VILJANDI VABA WALDORFKOOLI P Õ H I K I R I KINNITATUD Üldkogu otsusega nr 1-4.1/1 p 1 1. Üldsätted 1.1. Erakooli nimi on Viljandi Vaba Waldor

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "VILJANDI VABA WALDORFKOOLI P Õ H I K I R I KINNITATUD Üldkogu otsusega nr 1-4.1/1 p 1 1. Üldsätted 1.1. Erakooli nimi on Viljandi Vaba Waldor"

Väljavõte

1 VILJANDI VABA WALDORFKOOLI P Õ H I K I R I KINNITATUD Üldkogu otsusega nr 1-4.1/1 p 1 1. Üldsätted 1.1. Erakooli nimi on Viljandi Vaba Waldorfkool (edaspidi Kool ja/või VVWK). Erakooli nimi inglise keeles on Free Waldorf School of Viljandi Kooli asukoht on Viljandi linn. Kooli aadress on Lutsu tn 3, Viljandi Viljandi Vaba Waldorfkool on Viljandi Vaba Waldorfkooli Ühingu (edaspidi Ühing ja/või Kooli pidaja) omandil põhinev alus-, põhi- ja keskharidust andev õppeasutus, mis tegutseb waldorfpedagoogika alusel VVWK juures tegutsevad ühe asutusena lasteaed, põhikool ja gümnaasium. VVWK juures võivad töötada vastavalt vajadustele ja võimalustele pikapäevarühmad, aine- ja huvialaringid Kooli õppe- ja asjaajamiskeel on eesti keel Kool tegutseb EV Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt kehtestatud korras välja antud tegevusloa (litsentsi), käesoleva põhikirja, Ühingu põhikirja ja waldorflasteaedade ja -koolide suhtes kehtiva seadusandluse alusel. 2. Kooli struktuur 2.1. Kooli pedagoogilist tööd juhib õpetajate kolleegium (edaspidi Kolleegium), kolleegiumi juhataja ja kooli juhataja Kooli majandus- ja õiguselu juhib Ühingu Eestseisus nõukogu ülesannetes 3. Kooli eesmärgid ja tegevuse põhialused 3.1. Kooli eesmärgiks on võimaldada koolieast noorematele lastele hoidu ja waldorfpedagoogikast lähtuva alushariduse ning kooliealistele lastele waldorfpedagoogikast lähtuva põhi- ja keskhariduse andmine, vaba tervikliku isiksuse kujundamine lähtuvalt lapse 1

2 arengu seaduspärasustest õpetust kasvatusest lahutamata. Kool teostab oma eesmärke kasvatajate, õpetajate ja lastevanemate koostöös Lasteaia osa tegutseb lastele vanuses kolmandast kuni seitsmenda eluaastani. Kõrvalekalded nimetatud vanusepiirest otsustab igal konkreetsel juhul kasvatajate kolleegium. Lasteaed tegutseb üldjuhul pere- ehk liitrühmadena. Kolleegiumi otsusel ja vastavalt tekkinud vajadustele võidakse moodustada erirühmi (erihooldust ja õpetust vajavatele lastele), sobitusrühmi (erivajaduste integreerimine), mille koosseisu ja arvsuhte määrab kolleegium Kooli osa on 9-klassiline põhikool ja 3-klassiline gümnaasium. Alates üheksandast klassist toimub õppetöö aineõpetuse alusel ja klassil on klassijuhataja. Kolleegiumi otsuse alusel võib õpetus toimuda ainesüsteemi põhiselt ka varasemas astmes. Kooli lõpetamine toimub seadusega ettenähtud korras. Kool võib kehtestada lisanõudeid vastavalt kehtivale õppekavale Õppeaasta kestab 1. septembrist järgneva aasta 31. augustini. Õppeaasta ja õppeperioodi kestuse, vaheajad ning õppetöökoormuse kehtestab Kolleegium vastavalt kehtivale õppekavale ning lähtudes vastavatest õigusaktidest. 4. Kolleegiumi juhataja 4.1. Kolleegiumi juhataja valib ametisse ja kutsub tagasi õpetajate kolleegium oma liikmete seast. Juhatajaks saab valida waldorfpedagoogilist töökogemust ja vastavat erialast väljaõpet omava isiku. Kolleegiumi juhataja ametist eemaloleku ajal asendab teda kõigi volitustega kolleegiumi juhataja asetäitja või Kolleegiumi otsuse alusel eriküsimustes Kolleegiumi otsuse alusel selleks määratud Kolleegiumi liige Kolleegiumi juhataja valitakse ametisse üheks õppeaastaks. Sama inimest võib valida kolleegiumi juhatajaks järjestikustel õppeaastatel piiramatu arv kordi Kolleegiumi juhataja pädevus ja ülesanded: juhataja juhib ja koordineerib pedagoogilist tööd koolis, hoolitseb kooli pedagoogilise arengu eest; juhib kolleegiumi tööd; esindab kooli pedagoogilistes küsimustes; kutsub kokku pedagoogilise töö korraldamiseks koosolekuid ja nõupidamisi. 5. Kooli juhataja 2

3 5.1. Kooli juhataja valib õpetajate kolleegium oma liikmete seast ning ta kinnitatakse ametisse Kooli nõukogu poolt, kes sõlmib temaga tähtajatu töölepingu õigusaktides sätestatud korras. Kooli juhatajaks võib tööle võtta küllaldast waldorfpedagoogilist väljaõpet ja juhtimiskogemust omava isiku. Kooli juhataja kutsub ametist tagasi Kooli nõukogu Kolleegiumi ettepaneku alusel Kooli juhataja ülesanded ja pädevused: esindab Kooli avalikkuse ees; vastavalt Kolleegiumi ettepanekule otsustab õpilaste Kooli vastuvõtmise ja samuti Koolist välja arvamise; hoolitseb Kooli üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest; annab kord kuue kuu jooksul Kooli nõukogule ülevaate Kooli majanduslikust seisundist ja õppemaksudest laekunud raha kasutamisest; teatab nõukogule viivituseta Kooli majandusliku seisundi olulisest halvenemisest; teatab nõukogule viivituseta järelevalveorgani tehtud ettekirjutustest; vastutab Kooli administratiivse ja majandusalase töö eest. 6. Kooli nõukogu 6.1. Kooli nõukogu ülesandeid täidab Ühingu eestseisus, mille koosseis valitakse Ühingu üldkogu poolt. Kooli nõukogusse on õigus kandideerida kõigil Ühingu liikmeil vastavalt Ühingu põhikirjas sätestatud eestseisuse valimise korrale. Kooli nõukogu valitakse lihthäälteenamusega ja tähtajaga üheks aastaks Nõukogu on maksimaalselt kümneliikmeline. Nõukogusse kuulub lasteaia ja kooli lapsevanemate esindus, kes moodustavad nõukogu koosseisust vähemalt ühe viiendiku. Õpetajate esinduse valib ja delegeerib nõukogusse õpetajate kolleegium üldkoosoleku poolt määratud arvus, kuid vähemalt 1/5 nõukogu koosseisust Nii Ühingu üldkogul kui Kolleegiumil on õigus oma otsuse alusel nende poolt valitud liikmed nõukogust igal ajal sõltumata põhjusest tagasi kutsuda. Tagasikutsumine otsustatakse üldkogus lihthäälteenamusega, Kolleegiumis konsensuse alusel Nõukogu liikmed valivad endi seast nõukogu esimehe ja tema asetäitja, kes koordineerib ja juhib nõukogu tööd. 3

4 6.5. Nõukogu esimees esindab Kooli nõukogu ja Kooli avalikkuse ees nõukogu pädevuses olevates küsimustes Nõukogu on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt pooled nõukogu liikmetest, sealhulgas Ühingu esimees või aseesimees ja pedagoogide esindaja. Nõukogu koosolekuid protokollitakse Kooli nõukogu ülesanded ja pädevus: esitab Ühingule eelnevalt kooskõlastatuna Kooli põhikirja muutmise ettepanekud; koostab Kooli arengukava kolleegiumiga kooskõlastatult; kuulab ära kooli juhataja iga-aastase Kooli arengukava täitmise ja töö ülevaate; kuulab ära kooli juhataja ülevaate Kooli eelarve, Kooli pidaja majandusaasta aruande ja vahearuannete kohta; annab seisukoha teistes küsimustes, mis erakooliseaduse ja Kooli põhikirja alusel kuuluvad tema pädevusse. 7. Kolleegium 7.1. Kolleegium on Kooli pedagoogilist tööd juhtiv kollegiaalne otsustusorgan Koolil on õigus kooli ja lasteaia pedagoogilise tegevuse paremaks juhtimiseks moodustada eraldi lasteaia õpetajate ja kooliõpetajate kolleegium, vajadusel ühisküsimuste otsustamiseks korraldada ühiskolleegiume Kolleegiumil on õigus moodustada internne kolleegium Kolleegium valib konsensusliku otsuse alusel endi seast kooli kui ka kolleegiumi juhataja ning kolleegiumi juhataja asetäitja. Kolleegiumi juhataja ja tema asetäitja valitakse tähtajaga üheks õppeaastaks ning sama inimest võib tagasi valida piiramatu arv kordi Kolleegiumisse kuuluvad kõik koolis ja lasteaias töötavad õpetajad ja pedagoogiline abipersonal. Kui inimene ei tööta põhikohaga Viljandi Vabas Waldorfkoolis, võib teda liikmelisusest vabastada (avalduse alusel). Igal sügisel tuleb liikmelisust kinnitada Liikmelisus algab töösuhte algamise päevast ja lõpeb töösuhte lõppemisega Kolleegiumi konverents toimub üks kord nädalas. Vaheaegadel ja kolleegiumi päeva sattumisel riiklikele pühadele otsustatakse kolleegiumi kokkukutsumine vastavalt vajadusele Kolleegium võtab otsuseid vastu konsensuse alusel. Kolleegium on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt 3 Kolleegiumi liiget. Kolleegiumi otsuseid protokollitakse Kolleegiumi otsused on õpetajatele ja õpilastele täitmiseks kohustuslikud. 4

5 7.10. Kolleegium võib moodustada töögruppe ning teha nõukogule ettepanekuid kaasata eksperte ja nõustajaid erinevate pedagoogiliste küsimuste lahendamiseks; Kolleegiumil on õigus kaasata lapsevanemaid töögruppidesse ja pedagoogiliste küsimuste lahendamisse Kolleegium lähtub töös Kooli pidaja kinnitatud eelarvest. Majanduselu puudutavates küsimustes võetakse otsused vastu eelnevalt Ühinguga kooskõlastatult Kolleegium teeb ettepanekuid nõukogule Kooli põhikirja ja arengukava muutmiseks ja muudes Kooli arengusse puutuvates küsimustes. 8. Kolleegiumi pädevus 8.1. Juhib kooli ja lasteaia õppekasvatustööd, korraldab töö- ja õppekava täitmist Koostab kooli ja lasteaia õppekava ja esitab nõukogule nende muudatusettepanekud Kinnitab Kooli tööplaanid ja Kooli kodukorra Koostab ning võtab vastu lasteaia tegevus- ja päevakava, vaheajad lasteaia töös, lasteaia töökorralduse alused. Tegevus- ning päevakava kinnitab kooli juhataja Võtab vastu lasteaia lapse lasteaeda vastuvõtu korra Koostab tunniplaani Moodustab töögruppe lapse kooli / lasteaeda/ vastuvõtmiseks ja vajadusel lapse ja lapse vanematega arenguvestluste ja koolikäitumise analüüsimiseks Teeb ettepanekuid kooli juhatajale lapse vastuvõtmiseks Kooli, samuti Koolist väljaarvamise kohta. Ilma klassiõpetaja seisukohata ei ole kolleegiumil õigus nimetatud küsimuses otsust vastu võtta Teeb koostööd ja organiseerib pedagoogilist tööd lastevanematega, korraldab lastevanemate koosolekuid, õppe- ja nõupäevi, loenguid, seminare jmt Teeb ettepanekuid kooli uue pedagoogilise kaadri leidmiseks Vastutab pedagoogide korralise täiendõppe toimumise eest ja peab selle üle arvestust Organiseerib seminare, loenguid, teeb koostööd teiste waldorfkoolide ja lasteaedade kolleegiumitega ning waldorfpedagoogiliste seminaridega, Eesti Vabade Waldorfkoolide ja - lasteaedade Ühendusega jne Määrab Kooli esindajad avalikel üritustel ja esinemiseks ajakirjanduses, kui see on seotud Kooli ja Kooli pedagoogikat tutvustavate ja kolleegiumi pädevuses olevate küsimustega, otsustab osalemise koolidevahelistel olümpiaadidel, konkurssidel ja näitustel; Osaleb üldises pedagoogilises elus koostöös teiste haridusasutuste ja -organitega. 9. Õpilaste kooli vastu võtmine 9.1. Lapse eelregistreerimine Kooli toimub lapsevanema või seda asendava isiku (edaspidi lapsevanem) suulise avalduse alusel. 5

6 9.2. Lapse vastuvõtmise Kooli otsustab kooli juhataja kolleegiumi ettepanekul. Vastuvõtu otsuse aluseks on kolleegiumi poolt moodustatud vastuvõtukomisjoni vestlus lapse ja lapsevanematega, lapsevanema kirjalik avaldus, eelregistreerimise järjekord ja (kooli puhul) lapse kooliküpsus Järjekorra alusel on Koolil õigus eelisjärjekorras võtta vastu laps, kelle õed-vennad käivad samas koolis/ lasteaias või on selle lõpetanud, kelle vanemad on kooli ja waldorfpedagoogika valinud oma eelistuseks sisulistest kriteeriumidest lähtudes ja kes on oma tegevusega Kooli arengule oluliselt kaasa aidanud Õpilase kandideerimiseks Kooli õpilaseks esitab õpilase lapsevanem: kirjaliku avalduse; lapse sünnitunnistuse; oma isikut tõendava dokumendi; lapse tervisekaardi Lasteaiarühmade ja klassikomplektide täituvuse otsustab Kolleegium Laps loetakse Kooli vastuvõetuks Ühingu ja lapsevanema vahelise lepingu sõlmimisega. 10. Õpilase koolist välja arvamine, kooli lõpetamine Lapsevanemal on õigus laps Koolist ära võtta. Lapsevanem informeerib lapse lahkumisest kooli juhatajat kolm kuud ette Õpilase arvab Koolist välja kooli juhataja kolleegiumi ettepanekul Õpilane arvatakse Koolist välja: lapsevanema taotluse alusel; kui õpilane on asunud haridust omandama teises koolis; kui Koolis ei viida õpinguid läbi klassis, kus õpilane peaks õpinguid jätkama; Kolleegiumi motiveeritud taotluse alusel, juhtudel, kui õpilane oma käitumisega ohustab teiste turvalisust Koolis või rikub korduvalt kodukorda või vajab arenguks ja osalemiseks sotsiaalses elus erivajadustega lastele mõeldud eritingimusi; Kolleegiumi motiveeritud taotluse alusel, kui õpilane puudub mõjuva põhjuseta õppetundidest ning seetõttu ei ole Koolil võimalik tagada tema poolt õppekavaga ettenähtu omandamine ega kanda tema arengu eest vastutust; Kooli lõpetamisel; 6

7 õpilase surma korral Põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamisel peab õpilane täitma Kooli õppekavaga kehtestatud nõuded Haridust tõendavaid dokumente annab Kool välja Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt kehtestatud vormis ja korras. 11. Õppe- ja kasvatustöö korraldus lasteaias Õppe- ja kasvatustöö korralduse aluseks lasteaias on Kolleegiumi poolt esitatud ja Ühingu üldkoosoleku poolt kinnitatud lasteaia õppekava ja arengukava Lasteaed töötab päevarühmades ja tegutseb alaliselt Lasteaia lahtioleku ajad ja tööaja režiimi kinnitab Kolleegiumi juhataja oma otsusega Kolleegiumi ettepaneku alusel ja lähtudes lastevanemate vajadustest ja Ühingu võimalustest. 12. Õppetöö korraldus koolis Õppe- ja kasvatustöö aluseks on VVWK õppekavad Kool töötab viiepäevase töönädalaga, õppetöökoormuse ja tundide arvu kehtestab kolleegium vastavalt kehtivale õppekavale ja seadusandlusele Koolis on nii statsionaarne kui mittestatsionaarne õppevorm Õppetöö toimub kahe tunni pikkuse põhitunni ja ühe tunni pikkuste ainetundide vormis. Tundide vahel on vahetunnid, mille kestus ei ole väiksem kui kümme minutit Põhiainetes toimub õppetöö epohhiviisiliselt. Epohhi pikkuse otsustab õpetaja klassi võimeid ja õppeaine vajadusi arvestades vastavalt õppekavale ja tööplaanidele Kuni 8. klassini õpetab põhiaineid valdavalt klassiõpetaja. Teisi õppeaineid võib anda klassiõpetaja või eriala õpetajad. Alates 9. klassist õpetavad kõiki aineid üldjuhul aineõpetajad Koolis õpetatakse vähemalt kaht võõrkeelt. Fakultatiivselt võib õpetada usuõpetust, täiendavaid võõrkeeli, kunsti, muusikat ja muud. Nimetatud valikõppeainete õpetamise otsustab õpetajate kolleegium, arvestades ka lapsevanemate arvamusi Hindelist hindamist õppetöös ei toimu. Õpitulemuste kirjeldamiseks kasutatakse lapse töö ja arengu kirjalikku iseloomustust, mis väljastatakse üldjuhul iga õppeaasta lõpul. Hindelisi 7

8 tunnistusi väljastatakse alates 9. klassist ning gümnaasiumiastmes või kui õpilane asub õppima teise kooli Õppeaasta jooksul on õppetöös vähemalt viis vaheaega, mille kestuse ning alguse ja lõpu tähtajad on kooskõlas riiklikult määratud aegadega, juhul kui kolleegium ja nõukogu ei otsusta teisiti. Kolleegium on kohustatud nimetatud tähtajad vanematele teatavaks tegema õppeaasta alguses, hiljemalt esimese õppeveerandi jooksul. Kool algab üldjuhul septembri alguses. Õppeaasta kestab 1. septembrist järgmise aasta 31. augustini Gümnaasiumis on õppeaine arvestuslikuks ühikuks kursus, õpilase arvestuslik minimaalne õppekoormus gümnaasiumi jooksul on 96 kursust ning 1 kursus on 35 õppetundi. Kolleegium võib muuta nii kursuste arvu kui ka nende pikkust, kuid seeläbi ei tohi väheneda gümnaasiumi summaarne õppetundide arv allapoole arvestuslikku miinimumi. Eelkõige on soovitav kursuste pikkust vähendada või suurendada nii, et kursuse läbimiseks vajaliku õppetsükli pikkus oleks arvestatav täisnädalates Lastevanemate koosolekud toimuvad vähemalt kaks korda aastas Traditsiooniliselt peetakse Koolis õpilaste kontsertesinemisi, samuti üldlevinud ja rahvuslikke pühasid nagu mihkli-, mardi- ja kadripäev, jõulud, vastlapäev, ülestõusmispüha. 13. Koolis toimuva õppekavavälise tegevuse korraldamise alused Kool võib korraldada õppekavavälist tegevust, milles osalemine ja mille kaasrahastamine toimub õpilase ja tema vanema nõusolekul Õppekavavälises tegevuses kasutatakse erinevaid õppevorme ja -meetodeid, sealhulgas ringid ja stuudiod Õppekavavälist tegevust kajastatakse Kooli päevakavas ja selle korraldamisel lähtutakse Kooli kodukorrast Kool võib osutada järgmisi teenuseid: Kooli kasutuses oleva vara üürimine ja rentimine; Pedagoogilise tegevusega seotud ürituste ja koolituste korraldamine toitlustamine; pikapäevarühma teenus Teenuste osutamise eest võtab Kool tasu Kooli pidaja poolt kehtestatud teenuste hinnakirja alusel. 8

9 14. Lasteaia lapsed ja lastevanemad Lastel on õigus saada õppekavades ettenähtu omandamiseks pedagoogidelt abi Lastel on õigus tasuta kasutada lasteasutuse ruume ja rajatisi ja saada ainelist abi selleks eraldatud summadest ja fondidest Lastevanematel on õigus valida vabalt oma soovile vastav lasteasutus ja tuua laps lasteaeda ja viia sealt ära vanematele sobival ajal lasteasutuse päevakava järgides; nõuda vajalike tingimuste loomist laste mitmekülgseks arenguks ja kasvamiseks, aidates ise kaasa nende tingimuste loomisele Laste kasvatamist, õpetamist, samuti päevakava või töörežiimi puudutavate vaidluste lahendamiseks pöördub lapsevanem Kolleegiumi juhataja või nõukogu poole Lapsevanemad on kohustatud tasuma lisaks Ühingu liikmemaksule (õppemaksule) igakuiselt laste toitlustustasu. 15. Kooliõpilaste õigused ja kohustused Õpilastel on kohustus regulaarselt osa võtta õppetööst ja mitte takistada õppetöö läbiviimist oma käitumisega või muul viisil Õpilased on kohustatud täitma Kooli kodukorda, hoidma Kooli vara ja õppevahendeid, mille rikkumise korral on Kolleegiumi juhatajal ja nõukogul õigus nõuda endise olukorra taastamist õpilase vanematelt või neid asendavatelt isikutelt nende omavahendite arvelt või nõuda neilt õiglast hüvitust Õpilastel on õigus klassivälises tegevuses tasuta kasutada Kooli ruume, rajatisi, õppevahendeid, väljakuid Õpilastel on õigus ühineda ringidesse, klubidesse, asutada stuudioid, mille eesmärgid ja tegevus ei ole vastuolus Kooli ja kodu kasvatustaotlustega, moodustada õpilasühendusi koolielu küsimuste arutamiseks ja lahendamisele kaasa aitamiseks Õpilastel on õigus esitada avaldusi ja ettepanekuid Kolleegiumile kooli töö paremaks korraldamiseks; Tunnustused ja karistused õpilastele määrab igal konkreetsel juhul õpetaja õpilase iga, tema arengu vajadusi ja üldtunnustatud eetikanorme arvestades. 16. Esimese õpilasesinduse valimise kord, õpilaskonna poolt õpilasesinduse põhimääruse heakskiitmise kord 9

10 16.1. Kooli õpilased moodustavad õpilaskonna Õpilaskonnal on õigus valida õpilasesindus, kes esindab õpilaskonda õpilasesinduse põhimääruses sätestatud pädevuse piires koolisisestes suhetes ning suhetes teiste organisatsioonide, asutuste ja isikutega. Õpilasesindus lähtub oma tegevuses õpilaste huvidest, vajadustest, õigustest ja kohustustest Õpilasesinduse valimise õigus on kõikidel Kooli õpilastel. Esimese õpilasesinduse valimised korraldab kooli juhataja Esimene õpilasesindus valitakse õpilaskonna üldkoosolekul. Koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt 2/3 õpilaskonnast. Kui õpilaskonna üldkoosolek ei ole otsustusvõimeline, kutsub kooli juhataja hiljemalt järgmisel poolaastal kokku uue üldkoosoleku Õpilasesinduse liikmete arvu otsustab õpilaskonna üldkoosolek lihthäälteenamusega. Õpilasesinduse liikmete valimiseks on igal üldkoosolekul osalejal õpilasesinduse liikmete arvule vastav häälte arv. Õpilasesinduse liikmeteks valitakse koosolekul enam hääli saanud õpilased Kui esimene õpilasesindus on valitud, koostab õpilaskond kooli juhataja määratud koolitöötaja abil õpilasesinduse põhimääruse. Õpilasesinduse põhimäärus ja selle muudatused kiidetakse heaks õpilaskonna üldkoosolekul, mis on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt 2/3 õpilaskonnast. Õpilasesinduse põhimäärus kiidetakse heaks lihthäälteenamusega. 17. Lasteaia ja kooli õpetajad ja teised töötajad Õpetajate, kaastöötajate õigused ja kohustused ning vastutus määratakse kindlaks nendega sõlmitavas töölepingus, töökorralduse reeglites ja käesolevas põhikirjas Õpetajatel on õigus ja kohustus osaleda kolleegiumi töös ning koolielu puudutavate otsuste langetamisel Lasteaia ja Kooli õpetajad järgivad oma pedagoogilises tegevuses waldorfpedagoogika metoodikat ja on kohustatud teostama sellealast enesetäiendamist Kooli töötajad võetakse tööle töölepingu alusel, mis sõlmitakse ja lõpetatakse Viljandi Vaba Waldorfkooli Ühingu ja töövõtja vahel Ühingu eestseisuse/nõukogu poolt Kolleegiumi ettepanekul Õpetajatele makstakse töötasu tunnitasu alusel, mis on kooskõlas riiklikult kehtestatud töötasu alammääraga (EV määrus). Pedagoogilise personali töötasu võib Kolleegium eelarve piires ümber jagada ja muuta ning kõrvale kalduda üldkehtivast tarifikatsiooni ja 10

11 koormusnormidest, lähtudes majandusliku vendluse põhimõtetest ja konkreetsetest sotsiaalsetest vajadustest. Eelnimetatud ümberjagamist võib teostada niivõrd, kui see ei ole vastuolus kehtivate õigusaktidega Õpetajad ja teised töötajad on kohustatud hoidma saladuses neile nende töö ja tegevuse tulemusena, kas läbi lapse või muul viisil teatavaks saanud isiklikku teavet lapse ja tema perekonna kohta, samuti nende sotsiaalse olukorra kohta lähtudes Eesti Vabariigi seadustest ja üldkehtivast eetikast Õpetajad on kohustatud andma teavet kohalikule sotsiaal- või eestkoste organile, kui on selgunud, et lapse kodune kasvukeskkond on ebarahuldav või kui laps on kehalise, emotsionaalse või seksuaalse väärkohtlemise ohver Õpetajad loovad tingimused laste kasvatamiseks, õpetamiseks ja arendamiseks vastastikusel lugupidamisel ja üksteise mõistmisel põhinevas koostöös laste ja lastevanematega ja nõustavad lapsevanemaid pedagoogilistes küsimustes Õpetajad vastutavad lapse elu ja tervise eest ning turvalisuse eest lapse Koolis viibimise ajal Õpetajad tagavad kehtiva õppekava, tegevus- ja päevakava järgimise ja täitmise Teised töötajad tagavad Kooli majandusliku teenindamise, pedagoogide abistamise ja häireteta töö, laste tervisliku toitlustamise Kaastöötajatel on õigus teha Kolleegiumile ja nõukogule ettepanekuid ja taotlusi Kooli elu paremaks korraldamiseks ja Kooli eesmärkide paremaks saavutamiseks Kaastöötajatel on õigus ametialasele ja Kooli eesmärkidega seotud täiendkoolitusele Õpetajad ja teised töötajad tagavad Ühingu vara säilimise ja selle taastamise ja täiendamise ning jälgivad Kooli territooriumi, ruumide ja sisseseadete seisukorda, töökaitse ja tuleohutuse vahendite korrasolekut, edastavad koheselt rikkumiste või puuduste korral informatsiooni Ühingu eestseisusele ja rakendavad ise abinõusid kooli huvide kaitseks ja võimaliku kahju ärahoidmiseks või selle vältimiseks. 18. Õppemaks Kooli õppemaksu, õppemaksust vabastamise ja maksusoodustuste korra kehtestab Ühingu üldkogu. Õppemaksu miinimummäära algavaks õppeaastaks kehtestab Ühing enne õppeaasta algust. Õppemaksu suurust võib tõsta erakooliseaduses ettenähtud määras Lapsevanemad tasuvad õppemaksu Ühingu ja lapsevanema vahel sõlmitud lepingu alusel. 11

12 18.3. Ühing võib kokkuleppel lapsevanemaga sõlmida lepingu miinimummäärast kõrgema õppemaksumäära tasumiseks. Kehtivast õppemaksust kõrgendatud määra tasumata jätmisel ei arvestata nimetatud summalt viivist ega rakendata muid sanktsioone, selle sissenõudmiseks Perekonna teise Ühingu lasteaias või koolis käiva lapse eest on õppemaks 10 % alandatud, kui pooled ei lepi lepingus kokku täisõppemaksu tasumises. Alates kolmandast lapsest on õppemaks 20 % alandatud, mis kehtib ka iga järgneva lapse kohta, kui pooled ei lepi lepingus kokku täisõppemaksu tasumises Õppemaksust ja muud tehtavad soodustused otsustab Ühingu eestseisus / kooli nõukogu lapsevanema kirjaliku avalduse alusel. Nõukogul on õigus küsida Kolleegiumi ja last õpetavate õpetajate nõuandvat arvamust nimetatud küsimuses. Otsus tehakse soovitavalt hiljemalt 2 nädalat enne õppeaasta algust, nõukogu nõudel tuleb lisada tõendid pere / leibkonna sissetulekute kohta. Soodustuste määramisel arvestatakse õpilase pere majanduslikku olukorda, õpilase õpimotivatsiooni ja tema vanemate koostööd ja kaasabi Kooli elu korraldusele ja arengule Enne järgnevaks õppeaastaks soodustuse avalduse esitamist peab lapsevanem likvideerima eelnevad õppemaksuvõlad või sõlmima kokkuleppe nende graafikujärgseks tasumiseks. Ajutise makseraskuse korral alandatakse avalduse alusel õppemaksu kuni 3 kuuks Lasteaias on maksimaalne soodustuse määr 25 % ( tasumisele kuulub 75 % kehtestatud õppemaksust). Koolis on maksimaalne soodustuse määr 50 % ( tasumisele kuulub 50 % kehtestatud õppemaksust). Erandkorras võib kooli nõukogu kõrvale kalduda eelnimetatud määradest ja lähtudes konkreetsetest asjaoludest määrata väiksema õppemaksu. Õppetoetusi ei maksta. 19. Majandamise ja asjaajamise alused Koolil on oma eelarve. Kooli eelarve koostab, selle täitmist korraldab ja selle üle peab majandusarvestust kooli pidaja Kooli eelarve tulud moodustavad õppetasudest, eraldistest riigi- ja valla või linna eelarvest, laekumistest eraõiguslikelt juriidilistelt isikutelt, annetustest ning käesolevas põhikirjas sätestatud kooli õppekavavälisest tegevusest saadud tuludest Kooli pidaja korraldab Kooli majandamist lahus Kooli pidaja teiste asutuste ja ettevõtete majandamisest Kooli asjaajamine tugineb Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud Asjaajamiskorra ühtsetele alustele. 12

13 19.5. Õppe- ja kasvatustegevuse alaste kohustuslike dokumentide täitmisel ja hoidmisel lähtub Kool haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud koolide õppe- ja kasvatatusalastes kohustuslikes dokumentides esitatavate andmete ning dokumentide täitmise ja pidamise korrast. 20. Lõppsätted Järelevalvet Kooli tegevuse üle teostatakse seadusandluses ette nähtud korras Ühingul on õigus teha järelevalveorganitele ettepanekuid, et järelevalve ja kontrolli teostamisele, mis puudutab õppekavade täitmist ja pedagoogilist tööd, kaasatakse waldorfpedagoogikas kompetentseid eksperte Kooli tegevus lõpetatakse seaduses ette nähtud alustel ja korras või Ühingu üldkoosoleku otsusel, kui selle poolt hääletab kolm neljandikku Ühingu üldkoosolekul kohalviibivatest liikmetest Kooli tegevuse saab lõpetada üldjuhul pärast jooksva õppeaasta lõppu ja sellest teatatakse õpilastele, lastevanematele, õpetajatele ja kaastöötajatele, kohaliku omavalitsuse täitevorganile, kohalikele haridusorganitele ja EV Haridus- ja Teadusministeeriumile ette mitte vähem kui neli kuud Kooli põhikirja muudetakse Ühingu üldkogu otsusega. Põhikirja muudatused peavad olema vastu võetud vähemalt kahe kolmandiku (2/3) kohal viibivate liikmete häälteenamusega. Üldkogu on otsustusvõimeline vähemalt ühe kolmandiku põhiliikmete osavõtul Põhikirjas reguleerimata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigi seadusandlusest. Põhikirja redaktsioon on vastu võetud Viljandi Vaba Waldorfkooli Ühingu üldkogu otsusega 12. veebruaril a. 13

(Microsoft Word - Mihkli Kooli p\365hikiri 2015.doc)

(Microsoft Word - Mihkli Kooli p\365hikiri 2015.doc) Läbi arutatud õppenõukogu koosolekul 30.01.2015 nr.3 Läbi arutatud MTÜ Imastu Kooli Seltsi üldkoosolekul 23.03.2015 nr. 15 KEHTESTATUD MTÜ Imastu Kooli Seltsi juhatuse otsusega 23.03.2015 nr.54 Imastu

Rohkem

KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse

KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 35 lg 2, põhikooli ja gümnaasiumiseaduse 66 lg 2 alusel.

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

Väljaandja: Põltsamaa Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse

Väljaandja: Põltsamaa Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse Väljaandja: Põltsamaa Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 01.01.2016 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 08.07.2018 Avaldamismärge: RT IV, 29.12.2015,

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

PÕLTSAMAA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS Põltsamaa nr 1-2/2018/28 Lustivere Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korraldus

PÕLTSAMAA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS Põltsamaa nr 1-2/2018/28 Lustivere Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korraldus PÕLTSAMAA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS Põltsamaa 28.06.2018 nr 1-2/2018/28 Lustivere Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lõike 1 punkti 34 ja 35 lõike 2, põhikooli-

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

Väljaandja: Kohtla-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 76, 940 Kohtla-Järve Ühisgümnaasiumi põhimääru

Väljaandja: Kohtla-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 76, 940 Kohtla-Järve Ühisgümnaasiumi põhimääru Väljaandja: Kohtla-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 76, 940 Vastu võetud 29.03.2006 nr 25 Määrus kehtestatakse põhikooli ja gümnaasiumiseaduse 12 lg

Rohkem

MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste

MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste ja juriidiliste isikute iseseisev kasumit mitte taotlev

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1. Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk 20.11.2012 nr 32/1.1-6 1.1. Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.1.1. Põhikooli ja gümnaasiumiseadus 18. Vastu võetud

Rohkem

HARIDUSLEPING NR. OÜ Garant Sport (Erakool Garant), registrikood , mida esindab juhatuse liige Yulia Lemberg (edaspidi: Erakool) ja lapse sead

HARIDUSLEPING NR. OÜ Garant Sport (Erakool Garant), registrikood , mida esindab juhatuse liige Yulia Lemberg (edaspidi: Erakool) ja lapse sead HARIDUSLEPING NR. OÜ Garant Sport (Erakool Garant), registrikood 11877858, mida esindab juhatuse liige Yulia Lemberg (edaspidi: Erakool) ja lapse seadusliku esindaja ees- ja perekonnanimi..., isikukood...

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Põhimäärus

Põhimäärus aa JÕHVI VALLAVOLIKOGU 3. KOOSSEISU 16. ISTUNGI MÄÄRUS Jõhvis 18. novembril 2014 nr 31 Jõhvi Põhikooli põhimäärus Määrus antakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 66 lõike 2 alusel ning lähtudes kohaliku

Rohkem

Tartu 2016

Tartu 2016 Tartu 2016 Inspektori käsiraamat. Järelevalve korraldusest õppeasutustes. Käesoleva kogumiku eesmärgiks on koondada abimaterjal järelevalve korraldamiseks ja läbiviimiseks 2016/2017. õppeaastal. Järelevalve

Rohkem

Väljaandja: Haridus- ja teadusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivu

Väljaandja: Haridus- ja teadusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivu Väljaandja: Haridus- ja teadusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.06.2016 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv Avaldamismärge: RT I, 25.06.2016,

Rohkem

Lisa 1 KINNITATUD direktori käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpe

Lisa 1 KINNITATUD direktori käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpe Lisa 1 KINNITATUD direktori 06.10.2017 käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpetamise tulemuslikkusest koolis ning suunata eksami

Rohkem

VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp Kooso

VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp Kooso VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr. 12 05.12.2016. Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp 18.50 Koosoleku toimumise koht: Vastseliina Gümnaasium Koosoleku

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja kinnitamine 1. Kinnitan täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste

Rohkem

Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikool TERVIKTEKST Vastu võetud Tallinna Tehnikaülikooli kuratooriumi 21.10.2016 määrusega nr 1 Kinnitatud Tallinna Tehnikaülikooli kuratooriumi 21.12.2016 otsusega nr 9 Muudetud Tallinna Tehnikaülikooli kuratooriumi

Rohkem

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 37 lg 5 alusel. Mäetaguse Põhikooli

Rohkem

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOLI KÜBERNEETIKA INSTITUUDI

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOLI  KÜBERNEETIKA INSTITUUDI VASTU VÕETUD KINNITATUD TTÜ KübI nõukogu 08.02.2007. a TTÜ nõukogu 19.06.2007. a otsusega nr 112 otsusega nr 64 REDAKTSIOON TTÜ KübI nõukogu 31.05.2007. a otsusega nr 120 REDAKTSIOON TTÜ KübI teadusnõukogu

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx ORCA SWIM CLUB MTÜ ÜLDTINGIMUSED 1. LEPING 1.1. Leping sõlmitakse ORCA SWIM CLUB MTÜ (edaspidi Ujumisklubi) ja täisealise Ujuja või alaealise Ujuja (edaspidi ühiselt nimetatud Ujuja) lapsevanema või muu

Rohkem

MAARDU KUNSTIDE KOOLI PÕHIMÄÄRUS

MAARDU KUNSTIDE KOOLI PÕHIMÄÄRUS 1. Reguleerimisala MAARDU KUNSTIDE KOOLI PÕHIMÄÄRUS 1. peatükk ÜLDSÄTTED LISA Maardu Linnavolikogu 29.aprill 2008 määrusele nr 162 Maardu Kunstide Kooli (edaspidi kool) põhimäärus (edaspidi põhimäärus)

Rohkem

Õppekorralduseeskirja lisa nr 9 Õppetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitter

Õppekorralduseeskirja lisa nr 9 Õppetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitter Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitteriiklike toetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord I Õppetoetused 1. Üldsätted 1.1. Kord põhineb õppetoetuste ja õppelaenuseadusel

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande

Rohkem

Lisa 1_õiend

Lisa 1_õiend Lisa 1 KINNITATUD Haridus- ja teadusministeeriumi kantsleri käskkirjaga Räpina Ühisgümnaasiumi haldusjärelevalve õiendi kinnitamine ÕIEND TEMAATILISE JÄRELEVALVE TEOSTAMISE KOHTA RÄPINA ÜHISGÜMNAASIUMIS

Rohkem

Tartu Noortekoori kodukord 1. Üldsätted 1.1. Tartu Noortekoori (edaspidi TNK) tegevuse eesmärk on toetada kultuurilisi huvisid ning rahvuskultuuri tra

Tartu Noortekoori kodukord 1. Üldsätted 1.1. Tartu Noortekoori (edaspidi TNK) tegevuse eesmärk on toetada kultuurilisi huvisid ning rahvuskultuuri tra Tartu Noortekoori kodukord 1. Üldsätted 1.1. Tartu Noortekoori (edaspidi TNK) tegevuse eesmärk on toetada kultuurilisi huvisid ning rahvuskultuuri traditsioonide säilimist, anda muusikaalaseid oskusi ja

Rohkem

MAAVANEMA KORRALDUS Pärnu Mai Kooli haldusjärelevalve õiendi kinnitamine 03. jaanuar 2017 nr 1-1/17/2 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 87 lõigete 1 ja

MAAVANEMA KORRALDUS Pärnu Mai Kooli haldusjärelevalve õiendi kinnitamine 03. jaanuar 2017 nr 1-1/17/2 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 87 lõigete 1 ja MAAVANEMA KORRALDUS Pärnu Mai Kooli haldusjärelevalve õiendi kinnitamine 03. jaanuar 2017 nr 1-1/17/2 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 87 lõigete 1 ja 4 alusel : 1. Kinnitan Pärnu Mai Kooli haldusjärelevalve

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

Väljaandja: K-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2003, 66, 1539 SA Kohtla-Järve Haigla ja SA Puru Haigla ü

Väljaandja: K-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2003, 66, 1539 SA Kohtla-Järve Haigla ja SA Puru Haigla ü Väljaandja: K-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2003, 66, 1539 Vastu võetud 07.05.2003 nr 16 Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999,

Rohkem

Microsoft Word - Muud JUHENDID

Microsoft Word - Muud JUHENDID KUTSE ANDMISE KORDA TÄIENDAVAD JUHENDID A. KUTSEKOMISJONI TEGUTSEMISKORD 1.1. Treeneritele kutse andmise õigus on Kutseseaduses sätestatud korra alusel Eesti Olümpiakomiteel (edaspidi EOK). EOK on kutse

Rohkem

SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused ( klass) Lastevanemate koosolek (eelkool) kell kooli aulas Tervisepäev (

SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused ( klass) Lastevanemate koosolek (eelkool) kell kooli aulas Tervisepäev ( SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused (1.-12. klass). 04.09. Lastevanemate koosolek (eelkool) kell 17.00 kooli aulas. 07.09. Tervisepäev (1.-12. klass). 10.-14.09 Lastevanemate üldkoosolekud

Rohkem

Mittetulundusühingu Eesti Reservohvitseride Kogu Põhikiri Mittetulundusühingu Eesti Reservohvitseride Kogu (edaspidi: Kogu) põhikiri on kinnitatud 22.

Mittetulundusühingu Eesti Reservohvitseride Kogu Põhikiri Mittetulundusühingu Eesti Reservohvitseride Kogu (edaspidi: Kogu) põhikiri on kinnitatud 22. Mittetulundusühingu Eesti Reservohvitseride Kogu Põhikiri Mittetulundusühingu Eesti Reservohvitseride Kogu (edaspidi: Kogu) põhikiri on kinnitatud 22. juunil 1997. a. Võrus sõlmitud asutamislepinguga.

Rohkem

J. V. Veski nimelise Maarja Põhikooli põhimäärus Õpilasesindus on andnud arvamuse a. Hoolekogu on andnud arvamuse a. Õppenõukogu

J. V. Veski nimelise Maarja Põhikooli põhimäärus Õpilasesindus on andnud arvamuse a. Hoolekogu on andnud arvamuse a. Õppenõukogu J. V. Veski nimelise Maarja Põhikooli põhimäärus Õpilasesindus on andnud arvamuse 06.01.2015.a. Hoolekogu on andnud arvamuse 29.01.2015.a. Õppenõukogus läbiarutatud ja arvamus antud 30.01.2015.a. J.V.

Rohkem

KINNITATUD Vasta Kooli direktori kk /01 VASTA KOOLI ÕPILASTE VASTUVÕTU NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD Alus: Haridus- ja

KINNITATUD Vasta Kooli direktori kk /01 VASTA KOOLI ÕPILASTE VASTUVÕTU NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD Alus: Haridus- ja KINNITATUD Vasta Kli direktri kk 26.06..2018 14-2/01 VASTA KOOLI ÕPILASTE VASTUVÕTU NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD Alus: Haridus- ja teadusministri 19. augusti 2010 määrus nr 43, mis kehtestati

Rohkem

AKTSIASELTS SILVANO FASHION GROUP PÕHIKIRI 1. AKSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on Aktsiaselts Silvano Fashion Group, lühendatu

AKTSIASELTS SILVANO FASHION GROUP PÕHIKIRI 1. AKSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on Aktsiaselts Silvano Fashion Group, lühendatu AKTSIASELTS SILVANO FASHION GROUP PÕHIKIRI 1. AKSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on Aktsiaselts Silvano Fashion Group, lühendatult AS Silvano Fashion Group (edaspidi Aktsiaselts).

Rohkem

Tallinna Muhu Lasteaia arengukava

Tallinna Muhu Lasteaia arengukava Tallinna Muhu Lasteaia arengukava 2014-2016 2 Sisukord 1. Sissejuhatus...3 2. Olukorra kirjeldus...3 3. Visioon, missioon ja väärtused...4 4. Sisehindamise kokkuvõte...5 5. Prioriteetsed arenguvaldkonnad

Rohkem

Kinnitatud 09. märtsil 2018 direktori käskkirjaga nr Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatak

Kinnitatud 09. märtsil 2018 direktori käskkirjaga nr Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatak Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatakse Muraste Kooli õpilaste õpitulemuste, käitumise ja hoolsuse, koostööoskuse ja -valmiduse, iseseisva töö oskuse

Rohkem

Tallinna Kesklinna Täiskasvanute Gümnaasiumi ÕPPEKAVA

Tallinna Kesklinna Täiskasvanute Gümnaasiumi   ÕPPEKAVA TALLINNA TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ÕPPEKAVA 1 ÜLDOSA Tallinna Täiskasvanute Gümnaasium (edaspidi TTG) on üldhariduskool, kus päevakooliõpingud mingitel põhjustel katkestanud õpilastel on võimalik omandada

Rohkem

Väljaandja: Narva Linnavalitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 40, 476 Narva linna koolide 1. ja 10. klassidesse vas

Väljaandja: Narva Linnavalitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 40, 476 Narva linna koolide 1. ja 10. klassidesse vas Väljaandja: Narva Linnavalitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 40, 476 Narva linna koolide 1. ja 10. klassidesse vastuvõtmise korra kinnitamine Vastu võetud 08.02.2006

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Põhimeede 2 Strateegiline koostöö Toetuse kasutamise leping Ülle Kase 26.08.2016 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve; Projekti teiste toetusesaajate nimekiri;

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Ülevaade vanematekogu sisendist arengukavale ja arengukava tutvustus Karmen Paul sotsiaalselt toimetulev st on lugupidav ehk väärtustab ennast ja teisi saab hakkama erinevate suhetega vastutab on koostöine

Rohkem

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine (VÕTA ) dokumentide menetlemise protsess ÕISis Koostanud: Ele Hansen Ele Mägi Tartu 2012 1. Aine ülekandmine-õppekavajärgne aine Varasemalt sooritatud aine

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

SILLAOTSA KOOLI KODUKORD Kooli kodukord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 68 lg 1 alusel.

SILLAOTSA KOOLI KODUKORD Kooli kodukord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 68 lg 1 alusel. Kooli kodukord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 68 lg 1 alusel. Sisukord 1. Üldsätted... 1 2. Hindamisest teavitamise tingimused ja kord (PGS 29 lg 4)... 1 3. Õppest puudumisest teavitamise

Rohkem

KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori ko

KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori ko KEHTESTATUD õppeprorektori 29.08.2016 korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori 18.09.2017 korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori 08.03.2018 korraldusega nr 54 Õpetajakoolituse erialastipendiumi

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

HAAPSALU GÜMNAASIUMI

HAAPSALU GÜMNAASIUMI Õpilaste hindamise, järgmisse klassi üleviimise ning klassikursust kordama jätmise alused, tingimused ja kord Kinnitatud Haapsalu Põhikooli direktori 30.08.2018 käskkirjaga nr 14 Hindamisjuhendi koostamisel

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht 10.11.2016 Eesti elukestva õppe strateegia üldeesmärk kõigile Eesti inimestele on loodud nende vajadustele

Rohkem

EELNÕU Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 1. Karistusseadustiku muutmine Karistusseadustikus

EELNÕU Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 1. Karistusseadustiku muutmine Karistusseadustikus EELNÕU 21.06.2013 Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 1. Karistusseadustiku muutmine Karistusseadustikus tehakse järgmised muudatused: 1) paragrahvi 58 punkt

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tab

TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tab TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: 21.01.2019 Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tabasalu Ühisgümnaasiumi direktor Martin Öövel ja hoolekogu

Rohkem

KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE

KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr 7 22.03.2018.a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE KORD 1. Toetusmeetmete taotlemise ja hindamise korra

Rohkem

Tartu Herbert Masingu Kooli üldtööplaan 2018/2019 õppeaasta September Sündmused Sihtrühm Vastutajad/ meeskond Mihklikuu 2018/2019 kooliaasta 1 alguse

Tartu Herbert Masingu Kooli üldtööplaan 2018/2019 õppeaasta September Sündmused Sihtrühm Vastutajad/ meeskond Mihklikuu 2018/2019 kooliaasta 1 alguse Tartu Herbert Masingu Kooli üldtööplaan 2018/2019 õppeaasta September Sündmused Sihtrühm Vastutajad/ meeskond Mihklikuu 2018/2019 kooliaasta 1 alguse aktus kell 12.00 kooli võimlas 12 Hoolekogu 14 Tervisepäev

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

JÄRVAMAA SPORDILIIDU ÜLDKOOSOLEKU

JÄRVAMAA SPORDILIIDU ÜLDKOOSOLEKU P R O T O K O L L Algus kell 18.00 Lõpp kell 19.30 Koosolekust võttis osa 17 klubi esindajat (nimekiri lisatud) Koosoleku juhataja: Jüri Ellram Protokollija: Piret Maaring Hääli luges Kristi Rohtla. PÄEVAKORD:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

A5 kahjukindlustus

A5 kahjukindlustus Finantsinspektsioon I Kahjukindlustusest Mida peaks teadma enne kahjukindlustuse ostmist? Kindlustuslepingut sõlmides peab kindlustusvõtja (klient) olema: kannatlik ja läbi lugema kõik tingimused olema

Rohkem

TARTU KESKLINNA KOOLI ÕPILASKOGU (ÕK) PÕHIMÄÄRUS I peatükk ÜLDSÄTTED Kinnitatud Tartu Kesklinna Kooli direktori a käskkirjaga nr Nim

TARTU KESKLINNA KOOLI ÕPILASKOGU (ÕK) PÕHIMÄÄRUS I peatükk ÜLDSÄTTED Kinnitatud Tartu Kesklinna Kooli direktori a käskkirjaga nr Nim TARTU KESKLINNA KOOLI ÕPILASKOGU (ÕK) PÕHIMÄÄRUS I peatükk ÜLDSÄTTED Kinnitatud Tartu Kesklinna Kooli direktori 16.06.2015.a käskkirjaga nr 121 1. Nimetus ja asukoht (1) Õpilasesinduse ametlik nimetus

Rohkem

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1)

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) L 95/56 Euroopa Liidu Teataja 29.3.2014 EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) (2014/179/EL) EUROOPA

Rohkem

Vastuvõtt 10.klassidesse 2016/2017

Vastuvõtt 10.klassidesse 2016/2017 VASTUVÕTT 10. KLASSIDESSE 2019/2020 Jüri Gümnaasium 20. veebruaril 2019 Maria Tiro, direktor Tänased teemad Õppesuunad, sarnasused ja erisused Õppekorraldus Sisseastumiskatsed, tulemused Dokumentide esitamine

Rohkem

HINDAMISE KORRALDUS PÄRNU-JAAGUPI GÜMNAASIUMIS

HINDAMISE KORRALDUS PÄRNU-JAAGUPI GÜMNAASIUMIS HINDAMISE KORRALDUS PÄRNU-JAAGUPI GÜMNAASIUMIS Kehtiv alates 01.09.2011 Pärnu-Jaagupi Gümnaasiumis on trimestrid. I trimestri pikkus on 13 nädalat, II trimestri pikkus 12 nädalat III trimester 11 nädalat.

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 5.september 2011.a käskkirjaga nr 1-2/146 MUUDETUD Tallinna Ehituskooli direktori 26.märts 2012.a käskkirjag

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 5.september 2011.a käskkirjaga nr 1-2/146 MUUDETUD Tallinna Ehituskooli direktori 26.märts 2012.a käskkirjag KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 5.september 2011.a käskkirjaga nr 1-2/146 MUUDETUD Tallinna Ehituskooli direktori 26.märts 2012.a käskkirjaga nr 1-2/50 TALLINNA EHITUSKOOLI ÕPILASKODU SISEKORRAEESKIRI

Rohkem

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10 Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK 14.03.2019 nr 1-2/10 1 Üldalused 1.1. Käesolev isikuandmete töötlemise kord (edaspidi kord) sätestab isikuandmete töötlemise põhimõtted,

Rohkem

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK MTÜ TALLINNA NAISTE KRIISIKODU MAJANDUSAASTA ARUANNE Majandusaasta 01.01.2008 31.12.2008 ETTEVÕTTE NIMI MITTETULUNDUSÜHING TALLINNA NAISTE KRIISIKODU REGISTRI KOOD 80191735 AADRESS Wismari 37 4 Tallinn,

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Herbert Hahni Selts registrikood: tänava/talu nimi,

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Herbert Hahni Selts registrikood: tänava/talu nimi, MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80342051 tänava/talu nimi, Ringi tn 10 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn maakond:

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Saksa Gümnaasiumi a Direktori käskkirjaga nr 1-2/6 TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUM TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE K

KINNITATUD Tallinna Saksa Gümnaasiumi a Direktori käskkirjaga nr 1-2/6 TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUM TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE K I SISEHINDAMISE KORD Kord kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 78 lõike 3 alusel. 1. Üldsätted 1.1 Koolis sisehindamine on pidev protsess, mille eesmärk on tagada õpilaste arengut toetavad tingimused

Rohkem

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond : 1) mõistab, kuidas ühiskonnas toimuvad muutused avaldavad mõju perekonna ja peresuhetega seotud

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Majutusette

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Majutusette Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es 134911 HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Hotel management Менеджер отеля ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

Microsoft Word - Aastaraamat 2013.docx

Microsoft Word - Aastaraamat 2013.docx Saaremaa Ühisgümnaasium 1 Koostaja, toimetaja ning kujundaja: Hedi Larionov Artiklite autorid: Viljar Aro, Marek Schapel, Indrek Peil, Anne Teigamägi, Marika Pärtel, Merle Prii, Kersti Truverk, Paavo Kuuseok,

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused Õpetajate täienduskoolituse vajadus ja põhimõtted Meedi Neeme Rocca al Mare Seminar 2010 Hariduse eesmärk on õpilase areng Olulised märksõnad: TEADMISED,ARUKUS,ELUTARKUS,ISIKUPÄ- RASUS, ENESEKINDLUS JA

Rohkem

(Microsoft Word - Vara LA \325nnetriinu arengukava )

(Microsoft Word - Vara LA \325nnetriinu arengukava ) ARENGUKAVA 2019 2021 Varal 2019 1 SISUKORD 1. Sissejuhatus... 3 2.Üldandmed ja hetkeolukorra kirjeldus... 3 3.Missioon, visioon ja põhiväärtused... 5 3.1 Missioon... 5 3.2 Visioon... 5 3.3 Põhiväärtused...

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu protokoll nr 10 Õppe

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu protokoll nr 10 Õppe KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 14.03.2017 käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu 13.03.2017 protokoll nr 10 Õppekavarühm Õppekava nimetus Puitmaterjalide töötlus CNC

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.2/3 PÕLTSAMAA ÜHISGÜMNAASIUMI KODUKORD 1. Üldsätted 1.1. Põltsamaa Ühisgümnaasiumi (edaspidi kool) kodukorra (edaspi

Kinnitatud dir kk nr 1.2/3 PÕLTSAMAA ÜHISGÜMNAASIUMI KODUKORD 1. Üldsätted 1.1. Põltsamaa Ühisgümnaasiumi (edaspidi kool) kodukorra (edaspi Kinnitatud dir kk 06.05.2016 nr 1.2/3 PÕLTSAMAA ÜHISGÜMNAASIUMI KODUKORD 1. Üldsätted 1.1. Põltsamaa Ühisgümnaasiumi (edaspidi kool) kodukorra (edaspidi kodukord) eesmärgiks on tagada turvaline, rahulik

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga LISA 1 Õpilase kooli vastuvõtmise tingimused ja kord Tallinna Arte Gümnaasiumis 1. Üldsätted. 1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga LISA 1 Õpilase kooli vastuvõtmise tingimused ja kord Tallinna Arte Gümnaasiumis 1. Üldsätted. 1. KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga LISA 1 Õpilase kooli vastuvõtmise tingimused ja kord Tallinna Arte Gümnaasiumis 1. Üldsätted. 1.1. Õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord reguleerib

Rohkem

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Üliõpilase nimi: Kuupäev: Pädevus Hindamiskriteerium Eneseanalüüs koos näidetega (sh vajadusel viited teoreetilistel ainekursustel tehtule) B.2.1 Õpi- ja õpetamistegevuse

Rohkem

K Kell AKK saal N Kell Kab. 14 N Kell AKK saal N Kell AKK saal N Kell AKK saal R.04.

K Kell AKK saal N Kell Kab. 14 N Kell AKK saal N Kell AKK saal N Kell AKK saal R.04. K.02.05 17.10 Kab. 14 Kell 16.05 Kell 16.30 Kab. 14 Kab. 7 L.05.05 AHTME KUNSTIDE KOOLI MUUSIKAOSAKONNA ÕPPEPLAAN 2017-2018 õ.a MAI II poolaasta IV klassi eksamikava läbikuulamine (kitarr, flööt, tšello,

Rohkem

Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikool Kehtestatud TTÜ nõukogu 21.11.2017 määrusega nr 13 ALGTEKST-TERVIKTEKST Redaktsiooni jõustumise kuupäev: 2018/2019 õppeaastast Üliõpilaste vastuvõtueeskiri Määrus kehtestatakse ülikooliseaduse 14 lg 3

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

Microsoft Word - Määrus nr 7 Puhja valla aasta lisaeelarve.doc

Microsoft Word - Määrus nr 7 Puhja valla aasta lisaeelarve.doc PUHJA VALLA 2015.a LISAEELARVE Lisa 1 Puhja Vallavolikogu 1. juuli 2015 määruse nr 7 juurde KOONDEELARVE 27.02.2015 LISA- EELARVE 01.07.2015 I osa PÕHITEGEVUSE TULUD 2 143 312 49 005 2 192 317 30 Maksutulud

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

ESL_PÕHIKIRI_

ESL_PÕHIKIRI_ EESTI SUMOLIIDU PÕHIKIRI I ÜLDSÄTTED Eesti Sumoliit (ametliku lühendina ESL, edaspidi kasutatud Liit) on avalikes huvides mittetulundusühinguna tegutsev heategevuslik vabatahtlik ühendus, mille eesmärgid

Rohkem

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta Keskkonnaministeerium Teie 18.11.2010 nr 1-7/8769-1 Meie 10.12.2010 nr R-10-1/120 Maareformi seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu Eesti Maaomavalitsuste Liit,

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80275254 tänava/talu nimi, Tähe tn 127e maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn

Rohkem

TALLINNA MUINASJUTU LASTEAIA

TALLINNA MUINASJUTU LASTEAIA TALLINNA MUINASJUTU LASTEAIA ARENGUKAVA 2014-2016 Tallinn 2013 Seal, kus on suur armastus, sünnib imesid. Willa Cather (1876 1947) SISUKORD Sissejuhatus... 3 1. Õppeasutuse lühiülevaade... 4 2. Missioon,

Rohkem