS K O H T U O T S U S Eesti Vabariigi nimel Kohus Kohtukoosseis Otsuse tegemise aeg ja koht Tallinna Ringkonnakohus, tsiviilkolleegium Eesistuja Indrek Parrest, liikmed Margo Klaar ja Imbi Sidok- Toomsalu

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2006, 3,

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2006, 3, Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 21.12.2005 Avaldamismärge: RT III 2006, 3, 25 3-2-1-95-05 Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 21. detsembri 2005.

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2007, 23,

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2007, 23, Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 31.05.2007 Avaldamismärge: RT III 2007, 23, 190 3-2-1-54-07 Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 31. mai 2007. a

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2005, 9,

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2005, 9, Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 02.03.2005 Avaldamismärge: RT III 2005, 9, 86 3-2-1-167-04 Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 2. märtsi 2005. a

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2007, 1,

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2007, 1, Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 12.12.2006 Avaldamismärge: RT III 2007, 1, 8 3-3-1-82-06 Riigikohtu halduskolleegiumi 12. detsembri 2006.

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Kriminaalkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT III 2002, 6, 56 Vladimir Mukasei süüdistuses KrK

Väljaandja: Riigikohtu Kriminaalkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT III 2002, 6, 56 Vladimir Mukasei süüdistuses KrK Väljaandja: Riigikohtu Kriminaalkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT III 2002, 6, 56 RIIGIKOHTU KRIMINAALKOLLEEGIUMI KOHTUOTSUS Eesti Vabariigi nimel Tartus 31. jaanuaril

Rohkem

Microsoft Word - Tallinn _Halden KV_ vs Semiglasov.doc

Microsoft Word - Tallinn _Halden KV_ vs Semiglasov.doc Üürivaidlusasi nr. 11-1/34/11 Otsuse kuupäev ja koht 29.04.2011.a, Tallinn Üürikomisjoni koosseis Anne Oad (istungi juhataja), Heli Hellamaa, Kaja Tassa, istungi sekretär Maarika Snoting Üürivaidlusasi

Rohkem

Microsoft Word - vistremid.yhi.doc

Microsoft Word - vistremid.yhi.doc TARTU NOTAR TIINA TOMBERG BÜROO ASUKOHT TARTU SOOLA 8 Notariaalakt ametitoimingute raamatus 2003.a. nr Täna, üheteistkümnendal augustil kahetuhande kolmandal aastal (11.08.2003.a.) pöördus Ellen Tohvri,

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

K O H T U O T S U S EESTI VABARIIGI NIMEL Kohus Kohtunik Otsuse avalikult teatavakstegemise aeg ja koht Harju Maakohus, Kentmanni kohtumaja Piret Randmaa Kohtuotsus tehakse avalikult teatavaks 13.03.2012.a.

Rohkem

Microsoft Word - OTSUS maket vs korobova.doc

Microsoft Word - OTSUS maket vs korobova.doc Üürivaidlusasi nr. 11-1/90/10 Otsuse kuupäev ja koht 20.09.2010.a, Tallinn Üürikomisjoni koosseis Kaja Tassa (istungi juhataja), Heli Hellamaa ja Anne Oad, istungi sekretär Maarika Snoting Üürivaidlusasi

Rohkem

Kirjaplank

Kirjaplank VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/15/1585 Otsuse tegija Andmekaitse Inspektsiooni vaneminspektor Helina- Aleksandra Lettens Otsuse tegemise aeg ja koht 12.10.2015 Tallinnas Vaide esitamise aeg 31.08.2015

Rohkem

Microsoft Word - otsus ISS Eesti vs Bannikova avaldamiseks.doc

Microsoft Word - otsus ISS Eesti vs Bannikova avaldamiseks.doc Üürivaidlusasi nr. 11-1/66/09 Otsuse kuupäev ja koht 26.10.2009.a, Tallinn Üürikomisjoni koosseis Heli Hellamaa (istungi juhataja), Kaja Tassa ja Anne Oad, istungi sekretär Maarika Snoting Üürivaidlusasi

Rohkem

Lahendid RIIGIKOHUS HALDUSKOLLEEGIUM KOHTUOTSUS Eesti Vabariigi nimel Kohtuasja number Otsuse kuupäev 11. veebruar 2013 Kohtukoosseis Eesi

Lahendid RIIGIKOHUS HALDUSKOLLEEGIUM KOHTUOTSUS Eesti Vabariigi nimel Kohtuasja number Otsuse kuupäev 11. veebruar 2013 Kohtukoosseis Eesi Lahendid RIIGIKOHUS HALDUSKOLLEEGIUM KOHTUOTSUS Eesti Vabariigi nimel Kohtuasja number 3-3-1-72-12 Otsuse kuupäev 11. veebruar 2013 Kohtukoosseis Eesistuja Tõnu Anton, liikmed Indrek Koolmeister ja Jüri

Rohkem

156-77

156-77 EUROOPA KOHTU OTSUS 12. oktoober 1978 * [ ] Kohtuasjas 156/77, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja: selle õigusnõunik George L. Close, keda abistas selle õigustalituse ametnik Charles Lux, kohtudokumentide

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2006, 21,

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2006, 21, Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 15.05.2006 Avaldamismärge: RT III 2006, 21, 191 3-3-1-32-06 Riigikohtu halduskolleegiumi 15. mai 2006. a kohtumäärus

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

Täida dokumendi properties TITLE väli

Täida dokumendi properties TITLE väli R I I G I K O H U S DISTSIPLINAARKOLLEEGIUM O T S U S Distsiplinaarasja number Otsuse kuupäev 27. märts 2019. a Kohtukoosseis Kohtuasi Distsiplinaarmenetluse algatajad Asja läbivaatamise kuupäev Istungil

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2006, 39,

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2006, 39, Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 23.10.2006 Avaldamismärge: RT III 2006, 39, 335 3-3-1-57-06 Riigikohtu halduskolleegiumi 23. oktoobri 2006.

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

ÜÜRIKOMISJONI TAGASELJAOTSUS

ÜÜRIKOMISJONI TAGASELJAOTSUS Üürivaidlusasi nr. 11-1/11/17 Otsuse kuupäev ja koht 13.04.2017, Tallinn Üürikomisjoni koosseis Heli Hellamaa (istungi juhataja), Anne Oad, Mai Sõber, istungi sekretär Maarika Snoting Üürivaidlusasi Tallinna

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: korraldus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Avald

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: korraldus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Avald Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: korraldus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 18.02.2003 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Avaldamismärge: Eesti Energia Aktsiaseltsi aktsiakapitali

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc DOMEENIVAIDLUSTE KOMISJON OTSUS Asja number: 11-1a-274 Otsuse kuupäev: 25. november 2011 Komisjoni koosseis: Vaidlustaja: Vaidlustaja esindaja: Registreerija: Registripidaja: Vaidlustatud domeeninimi:

Rohkem

Microsoft Word - HagiTagamine.doc

Microsoft Word - HagiTagamine.doc RIIGIKOHUS ÕIGUSTEABE OSAKOND HAGI TAGAMINE TSIVIILKOHTUMENETLUSES Kohtupraktika analüüs Margit Vutt analüütik Tartu november 2009 1. Analüüsi eesmärk...3 2. Valdkonna õiguslik reguleerimine TsMS-i muudatused

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS 12. juuli 1990 * Sotsiaalkindlustus Fonds national de solidarité lisatoetus Sissemaksetest sõltumatute hüvitiste eksporditavus Kohtuasjas C-236/88, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindajad:

Rohkem

RIIGIKOHUS TSIVIILKOLLEEGIUM KOHTUOTSUS Eesti Vabariigi nimel Kohtuasja number Otsuse kuupäev Kohtukoosseis Kohtuasi Vaidlustatud kohtulah

RIIGIKOHUS TSIVIILKOLLEEGIUM KOHTUOTSUS Eesti Vabariigi nimel Kohtuasja number Otsuse kuupäev Kohtukoosseis Kohtuasi Vaidlustatud kohtulah RIIGIKOHUS TSIVIILKOLLEEGIUM KOHTUOTSUS Eesti Vabariigi nimel Kohtuasja number 3-2-1-71-12 Otsuse kuupäev Kohtukoosseis Kohtuasi Vaidlustatud kohtulahend Kaebuse esitaja ja kaebuse liik Tsiviilasja hind

Rohkem

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc)

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc) Kinnitatud Eesti Advokatuuri juhatuse 15. detsembri 2009. a otsusega Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord ja tasumäärad ning riigi õigusabi osutamisega kaasnevate

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2003, 22,

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2003, 22, Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 10.06.2003 Avaldamismärge: RT III 2003, 22, 213 3-3-1-38-03 Riigikohtu halduskolleegiumi 10. juuni 2003. a

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

Lisa 2 Riigikohtu esimehe ettekanne Riigikogu aasta kevadistungjärgul Esimese ja teise astme kohtute aasta statistilised koondandmed (2014

Lisa 2 Riigikohtu esimehe ettekanne Riigikogu aasta kevadistungjärgul Esimese ja teise astme kohtute aasta statistilised koondandmed (2014 Esimese ja teise astme kohtute 2014. aasta statistilised koondandmed (2014. aasta jooksul saabunud kohtu ja lahendatud kohtumenetluste arv) 1 Allikas: Justiitsministeerium 1. TSIVIILKOHTUMENETLUS 1.1 Tsiviilasjade

Rohkem

TASUTA ÕIGUSABI TAOTLUSE VORM

TASUTA ÕIGUSABI TAOTLUSE VORM 30.11.2018 L 306/61 KODU- JA TÖÖKORRAD ÜLDKOHUS TASUTA ÕIGUSABI TAOTLUSE VORM Igal füüsilisel või juriidilisel isikul olenemata sellest, kas teda esindab advokaat, kes soovib taotleda tasuta õigusabi Üldkohtusse

Rohkem

Financing Agreement

Financing Agreement F24, LAENULEPING, EE--201 Kliendi nr: -201 Tallinn, 2018 Käesolev laenuleping (edaspidi Laenuleping ), mis koosneb alljärgnevatest eritingimustest (Laenulepingu I jaotis, edaspidi Eritingimused ), üldtingimustest

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Microsoft Word - OTSUS- iss vs hjelmgren.doc

Microsoft Word - OTSUS- iss vs hjelmgren.doc Üürivaidlusasi nr. 11-1/4/11 Otsuse kuupäev ja koht 21.03.2011. a., Tallinn Üürikomisjoni koosseis Kaja Tassa (istungi juhataja), Heli Hellamaa ja Anne Oad, istungi sekretär Maarika Snoting Üürivaidlusasi

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (viies koda) 16. detsember 1993 Kohtuasjas C-334/92, mille esemeks on EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Hispaania) esitatud taotlus,

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80266953 tänava/talu nimi, Tähtvere 11-7 maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu maakond

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 22.03.2017 Tallinnas

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

LAENULEPINGU ÜLDTINGIMUSED (Credit.ee OÜ, kehtivad alates ) 1. MÕISTED 1.1. Laenuleping (ka Leping) Laenuandja ja Laenusaaja vahel sõlmitud

LAENULEPINGU ÜLDTINGIMUSED (Credit.ee OÜ, kehtivad alates ) 1. MÕISTED 1.1. Laenuleping (ka Leping) Laenuandja ja Laenusaaja vahel sõlmitud LAENULEPINGU ÜLDTINGIMUSED (Credit.ee OÜ, kehtivad alates 15.08.2013) 1. MÕISTED 1.1. Laenuleping (ka Leping) Laenuandja ja Laenusaaja vahel sõlmitud leping, millega Laenuandja kohustub andma Laenusaajale

Rohkem

AKTSIASELTS SILVANO FASHION GROUP PÕHIKIRI 1. AKSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on Aktsiaselts Silvano Fashion Group, lühendatu

AKTSIASELTS SILVANO FASHION GROUP PÕHIKIRI 1. AKSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on Aktsiaselts Silvano Fashion Group, lühendatu AKTSIASELTS SILVANO FASHION GROUP PÕHIKIRI 1. AKSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on Aktsiaselts Silvano Fashion Group, lühendatult AS Silvano Fashion Group (edaspidi Aktsiaselts).

Rohkem

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta Keskkonnaministeerium Teie 18.11.2010 nr 1-7/8769-1 Meie 10.12.2010 nr R-10-1/120 Maareformi seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu Eesti Maaomavalitsuste Liit,

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2009, 8,

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2009, 8, Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 11.02.2009 Avaldamismärge: RT III 2009, 8, 54 3-3-1-81-08 Riigikohtu halduskolleegiumi 11. veebruari 2009.

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2009, 13,

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2009, 13, Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 09.03.2009 Avaldamismärge: RT III 2009, 13, 98 3-3-1-94-08 Riigikohtu halduskolleegiumi 9. märtsi 2009. a kohtuotsus

Rohkem

897FCEA9

897FCEA9 Hr Tõnis Lukas Haridus- ja teadusminister Munga 18 50088 TARTU Teie 13.02.2008 nr 8-4/27 Õiguskantsler 03.2008 nr 6-2/080120/00801824 Seisukoht vastuolu mittetuvastamise kohta Austatud härra minister Tänan

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.

Rohkem

ja 51-86

ja 51-86 Liidetud kohtuasjad 358/85 ja 51/86 [...] Euroopa Parlamendi tegevuskohad Resolutsioon Brüsselis vajaminevate ruumide kohta Õiguspärasus Paralleelmenetluste välistamine [...] EUROOPA KOHTU OTSUS 22. september

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

4-73

4-73 EUROOPA KOHTU OTSUS 14. MAI 1974 * Kohtuasjas 4/73, J. NOLD, KOHLEN- UND BAUSTOFFGROSSHANDLUNG, Saksa õiguse alusel asutatud usaldusühing, asukoht Darmstadt, esindaja: Manfred Lütkehaus, Esseni advokatuur,

Rohkem

ASML KOHTUJURISTI ETTEPANEK PHILIPPE LÉGER esitatud 28. septembril Käesolev eelotsusemenetlus käsitleb nõukogu määruse (EÜ) nr 44/2001 artik

ASML KOHTUJURISTI ETTEPANEK PHILIPPE LÉGER esitatud 28. septembril Käesolev eelotsusemenetlus käsitleb nõukogu määruse (EÜ) nr 44/2001 artik ASML KOHTUJURISTI ETTEPANEK PHILIPPE LÉGER esitatud 28. septembril 2006 1 1. Käesolev eelotsusemenetlus käsitleb nõukogu määruse (EÜ) nr 44/2001 artikli 34 punkti 2,2 mis näeb ette, millistel tingimustel

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone,

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november 2017 13939/17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 8. ja 10. november 2017 (10.00, 11.30) KOLMAPÄEV,

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus (EÜ) nr 1122/2009 Toetus maaelu arendamiseks Nõuetele

Rohkem

Juhatuse otsus

Juhatuse otsus JUHATUSE OTSUS Tallinn 17. oktoober 2014 nr. 4.1-1/55 ÜLDKORRALDUS Finantsinspektsiooni valikud lähtuvalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 575/2013 1. Õiguslik alus 1.1. Finantsinspektsiooni

Rohkem

Vaideotsus 5-P AS Estonian Air

Vaideotsus 5-P AS Estonian Air P E A D I R E K T O R ÄRAKIRI Vaideotsus Tallinn 26.01.2007 nr 5-P AS Estonian Air 12.01.2007 vaide Konkurentsiameti peadirektori 20.11.2006 otsusele nr 48-L rahuldamata jätmine 1. Haldusmenetlus Konkurentsiametis

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa OTSUS Tallinn 20.06.2007 J.1-45/07/4 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine Elisa Eesti AS- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

Untitled

Untitled RIIGIKOHUS HALDUSKOLLEEGIUM KOHTUOTSUS Eesti Vabariigi nimel Kohtuasja number 3-3-1-81-12 Otsuse kuupäev 9. mai 2013 Kohtukoosseis Eesistuja Tõnu Anton, liikmed Indrek Koolmeister ja Ivo Pilving Kohtuasi

Rohkem

TARTU ÜLIKOOL ÕIGUSTEADUSKOND TALLINNAS Eraõiguse instituut Hendrik Mühls Viivise ja leppetrahvi mõistliku suuruse hindamise kriteeriumid Magistritöö

TARTU ÜLIKOOL ÕIGUSTEADUSKOND TALLINNAS Eraõiguse instituut Hendrik Mühls Viivise ja leppetrahvi mõistliku suuruse hindamise kriteeriumid Magistritöö TARTU ÜLIKOOL ÕIGUSTEADUSKOND TALLINNAS Eraõiguse instituut Hendrik Mühls Viivise ja leppetrahvi mõistliku suuruse hindamise kriteeriumid Magistritöö Juhendaja: dr iur Mari Ann Simovart Tallinn 2013 SISUKORD

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet_soovitus hea halduse tagamiseks

Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet_soovitus hea halduse tagamiseks Monica Rand Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet munitsipaalpolitsei@tallinnlv.ee Teie kuupäev nr [Seosviit] Õiguskantsler 2.12.2011 nr 7-5/110776/1105937, 7-5/110777/1105937 Soovitus hea halduse tagamiseks

Rohkem

MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste

MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste ja juriidiliste isikute iseseisev kasumit mitte taotlev

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

Vaideotsus VÄLJAVÕTE ÄRISALADUSED VÄLJA JÄETUD Tallinn nr 5.1-5/ Logowest OÜ vaide Konkurentsiameti otsusele nr

Vaideotsus VÄLJAVÕTE ÄRISALADUSED VÄLJA JÄETUD Tallinn nr 5.1-5/ Logowest OÜ vaide Konkurentsiameti otsusele nr Vaideotsus VÄLJAVÕTE ÄRISALADUSED VÄLJA JÄETUD Tallinn 24.09.2014 nr 5.1-5/14-026 Logowest OÜ 15.08.2014 vaide Konkurentsiameti 16.07.2014 otsusele nr 5.1-5/14-020 rahuldamata jätmine 1. Menetluse käik

Rohkem

265-78

265-78 EUROOPA KOHTU OTSUS 5. märts 1980 [...] Kohtuasjas 265/78, mille esemeks on Euroopa Kohtule EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel College van Beroep voor het Bedrijfsleven Haagi (Madalmaad) esitatud taotlus,

Rohkem

Microsoft Word - Vayser_otsus_est.doc

Microsoft Word - Vayser_otsus_est.doc EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME VIIES OSAKOND OTSUS VASTUVÕETAVUSE KOHTA Kaebus nr 7157/05 Aleksey Vayser versus Eesti Euroopa Inimõiguste Kohus (viies osakond), olles

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

Väljaandja: K-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2003, 66, 1539 SA Kohtla-Järve Haigla ja SA Puru Haigla ü

Väljaandja: K-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2003, 66, 1539 SA Kohtla-Järve Haigla ja SA Puru Haigla ü Väljaandja: K-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2003, 66, 1539 Vastu võetud 07.05.2003 nr 16 Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999,

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode] Olavi-Jüri Luik Vandeadvokaat Advokaadibüroo LEXTAL 21.veebruar 2014 i iseloomustab Robin Hood ilik käitumine kindlustus on rikas ja temalt raha võtmine ei ole kuritegu. Näiteks näitavad Saksamaal ja USA-s

Rohkem

(Microsoft Word - Menetluslikud probleemid menetluskulude v\344ljam\365istmisel tsiviilkohtumenetluses - Copy)

(Microsoft Word - Menetluslikud probleemid menetluskulude v\344ljam\365istmisel tsiviilkohtumenetluses - Copy) TARTU ÜLIKOOL ÕIGUSTEADUSKOND Eraõiguse õppetool BAKALAUREUSETÖÖ MENETLUSLIKUD PROBLEEMID MENETLUSKULUDE VÄLJAMÕISTMISEL TSIVIILKOHTUMENETLUSES Annelii Reinvart Juhendaja mag. iur. Kai Härmand Kaasjuhendaja

Rohkem

Tallinna_Ringkonnakohtu otsus Reimo Metsa asjas_

Tallinna_Ringkonnakohtu otsus Reimo Metsa asjas_ Kohus Kohtukoosseis Otsuse tegemise aeg ja koht KOHTUOTSUS EESTI VABARIIGI NIMEL Tallinna Ringkonnakohus Kaire Pikamäe, Monika Laatsit ja Virgo Saarmets 23.11.2017, Tallinn Haldusasja number Haldusasi

Rohkem

Teie nr Meie nr 6-1/130800/ Vastus avaldusele Austatud Tänan Teid pöördumise eest, milles soovisite minu seisukohta mitmete politsei

Teie nr Meie nr 6-1/130800/ Vastus avaldusele Austatud Tänan Teid pöördumise eest, milles soovisite minu seisukohta mitmete politsei Teie nr Meie 21.06.2013 nr 6-1/130800/1302841 Vastus avaldusele Austatud Tänan Teid pöördumise eest, milles soovisite minu seisukohta mitmete politseiteenistust puudutavate küsimuste osas. Esmalt küsite,

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.1.2014 COM(2014) 46 final 2014/0021 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS 30. juunil 2005 Haagis sõlmitud kohtualluvuse kokkuleppeid käsitleva konventsiooni Euroopa Liidu nimel heakskiitmise

Rohkem

6iguskantsleri ettepanek nr 1 kuusalu vallavolikogule_maamaksumäärade kehtestamine

6iguskantsleri ettepanek nr 1 kuusalu vallavolikogule_maamaksumäärade kehtestamine Hr Tõnu Tamm Volikogu esimees Kuusalu Vallavolikogu Kiiu Mõis 74604 Kuusalu vald Teie nr Õiguskantsler.01.2006 nr 6-8/1922 ETTEPANEK Kuusalu Vallavolikogu 09.12.2004 määruse nr 20 Maamaksu kompenseerimise

Rohkem

Väljaandja: Põltsamaa Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse

Väljaandja: Põltsamaa Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse Väljaandja: Põltsamaa Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 01.01.2016 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 08.07.2018 Avaldamismärge: RT IV, 29.12.2015,

Rohkem

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx)

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx) Ülevaade erakondade finantsmajanduslikust olukorrast seisuga 31.12.2010 Ülevaate eesmärgiks on kirjeldada erakondade rahalist seisu, mis annab informatsiooni nende tugevusest või nõrkusest, mis omakorda

Rohkem

(Microsoft Word - Tasuta kasutamiselepingu \374ldtingimused_versioon_2_ )

(Microsoft Word - Tasuta kasutamiselepingu \374ldtingimused_versioon_2_ ) TASUTA KASUTAMISE LEPINGU ÜLDTINGIMUSED (kuuluvad tasuta kasutamise lepingu juurde) Kehtivad alates 08 juuni 2011.a. 1. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolevad tasuta kasutamise lepingu üldtingimused (edaspidi nimetatud

Rohkem

Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragra

Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragra Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU 18.04.2017 1. Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragrahvi 1 lõikest 2 jäetakse välja sõna rahaliste ; 2)

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOLI KÜBERNEETIKA INSTITUUDI

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOLI KÜBERNEETIKA INSTITUUDI VASTU VÕETUD KINNITATUD TTÜ KübI nõukogu 08.02.2007. a TTÜ nõukogu 19.06.2007. a otsusega nr 112 otsusega nr 64 REDAKTSIOON TTÜ KübI nõukogu 31.05.2007. a otsusega nr 120 REDAKTSIOON TTÜ KübI teadusnõukogu

Rohkem

LAENULEPINGU ÜLDTINGIMUSED (Credit.ee OÜ, kehtivad alates ) 1. MÕISTED 1.1. Laenuandja Credit.ee OÜ, registrikood , aadress F. Tugla

LAENULEPINGU ÜLDTINGIMUSED (Credit.ee OÜ, kehtivad alates ) 1. MÕISTED 1.1. Laenuandja Credit.ee OÜ, registrikood , aadress F. Tugla LAENULEPINGU ÜLDTINGIMUSED (Credit.ee OÜ, kehtivad alates 19.06.2017) 1. MÕISTED 1.1. Laenuandja Credit.ee OÜ, registrikood 11898079, aadress F. Tuglase 19, Tartu, 51014. Laenuandja tegevusloa andmetega

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 ärinimi: registrikood: 12833490 tänava/talu nimi, Haraka tn 35 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

HARIDUSLEPING NR. OÜ Garant Sport (Erakool Garant), registrikood , mida esindab juhatuse liige Yulia Lemberg (edaspidi: Erakool) ja lapse sead

HARIDUSLEPING NR. OÜ Garant Sport (Erakool Garant), registrikood , mida esindab juhatuse liige Yulia Lemberg (edaspidi: Erakool) ja lapse sead HARIDUSLEPING NR. OÜ Garant Sport (Erakool Garant), registrikood 11877858, mida esindab juhatuse liige Yulia Lemberg (edaspidi: Erakool) ja lapse seadusliku esindaja ees- ja perekonnanimi..., isikukood...

Rohkem

Sotsiaalministeerium: kontrollkäigu kokkuvõte

Sotsiaalministeerium: kontrollkäigu kokkuvõte Kokkuvõte kontrollkäigust Sotsiaalministeeriumi Õiguskantsleri nõunikud teostasid õiguskantsleri seaduse 33 ja 34 lõike 1 alusel 04.04.2007 kontrollkäigu Sotsiaalministeeriumi. Kontrollkäigu raames kontrolliti

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 01.06.2002 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 22.06.2002 Avaldamismärge: RT I 2000, 49, 314 Meditsiinilisel

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS 7. juuli 1992 * Direktiiv 90/366/EMÜ üliõpilaste elukohaõiguse kohta Õiguslik alus Euroopa Parlamendi prerogatiivid [ ] Kohtuasjas C-295/90, Euroopa Parlament, esindajad: Euroopa Parlamendi

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem