Konsolideeritud poolaasta aruanne EfTEN Kinnisvarafond AS Registrikood: Aruandeaasta algus: Aruandeaasta lõpp: Aadress:

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Konsolideeritud poolaasta aruanne EfTEN Kinnisvarafond AS Registrikood: Aruandeaasta algus: Aruandeaasta lõpp: Aadress:"

Väljavõte

1 Konsolideeritud poolaasta aruanne AS Registrikood: Aruandeaasta algus: Aruandeaasta lõpp: Aadress: A. Lauteri 5, Tallinn E-posti aadress: Veebilehe aadress:

2 Tegevusaruanne Sisukord Tegevusaruanne Finantsülevaade Kinnisvaraportfell Kinnisvarainvesteeringud aasta I poolel Kinnisvarainvesteeringute hindamine Aktsiainfo Väljavaated aastale Juhtimine Konsolideeritud aasta I poolaasta raamatupidamise aruanne Konsolideeritud kasumiaruanne Konsolideeritud finantsseisundi aruanne Konsolideeritud rahavoogude aruanne Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne Lisad konsolideerimisgrupi raamatupidamise aruandele 1 Raamatupidamise aruande koostamisel kasutatud arvestusprintsiibid 2 Tütar- ja ühisettevõtted 3 Müügitulu 4 Müüdud teenuste kulud 5 Üldhalduskulud 6 Muud äritulud ja muud ärikulud 7 Finantstulud ja -kulud 8 Nõuded ja viitlaekumised 9 Kinnisvarainvesteeringud 10 Laenukohustused 11 Lühiajalised võlad ja ettemaksed 12 Edukustasu kohustus 13 Aktsiakapital 14 Tehingud seotud osapooltega 15 Emaettevõtte konsolideerimata aruanded Juhatuse ja nõukogu liikmete allkirjad aasta I poolaasta raamatupidamise aruandele

3 Tegevusaruanne AS i aasta esimese poolaasta olulisemad majandussündmused olid täielikult renoveeritud hotell Palace i taasavamine Tallinnas Vabaduse väljakul, ning DHLi ja Onnineni lao- ja logistikakeskuste omandamine Tallinnas Betooni tänaval. Finantsülevaade AS konsolideeritud müügitulu oli aasta esimese kuue kuu jooksul kokku 6,4 miljonit eurot (2013: 4,2 miljonit eurot) ning puhaskasum oli samal perioodil 7,5 miljonit eurot (2013: 2,3 miljonit eurot). Puhaskasum sisaldas aasta I poolaastal kinnisvarainvesteeringute ümberhindlusest saadud kasumit summas 4,6 miljonit eurot ning edukustasu kohustuse reservi suurenemist summas 919 tuhat eurot (2013. aasta I poolaastal kinnisvarainvesteeringute õiglane väärtus ei muutunud. Poolaasta äritegevuse rahavoog oli kokku 5,7 miljonit eurot (2013 sama periood: 3,3 miljonit eurot). Bilansipäeva järgselt, 25. juulil 2014, avati Jelgavas esimene EfTEN Capitali poolt Lätis arendatud kaubanduskeskus, RAF Centrs. Fondi poolaasta majandustulemused vastavad müügitulu osas fondivalitseja ootustele ning puhaskasumi osas ületavad ootusi. Üle kolme korra suurema puhaskasumi võrreldes aasta esimese poolaastaga tingis madalatest intressimääradest tingitud kinnisvarahindade jätkuv kasv ning oluliselt paranenud kinnisvaraturu likviidsus. Olulisimad kasumiaruande näitajad ja aasta I poolaasta kohta on toodud alljärgnevalt: miljonites I poolaasta Üüritulu, kinnistutega seotud muud tasud 6,448 4,214 Kinnistutega seotud kulud, s.h turustuskulud -0,420-0,440 Neto finantskulud -0,774-0,768 Neto üüritulu miinus finantskulud 5,253 3,006 Valitsemistasud -0,517-0,329 Muud tulud ja -kulud -0,080-0,093 Kasum enne kinnisvarainvesteeringute väärtuse muutust ja tulumaksukulu 4,657 2,584 Poolaasta äritegevuse rahavoog oli 42% suurem võrreldes aasta sama perioodiga. 3

4 Tegevusaruanne Kontserni varade maht oli seisuga ,783 miljonit eurot ( : 165,939 miljonit eurot), s.h kinnisvarainvesteeringute õiglane väärtus moodustas varade mahust 90,9% ( : 86,1%). on bilansimahult suurim ainult Balti riikidele keskendunud ärikinnisvara fond miljonites Kinnisvarainvesteeringud 165, ,844 Investeeringud ühisettevõtetesse 2,833 2,805 Muud pikaajalised varad 3,561 0,660 Käibevara, v.a raha 0,394 0,619 Netovõlg -87,551-65,466 Puhasväärtus (NAV) 84,407 81,463 Aktsiate arv, tk * Puhasväärtus (NAV) aktsia kohta, sentides 2,1428 2,0161 Aktsiaemissioonidest saadud vahendid investeerimiseks 61,131 63,232 Perioodi lõpuks investeeritud vahendid 61,131 52,508 Perioodi lõpul investeerimata emissioonidest saadud vahendid 0,000 10,724 * Aktsiate arv seisuga on arvestatud pärast aktsiakapitali vähendamist. Väljamaksed aktsiakapitali vähendamisel tehakse aasta sügisel. AS-i aktsia puhasväärtus kasvas poole aastaga 6,3% (2013 I poolaasta: 2,6%). Investeeritud kapitali tootlus (ROIC) oli seisuga aasta baasil 26,5% (seisuga : 21,8%). Kontserni konkurentsivõimet aitab kasvatada ligipääs paindlikele finantseerimistingimustele. Kontserni laenulepingute keskmine intressimäär on poolaasta lõpu seisuga 1,86% ( : 2,1%) ning LTV (Loan to Value) 55% ( : 57%). AS kehtiv dividendipoliitika näeb ette, et igal aruandeaastal maksab Kontsern vabast rahavoost 80% aktsionäridele (bruto)dividendideks aasta I poolel maksis AS aktsionäridele (neto)dividende 2,4 miljonit eurot (2013 I poolaasta: 1,4 miljonit eurot), s.o 6,05 senti aktsia kohta (2013 I poolaasta: 5,59 senti aktsia kohta). Lisaks otsustas aktsionäride üldkoosolek seoses kahest projektist eduka väljumisega vähendada aastal AS aktsiakapitali 2,1 miljoni euro võrra, mis suurendab aktsionäridele väljamakset lisaks 5,2 sendi võrra aktsia kohta. Aasta kohta või 30. juuni seisuga ROE, % (perioodi puhaskasum / perioodi keskmine omakapital) 20,6 12,2 ROA, % (perioodi puhaskasum / perioodi keskmised varad) 9,6 5,7 ROIC, % (perioodi puhaskasum / perioodi keskmine investeeritud kapital 1 ) 26,5 15,6 ROIC%, investeeritud osa 30,6 21,3 DSCR (EBITDA/(intressikulud + graafikujärgsed laenumaksed) 1,9 1,9 1 Perioodi keskmine investeeritud kapital on AS-i omakapitali sissemakstud aktsiakapital ja aažio. Näitaja ei arvesta omakapitalina kaasatud vahendite tegelikku investeerimist. i investeeritud kapitali tootlus oli aastaga 26,5% 4

5 Tegevusaruanne Kinnisvaraportfell Kontsern investeerib ärikinnisvarasse, millel on tugev ja pikaajaline üürnike baas seisuga on Kontsernil 23 ärikinnisvarainvesteeringut, mille õiglane väärtus bilansipäeval on 177,9 miljonit eurot ning soetusmaksumus 148,1 miljonit eurot. Kontserni kinnisvaraportfell jaguneb sektorite lõikes alljärgnevalt: kaubanduspinnad 45,4%; büroopinnad 21,6%; lao ja tootmispinnad 23,7%; muud (hotell ja riiklik) 9,2%; 7 investeeringut 7 investeeringut 7 investeeringut 2 investeeringut Kontsernile kuuluvate kinnisvarainvesteeringute üürilepingute kaalutud keskmine aegumistähtaeg on seisuga ,7 aastat ( : 6,1 aastat) ning seisuga Kontsernil on kokku 201 ( : 173) üürnikku. Konsolideeritud üüritulust 67% moodustab 13 kliendi lepingujärgne tulu: Klient % konsolideeritud üüritulust Prisma Peremarket 17,1 Rautakesko AS 11,0 Eesti Energia 6,0 Logistika Pluss 5,8 DHL Estonia 5,3 Riigi Kinnisvara 4,4 Premia Tallinna Külmhoone 4,2 Kinnisvaravalduse (RIMI) 2,7 Arvato Services Estonia 2,3 Äripäev 2,4 HANZA Mechanics Tartu 2,1 Stora Enso Packaning AS 1,8 Mediq Eesti AS 1,9 Muud 33,0 Hotell Palace 26. Juunil 2014 avati külastajatele täielikult renoveeritud hotell Palace. Hoone asub Vabaduse väljakul ning on esimene hotelliks ehitatud hoone Tallinnas, mis valmis aastal. 5

6 Tegevusaruanne Valmis kinnisvarainvesteeringud, seisuga Kontserni osalus Üüri netopind Üüritulu aastas Täituvus, % Tallinna Külmhoone Võru Rautakesko Lepa Keskus Hotell Palace * * UKU Keskus Rakvere Politseimaja Lauteri Ülikooli Pärnu mnt Pärnu mnt Mustika Keskus Narva Prisma Laki Kadaka tee Stabu 10 büroohoone Piirimäe 10/10a Kungla Kuuli 10/Punane Tammsaare tee Rautakesko Silikaadi 6/ Betoonia 1a laohoone Betooni 6 lao- ja büroohoone * Hotell Palace avati külastajatele aasta juuni lõpus, mistõttu aruande koostamise hetkel on hotellist saadava üüritulu ja täituvuse tasemed veel täpsustamisel. 6

7 Tegevusaruanne Kinnisvarainvesteeringud aasta I poolel Kontsern soetas aasta I poolaastal kaks üüritulu tootvat lao- ja logistikahoonet Tallinnas aadressidel Betooni 1a ning Betooni 6. Investeeringute kogumaht oli 15,5 miljonit eurot ning projekti paigutati 6 miljonit eurot omakapitali. Soetuse järgselt seisuga on Kontserni konsolideeritud varade maht kokku 181,8 miljonit eurot ( : 165,9 miljonit eurot). 26. Juunil 2014 avas pärast renoveerimist uksed Kontserni ühisettevõttele kuuluv hotell Palace ning bilansipäevajärgselt, 25. juulil toimus Kontserni esimese Lätis asuva kaubanduskeskuse, RAF Centrs Jelgavas, avamine. Kontserni portfellis ei ole aruande koostamise hetkel rohkem avatud arenduspositsiooniga kinnisvarainvesteeringuid. Kinnisvarainvesteeringute hindamine DHL Estonia aasta juunis omandas EfTEN Kinnisvarafond DHLi logistikakeskuse Tallinnas. Hoonele ehitatakse 4000 m 2 juurdeehitus DHLi ärioperatsioonide laiendamiseks. hindab korraliselt kinnisvarainvesteeringuid kaks korda aastas juunis ja detsembris aasta juunis hindas Kontserni kinnisvaraportfelli esmakordselt kontserniväline sõltumatu hindaja Colliers International, kelle analüüsi kokkuvõte asub EfTEN i veebilehel. Kontsern sai aasta juunis kasumit kinnisvaraportfelli õiglase väärtuse muutusest kokku 4,6 miljonit eurot aasta esimesel poolel kinnisvaraportfelli väärtus ei muutunud. Võrreldes eelmise aasta lõpuga tõusis kinnisvarainvesteeringute koguväärtus ümberhindluste tulemusel kokku 2,9% (2013 aasta peale kokku 3,4%). 7

8 Tegevusaruanne Kontserni kinnisvarainvesteeringuid hinnatakse diskonteeritud rahavoogude meetodil individuaalselt. Kõikide objektide rahavoogude prognoosid on õiglase väärtuse leidmisel ajakohastatud ning diskontomäärad ja väljumistootlikkused on diferentseeritud olenevalt objektide asukohast, tehnilisest seisukorrast ning üürnike riskitasemest. Võttes arvesse muutuseid Balti riikide ärikinnisvaraturul ja soodsaid finantseerimistingimusi jäävad väljumistootlikkused vahemikku 8,0% - 9,25% ( : 8,0%-9,25%). Samal põhjusel on alanenud ka rahavoo diskontomäärad, mis sõltuvalt objekti kvaliteedist jäävad vahemikku 9,2% - 10,44% ( : 10,2%-10,5%). Vastavalt ajakohastatud üüritulu ootustele on järgmise 12 kuu oodatava puhasüüritulu baasil portfelli tootlus (net yield) 8,2% ( : 8,44%). Aktsiainfo AS registreeritud aktsiakapitali suurus seisuga on tuhat eurot ( : sama). Aktsiakapital koosnes seisuga aktsiast ( : sama) nimiväärtusega 0,6 eurot. Käesolevas aruandes on hoolimata Äriregistris pooleliolevast menetlusest Kontserni finantsseisundist sisuliselt õigema arusaadavuse eesmärgil aktsiakapitali vähendus näidatud lühiajaliste kohustuste koosseisus. AS aktsiakapital pärast menetluse lõppu on tuhat eurot ning see koosneb aktsiast. NAV ,2000 NAV, 2,0000 1,8000 1,6000 1,4000 1,2000 NAV NAV dividendideta , , , , ,1428 1,0000 0,8000 0, Aktsiate arv perioodi alguses Aktsiaemissioonid Aktsiakapitali vähendamine Aktsiate arv perioodi lõpus AS suurimad aktsionärid seisuga AS suurimad aktsionärid seisuga Osalus aktsiakapitalis, % LHV Pensionifondid 34,1 Danske Pensionifondid 16,7 Ambient Sound Investments OÜ 6,3 ERGO Pensionifondid 3,1 Ülejäänud 39,9 8

9 Tegevusaruanne Väljavaated aastale on valmis arendanud kõik seni fondi kinnisvara arendusportfelli kuulunud objektid. Arvestades kinnisvaraturul kujunenud olukorda, kus tootlusmäärad on jätkuvalt languses, ning huvi ärikinnisvara investeeringute vastu järjest suurenemas, on fondil üha keerulisem leida fondi konservatiivsetele investeerimiskriteeriumitele sobivaid valmisarendatud investeerimisobjekte. Seega näeme edasist arengut eelkõige kindlalt piiratud ehituse ja väljaüürimise riski võtmises. Fond ei investeeri kinnistutesse millel puudub ärihoone rajamiseks vajalik detailplaneering. Teises poolaastas on meie eesmärgiks investeeringute suurendamine Läti Vabariigis ning võimalusel ka esimese investeeringu tegemine Leedus. Kuna on ära investeerinud täies mahus läbi aegade fondi sissemakstud aktsiakapitali, plaanime aasta teises poolaastas läbi viia täiendava aktsiaemissiooni edasise kasvu finantseerimiseks. Balti riikide ärikinnisvaraturg on jätkuvas stabiilses tõusus. Kinnisvarahindade kasvu toetab eelkõige ajalooliselt madal laenuintresside tase. 05. Juuni aasta Euroopa Keskpanga rahapoliitilised otsused on kindlasti uut ajajärku tähistavad, mis lühiajalises ja keskmises perspektiivis toetavad ärikinnisvara hindade kasvu. Oleme vastuolulises olukorras kus reaalmajanduse näitajad on pigem pettumust valmistavad kuid kinnisvarahinnad jätkavad odava laenuraha toel kasvamist. Üürihindade kasv on äärmiselt mõõdukas ning sisuliselt seisavad üürihinnad igas ärikinnisvarasektoris paigal uute pindade nõudlus ja pakkumine on tasakaalus. Seega põhjustab kinnisvarahindade kasvu langev tootlusmäär ning suurenenud huvi ärikinnisvara investeeringute vastu. Olukorras kui reaalamajanduse näitajad jäävad nõrgaks, tähendavad kasvavad kinnisvarahinnad riskide suurenemist kesk-pikas perspektiivis. Antud turuolukorras jääb kindlaks senisele investeerimispoliitikale ning ei sea fondi varade mahtu kasvu prioriteediks. Oleme veendunud, et kinnisvaraturg pakub ka tänases olukorras sobivaid investeerimisvõimalusi. Balti riikide ärikinnisvaraturg on jätkuvas stabiilses tõusus. RAF keskus 25. Juulil 2014 aastal avati Lätis EfTEN Capitali poolt arendatud kaubanduskeskus, RAF Centrs, Jelgavas linnas. Keskuse avamislindi lõikavad läbi Jelgava linnapea, Andris Ravins (vasakul) ja EfTEN Capital SIA tegevjuht, Viktors Savins. 9

10 Tegevusaruanne Juhtimine aasta esimesel poolaastal toimus 3 nõukogu koosolekut. Fondi nõukogu annab juhatusele korraldusi fondi juhtimisel vastavalt põhikirjas sätestatule, sh kinnitab eelarve, tegevusstrateegia ja olulised muudatused fondi tegevuses. Lisaks on nõukogu pädevuses juhatusele nõusoleku andmine igapäevase majandustegevuse raamest väljuvate tehingute tegemiseks toimus AS aktsionäride üldkoosolek, kus lisaks aasta majandusaasta aruande kinnitamisele otsustati aasta kasumist maksta dividende summas 2,4 miljonit eurot ning vähendada aktsiakapitali aktsia võrra. Aktsiakapitali vähendamisel tehakse väljamaksed aasta sügisel ning väljamaksete summa kokku ulatub 2,1 miljoni euroni. Fondi nõukogus on kaheksa liiget: Arti Arakas (nõukogu esimees), Jaan Pillesaar, Siive Penu, Laire Piik, Sander Rebane, Martin Hendre, Tauno Tats ja Erkki Raasuke. Fondi juhatus on kaheliikmeline: Viljar Arakas (fondijuht) ja Tõnu Uustalu (fondi investeeringute juht). Vastavalt varavalitsemise lepingule juhib fondivalitsejana i tegevust EfTEN Capital AS. Seisuga töötas Kontsernis üks töötaja ( : kaks töötajat), kellele maksti töötasusid aasta I poolel koos maksudega kokku 16 tuhat eurot (2013 I poolaasta: 18 tuhat eurot). Juhatusele ega nõukogule tasusid ei arvestatud ega makstud. Viljar Arakas juhatuse liige, fondijuht 10

11 Konsolideeritud aasta I poolaasta raamatupidamise aruanne KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE I poolaasta Lisad Müügitulu Müüdud teenuste kulu Brutokasum Turustuskulud Üldhalduskulud Muud äritulud Muud ärikulud Ärikasum EBITDA Finantstulud Finantskulud Kasum enne tulumaksu Dividendide tulumaksukulu Aruandeperioodi puhaskasum KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE Aruandeperioodi puhaskasum Muu koondkasum/-kahjum: Riskimaandamisinstrumentide ümberhindluse kasum/-kahjum Muu koondkasum/-kahjum kokku Aruandeperioodi koondkasum kokku

12 KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE Lisad Varad Raha ja raha ekvivalendid Nõuded ja viitlaekumised Ettemakstud kulud Käibevara kokku Pikaajalised nõuded Investeeringud ühisettevõtetesse Kinnisvarainvesteeringud Materiaalne põhivara 9 10 Põhivara kokku VARAD KOKKU Kohustused ja omakapital Laenukohustused Võlad ja ettemaksed Lühiajalised kohustused kokku Laenukohustused Üürnike tagatisrahad Pikaajalised eraldised 1 0 Edukustasu kohustus Muud pikaajalised kohustused 4 0 Pikaajalised kohustused kokku Kohustused kokku Aktsiakapital Ülekurss Kohustuslik reservkapital Jaotamata kasum Omakapital kokku KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU

13 KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE I poolaasta Lisad Puhaskasum Puhaskasumi korrigeerimised: Finantstulud ja finantskulud Kinnisvarainvesteeringute ümberhindluse kasum / -kahjum Kinnisvarainvesteeringute müügi kasum / -kahjum Edukustasu kohustuse muutus Põhivara kulum ja väärtuse langus Tulumaksukulu Korrigeerimine mitterahaliste muutustega kokku Rahavood äritegevusest enne käibekapitali muutuseid Äritegevusega seotud nõuete ja kohustuste muutus Rahavood äritegevusest kokku Kinnisvarainvesteeringute soetus Kinnisvarainvesteeringute müük Antud laenud Tütarettevõtete soetus Saadud dividendid Saadud intressid 31 4 Rahavood investeerimistegevusest kokku Saadud laenud Laenude tagasimaksed kinnisvarainvesteeringute müügil Laenude graafikujärgsed tagasimaksed Makstud intressid Aktsiate emiteerimine Makstud dividendid Makstud dividendide tulumaks Rahavood finantseerimistegevusest kokku RAHAVOOD KOKKU Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses Raha ja raha ekvivalentide muutus Valuutakursi muutuse mõju rahale ja raha ekvivalentidele 0-1 Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

14 KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE Aktsiakapital Ülekurss Kohustuslik reservkapital Riskimaandamise reserv Jaotamata kasum Kokku Saldo Aktsiate emiteerimine Dividendide väljakuulutamine Eraldised reservkapitali Aruandeperioodi koondkasum Saldo Saldo Aktsiate emiteerimine Dividendide väljakuulutamine Eraldised reservkapitali Aruandeperioodi koondkasum Saldo Aktsiakapitali kohta on toodud täiendavat informatsiooni lisas

15 LISAD KONSOLIDEERIMISGRUPI RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE 1 Raamatupidamise aruande koostamisel kasutatud arvestusprintsiibid AS-i ning tema tütarettevõtete raamatupidamise poolaasta aruanne on koostatud, lähtudes Rahvusvahelistest Finantsaruandluse Standarditest (International Financial Reporting Standards IFRS), nagu need on vastu võetud Euroopa Liidu poolt a. I poolaasta aruanne kajastab majandustegevust perioodil 1. jaanuar 2014 kuni 30. juuni Raamatupidamise aruande arvnäitajad on esitatud eurodes. Raamatupidamise poolaasta aruande koostamisel on kasutatud samu arvestuspõhimõtteid, mida rakendati 2013.aasta majandusaasta aruandes, v.a ühisettevõtete kajastamine konsolideeritud aruandes (IFRS 11). IFRS 11 muudatus kehtib aruannetele, mis koostatakse alates ning muudatuse tulemusel muutus kehtetuks ühise kontrolli all olevate ettevõtete proportsionaalse konsolideerimise võimalus. Standard sätestab, et ühise kontrolli all olevaid ettevõtteid, mis on klassifitseeritud ühisettevõtetena, tuleb kajastada kapitaliosaluse meetodil. Nimetatud standardi muudatuse tulemusel oli Kontserni varadele, kohustustele, tuludele ja kuludele alljärgnev mõju: Kasumiaruanne I poolaasta 2013 Pärast muudatust Korrigeerimine Enne muudatust Müügitulu Müüdud teenuste kulu Brutokasum Turustuskulud Üldhalduskulud Muud äritulud Muud ärikulud Ärikasum Finantstulud Finantskulud Kasum enne tulumaksu Dividendide tulumaksukulu Aruandeaasta puhaskasum

16 Bilanss Pärast muudatust Korrigeerimine Enne muudatust Raha ja raha ekvivalendid Nõuded ja viitlaekumised Ettemakstud kulud Käibevara kokku Pikaajalised nõuded Investeeringud ühisettevõtetesse Kinnisvarainvesteeringud Materiaalne põhivara Põhivara kokku VARAD KOKKU Kohustused ja omakapital Laenukohustused Võlad ja ettemaksed Lühiajalised kohustused kokku Laenukohustused Üürnike tagatisrahad Edukustasu kohustus Pikaajalised kohustused kokku Kohustused kokku Aktsiakapital Ülekurss Kohustuslik reservkapital Jaotamata kasum Omakapital kokku KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU

17 2 Tütar- ja ühisettevõtted Kontserni osalus, % Ettevõtte nimi Asukohamaa Kinnisvarainvesteering Emaettevõte AS Eesti Tütarettevõtted EfTEN SPV1 OÜ Eesti Ülikooli 6a, Tartu EfTEN SPV2 OÜ Eesti Lauteri 5, Narva mnt 59 Tallinnas EfTEN SPV3 OÜ Eesti UKU Keskus Viljandis EfTEN SPV4 OÜ Eesti Rakvere Politseimaja EfTEN SPV5 OÜ Eesti Pärnu mnt 105 Tallinnas EfTEN SPV6 OÜ Eesti Pärnu mnt 102 Tallinnas EfTEN SPV7 OÜ Eesti Mustika keskus Tallinnas EfTEN SPV8 OÜ Eesti Mustika keskus Tallinnas EfTEN SPV9 OÜ Eesti Kadaka tee EfTEN SPV10 OÜ Eesti Laki EfTEN SPV12 OÜ Eesti Piirimäe 10/10a; Kungla 2; Kuuli 10; Tammsaare tee Rautakeskos; Silikaadi 6/ EfTEN SPV14 OÜ Eesti Võru Rautakesko EfTEN SPV15 OÜ Eesti Tallinna Külmhoone EfTEN SPV16 OÜ Eesti Narva Prisma EfTEN Stabu 10 SIA Läti Stabu 10 büroohoone EfTEN Jelgava SIA Läti RAF Centrs kaubanduskeskus EfTEN SPV17 OÜ Eesti Betooni 1a, Betooni 6 ja Garaazi 4 lao- ja logistikahooned Tallinnas Ühisettevõtted EfTEN SPV11 OÜ Eesti Hotell Palace Lepa Keskus OÜ Eesti Lepa keskus Pärnus Kõik tütarettevõtted ja ühisettevõtted tegelevad kinnisvarainvesteeringute soetamise, arendamise ja üürile andmisega aasta mais asutas AS 100%-lise tütarettevõtte EfTEN SPV17 OÜ eesmärgiga soetada tütarettevõttesse kinnisvarainvesteeringud Tallinnas aadressidel Betooni 1a, Betooni 6 ja Garaazi 4. Tütarettevõtte omakapitali maksti investeeringu tegemiseks kokku tuhat eurot. Ühisettevõtteid ei konsolideerita. Allpoololevas tabelis on toodud ühisettevõtete põhilised finantsnäitajad: 17

18 või a. I poolaasta kohta EfTEN SPV11 OÜ Lepa Keskus OÜ Käibevara Põhivara Lühiajalised kohustused Pikaajalised kohustused Netovara Müügitulu Kinnisvarainvesteeringute ümberhindluse kasum Muutus edukustasu reservis 0-53 Puhaskasum/ -kahjum Kontsern sai aasta I poolaastal dividende ühisettevõttest Lepa Keskus OÜ summas 31 tuhat eurot (2013 I poolaasta: 73 tuhat eurot). Ühegi tütarettevõtte ega ühisettevõtte osad ei ole börsil noteeritud. 3 Müügitulu I poolaasta Tegevusalad Üüritulu büroopindadelt Üüritulu riiklikelt institutsioonidelt Üüritulu kaubanduspindadelt Üüritulu laopindadelt Üüritulu teeninduspindadelt Üüritulu parklalt Muud müügitulud Müügitulu tegevusalade lõikes kokku aasta I poolaasta müügitulust 148 tuhat eurot (2013 I poolaasta: 48 tuhat eurot) on teenitud Lätis. Ülejäänud Kontserni müügitulu on teenitud Eestis. 18

19 4 Müüdud teenuste kulud I poolaasta Üüripindade remont ja hooldus Parenduskulud Vara kindlustus Maamaks Muud haldustegevuse kulud Materiaalse põhivara kulum -1 0 Palgakulud, s.h maksud -3-9 Ebatõenäoliselt laekuvate nõuete allahindlus -3 0 Müüdud teenuste kulu kokku Üldhalduskulud I poolaasta Valitsemisteenus Bürookulud Palgakulud, s.h maksud Konsultatsioonikulud Edukustasukohustuse muutus (lisa 12) Muud üldhalduskulud -1-7 Amortisatsioonikulud -1-1 Üldhalduskulud kokku Muud äritulud ja muud ärikulud I poolaasta Muud äritulud Kasum kinnisvarainvesteeringute õiglase väärtuse muutusest (lisa 9) Kasum kinnisvarainvesteeringute müügist 0 92 Saadud trahvid ja viivised 1 0 Muud tulud 10 0 Muud äritulud kokku I poolaasta Muud ärikulud Kahjum kinnisvarainvesteeringute õiglase väärtuse muutusest (lisa 9) Muud ärikulud kokku

20 7 Finantstulud ja -kulud I poolaasta Finantstulud Kasum ühisettevõtetest kapitaliosaluse meetodil 28 0 Intressitulud 69 4 Dividenditulud (lisa 2) Muud finantstulud 0 4 Finantstulud kokku I poolaasta Finantskulud Kahjum ühisettevõtetest kapitaliosaluse meetodil Intressikulud Kahjum valuutakursi muutustest 0-1 Finantskulud kokku Nõuded ja viitlaekumised Lühiajalised nõuded ja viitlaekumised Ostjate tasumata summad Ebatõenäoliselt laekuvad summad -5-3 Nõuded ostjate vastu kokku Muud lühiajalised nõuded Muud lühiajalised nõuded kokku Intressid 49 3 Käibemaksu ettemaksed ja tagasinõuded Maamaksu ettemaks 7 0 Muud viitlaekumised Viitlaekumised kokku Lühiajalised nõuded ja viitlaekumised kokku Pikaajalised nõuded Ühisettevõtetele antud laenud (lisa 14) Pikaajalised nõuded kokku

21 9 Kinnisvarainvesteeringud Seisuga on Kontsern teinud investeeringud järgmistesse kinnisvarainvesteeringutesse: Nimetus Asukoht Pindala (m 2 ) Kasulik pind (m 2 ) Ehitusaasta Omandamise aeg Soetusmaksumus Turuväärtus Osakaal fondi aktivate turuväärtusest Premia Külmhoone Betooni 4, Tallinn sept % K-Rauta tööriistakauplus Kreutzwaldi 89, Võru sept % Lepa kaubanduskeskus 1 Karja 4, Pärnu dets *ei konsolideerita UKU kaubanduskeskus Tallinna 41, Viljandi aug % Politsei ja pääste ühishoone Kreutzwaldi 5a, Rakvere nov % Lauteri büroohoone Lauteri 5, Tallinn dets % Kapitali maja büroohoone Ülikooli 6, Tartu mai % Pärnu mnt büroohoone Pärnu mnt 102, Tallinn dets % Äripäeva büroohoone Pärnu mnt 105, Tallinn dets % Mustika kaubanduskeskus Tammsaare tee ; 2013 juuli % Hotell Palace1 Vabaduse väljak 3 / Pärnu mnt ; apr *ei konsolideerita RAF Centrs Riia mnt 48, Jelgava märts % Narva Prisma Kangelaste pr 29, Narva veebr % Laki büroohoone Laki 24, Tallinn jaan % Kadaka büroohoone Kadaka tee 63, Tallinn jaan % Stabu muusikakool Stabu 10, Riia märts % Stora Enso tootmishooned Piirimäe 10/10a, Saku juuli % Mediq logistikakeskus Kungla 2, Saue juuli % Logistika Pluss logistikakeskus Kuuli 10/Punane 73, Tallinn juuli % K-Rauta tööriistakauplus Tammsaare tee 49, Tallinn juuli % Hanza tootmishoone Silikaadi 6/8, Tartu juuli % Betoonia 1a laohoone Betoonia 1a juuni % Betooni 6, Garaazi 4 lao- ja büroohoone Betooni 6, Garaazi juuni % Kokku % 1 Lepa Keskus ja Hotell Palace kuuluvad Kontserni ühisettevõtetele, mida kajastatakse kapitaliosaluse meetodil aasta esimesel poolaastal on Kontserni kinnisvarainvesteeringutes toimunud järgmised muutused: Arendusjärgus kinnisvarainvesteeringud Valmis kinnisvarainvesteeringud Kinnisvarainvesteeringud kokku Saldo seisuga Soetused Kasum / kahjum õiglase väärtuse muutusest (lisa 6) Saldo seisuga

22 Seisuga hindas Kontserni kinnisvarainvesteeringuid Colliers International, kasutades diskonteeritud rahavoogude meetodit. Õiglase väärtuse leidmisel on kasutatud järgmiseid eelduseid: Renditulu kasv aastas 0,79%-4,02% 1,5%-2,5% Kulude kasv aastas 2,5% 1,5%-2,5% WACC 9,2%-10,44% 10,5% Kapitalisatsioonimäär projektist väljumisel 8,0%-9,25% 8,5%-9,5% 10 Laenukohustused Pikaajalised laenukohustused Pikaajalised laenukohustused kokku sh. kohustuste lühiajaline osa sh. kohustuste pikaajaline osa, s.h Pangalaenud Kontserni laenulepingute lõpptähtajad jäävad vahemikku aastal ning laenuportfelli kaalutud keskmine intressimäär oli seisuga ,86%. 22

23 11 Lühiajalised võlad ja ettemaksed Lühiajalised võlad ja ettemaksed Võlad tarnijatele Muud võlad Muud võlad kokku Käibemaks Dividendide tulumaks Üksikisiku tulumaks 1 1 Sotsiaalmaks 1 2 Maamaks 10 0 Maksuvõlad kokku Intressivõlad Võlad töövõtjatele 2 4 Võlad aktsiakapitali vähendamisel Üürnike tagatisrahad Muud viitvõlad 5 8 Viitvõlad kokku Saadud ostjate ettemaksed 17 5 Muud ettemakstud tulud 10 4 Ettemaksed kokku 27 9 Võlad ja ettemaksed kokku Edukustasu kohustus AS ning EfTEN Capital AS vahel on sõlmitud valitsemisleping, mille kohaselt saab EfTEN Capital AS edukustasu 20% kinnisvarainvesteeringute müügi- ja soetushinna vahelt juhul, kui hurdle rate on vähemalt 10% aastasel baasil. Edukustasu arvestatakse kõikide kinnisvarainvesteeringute kohta summaarselt, s.t kui kogumis müüakse mõni kinnisvarainvesteering soetushinnast madalama hinnaga, arvestatakse kasumlikult müüdud objektide edukustasust maha 20% soetushinnast madalamalt müüdud objektide müügikahjumist. Kontsern on seisuga arvestanud edukustasu kohustust summas tuhat eurot ( : tuhat eurot). Nimetatud edukustasu tekkepõhise arvestuse aluseks on kinnisvarainvesteeringute õiglase väärtuse hinnangud. Kulud edukustasu muutusest kajastatakse Kontserni üldhalduskulude koosseisus (vt. lisa 5). 23

24 13 Aktsiakapital Vastavalt üldkoosoleku otsusele 15. aprillist 2014 vähendas AS aktsiakapitali aktsia võrra. Käesoleva aruande koostamise hetkel on nimetatud protsess Äriregistris menetlemisel ning see lõpeb eeldatavasti aasta oktoobris. Aktsiakapitali vähendamisel tehakse investoritele väljamakseid kokku tuhande euro ulatuses. AS registreeritud aktsiakapitali suurus seisuga on tuhat eurot ( : sama). Aktsiakapital koosnes seisuga aktsiast ( : sama) nimiväärtusega 0,6 eurot. Käesolevas aruandes on hoolimata Äriregistris pooleliolevast menetlusest Kontserni finantsseisundist sisuliselt õigema arusaadavuse eesmärgil aktsiakapitali vähendus näidatud lühiajaliste kohustuste koosseisus (vt. lisa 11). AS aktsiakapital pärast menetluse lõppu on tuhat eurot ning see koosneb aktsiast. Ilma põhikirja muutmata on ettevõttel õigus aktsiakapitali suurendada euroni. 14 Tehingud seotud osapooltega AS loeb seotud osapoolteks: isikuid, kellele kuulub üle 10% AS aktsiakapitalist; AS juhatuse liikmeid ning juhatuse liikmetele kuuluvaid ettevõtteid; AS nõukogu liikmeid ning nimetatud isikutele kuuluvaid ettevõtteid; AS töötajaid ning töötajatele kuuluvaid ettevõtteid; ühisettevõtet Lepa Keskus OÜ; EfTEN Capital AS-i (fondivalitseja). Kontsern on seisuga andnud hotell Palace renoveerimiseks ühisettevõttele EfTEN SPV11 OÜ laenu summas tuhat eurot ( : 650 tuhat eurot). Laenu lõpptähtaeg on ja intressimäär 4% aastas. Kontsern ostis EfTEN Capital AS-lt aastal I poolaastal valitsemisteenust summas 517 tuhat eurot (2013 sama periood: summas 336 tuhat eurot). AS ei ostnud muudelt seotud osapooltelt ega müünud seotud osapooltele aasta I poolaastal muid kaupu ega teenuseid. Kontserni juhatuse ega nõukogu liikmetele ega ka aasta I poolaastal tasusid ei arvestatud ega makstud. Kontsernil oli aasta I poolaastal üks töötaja, kellele arvestati koos maksudega tasusid kokku summas 16 tuhat eurot. 24

25 15 Emaettevõtte konsolideerimata aruanded Emaettevõtte konsolideerimata kasumiaruanne I poolaasta Müügitulu Müüdud teenuste kulu Brutokasum Üldhalduskulud Ärikasum Finantstulud ja -kulud Kasum enne tulumaksu Dividendide tulumaksukulu Aruandeperioodi puhaskasum Emaettevõtte konsolideerimata koondkasumiaruanne I poolaasta Aruandeperioodi puhaskasum Muu koondkasum/-kahjum: Riskimaandamisinstrumentide ümberhindluse kasum/-kahjum Muu koondkasum/-kahjum kokku Aruandeperioodi koondkasum kokku

26 Emaettevõtte konsolideerimata finantsseisundi aruanne Varad Raha ja raha ekvivalendid Nõuded ja viitlaekumised Käibevara kokku Põhivara Pikaajalised finantsinvesteeringud Pikaajalised laenunõuded Põhivara kokku VARAD KOKKU Võlad Lühiajalised kohustused kokku Edukustasu kohustus Pikaajalised kohustused kokku Kohustused kokku Aktsiakapital Ülekurss Kohustuslik reservkapital Jaotamata kasum Omakapital kokku KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU

27 Emaettevõtte konsolideerimata rahavoogude aruanne I poolaasta Rahavood äritegevusest Puhaskasum Puhaskasumi korrigeerimised: Intressitulud ja intressikulud Kasum/-kahjum tütar- ja ühisettevõtete õiglase väärtuse muutusest Saadud dividendid Ettevõtte tulumaksukulu Rahavood äritegevusest enne käibekapitali muutuseid Äritegevusega seotud nõuete ja kohustuste muutus Rahavood äritegevusest kokku Rahavood investeerimistegevusest Tütar- ja ühisettevõtete soetus Kontsernikonto nõude muutus Antud laenud Antud laenude tagasimaksed Saadud dividendid Saadud intressid 30 4 Rahavood investeerimistegevusest kokku Rahavood finantseerimistegevusest Saadud laenud Laenude tagasimaksed Makstud intressid Makstud dividendid Makstud dividendide tulumaks Aktsiate emiteerimine Rahavood finantseerimistegevusest kokku RAHAVOOD KOKKU Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses Raha ja raha ekvivalentide muutus Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

28 Emaettevõtte konsolideerimata omakapitali aruanne Aktsiakapital Ülekurss Kohustuslik reservkapital Riskimaandamise reserv Jaotamata kasum Kokku Saldo Aktsiate emiteerimine Dividendide väljakuulutamine Eraldised reservkapitali Aruandeperioodi koondkasum Saldo Saldo Aktsiakapitali vähendamine Dividendide väljakuulutamine Eraldised reservkapitali Aruandeperioodi koondkasum Saldo Täiendav informatsioon aktsiatega seotud muudatuste kohta on esitatud lisas 13. Emaettevõtte korrigeeritud konsolideerimata omakapital (äriseadustikus kehtestatud nõuetele vastavuse arvestamiseks) on järgmine: Emaettevõtte konsolideerimata omakapital Tütar- ja ühisettevõtete väärtus emaettevõtte konsolideerimata bilansis (miinus) Tütar- ja ühisettevõtete väärtus arvestatuna kapitaliosaluse meetodil (pluss) Kokku

29 Juhatuse ja nõukogu liikmete allkirjad aasta I poolaasta raamatupidamise aruandele Käesolevaga kinnitame AS a I poolaasta raamatupidamise aruandes toodud andmete õigsust. Arti Arakas Nõukogu esimees Siive Penu Nõukogu liige Erkki Raasuke Nõukogu liige Sander Rebane Nõukogu liige Jaan Pillesaar Nõukogu liige Laire Piik Nõukogu liige Martin Hendre Nõukogu liige Tauno Tats Nõukogu liige Viljar Arakas Juhatuse liige Tõnu Uustalu Juhatuse liige 29

Krediidireiting

Krediidireiting Aastaaruande põhiaruanded 2015 Reg. kood: 00000000 Pärnu mnt 5 10148 Tallinn, Harjumaa Tel: 6000000 naidis@naidis.ee, www.naidis.ee > Põhinäitajad 2015 Müügitulu: sh eksport: Ärikasum: Puhaskasum /(-kahjum):

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80341695 tänava nimi Telliskivi tn 60 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10412

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80352842 tänava/talu nimi, Arkna mõis maja ja korteri number: küla: Arkna küla vald: Rakvere vald

Rohkem

Aruanne_ _ pdf

Aruanne_ _ pdf MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80004940 tänava/talu nimi, Paasiku tn 4-75 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

2_LII_EFTEN-majandusaruanne-2016_EST.indd

2_LII_EFTEN-majandusaruanne-2016_EST.indd Konsolideeritud I poolaasta aruanne 2016 EfTEN Kinnisvarafond II AS Registrikood: 12781528 Aruandeperioodi algus: 01.01.2016 Aruandeperioodi lõpp: 30.06.2016 Aadress: A. Lauteri 5, 10114 Tallinn E-posti

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80266953 tänava/talu nimi, Tähtvere 11-7 maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 12548743 tänava/talu nimi, Kooli tn 6 maja ja korteri number: alevik: Puka alevik vald: Puka vald

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80012632 tänava/talu nimi, Rahu tn 8 maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80275254 tänava/talu nimi, Tähe tn 127e maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn

Rohkem

Microsoft Word a. II kvartali täiendavad aruanded.doc

Microsoft Word a. II kvartali täiendavad aruanded.doc AS SEB Pank Grupp 2008. a. II kvartali täiendavad aruanded (vastavalt Eesti Panga Presidendi 21.12.2007.a. määrusele nr. 20) SEB Pank, bilanss 30.06.08 1501 1. Raha ja nõuded keskpankadele 5242.0 5242.0

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 ärinimi: registrikood: 12833490 tänava/talu nimi, Haraka tn 35 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: OÜ Kindlustusmaakler Tiina Naur registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: OÜ Kindlustusmaakler Tiina Naur registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 11529005 tänava/talu nimi, Juhkentali tn 52 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju

Rohkem

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun 30.06.2010 lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juuni 2010 Äriregistri kood 11058103 Aadress: Roosikrantsi 11, Tallinn 10119

Rohkem

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE 2015 EfTEN Real Estate Fund III AS Registrikood: Aruandeaasta algus: Aruandeaasta lõpp: 31.1

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE 2015 EfTEN Real Estate Fund III AS Registrikood: Aruandeaasta algus: Aruandeaasta lõpp: 31.1 KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE 2015 EfTEN Real Estate Fund III AS Registrikood: 12864036 Aruandeaasta algus: 06.05.2015 Aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 Aadress: A. Lauteri 5, 10114 Tallinn E-posti

Rohkem

Microsoft Word a. I kvartali täiendavad aruanded.doc

Microsoft Word a. I kvartali täiendavad aruanded.doc AS SEB Pank Grupp 2009. a. I kvartali täiendavad aruanded (vastavalt Eesti Panga Presidendi 21.12.2007.a. määrusele nr. 20) Bilanss 31.03.09 1501 1. Raha ja nõuded keskpankadele 5809.7 5810.3 1503 2. Kauplemiseks

Rohkem

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing ABC Kindlustusmaaklerid registrik

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing ABC Kindlustusmaaklerid registrik KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 10590020 tänava nimi, Keemia tn 4 maja number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80139404 tänava/talu nimi, Kesk 6 maja ja korteri number: alevik: Laatre alevik vald: Tõlliste vald

Rohkem

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun 30.06.2011 lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juuni 2011 Äriregistri kood 11058103 Aadress: Roosikrantsi 11, Tallinn 10119

Rohkem

Aruanne_ _

Aruanne_ _ ANNUAL REPORT beginning of financial year: 01.01.2015 end of the financial year: 31.12.2015 business name: register code: 90010442 street, building, apartment, farm: Telliskivi 60a linn: Tallinn county:

Rohkem

AS Eesti Post aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp:

AS Eesti Post aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: 2018. aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: 01.01.2018 30.09.2018 Kontserni lühiiseloomustus ja kontaktandmed on rahvusvaheline

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Kinnisvarakeskkonna Ekspert OÜ registrikood: täna

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Kinnisvarakeskkonna Ekspert OÜ registrikood: täna MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 12304194 tänava/talu nimi, Pärnu mnt 141 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Microsoft Word LHV Varahaldus I poolaasta aruanne autogrammidega.doc

Microsoft Word LHV Varahaldus I poolaasta aruanne autogrammidega.doc AS LHV Varahaldus I poolaasta aruanne 2009 I poolaasta aruanne 01.01.2009-30.06.2009 Ärinimi AS LHV Varahaldus Äriregistri number 10572453 Juriidiline aadress Tartu mnt. 2, Tallinn 10145 Telefon (372)

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne 6 kuud 2017.docx

Microsoft Word - Vahearuanne 6 kuud 2017.docx Vahearuanne 6 kuud 2017 Sisukord TEGEVUSARUANNE... 3 Finantstulemuste kokkuvõte... 4 Kapitaliseeritus... 5 KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANNE... 6 Konsolideeritud koondkasumi aruanne... 6 Konsolideeritud

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80188897 tänava/talu nimi, Lillgordi maja ja korteri number: küla: Rälby küla vald: Vormsi vald maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

Microsoft Word - AS Kawe Kapital 2007 aruanne.doc

Microsoft Word - AS Kawe Kapital 2007 aruanne.doc MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2007 aruandeaasta lõpp: 31.12.2007 ärinimi: AS KAWE KAPITAL registrikood: 10179365 tänava nimi/maja number: Pärnu mnt. 15 linn: Tallinn postisihtnumber:

Rohkem

Microsoft Word - arco vara vahearuanne EST II kvartal 2007 ver doc

Microsoft Word - arco vara vahearuanne EST II kvartal 2007 ver doc 1 Arco Vara AS Registrikood: 10261718 Aadress: Jõe 2b, 10151 Tallinn, Eesti Vabariik Telefon: +372 6 144 630 Fax: +372 6 144 631 E-mail: Korporatiivne interneti kodulehekülg: info@arcovara.ee www.arcorealestate.com

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne 12 kuud 2017.docx

Microsoft Word - Vahearuanne 12 kuud 2017.docx Vahearuanne 12 kuud 2017 1 Sisukord Sisukord... 2 Tegevusaruanne... 3 Finantstulemuste kokkuvõte... 4 Kapitaliseeritus... 5 Konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne... 6 Konsolideeritud koondkasumi

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing PIMEDATE TÖÖKESKUS HARINER registrikood: 8

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing PIMEDATE TÖÖKESKUS HARINER registrikood: 8 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80071250 tänava/talu nimi, Laki tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK MTÜ TALLINNA NAISTE KRIISIKODU MAJANDUSAASTA ARUANNE Majandusaasta 01.01.2008 31.12.2008 ETTEVÕTTE NIMI MITTETULUNDUSÜHING TALLINNA NAISTE KRIISIKODU REGISTRI KOOD 80191735 AADRESS Wismari 37 4 Tallinn,

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80326129 tänava/talu nimi, Trummi tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Tagasi Kooli registrikood: tänava nimi, maja num

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Tagasi Kooli registrikood: tänava nimi, maja num MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80391523 tänava nimi, maja number: Telliskivi tn 60a linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

Creating presentations with this template...

Creating presentations with this template... EfTEN Kinnisvarafond AS portfelli hindamise kokkuvõte 2014 juuni HINDAMISTULEMUSE LÜHIKOKKUVÕTE Hindamisprotsessi tulemusel leitud EfTEN Kinnisvarafond portfelli (va hindamishetkel arendusfaasis olevad

Rohkem

Microsoft Word - majandusaruanne09

Microsoft Word - majandusaruanne09 MAJANDUSAASTA ARUANNE ÄRINIMI KORTERIÜHISTU KADAKA TEE 161 ÄRIREGISTRI KOOD 80242378 ETTEVÕTLUSE VORM MITTETULUNDUSÜHISTU AADRESS KADAKA TEE 161 12615 TALLINN MAJANDUSAASTA ALGUS 01.01.2009 MAJANDUSAASTA

Rohkem

EfTEN Real Estate Fund III est.pdf

EfTEN Real Estate Fund III est.pdf Konsolideeritud majandusaasta aruanne 2018 EfTEN Real Estate Fund III AS Registrikood: 12864036 Aruandeaasta algus: 01.01.2018 Aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 Aadress: A. Lauteri 5, 10114 Tallinn E-posti

Rohkem

Tallinna Lennujaam AS I kvartali aruanne

Tallinna Lennujaam AS I kvartali aruanne Tallinna Lennujaam AS I kvartali aruanne 01.01.2019-31.03.2019 2 Tallinna lennujaama läbis esimeses kvartalis üle 630 tuhande reisija Reisijate arv Tallinna lennujaamas jätkuvalt kasvab, märtsis teenindati

Rohkem

Report

Report Krediidireiting Reg. kood: 11727171 Kadaka tee 63 12915 Tallinn, Harjumaa Tel: 6064350 info@bestair.eu, www.bestair.ee > Üldinfo Staatus: Registrisse kantud Registreeritud Äriregistris: 30.09.2009 Registreeritud

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne3kvartal2006.doc

Microsoft Word - Vahearuanne3kvartal2006.doc AS SEB ÜHISPANGA ELUKINDLUSTUS 2006. aasta III kvartali vahearuanne SISUKORD Sissejuhatus...3 Kindlustusseltsi üldandmed...3 Tegevusaruanne...4 Juhatuse deklaratsioon...5 Bilanss...6 Kasumiaruanne 3. kvartal

Rohkem

INBANK AS VAHEARUANNE 3 KUUD 2016

INBANK AS VAHEARUANNE 3 KUUD 2016 INBANK AS VAHEARUANNE 3 KUUD 2016 Inbank AS Üldine teave Ärinimi Inbank AS Aadress Niine 11, 10414 Tallinn Registreerimise kuupäev 5.10.2010 Registrikood 12001988 (EV äriregister) Juriidilise isiku identifikaator

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Allier Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava/

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Allier Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava/ MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 12043500 tänava/talu nimi, Udeselja tn 4-1 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Herbert Hahni Selts registrikood: tänava/talu nimi,

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Herbert Hahni Selts registrikood: tänava/talu nimi, MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80342051 tänava/talu nimi, Ringi tn 10 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn maakond:

Rohkem

Microsoft Word - LHV Varahaldus _templitega_ est.docx

Microsoft Word - LHV Varahaldus _templitega_ est.docx AS LHV Varahaldus Majandusaasta aruanne 2010 Majandusaasta aruanne 01.01.2010-31.12.2010 Ärinimi AS LHV Varahaldus Äriregistri number 10572453 Juriidiline aadress Tartu mnt. 2, Tallinn 10145 Telefon (372)

Rohkem

Olympic Entertainment Group AS aasta II kvartali ja I poolaasta konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algu

Olympic Entertainment Group AS aasta II kvartali ja I poolaasta konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algu 2012. aasta II kvartali ja I poolaasta konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus 1. jaanuar 2012 Aruandeperioodi lõpp 30. juuni 2012 Ärinimi Äriregistri kood 10592898

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Evangeelne Luterlik Kirik registrikood: tänava

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Evangeelne Luterlik Kirik registrikood: tänava MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80208720 tänava/talu nimi, Kiriku plats 3 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Bondora AS registrikood: tänava n

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Bondora AS registrikood: tänava n KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 11483929 tänava nimi, maja number: A. H. Tammsaare tee 47 linn: Tallinn maakond:

Rohkem

Microsoft Word - SFG IV kvartali ja 12 kuu 2018 vahearuanne

Microsoft Word - SFG IV kvartali ja 12 kuu 2018 vahearuanne AS Silvano Fashion Group 2018. aasta IV kvartali ja 12 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus 1. jaanuar 2018 Aruandeperioodi lõpp 31. detsember 2018 Ärinimi AS Silvano Fashion

Rohkem

Microsoft Word - HE_12kuud2011.doc

Microsoft Word - HE_12kuud2011.doc 2011. aasta IV KVARTALI ja 12 KUU VAHEARUANNE Ärinimi: Põhitegevusala: elektrijaotusseadmete ja juhtaparatuuri tootmine; metalltoodete tootmine; hulgi- ja vahenduskaubandus, valgustite ja elektritarvete

Rohkem

Notarite Koda KINNITATUD Tatari 25, Tallinn Notarite Koja Avalik-õiguslik juriidiline isik aastakoosolekul Registrikood märtsil 201

Notarite Koda KINNITATUD Tatari 25, Tallinn Notarite Koja Avalik-õiguslik juriidiline isik aastakoosolekul Registrikood märtsil 201 Notarite Koda KINNITATUD Tatari 25, 10116 Tallinn Notarite Koja Avalik-õiguslik juriidiline isik aastakoosolekul Registrikood 74000240 30. märtsil 2012 MAJANDUSAASTA ARUANNE 2011 Majandusaasta algus Majandusaasta

Rohkem

Microsoft Word - HE_H12011_est.doc

Microsoft Word - HE_H12011_est.doc 2011. aasta II KVARTALI VAHEARUANNE Ärinimi: Põhitegevusala: elektrijaotusseadmete ja juhtaparatuuri tootmine; metalltoodete tootmine; hulgi- ja vahenduskaubandus, valgustite ja elektritarvete jaemüük;

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Peipsimaa Turism registrikood: tä

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Peipsimaa Turism registrikood: tä MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80330728 tänava/talu nimi, Vaksali tn 17a maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ukraina Kaasmaalaskond Sillamäe Vodograi registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ukraina Kaasmaalaskond Sillamäe Vodograi registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2012 aruandeaasta lõpp: 31.12.2012 nimi: registrikood: 80096043 tänava/talu nimi, Majakovski 14-3 maja ja korteri number: linn: Sillamäe linn maakond: Ida-Viru

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: DPD Eesti AS registrikood: tänava/talu nimi, Taev

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: DPD Eesti AS registrikood: tänava/talu nimi, Taev MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 10092256 tänava/talu nimi, Taevavärava tee 1 maja ja korteri number: küla: Lehmja küla vald: Rae

Rohkem

Microsoft Word - SFG II kvartali ja 6 kuu 2018 vahearuanne (with comments) ( )

Microsoft Word - SFG II kvartali ja 6 kuu 2018 vahearuanne (with comments) ( ) AS Silvano Fashion Group 2018. aasta II kvartali ja 6 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus 1. jaanuar 2018 Aruandeperioodi lõpp 30. juuni 2018 Ärinimi AS Silvano Fashion

Rohkem

Microsoft Word - SFG III kvartali ja 9 kuu 2018 vahearuanne vesr

Microsoft Word - SFG III kvartali ja 9 kuu 2018 vahearuanne vesr AS Silvano Fashion Group 2018. aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus 1. jaanuar 2018 Aruandeperioodi lõpp 30. september 2018 Ärinimi AS Silvano Fashion

Rohkem

Lisa 2 - RTJ

Lisa 2 - RTJ Rahandusministri 22. detsembri 2017. a määruse nr 105 Raamatupidamise Toimkonna juhendite kehtestamine muutmine Lisa 2 (muudetud sõnastuses) RTJ 2 NÕUDED INFORMATSIOONI ESITUSVIISILE RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDES

Rohkem

Lisa 15 - RTJ

Lisa 15 - RTJ Rahandusministri 22. detsembri 2017. a määruse nr 105 Raamatupidamise Toimkonna juhendite kehtestamine muutmine Lisa 15 (muudetud sõnastuses) RTJ 15 LISADES AVALIKUSTATAV INFORMATSIOON SISUKORD punktid

Rohkem

Microsoft Word - BORSITEATED 2010.doc

Microsoft Word - BORSITEATED 2010.doc BÖRSITEATED 2010 05.11. OLULISE OSALUSE MUUTUS 04.11 KONTSERNI MAJANDUSTULEMUSED, 1-9/2010 05.08. KONTSERNI MAJANDUSTULEMUSED, 1-6/2010 15.06. TÜTARETTEVÕTTE ASUTAMINE ROOTSI KUNINGRIIGIS 09.06. SIDUSETTEVÕTE

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: DPD Eesti AS registrikood: tänava/talu nimi, Taev

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: DPD Eesti AS registrikood: tänava/talu nimi, Taev MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2013 aruandeaasta lõpp: 31.12.2013 ärinimi: registrikood: 10092256 tänava/talu nimi, Taevavärava 1 maja ja korteri number: küla: Lehmja küla vald: Rae vald

Rohkem

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx)

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx) Ülevaade erakondade finantsmajanduslikust olukorrast seisuga 31.12.2010 Ülevaate eesmärgiks on kirjeldada erakondade rahalist seisu, mis annab informatsiooni nende tugevusest või nõrkusest, mis omakorda

Rohkem

AS Tuleva Fondid Majandusaasta aruanne Juriidiline aadress: Telliskivi 60 Tallinn, Eesti Vabariik Äriregistri nr:

AS Tuleva Fondid Majandusaasta aruanne Juriidiline aadress: Telliskivi 60 Tallinn, Eesti Vabariik Äriregistri nr: AS Tuleva Fondid Majandusaasta aruanne 01.01.2018-31.12.2018 Juriidiline aadress: Telliskivi 60 Tallinn, 10412 Eesti Vabariik Äriregistri nr: 14118923 Telefon: +372 644 5100 E-mail: tuleva@tuleva.ee Audiitor:

Rohkem

Report

Report Krediidireiting NÄIDIS OÜ Reg. kood: 10000000 Pärnu mnt 5 10148 Tallinn Tel: 6000000 naidis@naidis.ee, www.naidis.ee > Krediidihinnang > Üldinfo AAA 1.3% C 1.2% Staatus: Registrisse kantud Registreeritud

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Mustamäe Gümnaasiumi sihtasutus registrikood: 900

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Mustamäe Gümnaasiumi sihtasutus registrikood: 900 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2011 aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: registrikood: 90000096 tänava nimi ja maja number: Keskuse 18 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

INVESTEERIMISFONDI POOLAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: Fondi nimetus: FB Opportunity Fund Fondivalits

INVESTEERIMISFONDI POOLAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: Fondi nimetus: FB Opportunity Fund Fondivalits INVESTEERIMISFONDI POOLAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: 01.01.2017 Aruandeperioodi lõpp: 30.06.2017 Fondi nimetus: Fondivalitseja nimetus: Registrikood: 12493634 FB Asset Management AS Tänava/talu

Rohkem

Microsoft Word - RTJ 3 Finantsinstrumendid _2011_ docx

Microsoft Word - RTJ 3 Finantsinstrumendid _2011_ docx RTJ 3 FINANTSINSTRUMENDID (muudetud 2011) SISUKORD paragrahvid EESMÄRK JA KOOSTAMISE ALUSED 1-3 RAKENDUSALA 4-5 MÕISTED 6 ESMANE ARVELE VÕTMINE 7-10 EDASINE KAJASTAMINE ÜLDREEGLID 11-27 Finantsvarade kajastamine

Rohkem

Microsoft Word - GFC aastaaruanne 2014 VD IS lyplik.doc

Microsoft Word - GFC aastaaruanne 2014 VD IS lyplik.doc 2014. A MAJANDUSAASTA ARUANNE Juriidiline aadress: Juhkentali tn 15-14 Tallinna linn, Harju maakond, 10132 Eesti Vabariik Registrikood: 12423254 Telefon: +372 6290050 E-mail: info@gfc.ee Põhitegevusala:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Eesti Mööblitootjate Liit registrikood: tänava/t

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Eesti Mööblitootjate Liit registrikood: tänava/t MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2012 aruandeaasta lõpp: 31.12.2012 nimi: MTÜ Eesti Mööblitootjate Liit registrikood: 80096126 tänava/talu nimi, Kiriku 6 maja ja korteri number: linn: Tallinn

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

Vahear IIIkv_2014

Vahear IIIkv_2014 2014. aasta III KVARTALI ja 9 KUU VAHEARUANNE Ärinimi: Põhitegevusala: elektrijaotusseadmete ja juhtaparatuuri tootmine; metalltoodete tootmine; hulgi- ja vahenduskaubandus, valgustite ja elektritarvete

Rohkem

LHV Maailma Aktsiad Fond Majandusaasta aruanne 2018

LHV Maailma Aktsiad Fond Majandusaasta aruanne 2018 LHV Maailma Aktsiad Fond Majandusaasta aruanne 2018 LHV Maailma Aktsiad Fond Majandusaasta aruanne 01.01.2018 31.12.2018 Fondi nimi Fondi liik Fondijuht LHV Maailma Aktsiad Fond Lepinguline fond Mikk Taras

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne3kvartal2007.doc

Microsoft Word - Vahearuanne3kvartal2007.doc AS SEB ÜHISPANGA ELUKINDLUSTUS 2007. aasta 3. kvartali vahearuanne SISUKORD Sissejuhatus...3 Tegevusaruanne...4 Juhatuse deklaratsioon...5 Bilanss...6 Kasumiaruanne...7 Kasumiaruanne 3. kvartal...8 Rahavoogude

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Eesti Talendikeskus registrikood: tänava nimi, m

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Eesti Talendikeskus registrikood: tänava nimi, m MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80403108 tänava nimi, maja ja korteri number: Pikk tn 84-64 linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Tallinna Hoiu-Laenuühistu registrikood: tänava/ta

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Tallinna Hoiu-Laenuühistu registrikood: tänava/ta MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 11961369 tänava/talu nimi, Narva mnt 2 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Komisjoni määrus (EÜ) nr 494/2009, 3. juuni 2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamat

Komisjoni määrus (EÜ) nr 494/2009, 3. juuni 2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamat L 149/6 Euroopa Liidu Teataja 12.6.2009 KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 494/2009, 3. juuni 2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamatupidamisstandardid

Rohkem

LHV Pensionifond XS Majandusaasta aruanne 2016

LHV Pensionifond XS Majandusaasta aruanne 2016 LHV Pensionifond XS Majandusaasta aruanne 2016 LHV Pensionifond XS Majandusaasta aruanne 01.01.2016 31.12.2016 Fondi nimi Fondi liik Fondijuht LHV Pensionifond XS Lepinguline fond Andres Viisemann Põhitegevusala

Rohkem

2018 RTJ yldkontrollleht.docx

2018 RTJ yldkontrollleht.docx majandusaasta aruanne KONTROLL-LEHT RTJ AASTAARUANDE KOOSTAMISEKS Käesoleva kontroll-lehe nõuded on kohustuslikud raamatupidamise aastaaruannetele, mida koostatakse 1.01.2018 ja hiljem algavate aruandeperioodide

Rohkem

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: AS Levira registrikood: tänava ni

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: AS Levira registrikood: tänava ni KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 10203566 tänava nimi: Kloostrimetsa tee 58a linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II  lugemine Märjamaa Vallavalitsus Lea Laurits 17.02. Eelarve ülesehitus ja esitlusviis Märjamaa valla eelarve koostamise aluseks on: Märjamaa valla arengukava 2010-2025 Märjamaa valla eelarvestrateegia -2018 Märjamaa

Rohkem

Väljaandja: Raamatupidamise Toimkond Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2000, 112, 1788 Juhendi «Segmendiaruandlus - raamatupi

Väljaandja: Raamatupidamise Toimkond Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2000, 112, 1788 Juhendi «Segmendiaruandlus - raamatupi Väljaandja: Raamatupidamise Toimkond Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2000, 112, 1788 Juhendi «Segmendiaruandlus - raamatupidamise aruandes kajastatud andmete esitamine äri- ja

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne1kvartal2008.doc

Microsoft Word - Vahearuanne1kvartal2008.doc AS SEB ELU- JA PENSIONIKINDLUSTUS 2008. aasta 1. kvartali vahearuanne SISUKORD Sissejuhatus...3 Tegevusaruanne...4 Juhatuse deklaratsioon...5 Bilanss...6 Kasumiaruanne...7 Rahavoogude aruanne...8 Omakapitali

Rohkem

Fondi_vara_väärtuse_arvestuse_kord_uuendatud_2017

Fondi_vara_väärtuse_arvestuse_kord_uuendatud_2017 KINNITATUD Juhatuse otsus 02.10.2017 EfTEN Capital AS FONDI NING FONDI VARA VÄÄRTUSE ARVESTAMISE KORD 1. MÕISTED Käesolevas korras kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses: 1.1 Fondivalitseja on EfTEN

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Finantsjuhilt personalijuhile.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Finantsjuhilt personalijuhile.ppt [Compatibility Mode] FINANTSJUHI KINGADES Finantsjuhtimise est personalijuhile Siiri Lahe ASTallinna Vesi Juhatuse liige, finantsdirektor Millest juttu tuleb Tallinna Vesi finantsjuhi vaatenurgast Finantsjuhi tööst Seosed

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: osaühing Rail Baltic Estonia registrikood: tänava

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: osaühing Rail Baltic Estonia registrikood: tänava MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 ärinimi: registrikood: 12734109 tänava nimi, maja number: Narva mnt 5 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Tartu_seminar_2008_1 [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - Tartu_seminar_2008_1 [Read-Only] Fundamentaalne analüüs Sten Pisang Tartu 2008 Täna tuleb juttu Fundamentaalse analüüsi olemusest Erinevatest meetoditest Näidetest 2 www.lhv.ee Mis on fundamentaalne analüüs? Fundamentaalseks analüüsiks

Rohkem

AS TALLINNA VESI aasta 2. kvartali konsolideeritud vahearuanne 26. juuli 2019

AS TALLINNA VESI aasta 2. kvartali konsolideeritud vahearuanne 26. juuli 2019 AS TALLINNA VESI 2019. aasta 2. kvartali konsolideeritud vahearuanne 26. juuli 2019 Valuuta tuhandetes eurodes Aruandlusperioodi algus 1. jaanuar 2019 Aruandlusperioodi lõpp 30. juuni 2019 Aadress Juhatuse

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 27.rtf

Microsoft Word - Lisa 27.rtf Maksu ja Tolliamet Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide

Rohkem

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc Ettevõtte tegevusaruanne 2017 1. Sissejuhatus AS Sillamäe-Veevärk tegeleb veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja puhastuse, maagaasi müügi ja jaotamise teenuste osutamisega Sillamäe linna elanikele, ettevõtetele

Rohkem

AS TALLINNA VESI aasta 1. kvartali konsolideeritud vahearuanne 26. aprill 2019

AS TALLINNA VESI aasta 1. kvartali konsolideeritud vahearuanne 26. aprill 2019 AS TALLINNA VESI 2019. aasta 1. kvartali konsolideeritud vahearuanne 26. aprill 2019 Valuuta tuhandetes eurodes Aruandlusperioodi algus 1. jaanuar 2019 Aruandlusperioodi lõpp 31. märts 2019 Aadress Juhatuse

Rohkem

INVESTEERIMISFONDI MAJANDUSAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: Fondi nimetus: FB Opportunity Fund Fondiva

INVESTEERIMISFONDI MAJANDUSAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: Fondi nimetus: FB Opportunity Fund Fondiva INVESTEERIMISFONDI MAJANDUSAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: 01.01.2016 Aruandeperioodi lõpp: 31.12.2016 Fondi nimetus: Fondivalitseja nimetus: Registrikood: 12493634 FB Asset Management AS Tänava/talu

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus Luke Mõis registrikood: tänav

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus Luke Mõis registrikood: tänav MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2013 aruandeaasta lõpp: 31.12.2013 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008100 tänava nimi, Voika 23 maja number: alevik: Nõo alevik vald: Nõo vald maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: TALLINNA INVASPORDIÜHING registrikood: tänava/talu n

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: TALLINNA INVASPORDIÜHING registrikood: tänava/talu n MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80064793 tänava/talu nimi, Endla tn 59 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: NB Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava nimi

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: NB Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava nimi MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 11701510 tänava nimi, Väike-Kuke tn 8-27 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

AASTA- ARUANNE 2016 EESTI GAAS 1 AASTAARUANNE 2016

AASTA- ARUANNE 2016 EESTI GAAS 1 AASTAARUANNE 2016 AASTA- ARUANNE 2016 1 AASTAARUANNE 2016 AASTAARUANNE 2016 Sisukord Ärinimi: AS Eesti Gaas Äriregistri kood: 10178905 Aadress: Liivalaia 9, Tallinn 10118 Telefon: +372 6 303 004 Faks: +372 6 313 070 E-post:

Rohkem

Microsoft Word - AVG 2013 Q2 Lõplik

Microsoft Word - AVG 2013 Q2 Lõplik 2013. AASTA II KVARTALI ja 6 KUU LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD VAHEARUANNE 2013. AASTA II KVARTALI ja 6 KUU LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD VAHEARUANNE (AUDITEERIMATA) Ärinimi: Registrikood: 10261718 Aadress:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

Arco Vara AS AASTA I KVARTALI LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD VAHEARUANNE

Arco Vara AS AASTA I KVARTALI LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD VAHEARUANNE 2015. AASTA I KVARTALI LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD VAHEARUANNE 2015. AASTA I KVARTALI LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD VAHEARUANNE (AUDITEERIMATA) Ärinimi: Registrikood: 10261718 Aadress: Rävala pst 5, 10143

Rohkem

AS TALLINK GRUPP

AS TALLINK GRUPP AS TALLINK GRUPP 2016 majandusaasta esimese kvartali auditeerimata konsolideeritud vahearuanne 01. jaanuar 2016 31. märts 2016 Majandusaasta algus 1. jaanuar 2016 Majandusaasta lõpp 31. detsember 2016

Rohkem