Microsoft Word - EB 75.2 Synthèse analytique Bénévolat_ET

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Microsoft Word - EB 75.2 Synthèse analytique Bénévolat_ET"

Väljavõte

1 Kommunikatsiooni peadirektoraat Kodanikega suhtlemise direktoraat Avaliku arvamuse jälgimise üksus Euroopa Parlamendi Eurobaromeetri eriuuring nr Vabatahtlik töö Brüssel, 27. juuni 2011 KOKKUVÕTE Katvus: EL 27 ( Euroopa Liidu kodanikku) Elanikkond: 15+ vanuses eurooplased Metoodika: Personaalintervjuud (CAPI - arvuti abil tehtavad personaalintervjuud) Küsitluse kuupäevad: 13. aprill 2. mai 2011, läbiviija TNS Opinion Sissejuhatus...2 I. VABATAHTLIKU TÖÖ KOGEMUS Kas eurooplased teevad vabatahtlikku tööd? Millistes valdkondades töötavad eurooplased vabatahtlikuna?...9 II. VABATAHTLIKU TÖÖ KUVAND Millistes valdkondades on vabatahtlikul sektoril tähtis roll? Mis on vabatahtliku töö peamised eelised?...14 III. OOTUSED Kas vabatahtliku sektori tegevuse süsteem tuleks määratleda riiklikul või ELi tasandil? Kui suur on toetus vabatahtlike päästemeeskondade loomisele igas piirkonnas?...19 IV. EUROOPLASED JA PÕLVKONDADEVAHELINE SOLIDAARSUS Milliseid seoseid saab luua eakate ja noorte vahel?...20

2 Sissejuhatus Euroopa Parlamendi eestvedamisel on aasta kuulutatud Euroopa vabatahtliku tegevuse aastaks ja aasta Euroopa põlvkondadevahelise solidaarsuse aastaks. Need on Euroopa Parlamendi jaoks kaks head põhjust, miks viia läbi Eurobaromeetri uuring, et selgitada välja, mida arvavad eurooplased nende kahe ideestiku kohta, ja mõista paremini, kuidas nad neid tajuvad või neid tähistavad. TNS Opinion teostas antud Eurobaromeetri uuringu kogu Euroopa ühiskonda mõjutava finants-, majandus- ja sotsiaalkriisi taustal mail aastal. Enne eurooplaste antud vastuste analüüsimist tuleks rõhutada mõningaid olulisi uuringust selgunud asjaolusid. Väga raske on teha üldisi järeldusi, sest vabatahtliku sektori staatus erineb liikmesriigiti. Vabatahtlikuna tegutsevate eurooplaste arvu ei saa täpselt määratleda, sest puudub nii Eurostati statistika kui ka muu üldine statistika. Väga keeruline on hinnata vabatahtliku sektori panust ELi ja liikmesriikide SKPsse. Puudub kogu ELi hõlmav asjakohane statistika. Riiklikud andmed on olemas ainult mõnes riigis. Valitseb laialdane üksmeel, et vabatahtlik töö on meie solidaarsetel väärtustel põhinevas ühiskonnas tähtis. Vabatahtlikul tööl on osa kodanikuaktiivsuses, eriti seetõttu, et see toimib hästi kohalikul tasandil ja aitab kaasa eneseteostusele ja isiklikule arengule. Raportöör Marian Harkin on öelnud, et inimesed ei hakka vabatahtlikuks rahalise kasu nimel: selle eest ei maksta. Inimesed teevad vabatahtlikku tööd omal soovil. Vabatahtlik tegevus toob kasu inimestele, kes ei kuulu ainult perekonna ja sõprade ringi. Vabatahtlikuks hakata võib igaüks. Vabatahtlikuna tegutseb 22 25% eurooplastest Selles uuringus ütles 6462 üle 15aastase eurooplase st, et nad osalevad regulaarselt või aeg-ajalt vabatahtlikus tegevuses. See moodustab 24% vastanutest aasta veebruaris läbi viidud komisjoni Eurobaromeetri uuringus teatatakse, et võime usaldusväärselt hinnata, et vabatahtlikus tegevuses osaleb üle 100 miljoni kodaniku. Kahe uuringu tulemused on seega sarnased. Vabatahtliku tegevuse Euroopa keskmist tuleb vaadata riiklike tulemuste valguses (vt tabelit lk 8). 48 punkti eristab Madalmaid (5), kus vabatahtlik töö on levinuim, ja Poolat (9%), kus see on kõige vähem levinud. 2

3 Kaheteistkümnes riigis on vabatahtliku tegevuse protsent üle Euroopa keskmise ja viieteistkümnes riigis alla keskmise. Neist seitsmes on vabatahtlikus tegevuses osalejate arv alla 20%. Euroopa vabatahtlike sotsiaal-demograafiline profiil Kõige tõenäolisemad vabatahtlikud on 20aastased ja üle 20aastased vastanud (3), neile järgnevad üliõpilased (26%). Ametialases võrdluses väitis 34% juhtivtöötajatest, et nad tegelevad vabatahtliku tööga, kusjuures töötutest ütles seda 1. Sport ja kultuur: peamised vabatahtliku töö valdkonnad Neilt 24% vastajatelt, kes ütlesid, et osalevad vabatahtlikus tegevuses, küsiti nende vabatahtliku tegevuse olemuse kohta. o Neist 24% vastas, et on vabatahtlikuks spordiklubis või klubis, mis tegeleb vabaõhutegevusega. o 20% vastas, et tegutseb kultuuri, hariduse või kunstiga seotud organisatsioonis. o 16% ütles, et on vabatahtlikuks heategevusorganisatsioonis või sotsiaalabi organisatsioonis, vabaühenduses, humanitaarühingus või arenguabis. Solidaarsus ja humanitaarabi: valdkond, milles vabatahtlikul sektoril on kõige tähtsam roll Kõigilt vastajatelt küsiti valdkondade kohta, milles nende meelest on vabatahtlikul sektoril kõige tähtsam roll. Neljast esimesena mainitud valdkonnast kolmes tegeletakse otseselt solidaarsusega ja integratsiooniga. o 3 vastustega tulid esimeseks valdkonnad solidaarsus ja humanitaarabi. Märkimisväärne on asjaolu, et väga selgelt erinevad üksteisest kõigi eurooplaste hulgas levinud üldine arusaam valdkonna tähtsuse kohta ja vabatahtlik töö, milles 24% vastanutest tegelikkuses osalevad. Näiteks sport on kõige populaarsem vabatahtlik tegevus, kuigi ainult 15% vastanutest ütles, et see on oluline. o 3-ga on teisel kohal tervishoiusüsteem. o 2-ga järgnevad sellele haridus ja koolitus ning keskkond. o Neljas valdkond, milles eurooplaste meelest on vabatahtlikul sektoril tähtis osa, on ebasoodsas olukorras olevate kodanike sotsiaalne kaasatus 2-ga. 3

4 Sama küsimus esitati eelmisel aastal komisjoni läbi viidud Eurobaromeetri uuringus. Kahe uuringu võrdluses on esimese kolme valdkonna puhul määr suurenenud +2 ja +8 protsendipunkti vahel. Vabatahtliku töö rolli Euroopa identiteedi loomisel mainiti viimasena, tulemuseks ainult. Sotsiaalsidususe säilitamine ja tugevdamine, vabatahtliku tegevuse peamine eelis ELis Vastus näitab jällegi, kui suurel määral arvatakse Euroopas, et solidaarsus on vabatahtlikus tegevuses kesksel kohal. o Sotsiaalsidususe tugevdamist mainis esimesena 34% vastanutest ja solidaarsuse põhiväärtuste tugevdamist 25%. o Kaks järgmisena mainitud eelist on otseselt seotud vabatahtlike enda kasuga. Vabatahtliku töö panus vabatahtlike eneseteostusse ja isiklikku arengusse sai tulemuseks 25% ja selle roll teadmiste omandamisel ja tööellu integreerimisel 2. o Vabatahtliku sektori majanduslikku väärtust ELi jaoks mainis ainult 1 vastanutest. Vabatahtliku sektori tegevuse süsteemi määratlemine riiklikul või ELi tasandil: lahknevad vastused Nagu eelnevatest vastustest selgub, on eurooplaste arusaamade kohaselt vabatahtliku sektori roll või sektori majanduslik tähtsus ELi tasandil piiratud. Seepärast ei tule üllatusena, et eurooplaste arvamused lahknevad süsteemi osas, mille piires vabatahtlik sektor peaks tegutsema. 4 usub, et vabatahtliku tegevuse süsteem tuleks määratleda Euroopa vabatahtlike hartas, samas kui 45% ütlevad, et iga liikmesriik peaks looma riikliku süsteemi. On tähelepanuväärne, et Euroopa vabatahtlike harta potentsiaalset lisandväärtust ei tunnistata riikides, kus vabatahtlik töö on kõige levinum. Vastanud on harta suhtes seega vähim entusiastlikud Madalmaades, Taanis, Soomes ja Austrias. Seevastu Euroopa süsteemi loomist soovitakse kõige rohkem riikides, kus vabatahtlik töö on kõige vähem levinud, eesotsas Hispaania, Küprose ja Kreekaga. Suur toetus vabatahtlike päästemeeskondade loomisele igas piirkonnas Vastusena looduskatastroofide ja -õnnetuste lainele sooviks Euroopa Parlament, et ELi liikmesriigid ja nende kohalikud ja piirkondlikud omavalitsusüksused looksid igas piirkonnas vabatahtlikud päästemeeskonnad. Küsimusele, kas nende meelest oleksid sellised meeskonnad kasulikud, vastas jaatavalt 88% eurooplastest. 4

5 Põlvkondadevahelise solidaarsuse edendamine aasta on Euroopa põlvkondadevahelise solidaarsuse aasta. Vastajatele esitati kolm väidet ja nende vastustest ilmnes väga selge hierarhia: o 45% eelistasid noortele töökohtade loomist eakate ja ülalpeetavate abistamise valdkonnas; o sellele järgnes 38%-ga igas vanuses eurooplaste võrdne juurdepääs töökohtadele ja koolitusele; o üle 60aastaste julgustamine tööturule jääma, et anda edasi nende kogemusi järgmistele põlvkondadele, sai 2 vastanute hääle. NB! Lugejatele tuletatakse meelde, et uuringu tulemused on hinnangulised ja nende täpsus kui muud tegurid püsivad muutumatuna sõltub valimi suurusest ja vaadeldud protsendimäärast. Valimite puhul suurusega umbes 1000 intervjuud (liikmesriigi tasandil tavaliselt kasutatav valimi suurus) varieerub tegelik protsent juhul, kui kogu elanikkonda oleks intervjueeritud, järgmiste usalduspiiride ulatuses: Vaadeldud protsent 10% või 90% 20% või 80% 30% või 70% 40% või 60% 50 % Vea ülemmäär +/- 1,9 punkti +/- 2,5 punkti +/- 2,7 punkti +/- 3,0 punkti +/- 3,1 punkti 5

6 I. VABATAHTLIKU TÖÖ KOGEMUS 1. Kas eurooplased teevad vabatahtlikku tööd? 15. küsimus Kas tegutsete praegu regulaarselt või aeg-ajalt vabatahtlikuna? 1) Euroopa keskmine Total Yes : 24% 1 1 Yes, on a regular basis Yes, on an occasional basis No 75% DK 24% eurooplasi tegutseb regulaarselt või aeg-ajalt vabatahtlikuna, kusjuures meeste ja naiste osakaal on täiesti võrdne. 6

7 2) Riikidevahelised erinevused Jah Ei EOÖ NL DK FI AT LU DE SI IE EE SK BE IT EL27 FR LT CZ CY UK LV HU SE MT ES EL RO BG PT PL 4 39% 3 35% 34% 34% 3 30% 29% 26% 26% 24% 24% 24% % 15% 14% 14% 1 1 9% % 65% 66% 6 70% 70% 74% 7 75% 76% 76% % 79% 8 85% 86% 85% 85% 8 90% 4 Vabatahtlikus töös osalemine erineb liikmesriigiti väga palju. Madalmaid (5) ja Poolat (9%) eristab 48 protsendipunkti. Suurima arvu vabatahtlikega riigid asuvad enamasti Euroopa Liidu põhjaosas (Madalmaad 5, Taani 4 ja Soome 39%). 7

8 3) Sotsiaaldemograafilised erinevused Vanus õpingute lõpetamisel Amet Jah (% koguarvust) Ei Ei oska öelda (EO Ö) EL27 24% 75% 15-16% Veel õpib 26% 7 Füüsilisest isikust ettevõtjad 29% 70% Juhtivtöötajad 34% 66% - Muud ametnikud 24% 76% - Oskustöölised 2 78% - Koduperenaised ja -peremehed 2 78% Töötud Pensionärid 2 7 Õpilased 26% 7 Sotsiaaldemograafiliste erinevuste analüüs näitab, et kõige tõenäolisemalt ütlevad kõige haritumad eurooplased, et nad osalevad vabatahtlikus tegevuses (3 neist, kes õppisid vähemalt kuni 20aastaseni). Lisaks on kõige rohkem vabatahtlikke (34%) juhtivtöötajate hulgas, kusjuures töötute kategoorias on kõige vähem vabatahtlikke (1). 8

9 2. Millistes valdkondades töötavad eurooplased vabatahtlikuna? Küsimus neile 24% vastajatele, kes ütlesid, et teevad praegu regulaarselt või aeg-ajalt vabatahtlikku tööd. 16. küsimus Missuguses organisatsioonis või ühingus tegutsete vabatahtlikuna? 1) Euroopa keskmine Spordiklubis või klubis, mis tegeleb vabaõhutegevusega (sport, kalapüük ja jahipidamine) 24% Kultuuri-, haridus- või kunstiühingus 20% Heategevusorganisatsioonis või sotsiaalabi organisatsioonis, vabaühenduses, humanitaarühingus, arenguabis Kogukonna või naabrite ühenduses Usu- või kirikuorganisatsioonis % Keskkonnakaitse organisatsioonis, loomade õiguste kaitse organisatsioonis jne. Eakate vabaajaseltsis või klubis Noorte vabaajaseltsis või klubis (skaudid, noorteklubid, jne.) Ühingus, mis kaitseb patsientide ja/või puuetega inimeste huve Kutseorganisatsioonis Ametiühingus Vähemuste õiguste kaitse organisatsioonis (rassismivastane ühendus, naiste diskrimineerimise vastane ühendus, homoseksuaalsete inimeste õiguste kaitse ühendus, jne.) Tarbijaorganisatsioonis Poliitilises erakonnas või organisatsioonis 6% 5% 4% 4% Muu (SPONTAANNE) 1 Ei oska öelda Enamus Euroopa vabatahtlikest töötavad spordiklubis või ühingus, mis tegeleb vabaõhutegevusega (24%). Viiest vabatahtlikust üks tegutseb kultuuri-, haridus- või kunstiühingus (20%) ja 16% heategevusorganisatsioonis või sotsiaalabi organisatsioonis, vabaühenduses, humanitaarühingus või arenguabis. 9

10 2) Riikidevahelised erinevused Iirimaa, Taani ja Saksamaa vastajad tegelevad kõige suurema tõenäosusega vabatahtliku tööga, mis on seotud spordi või vabaõhutegevusega. Itaalia ja Prantsusmaa vastajad on kõige aktiivsemad kultuuri-, haridus- ja kunstiühingutes. 10

11 II. VABATAHTLIKU TÖÖ KUVAND 1. Millistes valdkondades on vabatahtlikul sektoril tähtis roll? Järgmised küsimused esitati kõigile vastajatele, olenemata sellest, kas nad tegutsevad vabatahtlikuna või mitte. 11. küsimus Millistes järgmistest valdkondadest on vabatahtlikul sektoril Teie meelest tähtis roll? 1) Euroopa keskmine Valdkonnad, milles kõik eurooplased peavad vabatahtlikku tegevust oluliseks, ei ole täpses vastavuses nende 24% eurooplaste tegevusega, kes osalevad vabatahtlikus töös. Solidaarsus ja humanitaarabi 34% 3 Tervishoid 24% 3 Haridus ja koolitus 14% 2 Keskkond Ebasoodsas olukorras olevate kodanike sotsiaalne kaasatus 18% % Inimõiguste kaitse Aktiive vananemine Tööhõive Sport 10% 1 15% 15% 15% 16% 2 20% (aprill mai 2011) (mai 2010) Kultuur 10% 1 Kultuuride- ja religioonidevaheline dialoog Põlvkondadevaheline dialoog 9% 9% 8% Tarbijakaitse 9% Demokraatlik elu Euroopa identiteedi loomine Mitte ükski (SPONTAANNE) Muu (SPONTAANNE) Ei oska öelda 0% 6% ; Eurobaromeeter / Euroopa Komisjon Kuigi vabatahtlikku sektorit peetakse endiselt kõige tähtsamaks solidaarsuse ja humanitaarabi valdkonnas (+3 punkti), on võrreldes aasta maiga suurenenud märgatavalt nende arv, kelle meelest on vabatahtlik töö tähtis tervishoiu (+8) ja hariduse valdkonnas(+8). Natuke vähem kui aasta eest ei olnud haridus ega koolitus esimese kolme valdkonnas seas. 11

12 2) Riikidevahelised erinevused ja suundumused Solidaarsus ja humanitaarabi Tervishoid Haridus ja koolitus Keskkond Ebasoodsas olukorras kodanike sotsiaalne kaasatus Inimõiguste kaitse Aktiivne vananemine Tööhõive Sport Kultuur EL 27 * * Erinevus - Erinevus - Erinevus - Erinevus - Erinevus - 34% % % 2 % +8 18% +4 20% % % +2 10% 15% +5 16% 15% % -1 BE % 35% % 24% +5 18% % 18% -1 16% % = 18% % 1-2 BG % +12 8% % 24% +8 26% % +6 14% 24% +10 6% -3 4% -1 CZ 44% % % 10% +1 24% 30% +6 24% % % 19% % +3 15% 10% -5 9% -2 DK 34% 38% % % 19% = 16% 19% +3 25% 2-2 5% +2 49% % 1-2 DE 34% 36% % % % % 19% +1 14% % = 16% 16% = EE 26% 28% % +8 19% % 36% +7 20% % +5 9% 10% +1 10% % = IE 1 14% +3 15% 24% +9 16% 30% +14 8% 10% % 25% % 26% +2 9% 9% = EL % +14 8% % 50% = % -2 25% 26% +1 26% 24% -2 ES 54% 48% -6 18% 24% % +8 16% % 25% -3 29% 24% % +4 4% -1 8% -1 FR % % 26% % +2 16% % 18% -1 20% % +6 24% 24% = 14% 1-1 IT 3 40% +3 30% % % +3 28% % % +1 CY 68% 68% = 15% 20% +5 15% 16% = 18% % 40% = 2 15% -7 10% % = LV 20% 24% % % % 24% % +4 4% 5% % +6 10% 9% % +1 LT 2 26% % % 19% % +4 18% % % % -3 LU 44% 49% +5 15% 24% +9 19% 24% +5 16% 19% +3 25% % 20% +2 19% 20% +1 10% 20% % 16% -2 15% 1-3 HU 3 35% +3 26% % 18% +8 25% 28% +3 24% % 9% +5 10% 18% +8 9% % 10% = MT 35% 38% % +8 19% % 20% = 24% % 19% +3 30% % % 9% -5 9% 10% +1 NL 28% % % % +4 24% % 19% +4 24% 2-3 4% 8% +4 35% 34% AT 26% 38% % 46% % % 25% = 24% % = 16% % 10% = PL 25% 29% +4 36% 55% % 19% = 9% 14% +5 18% 18% = % % 4% -2 8% 9% +1 PT 45% 48% +3 29% % % % % % +11 9% % -1 RO 34% 40% % +6 16% 29% % % 8% +3 15% % +1 4% -1 SI 56% 54% -2 10% 18% +8 9% 15% % % 18% % 15% -3 18% 1-7 SK 39% 50% % +8 10% % % +2 24% 2-1 9% % 15% +1 16% 14% -2 15% 1-3 FI % % 15% % +3 14% 19% +5 24% 24% = SE 54% 58% % +6 10% % % 19% -5 34% 38% +4 9% 8% -1 10% % -7 15% 1-4 UK 8% 9% % % % 20% +1 15% % % -3 10% % 1-5 6% +1 Erinevus - Erinevus - Erinevus - Erinevus - Diff. - * : küsitluse kuupäevad: 13. aprill 2. mai : mai

13 Vabatahtliku töö roll solidaarsuse ja humanitaarabi valdkonnas on muutunud tähtsamaks suures osas liikmesriikides, eriti Austrias (+12), Slovakkias (+11), Prantsusmaal ja Bulgaarias (+10). Vabatahtliku tegevuse rolli tähtsus on vähenenud 27 liikmesriigist ainult kahes, Sloveenias (-2) ja Hispaanias (-6). Arusaam, et vabatahtlik töö on tähtis tervishoiu valdkonnas, on suurenenud igas riigis, välja arvatud Taani (-1). Eriti järsult on selle tähtsus tõusnud Austrias (+21), Poolas (+19) ja Portugalis (+18). Vabatahtliku töö tähtsus hariduse ja koolituse valdkonnas on vähenenud ainult Austrias (-1) ja on tõusnud väga palju Ühendkuningriigis (+16), Iirimaal (+14) ja Rootsis (+13). 13

14 2. Mis on vabatahtliku töö peamised eelised? 13. küsimus Millised järgmistest on Teie arvates vabatahtliku tegevuse kaks peamist eelist ELis? (kuni kaks vastust) 1) Euroopa keskmine See võimaldab sotsiaalsidususe säilitamist ja tugevdamist 34% See tugevdab ELi solidaarsuse põhiväärtusi 25% See aitab kaasa vabatahtlike eneseteostusele ja isiklikule arengule 25% See hõlbustab teadmiste ja oskuste omandamist, mis võimaldavad edukat professionaalset integreerimist 2 See annab eurooplastele võimaluse arendada kodanike osalemist ühiskondlikus elus See mängib olulist rolli säästvas arengus ja keskkonnakaitses 20% 18% See mängib olulist rolli ELi majanduses 1 Mitte ükski (SPONTAANNE) Muu (SPONTAANNE) Ei oska öelda Sarnaselt valdkondadega, milles eurooplased peavad vabatahtlikku sektorit oluliseks, peetakse vabatahtliku töö peamisteks eelisteks sotsiaalsidususe säilitamist ja tugevdamist (34%), solidaarsuse põhiväärtuste tugevdamist ning eneseteostust ja isiklikku arengut (mõlemad 25%). 14

15 2) Riikidevahelised erinevused See säilitab ja tugevdab sotsiaalsidusust See tugevdab ELi solidaarsuse põhiväärtusi See aitab kaasa vabatahtlike eneseteostusele ja isiklikule arengule See hõlbustab teadmiste ja oskuste omandamist, mis võimaldavad integreerimist tööellu See annab eurooplastele võimaluse arendada kodanike osalemist ühiskondlikus elus See mängib olulist rolli säästvas arengus ja keskkonnakaitses See mängib olulist rolli ELi majanduses Mitte ükski (SPONTAANNE) Muu (SPONTAANNE) Ei oska öelda EL27 34% 25% 25% 2 20% 18% 1 BE 35% 3 38% 19% 20% 19% 15% BG 40% 15% 2 24% 26% 20% 15% 0% 8% CZ 3 30% 28% 1 25% 24% 1 0% DK 4 20% 5 18% 2 20% 8% 0% DE 50% 26% 2 19% 20% 1 1 4% EE 25% 14% 35% 24% 2 20% 14% 0% 8% IE 2 24% 35% 16% % 1 EL 38% % 2 10% ES 28% 29% 24% 16% 1 16% 10% 9% FR 4 26% % 10% 6% IT 25% 34% 14% 25% 24% 2 1 5% CY 24% 46% 29% 2 39% 16% 15% - LV 29% 1 29% 20% 24% 16% 1 4% 0% 8% LT 20% 15% 2 24% 24% 14% 18% 15% LU 3 29% 24% 25% 20% 24% 16% - HU 40% 19% 2 29% 16% 2 16% 0% MT 16% 35% 19% 15% 28% 18% 14% - 16% NL 36% 26% % AT 48% 2 28% 2 20% 2 16% PL % 24% 19% 14% 1 0% 1 PT % 19% 9% 1 RO 2 16% 18% 2 26% 2 14% 1 SI 3 38% 28% % 1 SK 3 30% 24% 1 25% 24% 1 4% FI 4 30% 2 18% 20% 30% 8% 0% SE 36% 30% 29% 3 29% 2 4% 0% UK 2 14% 24% 3 14% 15% 20% 5% 1 15

16 Vabatahtliku töö peamisi eeliseid peetakse riigiti natuke erinevaks. Alljärgnevaid vastuseid mainiti kõige sagedamini järgmistes riikides: - Vabatahtlik töö säilitab ja tugevdab sotsiaalsidusust oli kõige sagedasem vastus Saksamaal (50%), Austrias (48%) ja Soomes (4). - See tugevdab ELi solidaarsuse põhiväärtusi : Küpros (46%), Sloveenia (38%) ja Malta (35%). - See aitab kaasa vabatahtlike eneseteostusele ja isiklikule arengule : Taani (5), Madalmaad (4) ja Belgia (38%). - See hõlbustab teadmiste ja oskuste omandamist, mis võimaldavad integreerimist tööellu : Rootsi (3), Ühendkuningriik (3) ja Ungari (29%). - See annab eurooplastele võimaluse arendada kodanike osalemist ühiskondlikus elus : Küpros (39%), Rootsi (29%) ja Malta (28%). - See mängib olulist rolli säästvas arengus ja keskkonnakaitses : Soome (30%), Kreeka ja Ungari (mõlemad 2), Tšehhi Vabariik, Luksemburg ja Slovakkia (kõik 24%). - See mängib olulist rolli ELi majanduses : Iirimaa ja Ühendkuningriik (mõlemad 20%), Leedu (18%), Luksemburg, Ungari ja Austria (16%). Arvatavasti valgustavad need vastused seda, millised on Euroopa Liidu kodanike huvid ja valdkonnad, kus nad ootavad ja loodavad tegutsemist. 3) Sotsiaaldemograafilised erinevused Vastanud, kes on kõige kauem haridust omandanud, ütlevad kõige tõenäolisemalt, et vabatahtlik töö säilitab ja tugevdab sotsiaalsidusust (40% vastanutest, kes jätkasid õpinguid 20aastaseni või kauem, võrreldes nendega, kes jätsid kooli pooleli 15aastaselt või varem). Sama rühm ( harituimad ) aga usub kõige vähem, et vabatahtlik sektor edendab märgatavalt ELi majandust (1 võrrelduna 1-ga nendest, kes lõpetasid õpingud 19aastaselt, ja 14% vastanutega, kes veel õpivad). 16

17 III. OOTUSED 1. Kas vabatahtliku sektori tegevuse süsteem tuleks määratleda riiklikul või ELi tasandil? 12. küsimus Kumba kahest järgmisest väitest Te eelistaksite vabatahtliku tegevuse süsteemi ja toimimisviisi määratlemisel? (Ainult üks vastus) 1) Euroopa keskmine Väikese hääleenamusega eelistasid vastanud vabatahtliku sektori Euroopa süsteemi, kuigi selles küsimuses jaguneb eurooplaste arvamus ühtlaselt. 8% 4 45% The Member States and the EU should define together the framework and the way volunteering works in an European Charter for volunteer workers (OUR COUNTRY) should define individually the framework and the way volunteering works DK 4 vastanutest toetab Euroopa vabatahtlike harta loomist, ja 45% arvab, et iga liikmesriik peab määratlema vabatahtliku sektori süsteemi ja toimimisviisi iseseisvalt. Euroopa Komisjoni läbi viidud uuringus DG EAC, Voluntary Services in the European Union 1, mis langeb kokku Euroopa vabatahtliku tegevuse aastaga, rõhutatakse ELi vabatahtliku sektori mitmekesisust ja seda, et puudub ühtlustatud õigusraamistik. Liikmesriikides hallatakse vabatahtlikku tööd eri tasanditel järgmiselt: 1) liikmesriigid, millel on olemas spetsiaalne vabatahtliku töö õigusraamistik: BE, CY, CZ, HU, IT, LV, LU, MT, PL, PT, RO, ES 2) liikmesriigid, millel puudub spetsiaalne vabatahtliku töö õigusraamistik ja kus vabatahtlikku sektorit hallatakse muude kehtivate üldiste seadustega: AT, DK, EE, FI, FR, DE, GR, IE, LT, NL, SE, UK 1 Euroopa Komisjon - DG EAC, Voluntary Services in the European Union. ( Vabatahtlikud teenused Euroopa Liidus ). Lõpparuanne. London GHK (lk 110). 17

18 3) liikmesriigid, kus praegu viiakse läbi uurimusi õigusraamistiku loomise kohta: BG, SK ja SI 2) Riikidevahelised erinevused Liikmesriigid ja EL peavad määratlema vabatahtliku tegevuse süsteemi ja toimimisviisi üheskoos Euroopa vabatahtlike hartas (MEIE RIIK) peab määratlema vabatahtliku tegevuse süsteemi ja toimimisviisi iseseisvalt Ei oska öelda ES CY BE EL IT PT SK LU BG MT HU SE FR EE EL27 LT RO CZ PL FI DE IE SI LV UK AT NL DK 15% 68% 65% 60% 58% 5 56% 55% 55% 54% 5 50% 50% 50% % 45% % 38% 3 34% % 39% 39% 35% 30% 4 40% 39% 38% % 4 36% 50% 48% 5 54% 3 59% 60% 60% 65% 59% 84% 10% 6% 8% 14% 4% 5% 10% 6% 8% 1 18% 5% 9% 8% 25% 4% 6% 8% 4% 10% Euroopa vabatahtlike hartat toetatakse kõige rohkem Hispaanias (68%), Küprosel (65%) ja Belgias (60%). Kõige vähem avaldatakse hartale toetust Taanis (15%), Madalmaades ja Austrias (mõlemad 3). 18

19 2. Kui suur on toetus vabatahtlike päästemeeskondade loomisele igas piirkonnas? 14. küsimus Euroopa Parlament soovib, et ELi liikmesriigid ja nende kohalikud ja piirkondlikud omavalitsusüksused looksid igas piirkonnas vabatahtlikud päästemeeskonnad looduskatastroofide ja -õnnetustega toimetulekuks. Kas Teie peate sellist meedet kasulikuks või mitte? 1) Euroopa keskmine 88% eurooplasi usub, et looduskatastroofide ja -õnnetustega toimetulekuks tuleks luua vabatahtlikud päästemeeskonnad. 2) Riikidevahelised erinevused Uuringust ei nähtu otsest vastavust hiljuti looduskatastroofide käes kannatanud riikide ja nende riikide vahel, kus soovitakse päästemeeskondade loomist. Jah EOÖ Ei CY MT EL HU SI BG EE SK BE AT IT PT PL SE LU IE CZ RO ES LT FI UK UE27 LV DE FR DK NL 9 96% 96% 95% 94% 94% 94% 94% % 90% 90% 90% 89% 89% 89% 89% 88% 88% 8 85% 84% 8 78% 5% 6% 4% 4% 4% 5% 5% 4% 5% 6% 8% 9% 5% 8% 5% 8% 10% 8% 9% % 2 19

20 IV. EUROOPLASED JA PÕLVKONDADEVAHELINE SOLIDAARSUS 1. Milliseid seoseid saab luua eakate ja noorte vahel? 17. küsimus Palun öelge iga põlvkondadevahelise (eriti noorte ja eakate vahelise) solidaarsuse tugevdamisele suunatud meetme kohta, kas see on Teie meelest tõhus või mitte? 1) Euroopa keskmine Very efficient Fairly efficient Not very efficient Not at all efficient DK Encouraging jobs creation for young people in the area of help to the elderly and dependent people 45% 44% 2 Ensuring that Europeans of all ages benefit from the same access to the work market and to training possibilities 38% 45% 1 4% Encouraging people aged 60 and more to stay on the working market in order to make the next generations benefit from their knowledge and experience 2 36% 24% 1 4% 89% vastanutest toetab noortele töökohtade loomist eakate ja ülalpeetavate abistamise valdkonnas (45% vastas, et see oleks väga tõhus ja 44% ütles üsna tõhus ). 8 eurooplasi arvab, et igas vanuses kodanikel peab olema võrdne juurdepääs tööturule ja koolitusvõimalustele (38% väga tõhus ja 45% üsna tõhus ). 59% vastanutest arvab, et tõhus oleks julgustada eakaid (60+) tööturule jääma, et nad saaksid oma kogemusi noortele edasi anda (2 väga tõhus ja 36% üsna tõhus ). 2) Sotsiaaldemograafilised erinevused Nende kolme ettepaneku puhul on sotsiaaldemograafilised erinevused marginaalsed, eriti vanuse osas. 20

21 Avaliku arvamuse jälgimise üksus Jacques Nancy , Defourny Elise , Hallaouy Said , Maggio Luisa , Lefèvre Nathalie , Van de Calseyde Caroline

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

EB 75.2 Synthèse analytique Femmes 2011_ET OK

EB 75.2 Synthèse analytique Femmes 2011_ET OK Kommunikatsiooni peadirektoraat Kodanikega suhtlemise direktoraat C Avaliku arvamuse jälgimise üksus 8. märts 2011: 100. naistepäev: võitlus soolise diskrimineerimise vastu ELis Eurobaromeetri uuring (EB

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Lühiülevaade Eesti teadus- ja arendustegevuse statistikast Haridus- ja Teadusministeerium Detsember 2014 Kulutused teadus- ja arendustegevusele mln eurot Eesti teadus- ja arendustegevuse investeeringute

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.11.2015 COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides 2013. aastal püügivõimsuse ja kalapüügivõimaluste vahel püsiva tasakaalu saavutamiseks

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2013) 4035 final KOMISJONI ARUANNE Aruanne, milles käsitletakse direktiivi 96/82/EÜ (ohtlike ainetega seotud suu

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2013) 4035 final KOMISJONI ARUANNE Aruanne, milles käsitletakse direktiivi 96/82/EÜ (ohtlike ainetega seotud suu EUROOPA KOMISJON Brüssel, 28.6.213 C(213) 435 final KOMISJONI ARUANNE Aruanne, milles käsitletakse direktiivi 96/82/EÜ (ohtlike ainetega seotud suurõnnetuste ohu ohjeldamise kohta) kohaldamist liikmesriikides

Rohkem

Markina

Markina EUROOPA NOORTE ALKOHOLITARBIMISE PREVENTSIOONI PRAKTIKAD JA SEKKUMISED Anna Markina Tartu Ülikool Meie ülesanne on: Tuvastada ja välja valida erinevaid programme ja sekkumist, mida on hinnatud ja mille

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

Microsoft Word - i08_605.etw

Microsoft Word - i08_605.etw IP/08/605 Brüssel, 18. aprill 2008 Komisjoni IKT eduaruanne: rohkem kui 2 miljonit eurooplast kasutab igapäevaselt Internetti Üle poolte eurooplaste on nüüd igapäevased Interneti-kasutajad, neist 80 %

Rohkem

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

Ppt [Read-Only]

Ppt [Read-Only] EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab varajast koolist väljalangemist ja selle vähendamist EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab madala haridustasemega noorte osakaalu vähendamist Madal

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TallinnLV ppt4.ppt

Microsoft PowerPoint - TallinnLV ppt4.ppt Pneumokokknakkuse esinemine ja immuunprofülaktika Eestis Tervisekaitseinspektsioon Streptococcus pneumoniae avastatud 1881. aastal (dr.george Miller Sternberg ning keemik ja mikrobioloog Louis Pasteur)

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 0 Liis Grünberg Pärnu mnt, Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 4_Kohtususteemide vordlus

Microsoft Word - Lisa 4_Kohtususteemide vordlus RIIGIKOHTU ESIMEHE 2011. A ETTEKANNE RIIGIKOGULE LISA 4 Eesti kohtusüsteem Euroopas Euroopa Nõukogu Ministrite Komitee on ellu kutsunud Tõhusa õigusemõistmise Euroopa komisjoni (CEPEJ), mis koosneb 47

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 31. märts 2017 (OR. en) 7644/17 PTS A 25 A-PUNKTIDE NIMEKIRI Teema: Kuupäev: 3. aprill 2017 Koht: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 31. märts 2017 (OR. en) 7644/17 PTS A 25 A-PUNKTIDE NIMEKIRI Teema: Kuupäev: 3. aprill 2017 Koht: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 31. märts 2017 (OR. en) 7644/17 PTS A 25 A-PUNKTIDE NIMEKIRI Teema: Kuupäev: 3. aprill 2017 Koht: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3529. istung (põllumajandus ja kalandus) Luxembourg

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kliiniliste auditite kogemused [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kliiniliste auditite kogemused [Read-Only] [Compatibility Mode] Anneli Rätsep TÜ Peremeditsiini õppetool vanemteadur 25.04.2013 Alates 2002. aastast "Haigete ravi pikkuse põhjendatus sisehaiguste profiiliga osakondades 3-5 auditit aastas Müokardiinfarkti haige käsitlus

Rohkem

COM(2006)528/F1 - ET

COM(2006)528/F1 - ET TRANSPORDIPOLIITIKA A. MAANTEETRANSPORT 1. 31991 L 0439: nõukogu direktiiv 91/439/EMÜ, 29. juuli 1991, juhilubade kohta (EÜT L 237, 24.8.1991, lk 1); muudetud järgmiste aktidega: 11994 N: ühinemistingimusi

Rohkem

Microsoft PowerPoint - e-maits08_aruanne.pptx

Microsoft PowerPoint - e-maits08_aruanne.pptx Kvaliteedimärkide uuring EPKK CAPI-bussi aruanne oktoober 2008 Sisukord Eesmärk ja metoodika 3 Kokkuvõte 4 Uuringu tulemused graafiliselt 6 Lisad 14 Uuringu metoodika, tulemuste usalduspiirid Projekti

Rohkem

EUROOPA PARLAMENT Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon EMPL(2012)0326_1 26. märts 2012 kell Päevakorra kinnitamine 2. Juhataja teada

EUROOPA PARLAMENT Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon EMPL(2012)0326_1 26. märts 2012 kell Päevakorra kinnitamine 2. Juhataja teada EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon EMPL(2012)0326_1 26. märts 2012 kell 15.00 17.00 1. Päevakorra kinnitamine 2. Juhataja teadaanded PÄEVAKORRA PROJEKT Koosolek Esmaspäev, 26. märts

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Konjunktuur nr 3 (194) pressile marje .ppt

Microsoft PowerPoint - Konjunktuur nr 3 (194) pressile marje .ppt Konjunktuur 3 (194) 1. Majanduse üldolukord 2015. a septembris ja 6 kuu pärast (L. Kuum) 2. Konjunktuuribaromeetrid: september 2015 2.1. Tööstusbaromeeter (K. Martens) 2.2. Ehitusbaromeeter (A. Vanamölder)

Rohkem

Conseil UE Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 30. november 2016 (OR. en) 14723/16 PROTOKOLLI KAVAND 1 Teema: LIMITE PUBLIC PV/CONS 61 EDUC 391 JEUN 103 CU

Conseil UE Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 30. november 2016 (OR. en) 14723/16 PROTOKOLLI KAVAND 1 Teema: LIMITE PUBLIC PV/CONS 61 EDUC 391 JEUN 103 CU Conseil UE Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 30. november 2016 (OR. en) 14723/16 PROTOKOLLI KAVAND 1 Teema: LIMITE PUBLIC PV/CONS 61 EDUC 391 JEUN 103 CULT 115 AUDIO 129 SPORT 84 Euroopa Liidu Nõukogu 3502.

Rohkem

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS GS1 Järgnevalt on kirjeldatud lühidalt mõningaid inimesi. Palun lugege iga kirjeldust ja märkige igale reale, kuivõrd Teie see inimene on. Väga Minu Mõnevõrra

Rohkem

Jenny Papettas

Jenny Papettas SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND C: KODANIKE ÕIGUSED JA PÕHISEADUSKÜSIMUSED ÕIGUSKÜSIMUSED Kohaldatav õigus piiriüleste liiklusõnnetuste puhul: Rooma II, Haagi konventsioon ja liikluskindlustuse

Rohkem

ÕPETAJATE OSKUSED PIAAC ANDMETE BAASIL Aune Valk PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) uuringu raames va

ÕPETAJATE OSKUSED PIAAC ANDMETE BAASIL Aune Valk PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) uuringu raames va ÕPETAJATE OSKUSED PIAAC ANDMETE BAASIL 10.12.2013 Aune Valk PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) uuringu raames valmis väga rikas andmebaas, mis annab võimaluse uurida

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

Monitooring 2010f

Monitooring 2010f Lõimumiskava monitooring 2010 Raivo Vetik, TLÜ võrdleva poliitika professor Kohtumine Rahvuste Ümarlauas 24. september, 2010 Uuringu taust TLÜ uurimisgrupp: Raivo Vetik, Jüri Kruusvall, Maaris Raudsepp,

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Majandusarengud maailmas lähiaastatel Ülo Kaasik Eesti Panga asepresident Maailma majandusaktiivsus on vähenenud Probleemid on tööstuses, kus eksporditellimused on jätkuvalt vähenemas Majanduskasv püsib

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet II kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 55 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE

Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE LÖÖGE KAASA > kui olete õpetaja või sotsiaaltöötaja ja sooviksite korraldada oma kogukonnas üritust, kus osaleb mõni eeskujuks olev inimene > kui soovite osaleda

Rohkem

ARUANDE

ARUANDE ELANIKKONNA SUHTUMINE E-VALIMISTESSE Ülevaade üle-eestilise arvamusküsitluse tulemustest Tallinn märts 2005 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1 METOODIKA KIRJELDUS... 4 Valim... 4 Küsitlus... 7 Andmetöötlus ja

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

5_Aune_Past

5_Aune_Past Kuidas kohaturundus suurendab ettevõtte kasumit? Aune Past Past ja Partnerid Kommunikatsioonibüroo aune@suhtekorraldus.ee 1 Miks inimesed teevad seda, mida nad teevad? Kuidas panna inimesed tegema seda,

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Erasmus+ õpirände projektide avaseminar Projekti elukaar 30.06.14 Tallinn Raja Lõssenko raja.lossenko@archimedes.ee Õpirände projekti elukaar PROJEKTI ELUKAAR: LEPING Enne lepingu sõlmimist: 1. Osalejaportaali

Rohkem

Linnade roll ühtekuuluvuspoliitikas 2014–2020

Linnade roll ühtekuuluvuspoliitikas 2014–2020 LIIDU SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND B: STRUKTUURI- JA ÜHTEKUULUVUSPOLIITIKA REGIONAALARENG Linnade roll ühtekuuluvuspoliitikas 2014 2020 KOKKUVÕTE Lühikokkuvõte Linnapiirkonnad on piirkondlikus

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

IP C&C koostöö ja lähenemine Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) Saavutuste aasta Aasta on olnud koostööfondi ja lähe

IP C&C koostöö ja lähenemine Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) Saavutuste aasta Aasta on olnud koostööfondi ja lähe IP C&C koostöö ja lähenemine Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) Saavutuste aasta Aasta on olnud koostööfondi ja lähenemisprogrammi jaoks tõeliselt edukas. 2012. aasta

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2017) 242 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Euroopa ühtse hankedokumendi (ESPD) prakti

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2017) 242 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Euroopa ühtse hankedokumendi (ESPD) prakti EUROOPA KOMISJON Brüssel, 17.5.2017 COM(2017) 242 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Euroopa ühtse hankedokumendi (ESPD) praktilise kohaldamise läbivaatamise kohta ET ET 1 Euroopa

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Tiina Saar.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Tiina Saar.ppt [Compatibility Mode] Tööõnn läbi mitmekülgse hariduse Tiina Saar, Äripäeva Tööjõuturg toimetaja ja karjäärinõustaja 15.10.2010 Tiina Saar - Aaretesaar.ee 1 Tähelepanekud kogemusest Ettevõtetes, kus ei keskenduta pehmetele

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 19. juuni 2019 (12.30) 1. Päevakorra

Rohkem

Paberretsepti digitaliseerimine

Paberretsepti digitaliseerimine Paberretseptide väljastamine, digitaliseerimine, arve moodustamine. 1. EV kodaniku retsepti sisestamise alustamiseks valida toode müümiseks ostukorvi Kui toode/ravim on ostukorvis, siis vajutada klahvi

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM 179 ECOFIN 384 SOC 346 COMP 257 ENV 339 EDUC 165 RECH

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uued generatsioonid organisatsioonis: Omniva kogemus Kadi Tamkõrv / Personali- ja tugiteenuste valdkonnajuht Omniva on rahvusvaheline logistikaettevõte, kes liigutab kaupu ja informatsiooni Meie haare

Rohkem

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc Töömaterjal. Rivo Noorkõiv. Käesolev töö on koostatud Siseministeeriumi poolt osutatava kohalikeomavalitsuste ühinemist toetava konsultatsioonitöö raames. Järvamaa omavalitsuste rahvastiku arengu üldtrendid

Rohkem

"Amoxil, INN-amoxicillin"

Amoxil, INN-amoxicillin Lisa I Nimede loetelu, ravimvormid, ravimite tugevused, manustamisviisid, müügilubade hoidjad liikmesriikides 1 Belgia Belgia Belgia Belgia 1g Dispergeeritav tablett N/A Kapsel, kõva N/A 125 mg 125 mg/5

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 3381:2007 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine (IS

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 3381:2007 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine (IS EESTI STANDARD RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine Railway applications Acoustics Measurement of noise inside railbound vehicles EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI EESSÕNA

Rohkem

Targocid Art 30 - CHMP Opinion

Targocid Art 30 - CHMP Opinion I lisa Ravimi te, ravimvormide, tugevuste, manustamisviiside, taotlejate, müügiloa hoidjate loetelu liikmesriikides 1 Belgia Belgia Bulgaaria Tšehhi GmbH, Targocid 100 mg Leonard-Bernstein-Straße Trockenstechampullen

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 17.2.26 KOM(25) 539 lõplik 25/215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses hinnateabe

Rohkem

Esialgsed tulemused

Esialgsed tulemused Eesti toiduainetööstuse plaanid konkurentsivõime tõstmiseks Toiduainetööstus Käive 1,7 miljardit - üks olulisemaid sektoreid Eesti tööstuses! Eksport 660 miljonit eurot ~14 500 töötajat 1 Kõrged tööjõukulud

Rohkem

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx Toimetulekutoetuse maksmine 2014. 2018. aastal Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakond Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast

Rohkem

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaalministeerium Rahvatervise osakond 15.06.2018 Mis on

Rohkem

Tootmise digitaliseerimine

Tootmise digitaliseerimine Pildi autor: Meelis Lokk Tootmise digitaliseerimise toetus Raimond Tamm, Tartu abilinnapea 20.03.2019 Tootmise digitaliseerimise toetus Eesti on avalike teenuste digitaliseerimise osas Euroopa liider Töötlevas

Rohkem

TA

TA 8.3.2019 A8-0009/ 001-024 MUUDATUSTEPANEKUD 001-024 Transpordi- ja turismikomisjon Raport Karima Delli A8-0009/2019 Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust

Rohkem

Bild 1

Bild 1 Archives Portal Europe APEnet ja APEx Mäluasutuste talveseminar Otepää, 06.03.2012 Kuldar Aas, Rahvusarhiiv APEnet (I) Projekti rahastus econtentplus raames Projekti kestvus: 15.01.2009 15.01.2012 Partnerid

Rohkem

COM(2019)51/F1 - ET

COM(2019)51/F1 - ET EUROOPA KOMISJON Brüssel, 6.2.2019 COM(2019) 51 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Kuues aruanne raudteeturu arengu seire kohta {SWD(2019) 13 final} ET ET KOMISJONI ARUANNE EUROOPA

Rohkem

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond : 1) mõistab, kuidas ühiskonnas toimuvad muutused avaldavad mõju perekonna ja peresuhetega seotud

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Eurotoetused esitlus 2010.ppt

Microsoft PowerPoint - Eurotoetused esitlus 2010.ppt AVALIK ARVAMUS EUROOPA LIIDU STRUKTUURITOETUSEST !"!!!!!!! "!" #! "!! $!!% & '! " ## (((! )!!!*! "#!" " $%!&!" $#! + " $ Kas olete kursis, et Eesti saab toetust Euroopa Liidust? jah ei Ei oska öelda 010

Rohkem

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ Tõhusa ja kaasahaarava õppe korraldamine kõrgkoolis 1. Teema aktuaalsus 2. Probleemid 3. Küsitlusleht vastustega 4. Kämmal 5. Õppimise püramiid 6. Kuidas edasi? 7. Allikad 1. Vene keele omandamine on

Rohkem

untitled

untitled IDA-VIRUMAA PÕLEVKIVI TÖÖSTUSSE SUHTUMISE UURINGU ARUANNE IDA-VIRUMAA ELANIKKONNA TELEFONIKÜSITLUS Oktoober 2006 www.saarpoll.ee SISUKORD 1. Sissejuhatus ja metoodika........... 3 2. Põhijäreldused....

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri SHARE uuring, eesmärgid ja mõned tulemused Luule Sakkeus SHARE EESTI teaduskooridnaator www.share-estonia.ee SHARE taust Rahvastikuvananemine on 21.sajandi üks suuremaid väljakutseid. Vähe informatsiooni

Rohkem

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 9.2.2015 B8-0098/7 7 Punkt 4 4. kutsub Ameerika Ühendriike üles uurima LKA üleviimise ja salajase kinnipidamise programmide käigus korda saadetud mitmeid inimõiguste rikkumisi ja esitama nende kohta süüdistusi

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

Kuidas hoida tervist töökohal?

Kuidas hoida tervist töökohal? Kuidas hoida tervist töökohal? Kristjan Port, TLU 25.04.2017 Tööinspektsiooni konverents Kas aeg tapab?. Mis on tervis? Teadmatus võib olla ratsionaalne. On olukordi milles teadmiste hankimise kulud ületavad

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa OTSUS Tallinn 20.06.2007 J.1-45/07/4 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine Elisa Eesti AS- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

Microsoft PowerPoint - EK TEUK ppt

Microsoft PowerPoint - EK TEUK ppt Eesti energiamajanduse riikliku arengukava aastani 2020 eelnõu Einari Kisel Energeetika asekantsler Jutupunktid Veidi statistikat Energiamajanduse arengu indikaatorid ja meetmed eesmärkide saavutamiseks

Rohkem

VaadePõllult_16.02

VaadePõllult_16.02 OLARI TAAL KES JULGEB EESTIT REFORMIDA? VAADE PÕLLULT Illustratsioonid: Ebba Parviste SKP (miljard USD) RAHVAARV (miljon inimest) SOOME 267 5,5 LÄTI 31 2 majandusvõimsuse vahe 8,6 korda rahvaarvu vahe

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone,

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november 2017 13939/17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 8. ja 10. november 2017 (10.00, 11.30) KOLMAPÄEV,

Rohkem

Hinnainfo mai 2015

Hinnainfo mai 2015 HINNAINFO MAI 2015 Uuringu eri etappides osalesid ja olid vastutavad: Claudia Meriküla, Katrin Männaste, Aivar Voog Tellijapoolne kontaktisik: Aleksander Vukkert AS Emor Tammsaare Ärikeskus A. H. Tammsaare

Rohkem

ET Kokkuvõte ESPADi aasta aruanne Sõltuvusainete tarbimine kooliõpilaste hulgas 36 Euroopa riigis

ET Kokkuvõte ESPADi aasta aruanne Sõltuvusainete tarbimine kooliõpilaste hulgas 36 Euroopa riigis ET Kokkuvõte ESPADi 2. aasta aruanne Sõltuvusainete tarbimine kooliõpilaste hulgas 36 Euroopa riigis Õiguslik teade Käesolev Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse (EMCDDA) väljaanne on autoriõigusega

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring

IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 2015 2015 Sisukord: Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 2015... 1 1. Uuringu läbiviimise metoodika... 3 2. Andmete analüüs...

Rohkem

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis ajab inimesed segadusse. Järgnevalt on ülevaade mõningatest

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Eesti kui reisisiht 2011-2013 Eesti kui reisisihi tuntuse suurendamise tegevuste eesmärk: Programmi üldeesmärgiks on suurendada teadlikkust Eesti turismivõimalustest prioriteetsetel välisturgudel ning

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Eesti pensionisüsteem võrdluses teiste Euroopa riikidega: olukord, väljakutsed ja kesksed valikud Lauri Leppik 7.06.2019 Pension kui vanadusea sissetulek Pension on ühiskondliku tööjaotuse kaasanne tekkis

Rohkem

ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv e

ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv e ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv eesmärk Vestluse skeem vestluse läbiviijale Millel tähelepanu

Rohkem

EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIV

EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIV EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIVALLAST MILLES SEISNEB NIMETATUD KONVENTSIOONI EESMÄRK?

Rohkem

1

1 IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 13 13 Sisukord 1. Uuringu läbiviimise metoodika... 2 2. Andmete analüüs... 2 3. Uuringu valim... 3 3.1. Vastanute iseloomustus: sugu,

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Maksukäitumine, mille tulemusel saavad petta tarbija, ettevõtja ja riik Marek Helm maksu- ja tolliameti peadirektor Levinumad petuskeemid» Levinumad pettused kasutatud sõidukite turul on:» fiktiivsed komisjonimüügid»

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 9. märts 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0011 (COD) 6834/15 DATAPROTECT 27 JAI 157 MI 145 DRS 19

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 9. märts 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0011 (COD) 6834/15 DATAPROTECT 27 JAI 157 MI 145 DRS 19 Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 9. märts 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0011 (COD) 6834/15 DATAPROTECT 27 JAI 157 MI 145 DRS 19 DAPIX 31 FREMP 46 COMIX 103 CODEC 296 MÄRKUS Saatja:

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Elanike hinnangud arstiabile 2014, peamised arengud ja edasised tegevused Tanel Ross Haigekassa juhatuse esimees Üldised järeldused elanike hinnangutest Hinnangud Eesti tervishoiusüsteemile on püsinud

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS 12. juuli 1990 * Sotsiaalkindlustus Fonds national de solidarité lisatoetus Sissemaksetest sõltumatute hüvitiste eksporditavus Kohtuasjas C-236/88, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindajad:

Rohkem

Kuidas coaching aitab juhil tiimiliikmeid aktiivsemalt tööprotsessi kaasata?

Kuidas coaching aitab juhil tiimiliikmeid aktiivsemalt tööprotsessi kaasata? Kuidas coaching aitab juhil tiimiliikmeid aktiivsemalt tööprotsessi kaasata? Tiina Merkuljeva superviisor coach, ISCI juhataja tiina.merkuljeva@isci.ee www.isci.ee Töötajate kaasamispraktika areng Inspireeriv

Rohkem

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill 2013. a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks maapealsetes süsteemides üldkasutatava elektroonilise

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode] Olavi-Jüri Luik Vandeadvokaat Advokaadibüroo LEXTAL 21.veebruar 2014 i iseloomustab Robin Hood ilik käitumine kindlustus on rikas ja temalt raha võtmine ei ole kuritegu. Näiteks näitavad Saksamaal ja USA-s

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

Tallinn

Tallinn Tallinna linna tegevused Läänemere väljakutse võrgustikus initsiatiivi toetamisel Gennadi Gramberg Tallinna Keskkonnaamet Keskkonnaprojektide ja hariduse osakonna juhataja Tallinna osalemine Läänemere

Rohkem

Mascus - Jatiina esitlus 2017

Mascus - Jatiina esitlus 2017 Veebruar 2017 Kuidas müüa kasutatud tehnikat? Annika Amenberg Mascus Eesti Mis on Mascus? 2 Maailma suurim kasutatud rasketehnika portaal 30 esindust 58 veebilehte 42 keelt 3 Esindused Veebilehed Mascuse

Rohkem

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE ILVE-TEISI REMMEL JUHATAJA OÜ KODUÕDE KODUÕENDUS (HOME NURSING CARE) - KVALIFITSEERITUD ÕENDUSTEENUS, MIDA OSUTATAKSE ÄGEDA HAIGUSE PARANEMISPERIOODIS OLEVA, KROONILIST HAIGUST

Rohkem

Pealkiri / Headline

Pealkiri / Headline Eesti pensionisüsteemi reformide põlvkondadevaheliste efektide analüüs simulatsioonimeetodi abil Magnus Piirits Tartu Ülikool/PRAXIS magnuspiirits@gmail.com Juhendaja Andres Võrk Ettekande kava Aktuaalsus

Rohkem