Õppekavarühm Õppekava nimetus PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Ehitus ja tsiviilrajatised Palkmajaehitaja Log-house builder плотник Õppekava kood

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Õppekavarühm Õppekava nimetus PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Ehitus ja tsiviilrajatised Palkmajaehitaja Log-house builder плотник Õppekava kood"

Väljavõte

1 Õppekavarühm Õppekava nimetus PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Ehitus ja tsiviilrajatised Palkmajaehitaja Log-house builder плотник Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR 4 kutsekeskharidus Õppekava maht: 60 EKAP X Õppekava koostamise alus: Kutsestandard Palkmajaehitaja, tase 3, kinnitatud Metsanduse kutsenõukogu nr 9. Õppekava õpiväljundid: Eriala õppekava läbimisel õpilane: 1) väärtustab valitud kutset, on kursis omandatud kutse arengusuundadega ja teadlik erinevatest tööturu suundumustest; 2) järgib töö planeerimisel, töökoha ettevalmistamisel, töö kestel ja töökoha korrastamisel energiatõhusa ehitamise põhimõtteid ning töötervishoiu, töö- ja keskkonnaohutusnõudeid; 3) püstitab juhendamisel tööstuslikult valmistatud detailidest ja/või moodulitest palkseinu vastavalt etteantud juhistele; 4) osaleb juhendamisel muude tööde tegemisel (nt sarikate, uste ja akende paigaldamisel, vahelagede ja katusekatte kandekonstruktsioonide, põrandate ja sõrestikkonstruktsioonide ehitamisel, jne); 5) oskab iseseisvalt organiseerida oma tööd, tuleb tööülesannete täitmisega toime tavapärastes olukordades järgides etteantud juhiseid ning vastutab nende nõuetekohase ja tähtajalise täitmise eest; 6) on avatud koostööle ja osaleb meeskonnatöös, arendab sotsiaalseid ja enesekohaseid pädevusi ning käitub vastastikust suhtlemist toetaval viisil. Õppekava rakendamine: töökohapõhine õpe sihtgrupile vanusega 18 aastat ja rohkem JÄTKUÕPPE ÕPPEKAVA EKR 4 EKR 5 EKR 4 EKR 5 Nõuded õpingute alustamiseks: Õppima asumisel ei seata hariduslikke nõudeid,isik kelle tervislik seisund võimaldab õppida ja töötada valitud erialal Nõuded õpingute lõpetamiseks: Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on omandanud õppekavas kirjeldatud kutsetele vastavad õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel. Õpingute läbimisel omandatavad kvalifikatsioonid: Palkmajaehitaja, tase 3 Osakvalifikatsioonid: puuduvad Lõpetamisel väljastatavad dokumendid: Kooli lõputunnistus koos hinnetelehega Õppekava struktuur Põhiõpingute moodulid (51 EKAP) Nimetus Maht Õpiväljundid Sissejuhatus palkmajaehitaja eriala õpingutesse 4 EKAP Omab ülevaadet palkmajaehitaja kutsest, tööjõuturul õpitavatel kutsel nõutavatest kompetentsidest ja tööle rakendumise võimalustest. Selgitab ehitamise üldisi põhimõtteid, omab ülevaadet palkmajade püstitamisel kasutatavatest piirde- ja kandetarinditest. Omab ülevaadet puitsõrestikkonstruktsioonide ehitamisel kasutatavatest 1/64

2 Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused materjalidest ja töövahenditest (sh masinad ja mehhanismid). Mõistab töötervishoiu ja tööohutuse olulisust palkmajade ehitamisel ja oskab anda esmaabi. Mõistab energiatõhusa ehitamise põhimõtteid ja nende rakendamise võimalusi palkmajade ehitamisel. 3 EKAP mõistab oma vastutust teadlike otsuste langetamisel elukestvas karjääriplaneerimise protsessis mõistab majanduse olemust ja majanduskeskkonna toimimist mõtestab oma rolli ettevõtluskesk-konnas mõistab oma õigusi ja kohustusi töökeskkonnas toimimisel käitub vastastikust suhtlemist toetaval viisil Puitliidete valmistamine 10 EKAP Kavandab tööprotsessi puitliidete valmistamiseks, valib materjalid ja töövahendid, lähtudes etteantud tööülesandest. Kavandab tööprotsessi puitliidete valmistamiseks, valib materjalid ja töövahendid, lähtudes etteantud tööülesandest. Kinnistab õppekeskkonnas omandatut reaalses töökeskkonnas kogenud töötaja juhendamisel. Järgib puitmaterjalide töötlemisel ja puitliidete valmistamisel töötervishoiuja tööohutusnõudeid. Analüüsib koos juhendajaga enda tegevust puitliidete valmistamisel. Palkmaja puitkarkass-seinte ehitamine 10 EKAP Kavandab töörühma liikmena tööprotsessi palkmaja puitkarkassseinte ehitamiseks, valib materjalid ja töövahendid, lähtudes etteantud juhistest. Ehitab tööülesandest lähtuvalt seinakarkassid, paigaldab vajalikud sillused ja postid nii sise- kui väliskeskkonda. Paigaldab töörühma liikmena nõuetekohaselt palkmaja puitkarkassseintele lisasoojustuse, plaadistuse ja voodrilaudise. Kinnistab õppekeskkonnas omandatut reaalses töökeskkonnas kogenud töötaja juhendamisel. Järgib palkmaja puitkarkass-seinte ehitamisel töötervishoiu- ja tööohutusnõudeid. Analüüsib koos juhendajaga enda tegevust palkmaja puitkarkass-seinte ehitamisel. Palkseinte ehitamine 10 EKAP Kavandab tööprotsessi ja korraldab töölõigu piires nõuetekohaselt oma töökoha palkseinte ehitamiseks. Paigaldab ja fikseerib töörühma liikmena vundamendile esimese palgirea, järgides etteantud projektdokumentatsiooni. Paigaldab ja fikseerib töörühma liikmena palkdetailid ja tihendusmaterjalid lähtudes etteantud juhistest arvestades palkseina vajumist. Paigaldab lisasoojustuse palkseinale. Valmistab ja paigaldab vastavalt tööjoonistele ajutised avatäited, aknad ja uksed, arvestades avatäidete paigaldusnõudeid ja palkseina vajumist. Kinnistab õppekeskkonnas omandatut reaalses töökeskkonnas kogenud töötaja juhendamisel. Järgib palkmaja ehitamisel töötervishoiu- ja tööohutusnõudeid. Analüüsib koos juhendajaga enda tegevust palkseinte ehitamisel. Katusekonstruktsioonide ehitamine 10 EKAP Kavandab töörühma liikmena tööprotsessi katusekonstruktsioonide ehitamiseks oma töölõigu piires, valib materjalid ja töövahendid, lähtudes etteantud ehitusprojektist. Ehitab töörühma liikmena juhendamisel erinevaid katusekonstruktsioone. Paigaldab etteantud kvaliteedinõudeid järgides katusekonstruktsioonile aluskatte, tuulutusliistud, roovitise ja laudise ning ehitab räästad, järgides tööjooniseid ja etteantud juhiseid. Kinnistab õppekeskkonnas omandatut reaalses töökeskkonnas kogenud töötaja juhendamisel. Järgib katusekonstruktsioonide ehitamisel töötervishoiu- ja tööohutusnõudeid. Analüüsib koos juhendajaga enda tegevust erinevate katusekonstruktsioonide ehitamisel. Puitrõdude ja -terrasside ehitamine 4 EKAP Kavandab töörühma liikmena oma töölõigu piires tööprotsessi palkmaja puitterrassi ja rõdu ehitamiseks, valib materjalid ja töövahendid, lähtudes etteantud juhistest. Osaleb töörühma liikmena palkmaja puit-terrassi ja rõdu ehitamisel, järgides etteantud ehitusprojekti. Kinnistab õppekeskkonnas omandatut reaalses töökeskkonnas kogenud töötaja juhendamisel. 2/64

3 Järgib palkmaja puit-terrassi ja rõdupiirete ehitamisel töötervishoiu- ja tööohutusnõudeid. Analüüsib koos juhendajaga enda tegevust etteantud tööülesannete täitmisel. Valikõpingute moodulid (9 EKAP) Nimetus Maht Õpiväljundid Erialased arvutusülesanded 2 EKAP Kasutab õpitud matemaatikateadmisi ja -oskusi uutes situatsioonides materjalikulu arvutamisel ning eluliste ülesannete lahendamisel, esitab oma matemaatilisi mõttekäike loogiliselt, analüüsides ja hinnates tulemuste tõepärasust. Kasutab vajadusel erinevaid teabeallikaid. Maalritööd 5 EKAP omab ülevaadet maalritöödel kasutatavatest materjalidest, töövahenditest ja aluspinnale esitatavatest kvaliteedinõuetest, kavandab tööprotsessi, valib materjalid ja töövahendid vastavalt etteantud tööülesandele viimistleb ehitiste sisepinnad värvi, laki või õliga, järgides tööde tehnoloogiat ja etteantud kvaliteedinõudeid, järgib maalritöödel energiatõhusa ehitamise põhimõtteid ning töötervishoiu, töö- ja keskkonnaohutusnõudeid rakendab õppetöö käigus omandatut reaalses töökeskkonnas toimuval praktikal, järgib maalritöödel energiatõhusa ehitamise põhimõtteid ning töötervishoiu, töö- ja keskkonnaohutusnõudeid Põrandakatete paigaldamine 2 EKAP Omab ülevaadet polüvinüülkloriid kattematerjalidest ja nende paigaldamisel kasutatavatest töövahenditest. Kavandab tööprotsessi, valib materjalid ja töövahendid lähtudes etteantud tööülesandest.. Valmistab nõuetekohaselt ette aluspinna ning paigaldab vastavalt tootjapoolsele juhendile polüvinüülkloriidist kattematerjali.. Rakendab õppetöö käigus omandatut reaalses töökeskkonnas toimuval praktikal ja järgib töötervishoiu, tööohutus- ja keskkonnaohutusnõudeid Analüüsib juhendamisel oma tegevust PVC põrandakattematerjalide paigaldamisel. Valikõpingute valimise võimalused: Valikõpingute moodulid on teadmiste, oskuste ja hoiakute kogumid, mis toetavad ja laiendavad kutseoskusi. Õpilasel on õigus valida valikõpingute mooduleid kooli teistest õppekavadest või teiste õppeasutuste õppekavadest kooli õppekorralduseeskirjas sätestatud korras Õppekava sisaldab 9 EKAP õppe mahus valikõpingute mooduleid, mille õppe eesmärk on toetada ja laiendada põhiõpingutes omandatud kutseoskusi. Spetsialiseerumise võimalused: puuduvad Õppekava kontaktisik: Janek Klaamas kutseõpetaja Telefon , , Märkused: Kooli õppekava ja moodulite rakenduskavad on kättesaadavad: (koos moodulite rakenduskavadega) 3/64

4 Pärnumaa Kutsehariduskeskus Lisa 1: õppekava rakendusplaan Palkmajaehitaja Õppekava moodulite nimetused ja mahud(ekap) Maht kokku 1. õppeaasta Põhiõpingute moodulid Sissejuhatus palkmajaehitaja eriala õpingutesse 4 4 Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused 3 3 Puitliidete valmistamine Palkmaja puitkarkass-seinte ehitamine Palkseinte ehitamine Katusekonstruktsioonide ehitamine Puitrõdude ja -terrasside ehitamine 4 4 Valikõpingute moodulid 9 9 Erialased arvutusülesanded 2 2 Maalritööd 5 5 Põrandakatete paigaldamine 2 2 4/64

5 Pärnumaa Kutsehariduskeskus Lisa 2 Palkmajaehitaja Seosed kutsestandardi kompetentside ja eriala õppekava moodulite vahel. Eriala õppekava moodulid Kompetentsi nimetus kutsestandardis Sissejuhatus palkmajaehitaja eriala õpingutesse Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused Puitliidete valmistamine Palkmaja puitkarkass-seinte ehitamine Palkseinte ehitamine Katusekonstruktsioonide ehitamine Puitrõdude ja -terrasside ehitamine Töö planeerimine ehitusplatsil Tööks ettevalmistamine ja töö korraldamine ehitusplatsil Puitliidete valmistamine Palkmaja puitkarkass-seinte ehitamine Palkseinte ehitamine Puitvahelagede ja põrandate ehitamine Katusekonstruktsioonide ehitamine Avatäidete (aknad, uksed, luugid) paigaldamine Lisasoojustuse ja välisvooderdise paigaldamine palkseinale Välisrajatiste ehitamine Kutset läbiv kompetents Energiatõhus ehitamine 5/64

6 X tähistatakse, millises õppekava moodulis arendatakse ja hinnatakse nimetatud kompetentsi 6/64

7 Pärnumaa Kutsehariduskeskus 3. taseme kutseõppe õppekava Palkmajaehitaja MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm Õppevorm statsionaarne - töökohapõhine õpe Mooduli nr Mooduli nimetus Mooduli maht (EKAP) Õpetajad 1 Sissejuhatus palkmajaehitaja eriala õpingutesse 4 Nõuded mooduli alustamiseks Mooduli eesmärk puuduvad Õpetusega taotletakse, et õpilane omab ülevaadet ehitamise üldistes põhimõtetest, palkmajade ehitamisel kasutatavatest materjalidest ja töövahenditest, orienteerub energiatõhusa ehitamise-, töötervishoiu- ja tööohutusnõuetes ning oskab nõuetekohaselt anda esmaabi. Auditoorseid tunde Iseseisva töö tunde Praktika 32 t 12 t 60 t Õpiväljund 1 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine Omab ülevaadet palkmajaehitaja kutsest, tööjõuturul õpitavatel kutsel nõutavatest kompetentsidest ja tööle rakendumise võimalustest. teoreetiline töö: 6 iseseisev töö: 12 kokku: 18 Leiab iseseisvalt vajalikku teavet õppekorraldusega seonduva kohta eriala õppekavast ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogiapõhistest õpikeskkondadest. Leiab iseseisvalt teavet edasiõppimise, täiendus- ja ümberõppe võimaluste kohta, kasutades erinevaid eesti- ja võõrkeelseid teabeallikaid. Iseloomustab palkmajaehitaja kutset ja kutsetasemete erinevusi, kasutades kutsestandardite registrit. Osaleb õppekäikudel palkmajade ehitamise ja puitkonstruktsioonide tööstusliku tootmisega tegelevatesse ettevõtetesse ning koostab nähtu põhjal kirjaliku ülevaate kutsetöö eripära ja õpitaval erialal töölerakendumise võimaluste kohta. Kooli ja erialatutvustus. Õppekorralduseeskiri. Kutsestandard Loeng-arutelu, infootsing, õppekäik Iseseisev töö Arutlus 7/64

8 . Osalemine aruteludes järgnevate teemadega: õppekorraldusega seonduva info eriala kohta õpingutele eesmärgid edasiõppimis-, täiendus- ja ümberõppe võimalused eriala iseloomustus kutsestandardi alusel õppekäik ehitus-, remondiettevõtetesse kirjalik ülevaade kutsetöö eripärast ja õpitaval erialal töölerakendumise võimaluste kohta Iseseisvad tööd Koostab ettevõtetes nähtu põhjal kirjaliku ülevaate kutsetöö eripära ja õpitaval erialal töölerakendumise võimaluste kohta. Leiab iseseisvalt vajalikku teavet õppekorraldusega seonduva kohta eriala õppekavast ning infoja kommunikatsioonitehnoloogiapõhistest õpikeskkondadest. Leiab iseseisvalt teavet edasiõppimise, täiendus- ja ümberõppe võimaluste kohta, kasutades erinevaid eesti- ja võõrkeelseid teabeallikaid. Õpiväljund 2 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine Selgitab ehitamise üldisi põhimõtteid, omab ülevaadet palkmajade püstitamisel kasutatavatest piirde- ja kandetarinditest. teoreetiline töö: 8 praktika: 16 kokku: 24 Defineerib ja seostab erinevate teabeallikate põhjal mõisteid ja termineid ehitis, rajatis, hoone, projekteerimine, ehitusprojekt, ehitusmaterjal, ehitusplats, ehitusluba, ehitamine, kasutusluba, energiatõhusus. Selgitab erinevate teabeallikate põhjal nõudeid eri liiki ehitistele, nende ehitamisele ja kasutamisele. Nimetab ja iseloomustab hoone põhiosasid (vundament, seinad, avatäited, vahelaed, katus) lähtuvalt nende ülesandest. Nimetab ja iseloomustab etteantud hoone skeemi alusel hoone kande- ja piirdetarindeid. Eristab näidiste põhjal puitmaterjale (saematerjal, höövel- ja liimpuit) ja nimetab nende standardmõõte. Eristab näidiste põhjal puidupõhiseid materjale ning toob näiteid nende kasutamisvõimalustest puitkonstruktsioonide ehitamisel, arvestades materjali (plaadi) mehaanilisi ja füüsikalisi omadusi (erimass, soojusjuhtivus, veeimavus). Liigitab tootenäidiste põhjal kinnitusvahendeid ja selgitab näidete varal nende väärkasutamisest tulenevaid ohte puitkonstruktsioonide ehitamisel. Liigitab puitkonstruktsioonide ehitamisel kasutatavaid isolatsioonimaterjale (hüdro-, heli- ja soojusisolatsioon) lähtuvalt nende EHITUSALASED MÕISTED. Ehitis, väikeehitis, hoone, rajatis, eskiisprojekt, põhiprojekt, planeering, ehitusluba, ehitusjärelvalve, ehitusplats, tarindi mõiste, konstruktsiooni mõiste, jne. Erialane võõrkeel. Loeng-arutelu, infootsing, praktiline tegevus, visualiseerimine. 8/64

9 füüsikalistest omadustest ja otstarbest. Loetleb puitkonstruktsioonide ehitamisel vajalikke töövahendeid (käsitööriistad, seadmed ja väikemehhanismid) ja teab nende nimetusi vähemalt ühes võõrkeeles. Toob näiteid töökultuuri mõjust ehituse kvaliteedile. Praktiline töö Arutlus Mõistete tundmise eest (enda koostatud konspekti abil ) 1. Tunnikontroll Selgitab kirjalikult mõisteid ja termineid: ehitis, rajatis, hoone, projekteerimine, ehitusprojekt, tehnosüsteem, ehitusmaterjal, ehitusplats, ehitusluba, ehitamine, kasutusluba, energiatõhusus 2. Tunnikontroll 2.1. Ehitamise nõuded ja hoonete põhiosad :vundament, seinad, avatäited, vahelaed, katus,kande- ja piirdetarindeid. Praktika Õpiväljundi teoreetilised teadmised on omandatud enne praktikale suundumist. Praktika käigus kinnistab töökeskkonnas koolis õpitut.5s põhimõtted ja rakendamine. Õpiväljund 3 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine Omab ülevaadet puitsõrestikkonstruktsioonide ehitamisel kasutatavatest materjalidest ja töövahenditest (sh masinad ja mehhanismid). teoreetiline töö: 4 praktika: 22 kokku: 26 Selgitab erinevate teabeallikate põhjal nõudeid eri liiki ehitistele, nende ehitamisele ja kasutamisele. Nimetab ja iseloomustab hoone põhiosasid (vundament, seinad, avatäited, vahelaed, katus) lähtuvalt nende ülesandest. Nimetab ja iseloomustab etteantud hoone skeemi alusel hoone kande- ja piirdetarindeid. Eristab näidiste põhjal puitmaterjale (saematerjal, höövel- ja liimpuit) ja nimetab nende standardmõõte. Eristab näidiste põhjal puidupõhiseid materjale ning toob näiteid nende kasutamisvõimalustest puitkonstruktsioonide ehitamisel, arvestades materjali (plaadi) mehaanilisi ja füüsikalisi omadusi (erimass, soojusjuhtivus, veeimavus). Nõuded eri liiki ehitistele. Ehitamise etapid. Kande- ja piirdetarindid. Puitmaterjalide omadused. Muud materjalid ja nende omadused. Töövahendid ja -võtted. Erialane võõrkeel Loeng-arutelu, praktiline tegevus, joonise lugemine 9/64

10 Liigitab tootenäidiste põhjal kinnitusvahendeid ja selgitab näidete varal nende väärkasutamisest tulenevaid ohte puitkonstruktsioonide ehitamisel. Liigitab puitkonstruktsioonide ehitamisel kasutatavaid isolatsioonimaterjale (hüdro-, heli- ja soojusisolatsioon) lähtuvalt nende füüsikalistest omadustest ja otstarbest. Loetleb puitkonstruktsioonide ehitamisel vajalikke töövahendeid (käsitööriistad, seadmed ja väikemehhanismid) ja teab nende nimetusi vähemalt ühes võõrkeeles. Toob näiteid töökultuuri mõjust ehituse kvaliteedile. Praktiline töö Arutlus Referaat koostab teabeallikate põhjal ülevaate osalejate vastutusest lähtudes ehituses kehtivatest töötervishoiu ja tööohutusnõuetest 1.1. selgitab ehitusplatsile kehtestatud üldisi töötervishoiu ja tööohutusnõudeid 1.2. analüüsib riske töötaja tervisele sh töötamisel välistingimustes 1.3. nimetab isikukaitsevahendeid ja põhjendab nende kasutamise vajalikkust 1.4. toob näiteid kasutatavate kemikaalide ja teiste ainete tervistkahjustavast mõjust ja võimalikest seostest kutsehaigestumisega Praktika Õpiväljundi teoreetilised teadmised on omandatud enne praktikale suundumist. Praktika käigus kinnistab töökeskkonnas koolis õpitut. Õpiväljund 4 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine Mõistab töötervishoiu ja tööohutuse olulisust palkmajade ehitamisel ja oskab anda esmaabi. teoreetiline töö: 7 praktika: 22 kokku: 29 Koostab teabeallikate põhjal ülevaate ehitusprotsessil osalejate vastutusalast, lähtudes ehituses kehtivatest töötervishoiuja tööohutusnõuetest. Selgitab teabeallikate põhjal ehitusplatsile kehtestatud üldisi töötervishoiu- ja tööohutusnõudeid. Nimetab isikukaitsevahendeid ja põhjendab Tööohutus. Esmaabi. Loeng-arutelu, praktiline tegevus, joonise lugemine. 10/64

11 nende kasutamise vajalikkust puitkonstruktsioonide ehitamisel. Toob näiteid puitkonstruktsioonide ehitamisel kasutatavate kemikaalide (immutusvahendid, värvid, peitsid) tervistkahjustavast mõjust ja võimalikest seostest kutsehaigestumisega. Sooritab erialase kutsetöö spetsiifikat arvestades sobilikke rühi-, koordinatsiooni- ja võimlemisharjutusi vältimaks pingeolukorrast ja sundasenditest tulenevaid kutsehaigusi. Demonstreerib nõuetekohaselt esmaabivõtete valdamist. Selgitab tööülesandest lähtuvalt oma tegevust õnnetusjuhtumi korral puitkonstruktsioonide ehitamisel. Iseseisev töö Praktiline töö Demonstreerib erialase kutsetöö spetsiifikat arvestades sobilikke rühi-, koordinatsiooni- ja võimlemisharjutusi ja sooritab neid. Kannatanule abi osutamine (õnnetusjuhtumi imitatsioon: haavad, luumurrud, teadvuse kaotus, abi kutsumine ) 1.1. demonstreerib nõuetekohaselt esmaabivõtete valdamist 1.2. selgitab tööülesandest lähtuvalt oma tegevust õnnetusjuhtumi korral ehitustöödel Iseseisvad tööd Koostab teabeallikate põhjal ülevaate ehitusprotsessil osalejate vastutusalast, lähtudes ehituses kehtivatest töötervishoiu- ja tööohutusnõuetest. Selgitab teabeallikate põhjal ehitusplatsile kehtestatud üldisi töötervishoiuja tööohutusnõudeid. Praktika Kasutab praktikal koolis õpitud teoreetilisi teadmisi tööohutusest. Õpiväljund 5 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine Mõistab energiatõhusa ehitamise põhimõtteid ja nende rakendamise võimalusi palkmajade ehitamisel. teoreetiline töö: 7 Selgitab teabeallikate põhjal energiatõhususalaste üldmõistete (energiaklass, energiamärgis, standardhoone, madalenergiahoone, passiivmaja, liginullenergia hoone) Energiatõhus ehitamine. Soojusfüüsika põhimõisted. Loeng-arutelu, infootsing. 11/64

12 kokku: 7 tähendust. Iseloomustab soojusfüüsika seaduspärasuste põhjal hoonete soojapidavust mõjutavaid tegureid (soojustuskihi paksus ja paigalduskvaliteet, niiskus, külmasillad, vale materjali valik kommunikatsiooniavad ja läbiviigud, tehnosüsteemide valik, inimtegevuse mõju jne). Iseloomustab soojusfüüsika seaduspärasustest lähtuvaid võimalusi hoonete soojapidavuse ja energiatõhususe tagamisel. Toob näiteid töökultuuri mõjust ehituse kvaliteedile. Analüüsib enda käitumisharjumusi ja nende mõju energiatarbimisele hoonete ekspluateerimisel. Arutlus Grupitööna, abimaterjale kasutades, mitmekihilise piirde soojapidavuse arvutamine. Probleemsele seinakonstruktsioonile võimaliku remondilahenduse pakkumine 2. Etteantud seinamaterjalide asetamine välisseina ristlõikes õigesse järjekorda lähtuvalt niiskuserežiimist Mooduli kokkuvõtva hinde kujunemine Mooduli hindamine Õppematerjalid Mooduli hinde saamiseks peavad olema saavutatud kõik õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel. mitteeristav hindamine Õppekorralduseeskiri. Kutsestandard. Kooli infosüsteem. Eriala õppekava. Riives, J. Tehniline joonis. Valgus, TEN TEAM OÜ. Tööohutuse ja töötervishoiu käsiraamat 2008/2009. TEN TEAM OÜ, Tööinspektsioon. Ohutus puidu ja mööblitöödel. Sulemees, Küüdorf, A., Merisalu, E. Ohutegurid, tööga seotud haigused ja nende vältimine ehituse-, puidu- ja metsatööstuses. Metsatöötajate Ametiühing, Tallinn Eesti Puitmajaliit. Enamlevinud puidutöötlemismasinatel töötamise ohutusjuhendid ja ametikohtade ametijuhendid. Töötervishoid ja tööohutus. TEN-TEAM OÜ. Esmaabi töökohal. TEN TEAM OÜ, Liiger, M. Esmaabi käsiraamat. K-Kirjastus NÕUKOGU DIREKTIIV 1999/13/EÜ osades tegevustes ja seadmetes orgaaniliste lahustite kasutamise tagajärjel tekkivate lenduvate orgaaniliste ühendite piiramise kohta. index.php?id= /64

13 Keskkonnakorraldus. Säästev areng. Eesti Vabariigi ehitusseadus. Keppo, J. Palkmaja ehitamine. Kirjastus: Ehitame Tallinn, Vuelle-Apiala, R. Palk ehituses. Kirjastus: Ehitame Tallinn, Puit ja selle kasutamine väike-ehitistes. Kirjastus: Ehitame Tallinn, Alen, H. Värvid ja nende kasutamine. Kirjastus: Ehitame Tallinn, /64

14 Pärnumaa Kutsehariduskeskus 3. taseme kutseõppe õppekava Palkmajaehitaja MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm Õppevorm Õppima võib asuda põhihariduseta isik, kelle tervislik seisund võimaldab õppida ja töötada valitud erialal statsionaarne - töökohapõhine õpe Mooduli nr Mooduli nimetus Mooduli maht (EKAP) Õpetajad 2 Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused 3 Nõuded mooduli alustamiseks Mooduli eesmärk Auditoorseid tunde Puuduvad õpilane tuleb toime oma karjääri planeerimisega kaasaegses majandus-, ettevõtlus- ja töökeskkonnas, lähtudes elukestva õppe põhimõtetest Iseseisva töö tunde 54 t 24 t Õpiväljund 1 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine mõistab oma vastutust teadlike otsuste langetamisel elukestvas karjääriplaneerimise protsessis teoreetiline töö: 12 iseseisev töö: 18 kokku: 30 analüüsib juhendamisel enda isiksust ja kirjeldab oma tugevusi ja nõrkusi seostab kutse, eriala ja ametialase ettevalmistuse nõudeid tööturul rakendamise võimalustega leiab iseseisvalt informatsiooni, sh elektrooniliselt tööturu, erialade ja õppimisvõimaluste kohta leiab iseseisvalt informatsiooni, sh elektrooniliselt praktika- ja töökohtade kohta koostab juhendi alusel elektroonilisi kandideerimisdokumente - CV, motivatsioonikiri, sooviavaldus -, lähtudes dokumentide vormistamise heast tavast valmistab juhendi alusel ette ja osaleb näidistööintervjuul koostab juhendamisel endale, sh elektrooniliselt lühi- ja pikaajalise karjääriplaani Karjääri planeerimine 0,5 EKAP 1. Eneseanalüüs: isikuomadused, väärtused ja hoiakud, vajadused, motivatsioon, võimed, huvid, oskused; 2. Kutse, eriala ja ametialase ettevalmistuse nõuded (sh kutsestandardid), töömaailma ootused ning võimalused (sh praktika osas); 3. Tööturu ja elukestva õppe võimaluste info; 4. Töö- ja praktikakohale kandideerimine, kandideerimisdokumendid (CV, motivatsioonikiri, sooviavaldus), tööintervjuu; 5. Karjääriplaan Loeng-suunatud diskussioon; Videofilmi demonstratsioon tööintervjuudest Rühmatöö - erialapõhiselt isikuomaduste, väärtuste ja hoiakute kaardistamine, kandideer imisdokumentide koostamine, kutse-, eriala ja ametialase ettevalmistuse nõuete analüüs, tööturu analüüs; Rollimäng - tööintervjuu; Esitlus Iseseisev töö mina-pildi koostamine, karjääriplaani koostamine, tööturu ja elukestva õppe võimaluste infootsing. 14/64

15 Hindamisülesanne: MINA-pildi koostamine, eneseanalüüs; Kirjeldab kandideerimisdokumentide: CV, motivatsioonikiri, sooviavaldus koostamine ja vormistamine; Juhendi järgi materjalidest või arvutist infootsingu teostamine; Kutsestandardi analüüs; Näidistööintervjuu sooritamine; Karjääriplaani koostamine Enesehindamine Analüüs Intervjuu Mooduli hinde saamise eelduseks on õpiväljundite saavutamine, sh iseseisvate tööde sooritamine lävendi tasemel Iseseisvad tööd Õppija koostab juhendi alusel eneseanalüüsi, teostab juhendi järgi materjalidest või arvutist infootsingu, kutsestandardi analüüs, koostab juhendi järgi kandideerimisdokumendid. Õpiväljund 2 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine mõistab majanduse olemust ja majanduskeskkonna toimimist teoreetiline töö: 12 iseseisev töö: 4 kokku: 16 kirjeldab juhendi alusel oma majanduslikke vajadusi, lähtudes ressursside piiratusest selgitab juhendi alusel nõudluse ja pakkumise ning turutasakaalu kaudu turumajanduse olemust koostab elektrooniliselt juhendi alusel enda leibkonna ühe kuu eelarve loetleb iseseisvalt Eestis kehtivaid otseseid ja kaudseid makse täidab juhendamisel etteantud andmete alusel elektroonilise näidistuludeklaratsiooni leiab iseseisvalt informatsiooni, põhiliste pangateenuste ja nendega kaasnevate võimaluste ning kohustuste kohta kasutab majanduskeskkonnas orienteerumiseks juhendi alusel riiklikku infosüsteemi e-riik Majanduse ja ettevõtluse alused 0,5 EKAP 1.Isiklikud majanduslikud vajadusel, piiratud ressursid; 2.Turumajanduse olemus nõudlus ja pakkumine; 3.Eelarve koostamine; 4.Eesti maksusüsteem, tuludeklaratsioon; 5.Eesti finantsasutustes pakutavad teenused, sellega kaasnevad võimalused ja kohustused; 6.Infosüsteem e-riik 7. Eesti ettevõtluskeskkond (keskendudes isikuteenindusele); 8. Palgatöötaja ja ettevõtja; 9. Ettevõtte majandustegevuse ülevaade (kliendid, tooted töökorraldus); 10. Äriidee. Loeng- suunatud diskussioon; Rühmatöö - autelu ressursside olemasolust ja piiratusest lähtudes isiklikust majanduslikust vajadusest. Individuaalsed ülesanded- ühe kuu eelarve koostamine enda leibkonna jaoks, juhendmaterjaliga näidistuludeklaratsiooni täitmine. Töölehe täitmine: palgatöötajana ja ettevõtja erinevus, ettevõtluskeskkond, ettevõtte töökorraldus, äriidee; Töö arvutis tööjuhendi alusel (infootsing Hindamisülesanne: Individuaalse ühe kuu eelarve koostaine; Näidistuludeklaratsiooni täitmine; Majanduslike ressursside olemas olu ja piiratuse väljaselgitamine; Eesti maksusüsteemi analüüs; Finantsasutuste teenuste kaardistamine Eesti ettevõtluskeskkonna kohta, äriidee); Uurimustöö Ülesanne/harjutus Analüüs Mooduli hinde saamise eelduseks on õpiväljundite saavutamine, sh iseseisvate tööde sooritamine lävendi tasemel Iseseisvad tööd 15/64

16 Finantskäekirja kujunemine. Rahaasjade planeerimine. Riik, tarbijad, säästjad, tarbijakaitse. Õpimapi koostaine. ettevõtte SWOT analüüs õpitava eriala põhjal. Müügipakkumise koostamine. Lihtsa äriplaani koostamine meeskonnatööna. Ettevõtluse alused õpimapi koostamine Õpiväljund 3 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine mõtestab oma rolli ettevõtluskeskkonnas teoreetiline töö: 10 kokku: 10 kirjeldab meeskonnatööna ettevõtluskeskkonda Eestis, lähtudes õpitavast valdkonnast võrdleb iseseisvalt lähtuvalt ettevõtluskeskkonnast oma võimalusi tööturule sisenemisel palgatöötajana ja ettevõtjana kirjeldab meeskonnatööna vastutustundliku ettevõtluse põhimõtteid selgitab meeskonnatööna ühe ettevõtte majandustegevust ja seda mõjutavat ettevõtluskeskkonda kirjeldab meeskonnatööna juhendi alusel kultuuridevaheliste erinevuste mõju ettevõtte majandustegevusele kirjeldab ja analüüsib ettevõtte äriideed õpitava valdkonna näitel ja koostab elektrooniliselt meeskonnatööna juhendi alusel lihtsustatud äriplaani Töökeskkonna ohutus ja töötervishoid 0,5 EKAP 1. Tööohutus ja tööohutust reguleerivad õigusaktid. 2. Tööandja ja töötaja põhilised õigused ning kohustused ohutu töökeskkonna tagamisel; 3. Tööohutusalane instrueerimine 4. Tööõnnetus töötaja õigused ja kohustused seoses tööõnnetusega, tööõnnetuse registreerimine 5. Tulekahju 6. Esmaabi. Esmaabi õnnetuse korral, esmaabi terviserikete korral, õnnetused 7. Tervise säilitamine töösituatsioonis Loeng- suunatud diskussioon; Rühmatöö - vastavalt erialale tööohutusjuhendi koostamine, töökaitsevahendite nimekirja koostamine. Rollimäng - õnnetusjuhtumi korral esmaabi andmine. Individuaalne töö - vastavalt erialale esitluse koostamine: töökeskkond ja töötervishoid Hindamisülesanne: Ettevõtluse kaardistamine lähtuvalt valitud erialast; Palgatöötaja ja ettevõtja erinevuste kaardistamine tööturul; Meeskonnatööna lihtsa äriplaanikoostamine Uurimustöö Probleemsituatsiooni lahendamine Mooduli hinde saamise eelduseks on õpiväljundite saavutamine, sh iseseisvate tööde sooritamine lävendi tasemel Iseseisvad tööd Vastavalt erialale riskianalüüsi koostamine (töökeskkonna ohutegurid). Töölehtede täitmine: Käitumine tulekahju korral. Õpiväljund 4 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine mõistab oma õigusi ja kohustusi töökeskkonnas toimimisel teoreetiline töö: 10 kokku: 10 loetleb ja selgitab iseseisvalt tööandja ja töötajate põhilisi õigusi ning kohustusi ohutu töökeskkonna tagamisel tunneb ära ja kirjeldab meeskonnatööna töökeskkonna üldisi füüsikalisi, keemilisi, bioloogilisi, psühhosotsiaalseid ja füsioloogilisi ohutegureid ja meetmeid nende Tööseadusandluse alused 0,5 EKAP 1. Tööseadusandlust reguleerivad dokumendid 2. Töölepinguseadus: tööleping, töövõtuleping ja käsundusleping, katseaeg; 3. Tööle kandideerimiseks vajalikud dokumendid 4. Töötaja õigused, kohustused ja vastutus; 5. Asutuse sisekord ja kirjutama reeglid; 6. Bruto- ja netopalga ning ajutise töövõimetuse hüvitise Loeng-suunatud diskussioon; Rühmatöö Tööseadusandlust reguleerivate dokumentide analüüs sh tööleping, töövõtuleping, 16/64

17 vähendamiseks tunneb ära tööõnnetuse ja loetleb meeskonnatööna seadustes sätestatud töötaja õigusi ja kohustusi seoses tööõnnetusega kirjeldab tulekahju ennetamise võimalusi ja oma tegevust tulekahju puhkemisel töökeskkonnas leiab iseseisvalt töötervishoiu ja tööohutusealast informatsiooni erinevatest, sh elektroonsetest allikatest juhtumi näitel leiab iseseisvalt ja elektrooniliselt juhendi alusel informatsiooni töölepinguseadusest töölepingu, tööajakorralduse ja puhkuse kohta nimetab töölepingu, töövõtulepingu ja käsunduslepingu erinevusi kirjeldab lühidalt töötaja õigusi, kohustusi ja vastutust arvestab juhendi abil iseseisvalt ajatöö, tükitöö ja majandustulemustelt makstava tasu bruto- ja netopalka ning ajutise töövõimetuse hüvitist koostab ja vormistab iseseisvalt juhendi alusel elektroonilise algatus- ja vastuskirja ning e-kirja, sh allkirjastab digitaalselt kirjeldab iseseisvalt dokumentide säilitamise vajadust organisatsioonis ja seostab seda isiklike dokumentide säilitamisega arvestamine aja- ja tükitöö ning majandustulemustelt makstava tasu alusel; 7. Puhkust puudutavad dokumendid puhkuse pikkus ja aeg. 8. Töötamine välisriigis; 9. Dokumentide säilitamine (organisatsiooni ja üksikisiku vaatenurgast). käsundusleping, töölepingu koostamine. Töölepingus olevate kohustuslike ja mittekohustuslike osade võrdlus. Palgaarvestus Hindamisülesanne: Tutvumine tööohutust reguleerivaid õigusaktidega; Vastavalt erialale tööohutusjuhendi koostamine, Tööohutusvahendite kaardistamine; Esmaabi andmise reeglite koostamine õnnetusjuhtumite korral; Tööseadusandlust reguleerivate dokumentide analüüs; Töölepingu kohustuslike osade tundmaõppimine; Töötaja õigusi, kohustusi ning vastutusala kirjeldava dokumendi koostamine; Algatus- ja vastuskirja kootamine Rühmatöö Uurimustöö Ülesanne/harjutus Analüüs Mooduli hinde saamise eelduseks on õpiväljundite saavutamine, sh iseseisvate tööde sooritamine lävendi tasemel Iseseisvad tööd Tööle kandideerimiseks vajalike dokumentide loetelu koostamine, dokumentide säilitamise võrdlus: üksikisik ja organisatsioon. Praktika Töötaja õigused, kohustused ja vastutus konkreetses ettevõttes Õpiväljund 5 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine 17/64

18 käitub vastastikust suhtlemist toetaval viisil teoreetiline töö: 10 iseseisev töö: 2 kokku: 12 suhtleb nii verbaalselt kui mitteverbaalselt etteantud situatsioonile sobivalt, järgides üldtunnustatud käitumistavasid kasutab erinevaid suhtlemisvahendeid, sh järgib telefoni- ja internetisuhtluse head tava selgitab tulemusliku meeskonnatöö eeldusi kirjeldab juhendi alusel meeskonnatööna kultuurilisi erinevusi suhtlemisel loetleb ja kirjeldab meeskonnatööna kliendikeskse teeninduse põhimõtteid lahendab juhendi alusel tavapäraseid teenindussituatsioone Suhtlemise alused 1 EKAP 1. Verbaalne ja mitteverbaalne suhtlemine; 2. Suhtlemisvahendite kasutamine sh telefoni- ja internetisuhtluse hea tava; 3. Üldtunnustatud käitumistavad suhtlemissituatsiooni-des; 4. Meeskonnatöö; 5. Kultuurilised erinevused suhtlemisel; 6. Kliendikeskne teenindus; 7. Erinevad teenindussituatsioonid. Loeng-suunatud diskussioon; Videofilmi vms demonstratsioon; Rühmatöö: suhtlemissituatsioone käsitlevad rollimängud, probleemilahendus, juhtumianalüüs; Rollimäng töövestlus, läbirääkija ABC Individuaalne töö test meeskonnatöö põhimõistetest Hindamisülesanne: Suhtlemissituatsioonide kaardistamine ja analüüs; Suhtlemise ABC koostamine; Töövestluse esmaste suhtlemisreeglite koostamine Analüüs Ettekanne/esitlus Probleemsituatsiooni lahendamine Mooduli hinde saamise eelduseks on õpiväljundite saavutamine, sh iseseisvate tööde sooritamine lävendi tasemel Iseseisvad tööd Koostab juhendi alusel juhtumianalüüsi, demonstreerib suhtlemisvahendite kasutamist. Mooduli kokkuvõtva hinde kujunemine Mooduli hindamine Õppematerjalid Mooduli hinde saamise eelduseks on õpiväljundite saavutamine, sh iseseisvate tööde sooritamine lävendi tasemel mitteeristav hindamine SA Innove Ettevõtluse alued, õppematerjal. OÜ Infotrükk SA Innove Ideest eduka ettevõtteni, õppematerjal. OÜ Infotrükk M. Praman, M. Salu Ettevõtluse alused. kirjatus Ilo R. Johanson Abiks väikeetevõtjale. Tallinn M. Raudjärv Majanduse algkursus. Matimar TRÜ A. Vihalemm Turunduse alused. Tallinna Tehnikaülikool. Külim Majandus ja ettevõtlus (raamatud, e-õppe õpijuhised, slaidid, õpetaja poolt koostatud õppematerjalid)õppematerjalid SA Innove poolt koostatud karjäärimooduli õppematerjalid Töötervishoiu ja tööohutuse strateegia Töötervishoiu ja tööohutuse seadus Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord Töötajate tervisekontrolli kord Esmaabi korraldus ettevõttes Töökohale esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded Töövahendi kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded 18/64

19 Ohtlike kemikaalide ja neid sisaldavate materjalide kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded Isikukaitsevahendite valimise ja kasutamise kord Tööõnnetuse ja kutsehaigestumise registreerimise, teatamise ja uurimise kord Tuleohutuse seadus ja määrus Tuletöö tegemisele esitatavad nõuded. Äripäeva käsiraamat Töötervishoid ja tööohutus Töölepinguseadus Võlaõigusseadus Kollektiivlepingu seadus Ravikindlustuse seadus Vanemahüvitise seadus Riikliku pensionikindlustuse seadus EVS 882-1:2006 Informatsioon ja dokumentatsioon. Dokumendielemendid ja vorminõuded. Osa 1: Kiri. Lewis, R. D. Kultuuridevahelised erinevused: kuidas edukalt ületada kultuuribarjääre. Tallinn: TEA Kirjastus, Eetikaveeb: A.Kidron; V.Kolga. Isiksuse käsitlusi Läänes ja Idas A.Kidron. Suhtlemise psühholoogia. Berne, E. Suhtlemismängud. Mängud ja manipulatsioonid inimsuhetes. Goleman, D. Töö emotsionaalse intelligentsusega. Emotsionaalse intelligentsuse kasutamine. Mitchell, J. Kallista oma kliente. Tallinn: Varrak 2004; Tooman, H., Mae, A. Inimeselt inimesele. Tallinn: Avita /64

20 Pärnumaa Kutsehariduskeskus 3. taseme kutseõppe õppekava Palkmajaehitaja MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm Õppevorm statsionaarne - töökohapõhine õpe Mooduli nr Mooduli nimetus Mooduli maht (EKAP) Õpetajad 3 Puitliidete valmistamine 10 Nõuded mooduli alustamiseks Mooduli eesmärk puuduvad Õpetusega taotletakse, et õpilane omandab ülevaate puidust kui ehitusmaterjalist, töötleb nõuetekohaselt puitu ja puidupõhiseid materjale ning valmistab puitliiteid, järgides töötervishoiu-, tööohutus- ja keskkonnaohutusnõudeid Auditoorseid tunde Iseseisva töö tunde Praktiline töö Praktika 22 t 12 t 30 t 196 t Õpiväljund 1 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine Kavandab tööprotsessi puitliidete valmistamiseks, valib materjalid ja töövahendid, lähtudes etteantud tööülesandest. teoreetiline töö: 8 praktika: 26 kokku: 34 Määrab näidiste põhjal väliste tunnuste järgi puitkonstruktsioonide valmistamisel kasutatavaid puiduliike (kuusk, mänd, lepp, kask), tunneb nende nimetusi vähemalt ühes võõrkeeles. Eristab visuaalselt puidu putuk- ja seenkahjustusi ja selgitab erinevate kahjustuste mõju puitmaterjali kvaliteedile, kasutades bioloogia- ja keemaialaseid teadmisi. Eristab valmistamistehnoloogiast lähtuvalt puidupõhiseid plaatmaterjale (puitlaast- ja puitkiudplaate, vineer) ning selgitab nende omadustest lähtuvaid kasutusvõimalusi palkmajade ehitamisel. Arvutab saematerjali, höövel- ja liimpuidu ning puidupõhiste materjalide kogust (sh teisendab mõõtühikuid) vastavalt etteantud tööülesandele, rakendades matemaatikaalaseid teadmisi, hindab tulemuste tõesust. Kasutab materjale ja töövahendeid Puiduliigid ja nende omadused. Puidukahjustused ja puidurikked. Puidupõhised materjalid ja nende omadused. Materjalikulu arvutused. Erialane võõrkeel Loeng-arutelu, praktiline töö, arvutusülesanded, puiduliikide määramine 20/64

21 eesmärgipäraselt, heaperemehelikult ja säästlikult. Järgib töö planeerimisel, töökoha ettevalmistamisel, töö kestel ja töökoha korrastamisel rangelt Praktiline töö Ülesanne/harjutus Määrab näidiste põhjal väliste tunnuste järgi puitkonstruktsioonide valmistamisel kasutatavaid puiduliike (kuusk, mänd, lepp, kask), tunneb nende nimetusi vähemalt ühes võõrkeeles. Eristab visuaalselt puidu putuk- ja seenkahjustusi ja selgitab erinevate kahjustuste mõju puitmaterjali kvaliteedile, kasutades bioloogia- ja keemaialaseid teadmisi. Eristab valmistamistehnoloogiast lähtuvalt puidupõhiseid plaatmaterjale (puitlaast- ja puitkiudplaate, vineer) ning selgitab nende omadustest lähtuvaid kasutusvõimalusi palkmajade ehitamisel. Arvutab saematerjali, höövel- ja liimpuidu ning puidupõhiste materjalide kogust (sh teisendab mõõtühikuid) vastavalt etteantud tööülesandele, rakendades matemaatikaalaseid teadmisi, hindab tulemuste tõesust. Kasutab materjale ja töövahendeid eesmärgipäraselt, heaperemehelikult ja säästlikult. Järgib töö planeerimisel, töökoha ettevalmistamisel, töö kestel ja töökoha korrastamisel rangelt. Praktika Kavandab meeskonna liikmena tööprotsessi puitliidete valmistamiseks, valib materjalid ja töövahendid, lähtudes etteantud tööülesandest. Õpiväljund 2 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine Kavandab tööprotsessi puitliidete valmistamiseks, valib materjalid ja töövahendid, lähtudes etteantud tööülesandest. teoreetiline töö: 10 praktiline töö: 30 praktika: 60 kokku: 100 Selgitab välja etteantud tööülesande (tööjoonis, etteantud ehitusprojekt) põhjal valmistatava puitliite mõõtmed, kasutatavad materjalid. Korraldab puitliidete valmistamiseks nõuetekohaselt oma töökoha, valib sobivad materjalid, töö- ja abivahendid. Valmistab elektrilisi ja mehaanilisi käsitööriistu kasutades lihttappliiteid, järgides etteantud tööjooniseid, tehnoloogilisi ja kvaliteedinõudeid. Valmistab elektrilisi ja mehaanilisi käsitööriistu kasutades nael-, kruvi-, polt- ja naagelliiteid, järgides etteantud tööjooniseid ning arvestades tehnoloogilisi ja kvaliteedinõudeid. Valmistab elektrilisi ja mehaanilisi käsitööriistu kasutades terasdetailidega (nurgik, talaking, peitkonsool, sarikaankur, posti jalg) puitliiteid, järgides etteantud tööjooniseid ning tehnoloogilisi ja kvaliteedinõudeid. Kasutab materjale ja töövahendeid eesmärgipäraselt, heaperemehelikult ja Ehitusjoonestamise alused. Puitliidete valmistamisel kasutatavad tööriistad. Puitliidete valmistamine Loeng-arutelu, näitlikustamine, praktiline töö. 21/64

22 säästlikult. Järgib töö planeerimisel, töökoha ettevalmistamisel, töö kestel ja töökoha korrastamisel rangelt. Selgitab välja etteantud tööülesande (tööjoonis, etteantud ehitusprojekt) põhjal valmistatava puitliite mõõtmed, kasutatavad materjalid. Korraldab puitliidete valmistamiseks nõuetekohaselt oma töökoha, valib sobivad materjalid, töö- ja abivahendid. Valmistab elektrilisi ja mehaanilisi käsitööriistu kasutades lihttappliiteid, järgides etteantud tööjooniseid, tehnoloogilisi ja kvaliteedinõudeid. Valmistab elektrilisi ja mehaanilisi käsitööriistu kasutades nael-, kruvi-, polt- ja naagelliiteid, järgides etteantud tööjooniseid ning arvestades tehnoloogilisi ja kvaliteedinõudeid. Valmistab elektrilisi ja mehaanilisi käsitööriistu kasutades terasdetailidega (nurgik, talaking, peitkonsool, sarikaankur, posti jalg) puitliiteid, järgides etteantud tööjooniseid ning tehnoloogilisi ja kvaliteedinõudeid. Kasutab materjale ja töövahendeid eesmärgipäraselt, heaperemehelikult ja säästlikult. Järgib töö planeerimisel, töökoha ettevalmistamisel, töö kestel ja töökoha korrastamisel rangelt Praktika Valmistab meeskonna liikmena kvaliteedinõuetele vastavalt erinevaid palkmajade valmistamisel kasutatavaid puitliiteid, kasutades nõuetekohaselt käsitööriistu. Õpiväljund 3 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine Kinnistab õppekeskkonnas omandatut reaalses töökeskkonnas kogenud töötaja juhendamisel. praktika: 100 kokku: 100 Praktiline töö Korraldab puitliidete valmistamiseks nõuetekohaselt oma töökoha, valib sobivad materjalid, töö- ja abivahendid. Valmistab elektrilisi ja mehaanilisi käsitööriistu kasutades lihttappliiteid, järgides etteantud tööjooniseid, tehnoloogilisi ja kvaliteedinõudeid. Valmistab elektrilisi ja mehaanilisi käsitööriistu kasutades nael-, kruvi-, polt- ja naagelliiteid, järgides etteantud tööjooniseid ning arvestades tehnoloogilisi ja kvaliteedinõudeid. Valmistab elektrilisi ja mehaanilisi käsitööriistu kasutades terasdetailidega (nurgik, talaking, peitkonsool, sarikaankur, posti jalg) puitliiteid, järgides etteantud tööjooniseid ning tehnoloogilisi ja kvaliteedinõudeid. Kasutab materjale ja töövahendeid eesmärgipäraselt, heaperemehelikult ja säästlikult. Järgib töö planeerimisel, töökoha ettevalmistamisel, töö kestel ja töökoha korrastamisel rangelt. Puitliidete valmistamine Praktiline töö. 22/64

23 õpilane sooritab harjutustöö vastavalt etteantud kvaliteedinõuetele. korraldab oma töölõigu piires nõuetekohase töökoha ja ladustab materjalid, tagades töökoha korrashoiu ja puhtuse; Praktika Kavandab meeskonna liikmena tööprotsessi puitliidete valmistamiseks, valib materjalid ja töövahendid, lähtudes etteantud tööülesandest. Valmistab meeskonna liikmena kvaliteedinõuetele vastavalt erinevaid palkmajade valmistamisel kasutatavaid puitliiteid, kasutades nõuetekohaselt käsitööriistu. Õpiväljund 4 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine Järgib puitmaterjalide töötlemisel ja puitliidete valmistamisel töötervishoiuja tööohutusnõudeid. praktika: 10 kokku: 10 Rakendab erinevate puitliidete valmistamisel ergonoomilisi ja ohutuid töövõtteid ning kasutab nõuetekohaselt isikukaitsevahendeid. Kasutab töötsooni eesmärgipäraselt ja hoiab selle korras, järgib töövahendite ja muude seadmete kasutamisel etteantud juhendeid, sh ohutusjuhendeid. Järgib töö planeerimisel, töökoha ettevalmistamisel, töö kestel ja töökoha korrastamisel rangelt töötervishoiu- ja tööohutusnõudeid ning arvestab inimeste ja keskkonnaga enda ümber. Tööohutusnõuded puitliidete valmistamisel. Loeng-arutelu, näitlikustamine. Arutlus õpilane on osa võtnud,rakendanud ja kaasa arutlenud vestlusel mille teemadeks on töö ja isikukaitse vahendite kasutamine, ergonoomilised ja ohutud töövõtted puitliidete valmistamisel. Õpiväljund 5 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine Analüüsib koos juhendajaga enda tegevust puitliidete valmistamisel. teoreetiline töö: 4 iseseisev töö: 12 Analüüsib koos juhendajaga erinevate tööülesannetega toimetulekut puidu japuidupõhiste materjalide töötlemisel ning puitliidete valmistamisel ja hindab arendamist vajavaid aspekte. Puitliidete valmistamine. Analüüs. 23/64

24 kokku: 16 Koostab kokkuvõtte analüüsi tulemustest ja vormistab infotehnoloogiavahendeid kasutades. Koostab kirjaliku kokkuvõtte ja vormistab selle korrektses eesti keeles kasutades infotehnoloogiavahendeid; Kokkuvõte sisaldab: Eneseanalüüsi, Korrektseid mõisteid, Täiendamist vajavad oskusi, Vastavus PKHK Kirjalike tööde juhend nõuetele; Iseseisvad tööd Praktika aruande koostamine etteantud juhendi järgi. Mooduli kokkuvõtva hinde kujunemine Mooduli hindamine Mooduli hinde saamiseks peavad olema saavutatud kõik õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel. mitteeristav hindamine Õppematerjalid Riives, J. Tehniline joonis. Valgus, TEN TEAM OÜ. Tööohutuse ja töötervishoiu käsiraamat 2008/2009. TEN TEAM OÜ, Tööinspektsioon. Ohutus puidu ja mööblitöödel. Sulemees, Küüdorf, A., Merisalu, E. Ohutegurid, tööga seotud haigused ja nende vältimine ehituse-, puidu- ja metsatööstuses. Metsatöötajate Ametiühing, Tallinn Eesti Puitmajaliit. Enamlevinud puidutöötlemismasinatel töötamise ohutusjuhendid ja ametikohtade ametijuhendid. Töötervishoid ja tööohutus. TEN-TEAM OÜ. Esmaabi töökohal. TEN TEAM OÜ, Liiger, M. Esmaabi käsiraamat. K-Kirjastus NÕUKOGU DIREKTIIV 1999/13/EÜ osades tegevustes ja seadmetes orgaaniliste lahustite kasutamise tagajärjel tekkivate lenduvate orgaaniliste ühendite piiramise kohta. index.php?id=1839. Keskkonnakorraldus. Säästev areng. Eesti Vabariigi ehitusseadus. Keppo, J. Palkmaja ehitamine. Kirjastus: Ehitame Tallinn, Vuelle-Apiala, R. Palk ehituses. Kirjastus: Ehitame Tallinn, Puit ja selle kasutamine väike-ehitistes. Kirjastus: Ehitame Tallinn, Alen, H. Värvid ja nende kasutamine. Kirjastus: Ehitame Tallinn, /64

25 Pärnumaa Kutsehariduskeskus 3. taseme kutseõppe õppekava Palkmajaehitaja MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm Õppevorm statsionaarne - töökohapõhine õpe Mooduli nr Mooduli nimetus Mooduli maht (EKAP) Õpetajad 4 Palkmaja puitkarkass-seinte ehitamine 10 Nõuded mooduli alustamiseks Mooduli eesmärk Puuduvad Õpetusega taotletakse, et õpilane ehitab töörühma liikmena nõuetekohaselt palkmaja puitkarkass-seinu, paigaldab vajaliku plaadistuse ja voodrilaudise, järgides tööde tehnoloogiat, energiatõhusa ehitamise põhimõtteid ning töötervishoiu-, tööohutus- ja keskkonnaohutusnõudeid. Auditoorseid tunde Iseseisva töö tunde Praktiline töö Praktika 26 t 8 t 8 t 218 t Õpiväljund 1 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine Kavandab töörühma liikmena tööprotsessi palkmaja puitkarkassseinte ehitamiseks, valib materjalid ja töövahendid, lähtudes etteantud juhistest. teoreetiline töö: 8 praktika: 15 iseseisev töö: 2 kokku: 25 Kasutab ehitusprojekti oma töö organiseerimisel vastavalt juhistele. Valib materjalid puitkarkass-seinte ehitamiseks, arvestades materjali kvaliteeti ja etteantud juhiseid. Valib ja kasutab sobivaid töövahendeid ja -võtteid, juhindudes töö iseloomust; veendub enne töö alustamist nende ohutuses. Koostab enne tööde alustamist vastavalt etteantud juhistele isikliku tööplaani, lähtudes materjalide, töövahendite ja -võtete valikust. Sorteerib jäätmed, juhindudes taaskasutusest ja järgides jäätmekäitluseeskirja nõudeid. Ehitusjoonestamise alused. Materjali valiku kriteeriumid. Materjalide kvaliteedinõuded ja ladustamise viisid. Töövahendid ja -võtted puitkarkass-seinte ehitamiseks. Seadmete ja töövahendite hooldusmeetodid. Troppimistööde alused. Loeng-arutelu, praktiline tegevus. Kasutab ehitusprojekti oma töö organiseerimisel vastavalt juhistele. Valib materjalid puitkarkass-seinte ehitamiseks, arvestades materjali kvaliteeti ja etteantud juhiseid. Valib ja kasutab sobivaid töövahendeid ja -võtteid, juhindudes töö iseloomust; veendub enne töö alustamist nende ohutuses. Koostab enne tööde alustamist vastavalt etteantud juhistele isikliku tööplaani, lähtudes materjalide, töövahendite ja -võtete valikust. 25/64

26 Sorteerib jäätmed, juhindudes taaskasutusest ja järgides jäätmekäitluseeskirja nõudeid. Praktika Kavandab töörühma liikmena tööprotsessi palkmaja puitkarkass-seinte ehitamiseks, valib materjalid ja töövahendid, lähtudes etteantud juhistest. Õpiväljund 2 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine Ehitab tööülesandest lähtuvalt seinakarkassid, paigaldab vajalikud sillused ja postid nii sise- kui väliskeskkonda. teoreetiline töö: 6 praktiline töö: 8 praktika: 80 kokku: 94 Osaleb tööks vajalike mõõdistuste ja märketööde tegemisel, vastavalt etteantud juhistele, kasutades asjakohaseid mõõteriistu (nt nivelliir, mõõdulatt, mõõdulint) ja mõõtmismeetodeid, lähtudes etteantud ehitusprojektist ning tagades nõuetekohase mõõtmistäpsuse. Osaleb ajutiseks kõrgtööks ettenähtud töövahendite ja piirete paigaldamisel ja kasutamisel, järgides tööohutusnõudeid ja/või paigaldusjuhendeid. Korrastab ja puhastab kasutatavaid töövahendid, seadmed ja kaitsevahendid, järgides nende kasutus- ja hooldusjuhendeid ning juhindudes heast ehitustavast. Osaleb palkmaja puitkarkass-seinte ehitamiseks vajalikel troppimistöödel, järgides tööohutusnõudeid. Paigaldab tööjooniste järgi vundamendile hüdroisolatsiooni ja alasidepuud, kasutades selleks vajalikke töövahendeid. Monteerib vastavalt tööjoonistele seinaelemendid, kasutades selleks vajalikke töövahendeid. Mõõtmismeetodid ja mõõteriistad. Ajutiseks kõrgtööks ettenähtud töövahendid ja piirded. Praktiline töö. Asjakohaseid mõõteriistu (nt nivelliir, mõõdulatt, mõõdulint) ja mõõtmismeetodeid, lähtudes etteantud ehitusprojektist ning tagades nõuetekohase mõõtmistäpsuse. Osaleb ajutiseks kõrgtööks ettenähtud töövahendite ja piirete paigaldamisel ja kasutamisel, järgides tööohutusnõudeid ja/või paigaldusjuhendeid. Korrastab ja puhastab kasutatavaid töövahendid, seadmed ja kaitsevahendid, järgides nende kasutus- ja hooldusjuhendeid ning juhindudes heast ehitustavast. Osaleb palkmaja puitkarkass-seinte ehitamiseks vajalikel troppimistöödel, järgides tööohutusnõudeid. Paigaldab tööjooniste järgi vundamendile hüdroisolatsiooni ja alasidepuud, kasutades selleks vajalikke töövahendeid. Monteerib vastavalt tööjoonistele seinaelemendid, kasutades selleks vajalikke töövahendeid Praktika Ehitab meeskonna liikmena tööülesandest lähtuvalt seinakarkassid, paigaldab vajalikud sillused ja postid nii sise- kui väliskeskkonda Õpiväljund 3 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine 26/64

(Microsoft Word - P4_FOP_karj\344\344riplaneerimine kutsekeskharidus )

(Microsoft Word - P4_FOP_karj\344\344riplaneerimine kutsekeskharidus ) MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: forvarderioperaatori 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr 4 Mooduli vastutaja: Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused Veiko Belials

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu protokoll nr 10 Õppe

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu protokoll nr 10 Õppe KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 14.03.2017 käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu 13.03.2017 protokoll nr 10 Õppekavarühm Õppekava nimetus Puitmaterjalide töötlus CNC

Rohkem

MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: metsuri 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr P4 Mooduli vastutaja: Karjääri planeeri

MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: metsuri 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr P4 Mooduli vastutaja: Karjääri planeeri MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: metsuri 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr P4 Mooduli vastutaja: Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused Veiko Belials mooduli maht

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Majutusette

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Majutusette Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es 134911 HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Hotel management Менеджер отеля ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3

Rohkem

RAKVERE AMETIKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Logistika Logistiku abi Logistic assistant Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EK

RAKVERE AMETIKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Logistika Logistiku abi Logistic assistant Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EK RAKVERE AMETIKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Logistika Logistiku abi Logistic assistant Õppekava kood EHIS-es 140918 ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR 4 kutsekeskharidus Õppekava maht: 180

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Ehitus Monteerija Steelworker Mонтажник Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPPEKA

Õppekavarühm Õppekava nimetus KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Ehitus Monteerija Steelworker Mонтажник Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPPEKA Õppekavarühm Õppekava nimetus KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Ehitus Monteerija Steelworker Mонтажник Õppekava kood EHIS-es 134880 ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR 4 kutsekeskharidus Õppekava maht:

Rohkem

HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUS ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Puitmaterjalide töötlus CNC töötlemiskeskuse operaator CNC machine operator операто

HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUS ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Puitmaterjalide töötlus CNC töötlemiskeskuse operaator CNC machine operator операто HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUS ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Puitmaterjalide töötlus CNC töötlemiskeskuse operaator CNC machine operator оператор машины CNC Õppekava kood Ehises ESMAÕPPE ÕPPEKAVA

Rohkem

Kinnitatud Muudatustega kinnitatud Narva Kutseõppekeskuse Narva Kutseõppekeskuse Direktori a Direktori a käskkirjaga nr 1.1-7/85

Kinnitatud Muudatustega kinnitatud Narva Kutseõppekeskuse Narva Kutseõppekeskuse Direktori a Direktori a käskkirjaga nr 1.1-7/85 Kinnitatud Muudatustega kinnitatud Narva Kutseõppekeskuse Narva Kutseõppekeskuse Direktori 30.10.2014.a Direktori 12.12.2014.a käskkirjaga nr 1.1-7/85 käskkirjaga nr 1.1-7/107 Narva Kutseõppekeskuse KOOLI

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Transporditeenused Bussijuht Bus driver Õppekava kood EHIS-es Bодитель автобу

Õppekavarühm Õppekava nimetus KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Transporditeenused Bussijuht Bus driver Õppekava kood EHIS-es Bодитель автобу Õppekavarühm Õppekava nimetus KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Transporditeenused Bussijuht Bus driver Õppekava kood EHIS-es 133477 Bодитель автобуса ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR 4 kutsekeskharidus

Rohkem

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Ehitus Ehitusviimistlus Finishing work in construstion Õppekava kood EHIS-es ESMAÕ

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Ehitus Ehitusviimistlus Finishing work in construstion Õppekava kood EHIS-es ESMAÕ PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Ehitus Ehitusviimistlus Finishing work in construstion Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR 4 kutsekeskharidus Õppekava

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Toitlustuskorraldus Master Chef шеф-пова

Õppekavarühm Õppekava nimetus HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Toitlustuskorraldus Master Chef шеф-пова Õppekavarühm Õppekava nimetus HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Toitlustuskorraldus Master Chef шеф-повар Õppekava kood EHIS-es 134899 ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR

Rohkem

LISA 1 KINNITATUD direktori a käskkirjaga nr 1-5/35 TALLINNA KOPLI AMETIKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Energeetika ja energeetika Õppekava nimet

LISA 1 KINNITATUD direktori a käskkirjaga nr 1-5/35 TALLINNA KOPLI AMETIKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Energeetika ja energeetika Õppekava nimet LISA 1 KINNITATUD direktori 02.05.19.a käskkirjaga nr 1-5/35 TALLINNA KOPLI AMETIKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Energeetika ja energeetika Õppekava nimetus (nimetus eesti keeles) Sisetööde elektrik (nimetus

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus TALLINNA KOPLI AMETIKOOLI ÕPPEKAVA EHITUS (nimetus eesti keeles) Kinnisvarahooldus (nimetus inglise keeles) Facility ser

Õppekavarühm Õppekava nimetus TALLINNA KOPLI AMETIKOOLI ÕPPEKAVA EHITUS (nimetus eesti keeles) Kinnisvarahooldus (nimetus inglise keeles) Facility ser Õppekavarühm Õppekava nimetus TALLINNA KOPLI AMETIKOOLI ÕPPEKAVA EHITUS (nimetus eesti keeles) Kinnisvarahooldus (nimetus inglise keeles) Facility serviceman Lisa 1 KINNITATUD Õppekava kood EHISes ESMAÕPPE

Rohkem

KURESSAARE AMETIKOOL PAGAR KINNITATUD direktori kk nr 1-9/ KOOSKÕLASTATUD koolinõukogu protokoll nr 1-2/

KURESSAARE AMETIKOOL PAGAR KINNITATUD direktori kk nr 1-9/ KOOSKÕLASTATUD koolinõukogu protokoll nr 1-2/ KURESSAARE AMETIKOOL PAGAR KINNITATUD direktori kk nr 1-9/60 09.06.2014 KOOSKÕLASTATUD koolinõukogu protokoll nr 1-2/8 09.06.2014 KOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus PAGAR BAKER, LEVEL 4 ПЕКАРЬ

Rohkem

MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: metsuri 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr 28 Mooduli vastutaja: Mooduli õpetajad:

MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: metsuri 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr 28 Mooduli vastutaja: Mooduli õpetajad: MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: metsuri 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr 28 Mooduli vastutaja: Mooduli õpetajad: Erialane võõrkeel Reet Ainsoo Reet Ainsoo, Malle Purje,

Rohkem

Narva Kutseõppekeskuse Betoonkonstruktsioonide ehitaja 60 EKAP, tase 4 õppekava moodulite rakenduskava Muudatustega kinnitatud Kinnitatud Narva Kutseõ

Narva Kutseõppekeskuse Betoonkonstruktsioonide ehitaja 60 EKAP, tase 4 õppekava moodulite rakenduskava Muudatustega kinnitatud Kinnitatud Narva Kutseõ Muudatustega kinnitatud Kinnitatud Narva Kutseõppekeskuse Narva Kutseõppekeskuse direktori 19.08.2016.a direktori 31.05.2016.a käskkirjaga nr 1.1-7/113 käskkirjaga nr 1.1-7/101 Sihtrühm Õppevorm Mooduli

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Transpordivahendite juhtimine Veoautojuht Truck driver Õppekava kood EHIS-es

Õppekavarühm Õppekava nimetus KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Transpordivahendite juhtimine Veoautojuht Truck driver Õppekava kood EHIS-es Õppekavarühm Õppekava nimetus KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Transpordivahendite juhtimine Veoautojuht Truck driver Õppekava kood EHIS-es 133517 Водитель грузовика ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Mootorliikurid, laevandus ja lennundustehnika Mootorsõi

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Mootorliikurid, laevandus ja lennundustehnika Mootorsõi Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es 180857 KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Mootorliikurid, laevandus ja lennundustehnika Mootorsõidukitehnik Vehicle technician техник по автомобилям

Rohkem

Microsoft Word - P6_metsamasinate juhtimine ja seadistamine FOP kutsekeskharidus statsionaarne

Microsoft Word - P6_metsamasinate juhtimine ja seadistamine FOP kutsekeskharidus statsionaarne MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: forvarderioperaatori 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr 6 Mooduli vastutaja: Mooduli õpetajad: Metsamasinate juhtimine ja seadistamine

Rohkem

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Metsandus Metsakasvatus Silviculture Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPPEKAV

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Metsandus Metsakasvatus Silviculture Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPPEKAV PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Metsandus Metsakasvatus Silviculture Õppekava kood EHIS-es 130438 ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR 4 kutsekeskharidus Õppekava maht:

Rohkem

IDA-VIRUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS PAGARI- JA KONDIITRITOODETE TEHNOLOOGIA Esmaõppe 4. taseme õppekava KINNITATUD kooli direktori käskkirjaga n

IDA-VIRUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS PAGARI- JA KONDIITRITOODETE TEHNOLOOGIA Esmaõppe 4. taseme õppekava KINNITATUD kooli direktori käskkirjaga n IDA-VIRUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS PAGARI- JA KONDIITRITOODETE TEHNOLOOGIA Esmaõppe 4. taseme õppekava KINNITATUD kooli direktori 01.12.2014 käskkirjaga nr 1-2/125 KOOSKÕLASTATUD kooli nõukogu 26.11.2014 koosoleku

Rohkem

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja kinnitamine 1. Kinnitan täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori käskkirjaga nr 1-2/155 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu otsusega nr 2.1.1,

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori käskkirjaga nr 1-2/155 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu otsusega nr 2.1.1, KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 29.06.2016 käskkirjaga nr 1-2/155 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu otsusega nr 2.1.1, 13.06.2016 Sihtrühm Õppevorm Tallinna Ehituskool 4.taseme kutseõppe

Rohkem

Sihtrühm Õppevorm TALLINNA EHITUSKOOL kutsekeskhariduse õppekava Ehitusviimistlus VALIKÕPINGUTE MOODULITE RAKENDUSKAVAD KINNITATUD Tallinna Ehituskool

Sihtrühm Õppevorm TALLINNA EHITUSKOOL kutsekeskhariduse õppekava Ehitusviimistlus VALIKÕPINGUTE MOODULITE RAKENDUSKAVAD KINNITATUD Tallinna Ehituskool Sihtrühm Õppevorm TALLINNA EHITUSKOOL kutsekeskhariduse õppekava Ehitusviimistlus VALIKÕPINGUTE MOODULITE RAKENDUSKAVAD KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 29.09.2014.a. käskkirjaga nr.1-2/ 215 muudetud

Rohkem

Rakvere Ametikool Krohvija, tase 4 esmane kutse KINNITATUD Direktori käskkirjaga nr 1-1/40, Nõukogu otsus 4/2.1, RAKVERE AMETIKO

Rakvere Ametikool Krohvija, tase 4 esmane kutse KINNITATUD Direktori käskkirjaga nr 1-1/40, Nõukogu otsus 4/2.1, RAKVERE AMETIKO KINNITATUD Direktori käskkirjaga nr 1-1/40, 18.11.2015 Nõukogu otsus 4/2.1, 17.11.2015 RAKVERE AMETIKOOL 4.taseme kutseõppe õppekava Krohvija MOODULITE RAKENDUSKAVA SIHTRÜHM Põhihariduse omandanud õppija

Rohkem

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Kokk Cook Õppekava kood EHIS-es ESM

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Kokk Cook Õppekava kood EHIS-es ESM KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Kokk Cook Õppekava kood EHIS-es 139050 ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR 4 kutsekeskharidus Õppekava

Rohkem

Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool S

Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool S Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool SA) korraldab koolituse "Täiskasvanud õppija õpioskuste

Rohkem

EELNÕU Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning teiste seaduste muutmise seadus 1. Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muutmine Töötervishoiu ja tööoh

EELNÕU Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning teiste seaduste muutmise seadus 1. Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muutmine Töötervishoiu ja tööoh EELNÕU Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning teiste seaduste muutmise seadus 1. Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muutmine Töötervishoiu ja tööohutuse seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragrahvi

Rohkem

KUTSESTANDARD Ehitusplekksepp, tase 4 Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja

KUTSESTANDARD Ehitusplekksepp, tase 4 Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja KUTSESTANDARD Ehitusplekksepp, tase 4 Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid Kutsestandardi

Rohkem

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui vene keeles): Õppekavarühm: (täienduskoolituse standardi

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Üliõpilase nimi: Kuupäev: Pädevus Hindamiskriteerium Eneseanalüüs koos näidetega (sh vajadusel viited teoreetilistel ainekursustel tehtule) B.2.1 Õpi- ja õpetamistegevuse

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Alameede 1.1.7.6 Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikele õppekavadele vastav üldharidus Projekt Tehnoloogiaõpetuse õpetajate täienduskoolitus, Moodul A1 Ainevaldkond Tehnoloogia Marko Reedik, MSc füüsikas

Rohkem

Lisa 2 Töökohapõhise õppe rakendamise kord Tallinna Lasnamäe Mehaanikakoolis 1. Üldsätted Õppekorralduseeskiri Kinnitatud dir kk 1-4/11 1.1

Lisa 2 Töökohapõhise õppe rakendamise kord Tallinna Lasnamäe Mehaanikakoolis 1. Üldsätted Õppekorralduseeskiri Kinnitatud dir kk 1-4/11 1.1 Lisa 2 Töökohapõhise õppe rakendamise kord Tallinna Lasnamäe Mehaanikakoolis 1. Üldsätted 1.1. Käesoleva korra aluseks on haridus- ja teadusministri 20.12.2013 määrus nr 39 Töökohapõhise õppe rakendamise

Rohkem

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunikatsiooni korraldamine ning dokumentide korrektne ja

Rohkem

KOOSKÕLASTATUD kooli nõukogu poolt protokoll nr 1-2/5 KINNITATUD direktori käskkirjaga nr 1-9/10 KURESSAARE AMETIKOOLI HOOLDUSTÖ

KOOSKÕLASTATUD kooli nõukogu poolt protokoll nr 1-2/5 KINNITATUD direktori käskkirjaga nr 1-9/10 KURESSAARE AMETIKOOLI HOOLDUSTÖ KOOSKÕLASTATUD kooli nõukogu poolt 19.02.2018 protokoll nr 1-2/5 KINNITATUD direktori 19.02.2018 käskkirjaga nr 1-9/10 KURESSAARE AMETIKOOLI HOOLDUSTÖÖTAJA (PRAKTIKAJUHENDAJA HOOLEKANDEASUTUSES) ÕPPEKAVA

Rohkem

Microsoft Word - Muud JUHENDID

Microsoft Word - Muud JUHENDID KUTSE ANDMISE KORDA TÄIENDAVAD JUHENDID A. KUTSEKOMISJONI TEGUTSEMISKORD 1.1. Treeneritele kutse andmise õigus on Kutseseaduses sätestatud korra alusel Eesti Olümpiakomiteel (edaspidi EOK). EOK on kutse

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

AG informaatika ainekava PK

AG informaatika ainekava PK INFORMAATIKA AINEKAVA PÕHIKOOLIS Õppe- ja kasvatuseesmärgid Põhikooli informaatikaõpetusega taotletakse, et õpilane: 1) valdab peamisi töövõtteid arvutil igapäevases õppetöös eelkõige infot otsides, töödeldes

Rohkem

KINNITATUD Pärnumaa Kutsehariduskeskuse nõukogu protokoll nr 8 otsusega nr 2 ÕPPEKORRALDUSEESKIRI Pärnu

KINNITATUD Pärnumaa Kutsehariduskeskuse nõukogu protokoll nr 8 otsusega nr 2 ÕPPEKORRALDUSEESKIRI Pärnu KINNITATUD Pärnumaa Kutsehariduskeskuse nõukogu 27.09.2018 protokoll nr 8 otsusega nr 2 ÕPPEKORRALDUSEESKIRI Pärnu 1. Õppekorralduseeskirja reguleerimisala 1.1. Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õppekorralduseeskiri

Rohkem

KA kord

KA kord KINNITATUD Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu 13.11.2017 otsusega nr 8 MTÜ EESTI LEIVALIIT KUTSE ANDMISE KORD Pagari ja kondiitri kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1 Kutse andmise kord (edaspidi kord)

Rohkem

RKP6072 Praktika II: osaluspraktika 5 EAP EKSAM Praktika eesmärgid: - luua eeldused seoste loomiseks teoreetiliste teadmiste ja praktika vahel ning sa

RKP6072 Praktika II: osaluspraktika 5 EAP EKSAM Praktika eesmärgid: - luua eeldused seoste loomiseks teoreetiliste teadmiste ja praktika vahel ning sa RKP6072 Praktika II: osaluspraktika 5 EAP EKSAM Praktika eesmärgid: - luua eeldused seoste loomiseks teoreetiliste teadmiste ja praktika vahel ning saada kogemus teoreetiliste teadmiste rakendamisest töökeskkonnas;

Rohkem

Pärnu-Jaagupi Gümnaasium

Pärnu-Jaagupi Gümnaasium Õpetaja: Eva Palk Õppeaine: Perekonnaõpetus Tundide arv: 1 nädalatund, 35 tundi õppeaastas Õpetaja töökava Tun Peateemad dide arv 5 PEREKOND Perekonna minevik, olevik ja tulevik. Kooseluvormid. Perekonna

Rohkem

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM INSENERITÖÖ ALUSED OMANIKUJÄRELEVALVE Teim Elekter TÜ Jüri Gross ÜLDIST Omanikujärelevalve seaduslikuks aluseks on Ehitusseadus (ES) ja selle alusel MKM poolt kehtestatud Ehituse omanikujärelevalve kord.

Rohkem

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond : 1) mõistab, kuidas ühiskonnas toimuvad muutused avaldavad mõju perekonna ja peresuhetega seotud

Rohkem

Kinnitatud Räpina Aianduskooli direktori käskkirjaga nr 1-6/50 Muudetud Räpina Aianduskooli direktori käskkirjaga nr 1-1/20 RÄPI

Kinnitatud Räpina Aianduskooli direktori käskkirjaga nr 1-6/50 Muudetud Räpina Aianduskooli direktori käskkirjaga nr 1-1/20 RÄPI RÄPINA AIANDUSKOOLI KOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Aiandus Õppekava nimetus Florist Florist Флорист Õppekava kood 135029 EHISes ESMAÕPPE ÕPPEKAVA JÄTKUÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR 4 kutsekeskharidus EKR

Rohkem

VILJANDI KUTSEÕPPEKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Transporditeenused Veoautojuht Truck driver Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPP

VILJANDI KUTSEÕPPEKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Transporditeenused Veoautojuht Truck driver Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPP VILJANDI KUTSEÕPPEKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Transporditeenused Veoautojuht Truck driver Õppekava kood EHIS-es 193896 ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR 4 kutsekeskharidus Õppekava maht:

Rohkem

Microsoft PowerPoint EhS [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint EhS [Compatibility Mode] Uus Ehitusseadustik Tuulikki Laesson 12.11.2015 Ehitamine 2 4. Ehitamine (1) Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis

Rohkem

MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: Arborist 4. taseme kutsehariduse taotlejad Õppevorm: Mittestatsionaarne Moodul nr P_5 Ronimisköitega töötamine Mooduli

MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: Arborist 4. taseme kutsehariduse taotlejad Õppevorm: Mittestatsionaarne Moodul nr P_5 Ronimisköitega töötamine Mooduli MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: Arborist. taseme kutsehariduse taotlejad Õppevorm: Mittestatsionaarne Moodul nr P_5 Ronimisköitega töötamine Mooduli maht 8 EKAPit Mooduli vastutaja Mooduli õpetajad Mooduli

Rohkem

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Tekstiili, rõivaste, jalatsite valmistamine ning naha töötlemine Rätsep-stilist (s

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Tekstiili, rõivaste, jalatsite valmistamine ning naha töötlemine Rätsep-stilist (s PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Tekstiili, rõivaste, jalatsite valmistamine ning naha töötlemine Rätsep-stilist (spetsialiseerumine naiste ülerõivaste valmistamine)

Rohkem

NOOR MEISTER Eesti Näituste Messikeskuse B, C, D ja E hallides VASTUVÕTU ADMINISTRAATOR/ HOTEL RECEPTIONIST VÕISTLUSJUHEND Individua

NOOR MEISTER Eesti Näituste Messikeskuse B, C, D ja E hallides VASTUVÕTU ADMINISTRAATOR/ HOTEL RECEPTIONIST VÕISTLUSJUHEND Individua NOOR MEISTER 2018 3.-4.05.2018 Eesti Näituste Messikeskuse B, C, D ja E hallides VASTUVÕTU ADMINISTRAATOR/ HOTEL RECEPTIONIST VÕISTLUSJUHEND Individuaalne võistlus kutseõppeasutuste õpilastele. Ühest koolist

Rohkem

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1. Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk 20.11.2012 nr 32/1.1-6 1.1. Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.1.1. Põhikooli ja gümnaasiumiseadus 18. Vastu võetud

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Ülevaade vanematekogu sisendist arengukavale ja arengukava tutvustus Karmen Paul sotsiaalselt toimetulev st on lugupidav ehk väärtustab ennast ja teisi saab hakkama erinevate suhetega vastutab on koostöine

Rohkem

KUTSESTANDARD Raudtee teemehaaniku abi, tase 2 Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, tead

KUTSESTANDARD Raudtee teemehaaniku abi, tase 2 Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, tead KUTSESTANDARD Raudtee teemehaaniku abi, tase 2 Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.

Rohkem

Kinnitatud dir a kk nr 1-1/12 Õppekavarühm Õppekava nimetus RÄPINA AIANDUSKOOLI ÕPPEKAVA AIANDUS Õppekava kood EHISes ESMAÕPPE ÕPPE

Kinnitatud dir a kk nr 1-1/12 Õppekavarühm Õppekava nimetus RÄPINA AIANDUSKOOLI ÕPPEKAVA AIANDUS Õppekava kood EHISes ESMAÕPPE ÕPPE Kinnitatud dir 01.06.2018. a kk nr 1-1/12 Õppekavarühm Õppekava nimetus RÄPINA AIANDUSKOOLI ÕPPEKAVA AIANDUS Õppekava kood EHISes 202097 ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 Õppekava maht (EKAP) 150 MAASTIKUEHITAJA

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Kompetents Hindamiskriteerium B.2.2 POOLTOODETE JA/VÕI KAUNISTUSMATERJALIDE VALMISTAMINE 2 1 Seadistab vajalikud tootmisseadmed vastavalt kasutusjuhen

Kompetents Hindamiskriteerium B.2.2 POOLTOODETE JA/VÕI KAUNISTUSMATERJALIDE VALMISTAMINE 2 1 Seadistab vajalikud tootmisseadmed vastavalt kasutusjuhen Kompetents Hindamiskriteerium B.2.2 POOLTOODETE JA/VÕI KAUNISTUSMATERJALIDE VALMISTAMINE 2 1 Seadistab vajalikud tootmisseadmed vastavalt kasutusjuhendile, arvestades valmistatavat toodet. Seadme kasutusjuhendi

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS es ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR 4 kutsekeskharidus Kinnitatud Narva Kutseõppekeskuse Direktori 2

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS es ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR 4 kutsekeskharidus Kinnitatud Narva Kutseõppekeskuse Direktori 2 Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS es ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR 4 kutsekeskharidus Kinnitatud Narva Kutseõppekeskuse Direktori 27.10.2014.a käskkirjaga nr 1.1-7/65 Narva Kutseõppekeskus

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Mootorliikurid, laevandus ja lennundustehnika Liikurmas

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Mootorliikurid, laevandus ja lennundustehnika Liikurmas Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es 199780 KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Mootorliikurid, laevandus ja lennundustehnika Liikurmasinadiagnostik Vehicle technician, level 5 техник по

Rohkem

LISA 2 KINNITATUD direktori a. käskkirjaga nr 1-5/15 KINNITATUD direktori a. käskkirjaga nr 1-5/84 Tallinna Kopli Ametikool Kuts

LISA 2 KINNITATUD direktori a. käskkirjaga nr 1-5/15 KINNITATUD direktori a. käskkirjaga nr 1-5/84 Tallinna Kopli Ametikool Kuts LISA 2 KINNITATUD direktori 07.03.2017.a. käskkirjaga nr 1-5/15 KINNITATUD direktori 05.06.2018.a. käskkirjaga nr 1-5/84 Tallinna Kopli Ametikool Kutseõppe õppekava Abiaednik MOODULITE RAKENDUSKAVA PÕHIÕPINGUD

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

ESF programm "Kutsete süsteemi arendamine" KUTSESTANDARD Müürsepp, tase 4 esmane kutse Kutsestandard on dokument, mis kirjeldab tööd ning töö edukaks

ESF programm Kutsete süsteemi arendamine KUTSESTANDARD Müürsepp, tase 4 esmane kutse Kutsestandard on dokument, mis kirjeldab tööd ning töö edukaks KUTSESTANDARD Müürsepp, tase 4 esmane kutse Kutsestandard on dokument, mis kirjeldab tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid Müürsepp, tase

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus IDA-VIRUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Transporditeenused Veokorraldaja Transport organizer Диспетчер Õppekava kood EH

Õppekavarühm Õppekava nimetus IDA-VIRUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Transporditeenused Veokorraldaja Transport organizer Диспетчер Õppekava kood EH Õppekavarühm Õppekava nimetus IDA-VIRUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Transporditeenused Veokorraldaja Transport organizer Диспетчер Õppekava kood EHIS-es 130218 ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR 4 kutsekeskharidus

Rohkem

TALLINNA KOPLI AMETIKOOL (TKAK) ÕPPEKORRALDUSEESKIRI

TALLINNA KOPLI AMETIKOOL (TKAK) ÕPPEKORRALDUSEESKIRI TALLINNA KOPLI AMETIKOOL (TKAK) ÕPPEKORRALDUSEESKIRI KINNITATUD TKAK direktori 14.02.2006.a käskkirjaga nr 1-5/6 KINNITATUD direktori 05.11.2018 käskkirjaga nr 1-5/132 TALLINNA KOPLI AMETIKOOLI ÕPPEKORRALDUSEESKIRI

Rohkem

KASUTUSLOA TAOTLUS Esitatud.. a. 1 KASUTUSLOA TAOTLUS 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide m

KASUTUSLOA TAOTLUS Esitatud.. a. 1 KASUTUSLOA TAOTLUS 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide m Esitatud.. a. 1 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide tmisel ehitise kasutamise otstarbe tmisel ehitise osalisel kasutamisel ehitise osalisel lammutamisel

Rohkem

VILJANDI KUTSEÕPPEKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Transporditeenused Bussijuht Busdriver Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPPEKAVA

VILJANDI KUTSEÕPPEKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Transporditeenused Bussijuht Busdriver Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPPEKAVA VILJANDI KUTSEÕPPEKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Transporditeenused Bussijuht Busdriver Õppekava kood EHIS-es 193891 ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR 4 kutsekeskharidus Õppekava maht:

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

GEORG OTSA NIMELINE TALLINNA MUUSIKAKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Muusika ja esituskunstid Rütmimuusika laulmine Singing (Pop-jazz sing

GEORG OTSA NIMELINE TALLINNA MUUSIKAKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Muusika ja esituskunstid Rütmimuusika laulmine Singing (Pop-jazz sing GEORG OTSA NIMELINE TALLINNA MUUSIKAKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Muusika ja esituskunstid Rütmimuusika laulmine Singing (Pop-jazz singing) Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2

Rohkem

ESF programm "Kutsete süsteemi arendamine" KUTSESTANDARD Abipagar, tase 3 Abipagar, tase 3 kutsestandard on aluseks kutsehariduse ja täiendusõppe õppe

ESF programm Kutsete süsteemi arendamine KUTSESTANDARD Abipagar, tase 3 Abipagar, tase 3 kutsestandard on aluseks kutsehariduse ja täiendusõppe õppe KUTSESTANDARD Abipagar, tase 3 Abipagar, tase 3 kutsestandard on aluseks kutsehariduse ja täiendusõppe õppekavade koostamisele ning isikute kompetentsuse hindamisele kutse andmisel. Kutsenimetus Eesti

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

LISA 2 KINNITATUD direktori a. käskkirjaga nr 1-5/49 Tallinna Kopli Ametikool Kutsekeskhariduse õppekava Sisetööde elektrik MOODULITE RAKEN

LISA 2 KINNITATUD direktori a. käskkirjaga nr 1-5/49 Tallinna Kopli Ametikool Kutsekeskhariduse õppekava Sisetööde elektrik MOODULITE RAKEN LISA 2 KINNITATUD direktori 11.05.2015.a. käskkirjaga nr 1-5/49 Tallinna Kopli Ametikool Kutsekeskhariduse õppekava Sisetööde elektrik MOODULITE RAKENDUSKAVA PÕHIÕPINGUD Sihtrühm Õppevorm Põhiharidusega

Rohkem

IFI6083_Algoritmid_ja_andmestruktuurid_IF_3

IFI6083_Algoritmid_ja_andmestruktuurid_IF_3 Kursuseprogramm IFI6083.DT Algoritmid ja andmestruktuurid Maht 4 EAP Kontakttundide maht: 54 Õppesemester: K Eksam Eesmärk: Aine lühikirjeldus: (sh iseseisva töö sisu kirjeldus vastavuses iseseisva töö

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es GEORG OTSA NIMELISE TALLINNA MUUSIKAKOOLI ÕPPEKAVA Muusika ja esituskunstid Muusikaettevõtl

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es GEORG OTSA NIMELISE TALLINNA MUUSIKAKOOLI ÕPPEKAVA Muusika ja esituskunstid Muusikaettevõtl Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es 209483 GEORG OTSA NIMELISE TALLINNA MUUSIKAKOOLI ÕPPEKAVA Muusika ja esituskunstid Muusikaettevõtluse spetsialist Music Management Specialist Cпециалист

Rohkem

KINNITATUD Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu otsusega nr 13 SISEKAITSEAKADEEMIA KUTSE ANDMISE KORD pääste valdkonna kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1

KINNITATUD Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu otsusega nr 13 SISEKAITSEAKADEEMIA KUTSE ANDMISE KORD pääste valdkonna kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1 KINNITATUD Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu 15.04.2019 otsusega nr 13 SISEKAITSEAKADEEMIA KUTSE ANDMISE KORD pääste valdkonna kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1 Kutse andmise kord (edaspidi kord) reguleerib järgmiste

Rohkem

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui vene keeles): Õppekavarühm: (täienduskoolituse standardi

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Tiina Saar.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Tiina Saar.ppt [Compatibility Mode] Tööõnn läbi mitmekülgse hariduse Tiina Saar, Äripäeva Tööjõuturg toimetaja ja karjäärinõustaja 15.10.2010 Tiina Saar - Aaretesaar.ee 1 Tähelepanekud kogemusest Ettevõtetes, kus ei keskenduta pehmetele

Rohkem

Abiaedniku õppekava moodulite rakenduskava Statsionaarne (koolipõhine) õppevorm Mooduli nr MOODULI NIMETUS Maht õppenädalates /EKAP 1 Tööalase suhtlem

Abiaedniku õppekava moodulite rakenduskava Statsionaarne (koolipõhine) õppevorm Mooduli nr MOODULI NIMETUS Maht õppenädalates /EKAP 1 Tööalase suhtlem Abiaedniku õppekava moodulite rakenduskava Statsionaarne (koolipõhine) õppevorm Mooduli nr MOODULI NIMETUS Maht õppenädalates /EKAP 1 Tööalase suhtlemise alused 3 EKAP Eesmärk: õpetusega taotletakse, et

Rohkem

KUTSESTANDARD Korstnapühkija-meister, tase 5 Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmi

KUTSESTANDARD Korstnapühkija-meister, tase 5 Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmi KUTSESTANDARD Korstnapühkija-meister, tase 5 Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Korstnapühkija-meister,

Rohkem

KUTSESTANDARD Diplomeeritud ehitusinsener, tase 7 Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, t

KUTSESTANDARD Diplomeeritud ehitusinsener, tase 7 Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, t KUTSESTANDARD Diplomeeritud ehitusinsener, tase 7 Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.

Rohkem

Õppekava arendus

Õppekava arendus Õppekava arendus Ülle Liiber Õppekava kui kokkulepe ja ajastu peegeldus Riiklik õppekava on peegeldus sellest ajast, milles see on koostatud ja kirjutatud valitsevast mõtteviisist ja inimkäsitusest, pedagoogilistest

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgitus Viide projektikirjeldusele Projekti ettevalmistuse ja elluviimise kvaliteediga seotud kriteeriumid (kokku 0%) 1. Projekti sidusus ja põhjendatus

Rohkem

Õppekava pagar-kondiiter

Õppekava pagar-kondiiter Õppeasutus: Rakvere Ametikool Õppeasutuse kood: 70003840 Aadress: Piiri 8, Rakvere, 44316 Telefon/Faks: 329 5031 e-post: info@rvss.ee Õppekavarühm : Toiduainetetöötlus ja tootmine ISCED 97 liigituse järgi

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

ÜLERIIGILISE TÖÖÕPETUSE ÕPILASKONKURSI JUHEND

ÜLERIIGILISE TÖÖÕPETUSE ÕPILASKONKURSI JUHEND ÜLERIIGILISE KÄSITÖÖ, KODUNDUSE JA TEHNOLOOGIAÕPETUSE ÕPILASKONKURSI JUHEND 2014/2015. õ.-a. 17. aprillil 2015.a. korraldab Tallinna Ülikooli Tööõpetuse kond üldhariduskoolide õpilastele üleriigilise käsitöö-,

Rohkem

KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori ko

KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori ko KEHTESTATUD õppeprorektori 29.08.2016 korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori 18.09.2017 korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori 08.03.2018 korraldusega nr 54 Õpetajakoolituse erialastipendiumi

Rohkem

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10 Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK 14.03.2019 nr 1-2/10 1 Üldalused 1.1. Käesolev isikuandmete töötlemise kord (edaspidi kord) sätestab isikuandmete töötlemise põhimõtted,

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine (VÕTA ) dokumentide menetlemise protsess ÕISis Koostanud: Ele Hansen Ele Mägi Tartu 2012 1. Aine ülekandmine-õppekavajärgne aine Varasemalt sooritatud aine

Rohkem

VÄIKE-MAARJA ÕPPEKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Transporditehnika Õppekava nimetus Sõiduautotehnik Cartechnician Tехник по обслуживанию автомобилям Õpp

VÄIKE-MAARJA ÕPPEKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Transporditehnika Õppekava nimetus Sõiduautotehnik Cartechnician Tехник по обслуживанию автомобилям Õpp VÄIKE-MAARJA ÕPPEKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Transporditehnika Õppekava nimetus Sõiduautotehnik Cartechnician Tехник по обслуживанию автомобилям Õppekava kood EHISes 130 877 ESMAÕPPE ÕPPEKAVA JÄTKUÕPPE

Rohkem

KINNITATUD Direktori a. Käskkirjaga nr 1-5/37 NAHKKÄSITÖÖ VALMISTAJA ÕPPEKAVA PÕHIÕPINGUTE MOODULITE RAKENDUSKAVA Sihtrühm Õppevorm Põhihar

KINNITATUD Direktori a. Käskkirjaga nr 1-5/37 NAHKKÄSITÖÖ VALMISTAJA ÕPPEKAVA PÕHIÕPINGUTE MOODULITE RAKENDUSKAVA Sihtrühm Õppevorm Põhihar KINNITATUD Direktori 02.05.2019.a. Käskkirjaga nr 1-5/37 NAHKKÄSITÖÖ VALMISTAJA ÕPPEKAVA PÕHIÕPINGUTE MOODULITE RAKENDUSKAVA Sihtrühm Õppevorm Põhiharidusega õppija või vähemalt 22-aastane põhihariduseta

Rohkem

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012 HINDAMISKRITEERIUMID 01 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud.okt.01 üldkoosoleku otsuega nr (Lisa ) Hindamiskriteeriumid on avalikud

Rohkem

MOODUL nr

MOODUL nr Kool: Pärnumaa Kutsehariduskeskus Õppeasutuse kood: 70006369 Aadress: Pargi 1, PÄRNU 800100 Telefon/Faks: 442 7888 Faks: 442 7889 e-post: parnumaa@hariduskeskus.ee Õppekava rühm: Õppekava: Kutseõppe liik:

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

Maastikuehitaja_180EKAP_rakenduskavad

Maastikuehitaja_180EKAP_rakenduskavad Kinnitatud Räpina Aianduskool direktori 22.08.2014 käskkirjaga nr 1-6/50. Sihtrühm Õppevorm MAASTIKUEHITAJA ÕPPEKAVA MOODULITE RAKENDUSKAVAD EKR 4. tase kutsekeskharidus Statsionaarne Mooduli nr Mooduli

Rohkem