Microsoft Word - Otsus 21-L TPT.doc

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Microsoft Word - Otsus 21-L TPT.doc"

Väljavõte

1 Ärakiri Ärisaladused on välja jäetud PEADIREKTORI ASETÄITJA Otsus Tallinn 15.mai 2006 nr 21-L Konkurentsiolukorra analüüsi lõpetamine Tallinna Piimatööstuse AS-i ja tema toodete edasimüüjate tegevuse osas piimatoodete müügiturul I HALDUSMENETLUSE ALUSTAMINE esitas OÜ Jaama Hulgi Konkurentsiametile järelepärimise, milles ta viitas Tallinna Piimatööstuse AS-i (edaspidi TPT) ühepoolsele piimatoodete ostumüügilepingu lõpetamisele ja esitatud järelepärimises viitas ta TPT poolt oma koostööpartneritele piimatoodete müügile erinevate hindadega. Asjaolude täpsemaks väljaselgitamiseks alustas Konkurentsiamet omal initsiatiivil konkurentsiolukorra analüüsi piimatoodete müügiturul TPT ja tema edasimüüjate tegevuse osas, et välja selgitada, kas on tegemist turgu valitsevat seisundit omava piimatööstuse ettevõtjaga konkurentsiseaduse (edaspidi KonkS) 13 lg 1 tähenduses. II HALDUSMENETLUSE SISU Haldusmenetluse eesmärgiks oli analüüsida Tallinna Piimatööstuse AS-i tegevust ning vajadusel võtta tarvitusele meetmeid konkurentsi kaitsmiseks juhindudes KonkS -st 16 ja -st 55. III MENETLUSOSALISED Tallinna Piimatööstuse AS, äriregistri kood , aadress Pärnu mnt 139E, Tallinn, põhitegevusala piima töötlemine ja juustutootmine. OÜ Jaama Hulgi, äriregistri kood , aadress Jaama 24, Võru, põhitegevusala toidukaupade, jookide ja tubakatoodete spetsialiseerimata hulgimüük.

2 2 IV FAKTILISED ASJAOLUD 4.1 Tallinna Piimatööstuse AS lepingulised suhted OÜ-ga Jaama Hulgi OÜ-lt Jaama Hulgi saadud järelepärimisest selgus, et ettevõtja käibest suurema osa moodustab piima- ja lihatoodete müük sai ettevõtja teate sõlmitud ostu-müügilepingu lõpetamisest ilma nendepoolsete selgitusteta. Tallinna Piimatööstuse AS (edaspidi TPT) poolt saadetud vastusest Konkurentsiameti järelepärimisele selgus, et TPT soovis üle minna ettevõttes kasutusele võetud uuele lepingu standardtekstile ja vastavalt osapoolte vahel sõlmitud lepingus kokkulepitule lõppes TPT ja Jaama Hulgi OÜ vahel sõlmitud ostu-müügi leping tähtaja möödumise tõttu. TPT väitel ei ole katkestatud koostööd Jaama Hulgi OÜ-ga ja uus leping on sõlmimisel ja tarned kliendile jätkuvad. Sarnase sisuga vastuskiri saadeti OÜ-le Jaama Hulgi, milles väideti, et TPT tegevuses konkurentsi kahjustava või piirava käitumise tunnuseid ei ilmne esitas OÜ Jaama Hulgi uue järelepärimise, milles ta viitab asjaolule, et A. M. F. Hulgi AS, kes müüb samu kaupu (s.h TPT piimatooteid) kui Jaama Hulgi OÜ, pakub klientidele kaupu alla hankijalt saadud müügihindade Jaama Hulgi OÜ-le saadetud vastuses märgib Konkurentsiamet, et kui kaupade ostumüügilepinguga ei ole tootja kindlaks määranud, et hulgimüüja peab jaemüüjale edasi kaupu müüma hankijalt saadud hinnaga või kindlaksmääratud protsendi võrra madalama või kõrgema hinnaga, siis ei ole tegemist konkurentsi kahjustava tegevusega ja KonkS 4 lg 1 p-i 1 rikkumisega. Vastuse turgu valitseva seisundi kuritarvitamise kohta kaubaturul ja KonkS 16 p 3 rikkumise kohta saab anda peale kaubaturu piiritlemist ja kindlaks tegemist, kas ettevõtja omab turgu valitsevat seisundit ja kas ta kuritarvitab oma seisundit vastaval kaubaturul. Kuna Jaama Hulgi OÜ poolt tõstatatud küsimused viitasid TPT konkurentsi piiravale käitumisele piimatoodete müügiturul, siis alustas Konkurentsiamet konkurentsiolukorra analüüsi TPT ja tema toodete edasimüüjate tegevuse osas piimatoodete müügiturul a saatis Konkurentsiamet teabenõude (koos vastusega järelepärimisele) OÜ-le Jaama Hulgi (edaspidi JH) ja A.M.F Hulgi AS-ile (edaspidi AMF), millega sooviti saada teavet antud äriühingute poolt realiseeritavate kaupade netokäibe ja piimatoodete käibe osas. Samuti sooviti teada, kes on nimetatud hulgiladude põhilised hankijad ja paluti koopiaid kauba ostu-müügilepingutest. Eesmärgiks oli täpsustada, millest on tingitud võimalikud erinevused TPT poolt oma edasimüüjatele pakutavates tingimustes ja äriühingutelt laekunud vastustest selgus, et JH käibest piimatoodete käive moodustas 37,2% ja AMF käibest 19,5%, kusjuures TPT käive oli JH puhul [...]% piimatoodete käibest ja AMF puhul üle [...]%, kusjuures põhilised piimatoodete tarnijad AMF-le olidki TPT ja AS Põlva Piim ning väikses koguses Valio Eesti AS. JH-le tarnib põhiliselt piimatooteid AS Põlva Piim, Valio Eesti AS, Hea Meier, AS Giga Kavastu Meieri ja AS Rakvere Piim. TPT andis JH-le lepingujärgset allahindlust [...]% ja AMF-le [...]% kehtivatest hinnakirjahindadest käidi TPT-s kohapeal selleks, et saada täiendavaid andmeid TPT ja tema edasimüüjate tegevuse kohta. Selgus, et piimatoodete, s.h Meieri ja Tere kaubamärkidega, tootmine toimub nii Tallinnas kui ka Viljandis. Viljandis toodetakse põhiliselt kohupiima, Tallinnas piima, rõõska ja hapukoort. Väidetavalt pakutakse kõikidele edasimüüjatele võimalust osta mõlema kaubamärgiga tooteid. Lõpliku

3 3 valiku teeb edasimüüja, kas ta müüb ühe või mõlema kaubamärgiga tooteid. Kliente on TPT-l umbes [...]. Tendents klientide arvu osas on hetkel vähenemise suunas, kuna toimub kaupluste ketistumine. Hulgimüüjaid on TPT-l umbes [...]% klientide arvust. Suurim klient TPT-le on HoReCa sektor (toitlustusettevõtted-kohvikud, restoranid, hotellid) omades ise hinnanguliselt umbes [...] klienti. Enamikele klientidest TPT allahindlust hinnakirjahindadest ei anna. Maksimaalne allahindlus hinnakirjahindadest on [...]%. Valiku kriteeriumid, mille järgi kehtestatakse allahindluse protsent, olid ettevõtja külastamise ajal väljatöötamisel (leping advokaadibürooga). Väidetavalt koheldakse kliente diferentseeritult ja allahindluse määr oleneb müügimahust kliendile. TPT väitel peaksid hulgimüüjad müüma kaupa TPT hinnakirja hindadega, et ei oleks erinevusi, kas võtta kaupa TPT-lt või hulgimüüjalt, kuid lõpliku otsuse teeb iga hulgimüüja ise. TPT poolt kehtestatud piimatoodete hulgihinnad on üle Eesti ühesugused ja toodete müük klientidele toimub TPT poolt kehtestatud hinnakirja alusel, erinevusi regiooniti ei ole. Aeg-ajalt toimuvad sooduskampaaniad, kestvusega 2 nädalat kuni 2 kuud. Ettepaneku kampaania läbiviimiseks teeb tavaliselt klient. Kampaania ajal on lisaks lepingulisele allahindlusele veel täiendav lisaallahindlus. Uus, 2004.a käivitunud võimalus on mahuboonus, see on lisaallahindlus, mida saavad müügi eesmärgi täitmisel näiteks KESKO, ETK, TIRSI ja COMARKET. Kõik allahindluse määrad jäävad siiski [...]% piiridesse. Suurkliendid küsivad põhipiimatoodete osas erinevatelt tootjatelt hinnapakkumisi. Lõppotsuse teeb klient erinevate kriteeriumite (hind, tarnekindlus jne) alusel. Kokkuleppe saavutamisel fikseeritakse põhipiimatoodete hinnad teatud perioodiks lepingu lisana. Piimatoodete hinna muutmine toimub samuti kokkuleppe alusel, näiteks kui toorpiima hind oluliselt muutub. TPT kasutab klientidega lepingute sõlmimisel põhiliselt tüüplepinguid, kuid järjest rohkem esitavad suurkliendid (jaemüügiketid) oma tingimusi. Müügidirektori sõnul on JH käive TPT toodete osas umbes [...] krooni ja AMF-l umbes [...] krooni kuus. Sellest tulenevalt ka erinevused lepingu tingimustes, s.o allahindluse määrad vastavalt [...]% ja [...]%. Lepingu sõlmimisest JH-ga ei kavatseta loobuda ka tulevikus. Samuti on võimalik JH-l saada suuremat allahindluse protsenti, kui ta suurendab TPT toodete müügimahtu. 4.2 TPT lepingulised suhted hulgimüüjatega Lähtudes vajadusest analüüsida piimatoodete müügiturgu TPT ja tema edasimüüjate tegevuse osas saatis Konkurentsiamet a teabenõuded järgmistele piimatoodete hulgimüügiga tegelevatele äriühingutele: VMV Hulgi AS, Arimee OÜ, Arin Hulgi OÜ, Alpi Kaubanduse OÜ, Helter-R AS, Marshall OÜ, Makros AS, Aida OÜ, Novekan-PT OÜ, Tartu Külmhoone Kaubanduse OÜ, Karia OÜ, Kanpol AS, Kaupmees & Ko AS, Piima Hulgi OÜ, Pinus AS, Ipse AS, Jomanda AS, A. M. F. Hulgi AS ja Jaama Hulgi OÜ. Teabenõude vastustest ( ) selgus, kui suur oli ettevõtjate a ja a piimatoodete müügikäive ja millise osa sellest moodustasid TPT tooted. Lepingutest nähtub, milline on allahindluse määr, mida TPT annab kehtiva hinnakirja alusel oma edasimüüjatele. Erinevate kaubamärkide puhul (TERE ja MEIERI) on allahindluse määr ühesugune. Teabenõudele vastanud hulgimüüjate TPT toodangu käibed jäävad 0,5 ja 12 miljoni krooni vahele aastas. Seega orienteeruvalt 1400 ja krooni vahele päevas. Lähtuvalt käibest ja allahindluse määrast võib

4 4 hulgimüüjad liigitada kolmeks. Aastas [...] miljonist suurema läbimüügiga hulgimüüjad, kes saavad allahindlust [...]%, alla [...] mln kuni [...] mln aastase läbimüügiga hulgimüüjad, kes saavad allahindlust [...]% ja alla [...] mln läbimüügiga hulgimüüjad, kes saavad allahindlust [...]%. Seega saab väikseima TPT toodangu läbimüügiga hulgimüüja JH allahindlust [...]%. TPT ja hulgimüüjate vahelised lepingud on sõlmitud, kasutades kahte erinevat tüüplepinguvormi. Samuti selgus teabenõuete vastustest, kui suur osa konkreetse hulgimüüja TPT toodete käibest kuulub kaubamärgile TERE ja kui suur osa kaubamärgile MEIERI. TERE kaubamärgiga toodete osatähtsus erinevate hulgimüüjate TPT toodete käibest moodustas [...] kuni [...] %-ni ja MEIERI kaubamärgiga toodete puhul [...]%-st kuni [...]%-ni. Hulgimüüjatel on olnud võimalik TPT-lt saada lisaallahindlusi ja boonuseid tavapäraselt oma müügieesmärkide täitmisel. Mõned ettevõtjad on sõlminud lühiajalisi kokkuleppeid üksikute toodete hindade osas. Hulgimüüjad tegutsevad erinevates Eesti piirkondades. Tihedam konkurents hulgimüüjate vahel valitseb Saaremaal ja Lõuna-Eestis. Põhilisteks klientideks hulgimüüjatele on väikepoed ja toitlustusettevõtted. Hulgimüüjate väitel on konkurents piimatoodete hulgimüügiturul tihe. Suurenenud on tootjate otsetarnete osakaal. Hulgimüügiturg kahaneb, sest suurtesse kauplustesse veavad tootjad kauba ise kohale. 4.3 TPT lepingulised suhted jaemüüjatega Lähtudes vajadusest analüüsida piimatoodete müügiturgu Tallinna Piimatööstuse AS-i ja tema edasimüüjate tegevuse osas saatis Konkurentsiamet a teabenõuded järgmistele piimatoodete jaemüügiga tegelevatele äriühingutele: Kesko Food AS, Tallinna Kaubamaja AS, Prisma Peremarket AS, Rimi Eesti AS, VP Market OÜ, ETK, Tirsi Grupp OÜ, Stockmann Eesti AS, OG Elektra AS. Jaemüüjatelt laekunud vastustest ( ) selgus, et TPT piimatoodete müügikäibed nendele ettevõtjatele 2004.a olid vahemikus [...] mln kuni [...] mln kroonini ja mahahindlused hinnakirjahindadest [ ]% (4 ettevõtjal [...]%), olenedes müügikäibe suurusest. Nimetatud jaemüüjad müüvad nii TERE kui ka MEIERI kaubamärgiga tooteid erinevates vahekordades. 9-st jaemüüjast oli korraldanud konkursse põhipiimatoodete tarnija leidmiseks 3. Näiteks alates on TPT ETK-le põhipiimatoodete tarnija, mille kohta on sõlmitud ka põhipiimatoodete leping. Tavapäraselt annab põhipiimatoodete lepingu järgne tarnija põhipiimatoodete hinnakirjahinnast täiendavat mahahindlust (suuremat mahahindlust kui teistelt piimatoodetelt) või lepitakse kokku konkreetsetes madalamates hindades. Lisaks on võimalik kokku leppida kvartaalsetes või kuu mahuboonustes (ostupreemias), millega olenevalt käibemahu suurusest on võimalik saada lisaboonust (mahahindlust). 4.4 TPT ja tema konkurendid piimatoodete müügiturul a saatis Konkurentsiamet teabenõuded suurematele piimatoodete käitlemisettevõtjatele, kelleks olid Tallinna Piimatööstuse AS, Valio Eesti AS, AS Rakvere Piim, OÜ Põlva Piim, OÜ Estmilk Production, AS Hea Meier, OÜ Nõo Piimatööstus, OÜ Unik ja AS GIGA Kavastu, eesmärgiga saada vajalikke andmeid

5 5 linnapiimatoodete (joogipiim, hapupiimatooted, rõõsk- ja hapukoor, jogurt, kohupiimatooted) kaubaturu piiritlemiseks aastatel Kaubaturu piiritlemiseks oli vajalik saada andmeid ka Statistikaametist ja Maksu- ja Tolliametist saadi vajalikud andmed Maksu- ja Tolliametist, milles on kajastatud linnapiimatoodete import 2002.a kuni 1. mai 2004.a ning saadi Statistikaametist vajalikud andmed, milles on kajastatud piimatoodete import peale 1. maid 2004.a saadeti teabenõuded eelpoolnimetatud suurematele piimatoodete käitlemisettevõtjatele ja Piimaliidule, kelle käest küsiti arvamust konkurentsiolukorra kohta linnapiimatoodete müügiturul ja andmeid toorpiima kokkuostu kohta a väljasaadetud teabenõuete vastuste põhjal arvutati üheksa põhilise linnapiimatoodete käitlemisettevõtja turuosad a erinevate linnapiimatoodete osas tootmistasandil ja hulgimüügitasandil. Näitena on toodud kahe suurema tootja turuosad erinevate linnapiimatoodete müügiturgudel. Joogipiimaturul on TPT ja Valio turuosa küsitletud käitlejate joogipiima müügikäibest vastavalt: 2002.a - 32% ja 28% 2003.a - 36% ja 26% 2004.a - 41% ja 23% Joogipiimaturul sisseveetava piima osakaal moodustas ainult umbes 3% üheksa suurema käitlemisettevõtja joogipiima käibest ja seega oluliselt ettevõtjate turuosad ei muutunud. Näiteks TPT turuosa joogipiima hulgimüügiturul 2004.a oli 40% (tootmise tasandil 41%). Rõõsakoore tootjate turuosad jagunesid tootmistasandil TPT ja Valio vahel järgnevalt: 2002.a - 36% ja 27% 2003.a - 38% ja 30% 2004.a - 38% ja 32%. Impordi osakaal rõõsakoore turul oli tunduvalt suurem. Näiteks oli see 2004.a 15% kohalike tootjate rõõsakoore käibest ja seega TPT turuosa rõõsakoore hulgimüügiturul vähenes 38%-lt 33%-le ja Valiol 32%-lt 28%-le. Hapukoore tootjate turuosad jagunesid tootmistasandil TPT ja Valio vahel järgnevalt: 2002.a - 35% ja 25% 2003.a - 38% ja 22% 2004.a - 35% ja 23% Hapukoore importi pole toimunud ja turuosad jäid samaks. Suuremate hapupiimatoodete (keefir, hapupiim, pett) tootjate turuosad jagunesid tootmise tasandil TPT ja Valio vahel järgnevalt: 2002.a - 31% ja 36% 2003.a - 38% ja 34% 2004.a - 37% ja 31% Impordi osatähtsus 2004.a oli 12% kohalike tootjate hapupiima müügikäibest ja seoses sellega vähenes TPT turuosa 2004.a hulgitasandil 37%-lt 32%-le ja Valio turuosa 31%-lt 27%-le. Jogurtitootjate turuosad jagunesid tootmise tasandil TPT ja Valio vahel järgnevalt: 2002.a - 35% ja 34%

6 a - 38% ja 36% 2004.a - 42% ja 31% Hulgimüügitasandil, arvestades jogurti importi, oli TPT turuosa 2004.a 40% ja Valiol 29%. Põhilised kohupiimatoodete tootjad olid TPT, Rakvere Piim ja Põlva Piim, kelle turuosad 2004.a olid järgmised: TPT 45% Põlva Piim 16% Rakvere Piim 15% Arvestades kohupiimatoodete importi olid samade käitlejate turuosad vastavalt 41%, 15%, 14%. Eespoolnimetatud tooteid: joogipiima, rõõska koort, hapukoort, hapupiimatooteid, jogurtit ja kohupiimatooteid loetakse linnapiimatoodeteks kuna neid tooteid tarbitakse iga päev, neil kõigil on suhteliselt lühike realiseerimise aeg, millega tuleb kaubandusel arvestada tellimuste esitamisel. Linnapiimatooted peavad olema iga päev müügil laias sortimendis, nad on vajalikud inimestele igapäevaste toitumisharjumuste rahuldamiseks. Nimetatud tooteid on võimalik ka üksteisega asendada: näiteks rõõska koort võib asendada teatud otstarbeks joogipiimaga, hapukoort maitsestamata jogurtiga, rõõska koort hapukoorega, hapupiimatooteid joogijogurtiga jne. Seega võib linnapiimatooteid vaadelda ühe toote grupina, mille turuosa tootmise tasandil oli 2004.a järgmine: TPT 40%, Valio 23%, Rakvere Piim 17%, Põlva Piim 11% jne. Arvestades linnapiimatoodete importi kujunesid turuosad vastavalt 38%, 22%, 15%, 10% jne. Toorpiima varumise turul moodustasid põhilised linnapiimatooteid tootvad ettevõtjad (9 ettevõtjat) 2004.a umbes 50% kokkuostuturust ja TPT turuosa kogu varutavast toorpiimast moodustas 18% ning järgneva linnapiimatooteid tootva toorpiima käitleja Estmilk turuosa 10%. Põhiliste linnapiimatooteid tootvate ettevõtjate varutavast toorpiimast TPT turuosa oli 2004.a 35 % ja järgneva ettevõtja (Estmilk) turuosa 20%, Põlva Piim turuosa 17% a olid linnapiimatoodete tootjate toorpiima keskmised kokkuostuhinnad kr/kg, kusjuures TPT 3.92 kr/kg välja saadetud teabe nõuete vastustest selgus, et konkurentsiolukorda linnapiimatoodete turul hindasid kõik vastajad pingeliseks, tihedaks ning teravaks ja arvasid, et TPT ei saa tegutseda sõltumatult oma konkurentidest, s.o teistest linnapiimatooteid tootvatest ettevõtjatest. Valio Eesti AS oma saadetud vastuskirjas nimetas ennast 2005.a rõõsa ja hapukooreturul turuliidriks. TPT hinnangul on linnapiimatoodete müügiturg muutunud rahvusvaheliseks, ulatudes kaubanduskettide laienemise tõttu Lätti ja Leetu. TPT arvates kasutavad jaeketid oma ostujõudu ja TPT müüb jaekettidele [...]% oma toodangust. TPT hinnangul jaekaubandusketid kutsuvad kõiki piimatööstusi oma tooteid pakkuma ja langetavad oma otsuse parimast pakkumisest lähtuvalt. Seega ükski tootja ei ole oma toodete pakkumisega hinna- või maksetingimuste osas eelisseisundis. TPT toob näite, kuidas ta kaotas 2005.aastaks joogipiima, rõõsa ja hapukoore ning keefiri osas peamise tarnija positsiooni [...] kaubandusketis. TPT on veendunud, et ta ei saa tegutseda linnapiimatoodete müügiturul arvestataval määral sõltumatult konkurentidest, varustajatest ja ostjatest, vaid on jaemüüjate ja toorpiimatootjate poolse tugeva surve all. Väidetavalt on viimastel aastatel toorpiimatootjad liitunud ühistutesse, mis annab neile võimaluse suuremate toorpiima tarnete puhul ostjatega kokku leppida paremates müügitingimustes ja piimatööstustel ei ole võimalust oma ostutingimusi peale suruda.

7 7 Piimaliidu poolt esitatud 2004.a andmete alusel moodustas joogipiima müük 53% Eesti ettevõtjate poolt toodetud linnapiimatoodetest. Eestis oli 2004.a lõpul Veterinaar- ja Toiduameti andmetel registreeritud 42 piimatöötlemisüksust, mis kuulusid 36 ettevõtjale, kusjuures toorpiima töötlevaid üksusi on 33. Üle 2000 tonni toorpiima aastas töötlevaid suure võimsusega üksusi oli 19 (Eesti Piimaliit kodulehekülg). Piimaliidu andmetel on käive toorpiima ühiku kohta näitaja, mis iseloomustab toorpiima käibe teenimise efektiivsust. See näitaja on kõrgem neil ettevõtetel, kes toodavad ka linnapiimatooteid (Põlva, Tallinn, Valio, Rakvere), sest need tooted on kiire käibega ja enamasti suhteliselt kõrge kasumlikkusega. V ÕIGUSLIK HINNANG Haldusmenetluse eesmärgiks oli analüüsida Tallinna Piimatööstuse AS-i tegevust piimatoodete turustamisel, määrata piimatööstuse ettevõtjate turuosad Eesti turul ning võtta vajadusel kasutusele meetmeid konkurentsi kaitsmiseks juhindudes konkurentsiseaduse -st 16 ja -st Kaubaturu määratlus Konkurentsiseaduse 3 lg-s 1 on sätestatud, et kaubaturg on hinna, kvaliteedi, tehniliste omaduste, realiseerimis- ja kasutustingimuste ning tarbimis- ja muude omaduste poolest ostja seisukohalt omavahel vahetavate või asendatavate kaupade käibimise ala, mis hõlmab muuhulgas kogu Eesti territooriumi või selle osa. Piimatoodete kaubaturul on kaubaks tooted, mille valmistamiseks on kasutatud toorainena piima. Eristatakse järgmisi tootegruppe: joogipiim, keefir, hapupiim, pett, rõõskkoor, hapukoor, kohupiim, kohupiimakreemid, kodujuust, jogurt, või, võisegud, juust, pulbrid. Eraldi tootegrupina vaadeldakse linnapiimatooteid, kuhu kuuluvad joogipiim, hapupiimatooted, rõõsk- ja hapukoor, kohupiimatooted ja jogurt. Nimetatud tooted eristuvad teistest piimatoodetest (või ja selle segud, juust, pulbrid) selle poolest, et nende valmistamine toimub müügitellimuste alusel ja neid ei saa valmistada pikaks ajaks ette, sest nende toodete realiseerimisajad on lühikesed (arvestatakse tundides) ja tarbija ostab neid peaaegu iga päev. Piimaliidu poolt esitatud 2004.a valmistoodangu müügi aruande (Eestis müüdud, tonnides) alusel moodustas joogipiim 53%, hapupiimatooted (keefir, hapupiim, pett) 12%, rõõsk koor 5%, hapukoor 11%, kohupiimatooted (kohupiim, kohupiimakreemid, kodujuust) 8%, jogurt 11% linnapiimatoodete müügist (tonnides). Linnapiimatoodete müük moodustas ligikaudu 90% piimatoodete kogumüügist Eestis. Antud menetluse raames vaadeldi linnapiimatoodete turgu, mis kätkeb endas kaupluses müüdavate, suhteliselt väikese säilivusajaga vedelate piimatoodete (joogipiim, rõõskkoor, hapukoor, hapupiim, pett, keefir ja jogurt) ja kohupiimatoodete (pastad, kreemid, kohukesed, värsked juustud jne) turgu. Geograafiliselt on kaubaturg kogu Eesti territoorium, sest konkurentsitingimused piimatoodete tootmiseks ja müügiks on Eesti erinevates piirkondades sarnased. Samuti on nimetatud kaubaturgudel tegutsevatel ettevõtjatel võrdsed võimalused

8 8 turustada tooteid kõikides Eesti piirkondades. Hästi organiseeritud logistikaga on kõik linnapiimatoodete tootjad loonud olukorra, kus kogu Eestis on kõigi tootjate toodangut võimalik osta ning transpordile tehtavad kulutused või toodete vedamiseks kuluv aeg ei anna ühele turuosalisele eelist teise ees. 5.2 Hinnang TPT tegevusele linnapiimatoodete müügiturul KonkS 13 lg 1 alusel omab kaubaturul turgu valitsevat seisundit ettevõtja, kelle positsioon võimaldab tal kaubaturul tegutseda arvestataval määral sõltumatult konkurentidest, varustajatest ja ostjatest. Eeldatakse, et ettevõtjal on turgu valitsev seisund, kui talle kuulub kaubaturul vähemalt 40% käibest. Suuremad konkureerivad ettevõtjad, kes toodavad Eestis linnapiimatooteid ja kelle käest küsiti linnapiimatoodete müügikäibeid ettevõtjate turuosade määratlemiseks linnapiimatoodete müügiturul Eestis, on Tallinna Piimatööstuse AS, Valio Eesti AS, AS Rakvere Piim, OÜ Põlva Piim, OÜ Estmilk Production, AS Hea Meier, OÜ Nõo Piimatööstus, OÜ Unik ja AS GIGA Kavastu. Eelloetletud ettevõtjad asuvad erinevates Eesti piirkondades. Lisaks kohalikele tootjatele toimub Eestisse ka linnapiimatoodete import. Suuremate Eestis tegutsevate ettevõtjate turuosad aasta linnapiimatoodete müügiturul Eestis (arvestades üheksa küsitletud ettevõtja linnapiimatoodete müügikäibeid ja linnapiimatoodete importi) olid järgmised: Tallinna Piimatööstuse AS 38% Valio Eesti AS 22 % AS Rakvere Piim 15 % OÜ Põlva Piim 10 %, AS Hea Meier 5 % Ülejäänud ettevõtjate nagu OÜ Nõo Piimatööstus, OÜ Unik, AS GIGA Kavastu ja OÜ Estmilk Production turuosad linnapiimatoodete hulgimüügiturul jäävad tunduvalt alla 5 % ja kellest ainult OÜ Nõo Piimatööstus tootis kõiki linnapiimatooteid. OÜ Nõo Piimatööstus lõpetas oma tegevuse a oli TPT turuosa %-des üheksa eelpoolloetletud (küsitletud) käitlejate linnapiimatoodete müügikäibest hulgimüügitasandil (arvestades ka linnapiimatoodete importi) erinevate linnapiimatoodete osas järgmine: Linnapiimatoote nimetus 2002.a 2003.a 2004.a Joogipiim 32,0 35,2 39,6 Hapupiimatooted 31,3 37,6 32,2 Hapukoor 34,8 38,3 35,1 Rõõskkoor 32,5 22,2 32,6 Jogurt 30,5 33,0 40,2 Kohupiimatooted 42,6 48,7 41,4 Kaks suuremat ettevõtjat linnapiimatoodete müügiturul olid TPT ja Valio. Valio turuosa kõigi tootegruppide osas (v.a kohupiimatooted) oli 2002.a 24,0% kuni 35,8%, 2003.a 17,3% kuni 34,2% ja 2004.a 22,1% kuni 29,0%. Linnapiimatoodetest 53% moodustab joogipiim, mille müügiturul TPT omab peaaegu 40% turuosa ja Valio

9 9 22%. Seega tuleb analüüsida, kas TPT saab joogipiima müügiturul või linnapiimatoodete müügiturul tegutseda sõltumatult konkurentidest, varustajatest ja ostjatest. TPT konkurentide poolt saadetud teabenõude vastustest selgus, et vaatamata TPT suurele turuosale nii joogipiima kui ka teiste linnapiimatoodete müügiturul puudub TPT-l võimalus tegutseda nendel kaubaturgudel arvestamata konkurentide tegevust. Näide selle kohta, et TPT ei saa tegutseda sõltumatult oma konkurentidest pärineb 2004.a lõpust ja 2005.a algusest a novembris tõstis TPT oma toodete müügihindu, mille tulemusena ta kaotas 2005.aastaks põhipiimatoodete tarnija õigused [...] kaubandusketis ja ei saanud endises koguses müüa linnapiimatooteid ka teistele tarnijatele, mille tõttu tal tuli langetada nii joogipiima kui ka teiste linnapiimatoodete hindu, et püsida hinnakonkurentsis teiste piimatöötlejatega a on TPT kaotanud liidripositsiooni rõõsa ja hapukoore turul, sest tugeva konkurentsi tingimustes on selle omandanud Valio. Seega ei saa TPT tegutseda linnapiimamüügi kaubaturul sõltumatult oma konkurentidest, s.o teistest linnapiimatooteid tootvatest ettevõtjatest. Eesti ettevõtjad konkureerivad omavahel linnapiimatoodete müügiturgudel ja samal ajal pakuvad nendel turgudel konkurentsi odavama hinnaga piimatooted Lätist ja Leedust läbi erinevate kaubanduskettide (RIMI, PRISMA, Säästumarket, T-Market, VP Market). Suured jaemüügiketid ostavad piimatooteid korraga Eesti, Läti ja Leedu turul edasimüügiks. Linnapiimatooteid tootvad ettevõtjad väidavad, et jaekaubandusketid kasutavad linnapiimatoodete kaubaturul oma ostujõudu ja määravad müügitingimusi. TPT müüb läbi jaekaubanduskettide [...]% oma toodangust. Kogu müügiahelas on ostujõud jaekaubanduskettidel ja ükski töötleja ei saa tegutseda sõltumatult oma konkurendist, ta ei oma toodete pakkumisega teiste ees hinna- või maksetingimuste osas eelisseisundit. Jaekaubandusketid kutsuvad oma tooteid pakkuma kõiki tööstusi ja langetavad otsuse lähtudes parimast pakkumisest. Seejuures ei oma keegi eelist pakkumise tegemisel ja keegi ei mõjuta kaubandusketti otsuse tegemisel. Seega ei saa TPT tegutseda sõltumatult oma toodete ostajatest. Konkurents toorpiima kui tooraine varumise turul on tihe, sest ettevõtjate arv, kes vajavad toorpiima käitlemiseks, on suur. TPT ostis 2004.a ainult 18% kogu Eestis kokkuostetavast toorpiimast ja järgnev linnapiimatooteid tootev ettevõtja Estmilk 10%. Põhiliste linnapiimatooteid tootvate ettevõtjate (üheksa ettevõtjat) varutavast toorpiimast TPT turuosa oli 2004.a 35% ja järgneva ettevõtja (Estmilk) turuosa 20%. Toorpiima varumise turul ei saa TPT tegutseda sõltumatult oma konkurentidest ja toorpiima tootjatest. Enamasti toorpiima tootjad ei ole seotud püsivate kokkulepetega ja igasugune katse töötleja poolt langetada kokkuostuhinda või muuta halvemaks muid ostutingimusi viib selleni, et tootja pöördub konkureeriva käitleja poole kas Eestis või ka Lätis ja Leedus. Toorpiima müüjate liitumine ühistutesse on andnud neile võimaluse suuremate toorpiima tarnete puhul toorpiima ostjatele (linnapiimatoodete tootjatele) kehvemaid kokkuostutingimusi peale suruda. Seega TPT ei saa tegutseda arvestataval määral sõltumatult toorpiimaga varustajatest. Kokkuvõttes võib eeltoodud põhjustel asuda seisukohale, et TPT positsioon ei võimalda tal tegutseda linnapiimatoodete müügi kaubaturul arvestataval määral sõltumatult konkurentidest, ostjatest ja varustajatest ning TPT ei saa lugeda selles osas turgu valitsevat seisundit omavaks ettevõtjaks KonkS 13 lg 1 tähenduses. Kuna TPT ei oma turgu valitsevat seisundit, siis ei laiene tema tegevusele KonkS 16 nimetatud piirangud ning puudub vajadus analüüsida TPT tegevust KonkS 16 p 3 lähtuvalt.

10 saatis Konkurentsiamet vastavalt haldusmenetluse seaduse 40 lg-le 1 TPT-le ja JH-le käesoleva otsuse eelnõu TPT tegevuse suhtes alustatud haldusmenetluse lõpetamise kohta arvamuse ja vastuväidete esitamiseks teatas TPT e-kirjaga ja JH telefoni teel, et ei oma vastuväiteid otsuse eelnõu kohta. Lähtuvalt eeltoodust ja juhindudes haldusmenetluse seaduse 43 lg-st 2 ning KonkS 63 4 lg 1 p-st 1 otsustan lõpetada haldusasja menetlemise Tallinna Piimatööstuse AS tegevuse suhtes seoses konkurentsiseaduse rikkumise tunnuste puudumisega Tallinna Piimatööstuse AS tegevuses. Otsuse peale võib esitada vaide Konkurentsiameti peadirektorile haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse Tallinna Halduskohtule 30 päeva jooksul arvates käesoleva otsuse teatavaks tegemist. Aini Proos Ärakiri on Konkurentsiameti peadirektori asetäitja haldusmenetluse lõpetamise 15.mai 2006 otsuse nr 21-L originaaliga samane. Otsuse tekstist välja jäetud ärisaladuseks olev teave on tähistatud märkega [...] Reet Kääri

11 11

Eesti piimatöötlemise sektori aasta 6 kuu ülevaade

Eesti piimatöötlemise sektori aasta 6 kuu ülevaade Eesti piimatöötlemise sektori 2016. aasta 6 kuu ülevaade Lühikokkuvõte Vaatamata turuolukorda tugevasti muutnud sündmustele on suurematel piimaturgudel täheldatav olnud elavnemine impordi osas ja positiivsed

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

Kirjaplank

Kirjaplank VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/15/1585 Otsuse tegija Andmekaitse Inspektsiooni vaneminspektor Helina- Aleksandra Lettens Otsuse tegemise aeg ja koht 12.10.2015 Tallinnas Vaide esitamise aeg 31.08.2015

Rohkem

Vaideotsus VÄLJAVÕTE ÄRISALADUSED VÄLJA JÄETUD Tallinn nr 5.1-5/ Logowest OÜ vaide Konkurentsiameti otsusele nr

Vaideotsus VÄLJAVÕTE ÄRISALADUSED VÄLJA JÄETUD Tallinn nr 5.1-5/ Logowest OÜ vaide Konkurentsiameti otsusele nr Vaideotsus VÄLJAVÕTE ÄRISALADUSED VÄLJA JÄETUD Tallinn 24.09.2014 nr 5.1-5/14-026 Logowest OÜ 15.08.2014 vaide Konkurentsiameti 16.07.2014 otsusele nr 5.1-5/14-020 rahuldamata jätmine 1. Menetluse käik

Rohkem

Microsoft Word - Otsus 39-L Neste kohta.doc

Microsoft Word - Otsus 39-L Neste kohta.doc PEADIREKTOR Ärakiri Ärisaladused on välja jäetud Otsus Tallinn 27.07.2005.a nr 39-L Mootorikütuste jae- ja hulgimüügi kaubaturu konkurentsiolukorra analüüsi lõpetamine ja ettekirjutuse tegemata jätmine

Rohkem

Vaideotsus 5-P AS Estonian Air

Vaideotsus 5-P AS Estonian Air P E A D I R E K T O R ÄRAKIRI Vaideotsus Tallinn 26.01.2007 nr 5-P AS Estonian Air 12.01.2007 vaide Konkurentsiameti peadirektori 20.11.2006 otsusele nr 48-L rahuldamata jätmine 1. Haldusmenetlus Konkurentsiametis

Rohkem

EPKK Piimaturg IV kvartal 2016 Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda Piimaturg IV kvartal 2016 Sisukord Piimatoodang ja kokkuost Eestis 1 Piimatoodete too

EPKK Piimaturg IV kvartal 2016 Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda Piimaturg IV kvartal 2016 Sisukord Piimatoodang ja kokkuost Eestis 1 Piimatoodete too Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda Piimaturg IV kvartal Sisukord Piimatoodang ja kokkuost Eestis 1 Piimatoodete tootja- ja jea Eestis 4 Piima ja piimatoodete tootmisest Eestis 5 Eksport ja Import 6 Hinnad

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 22.03.2017 Tallinnas

Rohkem

Eesti toidukaupade positsioon siseturul (mai 2005)

Eesti toidukaupade positsioon siseturul (mai 2005) EESTI KONJUNKTUURIINSTITUUT ESTONIAN INSTITUTE OF ECONOMIC RESEARCH Rävala 6, 19080 Tallinn, tel. (0) 681 4650, faks (0) 667 8399, e-post eki@ki.ee EESTI TOIDUKAUPADE POSITSIOON SISETURUL (kodumaiste ja

Rohkem

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid )

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid ) 1(6) 1. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna kujundamise põhimõtted Aktsiaselts tegevuskulude arvestuse aluseks on auditeeritud ja kinnitatud aastaaruanne. Hinnakujunduse analüüsis kasutatakse Aktsiaseltsi

Rohkem

PRESENTATION HEADER IN GREY CAPITALS Subheader in orange Presented by Date Columbus is a part of the registered trademark Columbus IT

PRESENTATION HEADER IN GREY CAPITALS Subheader in orange Presented by Date Columbus is a part of the registered trademark Columbus IT PRESENTATION HEADER IN GREY CAPITALS Subheader in orange Presented by Date Columbus is a part of the registered trademark Columbus IT Täisautomatiseeritud ostujuhtimise lahenduse loomine Selveri näitel

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

Tootmine_ja_tootlikkus

Tootmine_ja_tootlikkus TOOTMINE JA TOOTLIKKUS Juhan Lehepuu Leiame vastused küsimustele: Mis on sisemajanduse koguprodukt ja kuidas seda mõõdetakse? Kuidas mõjutavad sisemajanduse koguprodukti muutused elatustaset? Miks sõltub

Rohkem

Microsoft Word - Otsus 20-L EGRAL.doc

Microsoft Word - Otsus 20-L EGRAL.doc PEADIREKTORI ASETÄITJA Ärakiri Ärisaladused on välja jäetud Otsus Tallinn 08.05.2006 nr.20-l Eesti Geneeriliste Ravimite Liidu (EGRAL) tegevuse suhtes 16.05.2005 alustatud konkurentsiolukorra analüüsi

Rohkem

Eesti_Energia_avatud_turg_elektrimüük_2013_Omanike keskliit

Eesti_Energia_avatud_turg_elektrimüük_2013_Omanike keskliit Elektri ostmine avatud elektriturult Sten Argos müügi- ja teenindusdirektor Eesti Energia AS 25.09.12 Eesti Energia elektritooted (1) Pakett Kindel = täielik hinnakindlus Hind, mis sõltub kliendi tarbimisest*

Rohkem

Eesti toidusektori ekspordivõimekus (jätku-uuring 2017)

Eesti toidusektori ekspordivõimekus (jätku-uuring 2017) Eesti toidusektori ekspordivõimekus (jätku-uuring 217) Tallinn Detsember 217 Töö tellija: Maaeluministeerium Projektis osalevad: Albert Hansa, Evelin Ahermaa, Aet Vanamölder, Katrin Nittim, Maris Viileberg

Rohkem

Pagaritööstuse aasta 9 kuu ülevaade

Pagaritööstuse aasta 9 kuu ülevaade Pagaritööstuse 2016. aasta 9 kuu ülevaade Lühikokkuvõte Tugeva konkurentsi tingimustes jätkub tööstuste konsolideerumine. Oktoobris allkirjastasid OÜ Eesti Leivatööstus ja AS Hagar omanikud lepingu, mille

Rohkem

LEPING, UUS

LEPING, UUS PÜSIKLIENDI KREDIIDILEPING NR -PM Tallinnas, kuupäev AS PUUMARKET, registrikoodiga 10363212, aadressiga Väike-Männiku 11, Tallinn 11216, juhatuse liige (isikukood ) isikus, kes tegutseb põhikirja alusel

Rohkem

Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 20

Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 20 Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 2018 clafougere@girafood.com Tel: +(33) 4 50 40 24 00

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Elektrituru avanemine 2013 Priit Värk Koduomanike Liit Ajalugu Euroopa Liidu elektriturg avanes täielikult 2007 juuli Ühtse siseturu põhimõte kaupade vaba liikumine; Turu avanemine tuleneb liitumislepingust

Rohkem

Ärisaladused välja jäetud OTSUS Tallinn nr 5.1-5/ If P&C Insurance AS taotluse alusel Insurance broker services OÜ ja Codan Forsikrin

Ärisaladused välja jäetud OTSUS Tallinn nr 5.1-5/ If P&C Insurance AS taotluse alusel Insurance broker services OÜ ja Codan Forsikrin Ärisaladused välja jäetud OTSUS Tallinn 07.05.2014 nr 5.1-5/14-010 If P&C Insurance AS taotluse alusel Insurance broker services OÜ ja Codan Forsikring A/S Eesti filiaali koostöö suhtes alustatud järelevalvemenetluse

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Maksukäitumine, mille tulemusel saavad petta tarbija, ettevõtja ja riik Marek Helm maksu- ja tolliameti peadirektor Levinumad petuskeemid» Levinumad pettused kasutatud sõidukite turul on:» fiktiivsed komisjonimüügid»

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa OTSUS Tallinn 20.06.2007 J.1-45/07/4 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine Elisa Eesti AS- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks lähtub järgmistest põhimõtetest. a. Hinnastamismaatriks

Rohkem

Microsoft Word - Elioni suurklientide mahahindlused.doc

Microsoft Word - Elioni suurklientide mahahindlused.doc PEADIREKTOR Ärakiri Ärisaladused on välja jäetud Otsus Tallinn 04. o4. 2005 nr L-16 Äriklientidest lõpptarbijatele telefoniteenuse osutamise kaubaturu konkurentsiolukorra analüüsi lõpetamine Konkurentsiolukorra

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Konjunktuur nr 3 (194) pressile marje .ppt

Microsoft PowerPoint - Konjunktuur nr 3 (194) pressile marje .ppt Konjunktuur 3 (194) 1. Majanduse üldolukord 2015. a septembris ja 6 kuu pärast (L. Kuum) 2. Konjunktuuribaromeetrid: september 2015 2.1. Tööstusbaromeeter (K. Martens) 2.2. Ehitusbaromeeter (A. Vanamölder)

Rohkem

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc DOMEENIVAIDLUSTE KOMISJON OTSUS Asja number: 11-1a-274 Otsuse kuupäev: 25. november 2011 Komisjoni koosseis: Vaidlustaja: Vaidlustaja esindaja: Registreerija: Registripidaja: Vaidlustatud domeeninimi:

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

AS Metrosert

AS Metrosert Otsus Tallinn 30.12.2009 nr 5.1-5/09-0052 Metrex Mõõtekeskus OÜ 03.12.2008 taotluse alusel alustatud haldusmenetluse lõpetamine AS Metrosert tegevuse suhtes 1. Haldusmenetluse algatamine Metrex Mõõtekeskus

Rohkem

Microsoft Word - vistremid.yhi.doc

Microsoft Word - vistremid.yhi.doc TARTU NOTAR TIINA TOMBERG BÜROO ASUKOHT TARTU SOOLA 8 Notariaalakt ametitoimingute raamatus 2003.a. nr Täna, üheteistkümnendal augustil kahetuhande kolmandal aastal (11.08.2003.a.) pöördus Ellen Tohvri,

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TEUK ettekanne pptx

Microsoft PowerPoint - TEUK ettekanne pptx Hinnanguliselt on võimalik rajada kaugkütte baasil koostootmisjaamu võimsusega 2...3 MW Viljandis, Kuressaares, Võrus, Haapsalus, Paides, Rakveres, Valgas, Jõgeval, Tartuskokku ca 20 MW Tööstusettevõtete

Rohkem

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lisa 1 Schengen Facility projekti lõpparuanne Projekti nimi:..

Rohkem

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx Toimetulekutoetuse maksmine 2014. 2018. aastal Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakond Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

Mascus - Jatiina esitlus 2017

Mascus - Jatiina esitlus 2017 Veebruar 2017 Kuidas müüa kasutatud tehnikat? Annika Amenberg Mascus Eesti Mis on Mascus? 2 Maailma suurim kasutatud rasketehnika portaal 30 esindust 58 veebilehte 42 keelt 3 Esindused Veebilehed Mascuse

Rohkem

Hinnainfo mai 2015

Hinnainfo mai 2015 HINNAINFO MAI 2015 Uuringu eri etappides osalesid ja olid vastutavad: Claudia Meriküla, Katrin Männaste, Aivar Voog Tellijapoolne kontaktisik: Aleksander Vukkert AS Emor Tammsaare Ärikeskus A. H. Tammsaare

Rohkem

Teema

Teema Veopakendi standardiseerimine ja keskkond 26.10.2018 Hannes Falten Teemad Veopakend ja veopakendi standardiseerimine Eestis ja meie lähimate kaubanduspartnerite juures Miks seda vaja on? Kuidas me seda

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

M 3_5 Otsuse Lisa 1_Vastulausete arvestamine non-konf

M 3_5 Otsuse Lisa 1_Vastulausete arvestamine non-konf VÄLJAVÕTE Eion Ettevõtted ASi ja ASi Starman ärisaladus välja jäetud Sideameti 22. augusti 2007. a otsuse nr J.1-45/07/12 Märkimisväärse turujõuga ettevõtja määramata jätmine eraklientidele ja äriklientidele

Rohkem

Otsus

Otsus Otsus Tallinn 17.06.2009 nr 5.1-5/09-0028 AS Maardu Terminal 18.09.2008 taotluse alusel algatatud haldusmenetluse lõpetamine 1. Haldusmenetluse algatamine Advokaadibüroo Luiga Mody Hääl Borenius esitas

Rohkem

Krediidipoliitika turu-uuring 2013 Krediidiinfo AS

Krediidipoliitika turu-uuring 2013 Krediidiinfo AS Krediidipoliitika turu-uuring 18.02. Kokkuvõte Krediidipoliitika turu-uuring viidi läbi ajavahemikul 05.02. 08.02. Valimisse valiti juhuvaliku teel 5000 Eestis registreeritud ja tegutsevat ettevõtet Tulemustest

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.

Rohkem

Muutuv konkurentsiolukord toidukaupade tarneahelas ja ebaausad kauplemistavad

Muutuv konkurentsiolukord toidukaupade tarneahelas ja ebaausad kauplemistavad Muutuv konkurentsiolukord toidukaupade tarneahelas ja ebaausad kauplemistavad Tallinn Jaanuar 2015 Töö on teostatud riikliku programmi "Põllumajanduslikud rakendusuuringud ja arendustegevus" projekti "Hinnakujundus

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Pagaritööstuse aasta 9 kuu ülevaade

Pagaritööstuse aasta 9 kuu ülevaade 13.01.2016 turu arendamise büroo Marje Mäger Lühikokkuvõte Konkurentsivõime ja kasumlikkuse säilitamiseks otsustas Fazer konsolideerida oma tegevuse Baltikumis. Sellest tulenevalt lõpetas ettevõte aprillis

Rohkem

Microsoft PowerPoint Janika+Kruus

Microsoft PowerPoint Janika+Kruus Kaubamärk Janika Kruus Patendiamet / peaekspert 03.10.2016 Mis on kaubamärk? Kaubamärk on tähis, mille järgi tarbija eristab ettevõtja kaupa või teenust konkurentide omast Kaubamärk peab olema eristusvõimeline

Rohkem

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx)

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx) Ülevaade erakondade finantsmajanduslikust olukorrast seisuga 31.12.2010 Ülevaate eesmärgiks on kirjeldada erakondade rahalist seisu, mis annab informatsiooni nende tugevusest või nõrkusest, mis omakorda

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80275254 tänava/talu nimi, Tähe tn 127e maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Majandusarengud maailmas lähiaastatel Ülo Kaasik Eesti Panga asepresident Maailma majandusaktiivsus on vähenenud Probleemid on tööstuses, kus eksporditellimused on jätkuvalt vähenemas Majanduskasv püsib

Rohkem

Imatra Elekter AS-i võrgupiirkonna üldteenuse arvutamise metoodika 2019 Mai Üldteenuse hinna arvutamise metoodika on kirjeldatud Imatra Elekter AS-i ü

Imatra Elekter AS-i võrgupiirkonna üldteenuse arvutamise metoodika 2019 Mai Üldteenuse hinna arvutamise metoodika on kirjeldatud Imatra Elekter AS-i ü Imatra Elekter AS-i võrgupiirkonna üldteenuse arvutamise metoodika 2019 Mai Üldteenuse hinna arvutamise metoodika on kirjeldatud Imatra Elekter AS-i üldteenuse tüüptingimustes järgnevalt: 4.2. Müüja arvutab

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Pakendi taaskasutus jäätmekäitleja pilgu läbi Agu Remmelg Ragn-Sells AS ärijuht 30. november 2005 Teemad Ragn-Sells pakenditeenused 3 viisi pakendi liigitamiseks Kes vastutab? Veo- ja rühmapakend vs müügipakend

Rohkem

EESTI TOIDUAINETÖÖSTUSTE TOOTEARENDUSPÄEV I TERVISLIK TOITUMINE JA TOOTEARENDUSE UUED SUUNAD

EESTI TOIDUAINETÖÖSTUSTE TOOTEARENDUSPÄEV I TERVISLIK TOITUMINE JA TOOTEARENDUSE UUED SUUNAD EESTI TOIDUAINETÖÖSTUSTE TOOTEARENDUSPÄEV I TERVISLIK TOITUMINE JA TOOTEARENDUSE UUED SUUNAD 20.09.2012 Päeva programm 9.30-10.00 Registreerimine ja hommikukohv. 10.00-10.15 Sissejuhatus Tootearenduspäevale.

Rohkem

Konkurentsiamet Märt Ots

Konkurentsiamet Märt Ots Konkurentsiamet Märt Ots 21.10.2015 Vaba konkurents Vaba konkurents on majanduse edasiviivaks jõuks ning tagab tarbijate heaolu. Vaba konkurentsi piiravad tegurid turgu valitsev seisund ehk monopol liigne

Rohkem

kaubamärgikaitsmineEkke [Kirjutuskaitstud] [Ühilduvusrežiim]

kaubamärgikaitsmineEkke [Kirjutuskaitstud] [Ühilduvusrežiim] Kaubamärkide kaitsmine Eestis ja välisriikides. Ekke-Kristian Erilaid kaubamärgiekspert 26.04.2012 Mis on kaubamärk? Kaubamärk on tähis, millega on võimalik eristada ühe isiku kaupa või teenust teise isiku

Rohkem

Ebaausatest kaubandustavadest toiduainete tarneahelas

Ebaausatest kaubandustavadest toiduainete tarneahelas Ebaausatest kaubandustavadest toiduainete tarneahelas Roomet Sõrmus Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhataja Kauplemise hea tava Hea kauplemise tava Üks väljapääs on see, et Eestis tuleb vastu võtta

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Vork.ppt

Microsoft PowerPoint - Vork.ppt AS Tallinna Vee väljakutsed ilmastikuga viimasel kümnendil 23/03/2011 Tallinna Vesi Eesti suurim vee-ettevõte teenindab üle 430 000 elaniku Tallinnas ja lähiümbruses ca 22 000 klienti (sh Maardu) Ca 290

Rohkem

Microsoft Word - Otsus 52-L Laomaailm ja Elion bännerreklaami avaldamisest.doc

Microsoft Word - Otsus 52-L Laomaailm ja Elion bännerreklaami avaldamisest.doc Väljavõte Ärisaladused välja jäetud PEADIREKTORI ASETÄITJA Otsus Tallinn 31.12.2007 nr 52-L AS-i Konsensus-Laomaailm esindava Advokaadibüroo Teder, Glikma & Partnerid 11.06.2007 kaebuse alusel Elion Ettevõtted

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

Investment Agency

Investment Agency Taristuprojektide mõju Eesti majandusele ja ettevõtete väärtustele Illar Kaasik Investment Agency OÜ Sisukord Majanduskeskkonna stimulaatorid Valik suurematest Eesti taristuprojektidest Kokkuvõte Majanduskeskkonna

Rohkem

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf Maksu- ja Tolliamet Maksukohustuslane Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 0 Liis Grünberg Pärnu mnt, Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet II kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 55 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ühistranspordi korraldamine alates 01.01.2018 Kirke Williamson Maanteeamet 12.10.2017 Haldusreform ja ühistranspordi korraldamine 17.12.2015 toimus esimene arutelu ühistranspordi korralduse üle Aprill

Rohkem

M15 Annex 1 Results of National Consultation non_conf

M15 Annex 1 Results of National Consultation non_conf Mobiiltelefonivõrgule juurdepääsu ja mobiiltelefonivõrgus kõnede algatamise turul (turg 15) märkimisväärse turujõuga ettevõtja määramata jätmise otsuse eelnõu Lisa 1 Otsuse kavandi riigisisesel konsulteerimisel

Rohkem

OTSUS nr 8-4/ Tegevusloa andmine, tegevusloa kõrvaltingimuste kehtestamine ja tüüptingimuste kooskõlastamine 1. Haldusmenetluse alu

OTSUS nr 8-4/ Tegevusloa andmine, tegevusloa kõrvaltingimuste kehtestamine ja tüüptingimuste kooskõlastamine 1. Haldusmenetluse alu OTSUS 09.09.2019 nr 8-4/2019-005 Tegevusloa andmine, tegevusloa kõrvaltingimuste kehtestamine ja tüüptingimuste kooskõlastamine 1. Haldusmenetluse alustamine AS Eesti Post (edaspidi Eesti Post) omab kehtivat

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Mida tarbija tegelikult tahab, täna, aga homme? Margus Amor Koostöö konverents: Koostöö või võimuvõitlus? 31.10.2014 Maailm peopesal: 20/2020: Eile ja täna: Mäng või elu? Online ostud: Kasvavad ootused:

Rohkem

AMETINIMETUSE JA TÖÖKOHA AADRESSI LISAMINE TÖÖTAMISE REGISTRISSE ANDMETE KOGUMISE EESMÄRK Koguda tõhusamalt palga ja tööjõu andmeid, et teha senisest

AMETINIMETUSE JA TÖÖKOHA AADRESSI LISAMINE TÖÖTAMISE REGISTRISSE ANDMETE KOGUMISE EESMÄRK Koguda tõhusamalt palga ja tööjõu andmeid, et teha senisest AMETINIMETUSE JA TÖÖKOHA AADRESSI LISAMINE TÖÖTAMISE REGISTRISSE ANDMETE KOGUMISE EESMÄRK Koguda tõhusamalt palga ja tööjõu andmeid, et teha senisest täpsemat palga- ja tööturustatistikat. Töötamise andmed

Rohkem

Krediidireiting

Krediidireiting Aastaaruande põhiaruanded 2015 Reg. kood: 00000000 Pärnu mnt 5 10148 Tallinn, Harjumaa Tel: 6000000 naidis@naidis.ee, www.naidis.ee > Põhinäitajad 2015 Müügitulu: sh eksport: Ärikasum: Puhaskasum /(-kahjum):

Rohkem

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi Vorm KMD INF A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 0. kuupäevaks Kinnitan, et deklareeritavad arved puuduvad Esitan arvete andmed

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80341695 tänava nimi Telliskivi tn 60 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10412

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem

Juhatuse otsus

Juhatuse otsus JUHATUSE OTSUS Tallinn 17. oktoober 2014 nr. 4.1-1/55 ÜLDKORRALDUS Finantsinspektsiooni valikud lähtuvalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 575/2013 1. Õiguslik alus 1.1. Finantsinspektsiooni

Rohkem

Voodiagrammid.dft

Voodiagrammid.dft Avatud riigihange riigihangete keskkond Ostja väljastab hankelepingu Täpse paigaldusaja Hankeleping allkirjastatakse Transport, paigaldus, kasutajakoolitus Tagasisde tarnijale Books sissekanne Kas valikus

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uued generatsioonid organisatsioonis: Omniva kogemus Kadi Tamkõrv / Personali- ja tugiteenuste valdkonnajuht Omniva on rahvusvaheline logistikaettevõte, kes liigutab kaupu ja informatsiooni Meie haare

Rohkem

Sularahateenuse hinnastamise põhimõtted SRK 3 12_

Sularahateenuse hinnastamise põhimõtted SRK 3 12_ Koostas: E. Vinni (sularahateenuste müügijuht) Kinnitas: P. Sarapuu (juhatuse esimees) Vers.: 2 Lk: 1/7 Sularahateenuse hinnastamise põhimõtted Koostas: E. Vinni (sularahateenuste müügijuht) Kinnitas:

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

Tootmise digitaliseerimine

Tootmise digitaliseerimine Pildi autor: Meelis Lokk Tootmise digitaliseerimise toetus Raimond Tamm, Tartu abilinnapea 20.03.2019 Tootmise digitaliseerimise toetus Eesti on avalike teenuste digitaliseerimise osas Euroopa liider Töötlevas

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

EE acte(2)_ET+date et nr.doc

EE acte(2)_ET+date et nr.doc EUROOPA KOMISJON Brüssel, 17/08/2007 SG-Greffe (2007) D/205099 Sideamet Ädala 2 10614 Tallinn Eesti Kellele: hr Ando Rehemaa Faks: +372 693 1155 Lugupeetud hr Rehemaa Teema: Juhtum EE/2007/0666: Ringhäälingu

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.11.2015 COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides 2013. aastal püügivõimsuse ja kalapüügivõimaluste vahel püsiva tasakaalu saavutamiseks

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

CDT

CDT Turukuritarvituse suunised määruse Kaubatuletisinstrumentide turgude või seotud hetketurgudega seonduvaid kaubatuletisinstrumente käsitleva siseteabe määratlemise teave 17/01/2017 ESMA/2016/1480 ET Sisukord

Rohkem

(Microsoft Word - RIIGIHANKE \360\345\354\356\355\362 \357\356\346\344\342\345\360\345\351,18.doc)

(Microsoft Word - RIIGIHANKE \360\345\354\356\355\362 \357\356\346\344\342\345\360\345\351,18.doc) Kinnitan:.. J.Nikitin Kooli direktor 06.02.2018.a HANKIJA: SILLAMÄE KANNUKA KOOL Ремонт противопожарных дверей в здании школы Sillamäe Kannuka Kool,Geologia tn 13. HANKEDOKUMENDID EHITUSTÖÖD 1 SISUKORD

Rohkem

PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE

PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE Riigihanke projekti AS Rakvere Haigla õendus- ja hooldusteenuste infrastruktuuri arendamine

Rohkem

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Alates 2011. a. kevadest on alustanud koostööd Ühinenud Kinnisvarakonsultandid OÜ ja Adaur Grupp OÜ. Ühinenud Kinnisvarakonsultandid

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

MergedFile

MergedFile Maanteeamet ja Maksu- ja Tolliamet teevad koostööd Maanteeametile esitatud andmete kontrollimisel, täpsustamisel ja teavitamisel. Koostööd rakendatakse sõidukitele, mis on viimase 6 aasta jooksul Euroopa

Rohkem