Viljandi Gümnaasiumi õppekava kehtestatakse kooli õppenõukoja otsuse alusel direktori käskkirjaga. 1. peatükk ÜLDSÄTTED 1. Viljandi Gümnaasiumi õppeka

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Viljandi Gümnaasiumi õppekava kehtestatakse kooli õppenõukoja otsuse alusel direktori käskkirjaga. 1. peatükk ÜLDSÄTTED 1. Viljandi Gümnaasiumi õppeka"

Väljavõte

1 Viljandi Gümnaasiumi õppekava kehtestatakse kooli õppenõukoja otsuse alusel direktori käskkirjaga. 1. peatükk ÜLDSÄTTED 1. Viljandi Gümnaasiumi õppekava kaudu rakendatakse Vabariigi Valitsuse määrusega kinnitatud Gümnaasiumi Riiklikku Õppekava. 2. Viljandi Gümnaasiumi õppekava on avatud järjepidevaks arendamiseks ja täiendamiseks vastavalt kaasaegse ühiskonna muutuvatele vajadustele ja teaduse arengule. 2. peatükk ÜLDOSA 1. Kooli õppe- ja kasvatuseesmärgid ning -põhimõtted 1.1. Meie eesmärk Viljandi Gümnaasiumis on võimalik omandada individuaalsete võimete ja huvide põhist kvaliteetset üldkeskharidust, mis annab kooli lõpetanud noorele suutlikkuse realiseerida kaasaegses ühiskonnas oma teadlikult kavandatud eesmärke edasisel haridusteel või tööturul. Viljandi Gümnaasiumis õppiv noor on kriitilise analüüsioskusega ning suudab teha vastutustundlikke algatusi ja otsuseid. Kujundame harmoonilist isiksust, kes on motiveeritud elukestvalt õppima ning on suuteline seadma endale teadlikke õpieesmärke ning neid ellu viima. Toetame läbi õppekeskkonna õnnestunud õppimist. Väärtustame õpetaja professionaalset tööd, enesearendust ning õppeprotsessi loomingulisust. Oleme usaldusväärne koostööpartner Viljandi linna ja maakonna haridusvõrgustikule, oma partnerkoolidele ning lapsevanematele Meie alusväärtused Meie alusväärtused on: 1) hoolivus enda, teiste ja ümbritseva keskkonna suhtes; 2) demokraatlik koostöö ja professionaalne areng; 3) avatus ja innovaatilisus; 4) ettevõtlikkus; 5) vastutus- ja kohusetundlikkus. 1

2 Lähtume demokraatliku kooliorganisatsiooni toimimise põhimõtetest ning kaasavast ja avatud juhtimissüsteemist. Viljandi Gümnaasiumi alusväärtused kajastuvad meie tegevustes. Viljandi Gümnaasiumi sotsiaalse ja vaimse õppekeskkonna kujundamisel on aluseks head suhted, mis põhinevad vastastikusel lugupidamisel, üksteise seisukohtadega arvestamisel, kokkulepete austamisel õpilaste, õpetajate, kooli juhtkonna, vanemate ning teiste õpetuse ja kasvatusega seotud osapoolte vahel Kooli pedagoogiline kontseptsioon Viljandi Gümnaasiumi õppe- ja kasvatustegevuse põhimõtted tuginevad kooli alusväärtustele. Kohtleme kõiki inimesi oma koolis eelarvamusteta, õiglaselt ja võrdõiguslikult, austades inimese eneseväärikust ja isikupära. Teeme kõik endast oleneva selleks, et vältida koolivägivalda ja -kiusamist. Kujundame tingimused kõrgetasemelise üldkeskhariduse omandamiseks kaasaegses, turvalises ja hoolivas õppekeskkonnas. Toetame õpilaste üldpädevuste arengut ning märkame õpiedu ja kujundame eneseanalüüsi suutlikkust. Arendame õpilaste individuaalseid võimeid läbi valikutel põhineva õppekava ning kujundame õpilaste valmisolekut teadlikeks karjäärivalikuteks ja elukestvaks õppeks. Toetame kõigi oma inimeste algatusvõimet, loovust, motivatsiooni ning ettevõtlikkust. Kujundame kooli arengut toetavaid ja kaasavaid koostöövorme ning algatame ja hoiame koostööd partnerorganisatsioonide ja haridusasutusega tagamaks õppimisvõimaluste mitmekülgsust. Kujundame õpilaste väärtushoiakuid ning hoolivust inimeste, ümbritseva keskkonna suhtes. 2. Õppesuunad Viljandi Gümnaasiumis on võimalik õppida kuue õppesuunal. Õppesuundade õppekavad pakuvad mitmekülgseid õppimisvõimalusi ja aitavad kaasa oma huvide ja võimete arendamisele parimal moel. Viljandi Gümnaasiumi õppesuundade õppekavad on koostatud riikliku õppekava ainevaldkondlike kursuste baasil, millele lisanduvad koolis kavandatud valikkursused Õppesuuna õppekavade arendamise põhimõtted Õppesuundade õpe suunab õppijat valima oma õppekava kursuseid süsteemselt ning tervikpilti kujundavalt. Õpe on jagatud kolme moodulisse. 2

3 Üldõppe moodul Moodul sisaldab kursuseid, mis on kõikidele gümnasistidele riikliku gümnaasiumi õppekava järgi kohustuslikud. Kohustuslik üldõppe moodul koosneb 63 kursusest Suunaõppe moodul sisaldab valikkursuseid lähtuvalt valitud õppesuuna õppekavast. Suunaõppe moodul koosneb 20 kursusest. Siinsed kursused on komplekteeritud kooli poolt, arvestusega, et õppija saaks kvaliteetse ja süvendatud õppe selles valdkonnas, mis teda huvitab (oma valitud õppesuunas). Õppeainete valikkursused sisaldavad igas õppesuunas just sellele õppekavale sobivat õpet (nt ajalugu kunsti suunas, loodusainete praktikumid loodus- ja reaalsuunas). Suunaõppe valikkursuste mooduli kursuste mahud õppesuuniti on kooskõlas Gümnaasiumi Riikliku Õppekava 11 Õppekorralduse alused Vabade valikkursuste moodul tegemist on valikkursustega, mida võib valida õppimiseks igas õppesuunas ja igal õppeaastal. Vabade valikkursuste moodulis peab õpilase õppekavas sisalduma vähemalt 13 kursust. Et õpilasele oleks tagatud terviklik ja kvaliteetne gümnaasiumiharidus, on kool komplekteerinud erinevad valikkursuste plokid, millest õppija saab moodustada oma individuaalse mooduli. Vabade valikkursuste plokid on järgmised: 1) Üldõpet toetavad valikkursused toetavad kohustusliku õppe läbimist, aitavad kaasa kõrgel tasemel soorituse suutlikkuse saavutamisele; 2) Suunaõpet süvendavad ja laiendavad valikkursused õppesuunas õppimist täiendavad valikkursused, mille eesmärk on mitmekesistada õppimist valitud õppesuunas; 3) Ülekoolilised valikkursused pakuvad lisa suunaõppele. Eesmärk on võimaldada erineva õppesuuna õpilasel valida ka teise õppesuunda jäävaid valikkursuseid. Ülekooliliste valikkursuste valik võib erineda õppeaastati. Nende kursuste valikusse võib lisanduda uusi kursusi vastava õpetaja olemasolul või ainevaldkonna juhtide ja koostööpartnerite ettepanekul. Valikkursus avaneb vähemalt 12 õpilase soovi korral. Õpilasel, kes õpib väljaspool kooli huvihariduskoolis, on võimalik oma huvitegevust arvestada vabade valikkursuste mooduli kavandamisel. Vastava arvestuse kooskõlastamine on individuaalne ning kinnitatakse eraldi igal õppeaastal selleks õppealajuhataja poolt moodustatud komisjonis. Ülekooliliste valikkursuste mooduli kursusele saab õppija ennast ise registreerida läbi e- päeviku iga õppeaasta alguses. Valides ülekoolilise valikkursuse võtab õpilane ka kohustuse kursus läbida. Seega, ülekoolilise valikkursuse läbimine on kohustuslik. Alloleval skeemil (vt Skeem 1) on toodud moodulite põhine õppekava jaotus. Moodul 2 juures on toodu vastava õppesuuna õppekava valikkursuste arv. 3

4 Viljandi Gümnaasiumi valikkursuste kavad on toodud kooli õppekava LISAS 1. Skeem 1 Õppekava moodulid 2.2. Õppesuundade õppekavade kirjeldused ja kursuste jaotus Humanitaar- ja kunstide õppesuuna õppekava Tegemist on laiapõhjalise humanitaar- ja kunstiharidusega, mis sobib õppijale, kelle andekus ja huvi on seotud keele, kirjanduse ja kunstidega. Humanitaar- ja kunsti õppesuund võimaldab süvendatult õppida eesti keelt, kirjandust, ajalugu, filosoofiat, religiooniõpetust, kultuurilugu ning kunstiaineid. Võimalus õppida süvendatud kunsti-, muusika- ja draamaõpet on mõeldud õpilasele, kellel on välja kujunenud selge huvi tegeleda kas muusika, kunsti või teatriga ning valida lähtuvalt sellest ka edasiõppimise võimalus. Humanitaarainete õppimine annab hea ettevalmistuse õpingute jätkamiseks kultuuri valdkonnas, eesti filoloogias, filosoofias, aga ka muudel erialadel, kus kunstide ja humanitaarvaldkonna taust tuleb kasuks. Samas ei kitsenda see õppesuund edasisi erialavalikuid ka teistes valdkondades. I moodul Kohustuslikud üldõppe kursused Kursusi kokku Eesti keel 6 Kirjandus 5 B2 võõrkeel 5 B1 võõrkeel 5 Matemaatika 8 Bioloogia 4 Loodusgeograafia 2 Keemia 3 Füüsika 5 Ajalugu 6 Kursuse arv 4

5 II moodul Suunaõppe kursused III moodul Üld- ja Kursusi kokku Ühiskonnaõpetus 2 Perekonnaõpetus 1 Inimgeograafia 1 Muusika 3 Kunst 2 Kehaline kasvatus 5 Kokku kohustuslikke kursusi 63 Eesti keel ja kirjandus 4 B2 võõrkeel 4 Sotsiaalained 7 Kursuse arv 1 Loovkirjutamine ja draama* 1 Kirjandus ja ühiskond 1 Müüt ja kirjandus 1 Teatri- ja kirjanduskriitika* B2 võõrkeele kirjalik 1 eneseväljendus 1 * B2 võõrkeele kirjalik 1 eneseväljendus 2 * B2 võõrkeele kirjalik 1 eneseväljendus 3 * 1 B2 võõrkeele grammatika 1 * Sissejuhatus filosoofilisse 1 mõtlemisse 1 Maailma usundid * 1 Viljandi kultuuri- ja kunstilugu * Tsivilisatsioonid väljaspool 1 Euroopat Tänapäeva filosoofilised küsimused 1 1 Inimene ja religioon 1 Eesti usuline maastik Kunstid 1 Etnokursus * 3 1 Pop-jazz * 1 Kunsti süvendatud kursus * Uurimistöö 2 Kokku suunaõppekursusi 20 Kitsa matemaatika kursus 2 Sissejuhatavad kursused 1 Eesti keel ja kirjandus 2 1 Uurimistöö alused 1 Uurimistöö seminar * 1 Kitsa matemaatika lisakursus 1 * 1 Kitsa matemaatika lisakursus 2 * 1 Sissejuhatus loodusainetesse * 1 Ortograafia * 1 Eesti kirjandus * 5

6 B2 võõrkeel 1 Ülekoolilised valikkursused 7 Kokku valikkursusi 13 KOKKU kolme aasta jooksul 96 Kursusi kokku Kursuse arv 1 B2 võõrkeele suuline eneseväljendus* * Viljandi Gümnaasiumi valikkursused (kirjeldatakse õppekava lisas) Loodus- ja reaalainete õppesuuna õppekava Loodus- ja reaalainetest huvituv õpilane saab võimaluse mitmekülgseks arenguks, silmaringi laiendamiseks ning mitmekesiseks süvendatud reaalainete õppeks. Matemaatiliste oskuste arendamine on tagatud laia matemaatika kursusega. Bioloogia, keemia, füüsika ja geograafia õppimise muudavad just loodus- ja reaalainete õppesuunas huvitavamaks elulised praktikumikursused, mis toetavad eduks oluliste loomingulise mõtlemise, koostöö- ja analüüsioskuste arendamist. Suunaks on integreeritud õpe, mis vastab tänapäeva nõuetele paremini, kui vaid üksikule valdkonnale orienteeritus. Ettevõtlikkuse ja organiseerimise kogemusi saab uurimuslike tööde, teadusteatri, keskkonnaõppelaagrite, siseriiklikes ja rahvusvahelistes projektides osalemise kaudu. I moodul Kohustuslikud üldõppe kursused Kursusi kokku Eesti keel 6 Kirjandus 5 B2 võõrkeel 5 B1 võõrkeel 5 Matemaatika 8 Bioloogia 4 Loodusgeograafia 2 Keemia 3 Füüsika 5 Ajalugu 6 Ühiskonnaõpetus 2 Perekonnaõpetus 1 Inimgeograafia 1 Muusika 3 Kunst 2 Kehaline kasvatus 5 Kursuse arv 6

7 II moodul Suunaõppe kursused III moodul Üld- ja suunaõpet toetavad valikkursused Kursusi kokku Kokku kohustuslikke kursusi 63 Matemaatika 5 B2 võõrkeel 4 Loodusained 9 Uurimistöö 2 Kursuse arv 1 Laia matemaatika kursus 9 1 Laia matemaatika kursus 10 1 Laia matemaatika kursus 11 1 Laia matemaatika kursus 12 1 Laia matemaatika kursus 13 B2 võõrkeele kirjalik 1 eneseväljendus 1 * B2 võõrkeele kirjalik 1 eneseväljendus 2 * B2 võõrkeele suuline 1 eneseväljendus * 1 B2 võõrkeele grammatika 1 * Anorgaanilise keemia praktikum 1 * 1 1 Orgaanilise keemia praktikum 2 * 1 Rakubioloogia praktikum * 1 Bioloogia rakenduste praktikum 1 Füüsika praktikum 1 * 1 Füüsika praktikum 2 * 1 Füüsika praktikum 3 * 1 Füüsika praktikum 4 * 1 Füüsika praktikum 5 * 1 Uurimistöö alused 1 Uurimistöö seminar * Kokku suunaõppekursusi 20 Sissejuhatavad kursused 1 1 Elementide keemia Laia matemaatika kursus Eesti keel ja kirjandus 2 Tehnoloogia ja loodusained Ülekoolilised valikained 6 Kokku valikkursusi Laia matemaatika kursus 14 1 Ortograafia * 1 Eesti kirjandus * Bioloogia-keemia ühendatud 1 praktikum * Loodusteadused, tehnoloogia ja 1 ühiskond 1 Globaliseeruv maailm 7

8 Kursusi kokku KOKKU kolme aasta jooksul 96 Kursuse arv * Viljandi Gümnaasiumi valikkursused (kirjeldatakse õppekava lisas) Majanduse ja ettevõtluse õppesuuna õppekava Õppesuund pakub nii teoreetilise kui ka praktilise õppe võimalust majanduse ja ettevõtluse valdkonnas. Õppe aluseks on ettevõtlusõppe programmi Edu &Tegu raames välja töötatud ettevõtluspädevuse mudel Esimesel õppeaastal õpitakse majanduse ja ettevõtluse aluseid ning valmistutakse õpilasfirma asutamiseks. Teisel õppeaastal teostatakse õpilasfirma ning osaletakse laatadel oma toodete müümiseks. Õpilasfirma kogemus annab õpilastele ettekujutuse ja praktilise kogemuse majandusprotsessi reaalsest olemusest. Õppimise käigus kasutatakse erinevaid majandus- ja simulatsioonimänge. Majanduse ja ettevõtluse õppesuuna lõpetaja on ettevõtluskogemusega ning suudab tänu valdkonna teoreetilistele teadmistele orienteeruda majanduskeskkonnas. Õpe majanduse ja ettevõtluse õppesuunas annab hea ettevalmistuse jätkamaks õpinguid nii kõrgkui kutsehariduses. Samuti on siit saadud teadmised heaks baasiks iseseisvasse ellu astumisel tulevase ettevõtjana 8

9 I moodul Kohustuslikud üldõppe kursused II moodul Suunaõppe kursused Kursusi kokku Eesti keel 6 Kirjandus 5 B2 5 B1 5 Matemaatika 8 Bioloogia 4 Loodusgeograafia 2 Keemia 3 Füüsika 5 Ajalugu 6 Ühiskonnaõpetus 2 Perekonnaõpetus 1 Inimgeograafia 1 Muusika 3 Kunst 2 Kehaline kasvatus 5 Kokku kohustuslikke kursusi 63 Matemaatika 6 Sotsiaalained 1 B2 võõrkeel 4 Majandus ja ettevõtlus 7 Uurimistöö 2 Kursuse arv 1 Laia matemaatika kursus 9 1 Laia matemaatika kursus 10 1 Laia matemaatika kursus 11 1 Laia matemaatika kursus 12 1 Laia matemaatika kursus 13 1 Majandusmatemaatika elemendid Euroopa maade ja Ameerika 1 Ühendriikide ajalugu B2 võõrkeele kirjalik eneseväljendus 1 1 * B2 võõrkeele kirjalik eneseväljendus 2 1 * 1 Ärikeel (inglise keel) 1 B2 võõrkeele grammatika 1 * 1 Majanduse alused * 1 Sissejuhatus ettevõtlusesse * Äriplaani koostamise alused 1 õpilasfirma näitel * 1 Turunduse alused* 1 Raamatupidamise alused * 1 Välismajandus (Euroopa Liit)* Organisatsiooni käitumine ja juhtimise 1 alused * 1 Õpilasfirma asutamine ja tegevus * 1 Õpilasfirma asutamine ja tegevus * 9

10 III moodul Üld- ja suunaõpet toetavad valikkursused Kokku suunaõppekursusi 20 Sissejuhatavad kursused 1 1 Sissejuhatus loodusainetesse * Laia matemaatika 1 kursus 1 Laia matemaatika kursus 14 1 Ortograafia * Eesti k ja kirjandus 2 1 Sõnastusõpetus * Tehnoloogia loodusained ja B2 võõrkeel 1 Ülekoolilised valikained 7 Kokku valikkursusi 13 KOKKU kolme aasta jooksul Globaliseeruv maailm B2 võõrkeele suuline eneseväljendus 1 * * Viljandi Gümnaasiumi valikkursused (kirjeldatakse õppekava lisas) Matemaatika-füüsika õppesuuna õppekava Õppesuund pakub süvendatud matemaatika ja füüsika õppimise võimalust. Valikkursused puudutavad suures osas matemaatika ja füüsika spetsiifilisi valdkondi. Selle õppesuuna õpe annab hea ettevalmistuse õpingute jätkamiseks nii tehnoloogia valdkonnas kui ka reaalteaduse ja loodusteaduste vallas. Matemaatika-füüsika õppesuunda õppima asumiseks on vajalik tõsine soov ja valmisolek tegeleda täppisteaduste õppimisega. Läbi süvendatud matemaatika ja füüsika õppimise areneb süsteemne ja loogiline mõtlemine ning argumentatsiooni ja sünteesi oskus, sealhulgas matemaatiliste tõestuste ning füüsikaseaduste abil. Õppesuuna õppekaval õpetatakse mitmeid matemaatika ja füüsika valikkursusi ning läbitakse reaalainete praktikume laboris. Omandatud oskused ja teadmised võimaldavad jätkata lõpetajatel haridusteed edukalt väga erinevatel elualadel. I moodul Kohustuslikud üldõppe kursused Kursusi kokku Eesti keel 6 Kirjandus 5 B2 5 B1 5 Matemaatika 8 Bioloogia 4 Loodusgeograafia 2 Keemia 3 Füüsika 5 Ajalugu 6 Ühiskonnaõpetus 2 Perekonnaõpetus 1 Kursuse arv 10

11 II moodul Suunaõppe kursused III moodul Üld- ja suunaõpet toetavad valikkursused Kursusi kokku Inimgeograafia 1 Muusika 3 Kunst 2 Kehaline kasvatus 5 Kokku kohustuslikke kursusi 63 Matemaatika 5 Loodusained 13 Uurimistöö 2 Kokku suunaõppekursusi 20 Laia kursus matemaatika 6 Kursuse arv 1 Matemaatika praktikum 1 * 1 Matemaatika praktikum 2 * 1 Matemaatika praktikum 3 * 1 Matemaatika praktikum 4 * 1 Matemaatika praktikum 5 * 1 Füüsika praktikum 1 * 1 Füüsika praktikum 2 * 1 Füüsika praktikum 3 * 1 Füüsika praktikum 4 * 1 Füüsika praktikum 5 * 1 Vektorkäsitlusest mehaanikas * Vektorkäsitlusest 1 elektromagnetismis * 1 Aineolekute käsitlus * 1 Tuletise tähtsus füüsikas * 1 Integraali tähtsus füüsikas * 1 Võnkumised ja lained * 1 Joonestamine 1 Elementide keemia 1 Uurimistöö alused 1 Uurimistöö seminar * 1 Laia matemaatika kursus 9 1 Laia matemaatika kursus 10 1 Laia matemaatika kursus 11 1 Laia matemaatika kursus 12 1 Laia matemaatika kursus 13 1 Laia matemaatika kursus 14 Eesti k ja kirjandus 1 1 Ortograafia * 1 B2 võõrkeele kirjalik eneseväljendus 1 * B2 võõrkeel 4 1 B2 võõrkeele kirjalik eneseväljendus 2 * 1 B2 võõrkeele suuline eneseväljendus * 1 B2 võõrkeele grammatika 1 * 11

12 Kursusi kokku Ülekoolilised valikained 2 Kokku valikkursusi 13 KOKKU kolme aasta jooksul 96 Kursuse arv * Viljandi Gümnaasiumi valikkursused (kirjeldatakse õppekava lisas) Sotsiaalainete õppesuuna õppekava Õppesuund sobib õpilastele, kes tunnevad huvi ühiskonnateaduste vastu. Sotsiaalainete õppesuunas õpitakse suuremas mahus valikkursusi ajaloost, politoloogiast, majandusest, õigusest, meediast ja kommunikatsioonist. Sotsiaalainete õppesuund sobib õpilastele, kes tunnevad huvi ühiskonnaõpetuse ja ajaloo vastu. Sotsiaalainete õppesuunas õppija saab laiapõhjalise ettevalmistuse jätkamaks õpinguid mitmekesises ühiskonna-ja sotsiaalteaduste valdkonnas, aga ka riigiteadustes jm. Sotsiaalsuunas õpitakse lisaks kohustuslikele kursustele ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse valikkursusi, filosoofiat, religiooniõpetust, kunstiõpetuse valikkursusi ning lõimitud tehnoloogia ja loodusainete valikkursust. I moodul Kohustuslikud üldõppe kursused II moodul Suunaõppe kursused Kursusi kokku Eesti keel 6 Kirjandus 5 B2 5 B1 5 Matemaatika 8 Bioloogia 4 Loodusgeograafia 2 Keemia 3 Füüsika 5 Ajalugu 6 Ühiskonnaõpetus 2 Perekonnaõpetus 1 Inimgeograafia 1 Muusika 3 Kunst 2 Kehaline kasvatus 5 Kokku kohustuslikke kursusi 63 Matemaatika 4 Kursuse arv 1 Laia matemaatika kursus 9 1 Laia matemaatika kursus 10 1 Laia matemaatika kursus 11 1 Laia matemaatika kursus 12 12

13 III moodul Üld- ja suunaõpet toetavad valikkursused B2 võõrkeel 4 Sotsiaalained 11 Uurimistöö 2 Kokku suunaõppekursusi 21 Laia matemaatika 2 kursus Sissejuhatavad 1 kursused Kursusi kokku Kursuse arv B2 võõrkeele kirjalik eneseväljendus 1 1 * B2 võõrkeele kirjalik eneseväljendus 2 1 * B2 võõrkeele kirjalik eneseväljendus 3 1 * 1 B2 võõrkeele grammatika 1 * Euroopa maade ja Ameerika 1 Ühendriikide ajalugu 1 Sissejuhatus filosoofilisse mõtlemisse 1 Maailma usundid * 1 Tsivilisatsioonid väljaspool Euroopat 1 Eesti usuline maastik 1 Psühholoogia 1 Globaliseeruv maailm 1 Kogukonnapraktika 1 Eesti rahvakultuur * Rahvusvahelised suhted ja diplomaatia 1 ajalugu * 1 Inimene ja õigus 1 Uurimistöö alused 1 Uurimistöö seminar * 1 Laia matemaatika kursus 13 1 Laia matemaatika kursus 14 1 Sissejuhatus loodusainetesse * 1 Ortograafia * Eesti keel ja 3 1 Eesti kirjandus * kirjandus 1 Kõneõpetus* B2 võõrkeel 1 1 B2 võõrkeele suuline eneseväljendus * Ülekoolilised valikained 7 Kokku valikkursusi 14 KOKKU kolme aasta jooksul 96 * Viljandi Gümnaasiumi valikkursused (kirjeldatakse õppekava lisas) 13

14 Võõrkeelte õppesuuna õppekava Õppesuund pakub võimalust tasemel võõrkeele süvaõppeks kuni C1 tasemeni. Võõrkeeleõpe toimub lõimitud aine- ja keeleõppe põhimõttel. Õpet täiendavad lisakursused ka teises valitud võõrkeeles. Õpilasel on siin õppesuunas võimalik süvitsi õppida kahte võõrkeelt ning jõuda andekuse ja õpihuvi kokkulangevuse korral kahes võõrkeeles C1 tasemele. Keeleõpet toetavad võõrkeelsed valikkursused ning giidipraktika. Õpitakse mitmeid keeleruumi kultuuri käsitlevaid valikkursusi, näiteks kultuurilugu, kirjandust, giidindust ning Eesti majandust ja poliitikat. Õppimisel peab olema valmis võõrkeelse kirjanduse lugemiseks ning võõrkeeles esinemiseks. Õpingute käigus on võimalus osaleda ainealastel võistlustel ja õpilaskonkurssidel. Õppesuuna õpe annab hea ettevalmistuse õpingute jätkamiseks nii kodu- kui välismaal. I moodul Kohustuslikud üldõppe kursused II moodul Suunaõppe kursused Kursusi kokku Eesti keel 6 Kirjandus 5 B2 5 B1 5 Matemaatika 8 Bioloogia 4 Loodusgeograafia 2 Keemia 3 Füüsika 5 Ajalugu 6 Ühiskonnaõpetus 2 Perekonnaõpetus 1 Inimgeograafia 1 Muusika 3 Kunst 2 Kehaline kasvatus 5 Kokku kohustuslikke kursusi 63 B1 võõrkeel 4 B2 võõrkeel 7 Kursuse arv 1 B1 võõrkeele grammatika * B1 võõrkeele suuline eneseväljendus 1 1 * B1 võõrkeele suuline eneseväljendus 1 2 * B1 võõrkeele kirjalik eneseväljendus 1 * 1 B2 võõrkeele grammatika 1 * 1 B2 võõrkeele grammatika 2 * 1 B2 võõrkeeleriigi kirjandus 1 1 B2 võõrkeeleriigi kirjandus 2 1 B2 võõrkeeleriigi kunst * 14

15 III moodul Üld- ja suunaõpet toetavad valikkursused Sotsiaalained 7 Uurimistöö 2 Kokku suunaõppekursusi 20 Kitsa matemaatika 2 kursus Sissejuhatavad 1 kursused Eesti keel ja kirjandus 2 B2 võõrkeel 1 Ülekoolilised valikained 7 Kokku valikkursusi 13 KOKKU kolme aasta jooksul 96 Kursusi kokku Kursuse arv Eesti majandus ja poliitika (B2 1 taseme võõrkeeles) * 1 Giidindus (B2 võõrkeeles) * 1 Maailma usundid * 1 Maiskonnalugu 1 (B2 võõrkeeles)* 1 Maiskonnalugu 2 (B2 võõrkeeles)* 1 Ameerika kultuur (B2 võõrkeeles) * 1 Euroopa valitsejate ajalugu * Võrdlev poliitika ingliskeelses 1 kultuuriruumis * 1 Viljandimaa ajalugu * 1 Uurimistöö alused 1 Uurimistöö seminar * 1 Kitsa matemaatika lisakursus 1 1 Kitsa matemaatika lisakursus 2 1 Sissejuhatus loodusainetesse * 1 Ortograafia * 1 Eesti kirjandus * B2 võõrkeele kirjalik eneseväljendus 1 1 * * Viljandi Gümnaasiumi valikkursused (kirjeldatakse õppekava lisas) 2.3. Õppesuundade valimise põhimõtted Viljandi Gümnaasiumi õpilane valib kooli õppima asumisel oma õpinguteks õppesuuna. Selleks märgib ta sisseastumisavalduses oma esimese ja teise eelistuse. Sisseastumine kooli toimub vastavalt kooli sisseastumiskorrale. Millise õppesuuna õppekaval õpilane õppima asub, selgub pärast sisseastumistesti ja -vestlusi. Eesmärk on suunata õpilane õppima tema huvide ja võimetega kõige sobivamale õppesuunale. Õpilasel on võimalik muuta valitud õppesuunda kas õppenõustaja ja õpperühma juhendaja soovitusel või mõjuval põhjusel omal algatusel. Õppesuuna vahetamise eelduseks on õpihuvi, motivatsioon ja võimekus valitud valdkonnas õppimiseks. Vastav muudatus tuleb kavandada koostöös õppenõustajaga, õppealajuhatajaga ja õppesuuna ainevaldkonna juhtidega. Õpilane peab arvestama, et õppesuuna vahetamisega võib kaasneda täiendavate kursuste läbimise vajadus seoses muutuva õppekavaga. 15

16 3. Õppekorraldus Viljandi Gümnaasiumis 3.1. Õpperühmade moodustamine Õppetöö korraldus Viljandi Gümnaasiumis toetab õppija enesejuhtimist, vastutust ja aktiivset õppimist. Võimaldame mitmekülgset õppimist õppija individuaalseid võimeid ja huvisid arvestades ning kujundame õppijate teadlike ja motiveeritud valikute tegemise pädevust. Õppetöö toimub kursusõppena. Õppegrupid jaotuvad vastavalt valitud õppesuunale ja kursustele. Samas õppesuunas õppivad sama aasta õpilased moodustavad ühe õpperühma. Õpperühma maksimaalne suurus on 36 õpilast, välja arvatus võõrkeele õppegrupp, mille suuruseks on maksimaalselt 24 õpilast. Igal õpperühmal on 1 või 2 õpperühma juhendajat, kes on õpperühma õpilastele nõustajaks ja mentoriks. Üldõppe mooduli õppeaineid õpitakse osaliselt tasemerühmades (nt matemaatika, B2 võõrkeel). Suunaõppe mooduli valikkursuseid õpitakse oma õpperühmas. Ülekoolilisi valikkursuseid õpitakse vastavalt valikutele ühistes ülekoolilistes rühmades Õppeaasta ajakava Õppeaastas on 35 õppenädalat ja kokku vähemalt 175 koolipäeva. Viljandi Gümnaasiumis rakendatakse 5 perioodiga õpet, kus õppeaasta on jagatud viieks 7 nädala pikkuseks perioodiks. Igaks perioodiks kinnitatakse eraldi tunniplaan. Igas perioodis õpitakse 7-8 kohustuslikku kursust. Kehalise kasvatuse, laboripraktikumide ja ülekooliliste valikkursuste õpe on jagatud kogu kooliaasta peale. Lõimitud ainekursuste õpe on kavandatud samasse perioodi. Perioodi viimane ehk seitsmes nädal on arvestuste nädal, mille jaoks koostatakse eraldi arvestuste nädala plaan. Arvestuste nädala eesmärgiks on mitmekesistada kokkuvõtva hindamise vorme ning pakkuda rohkem võimalust nii suuliseks eneseväljenduseks, põhjalikumaks kirjalikuks eneseväljenduseks kui ka eneseanalüüsiks. Arvestuste nädala plaan koostatakse põhimõttel, et õpilastel jääb aega kokkuvõtvaks arvestuseks valmistumiseks. Arvestuste nädala sisu ja vorm võib õppeaineti olla erinev. Arvestuste sisu ja kursuse hinde kujunemist kirjeldatakse kooli õppekava hindamise korralduse jaotises. Arvestuste ajakava koostatakse vähemalt üks nädal enne õppeperioodi arvestuste nädalat. Kursuste jaotamine õppeperioodidesse toimub arvestusega, et õppijate ja õpetajate koormus oleks mõistlikult jaotunud ning toetataks õppeainete vahelist lõimingut, samuti ainealasteks õpilasvõistlusteks valmistumist. Viljandi Gümnaasiumis on õppeaastas 5 koolivaheaega: iga õppeperioodi järel ning suvevaheaeg. Vaheaegade graafik toetab arvestuste nädalal tehtud pingutusest puhkamise vajadust ning annab õpetajale ajaressursi perioodi õppetegevuse kokkuvõtva tagasiside koostamiseks. Kolmanda aasta õpilaste 5. periood on kavandatud nii, et sellele jäävad eksamiainete kursused 16

17 ning konsultatsioonid Koolipäeva ajakava Õppeaine arvestuslik ühik Viljandi Gümnaasiumis on 35 õppetunnist koosnev kursus. Kursuse sisse arvestatakse järgmised õppetegevused: auditoorsed õppetunnid, iseseisevad tööd, õppekäigud, e-õpe, praktikumid ja laboritööd, muud õppetööga seotud ülesanded, mida õpilased konkreetse kursuse raames lahendavad. Kursuse raames toimuvad õppetunnid toimuvad koolis või väljaspool kooli õppekäigu, praktilise või iseseisva tööna. Õppepäev on jagatud 45 minutilisteks õppetunni ajaühikuteks, mis üldjuhul on päeva tunniplaanis kahekordse ajaühikuna ehk 90 minutit. Õppetunni aega võib mitme järjestikuse õppetunni toimumise korral summeerida. Õppetunni summeeritud ajakasutuse korral otsustavad vahetunni ehk pausi aja aineõpetaja koos õppegrupi õpilastega ühiselt. Viljandi Gümnaasiumis ei kasutata koolikella ning kindlaid ühel ajal aset leidvaid söögivahetunde. Õpilasi teenindatakse kooli sööklas ja puhvetis kogu koolipäeva vältel 9:00 15:30. Koolipäeva ajakava on õpperühmadel erinev vastavalt oma tunniplaanile ja õpetajaga koostöös kokku lepitud vahepausidele. Õppetundide ajad 45-minutiliste ajaühikutena: 1. tund 8:15 9:00 2. tund 9:15 10:00 3. tund 10:10 10:55 4. tund 11:10 11:55 5. tund 12:20 13:05 6. tund 13:20 14:05 7. tund 14:15 15:00 8. tund 15:10 15:55 Alates 15:10 toimuvad valikaine mooduli kursused. Lühendatud õppetundide ajad kehtestatakse direktori käskkirjaga Koolivälise õppetegevuse arvestamine õpilase õppekoormusesse Viljandi Gümnaasiumis arvestatakse õpilasele ülekoolilise valikaine mooduli kursusena osalemist ka väljaspool kooli tegutsevas huvikoolis või muus haridusasutuses. Õpingute ülekandmiseks gümnaasiumi valikkursusena tuleb õpilasel esitada koolis kehtestatud vormis avaldus õppealajuhatajale igal õppeaastal aprillis. Koolivälise õppe ümberarvestamine kooli valikaineks toimub õppealajuhataja moodustatud komisjonis, kuhu kuuluvad õppalajuhataja ja vastava ainevaldkonna juht. 17

18 4. Aineüleste pädevuste kujundamine 4.1. Aineülesed pädevused Viljandi Gümnaasiumis toimub aineüleste pädevuste kujundamine 1) Üldpädevuste arendamise kaudu; 2) Läbivate teemade käsitlemise kaudu. Aineülene pädevus on selline teadmine, oskus ja hoiak, mis on aineülese tähtsusega, st mida õpilane saab kasutada väljaspool mingi konkreetse õppeaine konteksti. Selliseid pädevusi iseloomustab laiem rakendatavus ning ülekantavus igapäevaelulistesse olukordadesse. Aineüleste pädevuste omandamine toimub mitmesugustes seostes ja kontekstides, nt erinevate õppeainete ning eri liiki õppetegevuste ja õppekeskkondade raames. Aineüleste pädevuste kujundamine väljendab meie alusväärtusi ning kooli tegevuse üldisi taotlusi. Viljandi Gümnaasiumis kujundatakse järgmisi riiklikus gümnaasiumi õppekavas kirjeldatud üldpädevusi: 1) kultuuri- ja väärtuspädevus; 2) sotsiaalne ja kodanikupädevus; 3) enesemääratluspädevus; 4) õpipädevus; 5) suhtluspädevus; 6) matemaatika-, loodusteaduste ja tehnoloogiaalane pädevus; 7) ettevõtlikkuspädevus; 8) digipädevus. Viljandi Gümnaasiumis käsitletakse järgmisi riiklikus gümnaasiumi õppekavas kirjeldatud läbivaid teemasid: 1) elukestev õpe ja karjääri planeerimine; 2) keskkond ja jätkusuutlik areng; 3) kodanikualgatus ja ettevõtlikkus; 4) kultuuriline identiteet; 5) teabekeskkond; 6) tehnoloogia ja innovatsioon; 7) tervis ja ohutus; 8) väärtused ja kõlblus 4.2. Aineüleste pädevuste kujundamise põhimõtted Aineüleste pädevuste kujundamine toimub kõikide kooli õppe- ja kasvatustegevuste käigus ning kõikidel õppetegevuse tasanditel. Aineüleste pädevuste kujundamise soodustamiseks peame õppetöö kavandamisel silmas järgmisi põhimõtteid: 1) osutame ühiselt tähtsatele ning kiiresti arenevatele valdkondadele, millele õppetöö eri osades (õppeainetes, koolikeskkonnas) tuleb tähelepanu pöörata; 18

19 2) toetame aineõpetuse eesmärkide paigutamist laiemasse konteksti ning püüame alati leida õppeainete seoseid ja ühisosasid, mida lõimingu kaudu koos käsitleda; 3) seostame eesmärgipäraselt ja järjepidevalt õppekeskkonna eri tasandeid: aineõpetust, tunnivälist tööd ja õpilaste kooliväliseid kogemusi, sh juhtides aineõpetuse tähelepanu olulistele koolivälistele kogemustele, mida aineõpetuses on kasulik teadvustada, ning osutades tunnivälistes tegevustes peituvatele, muidu osalt varjatud õppimisvõimalustele; 4) võimaldame õpetajale õppetöö kavandamisel autonoomia, et ta saaks valida õppetegevuse lähtekohti aktuaalsete aineüleste probleemidega seotud õppekasvatuslike ideede rakendamiseks; 5) täiendame järjepidevalt õppe- ja kasvatustegevuste rõhuasetusi ning leiame ruum uuendusliku või radikaalse õppe jaoks; 6) osutame ainevaldkonna töögruppides koostööd tehes kursuseti ja õppeaineti kattuvatele teemadele, oskustele, lähenemisviisidele, mis on täiendus olemasolevatele õppekava struktuuridele ning pakuvad seoseid eri distsipliinide, õpikogemuse ja teadmiste vahel. Kõik ülekoolilised tegevused ning sündmused peavad toetama aineüleste pädevuste kujunemist ning sellest lähtutakse kooli aastaplaani kavandamisel. Allolev Skeem 2 iseloomustab aineüleste valdkondade seoseid õppekavas (vt Skeem 2). Skeem 3 koondab aineüleste pädevuste kavandamise strateegia (vt Skeem 3). 19

20 20 Skeem 2. Aineüleste valdkondade seosed õppekavas

21 Üldpädevused Kultuuri- ja väärtuspädevus; sotsiaalne- ja kodanikupädevus; enesemääratluspädevus; õpipädevus; suhtluspädevus; matemaatika-, loodusteaduste- ja tehnoloogiapädevus; ettevõtlikkuspädevus; digipädevus Millist õppijat kujundame Õppija on õppeprotsessis aktiivne, on algatusvõimeline ja ettevõtlik, seab endale eesmärke ning vastutab nende täitmise eest, kogeb õpiedu, teab ja arendab oma andeid läbi mitmekülgsete õpitegevuste sh info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat kasutades, oskab rakendada ajaplaneerimise meetodeid, on suuteline enesereflektsiooniks ning õppimisel ette tulevate takistuste ületamiseks, suudab hinnata inimsuhteid ja tegevusi üldkehtivate moraalinormide ja eetika seisukohast, kasutab kohaseid keelevahendeid, sobivat keelestiili ning kokkuleppel põhinevat suhtlemisviisi, väärtustab ausust, on harmooniline isiksus, kes hoolib oma kaaslastest, ümbritsevast keskkonnast ning oma tervisest. Kuidas saame hinnata pädevuse kujunemist indikaator/tunnus Õppija motiveeritus, õpiedu, suhete kvaliteet oma kaaslastega, keskkonna- ja terviseteadlik käitumine, algatused, ettevõtlikkus, mitmekülgsete õpioskuste ja -võtete rakendamine, eneseanalüüsi suutlikkus. hindamise viis, info kogumine tulemuste kohta ja selle analüüs - Arenguvestlused - Õppenõustamine - Õpilase eneseanalüüsi rakendamine hindamise käigus - Õppija vaatlus erinevas õppekeskkonnas - Õpetajatevaheline koostöö - Õpetajate ühisarutelu õppijate aineüleste pädevuste arengu teemal Rakendamise selgitus Õppe- ja kasvatustegevus Läbivad teemad Õppekeskkond Huvi- ja noorsootöö Kõik kooli õppe- ja kasvatustegevused toetavad õpilaste aineüleste pädevuste arengut. Iga õpetaja teadvustab oma rolli aineüleste pädevuste kujundajana. Millised koostööviisid toetavad üldpädevuse arendamist Kultuuriline identiteet; Tervis ja ohutus; Elukestev õpe ja karjääriplaneerimine; Väärtused ja kõlblus; Teabekeskkond; Keskkond ja jätkusuutlik areng; Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus; Tehnoloogia ja innovatsioon. Ülelennulised ja ülekoolilised õpperühmad Taseme- ja huvipõhine õpe Õpetajate koostöögrupid Õppenõustajate koostöö õpilastega, vanematega ja õpetajatega Kooli õppekeskkond on õppimist toetav, pakub võimalust õppimiseks väiksemates ja suuremates gruppides mitmekülgsel moel. Kooli sotsiaalne ja vaimne õppekeskkond toetab häid suhteid ning loomingulisust. Kooli huvitegevus ja noorsootöö toetavad aineüleste pädevuste arengut. Kooli aastaplaani koostamisel lähtume mitmekülgsete aineüleste pädevuste arendamise vajadusest. 21 Skeem 3. Aineüleste pädevuste arendamise strateegia

22 5. Lõimingu kavandamise põhimõtted Lõimingu rakendamise eesmärgiks on terviklike teadmiste, oskuste ja hoiakute ning seoste loomise suutlikkuse kujundamine Lõimingutsentrid Lõimingutsenter on ühendav tegur, mille ümber õppetegevus kavandatakse. Lõimingu kavandamisel on oluline lõimingutsentri määratlemine. Viljandi Gümnaasiumis on lõimingu kujundamise aluseks järgmised lõimingutsentrid: 1) õppetegevuse temaatika ja õpiväljundid; 2) õppetegevuse metoodika; 3) õppetegevuse ajakava; 4) aineülesed pädevused (üldpädevused ja läbivad teemad), mis kujundavad võimaluse seostada õppetegevused ühiskonnas aktuaalsete teemadega Lõimingu kava Lõimingutsentrid Temaatika ja õpiväljundid Metoodika Ajakava Aineülesed pädevused Tegevused - Erinevates ainevaldkondades ja õppeainetes omandatavate pädevuste tervikuks sidumine. - Õpitavas terviku loomiseks õppija suunamine. - Õpitulemuste ühine hindamine. - Õppijate pädevuste kujundamine rakendades erinevaid õpistiile ja õppemeetodeid. - Ühised õppetegevused erinevate kursuste lõikes. - Tegutsemine koolis ühiselt kokku lepitud eesmärkide nimel. - Aineülesed ja ainetevahelised õppetegevused. - Ühised õppekäigud. - Perioodide õppe kavandamise alus. - Kõikides õppeainetes ühiskonnas aktuaalsete teemade käsitlemine. - Õppijate suunamine kujundama oma teadmistes, oskustes ja hoiakutes terviklikke arusaamu Aineüleste pädevuste ja läbivate teemade põhine lõiming Aineüleste pädevuste põhise lõimingu rakendamine on erinev nende sisust lähtuvalt. Lähtume Viljandi Gümnaasiumis Gümnaasiumi riiklikus õppekavas toodud üldpädevuste ja läbivate teemade eesmärkidest ning nende alusel: 22

23 1) kujundame lõimitud õppetegevusi; 2) valime ühiskonnas aktuaalsete ja oluliste teemade käsitlemise aja ja viisi; 3) kavandame õppekäike; 4) planeerime ülekoolilisi ühistegevusi; 5) sõlmime kokkuleppeid külalisesinejate osalemiseks õppetöös; 6) langetame projektides osalemise otsused või projektide algatamine; 7) arendame kooli õppekava valikkursused; 8) otsustame kooli eelarvevahendite jaotumine õppetegevuste osas; 9) kavandame koostöövormid ja personali struktuuri; 10) kujundame kooli füüsilist, vaimset ja sotsiaalset õppekeskkonda Lõimitud aine- ja keeleõpe Tähtsustame võõrkeelte õppes erinevate õppeinete temaatika lõimimist õppe sisuga. Sellega avardame üldise keeleoskuse kõrval õpilaste kultuurilist silmaringi ning arusaamist tänapäeva maailmas toimuvatest protsessidest. Lõimitud aine ja keeleõppe rakendamine võimaldab võõrkeelses keskkonnas iseseisvalt toimida, mõista ja väärtustada oma ning teiste kultuuride sarnasusi ja erinevusi, suhelda sihtkeele kõnelejatega nende kultuurinorme järgides. Käsitletav õppesisu kujundab suutlikkust jätkata õpinguid võõrkeeles, osaleda erinevates rahvusvahelistes projektides ning kasutada võõrkeeli rahvusvahelises töökeskkonnas. Viljandi Gümnaasiumis on kõikidel tasemetel (B1-C1) toimuva võõrkeele õpe lõimitud Euroopa Liidu, ühiskonna - ja kultuuri temaatikaga. Lõimitud aine- ja keeleõppe rakendamise ajakava konkreetse kursuse raames otsustab aineõpetaja ning toob selle välja oma töökavas. Lisaks toetab lõimitud aine- ja keeleõpet osalemine rahvusvahelistes projektides, sõpruskoolide kohtumistel ja õpilasvahetuses. Rahvusvahelise koostöö ja projektides osalemise oleme lisanud oma kooli ülekooliliste valikkursuste moodulisse. Õpilane, kes rahvusvahelises koolide koostöös või projektitegevuses osaleb, läbib selle kaudu ühtlasi võõrkeele valikkursuse. Lõimitud aine- ja keeleõpe on integreeritud võõrkeele õppesse kogu gümnaasiumiõpingute vältel ning seda kirjeldatakse kooli õppekavas võõrkeelte ainevaldkonna kavas. Lõimitud aine- ja keeleõppe moodulite ja kursuste kirjeldused on toodud kooli õppekava LISAS Hindamise korraldus Viljandi Gümnaasiumis Viljandi Gümnaasiumi hindamise korraldus tugineb Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele ja Gümnaasiumi Riiklikule Õppekavale. Meie kooli hindamise korraldus tugineb ühistele kokkulepetele ja koolimeeskonna alusväärtustele. Viljandi Gümnaasiumi hindamise korralduse eesmärgiks on motiveerida õppijat ning anda arendavat ja edasiviivat tagasisidet õppeprotsessi vältel (so kujundav ehk õppimist toetav hindamine) ning soorituse tasemega seoses (so kokkuvõttev hindamine). 23

24 Hindamise korraldus toetab õppija arengut ning õnnestunud õppimist Hindamise korralduses kasutatavad mõisted Kursus arvestuslikult 35 õppetunnist koosnev õppetöö; Õppeperiood 7-nädalane õppetsükkel, mille jooksul läbitakse üks kursus; Arvestuste nädal õppeperioodi viimane (7.) nädal, mille jaoks koostatakse eraldi ajakava ning mille jooksul hinnatakse õpilase kursuse jooksul saavutatud õpitulemusi kokkuvõtvalt; Kursusehinne kursuse läbimise järel õpitulemuste saavutamise taset kajastav kokkuvõttev hinne; Hindeline töö kursuse vältel sooritatud ja hinnatud töö, mille liigid on toodud kooli õppekava käesolevas jaotises; Järelevastamine puudulikult hinnatud hindelise töö või tegemata hindelise töö sooritamine määratud tingimustel; Järelarvestus täiendava õppetöö järel puuduliku kursusehindega hinnatud arvestuse või kirjaliku töö uuesti sooritamine 10 koolipäeva jooksul. Täiendav õppetöö järelarvestuse tähtaja möödudes endiselt puuduliku või mittearvestatud kursusehinde korral määratud täiendav õppetöö, mille kohta avatakse eraldi päevik Hindamise eesmärgid Hindamise eesmärgid on: 1) Järjepideva teabe kogumine õpilase õpitulemuste ja arengu kohta; 2) Edasiviiva hoiaku kujundamine õppimise suhtes; 3) Õppija motiveerimine, suunamine efektiivsete õppimisviiside rakendamisele ja vastutustunde kujunemisele; 4) Õppija arengut puudutava teabe analüüsimine tema edasise õppe kavandamiseks; 5) Õppijale mitmekülgse tagasiside andmine tema õppimise viiside ja õpitulemuste kohta; 6) Õppija enesereflektsiooni ja eneseanalüüsi oskuse arendamine; 7) Õppija enesehinnangu kujunemise toetamine ning tema karjäärivalikute suunamine; 6.3. Hindamise meetodid Viljandi Gümnaasiumis rakendatakse järgmisi hindamise viise: 1) õppimist toetav ehk kujundav hindamine. On õppimise protsessi kohta tagasiside andmine, mis toetab õppija arengut ja õppimise õnnestumist. 2) kokkuvõttev hindamine. On õpitulemuste saavutamise taseme kohta tagasiside andmine. Iga kursuse juures toob õpetaja kursuse päevikusse esimese tunni alla välja kursuse hindamise selgituse. Õppimist toetava hindamise käigus püstitab ja jagab õpetaja õpieesmärke oma õpilastega, kuulab õpilasi õppeprotsessi käigus ning teab nende tugevusi ja nõrkusi; õpetab õpilastele enesehindamist; küsib mõtlemisele suunavaid küsimusi; toetab õpilaste enesejuhtimist ning 24

25 analüüsib hindamisest saadud informatsiooni oma edasise töö planeerimisel. Õppimist toetav hindamine saab olla nii kirjalik kui ka suuline. Õppimist toetavat hindamist rakendab õpetaja vastavalt oma õppeaine eripärale ja konkreetsele situatsioonile. Selliselt hindamise eesmärk on järjepidevalt suunata õppijat arendama oma suutlikkusi. Õppimist toetava hindamise võimalus tekib läbi iga interaktsiooni (vastastikuse suhtluse), mis toimub õppija ja õpetaja koostöös nii ainetunnis kui väljaspool tundi. Õppimist toetava hindamisena on kirjalike tööde tagasiside kõrval käsitletavad: 1) õpetaja poolne juhendamine õpiülesande sooritamise käigus; 2) individuaalne vestlus õppijaga tema õppimise edenemisest ja tähelepanu juhtimine arengut toetavatele tegevustele; 3) grupivestlus õppijatega õppimise edenemisest ja tähelepanu juhtimine arengut toetavatele tegevustele; 4) verbaalne või mitteverbaalne märguanne õppeprotsessi käigus, mis aitab kaasa õnnestunud õppimisele; 5) reflektsioon, sh enesereflektsioon ja enesehindamine. Kokkuvõttev hindamine on õpitulemuse saavutatuse taseme mõõtmine. Kokkuvõtva hinde panekul võtab õpetaja arvesse kujundava hindamise tulemusi. Ka kokkuvõtva hindamise juures on õpetajal õigus lähtuda õpilase individuaalsusest. 25

26 6.4. Kokkuvõtva hindamise skaala Viljandi Gümnaasiumis Uus eristav hindeskaala A F Teisendamine 5-palli skaalale A+ (suurepärane) õpilase teadmised ja oskused on märkimisväärsed ning ületavad tema õppekavas kirjeldatud taotletavaid õpitulemusi. = > 100 % 5 (väga hea) A (väga hea) õpilane on omandanud kirjeldatud õpitulemused, mis võimaldavad tal teadmisi ja oskusi iseseisvalt rakendada % B (väärt) õpilane on omandanud kirjeldatud õpitulemused valdavas osas ning kasutab neid oskusi ja teadmisi edasisel õppimisel % 4 (hea) C (hea) õpilane on omandanud kirjeldatud õpitulemused, kuid nende iseseisval rakendamisel esineb ebatäpsusi ja puudusi % D (rahuldav) õpilane on omandanud kirjeldatud õpitulemused, mis võimaldavad tal oluliste raskusteta hakkama saada edasisel õppimisel % 3 (rahuldav) E (kasin) õpilane on omandanud õpitulemused, mida ta oskab kasutada juhendaja toel, kuid iseseisval kasutamisel tekib olulisi raskusi ja omandatud õpitulemused on ebapiisavad iseseisvaks edasiseks õppimiseks % (ainevaldkonnal on õigus kasutada ka miinimumpiiri 45%) 26 hinnatakse õpitulemust, kui see on täiel määral õppekava nõuetele vastav % hinnatakse õpitulemust, kui see on üldiselt õppekava nõuetele vastav, kuid pole täielik või esineb väiksemaid eksimusi % hinnatakse õpitulemust, kui see on üldiselt õppekava nõuetele vastav, kuid esineb puudusi ja vigu %

27 F (puudulik) õpilase omandatud õpitulemused on ebapiisavad edasiseks õppimiseks või õpitulemuste omandatusele ei ole võimalik anda tagasisidet % (45%) Mitte-eristav hindeskaala AR+ (arvestatud kiitusega) õpilase teadmised ja oskused on suurepärased ning ta oskab omandatut iseseisvalt rakendada. AR (arvestatud) õpilane on omandanud õppekavas kirjeldatud õpitulemused piisaval tasemel. MA (mittearvestatud) õpilane ei ole omandanud õppekavas kirjeldatud õpitulemusi või ei ole tema õpitulemuste omandatusele võimalik anda tagasisidet. T,! tegemata, esitamata hinnatav töö. 2 (puudulik) hinnatakse õpitulemust, kui see on osaliselt õppekava nõuetele vastav, esineb olulisi puudusi ja vigu % 1 (nõrk) hinnatakse õpitulemust, kui see ei vasta õppekava nõuetele. 0 19% Mitte-eristav hindeskaala A (arvestatud) õpilane on omandanud õpitulemused ainekavas ettenähtud mahus. MA (mittearvestatud) õpilane ei ole omandanud õpitulemusi ainekavas ettenähtud mahus. T,! tegemata, esitamata hinnatav töö. Mitte-eristava skaala rakendamine on lubatud valikkursuste korral, tervislikel põhjustel pikemate puudumiste korral ning õppeainetes, kus õpitulemused on seotud eripädevustega, tingimusel, et kooliastme hinne või kooli vahetamise korral kursuse hinne on võimalik panna eristav (kunst, muusika, kehaline kasvatus). Ebaausate võtete kasutamine hindeliste tööde sooritamisel toob kaasa puuduliku hinde. 27

28 6.5. Hindelised tööd ja kursusehinde kujunemine Hindelise töö eesmärk on - õpilasele tema teadmiste ja oskuste kohta tagasiside andmine õppimise toetamiseks ja /või - õpilase poolt saavutatud õpitulemus(t)e taseme välja selgitamine. Kursuse jooksul on hindamine korraldatud viisil, mis suunab õpilast kursuse lõpetamiseks vajalike õpitulemuste saavutamisele. Iga kursuse läbimist hinnatakse kokkuvõtva hindega. Kõik kursused peavad õppeaasta lõpuks ja kooli lõpetamiseks olema positiivse tulemusega. Kursuse alguses selgitab õpetaja kursuse hindamise põhimõtteid. Need põhimõtted kajastatakse e-päevikus kursuse I tunni kirjelduses. Kursusehinde kujunemine võib toimuda järgmiselt: 1) kokkuvõttev hindamine leiab aset arvestusena õppeperioodi 7. nädalal, milleks on arvestuste nädal ning õppeperioodi jooksul rakendatakse läbivalt kujundavat hindamist; 2) õppeperioodi vältel sooritab õpilane mitu kokkuvõtvat hindelist tööd ning kursuse hinne kujuneb nende soorituste ning kujundava hindamise tulemuste põhjal; 3) õppeperioodi vältel sooritab õpilane hindelised tööd ning arvestuste nädalal sooritab õpilane kursuse arvestuse. Õpetaja võib õpilase arvestusest vabastada hindeliste tööde silmapaistvate tulemuste põhjal Hindeliste tööde vorm ja liigid Hindeliste tööde ja arvestuste vormi valib õpetaja lähtuvalt õpilaste arengu parimast toetamise võimalusest. Hindelise töö vorm võib olla nii suuline kui kirjalik. Kursuse arvestuse vorm võib olla nii suuline kui kirjalik. Hindeliste tööde põhiliigid on: Hindeline tunnitöö Hõlmab erinevaid tunniülesandeid ja/või tunnitööst osavõtu tõhusust. Tunnikontroll Hõlmab ühe teema või kuni viie ainetunni materjali ning kestab maksimaalselt ühe ainetunni. Tunnikontrollide arv ühe kursuse jooksul ei ole piiratud. Tunnikontrollist ei pea, kuid võib õpilast ette teavitada. Kontrolltöö Hõlmab mahukama teema või teemade komplekti materjali ning kestab maksimaalselt kaks ainetundi. Kontrolltöö tuleb kanda kursuse päevikusse kontrolltööde ajakavasse. Igal päeval võib olla üks mahukam kontrolltöö, kuid õpilaste ja õpetaja vahelisel kokkuleppel võib samal päeval sooritada rohkem kui ühe kontrolltöö. 28

29 Klassikirjand, -arutlus Kirjandist ja arutlusest teavitab õpetaja õpilasi ette. Klassikirjandi kirjutamine kestab kuni kaks ainetundi. Kodus koostatav kirjalik töö (kirjand, referaat, arutlus vm kirjalik iseseisev töö) Iseseisva kirjaliku töö teemad ja esitamisaja teatab õpetaja iga kursuse või perioodi alguses ning märgib päevikus koduste tööde ajakavasse. Kodune ülesanne tuleb koostada selge eesmärgistusega ning võttes arvesse õppeülesande sooritamiseks kuluvat aega seoses õpilase üldise päevakavaga. Iseseisva koduse ülesande maht ei tohi takistada õpilase tegelemist huvialadega ning muude õppeülesannetega. Kirjalike tööde vormistamise nõuded on toodud kooli kirjalike tööde vormistamise juhendis. sisulised ja metoodilised nõuded õpilase kirjalikule tööle esitab õpetaja ning toob need ära päeviku sissekandena. Rühmatöö Rühmatöö meetodit kasutatakse ainetunnis ning seda võib hinnata nii kujundavalt kui ka kokkuvõtvalt. Uurimistöö Uurimistöö sooritamine on üks kooli lõpetamise tingimustest. Koolis on välja töötatud uurimistöö juhend ning abimaterjal, mis on leitavad kooli kodulehe ja e-päeviku kaudu. Uurimistöö hindamine toimub vastavalt juhendis toodud hindamismudelitele ja töö kaitsmise käigus. Kodulugemine Kodulugemise nõuded on fikseeritud ainekavas ja kursuse kirjelduses. Õpilast informeeritakse kodulugemise kirjandusest õppeaasta või kursuse algul ning lugemise tähtaeg märgitakse päevikusse kodutööde ajakavasse. Arvestus Arvestus on kursuse õpitulemuste kirjalik või suuline hindamine. Kursuse arvestus toimub õppeperioodi seitsmendal nädalal. Arvestuse sisu ja meetodi valib iga aineõpetaja ise vastavalt ainekavale ja õpilaste toetamise parimale viisile ning kohane info esitatakse kursuse päeviku esimese tunni sissekandena. Arvestuse hinne on kursusehinne. Proovieksam Proovieksam viiakse läbi õpilaste eksamiks ettevalmistamise käigus ning selle eesmärk on aidata kaasa soorituse taseme paranemisele. Proovieksami maht on ligilähedane või võrdne vastava eksami mahuga ning põhineb selle eksami sisul. Proovieksami läbiviimine korraldatakse viisil, et see ei häiriks üldist õppetööd. Proovieksami hinne võib olla kursusehinde kujunemise komponent. Koolilõpueksam Koolilõpueksam on kursuse õpitulemuste kirjalik või suuline hindamine. Kursuse arvestus toimub õppeperioodi seitsmendal nädalal. Arvestuse sisu ja meetodi valib iga aineõpetaja ise vastavalt ainekavale ja õpilaste toetamise parimale viisile ning kohane info esitatakse kursuse päeviku esimese tunni sissekandena. 29

30 Hindeliste tööde liike võib rakendada lõimitult. Arvestusega lõppeva kursuse vältel võib teha mitu kokkuvõtvat hindelist tööd, pidades silmas, et perioodi 7. õppenädalal toimub kursuse arvestus, milleks õpilasel peab jääma piisavalt aega valmistuda ning vältida tuleb 6. nädalale hindeliste tööde kuhjumist. Medalikandidaadist koolilõpetaja võib teha ringi ühe kursuse arvestuse, kui see takistab tal medalile kandideerimist Puudulikud sooritused Viljandi Gümnaasiumis peavad kõik kursused olema sooritatud positiivsele tulemusele. Ebaõnnestunud hindelise töö järelevastamine toimub kokkuleppel aineõpetajaga. Järelevastamise täpsed reeglid kursuse kohta tutvustab õpetaja õpilastele kursuse alguses koos hindamise põhimõtetega. Kui õpilasel on kursuse jooksul sooritatud hindelistest töödest 50% hinnatud puuduliku hindega või sooritamata, on õpetajal õigus hinnata kogu kursus puuduliku kokkuvõtva kursusehindega ning jätta õpilane täiendavale õppetööle. Puuduliku õppeedukusega õpilane peab osalema vastava õppeaine konsultatsioonides. Kui kümne koolipäeva järel ei õnnestu konsultatsioonide ja järelevastamise abil jõuda positiivse õpitulemuseni, peab õpilane jätkama vastava kursuse läbimist täiendava õppetööna ning see kajastub kooli e-päeviku täiendava õppetöö päevikus. Täiendav õppetöö toimub õpetaja konsultatsioonide raames. Puuduliku kursuse soorituse korral suhtleb õpilane aineõpetajaga, kes täpsustab, millises vormis ja sisus täiendav õppetöö on vajalik. Täiendava õppetöö eesmärgiks on positiivse õpitulemuseni jõudmine ja vajadusel järelarvestuse sooritamine. Täiendava õppetöö määrab õpilasele kooli õppenõukogu. Täiendava õppetöö sooritamine võib alata kohe pärast selle määramist. Ühe kursuse täiendava õppetöö maht on arvestuslikult kuni 35 akadeemilist tundi. Vastava õppeaasta täiendav õppetöö tuleb sooritada hiljemalt sama õppeaasta lõpuks. Täiendavat õppetööd kavandatakse koostöös aineõpetajaga ning vajadusel õppenõustajaga, võttes arvesse, et õpilane tuleb toime ka õppeperioodi muu õppetööga. Õpilane tuleb järelevastamisele ettevalmistunult. Õpetaja ei pea võimaldama korduvat järelevastamist, kui selle põhjus on vastutustundetu ja hoolimatu suhtumine õpingutesse, mitte osalemine konsultatsioonides või kokkulepetest mitte kinni pidamine. Kui õpilasel ei õnnestu täiendava õppetöö järel positiivse kursusehindeni jõudmine, võib kooli õppenõukogu, võttes arvesse õpilase ülejäänud õpingute tulemusi, suhtumist õppetöösse, käitumist ning õpetajate tagasisidet, määrata õpilasele abikursuse läbimise kohustuse. Abikursusele määratakse õpilane tähtajaliselt ning vastav õppetöö kajastub kooli e-päeviku abikursuse päevikus. Täiendavat õppetööd ei määrata õpilasele, kui tema suhtes rakendub Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 28 (1) 7 (Õpilase koolist väljaarvamine), mille alusel arvatakse õpilane koolist välja, kui tal on gümnaasiumis õppides ühe õppeaasta jooksul pandud kolmes või enamas õppeaines üle poolte kursusehinnetena välja puudulik või mittearvestatud tulemus. 30

6

6 TALLINNA ÕISMÄE GÜMNAASIUMI ÕPPESUUNDADE KIRJELDUSED JA NENDE TUNNIJAOTUSPLAAN GÜMNAASIUMIS Õppesuundade kirjeldused Kool on valikkursustest kujundanud õppesuunad, võimaldades õppe kolmes õppesuunas. Gümnaasiumi

Rohkem

6

6 TALLINNA ÕISMÄE GÜMNAASIUMI ÕPPESUUNDADE KIRJELDUSED JA NENDE TUNNIJAOTUSPLAAN GÜMNAASIUMIS Õppesuundade kirjeldused Kool on valikkursustest kujundanud õppesuunad, võimaldades õppe kahes õppesuunas. Gümnaasiumi

Rohkem

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1. Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk 20.11.2012 nr 32/1.1-6 1.1. Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.1.1. Põhikooli ja gümnaasiumiseadus 18. Vastu võetud

Rohkem

Kinnitatud 09. märtsil 2018 direktori käskkirjaga nr Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatak

Kinnitatud 09. märtsil 2018 direktori käskkirjaga nr Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatak Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatakse Muraste Kooli õpilaste õpitulemuste, käitumise ja hoolsuse, koostööoskuse ja -valmiduse, iseseisva töö oskuse

Rohkem

Vastuvõtt 10.klassidesse 2016/2017

Vastuvõtt 10.klassidesse 2016/2017 VASTUVÕTT 10. KLASSIDESSE 2019/2020 Jüri Gümnaasium 20. veebruaril 2019 Maria Tiro, direktor Tänased teemad Õppesuunad, sarnasused ja erisused Õppekorraldus Sisseastumiskatsed, tulemused Dokumentide esitamine

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

HAAPSALU GÜMNAASIUMI

HAAPSALU GÜMNAASIUMI Õpilaste hindamise, järgmisse klassi üleviimise ning klassikursust kordama jätmise alused, tingimused ja kord Kinnitatud Haapsalu Põhikooli direktori 30.08.2018 käskkirjaga nr 14 Hindamisjuhendi koostamisel

Rohkem

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Üliõpilase nimi: Kuupäev: Pädevus Hindamiskriteerium Eneseanalüüs koos näidetega (sh vajadusel viited teoreetilistel ainekursustel tehtule) B.2.1 Õpi- ja õpetamistegevuse

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Ülevaade vanematekogu sisendist arengukavale ja arengukava tutvustus Karmen Paul sotsiaalselt toimetulev st on lugupidav ehk väärtustab ennast ja teisi saab hakkama erinevate suhetega vastutab on koostöine

Rohkem

Lisa 1 KINNITATUD direktori käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpe

Lisa 1 KINNITATUD direktori käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpe Lisa 1 KINNITATUD direktori 06.10.2017 käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpetamise tulemuslikkusest koolis ning suunata eksami

Rohkem

Microsoft Word - VG loodus

Microsoft Word - VG loodus Loodusteaduste õppesuund Loodusteaduste õppesuund annab lisateadmisi loodusprotsesside toimemehhanismide paremaks mõistmiseks ja igapäevaeluliste probleemide lahendamiseks. Uusi teadmisi saadakse loodusteaduslikke

Rohkem

Põltsamaa Ühisgümnaasiumi loodussuuna õppekava 1. Üldalused 1.1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid Loodusainete õpetamise eesmärk gümnaasiumis on: 1) kujunda

Põltsamaa Ühisgümnaasiumi loodussuuna õppekava 1. Üldalused 1.1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid Loodusainete õpetamise eesmärk gümnaasiumis on: 1) kujunda Põltsamaa Ühisgümnaasiumi loodussuuna õppekava 1. Üldalused 1.1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid Loodusainete õpetamise eesmärk gümnaasiumis on: 1) kujundada õpilastes loodusteaduslik pädevus, see tähendab

Rohkem

Tallinna Kesklinna Täiskasvanute Gümnaasiumi ÕPPEKAVA

Tallinna Kesklinna Täiskasvanute Gümnaasiumi   ÕPPEKAVA TALLINNA TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ÕPPEKAVA 1 ÜLDOSA Tallinna Täiskasvanute Gümnaasium (edaspidi TTG) on üldhariduskool, kus päevakooliõpingud mingitel põhjustel katkestanud õpilastel on võimalik omandada

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Saksa Gümnaasiumi direktori KK nr 1-2/4 TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUM GÜMNAASIUMI OSA ÕPPEKAVA Tallinn 2016

KINNITATUD Tallinna Saksa Gümnaasiumi direktori KK nr 1-2/4 TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUM GÜMNAASIUMI OSA ÕPPEKAVA Tallinn 2016 KINNITATUD Tallinna Saksa Gümnaasiumi direktori 10.10.2016 KK nr 1-2/4 TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUM GÜMNAASIUMI OSA ÕPPEKAVA Tallinn 2016 Sisukord 1. Üldsätted... 3 2. Gümnaasiumi õppekava aluseks olevad

Rohkem

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused Õpetajate täienduskoolituse vajadus ja põhimõtted Meedi Neeme Rocca al Mare Seminar 2010 Hariduse eesmärk on õpilase areng Olulised märksõnad: TEADMISED,ARUKUS,ELUTARKUS,ISIKUPÄ- RASUS, ENESEKINDLUS JA

Rohkem

RAKVERE AMETIKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Logistika Logistiku abi Logistic assistant Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EK

RAKVERE AMETIKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Logistika Logistiku abi Logistic assistant Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EK RAKVERE AMETIKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Logistika Logistiku abi Logistic assistant Õppekava kood EHIS-es 140918 ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR 4 kutsekeskharidus Õppekava maht: 180

Rohkem

Lisa 1 KEHTESTATUD direktori a käskkirjaga nr 1-2/135 Võru Gümnaasiumi õppekava üldosa I PEATÜKK Üldsätted 1. Õppekava koostamise alused j

Lisa 1 KEHTESTATUD direktori a käskkirjaga nr 1-2/135 Võru Gümnaasiumi õppekava üldosa I PEATÜKK Üldsätted 1. Õppekava koostamise alused j Lisa 1 KEHTESTATUD direktori 03.10.2018. a käskkirjaga nr 1-2/135 Võru Gümnaasiumi õppekava üldosa I PEATÜKK Üldsätted 1. Õppekava koostamise alused ja ülesehitus (1) Võru Gümnaasiumi (edaspidi kooli)

Rohkem

Õppekava arendus

Õppekava arendus Õppekava arendus Ülle Liiber Õppekava kui kokkulepe ja ajastu peegeldus Riiklik õppekava on peegeldus sellest ajast, milles see on koostatud ja kirjutatud valitsevast mõtteviisist ja inimkäsitusest, pedagoogilistest

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp Kooso

VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp Kooso VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr. 12 05.12.2016. Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp 18.50 Koosoleku toimumise koht: Vastseliina Gümnaasium Koosoleku

Rohkem

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 37 lg 5 alusel. Mäetaguse Põhikooli

Rohkem

Õnn ja haridus

Õnn ja haridus Prof. Margit Sutrop Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja Õpetajate Liidu konverents Viimsis, 24. oktoobril 2012 Õnn tähendab elada head elu. Hea elu teooria seab 2 tingimust: Inimene on subjektiivselt

Rohkem

HINDAMISE KORRALDUS PÄRNU-JAAGUPI GÜMNAASIUMIS

HINDAMISE KORRALDUS PÄRNU-JAAGUPI GÜMNAASIUMIS HINDAMISE KORRALDUS PÄRNU-JAAGUPI GÜMNAASIUMIS Kehtiv alates 01.09.2011 Pärnu-Jaagupi Gümnaasiumis on trimestrid. I trimestri pikkus on 13 nädalat, II trimestri pikkus 12 nädalat III trimester 11 nädalat.

Rohkem

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОЦЕНИВАНИИ УЧАЩИХСЯ ЛИЦЕЯ

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОЦЕНИВАНИИ УЧАЩИХСЯ ЛИЦЕЯ SISUKORD 1. ÜLDALUSED... 3 1.1 Hindamise alused... 3 1.2 Hindamise eesmärgid... 3 1.2.1 Teadmiste ja oskuste hindamisega püütakse:... 3 1.2.2 Käitumise ja hoolsuse hindamisega põhikoolis:... 3 1.3 Kujundav

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Alameede 1.1.7.6 Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikele õppekavadele vastav üldharidus Projekt Tehnoloogiaõpetuse õpetajate täienduskoolitus, Moodul A1 Ainevaldkond Tehnoloogia Marko Reedik, MSc füüsikas

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

(Microsoft Word - Lisa5_L\344bivad teemad kooliastmeti.docx)

(Microsoft Word - Lisa5_L\344bivad teemad kooliastmeti.docx) Läbivate teemade käsitlemine kooliastmeti Elukestev õpe ja karjääri planeerimine Õppimisse positiivse hoiaku Esmaste õpioskuste omandamine. Iseenda tundma õppimine. Lähiümbruse töömaailma tundma õppimine.

Rohkem

Õppekava

Õppekava Eesti Kooligeograafia konverents 7.-8. jaanuar, 2005 Õppekava uuendamisest Ülle Liiber TÜ geograafia instituut Miks jälle uus õppekava? Muutused ühiskonnas toimuvad aina kiiremini. Nendega peab kaasas

Rohkem

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja kinnitamine 1. Kinnitan täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste

Rohkem

VHK õppekava üldosa

VHK  õppekava üldosa Kinnitatud direktori 20.11.2013 Käskkirjaga nr. 1.2-3/17 VHK õppekava üldosa I Üldsätted (1) Vanalinna Hariduskolleegiumi õppekava (edaspidi VHK õppekava) lähtub põhikooli riiklikust õppekavast, gümnaasiumi

Rohkem

Kooli õppekava ja selle muudatused esitatakse enne kehtestamist arvamuse avaldamiseks kooli hoolekogule, õpilasesindusele ja õppenõukogule. Õppenõukog

Kooli õppekava ja selle muudatused esitatakse enne kehtestamist arvamuse avaldamiseks kooli hoolekogule, õpilasesindusele ja õppenõukogule. Õppenõukog Kooli õppekava ja selle muudatused esitatakse enne kehtestamist arvamuse avaldamiseks kooli hoolekogule, õpilasesindusele ja õppenõukogule. Õppenõukogu on arvamuse õppekava kohta avaldanud 19. septembril

Rohkem

Matemaatika ainekava 8.klass 4 tundi nädalas, kokku 140 tundi Kuu Õpitulemus Õppesisu Algebra (65 t.) Geomeetria (60 t.) Ajavaru kordamiseks (15 õppet

Matemaatika ainekava 8.klass 4 tundi nädalas, kokku 140 tundi Kuu Õpitulemus Õppesisu Algebra (65 t.) Geomeetria (60 t.) Ajavaru kordamiseks (15 õppet Matemaatika ainekava 8.klass 4 tundi nädalas, kokku 140 tundi Algebra (65 t.) Geomeetria (60 t.) Ajavaru kordamiseks (15 õppetundi) septembernovember korrastab hulkliikmeid Hulkliige. Tehted liidab, lahutab

Rohkem

Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool S

Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool S Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool SA) korraldab koolituse "Täiskasvanud õppija õpioskuste

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu protokoll nr 10 Õppe

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu protokoll nr 10 Õppe KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 14.03.2017 käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu 13.03.2017 protokoll nr 10 Õppekavarühm Õppekava nimetus Puitmaterjalide töötlus CNC

Rohkem

(Microsoft Word - P4_FOP_karj\344\344riplaneerimine kutsekeskharidus )

(Microsoft Word - P4_FOP_karj\344\344riplaneerimine kutsekeskharidus ) MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: forvarderioperaatori 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr 4 Mooduli vastutaja: Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused Veiko Belials

Rohkem

INGLISE KEELE ÕPPEKAVA põhikooli 6.klassile 1. Õpieesmärgid. 6. klassis inglise keele õpetamisega taotletakse, et õpilane: võõrkeeled avardavad inimes

INGLISE KEELE ÕPPEKAVA põhikooli 6.klassile 1. Õpieesmärgid. 6. klassis inglise keele õpetamisega taotletakse, et õpilane: võõrkeeled avardavad inimes INGLISE KEELE ÕPPEKAVA põhikooli 6.klassile 1. Õpieesmärgid. 6. klassis inglise keele õpetamisega taotletakse, et õpilane: võõrkeeled avardavad inimese tunnetusvõimalusi ning suutlikkust mõista ja väärtustada

Rohkem

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas Tervise Arengu Instituudi tegevused koolitoidu vallas Anneli Sammel Tervise Arengu Instituudi mittenakkushaiguste ennetamise osakonna juhataja Kool - tervislike toitumisharjumuste oluline kujundaja Koolitoit

Rohkem

PISA 2015 tagasiside koolile Tallinna Rahumäe Põhikool

PISA 2015 tagasiside koolile Tallinna Rahumäe Põhikool PISA 215 tagasiside ile Tallinna Rahumäe Põhi PISA 215 põhiuuringus osales ist 37 õpilast. Allpool on esitatud ülevaade i õpilaste testisoorituse tulemustest. Võrdluseks on ära toodud vastavad näitajad

Rohkem

NÕO REAALGÜMNAASIUMI KOOLIEKSAMI ERISTUSKIRI I. KOOLIEKSAMI OSAD Võttes aluseks Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ( ) 31 lõike 2, tuleb gümnaa

NÕO REAALGÜMNAASIUMI KOOLIEKSAMI ERISTUSKIRI I. KOOLIEKSAMI OSAD Võttes aluseks Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ( ) 31 lõike 2, tuleb gümnaa NÕO REAALGÜMNAASIUMI KOOLIEKSAMI ERISTUSKIRI I. KOOLIEKSAMI OSAD Võttes aluseks Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse (09.06.2010) 31 lõike 2, tuleb gümnaasiumi õpilastel kooli lõpetamiseks sooritada koolieksam.

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation HARIDUS 2006-2009 Tallinna Ülikool, organisatsioonikäitumine, magistrantuur Karjääri planeerimise seos karjäärialase tunnetatud võimekuse, töökontrollikeskme ja otsustusstiilidega Tallinna Tehnikakõrgkooli

Rohkem

Inglise keele ainekava 9.klassile Kuu Õpitulemused Õppesisu Kohustuslik hindamine September 1. Kasutab Present Simple, Present Mina ja teised. Inimese

Inglise keele ainekava 9.klassile Kuu Õpitulemused Õppesisu Kohustuslik hindamine September 1. Kasutab Present Simple, Present Mina ja teised. Inimese Inglise keele ainekava 9.klassile Kuu Õpitulemused Õppesisu Kohustuslik hindamine September 1. Kasutab Present Simple, Present Mina ja teised. Inimesed Continuous küsimustes, jaatavas ja Adventure eitavas

Rohkem

KINNITATUD Dir kk nr 1.2/ PÕLTSAMAA ÜHISGÜMNAASIUMI ÕPPEKAVA ÜLDSÄTTED 2 KOOLI ÕPPEKAVA ÜLDOSA 3 1. PÕLTSAMAA ÜHISGÜMNAASIUMI MISSIOON, VÄ

KINNITATUD Dir kk nr 1.2/ PÕLTSAMAA ÜHISGÜMNAASIUMI ÕPPEKAVA ÜLDSÄTTED 2 KOOLI ÕPPEKAVA ÜLDOSA 3 1. PÕLTSAMAA ÜHISGÜMNAASIUMI MISSIOON, VÄ KINNITATUD Dir kk nr 1.2/4 07.09.2016 PÕLTSAMAA ÜHISGÜMNAASIUMI ÕPPEKAVA ÜLDSÄTTED 2 KOOLI ÕPPEKAVA ÜLDOSA 3 1. PÕLTSAMAA ÜHISGÜMNAASIUMI MISSIOON, VÄÄRTUSED, ERIPÄRA, ÕPPE- JA KASVATUSEESMÄRGID 3 1.1.

Rohkem

Kinnitan: U.Veeroja Haanja Kooli direktor Loovtöö koostamise ja hindamise juhend Haanja Koolis 1. Mis on loovtöö Loovtöö on juhendatud õppe

Kinnitan: U.Veeroja Haanja Kooli direktor Loovtöö koostamise ja hindamise juhend Haanja Koolis 1. Mis on loovtöö Loovtöö on juhendatud õppe Kinnitan: U.Veeroja Haanja Kooli direktor 28.08.2013 Loovtöö koostamise ja hindamise juhend Haanja Koolis 1. Mis on loovtöö Loovtöö on juhendatud õppeprotsess, mille käigus õpilane rakendab iseseisva töö

Rohkem

Lisa 1_õiend

Lisa 1_õiend Lisa 1 KINNITATUD Haridus- ja teadusministeeriumi kantsleri käskkirjaga Räpina Ühisgümnaasiumi haldusjärelevalve õiendi kinnitamine ÕIEND TEMAATILISE JÄRELEVALVE TEOSTAMISE KOHTA RÄPINA ÜHISGÜMNAASIUMIS

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri 05. jaanuar 2010 Seletuskiri põhikooli riikliku õppekava määruse eelnõu juurde Sisukord: I Sissejuhatus II Määruse eesmärk ja mõju III Määruses kasutatud mõisted IV Määruse üldosa eelnõu sisu ja võrdlev

Rohkem

AG informaatika ainekava PK

AG informaatika ainekava PK INFORMAATIKA AINEKAVA PÕHIKOOLIS Õppe- ja kasvatuseesmärgid Põhikooli informaatikaõpetusega taotletakse, et õpilane: 1) valdab peamisi töövõtteid arvutil igapäevases õppetöös eelkõige infot otsides, töödeldes

Rohkem

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Kava Kuulame Annet Essed ja Felder Õppimise teooriad 5 Eduka õppe reeglit 5 Olulisemat oskust Anne Loeng Mida uut saite teada andmebaasidest?

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist   Erik Puura   Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

Kinnitatud direktori käskkirjaga nr 4-1/35Ü Tabasalu Ühisgümnaasium Üldtööplaan Võtmeteemad kaasav haridus (seadus, arengukava) k

Kinnitatud direktori käskkirjaga nr 4-1/35Ü Tabasalu Ühisgümnaasium Üldtööplaan Võtmeteemad kaasav haridus (seadus, arengukava) k Kinnitatud direktori 31.08.2015 käskkirjaga nr 4-1/35Ü Tabasalu Ühisgümnaasium Üldtööplaan 2015-2016 Võtmeteemad kaasav haridus (seadus, arengukava) kujundav hindamine (seadus, arengukava) õppesuundade

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

AINEKAVA VORM

AINEKAVA VORM ÕPPEKAVA VORM 1 2 ÕPPEKAVA NIMETUS EESTI ÕPPEKAVA NIMETUS INGLISE Keeleõpetaja mitmekeelses koolis Teacher of Languages in a Multilingual School 3 ÕPPEKAVA KOOD xxxx 4 ÕPPEASUTUS(ED) Tartu Ülikool 5 VALDKON(NA)D

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht 10.11.2016 Eesti elukestva õppe strateegia üldeesmärk kõigile Eesti inimestele on loodud nende vajadustele

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kas mehed ja naised juhivad erinevalt? Kuidas kaasata mitmekesiseid meeskondi? Ester Eomois, EBSi õppejõud, doktorand Organisatsioonide juhtimistreener Minu tänased mõtted Kas naised ja mehed on juhtidena

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Majutusette

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Majutusette Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es 134911 HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Hotel management Менеджер отеля ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3

Rohkem

KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse

KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 35 lg 2, põhikooli ja gümnaasiumiseaduse 66 lg 2 alusel.

Rohkem

Microsoft Word - G uurimistoo alused

Microsoft Word - G uurimistoo alused Valikaine - uurimistöö alused Kooliaste: gümnaasium 1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid Valikainega Uurimistöö alused taotletakse, et õpilane: 1) oskab seada eesmärke, sõnastada uurimusküsimuse või hüpoteesi

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

Ainevaldkond Loodusained 1. Põhilool 1.1. Valdkonnapädevus Loodusteaduslik pädevus väljendub loodusteaduste- ja tehnoloogiaalases kirjaoskuses, mis hõ

Ainevaldkond Loodusained 1. Põhilool 1.1. Valdkonnapädevus Loodusteaduslik pädevus väljendub loodusteaduste- ja tehnoloogiaalases kirjaoskuses, mis hõ Ainevaldkond Loodusained 1. Põhilool 1.1. Valdkonnapädevus Loodusteaduslik pädevus väljendub loodusteaduste- ja tehnoloogiaalases kirjaoskuses, mis hõlmab oskust vaadelda, mõista ning selgitada loodus-,

Rohkem

TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tab

TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tab TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: 21.01.2019 Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tabasalu Ühisgümnaasiumi direktor Martin Öövel ja hoolekogu

Rohkem

Inglise keele ainekava 5.klassile Kuu Õpitulemused Õppesisu Kohustuslik hindamine September 1. Räägib loomadest. Vaba aeg. Animals (Wild life 2. Kuula

Inglise keele ainekava 5.klassile Kuu Õpitulemused Õppesisu Kohustuslik hindamine September 1. Räägib loomadest. Vaba aeg. Animals (Wild life 2. Kuula Inglise keele ainekava 5.klassile Kuu Õpitulemused Õppesisu Kohustuslik hindamine September 1. Räägib loomadest. Vaba aeg. Animals (Wild life 2. Kuulab, loeb ja jutustab dialooge and pets) Sõnavara teemadel

Rohkem

Microsoft Word - Narva Paju Kooli sisehindamise 2015.docx

Microsoft Word - Narva Paju Kooli sisehindamise 2015.docx Narva Paju Kooli sisehindamise 2015.-2016.õa aruanne. 1. Üldandmed õppeasutuse kohta 1.1 ÕPPEASUTUSE NIMETUS 1.1. Juht Ljudmila Smirnova 1.2. Õppeasutuse kontaktandmed aadress telefon e-post kodulehekülg

Rohkem

LISA 1 KINNITATUD direktori a käskkirjaga nr 1-5/35 TALLINNA KOPLI AMETIKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Energeetika ja energeetika Õppekava nimet

LISA 1 KINNITATUD direktori a käskkirjaga nr 1-5/35 TALLINNA KOPLI AMETIKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Energeetika ja energeetika Õppekava nimet LISA 1 KINNITATUD direktori 02.05.19.a käskkirjaga nr 1-5/35 TALLINNA KOPLI AMETIKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Energeetika ja energeetika Õppekava nimetus (nimetus eesti keeles) Sisetööde elektrik (nimetus

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TeaMe programm 2009-2015 7. mai 2015 Eesmärgid Suurendada noorte huvi teaduse ja tehnoloogia ning nendega seotud elukutsete vastu Laiendada Eesti teadusmeedia arenguvõimalusi Levitada täppis- ja loodusteaduslikku

Rohkem

Pärnu-Jaagupi Gümnaasium

Pärnu-Jaagupi Gümnaasium Õpetaja: Eva Palk Õppeaine: Perekonnaõpetus Tundide arv: 1 nädalatund, 35 tundi õppeaastas Õpetaja töökava Tun Peateemad dide arv 5 PEREKOND Perekonna minevik, olevik ja tulevik. Kooseluvormid. Perekonna

Rohkem

Õppekava lisa 2 VÕÕRKEELED Sisukord 1 AINEVALDKONNA ÜLDISELOOMUSTUS Valdkonna pädevus Ainevaldkonna õppeaine ja nädalatundide jaotum

Õppekava lisa 2 VÕÕRKEELED Sisukord 1 AINEVALDKONNA ÜLDISELOOMUSTUS Valdkonna pädevus Ainevaldkonna õppeaine ja nädalatundide jaotum Õppekava lisa 2 VÕÕRKEELED Sisukord 1 AINEVALDKONNA ÜLDISELOOMUSTUS... 3 1.1 Valdkonna pädevus... 3 1.2 Ainevaldkonna õppeaine ja nädalatundide jaotumine klassiti... 3 1.3 Ainevaldkonna kirjeldus... 3

Rohkem

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs 2014 1. Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigieksam on alates 2014. a asendatud Goethe-Zertifikat

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri E-ga edasi! Tiia Ristolainen Tartu Ülikooli elukestva õppe keskuse juhataja 26.09.2013 E-kursuste arv Tartu Ülikoolis BeSt programmi toel TÜ-s loodud e-kursuste arv ja maht BeSt programmi toel TÜ-s loodud

Rohkem

VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor

VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU 2030+ Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor 22.11.2018 ÜLEVAADE HARIDUSASUTUSTEST* Haridusvaldkond Haridusasutus Arv Märkused Alusharidus

Rohkem

Microsoft Word - TUGIMATERJAL_Karja_a_riteenuste_korraldus_yldhariduskoolis_RL

Microsoft Word - TUGIMATERJAL_Karja_a_riteenuste_korraldus_yldhariduskoolis_RL Karjääriteenuste korraldus üldhariduskoolis Tugimaterjal Tallinn 2014 SA Innove karjääri- ja nõustamisteenuste arenduskeskus Tugimaterjal on koostatud SA Innove poolt riikliku programmi Karjääriteenuste

Rohkem

Loovtööd ja nende korraldus Lääne-Virumaal Roela koolis

Loovtööd ja nende korraldus Lääne-Virumaal Roela koolis Loovtööd ja nende korraldus Lääne-Virumaal Roela koolis Anne Maalman Roela kool Roela kool asub Rakvere-Mustvee mnt 26. kilomeetril Kooliga ühes majas asuvad lasteaed, raamatukogu ja osavalla kontor Meie

Rohkem

SILLAOTSA KOOLI KODUKORD Kooli kodukord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 68 lg 1 alusel.

SILLAOTSA KOOLI KODUKORD Kooli kodukord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 68 lg 1 alusel. Kooli kodukord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 68 lg 1 alusel. Sisukord 1. Üldsätted... 1 2. Hindamisest teavitamise tingimused ja kord (PGS 29 lg 4)... 1 3. Õppest puudumisest teavitamise

Rohkem

LISA KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 101 Tallinna Ülikooli akadeemiline kalender 2019/2020. õppeaastal Lõpeb eksternõ

LISA KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 101 Tallinna Ülikooli akadeemiline kalender 2019/2020. õppeaastal Lõpeb eksternõ LISA KEHTESTATUD õppeprorektori 17.04.2019 korraldusega nr 101 Tallinna Ülikooli akadeemiline kalender 2019/2020. õppeaastal 19.08.2019 eksternõppesse astumise avalduste ja VÕTA taotluste esitamine. Algab

Rohkem

Microsoft Word - Aastaraamat 2013.docx

Microsoft Word - Aastaraamat 2013.docx Saaremaa Ühisgümnaasium 1 Koostaja, toimetaja ning kujundaja: Hedi Larionov Artiklite autorid: Viljar Aro, Marek Schapel, Indrek Peil, Anne Teigamägi, Marika Pärtel, Merle Prii, Kersti Truverk, Paavo Kuuseok,

Rohkem

VÄIKE-MAARJA GÜMNAASIUMI ARENGUKAVA Lisa 1 Väike-Maarja Vallavolikogu määrusele nr 15

VÄIKE-MAARJA GÜMNAASIUMI ARENGUKAVA Lisa 1 Väike-Maarja Vallavolikogu määrusele nr 15 VÄIKE-MAARJA GÜMNAASIUMI ARENGUKAVA 2019-2021 Lisa 1 Väike-Maarja Vallavolikogu 25.04.2019 määrusele nr 15 SISUKORD 1. Üldandmed... 3 2. Õppeasutuse lühikirjeldus... 3 3. Arengukava koostamise põhimõtted...

Rohkem

KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori ko

KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori ko KEHTESTATUD õppeprorektori 29.08.2016 korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori 18.09.2017 korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori 08.03.2018 korraldusega nr 54 Õpetajakoolituse erialastipendiumi

Rohkem

Kinnitatud õppenõukogu otsusega nr LÄHTE ÜHISGÜMNAASIUMI GÜMNAASIUMI ÕPPEKAVA

Kinnitatud õppenõukogu otsusega nr LÄHTE ÜHISGÜMNAASIUMI GÜMNAASIUMI ÕPPEKAVA Kinnitatud õppenõukogu otsusega nr 425 30.08.2018 LÄHTE ÜHISGÜMNAASIUMI GÜMNAASIUMI ÕPPEKAVA SISUKORD 1. ÜLDSÄTTED... 3 2. ÜLDOSA... 4 2.1 Lähte Ühisgümnaasiumi gümnaasiumi õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid...

Rohkem

ADAVERE PÕHIKOOLI ÕPPEKAVA Adavere 26. augusti 2016.a Adavere Põhikooli (edaspidi "Kooli") õppekava on kehtestatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 17

ADAVERE PÕHIKOOLI ÕPPEKAVA Adavere 26. augusti 2016.a Adavere Põhikooli (edaspidi Kooli) õppekava on kehtestatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 17 ADAVERE PÕHIKOOLI ÕPPEKAVA Adavere 26. augusti 2016.a Adavere Põhikooli (edaspidi "Kooli") õppekava on kehtestatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 17 lõike 2, Vabariigi Valitsuse 6. jaanuari 2015. a määruse

Rohkem

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine (VÕTA ) dokumentide menetlemise protsess ÕISis Koostanud: Ele Hansen Ele Mägi Tartu 2012 1. Aine ülekandmine-õppekavajärgne aine Varasemalt sooritatud aine

Rohkem

6. KLASSI MATEMAATIKA E-TASEMETÖÖ ERISTUSKIRI Alus: haridus- ja teadusministri määrus nr 54, vastu võetud 15. detsembril E-TASEMETÖÖ EESMÄRK Tas

6. KLASSI MATEMAATIKA E-TASEMETÖÖ ERISTUSKIRI Alus: haridus- ja teadusministri määrus nr 54, vastu võetud 15. detsembril E-TASEMETÖÖ EESMÄRK Tas 6. KLASSI MATEMAATIKA E-TASEMETÖÖ ERISTUSKIRI Alus: haridus- ja teadusministri määrus nr 54, vastu võetud 15. detsembril 2015. E-TASEMETÖÖ EESMÄRK Tasemetööga läbiviimise eesmärk on hinnata riiklike õppekavade

Rohkem

IDA-VIRUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS PAGARI- JA KONDIITRITOODETE TEHNOLOOGIA Esmaõppe 4. taseme õppekava KINNITATUD kooli direktori käskkirjaga n

IDA-VIRUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS PAGARI- JA KONDIITRITOODETE TEHNOLOOGIA Esmaõppe 4. taseme õppekava KINNITATUD kooli direktori käskkirjaga n IDA-VIRUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS PAGARI- JA KONDIITRITOODETE TEHNOLOOGIA Esmaõppe 4. taseme õppekava KINNITATUD kooli direktori 01.12.2014 käskkirjaga nr 1-2/125 KOOSKÕLASTATUD kooli nõukogu 26.11.2014 koosoleku

Rohkem

PÕHIKOOLI AINEKAVA ÜLESEHITUS

PÕHIKOOLI AINEKAVA ÜLESEHITUS PÕHIKOOLI AINEKAVA ÜLESEHITUS Kooliaste : II Ainevaldkond: sotsiaalained Aine: ajalugu Klass : 5 Tundide arv nädalas klassiti: 1 tund Üldpädevuste kujundamine: 5 klassis taotletavad pädevused 5. klassi

Rohkem

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond : 1) mõistab, kuidas ühiskonnas toimuvad muutused avaldavad mõju perekonna ja peresuhetega seotud

Rohkem

IFI6083_Algoritmid_ja_andmestruktuurid_IF_3

IFI6083_Algoritmid_ja_andmestruktuurid_IF_3 Kursuseprogramm IFI6083.DT Algoritmid ja andmestruktuurid Maht 4 EAP Kontakttundide maht: 54 Õppesemester: K Eksam Eesmärk: Aine lühikirjeldus: (sh iseseisva töö sisu kirjeldus vastavuses iseseisva töö

Rohkem

PÕLTSAMAA ÜHISGÜMNAASIUM KELLI-KARITA JEFIMOV 11.A KLASS KUJUNDAV HINDAMINE JA TAGASISIDE PÕLTSAMAA ÜHISGÜMNAASIUMI KLASSIDE SEAS JUHENDAJA: A

PÕLTSAMAA ÜHISGÜMNAASIUM KELLI-KARITA JEFIMOV 11.A KLASS KUJUNDAV HINDAMINE JA TAGASISIDE PÕLTSAMAA ÜHISGÜMNAASIUMI KLASSIDE SEAS JUHENDAJA: A PÕLTSAMAA ÜHISGÜMNAASIUM KELLI-KARITA JEFIMOV 11.A KLASS KUJUNDAV HINDAMINE JA TAGASISIDE PÕLTSAMAA ÜHISGÜMNAASIUMI 10. 12. KLASSIDE SEAS JUHENDAJA: AGNE KOSK SISSEJUHATUS Kujundav hindamine on otsetõlkes

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

AINEVALDKOND VÕÕRKEELED 1. AINEVALDKONNA ÜLDISELOOMUSTUS 1.1. Valdkonna pädevus Valdkonna pädevus on suutlikkus mõista ja tõlgendada võõrkeeles esitat

AINEVALDKOND VÕÕRKEELED 1. AINEVALDKONNA ÜLDISELOOMUSTUS 1.1. Valdkonna pädevus Valdkonna pädevus on suutlikkus mõista ja tõlgendada võõrkeeles esitat AINEVALDKOND VÕÕRKEELED 1. AINEVALDKONNA ÜLDISELOOMUSTUS 1.1. Valdkonna pädevus Valdkonna pädevus on suutlikkus mõista ja tõlgendada võõrkeeles esitatut, suhelda eesmärgipäraselt nii kõnes kui kirjas,

Rohkem

HARIDUSLEPING NR. OÜ Garant Sport (Erakool Garant), registrikood , mida esindab juhatuse liige Yulia Lemberg (edaspidi: Erakool) ja lapse sead

HARIDUSLEPING NR. OÜ Garant Sport (Erakool Garant), registrikood , mida esindab juhatuse liige Yulia Lemberg (edaspidi: Erakool) ja lapse sead HARIDUSLEPING NR. OÜ Garant Sport (Erakool Garant), registrikood 11877858, mida esindab juhatuse liige Yulia Lemberg (edaspidi: Erakool) ja lapse seadusliku esindaja ees- ja perekonnanimi..., isikukood...

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Erasmus+ õpirände projektide avaseminar Projekti elukaar 30.06.14 Tallinn Raja Lõssenko raja.lossenko@archimedes.ee Õpirände projekti elukaar PROJEKTI ELUKAAR: LEPING Enne lepingu sõlmimist: 1. Osalejaportaali

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Põlva Ühisgümnaasium PÕHIKOOLI VÕÕRKEELTE AINEKAVA SISUKORD 1. ÜLDOSA Ainevaldkond Võõrkeeled 1.1. Võõrkeeltepädevus..lk Ainevaldkonna õppeaine

Põlva Ühisgümnaasium PÕHIKOOLI VÕÕRKEELTE AINEKAVA SISUKORD 1. ÜLDOSA Ainevaldkond Võõrkeeled 1.1. Võõrkeeltepädevus..lk Ainevaldkonna õppeaine Põlva Ühisgümnaasium PÕHIKOOLI VÕÕRKEELTE AINEKAVA SISUKORD 1. ÜLDOSA Ainevaldkond Võõrkeeled 1.1. Võõrkeeltepädevus..lk 3 1.2. Ainevaldkonna õppeained.. lk 3 1.3. Ainevaldkonna traditsioonid..lk 4 1.4.

Rohkem

KURSUS Hispaania keel 4 KLASS 11 TUNDIDE ARV 35 AINE SISU Plaanide tegemine ja kohtumiste kokkuleppimine. Kestev olevik. Reeglipärased ja sagedasemad

KURSUS Hispaania keel 4 KLASS 11 TUNDIDE ARV 35 AINE SISU Plaanide tegemine ja kohtumiste kokkuleppimine. Kestev olevik. Reeglipärased ja sagedasemad KURSUS Hispaania keel 4 KLASS 11 TUNDIDE ARV 35 AINE SISU Plaanide tegemine ja kohtumiste kokkuleppimine. Kestev olevik. Reeglipärased ja sagedasemad ebareeglipärased verbid ning enesekohased tegusõnad.

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

Mida me teame? Margus Niitsoo

Mida me teame? Margus Niitsoo Mida me teame? Margus Niitsoo Tänased teemad Tagasisidest Õppimisest TÜ informaatika esmakursuslased Väljalangevusest Üle kogu Ülikooli TÜ informaatika + IT Kokkuvõte Tagasisidest NB! Tagasiside Tagasiside

Rohkem

Microsoft Word - P6_metsamasinate juhtimine ja seadistamine FOP kutsekeskharidus statsionaarne

Microsoft Word - P6_metsamasinate juhtimine ja seadistamine FOP kutsekeskharidus statsionaarne MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: forvarderioperaatori 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr 6 Mooduli vastutaja: Mooduli õpetajad: Metsamasinate juhtimine ja seadistamine

Rohkem

Present enesejuhtimine

Present enesejuhtimine HHP 0020 SELF-MANAGEMENT 2007, Mare Teichmann, Tallinna Tehnikaülikool EDU = võimed x motivatsioon x võimalus Õppekorraldus 1. TTÜ õppehoonetes orienteerumine 2. AP-de valimise ja deklareerimise süsteem

Rohkem

RKP6072 Praktika II: osaluspraktika 5 EAP EKSAM Praktika eesmärgid: - luua eeldused seoste loomiseks teoreetiliste teadmiste ja praktika vahel ning sa

RKP6072 Praktika II: osaluspraktika 5 EAP EKSAM Praktika eesmärgid: - luua eeldused seoste loomiseks teoreetiliste teadmiste ja praktika vahel ning sa RKP6072 Praktika II: osaluspraktika 5 EAP EKSAM Praktika eesmärgid: - luua eeldused seoste loomiseks teoreetiliste teadmiste ja praktika vahel ning saada kogemus teoreetiliste teadmiste rakendamisest töökeskkonnas;

Rohkem

PÕLTSAMAA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS Põltsamaa nr 1-2/2018/28 Lustivere Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korraldus

PÕLTSAMAA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS Põltsamaa nr 1-2/2018/28 Lustivere Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korraldus PÕLTSAMAA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS Põltsamaa 28.06.2018 nr 1-2/2018/28 Lustivere Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lõike 1 punkti 34 ja 35 lõike 2, põhikooli-

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem