Lisa 1 Kinnitatud Väike-Maarja Vallavolikogu määrusega nr 2 Simuna Kooli arengukava kinnitamine Simuna Kool A R E N G U K A V A AASTATEKS 2

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Lisa 1 Kinnitatud Väike-Maarja Vallavolikogu määrusega nr 2 Simuna Kooli arengukava kinnitamine Simuna Kool A R E N G U K A V A AASTATEKS 2"

Väljavõte

1 Lisa 1 Kinnitatud Väike-Maarja Vallavolikogu määrusega nr 2 Simuna Kooli arengukava kinnitamine Simuna Kool A R E N G U K A V A AASTATEKS Milliseid väärtusi me noortele edasi anname, sellise tuleviku me saame. (Sari Sarkomaa) Simuna 2016

2 SISUKOR SISSEJUHATUS... 3 SIMUNA KOOLI VISIOON, MISSIOON JA PRIORITEEI... 3 ÜLANME... 3 Kooli asend ja teeninduspiirkond... 3 Kooli ajalugu... 4 Pedagoogilise personali üldanalüüs... 4 Õpilaste arvu üldanalüüs... 4 Kooli tugevused... 4 Kooli nõrkused... 5 Ohud ja takistused koolile:... 5 Kooli võimalused... 5 STRATEEGILISE EESMÄRGI... 6 Eestvedamine ja juhtimine... 6 Personalijuhtimine... 6 Koostöö huvigruppidega... 7 Ressursside juhtimine... 8 Õppe- ja kasvatusprotsess... 8 TEGEVUSKAVA AASTATEKS ARENGUKAVA TÄIENAMISE JA MUUTMISE KOR

3 SISSEJUHATUS Arengukava on kooli ja kogukonna kokkulepe, millega määratakse, kelle jaoks ja milleks kooli peetakse, millisena tahetakse kooli näha tulevikus ja kuidas planeeritakse sihini jõuda. Arengukava toetab kooli ja lasteaia õppekavade elluviimist - need dokumendid on tõhusalt toimiva omanäolise kooli väljaarendamise eelduseks. Arengukava on kooli arengu alus, see käsitleb kooli hariduslikke eesmärke ja nende saavutamise teid. Kavandatu viiakse ellu kõigi osapoolte koostöös. Arengukava täitmine rahastatakse valla ja kooli eelarvest vastavalt võimalustele või projektirahadest. Arengukava määrab kooli tähtsamad tegevusvaldkonnad, kooliarenduse põhisuunad, tegevuskava kolmeks aastaks ning arengukava uuendamise korra. Arengukava alusel koostatakse igaks õppeaastaks kooli üldtööplaan, kus kavandatakse tegevused üheks õppeaastaks. Arengukava põhineb Simuna Kooli sisehindamise aruandel, põhimäärusel (Väike- Maarja Vallavolikogu määrus nr 10) ja Väike-Maarja valla arengukaval aastateks (Väike-Maarja Vallavolikogu määruse nr 12). Käesolev arengukava on läbi arutatud ja heaks kiidetud kooli: õppenõukogus protokoll nr 1 hoolekogus protokoll nr 1 õpilasesinduses protokoll nr 2 SIMUNA KOOLI VISIOON, MISSIOON JA PRIORITEEI Simuna Kooli visioon: Hoida ja kanda edasi kodukoha häid traditsioone ning võimaldada parimat haridust ja haritust Lääne-Virumaa lõunaosas. Simuna Kooli missioon: Aidata õpilasel kujuneda iseseisvalt mõtlevaks, otsustusvõimeliselt ja vastutustundlikult tegutsevaks ning elus hakkamasaavaks inimeseks. Simuna Kooli väärtused: Meile on tähtsad õiglus, ausus, hoolivus; sotsiaalses plaanis taotleme vastutust, sallivust, solidaarsust. Kooli arengukava prioriteedid: kool jätkab lasteaed-põhikoolina; õpikeskkond vastab riikliku õppekava nõuetele; kool on kaunis, keskkonda säästev ja turvaline; kooli õppekava toetub lõimingu põhimõtetele õpilaste maailmapildi avardamiseks; kool soodustab ja kasvatab õpilaste ühiskondlikku aktiivsust, sportlikku ja tervislikku ellusuhtumist; kool võimaldab konkurentsivõimelist haridust vastavalt õpilaste võimetele. ÜLANME Simuna Kool asub Simuna alevikus Lai tänav 11. Kooli pidaja on Väike-Maarja vald. Põhikoolis on 77 õpilast ja lasteaias 46 last (november 2016). Koolis on 28 töötajat, pedagooge/õpetajaid kokku 18, sh 5 lasteaias. Kooli asend ja teeninduspiirkond Simuna Kooli teeninduspiirkonnaks on Simuna osavald: Simuna alevik ja Avanduse, Hirla, Imukvere, Kurtna, Kärsa, Käru, Määri, Nadalama, Orguse ja Võivere külad. Koolis õpib ka naabervalla õpilasi Salla, Lasinurme, Kadiküla küladest. 3

4 Kooli ajalugu aastal tähistati Simuna hariduselu 325. aastapäeva. Simuna kandi ajalooga tegelenud koduuurija Heino Ross on arhiivimaterjalide põhjal tõestanud, et kooliharidust anti Simuna kihelkonnakoolis (tol ajal Katkuküla kool) juba 1690.aastal. Kooli asutas pastor Schvieger, esimeseks köstriks oli tõenäoliselt Elias Reinhold. Tuntud koolimehe Villem Normanni tegevuse ajal sai kool a uuesti ametliku kinnituse ja töötas pidevalt 52 aastat. Selle ajaga andis kool hariduse 563 õpilasele, kellest 99 sai koolmeistriteks. V. Normann oli ka kirjamees ja õpikute autor, Simuna esimese talurahva laulukoori looja aastal. Tema eestvedamisel loodi veel 6 külakooli, kokku oli kihelkonnas 22 kooli (praegu samal alal 6 kooli). Normanni kool lõpetas tegevuse a. venestussurve tõttu. Järgmiseks koolielu edasiarendajaks oli Noorsoo Kasvatuse Selts, kelle majandamisel alustas Simunas tegevust kõrgem kool a Mihkel Leesmanni majas Juhan Juksare juhatamisel. Selle kooli lõpetanu võis töötada vallakooli õpetajana või vallakirjutajana ning valdas vene ja saksa keelt. Noorsoo Kasvatuse Seltsi poolt ehitati ka a koolimaja, kus toimus pidevalt õppetöö kuni aastani a hakati rajama kooliaeda, mille hiilgeaeg oli kuuekümnendate keskel. Simuna kooliaias kasvatatud gladioole hinnati Moskva Rahvamajanduse Saavutuste Näitusel medali vääriliseks aastal valmis kooli juurdeehitus 8 klassiruumiga, mis andis võimaluse aineklasside sisseseadmiseks ja õpetajate töötingimuste parandamiseks. Järgmine juurdeehitus koolimajale sai valmis aastal ja selles paiknevad kaks klassiruumi, lasteaia liitrühmade ruumid (40 kohta), logopeedi ja parandusõppe õpetaja kabinet, söökla, õpetajate tuba, mitmed muud ruumid a avati uus täismõõtmetega võimla a sügiseks valmis kooli abihoone renoveerimisel töö- ja tehnoloogiaõpetuse maja aasta suvel soojustati 1965.aastal ehitatud majaosa aastal renoveeriti katlamaja ja võimla ning koolimaja aastal valminud juurdeehitus viidi elektriküttelt üle pelletiküttele aastal laiendati lasteaia ruume klassiruumi ümberehitusega ja ehitati ümber osa õpetajate toast klassiruumiks aastal soojustati lasteaiaosa ja kooli söökla vundament aastal valmis lasteaia ühe rühmaruumi juurdeehitus ning uue ilme sai mänguväljak. Paigaldati ronila, uus liivakast, mängumaja, kahekohaline kiik ja liivakastiga ronila. Turvalisemaks muudeti mänguväljakul asuv liumägi ning rajati kõnnitee koolimaja juurest mänguväljakule. Pedagoogilise personali üldanalüüs Pedagooge on aasta 1. septembri seisuga koolis ja lasteaias 21. Pedagoogide keskmine vanus on 47,3 aastat, keskmine tööstaaž 24 aastat. Kaadri tugevuseks on suurte kogemustega õpetajad. Üks õpetaja on läbinud lisaerialana parandusõppe õpetaja koolituse. Õpetajad vanuse järgi Arvuliselt Õpetajad hariduse järgi Kõrgem Keskeri Kesk Õpivad kõrgkoolis Arvuliselt Õpilaste arvu üldanalüüs aasta 1. septembri seisuga õpib Simuna Koolis 77 õpilast, lasteaias käib 46 last. Kooli piirkonnas õppima asuvate 1. klassi õpilaste ja põhikooli astmes õppivate laste arv aastatel rahvastikuregistri andmetel: 2016/ / / / / / aastased Õpilasi põhikoolis aastased Õpilaste arv Simuna Koolis lähiaastatel on stabiilne. Kooli tugevused Õpetajad on pikaajalise pedagoogilise kogemusega. 4

5 Klassijuhataja tunneb peresid ja teab nende olukorda. Osalemine olümpiaadidel, konkurssidel, võistlustel on aktiivne. Klasside suurus võimaldab õpetajal jõuda iga õpilasteni, avastada probleemid õigeaegselt. Koolis töötab logopeed ja toimuvad õpiabitunnid. Õpilastel on võimalus saada õpetajatelt täiendavat abi õppetöös. Töötab pikapäevarühm. Sporditraditsioonid on pikaajalised. Kooliruumid ja klassid on renoveeritud, maitsekalt kujundatud. Kooli ja vallavalitsuse vahel on tihe side. Toimib koostöö Rajaleidja keskusega. Toimib koostöö endise Simuna kihelkonna ja Väike-Maarja valla koolidega, Väike-Maarja lasteaia, noortekeskuse ning Vabaaja Seltsiga Toredad Teod. Õpilasliinid on hästi korraldatud ja paindlikud. Koolitoidud on tervislikud ning maitsvad ja kõik õpilased saavad koolis tasuta toitu. Hommikuti pakutakse soovijatele putru ja pärastlõunal oodet. Raamatukogu ja muusikakool asuvad koolimaja lähedal. Kooli nõrkused Sportimisvõimalused õuealal on kehvad, spordiväljak on renoveerimata. Õuesõppe tunde ja õppevahendeid on vähe, puudub õuesõppeklass. Bussiühendus Ebavere terviseradadega ei rahulda kooli vajadusi. Osadel õpilastest on vähene huvi õppetöö vastu ja madal õpivõime ning esineb riskikäitumist. Õpetajate digipädevus on madal. Koolimööbel on osaliselt vananenud ja köögitehnika on amortiseerunud Tehnilisi õppevahendeid ei ole piisavalt ja olemasolevaid vahendeid ei kasutata õppetöös aktiivselt. Töö- ja tehnoloogiaõpetuse, käsitöö ja kunsti õppevahendeid ei ole piisavalt. Kunstiklassis ei ole vett ja kanalisatsiooni. Ei ole õppekööki. Ohud ja takistused koolile: õpilaste arvu vähenemine; rahaliste vahendite nappus; noorte inimeste lahkumine maalt; koolis ei ole meesõpetajaid; pedagoogilise kaadri valikul puudub konkurents. Kooli võimalused sotsiaalselt turvalise keskkonna loomine koolis; sihipärane tegevus kooli hea maine ja oma näo kujundamisel; tööharjumuste kujundamine õpilastes; keskkonnaharidusalane töö õpilastega; osalemine mitmesugustes projektides; lastevanemate kaasamine kooliellu; kooli spordiväljaku renoveerimine; liikluslinnaku väljaehitamine; koostöö jätkamine endise Simuna kihelkonna ja Väike-Maarja valla koolidega; noortekeskuse, rahvamaja, muusikakooli, raamatukogu ja võimla lähedus; kodukoha ajaloo tundmaõppimine ja isamaalisuse kasvatamine läbi õppe- ja huvitöö. 5

6 STRATEEGILISE EESMÄRGI Simuna Kooli arengueesmärgid on püstitatud aastateks järgmiste tegevusvaldkondade lõikes: 1. Eestvedamine ja juhtimine 2. Personalijuhtimine 3. Koostöö huvigruppidega 4. Ressursside juhtimine 5. Õppe- ja kasvatusprotsess, sh turvalisus Tegevusvaldkondade raames on püstitatud eesmärgid, määratletud meetmed ning lõpptulemuste saavutamise indikaatorid. Eestvedamine ja juhtimine 1. Eesmärk: organisatsiooni kõigi liikmete ja huvigruppide kaasamine organisatsiooni juhtimis- ja arendusprotsessi Valdkonna tugevad küljed Parendamist vajavad küljed Kollektiivi liikmetest moodustatud töögrupi koostöö hoolekogu ja õpilasesindusega; liikmed osalevad: personali panustamine koostöösse ja kooli arengukava; kooli arengusse; kooli sisehindamise aruande; kooli sisehindamissüsteem. õppekava ja ainekavade; kooli põhimääruse; kooli töökorralduse reeglite koostamises ja korrigeerimises. kooli arengukava analüüs ja uuendamine; tegevuste korrigeerimine tegevusvaldkondade lõikes; kooli sisehindamissüsteemi täiustamine. Arengukava ja tegevuskava on kinnitatud. Rahulolu-uuringud ja tagasiside-küsitlused on läbi viidud ja analüüsitud. Kooli sisehindamissüsteem on täiustatud, nõustaja hinnang sisehindamisele on positiivne. Personalijuhtimine 2. Eesmärk: õppiv ja arenev organisatsioon Valdkonnad Valdkonna tugevad küljed Parendamist vajavad küljed Personali hindamine ja värbamine suurte kogemustega õpetajate olemasolu; kvalifikatsiooninõuetele vastava personali otsing; aktiivne osavõtt meesõpetajate otsing. täiendkoolitustest; koostöö naaberkoolidega õppetöö ja huvitegevuse mitmekesistamiseks. Personali kaasamine, juhtkonna isiklik eeskuju; töötajate isiklik panustamine motiveerimine ja toetamine kogenud kolleegi abi noorele õpetajale; kooli arengusse; õpetajate tunnustamissüsteem. infovahetus erinevate kanalite Personali arendamine kaudu. koolisisesed koolitused; kogemuste vahetamine; töö tulemuste analüüs ja hinnang. Personali hindamine personali arenguvestlused juhtkonnaga; koolituste kasuteguri analüüs ja sellele hinnangu andmine; sisekoolituste osatähtsus; õpetajate digipädevused. personali arenguvestluse vorm; pedagoogide teadlikkus 6

7 personali töötulemuste hindamine. eneseanalüüsi vajalikkusest. personalipoliitika korrigeerimine; sisekoolituste osatähtsuse tõstmine; töötajate tunnustamissüsteemi täiendamine; ametijuhendite ja töökorralduse reeglite täiendamine; mentorite rakendamine uutele töötajatele; arenguvestluste läbiviimine. Personalipoliitika on efektiivne. Pedagoogid vastavad kvalifikatsiooninõuetele. Tunnustamissüsteem on täiendatud. Ametijuhendid on korrigeeritud ja tööülesannetega vastavuses. Pedagoogide eneseanalüüs on esitatud. Arenguvestluse kokkuvõte ja analüüs on koostatud. Sisehindamise kokkuvõte ja analüüs on koostatud. Mentorid on (vajadusel) määratud. Koostöö huvigruppidega 3. Eesmärk: kool ja kodu töötavad koos erinevate organisatsioonidega Valdkonna tugevad küljed Parendamist vajavad küljed koostöö kohaliku omavalitsuse ja koostöö lastevanematega; ettevõtetega õpilastele töömaailma tutvustamisel; õpilasesinduse osalemine kooli juhtimises; koostöö teiste koolidega: õpilasvahetus kutse- ja karjäärialase töö täiustamine. ning teiste koolide pedagoogide kaasamine Simuna Kooli õppeprotsessi; arenguvestlused õpilaste ja lapsevanematega. koostöö kavandamine huvigruppidega ja vastava tegevuskava koostamine, kasutades erinevaid koostöövorme; koostöö tihendamine Väike-Maarja vallavalitsuse ja teiste kohalike organisatsioonidega; kooli ja hoolekogu tihedam ning efektiivsem koostöö; lastevanematele suunatud loengute/koosolekute jätkamine eesmärgiga parendada koostööd kooli ning kodu vahel; lastevanemate teadvustamine vajadusest osaleda koolielu korraldamisel (kaasaarvatud ürituste läbiviimisel); õppekäikude korraldamine Väike-Maarja valla asutustesse ja ettevõtetesse; huvigruppide kaasamine kooli arendustegevusse; rahulolu-uuringute läbiviimine ja analüüs. Hoolekogu töö toimub vastavalt tööplaanile. Õpilasesinduse liikmed on valitud. Õpilasesinduse ja hoolekogu esindajad osalevad õppenõukogu töös, õpilaste esindaja osaleb hoolekogu töös. Õppekäikude kava toimib. Lastevanematele mõeldud loengute plaan on koostatud. Arenguvestlused lasteaialaste, õpilaste ja vanematega toimuvad. Info on kooli kodulehel, kooli Facebookis ning e-koolis kättesaadav. Kutse- ja karjäärinõustamisalane töö toimub vastavalt plaanile. 7

8 Töövarjupäevad III kooliastme õpilastele toimuvad. Ressursside juhtimine 4. Eesmärk: luua õpilase arenguks ja nüüdisaegseks õppetööks soodne keskkond Valdkonna tugevad küljed Parendamist vajavad küljed regulaarne remont kooli ruumides; koolihoone remont ja kooli territooriumi ruumide ökonoomne kasutamine seoses heakorrastus; õpilaste arvu muutusega. õpikeskkonna seisund; IKT arendustegevus; köögiseadmete tehniline seisukord; kooli eelarve arutellu erinevate huvigruppide kaasamine. infotehnoloogia kasutamine tundides vastavalt õppekavale; haljastusprojekti elluviimine ja territooriumi heakorrastamine; õuesõppe klassi rajamine; mängu- ja spordiväljaku renoveerimine; liiklusväljaku rajamine; köögiseadmete kaasajastamine. Eelarve on hoolekogu poolt heaks kiidetud. Erinevad infokanalid ja kroonikaraamat on täiendatud. Koolihoone on soojustatud ja territoorium heakorrastatud. Õppekavas on läbiv teema Säästlik tarbimine ja kokkuhoid. Materiaal-tehniline baas on paranenud. Koolil on nägemus vana koolimaja kasutamisest (nt aula, õppeköök, loovuse klassid, interaktiivne haridusmuuseum, meediaklass). Õppe- ja kasvatusprotsess 5. Eesmärk: elukestva õppimise teadvustamine Konkurentsivõimelise põhihariduse võimaldamine. Motiveerida õpilasi sihikindlalt õppima, koolikohustust täitma ja õpinguid jätkama gümnaasiumis või kutseõppes. Õppe- ja kasvatustöö suunamine eesmärgile - aidata kujuneda isiksusel, kes tuleb toime oma elu ja tööga, on valmis elukestvaks õppeks. Koolis üksmeelse, konfliktide lahendamise oskuse ja ühiste eesmärkide saavutamisele orienteeritud õpikeskkonna säilitamine. Koostöö õpilaste, lastevanemate ja õpetajate vahel. Huvitegevuses erinevate võimaluste loomine. Huvitegevuse põhisuunaks on õpilaste vaba aja sisustamine ja ühisürituste korraldamine suunamaks noori omaalgatuslikule tegevusele. Huvitegevus võimaldab noortel saada erinevaid kogemusi, hoida elus vanu ja kutsuda ellu uusi koolitraditsioone ning juhtida tähelepanu noorsooprobleemidele. Huvitegevuse kaudu aidatakse parandada sisekliimat, õpimotivatsiooni ja kujundatakse kooli mainet. Ürituste läbiviimisel kaasatakse lapsevanemaid, valla teisi asutusi, endise Simuna kihelkonna, Väike-Maarja valla koole ning Väike-Maarja lasteaeda, noortekeskust ja Vabaaja Seltsi Toredad Teod ning külalisi. Koolis on loodud võimalused õpilaste arendamiseks ja nende vaba aja veetmiseks: ringide töö muusika-, näite-, kunsti-, tantsu- ja spordiringid ning valikainena kodulugu; traditsioonilised üritused - esimene koolipäev, õpetajate päev, isade päev, jõulunädal, kodanikupäev, Riigikogu külastamine, Eesti Vabariigi aastapäev, klasside vahelised teadmiste võistlused, spordipäevad, tervisenädalad, klasside ekskursioonid, ühisüritused lastevanematega, viimane koolikell, öölaager; maakondlikest ja vabariiklikest üritustest osavõtt; 8

9 kihelkonna- ja vallakoolide ühiste ürituste korraldamine: kevadine kergejõustikuvõistlus, jooksukross, rahvastepalli- ja korvpallivõistlus, mälumäng, õpetajate päeva tähistamine, jutuvestjate ning luule lugejate konkurss; suvine töö- ja puhkelaager. Valdkonna tugevad küljed toimivad õppekavad; läbimõeldud töökavad; hästi käivitunud liitklasside töö; tihe koostöö kooli ja lasteaia vahel; tugisüsteemide rakendumine; õpitulemuste kasvav trend individuaalsete õppekavade rakendumine; koostöö teiste koolidega. Parendamist vajavad küljed õppekava nõuetele vastavate õppevahendite olemasolu; õpilaste erinevate võimete arvestamine; õpilaste konfliktide lahendamise oskus. 5.1 Alameesmärk: konkurentsivõimeline õpilane kooli õppekava arendamine; õpitulemuste analüüsimine; mitmekülgse inimese arendamine õppe- ja kasvatusprotsessis; põhiliste õpioskuste kujundamine; koolikohustuse täitmise jälgimine ja mõjutusvahendite rakendamine. Osalemine olümpiaadidel ja konkurssidel on tõusvas trendis. Tegevused õpilaste väljalangevuse ennetamiseks toimivad. Toimib koostöö teiste koolidega õppimisvõimaluste mitmekesistamiseks. Toimuvad ainepäevad õppekava toetamiseks, õppekäigud ja ekskursioonid teadmiste kinnistamiseks. 5.2 Alameesmärk: kaasaegne õpikeskkond veebipõhise õppe laiendamine; keemia ja füüsika õpetamisel koostöö Väike-Maarja Gümnaasiumiga; klassiruumide tehniliste vahenditega varustatuse parandamine. Erinevate tehniliste vahendite kasutamine on efektiivne. Õpilased oskavad erinevates veebikeskkondades õppematerjale kasutada. e-kooli võimalused on maksimaalselt kasutatud (toimib ka lasteaias). Kooli erinevad infokanalid on uuendatud. okumentatsioon on huvigruppidele elektrooniliselt kättesaadav. Koolimööbel vastab tervisekaitsenõuetele. Koostöö raamatukoguga on tõhus. 5.3 Alameesmärk: õpitegevust toetavad tugisüsteemid õpilaste positiivse enesehinnangu toetamine; erivajadustega arvestamine, tugisüsteemide kasutamine; III kooliastme õpilaste kutse- ja karjäärinõustamine; õpilaste ja vanemate nõustamine; andekate õpilaste toetamine; regulaarne arenguvestluste läbiviimine; täiendavate rahastamisvõimaluste leidmine projektide kaasabil; 9

10 pikapäevarühma kasutamine; kooli traditsioonide jätkamine ja täiustamine; koostöö üld- ja kutsehariduskoolidega; huvihariduse valikute parem tutvustamine. Tugisüsteemid, so õpiabiõpetaja, logopeed, Rajaleidja spetsialistid, kooliõde, valla lastekaitsespetsialist ja sotsiaaltöötajad ning perede tugiisikud, toimivad. Individuaalõpe on vajadusel rakendatud. Pikapäevarühma suunatakse õpilasi vastavalt vajadusele. Ringide tegevus on mitmekesine. Õpilaste tunnustamissüsteem toimib. Karjääri- ja kutsenõustamissüsteem toimib. Eesti rahvakalendri ja riiklikke tähtpäevi tähistatakse. 5.4 Alameesmärk: õpilase heaolu toetav ohutu ja turvaline õpikeskkond õppimist ning õppija arengut toetava turvalise keskkonna tagamine; tugeva oma kooli tunde loomine; tervislike eluviiside ja harjumuste kujundamine ning hoidmine; õpilasesinduse tegevuse aktiviseerimine; õpilastele mitmekesiste vaba aja ja huvitegevuste võimaluste loomine; noorte töökasvatuse arendamine; väljaspool kooli toimuvatest kultuuri- ja spordiüritustest teavitamine ning nendes osalemine. Konfliktsituatsioonid on osapoolte osavõtul lahendatud. Kool osaleb tervist edendavate koolide liikumises. Töötajad ja õpilased on rahul töökeskkonnaga. Üldtööplaan on kinnitatud. 60% õpilastest osaleb huvitegevuses. Toimuvad traditsioonilised üritused. 5.5 Alameesmärk: turvalisuse tagamine koolis, töötajate, õpilaste ning laste instrueerimine ja harjutamine käitumiseks erinevate hädaolukordade korral töötajate töö- ja tuleohutuse, toiduhügieeni ning esmaabi koolitused; uute töötajate instrueerimine töö- ja tuleohutuse alal; töö-, tuleohutuse ning tervisekaitse alaste plaanide täiendamine ja korrigeerimine; kooli hädaolukorra lahendamise plaani täiustamine; õppuste läbiviimine tegutsemiseks erinevate ohuolukordade puhul. Turvalisus on tagatud. Täidetud on töö- ja tuleohutuse ning tervisekaitse nõuded. Köögis on toimiv enesekontrolli-, puhastus- ja desinfektsiooniplaan. Sööklas toimib õpilaste hügieeninõuete täitmise kontroll. Personal tunneb kemikaalide kasutamise ohutusnõudeid. Hädaolukordades käitumise plaan on välja töötatud. Praktilised õppused tuleohu, evakuatsiooni ja hädaolukordades käitumise puhuks on läbi viidud. 10

11 TEGEVUSKAVA AASTATEKS Kasutatud lühendid: direktor, HJ huvijuht, MJ majandusjuhataja, AÕ - aineõpetaja, KJklassijuhataja, RJ-ringijuht, SK-Simuna Kool, HEVk- HEV koordinaator. Valdkond, parendused Tegevused parenduse saavutamiseks Maksumus Rahastaja Eestvedamine ja juhtimine Arendustegevus toimub arengukava ja sisehindamise tagasiside tulemuste alusel Rahuloluküsitluste läbiviimine ja analüüs Õpetaja eneseanalüüsi sisu ja vormi täpsustamine + + Personali arenguvestluste läbiviimine Sisehindamine Tegevuskava täitmise analüüs ja uuendamine Kooli rakendusdokumendid vastavad seadusandluse nõuetele Seadusandluse muutumise jälgimine Muudatuste sisseviimine dokumentidesse Personalijuhtimine Õppiv ja arenev organisatsioon Personali tunnustussüsteemi täiustamine Personali koolitamine Koolituste kasuteguri analüüs Sisekoolituste osatähtsuse tõstmine + + Pedagoogide suurem teadlikkus eneseanalüüsi vajalikkusest Koostöö huvigruppidega Huvigrupid on kaasatud arendustegevusse Lastevanematele, personalile ja hoolekogule ülevaate andmine õppe- ja kasvatustööst, eelarve kasutamisest, arengukava, tegevuskava ning üldtööplaani täitmisest Rahuloluküsitlused on läbi viidud, tulemused on analüüsitud ja huvigruppide ootuste ja ettepanekutega arvestatakse Koostöö teiste koolidega Õppe- ja klassiväliste ühistegevuste kavandamine, õpilas- ja pedagoogide vahetus, kutse- ja karjäärinõustamine ning koolide külastused Ressursside juhtimine Luua õpilaste arenguks ja nüüdisaegseks õppetööks soodsaim keskkond IKT vahendite kasutamine tundides Vastu - taja MJ KJ HJ vastavalt õppekava nõuetele AÕ Kooli territooriumi haljastusprojekti elluviimine + + projekt Liiklusväljaku rajamine + projekt Kooli eelarve hoolekogus läbi arutamine

12 Koolil on visioon vana koolimaja renoveerimisest ja ruumide jaotusest + Kool toimib keskkonnasäästlikult Elektrienergia säästlik kasutamine MJ Kooli ja lasteaia vananenud mööbli renoveerimine ja väljavahetamine + Uued lauad toolid 15 õpilasele 1500 valla eelarve Koolimaja keskmise osa klassides valla põranda katete vahetus + eelarve Kooli söökla amortiseerunud seadmete valla väljavahetamine eelarve Õppe- ja kasvatusprotsess Kooli õppekava arendamine toimub kooskõlas seadusandluse, õppe- ja kasvatusprotsessi analüüsiga Uute õppekavade koostamine ja rakendamine AÕ II ja III kooliastme õpiedukuse parandamine, õpilaste erinevate võimetega arvestamine AÕ IKT õppematerjalide kasutamine õppetöös AÕ Koolikohustuse täitmise järjekindel jälgimine, mõjutusvahendite rakendamine KJ Õpilaste erivajaduste väljaselgitamine, tugisüsteemide loomine ja selle tulemuslikkuse analüüs Erivajadustega arvestamine, tugisüsteemide loomine õppija toetuseks HEVk III kooliastme õpilastele kutse- ja karjäärinõustamise kättesaadavamaks muutmine, õpilaste ja lastevanemate nõustamine erialaspetsialistide poolt AÕ KJ, RJ HJ, Õpilaste positiivse enesehinnangu tõstmine huvitegevustest osavõtu kaudu Õpilaste tunnustamissüsteemi toimimine KJ AÕ Tervistedendavate tegevuste mitmekesistamine Osalemine tervistedendavate koolide liikumises Õpilasesinduse tegevuse aktiveerimine Tervislike eluviiside ja harjumuste kujundamine Väljaspool kooli toimuvatest kultuuri ja spordiüritustest teavitamine ning nendes osalemine KJ, HJ AÕ KJ AÕ AÕ, KJ HJ, Turvalisuse tagamine Kool on turvaline Hädaolukordade analüüs Hädaolukorra lahendamise plaani täiustamine Õpilastele mitmekesiste vaba aja ja huvitegevuste võimaluste loomine, noorte töökasvatuse arendamine HJ KJ RJ Tugeva oma kooli tunde kujundamine SK 12

13 ARENGUKAVA TÄIENAMISE JA MUUTMISE KOR Kooli arengukavas püstitatud eesmärgid ja nende teostamiseks läbiviidavate tegevuste ajakava täpsustatakse üldtööplaanis. Arengukava ja tegevuskava täitmist analüüsitakse üks kord õppeaastas sisehindamise käigus. Analüüsis osalevad kõik töötajad, hoolekogu ja õpilasesindus. Täiendused tegevuskavasse tehakse igal aastal lähtuvalt sisehindamise tulemustest. Sisehindamise aruanne esitatakse vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonnale. Tegevuskava muudatused kooskõlastab direktor õppenõukogu, õpilasesinduse ja hoolekoguga ning kinnitab käskkirjaga. Neli kuud enne arengukava ajalise perioodi lõppemist moodustab direktor töörühma(d) arengukava kavandi koostamiseks. Arengukava kavand arutatakse läbi õppenõukogus, õpilasesinduses ja hoolekogus seitse nädalat enne ajalise perioodi lõppemist. irektor esitab arengukava kavandi vallavalitsusele viis nädalat enne ajalise perioodi lõppemist. Arengukava kinnitab vallavolikogu. Arengukava on kättesaadav kooli veebilehel, paberkandjal vallavalitsuses, kooli raamatukogus ja direktori kabinetis. 13

Simuna Kooli

Simuna Kooli Kinnitatud Väike-Maarja Vallavolikogu 29.12.2011. määrusega nr. 27 Simuna Kool A R E N G U K A V A AASTATEKS 2012-2016 Milliseid väärtusi me noortele edasi anname, sellise tuleviku me saame. (Sari Sarkomaa)

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Saksa Gümnaasiumi a Direktori käskkirjaga nr 1-2/6 TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUM TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE K

KINNITATUD Tallinna Saksa Gümnaasiumi a Direktori käskkirjaga nr 1-2/6 TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUM TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE K I SISEHINDAMISE KORD Kord kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 78 lõike 3 alusel. 1. Üldsätted 1.1 Koolis sisehindamine on pidev protsess, mille eesmärk on tagada õpilaste arengut toetavad tingimused

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Ülevaade vanematekogu sisendist arengukavale ja arengukava tutvustus Karmen Paul sotsiaalselt toimetulev st on lugupidav ehk väärtustab ennast ja teisi saab hakkama erinevate suhetega vastutab on koostöine

Rohkem

Tallinna Muhu Lasteaia arengukava

Tallinna Muhu Lasteaia arengukava Tallinna Muhu Lasteaia arengukava 2014-2016 2 Sisukord 1. Sissejuhatus...3 2. Olukorra kirjeldus...3 3. Visioon, missioon ja väärtused...4 4. Sisehindamise kokkuvõte...5 5. Prioriteetsed arenguvaldkonnad

Rohkem

Kinnitatud Tallinna Haridusameti käskkirjaga nr. 1-2/144 Arengukava Tallinn 2013

Kinnitatud Tallinna Haridusameti käskkirjaga nr. 1-2/144 Arengukava Tallinn 2013 Kinnitatud Tallinna Haridusameti käskkirjaga 20.02.2014 nr. 1-2/144 Arengukava 2014 2016 Tallinn 2013 Sisukord 1. Lasteaia lühikirjeldus 3 1.1.Üldandmed 3 1.2. Lasteaia lühikirjeldus ja eripära 3 2. Visioon,

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1. Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk 20.11.2012 nr 32/1.1-6 1.1. Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.1.1. Põhikooli ja gümnaasiumiseadus 18. Vastu võetud

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Üliõpilase nimi: Kuupäev: Pädevus Hindamiskriteerium Eneseanalüüs koos näidetega (sh vajadusel viited teoreetilistel ainekursustel tehtule) B.2.1 Õpi- ja õpetamistegevuse

Rohkem

KAIU LASTEAED TRIINUTARE ARENGUKAVA

KAIU LASTEAED TRIINUTARE ARENGUKAVA KAIU LASTEAED TRIINUTARE ARENGUKAVA 2017-2019 Sisukord 1. Sissejuhatus... 2 2. Üldandmed, eripära ja ajalugu... 2 3. Lasteaia missioon, visioon ja põhiväärtused... 3 3.1 Missioon... 3 3.2. Visioon... 3

Rohkem

KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse

KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 35 lg 2, põhikooli ja gümnaasiumiseaduse 66 lg 2 alusel.

Rohkem

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 37 lg 5 alusel. Mäetaguse Põhikooli

Rohkem

TALLINNA MUINASJUTU LASTEAIA

TALLINNA MUINASJUTU LASTEAIA TALLINNA MUINASJUTU LASTEAIA ARENGUKAVA 2014-2016 Tallinn 2013 Seal, kus on suur armastus, sünnib imesid. Willa Cather (1876 1947) SISUKORD Sissejuhatus... 3 1. Õppeasutuse lühiülevaade... 4 2. Missioon,

Rohkem

Lisa 1_õiend

Lisa 1_õiend Lisa 1 KINNITATUD Haridus- ja teadusministeeriumi kantsleri käskkirjaga Räpina Ühisgümnaasiumi haldusjärelevalve õiendi kinnitamine ÕIEND TEMAATILISE JÄRELEVALVE TEOSTAMISE KOHTA RÄPINA ÜHISGÜMNAASIUMIS

Rohkem

Microsoft Word - Rakvere Linna Algkooli arengukava aastateks doc

Microsoft Word - Rakvere Linna Algkooli arengukava aastateks doc Rakvere Linna Algkool ARENGUKAVA AASTATEKS 2008-2010 Rakvere 2008 Sisukord Sisukord...2 SISSEJUHATUS...3 1. ÜLDANDMED...4 1.1. Kooli ajaloost...4 1.2. Kool täna...5 2. ARENDUSTEGEVUSE PÕHISUUNAD JA VALDKONNAD...6

Rohkem

Microsoft Word - Narva Paju Kooli sisehindamise 2015.docx

Microsoft Word - Narva Paju Kooli sisehindamise 2015.docx Narva Paju Kooli sisehindamise 2015.-2016.õa aruanne. 1. Üldandmed õppeasutuse kohta 1.1 ÕPPEASUTUSE NIMETUS 1.1. Juht Ljudmila Smirnova 1.2. Õppeasutuse kontaktandmed aadress telefon e-post kodulehekülg

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Lasteaia Pääsusilm direktori käskkirjaga nr 1-1/ TALLINNA LASTEAED PÄÄSUSILM SISEHINDAMISE ARUANNE TALLINN 2018

KINNITATUD Tallinna Lasteaia Pääsusilm direktori käskkirjaga nr 1-1/ TALLINNA LASTEAED PÄÄSUSILM SISEHINDAMISE ARUANNE TALLINN 2018 KINNITATUD Tallinna Lasteaia Pääsusilm.10.2018 direktori käskkirjaga nr 1-1/ TALLINNA LASTEAED PÄÄSUSILM SISEHINDAMISE ARUANNE 2015-2017 TALLINN 2018 SISUKORD ÜLEVAADE TALLINNA LASTEAIAST PÄÄSUSILM...

Rohkem

Väljaandja: Põltsamaa Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse

Väljaandja: Põltsamaa Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse Väljaandja: Põltsamaa Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 01.01.2016 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 08.07.2018 Avaldamismärge: RT IV, 29.12.2015,

Rohkem

AK muudetud

AK muudetud - 1 - TALLINNA KIVIMÄE PÕHIKOOLI ARENGUKAVA 2019 2023 Kivimäe kooltraditsioonidele tuginev, head põhiharidust pakkuv, sõbraliku keskkonnaga kodulähedane kool. - 2 - SISUKORD 1. Lühiülevaade ja arengut

Rohkem

PAIKUSE PÕHIKOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS KINNITATUD Paikuse Vallavolikogu määrusega nr 3

PAIKUSE PÕHIKOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS KINNITATUD Paikuse Vallavolikogu määrusega nr 3 PAIKUSE PÕHIKOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS 2012-2014 KINNITATUD Paikuse Vallavolikogu 16.01.2012 määrusega nr 3 Sisukord 1.1. ÜLDANDMED... 3 1.2 KOOLI AJALUGU... 4 1.3. TEGEVUSE ÕIGUSLIKUD ALUSED... 4 2.PAIKUSE

Rohkem

MAAVANEMA KORRALDUS Pärnu Mai Kooli haldusjärelevalve õiendi kinnitamine 03. jaanuar 2017 nr 1-1/17/2 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 87 lõigete 1 ja

MAAVANEMA KORRALDUS Pärnu Mai Kooli haldusjärelevalve õiendi kinnitamine 03. jaanuar 2017 nr 1-1/17/2 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 87 lõigete 1 ja MAAVANEMA KORRALDUS Pärnu Mai Kooli haldusjärelevalve õiendi kinnitamine 03. jaanuar 2017 nr 1-1/17/2 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 87 lõigete 1 ja 4 alusel : 1. Kinnitan Pärnu Mai Kooli haldusjärelevalve

Rohkem

PÕLTSAMAA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS Põltsamaa nr 1-2/2018/28 Lustivere Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korraldus

PÕLTSAMAA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS Põltsamaa nr 1-2/2018/28 Lustivere Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korraldus PÕLTSAMAA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS Põltsamaa 28.06.2018 nr 1-2/2018/28 Lustivere Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lõike 1 punkti 34 ja 35 lõike 2, põhikooli-

Rohkem

Lisa kinnitatud Kuusalu Vallavalitsuse määrusega nr 3 Arengukava Kiiu 2015

Lisa kinnitatud Kuusalu Vallavalitsuse määrusega nr 3 Arengukava Kiiu 2015 Lisa kinnitatud Kuusalu Vallavalitsuse 02.07.2015 määrusega nr 3 Arengukava 2015-2020 Kiiu 2015 Sisukord SISSEJUHATUS... 3 1. Hetkeseis... 4 1.1 Eestvedamine ja juhtimine sh strateegiline juhtimine...

Rohkem

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht 10.11.2016 Eesti elukestva õppe strateegia üldeesmärk kõigile Eesti inimestele on loodud nende vajadustele

Rohkem

Vilistlaste esindajate koosolek

Vilistlaste esindajate koosolek 13.04.2012 VILISTLASKOGU ÜLDKOGU ÕPILASTE KÜSITLUSE TULEMUSTEST UURING Uuringus osalesid 8 kooli 8. ja 9.klasside õpilased: Räpina ÜG, Mikitamäe, Mehikoorma, Kauksi, Ruusa, Orava, Viluste, Värska Küsimustiku

Rohkem

Kinnitatud direktori käskkirjaga nr 4-1/35Ü Tabasalu Ühisgümnaasium Üldtööplaan Võtmeteemad kaasav haridus (seadus, arengukava) k

Kinnitatud direktori käskkirjaga nr 4-1/35Ü Tabasalu Ühisgümnaasium Üldtööplaan Võtmeteemad kaasav haridus (seadus, arengukava) k Kinnitatud direktori 31.08.2015 käskkirjaga nr 4-1/35Ü Tabasalu Ühisgümnaasium Üldtööplaan 2015-2016 Võtmeteemad kaasav haridus (seadus, arengukava) kujundav hindamine (seadus, arengukava) õppesuundade

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Alameede 1.1.7.6 Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikele õppekavadele vastav üldharidus Projekt Tehnoloogiaõpetuse õpetajate täienduskoolitus, Moodul A1 Ainevaldkond Tehnoloogia Marko Reedik, MSc füüsikas

Rohkem

VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp Kooso

VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp Kooso VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr. 12 05.12.2016. Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp 18.50 Koosoleku toimumise koht: Vastseliina Gümnaasium Koosoleku

Rohkem

Microsoft Word - Aastaraamat 2013.docx

Microsoft Word - Aastaraamat 2013.docx Saaremaa Ühisgümnaasium 1 Koostaja, toimetaja ning kujundaja: Hedi Larionov Artiklite autorid: Viljar Aro, Marek Schapel, Indrek Peil, Anne Teigamägi, Marika Pärtel, Merle Prii, Kersti Truverk, Paavo Kuuseok,

Rohkem

Jõelähtme Vallavalitsus määruse nr 3 Kostivere Kooli arengukava kinnitamine LISA Kostivere Kooli arengukava Kostivere

Jõelähtme Vallavalitsus määruse nr 3 Kostivere Kooli arengukava kinnitamine LISA Kostivere Kooli arengukava Kostivere Jõelähtme Vallavalitsus 25.01.2018 määruse nr 3 Kostivere Kooli arengukava kinnitamine LISA Kostivere Kooli arengukava 2018 2022 Kostivere 2018 1 SISUKORD SISUKORD... 2 SISSEJUHATUS... 3 ÜLDANDMED... 3

Rohkem

Kinnitatud 09. märtsil 2018 direktori käskkirjaga nr Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatak

Kinnitatud 09. märtsil 2018 direktori käskkirjaga nr Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatak Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatakse Muraste Kooli õpilaste õpitulemuste, käitumise ja hoolsuse, koostööoskuse ja -valmiduse, iseseisva töö oskuse

Rohkem

Kostivere Kooli arengukava Kostivere

Kostivere Kooli arengukava Kostivere Kostivere Kooli arengukava 2018 2022 Kostivere 2018 2 SISUKORD SISSEJUHATUS... 4 ÜLDANDMED... 5 KOSTIVERE KOOLI MISSIOON; VISIOON; VÄÄRTUSED JA SÜMBOOLIKA... 8 II ARENGUKAVA TEGEVUSKAVA VALDKONNAD... 11

Rohkem

Ristiku Põhikooli arengukava

Ristiku Põhikooli arengukava Ristiku Põhikooli Arengukava 2016-2021 1 Sisukord I Õppeasutuse lühiülevaade... 3 Kooli struktuur ja õpilased... 4 II Visioon, missioon, põhiväärtused... 7 Kooli filosoofia... 7 Missioon... 7 Kooli põhiväärtused...

Rohkem

Arengukava

Arengukava Heaks kiidetud hoolekogu 29.09.2015 1-6/17 õppenõukogu 21.10.2015 1-4/14 Tallinna Kadaka Põhikool Sisukord Sissejuhatus... 3 Kooli üldiseloomustus... 4 Kooli missioon, visioon ja põhisuunad... 6 Kooli

Rohkem

Põhimäärus

Põhimäärus aa JÕHVI VALLAVOLIKOGU 3. KOOSSEISU 16. ISTUNGI MÄÄRUS Jõhvis 18. novembril 2014 nr 31 Jõhvi Põhikooli põhimäärus Määrus antakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 66 lõike 2 alusel ning lähtudes kohaliku

Rohkem

TULEVIKU LASTEAIA ARENGUKAVA Laagri

TULEVIKU LASTEAIA ARENGUKAVA Laagri TULEVIKU LASTEAIA ARENGUKAVA 2017 2020 Laagri 2016 1 SAUE VALLA TULEVIKU LASTEAIA ARENGUKAVA 2017 2020 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1 ARENGUKAVA KOOSTAMISE PÕHIMÕTTED JA ARENDUSE PÕHIVALDKONNAD... 4 1.1

Rohkem

Tartu Herbert Masingu Kooli üldtööplaan 2018/2019 õppeaasta September Sündmused Sihtrühm Vastutajad/ meeskond Mihklikuu 2018/2019 kooliaasta 1 alguse

Tartu Herbert Masingu Kooli üldtööplaan 2018/2019 õppeaasta September Sündmused Sihtrühm Vastutajad/ meeskond Mihklikuu 2018/2019 kooliaasta 1 alguse Tartu Herbert Masingu Kooli üldtööplaan 2018/2019 õppeaasta September Sündmused Sihtrühm Vastutajad/ meeskond Mihklikuu 2018/2019 kooliaasta 1 alguse aktus kell 12.00 kooli võimlas 12 Hoolekogu 14 Tervisepäev

Rohkem

Microsoft Word _10_06-38 LA Sipsik arengukava _lisa_.doc

Microsoft Word _10_06-38 LA Sipsik arengukava _lisa_.doc Kinnitatud Jõhvi Vallavalitsuse 6.10.2009 määrusega nr 38 LASTEAED SIPSIK ARENGUKAVA 2010 2012 SISSEJUHATUS Jõhvi lasteaia Sipsik arengukava aastateks 2010 2012 on dokument, mis määrab ära lasteaia põhisuunad

Rohkem

Õnn ja haridus

Õnn ja haridus Prof. Margit Sutrop Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja Õpetajate Liidu konverents Viimsis, 24. oktoobril 2012 Õnn tähendab elada head elu. Hea elu teooria seab 2 tingimust: Inimene on subjektiivselt

Rohkem

VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor

VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU 2030+ Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor 22.11.2018 ÜLEVAADE HARIDUSASUTUSTEST* Haridusvaldkond Haridusasutus Arv Märkused Alusharidus

Rohkem

(Microsoft Word - Vara LA \325nnetriinu arengukava )

(Microsoft Word - Vara LA \325nnetriinu arengukava ) ARENGUKAVA 2019 2021 Varal 2019 1 SISUKORD 1. Sissejuhatus... 3 2.Üldandmed ja hetkeolukorra kirjeldus... 3 3.Missioon, visioon ja põhiväärtused... 5 3.1 Missioon... 5 3.2 Visioon... 5 3.3 Põhiväärtused...

Rohkem

Powerpointi kasutamine

Powerpointi kasutamine RMK IDA-VIRUMAA KÜLASTUSALA KÜLASTUSKORRALDUSLIKUD TÖÖD ALUTAGUSE RAHVUSPARGIS TÖÖRÜHMA KOHTUMINE Heinar Juuse 13. veebruar 2019 Iisaku Külastuskorralduse ja loodushariduse tegevusvaldkonna eesmärgiks

Rohkem

Microsoft Word - arengukava18

Microsoft Word - arengukava18 1 Põltsamaa vald KINNITATUD Põltsamaa Vallavolikogu 15. märtsi otsusega nr 178 Esku-Kamari Kool ARENGUKAVA 2012-2018 2 Sisukord SISSEJUHATUS... 3 Arengukava koostamise lähtekohad... 3 Arengukava koostamise

Rohkem

ARENGUKAVA

ARENGUKAVA TALLINNA PAE GÜMNAASIUM ARENGUKAVA 2015-2017 Tallinn 2014 SISUKORD 1. SISSEJUHATUS...3 1.1 Lühiülevaade ajaloost...4 1.2 Asutuse hetkeseis...5 1.3 Vaadeldava perioodi jooksul on kool pälvinud auhindu Tallinna

Rohkem

TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tab

TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tab TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: 21.01.2019 Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tabasalu Ühisgümnaasiumi direktor Martin Öövel ja hoolekogu

Rohkem

Raasiku LA arengukava

Raasiku LA arengukava RAASIKU LASTEAED ORAVAKE ARENGUKAVA 2017 2019 Raasiku 2016 1 Sissejuhatus Raasiku lasteaed Oravake arengukava on töödokument, milles on määratud ära valdkonniti lasteaia arengu põhisuunad ning tegevuskava

Rohkem

TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOL TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS Tallinn 2015

TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOL TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS Tallinn 2015 TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOL TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS 2016-2022 Tallinn 2015 SISUKORD 1. TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOLI TUTVUSTUS...4 1.1. Lühiajalugu ja hetkeolukord mm...4 2. VISIOON, MISSIOON

Rohkem

Kinnitatud Kiviõli Linnavalitsuse määrusega nr 6 Tee kõik, mida suudad - ressursiga, mida omad ja seal, kus asud! KIVIÕLI VENE KOOLI ARENGU

Kinnitatud Kiviõli Linnavalitsuse määrusega nr 6 Tee kõik, mida suudad - ressursiga, mida omad ja seal, kus asud! KIVIÕLI VENE KOOLI ARENGU Kinnitatud Kiviõli Linnavalitsuse 26.11.2014 määrusega nr 6 Tee kõik, mida suudad - ressursiga, mida omad ja seal, kus asud! KIVIÕLI VENE KOOLI ARENGUKAVA 2015-2020 SISUKORD I Sissejuhatus....................................................

Rohkem

Loovtööd ja nende korraldus Lääne-Virumaal Roela koolis

Loovtööd ja nende korraldus Lääne-Virumaal Roela koolis Loovtööd ja nende korraldus Lääne-Virumaal Roela koolis Anne Maalman Roela kool Roela kool asub Rakvere-Mustvee mnt 26. kilomeetril Kooliga ühes majas asuvad lasteaed, raamatukogu ja osavalla kontor Meie

Rohkem

Peetri Kooli HOOLEKOGU koosoleku PROTOKOLL nr Aeg: Algus: Lõpp: Koht: Peetri Kooli söökla, Kesktee 6, Peetri alevik, Kare

Peetri Kooli HOOLEKOGU koosoleku PROTOKOLL nr Aeg: Algus: Lõpp: Koht: Peetri Kooli söökla, Kesktee 6, Peetri alevik, Kare Peetri Kooli HOOLEKOGU koosoleku PROTOKOLL nr. 1114 Aeg: 11.12.2014 Algus: 18.30 Lõpp: 20.20 Koht: Peetri Kooli söökla, Kesktee 6, Peetri alevik, Kareda vald, Järvamaa 73101 Osalesid: Hoolekogu esimees

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/121 LISA 4 TALLINNA PAE GÜMNAASIUM ARENGUKAVA Tallinn 2017

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/121 LISA 4 TALLINNA PAE GÜMNAASIUM ARENGUKAVA Tallinn 2017 KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja 28.03.2018 käskkirjaga nr 1.-2/121 LISA 4 TALLINNA PAE GÜMNAASIUM ARENGUKAVA 2018-2020 Tallinn 2017 SISUKORD 1. SISSEJUHATUS... 3 1.1 Lühiülevaade ajaloost...

Rohkem

Tuleohutus_2012_plaan

Tuleohutus_2012_plaan Kinnitatud direktori 30.11.2012. a käskkirjaga nr 222 TARTU TAMME GÜMNAASIUM TULEKAHJU KORRAL TEGUTSEMISE PLAAN 1. Üldsätted 1.1. Tartu Tamme Gümnaasium asub aadressil Tamme puiestee 24a, Tamme puiestee,

Rohkem

(Microsoft Word - Mihkli Kooli p\365hikiri 2015.doc)

(Microsoft Word - Mihkli Kooli p\365hikiri 2015.doc) Läbi arutatud õppenõukogu koosolekul 30.01.2015 nr.3 Läbi arutatud MTÜ Imastu Kooli Seltsi üldkoosolekul 23.03.2015 nr. 15 KEHTESTATUD MTÜ Imastu Kooli Seltsi juhatuse otsusega 23.03.2015 nr.54 Imastu

Rohkem

SP Tartu Inspiratsioonipäev.key

SP Tartu Inspiratsioonipäev.key Kellele ja miks on strateegiat vaja? Ragnar Siil Milleks strateegiline planeerimine? Miks me teeme asju, mida me teeme? Miks me teeme seda, mitte hoopis midagi muud? Mida me soovime saavutada järgmiseks

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas Tervise Arengu Instituudi tegevused koolitoidu vallas Anneli Sammel Tervise Arengu Instituudi mittenakkushaiguste ennetamise osakonna juhataja Kool - tervislike toitumisharjumuste oluline kujundaja Koolitoit

Rohkem

Väljaandja: Kohtla-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 76, 940 Kohtla-Järve Ühisgümnaasiumi põhimääru

Väljaandja: Kohtla-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 76, 940 Kohtla-Järve Ühisgümnaasiumi põhimääru Väljaandja: Kohtla-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 76, 940 Vastu võetud 29.03.2006 nr 25 Määrus kehtestatakse põhikooli ja gümnaasiumiseaduse 12 lg

Rohkem

VÄIKE-MAARJA GÜMNAASIUMI ARENGUKAVA Lisa 1 Väike-Maarja Vallavolikogu määrusele nr 15

VÄIKE-MAARJA GÜMNAASIUMI ARENGUKAVA Lisa 1 Väike-Maarja Vallavolikogu määrusele nr 15 VÄIKE-MAARJA GÜMNAASIUMI ARENGUKAVA 2019-2021 Lisa 1 Väike-Maarja Vallavolikogu 25.04.2019 määrusele nr 15 SISUKORD 1. Üldandmed... 3 2. Õppeasutuse lühikirjeldus... 3 3. Arengukava koostamise põhimõtted...

Rohkem

Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool S

Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool S Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool SA) korraldab koolituse "Täiskasvanud õppija õpioskuste

Rohkem

SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused ( klass) Lastevanemate koosolek (eelkool) kell kooli aulas Tervisepäev (

SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused ( klass) Lastevanemate koosolek (eelkool) kell kooli aulas Tervisepäev ( SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused (1.-12. klass). 04.09. Lastevanemate koosolek (eelkool) kell 17.00 kooli aulas. 07.09. Tervisepäev (1.-12. klass). 10.-14.09 Lastevanemate üldkoosolekud

Rohkem

Lisa 1 KEHTESTATUD Käskkiri: 72, Direktor: /allkiri/ ORISSAARE GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE LÄBIVIIMISE KORD. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Seadusandlik a

Lisa 1 KEHTESTATUD Käskkiri: 72, Direktor: /allkiri/ ORISSAARE GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE LÄBIVIIMISE KORD. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Seadusandlik a Lisa 1 KEHTESTATUD Käskkiri: 72, 09.06.2015 Direktor: /allkiri/ ORISSAARE GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE LÄBIVIIMISE KORD. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Seadusandlik alus Koolis tehakse sisehindamist. Sisehindamine on

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

Haapsalu Põhikooli arengukava Haapsalu Põhikool Haapsalu

Haapsalu Põhikooli arengukava Haapsalu Põhikool Haapsalu Haapsalu Põhikooli arengukava 2018 2021 Haapsalu Põhikool Haapsalu 2018 11 Sisukord 1. Õppeasutuse üldandmed ja lühiülevaade... 3 2. Arengukava koostamise põhimõtted ja kooliarenduse põhivaldkonnad 2.1.

Rohkem

HAAPSALU GÜMNAASIUMI

HAAPSALU GÜMNAASIUMI Õpilaste hindamise, järgmisse klassi üleviimise ning klassikursust kordama jätmise alused, tingimused ja kord Kinnitatud Haapsalu Põhikooli direktori 30.08.2018 käskkirjaga nr 14 Hindamisjuhendi koostamisel

Rohkem

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing Lääne-Harju Koostöökogu stateegia 2014-2020 08. veebruar 2018 Kerli Lambing Mis see LEADER lähenemine on? Piirkonnapõhine lähenemine Altpoolt tulev algatus Avaliku ja erasektori partnerlus Uuenduslikkuse

Rohkem

(Microsoft Word - Lisa5_L\344bivad teemad kooliastmeti.docx)

(Microsoft Word - Lisa5_L\344bivad teemad kooliastmeti.docx) Läbivate teemade käsitlemine kooliastmeti Elukestev õpe ja karjääri planeerimine Õppimisse positiivse hoiaku Esmaste õpioskuste omandamine. Iseenda tundma õppimine. Lähiümbruse töömaailma tundma õppimine.

Rohkem

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II  lugemine Märjamaa Vallavalitsus Lea Laurits 17.02. Eelarve ülesehitus ja esitlusviis Märjamaa valla eelarve koostamise aluseks on: Märjamaa valla arengukava 2010-2025 Märjamaa valla eelarvestrateegia -2018 Märjamaa

Rohkem

Õppekava arendus

Õppekava arendus Õppekava arendus Ülle Liiber Õppekava kui kokkulepe ja ajastu peegeldus Riiklik õppekava on peegeldus sellest ajast, milles see on koostatud ja kirjutatud valitsevast mõtteviisist ja inimkäsitusest, pedagoogilistest

Rohkem

KALAMAJA PÕHIKOOL ARENGUKAVA TALLINN 2017

KALAMAJA PÕHIKOOL ARENGUKAVA TALLINN 2017 KALAMAJA PÕHIKOOL ARENGUKAVA 2017-2021 TALLINN 2017 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. Lühiülevaade ja hetkeolukorra analüüs... 4 1.2. Hetkeolukorra analüüs... 5 1.2.1. Organisatsiooni ja personali juhtimine....

Rohkem

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu 12.06.2012. a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strateegia vajalikkuse põhjendus Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

Rohkem

Tartu 2016

Tartu 2016 Tartu 2016 Inspektori käsiraamat. Järelevalve korraldusest õppeasutustes. Käesoleva kogumiku eesmärgiks on koondada abimaterjal järelevalve korraldamiseks ja läbiviimiseks 2016/2017. õppeaastal. Järelevalve

Rohkem

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond : 1) mõistab, kuidas ühiskonnas toimuvad muutused avaldavad mõju perekonna ja peresuhetega seotud

Rohkem

Lisa 1 Kinnitatud Muhu Vallavolikogu a määrusega nr 13 muudetud a määrusega nr 39 muudetud a määrusega nr 57 MUHU LA

Lisa 1 Kinnitatud Muhu Vallavolikogu a määrusega nr 13 muudetud a määrusega nr 39 muudetud a määrusega nr 57 MUHU LA Lisa 1 Kinnitatud Muhu Vallavolikogu 26.03.2014. a määrusega nr 13 muudetud 16.12.2015.a määrusega nr 39 muudetud 14.12.2016.a määrusega nr 57 MUHU LASTEAED MUHU LASTEAIA ARENGUKAVA 2014-2018 Hellamaa

Rohkem

Tere

Tere KINNITATUD: Tori Vallavolikogu 26.03.2014 määrusega nr 5 Tori Põhikool ARENGUKAVA 2014-2017 SISUKORD I SISSEJUHATUS 3 II ARENGUKAVA KOOSTAMISE PÕHIMÕTTED JA KOOLIARENDUSE PÕHIVALDKONNAD 4 2.1. Kooliarenduse

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused Õpetajate täienduskoolituse vajadus ja põhimõtted Meedi Neeme Rocca al Mare Seminar 2010 Hariduse eesmärk on õpilase areng Olulised märksõnad: TEADMISED,ARUKUS,ELUTARKUS,ISIKUPÄ- RASUS, ENESEKINDLUS JA

Rohkem

Narva Soldino Gümnaasium

Narva Soldino Gümnaasium 2018. aasta üldhariduskoolide rahuloluküsitluste tagasiside 1 Sisukord Mis on rahulolu ja miks on vaja seda hinnata? 4 Kuidas ja mida mõõdeti? 4 Tagasiside 4 Tulemuste esitamine raportis.........................................

Rohkem

TALLINNA JUUDI KOOLI

TALLINNA JUUDI KOOLI TALLINNA JUUDI KOOLI ARENGUKAVA 2018 2020 SISUKORD: 1. SISSEJUHATUS... 3 2. HARIDUSASUTUSE AJALUGU... 3 3. ÜLDANDMED JA HETKEOLUKORRA KIRJELDUS... 3 4. ÕPPEASUTUSE MATERIAALNE BAAS... 7 5. TALLINNA JUUDI

Rohkem

J. V. Veski nimelise Maarja Põhikooli põhimäärus Õpilasesindus on andnud arvamuse a. Hoolekogu on andnud arvamuse a. Õppenõukogu

J. V. Veski nimelise Maarja Põhikooli põhimäärus Õpilasesindus on andnud arvamuse a. Hoolekogu on andnud arvamuse a. Õppenõukogu J. V. Veski nimelise Maarja Põhikooli põhimäärus Õpilasesindus on andnud arvamuse 06.01.2015.a. Hoolekogu on andnud arvamuse 29.01.2015.a. Õppenõukogus läbiarutatud ja arvamus antud 30.01.2015.a. J.V.

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu protokoll nr 10 Õppe

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu protokoll nr 10 Õppe KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 14.03.2017 käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu 13.03.2017 protokoll nr 10 Õppekavarühm Õppekava nimetus Puitmaterjalide töötlus CNC

Rohkem

Lisa 1 KINNITATUD direktori käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpe

Lisa 1 KINNITATUD direktori käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpe Lisa 1 KINNITATUD direktori 06.10.2017 käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpetamise tulemuslikkusest koolis ning suunata eksami

Rohkem

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas?

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kasutamise eelised ja võimalused Biomass on peamine Euroopa Liidus kasutatav taastuva energia allikas, moodustades ligikaudu 70% taastuvenergia

Rohkem

Lisa Türi valla arengukavale MUUDETUD nr 1 Lühendid: MO - majandusosakond RO rahandusosakond HKO haridus- ja kultuuriosakond SO -

Lisa Türi valla arengukavale MUUDETUD nr 1 Lühendid: MO - majandusosakond RO rahandusosakond HKO haridus- ja kultuuriosakond SO - Lisa Türi valla arengukavale 2013-2018 MUUDETUD 30.01.2013 nr 1 Lühendid: MO - majandusosakond RO rahandusosakond HKO haridus- ja kultuuriosakond SO - sotsiaalosakond TASA Türi Arengu Sihtasutus TSKL -

Rohkem

m24-Lisa

m24-Lisa Lisa Viimsi Vallavalitsuse 22.12.2015 määrusele nr 24 Viimsi valla 2015.aasta lisaeelarve artiklite jaotus 1. Eelarve põhitegevuse tulude jaotus tululiikide lõikes: Suurendamine Vähendamine TULU NIMETUS

Rohkem

MTÜ Iseseisev Elu tugikeskuste tegevused

MTÜ Iseseisev Elu tugikeskuste tegevused MTÜ Iseseisev Elu päevakeskuste tegevused 1. TARTU HEA PÄEVA KESKUS Jr k Päev Kellaaeg Tegevus Tegevuse lühikirjeldus Juhendaja 1. E-R 9:15-9:45 Tere hommikust! 2. E-N 10:00-12:00 Toidugrupp 3. E-R 13:00-14:00

Rohkem

Raasiku Vallavalitsuse a korralduse nr 44 LISA Riigihange Hankemenetlu se liik Hankelepin gu orienteeruv hind km-ga Hanke läbiviimise aeg H

Raasiku Vallavalitsuse a korralduse nr 44 LISA Riigihange Hankemenetlu se liik Hankelepin gu orienteeruv hind km-ga Hanke läbiviimise aeg H Raasiku Vallavalitsuse 23.02.2016.a korralduse nr 44 LISA Riigi Hankemenetlu se liik Hankelepin gu orienteeruv hind km-ga Hanke läbiviimise aeg Hankeleping u eeldatav täitmise aeg veebruardetsember 1 Toiduainete

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Eesti Vabariik 100 EV 100 korraldustoimkond, Riigikantselei Eesti Vabariik 100 programmi ülesehitus ja korraldus Eesti Vabariik 100 2018 mõõdetakse välja 100 aastat Eesti riigi loomisest. EV 100 tähistamiseks:

Rohkem

LEHOLA KOOLI ARENGUKAVA aastateks SISSEJUHATUS (1) Arengukava on lasteasutuse tegevuse üldeesmärke ning nende saavutamise abinõusid käsitl

LEHOLA KOOLI ARENGUKAVA aastateks SISSEJUHATUS (1) Arengukava on lasteasutuse tegevuse üldeesmärke ning nende saavutamise abinõusid käsitl LEHOLA KOOLI ARENGUKAVA aastateks 2015 2017 1 SISSEJUHATUS (1) Arengukava on lasteasutuse tegevuse üldeesmärke ning nende saavutamise abinõusid käsitlev dokument. (2) Arengukava on dokument, mis määrab:

Rohkem

Arengukava TÖÖVERSIOON1

Arengukava TÖÖVERSIOON1 ILMATSALU LASTEAED LEPATRIINU ARENGUKAVA 2019-2024 TARTU 2018 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. ÜLDINE ÜLEVAADE... 3 1.1. LASTEAIA ERIPÄRA... 5 2. MISSIOON, VISIOON, PÕHIVÄÄRTUSED JA MOTO... 6 3. LASTEAIA

Rohkem

Kinnitatud Tallinna Rahumäe Põhikooli direktori käskkirjaga nr 1-1/7 TALLINNA RAHUMÄE PÕHIKOOL SISEHINDAMISE ARUANNE 2014/ /2016

Kinnitatud Tallinna Rahumäe Põhikooli direktori käskkirjaga nr 1-1/7 TALLINNA RAHUMÄE PÕHIKOOL SISEHINDAMISE ARUANNE 2014/ /2016 Kinnitatud Tallinna Rahumäe Põhikooli direktori 28.09.2016 käskkirjaga nr 1-1/7 TALLINNA RAHUMÄE PÕHIKOOL SISEHINDAMISE ARUANNE 2014/2015-2015/2016 SISUKORD 1.Tallinna Rahumäe Põhikooli andmed... 3 1.1Kooli

Rohkem

Põlva Vallavalitsuse a määruse nr 2-2/4 "Põlva kooli arengukava aastateks " Lisa PÕLVA KOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS

Põlva Vallavalitsuse a määruse nr 2-2/4 Põlva kooli arengukava aastateks  Lisa PÕLVA KOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS Põlva Vallavalitsuse 07.06.2017. a määruse nr 2-2/4 "Põlva kooli arengukava aastateks 2017 2020" Lisa PÕLVA KOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS 2017 2020 1 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. VISIOON, MISSIOON, PÕHIVÄÄRTUSED...

Rohkem

Microsoft Word - arengukava2013 _2_.doc

Microsoft Word - arengukava2013 _2_.doc KONGUTA KOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS 2013-2017 Sissejuhatus Konguta Kooli arengukava on dokument, mis määrab arenduse põhisuunad ja valdkonnad, tegevuskava järgnevaks perioodiks ning arengukava uuendamise

Rohkem

ESF programm "Kutsete süsteemi arendamine" KUTSESTANDARD Õpetaja, tase 6 Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemis

ESF programm Kutsete süsteemi arendamine KUTSESTANDARD Õpetaja, tase 6 Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemis KUTSESTANDARD Õpetaja, tase 6 Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardi kasutusalad

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Saksa Gümnaasiumi direktori KK nr 1-2/4 TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUM GÜMNAASIUMI OSA ÕPPEKAVA Tallinn 2016

KINNITATUD Tallinna Saksa Gümnaasiumi direktori KK nr 1-2/4 TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUM GÜMNAASIUMI OSA ÕPPEKAVA Tallinn 2016 KINNITATUD Tallinna Saksa Gümnaasiumi direktori 10.10.2016 KK nr 1-2/4 TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUM GÜMNAASIUMI OSA ÕPPEKAVA Tallinn 2016 Sisukord 1. Üldsätted... 3 2. Gümnaasiumi õppekava aluseks olevad

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Tallinna Prantsuse Lütseumi KODUKORD Vastu võetud TPL-i õppenõukogus nr augustil 2015 ja kinnitatud direktori käskkirjaga nr 16-T 31. augustil

Tallinna Prantsuse Lütseumi KODUKORD Vastu võetud TPL-i õppenõukogus nr augustil 2015 ja kinnitatud direktori käskkirjaga nr 16-T 31. augustil Tallinna Prantsuse Lütseumi KODUKORD Vastu võetud TPL-i õppenõukogus nr 155 28. augustil 2015 ja kinnitatud direktori käskkirjaga nr 16-T 31. augustil 2015. Sisukord 1. Üldsätted... 2 2. Töökorraldus...

Rohkem

Väljaandja: Haridus- ja teadusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivu

Väljaandja: Haridus- ja teadusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivu Väljaandja: Haridus- ja teadusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.06.2016 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv Avaldamismärge: RT I, 25.06.2016,

Rohkem

Rahvuskaaslaste programm rakendusplaan

Rahvuskaaslaste programm rakendusplaan Rahvuskaaslaste programm 214 22 RAKENDUSPLAAN aastateks 218 22 Lühendid: BHN = BaltHerNet, EAS = Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, EELK= Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Misjonikeskus, EINST = Eesti

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kas mehed ja naised juhivad erinevalt? Kuidas kaasata mitmekesiseid meeskondi? Ester Eomois, EBSi õppejõud, doktorand Organisatsioonide juhtimistreener Minu tänased mõtted Kas naised ja mehed on juhtidena

Rohkem